sti: velkommen > medlemsområde > generalforsamlinger >
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt

Generalforsamlinger

På denne side informeres om selskabets generalforsamlinger, samt referater fra disse.

 

Indkaldelse til Generalforsamling 2006
Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling i Selskabet for Københavns Historie. Den foregår i Bymuseet, onsdag den 1. marts 2006, kl. 17 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af:
  1. Formand
  2. 4 bestyrelsesmedlemmer
  3. 2 bestyrelsessuppleanter
  4. 2 revisorer
  5. 1 revisorsuppleant
 6. Fastsættelse af kontingent for 2007
 7. Eventuelt

Bestyrelsen, 8. januar 2006

Efter Generalforsamlingen vil Selskabets formand holde foredrag om maden ved "Det Store Bilager" i 1634.


Referat af generalforsamling 1. marts 2006 kl. 17.00

Generalforsamlingen afholdtes på Bymuseet. 47 deltagere.

1. Valg af dirigent:
På forslag af formanden (BS) valgtes Nils Kristian Zeeberg til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet, og at dagsordenen fandtes i overensstemmelse med vedtægterne.

2. Beretning:
Formanden (BS) aflagde beretning, som godkendtes enstemmigt. Herefter meddelte Formanden sin afgang efter ni års virketid og oplyste, at en enig Bestyrelse havde udpeget Bjørn Westerbeek Dahl som efterfølger.

3. Regnskab:
Kassereren (BWD) aflagde regnskab. Af ekstraordinære indtægter anførtes en "arv" på kr. 4.779,00 fra foreningen Danmarksbilleder. Endvidere gjorde han opmærksom på den p.t. betydelige kassebeholdning på kr. 166.743,43 - et beløb, der dog ikke medregnede udgifterne til HMKbh for 2005. Overfloden beroede ikke mindst på den 2003 vedtagne kontingentforhøjelse efter medlemmernes forslag. Jf. også pkt. 6. Der var spørgsmål fra salen vedr. Selskabets medlemskab i Landsforeningerne af Lokalhistoriske Foreninger og Lokalhistoriske Arkiver. Regnskabet godkendtes enstemmigt.

4. Indkomne forslag:
Der var ikke indkommet forslag.

5. Valg:
a. Formand: Bjørn Westerbeek Dahl valgtes med akklamation.
b. Fire bestyrelsesmedlemmer: Følgende genvalgtes: Birgitte Bøggild Johannsen, Henrik Gautier og Hanne Larsen. Lene Høst Madsen nyvalgtes i stedet for BWD.
c. To bestyrelsessuppleanter: Torben Ejlersen genvalgtes, og Jens Fleischer nyvalgtes efter forslag fra Bestyrelsen.
d. To revisorer: Følgende genvalgtes: Jens Simonsen og Erik Housted.
e. Revisorsuppleant: Alex Walldorff genvalgtes.

6. Fastsættelse af kontingent:
I lyset af Kassererens redegørelse (pkt. 3) foresloges budgettet nedsat fra kr. 175,00 til kr. 150,00 fra 2007. Forslaget, der var anbefalet af halvdelen af Bestyrelsen, tiltrådtes af forsamlingen uden afstemning. Dog spurgtes fra salen om dækning i det fremtidige budget af udgifter til HMKbh (for hvilken der også fremover skulle betales 12 % moms) samt om fornødne midler til uforudsete udgifter. Det var spørgsmål, som Kassereren kunne dog besvare med, at det udtrykkeligt var meddelt, at prisen på HMKbh ikke ville stige uforholdsmæssigt meget mere end den almindelige prisudvikling. Desuden var formålet at høvle den store formue ned til et passende niveau.

7. Eventuelt:
I forlængelse af Formandens meddelelse af sin afgang takkede den nye Formand for sin forgængers store indsats for Selskabet gennem ni år i posten, for hendes livfuldhed, frodighed og fantasi og for hendes store engagement, både som flittig og inspirerende foredragsholder - hvilket efterfølgende demonstreredes med foredraget om "Maden ved Det store Bilager 1634" - og som ildsjæl i de kulinariske kvalitetsserveringer (lutendrank m.v.) ved de årlige julearrangementer. Selskabets medlemmer udviste deres taknemmelighed med en donation (vandkande, stokrosefrø og rødvin).

Referat: BBJ, 3. marts 2006

Tilbage til toppen


Genveje:

Aktuel generalforsamling


Arkiv:

Generalforsamling 2006

Generalforsamlingen 2007


© Selskabet for Københavns Historie 7. marts 2006
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |