sti: velkommen > medlemsområde > generalforsamlinger >
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt

Generalforsamlinger

På denne side informeres om selskabets generalforsamlinger, samt referater fra disse.

 

Indkaldelse til Generalforsamling 2007

Generalforsamlingen foregår mandag den 5. marts 2007 i Vartovs Store Sal, Farvergade 27 H, kl. 19.30 med følgende dagsorden efter vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af:
  1. Formand
  2. 4 bestyrelsesmedlemmer
  3. 2 bestyrelsessuppleanter
  4. 2 revisorer
  5. 1 revisorsuppleant
 6. Fastsættelse af kontingent for 2008
 7. Eventuelt

Bestyrelsen, 9. januar 2007

Efter Generalforsamlingen vil Kirsten Norn holde foredrag om "Kjöbenhavns Offentlige Dampkjøkken 1855-1865. Lille Regnegade nr. 7".

Mere info ...


Referat af generalforsamling i Selskabet for Københavsn Historie den 5. marts 2007 kl. 19.30

Godt 40 medlemmer havde indfundet sig til årets generalforsamling i Vartovs Store Sal, Farvergade 27 H, kl. 19.30.

1: Valg af dirigent
Efter formandens indstilling valgtes Nils Kristian Zeeberg til dirigent. Han konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet og at forsamlingen var beslutningsdygtig. Herefter overlod han talerstolen til formanden.

2: Beretning
Bjørn Westerbeek Dahl aflagde på bestyrelsens vegne beretning for det forløbne år 2006/2007, se vedhæftede kopi. Beretningen blev godkendt uden bemærkninger fra forsamlingen.

3: Regnskab
Jan Möllerström gennemgik som kasserer herpå regnskabet for det forløbne år, og forklarede, at underskudet på driftsbudgettet var forudset og planlagt, idet generalforsamlingen i 2006 havde godkendt en underbudgettering for at begrænse formuedannelsen. Regnskabet blev efter et par afklarende spørgsmål fra salen godkendt af forsamlingen.

4: Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling af forsamlingen.

5: Valg af

a. Formand
Bjørn Westerbeek blev genvalgt uden modkandidat.

b. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer
Anne-Lise Walsted, Jan Möllerström, Lene Høst-Madsen og Peter Thorning Christensen.

Disse blev genvalgt uden modkandidater.

Da Hanne Larsen, der ikke var på valg, havde meddelt, at hun ønskede at træde ud af bestyrelsen, valgtes Mette Nygaard i denne sted, ligeledes uden modkandidat. Hun er valgt for Hanne Larsens resterende perioden på et år.

c. Valg af to bestyrelsessuppleanter
Jens Fleischer genvalgtes hertil og Hanne Fabricius nyvalgtes til denne post.

d. Valg af to revisorer
Erik Housted og Jens Simonsen genvalgtes begge.

e. Valg af revisorsuppleant
Axel Waldorf genvalgtes med akklamatio.

6: Fastsættelse af kontingent for 2008
Kassereren foreslog uændret kontingent for 2008 på 150 kr., hvorved endnu en bid af formuen vil blive konverteret til driftsmidler, men han annoncerede samtidigt, at en mindre kontingentstigning for 2009 ville være nødvendig, idet Selskabet fra 2008 ville få en extraudgift til betaling af moms for Historiske Meddelelser om København.

7: Eventuelt
Der var intet under dette punkt.

 

Dirigent: Nils Kristian Zeeberg

Referent: Bjørn Westerbeek Dahl

Tilbage til toppen


Arkiv:

Generalforsamlingen 2006

Generalforsamlingen 2007


© Selskabet for Københavns Historie 9. januar 2007
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |