Indholdsfortegnelse

 


 

Forfatter: Søren Hansen (red.)
Titel: Daglige Beretninger om Begivenheder under den tyske Besættelse
Udgivet: Kbh., Bianco Luno, 1946
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Indholdsoversigt
Note: Denne indholdsoversigt er bygget specielt til webudgaven.

 

 

Introduktion til webudgaven

"Daglige Beretninger om Begivenheder under den tyske Besættelse (fra 1. januar 1944 til 4. Maj 1945)" blev udgivet af Københavns Magistrat i november 1946. Der var tale om et genoptryk af de informationsblade, som var blevet sendt til Borgerrepræsentation og ledende embedsmænd, senere desuden tilsvarende modtagere i Frederiksberg og Gentofte Kommuner for at holde dem orienteret om, hvad der sket i hovedstaden. Fra 19. september 1944 omfattede orienteringen også forhold i hele landet.

Beretningerne var halvt illegale: De indeholdt oplysninger, der ikke kunne trykkes i dagspressen og de var ikke omfattet af censuren, de blev udsendt med bud - og det forventedes, at modtagerne behandlede oplysningerne med diskretion.

På den anden side forsøgte man at opretholde skinnet af legitimitet, ved at indsamle og trykke dem som om det drejede sig om fuldt lovlige meddelelser: Daglige Beretninger blev indsamlet og redigeret med udgangspunkt i Overborgmesterens Sekretariat på Københavns Rådhus og blev duplikeret i Rådhusets skrivestue - i al diskretion, men ikke på nogen måde skjult. Hver udsendelse var ledsaget af et brev fra overborgmester Viggo Christensen, der havde påtaget sig at bære ansvaret, hvis tyskerne skulle opdage, hvad der foregik.

For den første del af beretningerne er kilden Københavns Politidirektør. Siden kompilerede redaktør Søren Hansen oplysninger fra mange forskellige sider, og han skrev også en meget detaljeret redegørelse for de dramatisk dage under Folkestrejken i juni.

Beretningerne fortæller i et meget nøgternt sprog om, hvad man ved udgivelsen i 1946 betegnende "som en bevæget tid". En gennemlæsning af stoffet fra ende til anden kan kun bekræfte dette indtryk. Det var derfor forståeligt, at nogle af de oprindelige modtager søgte at komplettere deres private sæt af de "Daglige Beretninger". Det var ikke muligt, og i stedet besluttede Magistraten at udsende alle beretningerne i bogform, fordi de "ville være af Betydning for Fremtiden og af Værdi for de Kommunalbestyrelsesmedlemmer, der selv oplevede Perioden".

Beretningerne blev kun udstyret med et summarisk register over kommunale institutioner og embedsmænd, og det har derfor været vanskeligt at udnytte de mange værdifulde oplysninger i værket. Det er naturligvis også baggrunden for at Selskabet for Københavns Historie har valgt at indskanne og publicere bogen. Bearbejdning af den skannede text er udført af Jan Möllerström og Bjørn Westerbeek Dahl.

Formålet med udgivelsen af "Daglige Beretninger" var som omtalt at oplyse, hvad den helt legale dagspresse IKKE skrev om. Det kan naturligvis give en moderne læser et noget fragmentarisk indtryk af begivenhederne.

Ophavssituationen gør endvidere også vigtigt at understrege, at oplysningerne ikke blev verificeret under udgivelsen i 1944/45 eller ved den samlede i 1946. Selvom, der ikke fremkom nogen offentlig kritik af værkets indhold ved genudgivelsen, kan texten kan altså indeholder rygter og formodninger, der er i strid med fakta.

På godt og ondt er "Daglige Beretninger om Begivenheder under den tyske Besættelse" den nøgterne registrering af store og små begivenheder i København i de sidste godt 16 måneder af Besættelsen.

Jan Möllerström, Bjørn Westerbeek Dahl

Ophavsret

Søren Hansens redegørelse for Folkestrejken er den eneste del af publikationen, der er omfattet af ophavsret. Desværre har det ikke været muligt at identificere arvingerne til Søren Hansen, trods forsøg herpå ved henvendelse til Dagbladet Politiken, hvor han siden blev ansat. De være hermed efterlyst.


[1]

Daglige Beretninger

om

Begivenheder under den
tyske Besættelse

 

(fra Januar 1944 til Maj 1945).

 

 

 

 

København

Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S

1946


[2]

[Tom side]


[3]


 

FORORD

En af Besættelsestidens mange store Vanskeligheder var Mangelen paa Underretning om, hvad der faktisk passerede i Landet og dets Hovedstad. Efterhaanden som Krigen skærpedes, blev den tyske Pressecensur strengere, og de sidste Par Aar under Krigen var det saaledes, at selv katastrofale Begivenheder i en By kun maatte omtales i de lokale Blade, hvor Forholdene alligevel var kendte.

For Centraladministrationens Vedkommende blev denne Mangel afhjulpet ved daglige Indberetninger fra Landets Politimestre til Justitsministeriet. Fra 1. Januar 1944 fik Københavns Magistrat daglig en Genpart af Politidirektørens Indberetning.

I Generalstrejkedagene omkring 1. Juli 1944 svigtede imidlertid denne Kilde til Orientering, men Redaktør Søren Hansen, der under hele Generalstrejken daglig havde Lejlighed til at følge Arbejdet paa Københavns Raadhus, har paa Grundlag af Dagenes Notater og Institutionernes Indberetninger til Magistratsafdelingerne udarbejdet en Redegørelse, der er tilsendt Kommunalbestyrelsens Medlemmer.

Ved Tyskernes Arrestation og Deportation af Politiet den 19. September 1944 ophørte følgelig Politimestrenes Indberetninger. Nogen Tid før Tyskernes Aktion mod Politiet havde Redaktør Søren Hansen ved Forhandlinger med Magistraten paataget sig at gøre et Forsøg paa at koordinere de Oplysningsorganer, der maatte findes. Det lykkedes ham at forene Udenrigsministeriets Pressetjeneste, de københavnske Journalisters og Magistratens Efterretningstjeneste i et Samarbejde, hvorved det dagligt indkomne Nyhedsstof udveksledes, og fra den 19. September udsendte Overborgmesteren daglig en af Redaktør Søren Hansen redigeret fortrolig Beretning til Orientering for Kommunalbestyrelsens Medlemmer og en Del af Kommunens ledende Embedsmænd. Noget senere kom Udsendelsen til at omfatte ogsaa Frederiksberg og Gentofte Kommunalbestyrelsers Medlemmer, udsendt af henholdsvis Borgmester Vilh. Fischer og Borgmester Aage Jørgensen. Oprindeligt blev Beretningerne udsendt med Posten, men da flere af Brevene forsvandt under Distribueringen og andre bar sikre Spor af at være aabnet og lukket igen, gik man i hver Kommune for sig over til at udbringe dem pr. Bud.


[4]

Paa Københavns Raadhus foregik Tilrettelæggelsen og Fremstillingen af denne Nyhedstjeneste uden nogen Art af Hemmeligholdelse. Duplikeringen foregik i Begyndelsen i Overborgmesterens Sekretariat og derefter i Raadhusets Skrivestue, og Kuverteringen af de mange Eksemplarer foretoges i Økonomidirektørens Forværelse. Man valgte denne Fremgangsmaade for i givet Fald at kunne hævde, at det drejede sig om en fuldstændig "legal" Orientering af Kommunalbestyrelsesmedlemmerne. Det maa dog bagefter erkendes, at de ansvarlige ikke uden en vis Bekymring sendte en Tanke til Nyhedstjenesten, naar det - med Rette eller Urette - hed sig, at der var "Tyskere paa Raadhuset".

Der findes intet Restoplag af Beretningerne hos Kommunen, og de originale - paa enkelt Side beskrevne - Dokumenter er iøvrigt af et betydeligt Volumen og derfor vanskelige at opbevare. Adskillige Kommunalbestyrelsesmedlemmer har fremsat Ønske om Erstatningseksemplarer for bortkomne eller tilintetgjorte Numre.

Magistraten er af den Opfattelse, at de nævnte Beretninger, der fra Dag til Dag giver Meddelelse om de alvorlige Hændelser i Hovedstad og Land i den vanskeligste Periode under Besættelsen, vil være af Betydning for Fremtiden og af Værdi for de Kommunalbestyrelsesmedlemmer, der selv oplevede Perioden. Den samlede Magistrat har derfor med Budgetudvalgets Billigelse besluttet at lade Beretningerne trykke.

Politidirektøren har givet sit Samtykke til, at Politiets Beretninger optrykkes.

København, i April 1946.

Viggo Christensen.


[7]


 

I.

Politidirektørens Beretninger om Forholdene
i København i Tiden
fra den 1. Januar til den 28. Juni 1944.

 

Fra den 1. Januar 1944 Kl. 10 til den 2. Januar 1944 Kl. 10.

Kl. 15,10 meddelte St. 7, at Posten paa Trianglen Kl. 15,08 telefonisk havde indberettet, at 2 Dobbeltposter af Schalburgmænd havde taget Opstilling foran henholdsvis Triangel-Teatret og Café "Odin". Den ene Mand i hver Post var bevæbnet med Karabin. Posterne fulgte med stor Interesse Politibetjentenes Opringning til Stationen, hvorefter de forsvandt i Retning mod Frimurerlogen.

Kl. 16,10 havde en Mandsperson paa Axeltorv sagt "glædeligt Nytaar" til en tysk Soldat. Dette var blevet misforstaaet, idet Soldaten lod Personen anholde og indbringe til Station 1. Afdeling A. S. tog sig af Sagen.

Kl. 18,10 meddelte St. 2, at en tysk Underofficer i Restaurant "Mayfair", Østergade 15, havde truet en Tjener og nogle af Gæsterne med Pistol. Afdeling A. S. kom til Stede. Senere oplyste St. 2, at Underofficeren med knyttet Haand havde slaaet flere af Gæsterne oven i Hovedet. Desuden havde han med en Saks klippet Haarlokker af en mandlig Gæst. Feldgendarmeriet var kommet til Stede i Restaurationen og havde anholdt og afvæbnet Soldaten.

Kl. 19,25 indgik der til St. 1 Melding om, at 2 tyske Soldater paa Nørreport Station havde trukket Pistol og derved standset Togtrafikken. Politiet kom til Stede, og det viste sig, at Soldaterne, der skulde med S-Toget til Lyngby, havde presset sig ind i en overfyldt Vogn. En Kvinde, der skulde ud af Toget, havde, idet hun passerede forbi Soldaterne, spyttet den ene i Ansigtet, hvorefter hun forsvandt i Trængslen. Da Passagererne indtog en truende Holdning overfor Soldaterne, trak den ene af dem sin Pistol. Den tjenstgørende Jernbaneassistent anmodede Soldaterne om at gaa længere tilbage i Toget, hvor der var Plads, men dette nægtede de. Feldgendarmeriet blev tilkaldt og tog sig af Soldaterne, hvorefter Toget afgik med 20 Minutters Forsinkelse. Det oplystes, at Soldaterne ikke havde affyret Skud.

Kl. 20,00 havde en beruset Mandsperson truet og generet 2 tyske


8

Soldater i Holbergsgade. Han blev indbragt til St. 2. Afdeling A. S. overtog Sagen.

Der er i Nat indbragt 15 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943. Heraf blev 6 anholdt, og 9 meldte sig selv.

 

Fra den 2. Januar til den 3. Januar.

Kl. 10,00 blev der paa Nørrebrogade fundet nogle Løbesedler med Paaskrift: "Frihedskæmperen Martin Andersen skudt af Nazi. Begravelse i Dag Kl. 10 1/2 fra Bispebjerg Krematorium. Mød eller send Blomster." Det viste sig, at kun 6-8 Mennesker kom til Stede, og alt forløb roligt.

Kl. 18,30 blev St. 7 kaldt til Værtshusuorden i Ryesgade 112. Da man kom til Stede, var der et Par af Urostifterne, der løb deres Vej. Politimændene affyrede Skræmmeskud for at faa dem til at standse, men de paagældende vendte sig om og affyrede nogle Skud mod Politiet, hvorpaa de forsvandt i Mørket. Statsadvokatens Afdeling underrettet.

Kl. 19,55 meldte St. 1, at en ung Mand, der bar en Taske, paa Raadhuspladsen ved et Uheld kom til at strejfe Tasken op af en af 2 tyske Marinesoldater. Marinesoldaterne slog ham ned, og han blev ført til Hospitalet formentlig med Hjernerystelse. Gerningsmændene forsvandt.

Kl. 6,50 blev det anonymt til Søpolitiafdelingen meddelt, at Burmeister & Wain i Sydhavnen i Løbet af Formiddagen vilde blive sprængt i Luften. Der blev intet foretaget i den Anledning.

Der er i Nat indbragt 27 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943. Heraf blev 19 anholdt, og 8 meldte sig selv.

 

Fra den 3. Januar til den 4. Januar.

Kl. 10,48 meddelte Kriminalpolitiet i Hellerup, at der Kl. 10,30 er øvet Sabotage mod den rumænske Gesandts Automobil i Garagen, Højrup Allé 34.

Kl. 13,50 trængte 3 Mand gennem Hoveddøren og 2 Mand gennem Bagdøren til Skrædderfirmaet, Bevtoftegade Nr. 13, Kld. 2 Mand var yderligere posteret ved Udgangen. De tvang Personalet til at forlade Virksomheden, og der blev anbragt en Bombe, der straks efter eksploderede. Virksomheden, der arbejder 100% for Tyskerne, blev raseret.

Kl. 15,45 har 2 tyske Marinesoldater under deres Passage gennem Christiansgade affyret nogle Skud med Karabin. Ingen blev ramt. De fortsatte mod Frihavnen.

Kl. 16,55 Sabotagebrand i Jeppesens Savskæreri, Gladsaxevej 34 i Søborg. Firmaet arbejder for Tyskerne.


9

Kl. 18,35 Ildløs (Sabotagebrand ?) paa Tømmerpladsen, Lygten Nr.10.

Kl. 18,50 ringede en anonym Person til Fabrikken (Børstenbinderi) Hannovergade 8, og meddelte, at Fabrikken inden Kl. 21 vilde blive sprængt i Luften. Arbejderne, der skulde begynde Kl. 19, blev sendt hjem. Tyskerne ønskede Politiafspærring af Fabriksomraadet til Kl. 21,15.

Kl. 19,55 har 2 berusede tyske Marinesoldater paa Østergade ituslaaet Ruden til Paraplyforretningen i Nr. 53. Marinesoldaterne undløb.

Kl. 20,15 blev en Brandbombe kastet ind ad et Vindue til en Beboelseslejlighed paa Caroline Mathildesvej 21 i Lyngby. Bomben faldt i et Badekar og slukkedes.

Kl. 4,40 underrettede Søborg Politi St. 8 om, at 8-10 revolverbevæbnede Mænd var trængt ind i Savskæreriet Gladsaxevej 34 og havde anbragt Bomber. Hellerup og Lyngby Politi til Stedet.

I Løbet af Døgnet er der ved anonyme Personers Telefonopringning meddelt, at Bomber er anbragt følgende Steder: Københavns Hovedbanegaard, Københavns Skotøjsfabrik, Bryggerivej 9, og Fritidshjemmet, Vilh. Thomsens Allé 13.

Der er i Nat indbragt 18 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943. Heraf blev 6 anholdt, og 12 meldte sig selv.

 

Fra den 4. Januar til den 5. Januar.

Kl. 9,25: Telefonisk Meddelelse om, at Københavns Skotøjsfabrik, Bryggerivej, vilde blive sprængt i Luften ved Bomber Kl. 11. Intet foretaget og intet sket.

Kl. 12,05: Ligeledes telefonisk Meddelelse, at Hellerup Jernbanestation inden Kl. 13 vilde blive sprængt i Luften, idet der var anbragt 3 tidsindstillede Bomber. Hverken Jernbane eller Politi foretog noget.

Kl. 15,35 truede en Mand ved Navn Ankjær Petersen, som er ansat i det tyske Politi, og som befandt sig som Kunde i Cigarforretningen Gasværksvej 13, en anden Kunde med Pistol. Der opstod en Kamp, men en anden Kunde forhindrede yderligere Voldshandling.

Kl. 19,15 har en Reservebetjent og en Sabotagevagt i Statsbanernes Centralværksteder affyret 5 Skud i Anledning af mistænkelig Støj. Der fandtes ingen Personer.

Kl. 19,16 trak 4 tyske Soldater i en Sporvogn paa Trianglen deres pistoler og truede Passagererne. De løb derefter ud ad Øster Allé. De eftersøgtes forgæves. Der skete ingen Skade.

Kl. 22,18 bad Frederiksberg Politis Radiovogn om Assistance i Anledning af stærk Skydning ved Lollandsvej-Godthaabsvej. Det drejede sig formentlig om Ildkamp mellem Politi og nogle Indbrudstyve. 2 Radiovogne kørte til Assistance med "Udrykning". Det viste sig, at 2 Kriminal­


10

betjente skulde anholde nogle Indbrudstyve ved Lollandsvej. Politi og Tyve skød paa hinanden, men ingen kom til Skade. Tyvene blev anholdt.

Der er i Nat indbragt 9 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943. Heraf blev 4 anholdt, og 5 meldte sig selv.

 

Fra den 5. Januar til den 6. Januar.

Kl. 16,25 blev en Politibetjent i Café "Skansen", Hjørnet af Dybbølsgade og Oehlenschlægersgade overfaldet af en civil Person, som var blevet nægtet Servering paa Grund af Beruselse. Han blev indbragt til Stationen, hvor det viste sig, at han var S. S. Sturmmann. Feldgendarmeriet og A. S. underrettet.

Kl. 19,00: 4 store Eksplosioner og Ildebrand i Vedbækgade 4. Et Modelsnedkeri og et Skomagerværksted ødelagt. Formentlig Sabotage.

Fantasibomber paa Hovedbanegaarden og Østbanegaarden. Ligeledes Opringning til "Atlas", Baldersgade. Da det meddeltes, at en Spærrebom til Fabrikken var fjernet, blev Forholdene undersøgt, uden at der fandtes noget at bemærke.

Der har i Nat været indbragt 13 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943. Heraf blev 7 anholdt, og 6 meldte sig selv.

 

Fra den 6. Januar til den 7. Januar.

Kl. 12,25: Anonym Telefonopringning til Politistation 3 om, at der var lagt Bomber i Ejendommen, Amaliegade 37. Ejendommen undersøgt. Intet fundet.

Kl. 13,05 melder Station 7, at nogle tyske Soldater har slaaet en Sporvognsvognstyrer, fordi han efter de tyske Soldaters Mening havde sat Sporvognstoget for tidligt i Gang ved Stoppestedet ved Strandvejen-Jagtvejen. Det tyske FeIdgendarmeri tilkaldt, og navnene paa Soldaterne noteret.

Kl. 13,35 melder Station 8, at fire ukendte Mandspersoner har overfaldet Fru Henny Hansen, Lundtoftegade 103, 2. Sal. Statsadvokaten for særlige Anliggender behandler Sagen.

Kl. 16,15 melder Station 3, at Redaktør Helge Bangsted, Dagbladet "Fædrelandet", har begæret Politiledsagelse mellem Redaktionskontoret, Store Kongensgade 40, og sin midlertidige Bopæl, Store Kongensgade 21, daglig i Tiden mellem Kl. 17 og 20. Begæringen taget til Følge.

Kl. 17,10 melder Station 7, at Professor Hal Koch, Nordisk Kollegium, Strandboulevarden, Tlf. Tria 148, Kl. 17,05 har modtaget en anonym Telefonopringning om, at han helst skal forlade Nordisk Kollegium for Natten. Fast Politivagt etableret paa Stedet.


11

Kl. 21,43 melder Station 9, at Sabotagevagterne paa H. C. Ørstedsværket har afgivet 8 Karabinskud efter nogle Mandspersoner, som undløb.

Iøvrigt en Del Meldinger om Skydning paa Amager og Vesterbro, som det ikke har været muligt at faa verificerede.

Endvidere er der som Følge af den kraftige Skydning med Luftværnsartilleriet Natten til den 6. Januar 1943 indgaaet mange Meldinger om mindre Krigsskader.

Der er i Nat indbragt 16 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943. Heraf blev 11 anholdt, og 5 meldte sig selv.

 

Fra den 7. Januar til den 8. Januar.

Kl. 12,28 meddelte en ukendt Person ved Telefonopringning til Københavns Skotøjsfabrik, at der var anbragt Bomber i Virksomheden. Intet foretaget, og der skete intet.

Kl. 15,08 melder Station 2, at der skal være nogle Personer ved Hjørnet af Holbergsgade og Holmens Kanal. De anførte Personer "holder Folk op". Det viste sig at være tysk Politi, der foretog Husundersøgelse.

Kl. 15,54 Melding om "Fantasibomber" i Skandinavisk Motorfabrik, Lundtoftegade 106. Intet foretaget.

Kl. 18,10 Melding om Ildløs Bevtoftegade 8. Sabotage. Virksomheden arbejder for Værnemagten. Mindre Virksomhed, men forholdsvis stor Skade.

Kl. 19,33 meddelte Station 8 over Udrykningstjenesten, at en anonym Mandsperson havde ringet Sabotagevagten ved "Atlas" op og fortalt, at der var henlagt Bomber i Virksomheden. Den tyske Sprængkommando tilkaldt. Iøvrigt blev der ikke foretaget noget. Arbejderne nægtede imidlertid at optage Arbejdet. Senere paa Aftenen anmodedes om Passersedler til Arbejderne, hvilket blev nægtet.

Kl. 20,50 meddelte Station 7, at en Mandsperson ved Navn Kaj Louis Jørgensen, Livjægergade 28, 4., kort forinden var blevet antastet af 4 ukendte Mandspersoner paa Gaden. Jørgensen undløb, men blev herunder saaret af et Pistolskud i den ene Haand. Han blev i Ambulance kørt til Rigshospitalet. Jørgensen arbejder for Værnemagten i tidligere Restaurant Lodberg.

Kl. 23,53 meldte Sabotagevagterne fra "Atlas", at der var affyret nogle Skud efter formentlige Sabotører. Intet mistænkeligt konstateret.

Kl. 0,17 Assistance til Vendersgade 33, hvor nogle ukendte, civile Personer forsøgte at trænge ind hos Kaptajnløjtnant Clauson-Kaas. Det blev konstateret, at de omhandlede Personer tilhørte det tyske Kriminalpoliti, hvorefter dansk Politi trak sig tilbage.


12

Kl. 6,15 hørtes 3 kraftige Eksplosioner, som viste sig at hidrøre fra Burmeister & Wains Afdeling ved Wilders Plads. Ca. 14 Sabotører var kort forinden trængt ind i Virksomheden dels fra Søsiden og dels fra Porten mod Strandgadesiden, hvor der paa daværende Tidspunkt fandt Arbejdsafløsning Sted. De tilstedeværende 4 Bevogtningsmænd blev "holdt op", hvorefter de førtes til Beskyttelsesrum sammen med de tilstedeværende Arbejdere. Kort efter skete Eksplosionerne, der ødelagde den store Monteringshal. I Forbindelse med Eksplosionerne opstod Ildløs, der var ret omfattende, men blev slukket i Løbet af ca. en Time. Sabotørerne var, kort før Eksplosionerne skete, set køre bort i Motorvogne.

Ved Eksplosionerne skete tillige ret stor Skade paa Søpolitiets Lokaler, der er beliggende i umiddelbar Nærhed af Burmeister & Wain.

Kl. 8,40 anonym Opringning til Hansens Trikotagefabrik, Gartnerivej 5, om "Fantasibomber".

Kl. 9,08. Københavns Skotøjsfabrik melder paany om anonym Opringning til Virksomheden, hvor der igen skulde være udlagt Bomber.

Kl. 9,15 meldtes fra Politiets Vagter ved Burmeister & Wain, at der var fundet endnu en Bombe, der ikke var detoneret. Indre Afspærring foretaget.

Der er i Nat indbragt 14 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943. Heraf blev 10 anholdt, og 4 meldte sig selv.

 

Fra den 8. Januar til den 9. Januar.

Kl. ca. 10 foretog tysk Kriminalpoliti Razzia i Magasin du Nord, hvorunder der i et Kølehus blev fundet danske Uniformer, der derefter blev kørt bort.

Kl. ca. 10,10 Melding om "Fantasibomber" i Karamelfabrikken, Ny Toldbodgade 13. Intet foretaget.

Kl. ca. 11 blev der i Bur-Wains [i. e. Burmeister & Wains] Montagehal af den tyske Sprængkommando fundet 3 ueksploderede Bomber, hvorefter Spærringen blev hævet.

Kl. 12,15 Melding om "Fantasibomber" i Nordisk Korsetfabrik, Amaliegade 37. Intet foretaget.

Kl. 13,45 Melding om, at der var lagt Bomber paa 1. og 2. Sal hos Burmeister & Wain, Strandgade ved Christianskirken. Arbejderne forlod Virksomheden. Sprængkommandoen undersøgte Lokaliteterne, men fandt ingen Bomber.

Kl. 18,05 Melding om, at en Bombe kort forinden var eksploderet i en Bremsekupé i en Jernbanevogn i en Togstamme, der holdt ved Gentofte Station. 3 Vogne fuldstændig ødelagt. 2 Vogne med Ammunition i samme Togstamme blev ikke beskadiget. Der var tysk Vagtpost ved disse 2 Vogne.


13

Af Hensyn til Eksplosionsfaren blev Toggangen standset, og de omliggende Ejendomme, der havde taget en Del Skade, blev evakuerede. Ingen Personer kom til Skade. Toggangen genoptaget Kl. 20,25. Spærretiden i Gentofte og Lyngby Kommuner blev grundet paa Togstandsningen udskudt til Kl. 22,00.

Kl. 18,25 anholdt en beruset tysk Soldat uden Grund 2 danske Statsborgere paa Hellerup Jernbanestation. Feldgendarmeriet blev tilkaldt, og den tyske soldat blev kørt til Kastellet.

Kl. 20,15 hørtes kraftig Skydning fra Frimurerlogen ind mod Fælledparken og fra A. F. Kriegersvej. "Dagmarhus" blev underrettet.

Kl. 22,20 Melding fra Station 8 om, at mistænkelige Personer færdedes i Nærheden af Maskinfabrikken "Atlas", Baldersgade. Intet mistænkeligt konstateret.

Kl. 4,12 Melding om en kraftig Eksplosion hos Automobilfirmaet Heiber Service, Lyngbyvej 162. En stor Hal sprængt i Luften og mindre Ildløs, som hurtigt blev slukket. 2 Sabotagevagter tilskadekommet og bragt til Hospitalet, men kunde efter Behandling føres til deres Hjem. Mange Vinduesruder i Ejendomme i Nabolaget knust.

Der er formentlig udefra kastet en Bombe ind i Virksomheden, idet Sabotagevagterne efter det hidtil oplyste intet mistænkeligt har observeret før Eksplosionen, ved hvilken 14 tyske og 1 dansk Motorkøretøj blev ødelagt.

Der er i Nat indbragt 21 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943. Heraf blev 9 anholdt, og 12 meldte sig selv.

 

Fra den 9. Januar til den 10. Januar.

Kl. 10,45 anmeldte Distriktsleder Jørgensen, D. N. S. A. P., at Døren til Partiets Kontor, Kultorvet 13, var opbrudt, og at der i Kontorlokalerne var fundet en mistænkelig Pakke. Denne viste sig at indeholde 2 almindelige Tørelementer, og der var intet, der tydede paa Indbrud.

Kl. 17,45 indfandt en Mandsperson sig i Bagermester Piis Forretning, Sdr. Boulevard. 97, hvor han gik om bag Disken, truede Ekspeditricen med Pistol og forlangte: "Pengene". Da Ekspeditricen løb ud i Baglokalet og skreg op, forsvandt Røveren uden at medtage noget.

Kl. 18,45 Uorden i Restaurant "Fokina", Strandvejen 6, hvor der var opstaaet Skænderi mellem danske og tyske Gæster. En Tysker havde trukket Pistolen, og der blev skudt op i Luften. De civile Gæster blev udvist, og de uniformerede tilbageholdtes til Foranstaltning for Feltgendarmeriet.

Da der Kl. 19,30 ved Nørrebros Runddel var stor Trængsel ved Sporvejsstoppestederne, hvor Publikum stormede Sporvognene, saaledes at


14

nogle Ruder blev trykket ud, hørtes Skud fra Runddelen. Eftersøgning gav intet Resultat.

Kl. 20,00 er der affyret 6 Skud ved Trianglen. Eftersøgning forgæves.

Kl. 20,00 anmeldte en Mand, at han kort forinden i Opgangen til Østerbrogade 80 var blevet truet af 2 pistolbevæbnede Mænd, hvem han havde bebrejdet, at de forrettede deres Nødtørft paa Trappegangen. Eftersøgning forgæves.

Kl. 20,55 blev 2 Ølflasker kastet mod General Gørtz Villa, Svanemøllevej 68. Den ene gik gennem en stor Rude og faldt ind i Dagligstuen, hvor Generalen med Familie opholdt sig. Den anden ramte Vinduesrammen uden at gøre Skade. Flaskerne indeholdt en lugtfri Vædske. Gerningsmanden ukendt.

Kl. 23,08 hørtes Skydning ved Baadsmandsstrædes Kaserne. De nærmere Omstændigheder kendes ikke.

Kl. 0,15 blev der skudt paa Schalburg-Vagtposterne, der gaar foran Ejendommen A. F. Kriegersvej 3. Skydningen blev besvaret.

Kl. 0,58 blev der mod de samme skudt med Maskinpistol, ca. 20 Skud, formentlig fra Rosenvængets Hovedvej. Schalburgmand Ib Christensen saaredes i det ene Ben og bragtes til Krigslazarettet paa Nyelandsvej.

Kl. 7,00 meddeltes anonymt pr. Telefon, at Kiksfabrikken, Rialtovej 7, vilde blive sprængt i Luften. Intet foretaget.

Kl. 8,35 meddelte en anonym Mandsperson pr. Telefon til Nordisk Skotøjsfabrik, Bryggerivej 9, at der var udlagt Bomber i Fabrikken. Intet foretaget.

Den 20. Oktober 1943 Kl. ca. 23 blev Fru Mathilde Marie Meyer, født Knudsen, bortført fra sin Bopæl i Villaen Ehlersvej Nr. 16 og Dagen efter fundet myrdet i Rude Skov.

Hun var dræbt ved 7 Pistolskud og havde desuden forskellige Læsioner i Ansigtet, hvor bl. a. Næsen var knust. Disse Læsioner var tilføjet hende i levende Live.

Efter et stort Arbejde er det nu lykkedes Københavns Opdagelsespoliti at opklare denne Forbrydelse, og der er i Sagen foreløbig anholdt og fængslet 12 Personer - alle danske - hvoraf en er fængslet i Malmø, en i Helsingborg, og tre hensidder i den tyske Afdeling paa Vestre Fængsel, idet disse forinden var anholdt for anden illegal Virksomhed. For de resterende syv Personers Vedkommende behandles Sagen af Københavns Politi.

Det viser sig, at Mordplanerne er lagt af 2 unge Kvinder - den 27-aarige Lilly Margrethe Saxtorph og den 22-aarige Ebba Bøcher Frederiksen, Leder af en Vuggestue, som under Foregivende af, at Fru Meyer overfor Tyskerne havde angivet Personer, som hjalp Jøder med at flygte, havde formaaet de øvrige til sammen med dem at gaa i Komplot om at "likvidere" Fru Meyer.


15

Komplottet, hvoraf kun to var tidligere straffede, samledes - efter at først nogle af Medlemmerne havde haft en forberedende Sammenkomst - selve Mordaftenen den 20. Oktober hos en Hr. og Fru Schmidt, som ogsaa er arresterede under Sagen, og her blev Planerne drøftede i alle Enkeltheder, og Drabsmændene - ialt 4 - blev udpegede. De øvrige af Mændene skulde holde Villaen paa Ehlersvej under Observation, medens Bortførelsen fandt Sted.

Efter at Fru Meyer var tvunget til at klæde sig paa, blev hun ført ud til Vognen. I Haven tog en af Morderne fat i hende og drejede hendes Arme om paa Ryggen, hvorved hun blev tvunget i Knæ. Da hun begyndte at skrige, slog han hende med en Gummiknippel i Ansigtet, saa Næsebenet knustes, og Blodet strømmede fra hende. Derefter blev hun, som stadig var ved Bevidsthed, ført ud i Vognen og kørt ud til Rude Skov. Det var Meningen, at hun skulde skydes ved Logsøen [i. e. Løjsøen], men dette opgav man, da man ikke kunde finde Logsøen. Derefter blev hun ført ned ad Vejen til Børnehjemmet "Bethlehem", hvor en af Morderne affyrede sin Pistol i Ryggen paa hende, hvorefter de andre ogsaa affyrede deres Pistoler mod hende. Til sidst fik hun et Skud gennem Hovedet, for at man kunde være sikker paa, at hun virkelig var død.

Fru Meyer havde medført en Taske, i hvilken der fandtes ca. 120 Kr. Af disse fik hver af Morderne 12 Kr. 50 Øre "til Dækning af Omkostninger". Resten fik Chaufføren for Kørslen.

Fru Meyer, der var Arier, var gift med Handskefabrikant Michael Carl Moses Meyer, der var ortodoks Jøde. Han havde i mange Aar drevet sin Forretning i Kompagni med Lilly Saxtorphs Fader.

Da Meyer flygtede til Sverige den 8. Oktober 1943, lod han oprette et Dokument, der gav Saxtorph fuld Raadighed over Villaen Ehlersvej 16 samt Handskefabrikken og den Kapital, der stod i Fabrikken, mod at Saxtorph ydede Fru Meyer et Underhold paa 90 Kr. pr. Uge.

Fru Meyer følte sig i høj Grad forurettet over denne Overdragelse, og der opstod herved aaben Uenighed mellem Fru Meyer og Familien Saxtorph.

Der er under Sagen intet oplyst til Støtte for Paastanden om, at Fru Meyer var Angiver eller havde Forbindelse med Tyskerne.

Forslaget om at dræbe Fru Meyer stammer, saavidt det har kunnet oplyses, fra Lilly Saxtorph, som var ansat paa Handskefabrikken; men der foreligger intet som helst om, at Faderen var vidende om hendes Planer.

Banden virkede ikke i Tilknytning til noget politisk Parti, men de fleste af dem tilhørte derimod en selvstændigt virkende illegal Gruppe.

Alle de fængslede har tilstaaet med Undtagelse af den Taxavognmand, der sammen med Drabsmændene kørte Fru Meyer til Rude Skov.

Der har under Sagen været fremsat den Formodning, at et Beløb paa


16

Kr. 2700 skulde være forsvundet samtidig med Fru Meyers Bortførelse, men dette Beløb er senere kommet til Stede.

Der har i Nat været indbragt 9 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943. Heraf blev 4 anholdt, og 5 meldte sig selv.

 

Fra den 10. Januar til den 11. Januar.

Kl. 19,37 eksploderede en Bombe, der var anbragt i en Lyskasse ved Studenterforeningen. Husets Fyrrum ødelagdes, og der opstod større Vandskade, ligesom mange Ruder knustes i det omliggende Kvarter. Ingen Mennesker kom til Skade. Eksplosionen gav Anledning til et livligt Skyderi af de ved det nærliggende Dagmarhus posterede tyske Poster. Danske Politiposter ved Dagmarhus blev afvæbnet og anholdt af Tyskerne, hvorfor Posterne maatte inddrages midlertidigt.

Kl. 20,00 detonerede en Bombe i Restaurant "Parnas", Lille Kongensgade 16; mindre Skade i Restauranten, men mange Ruder knust i Kvarterets Ejendomme. Naboejendommen maatte evakueres, da der formodedes at være mere end 1 Bombe. Stedet besøges af Kunstnere, men ikke af Tyskere.

To Gange i Aftenens Løb er der skudt kraftigt med Maskinpistol af Schalburgfolkene ved Villaen paa A. F. Kriegersvej. I et Tilfælde blev der løsnet ca. 20 Skud med Maskinpistol mod Politiassistent Feldrup, der er tjenstgørende ved den nærliggende C.B.-Skole i Rosenvængets Hovedvej, da han i Uniform kom for at hente sin Cykel. Der er gennem Forbindelsesofficeren nedlagt Protest over for Myndighederne i Dagmarhus mod Skyderiet, som fandt Sted før Spærretidens Indtræden.

Kl. 20,30 har en Politibetjent i Istedgade skudt mod en Motorvogn, som ikke standsede paa hans Tegngivning. Projektilet gik gennem Vognens ene Bagskærm, men ellers skete intet. Vognen standsede, da Skuddet var afgivet; det viste sig at være tyske Politifolk.

I Døgnets Løb meldtes om "Fantasibomber" i Hansens Maskinfabrik, Elmegade 5, i en Maskinfabrik, Heimdalsgade 6, i Middagskøkkenet, Vesterbrogade 23. Intet foretaget, intet sket. Københavns Telefon Aktieselskab modtog Truselsbrev om Sabotage mod Trykningen af Telefonbogen, da denne trykkes paa tyske Maskiner. Intet foretaget, intet sket.

Der er i Nat til de københavnske Politistationer indbragt ialt 23 Personer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943. Heraf blev 20 anholdt, og 3 meldte sig selv.

 

Fra den 11. Januar til den 12. Januar.

Kl. 12,55 fandtes en Bombe med udbrændt Lunte i en Motorvogn hos Skandinavisk Motorkompagni, Lundtoftegade 106.


17

Kl. 19,50 sprængtes en Benzintank paa Hjørnet af Rahbeks Alle og Vesterbrogade i Luften. En Lastmotorvogn, som holdt ved Tanken, beskadiget. Ingen tilskadekomne.

Kl. 20,15 blev Benzintanken, Hjørnet af Enghavevej og Matthæusgade, sprængt i Luften; ingen tilskadekomne, mange Ruder knust i de tilstødende Ejendomme.

Kl. 23,50 melder Station 7: Skydning paa Blegdamsvej ved Frimurerlogen.

Kl. 3,45 melder Station 5, at 6 à 8 tyske Politisoldater, som passerede Vesterbrogade og Valdemarsgade har affyret 2 Skud. Feldgendarmeriet underrettet.

I Døgnets Løb falske Meldinger om Bomber ved Nordisk Skotøjsfabrik (2 Gange), Hotel Terminus, Læderfabrikken, Amagerbrogade 242, Nørreport Station, Papirforretningen, Købmagergade 26, Hotel Kongen af Danmark, ved Amalie Skrams Allé 9, Steffensen (Pølser) Kødbyen og Fabrikken "Titan".

Der er i Nattens Løb indbragt ialt 12 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943. Heraf blev 8 anholdt, og 4 meldte sig selv.

 

Fra den 12. Januar til den 13. Januar.

Kl. 12,45 meddeIte Station 6, at en tysk Marinevægter Kl. 12,03 er blevet indbragt til Stationen i Anledning af, at han havde begaaet en Færdselsforseelse og derefter truet med Pistol.

Kl. 15,53 blev Politiet alarmeret til Nansensgade 47, hvor en større Sabotagebrand var udbrudt i en Madrasfabrik. Der indtraf flere Eksplosioner, og hele Ejendommen stod i lys Lue. Ingen kom nævneværdigt til Skade.

Kl. 18,40 meddelte en anonym Person til Station 3, at der var blevet lagt en Bombe i Kaffebaren, St. Kongensgade 69. Under Hensyn til, at den paagældende Beværtning søges af tyske Soldater og under Hensyn til, at Lukketiden var nær forestaaende, beordredes Restaurationen ryddet. Der forefandtes dog ingen Bomber.

Kl. 19,48 sendtes Politiet til Godsbanegaarden, hvor Vagterne hævdede at have set 2 Personer staa oppe paa Taget af en Remise. Eftersøgning blev foretaget, men gav negativt Resultat.

Kl. 20,30 anmeldte en Taxachauffør til Station 6, at han kort forinden paa Aaboulevarden var blevet hyret af en ung Mand, der ønskede at blive kørt til Borups Allé. Da Vognen naaede til Rantzausgade ved Skyttegade fik Chaufføren imidlertid stukket "et eller andet" i Ryggen, som han mente var en Pistol. Af Frygt for at blive skudt standsede han øjeblikkelig Vognen og løb sin Vej til Politistationen. Passageren havde


18

under Kørselen intet sagt til Chaufføren. Forgæves Eftersøgning blev iværksat.

Kl. 20,35 konstaterede en Radiobil paa Strandvejen, at Tyverialarmanlægget i Forbindelse med Benzintanken ved "Eltham" var i Funktion. Efter at Nordre Birks Politi var blevet tilkaldt, foretoges en Undersøgelse, men med negativt Resultat. I det paagældende Benzinanlæg har Politiet et større Depot af Benzin.

Kl. 22,15 blev der sendt Politi til Nørrevold, hvorfra det var blevet meddelt, at tyske Marinesoldater gik rundt og sparkede paa Folks Døre. Da Politiet kom til Stede, fik det ikke mindst ved Hjælp af Vagtposterne ud for Garderkasernen, de paagældende Marinesoldater til at forføje sig hjem til Kasernen.

Kl. 22,40 meddeles fra Station 3, at en Bataille har fundet Sted ved Toldvagtstedet paa Søndre Frihavnsvej ved Indkørselen til Frihavnen. Et Par C.B.'er ønskede at standse en dansk Marinevægter, som i Følge med en Dame vilde passere Indgangen til Frihavnen, for at faa Oplysning om Damens Ærinde i Frihavnen. Marinevægteren vilde imidlertid ikke diskutere det Spørgsmaal med C.B.'erne, hvorfor han ganske fejede dem af. Da en C.B.-Undergruppefører derpaa vilde standse Vægteren, trak denne sin Pistol og affyrede et Skud først i Loftet, derpaa i Gulvet, hvorpaa han endelig affyrede et Skud mod Undergruppeføreren, der dog ikke blev ramt. Denne sprang imidlertid straks ind paa Vægteren, tog Kvælertag om Halsen paa ham, og slog ham i Gulvet, hvorefter Feldgendarmeriet og Politiet kom til Stede og tog Affære.

Der har i Nat til de københavnske Politistationer været indbragt ialt 11 Personer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943. Heraf blev 7 anholdt, og 4 meldte sig selv.

Fra den 13. Januar til den 14. Januar.

Fra Kl. 15,28 til 16,50 har det tyske Politi foretaget Husundersøgelse i Ejendommen Aabenraa 10. Der blev skudt livligt baade fra Ejendommen og af Tyskerne. 3 antagelig tilfældige Personer blev saaret og kørt til Hospitalet. En tysk Kriminalassistent blev dræbt og en tysk Politimand saaret. Der blev anholdt 5 Personer - formentlig Sabotører. Tysk Politi havde afspærret i Kvarteret, og dansk Politi var til Stede i tilbørlig Afstand.

Kl. 19,30 blev der i en Gang ved Siden af Café "Heidelberg", Studiestræde 31, fundet en mistænkelig Pakke. Pakken blev af en Tjener eller Værten i Café "Heidelberg" kastet ud paa Gaden. Politiet foretog fornøden Afspærring, og den tyske Sprængkommando fjernede Pakken, som viste sig at indeholde 5 kg Sprængstof (Aerolit), som efter Tyskernes Udsagn havde været nok til at jævne hele Kvarteret med Jorden, dersom Bomben var sprunget.


19

Kl. 19,48 var der i Fensmarksgade 36 paa Hovedtrappen antændt noget pulver, der havde udviklet en meget kraftig Røg.

Kl. 0,15 meldte Sabotagevagterne paa Philips Fabrikker, Strandlodsvej, at der stod 2 mistænkelige Personer uden for Porten. Personerne, der formentlig var i tysk Uniform, havde forsøgt at tiltvinge sig Adgang til Fabrikken. Da Politiet kom til Stede, var de paagældende gaaet.

Kl. 2,40: Politi med Hunde afsendt til H. C. Ørstedsværket, hvor Sabotagevagterne havde skudt paa mistænkelige Personer i Terrænet. Eftersøgningen gav intet Resultat.

Der har i Døgnets Løb været afgivet falske Meldinger om henlagte Bomber i Burmeister & Wain's Maskinfabrik, Strandgade 4, hvor Arbejderne var gaaet i Beskyttelsesrum i ca. 2 1/2 Time, i Café "Tosca", Frederiksberggade og i Godthaabsvejens Jernbanestation.

Der har i Nat til de københavnske Politistationer været indbragt ialt 22 Personer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943. Heraf blev 21 anholdt, og 1 meldte sig selv.

 

Fra den 14. Januar til den 15. Januar.

Kl. 12,00 er der i Sdr. Allé 9 fundet et 3/4 m dybt Hul i Haven. Kaptajn Birkhede konstaterede, at det drejede sig om en sprængt Vandaare - ikke Forsager.

Ca. Kl. 18,30 blev der af ukendt Gerningsmand lagt Knaldperler paa flere af Sporvejsskinnerne paa Raadhuspladsen.

Kl. 18,43 meldtes om kraftig Skydning ved Valby Maskinfabrik (F. L. Smidth). Sabotagevagten mente at have set Sabotører. Politiets Eftersøgning med Politihunde var resultatløs.

Kl. 18,52 er hørt Maskinpistolskydning formentlig fra Kvarteret omkring Riffelsyndikatet - Frihavnen. Ikke konstateret.

Kl. 19,00 eksploderede i Øresundsgade ved Sporvejsremisen en hjemmelavet Sejlgarnsbombe. Ingen Skade.

Kl. 19,13 meldtes, at der paa 1. Sal i Nørrevoldgade 106 var fundet en mistænkeligt udseende Pakke. Denne indeholdt Sildehoveder.

Kl. 20,00 skete en meget kraftig Eksplosion i Havnegade 51. En Bombe var anbragt udvendig paa Ejendommen udfor en Forretning (Mejeri- og Bagerimaskiner), der blev ødelagt. Iøvrigt kun ringe Skade paa Ejendommen, hvorimod en Mængde Ruder i omliggende Bygninger blev knust. Ingen tilskadekomne. Beboerne fra Havnegade 51 evakueredes.

Viktualiehandler Meyer, Næsbyholmsvej 14, har til tyske Myndigheder indgivet Klage over, at han og hans Forretning er blevet truet. Efter derom af tyske Myndigheder fremsat Begæring blev der af dansk Politi ført Tilsyn med Forretningen i Nat.


20

Kl. 21,35 og Kl. 21,55 meldtes, at der var hørt kraftig Skydning i Kvarteret ved Trianglen.

Kl. 23,13 sprængtes et Højspændingskabel, Amager Fælledvej 44, ud for Postvæsenets Garageanlæg. Sprænghullets Diameter var 2 - 2 1/2 m, og Dybden 1 1/2 - 2 m. En Mængde Ruder i Kvarteret blev knust.

Kl. ca. 01,00 blev en tysk Underofficer, Brinchmann, der i beruset Tilstand havde indfundet sig paa 5. Sal i Jernbanegade Nr. 5, hvor han troede, der var Hotel, af Politiet ført til den tyske Kommandantur, Axeltorv.

Der er i Døgnet indløbet anonyme Telefonmeldinger om Udlægning af Bomber følgende Steder: "Skandinavisk Motorkompagni", Lundtoftegade 106, Københavns Hovedbanegaard, Østerport Station, "Jacob Holm og Sønner", Reberbanegade, Restaurant "Guldsmeden", Vesterbrogade 71, "Standard Electric A/S", Raadmandsgade 71, og "Burmeister & Wain", Teglholmen.

Der er i Nat til de københavnske Politistationer indbragt ialt 4 Personer anholdt for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943.

 

Fra den 15. Januar til den 16. Januar.

Kl. 10,45 trængte 4 pistolbevæbnede Mænd ind i Flyvertroppernes Værksteder paa Kløvermarksvej og afvæbnede 2 danske Vagtmænd. Efter at have bemægtiget sig 4 Pistoler og Laasene til 2 Karabiner forsvandt de.

Kl. 15,55 eksploderede en Bombe i Fabriksbygningen Teglholmsgade 2, hvor følgende Virksomheder havde til Huse: Georg Voss' Maskinfabrik, Dansk Silkevæveri og Always Radio. 6 Personer blev saaret og kørt til Hospital. Der opstod straks en voldsom Ildløs, og Bygningen blev totalt ødelagt. Bomben er formentlig anbragt af en Person, som lovligt har haft Adgang til Bygningen. Der var kort før Eksplosionen af en anonym Mandsperson ringet til Sabotagevagten for Always Radio og sagt, at Teglholmsgade burde afspærres for Trafikanter, da Bygningen vilde blive sprængt i Luften.

Kl. 17,20 har 2 tyske Marinesoldater, hvoraf den ene var beruset, ituslaaet en Butiksrude i Aarhusgade 84, hvorefter de forsvandt.

Kl. 19,43 hørtes i hurtig Rækkefølge 7 kraftige Detonationer i Retning af Burmeister & Wain, Christianshavn. Det meldtes kort efter, at 8-10 Sabotører, der var bevæbnet med Maskinpistoler, fra Søsiden var trængt ind i Virksomheden og havde afvæbnet Sabotagevagterne, hvorefter de havde anbragt Bomber i Kedelhuset, Montagehallen og Magasinet. Der er anrettet stor Skade, der endnu ikke kan overses; mindre Ildløs, der hurtigt kom under Kontrol. Ingen Personer kom til Skade. Der blev senere fundet en ueksploderet Bombe i Montagehallen.


21

Kl. 19,45 blev der fundet en Bombe Isbaren, Amagerbrogade 154. Bomben blev kastet ud i Haven, uden at den eksploderede. Sprængkapslen var sprunget af. Ingen Skade.

Kl. 19,51 har 2 tyske Marinesoldater paa Hjørnet af Sølvgade og Adelgade overfaldet 2 danske Mandspersoner. Soldaterne var forsvundet, da Politiet kom til Stede.

Kl. 20,04 eksploderede en Bombe i Hagerups Boghandel, Fiolstræde 12-14. Stor Skade i Forretningen, ligesom en Del Ruder knustes i Nabo- og Genboejendommene. Ingen Ildløs. En Dame lettere saaret af Glassplinter.

Kl. 0,05 anmeldte tysk Statsborger, Censor Wagner Friederich Waschnitius, Gernersgade 65, at mistænkelige Personer var trængt ind i Gaarden og sat en Stige op til hans Lejlighed paa 1. Sal. Da Politiet kom til Stede, var Personerne forsvundet, men Stigen stod der.

Der har i Nat været indbragt 10 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943. Heraf blev 5 anholdt, og 5 meldte sig selv.

 

Fra den 16. Januar til den 17. Januar.

Kl. 21,52 meldtes Ildløs i Viborggade 74, hvor en Brandbombe var kastet ind i Marskandiser Alminds Forretning. Skaden var ikke stor, men en stor Rude i Butiksdøren blev sprængt. Branden blev hurtigt slukket. Indehaveren er Medlem af D. N. S. A. P.

Kl. 22,35 og Kl. 23,30 meldte Station 7, at der var hørt livlig Skydning fra Frimurerlogen paa Blegdamsvej.

Kl. 23,55 meldte Station 7, at der ikke har været skudt fra Frimurerlogen de sidste 10 Minutter. Første Politiinspektør telefonerede til den fælles Udrykningstjeneste, hvor Oberfeldwebel Schrøder forklarede, at denne Kommando intet havde at sige over Schalburgkorpset. Han vilde imidlertid telefonere dertil for at høre om Aarsagen til Skydningen. Oberfeldwebel Schrøder har nu pr. Telefon paatalt Skyderiet ved Frimurerlogen, og Schalburgkorpset har forklaret, at Gunden [i. e. Grunden] til, at de havde skudt, var den, at Frimurerlogen baade Kl. 22,35 og 23,30 var blevet beskudt fra Fælledparken.

Kl. 0,15 blev der afsendt Personale til Ryparken Nr. 30, 1. Sal hos Olsen, hvor der skulde staa nogle tysktalende Personer uden for Entredøren [i. e. Entrédøren]. Da Politiet kom til Stede, var Personerne forsvundet, og Fru Olsen forklarede, at en Mand paa Tysk havde spurgt hende, om hun kunde tale Tysk.

Kl. 6,03 melder Station 9, at der er sprunget en Bombe i Pindstoftes Maskinfabrik, Trekronergade 42. 5 Sabotører trængte ved Afløsnings-


22

tiden ind i Fabrikken og holdt Sabotagevagterne op med Maskinpistoler. Der skete betydelig Skade paa Bygningen, men ingen Personskade.

Kl. 7,25 meldte Station 8, at der var sket Sabotage paa Villaen, Tustrupvej 3, hvis Stueetage beboes af tysk Personale, der bevogter en Benzintank i Nærheden. Der blev kastet en Bombe, hvorved nogle Ruder sprængtes. Ellers ingen Skade.

Kl. 8,05 melder Udrykningstjenesten, at Johannessens og Lunds Maskinfabrik, Gl. Køgevej 180, er blevet totalt ødelagt af Spræng- og Brandbomber. 10-12 Sabotører trængte ind paa Fabrikken og holdt Sabotagevagterne op med Maskinpistoler, medens de lagde Bomberne.

Der har i Nat været indbragt 17 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943. Heraf blev 7 anholdt, og 10 meldte sig selv.

 

Fra den 17. Januar til den 18. Januar.

2 tyske Soldater har Kl. 19 forsøgt at tiltvinge sig Adgang til Station 3, der havde anholdt 2 "Piger", som de havde været i Selskab med. Kommandoen i Gernersgade til Stede og bortvist Soldaterne.

Kl. 19,48 Ildløs Viborggade 74 hos en Marskandiser, der for Tiden er Marinevægter. Formentlig paasat af politiske Grunde.

Der er Kl. 21,40, 22,30 og 23,50 hørt Skydning fra A. F. Kriegersvej og Rosenvængets Allé 32.

Søpolitiets Baad "K.P. 5" blev Kl. 23,55 beskudt fra tysk Damper, der ligger fortøjet ved Bøje 4. Der skete ingen Skade.

Fantasibomber i "Titan", Webers Hotel, Revisions- og Forvaltningsinstituttet, Th. B. Thrige m. m.

Falske Meddelelser om det københavnske Politi i den svenske Radio Kl. 22 vakte stor Uro med en Mængde Telefonopringninger.

Der har i Nat været indbragt 18 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943. Heraf blev 10 anholdt, og 8 meldte sig selv.

 

Fra den 18. Januar til den 19. Januar.

Fantasibomber i "Atlas", Baldersgade, Hellesens Elementfabrik, Aldersrogade, Hovedbanegaarden, "Nordwerk", Rovsingsgade, Nordisk Skotøjsfabrik, Bryggerivej 9, og Firmaet Helweg Mikkelsen, Aarhusgade 88.

Kl. 12,12 blev det fra Schilders Skrædderi, Nørregade 7, meddelt, at der umiddelbart forinden var trængt 6 pistolbevæbnede Mænd ind i Skrædderiet, hvor de tilegnede sig 4-5 nye og 4-5 brugte Uniformer. Der blev ligeledes taget nogle Benklæder.

Kl. 16,13 meddelte Udrykningstjenesten, at der var forøvet Sabotage


23

mod Maskinfabrikken, Finsensvej Nr. 47, hvor der var sket Sprængning med Bomber.

Kl. 17,36 meddelte Politikommissær Gredsted, at han er underrettet om, at de dansk tyske Udrykningskommandoer er bemyndiget til at foretage Anholdelse af Schalburgfolk.

Kl. 18,15 meddelte Station 8, at der var skudt af Sabotagevagterne ved Fabrikken "Atlas", Baldersgade, efter mistænkelige Personer, der straks fjernede sig.

Kl. 22,20 meldte Station 5, at en Fabrikant, der færdedes i lovligt Ærinde, var blevet beskudt af Sabotagevagter ved Amerikavej Nr. 4, uden at paagældende dog blev ramt.

Kl. 22,43 meldte Station 5, at en af Posterne ved Statsbanernes Kulsiloer Kl. ca. 20 mente at se en mistænkelig Person. Posten skød uden at ramme. Personen blev forgæves eftersøgt.

Kl. 21,32 og Kl. 2,27 meldte Station 9, at Sabotagevagterne ved H. C. Ørsteds Værket havde skudt efter mistænkelige Personer. Der blev i begge Tilfælde sendt Udrykningskommandoer til Værket. Eftersøgning forgæves.

Kl. 2,52 meddelte Udrykningstjenesten, at der fra Station 8 var modtaget Melding om, at der i Kiosken Emdrupvej 6 var sket en Sprængning ved en Sabotagebombe. Forretningens Lokale blev ødelagt; der var ikke tilskadekomne. Der foretoges forgæves Eftersøgning af Udrykningshold fra Stationen og en tilkaldt Radiovogn.

Kl. 6,32 blev der meddelt fra Kriminalpolitiet i Hellerup, at der var paasat Sabotagebrand i et Automobil tilhørende Dr. Poul Meulemann, der er ansat i det tyske Gesandtskab. Automobilet henstod i en Garage, Strandvej 211.

Der har i Nat været indbragt 9 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943. Heraf blev 1 anholdt, og 8 meldte sig selv.

 

Fra den 19. Januar til den 20. Januar.

Kl. ca. 17,45 og Kl. ca. 19,00 er der kastet Taaregasbomber henholdsvis i Restaurant "Mayfair", Østergade 13, og Restaurant "Heidelberg", Studiestræde 31. Taaregassen indeholdtes i begge Tilfælde i en Flaske og blev i Restaurant "Mayfair" kastet af en Schalburgmand.

Kl. 18,50 meddelte Fru Palberg, Frederiksborggade 48 B, telefonisk, at hun af en Mandsperson, der ringede paa hendes Entredør, var blevet truet med en Pistol. Hun havde faaet smækket Døren i uden, at der var sket noget. Nærmere kan ikke oplyses paa nuværende Tidspunkt.

Kl. ca. 5,50 blev Cigarhandler Suhr, der har Cigarforretning Nordre Frihavnsgade 52, og selv bor bag ved denne, vækket ved et Brag i Butikken. Da han kom derud, viste det sig, at Indgangsdøren var sprængt, og


24

han, der tilhører D. N. S. A. P., var af den Formening, at der var anbragt Bomber. Ved nærmere Eftersyn fandtes der imidlertid ingen Bomber, og det formodes, at der foreligger Forsøg paa Indbrud.

Kl. ca. 8,45 indfandt 6 pistolbevæbnede Mænd sig i Ejendommen Havdrupvej 117; det viste sig at være det tyske Sikkerhedspoliti, der skulde foretage Anholdelser. Det vides ikke, om nogen blev anholdt.

Der er i Døgnets Løb meldt om "Fantasibomber" i Hotel "Nyeng", Helgolandsgade 11, Kjolemagasinet, Jagtvej 173, der ejes af en Nazist, og hvor der før har været forsøgt Attentat, i et ved Midtermolen i Frihavnen beliggende tysk Ammunitionsskib, Aage Sørensens Maskinfabrik, Stubmøllevej 35, Radioforretningen, Rosenørns Allé 2, Tagacentralen, Søllerødgade 42, Lundtoftegade 106, Nørrebros Jernbanestation. og A. I. Jørgensen og Co.'s Maskinfabrik, Jagtvej 157. Der er i intet af Tilfældene foretaget noget fra Politiets Side, og der er intet sket.

Der er i Nat til de københavnske Politistationer indbragt ialt 17 Personer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943. Heraf blev 13 anholdt, og 4 meldte sig selv.

 

Fra den 20. Januar til den 21. Januar.

Kl. 11,35 kørte en tysk Røde Kors Vogn med 2-3 Sabotører op foran Fabrikken Adler i Scandiagade 15. De udlagde Bomber i Virksomheden. Ved Eksplosionen røg Taget af den store Fabrikshal. Ingen kom til Skade. En Del tyske Biler ødelagt.

Kl. 15,40 er Politibetjent Glendau, Station 2, der var civil, sammen med en civil Ledsager blevet holdt op af det tyske Politi og transporteret bort i Motorvogn fra det tyske Sikkerhedspoliti.

Personen, der i Gaar blev anholdt for at have kastet Taaregasbomber i Restauration "Mayfair", var Medlem af Schalburgkorpset.

Han blev paa Stedet tilbageholdt af 2 Frikorpsmænd, der ønskede ham anholdt, da de ellers let kunde faa Skylden for at have kastet de omtalte Bomber.

Kl. 22,22 blev der af een af Patrouilleposterne i 1. Kreds skudt efter en Motorvogn, der ikke standsede paa Tilraab. En Politipatrouillevogn, der umiddelbart efter kom til Stede, indhentede vedkommende. Det viste sig at være en Taxachauffør.

Kl. 22,38 sendtes en Ambulance til Studiestræde 27, hvor der paa 4. Etage var opstaaet Slagsmaal med tyske Soldater. Den dansk-tyske Udrykningstjeneste tog Affære.

Kl. 2,45 sprang en Bombe i Installationsforretningen Trianglen 4. Gulvet knustes, og en Masse Ruder i Nabolaget sprængtes.

Kl. 7,00 sprang en Bombe i Installationsforretningen Nørrebrogade Nr. 206. Mange Ruder i Kvarteret sprængtes.


25

Herudover har der i Døgnets Løb været truet med, at Bomber (Fantasibomber) var udlagt i følgende Virksomheder og Institutioner: Nordisk Skotøjsfabrik, Broderiforretningen, Vingaardsstræde 19, Fimaet Mølmark Christensen, Ny Toldbodgade 13, Sankt Jørgens Gymnasium, Filippavej, Teknisk Skole og Hovedbanegaarden. Der blev i intet Tilfælde foretaget noget fra Politiets Side, og intet er sket.

Der har i Nat været indbragt 10 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943. Heraf blev 8 anholdt, og 2 meldte sig selv.

 

Fra den 21. Januar til den 22. Januar.

Kl. 17,00 Optræk til Slagsmaal med 2 tyske Soldater ved Vesterport Station i Anledning af et Betalingsspørgsmaal. Udrykning ikke foretaget, da Soldaterne straks løb bort.

Kl. 20,00 Sabotagebombe i Slagterforretningen, Torvegade 62. Kun materiel Skade. En Del Ruder sprængt i Nabolaget.

Kl. 22,15. 2 C.B.-Brandmænd skal ved Studenterforeningen have overfaldet en dansk SS.Mand, som de havde været sammen med i Soldaterhjemmet i Hammerichsgade. C.B.erne forsvundet, og S.S.Manden kørt til Hospitalet.

Kl. 22,50 Udrykning til Skanderborggade 1, hvor der var kastet en Sten gennem en Butiksrude. Butikkens Indehaver er formentlig Medlem af D. N. S. A. P.

Kl. 1,15. Chauffør Foldal, Landsdommervej 6, tilkalder Politiet i Anledning af kraftig Bankning paa hans Dør. Det konstateredes, at det var tysk Politi, der var til Stede.

Kl. 2,25. Vagten ved Politikasernen har bemærket 2 mistænkelige Mandspersoner og afgivet Varselsskud. De paagældende forsvandt og er forgæves eftersøgt.

Der har i Aftenens og Nattens Løb adskillige Gange været skudt fra Øvelsespladsen i Ryvangen ud over Ryvangs Allé og Jernbanebroen ved Tuborgvej.

Broposterne ved Tuborgvej og Jernbanepatrouillerne har været udsat for Beskydning uden dog at blive ramt.

Kl. 8,15 meddeles, at der var Bomber i Brødrene Henzes Maskinfabrik, Bragesgade 8. Arbejderne var gaaet i Beskyttelsesrum og Sprængkommandoen tilkaldt. Efter nogen Tids forløb gik Arbejderne dog tilbage til Arbejdspladsen.

Der har i Nat været indbragt 27 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943. Heraf blev 22 anholdt, og 5 meldte sig selv.


26

Fra den 22. Januar til den 23. Januar.

Kl. 11,35 Meddelelse om Bomber hos Houlberg. Intet foretaget, intet sket.

Kl. 18,07 Meddelelse om Bomber i "F.L.K", Tagensvej 97. Intet foretaget, intet sket.

Kl. 19,00. Paa Kommunehospitalets Officiantgang (Mandsafdelingen), hvor den for Røveri og Sabotage sigtede Poul Erik Lütken, f. d. 12. Januar 1924 paa Frederiksberg, var indlagt, indfandt sig 8 à 10 Personer, hvoraf nogle var iført Læge Kitler og truede 2 Kriminalbetjente, der bevogtede Lütken, med Pistoler. Kriminalbetjentene blev afvæbnet, og paa en Baare førtes Lütken gennem Hospitalets Baghave til Bartholinsgade, hvor han formentlig er ført videre i en Motorvogn, muligvis i en fra Zoneredningskorpset stjaalet Sygevogn.

Kriminalbetjentene fik deres Pistoler tilbageleveret gennem en Sygeplejerske.

Kl. 19,45 melder Station 2: En Sporvognskonduktør overfaldet af 2 tyske Soldater, der kort efter blev indbragt til Station 2 af den dansk-tyske Politikommando.

Kl. 21,40 foretog tyske Politisoldater Undersøgelse i Ejendommen Nørre Farimagsgade Nr. 1. Aarsagen kendes ikke.

Kl. 0,40 Meddelelse om Bomber paa Hovedbanegaarden. Intet foretaget, intet sket.

Kl. 0,53 meldes der om Skydning af 6-8 tyske Soldater i Rosenvængets Allé. Den tysk-danske Fælleskommando tilstede. Ingen Skade konstateret.

Der har i Nat været indbragt 16 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943. Heraf blev 10 anholdt, og 6 meldte sig selv.

 

Fra den 23. Januar til den 24. Januar.

Kl. 15 meldte Station 6, at stud. med. Hans Jørgen Nielsen, Blegdamsvej 108, var blevet anholdt i Fredensgade sigtet for at have sagt "tysk Svinehund" til en tysk Politisoldat.

Kl. 17,21 meldte Station 6, at der var indløbet Meddelelse om, at en Mandsperson var blevet skudt i Ravnsborg Tværgade. En Undersøgelse viste, at Meddelelsen var falsk.

Kl. 18,20 sprang der en Bombe i Harald Hansens Slagterforretning, Islands Brygge 23. Bomben var anbragt i Lyskassen. Der skete kun mindre materiel Skade.

Kl. 18,32 meddeltes fra Station 2, at 3 Mandspersoner iklædt mørke Uniformer paa en ret anmassende Maade søgte at komme ind paa Stationen. Da Politivagten kun vilde lade en komme ind ad Gangen, gik de


27

videre ad Antonigade og standsede ikke trods Tilraab og Skræmmeskud. Paa Grund af Mørket var Politivagten ikke i Stand til nærmere at beskrive Mandspersonerne.

Kl. 18,50 meddelte Station 7, at en civilklædt Tysker gik rundt i Restaurationen "Gamma" paa Strandboulevarden og truede med en Pistol. Udrykningskommandoen fra Gernersgade blev tilkaldt og anholdt en Mandsperson, der viste sig at være en tysk Marinesoldat, der uberettiget havde iført sig civilt Tøj.

Kl. 19,37 meldtes der Ildløs i et Skur i Stubbeløbsgade. Skuret nedbrændte. Ildens Aarsag ukendt.

Kl. 20 meldte Station 8, at Portneren paa "Atlas" i Baldersgade havde hørt flere Skud formentlig afgivet med en Hundepistol eller lign. En Undersøgelse gav intet Resultat.

Kl. 20,12 blev der meldt Ildløs fra Brandalarmskabet paa Værnedamsvej. Falsk Alarm.

Kl. 20,28 meldtes fra Station 8, at der fra Politialarmskabet paa Brønshøj Torv var ringet anonymt til Stationen om, at Transformatorstationen nu vilde springe i Luften. Sabotagevagterne blev underrettet om Meddelelsen, men der skete intet. Der blev anholdt en Mandsperson, som sigtes for at have foretaget den falske Alarmering.

Kl. 20,30 blev Brandvæsenet alarmeret fra Brandalarmskabet, Ndr. Fasanvej 243. Falsk Alarm.

Kl. 3,05 meldtes der Ildløs Lygten Nr 10. Falsk Alarm.

Kl. 3,45 meldtes fra Station 7, at Portvagten havde hørt et Skud fra Rosenvængets Allé 32.

Kl. 7,50 meddelte Udrykningen, at Vagten ved B. & W. i Wildersgade var blevet "holdt op" af pistolbevæbnede Personer og frataget 3 Maskinpistoler.

Endvidere har der i Døgnets Løb været meldt om Fantasibomber følgende Steder: Auto-Børsen, Gl. Kongevej 4, Ejendommen Korsgade 9, Børnehaven, Ungarnsgade 32, Café Trommesalen, Gl. Kongevej 4, Villaen Harespringet 14.

Der har i Nat været indbragt 19 Personer til de københavnske Politistationer. Heraf blev 13 anholdt, og 6 meldte sig selv.

 

Fra den 24. Januar til den 25. Januar.

Kl. 11,20 melder Station 1, at tre tyske Soldater med Oppakning og Geværer har taget Plads i en Linie 4 Sporvogn. De nægtede at gaa ud paa For- eller Bagperronen. Dansk-tysk Udrykningskommando tilkaldt.

Kl. 14,30 melder Station 7, at Underofficer og 3 tyske Soldater med Oppakning og Gevær har taget Plads i en Linie 1 Sporvogn paa Trianglen mod Hellerup. Sporvognskonduktøren anmodede dem om at gaa ud paa


28

enten For- eller Bagperronen, da det er i Strid med Reglementet at sidde inde i en Sporvogn med Gevær. Dette nægtede de 3 tyske Soldater. Den dansk-tyske Udrykningskommando blev tilkaldt og medtog de 3 tyske Soldater. Da disse under Transporten til Kastellet erkendte at have optraadt ukorrekt, blev de løsladt af de tyske Feldgendarmer.

Kl. 18,44 melder Udrykningstjenesten, at Politipatrouillen paa Jernbanestrækningen Hellerup-Vanløse Kl. 17,44 har fundet en bombelignende Genstand paa Sporet umiddelbart ved Lyngbyvej. Den bombelignende Genstand blev smidt ned af Jernbaneskraaningen, uden at der skete noget. Togtrafiken fortsat.

Kl. 19,50 melder Udrykningstjenesten: Københavns Brandvæsen har sendt to Ambulancer til Sortedamsdosseringen [i. e. Sortedam Dossering] 49, hvor to tyske Soldater skulde være fundet enten saaret eller dræbt i Kælderen. Den dansk-tyske Udrykningskommando og Udrykningstjenesten fra Politigaarden rekvireret. Ved Ankomsten til Stedet gennemsøgte Kommandoerne Kælderen i Ejendommen, hvor der i et privat Tilflugtsrum blev fundet 2 tilrettelagte Sengesteder. Man formoder, at de tyske Soldater ifølge med 2 Kvinder har søgt at tage Ophold her, og at en ubekendt Person herefter har afgivet den ovennævnte iøvrigt falske Melding.

Kl. 21,05 melder Station 7 om kraftig Skydning med Karabin og Maskinpistol fra Schalburg-Kasernen, Blegdamsvej 23. Den dansk-tyske Udrykningskommando rekvireret. Schalburg-Korpsets Vagt paastaar sig beskudt fra Fælledparken.

Kl. 21,20 melder Station 7, at en tysk Marinepatrouille i Nordhavnen har bortvist C. B.-Patrouillen sammesteds og meddelt, at de nok selv skulde besørge Patrouilleringen. C. B.-Patrouillen blev herefter inddraget. Den dansk-tyske Udrykningskommando rekvireret. En foretagen Eftersøgning paa Stedet efter de to tyske Marinesoldater har hidtil været forgæves.

Kl. 21,43 melder Station 5, at en Politimand Kl. 19,15 i Haderslevgade har fundet en Pakke indeholdende 7 Papkartonner med hver en Sabotagebombe (Flaske med Sikkerhedssplit). Den tyske Sprængningskommando har afhentet Pakken.

I det forløbne Vagtdøgn er der indgaaet ialt 11 Meldinger om Fantasibomber paa følgende Steder: Gades Møbelmagasin, Rantzausgade 22, Revisions- og Forvaltningsinstituttet, V. Boulevard 4, Vinhandler Holst, Jernbanegade 3, Restaurant "Scandia", Vesterbrogade 2, Skotøjsfabrikken, I. E. Ohlsensgade 11, Skolen, Værnedamsvej 13. De 3 Ejendomme paa Blegdamsvej lige over for Schalburg-Kasernen, Skolen, Svenskelejren, Brønshøj, Ejendommene, Frederiksgade 1-3-5-7, Bagermester Christensen, Rigensgade 24, A/S Standard Electric, Raadmandsgade 71.

Der har i Nat været indbragt ialt 18 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943. Heraf blev 12 anholdt, og 6 meldte sig selv.


29

Fra den 25. Januar til den 26. Januar.

Kl. 9,00 meddelte Udrykningstjenesten, at Arbejdsmand Bøttger havde meddelt, at der i Nat er sket en Eksplosion i Danske Studenters Roklub, Strandvænget. Han havde indfundet sig i Roklubben for at arbejde og konstaterede da, at en Del Ruder var knust og en Del af Inventaret ødelagt.

Kl. 10,30 meddelte Station 7, at det nu var konstateret, at der i Nat er øvet Sabotage mod fornævnte Roklub. Statsadvokatens Afdeling tilkaldt. Ved Eksplosionen var Muren ud for Kontoret trykket nogle cm ud, og en Del Ruder i Stuen og paa 1. Sal var blæst ud, en Del Inventar var ødelagt, ca. 6 Kaproningsbaade var beskadiget og alle 5 Porte, der fra Baadehallen vender ud mod Sundet, var blæst ud.

Kl. 17,40 henvendte Direktør Max Petersen, Ny Kongensgade 14, sig telefonisk til Station 1 og meddelte, at han følte sig truet af 3 Personer, som færdedes paa Ejendommens Hovedtrappe. Stationen undersøgte Forholdet, men Personerne blev ikke truffet.

Kl. 20,05 meddelte Station 2, at Stationen efter Første Politiinspektørs Ordre sætter Vagt ved Damperen "Østersøen", D/S Østbornholm, der ligger ved Havnegade og i Morgen Kl. 7 afsejler til Bornholm. Søpolitiet er anmodet om at se efter Skibet fra Søsiden. Der ligger ikke andre af Selskabets Baade her i Byen. Der befrygtes Sabotage, fordi der er Tale om, at Tyskerne skal overtage Skibet. Stationen foretager Visitationen af Passagererne, inden de gaar ombord.

Kl. ca. 20 henvendte en Mand sig til Garagemesteren i "Autoparken Vesterport" og spurgte, om han kunde faa sin Vogn K. 11.179 (Lægevogn) parkeret, da det elektriske Anlæg var i Uorden. Garagemesteren gik med op paa Gaden, og sammen med 4 à 5 andre Personer skubbede de Vognen ind i Garagen. Her slog de Kreds om Garagemesteren og truede ham, de to med Maskinpistoler og de øvrige med almindelige Pistoler.

Medens Garagemesteren blev bevogtet i et Hjørne, startede to af Personerne Motorvogn K. 2128 og fyldte Benzin fra Tanken baade paa denne og K. 11.179.

Straks efter kørte K. 5342 tilhørende det tyske Politi og ført af en civil Tysker ind i Garagen. Ogsaa han blev "holdt op" og ført hen i en Krog, medens der blev fyldt Benzin paa.

En tysk Soldat, der kom ned i Garagen for at se til sin Vogn, blev "holdt op" og ført hen i Krogen til den civile Tysker.

Derefter kom en tysk Vogn M.D. 164 med en civil Chauffør ind i Garagen. Ogsaa Chaufføren paa denne Vogn blev "holdt op" og ført hen til de andre, og Vognen paafyldtes Benzin.

En anden Garagemester, som kom med en Vogn, han havde hentet ude i Byen, blev ligeledes "holdt op", men Vognen blev staaende.


30

Derefter klippede Gerningsmændene Telefonledningerne over og kørte bort med de tre Vogne fra Garagen samt deres egen Vogn.

Der var formentlig 6 Personer som Gerningsmænd alle i Alderen 25-35 Aar.

Kl. 21,35 meddelte Udrykningstjenesten, at der ved "Leitstelle" i Kampmannsgade havde været "hold op" overfor 2 Organisation Todt-Folk, der havde forsvaret sig med Skydevaaben. Fra "Leitstelle" havde man tilkaldt den dansk-tyske Patrouille i Gernersgade.

Kl. 1,22 meddelte Station 7, at der ca. 1 Time forinden havde været livlig Skydning af de tyske Marinesoldater fra A. F. Kriegersvej 32.

I Døgnets Løb forekom der i 3 Tilfælde Meddelelse om Fantasibomber. Desuden blind Alarm fra "Super Service", Blegdamsvej 60, og Østre Elektricitetsværk.

Der er i Nat indbragt 17 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943. Heraf blev 10 anholdt, og 7 meldte sig selv.

 

Fra den 26. Januar til den 27. Januar.

Kl. 15,00: Meldinger om "Fantasibomber" paa Hovedbanegaarden og Værktøjsfabrikken, Blaagaardsgade 26. Intet foretaget.

Kl. 17,05 indfandt 4 Mandspersoner sig paa "Titan", idet de skaffede sig Adgang til Virksomheden, samtidig med at en Kontordame forlod Virksomheden. Den ene fremviste en Pistol, og en af de andre Mandspersoner medførte en Pakke. Da Kontordamen oplyste dem om, at der var Masser af Mennesker i Garderoben, forlod de straks Virksomheden.

Kl. 19,30 blev der efter Justitsministeriets Ordre anbragt C.B.er som Vagt ved Niels Bohrs Institut paa Blegdamsvej, idet Politikredsen paa Grund af de mange Bevogtningssteder ikke har een eneste Politibetjent til Patrouille.

Kl. 19,55 Melding om Fantasibombe ved "Dagmarhus". Intet foretaget.

Kl. 20,15: En Dame, der har en Søn, der er Medlem af K.U., er af Medlemmer af Schalburgkorpset truet med Anholdelse, saafremt hun deltog i en Sølvbryllupsfest, og hun turde derefter ikke gaa til Festen.

Kl. 20,25 har Ritzau's Bureau meddelt, at Spærretiden for Storkøbenhavn fra den 27. ds. er udsat til Kl. 22,00.

Kl. 20,50 har tysk uniformeret Politi visiteret forbipasserende i Krydset Holmens Kanal-Bremerholm. Politisoldaterne var bevæbnet med Maskinpistoler.

Kl. 0,20 hørtes Skydning i Rantzausgade. Overfor Politiet oplyste et Medlem af Schalburgkorpset, at han var kommet til at affyre et Vaadeskud i sin Lejlighed, Rantzausgade 4, hvor han havde haft Besøg af nogle


31

andre Medlemmer af Schalburgkorpset. Disse var imidlertid gaaet, da Politiet kom til Stede.

Der er i Nat indbragt 7 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943. Heraf blev 4 anholdt, og 3 meldte sig selv.

 

Fra den 27. Januar til den 28. Januar.

Kl. 16,00 meddeltes fra Godsbanegaarden, at et Parti Sprængstof var stjaalet fra en Jernbanevogn.

I Løbet af Formiddagen var der fra Baadh & Winthers Eftf., Skindergade 3, under Politibevogtning transporteret 300 kg Sprængstof og 1000 Sprængkapsler fra Orlogsværftet til Godsbanegaarden, og indladt i en Godsvogn paa Spor 91, bestemt for Isenkræmmer Langermann, Aaboulevard 61, Aarhus. Kort efter Indladningen mødte en Mand i Politiuniform og meddelte, at han skulde føre Tilsyn med Vognen, og han forblev paa Stedet til Kl. 15,30, da en Lastmotorvogn kørte frem. Chaufføren og en Medhjælper fik af "Politimanden" Ordre til at paabegynde Læsning af Sprængstoffet paa Lastvognen, hvilket skete. Pakhusformanden forlangte de for Udlevering nødvendige Papirer og gik i denne Forbindelse ind paa Pladskontoret, foran hvilket "Politimanden" ventede.

Da Pakhusformanden kom tilbage, var saavel "Politimanden" som Lastvognen med de 300 kg Sprængstof borte, men Sprængkapslerne var efterladt.

Chaufføren paa Lastvognen er senere afhørt og har forklaret, at han var lejet af en ukendt Mand, efter hvis Ordre han kørte til Hjørnet af Hindegade og Borgergade, hvor Sprængstoffet blev læsset over i en Privatvogn.

Kl. 17,42 meldtes om Brand i Restaurant "Esplanaden", hvor der mentes at ligge Bomber. Der var kastet 2 Brandbomber, men Skaden var ubetydelig.

Kl. 17,47 havde en tysk Soldat og en civil Dansker begge været Passagerer i en Sporvogn, der ankom til Enghave Plads, hvor de begge stod af. Tyskeren anraabte Danskeren øjensynligt for at faa denne til at standse, men Danskeren fortsatte sin Gang. Tyskeren skød nu et Skud i Luften. Danskeren fortsatte stadig. En C.B.-Mand forsøgte at berolige Tyskeren, der skønnedes at være ophidset, men Tyskeren affejede C.B.en og skød derefter Skud Nr. 2, der ramte Danskeren i Armen. Danskeren fortsatte imidlertid stadig sin Gang, hvorefter Tyskeren skød for tredie Gang. Denne Gang blev Danskeren ramt i Maven og faldt om, hvorefter han i Ambulancevogn blev ført til Hospitalet. Gerningsmanden blev anholdt af dansk-tysk Udrykningsgruppe. Den saarede var Tømrer-


32

svend Svend Aage Nielsen, Nathalie Zahles Vej 15, 1. Hans Tilstand er ret alvorlig. Nu afgaaet ved Døden.

Kl. 19,55 har Motordroske K 1401 i Frederiksberggade paakørt 3 Fodgængere, der var i Selskab med hinanden, nemlig 2 tyske Soldater og 1 civil Dansker. Den ene Tysker og Danskeren kom til Skade. Den uskadte Tysker hjalp den tilskadekomne op, hvorefter begge forsvandt. Danskeren blev hjulpet ind paa Fortovet, hvor han besvimede. En eller anden tilkaldte Ambulancevognen. Da denne ankom, var Danskeren imidlertid ogsaa forsvundet.

Kl. 20,40: Mindre (hjemmelavet?) Bombe eksploderet i Porten til Ejendommen Gustav Adolfsgade 2. Ingen Skade. 5 Personer anholdt, de 3 straks dimitterede. De to anholdte var Drenge paa 16 Aar, der havde eksperimenteret med at lave Sprængstoffer.

Kl. 21,45: Bombe kastet mod eller eksploderet ved Ruden i Viktualieforretningen, Classensgade 49. En bombelignende Genstand mentes at ligge i Vinduet. Sprængkommando tilkaldt. Det var ingen Bombe.

I Nattens Løb blev der med Politiet i Søndre Birk truffet Aftale om Formen for Københavns Assistanceydelse i Anledning af et forventet Overfald mod Statsfængslet i Vridsløselille. Fra tysk Side var fremsat Formodning om, at Fængslet kunde ventes angrebet af indtil 200 Mand. Der skete dog intet.

I Døgnets Løb meldtes om "Fantasibomber" hos Houlberg i Kødbyen, K.K.K.K., Tingvej 53, Steffensens Kiksfabrik, Rialtovej, Smedeværkstedet, Vesterbrogade 38, Café "Skindbuksen", Lille Kongensgade, og mod Ejendommen Hyskenstræde 12. Alle Meldinger ignoreredes, og der skete intet.

Der er i Nat indbragt 4 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 27. Januar 1944. Heraf blev 3 anholdt, og 1 meldte sig selv

 

Fra den 28. Januar til den 29. Januar.

Kl. 18,40 melder St. 7, at der er faldet 2 Skud fra Rosenvængets Allé 32.

Kl. 22,12 har en Vagt ved Politikasernen affyret Skræmmeskud mod mistænkelige Personer i Nabogaarden.

Kl. 22,20 blev en Rude ituslaaet ved Stenkast hos Marinevægter Carl Petersen, Sjælør Boulevard 21 B, som arbejder i Værløselejren.

Kl. 0,20 meddeler Radioen, at der er stjaalet en Falckvogn i Rødovre.

Kl. 0,40 melder Station 5, at Posten ved Vesterport er blevet truet med Pistol af 2 civile Tyskere, som blev afkrævet Passértilladelse.

Kl. 6,35 eksploderede en Bombe i Kraftstationen hos General Motors, Rovsingsgade. Transformatorstationen fuldstændigt ødelagt. 1 Mand dræbt under en Betonmur, en anden saaret formentlig ved Pistolskud.

Der er i Nat indbragt 11 Personer til de københavnske Politistationer


33

for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 27. Januar 1944. Heraf blev 8 anholdt, og 3 meldte sig selv.

 

Fra den 29. Januar til den 30. Januar.

Kl. 13,45 meldte Station 8: Der skydes ved "General Motor", Folk jages væk af Tyskerne. - Senere meldtes, at der er affyret 3 Skud, og at der skydes paa Folk, der staar stille ved Haverne for at se paa den sprængte Kraftstation. Ved at spærre en Sti langs Haverne forhindredes Trafik af nysgerrige.

Kl. 21,10 blev der fra en Patrouillevogn, der befandt sig ved Slotskirken, hørt Skydning, og Vognen blev standset af nogle tyske Soldater. Det viste sig, at en tysk Officer var blevet saaret. Efter Anmodning fra Tyskerne kørte Patrouillevognen den saarede til Baadsmandsstrædes Kaserne. - Senere meldtes, at det var en tysk Marineofficer, der var blevet skudt paa ved Højbro af en ukendt Person. Skuddet mentes at have ramt ham i Maven og at være gaaet ud gennem Ryggen.

Kl. 21,35 meldte St. 1, at en Feldgendarm kort forinden havde indfundet sig paa Stationen for at gøre Anmeldelse om, at han var blevet generet af en ung Dame, som han derfor førte med til Stationen.

I Døgnets Løb meldtes om "Fantasibomber" paa Østerbros Station og paa "Nordisk Kollegium". Udrykningschefen kørte til Kollegiet for at berolige Gemytterne. Ellers foretoges intet.

Af de i Indberetning af 28. Januar 1944 omtalte 300 kg Sprængstof (pakket i 12 Kasser), som blev stjaalet paa Godsbanegaarden, er de 8 Kasser nu tilstedebragt, og den Mand, i hvis Besiddelse de var, er anholdt.

Der er i Nat indbragt 12 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 27. Januar 1944. Heraf blev 8 anholdt, og 4 meldte sig selv.

Fra den 30. Januar til den 31. Januar.

Kl. 19,12 meldte St. 1, at Fællespolitiet var kaldt til Café "Bayern", Kompagnistræde 21, hvor en Frikorpsmand overfaldt Værten. Frikorpsmanden blev anholdt.

Kl. 19,50 underrettede Politikommissær Gredsted Dagmarhus om, at den midlertidige Politivagt ved "Nordwerk", Avedøre, vilde blive trukket tilbage Kl. 21,00, idet den ordinære Sabotagevagt nu var bragt i Orden.

Kl. 0,57 og Kl. 1,13 meldte C. K., at der havde fundet Bombeeksplosioner Sted i "Damernes Roklub"s Bygning, Hellerup Lystbaadehavn. Der skete betydelig materiel Skade paa Bygningen, og paa den i Nærheden liggende "Palladium". Ingen tilskadekomne.


34

Kl. 8,47 blev det meddelt Udrykningstjenesten, at 4 revolverbevæbnede Personer Kl. 8,35 havde indfundet sig i Tandhjulsfabrikken, Raadmandsgade 68, hvor de fratog Sabotagevagterne deres Pistoler. Iøvrigt foretog de sig intet.

I Døgnets Løb meldtes om "Fantasibomber" under Hovedbanegaarden, i Maskinfabrikken, Stubmøllevej 35, Vennemindevej 39, 2., Restaurant "Gamma", Fridtjof Nansens Plads 5, Ryesgade 3, "Atlas", Ndr. Fasanvej 235 samt "Standard Electric", Raadmandsgade 71. Der blev intet foretaget de nævnte Steder.

Der er i Nat indbragt 10 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 27. Januar 1944. Heraf blev 4 anholdt, og 6 meldte sig selv.

Fra den 31. Januar til den 1. Februar.

I Døgnets Løb har Brandvæsenet været falsk alarmeret til Enghavevej 24, Vigerslev Allé 78 og Lundtoftegade 48.

Fantasibombe i Teknologisk Institut. Intet foretaget.

Kl. 19,30 blev Politivagten i Gernersgade kaldt til Beværtningen, Blaagaardsgade 31, hvor en Brandmand, der er ansat ved den tyske Værnemagt, havde forsøgt at forhindre det danske Politi i at anholde en dansk Mand, der havde gjort sig skyldig i Værtshusuorden. Brandmanden førtes til Kastellet.

Kl. 19,45 var der anbragt en lille Røgbombe paa Trappegangen ved Indgangen til Firmaet "Mesterdress", Frederiksborggade 44. Firmaet arbejder formentlig for Tyskerne.

Kl. 20,00 blev Politivagten i Gernersgade kaldt til Maskinfabrikken "Globus" i Rødovre, hvor der skulde være set mistænkelige Personer. Det beroede paa en Fejltagelse.

Kl. 20,45 anmodede Ritmester Schlüter om, at 2 af de Politimænd, der har Vagt hos "General Motor", til i Morgen Formiddag maa sikre en offentlig Transformator, der ligger lige over for "General Motor". Transformatorstationen leverer midlertidig Strøm til "Nordwerk".

Kl. 21,20 blev der fra Vagten ved Centralværkstederne paa D. S. B. skudt Skræmmeskud efter en Mand, der gik og lyste med Lommelygte ved Lokomotivværkstederne. Det viste sig, at Manden havde været udenfor Arealet.

Kl. 21,20 blev Politivagten i Gernersgade kaldt til Adelgade 91,3., hvor der i Lejligheden var en hel Del tyske Soldater inviteret af Konen, men ønsket fjernet af Manden. Sagen ordnet i Mindelighed.

Kl. 21,30 blev Politivagten i Gernersgade kaldt til Trianglen, hvor der var blevet skudt. Til St. 7 blev indbragt 2 tyske Soldater og 3 danske Mænd, som paastod, at de var blevet overfaldet af de tyske Soldater. Paa


35

Stationen viste det sig, at det ikke var de paagældende tyske Soldater, der havde overfaldet Danskerne, men det skulde have været et Par S.S.-Mænd, der var undløbet i Mørket.

Kl. 23,10 blev Kaptajn Greve Kjeld Brockenhuus-Schack, Torkel Badensvej 2, paa Trappegangen til sin Bopæl beskudt af 2 Maskinpistolbevæbnede Personer. Han blev kørt til Gentofte Amtssygehus, hvor det viste sig, at han var livsfarligt saaret. Opdagerne behandler Sagen.

Kl. 23,40 meldte Station 4, at 2 tyske Officerer, der formentlig var noget paavirket af Spiritus, ved Rundkørslen paa Amagerbrogade havde standset Trafikanterne og visiteret dem. 2 Politibetjente, der var paa Post, blev af Officererne med Pistol tvunget til at være behjælpelig med at standse Folk. En Cyklist standsede ikke, og for at Tyskerne ikke skulde skyde ham, affyrede den ene Politibetjent et Varselsskud, som ramte en af hans egne Fingre. Politivagten i Gernersgade tilkaldt.

Kl. 23,50 meldte Station 8, at Politibetjent John Christian Falkenaa var blevet skudt paa Randbølvej ud for Nr. 8. Kørt til Bispebjerg Hospital. Død ved Ankomsten. Hans Bryst var gennemhullet af mange Kugler. Et Vidne har set en Personvogn køre efter Afdøde, og da den var ud for ham, blev der skudt med Maskinpistol fra Vognen. Opdagerne, der behandler Sagen, har fundet 32 Patronhylstre. Der har været skudt med 2 Vaaben. I den Anledning udsendte Første Politiinspektør følgende Fjernskrivermeddelelse: "Politibetjent 852 - Stamnr. 3511 - John Christian Falkenaa, Station 7, er i Aften Kl. ca. 23,45 paa Vej hjem fra Tjeneste paa Randbølvej blevet indhentet af en Personbil, hvorfra han blev beskudt med en Maskinpistol, saa han blev dræbt paa Stedet.

Stationerne skal øjeblikkelig indføre 4-Mandspatroui11er, hvoraf de 2 skal være bevæbnede med Karabin. Patrouillerne skal standse og undersøge alle Biler".

Kl. 0,45 blev der af Sabotagevagterne ved Elektricitetsværket, Nyborggade 13, afgivet nogle Skud efter mistænkelige Personer.

Kl. 6,20: Anonym Opringning til Sabotageyagterne ved "Atlas" om, at i Dag Kl. 12 er det Alvor.

Der er i Nat indbragt 14 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 27. Januar 1944. Heraf blev 10 anholdt, og 4 meldte sig selv.

 

Fra den 1. Februar til den 2. Februar.

Kl. 14 fandt en civil Mand en lille mistænkeligt udseende Blikbeholder paa Blegdamsvej ved Frimurerlogen. Beholderen blev undersøgt af Sprængkommandoen, som intet mystisk fandt.

Kl. 14,30 marcherede fra Blegdamsvej 23 (Frimurerlogen) et af ca. 20


36

Schalburgfolk bestaaende Musikkorps under fuld Musik ad Blegdamsvej ind paa Fælleden, hvor der holdtes Øvelse.

Kl. 19,30 blev nogle Sporvejsfunktionærer i Valby Langgade ved Sporvognsremisen forulempet af 3 unge Mennesker, som bl. a. væltede en Sporvejsfunktionær af Cyklen. Da der kom flere Sporvejsfolk til, tog de 3 Flugten. Lidt senere indfandt de sig i Remisen og truede med at ville skyde. Politiet indbragte de 3 unge Mennesker til Station 9, hvor de viste sig at være "Frikorpsmænd", som dog ikke medførte Vaaben. Personale fra Politivagten i Gernersgade tilkaldtes og løslod dem.

En anonym Mand meddelte Kl. 21 pr. Telefon, at en tysk Soldat skulde være fundet liggende dræbt ved Linie 5's Endestation i Husum. Alarmeringen viste sig at være falsk.

Politiets Poster ved Nørrebros Runddel er Kl. ca. 24 blevet beskudt af 2 tyske Soldater. Politiet besvarede Ilden, hvorefter Soldaterne forsvandt paa Cykel mod Byens Centrum.

Kl. 6,30 indfandt 2 Mænd sig i A/S "Rixen", Holmbladsgade 87, hvor de fratog Vagterne 2 Pistoler og derefter forsvandt.

Der er i Døgnets Løb indgaaet Meldinger om, at der skulde være udlagt Bomber følgende Steder: Remholdts Konditori, St. Kongensgade 37, Jensens Maskinkompagni, Hillerødgade 30, Bjørn & Christoffersens Fabrik, Uplandsgade 56, Ulrichs Maskinfabrik, Holmbladsgade 47, Beboelsesejendommen, Bellahøjvej 129, Telefoncentralen Yrsa, Snedronningensvej 34, Herlev, Maskinfabrikken, Elmegade 5, og H. Nielsen & Søns Maskinfabrik, Aldersrogade 37. Der blev intet foretaget fra Politiets Side.

Der er i Nat indbragt 5 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 27. Januar 1944. Heraf blev 3 indbragt, og 2 meldte sig selv.

 

Fra den 2. Februar til den 3. Februar.

Kl. 10,45 marcherede en Afdeling af Schalburgkorpset fra Hovedbanegaarden gennem Byen til Blegdamsvej Nr. 23 (Frimurerlogen). Afdelingen, der bestod af et Musikkorps og ca. 200 Mand i Uniform, gik senere paa Dagen i mindre Afdelinger til Østerport Station, hvorfra de afrejste med Toget; ingen Uordener af nogen Art.

Kl. 12,51 henvendte 3 Personer sig til en Sabotagevagt, der stod ved Porten ind til Valby Maskinfabrik, Gammel Køgevej 22 og fratog ham under Trusel med Pistoler hans Maskinpistol. De forlod derpaa Stedet til Fods, hvorefter Sabotagevagten slog Alarm. Politiets Eftersøgning efter de 3 Personer var forgæves.

Kl. 19,45 tilgik der Station 8 Melding om, at 2 mistænkelige Personer, hvoraf i det mindste den ene medførte Vaaben under Frakken, var


37

staaet af ved Godthaabsvejs Station og gaaet ad Stien bag om Vandværket ved Grøndalsvængets Allé. En Radiovogn og Personale fra Station 8 gennemsøgte Kvarteret, men uden Resultat. Paa Tilbagevejen til Station 8 traf Politiet en Gruppe unge Mennesker, hvoraf 2 gav sig til at løbe, da Vognlygterne blev rettet mod dem, og de undløb trods et Skræmmeskud og 2 Skud rettet mod dem.

Kl. 19,55 sprang der en Bombe i Slagtermester Harald Hansens Forretning, Islands Brygge 23. Der blev knust et Par Butiksruder og et mindre Antal Ruder oppe i Ejendommen. Iøvrigt kun ringe Skade. Kort efter Eksplosionen blev en stor Butiksrude i Forretningen knust ved Stenkast.

Kl. 21 meldte Søpolitiet, at der Kl. 20,41 paa Nordre Toldbod var faldet et Skud formentlig affyret fra Værnemagtens Barakker paa Toldboden. Skuddet gik lige hen over en af Burmeister & Wains Baade, der lagde til ved Kajen, og ind i Havnevæsenets Bygning ca. 2,15 m over Kajen.

Kl. 21,05 blev der rekvireret Politi fra Station 5 til Hotel "Nordland", Vesterbrogade 22, i Anledning af, at 2 civilklædte dansktalende Mandspersoner havde truet med Pistol, da man nægtede at servere for dem paa Grund af deres noget berusede Tilstand. Inden Politiet kom til Stede, var Personerne, der mentes at være Schalburgfolk, forsvundet, og en Eftersøgning i de omliggende Gader var uden Resultat.

Kl. 22,05 sprang der en Bombe i Slagterforretningen Torvegade 62. En Butiksrude blev knust. Iøvrigt ingen større Skade.

Kl. 0,40 meldte Station 9, at Reservebetjent 3367 Carl Peter Brynaa og Ekstraarbejder Hans Einer Eilif Christensen, Eskildsgade 14, Kl. ca. 22,30 er blevet dræbt af et Godstog mellem Vigerslev og Gl. Køgevej, hvor de havde Patrouilletjeneste. De blev først savnet Klokken godt 24, da de ikke vendte tilbage fra Patrouilleringen. Omtrent samtidig meddelte Togpersonalet, at der sikkert var sket en Ulykke, idet man havde bemærket et Bump og senere konstateret, at der var Blod paa Lokomotivet. De var begge helt lemlæstede, da man fandt dem. Ligene blev straks overført til Retsmedicinsk Institut.

Kl. ca. 22 henvendte en Kystbetjent sig i Politivagten paa Hovedbanegaarden og meddelte, at 2 civilklædte dansktalende Mandspersoner, som opgav at tilhøre det tyske Sikkerhedspoliti, men som nægtede at legitimere sig, havde anmodet ham om at være dem behjælpelig med at konstatere Generalia paa en af deres Medpassagerer. Da Kystbetjenten kom ud fra Politivagten, stod den ene af Mandspersonerne og truede Passageren med Pistol. Betjenten slog til Pistolen og kom derefter i Haandgemæng med de 2 Mandspersoner, der blev overmandet. En Marinevægter kom til Stede og udtalte, at det var Schalburgfolk. Feldgendarmeriet blev derefter tilkaldt og tog Affære.


38

Der har i Døgnets Løb været "Fantasibomber" følgende Steder: Firmaet Sonesson, Nørre Farimagsgade 13, Broen over Jernbanen ved Toftegaards Plads, H. Nielsens Maskinfabrik, Aldersrogade.

Der er i Nat indbragt 18 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politi direktørens Bekendtgørelse af 27. Januar 1944. Heraf blev 12 anholdt, og 6 meldte sig selv.

 

Fra den 3. Februar til den 4. Februar.

Kl. 17,30 blev 2 danske Politimænd paa A. F. Kriegersvej truet med Maskinpistol af en Schalburgmand. Forholdet paatalt overfor Lederen af Germanische Leitstelle, der straks gjorde Undskyldning og trak den paagældende Schalburgmand tilbage.

Kl. ca. 15,50 blev Marinevægter Herluf Nystrup-Mortensen dræbt ved Skydning i Porten til Højdevej 46, hvor han boede, og hvor han havde Distriktskontor for D. N. S. A. P.

Et Vidne har ved anførte Tidspunkt set ham staa i Porten i Samtale med 2 à 3 Personer. Pludselig lød der nogle Skud, og 2 yngre Personer forsvandt til Fods i Retning af Kastrupvej og en tredie paa Cykle mod Amagerbrogade.

Nystrup-Mortensen var ramt af flere Skud, affyret med 2 Maskinpistoler.

Kl. 18,05 har Albert Larsen, Gernersgade 39, været udsat for "hold up" og Røveriforsøg.

Kl. 18,15 har det tyske Sikkerhedspoliti i Strandgade udfor Nr. 23-25 grebet ind overfor Personer, der formentlig har forsøgt illegal Udrejse. Der blev herunder ramt mindst 4 Personer, hvoraf de 2 er døde. En af de døde er Reservepolitibetjent 3203, Stamnr. 10586 - Christiansen.

Kl. 1,50: Projektil gennem Rude til Soveværelse hos Politibetjent 1190 Buch, Maltagade 20, 2.

Kl. 6,15 har 2 Personer forsøgt at komme ind i Lejligheden til Politiassistent Sillemann, Hovedvagtsgade 4, 4. Da dette mislykkedes, ødelagde de Trappebelysningen.

Fantasibomber i Løbet af Døgnet hos Bolchefabrikken, Ny Toldbodgade 13, Observationsposten, Aarhusgade 88, og Bagermester Buch, Bellahøjvej 129.

Der er i Nat indbragt 17 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 27. Januar 1944. Heraf blev 10 anholdt, og 7 meldte sig selv.

 

Fra den 4. Februar til den 5. Februar.

Kl. 17,45 meddelte en Reservebetjent paa Station 2, der for Tiden er tjenstgørende paa Gernersgades Kaserne, at han fra en Skolekamme-


39

rat havde faaet at vide, at der i Dag eller i Morgen skulde foretages et Attentat mod nævnte Kaserne. Udrykningstjenesten og Afd. A. S. underrettet

Kl. 18,37 meddelte Udrykningstjenesten, at der var foretaget Udrykning til Rodekontoret, Bratskovvej 38, hvor ea. 4 unge Mænd var kommet ind i Lokalet under Ekspeditionen. En af dem raabte højt, at en tysk Soldat var skudt paa en Sidevej i Nærheden, og at alle tilstedeværende derfor skulde visiteres. De gennemsøgte derefter forskellige Kasser og gik med ca. 5000 Kr. En af de paagældende var iført tysk Infanteriuniform. Man er klar over, at det er et Falsum med den tyske Uniform.

Kl. 21,35 meddelte Station 2, at en C.B. havde ringet og underrettet om, at der paa Kongens Nytorv var Slagsmaal mellem Tyskere og Danskere. Politivagten i Gernersgade blev tilkaldt - Det blev senere meddelt fra Gernersgade, at det udelukkende var Tyskere, der havde deltaget i Slagsmaalet

Der blev i Løbet af Døgnet afgivet Melding om Fantasibomber følgende Steder: Ejendommen Englandsvej 2, Slagteriernes Central, Holmbladsgade 63-65, Fælledvej 14 og Amagerbrogade 124.

Kl. 7,45 meddelte Station 4, at der var fundet en Bombe i Kælderhalsen til Ejendommen Bremensgade 87. Bomben bestod af 1 Jernrør med Fængtraad i begge Ender. Bomben havde været antændt, men var slukket igen. En Politibetjent havde taget den og lagt den midt ud paa Kørebanen. Afspærring foretaget. Centralkommandoen underrettet

Kl. 9,43 meddelte Direktør Jørgen Jørgensen, Metropolteatret, Frederiksberggade 16, at to tyske Kriminalpolitimænd havde indfundet sig og forlangt, alle amerikanske og engelske Films udleveret. Der sker formentlig Henvendelse til samtlige Filmsselskaber paa samme Maade.

Der er i Nat indbragt 14 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 27. Januar 1944. Heraf blev 7 anholdt, og 7 meldte sig selv.

 

Fra den 5. Februar til den 6. Februar.

Kl. 18,00 blev Politivagten i Gernersgade af Station 1 rekvireret til Hjørnet af Frederiksberggade og Kattesundet, hvor 3 berusede tyske Soldater forulempede de forbipasserende Kvinder ved at gribe fat i dem. Ved Politiets Ankomst til Stedet var de tyske Soldater imidlertid forsvundet, og en foretagen Eftersøgning i Kvarteret var forgæves.

Kl. 19,50 blev Politivagten i Gernersgade af Station 8 rekvireret til Café "San Remo", Frederikssundsvej 14, hvor der befandt sig 4 berusede tyske Soldater.

Kl. 21,25 henvendte en ukendt Mandsperson sig til Produkthandler


40

Emil Preben Severinsen, Tinggaarden, Tingvej, og bad om en Samtale. Severinsen gik ud paa Trappen, hvor han en Tid opholdt sig sammen med den fremmede. En Svigerinde til ham var herunder ude paa Trappen og spurgte, om han ikke snart kom ind, og Severinsen svarede, at han kom straks. Lidt senere hørtes nogle Skud, og Severinsen blev fundet i Gaarden, dødelig saaret. Han var ramt af 4 Projektiler, hvoraf det ene har knust det højre øje og trængt gennem Hjernen. Den fremmede var forsvundet. Til en af Beboerne, der straks kom til, udtalte Severinsen: "Jeg kendte ham ikke". Severinsen er indlagt paa Sundby Hospital.

Kl. 22,30: En Rude i "Niels Bohrs Institut", Blegdamsvej, knust ved Stenkast.

Kl. ca. 8,00 blev Liget af Kemigraf Karl Edvard Johannes Kronby, f. Gladsaxe 9. Januar 1922, boende Glentevej 35 hos Nielsen, fundet henslængt under et Snehegn i Utterslev Mose i Nærheden af Hjørnet af Hvedevej og Brønshøj Kirkevej. Ved øjeblikkelig Forhøring i de nærmest liggende Villaer er det konstateret, at en Lastmotorvogn den 5. Februar om Aftenen Kl. ca. 22 har gjort Holdt udfor paagældende Sted, og nogle Personer er set kommet løbende fra det Sted i Mosen, hvor Liget er fundet. Drabet er derfor formentlig sket et andet Sted.

I Døgnets Løb er der meldt om Fantasibomber følgende Steder: C. W. Obel, Vestergade 2, Sundbyvester Kommuneskole, Restaurant "Hanegal", Vingaardsstræde 9 (truet 2 Gange), Jægersborg Kaserne.

Der er i Nat indbragt 15 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 27. Januar 1944. Heraf blev 8 anholdt, og 7 meldte sig selv.

 

Fra den 6. Februar til den 7. Februar.

Kl. 10,00: Sabotage hos A/S C. Reinhardt, Lyngbyvej 36, og Sprogøvej 2 og 4. Stor Skade og Brand.

Kl. 12,03 melder Politivagten i Gernersgade, at der i den sidste halve Time er foretaget 8 Opkald til C. 18000, uden at nogen iøvrigt har meldt sig i Telefonen.

Kl. 12,25: Skydning i Nærheden af Ejendommen Gudenaavej 39 A. Personmotorvogn K. 27638 holder udfor Ejendommen. Denne Personmotorvogn benyttes af det tyske Sikkerhedspoliti, og Kriminalkommissar Elpert har bekræftet, at det tyske Sikkerhedspoliti har eftersøgt Sabotører i paagældende Ejendom.

Kl. 12,26 er en bombelignende Genstand fundet i en Brændestabel i Gaarden til Ejendommen, Frederiksdalsvej. Tysk Sprængningskommando har konstateret, at det drejer sig om en 57 mm Mortergranat, der er omdannet til Cigartænder.

Kl. 17,03: Større Opløb paa Raadhuspladsen udfor B. T.-Centralen.


41

Nogle Medlemmer af Schalburgkorpset, der er iført danske Militæruniformer med tyske Gradstegn, er Aarsagen til Opløbet. Politivagten i Gernersgade og Københavns Politis Udrykningstjeneste rekvireret til Stedet. Medlemmerne af Schalburgkorpset, der absolut intet ulovligt havde foretaget sig, men hvis Uniformering virker som en Provokation overfor den danske Befolkning, blev af Politivagten ledsaget til Nørreport Station, og samtidig blev Opløbet splittet af Københavns Politis Udrykningtjeneste.

Kl. 0,28: Politiets Patrouillebaad K. P. 6 er Kl. 0,22 paa Vej til sin Post ved Lynetteløbet udfor Bunkerkuldepotet blevet beskudt af et tysk Fartøj. Ingen om Bord blev ramt og tilsyneladende ingen Skade paa Baaden.

Kl. 5,45: Bombe i Skotøjsforretningen Godthaabsvej 235, hvis Indehaver Holstein Magnussen formenes at være Medlem af D. N. S. A.P. Hele Butikken raseret.

Kl. 7,35 blev en bombelignende Genstand fundet i Nærheden af Ejendommen Bremensgade 87. Bomben viste sig at være en Cigarkasse med Tvist. I Kassen laa en Seddel, hvorpaa var skrevet: "Næste Gang bliver det værre."

I en Slagterforretning paa Hjørnet af Amagerbrogade og Holmbladsgade er der paa samme Tidspunkt fundet en bombelignende Genstand, der viste sig at være en Kasse med nogle Radiodele, hvorfra nogle Ledninger stak ud.

I Døgnets Løb er der meldt om Fantasibomber følgende Steder: Bagerforretningen, Nørrebrogade 222, National Scala, Biografteatret "Palladium".

Der er i Nat indbragt 10 Personer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 27. Januar 1944. Heraf blev 3 anholdt, og 7 meldte sig selv.

 

Fra den 7. Februar til den 8. Februar.

Kl. 20,00 har Vagtposterne ved Transformatorstationen i Lygten skudt efter 2 Personer, der forsøgte at kravle over Plankeværket. Personerne undløb. Eftersøgning resultatløs.

Kl. 21,10 har to Mandspersoner frarøvet en Invaliderentenyder en Tegnebog indeholdende 100 Kr., da Invaliderentenyderen gik ind i Opgangen til sin Bopæl, Vævergade 4. Omtrent samtidig har en 16-aarig Mandsperson været udsat for Røveriforsøg, medens han var inde i Telefonkiosken ved Hjørnet af Baggesensgade og Dosseringen. Medens han telefonerede, blev Døren revet op og noget stukket i Ryggen paa ham, medens en Stemme samtidig sagde, at han skulde udlevere sin Tegnebog. Da den 16-aarige forklarede, at han ingen Tegnebog havde, gik


42

Røveren, idet han dog forinden betydede den 16-aarige, at denne skulde blive staaende stille i 5 Minutter.

Kl. 23,10 eksploderede en Bombe i "Nordisk Film" paa Mosedalsvej i Valby. Kl. ca. 23,35 eksploderede endnu en Bombe. 2 Ateliers er fuldstændig ødelagt og Skaden iøvrigt betydelig. 2 af Politiets Vogne, som var kommet til efter første Eksplosion, blev noget molesteret, nogle Ruder og Lygteglas knustes. Der fandtes ingen døde eller saarede i Bygningen - og ej heller Politipersonalet kom noget til. - Kl. 1,50 meddeltes det fra Ulykkesstedet, at der var fundet endnu en tredie Bombe, som ikke var eksploderet. Tysk Sprængningskommando tilkaldt.

Kl. 6,45 melder Station 7, at 2 tyske Soldater har taget Opstilling ved Indgangen til Frihavnen i Nordre Frihavnsgade og forlanger Passertilladelser af Arbejdere og Funktionærer i "Det danske Kulkompagni". En Formand i Kulkompagniet har meddelt, at han selv vil ringe til Dagmarhus, da han mener, at det drejer sig om 2 nye Soldater, som har faaet fejlagtig Instruktion.

I Døgnets Løb meldtes om "Fantasibomber" paa følgende Steder: Hellesens Enke og Ludvigsens Elementfabrik i Aldersrogade, Nielsens Vaskeri, Nygaardsvej 16, Gades Møbelmagasin i Rantzausgade, Skattedirektoratet i Gyldenløvesgade, Hotel "Amager", Amagerbrogade 29, "Politikens" Hus og Fabrikken "Ambi", Ryesgade 60. Der skete intet nogen af Stederne.

Ved Station 6 anholdtes en Mandsperson, som var i Besiddelse af et vel efterlavet, men falsk Polititegn.

Der har i Nat været indbragt 4 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 27. Januar 1944. Heraf blev 1 anholdt, og 3 meldte sig selv.

 

Fra den 8. Februar til den 9. Februar.

Kl. 20,08. En Hr. Jørgensen, Ved Glyptoteket 6,4., anmodede telefonisk om Politiassistance, idet nogle Personer havde forsøgt at trænge ind i Lejligheden. Ved Politiets Ankomst var de paagældende Personer flygtet.

Kl. 21,28 blev en Brandvagt paa Flyvetroppernes Reparationsværksteders Grund - Kløvermarksvej - beskudt af een af Værkstedernes Sabotagevagter, da han fra et Besøg paa Værkstedernes Toilet vendte tilbage til Værkstedet og paa Opfordring af Sabotagevagten ikke opgav Kendeordet.

Han blev indlagt i Sundby Hospital med Skud i den højre Haand og Strejfskud ved højre Øre.

Der har i Døgnets Løb været meldt om Bomber (Fantasibomber) følgende Steder i Byen: Remsamlerfabrikken, Amagerbrogade 242, Maskin-


43

fabrikken, Blegdamsvej 28, World Cinema, "Ordenshuset", Griffenfeldtsgade 7, Heibers Service, Lyngbyvej 165, Telefoncentralen Yrsa og Maskinfabrikken, Aldersrogade 7.

Der har i Nat været indbragt 22 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 27. Januar 1944. Heraf blev 14 anholdt, og 8 meldte sig selv.

 

Fra den 9. Februar til den 10. Februar.

Kl. 16,19 meddelte Station 2, at Illums Magasin ønskede Politiets Assistance for at konstatere Identiteten paa 2 Herrer, som opgav at tilhøre det tyske Politi, og som agtede at foretage Undersøgelse i Forretningen. 2 Politimænd kom til Stede og konstaterede, at det var Gestapo, hvorefter det danske Politi trak sig tilbage.

Kl. 20,00 meddelte Kontorchef Eskelund, at Spærretiden i København ophører fra og med Torsdag Aften den 10. Februar.

Kl. 20,13 sendte Station 4 Vognen til Slagterforretningen, Torvegade 62, hvor nogle Personer uberettiget var trængt ind og havde ødelagt det elektriske Lys. En Mandsperson, der opholdt sig i Gaarden, blev taget med til Stationen. Han paastod at være gaaet derud af Nysgerrighed.

Kl. 22,35 meddelte Station 8, at 2 spirituspaavirkede, tyske Soldater kort forinden havde slaaet en Rude itu til Beværtningen Hjørnet af Provstevej og Frederikssundsvej. Politivagten i Gernersgade blev tilkaldt og tog sig af Soldaterne.

Kl. 23,20 meldes om Skydning i Kvarteret omkring Hellerup Jernbanestation, der ved en foretagen Undersøgelse viste sig at hidrøre fra Vagtposterne uden for Organisation Todt paa Callisensvej. Umiddelbart efter blev det meddelt fra Station 7, at der var blevet skudt paa Posterne paa Tuborgbroen i Retning fra Vest mod øst og paa forholdsvis kort Afstand. En foretagen Undersøgelse gav intet Resultat.

Kl. 23,45 blev det pr. Radio meddelt, at en Politibetjent fra Station 3 havde hørt 2 Pistolskud, da han Kl. ca. 23,15 kørte paa Cykle ad Dyssegaardsvej i Retning mod Lyngbyvej. Han mente, at Skuddene blev affyret paa en Afstand af ikke over 200 Meter. Efter at han havde søgt Dækning i ca. 5 Minutter, kørte han videre ad Lyngbyvej mod Byen og mødte en Patrouillevogn, som derefter kørte til det paagældende Sted og foretog Undersøgelse, men uden Resultat.

Kl. 23 meddelte Station 1, at Politivagten i Gernersgade var rekvireret til "Czardas", Jernbanegade 4, hvor nogle tyske Soldater vilde trænge ind. Der var Lys i Restauranten, fordi der var Haandværkere. De paagældende Soldater viste sig at være tyske Officerer fra Dagmarhus, som troede, at det var Sabotører, der var i Restaurationen. Paa den anden


44

Side mente Haandværkerne, at de Personer, der vilde ind var Sabotører, og derfor vilde de ikke lukke op.

Kl. ca. 7,50 er Overbetjent Frederiksen skudt i den forreste Vogn i Korsørtoget, som holdt ved Perronen. Overbetjenten og en Politibetjent skulde til Nyborg med 2 Transportanter, hvoraf den ene var Student Carlo Emil Sørensen, f. i Slagelse d. 27. November 1921, der ved Sønder Birk var idømt 1 Aar og 6 Maaneders Fængsel for sin Deltagelse i et Overfald ved Vridsløse Straffeanstalt. Da de var kommet ind i den reserverede Kupe, blev der af en Person stukket en Pistol ind gennem Døren. Da Overbetjent Frederiksen forsøgte at afvæbne Personen, blev han ramt af 2 Skud, hvoraf det ene i Underlivet. Der menes at have været 2 Personer, og det lykkedes dem at faa den ene af Transportanterne med sig. Den saarede Politimand blev straks i Ambulance kørt til Kommunehospitalet.

I Døgnets Løb er der meldt om Fantasibomber følgende Steder: Magasin du Nord, Kongens Nytorv, Ufa Film, Nytorv 3, "Augustinus & Hansen", Laplandsgade 4, Vognmand Berthelsen, Mosedalsvej 9, Enghavevej 182, "World Cinema", Paladsteatret og Café "Tuborg", Sverrigsgade.

Angaaende det i Beretningen af 7. d. M. omtalte Ligfund ved Søborg kan nu oplyses at den dræbte Kemigraf Karl Edvard Johannes Kronby formentlig er dræbt den 4. d. M. ved Vaadeskud. Den nævnte Dag omkring Middagstid opholdt Kronby sig hos en af sine Kammerater, Student Gunnar Andersson, i en Villa paa Selsøvej. Kronby undersøgte sin Pistol med det Resultat, at et Skud gik af, og Projektilet ramte Kronby i Panden. Han døde straks efter. Gunnar Anderssons Moder laa syg i Stueetagen, men havde ikke hørt Skuddet, og for at undgaa at indblande Moderen, bestemte han sig til at fjerne Liget. Sammen med et Par andre Kammerater førte han Kronbys Lig om Aftenen den 5. ds. paa en Lastvogn til Søborg Mose, hvor det blev læsset af ved et Snehegn.

Det i Beretningen af 8. Februar omtalte Røveri mod en Invaliderentenyder, Vævergade 4, er nu opklaret. Røverne er anholdt. Almindelig Forbrydelse.

Der har i Nat været indbragt 4 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 27. Januar 1944. Heraf blev 2 anholdt, og 2 meldte sig selv.

 

Fra den 10. Februar til den 11. Februar.

Kriminalbetjent Raben-Petersen blev til Morgen afhentet af tysk Politi paa sin Bopæl, sigtet for at være i Besiddelse af illegale Skrifter.

Politikommissær Odmar henvendte sig straks paa "Dagmarhus", hvor fra Raben-Petersen med det samme blev løsladt og Sagen sluttet.

Kl. 10,05 blev Overbetjent Jagd, Søpolitiafdelingen, afhentet paa


45

Bopælen af det tyske Sikkerhedspoliti sigtet for illegal Hjælp til Udrejse.

Kl. ca. 11,10 blev der af det tyske Sikkerhedspoliti foretaget Anholdelse af 2 Mandspersoner i Ejendommen Lavendelstræde Nr. 13 A - Bagbygningen. Forhenværende Politibetjent Ment var med til at foretage Anholdelsen. Der blev affyret nogle Skud.

Kl. ca. 13 blev der af 2 revolverbevæbnede Mænd foretaget et "Hold op" i Sygekassen "Fremtiden"s Kontor, Enghavevej 231, hvor de bemægtigede sig Kassen.

Kl. 23,20 melder Politivagten i Gernersgade om ubetydelig Uorden i "Valencia", Vesterbrogade, hvor en tysk Soldat havde kastet et Glas Vin fra Balkonen ned i Salen. Soldaten var væk, da Politiet kom til Stede.

Kl. 23,23 melder Politivagten i Gernersgade, at nogle tyske Marinesoldater var gaaet i Land hos Burmeister & Wain, Christianshavn, hvor de havde paabegyndt Visitation af de stedlige Vagtposter. De paagældende Soldater var ikke i Besiddelse af "Ausweis" eller anden Bemyndigelse til deres Forehavende, hvorfor de omgaaende blev beordret i Kvarter.

Kl. ca. 23,30 blev der af nogle, Vagter fra "Schalburg Korpset", Frimurerlogen, Blegdamsvejen, skudt mod nogle mistænkelige Personer, der senere viste sig at være Medlemmer af "Schalburg Korpset". 2 af Medlemmerne blev i saaret Tilstand kørt til Feldlazarettet paa Nyelandsvej.

I Døgnets Løb er der meldt om Fantasibomber følgende Steder: Burmeister & Wain, Christianshavn og Refshaleøen, Scala Bio, Station 7 og Café Olympia, Axeltorv.

 

Fra den 11. Februar til den 12. Februar.

Kl. 16,30 følte to tyske Soldater sig paa Østergade forulempet af en Mand, der var kommet til at støde til dem med sin Stok. Politivagten i Gernersgade og Stadsadvokaten for særlige Anliggenders Afdeling tilkaldt.

Kl. 18,25 blev Bestyrerinden af Kaffeforretningen, Amagerbrogade 97, da hun forlod Forretningen for at gaa hjem, "holdt op" af en pistolbevæbnet Røver, der opfordrede hende til at aabne Døren igen. Bestyrerinden sagde imidlertid til Røveren, at hun ingen Nøgle havde til Forretningen, hvorefter Røveren forsvandt.

Kl. 19,25 meldes der om kraftig Skydning ved Københavns Belysningsvæsens Plads, Frederiksborgvej 81. Sabotagevagterne havde set en Mand forsøge at kravle over Plankeværket ind til Pladsen og havde derfor beskudt ham. Manden forsvandt.

Kl. 20,15 blev en Rude knust hos Fru Jensen, Bremensgade 87, Kælde-


46

ren. Fru Jensen har overfor Politiet oplyst, at hun er Sønderjyde af Fødsel og formentlig derfor antages at være tyskvenlig. Fru Jensen har aldrig været Medlem af noget politisk Parti. Hun kan ikke mistænke nogen.

Kl. 20,25 blev Indehaveren af Kiosken, Hollænderdybet 25, "holdt op" af to pistolbevæbnede Røvere, der tømte Pengekassen.

Kl. 21,08 har Sabotagevagterne ved Valby Gasværk beskudt nogle Personer, der søgte at trænge ind paa Gasværkets Grund. Personerne undløb.

Kl. 21,25 melder Vagten ved Politikasernen i Klerkegade om Skydning i Nærheden af Kasernen. Ved en straks foretaget Undersøgelse i Kvarteret blev det konstateret, at 3 danske Mandspersoner, der stod ved Pølsevognen paa Hjørnet af Store Kongensgade og Hindegade, havde henvendt sig til to tyske Marinesoldater og bedt om Cigaretter. Danskerne var ikke ædru. De tyske Marinesoldater afslog at give Cigaretter, hvorefter der opstod et mindre Slagsmaal, hvorunder de tyske Soldater tog deres Pistoler frem. Danskerne undløb, men den ene blev indfanget af de danske Politiposter i Store Kongensgade, og samtidig blev de to tyske Soldater anholdt af Politivagten i Gernersgade. En Undersøgelse af de tyske Marinesoldaters Pistoler har imidlertid vist, at der ikke har været skudt med disse Pistoler ved anførte Lejlighed. Der har imidlertid været skudt i Kvarteret.

Kl. 22,35 meldes der om Skydning i Kvarteret omkring Trianglen. Politivagten i Gernersgade tog til Kvarteret. Det blev konstateret, at der ikke er skudt af Vagtposterne ved Schalburgkasernen, Blegdamsvej 23, og heller ikke af Vagtposterne ved Germanische Leitstelle, A. F. Kriegersvej 3, eller det tyske Marinedienststelle,. Rosenvængets Allé 32. Vagtposterne de to sidstnævnte Steder samt de to danske Politiposter paa A. F. Kriegersvej oplyste derimod, at Skydningen formentlig hidrørte fra Sabotagevagterne ved A/S Dansk Industrisyndikat i Frihavnen. Dette blev herefter konstateret at være rigtigt. De formentlige Sabotører var undløbet.

Kl. 23,00 melder Station 7, at de to danske Politiposter paa A. F. Kriegersvej, der er posteret samme Sted efter tysk Ønske, er blevet truet med Maskinpistol af en i Haven til Germanische Leitstelle posteret Schalburgmand, der kom frem til Havegærdet mod A. F. Kriegersvej, hvor han, samtidig med at han lagde Maskinpistolen i Anslagsstilling og sigtede paa de to danske Politimænd, udtalte: "Gaa væk fra Fortovet, jeg har ikke Tillid til Dem. Der kan ikke være Tale om, at De maa gaa her." Politivagten i Gernersgade blev straks sendt til Stedet og konstaterede Navnet paa Schalburgmanden som Otto Engel. Befehlshaber der Sicherheitspolizei ved Oberregierungsrat Dr. Zechenter blev samtidig underrettet. Dr. Zechenter telefonerede senere paany til Politikom-


47

missærvagten og beklagede det passerede. Herefter blev de danske Politiposter paany sendt til A. F. Kriegersvej.

Kl. 23,15 skal ifølge forskellige anonyme Telefonopringninger til Station 1, en Schalburgmand have truet forskellige Civilpersoner paa Raadhuspladsen ved B. T.-Hjørnet og beordret dem til at forlade Gaden, da der var Spærretid.

Kl. 23,20 anmeldte en civil Dansker paa Station 1, at han kort forinden paa Hjørnet af Frederiksberggade og Mikkel Bryggersgade var blevet overfaldet af to tyske Officerer og en civil Person, der talte Tysk.

Kl. 23,55 meldte Posterne fra Raadhuspladsen, at en Marinevægter, der var stærkt paavirket af Spiritus, havde generet de forbipasserende civile Danskere. Da Posterne henvendte sig til ham og spurgte, hvorfor han gik og jog med Trafikanterne, svarede han, at han af "Dagmarhus" havde Ordre til at splitte alle Grupper paa over 5 Personer. Han blev herefter overgivet til to tyske Feldgendarmer, der patruljerede paa Raadhuspladsen. Det er formentlig denne Marinevægters Adfærd der har givet Anledning til Meldingerne Kl. 23,15 og 23,20.

Kl. 9,25 melder Udrykningstjenesten, at det til Morgen er konstateret, at der i Nat har været forsøgt Sabotage mod Jacob og Wilhelm Andersens Skotøjsfabrik, Vesterbrogade 107. Forskellige eksplosive Kemikalier er nedtaget fra nogle Hylder i Fabrikkens Lokaler paa 2. Sal og anbragt ved Siden af Fyret i Fyrkælderen.

 

Fra den 12. Februar til den 13. Februar.

Kl. 11,30 trængte en Schalburgmand, der var ledsaget af en Dame, paa Svineryggen sig gennem en Flok Elever fra Sct. Jørgens Gymnasium. Da Eleverne raabte efter ham, truede han ad dem med sin Bajonet, som Eleverne derefter fratog ham. En tysk Politimand kom til Stede og trak sin Pistol, og Politivagten, Gernersgade, blev tilkaldt, hvorefter Bajonetten atter blev udleveret til Ejermanden, og Eleverne trak sig tilbage til Skolen.

Kl. 13,15 satte 3 tyske soldater med Oppakning og Gevær sig ind i en Sporvogn ved. Holmens Kanal. Da de nægtede at forlade Vognen, blev de fjernet af Politivagten, Gernersgade.

Kl. 16,55 foretog tysk Politi Undersøgelse af alle Motorkøretøjer, der passerede Svanemøllebroen.

Kl. 19,45 meldtes om Skydning paa Trappegangen til Ejendommen, Jyllingevej 2. Der blev skudt gennem Entredøren til en Lejlighed i Stueetagen, hvis Indehavers Hustru, Fru Andersen, blev saaret i Haanden. Gerningsmanden forsvandt efter formentlig ogsaa at have affyret nogle Skud paa Gaden. To berusede tyske Marinesoldater, der havde været Gæster hos en Kvinde, maa antages at være Gerningsmændene. De havde


48

ogsaa skudt paa Gaden, og senere i Sporvognen havde den ene af dem haft Pistolen fremme.

Kl. 20,03 skete en Bombeeksplosion hos A/S Brdr. Houlberg, Skelbækgade. 4 à 6 Mand havde kort forinden opfordret en C.B., der havde Vagt ved Politiets Garageanlæg i samme Gade, til at søge Dækning, og kort efter, at disse Personer var forsvundet, skete Eksplosionen, hvorved en Mur væltede ud over Gaden, og flere Etageadskillelser styrtede sammen. En Mængde Ruder bl. a. i Politiets Garageanlæg knustes. 2 Personer, der arbejdede i Virksomheden, blev saarede. Den ene blev indlagt i Hospital.

Kl. 20,30 slog en tysk Soldat en Rude ind i en Sporvogn paa Raadhuspladsen. Da han nægtede at opgive Feldpostnummer, blev Politivagten, Gernersgade, tilkaldt.

Kl. 21,50 hørtes Skydning fra Kvarteret Aarhusgade-Strandboulevard. Det blev senere konstateret, at Skydningen hidrørte fra Sabotagevagterne ved A/S Dansk Industrisyndikat i Frihavnen, hvor man havde set nogle mistænkelige Mandspersoner luske rundt. Der blev affyret ca. 30 Skud, og Personerne forsvandt.

Kl. 2,25 meldte en Vægter, at der laa en Bombe ved van Hauens Forretning i Mikkelbryggersgade [i. e. Mikkel Bryggers Gade]. Personale fra Station 1 fandt en Pakke paa det opgivne Sted liggende op mod Muren. En Lunte var fastgjort til Pakken, og det kunde ses, at der havde været Ild i Lunten, der var af Papirsejlgarn. "Bomben" viste sig at være en tom Halvflaske indpakket i Papir.

Kl. 3,45 har Sabotagevagterne ved Heymanns Fabrikker, Strandboulevarden, skudt efter 2 Personer, der forsøgte at kravle over Plankeværket ind til Fabrikkens Omraade. Personerne undløb.

Der har i Døgnets Løb været meldt om "Fantasibomber" følgende Steder: Maskinkompagniet, Blegdamsvej 28, "Atlas", Baldersgade, Frimurerlogen, Blegdamsvej, "Saga"-Biografen, Vesterbrogade, Cigarforretningen, Teglgaardsstræde 11.

 

Fra den 13. Februar til den 14. Februar.

Kl. 10,45 meddelte Frederiksberg Politi, at en tysk Soldat i Falkonerallé ved Nyelandsvej var blevet saaret ved 3 pistolskud, men formentlig kun Strejfskud, da Soldaten selv kunde gaa til Ambulancen, der kørte ham til Feldlazarettet paa Nyelandsvej. Gerningsmanden - en civilklædt Mandsperson - undløb.

Kl. 11,00 blev der efter Anmodning af den Vagthavende Overpolitibetjent ved Transformatorstationen ved "General Motors" af 2 Grupper fra Udrykningstjenesten foretaget Undersøgelse af "General Motors" Lokaliteter, idet man havde Formodning om, at 2 Personer i Nattens


49

Løb havde skaffet sig Adgang til Lokalerne. Den foretagne Undersøgelse var negativ.

Kl. 20,15 og Kl. 22,05 blev der knust Ruder i henholdsvis Hatteforretningen, Holsteinsgade 27, og Isbaren, Amagerbrogade 154. Motivet menes at være politisk. Statsadvokatens Afdeling underrettet.

Kl. 21,44 meddelte Radioen, at en ung Mand ved Frihedsstøtten havde forsøgt at røve Pistolen fra en tysk Underofficer ved at skære Livremmen over. Forsøget mislykkedes, idet Gerningsmanden, der viste sig at være en Student, Niels Stenderup, f. d. 20. Maj 1924 i Klampenborg, boende Tordenskjoldsgade 17, blev anholdt af Underofficeren og derefter af Politivagten i Gernersgade transporteret til Vestre Fængsel.

Kl. 22,15 blev det meddelt fra Station 7, at der var noget Skyderi ved Transformatorstationen i Nyborggade. Kl. 0,55 indgik en lignende Meddelelse, og i begge Tilfælde blev der af Stationen foretaget en grundig Undersøgelse, men uden Resultat. Sabotagevagten, der alarmerede, skal være en Del nervøs. Der er dog rundet friske Fodspor i et Hjørne af Terrænet.

Kl. 0,05 meddelte Station 7, at der Kl. 23,30 var kraftig Skydning ved Frimurerlogen paa Blegdamsvej. Der hørtes ca. 40 Skud og øjensynligt fra et Maskingevær. Det har ikke været Stationen muligt at faa oplyst Aarsagen til Skydningen.

I Døgnets Løb har der kun været 2 Fantasibomber, nemlig Kl. 20,40 i Lyskassen ved Købmand Duers Forretning, Vester Voldgade 94, og Kl. 8,23 Standard Electric, Haraldsgade 6.

 

Fra den 14. Februar til den 15. Februar.

Kl. ca. 15,00 indfandt sig to Mandspersoner hos Professor, Dr. med. Erik Warburg, Frederik d. V.s Vej 3, hvor de efter at have ringet paa spurgte den Klinikdame, der lukkede op, om Overlægen var hjemme. Hun fandt deres Udseende og Optræden mistænkelig og svarede, at han ikke var hjemme. Den første af Personerne sagde herefter "Naa, det er han ikke," og i det samme trak han en Revolver op af Lommen og trængte Klinikdamen, der skreg, over i et Hjørne ved Entredøren. Medens dette stod paa, var Overlægen beskæftiget med Undersøgelse af en Patient i Undersøgelsesstuen. Han kom nu ud paa Trappen, og Personerne affyrede straks en Række Skud mod ham. Han trak sig tilbage til Undersøgelsesstuen, hvis Dør han laaste indvendig fra. Udefra blev den forsøgt aabnet, og der blev skudt nogle Skud gennem den. Ingen blev ramt, kort efter forlod Personerne Villaen og gik hurtigt ned til Blegdamsvejen, hvor de steg ind i Motorvogn A 1815 (falske Nummerplader) - Opel, sort, benzindrevet, der kørte mod Trianglen og ud ad Strandvejen.


50

Personerne beskrives:

I. 35 à 40 Aar, ca. 175 cm høj,
kraftig bygget,
iført graa Ulster, blød Hat.

II. 35 à 40 Aar, noget mindre,
iført blaa Ulster, blød Hat.

Kl. 16,00 meddeler Radioen, at Færdselsafdelingens Vogn ved 10 Meter Bassinet i Frihavnen var blevet beskudt med Riffelskud fra en Damper. Gernersgadevagten, som blev tilkaldt, har oplyst, at det var tyske Marinesoldater paa S/S Parkeston, som havde skudt 2 Skud i Vandet, fordi de mente, at der blev fotograferet fra Vognen.

Kl. 20,29 meddeles fra Ørstedsværket, at der er kastet en Pakke mod et Vindue til Transformatorstationen; det viste sig senere at være en i Papir indpakket Sten.

Kl. 21,35. Gernersgadevagten har været sendt til Café Bauer, Viborggade 46, hvor tyske Soldater havde taget Parti for en beruset C.B., hvem der var nægtet Servering. Tyskerne blev udvist, og C.B.en anholdt af dansk Politi.

Kl. 22,44. Sabotagevagten ved Valby Gasværk har skudt 10 à 12 Skud efter mistænkelige Personer.

Kl. 1,23 meddelte Station 1, at 2 unge Damer kort forinden i Frederiksberggade er blevet tiltalt af 3 civile, tysktalende Personer. Da de unge Damer ikke vilde følges med Personerne, blev disse grove og trak en Revolver, som de truede de unge Damer med. Disse undløb. Personerne eftersøgt, ikke fundet.

Kl. 1,37. Sabotagevagterne i Ryesgade 3 har skudt kraftigt, fordi de havde hørt mistænkelige Lyde. De ønskede Politiassistance. Afslaaet.

Kl. 6,35 har nogle Rengøringskoner under en Trappe fundet en mistænkelig Kasse, der viste sig at indeholde Tørelementer tilhørende K. T. A. S.

I Løbet af Natten knustes en Rude i Ismejeriet Grejsvej 29. Motivet formentlig politisk.

Fantasibomber i Heldorfs Papirindustri, i Kirkegaardsvej 24, Burmeister & Wain, Refshaleøen og Christianshavn (Arbejderne forladt Arbejdet), Palladium, Bagermester Elling, Revalsgade 16, "Gold Digger", Vestergade.

 

Fra den 15. Februar til den 16. Februar.

Kl. 10,28 har 8 pistolbevæbnede Personer forøvet et "hold up" i Maskinfabrikken "Vølund", Øresundsvej 47. De spurgte efter en Funktionær og trak pludselig Pistolerne frem og holdt Sabotagevagterne op og fratog dem 2 Pistoler.


51

Kl. 16,55 tog 10 tyske Politisoldater med Maskinpistoler Opstilling i Vigerslev Allé ud for Nr. 54, hvor de visiterede alle de kørende. Der samlede sig et Opløb paa ca. 200 Personer, som blev splittet af dansk Politi. Et Kvarter efter kørte Tyskerne igen.

Kl. 20,15 holdt et Par Personer Personalet op i Caféen paa Hjørnet af Ellebjergvej og P. Knudsensgade og truede Servitricen til at servere for sig. Det benyttede Vaaben var en Hundepistol, og de 2 Gerningsmænd blev anholdt.

Kl. 22,05 blev 2 Butiksruder knust hos Viktualiehandler Corneliussen, Amagerbrogade 124. Der har tidligere gentagne Gange været forøvet Attentater samme Sted.

En 40-aarig Kvinde anmeldte Kl. 4, at hun Kl. ca. 21 ved Nordhavnsværftet var blevet forulempet af en Marinesoldat, der vilde kysse hende. Hun mistede herunder sin Pung og nogle Værdigenstande.

4 Fantasibomber i Døgnets Løb, henholdsvis hos Burmeister & Wain paa Christianshavn og Refshaleøen (Arbejderne gik hjem), Foderstofforretningen, Dronningensgade 66, Firmaet "Plum", Sct. Annæ Plads 26, og Andelstrykkeriet i Rantzausgade. Der blev intet foretaget disse Steder fra Politiets Side, og der skete intet.

 

Fra den 16. Februar til den 17. Februar.

Kl. 16,30 er ved Østerbros Svømmehal set et lille mørkeblaat Opel-Automobil med Fornummerplade: K 1826 og Bagnummerplade: K 49. efterfulgt af to eller tre Tal. Vognen kørte ad Østerbrogade fra Byen og svingede til venstre ad Serridslevvej. I Vognen befandt sig 3 Personer, de to i mørkeblaa Uniformer med Skraahuer og den tredie i en sort Uniform, muligvis Politiuniform. Vognen forsvandt.

Kl. 19,54 blev det pr. Telefon meddelt Station 6, at nogle Personer var ved at bryde Døren op til Lejligheden Nørrebrogade 26, 1. Dansk Politi konstaterede, at tysk Sikkerhedspoliti var til Stede, hvorefter det danske Politi trak sig tilbage.

Kl. 22,05 blev der sendt en Ambulance til Benzinøen, Sundkrogsgade, hvor Forvalter Carl Jan Germanius Krüger, Tyskland 22. September 1882, boende paa Benzinøen, var faldet i Vandet og druknet.

Kl. 22,45 meddeltes, at Jytte Carla Petersen, København 7. Oktober 1926, boende Herninggade 18, 4. tv. hos Forældrene, havde saaret sig selv overfladisk i venstre Skulderparti med et Pistolskud under følgende Omstændigheder: Hun havde været paa Besøg hos en Familie i Nærheden, hvor ogsaa nogle tyske Soldater (Marinere?) var paa Besøg. Hun blev hentet hjem af sin Fader, men gik straks tilbage for at hente en Hund. I Lejlighedens Soveværelse tog hun en tysk Marinesoldats Tjenestepistol, gik ned ad Trappen og saarede sig selv med et Skud.


52

Kl. 22,50 affyrede Sabotagevagten i Belysningsvæsenets Transformatorstation i Lygten et Varselsskud mod 3 Personer, som forsøgte at trænge sig ind paa Stationens Omraade. Personerne forsvandt.

Kl. 23,50 meldtes fra Politiposterne paa A. F. Kriegersvej, at der var blevet skudt i Haven A. F. Kriegersvej 3. "Germanische Leitstlle" har forklaret, at de udstillede Vagtposter var blevet beskudt og derfor havde skudt igen.

En Mand, der Kl. ca. 24,00 var ude at lufte sin Hund i Grøndalsvængekvarteret, mødte Boghandlermedhjælper Philip Louis Mario Elbjørn, f. København 10. Juni 1925, boende Tagensvej 77, 4. tv., der bad om Hjælp. Elbjørn var blevet overfaldet af 2 Mænd og stukket med Kniv. Nærmere kunde han ikke forklare. Indlagt i Bispebjerg Hospital med Hjernerystelse. Overfladiske Snitsaar i Hovedet, paa Arme og Bryst.

Der er i Døgnets Løb meldt om "Fantasibomber" følgende Steder: "Burmeister & Wain", Refshaleøen, Elektromekanisk Værksted, Raadmandsgade 13, Skandinavisk Motorcompagni, Strandvej 27, G. Johansens Maskinfabrik, Elmegade 5, "Laurits Knudsen", Haraldsgade 53, Købmandsforretningen, Jagtvej 189, og Papirservietfabrikken, Strandgade 29.

 

Fra den 17. Februar til den 18. Februar.

Kl. 12,15 har der ved Axetorv været en Del Skyderi. Formentlig mellem en tysk civil Politimand og en Person, der skulde anholdes. Den tyske Politimand blev saaret og bragt ind i Soldaterhjemmet "Deutsches Eck", (tidligere "Lodberg"). Mandspersonen forsvandt med en Sporvogn tilsyneladende uden at være ramt. Der blev opsamlet 7 Patronhylstre.

Kl. 12,20 har 2 Personer, der udgav sig for tysk Politi, indfundet sig i "Nordisk Forlag", Kgs. Nytorv 8. Det fra Station 2 derefter tilsendte Personale konstaterede, at det var tysk Politi, hvorefter dansk Politi trak sig tilbage. Indehaveren af "Nordisk Forlag", Mogens Staffeldt, blev anholdt af Tyskerne sigtet for illegal Virksomhed. Medens Undersøgelsen fandt Sted, indfandt en Mandsperson sig i Forretningen og vilde aflevere nogle Breve tiL Indehaveren. Disse Breve skulde videresendes til England. Manden, der var bevæbnet, blev anholdt af Tyskerne.

Kl. 18,15 blev 2 Drenge paakørt af en Motorvogn udfor Østerbrogade 102. Drengene blev kørt til Rigshospitalet, hvor den ene er afgaaet ved Døden. Motorvognen har ikke kunnet identificeres. 2. Afdeling behandler Sagen. Signalement af Vognen rundkastet.

Kl. 22,08 indfandt der sig en Mandsperson paa Læge Ahlgreen Petersens Bopæl, Søndermarksvej 2, og ringede paa Døren. Lægen, der er


53

politisk interesseret, turde ikke lukke op, men ringede til Station 9, der sendte Personale til Stedet. Personen var da væk.

Kl. 23,44 henvendte en Taxachauffør sig til Station 2 og forklarede, at en tysk Officer, der skulde køres til Kalkbrænderikajen, havde nægtet at betale de 110 % udover Taxametrets Paalydende. Politivagten i Gernersgade blev tilkaldt og ordnede Forholdet.

Der har i Døgnets Løb været meldt om "Fantasibomber" følgende Steder: "Beauvais", Lyngbyvej 97, Banestrækningen ved Vigerslev, "Glud & Marstrand", Uplandsgade 20, "Hellesen & Ludvigsen", Aldersrogade 6, Statens Lærerhøjskole, Odensegade 14, hvor Professor Koch skulde tale, "Tuxham", Trekronergade 122, og i Reinhardts Motorcykelværksted, Lyngbyvej 36.

 

Fra den 18. Februar til den 19. Februar.

Kl. 14 blev en Tjener i Café "Grønningen", Toldbodvej, anholdt af 2 Mænd fra det tyske Sikkerhedspoliti.

Kl. 16,30 blev Politiet fra Station 7 tilkaldt til Strandboulevarden, hvor der var opstaaet en mindre Kontrovers mellem en tysk Marinesoldat og Vognstyreren paa en Linie 9-Sporvogn samt en civil Dansker, der mente, at en Hund, der var sprunget op paa Forperronen, var i Følge med Soldaten. Politivagten fra Gernersgade kom til Stede og ordnede Sagen.

Kl. ca. 20,25 blev der kastet en Mursten indpakket i Papir ind ad Vinduet hos P. b. 2005 Klausen, Englandsvej 78, 1. Der er i et illegalt Blad blevet advaret imod ham som værende "upaalidelig". Formentlig ganske uden Grund.

Kl. 0,20 blev der ringet til Station 7 fra Trafikmestervagten paa Trianglen, at 2 unge Mennesker havde søgt Tilflugt i Vagten, idet de af en civil Mandsperson var blevet truet med Pistol. Baade de 2 unge Mennesker og den civile Mandsperson blev hentet ind paa Stationen, hvor Mandspersonen, der havde truet med Pistol, legitimerede sig som Ingvard Christiansen, ansat i det tyske Sikkerhedspoliti. Han vilde ikke afgive Forklaring til Politiet, og Politivagten fra Gernersgade blev derfor tilkaldt og kørte de 2 unge Mennesker og nævnte Christiansen til "Dagmarhus", hvor de 2 unge Mennesker efter en kort Afhøring blev løsladt. Det blev oplyst, at Christiansen for nogle Dage siden havde truffet de 2 unge Mennesker paa en Kaffebar og spurgt dem, om de kunde skaffe Vaaben, hvilket de paastod at kunne og aftalte derefter, at de skulde træffes i Aftes paa Trianglen, hvor Afleveringen af Vaabnene skulde foregaa. Ingen af de unge Mennesker var i Besiddelse af Vaaben.

Der er i Døgnets Løb indgaaet Melding om "Fantasibombet" føl-


54

gende Steder: Direktoratet for Vareforsyning, Møntergaarden, Bogtrykkerifirmaet Mohl, St. Kongensgade 63 B, St., Laurits Knudsen, Haraldsgade 53, H. Nielsens Maskinfabrik, Aldersrogade, og "Beauvais" Fabrikker, Lyngbyvej.

 

Fra den 19. Februar til den 20. Februar.

Kl. 12,13 har Vagtposten udenfor Kasernen, Blegdamsvej 23, skudt efter en Cyklist, der kom med fornærmelige Tilraab.

Kl. 20,00 har 2 tyske Soldater knust Ruden til Radioforretningen, Ny Østergade 11, og bemægtiget sig en Modtager. Gernersgadevagten tilkaldt og anholdt Gerningsmændene.

Kl. 20,04 er 2 pistolbevæbnede Mænd trængt ind hos Mekaniker Tustrup, Asminderødgade 3. Hustruen var lige kommet hjem fra sin Cigarforretning med Kassebeholdningen. Da Fru Tustrup fik Lejlighed til at kalde paa Hjælp, forsvandt Røverne uden at have faaet noget Udbytte.

Kl. 20,40 har 2 tyske Marinesoldater i Porten til Restaurant "Poppedrengen", Østergade 11, antastet en Dansker og tvunget ham til at gaa med ned i Garderoben. Gernersgadevagten tilkaldtes og anholdt Marinerne. Aarsagen til det skete kendes ikke.

Kl. 21,25 har ca. 10 tyske Soldater forceret og ødelagt Bommene ved Indgangen til Frihavnen fra Aarhusgade. Bommene var nede for et Tog, og en af Soldaterne var ved at blive kørt over af Toget. Gernersgadevagten tilkaldtes og anholdt 3 af de tyske Soldater.

Kl. 22 er der skudt med Maskinpistol fra Kasernen, Blegdamsvej 23. Gernersgadevagten tilkaldt og har konstateret, at der blev skudt efter 2 Personer, der søgte at trænge ind fra Fælledparken.

Kl. 22,43 blev Gernersgadevagten paany kaldt til Radioforretningen, Ny Østergade 11, hvor en tysk Underofficer forstyrrede Teknisk Afdelings Arbejde. Han blev bortvist.

Kl. 23,15 blev Gernersgadevagten kaldt til Kgs. Nytorv, i Anledning af Slagsmaal mellem civile og 2 Frikorpsmænd. En Droskechauffør vilde ikke køre for Frikorpsmændene og kom i Haandgemæng, hvorunder Vognens Kalesche ødelagdes. Gerningsmændene blev anholdt.

Kl. 9,00 er Udrykningstjenesten kaldt til Dalslandsgade 7, hvor Vagterne hos Skrædderfirmaet A/S Jens Henriksen er blevet afvæbnet og bundet af 3 Sabotører, der medtog nogle tyske Uniformer.

Der er i Døgnets Løb meldt om Fantasibombe paa Johansens Maskinfabrik, Elmegade 5.

 

Fra den 20. Februar til den 21. Februar.

Kl. 18,32 Betalingsspørgsmaal i "Tosca", Frederiksberggade. En tysk Soldat anholdt af Gernersgadevagten.


55

Kl. 20,35 er der affyret et Par Skud i Ourøgade. Et Projektil gik gennem Vinduet i Lejligheden Ourøgade 42, 2.

Kl. 21,28 var der Slagsmaal ved Café "Bayern" i Kompagnistræde mellem tysk Marinesoldat, dansk S.S. Mand og en civil Dansker. Ordnet af Gernersgadevagten.

Kl. 22,07 meddelte Portneren i Richshuset, at 2 Mænd Kl. ca. 20 under Foregivende af at komme fra Luftværnet, som skulde holde Øvelse, blev indladt i Bygningen. De havde anbragt en Grammofon paa Taget og spillede "Tipperary" Marchen. Tysk Politi til Stede. Gernersgadevagten og Statsadvokatens Afdeling tilkaldt - ingen Uroligheder.

Kl. 22,40 Betalingsspørgsmaal med tysk Soldat i Café "Tosca", Frederiksberggade, en Rude slaaet itu. Gernersgadevagten tilkaldt.

Kl. 23,21 Skænderi i Sporvogn ved Nørreport mellem tyske Soldater og Passagererne. Gernersgadevagten tilkaldt og ordnet Tilfældet.

Kl. 23,54 er nogle tyske Soldater trængt op i en Sporvogn paa Tagensvej ved Rovsingsgade og har truet Personalet med Pistoler; da Gernersgadevagten kom til Stede, var Soldaterne forsvundet; de eftersøges.

Der er i Døgnets Løb meldt om Fantasibomber i Forkromningsafdelingen, Holmbladsgade 39.

 

Fra den 21. Februar til den 22. Februar.

Kl. 15,30 meddelte St. 9, at ca. 12 tyske Politisoldater visiterede Folk i Vigerslev Allé ved Broen. Visitationen ophørte Kl. 15,45. Ingen Episoder.

Kl. 22,14 meddelte St. 7, at Brovagten ved S-Banestationen paa Lyngbyvej Kl. 22,07 var blevet truet med Pistol af en beruset tysk Underofficer. Politivagten i Gernersgade blev tilkaldt og foretog forgæves Eftersøgning efter Underofficeren.

Der er i Døgnets Løb meldt om Fantasibomber følgende Steder: Metalvarefabrikken, Ryesgade Nr. 3, "Den franske Skole", Strandvejen Nr. 91, "Marmor Caféen", St. Kongensgade 70, "Teknologisk Institut", Det tyske Handelskammer, Nørrevold 88, Herrekonfektionsforretningen, Korsgade 16 A, Hovedbanegaarden 2 Gange og Laurits Knudsen, Haraldsgade 53.

KJ. 9,10 meddelte St. 5, at en Kvinde ved Navn Misella Sørensen, Colbjørnsensgade 5, 3., var fundet myrdet nævnte Sted; hun var stranguleret. Kriminalpolitiet arbejder med Sagen. (Almindelig Forbrydelse).

 

Fra den 22. Februar til den 23. Februar.

Kl. 11,35 har det tyske Sikkerhedspoliti paa C.B.-Skolen i Rosenvænget anholdt C.B. Nr. 32523 Henning Louis Jensen, Ahrenkildes Allé 19, St. Anholdelsesgrunden er uoplyst.

Kl. ca. 20,30 indfandt 2 Mandspersoner, der var ledsaget af 2 Damer,


56

sig i Opgangen Bergthorasgade 50, hvor de skaffede sig Adgang til en Lejlighed under Foregivende af at tilhøre det danske Politi. Den ene af Mandspersonerne var i Besiddelse af en skarpladt Pistol, og den anden havde skjult i sin Strømpe en hjemmelavet Gummiknippel. Alle 4 Personer blev anholdt og overgivet til Opdagelsespolitiet.

Kl. ca. 23,50 er der kastet en Bombe mod Vinduet i en Forretning, Østerbrogade 38.

Kl. ca. 2 havde en beruset tysk Marinesoldat i Østergade med Pistol truet en Taxachauffør og en Reservepolitibetjent. Politivagten i Gernersgade anholdt Marinesoldaten og indbragte ham til Kastellet.

I Døgnets Løb er der meldt om Fantasibomber følgende Steder: Laurits Knudsen, Haraldsgade 53, N. P. Petersen, Lille Strandstræde 14, Maskinfabrikken "Dania", Blegdamsvej 28, Reklamebureauet, Frederiksberggade 21, Firmaet Carl Jacobsen, Nr. Frihavnsgade 64, "Siemens", Blegdamsvej 18, Hovedbanegaarden, Metalvarefabrikken, Ryesgade 3.

 

Fra den 23. Februar til den 24. Februar.

Kl. 10,49 anholdt tysk Sikkerhedspoliti ved Sundby Baadehavn 3-4 civile Personer med Kufferter samt en Reservepolitibetjent fra Søpolitiet. Reservepolitibetjenten blev ved Anholdelsen generet groft af en bevæbnet Civilperson, som det tyske Sikkerhedspoliti dog nægter at have Forbindelse med. - Politimanden er senere løsladt.

Kl. 12,30 fandtes der i Gaarden til Ejendommen Willemoesgade 20 et mindre Projektil, som blev afhentet af Politiet.

Kl. 15,37 blev det meddelt, at Det kongelige Teater er blevet truet med Bomber, saafremt "Porgy og Bess" ikke tages af Plakaten.

Kl. 20,36 meldtes, at en revolverbevæbnet Mand er trængt ind paa Assistenthusets Kontor, Sorøgade 4, hvor Bestyreren og nogle Haandværkere var til Stede. Røveren tog Bestyrerens Penge og forsvandt, inden Politiet kom til Stede.

Kl. 21,21: 4 tyske Soldater har Kl. 21,15 knust en Rude i et S-Tog paa Jernbanestationen ved Svanemøllen. Gernersgadevagten tilkaldt og konstaterede Gerningsmændenes Identitet.

Kl. 21,58 har Gernersgadevagten til Station 1 indbragt en civil Dansker, der sigtes for i Café Ny Rosenborg at have udtalt sig fornærmende om den tyske Værnemagt. En tysk Befalingsmand tilkaldte Gernersgadevagten. Statsadvokatens Afdeling behandler sagen.

Kl. 22,06 meddeltes det, at nogle tyske Marinesoldater har slaaet Butiksruder itu i St. Kongensgade. Gernersgadevagten tilkaldt; men Gerningsmændene var forsvundet.

Kl. 23,11 meldtes, at en beruset Mand skyder med Pistol i Ryesgade 38.


57

Han hævder at have det tyske Sikkerhedspolitis Tilladelse til at bære Pistol; men er uden Legitimation derfor.

Kl. 1,00 meddeltes, at en civil Mand er indbragt til St. 5 for Gadeuorden paa Halmtorvet. Da han hævder at være SS-Mand, men er uden Legitimation herfor, er Gernersgadevagten tilkaldt. Det viser sig at være en S.S.-Frivillig, der til Morgen skal begynde Tjeneste. Han medtoges af Gernersgadevagten.

I Nattens Løb er der af den tyske Krigsmarines Baade foretaget Kontrol af ind- og udgaaende Fartøjer i Havnen.

Der er i Døgnets Løb meldt om Fantasibomber følgende Steder: K. T. A. S.s Fejlkontor, G. Johansens Maskinfabrik, Elmegade 5, Henriksens Metalvarefabrik, Thorasvej 24, Reklamebureauet, Frederiksbergade 21, Paladsteatret, Triangelteatret, Hovedbanegaarden, Mimersgade 5, Lundsgade 6, Isbaren, Frederiksberggade 30.

 

Fra den 24. Februar til den 25. Februar.

Kl. 21,20 blev Portvagten ud for Politistation 3 af 4 forbipasserende tyske Marinesoldater truet med Bajonet. Politivagten i Gernersgade tilkaldtes og tog sig af Marinesoldaterne.

Kl. 23,28: Tysk Politi foretog standsning og Visitering af Trafikanterne paa Lyngbyvej ved Jernbanebroen.

Kl. 23,58 hørtes af Sabotagevagterne - saavel ved Østre Gasværk som ved Reichards Chokoladefabrik paa Nygaardsvej - Skydning. Posterne besvarede Skydningen, som antagelig kom fra Nordhavnsværftet. Ved Politiets Tilstedekomst hørte Skydningen op.

Kl. 0,05 meddelte Vognmand Hans F. Rasmussen, Frederikssundsvej 197, 1. Sal, til St. 8, at han Kl. ca. 21 paa sin Bopæl af 2 revolverbevæbnede ham ubekendte Mandspersoner ved Trusler var blevet trængt ind i sin Lejlighed, hvor han blev opholdt til Kl. 23,45, medens Mandspersonerne - som de sagde - forsynede sig med Benzin fra een paa Ejendommen staaende Benzintank. 2. Afdeling har Sagen.

Kl. 0,25 hørtes Skydning fra Bodenhoffs Plads. Ved Politiets Undersøgelse fandtes intet mistænkeligt.

Kl. 6,15 er Sundet blevet spærret for Skibsfart i begge Retninger.

Der er i Døgnets Løb meldt om "Fantasibomber" paa Skotøjsfabrikken, Rentemestervej 59, og Maskinfabrikken, Elmegade 5.

 

Fra den 25. Februar til den 26. Februar.

Kl. 10,25 blev der meddelt Station 9, at 3 pistolbevæbnede Mænd Kl. 10,22 udfor Nordisk Elektricitets Selskab, Trekronergade 157, havde forøvet Røveri af 12.700 Kr. En af Firmaets Funktionærer havde i en "Lille-


58

bil" hentet Beløbet i en Bank til Udbetaling af Arbejdslønninger, og da Vognen holdt udenfor Virksomheden, trængte de 3 Personer sig ind paa Chaufføren og Passagererne. De truede med Revolver og tilegnede sig Beløbet, de fjernede Ledningerne fra Vognens Tænding og forsvandt paa Cykle.

Kl. 16,40 meddelte Station 1, at Posten i Nørregade havde meddelt til Stationen, at nogle med Maskinpistoler bevæbnede Personer var gaaet ind i Ejendommen, Nørregade 36. Stationen sendte Personale til Stedet, og det konstateredes, at det var Personale fra det tyske Sikkerhedspoliti, hvorefter det danske Politi trak sig tilbage.

Kl. 18,30 blev der fra en af Beboerne i Ejendommen P. Skramsgade Nr. 27 telefonisk meddelt til Station 2, at der udenfor Ejendommen holdt 3 Biler, og at der omkring Vognene gik en Del Personer bevæbnet med Maskinpistoler. Stationen foretog Undersøgelse og konstaterede, at det var Medlemmer af det tyske Sikkerhedspoliti.

Kl. 21,00 blev Station 2 af kgl. Kapelmester Hye-Knudsen telefonisk underrettet om, at hans Husassistent umiddelbart forinden, da hun var nede paa Gaden for at lufte Hunden, var blevet "holdt op" af 2 pistolbevæbnede Mænd, som forlangte hendes Penge. Da hun ingen havde paa sig, forsvandt Personerne uden at tilføje hende Overlast.

Kl. 2,03 blev Udrykningsafdelingen af Kommunelærer Hans Nielsen, Emdrup Vænge 179, underrettet om, at nogle Personer forsøgte at trænge ind i hans Lejlighed. Da Udrykningen kom til Stede, meddelte Hustruen, at hendes Mand var blevet anholdt og ført bort, og at det formentlig var det tyske Sikkerhedspoliti, der havde foretaget Anholdelsen, idet hun havde Besked paa at henvende sig i "Dagmarhus".

I Døgnets Løb blev der meldt om Fantasibomber følgende Steder: Danske Kvinders Samfundstjeneste, Matthæusgade 37, Birmavej 10 i Kælderen, Café "Parnas", Lille Kongensgade 16, og Café "Tosca", Frederiksberggade 24.

 

Fra den 26. Februar til den 27. Februar.

Politivagten i Gernersgade har haft følgende Udrykninger:

Kl. 19,10 til Metropol Teatret i Anledning af, at en tysk Marinesoldat havde lavet Uorden ved Billetsalgsstedet. Paagældende bragt til Kastellet.

Kl. 20,50 til Rudersdal Kro, hvor 7 S.S.-Folk havde yppet Klammeri med Gæsterne og overfaldet en af disse paa en saa haardhændet Maade, at paagældende maatte køres til Amtssygehuset med forvreden Skulder. Efter desuden at have affyret 4 Skud undløb de paagældende S.S.-Folk, men 2 af dem er kendt. Kriminalpolitiet i Lyngby arbejder med Sagen.

Kl. 21,59. til Toldboden, hvor en civil Tysker, der var meget beruset,


59

havde truet med at kaste sig i Vandet. Feldgendarmeriet behandler Sagen.

Kl. 23,13 til Café Bech, Østergade, hvor en tysk Soldat havde overfaldet Værten. Paagældende Soldat anholdt og ført til Kastellet.

Kl. 0,00 til den tyske Kantine "Deutsches Eck", hvor Mekaniker Niels Chr. Daniel Skalsberg, f. Hansen, født i Sludstrup den 15. Februar 1905, boende Eriksgade 10, 4. tv., havde forsøgt at afkøbe tyske Soldater Skydevaaben. Mod Protest fra dansk Politis Side blev han ført til Kastellet. Han fandtes ikke i Besiddelse af Skydevaaben.

Der har i Døgnets Løb været meldt om Fantasibomber følgende Steder: Laurits Knudsen, Haraldsgade 53, Kaffebaren, Enghavevej 223, Frederiksgade 5-.7 og 9, Det kgl. Teater, hvor der opførtes det amerikanske Stykke "Porgy og Bess". Til Sikring af Teatret indeni var udkommanderet et Antal Kriminalbetjente. Til Sikring af den udvendige Side var afgivet 1 Gruppe fra Udrykningstjenesten. Der skete intet, og Publikum blev holdt uvidende om Bombetruslen.

 

Fra den 27. Februar til den 28. Februar.

Kl. 9,30 blev nogle Ruder til Kaffebaren "Bonus", Kompagnistræde 26, ituslaaet med nogle Slaggestykker. 2. Afdeling behandler Sagen.

Kl. 11,00 standsede og visiterede det tyske Politi Motorvogne ved Damhussøen indtil Kl. ca. 11,30. Ingen Episoder.

Kl. 17,00 eksploderede en Flaske ved Indgangsdøren til Privatlejligheden hos Bagermester Otto Schmidt, Amagerbrogade 170, 1. Sal. Ingen Skade ud over en sveden Gulvmaatte.

Kl. 20,55 blev en ældre Dame ud for Ejendommen Øster Farimagsgade 75 af en ubekendt Mandsperson frarøvet sin Taske. 2. Afdeling behandler Sagen.

Kl. 23,15, blev Politivagten i Gernersgade tilkaldt til Café "Columbus", Aaboulevard, af Frederiksberg Politi. 2 tyske Soldater havde truet Gæsterne med Revolver.

Kl. 23,35 blev en civil Mandsperson - tidligere tilhørende Schalburgkorpset - indbragt paa Station 7, fordi han i en Linie 3 Sporvogn havde truet Passagerer med en Revolver. 2. Afdeling behandler Sagen.

Kl. 8,55 meddelte Station 3, at Byretsdommer Bardenfleth var blevet anholdt i Toget fra Helsingør til København (Kl. 7,28), fordi han under Gestapos Visitation havde nægtet at forevise Legitimation. Han blev ført til Dagmarhus. Afdeling A. S. underrettet.

 

Fra den 28. Februar til den 29. Februar.

Kl. 11,20 melder Station 7, at nogle civile Personer, der, navngav sig som Læger, havde indfundet sig paa Finsens Lysinstitut og anholdt en


60

Mand, der var inde med et Barn til Lysbehandling. Manden blev kørt bort i Personmotorvogn K. 2272. Barnet forblev paa Instituttet. Manden, der blev anholdt, viste sig siden at være identisk med Cigarhandler Aage Høeg, København, f. 8. August 1916, H. C. Lumbyesgade 30, St. Hustruen oplyser, at nogle Medlemmer af det tyske Sikkerhedspoliti havde indfundet sig i Forretningen, foretaget Ransagning og fundet ca. 10 forskellige illegale Skrifter. Forretningsmedhjælper Niels Hansen og Fru Julie Høeg, født Winkel, Lemvig, f. 1. Maj 1918, blev begge medtaget til Dagmarhus, hvorfra Fru Høeg senere blev løsladt. Barnet er afhentet paa Finsens Lysinstitut.

Kl. 14 melder Station 2, at ialt 5 Portvagter, der er posteret ved de forskellige Indgange til Landmandsbankens Hovedafdeling i Holmens Kanal, samtidig blev afvæbnet af ukendte Personer.

Kl. 22,30 melder Station 7, at der Kl. 21,20 blev kastet en Sten gennem et Vindue hos Fru Søro, Strandboulevarden 133, Mezz. tv. Døtrene er forlovet med tyske Soldater. En ikke navngivet Stabsoberfeldwebel, der netop var paa Besøg, afgav Skræmmeskud ned paa Gaden.

Kl. 22,35 melder Udrykningstjenesten, at Politivagten i Gernersgade er kaldt til Restaurant "Tosca", Frederiksberggade 24, i Anledning af Sammenstød mellem tyske Soldater og civile Danskere.

Kl. 22,40 melder Udrykningstjenesten, at der paa Fortovet ud for Restaurant "Tosca" er fundet en ufarlig Sejlgarnsbombe. Tyske Soldater har tilbageholdt nogle Danskere, som de mener har smidt Sejlgarnsbomben. Politivagten i Gernersgade anholdt den ene Dansker og førte ham til Station 3.

Kl. 24,00 melder Station 7, at 2 tyske Soldater gaar og skyder med deres Pistol paa Strandvejen ved Svanemøllebroen over Jernbanen. Politivagten i Gernersgade sendt til Stedet.

Kl. 0,25 melder Politiets Radiostation, at Tjener Hardi Foldberg Larsen, Svinninge, Asminderup Sogn, f. 3. August 1909, boende Husumgade 46, 2. tv., der kom gaaende ad Strandvejens vestlige Fortov mod Østerbrogade uden Anledning er dræbt ved Pistolskud fra en tysk Soldat. Han er kun ramt af eet Skud. Gerningsmanden er Obergefreiter Walther Hölz, Feldpostnr. O 3295 D. Politivagten i Gernersgade har anholdt Gerningsmanden. Statsadvokaten for særlige Anliggender er underrettet og vil drage Omsorg for, at afdødes Familie bliver underrettet.

 

Fra den 29. Februar til den 1. Marts.

Kl. ca. 20,00 blev der forøvet Hærværk hos Folketingsmand Victor Gram, Struensegade 26, 4. Sal, idet der fra Gaardsiden blev kastet en Smørekop gennem en af Ruderne til hans Lejlighed. Afvigte Nat var der


61

ligeledes efter Folketingsmandens Udsagn kastet en Genstand mod samme Rude, som da fik en Revne.

Kl. 21,40 meddelte Murermester Johannesen, Klingseyvej 22 C, at nogle mistænkelige Personer opholdt sig udenfor hans Bopæl, hvor de bankede paa Entredøren. Da Politiet kom til Stede, var Personerne forsvundet.

Kl. 23,20 blev der fundet en Stinkbombe paa 1. Sal paa Hovedbanegaarden, hvor den tyske Officersvagt har til Huse. Bomben, der var antændt, var ca. 10 cm lang og ca. 2 cm i Diameter. Den laa paa en Maatte, hvori der ogsaa var Ild. Bomben blev slukket uden at anrette anden Skade.

Kl. 2,20 blev en dansk civilklædt Person ved Navn Gorm Tylstrup tilligemed en civilklædt Tysker anholdt paa en Smugkro. Danskeren var i Besiddelse af en Pistol, Tyskeren nægtede at opgive Navn og Bopæl. Danskeren var Vagtmand i Schalburgkorpset, men havde ikke Tilladelse til at bære Pistol. Han blev kort efter løsladt.

 

Fra den 1. Marts til den 2. Marts.

Kl. ca. 15 blev et tilstøvet Projektil (forsaget 75 mm Granat?) fundet i Grønnegade 17 i et uaflaaset Rum paa Trappen. Afhentet af Sprængkommandoen.

Kl. 20,24 blev Politivagten i Gernersgade tilkaldt til Rydbergs Kælder i Østergade, hvor en tysk Marinesoldat havde truet de tilstedeværende med Pistol. Soldaten og 2 af hans Kammerater anholdt og ført til Kastellet.

Kl. ca. 23,50 kom en paa Bellmans Plads 28 boende Reservepolitibetjent hjem fra Tjeneste. I Cykelkælderen traf han 2 Mandspersoner, hvoraf den ene talte Tysk og medførte en Kuffert. Reservepolitibetjenten antastede de 2 Personer og blev herunder klar over, at den tysktalende talte noget om "Soldbuch". Begge Personer undløb imidlertid. Paa Gaden affyrede Reservebetjenten nogle Skud efter Personerne, men uden at ramme; Personerne flygtede i Retning mod Ingeniørkasernen, og da de der posterede tyske Vagtposter saa, at Forfølgeren var en dansk Politimand, deltog de i Forfølgelsen, der dog endte resultatløs, idet de 2 Personer undslap; men Kufferten, der viste sig at indeholde Damestrømper, maatte de efterlade.

3 Mandspersoner har lavet "hold up" over for 3 vagthavende C.B.-pligtige ved Slotsholmen og frarøvet dem deres Stave.

2 Gange i Aftenens Løb har Vagten paa Statsbanernes Remise afgivet Skræmmeskud mod Personer, der forsøgte at kravle over Plankeværket.

Politivagten i Gernersgade blev tilkaldt til Rantzausgade 4 i Anledning af Husspektakler. I Lejligheden blev truffet 2 Mandspersoner, der


62

begge viste sig at være Schalburgfolk; den ene var stærkt beruset; begge ført til Kasernen paa Blegdamsvej.

"Fantasibomber" meldtes i Døgnets Løb paa Laur. Knudsens Fabrik, Hellesens Enke & V. Ludvigsen og Hovedbanegaarden. Der blev fundet en "hjemmelavet" Sprængblyant ved Snedkerværkstedet, Dannebrogsgade 17, hvis Indehaver skal være Tysker eller tyskvenlig. Ingen Skade.

 

Fra den 2. Marts til den 3. Marts.

Efter forudgaaende anonym telefonisk Meddelelse til B. & W. paa Christianshavn sprængtes Kl. 10 en hjemmelavet Bombe, hvorved et Par Ruder gik itu. Ingen kom til Skade. Bomben var af en saadan Art, at den ikke kunde foraarsage videre Skade.

Kl. 15,55 kørte Politivagten i Gernersgade til Gothersgade 101, hvor en Repræsentant for Værnemagten begærede og fik udleveret nogle Trykkerimaskiner.

Kl. 19 indbragtes en dansk Kvinde fra Café "Tosca" til Station 1 sigtet for Fornærmelse af den tyske Fører.

Kl. 23,45 anmeldtes fra Ryesgade, at en tysk Soldat skulde have affyret 3 Skud. Eftersøgning forgæves.

Kl. 0,35 udsendtes 2 stærkt bevæbnede Grupper til Rosenvængets Allé, hvorfra der var meldt om kraftig Skydning. Senere meldtes, at Skydningen havde fundet Sted paa A. F. Kriegersvej. Grupperne meldte sig tilbage uden at have fundet noget usædvanligt.

 

Fra den 3. Marts til den 4. Marts.

Kl. 15,55 meddeler Statsadvokatens Afdeling, at det tyske Sikkerhedspoliti har anholdt P.b.2093 Guldberg Jensen fra Søpolitiet. Politibetjenten er i Sag med Overbetjent Jagd, Søpolitiet, der paa et tidligere Tidspunkt er blevet anholdt af det tyske Politi.

Kl. 18,00 indfandt et Par pistolbevæbnede Personer sig i Ejendomskontoret, Prinsessegade 51, hos Inspektøren, af hvem de forlangte Pengebeholdningen udleveret. Inspektøren lod sig imidlertid ikke true. Han rejste sig op og svingede med en Ildrager, hvilket bevirkede, at Røverne skyndsomt tog Flugten forfulgt af Inspektøren, der prøvede at indhente dem, men det lykkedes dog ikke.

Kl. 18,25 blev Station 1 af Feldgendarmeriet alarmeret til Beværtningen "Stafetten", Vestergade 24. Feldgendarmeriet ønskede, at det danske Politi skulde konstatere Bopæl paa en Person, der havde raabt "ud", da Gendarmerne havde indfundet sig i Beværtningen. Iøvrigt blev der ikke foretaget videre.

Kl. 20 meddeler Radiostationen, at 10 tyske Politimænd har skaffet sig


63

Adgang til Overbetjent Armfeldts Lejlighed, Lundeskovsvej 30, hvor de foretog en meget minutiøs Ransagning. Alt i Lejligheden saasom Bøger, Snavsetøj etc. blev endevendt og undersøgt. En af de tyske Politimænd meddelte over for Overbetjenten, at Ransagningen skyldtes, at der var tilgaaet det tyske Politi en anonym Meddelelse om, at han modarbejdede det tyske Rige.

Kl. 21,30 meddeler Radiostationen, at 7-8 Mand er trængt ind paa Navigationsskolen, hvor de ved et "hold up" over for Skolebetjenten tiltvang sig Udlevering af en Radiosender og -modtager.

Kl. 0,15 blev der af Sabotagevagterne ved Gothersgades Elektricitetsværk affyret nogle Skud, fordi man mente at have hørt en Puslen ved Siden af Værket. Politiet, som kom til Stede, konstaterede dog intet bemærkelsesværdigt.

Kl. 2,30 meddeler Station 5, at en C.B.-Brandmand angiveligt har truet forbipasserende med Pistol. Politiet, som rykkede ud, anholdt en C.B.-Brandmand i umiddelbar Nærhed af Stedet, men ved en senere foretagen Konfrontation viste det sig, at den anholdte C.B.-Brandmand ikke var Gerningsmanden.

I Døgnets Løb har der været meldt om "Fantasibomber" paa Laur. Knudsens Fabrik i Haraldsgade, Burmeister & Wains Værft i Strandgade og paa Refshaleøen samt i en Fabrik i Lille Strandstræde 14.

 

Fra den 4. Marts til den 5. Marts.

Kl. 18,50 meddelte Sabotagevagten paa Valby Maskinfabrik til Station 9, at man mente at have set en uvedkommende Person paa Kraftstationens Tag. En Hundefører med Hund og 2 Politimænd foretog Eftersøgning paa Stedet, men uden Resultat.

Kl. 20,37 blev Gernersgadevagten rekvireret til Biografteatret i Ryesgade, hvor 2 Schalburgfolk mentes at have truet nogle af Tilskuerne med Pistol. Det viste sig dog, at de blot havde stukket den ene Haand ind under Kappen, som om de tog efter Pistolen, men Vagten konstaterede, at de hverken var bevæbnede med Pistol eller Bajonet.

Kl. 20,52 blev Gernersgadevagten rekvireret til Isbaren, Store Kongensgade Nr. 63, hvor der var blevet affyret Skud med en Pistol. Det konstateredes, at det var tysk Kriminalpoliti, som havde foretaget Anholdelse af en Marinesoldat.

Kl. 21,19 meddelte St. 8, at der kort forinden var bleven kastet en bombelignende Genstand ind paa Trappegangen til Ejendommen Thyrasvej 8. Stationen havde været til Stede og konstateret, at det drejede sig om en uskadelig Attrap, der havde frembragt nogen Krudtlugt. Det menes, at der bor en krigsfrivillig i Stuen.

Kl. 22,25 meddelte Station 9, at Tyskerne foretog Visitation af Trafi-


64

kanter i Vigerslev Allé i Nærheden af Jernbanebroen, der fører over Vejen ved Retortvej.

Kl. 23,35 meddelte Station 7, at en Sabotagevagt fra Virksomheden, Ryesgade 19-21, Valdemar Jørgen Hansen, Ryesgade 90, 3., var blevet skudt ned lige uden for sin Bopæl. Han blev bragt til Rigshospitalet, hvor han umiddelbart efter afgik ved Døden. Opdagelsespolitiet kom hurtigt til Stede og førte nogle Vidner til Afhøring paa Station 7, og det oplystes, at den dræbte tidligere har været Marinevægter, og at der af 2 Personer, der undslap, var blevet affyret 3 Skud imod ham.

Kl. 0,03 blev Gernersgadevagten rekvireret til Cort Adelersgade, hvor der i en Klublejlighed i Nr. 10, 3. var opstaaet Slagsmaal mellem 2 Mandspersoner (danske), som besøgte 2 løsagtige Kvinder. Den ene af Mandspersonerne er tilknyttet den tyske Værnemagt. Den anden var saa medtaget efter Slagsmaalet, at han maatte bringes til Hospital. De andre 3 Personer blev ført til Station 2, hvor Statsadvokatens Afdeling behandlede Sagen.

I Døgnets Løb er der kun meldt om en Fantasibombe, nemlig i Hotel "Kong Frederik", Vester Voldgade 25-27.

 

Fra den 5. Marts til den 6. Marts.

Kl. 14,40 blev Politivagten i Gernersgade tilkaldt til Læderstræde i Anledning af, at der færdedes en beruset, civil S.S.-Mand. Den paagældende blev anholdt.

Kl. ca. 18,50 udbrød der Ildløs i Ejendommen, Kristiansgade Nr. 9, hvilken Ejendom den tyske Værnemagt benytter; der var anbragt en Brandbombe uden for en af Dørene, saaledes at der var gaaet Ild i Døren, der blev en Del forkullet; ved en anden Dør fandtes 3 Brandbomber, og et andet Sted ved Ejendommen laa 1 Brandbombe, men ingen af disse havde tilsyneladende været antændt. Sprængkommandoen kom til Stede og tog Brandbomberne med.

Kl. ca. 20,40 blev der skudt meget kraftigt fra Kasernen, Blegdamsvej. Politivagten i Gernersgade blev tilkaldt, og det konstateredes, at det var de ved Kasernen posterede Vagter, der havde skudt efter mistænkelige Personer. Posterne mente efter Skydningen at have hørt en Mand skrige og set ham falde omkuld, men Eftersøgning foretaget af Politipersonale med Projektører forblev resultatløs.

Kl. 21,45 eksploderede en Knaldperle, der paa Raadhuspladsen havde været henlagt i Sporvejssporet ud for Richshuset; der skete ingen Skade. "Fluko" udbad sig gennem Centralkommandoen Meddelelse om, hvor Eksplosionen var sket, ligesom Major Weber, Wehrmachts-Ortskommandantur, ved Henvendelse til Politikommissærvagten udbad sig Oplysning om,


65

hvad der var sket, med Tilføjelse om, at han allerede havde tilkaldt Gernersgadevagten.

Kl. ca. 23,15 blev en Bombe kastet gennem Vinduet til Marskandiserforretningen, Viborggade 74, tilhørende en Marinevægter Almind, hos hvem der tidligere har været forøvet Hærværk. Der var gaaet Ild i en Sæk med Klude, og ved Siden af denne laa 2 Stk. Glasampuller med noget Ledningstraad i. I Vindueskarmen fandtes Resten af Bomben. Der skete ingen Skade; Bomben blev undersøgt af Sprængkommandoen, og det viste sig at være en Termitbombe.

 

Fra den 6. Marts til den 7. Marts.

Kl. 21,25 skete der en Eksplosion paa Godsbanegaardens Terrain. Ved en nærmere Undersøgelse viste det sig, at Eksplosionen var sket i en tysk Jernbanevogn læsset med Motorer. Der skete Skade paa Jernbanevognen, men tilsyneladende ikke paa Motorerne.

Kl. 22,14 meldte Station 8, at det tyske Sikkerhedspoliti havde skudt en Mand, der nu laa i Raadmandsgade 46; han blev af det tyske Politi ført til Lazarettet paa Nyelandsvej. Hvem han er, vides ikke; han var blevet antruffet i Tagensvej 58 og var derfra løbet til Raadmandsgade 46.

Kl. 0,07 meddeles det fra Togkontoret paa Nørrebro Station, at Toggangen mod Vanløse var standset, fordi Føreren af et S-Tog kort forinden havde hørt et Par Eksplosioner, da Toget befandt sig i Nærheden af Godthaabsvej. Ved den af Politiet foranstaltede Undersøgelse fandtes intet mistænkeligt, og der var ikke sket nogen Skade.

Der er i Døgnets Løb meldt om Fantasibomber følgende Steder: Nørrebros Dampvaskeri, Hejrevej Nr. 5 - 2 Gange, Teknologisk Institut, S-Banen ved Godthaabsvej Station.

 

Fra den 7. Marts til den 8. Marts.

Kl. 19,00 meddelte Fru Kaptajn Wagn, Ved Klosteret 4, at der i Løbet af den sidste Time 3 Gange af en ubekendt Mand var blevet ringet paa hendes Entredør. Stationen sendte Personale til Stedet, men da var vedkommende forsvundet. Kaptajn Wagn er et fremtrædende Medlem af Foreningen "Det Frie Nord" og "Dansk Terrænsportforening".

Kl. 17,45 var der blevet ringet paa første Gang, og paa Fruens Forespørgsel om, hvem det var, blev der svaret, at det var dansk Luftværnsforening; men hun lukkede ikke op.

Kl. 18,30 blev der ringet igen, og paa Forespørgsel om, hvem det var, blev der ikke svaret. Endelig blev der ringet paany Kl. ca. 19,00. Kl. ca. 18,50 har en ung Mand, ca. 175 cm høj, iført sort imprægneret Frakke med Bælte, uden Hat, uden for Ejendommens Gadedør spurgt en Dame fra


66

Ejendommen, om Kaptajn Wagn boede der. Opdagelsespolitiet tilkaldt og behandler Sagen.

Kl. 2,25 hørtes Skud paa Raadhuspladsen fra en Taxadroske. Straks efter hørtes Skud fra Vester Voldgade i Retning mod Langebro. Det kunde ikke oplyses, hvorfra eller af hvem der var skudt.

 

Fra den 8. Marts til den 9. Marts.

Direktør Harald Simonsen, Kristianiagade 21, har modtaget Truselsbrev, hvori anføres, at hans Ejendom vil blive sprængt i Luften Torsdag den 9. ds.

Kl. 20,00: Politivagten i Gernersgade er kaldt til Amagerbrogade 73, hvor 2 Frikorpsmænd havde trukket Bajonet i Restaurationerne "Syven" og "Ny White Star". De to Frikorpsmænd blev anholdt af Vagten.

Der er i Døgnets Løb meldt om Fantasibomber følgende Steder: Firma C. F. Petersen, Gl. Køge Landevej 65, Københavns Kul & Koks Kompagni, Kiosken, Jagtvej 79.

 

Fra den 9. Marts til den 10. Marts.

Kl. 11,23: Fru Hedvig Delbo, født Kjær, Sankelmarksgade Nr. 30, 2. Sal, blev Kl. ca. 11,15 fundet dræbt i Lejligheden, gennemboret af flere Skud. Der har tidligere, medens hun boede Faksegade 3, været skudt paa hende, og under Navnet Fru Damm var hun derfor flyttet til sin nuværende Bopæl.

Umiddelbart før hun blev fundet død, er der i Ejendommen hørt en Række Skud, og to Mandspersoner er set forlade Ejendommen i Løb.

Den ene af Mændene skildres som 30-35 Aar, ret høj, antagelig omkring 175 cm. Han var barhovedet og havde mørkt, tilbagestrøget Haar. Han var iført en sort, temmelig slidt Regnfrakke, hvor det lyse Stof flere Steder slog igennem den sorte Belægning. Han havde mørkebrune Bukser og sorte Sko.

Den anden Mand var noget yngre, men baade højere og kraftigere. Ogsaa han var barhovedet og havde mørkt, tilbagestrøget Haar. Han var i hvid Kittel, som var meget snavset, siger Drengene, men sandsynligvis har det drejet sig om en lys Heptonette. Om Livet havde han et brunt Bælte.

Kl. 13,35: Falsk Telefonmeddelelse til Julius Hansens Trikotagefabrik, Gartnerivej: "Det er Politiinspektør Mellerup, jeg har modtaget Besked om, at der er lagt Bomber i Deres Virksomhed, vil De omgaaende gaa i Beskyttelsesrum, saa skal jeg sende Personale."


67

Kl. ca. 22 har 2 Mandspersoner affyret Pistol i Café "Prøvestenen", Lille Istedgade 7. De kørte bort i en Droske, som eftersøges.

Der er i Døgnets Løb meldt om Fantasibomber følgende Steder: Hellesens Enke, Aldersrogade 6, Struers chemiske Laboratorium, Skindergade 38.

 

Fra den 10. Marts til den 11. Marts.

Kl. 17,05: 6 ukendte Mandspersoner trængte ved Arbejdstidens Ophør ind paa Fabrikken "Titan", Tagensvej, hvor de overrumplede Sabotagevagterne og fratog dem 4 Karabiner og 3 Tromlerevolvere, som de samlede i en Sæk, hvorefter de kørte bort i Motordroske K. 1019. De med tog tillige 4 Staalhjelme, 12 Træstave og noget Lysmateriel. Føreren af Motordroske K. 1019 er afhørt, men kan kun meddele, at han har kørt Personerne til Godthaabsvej.

Kl. 19,20 indfandt en ukendt Mandsperson sig ved en Politimands Dør i Jenagade 1, St. tv., hvor han bad om et Stykke Mad. Dette blev nægtet, og i det samme trængte Mandspersonen ind i Entreen, hvor den paagældende pludselig og uventet stak en Pistol ind i Siden paa Politimanden; herunder kom Politimandens Hustru til Stede. Mandspersonen fortalte nu, at han hørte til "Frie Danske", og han skulde have Politimandens Tjenestepistol, som paagældende imidlertid ikke havde hos sig. Da Hustruen saa den faretruende Situation, som hendes Mand stod i, turde hun ikke undlade at udlevere Pistolen.

Kl. 20,55 blev Ekspeditricen i Kromanns Chokoladeforretning, Ndr. Frihavnsgade Nr. 84, holdt op af en ukendt Mandsperson, som krævede Forretningens Kasse udleveret. Da Ekspeditricen begyndte at skrige, forsvandt Mandspersonen.

Kl. 21,16 blev det meddelt Politistationen paa Fælledvej, at der var fundet en bombelignende Pakke paa Fortovet udfor Radioforretningen Blaagaardsgade 9. Der blev straks sendt Politi til Stedet, og da det ikke med Bestemthed kunde ses, om det var en Bombe eller ikke, blev Opdagelsespolitiet underrettet, og der foretoges Evakuering af de 2 nederste Etager i Ejendommen Blaagaardsgade 9.

Kl. 22,42 blev der af en ukendt Mandsperson ringet op i Telefonen til den over for Bomben beliggende engelske Kro i Blaagaardsgade 4 og meddelt, at saafremt der ikke var sket noget, vilde det ikke vare længe. Umiddelbart efter blev det konstateret, at Pakken indeholdt en Sten.

Kl. 22,20 indfandt en Mandsperson sig paa Fælledvejens Politistation og meddelte, at der kort forinden havde fundet et Revolveroverfald Sted i Porten til Ejendommen Nørrebrogade Nr. 48. Da Politiet faa Minutter efter indfandt sig paa Stedet, fandt man den 21-aarige Per Juul Martiny


68

liggende over sin Seng paa 1. Sal i samme Ejendom. Han forklarede, at han havde været nede ved en Brevkasse med et Brev, og da han paa Vejen herfra tilbage til sit Værelse passerede Ejendommens Port, var der 2 ukendte Mandspersoner, der stillede sig i Vejen for ham og spurgte, om det var Per Martiny; han svarede imidlertid ikke paa Forespørgslen og forsøgte at løbe op ad Trappen, men her blev han ramt i Ryggen af et Skud; han var dog ikke mere medtaget, end at han kunde fortsætte op ad Trappen, men inden han naaede at komme ind i Lejligheden, blev han paany ramt af et Skud. Paa Forespørgsel forklarede han, at han ikke var særlig politisk indstillet, men han var nationalt indstillet, og han var for Tiden sammen med mange andre Vagtmand i Studenterforeningen. Han kender iøvrigt ikke Motivet til Overfaldet.

Kl. 0,20 meldtes Skydning fra Kasernen paa Blegdamsvej; det var imidlertid ikke derfra, der blev skudt, og det blev ikke oplyst, hvorfra Skydningen var kommet.

Kl. 1,10 fandt en mindre Episode Sted i St. Kongensgade udfor Politistationen, hvor en noget beruset tysk Soldat truede 2 Politimænd, der havde Portvagt, med Pistol.

Vagten fra Gernersgade tilkaldt, og den anførte Soldat blev taget med af Feldgendarmeriet.

Kl. 6,41 meldtes om "Fantasibomber" hos Burmeister & Wain, Refshaleøen.

 

Fra den 11. Marts til den 12. Marts.

Kl. 19,30 visiterede 2 tyske Soldater Gæsterne i Restaurationen "Prins Jørgen", Slotsgade 26. Den ene Soldat havde mistet sin Bajonet. Politivagten, Gernersgade, medtog de 2 Soldater.

Kl. 21,25 meddelte Barbermester Schmidt, Aarhusgade 95, at hans 2 Butiksruder var knust ved Stenkast. Schmidt har mange Kunder blandt den tyske Værnemagt.

Kl. 23,40 meddeler Station 1, at Telefonledningen er skaaret over og Mikrotelefonen stjaalet i de offentlige Telefonautomater paa Axeltorv og paa Vesterbrogade ud for Nr. 6.

Brandvæsenet har flere Gange i Aftenens og Nattens Løb været tilkaldt til Tømrerfirmaet Nicolajsen & Nielsen, Sydhavnsgade 28, hvor der har været paasat Ild 3 Steder. Ilden blev slukket. Sabotagevagterne har skudt ca. 40 Skud efter nogle mistænkelige Personer.

Mellem Kl. 22,40 og 22,50 har en tysk Soldat paa Vesterbrogade affyret 2 à 3 Pistolskud i Luften - tilsyneladende uden Grund. Politivagten i Gernersgade overtog Sagen.

En Vægter meddelte, at 2 Personer Kl. 23,40 paa Frue Plads forsøgte at opdirke Port A til Universitetet. Personerne undløb.


69

Fra den 12. Marts til den 13. Marts.

Kl. 11,38: Melding om "Fantasibombe" Stefansgade 1 hos Tillegaard, der mente at genkende den Kvindes Stemme, der telefonisk meldte om Bomben. Afdeling A.S. underrettet.

Kl. 18,56: Melding fra Inspektør Borgen, Det kgl. Teater. En ukendt Mandsperson havde telefonisk meddelt, at der var udlagt Bomber i Teatret, og Grunden var, at der blev spillet "det forbandede Jødestykke Porgy & Bess".

Kl. 19,20 telefonerede samme Person igen til Teatret og meddelte, at Bomberne vilde springe Kl. 19,30. Der sendtes 1 Gruppe til Afpatrouillering af Gaderne udenom Teatret, iøvrigt blev intet foretaget, og der skete intet.

 

Fra den 13. Marts til den 14. Marts.

Kl. 19,12 fik Station 3 en Underhaandsmeddelelse om, at Kaffebaren, St. Kongensgade 69, i Aftenens Løb skulde sprænges i Luften af civile og uniformerede S.S.-Folk. Stedet holdt under Observation og Feldgendarmeriet underrettet. Intet skete.

Kl. 19,30 blev det meddelt, at Kl. ca. 18,15 indfandt en Mandsperson sig i "Sygekassen af 1872" Kontor, Østerbrogade 118, 1. Sal, hvor han røvede Pengekassens Indhold ca. 600 Kr. Han paalagde Kassereren ikke at foretage sig noget de første 5 Minutter, da han havde 3 Hjælpere staaende nedenfor, hvorefter han forsvandt.

Kl. ca. 20,10 blev forhenværende Politibetjent Ole Eistrup Kronby, Hovmestervej 28, 2., dræbt ved Revolverskud i sin Lejlighed anførte Sted. Efter det oplyste trængte 4-5 ukendte Personer ind i Lejlighedens Korridor, hvor de kom i Kamp med Kronby. Kampen foregik dels i Korridoren og dels i en Stue, og under Kampen affyrede en af Overfaldsmændene 3 à 4 Skud mod Kronby, der døde umiddelbart efter.

Kl. 20,50 anholdt Gernersgadevagten en beruset, tysk Feldwebel i Vesterport og bragte ham til Kastellet.

Kl. 1,40 blev to tyske Søfolk tilhørende Wehrmacht-Gefolge indbragt til Station 2, idet de var truffet i Kristiansgade trækkende med en Budcykel mrk. "Nationaltidende". De blev af Feldgendarmeriet bragt til Kastellet.

Der har i Døgnets Løb været meldt om Fantasibomber i Østrigsgades Skole, Beværtningen, Enghavevej 228, og Burmeister & Wain, Refshaleøen, samt Laur. Knudsen, Haraldsgade.

 

Fra den 14. Marts til den 15. Marts.

Kl. 13,28 meldtes det fra Station 4, at en Mandsperson var blevet skudt ned paa Gaden i Moldausgade; det viste sig at være en tysk Desertør, der var blevet paagrebet af tysk Kriminalpoliti.


70

Kl. 20,00: Episode med tysk Soldat, der lavede Uorden i Beværtning i Ny Adelgade; ordnet af Vagten i Gernersgade.

Medens Malermester Dufour, Aaboulevard 18, opholdt sig i Teatret, er der rettet flere telefoniske Henvendelser til hans Hjem, som Husassistenten har viderebragt til Malermesteren; desuden har en Mandsperson, der navngav sig Dalgaard, ringet paa og spurgt efter Malermesteren, men uden at blive indladt. Malermesteren, der arbejder for Tyskerne, følte sig truet ved disse Henvendelser og bad om Politiets Hjælp. Der blev udstillet Poster, men der skete intet.

Kl. ca. 22,00 har Jernbaneposterne hørt ret livlig Skydning fra Ingeniørkasernen; Posterne skønnede, at der holdtes Fest paa Kasernen.

Kl. 23,40 blev Alfred Frederik Hansen i Ambulancevogn bragt til Kommunehospitalet efter at være blevet overfaldet af en ubekendt Mandsperson paa Nørrevold; visiterende Læge udtalte, at Hansens Saar i Baghovedet skønnedes at stamme fra Slag med stumpt Instrument, formentlig Pistolkolbe. Gerningsmanden undslap.

Kl. 0,30 gjorde en Mandsperson, som i 2 Aar har tilhørt Waffen SS, Anmeldelse til Svendsgades Station om, at han følte sig truet; 2 Personer, der opholdt sig paa Gaden i Nærheden af hans Bopæl, havde sagt: "Der har vi ham". Der skete intet herudover.

En paa Politivagten i Gernersgade tjenstgørende dansk Overbetjent er i Nattens Løb 2 Gange blevet ringet op i Telefonen og truet paa Livet.

I Døgnets Løb meldtes om Fantasibomber følgende Steder: Bellahøjskolen, Grubert & Sønner, Frankrigsgade 40, Fabrikken Diaf, Vibevej 27, Pension "Lucca", Nørre Allé, Burmeister & Wain, Refshaleøen. Alle Meldinger negligeredes, og der skete da heller intet.

Vagten paa D.S.B.s Centralværksteder har affyret ca. 12 Skud mod 2 mistænkelige Personer, der formentlig vilde stjæle Brædder. Eftersøgning negativ.

 

Fra den 15. Marts til den 16. Marts.

Kl. 12,05: Der er, formentlig af en afvist Betler, affyret et Pistolskud paa Hovedtrappen paa 3. Sal i Ejendommen Jernbane Allé Nr. 90. Skuddet gik ind i Muren. Opdagelsespolitiet paa Station 8 behandler Sagen.

Kl. 20,23: Det meddeles fra Station 7, at der er anholdt 4 unge Mennesker, der er truffet paa Østre Elektricitetsværks Grund. Sabotagevagterne havde skudt uden at saare nogen. Opdagelsespolitiet behandler Sagen.

Kl. 2,30: Det meddeles fra Station 7, at ca. 20 Mandspersoner er trængt ind paa Østre Gasværk, hvor de har frataget Sabotagevagterne 8 Karabiner og en Del Ammunition. 11 Sabotagevagter og 12 C.B.-Betjente blev efterladt bundet i Vagtlokalet. Nogle af Mandspersonerne var kommet til


71

Stede i Motordroske Nr. K. 1066, med hvilken de, ogsaa fjernede sig fra Stedet. Droskechaufføren blev ligeledes efterladt bundet i Vagtlokalet.

Der er i Døgnets Løb meldt om Fantasibomber hos Laurits Knudsen, Haraldsgade 53, Grubert & Sønner, Frankrigsgade 40, Ingeniørfirmaet P. M. Pedersen, St. Strandstræde 14, Læderfabrikken, Korsgade 66 o/G., Burmeister & Wain, Refshaleøen.

Intet foretaget.

 

Fra den 16. Marts til den 17. Marts.

Kl. 12,00 meddeler Udrykningstjenesten, at der er Strejke ved Burmeister & Wain, fordi Arbejderne ikke faar Besked om Bomber, der trues med i Dagens Løb. Arbejderne er gaaet hjem.

Frøken Martin, Beatevej 5, 4., har Kl. ca. 19 pr. Telefon meddelt, at nogle Personer opholdt sig uden for hendes Entredør. Da hun er Tolk for Tyskerne, føler hun sig truet. Ved Politiets Ankomst fandtes intet mistænkeligt. Politiet fører i Nat lejlighedsvis Tilsyn.

Kl. 21,30 blev der affyret 3-4 Skud paa Bogtrykkervej ud for Nr. 25. Fernando Heinrich Christensen, Guldstjernevej 8, har været Kæreste med den afdøde Redaktør Gausts Enke, Bogtrykkervej 25. Han blev i Aften afvist, og da han paa Gaden nedenfor traf sin Hustru, Edith Christensen, affyrede han nogle Skud uden at træffe nogen. Kriminalpolitiet beroligede ham og fik ham til at aflevere sin Pistol til Hustruen, som fulgte ham hjem. Christensen arbejder for den tyske Værnemagt.

"Nordisk Fiat", Sturlasgade 14. meldte Kl. 22,25, at mistænkelige Personer var set i Nærheden af Firmaet. Politiet afsøgte Terrænet uden at finde nogen.

Kl. 22,40 opstod Ildløs i et Osteskib i Kanalen over for Børsen. Ret stor Skade.

Fru Woldby, Lundingsgade 11, 4., meddelte Kl. 1 pr. Telefon, at der to Gange er blevet ringet paa hendes Dør af mistænkelige Personer, der ankom i Motorvogn. Eftersøgning forgæves.

Paa Forretningsvinduer, Godthaabsvej Nr. 207-209 og 231, har ukendte Gerningsmænd Kl. ca. 1 malet 1 m høje Hagekors.

Posterne ved Centralværkstederne, D.S.B., har Kl. 1 affyret 13 Skud efter 2-3 mistænkelige Personer. Eftersøgning forgæves.

Kl. 2 har Posten ved Transformatorstationen i Nyborggade affyret 1 Skud, da han mente at have hørt noget pusle.

Sabotagevagten, Valby Maskinfabrik, Gl. Køgevej, har skudt 1 Skud Kl. 3,15, da han mente at have set noget mistænkeligt.

Kl. 9,00 meddeler Station 7, at 8 tyske Soldater med Maskinpistoler har taget Opstilling ved "Fokina" paa Strandvejen, hvor de visiterer samtlige ind- og udgaaende Motorvogne.


72

Der er i Døgnets Løb indgaaet Meldinger om "Fantasibomber" følgende Steder: Maskinfabrikken, Blegdamsvej 28-32, Burmeister & Wain, Christianshavn, Nordhavnsværket, "Ingeniørhuset", Vester Farimagsgade, Forsikringsselskabet "Absalon", Raadhuspladsen, og Burmeister & Wain, Refshaleøen.

 

Fra den 17. Marts til den 18. Marts.

Kl. 10,30 meddeler Station 7, at tyske Soldater har taget Opstilling paa Lyngbyvej og Emdrupvej, hvor de visiterer alle Motorkøretøjer.

Kl. 20,35 meddeler Station 5, at Personalet er sendt til Westend Nr. 3, hvor et Skud er blevet affyret gennem Vinduet til et Værelse, der beboes af en Oberfeldwebel. Det menes, at Skuddet har været affyret fra et Tagkammer beliggende umiddelbart paa den anden Side af Gaden. Undersøges af Opdagelsespolitiet.

Kl. 24,00 blev Politivagten i Gernersgade alarmeret til "Valencia", hvor en civil S.S.-Hauptmann havde truet 2 danske med Pistol. Hauptmannen, der var noget beruset, blev kørt til Dagmarhus, medens Danskerne kom til Afhøring paa Station 5.

Der har været meldt om Fantasibomber paa Radiofabrikken, Gl. Kongevej 3, Firmaet I. Cantor, Nr. Voldgade 82, Statsradiofonien, og formentlig B. & W., Refshaleøen.

 

Fra den 18. Marts til den 19. Marts.

Kl. 10,23: Arbejderne paa Burmeister & Wain mødte i Dag paa Arbejde, men forlod det straks, da de hørte om Telefonbomber.

Kl. 16,30 har Station 3 rekvireret Vagten i Gernersgade til Nyhavn, hvor Posterne staar med 2 berusede S.S.-Mænd.

Kl. 17,08 meddeler Station 5, at Stationens Civilpatrouille Kl. 12,15 ved Gl. Kongevej Nr. 1 D blev holdt op af 3 dansktalende Civilpersoner, som angav at høre til tysk Sikkerhedspoliti, og som truede med Pistol. Afkrævet Legitimation nøjedes de med at vise et rødt Kort, som det var umuligt at aflæse, hvorefter de gik.

Kl. 20,35 meddelte Station 1, at en Taxachauffør i Stormgade var blevet truet med Pistol af 2 formentlig berusede dansktalende Personer i Anledning af Uoverensstemmelse angaaende Betalingen. Da Chaufføren greb Startsvinget for at værge sig, flygtede de paagældende.

Kl. 2,20 meddelte Udrykningen, at der er sendt Personale til Ørstedsværket, hvor Sabotagevagterne havde skudt efter mistænkelige Personer.

Kl. 4,30 melder Centralværkstederne, at Posten paa Drejeskiven har affyret 11 Skud Kl. 2,20 efter 3-4 Mandspersoner, der kom løbende fra H. C. Ørstedsværket. Terrænet blev gennemsøgt med negativt Resultat.

Der har været meldt om Fantasibomber i Boltefabrikken, Bragesgade Nr. 8, og Paladsteatret.


73

Fra den 19. Marts til den 20. Marts.

Kl. 12,25: Melding om Sabotagebombe i Ejendommen Holsteinsgade 11, der støder op til Rosenvængets Allé 32, hvor den tyske Marine har Tjenestested. Ingen Eksplosion. Sabotagebomben brændte ud. Resterne indbragt til Station 7.

Kl. 17,00: Politivagten i Gernersgade rekvireret til Café "Bayern", Kompagnistræde 21. En tysk Underofficer i Slagsmaal med sin danske Kæreste. Underofficeren havde givet Kæresten et Par Lussinger. Underofficeren og hans Kæreste forlod sammen Beværtningen. Politivagten i Gernersgade har ikke foretaget yderligere i Sagen.

Kl. 20,15: 2 berusede tyske Soldater indbragt til Politikasernen i Klerkegade, hvorfra de blev afhentet af Politivagten i Gernersgade.

Kl. 20,20: Politivagten i Gernersgade rekvireret til "National Scala", hvor en "Swingpjatte", der var Gæst i Etablissementet, havde kastet et Askebæger efter 2 tyske Soldater. Statsadvokaten for særlige Anliggenders Afdeling behandler Sagen.

Kl. 20,20 anonym Telefonopringning til Postvæsenets Oplysning med Melding om, at der er Bomber i Post- og Telegrafvæsenets Hovedstation, der har Facade mod Løvstræde, Købmagergade og Valkendorfsgade. Der blev straks foretaget en grundig Eftersøgning i hele Komplekset ved Foranstaltning af Bevogtningslederen for Sabotagevagten sammesteds.

Kl. 20,36: Repræsentant Erik Waldsted, Frederikshavn 9. Juli 1916, I. E. Ohlsensgade [i. e. J. E. Ohlsensgade] 14, 3. th., anmeldte til 2 patrouillerende Politibetjente paa Købmagergade, at en civil, pistolbevæbnet Mandsperson havde truet ham til at forlade Boksrummet ved Indleveringen paa Kømagergades [i. e. Købmagergades] Postkontor, idet paagældende civile Mandsperson havde tilføjet, at Posthuset vilde ryge i Luften i Løbet af nogle Minutter.

Paagældende civile, pistolbevæbnede Mandsperson er identisk med Sabotagevagt ved Post- og Telegrafvæsenets Hovedstation, Postbud Carlo Edvin Willy Ejner Thomsen, København 24. Maj 1914, Stockholmsgade 55, Kld., der for saa vidt bekræfter Anmeldelsens Rigtighed, idet han dog benægter at have truet med sin Pistol, som han kun har "taget til". Anmelderen Waldsted havde forud 2 Gange nægtet at forlade Bygningen, uagtet han var blevet gjort bekendt med, at Bygningen muligvis vilde ryge i Luften.

Kl. 20,48 blev der kastet en Sten gennem en Forretningsrude i Ejendommen Aarhusgade 83. Forretningsindehaveren er ikke politisk interesseret.

Kl. 21,30 har Politivagten ved Statsbanernes Centralværksteder beskudt mistænkelige Personer, der forsvandt.

Kl. 22,00 er 3 Sabotagevagter hos A/S. Dana-Dis, Dragør, blevet afvæbnet og bundet af 8-10 Mænd. Sabotørerne medtog 3 gamle Tromlepistoler med tilhørende ganske faa Patroner.


74

Kl. 22,25 eksploderede en Knaldperle i Sporvognsskinnerne paa Vestre Boulevard ved Studiestræde.

Kl. 23,30: Politivagten i Gernersgade rekvireret til Kastrupvej 71, 3., hos Lauritsen, hvor en tysk Soldat angaves at have stukket en Mand ned. Meldingen viste sig at være urigtig, idet der kun var opstaaet Slagsmaal mellem nogle tyske Soldater og nogle Danskere. Bortset fra, at nogle Ruder er slaaet ud, er der ikke sket noget.

Kl. 6,40 og 6,50 anonyme Telefonmeldinger om "Fantasibomber" hos Burmeister & Wain, Skibsværftet, Refshaleøen.

 

Fra den 20. Marts til den 21. Marts.

Kl. 21,15: Melding fra Politivagten paa Statsbanernes Centralværksteder, at en af Posterne havde beskudt 2 mistænkelige Personer uden for Indhegningen. En Eftersøgning var resultatløs.

Kl. 22,00 hørtes nogle Skud i Nærheden af Centralværkstederne, men Stedet kunde ikke nøjagtig fastslaas, og Posterne nægtede alle at have skudt.

Kl. 23 meddelte Station 9, at der Kl. ca. 22,30 var forøvet et Røveri af 3 pistolbevæbnede Mænd i Isenkramfirmaet Carl F. Petersen, Gl. Køge Landevej 65. Vagten var blevet overmandet, Telefonforbindelserne afbrudt og 3 Lastmotorvogne ført bort, efter at Nummerpladerne var overmalet. Opdagerne behandler Sagen.

Kl. 1,15 blev stud. polyt. John Johansen indbragt til Station 7, fordi han havde truet en ung Mand med at skyde. Han var ved Indbringelsen ikke i Besiddelse af noget Vaaben, men var noget beruset.

Kl. 1,15 blev 2 C.B.er, der havde Tjeneste paa Knippelsbro, "holdt op" og frataget Lædertøj og Stave.

Kl. 1,30 eksploderede en Bombe i Kaffebaren Fælledvej 10. Ejendommen led betydelig Skade, og der knustes mange Ruder i de omliggende Ejendomme. En Dame i Nr. 9 fik et Chok.

Kl. 1,50 blev der alarmeret til Station 7 fra Østre Elektricitetsværk i Anledning af, at der var vekslet ca. 12 Skud mellem en formentlig Sabotør, som opholdt sig i en Have ved Olufsvej, og en af Vagtmændene. Der skete ingen Skade.

Der er i Døgnets Løb meldt om Fantasibomber følgende Steder: Raadhuset, Palladium Biografteatret, Danseskolen, Godthaabsvej 251, Burmeister & Wain, Refshaleøen (hvor Arbejderne forlod Virksomheden), samt Slagteriernes Central, Holmbladsgade 65.

 

Fra den 21. Marts til den 22. Marts.

Kl. 17,05 meddelte Station 2, at der Kl. 16,40 var sendt Personale til den konservative Folketingsmand, Landsretssagfører Hjerminds Kontor,


75

Nikolaj Plads 26, i Anledning af, at et Par mistænkelige Mandspersoner, der talte gebrokkent Dansk, havde spurgt efter Folketingsmanden, der blev nægtet hjemme. Opdagelsespolitiet, der blev underrettet, kom til Stede og anholdt en af de nævnte Personer, der var bevæbnet med Pistol. Opdagelsespolitiet behandler Sagen.

Kl. 22,10 meddelte Station 7, at der fandt Skydning Sted paa A. F. Kriegersvej. Schalburgfolk mente sig beskudt fra Gaarden til en nærliggende Ejendom og gjorde derfor Brug af deres Skydevaaben. Gernersgadevagten blev tilkaldt og foretog Undersøgelse i Sagen.

Kl. 22,20 meddelte Udrykningstjenesten, at der var sendt Personale til "Always Radio", Teglholmsgade, hvor Sabotagevagterne mente, at der var blevet skudt efter dem. Der blev ikke fundet mistænkelige Personer paa Stedet.

Kl. 3,15 meddelte Station 7, at der var afgivet et Skud mod en Schalburgvagtpost ved A. F. Kriegersvej. Eftersøgning forgæves.

Der har i det forløbne Døgn været meldt om "Fantasibomber" hos "Atlas", Bragesgade, i Slagteriernes Central, Holmbladsgade, og Burmeister & Wain, Refshaleøen.

 

Fra den 22. Marts til den 23. Marts.

Kl. ca. 20 har en civilklædt Mandsperson bevæbnet med Pistol paa Østerport Jernbanestation uddelt Brochurer med Overskriften "Gensynet med Berlin". Brochurerne, der ikke er forsynet med Oplysning om Trykkested, er formentlig fremstillet ved tysk Foranstaltning. Mandspersonen forsvandt, inden Jernbanepersonalet fik tilkaldt Politiet.

Kl. 21,30 kom paa Frederiksberggade nogle Schalburgfolk i Skænderi med nogle Personer, der havde fløjtet "Internationale". Parterne skiltes dog, uden at Politiet blev tilkaldt.

Kl. 22,15 har en tysk Militærperson, der opholdt sig i Restaurant Scandia, Vesterbrogade 2, taget sin Jakke af og nægtet igen at tage den paa. Politivagten i Gernersgade blev tilkaldt.

Kl. 22,30 har nogle tyske Soldater ved Svanemøllens S-Banestation trukket Pistol. Politivagten, Gernersgade, og Station 7 blev tilkaldt, men forinden de kom til Stede, var Tyskerne forsvundet.

Kl. 23,15 er en civilklædt, tysk Marinekaptajn i Hovedvagtsgade blevet stukket ned af en tysk Marinesoldat. En Dame, der skal have overværet det hele, kørte med Ambulancen til Hospitalet, og 2 andre Vidner til Overfaldet blev indbragt paa Station 2.

Kl. 0,05 har en Mandsperson gennem Brevsprækken til Aldersrentenyder P. Chr. Petersens Lejlighed, Helsingborggade, meddelt, at der var lagt Bomber i Fabrikken overfor. Der maa her være tænkt paa Wessel & Vetts Fabrik. Der skete imidlertid intet.


76

Kl. 3,40 har Sabotagevagten paa Østre Gasværk affyret et Skud efter en mistænkelig Person, som nærmede sig Østlaagen.

Kl. 4,30 har en Mandsperson ved Hjørnet af Kampmannsgade og Vester Søgade, hvor Organisation Todt har til Huse, skudt efter den der udstillede Vagtpost.

Kl. 5,15 har 2 "Politibetjente" og en "C.B." forlangt at komme ind paa Maskinfabrikken Madsen og Beidil, Ryesgade 3. De meddelte, at de kom fra Fælledvejens Politistation. Da de blev nægtet Adgang, bortfjernede de sig i en Motorvogn, der var parkeret i Nærheden. Der havde ikke været udsendt Folk fra Station 6, saa det har sikkert været Sabotører. En efterfølgende Undersøgelse ved Politiet fra Station 6 forblev uden Resultat.

Kl. 9,18 meddelte Udrykningstjenesten, at Arbejderne hos Burmeister & Wain nu er gaaet i Arbejde, efter at de paany har valgt de Tillidsmænd, som de afskedigede forleden Dag. Det menes nu, at det skal komme til at gaa uden Gnidninger.

Der er i Døgnets. Løb meldt om "Fantasibomber" følgende Steder: Hertz Maskinfabrik, Jagtvej 57, Restaurant "Fokina", Strandvejen, Burmeister & Wain, Refshaleøen, samt 5 Gange til Slagteriernes Central, Holmbladsgade.

 

Fra den 23. Marts til den 24. Marts.

Kl. 19,42 virkede Alarmsystemet paa Østre Elektricitetsværk. Intet fundet ved Eftersøgning.

Kl, 20,37: En Brandbombe (1/2 m langt Jernrør med Termit) fundet i Skarnkasse, Willemoesgade 20. Der bor i Ejendommen en Mand, som Rygterne har sat i Forbindelse med den tyske Værnemagt.

Kl. 21,05: Opringning til G. E. Andersens Fabrik for Patrontasker, Pilestræde 57, 2. Der blev sagt: "Se saa at komme ud". Politiet og Virksomhedens Personale foretog Eftersøgning uden at finde noget. Arbejdet fortsattes.

Kl. 22,12: Ny Alarmering til Østre Elektricitetsværk. En Stige fundet op ad Bygning ind i Værket, men ingen mistænkelige Personer truffet.

Kl. 22,56: En ung Mand truer Gæsterne med Pistol i "Absalons Bar", Frederiksberggade 38. Han blev hentet af Politiet, men viste sig paa Stationen at høre til den tyske Værnemagt.

Kl. 22,50 blev Redaktør Sigurd Thomsen, Social-Demokraten, passet op af 2 unge Mænd udfor Social-Demokratens Bygning. De havde givet sig i Samtale med ham, og udfor Nørre Farimagsgade Nr. 3 trak den ene en Pistol og skød Redaktøren et Skud i Underlivet. Redaktør Thomsen slæbte sig et Stykke Vej hen imod Gyldenløvesgade, men styrtede. Han er meget alvorligt saaret, har lidt et stort Blodtab og har faaet Blodtransfusion.


77

Der er i Døgnets Løb meldt om Fantasibomber følgende Steder: 5 Gange i Slagteriernes Central, Holmbladsgade 65, og Burmeister & Wain, Refshaleøen.

 

Fra den 24. Marts til den 25. Marts.

Kl. 10,36 meddelte den midlertidige Vagt hos Ole Bjørn Kraft, at tysk Sikkerhedspoliti søgte Indtrængen i Lejligheden. Ved udsendt Politi konstateredes Rigtigheden af, at det var tysk Sikkerhedspoliti. Ole Bjørn Kraft havde intet imod at lade sig afhøre af det tyske Politi, men det skulde ske i Overværelse af dansk Politi. Kl. 11,10 forlod det tyske Politi Lejligheden.

Kl. 17,15 blev Kontorist Poul Nord, Ved Stadsgraven 9, Stuen, i Lejligheden beskudt af to unge Mænd, der havde trængt sig ind. Et Skud ramte Poul Nord i Halsen. Han blev indlagt paa Sundby Hospital. Revolvermændene undløb.

Kl. 17,20 meddeltes fra Udrykningstjenesten, at Politivagten i Gernersgade var tilkaldt til Hovedbanegaarden, hvor den tyske Banegaardsvagt havde anholdt 2 danske Mandspersoner, der havde udtalt sig fornærmen de om den tyske Værnemagt.

Kl. 17,25 blev en civil Mandsperson indbragt til Station 6, idet han havde truet en ubekendt Mandsperson paa Livet. Den anholdte opgav at være tysk Marinevægter Poul Stoltze. Afdeling A. S. underrettet.

Kl. 20,10 blev den ene af de to C.B.-Poster ved Søfartsmonumentet paa Langelinie, af 3 revolverbevæbnede Mænd "holdt op" og frataget sin Stav. Den anden C.B. havde ingen Stav paa sig.

Kl. 20,40 meddelte Berlingske Tidende, at flere unge Mandspersoner luskede mistænkeligt omkring Redaktionens Ejendom i Pilestræde. Ved udsendt Politipersonale fra Station 2 lykkedes det at anholde 4 unge Mænd, hvoraf den ene var i Besiddelse af en Militærpistol 1910. Sagen blev overgivet til Opdagerne.

Kl. 21,00 meddelte Station 9, at en Postassistent ud for Folkebankens Lokaler, Aalholmsvej Nr. 1, Kl. ca. 19,15 af en revolver bevæbnet Mand var blevet frarøvet en Kassette med 7000 Kr., da Assistenten vilde anbringe den i Bankens Natbox. Røveren forsvandt paa Cykel.

Kl. 21,35 meddelte Station 1, at en tysk Marinesoldat i Brolæggerstræde havde affyret sin Pistol i Luften. Marinesoldaten kunde ikke paavises.

Kl. 2,00 meddelte Station 1, at Posterne i Social-Demokratens Bygning i Farimagsgade af Bladets Folk havde faaet Underretning om, at Redaktør Sigurd Thomsen døde i Nat Kl. 1,00.

Kl. 7,15 meddelte Burrneister & Wain, Refshaleøen, at der var tele-


78

foneret om, at der var lagt Bomber i Virksomheden. Arbejderne gik i Arbejde efter normal Afsøgningstid.

Der er i Døgnets Løb meldt om Fantasibomber i Slagteriernes Central, Holmbladsgade 65, og Maskinfabrikken, Jagtvej 157.

I Løbet af Morgenstunden er der forskellige Steder i den indre By opklistret Plakater fra "Frie Danske" med Billedrapportage fra det ødelagte Berlin og antitysk Propaganda. Plakaterne fjernedes.

 

Fra den 25. Marts til den 26. Marts.

Opdagelsespolitiet har Dags Morgen anholdt 2 Personer, som fra Telefonautomater telefonerer om Fantasibomber.

Kl. 10,35 maatte Udrykningstjenesten skride ind mod et mindre Opløb ved Hjørnet af Gyldenløvesgade og Nansensgade foraarsaget ved en illegal Plakat paa Opslagstavlerne ved Fr. d. 5. Stiftelse. Plakaten blev fjernet af Politiet.

Kl. 21,05 har Station 1 efter Anmodning af Feldgendarmeriet anholdt en Kvinde i "Tosca", fordi hun sigtes for at have paaført et Par tyske Soldater Kønssygdom.

Kl. 21,13 har Vagterne paa Østre Elektricitetsværk afgivet Skud mod nogle Personer, som fra Naboejendommens Gaard havde kastet nogle Murbrokker over Plankeværket til Værkets Gaardsplads. Politiet foretog Undersøgelse paa Stedet, men uden Resultat.

Kl. 21,34 havde en Gæst i Café "Prinsen", Vestergade 4, truet Tjeneren med Pistol. Gæsten undløb, inden Politiet kom til Stede.

Kl. 22,40 blev en beruset tysk Marinesoldat fundet paa Jernbanevolden udfor Café "Klædebo" i Kalkbrænderihavnsgade. Vagten i Gernersgade bragte Soldaten til Kastellet.

Kl. 0,13 opstod der paa Valby Station Skænderi mellem Slagter Niels Thuesen, Glostrup Hovedvej 65, og en ukendt Mandsperson, fordi sidstnævnte uden Grund beskyldte Togføreren paa et S-Tog for at køre daarligt. Under Skænderiet truede den ukendte med Pistol.

Kl. 2,50 blev der mod Statsbanernes Terræn ved Centralværkstederne affyret nogle Skud, som blev besvaret af Vagtposterne. En foretagen Undersøgelse gav intet Resultat.

I Døgnets Løb meldtes der om Fantasibomber følgende Steder: Slagteriernes Central, Holmbladsgade 65 (2 Gange), Maskinkompagniet, Blegdamsvej 28, og Skinkekogeriet "Hafnia", Ingerslevsgade 116.

 

Fra den 26. Marts til den 27. Marts.

Kl. ca. 17,58 trængte 6 revolverbevæbnede Mandspersoner ind i Filmsteateret "Palladium"s Operatørrum, hvor de holdt Operatørerne op,


79

hvorefter de bortfjernede sig med den tyske Film "Den store Skygge" samt "Ufa-Filmsrevyen", hvilke Films Teateret for Tiden opfører.

Kl. 1,15 meddeler Station 9, at Postassistenten, som d. 24. ds. anmeldte at være frarøvet en Kassette med 7.000,00 Kr., som han skulde aflevere i Folkebankens Natbox paa Aalholmsvej, nu har aflivet sig ved Gasindaanding.

Der er i Døgnets Løb meldt om "Fantasibomber" paa Hovedbanegaarden og hos "Burmeister & Wain".

 

Fra den 27. Marts til den 28. Marts.

Kl. 10,00 meddelte Station 1, at 2 Politibetjente af Frederiksberg Politi i Dag Kl. ca. 9,50, medens de laa og sov paa den enes Bopæl, Fiolstræde 28, St., Havehuset, er blevet holdt op af 8 pistolbevæbnede Mænd, der fratog dem deres Tjenestepistoler, 2 Huer, 2 Jakker og 2 Kapper, som de bortfjernede sig med. 2 af Personerne havde ringet paa Dørklokken, og da den ene Politimands Søster, der ogsaa bor der, lukkede op, tiltvang de sig Adgang til Lejligheden. Opdagerne behandler Sagen.

Kl. 16,30 meddelte Station 7, at en tysk Vogn er ankommet til Hjørnet af Strandvejen og Strandboulevarden. 6-7 tyske Soldater er begyndt at kontrollere tyske Soldater og tyske Vogne. 4 Minutter efter kørte Vognen atter bort.

Kl. 17,50 meddelte Station 1, at Vagten i Gernersgade var tilkaldt til Stationen, da der dertil er indbragt 2 civile, berusede Schalburgmænd.

Kl. 20,18 meddelte Station 7, at to pistolbevæbnede Mænd Kl. ca. 17,30 ved en Garage paa Judithsvej holdt 2 Chauffører op og tvang dem til at udlevere en Lastvogn, som derefter blev kørt bort af 2 andre Mænd, der straks efter kom til. Chaufførerne blev holdt tilbage af Pistolmændene til Kl. ca. 19, da disse forlod Stedet, idet de sagde, at Chaufførerne kunde hente deres Vogn paa Hjørnet af Hellerupvej og Henningsens Allé. Den ene Chauffør gik til det anviste Sted, hvor Vognen holdt uden Lys.

2. Afdeling, der er til Stede paa Hellerup Politistation, behandler Sagen.

Kl. 20,50 meddelte Station 7, at der er givet Alarm fra Østre Elektricitetsværk. Stationen har sendt Personale. Kort efter meddeles, at en Vagtmand har hørt noget blive kastet mod det elektriske Hegn, og at han har afgivet et Skræmmeskud. Stationen og Personalet fra en Radiovogn, har undersøgt Pladsen om Værket, men intet mistænkeligt fundet.

Kl. 21,02. Udrykningstjenesten meddeler, at Gernersgade-Vagten af Kasernen i Klerkegade er blevet tilkaldt til Dr. Tværgade, hvor en tysk Dame skal have truet med Pistol. Senere meddeler Station 3, at det formentlig drejer sig om en beruset Kvinde, der nu af 3 Feldgendarmer er


80

blevet indbragt til Stationen, idet hun har forsøgt at tage en Pistol fra en af Gendarmerne.

Kl. 22,45 meddeler Udrykningstjenesten, at Station 3 har anmodet om Assistance til Frihavnsporten ved Aarhusgade, hvor en hollandsk Skibskaptajn, der udgav sig for Tysker, har forsøgt at faa en Kvinde med ind paa det afspærrede Omraade. Gernersgadevagten er tilkaldt.

Kl. 23,00 meddelte Station 7, at der er kastet en Sten gennem Ruden til Fotograf Herbsts Forretning, Østerbrogade 106. Ejeren menes at være Nazist.

Kl. 6,25 meddelte Station 7, at Portvagten paa Rigshospitalet har anmeldt, at en civil, tysktalende Mand er truffet inde paa Hospitalets Grund uden at kunne gøre Rede for, hvad han havde der at gøre. Gernersgadevagten blev tilkaldt og afhentede ham. Det var en tysk Sømand fra Handelsmarinen, der havde besøgt en Pige inde paa Hospitalet.

Der har i Døgnets Løb været meldt om "Fantasibomber" hos Burmeister & Wain, men Arbejdet der blev ikke nedlagt.

 

Fra den 28. Marts til den 29. Marts.

Kl. 11,40 meddelte Station 7, at tysk Politi er trængt ind hos Kunstmaler Skovgaard, Rosenvængets Hovedvej 27, og har foretaget Husundersøgelse. Herunder kom en Privatmand til Stede for at købe et Maleri. Paagældende blev taget med til "Dagmarhus", hvorfra han straks efter blev løsladt.

Kl. 11,45: Opdagelsespolitiet har i Morges anholdt den Bande, der gennem længere Tid har foretaget Telefonopringninger til Burmeister & Wain, Refshaleøen, om Udlægning af Bomber.

Kl. 13,47 meddeler Udrykningstjenesten: "Fantasibomber" hos Burmeister & Wain, Christianshavn. Arbejderne er gaaet hjem for i Dag.

Kl. 14,46 meddelte Station 7, at Fru Scholten, Slagelsegade 9,1., anmodede om Assistance Kl. 13,55, da der var 2 Mænd uden for hendes Dør. De opgav at høre til tysk Politi. Rigtigheden heraf blev konstateret, hvorefter det danske Politi trak sig tilbage.

Kl. 18,15 meddeler Station 2, at 3 C.B.-Betjente kort forinden var blevet afvæbnet under deres Tjeneste paa Slotsholmen. Noget senere indløb Meddelelse om, at C.B.-erne var fulgt efter 2 Mandspersoner, som havde holdt dem op, og da de naaede til Vimmelskaftet, lykkedes det ved Hjælp af tilkaldt Politi fra Station 1 - at faa den ene af de paagældende Revolvermænd anholdt. Han førtes til Station 2, hvor Opdagelsespolitiet behandler Sagen.

Kl. 21,05 meddeler Station 6, at en Schalburgmand havde følt sig generet af 2 civile, danske Mandspersoner. Gernersgadevagten blev tilkaldt og bragte de paagældende Civilpersoner til Station 6.


81

Kl. 22,22 meddeler Søpolitiet, at der høres kraftig Maskingeværskydning i Retning mod Yderhavnen. Umiddelbart efter indløb Melding fra Dansk Industrisyndikat, at Vagterne der blev beskudt. En Udrykningsdeling blev straks dirigeret til Stedet, men en Afsøgning af Terrainet gav intet Resultat.

Kl. 22,38 meddelte Station 8, at en Mandsperson paa Ørnevej havde anmodet om Assistance, da han var blevet truet paa Livet gennem Telefonen. Anmeldelsen videregivet til Opdagelsespolitiet.

Kl. 4,10 meddelte Posterne paa Raadhuspladsen, at der hørtes Skydning i Retning mod Søerne. Det viste sig at være Vagtposterne ved "O.T.-Leitstelle" i Kampmannsgade, der havde affyret et Par Skud.

Kl. 8,20 meddelte Station 3, at der var sendt Personale til Sct. Pauls Kirkeplads Nr. 1, hvor nogle Personer søgte at skaffe sig Adgang til Kaptajn Pontoppidans Lejlighed. Det viste sig at være tysk Politi, der søgte efter Kaptajnens Hustru, Fru Else Knipschildt.

 

Fra den 29. Marts til den 30. Marts.

Redaktør Sigurd Thomsens Begravelse forløb i fuldkommen Ro og Orden.

"Social-Demokraten" har Kl. 0,20 anmeldt, at Bud Tage Ejler Aaris Nielsen, f. d. 23. August 1922 i København, er forsvundet paa Vej fra Berlingske Tidende, hvor han havde afleveret et Brev til Censuren, hvor han skulde afhente Fotografier.

I øvrigt intet af Betydning at bemærke.

 

Fra den 30. Marts til den 31. Marts.

Kl. 10,45: 2 uniformerede Politimænd henvendte sig Dags Morgen Kl. 8,10 paa Jagtvej til en Dame, der er ansat i en Institution, der i den senere Tid har haft en Del Leveringer til den tyske Værnemagt, og forespurgte om forskellige Forhold vedrørende denne Virksomhed, bl. a. om, hvem der er Direktør. De paagældende Politimænd hører ikke til i Kredsen. Under Samtalen henvendte en civil Mand sig til de 2 Politimænd og spurgte, om det var dem, der havde Posten i Gaden, hvorefter de fjernede sig sammen med den civile Mand. Man kan ikke afvise den Mulighed, at det drejer sig om Misbrug af Politiuniformer.

Kl. 14,12 var der i Prinsessegade et Sammenstød mellem en Del unge danske Nazister, hvoraf 4 var Schalburgfolk, og Skoleelever fra Christianshavns Gymnasium. 2 af Deltagerne kørt til Hospitalet.

Kl. 15,25 lavede 4-5 Frikorpsfolk, der p. t. er hjemme paa Orlov, en Del Uorden paa Raadhuspladsen, hvilket foraarsagede Opløb, som Politiet maatte splitte. Ved Politiets Ankomst var Frikorpsfolkene forsvundet.


82

Kl. 17,20 blev en Bombe fundet henlagt i Rendestenen udfor Ejendommen, Blaagaardsgade 38. Den var ikke antændt og blev uskadeliggjort.

Kl. 19,25 forsøgte tysk Sikkerhedspoliti at trænge ind hos Arkitekt Bredsdorff, Sortedamsdosseringen 89, 1. Da Indehaveren ikke lukkede op, trak Sikkerhedspolitiet sig dog tilbage, idet man udtalte, at man vilde komme igen Lørdag Eftermiddag.

Kl. 20,45 blev Gernersgadevagten tilkaldt til "Operacaféen", Kg. Nytorv, hvor en beruset tysk Soldat nægtede at betale for nydte Drikkevarer. Han blev transporteret til Kastellet.

Kl. 22,05 trængte 2-3 revolverbevæbnede Mandspersoner sig ind i Vagtleder Degenkolvs Lejlighed, Genuavej 9 B, Villaen, hvor Hustruen var alene hjemme. De undersøgte Lejligheden og gennemrodede Skuffer og Gemmer, hvorefter de forsvandt medtagende 3 Fotografier af Vagtlederen samt nogle tyske Propagandaskrifter, ligesom de overskar Telefonledningen. Han er Medlem af D. N. S. A. P. og Vagtleder paa Flyvepladsen.

Kl. 23,55 skete en Bombeeksplosion i Beværtningen "Egely", Elmegade 23, Kld., hvorved Beværtningen blev fuldstændig raseret. Mange Ruder knust i Nabolaget. Ingen Personer kommet til Skade. Indehaveren er efter det oplyste ikke politisk interesseret, men i Lejligheden umiddelbart over Beværtningen bor en Frikorpsmand, der netop er hjemme paa Orlov for Tiden.

Kl. 23,15 blev en C.B. Betjent, da han var paa Vej til sit Tjenestested paa Slotsholmen, paa Strøget udfor Valkendorfsgade "holdt op" af 3 revolverbevæbnede Personer, der frarøvede ham hans Gummistav, hvorefter de forsvandt.

Kl. ca. 2,30 og Kl. 2,40 eksploderede to Bomber i " Kino-Palæet", Gl. Kongevej, hvorved næsten Halvdelen af Bygningen blev ødelagt. Kørebanen paa Gl. Kongevej blev blokeret af nedstyrtede Murmasser, og Butiksruder og Vinduer i mange omliggende Ejendomme blev knust. Ingen Personer kom til Skade.

Der har i Døgnets Løb været meldt om Fantasibomber hos A/S "Vølund", Øresundsvej, og i "Stærekassen", Tordenskjoldsgade.

 

Fra den 31. Marts til den 1. April.

Kl. 14: Der er ved Overretssagfører Krenchels Entredør i Sct. Peders Stræde 27 fundet en Pakke paahæftet en gul Seddel med Paaskriften: "Springer om 1 Minut". Pakken indeholdt Avispapir.

Kl. 14,05: Paa Station 1's Omraade er en Person blevet "holdt op" af en pistolbevæbnet Mand og frarøvet 800 Kr. Røverens Medskyldige blev anholdt med de 800 Kr., og den pistolbevæbnede Mand er senere anholdt.


83

Kl. 20,35: Bombeeksplosion i S/S "Minna Cortz" af Hamburg (900 Tons), der ligger i Tørdok hos B. & W. paa Refshaleøen. Kun materiel Skade.

Kl. 0,05: Bombeeksplosion i "Hviids Vinstue" og "Grand Café", Kongens Nytorv 19. Ejendommens Vicevært blev haardt saaret. Betydelig materiel Skade.

Kl. 0,57: Bombeeksplosion i Platan Biografen, Vesterbrogade 152. Bomben var anbragt i Biografens Operatørrum, der ligger paa Frederiksbergs Grund. En Del Ruder knust paa Vesterbrogade.

Bud Tage Ejler Aaris Nielsen, Socialdemokraten, der d. 30. f. M. forsvandt, er anholdt af det tyske Politi.

 

Fra den 1. April til den 2. April.

225 Schalburg-Folk ankom Kl. ca. 12 til Hovedbanegaarden fra Ringsted. Under Marchen gennem Byen kom det til Spektakler i Bredgade og paa Østerbrogade. Paa Kgs. Nytorv anholdt Schalburg-Folk civile Personer, som de slæbte med sig gennem Bredgade. Civile Medløbere slog løs paa Folk paa Fortovet, bl. a. med Gummiknipler og Todenschlägere, og naar Politiet vilde tage Affære, truede Schalburgfolkene med Pistoler og Maskingeværer. 2 civile Personer er i Ambulance kørt til Kommunehospitalet.

Der blev ogsaa affyret Skud. En Politimand fik et Slag i Ansigtet. Trods Hjælp fra Gernersgadevagten lykkedes det ikke at identificere Gerningsmanden.

Udfor Kasernen paa Blegdamsvej blev en Politimand anholdt af Schalburgfolkene og først frigivet ved Mellemkomst af Gernersgadevagten.

Under Tilbagemarchen ved 19,30-Tiden kom det i Gyldenløvesgade paany til Episoder. Politiets Vogne fik under Trusel om Skydning fra Schalburgkorpset Ordre til at holde sig tilbage. Da Politiet henholdt sig til den givne Ordre om at ledsage Korpset, blev Chaufførerne paa Vognene truet med Maskinpistoler. Da der blev affyret et Par Skud mod Politiet, fik Politiet af Første Politiinspektør Ordre til at standse, men maatte ikke trække sig tilbage, og først da det blev Genstand for kraftig Beskydning, gav Første Politiinspektør Ordre til at trække sig tilbage.

Den vagthavende Politikommissær og Gernersgadevagten blev tilkaldt, og derefter forløb Marchen og Afrejsen roligt. Udrykningsvognen punkterede i Dahlerupsgade, muligt som Følge af Skud.

Trods den stærke Skydning er der ikke indløbet Meldinger om saarede, hverken blandt Politiet eller civile

Politivagten, Centralværkstederne, meddeler Kl. 17,00: Der er fundet Løbesedler i S-Togene med Advarsel om at holde sig hjemme Lørdag


84

Aften. Særlig skal man holde sig væk fra Centrum. Anledningen angives at være, "at Sprængningernes Omfang ikke paa Forhaand kan beregnes". Som Fodnote er i Spejlskrift anført, at ovenstaaende Advarsel er en "Aprilsnar".

Kl. 22,00: Under Besøg hos Familie paa Sandbygaardsvej 26, har en Reservebetjent demonstreret sin Pistol, hvorunder Skuddet gik af og ramte Bogholder Schultz, Torbenfeldtsvej 33, i Hovedet. Han var død ved Ankomsten til Kommunehospitalet.

Kl. 22,10 blev en tysk Bil tilhørende Organisation Todt bombesprængt i Ny Østergade udfor Nr. 8. Ingen tilskadekomne, nogle Ruder i Nærheden knust.

Kl. 23,37 har Gernersgadevagten været paa Raadhuspladsen, hvor tyske Soldater skulde genere Publikum. Intet bemærket.

Kl. 23,54 meddeler Station 3, at der er sendt Personale til Ll. Triangel, hvor der paa et af Sporvejenes Arbejdsskure var anbragt 2 tyske Plakater, som bl. a. omtalte Strejker i Berlin, og som indeholdt en Opfordring til tyske Soldater om at nedlægge Vaabnene. Tyske Soldater kom til Stede og fjernede Plakaterne.

Kl. 23,55 anmelder en Mand paa Station 1, at der er skudt efter ham af ukendte Personer i Vestergade.

Kl. 0,35 melder en tysk Officer, at der af ukendte Personer er skudt 3 Skud efter ham paa Hjørnet af St. Kongensgade og Dronningens Tværgade.

Kl. 0,50 har Feldgendarmeriet til Station 1 indbragt en S.S. Mand, som paa Vesterbrogade har truet en Politibetjent, da denne i civil Paaklædning prøvede at beskytte en anden Mand. Afdeling A. S. behandler Sagen.

Der er i Døgnets Løb meldt om "Fantasibomber" i Palladium, Café Stadil og Hovedbanegaarden.

 

Fra den 2. April til den 3. April.

Flere Gange og flere Steder fandtes i Døgnets Løb opklæbet Mærkater 4 x 6 cm med antitysk Tekst; de blev fjernet ved Politiets Foranstaltning.

Kl. 20,11: Politivagten i Gernersgade alarmeret til Kompagnistræde 29, hvor to Obergefreitere havde trængt sig ind til en Kvinde, som de begge tidligere havde besøgt; da det oplystes, at den ene ved at true med Pistol havde søgt at opnaa Samleje, blev begge Soldater anholdt af Politivagten i Gernersgade.

Kl. 20,20: Tre tyske Soldater indlader sig i indbyrdes Slagsmaal i S-Toget; den ene blev af Togpersonalet tvunget ud af Toget og midler-


85

tidigt tilbageholdt i Trafikassistentens Klosk paa Perronen; herfra blev han afhentet af Politivagten i Gernersgade.

Kl. 0,02: Politivagten i Gernersgade alarmeret til Kongens Nytorv ved Østergade, hvor Unterscharführer Palle Jørgensen havde forulempet tilfældige forbipasserende og truet med at skyde Politiet, da dette tog Affære; han blev anholdt af Politivagten; en Kvinde, der ledsagede ham, blev anholdt og indbragt til St. 2, da hun nægtede at opgive Navn og Bopæl.

Der foretoges resultatløse Udrykninger til H. C. Ørstedsværket og til Firmaet Chr. Rahr i Sydhavnsgade 15 og til Shellhuset, hvor Sabotagevagterne mente at have bemærket mistænkelige Personer ved Plankeværket.

Der meldtes Kl. 21,15 om Telefonbomber i Paladsteatret. Meldingen negligeredes, bortset fra, at Wehrmachtkommandantur blev underrettet for Soldaterhjemmets Skyld.

Kl. 21,36: Station 1 melder om Telefonbomber i "Socialdemokraten"s Ejendom i Nørre Farimagsgade.

 

Fra den 3. April til den 4. April.

Kl. 14,20 blev Politivagten i Gernersgade rekvireret til Nyhavn, hvor 2 Schalburgfolk i civil Paaklædning havde trukket blank. Vagten medtog de 2 Schalburgfolk.

Kl. 18,15 blev en Musiker i B. T. Centralens Restaurant hentet af 4-5 ukendte Personer og ført bort i en Droske. Ca. 3 Kvarter efter kom han tilbage, men nægtede at udtale sig. Opdagelsespolitiet blev tilkaldt og behandler Sagen.

Kl. 22,27 meddelte Politikommissæren i 5. Kreds, at der var indgaaet Anmeldelse om, at to tyske Soldater paa Gaden foran Café "Trommesalen" skulde have truet flere civile Personer med deres Pistoler. Soldaterne fjernede sig og blev forgæves eftersøgt i Kvarteret af Vagten fra Gernersgade.

 

Fra den 4. April til den 5. April.

Kl. 21,45 anmeldtes fra Rigshospitalet, at Hospitalet blev beskudt. Et Gevær-Projektil var paa Fr. den 5.s Vej trængt ind paa en Sygestue i Afdeling H. I Sygeplejerskeboligen, samme Sted, hørte nogle Sygeplejersker Projektiler prelle af mod Muren, og 1 Projektil trængte gennem et Vindue ind i et Thekøkken, hvor det gik gennem Hovedtøjet (Kappen) paa en Sygeplejerske, som opholdt sig der. Ingen blev saaret.

Vagtposterne ved Bagsiden af den nærliggende Kaserne, Blegdamsvej 23, der p. t. beboes af "Schalburg-Korpset", forklarede, at de var blevet


86

beskudt fra Fælledparken. De havde besvaret Skydningen med Gevær og Maskinpistol.

Kl. ca. 22,45 kastedes af en ukendt Gerningsmand en Bombe (mulig en Haandgranat) ud for en frit liggende Cigar-Klosk paa Ellebjergvej ved Trekronergade. Nogle Vinduer blev knust i Klosken, ellers kun ringe Skade. Indehaveren skal ikke være politisk interesseret.

Kl. ca. 23,30 kom der en C.B. til sin Bopæl, Thorsgade 31, hvor han paa Trappegangen blev holdt op af 2 Personer, som med Pistol truede ham til at aflevere sin Politistav.

Kl. 23,40 blev en Kvinde og senere 2 Kvinder og 1 Mand paa Østerbrogade forulempet af en tysk Soldat. Da de paagældende gik mod Politistation 7, fulgte Soldaten efter. Uden for Politistationen slog han en tilfældigt forbipasserende Mand ned. Personale fra Politivagten i Gernersgade konstaterede, at Soldaten er: "S.S.-Rottenführer" Nielsen.

Kl. ca. 24,00 har 2 "Schalburg-Folk" affyret 3 à 4 Skud i Kvarteret St. Kongensgade-Hindegade. Afhentet af Politivagten i Gernersgade.

Kl. ca. 24,00 har Politivagten i Gernersgade fjernet en beruset civil Tysker fra Restaurant "Ambassadeur", hvor "Saga-Studiet" med Tilladelse havde arrangeret Filmsoptagelse.

Kl. 0,05 krævede en beruset civil Mand at blive lukket ind paa Politistation 1 under Foregivende af, at han var efterlyst af Politiet. Da det viste sig at være en "S.S.-Mand", blev han afhentet af Politivagten i Gernersgade.

Lidt før Kl. 0,30 hørtes over store Dele af København ca. 5 meget kraftige Detonationer. Det var Robaadehusene i Lystbaadehavnen, der blev bombesprængt. 30-40 m2 af Baadehusenes Tag (selve Promenaden) blev bortsprængt. Alle Baadene er ødelagt. Meget stor Skade. Ingen saarede.

 

Fra den 5. April til den 6. April.

Kl. 10,45 blev en Politimand, der med Hund gjorde Tjeneste ved Malmøfærgen, anholdt af Gestapo og overført til Kaffekompagniets Bygning i Frihavnen, hvor han blev afhørt. Han blev løsladt igen Kl. 14,00.

Kl. 12,40 foretog det tyske Sikkerhedspoliti en Undersøgelse i Søpolitiets Lokaler paa Grønlandske Handels Plads. Det skete i Forbindelse med en Undersøgelse af illegal Udrejse og Sabotage. 2 Politimænd blev overført til Dagmarhus.

Kl. 21,50 har en Schalburgmand affyret et Pistolskud paa Østergade udfor Nr. 15. Der skete ingen Skade. Han blev anholdt af det tyske Feldgendarmeri.

Kl. 23,00 indfandt 3 til 5 Mand sig hos Sekretæren for "UFA" Film i Webersgade, der blev holdt op og frataget Nøglerne til Filmsselskabets


87

Kontor, Nytorv 3, hvor Mændene senere indfandt sig, holdt en Brandvagt op, og satte Ild til Filmslageret i Kælderen og paa 3. Sal. Der skete stor Skade paa Filmene, men kun ringe Skade paa Bygningen.

Kl. 23,38 blev Politivagten i Gernersgade rekvireret til National-Scala, hvor en Frikorpsmand, der var meget beruset, hævdede, at han var blevet slaaet ned paa Gaden. Han blev anholdt og ført til Kastellet.

Kl. 23,50 blev Politivagten i Gernersgade rekvireret til Raadhuspladsen, hvor en civil Dansker beskyldte et civilklædt Medlem af den tyske Værnemagt for Tyveri af nogle Flasker. Danskeren blev anholdt.

Kl. 1,17 blev 2 Natvægtere i Vimmelskaftet holdt op af en Mand, der fremviste tysk Ausweis. Manden forsvandt.

Kl. 3,00: Melding om en Telefonbombe i Cigarforretningen paa Hjørnet af Viborggade og Løgstørgade. Politi blev sendt til Stedet. Der skete intet, og der blev intet fundet.

Kl. 3,20 meddelte Vagtkommandøren paa Ørsteds Værket, at Posterne blev beskudt fra 3 Sider. Posterne havde besvaret Ilden. Det udsendte Politi fandt intet mistænkeligt.

 

Fra den 6. April til den 7. April.

Kl. 10,00: Ifølge Meddelelse fra Statsadvokaten for særlige Anliggender har de tyske Myndigheder i "Dagmarhus" i Dag Kl. 8 anholdt Pb. 1900 Normand Dahl, f. d. 24. Marts 1915 i Argentina, boende Nordre Fasanvej 6, 3.

Kl. 10,50: Tyske Politisoldater har i Tiden fra Kl. 10 til Kl. 10,50 standset den kørende Færdsel paa Gl. Køgevej og i Vigerslev Allé og foretaget Visitation.

Kl. 14,28: Inspektør Christoffersen, Ejendomsselskabet "Aaland", har i ca. en Time været "holdt op" i sin Lejlighed, Aalandsgade 37, St., af 4 pistol- og Maskinpistolbevæbnede Mænd. De aftvang ham 4 Sæt Nøgler til Lejligheder i Ejendommen, der er beboet af Schalburgfolk. Disse Lejligheder blev derefter gennemsøgt.

Kl. 15,58: Et Medlem af "Frikorps Danmark" bor i en Lejlighed, Østerdalsgade 7,2., truet Husmoderen, Fru Petersen med Pistol i Anledning af en Uoverensstemmelse mellem denne og Husassistenten, der er Svigerinde til det paagældende Medlem af "Frikorps Danmark". Politivagten i Gernersgade blev tilkaldt.

Kl. 16,01: Ifølge Oplysning fra Udrykningstjenesten er der blevet skudt paa tyske Soldater paa Hjørnet af Studiestræde og Larsbjørnsstræde. Politivagten i Gernersgade blev tilkaldt, og overfor denne forklarede Soldaterne, at de havde været Genstand for et Pistolrøveriforsøg af nogle ubekendte Personer. Da de havde nægtet at udlevere Vaabnene,


88

var der blevet skudt paa dem. Den ene var blevet saaret i venstre Fod og den anden i Hoften.

Kl. 21,22: To danske Vagtmænd (Wehrmachtsgefolge) har tilligemed 2 danske Kvinder yppet Klammeri i Café "Nytorv", Baggesensgade 24, Politivagten i Gernersgade tilkaldt.

Kl. 22,46: Ifølge Meddelelse fra Søpolitiet er Overbetjent Schreiber, Søpolitiet, Kl. 17 anholdt paa Bopælen af tyske Myndigheder og overført til Vestre Fængsel.

Kl. 23,35: Medlemmer af Schalburgkorpset har forsøgt at skaffe sig Adgang til Universitetets Institut for teoretisk Fysik paa Blegdamsvej ved med Maskinpistoler at gennemhulle en Dør omkring Laasen. Politivagten i Gernersgade blev tilkaldt. Overfor denne forklarede Schalburgfolkene, at der var blevet skudt mod Schalburgkasernen, og at de mente, Skuddene var kommet fra Instituttet.

Kl. 23,57: Ifølge Meddelelse fra Station 7 er to Politibetjente blevet generet af en Afdeling Schalburgfolk, medens de i tjenstligt Ærinde opholdt sig udenfor retsmedicinsk Institut.

 

Fra den 7. April til den 8. April.

Kl. 11,22: En Luftværnsgranat er eksploderet i Vævergade 4, 4., hvor ugift Invaliderentenyder Ernst Oskar Schmidt blev dræbt.

Kl. 12,15: En Luftværnsgranat er faldet i Thyregodsvej 14, 4., Lejligheden raseret, ingen tilskadekomne.

I Anledning af at der fra tysk Side var klaget over, at 3 danske Politimænd havde undladt at foretage det nødvendige for at assistere tyske Soldater, som var blevet forulempet, var der fra tysk Side truet med Indførelse af spærretid.

Ved en nærmere Undersøgelse fra dansk-tysk Side viste det sig, at Klagerne var grundløse, hvorfor de paagældende Foranstaltninger blev opgivne.

Kl.15,05: Gernersgadevagten sendt til Sølvtorvet, hvor en tysk Soldat paaviste 2 Personer, som skulde have skudt paa ham. De indbragtes til Statsadvokatens Afdeling.

Kl. 21,50: Til Station 6 er indbragt 3 Personer; den ene, en dansk Frivillig i den tyske Marine, var blevet truet af 2 civile danske, hvorfor han afskød Skræmmeskud.

Kl. 22,38: En ubekendt civil Mand har affyret 7 Skud i Sct. Pederstræde. 2 Vinduesruder knust.

Kl. 23,30: 2 Ruder knust i Restaurant Mayfair, Østergade 15, efter Sigende af Schalburgfolk.

Kl. 2,10: Vognmand Thyrring, Strandvej 277, har meddelt, at han har forfulgt en Lillebil med revolverbevæbnede Personer, som paa Geels


89

bakke havde truet ham med Pistol for at faa en Cigaret. Personale blev udsendt, men Vognen slap bort, medens der blev telefoneret.

Kl. 4,15: Brand paa Sølundsvej 8, Villaen, som Følge af anbragte Fosforbomber. D. N. S. A. P. har Kontor der. Huset er nedbrændt. I Haven er fundet 2 tyske Uniformer.

En Lillebilchauffør var ved anførte Tidspunkt hyret af en ukendt Person til Sølundsvej 8. Da han kom derud, kom 5 à 6 Personer bevæbnet med Pistol og Masker ud fra Villaen bærende paa Uniformer m. v. Personerne beordrede Chaufføren ud af Vognen, da de selv vilde køre den. Han adlød, og en af Personerne blev tilbage og bevogtede ham, medens de andre fjernede sig. Kort efter kom en af de andre tilbage og sagde, at Vognen var gaaet itu og holdt et nærmere betegnet Sted, og her hentede Chaufføren den.

Mellem den 5. Kl. 21 og den 6. Kl. 10 er forøvet Indbrud i "Dansk Ungdomssamvirkes Kontor", Skindergade 20, hvor der er stjaalet et Kartotek med 6000 Kort, 3 Skrivemaskiner m. v.

I Gaar er der paa en Mark ved Hedehusene fundet 5 Pakker med Skrivemaskiner m. v., formentlig identisk med de stjaalne.

 

Fra den 8. April til den 9. April.

Kl. 11,00 melder Station 8, at der paa Aalekistevej Nr. ? af ca. 4 Personerer foretaget "hold up" i en Cigarforretning.

Kl. 11,00, er Tivolis Direktion pr. Telefon blevet opfordret til at opgive et Møde, der Tirsdag den 11. April agtes afholdt i Koncertsalen, da Tivoli i modsat Fald ikke vilde komme til at lukke op i Aar.

Kl. 12,30. mødte Standortkommandant, Oberstleutnant Mauff hos den fungerende Politidirektør og fremsatte en Beklagelse af de Krav, man i Gaar havde stillet i Anledning af Politiets Optræden.

Han havde faaet forkerte Oplysninger, som havde givet Anledning til det passerede.

Kl. 12,35 er en ueksploderet Luftværnsgranat blevet fundet i en Have ved Grækenlandsvej 145. Da Granaten ikke kunde fjernes, blev den Kl. 19,40 bragt til Sprængning, hvorved nogle Ruder i omliggende Ejendomme knustes. I øvrigt ingen Skader.

Kl. 12,35 faldt en Luftværnsgranat ned i Kongens Have og eksploderede i Nedslaget. En Mand, cand. mag. Børgvald Thaysen Johansen, Upsalagade 3, St., dræbtes, og en Kvinde, Husmoder Else Olesen, Willemoesgade 53, St. th., ramtes i højre Ben. Indlagt i Kommunehospitalet.

Kl. 13,30 melder Robert Nielsen, Arbejdernes Fællesorganisation, at der er telefoneret til Formanden Chr. Petersen, at Mødet i Tivolis Koncertsal vilde blive bombet. Han tog ikke selv Meddelelsen højtideligt.


90

Kl. 15,15 blev Politivagten i Gernersgade tilkaldt til A. F. Drewsensvej 5, hvor "Schalburg-Folk" havde skudt ind i en Lejlighed.

Kl. 17,57 tilkaldtes Politivagten i Gernersgade til Isbaren, Frederiksberggade 20, hvor "S.S.-Mand" Erik Holmgreen, Feltpostnummer 48524, assisteret af Radiotekniker Jørgen Christian Simonsen, Strandvejen 322, vilde visitere en af Gæsterne, hvilket dog forhindredes ved Politiets Ankomst. Politivagten i Gernersgade medtog Holmgreen, medens Politiet fra St. 1 medtog Simonsen.

Kl. 19,15 tilkaldtes Politivagten i Gernersgade til Café Niclasson, Vandkunsten, hvor en beruset tysk Soldat kastede med Askebægre.

Kl. 22,15 traf en Vægter i Gaarden til Telefoncentralen "Vester", Dannebrogsgade 5-7, 2 Mænd, der truede ham med Geværer, som de angav at have stjaalet i "Den kgl. Skydebane". Vægteren blev tvunget til at lukke Personerne ud paa Gaden.

Kl. 22,25 lød paa Hjørnet af Nørrevold og Frederiksborggade et Knald, og ca. 200 Stk. Tryksager kastedes ud fra en Ejendom. 4 unge Mennesker forsøgte at standse en ukendt Mandsperson, som kom ned ad Trappen i den paagældende Ejendom, men Personen truede med Pistol og undslap. Der udkastedes 2 Slags Skrifter: 1) "Kammerat, det gælder dit Arbejde, din Fortjeneste, din Fremtid", og 2) et Opraab til "Arbejdere" fra "Dansk Arbejderforening". Skrifternes Indhold er anti-Sabotage-Propaganda.

Kl. 22,50 tilkaldtes Politivagten i Gernersgade til Bellmannskælderen, Nicolaj Plads [i. e. Nikolaj Plads] 2, hvorfra en beruset civil Tysker, der havde lavet Værtshusuorden, blev bortvist.

Kl. 23,15 har en 56-aarig Droskevognmand været udsat for et Røveriforsøg. 3 Mænd havde paa Sølvtorvet hyret Drosken til Mozartsvej 12 (eksisterer ikke). Paa Sdr. Boulevard udfor Nr. 106 beordrede de Drosken til at holde, truede Vognmanden med Pistol og sagde: "Kom saa med Skillingerne!" Vognmanden saa Lejlighed til at undløbe.

Kl. 23,40 blev Politivagten i Gernersgade rekvireret til Trianglen, hvor nogle Tyskere, der var Passagerer paa en Linie 1 Sporvogn, hverken vilde betale eller forlade Sporvognen.

Kl. 0,12 meldtes om Skydning i Rosenvængets Allé 32. Politivagten i Gernersgade fik oplyst af Vagten i Rosenvængets Allé 32, at der var hørt 2 Skud fra Rosenvængets Sideallé 8, hvor der var stort Selskab af Danskere og Tyskere, men ingen her kendte noget til de afgivne Skud.

Kl. 1,20 meldte en Vægter, at der i Kvarteret Købmagergade-Kronprinsensgade i adskillige Døraabninger stod nogle Personer 2 og 2 sammen. Ved Politiets Tilstedekomst var Personerne forsvundet.

Kl. 3,10 fandtes paa et Plankeværk i Møllegade Paamaling, der i Løbet af Natten blev fjernet.

Kl. 4,00 fandtes paa Nørrevold opklæbet nogle smaa Plakater med antitysk Indhold. Straks fjernet.


91

Kl. 9,16: 3 revolverbevæbnede Mænd har indfundet sig i Ejendommen, Nordre Fasanvej 234, 3., hvorfra de medtog en 17-aarig Dreng ved Navn Foged. De gik med Drengen til Mimersgade og kørte derfra i Droske. Kl. 9,35 kom Drengen atter hjem paa Bopælen. Han var taget med i Drosken til Hjørnet af Raadmandsgade og Tagensvej, hvor han blev sat af med Paalæg om intet at sige. Det er muligvis Tyskere, der har bortført ham, og det formenes at være en forkert Dreng, der er blevet medtaget. Opdagerne behandler Sagen.

Der er meldt om "Fantasibomber" i Metropolteatret.

Politiet har i Døgnets Løb modtaget 2 anonyme Telefonopringninger om, at der vilde ske noget meget alvorligt Natten mellem den 8. og 9. April, men der er intet sket.

 

Fra den 9. April til den 10. April.

Kl. 12,20 anmeldte Tømrer Axel Henriksen, Bogensegade 9, 1., at der afvigte Nat Kl. 2,15 og 3,00 blev ringet paa hans Telefon. Hustruen tog Telefonen, og en Mandsstemme meddelte: "Jeg er Sabotør! Hvis Henriksen ikke holder op med at arbejde for Tyskerne, bliver han skudt. Der er ingen Pardon!"

Anmelderen arbejder som Tømrer ved tyske Anlæg paa Fanø. Han har Paaskeorlov til den 11. April d. A.

Kl. 16,25 opstod der paa Amagertorv nogen Uorden foraarsaget ved, at 2 Frikorpsfolk havde taget et K.U.-Mærke fra 3 unge Mænd. Gernersgadevagten blev tilkaldt og anholdt de 2 Frikorpsfolk.

I Tiden fra Kl. 17,30 til ca. 22 har der omkring Raadhuspladsen været flere mindre Gnidninger mellem Frikorpsfolk og civile Borgere. Blandt andet havde en civil Schalburgmand med K.U.-Emblem uden Grund slaaet en Mand i Jorden. Den paagældende blev anholdt af Gernersgadevagten, som i det hele ordnede de fleste af disse Forhold.

Kl. 19,40 forsøgte to unge Mennesker at nedfire Flagene (2 Stk.) ud for Palace Hotellet paa halv Stang. De blev begge anholdt og afgivet til Afdeling A.S.

Kl. 20,15 blev 2 Politibetjente i Frederiksberggade ud for Nr. 36 af 6-7 Frikorpsfolk truet med Pistol, da de meget ophidsede søgte at fremtvinge en Anholdelse af en civil Person, der ved at nedstirre dem havde provokeret dem. En af Frikorpsfolkene affyrede sin Pistol over Hovedet paa Betjentene. Gernersgadevagten blev tilkaldt og anholdt 4 af Frikorpsfolkene. Den civile Mand var i Mellemtiden undløbet.

Kl. 21,35 blev to C.B.er overfaldet af 2 tyske Marinesoldater ud for det tyske Rejsebureau i Østergade. Marinesoldaterne undløb.

Kl. 21,50 opstod der Ildløs i Kolonialforretningen, Hammelstrupvej 3.


92

Ilden blev hurtigt slukket. Det viste sig ved nærmere Undersøgelse, at en Bombe var eksploderet inde i Butikken. Ruden til Gaden og en stor Rude til Gaarden blev sprængt.

 

Fra den 10. April til den 11. April.

Kl. 18,16 meddelte en Sygeplejerske fra Rigshospitalet til Station 7, at hun havde hørt Skud og set Røgen efter det fra en Dækningsgrav i Fælledparken ved Hjørnet af Blegdamsvej og Frederik d. V. Vej [Frederik d. V's Vej]. Personalet fra Station 7 og Gernersgadevagten foretog Undersøgelse, men fandt intet mistænkeligt.

Kl. 18,40 blev Gernersgadevagten sendt til Istedgade ved Hovedbanegaarden i Anledning af, at en ung Mand havde raabt "Landsforrædder" efter en Schalburgmand, som derpaa havde givet sig til at slaa løs paa den unge Mand. Han saa Lejlighed til at undløbe, og Opløbet splittedes hurtigt.

Kl. 20,20 blev 2 Schalburgmænd i Vimmelskaftet generet af en civil Dansker, med hvem de kom i Skænderi, saa der samledes et mindre Opløb. Dette var dog splittet, inden Gernersgadevagten kom til Stede.

Kl 22,35 blev der kastet en Haandgranat mod Kolonialforretningen, Ellebjergvej 30, hvorved Butiksruden og enkelte andre Ruder i Stueetagen knustes; i øvrigt ingen Skade.

Kl. 23,45 kom en ung Mand ved Navn Elkjær Madsen efter et Besøg i Café "Bali", Godthaabsvej, nede paa Gaden i Strid med 3 andre Cafégæster, af hvilke den ene trak en Pistol og affyrede et Skud op i Luften.

Kl. 23,45 opstod der Skænderi og Slagsmaal mellem 2 Schalburgmænd og nogle civile Danskere ved Rutebilstationen paa Englandsvej ved Amagerbrogade. En af Schalburgmændene affyrede Skræmmeskud.

Der var i Aftenens Løb 3 falske Brandalarmeringer: I Gothersgade, paa Amagerbrogade og i Overgaden oven Vandet.

 

Fra den 11. April til den 12. April.

Kl. 11,36 har der været Skydning paa en af Perronerne paa Hovedbanegaarden. Gestapofolk har formentlig skudt efter en Flygtning.

Kl. 15,36: Nogen Tumult paa Vesterbrogade ved Richshuset mellem tyske Soldater, Frikorpsfolk og Schalburgfolk.

Kl. 16,45: 3 højerestaaende Personer fra tysk Sikkerhedspoliti har indfundet sig hos Skibsreder Lauritzen, Hammerensgade 1. Den ene af disse, der var dansktalende, udtalte overfor det tilkaldte uniformerede Politi fra Station 3, at Politiuniformen ikke var nogen Garanti for, at de hørte til Politiet, hvorfor han krævede Legitimationskort forevist; selv da de danske Politimænd havde forevist deres Legitimationskort, nægtede


93

vedkommende at legitimere sig. En anden af de tilstedeværende, der var tysktalende, legitimerede sig ved et Metalskilt af gult Metal, han var Kriminalsekretær i det tyske Sikkerhedspoliti. Personen, som talte perfekt Dansk, og som var meget hoven og overlegen overfor Politiet, fik man derimod ikke konstateret Identitet paa. Da de ikke vilde legitimere sig, blev Gernersgadevagten tilkaldt.

Kl. 23,03: Brandbombe kastet ind ad Vinduet til en Lejlighed Backersvej 93, hvor der bor en Frikorpsmand.

Den 10. April Kl. 24,00 anmeldte Fru Else Marie Christensen, 47 Aar, Rysensteensgade 14, 4. tv., at hun umiddelbart forinden har været Genstand for Røveri paa Trappegangen til sin Bopæl og ved denne Lejlighed frarøvet en Tegnebog indeholdende 3100 Kr. Hun er Indehaver af Café "Lille Triangel", Østerbrogade. Da hun i Aften i Droske tog til sin Bopæl fra nævnte Café, fandt hun Gadedøren uaflaaset, hvad den ikke plejede at være, og Trappebelysningen var slukket. Da hun var i Færd med at laase sig ind ad sin Entredør, kom der to Mandspersoner ned ad Trappen fra 5. Sal og tiltalte hende med Ordene: "Goddag Fru Christensen", idet den ene samtidig rettede en Pistol mod hende og sagde: "Har De Penge". Hun svarede benægtende, hvorefter han trængte hende ind i Entreen, rev Tasken fra hende og tog Tegnebogen og forsvandt ned ad Trappen sammen med den anden Mandsperson.

Anmelderinden kender ikke de to Mandspersoner og beskriver dem saaledes:

1) ca. 25 Aar gI., ca. 185 cm høj, blegt, magert Ansigt, iført graameleret Vinteroverfrakke, blød, graa Filthat, der var trukket godt ned i Panden, brune Skindhandsker, talte kultiveret,

2) ca. 25 Aar gl., ca. 170 cm høj, iført lys Cotton Coat, blød Hat.

 

Fra den 12. April til den 13. April.

Kl. 13,13: 2 Personer er trængt ind i Fuldmægtig Lassens Lejlighed Valbygaardsvej 50, 2., under Foregivende af at skulle efterse Gasmaaleren. Lejligheden blev ransaget for Vaaben uden Resultat.

Kl. 15,30: Politibetjent 740 Sørensen - Stamnr. 6715 - er i civil Paaklædning sammen med 2 andre Mandspersoner blevet anholdt, formentlig af det tyske Sikkerhedspoliti, i "Hermans Kro", Vesterbrogade Nr. 49. De blev ført bort i Motorvogn K. 2699.

Kl. 18,42: Gernersgadevagten rekvireret til Sct. Annæ Plads ved Lille Strandstræde, hvor tyske Marinesoldater falbød Tobak.

Kl. 21,45: Der er sprunget en Bombe i en tysk Automobil, der holdt paa Parkeringspladsen foran Magasin du Nords Hovedindgang. Automobilen blev ødelagt. Der knustes en Rude i Handelsbankens Bygning.

Kl. 21,50: Der er fra Ejendommene Nørre Voldgade 17 og Vester-


94

brogade Nr. 2 udkastet "Bomber" indeholdende Propaganda mod Sabotagen.

Kl. 21,55: Politivagten i Gernersgade rekvireret til Ejendommen Ny Toldbodgade 41 i Anledning af, at Grosserer Oestermann havde nægtet at lukke op for 3 Personer, der forsøgte at trænge ind i hans Lejlighed under Foregivende af, at de tilhørte den tyske Værnemagt. Det viste sig, at det var 3 Medlemmer af det tyske Sikkerhedspoliti, der ønskede nogle Oplysninger af Hr Oestermann i hans Egenskab af Husvært for Ejendommen.

Kl. 21,56: Politivagten i Gernersgade er rekvireret til Wildersgade 60 i Anledning af, at 2 tyske Marinesoldater skulde have affyret deres Pistoler paa Gaden.

Kl. 22,30: Politivagten i Gernersgade rekvireret til Raadhuspladsen i Anledning af Gadeuorden ved Trafikmestervagten foraarsaget af tyske Soldater og danske Kvinder.

Kl. 22,37: Politivagten i Gernersgade rekvireret til Restauration "Mayfair", Østergade Nr. 15, i Anledning af Slagsmaal mellem tyske Soldater og Danskere.

Kl. 0,31: Brandvæsenet rekvireret til Jernbaneterrainet ved Østerport Station, hvor en Jernbanevogn brænder. Det viste sig at være en tysk Godsvogn med Maskindele. Ilden menes paasat.

 

Fra den 13. April til den 14. April.

Kl. 14,17 meddelte Station 7, at Sabotagevagt Møller, der boede som logerende hos Pakhusformand Schou, Nordborggade 8, St., er fundet dræbt i sit Værelse. Han laa paa Gulvet i Nattøj og havde faaet et Pistolskud gennem Hovedet. Der var ingen Skydevaaben i Værelset. Den dræbte er Svend Erik Prætorius Møller, f. d. 3. Oktober 1922 i Haderslev. Han var Sabotagevagt hos Nordwerk. Ved den foretagne Undersøgelse er det oplyst, at der om Natten Kl. ca. 2,30 var blevet ringet paa Døren til Lejligheden, hvorefter der hørtes højrøstet Tale, men intet Skud. Det maa antages, at Møller er gaaet til Vinduet og derefter ramt af et Projektil, affyret gennem det aabentstaaende Vindue. Motivet til Handlingen er ukendt. Opdagelsespolitiet behandler Sagen.

Kl. 20,40 meddelte Station 1, at nogle Schalburgfolk klæbede smaa Sedler paa Butiksruderne i Nygade. Stationen havde anholdt 2 af Opklæberne og tilkaldt Gernersgadevagten, men da de anholdte ikke tilhørte Schalburgkorpset, var civilklædte og kun 16-17 Aar gamle, afviste Feldgendarmerne Sagen. Derimod anholdt Gernersgadevagten 6 uniformerede Schalburgfolk, som under Politiets Anholdelse af de 2 Seddelopklæbere havde truet med at ville skyde Politimændene.

Kl. 21,58 blev Gernersgadevagten tilkaldt til Station 9 i Anledning af, at 2 tyske Soldater havde stukket en Kniv eller Bajonet gennem Gummiet


95

paa en Cykle tilhørende Sabotagevagten hos "Always Radio", Teglholmsgade 3.

Gernersgadevagten og Afdeling A.S. foretog sammen en Eftersøgning for om muligt at finde de 2 Soldater, men Eftersøgningen var negativ.

Kl. 22,05 blev Gernersgadevagten af Station 2 tilkaldt til Østergade 10-12, hvor nogle Schalburgfolk havde samlet sig og truede med at ville skyde mod et Vindue, som ikke skulde være tilstrækkelig mørklagt. Senere meddelte Station 2 paa Forespørgsel, at Gernersgadevagten havde anholdt 2 af de mest agressive Schalburgfolk.

Kl. 23,25 sendte Brandvæsenet et Slukningstog til Amagerbrogade 197. Fra Station 4 meddeltes lidt senere, at det var falsk Alarm, og at det var lykkedes at anholde 3 Personer, der havde foretaget Alarmeringen. Opdagerne behandler Sagen.

Kl. 23,40 meddelte Station 2, at der var blevet opklæbet antikommunistiske Plakater paa Østergade. Der deltog en halv Snes Mand, og Lederen havde over for Politiet legitimeret sig som Børge Nielsen, tilhørende det tyske Sikkerhedspoliti, men da Gernersgadevagten naaede frem, lykkedes det ikke at finde Børge Nielsen og hans Medhjælpere.

Kl. 0,15 meddelte Station 1, at nogle unge Mennesker, hvoraf en opgav at høre til det tyske Sikkerhedspoliti, havde klæbet Plakater paa Strøget. Det danske Politi fulgte efter Opklæberne til Dagmarhus. Her blev den Person, der havde opgivet at høre til det tyske Sikkerhedspoliti, anmodet om at forevise Legitimation, men dette blev nægtet.

 

Fra den 14. April til den 15. April.

Kl. 13,46 tilkaldtes Vagten i Gernersgade til "Tosca", Frederiksberggade 24, hvor nogle Schalburgfolk - efter at have truet en Politibetjent i Frederiksberggade med Pistol - var søgt ind. De var noget berusede og havde udgivet sig for hørende til det tyske Sikkerhedspoliti, hvilket var urigtigt. Deres Generalia blev konstateret.

Kl. 15,30 blev en Mandsperson i en Forretning i Brolæggerstræde Nr. 14 "holdt op" af en Person, der fratog ham 200 Kr.

Kl. 18,45 har tysk Sikkerhedspoliti ransaget hos Pastor Glahn, Søndermarksvej Nr. 9, og anholdt Sønnen Henrik.

Kl. 21,45 har tysk Sikkerhedspoliti ransaget i Lejligheden St. Kongensgade 119, Stuen, hos Kaptajn Würst.

Kl. 23,15 opstod der Slagsmaal mellem nogle tyske Soldater i "Holberghus", Ny Adelgade 8. Een af Soldaterne, der var beruset, blev anholdt og ført til Kastellet.

Kl. 23,40 hørtes der Pistolskud i Valkendorfsgade ved Ungarnsk Vinhus. Gernersgadevagten tilkaldtes. Det konstateredes, at der var opstaaet Slagsmaal mellem civile Danskere, hvoraf en Del var i tysk Tjeneste.


96

3 af de implicerede blev bragt til Station 1 og 4 andre blev medtaget til Vagten i Gernersgade.

I Tiden mellem Kl. 17,30 og 19,15 har tysk Politi foretaget Standsning og Visitering af de kørende ved Svanemøllebroen og paa Lyngbyvej ved Viadukten.

 

Fra den 15. April til den 16. April.

Kl. 10,20: Tysk Sikkerhedspoliti har paa Fabrikken "Ovomaltine", Frederikssundsvej 378, anholdt en Kvinde.

Kl. 10,40: En Deling Schalburgfolk (30 Mand - heraf 5 med Maskinpistoler) ankommet fra Ringsted til Østerport Station og marcheret til Kasernen paa Blegdamsvej. Alt forløbet i Ro.

Kl. 11,15: I Anledning af et Frakketyveri paa Enghavevejs Skole i Gaar er Gernersgadevagten i Dag tilkaldt, da en ung Mand var set med Frakken paa. Det viste sig at være en 16-17-aarig tysk Desertør, som førtes til Kastellet.

Kl. ca. 11,30 har en tysk Strejfpatrulje paa Vesterbrogade anholdt en civil Dansker; da der dannedes Opløb begyndte 3 tyske Soldater at regulere Trafikken, hvorfor Gernersgadevagten tilkaldtes. I øvrigt skete intet.

Kl. 17,00: Tysk Kriminalpoliti visiterer i Rosenvængets Allé i en Barberforretning, hvor illegale Skrifter har ligget i Vinduet. En Malersvend, der fornærmede det tyske Politi, blev anholdt.

Kl. 18,40: En beruset tysk S.S.-Soldat har pr. Brandalarm alarmeret til Vesterbrogade 141. Gernersgadevagten tilkaldt.

Kl. 20,50 blev Gernersgadevagten kaldt til "Tyrolerkroen", Jagtvej 64, i Anledning af Optrin mellem Schalburgfolk og nogle civile Danskere.

Kl. 21,25: Gernersgadevagten tilkaldt i Anledning af Uorden med en tysk Marinevægter i Beværtningen, Møllegade 4.

Kl. 22,30 blev Gernersgadevagten kaldt til "Ingeniørkafeen", Kronprinsessegade, hvor 2 civile tyske Sømænd havde været udæskende og var kommet i Slagsmaal ude paa Gaden. Modparterne var forsvundet, og Sømændene kørtes til Gernersgade.

Kl. 23,20 blev Gernersgadevagten kaldt til Nørrebrogade ved Heimdalsgade, hvor en tysk Soldat gik og skød op i Luften.

Kl. ca. 23,15 opstod der uden for Restaurant "Hollænderbyen", Anders Henriksensgade, Uenighed mellem Chauffør Orla Raymond Christiansen, 32 Aar gl., ansat ved det tyske Sikkerhedspoliti, boende Tølløsevej Nr. 33, og Frisørmester Stefan Vilhelm Petersen, 35 Aar gl., boende Milanovej Nr. 1.

Christiansen var i Besiddelse af Pistol og affyrede et Par Skud.

Saavel Christiansen som Petersen trak nu hen til Amagerbrogade-Amager Boulevard, hvor Christiansen igen affyrede nogle Skud.


97

Ordenspolitiet paa Stationen "Under Elmene" blev underrettet, og 5 Mand rykkede ud til Amagerbrogade-Amager Boulevard.

Christiansen affyrede Skud i Retning mod Politiet, der besvarede Skydningen i Retning mod Christiansen.

Under Episoden blev Frisørmester Petersen dræbt paa Stedet af et Skud i Maven, og Christiansen blev haardt saaret af et Skud i Maven og Skud i Benene.

Christiansen er indlagt paa Sundby Hospital.

En tilfældig forbipasserende Tjener Albert Frederik Hansen, 75 Aar gl., boende Leifsgade Nr. 1, blev lettere saaret ved Skud i Benene.

Ogsaa Hansen er indlagt paa Sundby Hospital.

Kl. 0,25 blev Gernersgadevagten kaldt til Istedgade-Colbjørnsensgade, hvor en O.T.-Mand skulde have truet med Pistol. Det viste sig dog, at han ikke var bevæbnet, men han var beruset og blev anholdt.

Kl. 1,08: Der er hørt Skydning ved Ørstedsværket. Intet sket.

Kl. 2,40 har ca. 8 unge Mennesker udgivet sig for tysk Politi og i Vimmelskaftet visiteret en forbipasserende. Der skete ellers intet.

Kl. 2,55: En Politipatrulje paa Raadhuspladsen har antastet 8 Mandspersoner. Da man gik sammen til "Dagmarhus", viste det sig at være 2 Medlemmer af den tyske Værnemagt samt nogle civile Danskere.

I Nattens Løb er der flere Steder opklæbet smaa Plakater med Opfordring til at blive borte fra tyske Films og lignende.

 

Fra den 16. April til den 17. April.

Kl. 17,25 blev 2 tyske Soldater i Stockholmsgade afvæbnet af 3 civile, pistolbevæbnede Mandspersoner, som derefter forsvandt ind i en Ejendom i Lundsgade. En større Styrke tysk Politi kom til Stede og foretog Ransagning i Karréen Stockholmsgade-Lundsgade og Upsalagade. Efter et Par Timers Forløb blev 3 Mandspersoner og en Kvinde med oprakte Hænder ført bort fra Lundsgade 5, og Afspærringen blev derpaa hævet.

Kl. 19,10 blev der paa Nørrebros Runddel anholdt 3 Mandspersoner for Beruselse og Gadeuorden. Da det viste sig, at de 2 af dem var ansat ved den tyske Værnemagt som Vagtmænd, blev de ved Gernersgadevagtens Mellemkomst afgivet til det tyske Politi.

Kl. 20,45 blev en ung Mand anholdt paa Østerbro efter at have kastet et Bundt Sedler med antitysk Indhold udfor Triangelteatret. Ogsaa udenfor andre Biografteatre er der i Aftenens Løb henkastet antitysk Propaganda.

Kl. 22,05 affyrede en Vagtmand ved Understationen, Fælledvej 12, to Skræmmeskud i Anledning af, at han havde set 2 Mandspersoner forsøge at overklippe Pigtraadshegnet omkring Understationen.

Kl. 23,55 væltede den noget spirituspaavirkede Formand Lund, Havne-


98

væsenet, med sin Cykel paa Vej hjem til Refshaleøen. Han blev samlet op af 3 berusede tyske Marinesoldater, som førte ham til Portnerboligen ved B. & W., hvorfra Gernersgadevagten blev tilkaldt, hvorefter de gik ind paa Lynetten medbringende Lunds Cykel. Denne blev dog senere skaffet til Veje ved Gernersgadevagtens Foranstaltning.

 

Fra den 17. April til den 18. April.

Kl. 11,45 har Kriminalpolitiet anholdt 2 pistolbevæbnede Mænd i Ejendommen Slotsgade 29.

Kl. 17,15 er der paa Nørrebros Godsbanestation begaaet Røveri med Hensyn til 16 Tromler Benzin. En Jernbanefunktionær og en anden civil Person, som overraskede Røverne, blev holdt op. De røvede Tromler Benzin blev kørt bort paa Lastmotorvogn K. 37.778, der har været stjaalet, men nu er kommet til Stede.

Kl. 17,50 har en tysk Soldat begaaet Selvmord paa Toilettet til Café Kupéen, Jernbanegade 5. Politivagten i Gernersgade tilkaldt.

Kl. 19,50: Falsk Melding til Station 5 om, at en Kvinde i Absalonsgade 46, 2., var skudt.

Kl. 21,00: Politivagten i Gernersgade kaldt til Apollo-Bar i Vestergade, hvor en dansk Statsborger, der gør Tjeneste under den tyske Værnemagt, har affyret 3 Skud med sin Pistol og i øvrigt truet de andre Gæster. Han blev afvæbnet og ført til Kastellet.

Kl. 21,30: Politivagten i Gernersgade kaldt til Sundkrogsgade, hvor 3 berusede tyske Marinesoldater har forøvet Hærværk. Den ene Marinesoldat blev anholdt; de 2 andre undslap.

Kl. 23,25 har ca. 14 civile og uniformerede Medlemmer af Frikorps Danmark paa Raadhuspladsen optraadt meget provokerende over for andre Trafikanter.

Kl. 0,54: Politivagten i Gernersgade kaldt til Frederiksborgvej 234, hvorfra en Mand har anmeldt, at en tysk Soldat opholdt sig i hans Lejlighed sammen med hans Kone. Den tyske Soldat truede med at skyde enhver, der forsøgte at komme ind i Lejligheden. Den tyske Soldat havde forladt Lejligheden, før Politivagten i Gernersgade kom til Stede.

Kl. 8,40 har en Person, der har navngivet sig som Uffe Birkedahl Hansen fra det tyske Sikkerhedspoliti, indfundet sig hos Familien Kjeldsen, Godsbanegade 31, 3., for at anholde Sønnen. Birkedahl Hansen truede saavel Faderen som Moderen med Pistol.

 

Fra den 18. April til den 19. April.

Kl 13,15 anholdt det tyske Sikkerhedspoliti to unge Mennesker i Anlægget ved Juliane Mariesvej. Tyskerne nægtede paa Forespørgsel at legitimere sig overfor en Gartner, der overværede Anholdelsen, og da han


99

var fulgt efter dem, havde de skudt efter ham. Hvem de anholdte er, vides ikke, og det vides ej heller, hvor de anholdte blev ført hen.

Kl. 17,17 trængte en tysk Soldat, der opholdt sig i Østerbros Svømmehal, sig ind i Damernes Omklædningsrum. Paagældende blev afhentet af Gernersgadevagten.

Kl. 20,47 forulempede Schalburgfolk i Frederiksberggade en Dansker, der tidligere har været tysk Soldat. To af Schalbulrgfolkene gik efter Danskeren ind i Café "Tosca". Da de var berusede, blev de af Gernersgadevagten bragt til Kastellet.

Kl. 21,05 opstod der i Café "Bayern", Kompagnistræde, indbyrdes Slagsmaal mellem tyske Soldater. Gernersgadevagten blev tilkaldt, men foretog sig intet, da Striden var bilagt, forinden Gernersgadevagten kom til Stede.

Kl. 21,15 opstod der Ildløs i en tysk Motorvogn ved Holmens Kanal, hvor den var parkeret. Det var en tom Benzindunk, der eksploderede; formentlig ikke Sabotage. Ringe Skade.

Kl. 21,40 eksploderede en Bombe paa Fortovet udfor Ejendommen Valby Langgade 10. Ingen Skade sket ved Eksplosionen.

Kl. 22,00 blev Sabotagevagterne hos "Phillip", Strandlodsvej 34, "holdt op" af 4 revolverbevæbnede Mænd, der fratog dem deres Pistoler, hvorefter de forsvandt.

Kl. 23,05 kom en Mandsperson paa Hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej i Klammeri med 4 ham ukendte Personer. Den ene trak en Pistol frem og skød efter ham, men uden at ramme, idet han kastede sig ned paa Fortovet, hvorefter de 4 Personer undløb.

Kl. 23,20 skete der flere Bombeeksplosioner i Skandinavisk Motor-Co., Lundtoftegade 106, og der udbrød Brand. Kl. ca. 0,45 var Ilden under Kontrol. Alle Virksomhedens Bygninger var da ødelagt, og bl. a. brændte alle tyske Motorvogne, der befandt sig i Bygningerne. Mange Ruder knust i de omliggende Ejendomme. Kun materiel Skade.

Kl. 23,40 nægtede to Vagtmænd fra "Sicherheitsdienst" at passere Raadhuspladsen, skønt Politiet opfordrede dem dertil. De blev af Gernersgadevagten ført til "Dagmarhus".

Kl. 24,00 vilde en Dansker (Wehrmachtsgefolge), som p. t. er hjemme paa Orlov, i Café "Boheme", Ny Østergade, unddrage sig Betalingen af indkrævede Drikkevarer ved at undløbe. Han, der var beruset, blev af Gernersgadevagten bragt til Kastellet.

Kl. 24,00 var tyske Soldater i indbyrdes Slagsmaal ved S-Banestationen Nordhavn. To af Soldaterne bragt til Kastellet og to til Gernersgadevagten.

Kl. 8,30: Der er observeret en drivende Hornmine i Strandkanten udfor Kløvermarksvej. Tysk Militær tilkaldt til at uskadeliggøre den.

Der har i Døgnets Løb været meldt om Fantasibomber hos Burmeister & Wain, Strandgade.


100

Fra den 19. April til den 20. April.

Kl. ca. 12,40 indfandt 2 signaliserede Mandspersoner sig hos Radioforhandler Svend Emil Gundel i hans Forretning, Vesterbrogade 126, hvor han var alene med en 9-aarig Dreng. Drengen opholdt sig i Bagværelset, og den ene af Personerne lukkede Døren hertil. Da Drengen 2-3 Minutter efter aabnede Døren, fandt han Gundel liggende for Enden af Disken dræbt af et Skud i Nakken. De to Personer saa han forsvinde ud af Butiksdøren.

Kl. ca. 17,50 har 2 civilklædte Personer, der var kørende i Droske, under Trusel om Anvendelse af Pistoler bortført Barber August Sponholtz, Holsteinsgade 28, og Skomage [i. e. Skomager] Bryde, Holsteinsgade 10. Det er oplyst, at det er Schalburgfolk, som har foretaget Anholdelsen, og at de anholdte i Morgen vil blive overført til Dagmarhus, hvor de skal afhøres som Vidner i en illegal Sag.

Først paa Aftenen anholdt Posterne i Nyhavn 2 berusede Danskere, der tilhører Organisation Todt. De anholdte blev afgivet til Politivagten i Gernersgade.

Kl. ca. 23,05 er der af 6-8 i Lastbil kørende Mandspersoner forøvet et "hold op" overfor Tankpasseren ved Benzintanken, Aaboulevard 74. Røverne medførte paa Bilen en Del tomme Tromler, som de under Trusel med Pistol tvang Tankpasseren til at fylde, hvorefter de kørte bort.

Kl. ca. 23,55 eksploderede en formentlig hjemmelavet Bombe i Ejendommen Klerkegade 1. Ingen Skade af nogen Art. Motiv uoplyst.

Kl. 0,30: En Vagtkommandør i Vesterport meddelte, at en af Vagtmændene kort forinden var blevet antastet paa Raadhuspladsen af 3 som Reservebetjente uniformerede Personer, der affordrede ham Legitimation; da han fremviste denne, gav en af de uniformerede ham en Lussing og sagde: "Naa, er du saadan en Forræder!". Da Vagtmanden lidt senere befandt sig ud for Meldahlsgade, kørte en sort Bil op paa Siden af ham, og der blev fra Bilen affyret nogle Skud imod ham. Ingen ramte. Statsadvokatens Afdeling underrettet.

Ved Midnatstid meldte Fru Grosserer Vedel, Randersgade 11, at hun formodede, at der var kastet Bomber ind i hendes Have, hvilket tidligere er sket. Eftersøgningen var resultatløs.

 

Fra den 20. April til den 21. April.

Kl. ca. 16,15 forøvedes et Overfald mod en Schalburgmand, Gottlieb, paa Forperronen til en Linie 13-Sporvogn, omtrent ved Endestationen i Vanløse. Gottlieb havde været med Sporvognen fra Aaboulevarden, og 2-3 Personer, hvoriblandt en Mand ved Navn Hans Chr. Andersen, stod ligeledes paa Forperronen. Kort før Endestationen vilde Gottlieb stige af


101

Sporvognen, og Andersen og muligt en af de andre Personer slog ham da i Hovedet med Skæftet af en Pistol. Der blev ogsaa affyret et Par Skud, det ene ramte Gottlieb i Armen. Gerningsmændene forsøgte at undløbe, men Andersen blev anholdt.

Gottlieb anses ikke for alvorlig saaret.

Kl. 17,05 indfaldt sig 2 ukendte Personer i Rosengaarden 11, hvor Chr. Marius Rudolf Christiansen, f. d. 10. December 1893 i Thystrup, kld. "Hestetyven", opholdt sig. De to ukendte affyrede flere Skud mod Christiansen og undløb derefter. Christiansen var død ved Ankomsten til Hospitalet. Han har været stærkt politisk interesseret uden at have Tilknytning til noget større Parti her i Landet.

Kl. 20,05 meldte Personalet i en af Radiovognene, at de foran paa Amager var blevet "holdt op" med Maskinpistoler af ca. 20 civile Mænd, der kom i en stor blaa Lastvogn, formentlig K. 10655. Den paagældende Lastmotorvogns Mandskab har kort forinden undersøgt et Rangertog paa Kalvebod Brygge, idet de holdt Togets Personale op. En iværksat Eftersøgning forblev resultatløs.

Kl. 21,40 meldte en Sekretær, boende Magnoliavej, fra Valby Jernbanestation, at han, da han kort i Forvejen var kommet hjem, havde bemærket en eller flere Personer, som tilsyneladende ventede paa ham uden for Ejendommen. Han gik derfor tilbage til Jernbanestationen, hvorfra han blev dirigeret til Station 9, som samtidig fik Ordre til at eskortere ham hjem og foretage en Eftersøgning i Kvarteret. Intet mistænkeligt ved Bopælen.

Kl. 23,33 blev Østre Gasværk telefonisk truet med Angreb i Nat. Gasværkets Bevogtning blev forstærket med 4 P.b.er. Der skete intet.

Kl. 23,56 og Kl. 0,40 blev Gernersgadevagten kaldt til Station 5, hvortil der var indbragt henholdsvis 2 civile, tysktalende Personer og 2 tyske Soldater, der i beruset Tilstand var indbragt fra Vesterbrogade, hvor de havde skudt med Pistol.

Der er i Døgnets Løb meldt om Fantasibomber følgende Steder: Gades Møbelmagasin, Rantzausgade 32, og Nørrebros Biografteater, Nørrebrogade 37.

 

Fra den 21. April til den 22. April.

Kl. ca. 15 indfandt 2 Mænd sig i Sportsmagasinet i Købmagergade 59, hvor de saa paa en Riffel til 300 Kr. En Time senere kom de igen og lagde Pengene paa Disken, men da Ejeren meddelte, at der skulde Tilladelse fra Politiet, tvang de ham med Pistoler til at udlevere Riflen, som de tog med sig. Pengene lod de ligge.

Kl. 21,10: Sammenstød paa Vesterbrogade mellem 3 civile Danskere og 2 Schalburgfolk, hvoraf den ene nikkede en Dansker en Skalle, og da


102

han værgede for sig, sparkede han ham i Skridtet. Politiet fik afkrævet Schalburgfolkene Navn og Feldpostnummer.

Kl. 22,50 forsøgte to à tre ukendte Personer at frarøve en 55-aarig, tysk Oberfeldwebel Adolf Herbertz hans Pistol, medens han opholdt sig paa Bagperronen til en Linie 4-Sporvogn ud for Kommunehospitalet. Der opstod et Haandgemæng, hvorunder en af de ukendte affyrede et Skud, der saarede Herbertz alvorligt. Han blev indlagt paa Kommunehospitalet. Konduktøren forsøgte at standse en af Gerningsmændene, men de undløb; dog mistede den ene af dem sin Pistol, som han tabte paa Gaden.

Kl. 23,33: Der har været nogen Uro uden for Station 1 i Anledning af Indbringelse af en Mand, som uddelte Plakater. Det blev paastaaet, at der fra Vognen, som bragte Personale til Stationen fra Kasernen i Klerkegade, var udkastet kommunistisk Propagandamateriale. Vognen blev undersøgt af Gernersgadevagten, men intet fundet.

Kl. 23,33: Nogen Uro paa Raadhuspladsen, hvor 2 S.S.-Mænd er i Klammeri med en Droskechauffør. Gernersgadevagten og Stationens Personale tilkaldt.

Kl. 23,40: Der er indløbet anonym Anmeldelse om, at Borgernes Hus i Rosenborggade vil blive sprængt i Luften i Nat. Stationen har sat Vagt ved Ejendommen.

Kl. 1,10: Der har været skudt mod Politivagten ved Centralværkstederne, som har skudt igen.

Kl. 1,30 blev en Droskechauffør overfaldet under Kørslen af en Passager, der med en Pistol slog ham i Baghovedet, formentlig i røverisk Hensigt. Det skete i Sundkrogsgade; Chaufføren forsvarede sig, og det lykkedes ham at faa fat i Pistolen, hvorimod Passageren undløb.

Kl. 5,15: En Sabotagevagt ved F. L. Smidths Maskinfabrik i Valby blev "holdt op" af 2 unge Mennesker, som forlangte hans Maskinpistol. Han smed sig paa Jorden og begyndte at skyde, hvorpaa de paagældende undløb.

Der er i Døgnets Løb meldt om Fantasibomber følgende Steder: Vanløse Biograf og Amager Bio.

 

Fra den 22. April til den 23. April.

Kl. 9,45 meddelte Hovedstationens 2. Afdeling pr. Fjernskriver, at der afvigte Nat forskellige Steder i Byen er opklæbet Plakater med Tekst om de dræbte: "Gundel og Rudolf Christiansen var tyske Stikkere". Plakaterne foranledigedes fjernede.

Kl. 11,45 meddelte Station 8, at en ældre Mand Kl. 10,55 havde indfundet sig i Antikvitetsforretningen, Lundtoftegade 118, og truet Indehaversken, en Dame paa 60-70 Aar, med en Pistol, hvorefter han tømte Pengekassen for 45 Kr. og tog alle de Lommeure, han kunde naa.


103

Gernersgadevagten blev Kl. 12,30 og Kl. 15,03 kaldt til henholdsvis Station 3 og Station 1, hvortil var indbragt henholdsvis 3 og 5 unge Mennesker, der var anholdt for Uddeling af Plakater. De unge Mennesker paastod, at de hørte til den tyske Værnemagt og nægtede at opgive deres Navne. Da Gernersgadevagten meddelte dem, at det var et dansk Anliggende, som Værnemagten ikke vilde have med at gøre, opgav de Navnene. 5 Personer, der var i tysk Tjeneste med tysk Ausweis, afhørtes ved Personale fra Dagmarhus.

Kl. 13,30 meddelte Station 1, at en Kriminalbetjent var blevet ringet op af en Person ved Navn Peter Petersen, der fortalte, at der paa Raadhuspladsen ved Konditoriet "København" stod en Mand med en Pistol. Da Kriminalbetjenten kom til Stedet, var Personen med Pistolen forsvundet.

Kl. 17,45 meddelte C.B.-Skolen, at Murersvend Tell. Franzen, der for Tiden er til C.B.-Uddannelse, i Dag Kl. 7,00 er anholdt af det tyske Sikkerhedspoliti.

Kl. 18,20 meddelte Rødovre Politi, at Carltorp Maskinfabrik, Roskildevej 371, er blevet sprængt i Luften. Det menes, at der har været 20 pistolbevæbnede Sabotører, som nu paa Cykler er paa Vej ad Rødovrevej og Jyllingevej. En svært bevæbnet Udrykningsdeling naaede Kl. 18,45 Maskinfabrikken, der var jævnet med Jorden, uden at træffe Sabotørerne.

Kl. 20,15 blev Gernersgadevagten kaldt til Station 6 i Anledning af, at der var indbragt en O.T.-Mand, der havde været i Slagsmaal med en Vicevært, som vilde vise ham ud fra en Ejendom, hvor han havde taget uberettiget Ophold sammen med en Kvinde. O.T.-Manden slog en af de tilkaldte Politimænd i Ansigtet. O.T.-Manden blev ført til Kastellet.

Kl. 20,30 blev Gernersgadevagten kaldt til Strøgkaféen, Gothersgade, i Anledning af Slagsmaal mellem en Tysker og en Dansker.

Kl. 23,42 indtraf der 5 Eksplosioner i H. O. Rasmussens Maskinfabrik, Stubmøllevej 35. Fabrikken blev fuldstændig jævnet med Jorden. Der kom ingen til Skade.

Kl. 0,50 er der indtruffet et Par Eksplosioner i Københavns Lampe- og Lysekronefabrik, Beatevej 28. Kraftig Ildløs, betydelig Skade.

Kl. 2,00 har Politivagten ved Station 3 anholdt 3 unge Mennesker, der medførte Klisterpotter og Plakater. Plakaterne var Propaganda for den frie Presse.

Kl. 2,50 blev Gernersgadevagten kaldt til Frederiksberg Politistation, hvortil var indbragt en beruset, tysk Marinesoldat, der havde indfundet sig i et privat Hjem og forlangt Øl.

Kl. 2,55 meddelte Station 1, at Posten ved Shell-Huset havde observeret 10 mistænkeligt udseende Personer, som luskede om i Nærheden. Kvarteret blev undersøgt af Politiet uden Resultat.

Kl. 3,20 meddelte Station 4, at en C.B. fra det tekniske Korps paa Backersvej var blevet standset af 2 Mænd, den ene med Pistol, som for-


104

langte hans Kappe. I Stedet for at udlevere Kappen gav han den ubevæbnede et Slag, saa han faldt om, og gav sig derpaa til at brydes med den anden, som havde stukket Pistolen i Lommen. Efter en kort Kamp stak den paagældende af.

Kl. 3,28 er der eksploderet 2 Bomber i et Trykkeri, Rosenørnsallé Nr. 42. Der er udbrudt Brand.

Der er i Døgnets Løb meldt om Fantasibomber følgende Steder: Lohmanns Boghandel, Valby Langgade 22, og Bella Bio.

 

Fra den 23. April til den 24. April.

Kl. 11,30 blev der paa Københavns Lampe- og Lysekronefabrik, Beatevej 28, fundet 2 Kufferter med Aerolit. Fjernet af den tyske Sprængkommando.

Der er i Eftermiddagens Løb opklæbet Plakater med antitysk Tekst i 1. og 7. Kreds. Plakaterne foranledigedes fjernet.

I Tiden fra Kl. 21,40 til ca. 22,15 har i følgende Biografteatre i Byen: Bella-Bio, Colosseum, Scala-Bio, Toftegaards-Bio, Triangel-Teatret, Enghave-Bio og Casino-Bio indfundet sig 3 til 5 revolver bevæbnede Mænd i Operatørrummet og holdt Operatørerne op, afbrudt Filmen og vist et Lysbillede - en Karikatur af Hitler - og spillet en antitysk Propagandaplade. Det lykkedes een af Operatørerne i Bella-Bio at bemægtige sig Grammofonpladen.

Kl. 22,00 blev Sabotagevagten paa "Titan" forstærket, fordi man ventede Sabotage i Nat. Der blev Kl. 22,45 set nogle mistænkelige Personer, der luskede omkring ved "Titan". Eftersøgningen var resultatløs.

Kl. 23,10 meddelte Station 1, at 4 tyske Underofficerer er saaret bragt til Kommunehospitalet. De 2 er svært saaret, og de 2 er lettere saaret. De var kommet gaaende ad Vestre Boulevard, og idet de var ud for en Lægebil, K. 8285, der holdt ud for Nr. 33, eksploderede 2 til 4 Bomber, der var anbragt i Bilen. Den ene af de tyske Underofficerer skal have amputeret det højre Ben.

Kl. 23,35 er der sprunget en Bombe, der var anbragt i Motorvogn C. 1982, der stod parkeret ved Hovedbanegaarden. En forbipasserende dansk Dame blev saaret.

Kl. 0,35 meddelte Politivagten ved D. S. B., at Posten havde set 2 til 3 Personer luske omkring ved en af Kulsiloerne. Han raabte dem an og gav Varselskud, men Personerne forsvandt.

Kl. 0,50 blev Gernersgadevagten kaldt til Kasernen i Klerkegade, hvor nogle Danskere var blevet generet af 2 hollandske Søfolk, der var forhyret med tysk Skib. Sagen bilagt.

Kl. 1,40 blev Gernersgadevagten kaldt til Rosenvængets Allé 32, hvor der var blevet skudt kraftigt med Maskinpistoler. Det er blevet oplyst,


105

at der fra Schalburgkorpset paa A. F. Kriegersvej er affyret ca. 15 Skud, fordi der skulde have været skudt paa dem, formentlig fra Rosenvængets Allé Nr. 32, hvor den tyske Marine har Kontor.

 

Fra den 24. April til den 25. April.

Kl. 11,00 meddelte Statsadvokat Hoff, at Grænsen mod Sverige er spærret, og tillige at de tyske Myndigheder har forbudt alle Biografforestillinger i følgende Kommuner: København, Frederiksberg, Gentofte, Rødovre og Hvidovre.

Kl. 15,25 fandtes i en Papirkurv i II. Kl.s Ventesal paa Hovedbanegaarden noget Fyrværkeri, der blev fjernet.

Kl. 16,10 meldtes om et "hold up" i Fabrikken, Hannovergade 8. Der er formentlig taget 3 Pistoler.

Kl. 16,15 ankom 2 tyske Vogne til Café "Rosengaarden", Rosengaarden Nr. 11, hvorfra alle Gæsterne, ialt 20, medtoges efter at være blevet visiteret. Vært og Tjener blev ikke anholdt.

Kl. 16,33: Tyskerne har besat "Palladium" og foretager Visitation af Gæster i Restaurant "Giraffen" og Publikum i Palladiums Forhal. Der foretoges 20-30 Anholdelser. Kl. 17 forlod Tyskerne Stedet.

Kl. 16,40 foretog Tyskerne Razzia i Kaffebaren, Saxogade 66, hvorfra de medtog en Del anholdte. Aktionen samlede en Mængde nysgerrige, i hvilken Anledning de tyske Politisoldater gjorde Brug af Skydevaaben, hvorved et Avishus paa Hjørnet af Saxogade og Istedgade blev ramt. Avismanden saaredes i Benet. Dansk Politi maatte holde Publikum paa Afstand.

Kl. 16,45 foretog 10-12 uniformerede Tyskere Razzia i Café à Porta, Kongens Nytorv, spærrede Dørene og visiterede 70-80 Gæster, hvoraf de anholdt ca. 25. Der er ikke skudt i Lokalet, men affyret et Skræmmeskud udenfor.

Kl. 16,50 foretog ca. 20 tyske Politisoldater Razzia i Café "Royal", Ved Stranden, hvorfra 14-16 Personer anholdtes. Da de anholdte førtes ud til Vognene, affyrede Tyskerne Skræmmeskud. Dansk Politi maatte holde nysgerrige paa Afstand, da Tyskerne truede med at skyde, hvis Publikum ikke fjernede sig inden 10 Minutter. Kl. 17,17 hævedes Afspærringen.

Kl. 17,22 meldtes om Opløb foran "Dagmarhus". Folk saa paa, at de anholdte blev ført derind. Opløbet blev straks spredt af dansk Politi.

Kl. 18,00 foretog Tyskerne paany Razzia i Café "Royal", Ved Stranden, hvor der nu anholdtes 4 Personer.

Kl. 19,15 anmeldte en døvstum Mand, at han i Café "Sølvpilen", Vimmelskaftet 30, var blevet frarøvet 10 Kr.


106

Kl. 20,40 foretog Tyskerne Razzia i Restaurant "Soho", Købmagergade 19, hvorfra de medtog nogle Gæster.

Kl. 21,27 meddeltes fra Det kgl. Teater, at der i Aftenens Løb var indgaaet flere anonyme Forespørgsler om, naar Forestillingen sluttede. Efter Begæring fra Teatret afgaves 2 Grupper til Afsøgning af Teatret efter Lukketid. Intet mistænkeligt konstateret.

Kl. 21,40 tilkaldtes Politivagten i Gernersgade til Restaurant "Mayfair", Østergade 15, hvor tyske Soldater paa Fortovet var blevet beskudt fra en forbikørende Droske.

Kl. 22,10 eksploderede en Bombe paa Dantes Plads ud for Nr. 33 i Lillebil K. 31.332. Den var hyret paa Amagertorv af 2 Mænd, som paa Dantes Plads bød Chaufføren at standse. Kort efter sprang Bomben. Passagererne undløb.

Kl. 23,28 meldtes, at en ukendt, civil Mand tidligere paa Aftenen indfandt sig i Café "Montmartre", St. Regnegade 19, hvor han afbrød Underholdningen og sagde: "Nu skal I alle synge "Internationale"!" Da Gæsterne ikke efterkom dette, affyrede han med Pistol 2 Skud, hvoraf det ene saarede Børge Hansen, f. 16. Juni 1908 i København, Gernersgade 62, 4. tv., i Maven. Mandspersonen undløb.

Kl. ca. 24,00 anholdtes i Bremerholm en meget beruset Mand, der truede Folk med Pistol. Paa Stationen viste det sig at være: Overtropfører i Schalburgkorpset Robert Buch Nielsen fra Ringsted. Han havde en skarp Patron i Pistolens Kammer.

Kl. ca. 24,00 fandtes i Vesterbros Passage opklæbet Sedler med nazistisk Propaganda.

Kl. 1,05 skete 2 meget kraftige Bombeeksplosioner i Ejendommen Vestre Boulevard 27, hvor Palladium har et Filmslager. Der opstod en kraftig Brand, og Huset blev helt ødelagt. 2 Beboere kom alvorligt til Skade, medens 1 Beboer saaredes lettere. 5 Brandmænd kom til Skade under Slukningsarbejdet. Mange Ruder knustes i det omliggende Kvarter.

Kl. 2,20 har Posterne ved D. S. B. Centralværksteder skudt efter mistænkelige Personer, der forsvandt.

Kl. 6,55 meldtes, at Sabotagevagterne i Skotøjsfabrikken "Rosted", Vesterbrogade 107 C, var blevet holdt op og frataget deres Pistoler.

 

Fra den 25. April til den 26. April.

Kl. 10,45 standser og undersøger tyske Soldater tyske Vogne paa Vesterbrogade ved Reventlowsgade.

Kl. 13,05 har en civilklædt Mand paa Raadhuspladsen forsøgt Revolverattentat mod en tysk Politisoldat, men dette blev forhindret af 2 civil-


107

klædte Tyskere, der bagfra kastede sig over den pistolbevæbnede Mand. Attentatmanden blev indbragt til Dagmarhus.

Kl. ca. 13,15 har en Person, der opgav at komme fra den tyske Værnemagt, indfundet sig i Ejendommen Vesterbrogade 75, der bestaar af Klublejligheder. Han foregav at skulle foretage Ransagning, men da een af Beboerne sagde, at han skulde skrubbe af, forlod han straks Ejendommen.

Kl. 17,25: Falsk Anmeldelse om Skydning i Restauration "Frascati".

Kl. ca. 18,00 har en Mand under Trusel om at skyde søgt at komme ind i en Systue, beliggende Vesterbrogade 34,3. Da Døren ikke blev lukket op, søgte han uden Resultat at sprænge den. Da Politiet kom til Stede, havde han bortfjernet sig. Systuen er beliggende i samme Opgang som "Savoy Hotel", hvor der umiddelbart efter Hændelsen ved Indgangen til Systuen blev meldt om Fantasibomber. Hotellet blev undersøgt af det til Systuen rekvirerede Politipersonale, men der blev intet fundet, og der skete intet.

I Tiden fra Kl. lidt før 24,00 til 1,00 er flere Personer blevet beskudt i Kvarteret omkring Østerbrogade. Saaledes er en Hollænder i Nordre Frihavnsgade blevet antastet og generet af en ubekendt Mandsperson. Da Hollænderen gav Manden et Slag i Ansigtet med Knytnæve, trak denne 2 Pistoler op af Lommen og affyrede en Serie Skud mod Hollænderen, der flygtede uden at blive ramt. Hollænderen traf kort efter 2 Reservepolitibetjente, og, medens han anmeldte Forholdet til disse, kom en Mandsperson til Stede, der standsede op ca. 5 m fra Politimændene og raabte "Ha, Ha, - Dänische Polizei", hvorpaa han gik et Par Skridt tilbage og affyrede 2 Skud. Ingen blev ramt af Skuddene, men før Reservepolitibetjentene kunde reagere, var Manden flygtet. Efter hvad een i Nærheden gaaende Dame oplyste, er det sikkert den paagældende Attentatmand, som hun har set stige ind i en lav mørkerød Vogn, der holdt paa Hjørnet af Nordre Frihavnsgade og A. L. Drewsensvej. Vognen kørte paa det Tidspunkt bort i Retning af Trianglen. En 3-4 Huse længere henne standsede den, og 2 Mand sprang ud og forsvandt ind i en Opgang paa højre Side af Nordre Frihavnsgade, hvorefter Vognen paany med stærk Fart kørte bort mod Trianglen.

Endvidere er en Repræsentant, medens han var ved at laase sig ind i den Ejendom i I. E. Ohlsensgade [J. E. Ohlsensgade], hvor han er boende, med Revolver blevet truet af en Mandsperson, ligesom han blev visiteret. Da der intet af Interesse blev fundet paa ham, bortfjernede den revolverbevæbnede Mand sig imidlertid uden at foretage videre.

Desuden er en Tjener, da han kom ud fra Ejendommen Østerbrogade 79, blevet generet af en Mandsperson, der kom med forskellige Udtalelser, ligesom han trak en Pistol op af Lommen og sigtede paa Tjeneren. Manden bortfjernede sig nogle Skridt fra Tjeneren og affyrede mod


108

denne et Skud, der gik igennem Overfrakken og mellem Benene paa ham. Mandspersonen flygtede derefter. Det drejer sig utvivlsomt om den samme Person.

Endelig er en Reservepolitibetjent, tjenstgørende ved Kystbevogtningen i Taarbæk, blevet beskudt i Fælledparken. Han var paa Cykle paa Vej gennem Parken langs Idrætsparkens Fodboldbane, da han hørte noget pusle ved en nogle faa Meter fra Østre Allé værende Dækningsgrav. Da han gik efter Lyden, blev han i Nærheden af Indgangen til Dækningsgraven beskudt. Han trak sin Pistol og besvarede Ilden, men kunde ikke se, hvem der havde affyret Skuddet imod ham. Reservepolitibetjenten blev nu paany beskudt fra et Sted omkring Indgangen til Dækningsgraven, hvilket Skud han paany besvarede, hvorefter alt blev stille. En Eftersøgning saavel af Ordenspolitiet som af Opdagelsespolitiet efter de ovennævnte Revolvermænd forblev resultatløs.

Kl. 0,25: Der er sprunget 3 Bomber paa "Atlas" paa Frederiksbergs Grund.

Kl. 1,30 er der paa Østerbrogade fundet henkastet Løbesedler fra Hjemmefronten.

Kl. ca. 2,10 er der af flere Mandspersoner blevet skudt paa en Vagtmand paa Valby Maskinfabrik. Vagtmanden besvarede Skydningen med ialt 11 Skud fra sin Maskinpistol, hvorefter de paagældende Mandspersoner flygtede, og en Eftersøgning efter dem forblev resultatløs.

Der er i Døgnets Løb meldt om Fantasibomber følgende Steder: Isbaren, Frederiksberggade 30, samt i "Savoy-Hotel", Vesterbrogade 34.

 

Fra den 26. April til den 27. April.

Kl. 11,30 eksploderede der en Papirsbombe udfor "Stella Nova", Vesterbrogade 64. Ingen Skade. Bestyrerindens Mand sidder for Tiden i Horserødlejren. .

Kl. 12,25 blev der af det tyske Politi foretaget Visitation i Café à Porta", Kongens Nytorv 17.

Kl. 13,30 indløb Meddelelse om, at en Del "K. U."er pr. Brev var blevet opfordret til at give Møde i Dag ved Dagmarhus for at demonstrere i Anledning af, at det tyske Politi havde anholdt en Del "K. U."er. Raadhuspladsen blev holdt under Observation af civilt Politi, men der skete intet.

Kl. 15,25 blev en dansk Mandsperson anholdt paa Hellerup Jernbanestation, hvor han havde generet 3 uniformerede, tyske Politimænd.

Kl. 18,00 meldte Station 5, at der i Istedgade er udkastet en Del Løbesedler med antitysk Indhold. Ved denne Lejlighed blev en ung Pige anholdt for Gadeuorden. Da hun hævdede at høre til den tyske Værnemagt, blev hun ved Gernersgadevagtens Mellemkomst afgivet til Dagmarhus.


109

Kl. 20,15 foretog tyske Politisoldater Razzia i følgende Restauranter: "Mayfair", Østergade 15, "Heidelberg", Studiestræde 31, "Windsor", Frederiksberggade 25, "Scala Bar", Jernbanegade, og "München", Nyropsgade. Efter det hidtil oplyste blev ca. 50 Personer, som ikke kunde legitimere sig, taget med til Dagmarhus. Mellem de Anholdte fra "Heidelberg" var en Reservepolitibetjent, som dog hurtigt blev løsladt ved Indgriben fra dansk Side.

Kl. 24,00 blev Sabotagevagtleder Svend Erik Møller, 46 Aar, Bremensgade 23, dræbt under Ildkamp i en Passage tæt ved Maskinfabrikken "Ambi", Ryesgade 60, da han sammen med en Vagtmand fra nævnte Fabrik vilde undersøge Passagen, hvor mistænkelige Personer var set. Revolvermændene kørte bort paa Cykler.

Kl. 3,50 trængte 15-20 Sabotører ind paa "Danske Oliemøller og Sæbefabrikker", Lyngbyvej 11, og jagede det paa Fabrikkerne værende Personale ud paa Gaden, hvorefter der lød 3 kraftige Detonationer. Der skete stor Skade paa Fabrikkernes Maskinhus, Kedelhus og Raffinaderi, lige som der sprængtes en Del Ruder i de omliggende Ejendomme. Ingen Mennesker kom til Skade.

Der er i Døgnets Løb forskellige Steder i Byen fundet Plakater saavel af antitysk som af antiallieret Indhold.

Kl. 7,00: En civilklædt Mand fratog Politiet en Plakat, der var ulovligt opklæbet. Manden blev anholdt, og Gernersgadevagten tilkaldtes, da han udtalte, at han var Schalburgmand. Kort efter kom 4 Maskinpistol og karabinbevæbnede, uniformerede Schalburgmænd til Stede paa Station 7 og krævede den civilklædte Schalburgmand løsladt, samtidig med at der fra Schalburgkasernen telefonisk blev forespurgt, naar han blev løsladt. Gernersgadevagten førte dem alle 5 til Kasernen i Gernersgade.

Kl. 8,00 Sabotagebrand i "Rudi-Trykkeriet", Klosterstræde 23, hvor Overretssagfører Krenchels og Schalburgkorpsets Pjecer bliver trykt.

Kl. 9,30: Der nedkastes Flyveblade fra Flyvemaskine. Ved Shellhuset skydes paa Folk, der samler Flyvebladene op. Gernersgadevagten tilkaldes.

Kl. 9,42: Medlemmer af Organisation Todt og tysk Sikkerhedspoliti truede Eleverne fra Akademisk Kursus i Nyropsgade med Pistoler i Anledning af, at de samlede Flyveblade op. Gernersgadevagten og Udrykningstjenesten tilkaldt.

Kl. 9,45: Ca. 25 tyske Politimænd foretager Razzia i Gutenberghus.

 

Fra den 27. April til den 28. April.

Kl. 10,26: Station 7 har anholdt en Mandsperson, der i Forgaars skal have forøvet "hold up".

Kl. 12,52: Tyske Politisoldater har taget Opstilling ved Ejendommen


110

Knabrostræde 24. De har paa Lastmotorvogn fjernet Papirer fra Ejendommen.

Kl. 18,45: 2 unge Mandspersoner har, under Foregivende af at de søgte en Læreplads, tiltvunget sig Adgang til Bogholder ved Burmeister & Wain, S. Aa. Hansens Bopæl, Pragtstjernevej 15. Da den ene trak en Pistol, greb Bogholderens Hustru om den og raabte om Hjælp, hvorpaa de 2 Personer flygtede.

Kl. 23,45: Motorvogn A. 18548, der tilhører Organisation Todt, er ved Midnatstid med en Fart af ca. 80 km i Timen kørt op paa Fortovet ved Glyptoteket, hvor den tørnede mod Jernrækværket. Den forreste Nummerplade og Stykker af i Kølerhjælmen blev derved revet af Vognen, der med uformindsket Hastighed fortsatte ud mod Langebro.

Kl. 1,05: Et Stenkast igennem Ruden hos Fru Krumbak, Herman Triersplads 1, St.

 

Fra den 28. April til den 29. April.

Kl. 11,25 meddelte Udrykningstjenesten, at der var sprunget en Bombe i Metalfabriken, Renternestervej 57-59, hvor 10-12 Sabotører kommanderede Kontorpersonalet ud, hvorefter der blev anbragt 4 Bomber, der kort efter eksploderede. Fabriken blev ødelagt, 3 Personer kom til Skade, deraf 2 haardt.

Kl. 12,25 meddelte Radiotjenesten, at en Dame paa Gentofte Jernbanestation var blevet skudt i Haanden. En Mand, der var sammen med hende, blev bundet og anbragt i Automobil A. 18552, der tilhører Organisation Todt.

Kl. 13,19 meddelte Station 5, at tysk Politi havde besat Trykkeriet "Dyva", Vesterbrogade 62 D, 2.

Kl. 13,46 meddelte Station 3, at tysk Politi ransagede i et Trykkeri, Kronprinsessegade 10.

Kl. 14,36 meddelte Udrykningstjenesten, at Vagten i Gernersgade var blevet tilkaldt i Anledning af Anholdelse af en Frikorpsmand og 2 Medlemmer af det tyske Sikkerhedspoliti, der havde lavet Værtshusuorden i en Beværtning, Adelgade 25.

Kl. 16,51 blev Graver Ejnar Andreasen, født i Ballerup den 6. Maj 1914, boende Tullinsgade 3, 3., skudt paa Vesterbrogade udfor National-Scala. Paagældende, der var ledsaget af sin Hustru og 2 Børn, blev ramt af et Skud, der sandsynligvis blev affyret af tyske Politifolk, der var i Færd med at foretage en Anholdelse udfor "Lido-Kaffebaren", Vesterbrogade 6, og i den Anledning skød efter en flygtende Person. Skuddet var øjeblikkelig dræbende.

Kl. 17,35 meddelte Station 7, at Vagten i Gernersgade var tilkaldt til


111

Strandvej Nr. 1, hvor nogle tyske Soldater med Gevær m. m. havde nægtet at forlade en Sporvogn.

Kl. 18,32 meddelte Udrykningstjenesten, at der var sendt Assistance fra Gernersgadevagten til Station 6, i Anledning af at en civilklædt Schalburgmand havde forulempet en Droskechauffør. Betalingsspørgsmaalet blev ordnet, og Vagten medtog Schalburgmanden.

Kl. 19,50 meddelte Udrykningstjenesten, at Gernersgadevagten var kaldt til Vesterbrogade ved Frihedsstøtten, hvor der havde været et mindre Sammenstød mellem en dansktalende Mand i tysk Tjeneste og 2 "D. S. U."er, der gik med deres Emblem i Knaphullet. Bag om Emblemet var anbragt en lille rød Klud, som paa Gernersgadevagtens Foranledning blev fjernet, hvorefter Sagen kunde betragtes som bilagt.

Kl. 21,53 indgik Meddelelse fra Kriminalpolitiet om, at der vilde ske Attentat paa Restauration "Mayfair", Østergade 15. Restaurationen blev straks lukket ved Politiets Foranstaltning. Der indtraf ikke nogen Eksplosion.

Kl. 22,14 blev der kastet en Bombe i Café "De tre Musketerer" paa Nicolaj Plads [i. e. Nikolaj Plads] af ukendte Gerningsmænd. Ingen kom til Skade, men nogen materiel Skade.

Kl. 23,17 blev Gernersgadevagten tilkaldt til Rosenvængets Allé 32, hvor der fandt Skydning Sted. Det blev senere meddelt, at tyske Marinesoldater over for Gernersgadevagten havde forklaret, at de blev beskudt fra Holsteinsgade og havde besvaret Ilden. Der er ikke konstateret Skade ved Skydningen.

Kl. 23,22 meddelte Udrykningstjenesten, at Reservepolitibetjent 3267, Caspersen, Station 2, er blevet dræbt ved et Skud paa Højbro Plads. Han, der kom trækkende med sin Cykle, blev paa Højbro Plads udfor Læderstræde bagfra beskudt af en ukendt Person, der forsvandt i Mørket.

Kl. 23,25 meddelte Station 8, at en Bombe var eksploderet paa Hjørnet af Tagensvej og Raadmandsgade, hvor den var anbragt paa Fortovet udfor en Urtekramforretning. Sabotage, Forretningen ødelagt.

Kl. 23,32 meddelte Udrykningstjenesten, at der som Følge af Sabotage var udbrudt Ildløs i "Universal"-Trykkeriet, Rigensgade 21, i Baghuset, der var ramt af flere Bombeeksplosioner. En Del ældre Personer, der opholdt sig i et Hvilehjem i Ejendommens Forhus, blev lettere saaret. Hvilehjemmet maatte rømmes.

Kl. 1,10 meddelte Station 8, at en ved Maskinfabriken "Hero", Nordre Fasanvej 218, anbragt Tyverialarm, havde været i Funktion. Fabrikens Vagtmandskab havde ved Undersøgelsen ikke fundet mistænkelige Personer, men havde konstateret, at Telefonledningerne var overklippede. Da der paa Fabriken befandt sig flere kostbare Maskiner, der stod færdig til Aflevering i Dag, blev der anordnet særlig Politibevogtning.

Kl. 1,30 meddelte Udrykningstjenesten, at der paa Hjørnet af Gothers-


112

gade og Kgs. Nytorv af en ukendt Person var affyret Skud mod en Politipatrouille. Personen undkom i Mørket. Der blev paa Stedet fundet et Projektilhylster.

Kl. 2,50 meddelte Frederiksberg Politi, at 2 P.b.er Kl. ca. 0,15 paa Duevej udfor Nr. 107 var blevet holdt op af pistolbevæbnede Personer, da de vilde paatale et Lastautomobils Parkering nævnte Sted med slukkede Lygter. Lastmotorvognen, der tilhører Falcks Redningskorps, blev senere antruffet paa Hjørnet af Tagensvej og Raadmandsgade, og Chaufføren forklarede, at han var blevet holdt op af revolverbevæbnede Mænd.

Der blev i Nattens Løb givet Meddelelse om Fantasibombe hos Johansens Maskinfabrik, Elmegade 5, men der skete intet.

 

Fra den 29. April til den 30. April.

Kl. 11,45 blev der posteret tyske Vagtposter ved Bogtrykkeriet, Toftegaards Allé 12, hvis Indehaver er anholdt den 27. ds.

Kl. ca. 16,30 trængte 3 pistolbevæbnede Personer, formentlig tilhørende det tyske Politi, ind i Lejligheden Købmagergade 28,3., hos stud. jur. Knud Rasmussen, som blev visiteret, ligesom hans Lejlighed blev undersøgt. Intet mistænkeligt fundet, og Personerne forlod kort efter Lejligheden.

Kl. 16,45 truede en Schalburgmand uden for Tivoli sin Hustru og en ung Mand med Pistol - grundet paa Jalousi. Gernersgadevagten tilkaldt og medtog Schalburgmanden.

Kl. 19,36 saa forbipasserende 3 Personer medbringende Kufferter forlade Landmandsbanken, Holmens Kanal, gennem et Vindue. De paagældende Personer har formentlig opholdt sig i Bankens Lokaler fra Lukketid. En senere Undersøgelse har vist, at Bankens Vaabendepot er opbrudt, og samtlige Vaaben er fjernet. (Formentlig 5 Pistoler).

Kl. 21,00 blev Gernersgadevagten tilkaldt til Raadhuspladsen, hvor en beruset tysk Marinesoldat gik og skød, hvilket bl. a. foraarsagede Opløb. Han blev anholdt af Gernersgadevagten.

Kl. ca. 22 forsøgte 2 Mandspersoner et "hold up" mod en Servitrice i Kaffebaren, Frederikssundsvej 164, idet de truede hende med en revolverlignende Genstand, formentlig en Hundepistol. Da hun sagde, at hun lige skulde tale med Indehaveren, forsvandt Personerne.

Kl. 0,27 blev Gernersgadevagten tilkaldt til Børsbroen og Strandgade, hvor der blev skudt af tyske Soldater. Formentlig intet Resultat.

Kl. 1,00: Langebro afspærret og undersøgt af Personale fra Udrykningstjenesten, efter at det var meddelt af Brobetjenten, at der formentlig var lagt Bomber paa Broen. Intet fundet. Afspærringen hævet Kl. 1,35.

Kl. 1,45 hørtes Skydning paa Jagtvej udfor Ejendommen Nr. 9. En Æske Patroner blev fundet paa Stedet, ellers intet mistænkeligt.


113

Kl. 3,20 blev der rundt i Byen fundet opklæbet Mærkater - ca. 20 x 10 cm - med følgende Tekst: "1. Maj, Sovjet Danmark er vort Maal".

Kl. ca. 9,50 standsede og undersøgte tysk Politi og Feldgendarmeri Motorkøretøjer paa Hjørnet af Lygten og Tagensvej.

Der er i Døgnets Løb meldt om Fantasibomber følgende Steder: Politikasernen, Klerkegade, og Langebro.

 

Fra den 30. April til den 1. Maj.

Hans Majestæt Kongen har i Tiden mellem Kl. 15,30 og 16,10 aflagt Besøg paa Amalienborg. 200-300 Mennesker hilste ham paa Slotspladsen med Hurraraab. I øvrigt har Tilstrømningen i Dagens Løb til Amalienborg Plads været ringe.

Kl. 20,30 har tyske Militærpersoner i beruset Tilstand indladt sig i indbyrdes Slagsmaal i Tivoli. Gernersgadevagten afhentede dem.

En tysk Soldat har Kl. ca. 22 i Café Frydendal, Vesterbrogade 182, bemægtiget sig en Flaske Vin, idet han truede med Pistol. Gernersgadevagten indbragte ham til Kastellet.

Der er Kl. 22,30 detoneret 16-17 Bomber i Ørstedsparken, hvorved en Del Ruder blev knust i Ejendommene paa Nørrevold. Der blev fundet 2 Forsagere, som blev fjernet af Sprængkommandoen.

Der er flere Steder i Storkøbenhavn fundet Plakater, der meddeler, at "Frie Danske" agter at salutere Kronprinsparrets nye Arving, fordi det danske Militær er forhindret deri, og man har sikkert dermed Forklaringen paa Episoden.

Sabotagevagt paa Nordwerk, Ryesgade, Hans Henning Larsen (K. [i. e. f.?] 21. December 1914) blev Kl. ca. 24 dræbt i Sølvgade udfor Nr. 103 af to Mandspersoner, der efter Drabet flygtede ud mod Fredensbro.

3 pistolbevæbnede Mandspersoner har Kl. 23,30 med en Haandgranat sprængt Døren til Bolsterfabrikken, Ny Toldbodgade 13, hvorefter de afvæbnede en Vagtmand og fjernede sig med Virksomhedens Vaabenbeholdning, 4 Stk. Pistoler.

Der er Kl. 1,25 fra Centralværkstedet skudt mod mistænkelige Personer paa den grønne Skraaning. Eftersøgning uden Resultat.

 

Fra den 1. Maj til den 2. Maj.

Kl. 11,40: En Bombe med kommunistiske Løbesedler (angaaende 1. Maj) eksploderer paa Raadhuspladsen.

Kl. 11,45: En hjemmelavet Bombe med Løbesedler eksploderer ved Bremerholm 28.

Kl. 15,45 telefonisk Trusel til Privatbanken, at "Bokschefen" vil blive fjernet. Det oplystes, at Banken ingen speciel Bokschef har.


114

Kl. 15,45 truede en Mand med Pistol i Kaffebaren, Blaagaardsgade 35. Han blev anholdt paa Gaden, hvor han gik og svingede med Vaabnet. Han tilhørte det tyske Sikkerhedspoliti, som var ude at foretage Anholdelse.

Kl. 16,00: En tysk Officer har under Behandlingen paa en Barberstue, Kattesundet 1, faaet sin Pistol stjaalet.

Kl. 16,10: Buntmager Jensen, Øster Farimagsgade 31, truet med Pistol. Røveren vilde have udleveret noget Pelsværk, men løb bort, da Buntmageren skreg om Hjælp.

Kl. ca. 17,00: Løbesedler nedkastet hos Illum.

Kl.17,45: Bombe med illegale Skrifter eksploderet paa Trappen, Valby Langgade 70.

Kl. ca. 17,30: Løbesedler fundet i Tagrenden, Torvegade 26.

Kl.18,42: 4 Mænd i Vestergade opklæbet Plakater angaaende Kampen mod Bolschevismen. Politi og Personale fra Wehrmachtskommandantur tilkaldt.

Kl. 19,15: En S.S.-Frivillig og en Chauffør i Slagsmaal paa Raadhuspladsen. S.S. Manden affyrede med sin Pistol et Skud i Luften, hvorefter Pistolen blev slaaet fra ham. Chaufføren slog Hovedet ved et Fald mod Stenbroen, men ellers ingen Skade. De paagældende afhørtes henholdsvis af Gernersgadevagten og Statsadvokatens Afdeling.

Kl. 20,18: Observationspost melder Geværskud i østlig Retning fra Øster Voldgade. Ingen senere Oplysning.

Kl. ca. 20,50: 4 unge Mænd har paa en Bar talt om, at der skulde skydes paa Politiet i Aften. De efterfulgtes til "Tosca", Frederiksberggade, hvor Kriminalpolitiet og Udrykningstjenesten foretog Eftersøgning. De 2 undslap, medens de 2 andre blev anholdt. De 2 anholdte havde ikke Vaaben paa sig. Den ene, en 16-aarig, som havde tysk Ausweis, blev overgivet til det tyske Feldgendarmeri, hvorfra han senere afleveredes hertil.

Kl. 21,00: Gernersgadevagten har paa Traverbanevej anholdt 3 berusede Schalburgfolk, der gik og skød.

Kl. 21,15: Gernersgadevagten kaldt til Musvaagevej, hvor 2 Gefreitere havde hørt engelsk Sang i Gaarden, hvor der fandtes nogle unge Mennesker, som den ene forfulgte truende med sin Pistol. De unge Mennesker undløb, og der blev ikke skudt.

Kl. 22,15: Gernersgadevagten har i Torvegade forgæves eftersøgt en beruset tysk Soldat, der formodedes ikke at kunne klare sig selv.

 

Fra den 2. Maj til den 3. Maj.

Kl. 10 meddelte Fru Betty Jensen, Wennerbergsgade 10, St., til Station 7, at en beruset tysk Soldat i Gaar Aftes Kl. ca. 23 var trængt ind


115

i hendes Lejlighed, hvor han havde lagt sig til at sove paa en Sofa. Han gik først Kl. ca. 8½ til Morgen og vendte tilbage kort efter med 2 Pilsnere. Hun fik ham til at gaa igen. Hun kender intet til ham. Vagten i Gernersgade har forgæves eftersøgt ham.

Kl. 18,30: Ob. 305 Jacobsen, Station 7, saaret ved Skud i højre Bryst under Forfølgelse i Station 7s Vogn ad Strandboulevarden ved Classensgade af en graa Motorvogn med antagelig falske Nummerplader. Det var en Mandsperson i C.B. Branduniform, der i den flygtende Vogn skød paa Politiet med Maskinpistol. Vognen forsvandt. Ob. Jacobsen indlagt paa Rigshospitalet. Ingen øjeblikkelig Livsfare.

Kl. 18,35: Kraftstationen paa Frihavnens Omraade ved Sdr. Frihavnsvej sprængt i Luften af Sabotører. Stor Skade paa Bygning og Maskiner. Sabotørerne, hvoraf den ene var iført tysk Officersuniform, kørte ind i Frihavnen i en graa Personmotorvogn og forlod Frihavnen i samme Vogn umiddelbart før Eksplosionerne.

Kl. 18,48: En graa Personmotorvogn uden Nummerplader - ganske sikkert identisk med den foran fra Strandboulevarden og Frihavnen omtalte - sprængt med Bomber, anbragt i Vognen af 4 Mandspersoner paa Bellahøjvej ved Dybendalsvej. En Politibetjent "holdt op" under Forbikørsel, indtil Gerningsmændene forsvandt fra Stedet.

Vognen identificeret som stjaalet paa Østerbro.

Kl. 22,25: To Schalburgfolk truer i Café "la Reine" nogle Gæster med Pistol. De blev fjernet fra Lokalet af Vagten i Gernersgade.

 

Fra den 3. Maj til den 4. Maj.

Kl 20,10: Tysk Politi har foretaget en Razzia i Café "Gilleleje", Nyhavn 10. Værten og ca. 30 Gæster blev anholdt.

Kl. 00,29 meddelte Station 7, at Stationen efter Anmodning af Vagten paa Østre Elektricitetsværk havde foretaget Eftersyn efter en uvedkommende Person, som var set i Nabogaarden. Alarmen havde virket, og Vagten havde affyret et Skud formentlig uden at ramme den paagældende Person. Den af Stationen foretagne Eftersøgning var negativ.

 

Fra den 4. Maj til den 5. Maj.

Kl. 10 melder Station 4, at Cigarhandler N. B. Hansen, Lyongade 9, St., kort forinden var blevet overfaldet i sin Cigarforretning samme Sted. 2 unge Mennesker havde indfundet sig i Forretningen, den ene trak pludselig en Pistol frem og truede den 80aarige Cigarhandler, der var alene i Forretningen, medens den anden trak en Politistav frem og slog Cigarhandleren i Hovedet. Cigarhandleren blev dog ikke mere medtaget, end han kunde raabe om Hjælp, hvorefter en 50aarig Søn kom til Stede.


116

Herunder tog Røverne Flugten til hver sin Side. I Mellemtiden kom en Reservebetjent fra Station 5 tilfældigvis forbi, og han optog Forfølgelsen af den ene Voldsmand, som han indhentede og straks efter afleverede til det tilkaldte Politi fra Station 4.

Voldsmanden opgav paa Stationen sit Navn at være Elof Emil Johansen, født i København den 28 Juni 1921, boende Carlsgade 8, St. Det konstateredes senere, at den paagældende for Tiden er indkaldt til C.B.-Brandtjeneste under Nr. 32299.

Senere paa Dagen lykkedes det at anholde den anden Voldsmand paa Bopælen. Han opgav sit Navn at være Ejner Dommer, født i Thybjerg den 15. Maj 1925, boende Sct. Annægade 35, 2. th. Han fandtes i Besiddelse af en Pistol - Model Walther - som han angav at have faaet udleveret af den tyske Værnemagt, idet han arbejder som Mekaniker paa Kastrup Flyveplads.

Kl. 13,35 melder Station 7, at der har været sendt Personale til Vejrøgade 6,4., hvor en Fru Bjarnhoff havde følt sig truet af 2 Personer, der angav at høre til det tyske Politi. De angav at ville tale med Fru Bjarnhoffs Søn, der ikke var til Stede.

Kl. 14,41: Udrykningstjenesten tilkaldt til Maskinfabrikken "Hero", Nordre Fasanvej 218, hvor 9 Sabotører havde indfundet sig og jaget ca. 20 Arbejdere ud af Fabriksbygningen, hvorefter der blev udlagt 2 Bomber, der straks efter eksploderede og anrettede betydelig Skade paa Bygningen og de omkringliggende Ejendomme, hvor der blandt andet blev knust en Mængde Ruder. Ingen Mennesker tilskadekommen.

Kl. 20,25 meldes fra Station 7, at 2 tyske Soldater kort forinden havde opholdt sig paa Lyngbyvej ved Haraldsgade, hvor de forsøgte at sælge Pistoler til forbipasserende Personer. En Reservebetjent, der havde observeret Soldaterne, hvoraf den ene var en Underofficer, mente at kunne genkende de paagældende. Gernersgadevagten kom til Stede og foretog Afsøgning af Kvarteret og den nærliggende Kaserne i Militærdepotet ved Lyngbyvej, men Afsøgningen gav intet Resultat.

Kl. 21,15 indgik til saavel Station 3 som Udrykningstjenesten Melding om, at der var hørt Skydning med Pistol paa Sct. Annæ Plads ved St. Strandstræde. Det viste sig at hidrøre fra en Episode, der var opstaaet mellem en civil S.D.-Mand og en civil Finne. Aarsagen var, at S.D.-Manden vilde sælge en Pistol. Da de begge opholdt sig ved Sct. Annæ Plads, trak S.D.-Manden pludselig sin Pistol frem og skød paa nært Hold et Skud gennem Maven paa Finnen, der derefter blev kørt til Kommunehospitalet i en tilkaldt Ambulance. Under Skydningen kom 2 Politibetjente til Stede fra Nyhavn, men dette har formentlig ikke været belejligt for S.D.-Manden, der bevæbnet med 2 Pistoler søgte at holde de 2 Politimænd paa Afstand, hvorefter han fik Lejlighed til at undløbe.

Opdagelsespolitiet, der i Mellemtiden var blevet tilkaldt til Kommune-


117

hospitalet, rekvirerede kort efter Assistance fra Udrykningstjenesten, idet den omhandlede S.D.-Mand nu havde indfundet sig der, hvor han viste sig meget truende overfor Opdagerne. Da Udrykningstjenesten kom til Stede, var den paagældende paa samme Maade truende overfor dette Personale, hvorfor man saa sig nødsaget til at afvæbne ham. Det viste sig herunder, at han var i Besiddelse af tysk Ausweis lydende paa Navnet Børge Nielsen.

Kort Tid efter kom Gernersgadevagten samt nogle tyske Sikkerhedspolitimænd fra Dagmarhus til Stede. De paagældende Politimænd gav højlydt sine Mishagsytringer tilkende overfor den anholdte S.D.-Mand Børge Nielsen, hvorefter denne toges med som anholdt til Dagmarhus.

Umiddelbart efter Anholdelsen af S.D.-Manden kom der 3 Schalburgfolk til Stede, idet Børge Nielsen paa Vejen til Kommunehospitalet havde tilkaldt Assistance. De paagældende Schalburgfolk blev paa en meget bestemt Maade afvist af det tyske Sikkerhedspoliti.

Den saarede Finne, hvis fulde Navn er Oscar Aron Westmann, født i Finland den 9. September 1914, var formentlig udenfor øjeblikkelig Livsfare.

Kl. 21,08 blev Gernersgadevagten tilkaldt til Tivoli, hvor et Medlem af Vaaben S.S. - Rudolf Fabel - var gaaet "amok" i "Eros Bar", idet han truede Værten, Gæsterne og det tilkaldte Politi med Pistol. En Mand havde afvæbnet den paagældende, inden Gernersgadevagten kom til Stede. S.S. Manden førtes til Kastellet.

Kl. 22,07: Gernersgadevagten tilkaldt til Harald Kiddesvej Kl. 19,50, hvor en S.S.Schütze Holger Henrik Hansen havde følt sig truet. Anledningen var, at han paa daværende Tidspunkt opholdt sig ved en Telefonautomat, hvor 2 Kriminalbetjente fra Frederiksberg havde søgt efter en 10 Øre i Lommen, og dette havde S.S. Manden optaget som en Trusel, idet han troede, at de paagældende Kriminalbetjente søgte efter Skydevaaben. Sagen ordnet paa Stedet.

Kl. 23,15: Gernersgadevagten tilkaldt til Station 2, hvor S.S.-Sturmmand Ingolf Philip Jensen var indbragt for Beruselse. Indsat i Kastellet.

Kl. 23,35 tilkaldtes Gernersgadevagten til Raadhuspladsen, hvor der havde været Slagsmaal mellem civile Danskere og nogle civile "Frikorpsmænd". Da Vagten kom til Stede, var de kæmpende Parter forsvundet.

Kl. 23,50 hørtes 1 kraftig Eksplosion i Sydhavnskvarteret, og det viste sig at være Aage Sørensens Maskinfabrik, Stubbeløbsgade 35, der paany var blevet saboteret. Stor Skade paa Bygninger. Ingen Mennesker tilskadekommen.

Kl. 0,55 melder Station 1, at der Kl. 0,35 havde fundet et Røveri Sted i Løngangsstræde udfor Missionshotellet. Skræddermester Larsen, Aalborg, der for Tiden bor paa nævnte Hotel, blev "holdt op" af 2 Per-


118

soner, der formentlig var i Besiddelse af Pistol, og frarøvet sin Tegnebog med 600 Kr. Røverne havde udtalt, at de var fra "Gestapo". Opdagerne underrettet.

Kl. 5,10 melder en Overpolitibetjent paa Station 1, at 2 Politibetjente, der var civile og som i deres Fritid havde opholdt sig i Sct. Pederstræde. Kl. 0,40 havde observeret nogle unge Mennesker, som var noget højrøstede. Pludselig saa de, at en af de unge Mennesker tog en Pistol frem og truede de andre til at fjerne sig.

Da Politibetjentene ikke havde Pistol med, gik de til deres nærliggende Logi for at blive bevæbnet, men da de kom tilbage, var de unge Mennesker forsvundet.

Der har i Døgnets Løb været Melding om "Fantasibomber" følgende Steder: Antiautomaten, Pilestræde 19, Café Absalon, Frederiksberggade 38.

 

Fra den 5. Maj til den 6. Maj.

Kl. 22,35 meddelte Udrykningstjenesten, at der Kl. ca. 22,15 var sprængt en Rude ved en mindre Sabotagebombe, der var anbragt uden for Cigarforretningen, Enghavevej 61. Forretningens Indehaver er kendt som Tilhænger af D. N. S. A. P. Der skete kun mindre Skade.

Kl. 5,15 meddelte St. 2, at der Kl. 4,25 var trængt Sabotører ind i Firma Bochs Herreekviperingsforretning, Østergade 26, hvor de efter at have overmandet Sabotagevagterne, røvede 3 Maskinpistoler og 3 alm. Pistoler.

 

Fra den 6. Maj til den 7. Maj.

Kl. 10,40: Sabotage mod Hærens Flyvertroppers Værksteder, Kløvermarksvej. Sammenstyrtning og Brand. Der har været udlagt 3 Sabotagebomber. Bygningerne totalt ødelagt.

Kl. 14,35: Sabotagevagten ved Telefonhuset, Nørregade og Larslejstræde, afvæbnet. Gerningsmændene undløb.

Kl. 19,50: Statsbanernes I. Distrikt meddelt pr. Telefon, at et Særtog, der medfører ca. 800 Personer og en Del Ammunition, skal afgaa fra Hillerød Kl. 21,00 over København. Geheime Staatspolizei har pr. Telefon meddelt Statsbanernes I. Distrikt, at man har anholdt en Mand, der har tilstaaet, at der er planlagt Sabotage mod dette Særtog. Samtlige Politimestre langs Ruten straks underrettet pr. Fjernskriver.

Kl. 20,30: Station 7 melder om stærk Skydning i Kvarteret omkring Rosenvængets Allé, A. F. Kriegersvej og ved Schalburgkasernen. Gernersgadevagten tilkaldt.

Kl. 23,34: Særtoget er ankommet til Glostrup Kl. 23,20. Den af Køben-


119

havns og Frederiksbergs Politi etablerede særlige Bevogtning derefter ophævet straks.

Kl. 23,40 melder Station 9 om Sammenstød mellem tyske Soldater og danske Civilpersoner paa Droskeholdepladsen paa Toftegaards Plads i Valby. Politivagten i Gernersgade tilkaldt. Efter en lang og omstændelig Undersøgelse er det fastslaaet, at det hele ingenting er.

Kl. 23,55 melder Station 7 om "lange Salver" fra Rosenvængets Allé 32.

Kl. 0,13: Sabotage mod A/S Hertzs Bogtrykkeri, Snorresgade 22. Sammenstyrtning og Brand. Bygningen totalt ødelagt. Ingen saarede eller dræbte. Ilden under Kontrol Kl. 0,30.

Kl. 0,46: Politivagten i Gernersgade melder, at Undersøgelsen ved Rosenvængets Allé 32 har givet til Resultat, at det er konstateret, at Marineposterne er beskudt fra et nærliggende Pensionat, hvorfor Marineposterne besvarede Ilden. Medens Undersøgelsen stod paa, blev der paany skudt i Kvarteret, men det var ikke muligt at stedfæste, af hvem og hvor der er skudt.

 

Fra den 7. Maj til den 8. Maj.

Kl. 20,30: Gernersgadevagten kaldt til Beværtningen, Møntergade 4, i Anledning af Slagsmaal mellem 3 tyske Soldater. Ingen Danskere impliceret.

Kl. 23,10: Gernersgadevagten kaldt til Strandvej i Anledning af angivet Slagsmaal mellem tyske Soldater og Danskere. De paagældende var forsvundet, da Gernersgadevagten kom til Stede.

Kl. 23,30 meldtes Skydning ved Ørstedsværket, Centralværkstederne og Vestre Fængsel.

Ved Ørstedsværket angav en Sabotagevagt, at en Mand havde forsøgt at klatre over Hegnet.

Ved Centralværkstederne undlod to Mænd (uden for Terrainet) at standse paa Politiposternes Tilraab, hvorfor der affyredes 2 Skud.

Eftersøgning med Hunde alle 3 Steder uden Resultat.

Kl. 3,35: Der angives fra en Bil at være skudt ind mod Ørstedsværket. Posterne skød efter Vognen, der kørte bort.

Kl. 6,16: Gernersgadevagten kaldt til Refshaleøen (Burmeister & Wain), hvor to tyske Soldater havde forlangt Plads ved Hovedindgangen.

 

Fra den 8. Maj til den 9. Maj.

Kl. 9,55 eksploderede en Bombe i Søværnets Prøveanstalt paa Holmen. Ved Eksplosionen blev en Mand dræbt og 5 saarede. Bomben var indleveret af Rigspolitiets tekniske Afdeling, idet Afdelingen ønskede Bom-


120

ben, som var hjemmelavet, nærmere undersøgt. Blandt de saarede, som alle blev kørt til Sundby Hospital, er 2 Kriminalbetjente, som havde bragt Bomben ud til Prøveanstalten.

Kl. 11,00 indfandt nogle Sabotører sig hos Burmeister & Wain, hvor de holdt Vagten op og anbragte en Bombe i Kompressorstationen, som derefter sprang i Luften.

Kl. 13,20: Det meddeles fra Universitetet, at Professor Carsten Høeg, Klassisk Filologi, Hassagers Collegium, er taget af det tyske Sikkerhedspoliti Kl. 7,30 den 7. Maj 1944.

Kl. 17,40: Falsk Anmeldelse om, at en Person skulde være blevet skudt i en Beværtning paa Hjørnet af Ægirsgade og Tagensvej.

Kl. 18,30 blev en Politimand, der patrouillerede paa Hjørnet af Gl. Kongevej og Vestre Farimagsgade, af en dansktalende Mandsperson, der legitimerede sig som Medlem af S. D., anmodet om at transportere 3 anholdte til Dagmarhus. Da Politimanden nægtede dette og tilkaldte Assistance fra Stationen, gik først de 3 anholdte deres Vej, hvorefter Mandspersonen, der i øvrigt havde haft Pistolen fremme uden dog at true med den, ogsaa forsvandt.

Kl. 22,05 lavede 3 Frikorpsmænd sammen med deres Damer en Del Uorden i et Hotel i Colbjørnsensgade. Gernersgadevagten bortviste Frikorpsmændene.

Kl. ca. 23,00 blev en Vagtpost paa Riffelsyndikatet i Frihavnen "holdt op" af 2 Personer, som efter det nu oplyste selv arbejder paa Fabrikken. De fratog Vagtposten en Maskinpistol, som de kastede over Indhegningen til en tredie Person, som opholdt sig uden for Indhegningen, hvorefter de alle 3 forsvandt. Sabotagevagterne eftersatte dem og affyrede herunder en Del Skud. Herved blev en Kvinde, der opholdt sig paa S-Banestationen Nordhavn, ramt i den ene Haand af en Kugle og lettere saaret. Da det formodedes, at en af de eftersatte Mandspersoner var løbet ind i Ejendommen Herninggade Nr. 2, blev tysk Politi tilkaldt, og Ejendommen blev afspærret og undersøgt. Tyskerne anholdt en Mand og transporterede ham bort. Kl. 2,25 var det tyske Politi færdig med Undersøgelserne og kørte bort uden at have foretaget flere Anholdelser.

Kl. 0,30 blev en beruset S.S.-Mand anholdt af Gernersgadevagten paa Langebro, hvor han havde vist de forbipasserende sin Pistol uden egentlig at true med den.

Kl. 6,45 indfandt 2 Personer sig paa Reichardts Chokoladefabrik, Nygaardsvej Nr. 47, hvor de tvang en Laborant, der arbejdede i Virksomheden, til at udlevere 2 af Sabotagevagternes Pistoler, hvorefter de forsvandt.

Det tyske Politi har uopfordret til Københavns Opdagelsespoliti afleveret Sagen og anholdte Niels Børge Jensen, der er sigtet for uagtsomt Manddrab paa Graver Andreasen fra Apostelkirken.


121

Fra den 9. Maj til den 10. Maj.

Døgnet forløb i Ro bortset fra en Episode med 3 tyske Soldater, der forulempede Folk i Tivoli, og bortset fra en Episode i Restaurant "Mayfair", hvor to uniformerede Schalburgfolk slog en Gæst til Jorden med deres Pistoler. Schalburgmændene undslap.

Fuldmægtig Zachariassen, "Det Danske Petroleums Aktieselskab", Sct. Annæ Plads, anholdt af tysk Sikkerhedspoliti.

 

Fra den 10. Maj til den 11. Maj.

Kl. 15,40: 2 pistolbevæbnede Mænd indfinder sig i Opdagelsespolitiets Lokaler i Stueetagen paa Politigaarden, hvor 2 Arrestanter er til Afhøring. De holder det afhørende Personale i Skak, medens de forsyner Arrestanterne med Vaaben. Alle 4 undviger derefter igennem et Vindue imod Hambroesgade. Arrestanternes Navne er: Ehrnhardt Ehrnberg Fraun, f. 23. December 1914 i København, og Freddy Evald Petersen, f. 29. August 1914 i Gentofte.

Kl. 19,56: Station 6 modtager en anonym Telefonmelding om, at Personalet kan forvente at blive "holdt op" efter Kl. 21.

Kl. 23,02: Politivagten i Gernersgade rekvireret til Ejendommen, Rosenvængets Allé 32, hvor der skydes kraftigt. Senere meldes, at Posterne ved Ejendommen har kastet 2 Haandgranater ind i den tilstødende Have, hvorfra de mente, de var blevet beskudt. Ingen Skade.

Kl. 0,20: Posterne paa Nørrebros Runddel faar Underretning om, at der er anbragt en Bombe ved et af Hellefyrene paa Runddelen. Afspærring foretages, men "Bomben" viser sig at være en tom Pilsnerflaske.

Der har været meldt om Fantasibombe paa Sukkerfabrikken i Langebrogade.

 

Fra den 11. Maj til den 12. Maj.

Kl. 20,15 fandt et "hold op" Sted paa Maskinfabrikken, Nørre Allé 3, som arbejder for Værnemagten. 3 pistolbevæbnede Mænd brød et Skab op og fjernede sig med en Pistol.

Kl. 21,45: Gernersgadevagten tilkaldt til Café "Poppedrengen" til Slagsmaal mellem tyske Soldater indbyrdes.

Kl. 22,40: St. 3 melder, at nogle Personer har banket paa hos Dyva & Jeppesens Bogtrykkeri, Sølvgade 10, hvor de angav at skulle hente nogle Radioprogrammer til "Fædrelandet". De blev afvist og forsvandt.

Kl. 23,00: Personale sendt til Telefoncentralen Nora, Baggesensgade, hvor der skulde være blevet skudt. Intet fundet.

Kl. 23,04 skete en Eksplosion i Stefansgade. En Bombe var lagt udfor Læderforretningen i Nr. 20, som indehaves af et Medlem af D. N. S. A. P. Butiksruden og Ruder i de omliggende Ejendomme knust.


122

Kl. 0,10: Gernersgadevagten har ved Hotel Cosmopolite anholdt en tysk Officer, som havde generet en Dame.

Kl. 0,15, sprang en formentlig hjemmelavet Bombe paa Trappegangen Overgade o. Vandet 16. Ingen større Skade.

Kl. 1,10: En Student er ved Indgangen til Fælledparken blevet frarøvet Ur og Tegnebog af en pistolbevæbnet Mand.

 

Fra den 12. Maj til den 13. Maj.

Kl. 15,50 styrtede en tysk Flyvemmaskine ned i Sortedamssøen ved Fredensbro. Under Nedstyrtningen væltede Maskinen nogle Træer ved Dosseringen. En tilfældig forbipasserende Mand, Grosserer Harris, 71 Aar gl., Sortedamsdosseringen 59 G, blev ramt af et omstyrtende Træ og var død ved Ankomsten til Hospitalet. Fru Carla Elmstedt, Studsgaardsgade 64, og en 10-aarig Pige blev ligeledes saaret ved Ulykken.

Kl. 16,25 blev Gernersgadevagten rekvireret til Rosenvængets Allé, hvor der blev skudt af nogle Marinevægtere.

Kl. 22,10 fik Station 8 telefonisk Meddelelse om, at nogle Personer var set passere ind gennem Indgangen til Laasefabrikken "Ruko" paa Ørnevej. Da Stationens Transportvogn ankom til Stedet, kom netop 4 unge Mennesker ud fra Fabrikken. De blev fuldstændig overrumplet og lod sig straks afvæbne af Politiet. De viste sig at være i Besiddelse af 6 Pistoler, af hvilke de 2 lige var blevet frataget Sabotagevagten inde i Fabrikken. De anholdte blev ført til Station 8. Det oplyses, at de 4 anholdte efter at være kommet ind paa Fabrikkens Omraade holdt den eneste tilstedeværende Sabotagevagt op, hvorefter de fratog ham hans Pistol, bandt ham og tvang ham til yderligere at udlevere en Pistol, der fandtes paa Fabrikken.

Kl. 22,50 meddelte Station 8, at der er blevet kastet Stinkbomber ind gennem Brevsprækken hos Vaskeriejer Andreasen, Teklavej 27, 1., og hos Malersvend Ejner Hansen, Stærevej 5. Motivet kendes ikke.

Kl. 23,25 meddeler Station 8, at der er blevet kastet et Par Bomber mod Ejendommen paa Hjørnet af Jyllingevej og Slotsherrensvej. Attentatet mod Ejendommen skyldes formentlig, at der i nævnte Ejendom bor 2 S.S.-Mænd. Disse kom dog ikke til Skade ved Eksplosionen. Derimod skete der en hel Del materiel Skade paa Ejendommen.

Kl. 23,30 meddeler Station 8, at Viceværten i Ejendommen, Frederikssundsvej 129, kort forinden i nævnte Ejendoms Opgang F har fundet en cylinderformet bombelignende Genstand. Der var tændt Ild i en Lunte, men det lykkedes Viceværten at faa slukket Ilden, hvorefter han tog Bomben med sig ind i sin Lejlighed, hvor han begyndte at skille den ad, men holdt dog op med dette Forehavende og underrettede i Stedet Politiet, der foranledigede Sprængeksperten tilkaldt. Der er ikke oplyst noget om noget politisk Motiv.


123

Kl. 1,00 meddelte Station 2, at der er sket en stor Bombeeksplosion i eller ved Illum paa Østergade. Der er sket betydelig materiel Skade, men ingen Mennesker led Overlast. Blandt andet er alle Ruder i samtlige Ejendomme paa en stor Strækning af Strøget og Pilestræde knust.

Kl. 3,20 meddelte Gernersgadevagten, at 3 unge Mennesker efter Anmeldelse af 2 Schalburgfolk var blevet anholdt og indbragt til Hellerup Politistation, fordi de efter Anmeldernes Udsagn paa Strandvejen havde sunget "My old Kentucky home". Efter at de anholdte var kørt til Hellerup Politistation, forlangte S.S. i Jernbanegade dem udleveret, men dette modsatte det danske Politi sig.

Kl. 8,10 fik Station 7 telefonisk Melding om, at Skydning fandt Sted i Willemoesgade. Da Stationens Transportvogn ankom til Stedet, oplystes det, at en Sabotagevagt, Roar Dalholm, der boede Willemoesgade 54, 1, kort forinden var blevet skudt af 3 pistolbevæbnede Personer inde i Gaarden til den nævnte Ejendom. Sabotagevagten blev i haardt saaret Tilstand ført til Hospitalet.

De 3 Gerningsmænd, der var paa Cykle, traf omtrent umiddelbart udenfor paa Gaden en Politibetjent, hvem de afvæbnede, hvorpaa de straks kørte. Station 7's Personale forsøgte at finde Gerningsmændene, men de undslap.

 

Fra den 15. Maj til den 16. Maj.

Kl. 16,13 skød Kriminalbetjent Uhrskov, Kolding, paa en Mand, som sigtes for Tyveri, og som var løbet fra ham paa Hovedbanegaarden for nogle Dage siden. Han blev truffet paa Gerbrandtsvej 12 og satte sig ved Anholdelsen saa voldsomt til Modværge, at Kriminalbetjenten maatte gribe til sin Pistol. Tyven blev ramt i det ene Ben.

Kl. 18,30 blev der af 4-5 Mandspersoner foretaget Forsøg paa Røveri af Købekort i Skattepalæet i Gyldenløvesgade. Personerne, der formentlig var bevæbnet, blev bange og forsvandt, da Raadhusbetjent Sødergren fortalte dem, at Købekortene blev bevogtede af 4 bevæbnede Betjente.

Der blev i Aften under et Møde i Blindesamfundets Lokaler, Bogensegade 8, uddelt kommunistisk Propaganda, trykt med Blindeskrift. Den Person, der uddelte Propagandaskrifterne kunde ikke signaliseres.

Kl. 3,45 opstod der en mindre Ildløs i en Garage, Jagtvej 109. Ilden blev hurtigt slukket, men ved Oprydningen fandtes der en Mængde mistænkelige Ting, bl. a. 2 tyske Militæruniformer, røgede Varer, Konserves m. m.

 

Fra den 16. Maj til den 17. Maj.

Kl. 16,14 meddelte Station 3, at Havnearbejderne i Frihavnen har nedlagt Arbejdet, fordi det tyske politi har anholdt Havnearbejdernes sam-


124

lede Bestyrelse samt beslaglagt Kassen og Kartoteket. Grunden skal være, at Havnearbejdernes Tillidsmand i Frihavnen i Lørdags blev afskediget, hvorefter han gik til det tyske Politi. Kl. 17,15 meddelte Søpolitiet, at Havnearbejderne i hele Havnen har nedlagt Arbejdet.

Kl. 16,17 blev en Ambulance sendt til "Citroën" i Sydhavnsgade, hvor Vagtlederen havde saaret en Vagtmand i Armen ved et Vaadeskud under Eftersyn af en Pistol.

Gernersgadevagten er i Døgnets Løb rekvireret til følgende Steder:

"Kl. 21,05 til Garderkasernen, hvor nogle der indkvarterede tyske Drenge havde kastet Sten ud paa Gaden til Gene for Trafikken. Drengene ignorerede det danske Politis Paatale.

Kl. 21,40 til Station 7, hvortil var indbragt en dansk S.S.-Mand og en civil dansk Mand, der havde gjort sig skyldig i Værtshusuorden. Gernersgadevagten anholdt S.S.-Manden, og Rapport bliver indgivet paa den anden Person.

Kl. 23,15 til Beværtningen, Strandvej 6 H, hvor S.S.-Rottenführer Robert Pedersen, der var beruset, havde truet Gæsterne med Pistol. Anholdt af Gernersgadevagten.

Kl. 22 blev der af en anonym Person telefoneret til Cirkus Schumann, at en Bombe, der var anbragt i Bygningen, vilde eksplodere i Løbet af en halv Time. Intet foretaget - intet sket.

Kl. 0,25: Sabotagevagten ved Transformatorstationen ved Østre Gasværk anmoder om Assistance, idet Vagten mente at have set 2 Personer krybe over Plankeværket. Terrænet afsøgt uden Resultat.

Kl. 9,15: Politivagten meddeler paa Anledning, at Arbejderne i Frihavnen atter har optaget Arbejdet paa normal Vis. 3 af Bestyrelsesmedlemmerne er løsladt, men Kassereren er stadig anholdt.

I den øvrige Havn har der overhovedet ikke været mærket Strejke.

 

Fra den 17. Maj til den 18. Maj.

Kl. 12,10 skaffede tysk Sikkerhedspoliti sig Adgang til Lejligheden, Højdedraget 11, 1. Sal th. hos Fru Thuesen. Hun har to Sønner, hvoraf den ene tidligere har været anholdt af tysk Politi. Det tyske Politi medtog fra Lejligheden 12 Smalfilms.

Kl. 22,05 blev Vagten i Gernersgade tilkaldt til "Trocadero", Jernbanegade 6. Medlemmer af Frikorpset og nogle Gæster i Klammeri.

Kl. 22,10 meddelte St. 7, at formentlig er Civilingeniør Knud Bech Vilgaard Sørensen, Vardegade 22, 1., Varmemester Kaj Herman Valdemar Petersen, Holstebrogade 9, St., og stud. med. Carl Erik Vilgaard Sørensen, Herninggade 9, 1., anholdt af de tyske Myndigheder.

Kl. 0,20 blev Vagten i Gernersgade tilkaldt til Aaboulevarden ved Blaagaardsgade i Anledning af Spektakler i en Linie 19 Sporvogn. En


125

S.S.-Mand og en civil Dansker impliceret. S.S.-Manden skød et Par Skud i Luften med sin Revolver. Han blev medtaget af Gernersgadevagten.

Kl. 6,35 blev i Sigurdsgade 9, St., Lejlighedens Indehaver - Carl Røder - anholdt af tysk Sikkerhedspoliti.

Kl. 9,45 indfandt tysk Sikkerhedspoliti sig hos Ingeniør Ludvigsen, Jydeholmen 29. Det konstateredes ved dansk Politi, at det var tysk Politi.

Der har været meddelt om Telefonbomber hos Firmaet Houlberg, Kødbyen, Kl. 7, 10,05, 13,05, 13,08, 13,15 og 13,22. Arbejderne har hidtil faaet et Gratiale, naar der har været meddelt om Telefonbomber, men denne Udbetaling ophørte i Gaar.

 

Fra den 18. Maj til den 19. Maj.

Kl. 15,27 blev Sabotagevagt Ernst Otto Møbius, f. i Tyskland d. 7. Juni 1915, dræbt ved Revolverskud paa Nørrebrogade ud for Fælledvej af tre muligt fire Cyklister, der forfulgte ham.

Under Skydningen kom Overbetjent A. Jørgensen, St. 1, der var paa Vej til Tjeneste, til Stede, og da han forsøgte at komme den overfaldne til Hjælp, blev han forsøgt afvæbnet, men da det ikke lykkedes, skød een af Gerningsmændene ham ned bagfra. Han blev ramt af et Projektil, der er gaaet gennem Maveregionen. Han blev straks opereret paa Rigshospitalet. Projektilet har berørt Leveren. Der kan intet sikkert siges om hans Tilstand.

Kl. 17,07 flygtede en civil Mandsperson fra tysk Sikkerhedspoliti ad Købmagergade. Vagten i Gernersgade blev tilkaldt.

Kl. 18,50 blev der fra Stedet omkring Carl Langesvej i Valby kastet med Sten mod Gedserekspressen. 1 Rude knustes - i øvrigt intet sket.

Kl. 20,18 blev Vagten i Gernersgade tilkaldt til Beværtningen "Postillionen" i Istedgade 38. Skænderi mellem en S.S.-Mand og en Kvinde.

Kl. 4,45 foretog tysk Politi Husundersøgelse hos en Dame, der bor Horserødvej 18. De eftersøgte en Mand, der skulde bo hos hende, men traf ham ikke.

Kl. 4,50 foretog tysk Politi Husundersøgelse Jagtvej 25, 2. Sal hos Hagelin. Der blev skudt ind gennem Entredøren. Hagelin sigtedes for at være i ulovlig Besiddelse af Skydevaaben.

Kl. 8,50 blev et Reservepostbud, der formentlig er Nationalsocialist, under Brevombæring skudt i Baggesensgade 19.

 

Fra den 19. Maj til den 20. Maj.

Kl. 10,25 blev en Baneformand, der ved Vigerslevbroen skulde udbetale Lønninger, af pistolbevæbnede Personer frarøvet 2000 Kr.

Kl. 12,12 anholdt Opdagerne i Lersøen den fra Politigaarden flygtede Fraun, der ved Anholdelsen blev skudt i Armen.


126

Kl. 12,56 meddeler Station 3, at en Reservebetjent Kl. 11,30 i Store Kongensgade efter Paavisning anholdt 2 Mand for "Sort-Børs-Handel". De rev sig løs fra ham og søgte Ly bag en tysk Soldat, der trak sin Pistol. En anden Politimand, der var kommet til, trak ligeledes sin Pistol og skød et Skræmmeskud, hvorpaa Soldaten og de anholdte løb. De to anholdte blev stoppet af 2 uniformerede tyske Politimænd, der bragte dem til Gernersgadevagten, hvorfra de blev afgivet til dansk Politi. Soldaten forsvandt.

Kl. 17,25 blev Gernersgadevagten kaldt til Vesterbrogade udfor Hotel "Nordland", hvor en S.S.-Mand havde anholdt en Mand, der var i Besiddelse af Vaaben.

Kl. 19,20, trængte 2 Personer, hvoraf den ene var bevæbnet med Pistol, ind i "Oliemøllernes Fagforening", Middelfartsgade 5, St., hvor de tvang de tilstedeværende til at udlevere 700 Kr.

Kl. 20,50. anmeldte en Telefonistinde paa Station 1, at hun i Raadhusstræde var blevet generet af en beruset tysk Marinesoldat, der løb efter hende med trukken Bajonet. Marinesoldaten blev forgæves eftersøgt.

Kl. 21,30: Efter Udenrigsministeriets Ordre overtog Politiet Bevogtningen af "Teknosan", Ryesgade 21.

Kl. 21,35 foretog tysk Politi paa Vesterbrogade udfor Nr. 2 B Anholdelse af 5, Personer, der blev indbragt til Dagmarhus. Aarsagen ukendt.

Kl. 23,18 udbrød der formentlig som Følge af Sabotage ved Larsens Plads, Pakhus 10, en større Brand. Der brændte et større Parti Tæpper m. v.

Kl. 23,30 trængte 3 bevæbnede Mænd ind paa "Larsens Metalværk", Carl Jacobsensvej 19 i Valby, hvor de frarøvede Sabotagevagten nogle Pistoler.

Kl. 23,30: To unge Mennesker havde lagt nogle Pakker fra sig paa en Bænk paa Kongens Nytorv ud for Hjørnet af Charlottenborg. Pakkerne syntes at indeholde Sprængstof, og Sprængkommandoen, der kom til Stede, konstaterede, at det var ladte tyske Luftværnsgranater, som Kommandoen medtog.

Der har været "Fantasibomber" hos Brdr. Houlberg Kl. 9,30. og Kl. 13,05.

 

Fra den 20. Maj til den 21. Maj.

I Beretningen for den 19. ds. omtaltes, at en S.S.-Mand havde anholdt en Mand, der var i Besiddelse af Vaaben. Ved nærmere Undersøgelse viste det sig, at S.S.-Manden var Sturmmann Hans Christoffersen, der havde erklæret, at Pistolen var hans. Han var i Forbindelse med en ung Mand, Mælkeassistent Viggo Rosengren Nielsen, født den 21. December

127

1927 i København, boende Saxogade 21, 4., der oplyste, at han havde faaet Pistolen af S.S.-Manden for at sælge den til den anholdte for en Pris af 200 Kr.

S.S.-Manden skulde derefter anholde paagældende, der skulde føres til Dagmarhus, hvor han skulde sigtes for illegal Vaabenbesiddelse. Den anholdte indrømmede.

Viggo Nielsen havde forklaret, at det var en Pistol, som han havde fundet, da han arbejdede paa Værløse Flyveplads. Sturmmannen Hans Christoffersen havde til Gernersgadevagten forklaret, at han tidligere havde anholdt 12 Personer paa samme Maade som i Dag for illegal Vaabenbesiddelse.

Kl. 11,25 blev Indehaveren af Skotøjsforretningen, Amagerbrogade 224, Svend Arne Larsen, født 21. Februar 1912 i København, dræbt ved Pistolskud i sin Forretning. Motiv ubekendt.

Kl. 11,37 indfandt 4 pistolbevæbnede Mænd sig i Bjelke & Rasmussens Systue, Classensgade 71, 2.; de jog Personalet ud, overhældte Lokalerne med Benzin og stak Ild i noget Celluloid, som de kastede fra sig. Gerningsmændene undløb; i nævnte Systue fremstilles Uniformer for Værnemagten. Skaden mindre omfattende.

Kl. 16,10: Politivagten i Gernersgade kaldt til Købmagergade 37, hvor en spirituspaavirket Mand - uniformsklædt, men med almindelig Overfrakke yderst - var gaaet ind i en Cigarforretning, efter at han havde truet en civil Dansker med Pistol og visiteret ham. Gerningsmanden undløb.

Kl. 17,15 blev Slagtermester Valdemar Søndergaard skudt ned i sin Forretning, Gothersgade 45, af ubekendt Mandsperson, der undløb. Slagtermesteren død ved Ankomst til Hospital. Motiv?

Kl. 20.45: Politivagten i Gernersgade af Krisepolitiet kaldt til Forhaabningsholms Allé 33 i Anledning af en Episode med tyske Marinesoldater, der var fundet i Besiddelse af saakaldte Krisevarer.

Kl. 23,25: Gernersgadevagten kaldt til Enghaveplads til en Episode med en beruset, tysk Soldat i en Sporvogn; ordnet paa Stedet.

Kl. 23,30: Gernersgadevagten tilkaldt til Slagsmaal mellem Tyskere og Danskere paa Hjørnet af Nybrogade og Frederiksholms Kanal, hvor der skulde have været brugt Skydevaaben. Ved Ankomsten var der Ro.

Kl. 0,25 sprængtes 2 eller flere Sabotagebomber, der var anbragt i Pelsvareforretningen, Sdr. Boulevard 67-69; større Skade paa Bygningen, herunder en Pille bortsprængt. Ruder knust i stort Tal, enkelte Personer lettere tilskadekommet.

Kl. 0,30, blev en Motorcykelpatrouille paa 2 Mand af Søpolitiet beskudt, medens den befandt sig ud for Nordhavnsværftet; Patrouillen ikke saaret. Sagen endnu ikke oplyst.

I Nattens Løb foretog Udrykningstjenesten Udrykning til Østre Gas-


128

værk, til "Titan" og til Statsbanernes Centralværksteder, men i de nævnte Tilfælde var det enten blind Alarm eller ogsaa endte Eftersøgningen resultatløs.

 

Fra den 21. Maj til den 22. Maj.

Kl. 14,50: Gernersgadevagten tilkaldt til Schalburgkasernen, Blegdamsvej, idet Schalburgfolk har anholdt 2 civile Personer og slæbt dem derind. Gernersgadevagten vilde imidlertid ikke rykke ud hertil, og gennem Afdeling A.S. meddelte Vagtkommandøren, at det var 2 Schalburgfolk, der var anholdt.

Kl. 21,05 blev Gernersgadevagten tilkaldt til Amagertorv, hvor 4 berusede, tyske Soldater generede Færdselen.

Kl. 21,30 blev Udrykningstjenesten og Station 7 tilkaldt til Hovgaardsgade 6, 2., hvor der kort forinden var hørt Skud. Da det danske Politi kom til Stede, var der posteret tysk Sikkerhedspoliti paa Trappen, hvortil der blev forment det danske Politi Adgang.

I Ejendommen bor Politibetjent Søderberg, og det konstateredes, at det var ham, der skulde anholdes, men han, der var hjemme, nægtede at lukke op.

Senere paa Natten blev det omliggende Kvarter afspærret en kort Tid, hvorefter Afspærringen igen blev ophævet.

Søderberg, der skulde have mødt til Tjeneste i Dag Kl. 8, er udeblevet.

Tysk Politi oplyste næste Dag, at han var blevet dræbt ved Skud, da han havde sat sig til Modværge.

Kl. 22,12 blev Gernersgadevagten tilkaldt til Café Royal, Ved Stranden, hvor en tysk Soldat (Obergefreiter) havde truet en Tjener med Pistol. Soldaten, der var noget beruset, blev medtaget og indsat i Kastellet.

Kl. 23,58 blev Gernersgadevagten tilkaldt til Station 5, hvor en tysk Militærperson kort forinden - medens han opholdt sig paa Vesterbrogade ved Frihedsstøtten - havde tildelt en C.B.-Betjent et Slag i Ansigtet. Militærpersonen, der tilhører Waffen S.S., blev taget med af Vagten.

Kl. 24,00: En civil, beruset Tysker, tilsluttet den tyske Værnemagt, anholdt uden for Politigaarden, hvor han gik rundt med en Pistol og mente, det var en Restauration. Gernersgadevagten afhentede den paagældende.

Kl. 0,55 blev Udrykningstjenesten tilkaldt til Amerikavej Nr. 4, hvor Sabotagevagterne havde følt sig truet, idet der var affyret et Skud i Nærheden af Vagtstedet. Det viste sig at være en S.S.-Mand, der havde affyret et Skud i den Tro, at der var en Sabotør i Nærheden af Bevogtningsstedet.

Kl. 9,15: En Mandsperson meddelte Station 7, at han i Aftes Kl. ca. 22,00


129

havde set 2 tyske Militærpersoner paa Forbindelsesstien mellem Classensgade og Bergensgade kaste en Cykle Over Plankeværket til Døvstummeinstituttet.

 

Fra den 22. Maj til den 23. Maj.

Kl. 11,55: Gernersgadevagten kaldt til Hotellet, Vesterbrogade 23, hvor et dansk Medlem af tysk Sikkerhedstjeneste havde truet med at begaa Selvmord, da han følte sig forfulgt, fordi han skulde have angivet en Sabotør.

Kl. 16,45: Ildpaasættelse forsøgt hos Weichert, Ourøgade 19. Sammenrullet Papir overhældt med en brandbar Vædske stukket ind ad Brevkassen. Familien, der paastaar sig politisk uinteresseret, slukkede selv Ilden.

Kl. 18,45 Sabotagebrand Ll. Strandstræde 14 o. G. i Radiofabrik. 1 eller 2 Bomber sprængt Hul i en Mur. Materiel Skade.

Under Branden blev der ringet anonymt, at der laa flere ueksploderede Bomber. Undersøgelse ved tysk Sprængningskommando. Ingen Bomber fundet.

Kl. 20,45 Ildløs paa den af tysk Værnemagt afspærrede Del af Langelinie, hvor der brændte nogle Mandskabsbarakker, formentlig ved Selvantændelse.

Kl. 23,28 meddelte Driftsingeniør Nielsen, "Politiken", at man har modtaget en anonym, telefonisk Advarsel mod at lade Bilerne køre i Nat, da der var Revolvermænd ude efter dem. Desuagtet kørte Vognene.

Kl. 23,30: En ung Dame i Ejendommen Sct. Annæ Plads 19 bemærkede en holdende Bil uden for Ejendommen. Hun maatte aabne Gadedøren for 2 Personer, hvoraf den ene var pistolbevæbnet, den anden bar Haandjern.

Station 3 foretog forgæves Eftersøgning og overgav Sagen til Opdagerne.

Kl. 0,35: Alarmering til Østre Gasværk, hvor Sabotagevagterne havde set en mistænkelig Mandsperson. Han blev beskudt, men undslap. Udrykningstjenesten foretog forgæves Eftersøgning.

Kl. 6,45: 6 revolverbevæbnede Mænd trængt ind i en Trikotagefabrik, Lindenovsgade 3, og lagde Bomber, som straks efter eksploderede. Stor materiel Skade. Gerningsmændene undløb.

Der har i Døgnets Løb været meldt om "Fantasibomber" i National Scala og hos Houlberg, Kødbyen (2 Gange).

 

Fra den 23. Maj til den 24. Maj.

Kl. 11,17 kørte en Motorvogn K 2601 bemandet med 4 Mand frem paa Raadhuspladsen og gjorde Holdt ved Kiosken nær ved Frederiksberg-


130

gade. En civilklædt Mandsperson sprang ud af Vognen og nedskød en Mand, der gik paa Fortovet i umiddelbar Nærhed af Vognen.

Gerningsmanden legitimerede sig som hørende til Sicherheitsdienst og tog den saarede med i Vognen til Dagmarhus.

Kl. 23,00 er en Sporvognskonduktør af en civil, beruset Person blevet truet med Pistol, medens Sporvognen holdt ved Østrigsgade.

Kl. 1,51 har Firmaet "Aulin", Frederiksborggade 34, været Genstand for Sabotage, idet en Bombe - anbragt enten i selve Forretningen eller i een til Forretningen tilstødende Gang - er eksploderet. Stor Skade - mange Vinduer knust ogsaa i de tilstødende Bygninger - ingen Brand og ingen kom til Skade.

Kl. 2,55 Sabotage mod Firmaet Julius Kopp, Amagertorv, 2 Bomber antagelig anbragt uden for Forretningen - sprængte. Stor Skade - mange Ruder knust ogsaa i de omliggende Ejendomme - ingen Brand og ingen kom til Skade.

Kl. 5,58 blev Firmaet "Adler Service"s Fabriksbygning, Sydhavnsgade 9, sprængt i Luften ved Spræng- og Brandbomber - anbragt i Fabrikken af ca. 20 Sabotører, der havde afvæbnet Fabrikkens Sabotagevagter.

Kl. 8,15 meddelte Station 9, at der i Løbet af Natten er forøvet Sabotage mod Urtekræmmer Haunsøe, Hammelstrupvej 3, idet Ruderne i hans Forretning og i hans Udhængsskabe sprængtes. Der har tidligere været øvet Sabotage mod Forretningen.

Kl. 9,05: Melding fra Valby Gasværk om, at der Kl. 8 var stjaalet 3 Tromler Benzol og een af Gasværkets Lastvogne af 3 bevæbnede Mænd.

Der har i Døgnets Løb været meldt om Fantasibomber følgende Steder: Glassalen i Tivoli, Rulleforretningen, Sverrigsgade 3, Kld., Ingeniør Thorbrøggers Maskinværksted, Nørregade 43, og Boulevard Teatret, Sdr. Boulevard.

 

Fra den 24. Maj til den 25. Maj.

Kl. 18,40 indfandt 2 Personer sig i Høsterkøbsgade [i. e. Høsterkøbgade] 16, 2., og fortalte over for en derboende ung Mand, at de hørte til Gestapo. Da man forlangte Legitimation, trak den ene af Personerne en Pistol halvt op af Lommen, men da den unge Mand derefter smækkede Entredøren i, løb de hurtigt ned ad Trappen. Personale fra Station 8 foretog Undersøgelse i Ejendommen, men med negativt Resultat.

Kl. 21,12 blev Gernersgadevagten rekvireret til "Dyvekes Kro", Øresundsvej 55, hvor man havde nægtet at servere for en beruset Frikorpsmand. Han blev anholdt af Gernersgadevagten.

Kl. 23,18 blev Gernersgadevagten tilkaldt til Restaurant "Granada", Hammerichsgade 4, hvor 4 S.S.-Folk ved Garderoben var kommet i Skænderi med nogle andre Gæster, og herunder havde en af S.S.-Folkene


131

affyret et Skud. En mandlig Gæst paastod, at Skuddet havde ramt ham i Nakken, og han blev derfor i Ambulance kørt til Kommunehospitalet.

Kl. 1,10 blev der øvet Sabotage mod Burmeister & Wains Maskinhal paa Christianshavn. 20 bevæbnede Sabotører havde tvunget Sabotagevagterne til at gaa i Beskyttelsesrum, og umiddelbart efter skete der 5 ret voldsomme Eksplosioner. Der opstod Brand i Hallen og i en gammel Skole, som ligger i Nærheden, men Kl. 3 1/4 havde Brandvæsenet Ilden under Kontrol. Ingen Mennesker kom noget til, men den materielle Skade er betydelig.

Kl. 8,17 meddelte Station 7: Det tyske Politi har Kl. 7,50 paa Nordisk Kollegium anholdt Student Olaf Elmer.

Der er meldt om "Fantasibomber" hos Houlberg i Kødbyen og 2 Gange hos "Messen", Købmagergade, og Gyldendal, Klareboderne.

 

Fra den 25. Maj til den 26. Maj.

Kl. 11,10 har det tyske Sikkerhedspoliti anholdt Repræsentant Hans Nordland, f. d. 6. Maj 1921 i Esbjerg, boende Østerbrogade 84, 3.

Kl. 21,33 blev Gernersgadevagten rekvireret til Kafé Casino, Nyhavn 7, hvor Tjenerne havde nægtet at servere for nogle Schalburgfolk, hvoraf i hvert Fald den ene var i Uniform. Serveringen var nægtet under Henvisning til den tyske Kommandants Forbud mod, at Medlemmer af den tyske Værnemagt besøger Nyhavns-Beværtningerne. Der opstod i den Anledning lidt Tumult, der blev bilagt ved Vagtens Tilstedekomst.

Kl. 22,00 modtog Station 3 Melding om, at der i Nat kunde ventes Sabotage mod Handelshuset Messen, Købmagergade. Intet sket i Nattens Løb.

Kl. 22,04 blev der telefonisk meddelt Station 1, at der var faldet Skud i Beværtningen "Den røde Pimpernel", Kattesundet. Gernersgadevagten og Personale fra Station 1 konstaterede ved deres Tilstedekomst, at en civil S.S.-Mand, der var noget beruset, havde taget sin Pistol frem, da man nægtede at servere for ham, men der var ikke faldet Skud. Han blev taget med af Gernersgadevagten.

Kl. 0,10 skete der en Eksplosion i et Glaslager, Overgaden n. Vandet 45-47, tilhørende Grosserer Røper Petersen. Ringe materiel Skade.

Der har i Døgnets Løb været meldt om "Fantasibomber" hos Gyldendals Bogforlag, Klareboderne.

 

Fra den 26. Maj til den 27. Maj.

Kl. 9,38: Undersøger Herman Lang, Søndervangs Allé 64, har været Genstand for et Rovmordsforsøg i Ejendommen Valhøjvej 3.

Kl. 20,50: 3 Personer, der udgav sig for Medlemmer af "Frihedsraa-


132

det", har indfundet sig hos Fabrikant Knud Hasse, Fuglefængervej 11, St., hvor de angav at skulle lede efter Vaaben. Fru Hassel, der lukkede op, raabte til sin Mand om at ringe til Politiet, hvorefter de 3 Personer forsvandt i Løb ned ad Trappen. Fabrikant Hassel har oplyst, at han tidligere har været Medlem af D. N. S. A. P.

Kl. 21,30: Tørvearbejder Jørgen Fincker, Frederiksværk, har meldt sig paa Station 8 og fortalt, at da han i Dag Kl. 17 paa Vej hjem fra Arbejde i Avderød Tørvemose sammen med 3 andre Tørvearbejdere passerede en lille Skov uden for Frederiksværk, blev de "holdt op" af nogle pistolbevæbnede Mænd, der var ved at læsse en Lastmotorvogn med Stangkrudt fra et derliggende Krudthus. Anmelderen blev som Gidsel tvunget til at køre med Lastbilen her til København, hvor han, der er fuldstændig fremmed i Byen, blev sat af.

Kl. 22,25: Politivagten i Gernersgade er kaldt til Café Bauer, Viborggade, hvor tyske Soldater dansede i Uniform.

Kl. 23,10 meldes, at Politivagten i Gernersgade er kaldt til Hjørnet af Nørrevoldgade og Gothersgade, hvor en civil, dansk Statsborger har fornærmet en tysk Officer ved at kalde denne for "So". Den civile danske Statsborger forsøgte at undvige, men blev indhentet og anholdt, efter at der var affyret nogle Skræmmeskud. Han blev indbragt til Politivagten i Gernersgade til nærmere Afhøring.

Kl. 23,40: Tysk Politi har foretaget Undersøgelse hos Læge Algreen Petersen, Søndermarks Allé 2.

Kl. 0,21 eksploderede en Sabotagebombe i Garageanlægget, Lyngby Hovedgade 96. 5 Lastmotorvogne, der tilhører Vognmand Petersen, delvis ødelagt. Ingen Personer tilskadekommet.

Kl. 0,50: Politivagten i Gernersgade er kaldt til Politikasernen i Klerkegade, idet en Schalburgmand med trukket Pistol gik frem og tilbage uden for Kasernen. Schalburgmanden forgæves eftersøgt.

Kl. 5,45: En Kvinde Kate Rosa Maja Thomsen, f. Frederiksberg 14. December 1928, der er anholdt af de tyske Vagtmænd paa Nordhavnsværftet, er afhentet af Station 7's Personale. Hun havde tilbragt Natten paa et Skib og var af en tysk Marinesoldat roet ind til det paagældende Omraade og sat af der. Afgivet til Sædelighedspolitiet.

Der har været meldt om "Fantasibombe" hos Super Service, Blegdamsvej 60.

 

Fra den 27. Maj til den 28. Maj.

Kl. 14,20 meddeler Statsadvokat Hoff, at der fra tysk Side er meddelt Tilladelse til, at Biografteatrene fra og med den 29. ds. paany kan begynde at spille.

Kl. 14,23 blev Gernersgadevagten tilkaldt til Tivoli, hvor en beruset


133

Dansker i Selskab med to Tyskere gik rundt med en svær Pistol i Baglommen.

Kl. 16,50 blev Gernersgadevagten tilkaldt til Hammerichsgade 4, Fotoforretningen, hvis Indehaver var blevet truet af en Slægtning, som var Schalburgmand.

Kl. 18,00 blev Gernersgadevagten tilkaldt til Station 1, hvortil der var indbragt en tysk Soldat og en Dansker. De var blevet uenige paa en Sporvogn. Danskeren, der var beruset, blev indsat i Detentionslokalet.

Kl. 19,45 saa Sabotagevagten paa Maskinfabriken "Præcision", Emdrupvej 28, 3 mistænkelige Mandspersoner gaa over Ejendommens Gaard hen mod Fabrikens Lokaler. De bar hver en Taske i Haanden. Gennem en Rude skød Sabotagevagten efter dem, og de forsvandt straks.

Kl. 23,30 blev en Ambulance rekvireret til Nytorv, hvor en Marinefeldwebel sad i en Port med et blødende Saar i den ene Læg. Han forklarede, at da han sammen med to Kammerater gik udenfor paa Gaden, mærkede han pludselig et Stik i den ene Læg. Hvem der har saaret ham, ved hverken han eller Kammeraterne. Han blev kørt til Feldlazarettet.

 

Fra den 28. Maj til den 29. Maj.

Kl. 17,00: Politivagten i Gernersgade kaldt til Station 1 for at afhente en Vægter, der i stærkt beruset Tilstand havde forsøgt at tiltvinge sig Adgang til Tivoli. Afgivet til Kastellet.

Kl. 17,40: Nogle Brædder lagt over Jernbanesporene ved "Carlsbergbroen" i Valby. Formentlig grove Drengestreger.

Kl. 19,20: Kort forinden har Børstenbinder Martinius Anker Marinus Mortensen paa Raadhuspladsen fornærmet to tyske Soldater, som han kaldte "Tyske Svin". Anholdt til Statsadvokaten for særlige Anliggenders Afdeling.

Kl. 23,15: Motordroske K. 953 stoppet paa Østergade af ukendte Personer. Chaufføren "holdt op" og sat af. Drosken fundet den 29. Maj 1944 Kl. 02,00 i Helsingør.

Kl. 23,45: Politivagten i Gernersgade kaldt til Roshagevej 30, St., i Anledning af Husspektakler. SS-Rottenführer Robert Petersen, Feldpostnr. 37.826 E truet Hustruen paa Livet dels ved Kvælning dels ved Skydning. Anholdt og indsat i Kastellet.

Kl. 24,00: Melding om "værnemagtsgraa" Personmotorvogn med Generator, der rasler, ikke mørkelagte Forlygter samt "Spotlight", hvoraf der gøres hyppigt Brug, der paa mistænkelig Maade kører omkring i Kvarteret omkring Adelgade og Dronningens Tværgade. Vognen efterlyst og senere truffet paa Gasværksvej. Føreren opgav, at Vognen hører til den tyske Værnemagt. Føreren var civil, Der medfulgte yderligere en Dame paa Førersædet og en "tysk uniformeret" Mand, der ligeledes var pistol-


134

bevæbnet. Udover Forevisning af en saakaldt Kørebog, nægtede de paagældende Personer at legitimere sig. Den eftersøgte Personmotorvogn fra Adelgade havde Indregistreringsnummer A.8984. Den paa Gasværksvej trufne Personmotorvogn havde Indregistreringsnummer A. 19.204. Ingen af de to Numre er paa lovlig Maade i Brug. Det tyske Sikkerhedspoliti og politivagten i Gernersgade underrettet.

Kl. 02,40: Politivagten i Gernersgade kaldt til Missionshotellet "Hebron", Helgolandsgade 4. Anholdt blev SS-Sturmmann Jørgen Kofoed Valtung, S.S.-Ersatzkommando Danmark, Jernbanegade 7, der havde truet Portieren paa Hotellet, Karl Jensen Laursen, med Pistol, fordi man ikke vilde tillade, at han delte Værelse med en Kvinde, der selv havde lejet Værelse paa Hotellet. Da Valtung ikke havde Tilladelse til at bære Vaaben, blev han afvæbnet og indsat i Kastellet.

 

Fra den 29. Maj til den 30. Maj.

Kl. 15,43: politivagten i Gernersgade rekvireres til Nørrebrogade og Griffenfeldtsgade, hvor en tysk politimand i en Sporvogn har anholdt en dansk Mand, der sigtes for Fornærmelse mod den tyske Værnemagt. Statsadvokatens Afdeling behandler Sagen.

Kl. 17,23: Søpolitiet meddeler, at en tysk Flyvemaskine er gaaet ned paa Vandet Syd for det opfyldte Terræn udfor Islands Brygge. Det er formentlig en Nødlanding, men der er tilsyneladende ikke kommet nogen til Skade.

Kl. 21,36: Politivagten i Gernersgade rekvireres til Hjørnet af Amagerbrogade og Amager Boulevard, hvor en tysk Soldater truffet ifærd med at skrælle en Cykle. Statsadvokatens Afdeling behandler Sagen.

Kl. 4,55: Station 7 meddeler: En Repræsentant Knud Albrechtsen er blevet overfaldet paa Gaden udfor Ejendommen Strandboulevarden 114. Han havde hyret en Taxa paa Toftegaards Plads til Strandboulevarden 114, hvor han blev overfaldet af 2 Personer, der formentlig var fulgt efter ham i en Bil fra Toftegaards Plads. Han blev ilde tilredt, Næseroden brækket og øjnene omtrent lukkede efter Slaget. Intet Røveriforsøg. Formentlig politisk Motiv.

 

Fra den 30. Maj til den 31. Maj.

Kl. 13,57 truede en beruset dansk Mandsperson, der var forsynet med tysk Ausweis, ved Skattepalæet de forbipasserende med Pistol. Han blev anholdt af Gernersgadevagten.

Kl. ca. 21,40 eksploderede en lille hjemmelavet Bombe paa Trappegangen til Ejendommen Horsensgade 18. Der skete kun meget ringe Skade. Formentlig Drengestreger.


135

Kl. 22,45 blev en S.S.-Mand i Lavendelstræde anholdt af en Gestapo Mand under Brug af Pistol. S.S.-Manden havde formentlig kort forinden truet forbipasserende med Pistol.

Kl. 1,30 bankede nogle Personer paa Døren hos Jørgen Grandal, Bramslykkevej Nr. 4, St. tv. Da han ikke straks lukkede op, belyste de fra Gaardsiden hans Soveværelsevinduer med Lommelygter. Eftersøgningen resultatløs. Han oplyser, at der gaar Rygter i Kvarteret om, at han er Nazist, hvilket ikke skal passe.

 

Fra den 31. Maj til den 1. Juni.

Kl. 11,10: Station 1: Dagmarhus havde modtaget en Pakke til Overretssagfører Krenchel, St. Pederstræde 27, og videresendt den til hans Kontor. Da det formodedes at være en Bombe, blev den bragt ned i Gaarden. Sprængkommandoen tilkaldt og Beboerne evakueret. Det viste sig at være en dansk Haandgranat.

Kl. 15,32: Station 5: har haft en Opringning om, at nogle Børn har fortalt, at der havde været Sabotører i Enghavevej 65 og Stenderupgade 2 og 4. Ejendommen undersøgt, intet fundet, formentlig Fantasi af Børnene.

Kl. 16,40: Station 2: Gernersgadevagten til Niels Juels Statue; Skændsmaal mellem en tysk Soldat og en Dansker.

Kl. 22,20: Station 6: Gernersgadevagten til Beværtningen "Belvedere", Sjællandsgade 2, de medtog 4 tyske Militærpersoner; ingen civile anholdt.

Kl. 23,06: Station 3: Gernersgadevagten til "Øresund", Nyhavn 3, hvor 2 civile Schalburgfolk var blevet generet af andre Gæster og lod, som de vilde trække Pistol; de havde ingen.

Kl. 0,25: Station 3: Ved Esplanaden, Toldbodvej 9, er affyret nogle Skud. 2 tyske Marinesoldater anholdt til Kastellet.

Kl. 1,00: Udrykningen: Personale til "Neutrofon", Møntmestervej 17, hvor en Bombe var anbragt paa Muren til Fabrikken; et mindre Hul i Muren og en Del Ruder sprængt.

Kl. 6,58: Udrykningen: 30 Sabotører forklædt som Lærlinge og Svende er trængt ind paa Valby Maskinfabrik, Gl. Køgelandevej 22, hvor de fratog Vagterne deres Vaaben og forsvandt. En Sabotagevagt saaret og en Sabotør menes saaret, da der var fundet Blodspor.

Kl. 7,15: Station 7: Personale sendt til Fru Ivan Thomsen, Classensgade 60, som meddelte, at der var nogle Tyskere, som forlangte at komme ind. Da dansk Politi kom til Stede, blev Tyskerne lukket ind; de foretog en kort Ransagning og gik uden at medtage noget.

Kl. 9,55: "Hold op" paa Valby Jernbanestation af 2 Personer, der bemægtigede sig Pengekassen.


136

Fra den 1. Juni til den 2. Juni.

Kl. 13,50 meldes, at tysk Sikkerhedspoliti har foretaget Ransagning paa Rigshospitalet efter Fru Dr. Fog, der ikke blev fundet.

Kl. 20,28 rekvireredes Politivagten i Gernersgade til Hjørnet af Frederiksberggade og Raadhuspladsen, hvor en beruset tysk Marinesoldat lavede Gadeuorden. Soldaten medtoges.

Kl. 20,52 kaldtes Politvagten i Gernersgade til "Frascati", Vesterbrogade 1, hvor en beruset tysk Mandsperson nægtede at forlade Restauranten, før der blev serveret for ham.

Kl. 21,55 foretog 1 civil og 2 uniformerede Schalburgfolk i Tivoli Visitation af 2 civile Personer. Alle blev af dansk Politi ført til Politivagten i Tivoli, hvor tyske Gendarmer tog Forklaring af de paagældende, som derefter løslodes.

Kl. 23,35 rekvireredes Politivagten i Gernersgade til Frederikssundsvej 92 D, 3., hvor en tysk Soldat gjorde Forsøg paa at trænge ind til en Kvinde, hvilket dennes Moder modsatte sig.

 

Fra den 2. Juni til den 3. Juni.

Kl. 10,45 meddelte Station 1, at en revolverbevæbnet Røver paa Trappegangen til Turesensgade 16, havde gjort Forsøg paa at røve Penge fra en ung Mand, der var ude for at udbetale Pengene. Den unge Mand løb ud paa Gaden, hvor Røveren skød efter ham uden at ramme. Derimod ramte han overfladisk en Mandsperson. En Politibetjent forsøgte at fange Røveren, men han forsvandt paa Cykle.

Kl. 12,05 har Udrykningen været tilkaldt til "Politiken", hvor det tyske Sikkerhedspoliti afhentede Regnskabschef Kaj Mogensen.

Kl. 16,50 blev Produkthandler Rask Emil Preben Christian Severinsen skudt og dræbt i sin Forretning, Asylgade 16. Der har tidligere været forøvet Attentat mod Produkthandleren, da han boede i Tinggaarden.

Kl. 16,50 meddelte Station 8, at 4 civile tyske Politimænd havde indfundet sig paa Kathrinedalsskolen og forlangte at se Kartoteket over Eleverne, da de søgte en bestemt 16-aarig Elev. Skoleinspektøren, Fru Margrethe Petersen protesterede og nægtede Tilladelse dertil, men det tyske Politi gennemgik alligevel Kartoteket og forlod kort efter Skolen uden at medtage noget.

Kl. 20,36: Københavns Opdagelsespoliti melder: I Dag Kl. 18,23 har der i Ejendommen Jagtvej 157 D i Ejendomsselskabets Indbetalingskontor fundet et Røveri Sted, og der blev stjaalet 5-600 Kr. 3 Mænd indfandt sig pludselig i Kontoret, og den ene af dem gik straks ud til Entredøren, hvor han blev staaende. De 2 andre trak deres Pistoler frem og sagde: "Saa frem med Pengene," og de gennemrodede derefter Inspektørens


137

Skrivebord, hvor de fra en Pengekasse stjal 5-600 Kr., som den ene hældte op i en Mappe, som han havde med. De paalagde Anmelderen ikke at foretage sig noget i 10 Minutter, da der var Vagt udenfor, hvorefter de forsvandt.

I Dag Kl. ca. 18,45 er Fuldmægtig Svend Lyngkjær, 50 Aar, Tomsgaardsvej 81, 1. th., i sin Lejlighed af 2 revolverbevæbnede Mænd frarøvet 2600-2700 Kr., som laa i en uaflaaset Skrivebordsskuffe. Anmelderen er Inspektør for Ejendomsselskabet "Møllerlodden", og han har i Dag til Aften modtaget Indbetaling af Husleje. Gerningsmændene ringede paa Døren, og da Anmelderen lukkede op, fik han 2 Revolvere stukket i Maven. "Vi vil have Deres Penge," havde den ene sagt, hvorefter Anmelderen havde givet dem pengene, som laa synlig i en aabentstaaende Skrivebordsskuffe. Det er formentlig de samme Gerningsmænd, der har forøvet begge Røverier, idet Anmelderne begge Steder fik Besked paa, at de ikke maatte telefonere til Politiet, før der var gaaet 10 Minutter, og ligeledes havde Gerningsmændene begge Steder sagt, at der var Vagt uden for.

Kl. 21,25 blev Gernersgadevagten kaldt til en Sporvogn ved Holmens Bro, hvor 3 berusede tyske Marinesoldater havde truet Passagererne med Pistoler. De to blev anholdt, den 3. undløb.

Kl. 22,40 meddelte Udrykningstjenesten, at Overretssagfører Krenchels Møde i Arbejderforeningen af 1860's Lokaler, Nørrevold 90, der begyndte Kl. 19,30, nu er slut. Der var mellem 150-200 Tilhørere, og alt forløb stille og roligt.

Kl. 0,25 meddelte Udrykningstjenesten, at der var blevet affyret et Par Skud ved Politiets Garage i Stoltenbergsgade. Det viste sig at være en Sabotagevagt fra "Vestre Værk", Bernstorffsgade, der havde affyret Skuddene, fordi han mente, at han havde hørt Skud.

Kl. 0,40 meddelte Station 1, at en Mand udfor "Favoritten" paa Vesterbrogade var blevet frastjaalet 8 Tikronesedler. 5-6 Personer blev anholdt. Politiet har affyret et Par Skræmmeskud, fordi nogle af de anholdte forsøgte at flygte.

Kl. 7,42 har flere Sabotører indfundet sig i Smith, Mygind & Hüttemeiers Maskinfabrik, der ligger mellem Nørrebrogade 66 og Guldbergsgade 27, og lagt mange Bomber. Station 6 sendte Transportvognen med Overbetjent Bervild til Stedet, men da de kom til Nørrebrogade 66, blev de holdt op med Maskinpistoler af 4 Sabotører. Sabotørerne kørte derefter omkring Hjørnet til Guldbergsgade, hvor de affyrede en Maskinpistolsalve mod Politiets Vogn. Det ene Forhjul punkterede, og Benzintanken blev gennemboret. Overbetjent Bervild og Politibetjentene skød derefter mod Sabotørerne, og det menes, at der er ramt et Par Stykker af dem.

Drosken, der kørte bort med de 4 Sabotører, er fundet i Nærheden, men kan formentlig ikke køre.


138

Der er sket stor Skade paa Fabrikken. Ca. 4 Bomber er eksploderet, og da man mener, at der ligger flere ueksploderede Bomber, har Brandvæsenet og Politiet trukket sig tilbage fra Fabrikken, og Politiet har foretaget Afspærring af Kvarteret.

Kl. 9,30: Sprængningskommandoen har nu demonteret de forskellige Bomber. Skaden blev skønsmæssigt opgjort til ca. 1/2 Million Kroner. Virksomheden har ikke haft Arbejde for de tyske Myndigheder.

 

Fra den 3. Juni til den 4. Juni.

Kl. 16,55: 4 danske Mandspersoner i Besiddelse af røde Ausweis har generet en Iskagemand i Turesensgade. De blev medtaget af Gernersgadevagten.

Kl. 18,50 har en civil, Mandsperson, der udgav sig for S.S.-Mand, truet 4 unge Mennesker med at skyde. Da Gernersgadevagten kom til Stede, var Manden forsvundet.

I Tiden mellem Kl. 14,00 og 16,45 er der i Bogtrykkeriet, Westend 28, foretaget "hold op", hvorved er stjaalet Maskiner og Maskindele til et Beløb af ca. 10.000 Kr. Effekterne blev bortfjernet i Lastmotorvogn.

Kl. 23,00: Gernersgadevagten rekvireret til Dansesalonen "Florida", Walkendorfsgade [i. e. Valkendorfsgade] 13, hvor en civil tysk Person var blevet overfaldet og frataget sin Pistol. Med Assistance fra dansk Politi foretog Gernersgadevagten Visitation af Folk udenfor Etablissementet, men uden at finde Pistolen.

Kl. 0,45: Gernersgadevagten tilkaldt til Stormgade, hvor en beruset tysk Soldat skød med Pistol.

Kl. 2,30: Sabotagevagterne paa "Titan", Tagensvej, havde skudt efter 2 Mandspersoner, der havde stukket Hovedet op over Plankeværket til Fabrikken.

Kl. 2,40: Skydning fra Organisation Todt, Upsalagade, hvor det menes, at der havde været nogle mistænkelige Personer.

Kl. 7,45: 2 Vagtmænd fra Papirfirmaet Barfod, Gyldenløvesgade 10, fraranet deres Pistoler af 3 unge Mennesker, der kom forbi Gitterporten og pludselig holdt Vagtmændene op.

 

Fra den 4. Juni til den 5. Juni.

Kl. 22,12 anholdt Politivagten i Gernersgade en ung Pige, som paa Gaden ved Helligaandskirken havde brugt Skældsord mod tyske Soldater.

Kl. 22,58: Gernersgadevagten til Café "Absalon", Frederiksberggade 38, hvor tre tyske Soldater var kommet i indbyrdes Slagsmaal; de var civilklædte. 2 af dem blev anholdt; den tredie var undløbet, før Politiet kom til Stede.


139

Kl. 0,05 er Sølvsmed Carstensen, Emdrupvej 169, 1., paa Hjørnet af Bispebjerg Parkallé og Kantorparken blevet holdt op af 3 til 4 unge Mennesker i 20-Aars Alderen, hvoraf den ene stak ham en Pistol for Brystet og visiterede ham, dog uden at fratage ham noget; da Folk nærmede sig, forsvandt Pistolmanden og hans Kammerater.

Kl. 3,30 har Sabotagevagten ved D. S. B. skudt efter den inspicerende Overbetjent, dog uden at ramme; Vagten kendte ikke Overbetjenten, og denne havde paa Grund af Blæsten ikke hørt, at Vagten raabte ham an. Tidligere samme Nat havde Vagterne skudt efter 2 mistænkelige Personer, der færdedes i Nærheden af Trælageret. De 2 Personer besvarede Skydningen og forsvandt derefter.

Kl. 6,20 opdagedes et Attentat mod Grosserer Danneman Nielsens Lejlighed i Valby Langgade 10, 1. En patronlignende Genstand var henlagt ved Yderdøren, som den havde tændt Ild i, men uden at anrette egentlig Skade, idet Ilden var gaaet ud af sig selv.

 

Fra den 5. Juni til den 6. Juni.

Kl. 21,50 holdt 5-6 unge Mennesker i 25 Aars Alderen Garderobedamen op i Østerport Station og stjal 10 Staalhjelme tilhørende Statens civile Luftværn.

Kl. 23,39: Gernersgadevagten til Bernstorffsgade udfor Tivoli, hvor 2 Medlemmer af Frikorps Danmark gik og skød. Vagten medtog dem.

Kl. 2,10 virkede Alarmen ved Transformatorstationen paa Kastrupvej ved Øresundsvej. Vagten skød efter 2 Personer, der prøvede at klatre over Afspærringen. Ingen blev ramt. Politihundevagten tilkaldtes og afsøgte de omliggende Haver, men uden Resultat.

Kl. 7,55 er Journalist Georg, "Politiken", Jens Munksgade 6,5., anholdt og ført til "Schalburgkasernen", Blegdamsvej 23; senere blev en Dame og et lille Barn afhentet samme Sted og ligeledes kørt til Kasernen.

 

Fra den 6. Juni til den 7. Juni.

Kl. 13,00 meddeles, at der fra Teglholmen er affyret 3 Skud mod nogle Fiskere, der fangede Aal. Et Skud slog ned ved Siden af en Baad.

Kl. 14,20 meldes, at der 2 Gange er meldt om "Fantasibomber" hos Burmeister & Wain, Refshaleøen.

Kl. 20,09 ringede en Mandsperson til Politiets Oplysning og meddelte, at en Benzinvogn Nr. K 35.486, som han havde stjaalet, henstod ved Frederiksgaards Allé 1. Han meddelte, at Vognen havde været benyttet til en Sabotagehandling mod Fabrikken "Globus" i Glostrup.

Kl. 22,50: Gernersgadevagten har været kaldt til, National Scalas Bar i Anledning af en Kontrovers mellem 2 Vagtmænd fra Aalborg Lufthavn


140

og en Obersturmmann fra S.S. Ersatzkommando i Jernbanegade. De paagældende blev ført til Kastellet.

Kl. 23,23 meldes om Rudeknusning i Vaskeriet Guldborg, Guldbergsgade 84, hvor tidligere lignende Attentater har fundet Sted.

Kl. 23,42 melder Station 2, at nogle civile Personer i Dybensgade har affyret nogle Pistolskud. Øjenvidner meddeler, at de paagældende løb bort over Knippelsbro og Torvegade.

Station 4 meddeler lidt senere, at 3 Personer - den ene Medlem af Frikorps Danmark, Panzergrenadier - var blevet anholdt i Torvegade i spirituspaavirket Tilstand, Gernersgadevagten tilkaldt.

Kl. 2,05 melder Station 3, at den tyske Værnemagt har haft Øvelse med Afspærring af spanske Ryttere i Omraadet omkring Phoenix, Bredgade 37.

Kl. 8,30 meldes, at en Beboer i Gernersgade i Aftes ved 22 Tiden havde set en Droske standse og sætte en Mandsperson af udenfor Ejendommen Nr. 67. Samtidig kom Motorvogn K 2509 og standsede op ved Drosken og 2 Personer, der steg ud, tvang med Pistol Manden fra Drosken ind i deres Motorvogn og kørte bort med ham.

 

Fra den 7. Juni til den 8. Juni.

Kl. ca. 20 er der forøvet et "hold up" i Knud Holms Markisefabrik, Blegdamsvej 50. 2 maskinpistolbevæbnede Personer tiltvang sig Adgang. og bemægtigede sig Virksomhedens Vaaben - 2 Pistoler med Ammunition.

Kl. 23: En tysk Soldat kaster med Knive og truer med at skyde i "Det gamle Vesterbro", Dannebrogsgade 38. Gernersgadevagten tilkaldt.

Kl. ca. 0,30 er en Organisation Todt-Mand pludselig blevet beskudt af 2 Mandspersoner, medens han sad paa en Bænk i Kampmannsgade sammen med en Kvinde. Tysk Politi til Stede. Den saarede ført til Lazaret.

Kl. 1,40 er en beruset Organisation Todt-Mand anholdt, da han i Gothersgade overfaldt en Taxachauffør.

Kl. 5,05: Telefonisk Trusel mod Beboerne, Strandboulevarden 69, 2. Der er tidligere forsøgt Bombeattentat. Sønnen er Vagtmand paa Baadsmandsstrædes Kaserne.

Opdagelsespolitiet har i Gaar anholdt 3 Personer for Røverierne paa Jagtvej og Tomsgaardsvej, nemlig: den 26-aarige Robert Rasmussen, den 26-aarige Valdemar Jensen og den 21-aarige Helge Hansen.

 

Fra den 8. Juni til den 9. Juni.

Kl. 11,00: Melding om Fantasibomber hos Burmeister & Wain, Christianshavn.


141

Kl. 23,05 meldte Udrykningstjenesten, at en Legationsschütze og en S.S. Mand havde affyret Skud paa Vesterbrogade ud for "Vefa". De paagældende, der var kommet i indbyrdes Slagsmaal, blev anholdt af Gernersgadevagten.

Kl. 23,52 meldte Udrykningstjenesten, at der havde indfundet sig 15-20 Sabotører paa Petersen & Wraa's Maskinfabrik i Heimdalsgade. Sabotørerne havde anbragt flere Bomber i Virksomheden. 2 eller 3 Bomber eksploderede og forvoldte en Del Skade. Ingen dræbte eller tilskadekomne. Der er senere fundet 17 ueksploderede Bomber i Fabrikken. Sprængningskommandoen tilkaldt.

 

Fra den 9. Juni til den 10. Juni.

Kl. ca. 12,15 er der i St. Regnegade sprunget en Bombe, der var lagt under en tysk Lastbil. 2 tyske Personer blev saaret. Adskillige Ruder blev sprængt i det omliggende Kvarter.

Kl. 18,20 blev Gernersgadevagten kaldt til Møntmestervej ud for Nr. 14, hvor en Reservepolitibetjent havde antastet en Mandsperson, der havde truet forskellige Mennesker med Pistol. Den paagældende angav at høre til det tyske Sikkerhedspoliti.

Kl. 21,20 blev Gernersgadevagten kaldt til Café "Frem", Vingaardsstræde 9, i Anledning af at 3 S.S. Mænd truede med Pistoler. Da Politiet fra Station 2 kom til Stede og havde tilkaldt Gernersgadevagten, søgte S.S. Mændene at undløbe, men Politimændene trak deres Pistoler og tvang med disse S.S. Mændene til at forblive, til Gernersgadevagten kom. De 3 S.S. Mænd hævdede senere, at de var blevet generet af en Dame, der endvidere havde slaaet den ene i Ansigtet, og da de saaledes følte sig truet, trak de deres Pistoler. De 2 af S.S. Mændene havde i Pistolens Kammer Dum-Dum-Kugler, om hvis Tilstedeværelse den ene forklarede, at han havde fundet den, medens den anden ikke kunde give nogen Forklaring paa, hvorfra han havde Kuglen.

Kl. 22,10 maatte 4 Politimænd, der patrouillerede i Frederiksberggade ud for i Kattesundet, søge Dækning, da der fra Larslejstræde mod Frederiksberggade blev affyret en Del Skud. Da Skydningen var ophørt, gik Politimændene op ad Kattesundet mod Larsbjørnstræde, og pludselig kom en Mand løbende forbi dem, men den paagældende blev standset af Folk, der gik paa Strøget. Det viste sig at være Gestapo, der havde skudt efter ham, og han blev derefter anholdt og indbragt til Dagmarhus. Det skal være en Desertør, der er Tale om.

Kl. 2,38 blev Gernersgadevagten kaldt til Kasernen, Blegdamsvej, idet Vagterne herfra havde skudt. Vagterne hævdede overfor Gernersgadevagten, at der fra den nærliggende Byggeplads var blevet skudt af 3 Per-


142

soner, der imidlertid undløb. Skydningen herfra foraarsagede, at der blev afgivet Skud ved A. F. Kriegersvej.

Kl. 2,38 blev Gernersgadevagten endvidere kaldt til Station 5, hvortil Sædelighedspolitiet havde indbragt en Mand, som de havde antruffet hos en Kvinde i utugtigt øjemed. Han paastod at høre til Gestapo, men havde ingen Papirer paa sig. Han hævdede, de var blevet stjaalet fra ham. Gernersgadevagten indbragte ham til Dagmarhus.

Kl. ca. 2,40 blev der knust Ruder i Restauranten, Aarhusgade 99. Restauratøren oplyste, at han ikke var direkte politisk interesseret, men at mange tyske Soldater besøgte hans Beværtning.

Kl. ca. 2,40 har 10-12 Sabotører holdt Sabotagevagten paa A/S "Vegamo", Nygaardsvej 49, op. Da Sabotørerne imidlertid hørte, at politiet allerede var tilkaldt, bortfjernede de sig. Senere hen paa Natten blev der af en af Vagtmændene paa "Vegamo" i Gaarden fundet nogle smaa Pakker, som menes at være efterladt af Sabotørerne. Sprængkommandoen blev tilkaldt.

Kl. 2,40 trængte et Antal Sabotører ind i A/S Wodskou's Fabrik, Valdemarsgade 16. Fabrikken fremstiller Dynamolygter og elektriske Lamper og hævder ikke at arbejde for tysk Regning. Sabotørerne anbragte flere Bomber, og ved Sprængningerne blev Bygningen fuldstændig ødelagt. Ingen Personer kom til Skade paa Fabrikken, men en Dame, der opholdt sig i Nærheden, fik et Chok.

Kl. 3,00 tilkaldte Vagten ved Transformatorstationen, Kastrupvej, politiassistance, da en af Vagtmændene mente at have hørt noget pusle ved Indhegningen. Vagtmanden affyrede Skud. Omgivelserne blev senere undersøgt af politiet, men uden Resultat.

 

Fra den 10. Juni til den 11. Juni.

Kl. ca. 8,30 har tysk Politi søgt Opdagelsesbetjent Elmøe (Krisepolitiet) paa Bopælen, Øster Farimagsgade 6, hvor man sprængte Døren. Opdagelsesbetjent Elmøe er formentlig forsvundet.

Kl. 14,13: 5-6 pistolbevæbnede Mænd har foretaget Forsøg paa Røveri af Vaaben fra Vagtmandskab paa Slotsholmen. En af Vagtmændene ramt i Ansigtet af et løst Skud og lettere saaret.

Kl. ca. 15,30 søgte nogle pistolbevæbnede Mænd at trænge ind i Lejligheden hos Overingeniør Hinné, Reventlowsgade 10. 2 Ruder var knust i Entredøren, og Mændene bortløbet, da politiet kom til Stede.

Kl. 16,10: Klammeri paa Blegdamsvej mellem civil Dansker og 2 civile Schalburgmænd. Gernersgadevagten og Statsadvokatens Afdeling tilkaldt.

Kl. 16,10: Pistolrøveri hos "Viking Rubber Co.", Kigkurren 6-8, hvor nogle pistolbevæbnede Mænd overrumplede Vagten og trængte ind. Der blev ikke prøvet Sabotage mod Virksomheden.


143

Kl. 22,50: Betalingsspørgsmaal i Café "Kupéen", Jernbanegade 5. Det drejer sig om 2 Wehrmachtsangehørige. Gernersgadevagten ordner Sagen.

Kl. 23,30: En tysk Soldat har paa Raadhuspladsen affyret et Skud. Han var borte, da Politiet kom til Stede.

Samtidig har en civil Mand fra "Dagmarhus" ved Stoppestedet paa Raadhuspladsen afkrævet en ventende ung Mand Ausweis og truet ham med Pistol. Gernersgadevagten tog sig af "Dagmarhusmanden", Statsadvokatens Afdeling afhørte den unge Mand og 3 Vidner.

Kl. 24,00: En civil Tysker har hos en løsagtig Kvinde i Larsbjørnsstræde faaet stjaalet 80 Kr.

Kl. 0,57: En tysk Soldat har fra Holdepladsen, Strandvejen 79, forsøgt at fjerne en Motorvogn. Han fik den ud paa Gaden, hvor Gernersgadevagten fandt ham siddende bevidstløs - stærkt beruset - i Vognen.

KL. 2,40: Facaden bortsprængt paa Langeliniepavillonen (Yachtpavillonen) formentlig ved Sabotage. Begge Taarnene, hele Midterfløjen og den ene Sidefløj totalt ødelagt, saaledes at Pavillonen kun er tjenlig til Nedrivning.

Der er i Løbet af Døgnet meldt om Telefonbombe i Restaurant "Tosca", Frederiksberggade 24.

 

Fra den 11. Juni til den 12. Juni.

Kl. 11,45 foretog tysk Politi ved Viadukten paa Lyngbyvej Visitation af alle Lastbiler.

Kl. 14,25 blev det meddelt, at Posten udenfor Kasernen paa Blegdamsvej havde affyret et Skud langs Blegdamsvej i Retning mod Trianglen. Da Gernersgadevagten kom til Stede, nægtede Posten at have skudt og erklærede i Stedet for, at han selv var blevet beskudt fra en forbikørende Sporvogn.

Kl. 19,20 meldtes, at 2 spirituspaavirkede civilklædte Personer havde indfundet sig i Beværtningen "Bellevue" i Studiestræde. Da Tjeneren nægtede Servering, tog den ene en Pistol frem og udtalte: "Kan du give igen paa denne her?" Herpaa affyrede han et Skud op i Loftet. Da Politiet kort efter kom til Stede, var begge forsvundet.

Kl. 20,50: Gernersgadevagten rekvireret til "Czardas", Jernbanegade 4, hvor en civil Tysker (Direktøren for Nordwerk) truede med Pistol. Den paagældende fik af Vagten Lov til at gaa.

Kl. 21,15 meldtes det, at en beruset tysk Marinesoldat, der var i Selskab med nogle andre Marinesoldater og danske Kvinder, der ligeledes alle var berusede paa Raadhuspladsen ud for Palads Hotel havde trukket sin Pistol og affyret et Skud i Luften. Nogle tyske Befalingsmænd,


144

der i det samme kom forbi i en Sporvogn, fik Marinesoldaten afvæbnet og ført væk.

Kl. 22,10 meldtes det, at 4 Civilpersoner, der angav at være fra det tyske Sikkerhedspoliti, og hvoraf den ene ogsaa legitimerede sig som saadan, tilsyneladende uden nogen Motivering havde sprængt og ødelagt en aflaaset Dør inde i Restaurant "Gold Digger", Vestergade 12. Da Beværteren forlangte Erstatning, henviste en af de paagældende til sin Pistol.

Kl. 5,30 meddeltes, at 2 Politibetjente, der havde Post ved Kirkegaardsstien ved Kastelsvej, var blevet beskudt fra en Villa, Kristianiagade 5, da de var i Færd med at bringe Afspærringsmaterialet paa Plads i et Skur paa Kirkegaarden. Gernersgadevagten tilkaldt, men en Undersøgelse i Villaen viste sig at blive resultatløs.

 

Fra den 12. Juni til den 13. Juni.

Kl. 18,55: Gernersgadevagten kaldt til Bremerholm, Lille Kongensgade, hvor en beruset tysk Soldat blev anholdt.

Kl. 19,35: Gernersgadevagten kaldt til Restaurant "Tosca", hvor 2 berusede S.S.-Mænd blev anholdt.

Kl. 19,50: Gernersgadevagten tilkaldt til en beruset tysk Soldat paa Kongens Nytorv.

Kl. 20,15: En Mand, der havde opnoteret Kendingsnummeret paa en tysk Motorvogn, der efter Sigende havde været ved at paakøre en Dreng, blev paa tysk Forlangende anholdt og bragt til Station 2.

Kl. 20,42: Gernersgadevagten tilkaldt til Holmbladsgade 106, hvor nogle tyske Soldater skulde gaa og skyde med Pistol.

Kl. 21,10: Gernersgadevagten tilkaldt til Raadhuspladsen til en beruset tysk S.S.-Mand.

Kl. 7,25: Styrmanden og Maskinmesteren paa Ø. K.s "Manschuria" ved Islands Brygge holdt op og frataget deres Pistoler.

Der er i Døgnet meldt om Fantasibombe til Restaurant "Esplanaden", intet sket, intet foretaget.

 

Fra den 13. Juni til den 14. Juni.

Kl. 19,11 blev Gernersgadevagten tilkaldt til "Tosca", Frederiksberggade 25, i Anledning af Uorden i Caféen.

Kl. 20,08 meddelte Husejer Birmann, Gormsgade 8, 1., til Station 8, at der kort forinden var blevet affyret et Pistolskud i Lejligheden ovenover, saaledes at Projektilet var gaaet gennem Loftet til Birmanns Lejlighed uden dog at gøre nogen Skade. Det menes at være en Krigsfrivillig, der har skudt.


145

Kl. 23,23 blev Gernersgadevagten tilkaldt til Hjørnet af Reventlowsgade og Istedgade, hvor nogle civile Personer havde truet forbipasserende med Pistol. 3 Personer anholdt af Gernersgadevagten.

Kl. 0,08 trængte 10-15 Sabotører ind i Petersen & Wraaes Maskinfabrik, Heimdalsgade 32, hvor de med Pistoler holdt Vagten op og derefter lagde Bomber forskellige Steder i Virksomheden. Der opstod en ubetydelig Brand, men Bombernes Sprængning havde forvoldt ret stor Skade. Ingen Mennesker kom til Skade. Virksomheden arbejder for den tyske Værnemagt.

Kl. 0,20 blev Gernersgadevagten tilkaldt til Hjørnet af Viktoriagade og Vesterbrogade, hvor to civile Vagtmænd var blevet slaaet ned. De blev ført til Feldlazarettet. Tysk Politi kom til Stede.

Der er i Døgnet meldt om Telefonbomber til Nelholdts Maskinfabrik paa Ørnevej.

 

Fra den 14. Juni til den 15. Juni.

Kl. 18,21 besatte tysk Ordenspoliti Huskarreen ABC-Gade-Rosendalsgade-Willemoesgade og Østerbrogade. Der blev foretaget Husundersøgelse og Visitation af Personer, der befandt sig indenfor det afspærrede Omraade. Resultatet kendes ikke. Ingen Uorden.

Kl. 19,50 forsøgte en civil Person at holde en tysk Soldat op. Da Soldaten nægtede at udlevere sit Vaaben, skød den civile Person paa Soldaten, der ramtes i højre Side af Brystet, og Kuglen gik ud gennem Ryggen. Soldaten blev i Ambulance kørt til Militærlazarettet paa Nylandsvej. Gernersgadevagten og Statsadvokatens Afdeling til Stede.

Kl. 20,50 skete der et Attentatforsøg mod en tysk Marinevægter ved Navn Tage Hansen, Valby Langgade 270, 1. th., da han aabnede Entredøren til sin Lejlighed. Der var 5 Mand om Attentatforsøget. Alle undløb.

Kl. 21,01 blev en patrouillerende dansk Politibetjent truet med Pistol af en dansktalende Person i tysk Sikkerhedstjeneste. Det skete paa Gaden ud for Fælledvej Nr. 2, hvor den danske Politimand maatte skride ind mod nogle unge Mennesker, der lavede Gadeuorden. Sikkerhedspolitimanden nægtede herunder at forlade Stedet, forinden den danske Politimand havde legitimeret sig. Gernersgadevagten, der blev tilkaldt, tog den tyske Sikkerhedspolitimand med.

Kl. 22,50 blev det konstateret, at der holdt en Personmotorvogn med falske Nummerplader udfor Granhøj Nr. 19. Vognen var forsynet med Nummerplade K 27-988, hvilket Nummer ses at være indregistreret som tilhørende en Lastmotorvogn. Da der var observeret 10-15 mistænkelige Personer ved Vognen, blev der sendt 1 Deling til Stedet sammen med 2 Radiopatrouillevogne med Personale. De mistænkelige Personer var


146

imidlertid forsvundet. Vognen blev derefter transporteret til Politigaarden.

Kl. 23,15 blev Gernersgadevagten tilkaldt til Café "Bayern", Kompagnistræde, hvor en Vagtmand fra "Shellhuset" var blevet udskældt for Forræder af 3 civile Personer, der var væk, da politiet kom til Stede.

Kl. 23,30 blev Gernersgadevagten tilkaldt til Station 1, hvor der var anholdt en Person, der navngav sig som Knud Egon Richard Andersen, Unterscharführer ved "Frikorps Danmark", Feldpostnummer 34531 c. Han havde overfaldet 2 danske civile Personer. Gernersgadevagten tog ham med.

Kl. 1,45 overfaldt en Frikorpsmand paa Vesterbrogade udfor Smørrebrødsforretningen "Favoriten" en civil dansk Mand, som af Frikorpsmanden fik tildelt en "Skalle". Gernersgadevagten tog Frikorpsmanden med. Den civile Person kørtes til Station 1.

Kl. 8,03 melder Station 3, at der kort forinden var observeret en Personmotorvogn i Nyhavn. Vognen førte falske Nummerplader, idet Motorkontoret oplyser, at nævnte Nummerplader er deponeret der.

I Motorvognen befandt sig 5 Mandspersoner og 1 Kvinde. Mandspersonerne legitimerede sig som hørende til tysk Sikkerhedspoliti.

Der har i Døgnets Løb været meldt om "Fantasibomber" følgende Steder: Fiskehandler Verhein, Nørrebrogade 72. Beværtningen "Østerborg", Blegdamsvej ved Trianglen. Intet foretaget. Intet sket.

En ukendt Mandsperson meddelte telefonisk til Udrykningstjenesten, at nogle Personer, som han ikke vilde opgive nærmere om, havde planlagt Sabotage mod Det kgl. Teater. Ved Stations 2's Foranstaltning blev der ført udvendigt Tilsyn med Teateret, ligesom der førtes lejlighedsvis Tilsyn fra Udrykningstjenestens Radiopatrouillevogne. Der skete intet.

 

Fra den 15. Juni til den 16. Juni.

Kl. 14,35 blev Havnearbejder Alf Christensen, Saxogade 101, af 2 ukendte Mandspersoner truet med Pistol paa Gammel Kongevej ved Vesterport Station. De to Personer bad om en Cigaret hver, hvilket de fik, hvorpaa de truede Alf Christensen, idet de sagde: "Saa kan De godt gaa." Personerne var forsvundet, forinden politiet kom til Stede.

Kl. 20,10 blev Gernersgadevagten kaldt til Østerbrogade, hvor Ekspedient Otto Strand Andersen, f. Randers 15. Februar 1920, Vesterbrogade 65, 4., paastaas at have spyttet paa Obergefreiter Willy Hübner, Feldpostnummer 14866 c. Danskeren blev indbragt til Station 3.

Kl. 21,25 blev der af 3 ukendte Mænd i civil Paaklædning i Frederiksberggade udkastet en Del Mærkater forsynet med et Billede, der forestiller et Lokomotiv, der foran er forsynet med Hammer og Segl. Paa


147

Sporet foran Lokomotivet sidder en lille Mand indenfor et lille Gitter og siger: "Jeg er saa neutral."

Kl. 21,43 blev Gernersgadevagten kaldt til Raadhuspladsen ved Vestergade i Anledning af, at S.S.-Obergefreiter Børge Larsen, S.S.-Panser Grenadier - Ersatzbattl. 11, Feldbach havde truet forskellige forbipasserende med sin Pistol. Kort forinden havde han gjort det samme i Frederiksberggade. Anholdt og indbragt til Kastellet.

Kl. 22,40 blev stud. med. Fritz Købbe, f. København 27. December 1911, Svanholmsvej 6 A, dræbt ved Pistolskud paa Hjørnet af Nørre Allé og Sct. Hans Torv ved Benzintanken. Paa Liget blev fundet Ausweis Nr. 92 - udstedt af en tysk Myndighed paa Dagmarhus, formentlig det tyske Sikkerhedspoliti. Afdødes Stillingsbetegnelse er anført som Kriminalangesteller; endvidere blev der paa Liget fundet Personalausweis og Waffenschein ogsaa lydende paa Navnet Købbe. Skydningen blev hørt af Ordenspolitiets Befalingsmænd paa Station 6, der har Kontor ud mod Sct. Hans Torv. 3 Overpolitibetjente løb straks ud paa Sct. Hans Torv og saa da afdøde Købbe ligge paa Fortovet paa Hjørnet af Nørre Allé og Sct. Hans Torv; de saa en ukendt Mandsperson beskyde afdøde Købbe, medens han laa ned paa Fortovet. Politimændene beskød straks Gerningsmanden med deres Pistoler, hvorefter den ukendte Gerningsmand kastede en Haandgranat eller lignende mod de danske Politimænd. Han flygtede straks paa Cykel ad Nørre Allé mod Tagensvej. Inden de danske Politimænd kunde naa at faa fat i en Cykel eller andet Befordringsmiddel for at optage Forfølgelsen, var den ukendte Gerningsmand forsvundet.

Kl. 23,45 er der i 9. Kreds i Valby konstateret Maskinpistolbevæbnede Patrouiller paa Cykel tilhørende herværende tyske Ordenspoliti. Hauptmann der Schutzpolizei Altendorff, Wachtbattl., Alsgades Skole, har pr. Telefon bekræftet, at det drejer sig om normal Patrouillering mod Forsøg paa Sabotagehandlinger, Vaabenrøverier med videre.

Kl. 0,45 er der paa Vesterbrogade udkastet en Del røde Løbesedler af Størrelse 12 x 18 cm, der reklamerer for Overretssagfører Krenchels Foredrag og Fremvisning af den forbudte Film "Kaos" i Dag Fredag den 16. Juni i Lokalerne, Rømersgade 22.

 

Fra den 16, Juni til den.17. Juni.

Kl. 10,15 meddeles, at der flere Steder i Byen er opklæbet Plakater forestillende en amerikansk og en engelsk Soldat med Tekst: "Frie Danske byder vore allierede Venner velkommen."

Kl. 16,31 blev en Sabotagevagt hos Firmaet Lysdal, Korsgade 16, der arbejder for den tyske Værnemagt, skudt i Armen, da nogle Personer forsøgte at fratage ham hans Pistol.


148

Kl. 19,13 skete en Bombeeksplosion i Radiofabrikken "Neutrofon", Møntmestervej 17. Efter at have sprængt Hul i Muren trængte 8-10 Personer ind i Fabrikslokalet, hvor de formentlig lagde Brandbomber, idet Fabrikken straks efter nogle Eksplosioner kom i Brand. Der havde forinden været Skudveksling med Fabrikkens 3 Sabotagevagter, hvoraf den ene blev ramt i Brystet. Fabrikken nedbrændte til Grunden, alle Maskiner ødelagt. En Mængde Ruder og Døre i Naboejendommene er ødelagt. Ca. 50 saarede af Glassplinter og lign., hvoraf ca. 20-25 blev hospitalsbehandlet. Der blev anordnet Opsamlingssted for Kvarterets skadelidte paa Frederikssundsvejens Skole, Frederikssundsvej 79.

Kl. 19,30. væltede en Personmotorvogn K 2809, tilhørende det tyske Sikkerhedspoliti, paa Aaboulevard udfor Ewaldsgade, idet Føreren mistede Herredømmet over Vognen. Ingen af Vognens Passagerer kom alvorligt til Skade, og Motorvognen kunde fortsætte Kørselen ved egen Kraft.

Kl. 21,34 blev Gernersgadevagten tilkaldt til Nytorv, hvor en Schalhurgmand truede med Pistol. Han var beruset og blev medtaget af Gernersgadevagten.

Kl. 22,00. sluttede det af Overretssagfører Krenchel Kl. 19,00. paabegyndte Anti-Sabotagemøde, der blev afholdt for Medlemmer af Fagforeninger i Festsalen, Rømersgade 22. Mødet forløb i Ro. Der skulde have været forevist den af Statens Filmscensur forbudte Film "Kaos", men den kunde ikke fremføres, idet der var fjernet nogle Sikringer til den elektriske Installation i Salen.

Kl. 0,05 blev en Mand indbragt til Station 8 sigtet for Gadeuorden. Han oplyste, at han var Tolk for Værnemagten. Gernersgadevagten tilkaldt.

Kl. 0,40. trængte 4 Mandspersoner ind paa Nordhavnsværftet, hvor de holdt en Sabotagevagt op, hvorefter de forsvandt medtagen de 4 Pistoler og 18 Patroner.

 

Fra den 17. Juni til den 18. Juni.

Kl. 14,50. har en Mandsperson kastet en Pakke, der senere viste sig at indeholde Glasstumper, mod Døren til Studenterforeningen; da Portneren bebrejdede den paagældende hans Adfærd, tog denne til Lommen Som efter en Pistol, hvorfor Portneren trak sig tilbage, og Mandspersonen forsvandt.

Kl. 17,10: Tre berusede unge Mænd (Danske, tilhørende Kaptajn Sommers Vagtkorps), truede i Tale paa Raadhuspladsen en Politibetjent med Pistol; Politimanden holdt dem tilbage, indtil Gernersgadevagten kunde tage sig af dem; de blev ført til Kastellet; det viste sig, at de ikke var i Besiddelse af Pistoler.


149

Kl. ca. 17,15 eksploderede en lille, aabenbart hjemmelavet Bombe under en Sporvogn, der befandt sig ved Hjørnet af Ny Østergade og Chr. d. 9's Gade; ingen Skade, ingen sigtede.

Kl. 20,25 rekvireredes Gernersgadevagten til Trianglen, hvor 5 tyske Sooldater havde generet nogle Passagerer i en Linie 1. Soldaterne blev ført til Kastellet.

Kl. 21,00 blev Gernersgadevagten kaldt til Café "Bayern", hvor tyske Soldater var kommet i Skænderi med nogle Danskere. Soldaterne blev ført til Kastellet.

Kl. 21,20 eksploderede en Bombe i Firmaet "Foto og Tekst"s Lokaler, Pilestræde 37, 2. Virksomheden er raseret; Loftet beskadiget; mange Ruder knust. Firmaet arbejder ikke for den tyske Værnemagt, men Indehaveren har for 3 Aar siden været Medlem af D. N. S. A. P.

Kl. 23,45 indbragtes til Station 7 10 Tobaksarbejdersker som under Hjemkørsel fra en Skovtur havde sunget en Sang paa Melodien "Internationale". Anmeldelse herom blev afgivet af 2 tyske Soldater. Statsadvokatens Afdeling behandler Sagen.

Kl. 0,15 blev Gernersgadevagten kaldt til Station 5, hvortil Laurits Carsten Jacobsen (tilhørende Kaptajn Sommers Vagtkorps) var blevet indbragt i beruset Tilstand; han førtes til Kastellet.

Kl. ca. 0,55 indfandt 2 Mandspersoner sig i Lægernes Hus, Domus medica, Amaliegade 5, tilsyneladende for at leje et Værelse. Pludselig trak den ene en Pistol frem, truede Portieren og sagde, at de skulde lægge en Bombe i Huset; de anbragte Bomben og tvang Portieren med ud paa Gaden; i Porten ventede 2 andre Personer, og paa Gaden udenfor gik 4 Personer Vagt; Portieren bemærkede, at der befandt sig Gæster paa 3. Sal, men hertil svarede Gerningsmændene, at de kom jo nok ud. Da de gik, sagde den ene, at Portieren skulde sige, at "det var en Hilsen fra stud. med. Købbe". Kort efter, at Personerne var kommet bort, eksploderede Bomben. Eksplosionen medførte Brand, der var meget heftig. Hele Huset er nedbrændt, og Taget paa Amaliegade 3 er ligeledes brændt. Ingen er omkommet eller tilskadekommet.

 

Fra den 18. Juni til den 19. Juni.

Kl. 23,30. tilkaldtes Gernersgadevagten til Gl. Torv, hvor 2 Frikorpsfolk skal have forulempet de forbipasserende. Forgæves eftersøgt.

Kl. 06,18 meldtes, at tyske Poster ved Teglholmsbroen i Sydhavnen nægtede Personalet fra "Hovedstadens Kulimport" Adgang, naar det ikke havde Adgangskort. Da de tyske Poster kort efter blev afløst, viste det sig, at der forelaa en Misforstaaelse fra tysk Side.

Kl. ca. 15 har et Par unge Mennesker paa Trappen i Ejendommen


150

Badstuestræde 6 lagt en lille Røgbombe, der imidlertid ingen Skade forvoldte. En Dame forfulgte de paagældende Mandspersoner, der imidlertid paa Raadhuspladsen forsvandt fra hende.

 

Fra den 19. Juni til den 20. Juni.

Kl. 21,20 bemærkede 2 Reservebetjente fra Station 7, der havde Post paa Blegdamsvej, at 3 Motorvogne (2 graa Personvogne og 1 Lastmotorvogn med Presenningtag) kørte op foran Schalburgkasernen. Fra Vognene, der holdt med Bagenden mod Kasernen, rettedes derefter kraftig Skydning mod Kasernen, og ligeledes formodede Reservebetjentene, at der fra Vognene blev kastet med Haandgranater. Derefter kom Schalburgfolk løbende ud og optog Kampen med Vognenes Personel. De 3 Vogne forsvandt efter Beskydningen ad Blegdamsvej i Retning mod Sct. Hans Torv.

Da Udrykningstjenestens Personel kom til Stede, fandt der ret livlig Skydning Sted i Nærheden af Kasernen. Særlig kraftig var Skydningen fra Kasernen med Retning ad Blegdamsvej mod Trianglen. Der blev skudt saavel Enkeltskydning som Skydning i Byger med automatiske Vaaben. Politiet foretog Rydning af Blegdamsvej i dens hele Udstrækning og kort efter tillige af Øster Allé og Tagensvejs sydligste Ende. I ca. 2 Timer fortsatte Skydningen, dog i varierende Tempo. Politipersonalet fik, saa vidt det var gørligt, ryddet Folk væk fra alle de truede Omraader, herunder ogsaa fra Porte, Døraabninger og lignende Steder. Personalet fik Ordrer til at afstaa fra Ildkamp med Medlemmer af Schalburgkorpset. I Stedet for at optage en eventuel saadan Kamp var Gernersgadevagten bleven rekvireret for sammen med det tyske Politi at foretage det videre fornødne.

Kl. 22,15 ankom 2 Vogne med tyske Politisoldater til Trianglen. Herfra gik de i spredt Fremrykning over Blegdamsvej-Øster Allé frem til Kasernen. Det tyske Politi oplyste, at der blev skudt til Stadighed mod Schalburgkasernen fra forskellige Vinduer paa Blegdamsvej, men saa vidt vides undlod det tyske Politi dog at foretage nogen egentlig Razzia i de Ejendomme, fra hvilke denne Skydning formodedes at hidrøre.

Kl. 0,30 afblæstes hele Aktionen fra tysk Side, og de danske Politiafspærringer kunde kort efter i alt væsentlig hæves. Det viste sig, at der under Skydningen var bleven dræbt 2 og haardt saaret 6 Trafikanter. Hertil kommer utvivlsomt et ikke ringe Antal lettere saaret; hvilket Tab, der eventuelt har været paa tysk Side, vides ikke.

Ingen af Politipersonalet blev ramt af Projektiler, ligesom det skal anføres, at der under hele Aktionen ikke blev affyret et eneste Skud af Personalet.

Skydningen havde desværre kaldt en hel Del nysgerrige frem, som


151

Politiet til Stadighed havde Besvær med at holde væk fra det truede Omraade.

Kl. ca. 22,30 begyndte Grupper af SS-Frivillige, bevæbnede med Maskinpistoler og Karabiner, at jage Folk væk. De optraadte meget provokerende overfor Publikum, og det konstateredes, at i det mindste enkelte af dem under Affyring af Pistol- eller Geværskud jog Folk ud af Porte eller Opgange, selv paa Strækningen ad Østerbrogade fra Trianglen mod Nord, hvilket Omraade ellers, efter hvad der var passeret, skulde ligge fuldstændigt udenfor det truede Distrikt.

Kl. 2,00 meddeltes, at der blev skudt kraftigt paa Enghavevej mellem Brandstationen og Godsbanegaardens Terrain. Kort efter meddeltes det, at der blev skudt paa Vagtposter ved Vestre Fængsel. Endelig hørtes Skydning fra Trekronergade. Personalet, som blev sendt til de omtalte Steder, kunde dog intet konstatere.

Kl. 2,05 meddeltes, at en hidtil uidentificeret Mand kort forinden var fundet dræbt af flere Skud gennem Hovedet og Ryggen udenfor Klubhuset paa Folevadsvej ved Søborg Mose.

Kl. 6,45 meldtes, at Studentergaarden paa Tagensvej var blevet besat af tysk Politi, der foretog Ransagninger. Der blev anholdt 11 Studenter. Politiet, som blev sendt til Stedet, sørgede for Afspærring af Tagensvej og de omliggende Gader.

Kl. 6,50 blev Politi fra Udrykningstjenesten sendt til Blegdamsvej ud for Schalburgkasernen, hvor en Del Mennesker var stimlet sammen. Schalburgfolkene havde udtalt, at sørgede det danske Politi ikke for hurtig Rydning, saa skulde de nok selv gøre det paa deres egen Maade.

 

Fra den 20. Juni til den 21. Juni.

Kl. 10,20 meldes, at Schalburgkorpset har posteret 2 Mand med Maskinpistoler og 10 Mand med Karabiner udenfor Kasernen paa Blegdamsvej. Vagtkommandøren har meddelt Politiet, at der vil blive skudt paa eventuelle Opløb.

Kl. 11,05 blev Politigaardens Central ringet op af en Mandsperson, som udtalte, at 3 Bomber vilde springe om 3 Minutter paa Hovedbanegaarden. Intet foretaget og intet sket.

Kl. 11,54 blev der af en forbikørende Cyklist raabt "Landsforræder" til Vagtposten ud for Schalburgkasernen paa Blegdamsvej. Vagtposten skød efter Cyklisten, der imidlertid forsvandt uden at blive ramt; i Stedet saaredes Vognstyreren og 2 Passagerer paa en forbikørende Linie 3 Sporvogn.

Da Politiposterne Kl. 0,40 vilde standse en civil Mand, der fra Trianglen nærmede sig Afspærringen paa Blegdamsvej foran Kasernen, løb


152

han indenfor Afspærringen og affyrede med Pistol 3 Skud mod Politiet, hvorefter han forsvandt - formentlig ind i Kasernen. Her nægtede man paa senere telefonisk Forespørgsel at kende noget til den civile Mand.

 

Fra den 21. Juni til den 22. Juni.

Kl. 11,10 meddelte Gernersgadevagten, at det derværende Feldgendarmeri efter Ordre fra deres overordnede ikke mere skal rykke ud til Kasernen paa Blegdamsvej i Tilfælde af Uroligheder. Derimod vil der fra Gernersgadevagten blive ringet til det tyske Politi paa Alsgades Skole, hvorfra Udrykning til Kasernen paa Blegdamsvej vil blive foretaget.

Kl. 15,42 blev Gernersgadevagten kaldt til Nørrebros Runddel, hvor en S.S.-Mand havde truet med Pistol.

Kl. 16,13 blev Gernersgadevagten kaldt til Hovedbanegaarden, hvor en Schalburgmand havde truet en C.B.-Mand med Pistol.

Kl. 17,50 blev der forøvet Sabotage paa Bohnstedt-Petersens Maskinfabrik, Sundkrogsgade, hvorved en stor Maskinhal blev fuldstændig ødelagt. Der indfandt sig ca. 10 Sabotører, som viste Arbejderne ud og lagde Bomber forskellige Steder. Der skal være lagt ca. 10 Bomber, men nogle af dem detonerede ikke. Det tyske Sikkerhedspoliti har fundet ca. 10 kg Aërolit. Der opstod ikke Ildløs, og ingen kom til Skade.

Kl. ca. 1,55 blev C.B.-Grundskolen i Rosenvængets Allé fuldstændig ødelagt ved et Bombeattentat. Man har hørt Ruder blive knust i Grundskolen, saa Bomberne er sikkert kastet ind igennem Vinduerne. Ingen kom til Skade.

Der har i Døgnets Løb været meldt om "Telefonbomber" i Vaskeriet "Gefion", Provstevej 5, og 2 Gange i "Buldog", Nørrebrogade 16.

 

Fra den 22. Juni til den 23. Juni.

Kl. 17,09 blev Gernersgadevagten rekvireret til Vesterbrogade udfor Tivoli i Anledning af, at en beruset Frikorpsmand havde truet Folk med Pistol.

Kl. 18 blev 5 C.B.-Brandmænd paa Charlottenborgbrandvagten holdt op af Sabotører og tvunget til at udlevere en Lastbil.

Kl. 18,35 blev der forøvet Sabotage mod Dansk Industri Syndikat i Frihavnen. Ca. 70 Sabotører ankom i 3 Lastvogne, overmandede Vagterne og viste Kontorpersonalet og Arbejderne ud, hvorefter de anbragte Bomber forskellige Steder i Virksomheden. Der lød ialt 5 kraftige Detonationer, hvorefter den store Maskinbygning kom i Brand. Ingen tilskadekomne, men stor materiel Skade. Sabotørerne forsvandt alle, medtagende en Del Vaaben og Ammunition. Det blev nødvendigt at lukke Nordhavnsstationen, da Folk søgte derind, hvorfra der var Udsigt til Skadestedet.


153

Der blev i Aftenens Løb af det tyske Politi anholdt flere Passagerer i S-Togene, fordi de havde givet deres Følelser Luft ved at klappe i Hænderne og raabe Hurra, naar Togene passerede forbi.

Kl. 21,26 blev Gernersgadevagten kaldt til Rosenvængets Sideallé, hvor en beruset Frikorpsmand stod og svingede med sin Pistol.

Kl. 22,10 blev Gernersgadevagten kaldt til Station 7 i Anledning af, at 10 danske S.S.-Soldater havde indfundet sig ved Stationen for at faa fat i en civil Mandsperson, der havde piftet efter dem ved Hjørnet af Odensegade og Østerbrogade. S.S.-Soldaternes Fører blev indladt paa Stationen, hvor han udpegede den skyldige, som viste sig at være en Reservepolitibetjent.

Kl. 22,45 blev Politiet kaldt til Hjørnet af Strandboulevarden og Lindenovsgade i Anledning af, at 2 unge Piger, som havde været i Selskab med tyske Soldater, blev forfulgt af en større Menneskemængde, der vilde give dem en Afstraffelse. Den ene af Pigerne forsvandt, men den anden blev fundet paa en Trappegang i Lindenovsgade og taget med til Politistationen.

Kl. 8,30 indfandt tysk Politi sig i Trykkeriet, Mikkel Bryggersgade [i. e. Mikkel Bryggers Gade] 2, for at afhente 3 Trykkerimaskiner. Indehaveren af Trykkeriet er anholdt af det tyske Politi.

Der har været meldt om "Telefonbomber" i Dampvaskeriet "Gefion", Provstevej 5, ligesom der har været truet med Modsabotage mod Det kgl. Teater.

 

Fra den 23. Juni til den 24. Juni.

Kl. 12,30 meddeltes, at Begravelsen paa Bispebjerg Kirkegaard af de 2 Schallburgfolk, del blev dræbt ved Attentatet paa Kasernen paa Blegdamsvej d. 19. ds., forløb roligt.

Kl. 12,57 meddeltes, at Gernersgadevagten var tilkaldt til Bispebjerg Kirkegaard, hvor 3 Schalburgfolk skal have været udfordrende paa en Sporvogn.

Kl. 13,32 meddeltes, at "Freddy", der i sin Tid undveg fra Politigaarden sammen med Fraun, er blevet anholdt paa Gammel Kongevej 87. Paagældende var ved Anholdelsen bevæbnet med en tidligere Politipistol.

Kl. 15,05 blev Gernersgadevagten kaldt til "Tosca", Frederiksberggade 24, hvor der var opstaaet Uroligheder i Anledning af, at den tidligere Direktør Kaltoft kort forinden var blevet fjernet ved Station 1's Foranstaltning.

Kl. 20,05 blev Brandvæsenet alarmeret til Nytorv 1. Der er Tale om falsk Alarm foraarsaget af en beruset Vagtmand fra "Kaptajn Sommers Korps". Gernersgadevagten kom til Stede og anholdt den berusede Vagtmand og en Person, der var i Følge med ham.


154

Kl. 23,30 blev Gernersgadevagten kaldt til "Livjægerkroen", Livjægergade 51, hvor en Schalburgmand truede med Pistol. Den paagældende, der nægtede at legitimere sig overfor Politiet, blev taget med af Vagten.

Kl. 23,35 meddeltes, at der Bag Glyptoteket var opsamlet en Del Raketstokke med vedhængende antityske Propagandasedler. Flere Raketter af denne Art skulde være blevet affyret. Der foretoges forgæves Eftersøgning af Gerningsmændene.

Kl. 0,32 blev Gernersgadevagten tilkaldt til Kongens Nytorv, hvor 3 tyske Befalingsmænd havde taget Plads paa en Bænk, hvor de drak af Flasker, medens de affyrede flere Pistolskud i Luften.

Kl. 1,25 meddeltes, at Sabotagevagterne ved Always Radio i Sydhavnen var blevet beskudt. Der foretoges forgæves Eftersøgning.

Kl. 1,58 meddeltes, at der fandt Skydning Sted ved Østre Gasværk. Det oplystes, at Vagterne ved Gasværket mente at have set nogle Personer, der forsøgte at trænge ind fra Lægeforeningens Boliger, hvorefter Vagterne havde skudt mod de paagældende, der forsvandt. Der foretoges forgæves Eftersøgning.

Kl. 2,00 meddeltes, at Borgernes Hus, Rosenborggade 1, var sprængt i Luften. Der skete meget betydelig Skade paa Bygningen. Ingen saarede eller dræbte.

Kl. 3,04 meddeltes, at der var sket 2 voldsomme Eksplosioner paa Studentergaarden, Tagensvej. Der skete betydelig Skade paa Bygningen, og 4 Personer blev saaret, saaledes at de maatte bringes til Hospital.

 

Fra den 24. Juni til den 25. Juni.

Kl. 11,23 blev Vagterne ved "Burmeister & Wain", Christianshavn, "holdt op" af Sabotører, hvorefter disse havde anbragt 3 Bomber, hvoraf dog kun den ene sprang og ødelagde en Drejebænk. Der opstod en mindre Ildløs.

Kl. 17,30 er der sket en Eksplosion i Maskinfabriken "F.K.L.", Tagensvej 99. Der er sket stor Skade. Ingen tilskadekomne.

Kl. 20,45 er 4 ukendte civile Mandspersoner trængt ind i Grosserer Stilling-Andersens Lejlighed, Pilestræde 44, hvor de truede Husassistenstenten [i. e. Husassistenten] med en Pistol, hvorefter de ransagede Lejligheden og muligvis fandt et Gevær med tilhørende Ammunition og en Totenschläger, som de tog med sig. Endvidere overskar de Telefonledningerne.

Kl. 1,45 er der i Tivoli forøvet Sabotage mod Koncertsalen, Glassalen, Taverna og Automathallerne, hvorved disse Bygninger kom i Brand.

Kl. 2,15 optraadte nogle Frikorpsfolk som Politi ved Frihedsstøtten og jagede Folk bort. Gernersgadevagten tilkaldtes.

Kl. 3,10 kørte en Lastvogn med en Del Mennesker op foran Roforeningen "Kvik". Det viste sig at være tysk Politi.


155

Kl. 5,00 blev Fabrikken "Ambi", Ryesgade 60, angrebet af Maskinpistolbevæbnede Sabotører, ligesom der hørtes kraftig Detonation, tilsyneladende fra "Ambi".

I den Anledning blev en Overpolitibetjent sammen med 16 Politibetjente i en Udrykningsvogn sendt til Stedet. Da Vognen svingede fra Øster Søgade mod Fredens Bro, blev den beskudt med Maskinpistol, vist nok fra Hjørnet af Rørholmsgade og Øster Søgade, men fortsatte ud over Broen, hvor den atter blev beskudt med Maskinpistoler af nogle Personer, der laa paa Græsskraaningerne langs Broen. Vognen blev ramt af flere Skud, og en Politibetjent blev saaret i Hagen.

Politipersonalet besvarede Ilden med Maskinpistoler og Karabiner fra Vognen, men det vides ikke, om nogen blev ramt. Vognen fortsatte ned ad Fredensgade, men maatte standse lidt før Ryesgade, da der her blev skudt kraftigt, dels af en tysk Patrulje, der var posteret paa Hjørnerne af Ryesgade og Fredensgade, dels fra Ryesgade, formentlig af Sabotører ved "Nordwerk"s Afdeling, Ryesgade Nr. 19-21.

Personalet løb i Dækning i Ejendommene i Fredensgade.

Da Skydningen ophørte, deltog Personalet i Rydning af Gaderne for nysgerrige og foretog Afspærring. Kl. 5,04 hørtes 2 Detonationer fra Ryesgade Nr. 19-21. En Udrykningsdeling blev straks sendt til Stedet.

Politibevogtningen i Fabriken var blevet "holdt op" af ca. 40-50 Sabotører og kraftigt beskudt med Pistoler og Maskinpistoler, men ingen af dem blev ramt.

Sabotørerne havde skaffet sig Adgang til Fabrikens Omraade ved at sprænge et Hul i Muren fra en Nabogaard.

 

Fra den 25. Juni til den 26. Juni.

Kl. 16,57 blev Gernersgadevagten kaldt til Frederiksberggade i Anledning af, at 2 berusede tyske Marinesoldater havde trukket deres Bajonetter.

Kl. 17,38 blev Gernersgadevagten kaldt til Café "Ildfluen", Vesterbrogade 31, hvor 2 Frikorpsfolk havde gjort sig skyldig i Værtshusuorden. De blev udvist af Beværtningen, efter at deres Identitet var faststslaaet.

Kl. 19,55 fandtes paa Muren i Ejendommen Gudenaavej 7 opklæbet en Plakat, i hvilken der blev fremsat Trusel om, at Ejendommen vilde blive sprængt i Luften, saafremt en nærmere angivet Dame ikke fraflyttede Ejendommen. Plakaten var underskrevet Schalburgkorpset S.S.

Kl. 22,44 modtog Station 1 Melding om, at der var lagt en Bombe i Restauration "Tosca", Frederiksberggade. "Bomben" blev fundet, men viste sig at være et gammelt Tørelement indpakket i Papir.

I Nattens Løb har stærke tyske Patrouiller foretaget Visitation af Folk


156

forskellige Steder paa Gaderne Nørrebrogade og Østerbrogade; ogsaa enkelte politibetjente i Uniform blev visiteret.

Der er i Døgnets Løb meldt om "Telefonbomber" i Nørrebros Remise, Botanisk Haves Drivhus og Hovedbanegaarden.

 

Fra den 26. Juni til den 27. Juni.

Efter at der den 25. ds. om Aftenen af de tyske Myndigheder med Virkning fra den følgende Dag for en Del af det storkøbenhavnske Byomraade blev dekreteret Spærretid i Tiden fra Kl. 20 til Kl. 5 samt Forbud mod Sammenstimlen og Forsamlinger af enhver Art, er der af de 4 storkøbenhavnske Jurisdiktionschefer udstedt en fælles politibekendtgørelse indeholdende de fornødne Bestemmelser i Anledning af foranstaaende tyske Anordninger.

Kl. 11,45 blev der af det tyske Sikkerhedspoliti foretaget Razzia i Ejedommen Krystalgade 3.

Kl. 15,10 er der foretaget et "hold op" i Møbeltransportfirmaet "Danmark", Valdemarsgade 17. Røverne bortfjernede sig med en Del Klæde, der af Firmaet bliver benyttet ved Transport af Møbler.

Kl. 17,30 blev Gernersgadevagten tilkaldt til Amager Strandvej ved Italiensvej, hvor tyske Soldater sammen med nogle Pigebørn udviste uanstændig Adfærd.

Kl. 20,10 er der af det tyske Sikkerhedspoliti foretaget Ransagning i Husene omkring Grundvigs Kirken.

I Tiden fra Kl. 20-24 har der paa Amager, Vesterbro, Nørrebro og Østerbro været samlet en Del Mennesker paa Gaden, ligesom Folk har taget Opstilling i Porte og Trappeopgange.

Paa Enghave Plads er der af Folk lavet Færdselsspærringer af de derværende Bænke, og paa Hjørnet af Istedgade-Dannebrogsgade og Istedgade-Saxogade har Folk bygget Færdselshindringer ved Hjælp af Skraldespande og andet. Paa Hjørnet af Saxogade er der opbrudt Brosten. Mange Steder i Byen er der af forsamlede Menneskemængder tilrettelagt Baal paa Kørebanen, ligesom Folk mange Steder har pebet i Fingrene og raabt Hurra. Paa Vesterbro og Nørrebro, hvor det var særlig galt, rykkede tysk Politi ud og skød efter Folk. Flere Steder er der skudt mod det tyske Politi fra Husene.

Paa Sct. Hans Torv er der fra en Personmotorvogn, der var forsynet med falske Nummerplader - K. 3951 - skudt efter en Brandinspektør. Der skete ingen Skade.

I Midgaardsgade er en Mand blevet dødeligt saaret af en Haandgranat.

Paa Hjørnet af Rosengade og Kronprinsessegade har en halv Snes


157

unge Mennesker taget Opstilling og skudt mod 3 danske Politimænd. Den ene af disse affyrede et Skræmmeskud, men til Trods herfor skød de unge Mennesker paany mod Politimændene. Den Politimand, der havde affyret Skræmmeskuddet, tømte derefter sit Magasin mod de paagældende, der undløb, tilsyneladende uden at være blevet saarede.

Flere Politimænd er paa Vesterbro - særlig i Kvarteret omkring Enghave Plads, blevet afkrævet deres Patroner og evt. Reservemagasiner af tysk Politi. I et Par Tilfælde er endvidere Politiets Udryknings- eller Patrouillevogne blevet standset af det tyske Politi og Visitation foretaget. Et enkelt Sted er en Stationsvogn blevet beskudt af tyske Soldater.

Der er til Hospitalerne indbragt ialt 55 Personer, hvoraf 6 er døde, 26 indlagt og 23 ambulant behandlede.

Politiet har anholdt ialt 44 Personer for Overtrædelse af Færdselsforbudet, hvorhos 5 Personer selv har meldt sig paa Politistationerne, da de ikke kunde naa hjem inden Spærretidens Indtræden.

Fra den 27. Juni Kl. 7 er der etableret 12 Timers Tjeneste for hele Politipersonalet.

 

Fra den 27. Juni til den 28. Juni.

Det andet Døgn med Spærretid forløb betydelig mere roligt end første Døgn. Der forefaldt dog Episoder af forskellig Art, der væsentligt koncentrerede sig om Vesterbro, særlig i Kvarteret omkring Saxogade-Istedgade.

Kl. 10,45 er der blevet skudt kraftigt paa Slotsholmen ved Christiansborg. Det viste sig at være tysk Politi, der havde skudt en Mandsperson, som søgte at unddrage sig Anholdelse.

Ved 12-Tiden blev for Resten af Dagen Arbejdet nedtagt paa Kastrup Flyveplads og paa en Del større Virksomheder blandt andet Burmeister & Wain, Laur. Knudsen, Nordhavnsværftet, Titan og Rugbrødsfabrikkerne.

Kl. 14,50 blev Fragtmand Kamp fra Stege "holdt op" af to pistolbevæbnede Mænd paa Hjørnet af Ingerslevsgade og Dybbølsgade og frataget Motorvogn (Lastbil) K. 37.599.

Kl. 19,35 var der samlet en Del Mennesker i Istedgade.

Da en tysk Soldat blev generet af Publikum blev Gernersgadevagten tilkaldt. Den blev mødt af Tilraab fra Publikum, og - uagtet Spærretiden ikke var indtraadt - affyrede de tyske Medlemmer af Vagten 2 Maskinpistolsalver mod publikum paa Hjørnet af Saxogade og Istedgade, hvorved en Mand blev dræbt og nogle Personer saaret.

Omkring ved Spærretidens Indtræden begyndte Folk forskellige Steder i Istedgade og Saxogade ved Hjælp af Brosten og Fortovsfliser at bygge Færdselshindringer tværs over Kørebanen, men det lykkedes en


158

Overbetjent som Leder af en Patrouille paa 8 Mand i saa godt som alle Tilfælde at faa Folk overtalt til at bære Materialet bort igen.

De indkomne Meldinger fra de øvrige politikredse viste i øvrigt, at der var betydelig færre Mennesker paa Gaderne efter Spærretiden end Aftenen forud, og at der ikke var Optræk til Uro.

Senere paa Aftenen blev der i forskellige Gader, særlig i Adelgade, Nansensgade og i en Del Gader paa Nørrebro tændt mindre Baal midt paa Kørebanen. Baalene var almindeligvis udbrændt ved Midnatstid.

Kl. 22,05 blev 2 Personer ramt af Skud af tysk Patrouille paa Hjørnet af Hedebygade og Tøndergade. Den ene af dem var død ved Ankomsten til Hospitalet.

Kl. 22,38 var der roligt i Istedgade, kun ganske faa Mennesker stod endnu paa Hjørner og i Dørnicher. Tyske Politisoldater bevæbnet med Karabiner afpatrouillerede Enghave Plads.

Af de indkomne Meldinger fremgaar det i øvrigt, at der var uniformerede og civile tyske Patrouiller i de forskellige Bydele, og at der i flere Tilfælde blev afgivet Skud, men vist nok væsentlig Skræmmeskud mod Personer i aabne Vinduer, og Personer som havde taget Opstilling i Portaabninger og Dørnicher. Ved Midnatstid var der roligt overalt i Byen - bortset fra, at der Kl. 2,15 paa Hjørnet af Griffenfeldtsgade-Rantzausgade blev fundet en farlig Færdselsspærring bestaaende af Riste til Lyskasser, Brædder med videre. Denne Spærring blev ved Station 6.s Foranstaltning straks fjernet.

Der er til Hospitalerne indbragt ialt 13 Personer hvoraf 3 dræbte og 10 saarede.

Politiet har anholdt ialt 53 Personer for Overtrædelse af Færdselsforbudet.

 

Fra den 28. Juni til den 29. Juni.

Det tredie Døgn med Spærretid blev for Nattens Vedkommende uroligt, og bortset fra 1. og 2. Kreds havde Uroen bredt sig til hele Byen. Det begyndte som sædvanligt paa Vesterbro, hvor der forsøgtes at skabe Færdselshindringer ved opbrækkede Brosten. Paa lignende Maade gik det i 4., 8. og 9. Kreds. Fra Kl. ca. 21 til langt ud paa Natten blev der i en stor Del af Byens Gader tændt en Mængde Baal, som næredes af forskelligt Affald fra Husene. De fleste af disse Baal slukkedes af sig selv, medens en Del blev slukket af det patrouillerende Politi. Brandvæsenet kunde kun overkomme at slukke de allerstørste. Bortset fra Nedbrænding af Tribunen paa Bellahøj skete der ingen større Skader paa Materiel, og der forefaldt ikke egentlig grove Spektakler fra Befolkningens Side. Af særlige Begivenheder skete følgende:


159

Kl. 13,30 opstod der ved "Arsenalet", Amager Boulevard 8, nogen Uro i Anledning, af, at man der nægtede Arbejderne Tilladelse til at forlade Arbejdspladsen, men efter et Kvarters Forløb fik Arbejderne Lov til at gaa, og der skete ikke noget alvorligt.

Kl. 16,45 blev en P. b., der var posteret ved Krydset V. Boulevard-Vesterbrogade, truet med Maskinpistoler fra 2 forbikørende Motorvogne. Anledningen var, at Politimanden forsøgte at standse Vognene, der kørte frem for rødt Lys. I Vognene befandt sig 4 tyskuniformerede Personer.

Kl. 19,40 bygges der Barrikader ved Hjørnet af Istedgade og Saxogade. De samme Demonstranter havde forsøgt at afspore en Sporvogn. politiet kom til Stede og forhindrede, at der opstod større Uorden.

Kl. 20,09 kastes der Sten mod 3 tyske Militærpersoner i Istedgade. Ingen tilskadekommet.

Kl. 20,30 har en som Nationalsocialist kendt Person - formentlig ganske uprovokeret - skudt med Pistol ud ad Vinduet.

Kl. 21,00 blev Gernersgadevagten tilkaldt til Ole Nielsensvej ved Ryparken, hvor 2 Politimænd var blevet truet af 2 tyske Marinesoldater. Aarsagen var, at de danske Politimænd havde forsøgt at anholde 2 Kvinder, som ulovligt færdedes ude i Spærretiden sammen med Soldaterne.

Kl. 22,38 har nogle tyske Soldater peget med deres Pistoler mod en Patrouillevogn, da denne passerede Frederiksborggade-Krydset ved Farimagsgade. De tyske Soldater var tilsyneladende meget uligevægtige. Gernersgadevagten tilkaldt.

Kl. 22,40 meldes, at en formentlig tysk Personmotorvogn havde skudt paa Befolkningen, da den passerede Istedgade-Abel Cathrinesgade.

Kl. 22,45 har ca. 10 Gestapofolk henvendt sig til 2 patrouillerende Politibetjente paa Hjørnet af Vesterbrogade og Colbjørnsensgade. De afkrævede P.b.erne deres Ammunition, hvilket blev dem nægtet. Gernersgadevagten blev tilkaldt.

Kl. 22,53 kører en Personmotorvogn K. 3710 med formentlig tysk Besætning rundt med Maskingevær paamonteret Taget.

Kl. 23,08 er tysk Militær gaaet i Stilling i Elmegade, idet der skydes paa dem fra Baggesensgade og formentlig Slotsgade.

Kl. 23,20 gaar en Del civile Personer i Colbjørnsensgade, hvor de skyder langs ad Gaden og ind ad Porte og Vinduer.

Kl. 23,30 meldes, at der i Løbet af den sidste ca. halve Time er skudt 3 Personer i Kvarteret Istedgade-Saxogade. Den ene er ramt i Maven og menes dødeligt saaret. Skydningen er udført af civile Personer, der kører rundt i smaa Personmotorvogne.

Kl. 23,40 er en P.b., der var posteret ved Hjørnet af Absalonsgade og Istedgade, blevet beskudt fra en Lejlighed i Absalonsgade, hvorved han blev saaret i det ene Ben.

Kl. 0,35 affyrede Vagterne i Centralværkstederne 6 Skud mod 2 mis-


160

tænkelige Personer, der færdedes paa det afspærrede Omraade. Personerne undløb.

Kl. 1,45 meldes, at der er kastet Sten mod Vinduerne til Radioforretningen, Frederiksborgvej 179. Formentlig politisk Hærværk.

Kl. 2,25 nedbrændte Tribunen paa Bellahøj Dyrskueplads totalt.

Der har i Døgnets Løb været meldt om "Telefonbomber" følgende Steder:

Fabrikken Norden, Valby.

Brødrene Dahl, Industribygningen.

Osram, Struensegade 15.

Levison jun., Købmagergade 50.

Bilholdepladsen, Dr. Tværgade 19.

Brødrene Jørgensens mekaniske Værksted, Nørrebrogade 52.

Ved samtlige københavnske Politistationer blev for Overtrædelse af Færdselsforbudet anholdt ialt 69 personer.

Til samtlige de storkøbenhavnske Hospitaler blev indbragt 24 saarede Personer. En Del af disse menes at være livsfarligt saarede.


[161]


 

II.

Redaktør Søren Hansens Beretning om
Begivenhederne i København i Dagene omkring den
1. Juli 1944. *)

 

De kommunale Institutioners Hjælp til Københavns Befolkning
i Generalstrejke-Dagene.

I de skønne Midsommerdage omkring den 1. Juli oplevede vor Hovedstad Krigens Gru paa en anden Maade end hidtil. Dens Gader drak Blod, og Befolkningen afspærredes med Timers Varsel fra alle livsvigtige Tilførsler, alt medens Ambulancerne i en stadig Strøm maatte køre døde og saarede til Hospitalerne. Omkring 100 Familier mistede et af deres Medlemmer og mere end seks Gange saa mange blev saaret under de blodige Begivenheder. Vore Døde er begravet i Stilhed. Siden har vi bøjet Hovederne og sendt de smertede Hjem en Vemodstanke. Livet, der skal leves videre, læger efterhaanden Saarene, men Arrene bliver tilbage. Den efterfølgende Beretning vender kun indad mod de kommunale Funktioner i Dagene umiddelbart forinden og under den dramatiske Generalstrejke. Det var Uroen om Spærretidsordningen, som udløste Generalstrejken Fredag Morgen den 30. Juni. Aftenen i Forvejen var Sporvejsdriften blevet forstyrret ved, at nogle Vogne væltedes af Sporene, og det kørende Personale truedes. Angrebet paa Sporvejene føltes saa faretruende, at Sporvognsfolkene ikke turde køre Fredag Morgen uden en effektiv Politibeskyttelse paa de farligste Strækninger. Da Politiet ikke straks var indstillet paa at opfylde Kravet herom, kørte en Del Vogne ikke ud om Morgenen, og de øvrige søgte efterhaanden tilbage til Remiserne. Kl. 7,30 var der ikke flere Sporvogne paa Gaderne. Umiddelbart herefter holdt Telefonbetjeningen op med at ekspedere Samtaler, og dermed var den spontane Generalstrejke i rivende Udvikling. Paa mindre end to Timer standsedes alt Arbejde. Generalstrejken var total.

Fredag Formiddag indkaldte Udenrigsministeriet Repræsentanter for

*) I Dagene fra den 29. Juni til den 5. Juli (Generalstrejkedagene) blev Politiets Beretning ikke udsendt. I Stedet udsendtes paa Magistratens Foranledning til Orientering for Kommunalbestyrelsen m.fl. ovenstaaende af Redaktør Søren Hansen udarbejdede Redegørelse.


162

Hovedorganisationerne, Erhvervsorganisationerne og Overborgmesteren til Forhandling og Raadslagning om Situationen.

De hjemmeværende Medlemmer af den samlede Magistrat og de Medlemmer af Borgerrepræsentationen, der søgte Forbindelse med Raadhuset, holdt permanent Møde Fredag, Lørdag, Søndag og Mandag. Her refereredes Forhandlingerne i Udenrigsministeriet og Beslutninger vedrørende ekstraordinære Foranstaltninger blev truffet. I Møderne i Udenrigsministeriet deltog dels Overborgmesteren alene, dels Overborgmesteren og Borgmester H. P. Sørensen, og dels Overborgmesteren, Borgmester H. P. Sørensen og Borgerrepræsentationens Formand.

Følgende uofficielle Depecher giver et umiddelbart Billede af Begivenhedernes fortsatte Udvikling:

 

Fredag den 30. Juni:

I Formiddags Kl. 11,15 kom Overborgmester Viggo Christensen, Borgmester H. P. Sørensen og Borgerrepræsentationens Formand, Direktør Fløtkjær, tilbage fra Udenrigsministeriet og kunde meddele, at Dr. Best har givet Besked om, at Generalstrejken og Konflikten iøvrigt skal være afviklet i Løbet af i Dag; sker dette ikke, vil man fra tysk Side træffe de skarpeste Foranstaltninger; der nævnes som en af de nærliggende Muligheder, at man vil afskære Hovedstaden fra Forsyningerne udefra og samtidig standse Værkerne, idet saadanne Foranstaltninger var truffet i større Byer i andre besatte Lande.

Borgmester H. P. Sørensen kunde meddele, at Værkerne nu bliver besat af dansk Politi, og at Forsyningerne herfra vil blive opretholdt under Situationen, saaledes som denne ligger i Øjeblikket.

Der arbejdes paa at faa udsendt et Opraab til Hovedstadens Befolkning fra Arbejdsgiverforeningen, De samvirkende Fagforbund, Kommunalbestyrelserne, Departementscheferne, Erhvervsorganisationerne og de politiske Partier.

Generalstrejken begyndte med, at Sporvognene indstillede Driften for at forhandle om politibeskyttelse. Der er i Aftes væltet 5 Sporvogne, men ingen Sporvognsfolk er dræbt eller saaret.

 

Kl. 13,30.

Der er opnaaet Tilsagn fra Sporvejsfolkene om Genoptagelse af Kørslen i Morgen tidlig. Der føres Forhandlinger med Telefonselskabets Personale om Aabningen af Telefontrafikken i Morgen.

 

Lørdag Formiddag.

Kl. 21-22 Fredag blev samtlige Gas-, Vand- og Elektricitetsværker besat af relativt stærke tyske Afdelinger, Ørstedsværket saaledes af 150 Mand. Paa dette Tidspunkt havde dansk Politi Vagt paa Værkerne. Be-


163

sættelsen skete uden Episoder. De tyske Befalingsmænd meddelte Politiet, at de havde Ordre til at standse alle Forsyninger fra Værkerne, og til Udførelse af denne Ordre medfulgte et Antal Teknikere. Afbrydelsen udførtes paa en saadan Maade, at Forbindelsen hurtigt kan etableres paany. I Dag har Tyskerne ventileret Muligheden af at sætte Ørstedsværket i Gang, saaledes at Dagmarhus og enkelte Fabrikker, som arbejder for Tyskerne, kan holdes i Gang. Der er dog saa store tekniske Vanskeligheder forbundet hermed, at man paa Forhaand er utilbøjelig til at tro, at denne Foranstaltning kan gennemføres.

I Gaar fandt en Række Forhandlinger Sted mellem Repræsentanter for Udenrigsministeriet, de samvirkende politiske Partier, Erhvervsorganisationer, De samvirkende Fagforbund, Arbejdsgiverforeningen, Industriraadet, København, Frederiksberg og Gentofte Kommuner. Forhandlingerne drejede sig om Udformning af en Henvendelse til Befolkningen. Der opnaaedes Enighed om en Udtalelse af følgende Indhold:

"I Forstaaelse med Cheferne for Centraladministrationen og Repræsentanter for de samarbejdende politiske Partier ønsker vi undertegnede Repræsentanter for Hovedstadskommunerne samt danske Arbejds- og Erhvervsorganisationer at rette følgende Henvendelse til Befolkningen i Anledning af den Situation, som er opstaaet som Følge af, at Besættelsesmagten beklageligvis har ment at maatte iværksætte forskellige Foranstaltninger *).

Arbejdsnedlæggelsen i København har bragt Hovedstadens Befolkning i en skæbnesvanger Situation. Konsekvenserne af en fortsat Strejkebevægelse er uoverskuelige. Tilførslen af Levnedsmidler og andre Livsfornødenheder til Hovedstaden svigter allerede og vil i Løbet af korteste Tid gaa helt i Staa. Faren for Indgreb med Virkninger af uoprettelig Karakter er overhængende. Genoprettelse af Byens normale Liv er en nødvendig Forudsætning for, at truende Ulykker skal kunne undgaas.

Alle og enhver opfordres derfor indtrængende til straks at genoptage deres daglige Gerning.

København, den 1. Juli 1944."

 

Da dette Udkast Fredag Kl. 19 blev forelagt Dr. Best af Direktør Svenningsen i Udenrigsministeriet, erklærede Dr. Best, at han ikke kunde godkende Formen, som efter hans Opfattelse havde en Brod mod Tyskerne. Han tilføjede, at de tyske Myndigheder havde besluttet at skaffe Ro og Orden i Byen ved egen Magt, og at dette vilde ske til Lørdag Formiddag. Det næste Skridt blev, at Tyskerne som nævnt besatte Værkerne.

Natten til Lørdag er der blevet dræbt 16 Mennesker og saaret 221 paa de københavnske Gader. I Løbet af Fredagen var der 40 Brande i Byen,

*) Fremhævet her [i. e. i den trykte text]


164

hvoraf de største var Branden paa "Buldog", Skræderiet, Korsgade 16 og paa Konfektionsfabrikken, Stengade 36-38. Ambulancerne havde 270 Udrykninger.

Kl. 9 Lørdag Morgen fandt et nyt Møde Sted i Udenrigsministeriet mellem de danske Myndigheder. Det besluttedes her at meddele Tyskerne, at saafremt der bliver aabnet for Vand, Gas og Elektricitet, er man villig til at udsende Henvendelsen om Genoptagelse af Arbejdet. Henvendelsen vil i saa Fald blive holdt i den allerede besluttede Form. Opraabet er allerede trykt og ligger klar til Udsendelse. De nye Forhandlinger med Dr. Best finder Sted først paa Eftermiddagen.

Der træffes i Øjeblikket (ved 11,30-Tiden) Forberedelse til at sætte Folkebespisningen i Gang; men paa Grund af Arbejdsnedlæggelsen lader dette sig kun gøre i stærkt begrænset Omfang. Man søger ogsaa at sikre Mælk til Spædbørn.

Hvad Tyskerne har foretaget sig i Retning af at afskære Byen fra Tilførsler udefra, er ikke helt klart, men det menes, at Hovedvejene i Morges er spærret for Tilførsler.

 

Lørdag Eftermiddag.

Dr. Best har som nævnt nægtet at akceptere Hovedstadskommunernes og Erhvervsorganisationernes Opfordring til Hovedstadsbefolkningen om at gaa i Arbejde. Udtrykket "beklageligvis" er uantageligt og, tilføjer Dr. Best, "Danskernes sædvanlige Forsøg paa at irritere." Tilførslerne af Vand, Strøm og Gas vil dog blive etableret, før Arbejdet skal genoptages, saaledes at Befolkningen kan faa Lejlighed til at vaske sig og lave Mad, inden den gaar i Arbejde.

Dr. Best kræver nu, at Formanden for De samvirkende Fagforbund Hr. Eiler Jensen og Departementschef Eivind Larsen fratræder deres Stillinger, men man vil ikke blande sig i, hvem der bliver deres Efterfølgere.

Dr. Best henstillede endvidere, at der ved Arbejdets Genoptagelse gives Adgang til Overarbejde, for at Arbejderne kan faa Lejlighed til at indvinde den tabte Arbejdsfortjeneste.

Udenrigsministeriet havde paany overfor Dr. Best nedlagt Protest mod Schalburgkorpsets og dets enkelte Medlemmers Optræden og forlangt Indskriden derimod, hvilket foranledigede, at Tyskerne i Dag havde nedlagt Forbud mod, at Schalburgkorpsets Medlemmer deltog i Patruljering eller overhovedet viste sig paa Gaderne i Uniform.

De danske Myndigheder er besluttet paa ikke at udsende Opraabet, med mindre Dr. Best frafalder Kravet om Eiler Jensens og Eivind Larsens Afgang. Beslutningen om dette Standpunkt bliver meddelt Dr. Best i et nyt Møde med Direktør Svenningsen senere i Eftermiddag.


165

Borgmester H. P. Sørensen venter, at der vil blive aabnet for Vand, Gas og elektrisk Strøm i Morgen Søndag.

Det kan endvidere oplyses, at der i Tiden mellem Kl. 8 og 15 i Dag er saaret 114 Mennesker og i hvert Fald dræbt en halv Snes. Særlig haardt er det gaaet til paa Amager, hvor baade Landtropper og Flyverne har beskudt Holmbladsgade.

Der vil sandsynligvis blive udstedt en tysk Proklamation, hvorefter Arbejdet kræves genoptaget Mandag Morgen.

 

Søndag.

Under Forhandlingerne i Gaar stillede Dr. Best Kravet om, at Formanden for De samvirkende Fagforbund, Hr. Eiler Jensen, og Departementschef Eivind Larsen skulde gaa, da deres Indstilling var tyskfjendtlig. Dette Krav medførte, at man fra dansk Side definitivt besluttede sig til ikke at udsende Opraabet til Befolkningen, dersom Kravet opretholdtes. Saaledes laa Situationen, forinden et nyt Møde med Dr. Best skulde finde Sted. I Mellemtiden indfandt sig i Udenrigsministeriet en Herre fra det tyske Gesandtskab og gav Udtryk for sin Forfærdelse over, at man vilde tvinge Eiler Jensen bort. Den paagældende Herre, som siges at være Lederen af den tyske Handelsdelegation, Dr. Walther, stillede i Udsigt, at Kravet kunde frafaldes og Forsyningerne af Strøm, Gas og Vand genoprettes Søndag Aften. Betingelsen herfor maatte være, at man lod Udtrykket "beklageligvis" udgaa af Opraabet til Befolkningen, samt at Politiet i Fremtiden skrider mere energisk ind overfor Plyndringer; endvidere at der optages Forhandlinger om hurtigere Udrykning i visse Tilfælde. Spørgsmaalet om Indskriden ved Plyndringer havde Politiet allerede af egen Drift ordnet, og det erklærede sig villig til at optage de ønskede Forhandlinger. Dr. Best tiltraadte den af Dr. Walther foreslaaede Ordning, ligesom der blev givet Tilsagn om, at der Kl. 17 vilde blive aabnet for elektrisk Strøm og Kl. ca. 21 for Vandet. Herefter besluttedes det at udsende Opraabet til Befolkningen.

 

Opraabet, som udsendes i Eftermiddag, har Ordlyden:

"I Forstaaelse med Cheferne for Centraladministrationen og Repræsentanter for de samarbejdende politiske Partier ønsker vi, undertegnede Repræsentanter for Hovedstadskommunerne samt danske Arbejds- og Erhvervsorganisationer at rette følgende Henvendelse til Befolkningen i Anledning af den Situation, som er en Følge af den sidste Tids Begivenheder.

Arbejdsnedlæggelsen i København har bragt Hovedstadens Befolkning i en skæbnesvanger Situation. Konsekvenserne af en fortsat Strejkebevægelse er uoverskuelige. Tilførslerne af Levnedsmidler og andre Livsfornødenheder til Hovedstaden svigter allerede og vil i Løbet af korteste


166

Tid gaa helt i Staa. Faren for Indgreb med Virkninger af uoprettelig Karakter er overhængende. Genoprettelsen af Byens normale Liv er en nødvendig Forudsætning for, at truende Ulykker skal kunne undgaas.

Alle og enhver opfordres derfor indtrængende til straks at genoptage deres daglige Gerning."

 

Folkebespisningen er nu iværksat paa den Maade, at der i Dag udleveres (sælges) 45.000 Daaser Svinekødkonserves fra 22 Steder i Byen, hovedsagelig Skoler. Hospitalernes Forsyninger er sikret fuldt ud, og der er tilstrækkelig Mælk til Spædbørn.

Til de københavnske Hospitaler er der i det sidste Døgn (sluttet Kl. 24) indbragt 203 Personer, hvoraf 23 er eller var døde. De autentiske Tal for hele Perioden er 30. Juni: 221 (deraf 16 døde), 29. Juni: 53 (7 døde), 28. Juni: 16 (0 døde), 27. Juni: (3 døde), 26. Juni: 54 (7 døde).

Den 1. Juli blev der i Løbet af en Time indbragt 67 Personer til Sundby Hospital, hvoraf en stor Del var blevet saaret, da en Flyvemaskine aabnede Maskingeværild mod Holmbladsgade, samtidig med at der blev skudt fra Patruljerne.

 

Mandag Kl. 10.

Tidligt i Morges kørte Borgmester H. P. Sørensen i Sporvogn ud fra Valby Remise, men naaede ikke ret langt, før Ruderne blev knust. Ogsaa andre Steder blev Sporvognene stærkt forulempede i de tidlige Morgentimer. Københavns Politi meddeler, at der Kl. 7,45 er skudt paa en Sporvogn paa Hjørnet af Værnedamsvej og Gl. Kongevej. Angriberne opgives at være tyske Soldater, men Sporvejsdirektør Juel-Hansen kender intet til Episoden. Politiet opgiver ligeledes, at SS-Soldater Kl. 7,54 har skudt paa en Sporvogn i Valby, men Sporvejsdirektøren har heller ingen Orientering om dette Tilfælde. Kl. 8,27 blev Funktionærerne og politiet angrebet ved Sundby Remise, hvor ca. 1000 Mennesker havde samlet sig. I dette Tilfælde blev der ligeledes skudt. Episoden bekræftes af Sporvejsdirektøren, men man ved ikke, om det er Danskere eller Tyskere, der har skudt.

Endnu kører enkelte Sporvogne, saaledes paa Linjerne 8, 2, 14 og 13, men om Kørslen opretholdes, er usikkert.

Tyskerne har til Morgen rekvireret en halv Snes vognladninger Kød, som stod uaflæsset ude ved Kødbyen. Man frygter, at Tyskerne ogsaa vil rekvirere de tilbageværende Beholdninger af Flæsk i Køleanlæggene. Personalet paa Folkekøkkenerne er gaaet i Dag. Begrundelsen er, at man har været ude for Trusler.

Der er tilført Grønttorvet en halv Snes Vogne med Grøntsager, en i Forhold til det normale Forbrug ganske forsvindende Mængde.

Direktør Gjersing, Storkøbenhavns Kartoffelcentral, oplyser, at der


167

i Dag er fordelt et Parti nye Samsøkartofler (ca. 40.000 kg) til Byens Grønthandlere. Hospitalernes Forbrug af Kartofler er fuldt dækket til den 10. Juli.

Kl. 10,30 gav det tyske Militær Sporvejsledelsen Ordre til uopholdeligt at faa Sporvognskørselen genoptaget. Saafremt dette ikke sker, vil man arrestere Fagforeningsformanden, blev der tilføjet, samt Borgmester H. P. Sørensen og eventuelt andre ansvarlige.

 

Mandag Eftermiddag.

Sporvognene kører igen. Der er to Betjente paa Forperronen. Driften er omtrent normal.

Det lykkedes imidlertid ikke at faa Arbejdet i Gang Mandag Morgen. Dels kørte Sporvognene ikke, dels var de fleste Arbejdsgivere ikke forberedt derpaa. Mange var forblevet uden for Spærrezonen og næsten ingen Steder tændte man under Fyrene.

Dr. Best har meddelt Direktør Svenningsen, at det vilde være mest hensigtsmæssigt, om der blev udsendt en Radiomeddelelse. Henstillingen blev ikke modtaget med Venlighed, men efter nogen Overvejelse er fhv. Statsminister Buhl gaaet ind paa at tale under Forudsætning af, at der ogsaa tales fra anden politisk Side, og fra Arbejdernes, Arbejdsgivernes og Kommunalbestyrelsernes. Overborgmesteren, som ogsaa opfordredes til at deltage, stillede som Betingelse, at Talen ikke skulde censureres; det samme forlangte de øvrige Deltagere i Udsendelsen. Fra tysk Side akcepteredes de stillede Forudsætninger, hvortil ogsaa hørte den, at Strejfpatruljerne skulde indskrænkes udenfor Spærretiden, og at de tyske Tropper skulde trækkes tilbage, saasnart Byens Liv havde antaget normale Former. Da Forudsætningerne saaledes var tiltraadt, blev Radiotalerne holdt. Overborgmester Viggo Christensen talte paa Hovedstadens Vegne. Talen havde følgende Ordlyd:

"Vor gamle Hovedstad gennemlever i disse Dage skæbnetunge Timer.

Landets store Hovedstad kan ikke brødføde sig selv. Vi er henvist til at skulle have vore Levnedsmidler fra det øvrige Land.

Den totale Arbejdsstandsning, der er iværksat, har allerede bragt Sulten som Gæst i vor By. Fortsættes Situationen, vil der inden mange Dage herske den bitreste Nød og Elendighed hos dem, der bor i og har deres Gerning i Hovedstaden.

Det er derfor absolut nødvendigt, at Arbejdet genoptages overalt, og at Livet saa snart som muligt kommer i normal Gænge.

Enhver, der har Evne til logisk Tænkning og til at vurdere Magtfaktorers Forhold til hinanden, maa kunne indse, at en Fortsættelse af Arbejdsstandsningen ikke alene vil føre til Sult og Elendighed, men ogsaa til andre Ulykker og svære Byrder for Befolkningen.


168

I Overensstemmelse med det Opraab, der er udsendt fra Byens Erhvervsorganisationer, anmoder jeg derfor indtrængende alle Byens Borgere, Arbejdere og Arbejdsgivere, Erhvervsdrivende, Handlende om at genoptage Arbejde og Virksomhed snarest muligt og derved afværge den Nød og de Ulykker, der truer Hovedstaden.

I en vanskelig Stund for vor By er det enhver Borgers Pligt at yde sin Indsats til eget og fælles Bedste, og i det foreliggende Tilfælde er det en uafviselig Pligt at faa Arbejdet i Gang.

Derfor er det min indtrængende Opfordring til alle Byens Borgere, at de genoptager Arbejde og Virksomhed."

 

Tirsdag Kl. 12.

Den kommunale Forvaltning fungerer nu normalt igen, Sporvognene kører nogenlunde planmæssigt, og Værkerne er atter oppe paa fuld Kapacitet. Den allerede planlagte Fordeling af visse Varer bl. a. gennem Brugsforeningerne er blevet overflødig ved Genoptagelsen af Arbejdet.

Brugsforeningerne havde lovet at stille deres Organisation til Raadighed, dersom Strejken fortsatte i Dag.

Ved 11-Tiden henvendte Fællestillidsmanden hos "Burmeister & Wain" sig til Kommunen og spurgte, om man kunde levere Frokosten til Arbejderne. Kommunen kunde tilbyde at levere Middagsmad (Kødboller og Sødsuppe) med to Timers Varsel. Der blev imidlertid ikke Brug for Tilbudet, idet Virksomheden gav Arbejderne Lov til at gaa ud for at købe Mad. Arbejderne lovede at komme igen i Morgen tidlig. I Løbet af Dagen leverer Kommunen de for i Morgen nødvendige Forsyninger af Brød til B. & W.s Kantiner.

Under Konflikten har Tyskerne forlangt at faa udleveret Tegninger over Værkernes Forsyningsledninger. Da man imidlertid ikke raader over Kopier at de paagældende Tegninger, har Tyskerne bebudet at ville fotografere Originaltegningerne. Allerede i Formiddags har de været hos Vandforsyningen. Hensigten med Tegningerne frygtes at være et tysk Ønske om i givet Fald at kunne afbryde Forsyningerne til bestemte Kvarterer.

Den sidste Meddelelse er strengt fortrolig.

 

Detailberetninger om Kommunens Hjælp til Befolkningen.

Da Arbejdet først var genoptaget, udfoldede Livet sig tilsyneladende normalt igen, men der gik endnu et Par Dage, før Kanonen foran Raadhusporten, Maskingeværrederne i Muslingeskallens Udgravninger, Vagtmandskabet, "de spanske Ryttere", Maskingeværstillinger o. l. andre Steder i Byen blev trukket tilbage. Umiddelbart derefter er følgende Detailberetninger udarbejdet for de kommunale Institutioner, som berørtes særligt af Situationen eller fik forøgede Opgaver. Dette gælder


169

fortrinsvis Værkerne, Sporvejene, Forsyningen, Hospitalsvæsenet, Brandvæsenet og Ambulancetjenesten.

 

Sporvejene og Værkerne.

Torsdag Aften (den 29. Juni) stormedes Sporvognene i Istedgade. Konduktørerne blev truet, en enkelt med Brosten, desuden kørte en Bil op under en saadan Episode og affyrede 2 Salver mod Menneskemængden, hvorefter Bilen skyndsomst forsvandt ind mod Byen. Et Øjeblik senere kom 7 Ambulancer og samlede de saarede op. - Næste Morgen kørte nogle Sporvogne ud, medens andre blev i Remiserne. Det kørende Personale krævede absolut Sikkerhed mod Forulempning paa Vognene, desuden vilde man ikke gaa hjemmefra før Kl. 5 Morgen og være hjemme inden Spærretidens Begyndelse. Endvidere forlangte man Politipatrulje paa de mest udsatte Steder, f. Eks. i Istedgade. Det kørende Personale var noget utilfreds med Sikkerhedstjenesten og opskræmt over Befolkningens Holdning. Saaledes laa Situationen Fredag Morgen. De Vogne, der allerede var kørt ud, blev efterhaanden trukket tilbage, og Kl. 7,30 var der ingen Sporvogne paa Gaderne. S-Togstrafikken indstilledes helt Kl. 9. For Elektricitetsforsyningens Vedkommende saa det oprindeligt ikke saa truende ud. I yderste Nødsfald behøvede man faktisk kun Mandskab til Transformeringen af den Strøm, man kunde faa fra Kyndbyværket og N. E. S. A. Og dette Arbejde kunde et faatalligt Mandskab stort set klare.

Gasværkernes Beholdere var fyldte, og med det nedsatte Forbrug kunde man klare sig hermed et Par Dage. Det samme var Tilfældet med Vandet. Med nedsat Forbrug og Tryk kunde man godt strække Vandbeholdningen noget, navnlig da alle Virksomheder i Byen laa stille. ­ Driftsholdene paa Værkerne lovede at fortsætte, medens Arbejdsholdene gik i Løbet af Fredagen. Sabotagevagten gik ligeledes, men som Erstatning herfor indsattes Politivagt. Fredag Aften mellem Kl. 20 og 22 blev Værkerne besat af tysk Militær. Til Valby Gasværk ankom 200 Soldater, til Ørstedsværket 150 og til Østre Gasværk ligeledes 150. Samtidig med at Tyskerne rykkede ind, trak det danske Politi sig tilbage. Den Kommanderende for de enkelte Afdelinger meddelte, at han havde Ordre fra den Rigsbefuldmægtigede til at lukke for Forsyningen fra Værket. Paa Gasværkerne meddelte de tyske Teknikere, at der ikke skulde slukkes under Retorterne. Trykket blev nedsat til 30 mm, hvilket er det laveste Tryk, dersom man skal undgaa Dannelse af Knaldgas. Paa Frederiksberg Gasværk nægtede Sabotagevagten iøvrigt - at lukke op, hvorefter Tyskerne sprængte Porten og begyndte at skyde.

Søndag Aften blev der atter lukket op for Strøm, Gas og Vand. Efter at Tyskerne havde afbrudt Strømmen Fredag Aften, var Sporvejsfolkene afskaaret fra at køre ud Lørdag Morgen, hvad de ellers havde givet


170

Tilsagn om. De kunde saaledes tidligst begynde at køre Mandag Morgen, hvilket delvis ogsaa skete, men med de tilsvarende Kalamiteter som tidligere. Hen paa Formiddagen var Gaderne atter tomme for Sporvogne. Ved 11-Tiden blev Borgmester H. P. Sørensen ringet op af Major Schierholt, som indledede Samtalen med at sige: "Undskyld Hr. Borgmester, er det sandt, hvad man siger, at det er Dem og Sporvejsledelsen, som har givet Ordre til at standse Sporvognskørslen? Vi maa se at komme i Gang igen, ellers kan det blive nødvendigt at arrestere Dem, Fagforeningsformanden eller hvem, der kan have Ansvaret. Ved De iøvrigt, hvor Fagforeningsformanden er at træffe?" Det vidste Borgmesteren ikke, men han lovede at forhandle med Fagforeningen og Sporvejsledelsen ud fra den Forudsætning, at Driften maatte genoptages hurtigt. Majoren sluttede Samtalen med et: "Danke sehr, danke sehr, Hr. Bürgermeister". Hr. H. P. Sørensen gav herefter Ordre til Sporvejene om at gaa i Gang i Løbet af en Time med dansk politivagt paa Vognene. Hvis Ordren ikke blev efterfulgt, vilde dette kunne medføre de for Tjenestemænd kendte Konsekvenser. Denne Ordre udstedtes, efter at Borgmesteren havde forhandlet bl. a. med Fagforeningens Viceformand. (Formanden kom tilstede senere paa Eftermiddagen). Det viste sig, at Sporvognene kunde gennemføre Kørslen, uden at der skete Forulempninger. Allerede den næste Dag kunde Politiledsagelsen trækkes tilbage, og Livet gik atter nogenlunde normalt for Sporvejene. Inden vi forlader Sporvejene bør en lille Episode ved Valby Remise Mandag Morgen nævnes. Borgmesteren var taget derud tidligt om Morgenen for at medvirke til at faa Vognene i Drift. I Remisen holdt han en kort Tale til Sporvejsfolkene og lovede at staa paa Forperronen i den første Vogn, som kørte ud. Vognen startede, men kom ikke ret langt, før Ruderne blev knust. Personalet og Borgmesteren maatte hurtigst muligt søge tilbage til Remisen, hvor de blev modtaget med Hurraraab. Under Retræten blev der raabt "Skruebrækkere" efter dem.

 

Torvevæsenet, Begravelsesvæsenet m. m.:

Efter at Tyskerne om Lørdagen havde gjort Skridt til at afbryde Forbindelsen til og fra Byen, besluttede man at redde, hvad reddes kunde fra Kødbyen. Banepersonalet havde indstillet Arbejdet om Morgenen, Fredag, saa Vognene kunde ikke blive lossede. Der stod 29 Vogne med Kød, deraf 20 et godt Stykke Vej fra Aflæsningsstedet. Planen om at holde Kødet friskt ved at oversprøjte Pressenningerne med Vand nu og da maatte opgives. I Kødbyens Kølehal hang ca. 1500 Svin, Okser og Kalve, som man mente kunde holde sig nogle Dage, uanset at Strømmen var afbrudt. Om Søndagen lagde Værnemagten Beslag paa 9 Kødvogne, hvis Indhold blev hængt ind i Slagtehusets Forkølerum. Kødbyens Arbejdere mødte Mandag Morgen, men bestemte sig for at gaa hjem igen.


171

Det lykkedes dog efter Henstilling fra Magistratsafdelingen at skaffe Folk til at flytte en Del af Kødet og Flæsket bort fra Kødbyen. Saaledes fik man 150 Svin ud til Folkekøkkenerne, en Del til Gl. Kloster o. s. v. I dette Arbejde havde man en værdifuld Støtte af Politiets Udrykningsvogne. Det lykkedes ogsaa at faa de ca. 20 tilbageværende Kødvogne tømte og Kødet bragt i Sikkerhed, en Del maatte kasseres.

Grønttorvet var om Mandagen kun besøgt af en Snes Vogne. Adskillige flere forsøgte at komme ind, uden at dette lykkedes, andre blev rekvireret undervejs. Først om Tirsdagen begyndte Tilførslerne igen at antage normale Former.

Begravelsesvæsenet var ogsaa holdt op at fungere. Om Mandagen holdt Raadmand Kolbjørn Møde med Folkene paa Vestre Kirkegaard. De lovede at gaa i Arbejde mod, at Kommunen forpligtede sig til at sikre deres Familie økonomisk, dersom de blev udsat for Overlast. En Forudsætning var det ogsaa, at der straks skaffedes dem Mad. Raadmanden sørgede for, at der blev sendt en stor Ost derud samt 100 Pakker Knækbrød og Marmelade, saa Folkene kunde spise sig mætte inden de begyndte Arbejdet.

Blandt de spredte Begivenheder Raadmand Kolbjørn beretter er følgende Episode fra Soldenfeldts Stiftelse paa Sortedamsdosseringen [i.e. Sortedam Dossering] 85: Kl. 1,15 Lørdag Morgen søgte en Patrulje at trænge ind paa Stiftelsen, men da der ikke blev lukket op, sprængte man Porten med en Haandgranat. En Del af Beboerne blev vækkede eller rettere beordret ud, men da Patruljens Medlemmer opdagede, at der kun boede gamle Damer i Ejendommen, trak de sig tilbage efter at have skudt i Gaarden. I Stedet for kommanderede man Folk ud fra Ejendommene overfor i Ryesgade og tvang dem til at rydde Barrikader, de fleste kun iført Nattøj.

I Kommunebibliotekerne, Griffenfeldtsgade 11 og Vibevej 52, er der gaaet Skud gennem Ruderne.

Af Skolerne blev 16 brugt til Fordelingen af Fødevarer til Befolkningen og et Par tjente som Kaserne for Politi. I den Classenske Legatskole, Vester Voldgade, var saaledes indkvarteret 300 Betjente, som var kaldt ind fra Provinsen.

 

Folkebespisningsordningen:

I de Dage, Generalstrejken varede, blev der med faa Timers Mellemrum holdt Møder mellem de Magistratsmedlemmer og Borgerrepræsentanter, som var i Kontakt med Raadhuset. Under et af de første Møder, om Lørdagen (den 1. Juli) henstillede Overborgmesteren, at Nødberedskabet blev sat i Gang under Hensyn til, at Sulten allerede var trængt ind i mangfoldige Hjem. Det var imidlertid ikke muligt at gennemføre en egentlig Folkebespisning, før Værkerne kom i Gang. Man søgte Forbindelse med forskellige Fabrikker, men Lederne viste sig at være bort-


172

rejst. Folkekøkkenernes eget Personale strejkede. Det Beredskab, Folkekøkkenerne laa med til Brug for en eventuel Folkebespisning, var ca. 90.000 kg Svinekød i Daaser. Hver Daase indeholdt 850 Gram Kød, hvis Indkøbspris var 3 Kr. 96 øre. Man skønnede, at 100 Gram dagligt vilde være tilstrækkeligt til en Person, forudsat, at der fandtes Kartofler og Brød i Hjemmene. En Daase skulde saaledes kunne strække til 8 Madportioner. - Man enedes om at søge Hjælp til Uddelingen fra Danske Kvinders Beredskab. Landsforeningens Formand, der bor i Rungsted, kunde man ikke komme i Forbindelse med. Københavns-Kredsens Formand var paa Ferie. Økonoma Frk. A. Eriksen, Kommunehospitalet, som selv havde Hænderne fulde, kunde meddele, at Kredsformanden havde givet Kommandoen til Fru Carstensen, som imidlertid var rejst til Køge med Børnene efter at have givet Kommandoen videre til Frk. Kjer, Pension Sastrup. Frk. K. blev ringet op, men turde ikke gaa ud, fordi der blev skudt i Gaderne; iøvrigt havde hun heller ikke Nøglen til Kontoret, som var lukket. Det lykkedes imidlertid gennem Udrykningsholdets Leder at faa indkaldt 80 Medlemmer af D. K. B. til Konservesfordelingen den følgende Dag. De paagældende Damer udførte absolut et godt Stykke Arbejde. Selve Uddelingen foregik fra 16 Skoler og fra Folkekøkkenernes Afdelinger. Politiet regulerede Tilstrømningen ved Udleveringsstederne, hvor der snart samlede sig store Køer til Trods for, at Uddelingen ikke var bekendtgjort i Forvejen. Af det samlede Beredskab uddeltes 48.000 Daaser (de solgtes til en Pris af 4 Kr. pr. Daase). Man havde frygtet, Tyskerne vilde skabe visse Vanskeligheder, hvilket ogsaa skete nogle Steder. Mandag Morgen mødte igen en Del Mennesker og spurgte, om Udleveringen fortsattes, men man fandt det rigtigst at se Tiden an. Restbeholdningen - 42.000 Daaser - er endnu i Behold.

 

Vareforsyningen:

Mandag (den 3. Juli) forhandledes med Repræsentanter for Hovedstadens Brugsforening om en Varefordeling gennem Brugsforeningernes Organisation (Kolonialforretningerne). Man havde i første Omgang til Raadighed 100.000 kg Havregryn, 50.000 kg Hvedemel, 10.000 kg Byggryn, 10.000 kg Sukker, 2-300.000 kg Ost, 100.000 kg Smør, Knækbrød, Kartofler og Kaffeerstatning. Hvis det blev nødvendigt, skulde Varerne sælges i den følgende Tid (6-8 Dage). Baade Medlemmer af Brugsforeningerne og Ikke-Medlemmer skulde have Adgang til at købe. Hele Overskudet skulde gaa til et velgørende Formaal. Ordningen kom imidlertid ikke til at virke, da Arbejdet blev genoptaget den følgende Dag, og Butikkerne kunde aabnes overalt.

Fra Raadhuset blev Folkebespisningen og Varefordelingsordningen ledet af Borgmester Julius Hansen med Bistand af Raadmand Kolbjørn,


173

Borgerrepræsentant, Fru Edel Saunte, Direktør Gjersing (Kartoffelcentralen), Dyrlæge Seidel m. fl.

 

Mælketilførslen:

Den 30. Juni var der stadig Forbindelse mellem Formanden for Storkøbenhavns Mejerier, Direktør Georg Pedersen, som holdt Borgmester Julius Hansen á jour. Endnu samme Aften kom et Mælketog ind til Frederiksberg Station fra Roskilde. Mælken gik til de større Mejerier, som paatog sig Fordelingen.

Om Mælkesituationen i de følgende Dage giver Hr. Julius Hansen følgende detaillerede Redegørelse:

"Den 1. Juli kørtes Mælk til Hospitaler, Stiftelser og Børnehjem, men ikke til Butikkerne. Mejeriernes Detailvogne kørte heller ikke. Der solgtes imidlertid Mælk fra en Del af Mejerierne: Enigheden, Solbjerg, Trifolium, Aashøj og Lyshøj. Det rygtedes hurtigt i Byen, og der skabtes lange Køer af Købere, men ingen blev afvist. Samme Dag etableredes ved Mejeriernes Bistand Udlevering af Mælk til Familier med Spædbørn. Denne Mælk solgtes fra Bispebjerg Hospital, Kommunehospitalet, Sundby Hospital og Frederiksberg Hospital. Politiets Højttalervogne kørte rundt i Byen og kundgjorde dette. Paa nogle af Mejerierne solgtes ogsaa Mælk til Spædbørn.

Søndag den 2. Juli fortsattes Salget af Mælk fra Mejerierne. Ved et Møde paa et af Mejerierne Søndag Formiddag oplyste Solbjergs Direktør, at Værnemagten havde forlangt at faa Mælk og havde afgivet følgende Erklæring:

 

"Der deutsche Wehrmacht überlassen A/S Det danske Mælke-Kompagni die Milchtransport der mit Auto zu Kopenhagen ankommen, dagegen A/S Det danske Mælke-Kompagni täglich 500 Liter Süssmilch zu dem Wermacht liefern.

Die Milch wird von Wehrmacht auf dem Molkerei abgeholt. Ausserdem werden 200 Liter Süssmilch zum Lazarettschiff Berlin, Langelinie, geliefert.

Die Milch wird bezahIt mit dem officiellen Preis bar.

Kopenhagen, den 2. Juli 1944.
sign. Zøger
Stabszahlmeister."

 

Ved Mælketransporten ad Landevejen anvendtes denne gebrokne Erklæring, som bidrog til at aabne Spærringen for Vognene.

Søndag Eftermiddag blev saa mange Arbejdertillidsmænd, som det var muligt at faa Forbindelse med, indbudt til et Møde paa Raadhuset, hvor Repræsentanter fra Mejerierne var til Stede, og hvor jeg redegjorde for Situationen og henstillede indtrængende til Tillidsmændene at søge


174

Forbindelse med de ikke mødte Tillidsmænd og i Fællesskab at søge at formaa Arbejdere af de forskellige Kategorier til at møde Mandag Morgen for at udkøre Mælken. De mødte Tillidsmænd gjorde Rede for de Vanskeligheder, Kuskene havde haft de foregaaende Dage, hvor de havde været udsat for saarende Tilraab og for Risiko for Overlast. Tillidsmændene gav Løfte om at søge at formaa deres Kolleger til at møde paa Mejerierne Mandag Morgen for at behandle de indkomne Mælkemængder, men turde dog ikke give Løfte om, at Vognene kunde køre ud, med mindre Arbejdet optoges i Almindelighed i Byen; imidlertid vilde Mandagen forløbe med Mælkebehandlingen, saaledes at Udkørsel i større Stil først kunde forventes at finde Sted Tirsdag Morgen. Hospitalskørselen paatog man sig imidlertid at sikre saa vel som Kørsel af Mælk til Spædbørn til Salg fra de fire Hospitaler.

Søndag Aften telefoneredes fra Raadhuset til et betydeligt Antal Mejerier paa Sjælland og Vognmænd, og der blev truffet Aftale om Leverance af Mælk i saa stor Mængde som muligt.

Afdelingschef i Handelsministeriet Skat-Rørdam telefonerede til mig Søndag og gav Tilsagn om al nødvendig Bistand, hvis vi havde Brug for Ministeriets Hjælp for at faa Mælk og Madvarer frem. Afdelingschefen, der opholdt sig i Lyngby, mente at være i Stand til at skaffe en Del Mælk fra nordsjællandske Gaarde, i hvert Fald til smaa Børn. Han oplyste, at der fandtes en Del Kødkonserves tilhørende Baconudvalget, som det sikkert var muligt at faa overladt.

Mandag den 3. Juli, hvor Arbejdet var ventet optaget, var Arbejderne ogsaa mødt paa Mejerierne, men da Sporvognene ikke var kommet i Gang, og der stadig frygtedes Vanskeligheder for Vognene, vilde Kuskene ikke køre med Mælk til de almindelige Forbrugere. Arbejderne holdt Møde fra Kl. 10 1/2 og erklærede sig senere villige til at begynde Arbejdet igen, hvis Byens Liv havde taget mere normale Former. Direktør Georg Pedersen oplyste, at der nu ikke var meget Mælk tilbage, og i en Radioudsendelse Kl. 9 meddeltes det, at der kun fandtes Mælk til Hospitaler og Børnehjem. Transportspandene var imidlertid ikke kommet Leverandørerne i Hænde, saa ogsaa dette maatte ventes at udskyde større Leverancer endnu i nogen Tid. Ved Middagstid viste det sig imidlertid, at der kom en Del Mælk ind med Biler.

Om Eftermiddagen fik jeg telefonisk Opfordring fra De samvirkende Fagforbunds Forretningsudvalg, der holdt Møde paa Rigsdagen, til at søge Mælkevognene kørt ud Tirsdag Morgen, selvom det maatte forventes, at Mælkemængden var ringe. Jeg havde kort efter en Forhandling med en Repræsentant fra Mælkeriarbejdernes Fagforening, Vilh. Christensen, som paatog sig at sammenkalde saa mange som muligt af Tillidsmændene og Repræsentanter fra de forskellige Grupper af Arbejdere. Senere indløb Besked om, at Arbejderne vilde møde Tirsdag Mor-


175

gen. Umiddelbart derefter havde jeg et Møde med Formanden for de tre Detailhandlerforeninger, som jeg opfordrede til at medvirke til, at Mælkebutikkerne aabnedes Tirsdag Morgen.

Henvendelsen til Vilh. Christensen resulterede i, at der Mandag Aften blev optaget Fællesforhandlinger mellem Mælkeriarbejdernes Tillidsmænd paa den ene Side og Repræsentanter for Foreningen af Storkøbenhavns Mejerier paa den anden, som sluttede Mandag Kl. ca. 21 med det Resultat, at Tillidsmændene Tirsdag Morgen umiddelbart efter Spærretidens Ophør overfor Fagorganisationernes Medlemmer vilde gaa ind for Arbejdets Genoptagelse, og samme Aften udsendtes følgende gennem Pressens Radioavis ordinære Udsendelse Kl. 21,45:

 

Fra Mælkeriarbejdernes Tillidsmænd:

Paa Grund af en indtrængende Henstilling fra ledende Mænd fra faglige og politiske Institutioners Sider, vedtager Fællestillidsmændene for Trifoliuum, Enigheden, Solbjerg og Engrosmejerierne at genoptage Udkørselen af Mælk Tirsdag Morgen den 4. Juli, saa at de københavnske Mejeriarbejdere derved gør deres Indsats for, at Byens Befolkning atter kan blive forsynet med Mælk, i Særdeleshed diegivende Mødre og Smaabørn.

 
sign. Wilh. Christensen
Fællestillidsmand
Solbjerg

 

sign. Harald Nielsen
Trifolium
sign. Jens Larsen
Fællestillidsmand
Engrosmejerierne

 

sign. Frederik Larsen
Enigheden

 

Fra Foreningen af Storkøbenhavns Mejerier:

I Tilslutning til denne Erklæring oplyser Foreningen af Storkøbenhavns Mejerier, at de særlige Udleveringer af Mælk paa Mælkeforsyningerne og Hospitalerne ophæves, hvorfor Publikum fra og med Tirsdag Morgen henvises til deres sædvanlige Leverandører, der vil fordele det Kvantum Mælk, det under Hensyn til de stærkt begrænsede Tilførsler lader sig gøre at stille til Raadighed for Forhandlerne, bedst muligt og fortrinsvis til diegivende Mødre og Spædbørn.

 
sign. Georg Pedersen sign. S. Abrahamsen
sign. S. Møller Sørensen

 

og som Resultat af Borgmesterens Forhandlinger:

 

Fra Detailhandlerorganisationerne:

I Tilslutning til forannævnte Erklæringer henstiller Organisationerne for de storkøbenhavnske Mælkedetailhandlere, Københavns Mejeriforening, Københavns Detailmejerier, og Smør- og Margarinehandlerforeningen til sine Medlemmer i Morgen Tirsdag at aabne Butikkerne til


176

sædvanlig Tid og holde dem aabne hele Dagen ogsaa i Middagsstunden, saaledes at Leverandørmejeriernes kørende Materiel, der nu belastes til yderste Evne, kan blive ekspederet hurtigst muligt.

 

Schalburgfolk beslaglagde Mælk.

I Løbet af Mandagen havde nogle Schalburgfolk paa Lyngbyvejen standset Vognmand Peter Nielsen, Gentofte, som kom med 2.567 kg Mælk fra direkte Leverandører i Nordsjælland til Mejeriet Granly. Af dette Kvantum blev forlangt udleveret 10 Spande Mælk, ligesom det blev forlangt, at Restkvantummet skulde afleveres til det paa Lyngbyvej beliggende Hellerup Mejeri. Den af Schalburgfolkene beslaglagte Mælk blev afregnet med almindelig Pris til Hellerup Mejeri, der senere afregnede det fulde Kvantum til Granly Mejeri.

De Mælkebiler, som Tyskerne havde givet fri Passage til Byen i Løbet af Søndagen og Mandagen, nægtedes Udkørselstilladelse Mandag Eftermiddag. Det lykkedes at faa Vognene igennem efter længere Ventetid, ved at der fra Foreningen af Storkøbenhavns Mejerier til hver enkelt af de paa Udfaldsvejene holdende Lastbiler med tomme Spande blev udstedt en saalydende Erklæring:

 

"Es wird hiermit bescheinigt, dass

Fuhrunternehmer
Chauffeur
mit dem Lastkraftwagen, Polizei Nr. .........
Milch und/oder Butter von .........
an die Molkerei

befordert. Es wird ausserdem bescheinigt, dass die betreffende Lieferungen zwecks Versorgung der kopenhagenen Hospitalen und Zartkinderheim u. a. angewendet werden, weshalb der Lastkraftwagen laut vereinbahrungen zwischen der betreffenden deutschen und dänischen Behorden ist berechtigt die obengenannten Transporte vorzunehmen."

 

Da man først Mandag Aften havde Vished for, at Tillidsmændene Tirsdag Morgen vilde gaa ind for normal Udkørsel af saavel Engros­ som Detailvogne, blev der ikke lige levnet Tid til Opgørelse af de enkelte Virksomheders Beholdninger, og Udkørselen Tirsdag Morgen kunde derfor kun blive med højst forskellige Kvantiteter, som varierede fra 35 til ca. 50 pCt. af Forbruget før Arbejdsnedlæggelsen.

Saavel under som efter Arbejdsstandsningen blev imidlertid samtlige Hospitaler, Børnehjem, Klinikikker etc. fuldtud betjente.

Allerede om Onsdagen kunde Udleveringerne til Butikker og Detailvogne forøges noget, men da de tomme Spandes Tilbagesendelse var kommet ud af normal Rotation, var det endnu en Gang nødvendigt gennem Radioen at gøre Forbrugerne opmærksomme paa, at der vilde hen-


177

gaa et Par Dage, før Mælkeleverancerne kom ind i normal Gænge, og en normal Efterspørgsel kunde dækkes."

 

Hospitalsvæsenet:

For Hospitalsvæsenet kom Dagene til at forme sig som en meget realistisk Generalprøve paa, hvad man kan vente under Luftværnsforhold. Hospitalsvæsenet fulgte til de mindste Enkeltheder de udarbejdede Luftværnsplaner. Iøvrigt vilde man overhovedet næppe kunne have klaret alle de mange Opgaver, der væltede ind over Hospitalerne, uden ved Hjælp af den ved Luftværnsplanerne skabte Organisation. Trods de Mangler, der endnu er til Stede med Hensyn til at gøre Hospitalerne selvforsynende i teknisk Henseende, er der dog tilvejebragt mange Hjælpemidler med Henblik paa Katastrofesituationer, og fremfor alt vidste man overalt straks, hvorledes man skulde gribe Sagerne an til Løsning af de utallige Spørgsmaal, der dukkede op. Patienterne: I Løbet af Ugen fra Mandag den 26. Juni, da Spærretiden indførtes, til Mandag den 3. Juli, da der atter blev Ro, indbragtes til Hospitalerne i Storkøbenhavn samt til Retsmedicinsk Institut 697 Patienter, hvoraf 97 var dræbt eller døde senere.

Det var fortrinsvis Kommunehospitalet, Rigshospitalet, Sundby Hospital, Bispebjerg Hospital og Frederiksberg Hospital, der fik Patienter indbragt i større Antal. I det hele taget kunde Hospitalsvæsenet have ønsket en bedre Fordeling af Patienterne. I en Katastrofesituation bør Patienterne fordeles til alle de Hospitaler, der er i Stand til at modtage kirurgiske Patienter. Københavns Amtssygehus fik saaledes kun ganske faa Patienter, og om Lørdagen indbragtes i Løbet af 1 Time 67 Patienter til Sundby Hospital, medens det nærliggende Sct. Elisabeths Hospital ingen fik. Spørgsmaalet om Fordeling af Patienterne paa flere Hospitaler tager i første Række Sigte paa at sikre alle de tilskadekomne den fornødne Behandling saa hurtigt som muligt. Derimod tænkes der mindre paa Sengepladserne, idet alle de større Hospitaler ved Udskrivning eller ved Opstilling af Ekstrasenge i Reglen omgaaende vil kunne fremskaffe et betydeligt Antal Sengepladser. Ogsaa ved denne Lejlighed havde man trods de mange Indlæggelser rigelig Plads paa Hospitalerne, fordi man straks ved Generalstrejkens Begyndelse udskrev praktisk talt alle de Patienter, som man alligevel vilde have udskrevet Løbet af de nærmeste Dage. Den 30. Juni og 1. Juli blev saaledes udskrevet ialt 1329 Patienter fra de modtagende Hospitaler, og samtidig overflyttedes fra Københavns Kommunes Hospitaler 38 Patienter til Nørre Hospital og De Gamles By.

Behandlingen af de ofte svært læderede Patienter forløb tilfredsstillende, ikke mindst i Betragtning af de Vanskeligheder, der forvoldtes ved de tekniske Forsyningers Svigten, og som bevirkede, at rent Vand


178

ikke kunde fremskaffes i saa store Mængder som til daglig, og at der ikke kunde røntgenfotograferes, hverken med de store Apparater eller med de transportable Apparater.

Blodtransfusionstjenesten blev straks etableret. Man indkaldte de Donorer, som i Forvejen var tilknyttet Hospitalerne, foretog straks Blodtapning og fyldte det Blod, som fremskaffedes, paa Flasker, der opbevaredes i Køleskabe.

 

De tekniske Forsyninger: Afbrydelsen af de tekniske Forsyninger gav som allerede nævnt Anledning til mange Vanskeligheder for Hospitalerne. Blandt de Hospitaler, der ikke har eget Kedelanlæg, var Kommunehospitalet og Rudolph Berghs Hospital saa heldige fortsat at faa Damp fra Varmeværkerne, medens dette f. Eks. ikke var Tilfældet paa Blegdamshospitalet, hvor der blev etableret Nødkogning i Funktionærboligernes Vaskekedler.

Gas havde saa at sige alle Hospitalerne i hele Perioden, om end Trykket paa Gassen var betydelig svagere end normalt. Af Storkøbenhavns Hospitaler har kun Bispebjerg Hospital og Amtssygehuset i Gentofte eget Elektricitetsanlæg. Alle de øvrige Hospitaler maatte klare sig med deres meget nødtørftige Akkumulatorbatterier eller helt undvære Elektriciteten. Dette betød, at Belysningen svigtede, Elevatorerne gik i Staa, Røntgenapparater kunde ikke anvendes og ligeledes ej heller de elektriske Køkkenmaskiner og andre Maskiner. Kommunehospitalet kunde med sit Akkumulatorbatteri klare Belysningen paa Operationsstuerne og i Hospitalsoverledelsens Kommandostation, men maatte iøvrigt ty til Spritlamper, Stearinlys og anden Nødbelysning. Elevatorernes Standsning betød, at ikke blot de mange saarede og øvrige indbragte Patienter, men ogsaa mange tunge Varer m. m. - f. Eks. Iltflasker - maatte bæres op ad Trapperne, hvad der betød en stor Belastning for personalet.

Vandboring findes kun paa Rigshospitalet, Finsensinstitutet og paa Amtssygehuset, men ikke paa noget af Københavns Kommunes Hospitaler, som alle kun har en relativ mindre Beholder, der vel for nogle Dage kan forsyne Hospitalet med Drikkevand, men slet ikke kan levere noget som helst af de Vandmængder, der paa et Hospital benyttes til Rensning, Rengøring eller Udskylning af W. C.er Paa Kommunehospitalet pumpede man ved Hjælp af den Motorsprøjte, der er beregnet til Brandslukning, Vand fra Søerne ind i Badekarrene i Mandsbadet. Herfra hentede den til denne Opgave udpegede Del af Personalet Vand i Spande og bragte det, rundt paa Afdelingerne til Opvask m. m. samt til Udskylning een Gang om Dagen af W. C. Kummerne. Paa andre Hospitaler klarede man sig meget nødtørftigt ved Anvendelse af nogle Vandvogne, som med stor Imødekommenhed blev stillet til Raadighed af Stadsingeniørens Direktorat. Paa Sundby Hospital lod man Vandvognene køre til Stranden


179

efter Saltvand, der benyttedes baade til Udskylning af W. C.er og til Paafyldning af Kedlerne i Maskinhuset. For Bispebjerg Hospital, der foruden at have eget Kedelanlæg, besørger Vasken for Kommunens forskellige Hospitaler, kunde Manglen paa Vand let være blevet katastrofal. I det hele taget var Manglen paa Vand det, der i allerstærkeste Grad generede Hospitalerne. De mange hygiejniske og sanitære Foranstaltninger, der betragtedes som uomgængeligt nødvendige paa ethvert moderne Hospital, blev med eet Slag sat ud af Kraft. Man følte sig derfor paa dette Omraade nærmest sat tilbage til middelalderlig Hospitalsdrift og mindedes Pesthusene og de gamle Stiftelser, hvor Hygiejne ofte var et ukendt Begreb, og Smittespredning indenfor Hospitalerne derfor hyppigt forekom.

 

Vareforsyningerne: De forskellige Hospitaler var paa det Tidspunkt, da Generalstrejken indtraadte, meget forskelligt forsynet med Levnedsmidler og andre Varer, men uanset dette var der for alle Hospitalerne adskillige Varer, som savnedes. Der iværksattes derfor fra Hospitalsoverledelsens Kommandostation en centraliseret Forsyning af alle de Hospitaler, der ikke selv var i Stand til at skaffe sig det nødvendige. Saaledes skaffedes Brød, Smør, Is og mange andre af de daglige Forsyninger. Disse Varer transporteredes paa de Vogne, der var stillet til Raadighed for Hospitalsoverledelsen, medens det lykkedes f. Eks. Kartoffelleverandøren at komme rundt med egen Vogn, saaledes at han selv kunde holde Hospitalerne forsynet efter Anvisning fra Centralkontoret.

Da de store Mælkeforsyninger laa indenfor Afspærringen og havde egne Køleanlæg - tildels uafhængige af Strømtilførsel udefra - var Hospitalernes Forsyning med Mælk lige saa vel som Spædbørnenes sikret nogle Dage. Søndag Formiddag fik Hospitalsvæsenet Anmodning om at yde Assistance ved Uddelingen af Mælk til Hjem med Smaabørn. Det ordnedes derfor straks saaledes, at Familier med Børn under 4 Aar fra Søndag Kl. 12 kunde købe Mælk paa Kommunehospitalet, Sundby Hospital og Bispebjerg Hospital, hvilket bekendtgjordes rundt omkring i Gaderne ved Hjælp af Politiets Højttalervogne. Som Bevis for Berettigelse til Mælkekøb skulde medbringes Børnenes Daabsattester. Salget fortsatte om Mandagen fra Kl. 9, og paa disse 2 Dage blev der fra de 3 nævnte Hospitaler solgt ialt 28.000 l Mælk. Paa Kommunehospitalet paatog en af Overlægerne sig Tilsynet med Mælkesalget, der iøvrigt paa alle Hospitalerne forløb gnidningsløst paa Grund af Befolkningens Forstaaelse og udmærkede Holdning trods lang Ventetid.

Undertiden blev det nødvendigt overfor Folk, der i særlig Grad savnede Mad, at se bort fra de strenge Aldersbestemmelser, og paa samme Vis blev der ogsaa fra adskillige Hospitalskøkkener udleveret lidt Brød og Smør til Personer - ofte gamle -, der ikke havde faaet Mad i flere Dage.


180

Transportmateriel: Foruden de Vogne, Hospitalerne i Forvejen raadede over, var der af Hospitalsoverledelsen truffet Aftale med Solbjerg Mejeri om, at der derfra i Luftværnskatastrofer skulde stilles et Antal Lastvogne til Raadighed for Hospitalstjenesten - senere er en tilsvarende Aftale truffet med Mælkeriet Enigheden - . Der sendtes derfor Bud til Direktøren for Solbjerg med Forespørgsel, om man ogsaa i denne Situation vilde stille Vogne til Disposition, naar der blev draget Omsorg for, at disse blev tydeligt afmærket som kørende for Hospitalerne. Svaret var imødekommende, og der stillede omgaaende 5 Lastautomobiler, som i 4 Dage havde fuldt op at gøre med at køre Varer til Hospitalerne.

Fra Stadsingeniørens Direktorat stilledes foruden de nævnte Vandvogne nogle Personautomobiler til Disposition, ligesom paa Kommunehospitalet et Par af Reservelægerne beredvilligt stillede deres Vogne til Raadighed. Disse Vogne anvendtes til mindre Varetransporter, til Afhentning og Hjemkørsel af Bloddonorer, Hjemkørsel af lettere tilskadekomne efter endt Behandling o. s. v.

2 Motorcykler, som Hospitalsoverledelsen i Henhold til Luftværnsplanerne havde lejet 3 Dage før Generalstrejken, blev benyttet til Ordonnanstjeneste af forskellig Art, og de stod næppe stille i de Dage, Vanskelighederne stod paa.

Endelig har Hospitalstjenesten Aftale med Københavns Sporveje om, at alle Sporvejenes Omnibusser under Luftværnskatastrofer skal kunne benyttes af Hospitalerne til Evakuering eller Hjemkørsel af Patienter. 2 af disse Vogne rekvireredes, den ene indrettet til liggende Patienter, den anden til siddende Patienter. Den sidste blev benyttet 2 Dage til Hjemkørsel af Patienter.

Alle de benyttede Køretøjer bar paaskrift om, at de kørte for Hospitalerne og var forsynet med Sanitetsmærket - den røde Firkant, der staar paa Spidsen - enten som Papskilt eller som Flag, og overalt blev Afmærkningen respekteret, saa Vognene ingen Vanskelighed havde med at passere hverken de danske Folkemængder eller de tyske Soldater. Dog blev der ikke givet Tilladelse til Passage af de særlige Spærrestillinger, der oprettedes i Byens Udkant. Saaledes blev der nægtet Tilladelse til Passage for en Vogn, der en af Dagene skulde transportere en Blok Is fra Kommunehospitalet ud til en meget daarlig Patient paa Skt. Lukasstiftelsen, der laa i Ilttelt. Men efter nogen Forhandling med Vagten, gik denne ind paa, at Isen raktes over Spærrestillingen til de to Mand fra Skt. Lukasstiftelsen, der for alle Tilfældes Skyld var mødt frem.

 

Telefonerne: Medens de almindelige Telefoner som bekendt var afbrudt, saaledes at det ikke engang blev Hospitalernes Personale tilladt at telefonere til det Hospital, hvor de var ansat, raadede Hospitalstjenesten over det som Luftværnsforanstaltning etablerede Telefonsystem med


181

direkte Ledninger ikke blot til Politigaarden og Brandvæsenet, men ogsaa til samtlige Hospitaler i Storkøbenhavn paa nogle faa Undtagelser nær. Dette Telefonsystem var uberørt af den almindelige Telefonlukning, og dette muliggjorde, at man fra Hospitalsoverledelsens Kommandostation til Stadighed havde nøje Føling med alle Hospitalerne og kunde faa Oplysning om, hvilke Forsyninger, der savnedes, hvor mange Patienter, Hospitalerne kunde modtage, og hvormange, der allerede var indbragt etc. Kort sagt dette Telefonsystem muliggjorde Etableringen af en virkelig Centralledelse i disse vanskelige Dage, medens man uden dette havde været afskaaret fra at yde en væsentlig Del af den Assistance, som nu faktisk blev ydet.

 

Personalet: Paa Hospitalerne var der ingen, der strejkede. Alle arbejdede godt, og de, der ikke havde noget at udføre paa deres sædvanlige Arbejdsomraade, stillede sig til Disposition for anden Tjeneste.

Straks Fredag Formiddag blev alle ikke paabegyndte Ferier annulleret.

Lægerne gik godt i Spidsen m. H. t. ikke at spare sig selv. Trods det enerverende Arbejde, Varmen og de mange Vanskeligheder tog de fleste af dem Vagt langt ud over deres sædvanlige Vagtordning. Paa samme Vis gik det for Sygeplejerskerne. Det var naturligt Sygeplejerskerne paa Optagelsesafdelingerne, Operationsstuerne og paa de Kirurgiske Afdelinger, der havde den haardeste Belastning, men ogsaa Sygeplejerskerne paa de øvrige Afdelinger havde dog Vanskeligheder nok at klare. Læger og Sygeplejersker paa de medicinske Afdelinger forestod i stor Udstrækning Blodtapning, af de tilkaldte Donorer.

Ogsaa de øvrige Personalegrupper udførte et stort og dygtigt Arbejde, for manges Vedkommende ofte under farlige Forhold under Transport af Patienter eller af Varer til Hospitalerne. C.B.-Mandskabet, hvis Indsats til daglig eller under Luftværnsøvelser ofte har givet adskillige Lejlighed til letkøbte Bemærkninger, hævdede sig ved denne Lejlighed paa en saa dygtig Maade, at det aftvang Respekt til alle Sider. De tog Vanskelighederne uden at kny og trods den lange Tjeneste, der for manges Vedkommende blev Tale om, var Disciplinen god.

En hel Del af Personalet var afskaaret fra at tage til deres Hjem om Aftenen paa Grund af Spærringerne. Til disse blev der skaffet Sovepladser paa Hospitalerne, ligesom der for mange af Personalegrupperne blev sørget for Bespisning, da de ikke selv var i Stand til at skaffe sig Mad.

Mandag Formiddag, da Situationen tog sig yderst truende ud, anmodede man pr. Radio de frivillige kvindelige Hospitalshjælpere om at henvende sig paa de Hospitaler, hvortil de er knyttet, for at faa nærmere Instruktion. Det var hermed Hensigten, at Hospitalerne skulde lade


182

Hospitalshjælperne træde ind i Arbejdet til Aflastning af Sygeplejerskerne, der efterhaanden trængte til Hvile. Der blev imidlertid ikke Brug for Hjælpen i nævneværdig Grad, da Situationen afspændtes i Løbet af Dagen.

Centralkartoteket for Tilskadekomne: Hospitalsoverledelsens Centralkartotek for tilskadekomne kom ved denne Lejlighed beklageligvis ikke i Anvendelse. Uanset dette modtog man i Hospitalsoverledelsens Kommandostation gennem Politiet og Hospitalerne mange Forespørgsler fra paarørende. Disse Forespørgsler maatte man da udsende til samtlige Hospitaler over det direkte Telefonsystem, hvad der virkede tungt og alt andet end tilfredsstillende og i meget høj Grad belastede Telefonerne, der i Forvejen var stærkt optagne af andre Meldinger.

Døde: En særlig Vanskelighed opstod for Hospitalerne ved den Ophobning af døde, som foranledigedes af, at der ikke blev foretaget Begravelser i disse Dage. Samtidig var Kølemaskinerne i Hospitalernes Ligfryserum sat ud af Virksomhed, hvorfor det flere Steder viste sig nødvendigt at præparere Ligene ved Indsprøjtning med Formalin.

Hele Situationen, som den her er beskrevet, har - siger Hospitalsvæsenet - med stor Tydelighed vist, at ingen af de etablerede Luftværnsforanstaltninger er overflødige, men at de tværtimod bør udbygges bl. a. for yderligere at sikre de tekniske Forsyninger.

 

Brandvæsenet og Ambulancetjenesten:

Et vigtigt Afsnit for sig er Brandvæsenets og Ambulancetjenestens Virksomhed. Det statistiske Materiale om Udrykningerne de enkelte Dage suppleres paa en udmærket Maade af indgaaede Rapporter til Brandchefen. Vi har heri nogle af de bedste Øjenvidneskildringer af, hvorledes Befolkningen reagerede i disse Dage.

Straks efter Spærretidens Indførelse den 26. Juni opstod der Uroligheder, som medførte et forøget Krav til Brandvæsenets Personale og Materiel. Saaledes var der i Døgnet den 26. Juni Kl. 0-24 jalt 115 Ambulanceudrykninger mod normalt 50-60 Udrykninger, og der transporteredes 43 saarede og 4 dræbte i Brandvæsenets Ambulancer. Ligeledes var der i samme Døgn 16 Brandudrykninger (mod normalt 5-6), heraf 5 Udrykninger til Baal paa Gaderne, særlig i Nørrebro-Kvarteret.

I Døgnet 27. Juni KI. 0-24 var der ialt 87 Ambulanceudrykninger og 13 Personer saaret af Skud transporteret til Hospital, medens 4 Personer dræbtes. I sammel Tidsrum var der 15 Brandudrykninger, heraf 8 Ud-


183

rykninger til Baal paa Gaderne paa Amager og i Nørrebro-Kvarteret. En Udrykning til Baal i Nansensgade Kl. 21,42 er særlig bemærkelsesværdig, idet Brandmandskabet her blev forhindret i Slukningsarbejdet paa Grund af Ildkamp i Gaden.

Den 28. Juni Kl. 0-24 var der ialt 82 Udrykninger med Brandvæsenets Ambulancer, og der transporteredes 16 saarede. I samme Døgn var der 29 Brandudrykninger, heraf 16 til Baal og andre mindre Ildpaasættelser samt 6 Udrykninger til falske Alarmeringer fra Brandalarmer.

Den 29. Juni Kl. 0-24 var der ialt 83 Ambulanceudrykninger, og der transporteredes 15 saarede. I samme Døgn var der 11 Brandudrykninger, heraf 8 til Baal paa Gaderne og 1 til Bellahøj, hvor den store Trætribune nedbrændte om Natten. Ilden var formentlig paasat.

Den 30. Juni Kl. 0-24 var der ialt 256 Ambulanceudrykninger, og der transporteredes 9 dræbte og ca. 150 saarede til Hospital. Sidstnævnte Tal er noget usikkert, idet der fra det indsatte C.B.-Mandskab til Ambulancetjenesten ikke i alle Tilfælde blev indgivet fuldstændig Rapport over foretagne Udrykninger.

I Døgnet var der 33 Brandudrykninger, heraf 4 falske Alarmeringer og 20 til Baal og andre Ildspaasættelser.

Blandt sidstnævnte maa anføres Brandene Nørrebrogade 16, "Buldog", Stengade 36-38 og Korsgade 16, der alle var af større Format. Herom senere.

Den 1. Juli Kl. 0-24 var der 245 Ambulanceudrykninger, og der transporteredes 13 dræbte og 140 saarede. Det sidste Tal maa tages med samme Forbehold som det for Døgnet den 30. Juni.

I samme Tidsrum var der 28 Brandudrykninger, heraf 3 falske Alarmeringer, 8 Baal eller Ildspaasættelser. Blandt de øvrige Udrykninger maa anføres 10 til Brændselsoplag, hvor der som Følge af Strømafbrydelsen Fredag Aften og den deraf følgende Hindring for at kunne lempe Brunkul o. l. med Kran opstod Selvantændelse.

En af Brandvæsenets Tjenestemænd, Brandmester Jørgensen, blev om Morgenen. paa Vej hjem fra Tjeneste dræbt ved Skud.

I Døgnet den 2. Juli Kl. 0-24 var der 136 Ambulanceudrykninger, og der transporteredes 20 saarede og 3 dræbte.

I samme Tidsrum var der 16 Brandudrykninger, heraf 7 til Kulpladser (Selvantændelse i Brunkul m. v.), 4 til varmløbne elektriske Motorer, antagelig som Følge af, at den elektriske Strømforsyning blev oprettet om Aftenen, og 1 bestaaende af Udlaan af en gammel Haandkraftsprøjte til De Forenede Eddikebryggerier i Strandgade til Brug ved Oppumpning af Eddike, hvorved Eddike til en Værdi af flere Hundredetusinde


184

Kroner blev reddet. Endvidere udlaantes C.B.-Ambulancevogne til Transport af Mælk og Fødevarer for Socialministeriet og Københavns Folkekøkkener, ligesom der ved de paa Brandstationerne stationerede Vandvogne fra Stadsingeniørens Direktorat afhentedes Drikkevand af de nærmestboende. Endvidere afhentede nærboende Vand fra Brandstationernes Vandbeholdere, der anvendtes ved Øvelser.

Ved de af den tyske Værnemagt foretagne Afspærringer var al Trafik standset; dog lykkedes det i Løbet af Formiddagen at faa 9 Mand af Brandvæsenets Vagtstyrke, som boede udenfor Afspærringen og havde samlet sig paa Gentofte Brandstation, bragt gennem Afspærrngen, hvorefter de fordeltes paa Brandstationerne.

Ved en af de oprettede C.B.-Telefonvagter (Ingrid Jespersens Skole), blev en indkaldt C.B.-pligtig, der endnu var i civil Paaklædning, anholdt af 3 tyske Soldater, fordi han, efter hvad der oplyses, havde stukket Hovedet ud af Vinduet og raabt, at der var svensk Presse Kl. 19,30.

I Døgnet 3. Juli Kl. 0-24 var der 102 Ambulanceudrykninger; blandt disse forekom der dog kun Transport af 10 Personer saaret ved Skud og ingen dræbte. Af Brandudrykninger var der 13, heraf 9 til Kulpladser. Endvidere udlaantes 2 C.B.-Ambulancevogne til Transport af Fødevarer fra Folkekøkkenet i Møllegade til forskellige Aldersrenteboliger. Den fra den 30. Juni gældende Bestemmelse om, at Brandvæsen og Politi skulde have særlig Tilladelse til Udrykning i Spærretiden, bortfaldt Natten til den 4. Juli, saaledes at Brandvæsenet uhindret kunde arbejde paa de brændende Brændselsoplag, dog maatte Brandmandskabet, der arbejdede paa Hovedstadens Kulimport i Sydhavnsgade, inddrages den 4. Juli, da man gentagne Gange var udsat for Beskydning af tyske Vagtposter.

Iøvrigt nægtede Kranførerne paa en Del af Kulpladserne om Mandagen den 3. Juli at optage Arbejdet; en enkelt Kranfører var endda blevet truet paa Livet, om han gik i Arbejde (Hovedstadens Kulimport).

Først om Tirsdagen den 4. Juli, da alt Liv i Hovedstaden atter fik sit normale Præg, optoges Arbejdet paa Kulpladserne, og dermed aftog Brandene, saaledes at Brandvæsenet i Døgnet den 4.-5. Juli kun havde 2 Brande paa Kulpladser.

 

Folkestemningen og Storbrandene.

I en foreløbig Rapport for Vagtdøgnet 30. Juni-1. Juli giver Brandinspektør Jalser bl. a. følgende Skildring af en Udrykning til Dybbølsgade:

"Branden, der meldtes som Husild fra Kælder til Kvist, viste sig at være et Baal paa Gaden, antændt af ituslaaede Møbler. (N.B. Alle Anmodninger om Udrykning til ufarlige Baal blev afslaaet). Ved Ankomsten til Brandstedet peb Folk ad Brandvæsenet og kom med Tilraab som


185

"Skruebrækkere" o. l. Det var haabløst at tænke paa Slukningsarbejde, hvorfor Køretøjerne beordredes hjem, hvad der udløste en voldsom Begejstring hos Folkemængden, der raabte Hurra. Folk løb fra Fortovet hen og slog mig paa Skulderen og raabte: "De er vel nok en Guttermand!" En Mand puttede en Cigar i Haanden paa mig og raabte: "Brandmanden skal have Tobak." Andre stoppede Æsker Cigaretter, Cerutter i Hænderne paa mig, en uundgaaelig Tobakstildeling, der virker særligt overvældende paa en Ikke-Ryger."

- I Rapporten fra Fredag den 30. Juni fortæller Brandinspektør Jalser videre,

at allerede ved Vagtens Overtagelse Kl. 8 var 2 Stationer uden Tender, idet der manglede Mandskab til disse Køretøjer. Man savnede ogsaa enkelte Medlemmer af Mandskabet paa andre Køretøjer. Endnu inden Kl. 8 kunde der ikke etableres Forbindelse med visse Telefoncentraler, hvad der for Brandvæsenet var ensbetydende med, at Anmeldelser pr. Telefon maatte ophøre. Folk fandt dog ret hurtigt ud af at henvende sig direkte paa Brandstationerne eller til Politi- og C.B.-Brandvagter, hvorfra Meldingerne gennem Distriktskommandoerne kunde ekspederes videre til Vagtcentralen. En Brand i nogle store Oplag af Brunkulsbriketter i Frihavnen blev anmeldt mundtligt paa Brandstationen i Østbanegade, og Sabotagen Kl. ca. 9 paa Aluminiumsfabrikken paa Englandsvej blev anmeldt fra en Hjælpebrandvagt ca. 3 Kvarter senere. En af Virksomhedens Bygninger var fuldstændig jævnet med Jorden og alt Træværk slaaet til Pindebrænde, hvori der var 3-4 mindre Antændelser, som Fabriksluftværnet holdt nede med Haandsprøjte og en mindre Motorsprøjte. Det er ganske givet, at disse Slukningsredskaber ved øjeblikkelig Indsats har forskaanet Virksomheden for stor Brandskade.

Kl. ca. 10 begyndte en voldsom Anvendelse af Ambulancerne - en Anvendelse, der vedvarede uformindsket lige til Midnat. Størstedelen af Udrykningerne gjaldt Tilskadekomne eller Dræbte ved Skydning i Gaderne samt Tilfælde af Chok, Overfald o. s. v., hvortil kom en lang Række Sygetransporter. Et Utal af Anmodninger om Hjælp maatte afvises eller udsættes, ligesom Hospitalernes Anmodning om Hjemkørsel af Patienter atter og atter maatte udsættes, da der ikke var tilstrækkeligt med bemandet Materiel. Ud over det normale Materiel bemandedes nogle af de gamle Ambulancer samt 3 Færdselsvogne, og paa Station C anvendtes Tenderholdet snart som Tenderhold snart som Ambulancehold. Mandskabet til disse Køretøjer sammensattes af C.B.-Mandskab fra Station H, yngre Brandinspektører og Ingeniører samt af C.B.-Ambulancemandskab, som hentedes hjemme.

Antallet af Ambulanceudrykninger paa Grund af Uroligheder var i dette Vagtdøgn størst omkring Istedgade, Blaagaardsgade-Kvarteret samt


186

Nørrebrogade fra Søerne til Runddelen. Barrikader i Gaderne opførtes i stigende Tal og vanskelig- eller umuliggjorde Ambulancernes Arbejde. I flere Tilfælde var det heller ikke muligt paa Grund af Skydning at yde Hjælp saa hurtigt, som det kunde ønskes.

Ved Middagstid rettedes Henvendelse fra Politiet til Brandvæsenet om Assistance ved Nedtagning af udenlandske Flag, hvad jeg afslog, dels fordi vi var stærkt belastet paa anden Maade, dels fordi jeg ikke turde risikere Overlast paa Materiellet paa Grund af dette Arbejdes særlige Karakter.

Kl. 15,17 rykkedes ud til Brand i "Buldog". Der havde lige efter Middag været Demonstration paa Nørrebrogade ved "Buldog", og Politiet var ankommet med en Udrykningsvogn for at sprede Mængden, der dannede en Klynge tværs over Gaden og nægtede at spredes, hvorefter Politiet kørte bort.

Efter Plyndring af Varehuset, hvorfra Varer kastedes i Grams paa Gaden, sattes Ild paa. Branden startede formentlig i Stueetagen, hvorfra den fortsatte til 1., 2. og 3. Sal inden Brandvæsenet ankom. Stations F's Køretøjer kom først, langt senere kom Røgtenderen og vagthavende Inspektør, der forsøgte Tilkørsel gennem Blaagaardsgade m. fl. Gader, indtil det ad Kapelvej lykkedes at naa til Nørrebrogade, hvor jeg maatte gaa fra Kapelvej til Brandstedet. Nørrebrogade var totalt spærret af væltede Vogne m. m., hvorpaa der bl. a. var anbragt nogle hængte Dukker.

Paa Brandstedet manglede det ikke paa Opfordringer til at undlade Slukning, og der var endog Folk, der var ligeglade, om hele Kvarteret brændte af. Da jeg - fortæller Brandinspektøren - var forberedt paa, at Byen eventuelt vilde faa flere lignende Hærværksbrande, anstrengte jeg mig fra første Færd paa at anvende mindst muligt Materiel og gav Ordre til kun at udlægge Slanger efter Aftale med mig. Jeg var forberedt paa, at Flyveild og Straalevarme kunde give Antændelse andre Steder i Kvarteret, hvorfor jeg ved Hjælp af Redningsinspektør Ingemann-Petersen, nogle Undergruppeførere, der meldte sig til frivillig Assistance, og Politibetjente sørgede for, at alle Vinduer blev lukkede, at Gardinerne blev taget ned, at der var Vand og Vagt i et stort Antal Lejligheder, ligesom der sattes Observationsposter paa Tagene. Mange af Beboerne i Kvarteret var med faa Ejendele flygtet fra deres Lejligheder, men blev beordret op for at deltage i ovennævnte Foranstaltninger. Det aabne Baal mod Nørrebrogade bekæmpedes med Vand fra Gaden, idet det var umuligt at gøre kraftigere Indsats ved Indtrængen. Dette gjordes derimod i Ejendommen Ravnsborggade 4, der ikke var helt antændt ved Brandvæsenets Ankomst. Det lykkedes at hindre Udbredelse til denne Ejendom og Bagbygningen til Trods for, at disse Bygninger var i Forbindelse med


187

Forbygningen gennem Døre. Røgdykkerne maatte trænge ind fra Redningsstigerne, der dog straks efter skulde bruges andre Steder, hvorfor Tilbagevejen for Røgdykkerne maatte sikres ved Ophængning af Krybestiger med understaaende 9 m-Stige. En særlig hastig Udbredelse fik Ilden i Taget, hvor der efter Folks Udsagn skulde være et stort Lager af Amatørfilm. Under Branden styrtede en hel Etage ned paa een Gang, hvad der et Øjeblik skjulte hele Omraadet i Røg og Støv. Lederen af Stigeholdet fra St. F., Reservebrandmester Petersen blev ramt af to Stikflammer og maatte føres til Rudolph Berghs Hospital, hvor han indlagdes stærkt forbrændt paa Hænder og mindre i Ansigtet.

Kl. 17 meldtes Brand i Konfektionsfabrikken, Stengade 36-38 (Uniformer: Ejer Palsbøl). Det brændte i samtlige Etager og desuden var der et stort Baal paa Gaden udenfor Fabrikken. Ved Ankomsten hertil truede Publikum. Jeg forklarede da Folk, at der var Fare for, at Ilden kunde brede sig videre til Beboelsesejendomme. Det lykkedes at faa Stemningen vendt, og Brandvæsenet fik et Hurra. Folk hjalp til med at fjerne Barrikader, løftede Slanger fra Gaden ind paa Fortovet, saa varsomt som Slanger vist aldrig er behandlet. Desuden hjalp de Brandvæsenet med at slukke Baalet i Gaden.

Om Branden i Baggaardsfabrikken Korsgade 16 skriver Brandinspektøren bl. a., at Branden var voldsom og Folkestemningen her som i Stengade, men ogsaa her lykkedes det at tale sig tilrette med Folk. De øverste Etager brændte væk af Huset, et Træskur i en fra alle Sider utilgængelig Baggaard brændte og gav gode Forplantningsmuligheder til nærliggende Lokaler. Denne Brand var langt den vanskeligste at bekæmpe og langt den farligste, bl. a. fordi Brandstedet ligger tæt ved og indkilet mellem mange Beboelsesejendomme, hvortil der kun over Trapper fører snævre Adgangsveje. Branden blev bekæmpet med B-Rør og Vandkanon, der gjorde fortrinlig Fyldest. Publikum ydede særdeles stor Hjælp i Naboejendommene. Paa et Tidspunkt var det umuligt at faa Folk til Hjælp, da tyske Vagtposter i Kvarteret skød livligt. Jeg maatte saa samle Folk paa Geled inde i Genboejendommens Trappegang. Derfra marcherede vi med mig som Fløjmand tværs over Gaden i Haab om, at der ikke blev skudt paa Brandvæsenet. Iøvrigt blev Slukningsarbejdet ikke vanskeliggjort af Skydning alene, men ogsaa ved Nedstyrtning af Maskiner.

Det paagældende Vagtdøgn havde ca. 40 Brandudrykninger og ca. 250 Ambulancekørsler foruden Transport af Levnedsmidler.

 

Møde med en Patrulje paa Værnedamsvej.

Lederen af en Udrykning til en raseret Forretning, Gammel Kongevej 43, fortæller i en anden Rapport om Mødet med en Patrulje paa Værnedamsvej:


188

"Da vi kørte tilbage ad Værnedamsvej til Vesterbrogade, begyndte en tysk Kommando at aabne Ilden med Maskingeværer, Maskinpistoler og Karabiner (1 20 mm Kanon var paa Stedet); der blev skudt i alle Retninger. En tysk Officer gav Tegn, at vi skulde stoppe og raabte "zurück"; vi kunde imidlertid ikke komme tilbage, da vi havde Paahængssprøjte. Der var et grusomt Spektakel af Skud og Raab. Jeg stod ud paa Trinbrættet og raabte "Feurwehr - Feurwehr", for at vi ikke skulde blive Maal, men Officeren gav Tegn, at vi skulde tilbage. Da nogle tyske Soldater begyndte at nærme sig os krybende og med Vaabnet rettet i den Retning, vi holdt, raabte jeg til Mandskabet om at dække sig, og de trak sig ned i Bunden af Vognen, men pludselig brød Skyderiet ud i stort Omfang, og Kuglerne peb i Luften omkring os, Stumper af Husmuren fløj ned over Vognen. Jeg raabte "sid af og søg Dækning". Mandskabet løb til Opgangene paa begge Sider af Gaden (Nr. 1 og Nr. 2). Jeg blev selv siddende under Paahængssprøjten, til alt Mandskabet var i Dækning, hvorefter jeg for ind i Nr. 1. Da Skydningen ophørte, traadte jeg ud paa Gaden, men maatte skyndsomt trække mig tilbage, da der atter aabnedes Ild, jeg havde først prøvet at stikke en Arm frem, men den var helt gal. Da Skydningen atter ophørte, traadte jeg helt ud paa Gaden og raabte til den tyske Officer "Feurwehr weiterfahren", han raabte "Augenblick", hvorefter han sandsynligvis har givet Ordre til, at vi skulde passere, og raabte til mig "Weiterfahren", hvorefter vi skyndsomst forsvandt ad Vesterbrogade.

Det er mit Indtryk, at den tyske Officer gjorde, hvad han kunde for at skaane os, han holdt hele Tiden Øje med os, medens vi var ved Vognen, jeg var taknemmelig for hans Tilstedeværelse", slutter Brandmanden sin Beretning.

 

Fortegnelse over indbragte dræbte og saarede, som senere er afgaaet ved Døden, under Urolighederne den 26. Juni-3. Juli 1944.

Hospitalerne.

Kommunehospitalet:

Henriksen, Einar, Kedelpasser, Oehlenschlægersgade 73.

Olsen, Aksel Robert, Hauptsturmführer (udnævnt 23. Juni, død 26. Juni), Nykøbing

Bistrup, Niels Johan.

Olsen, Karen Margrethe, Solitudevej 9.

Ravnkilde, Carlo Frederik, Mælkeassistent, Smedetoften 9.

Ladegaard, Ove, Civilingeniør, Lyngbyvej 315 B.

Nielsen, Einar, Brødkusk, Oehlenschlægersgade 64.

Christiansen, Christian, Arbejdsmand, Absalonsgade 44, 2.


189

Scherning, Hans Peter, Chauffør, Teglgaardsvej 9.

Christemen, Grethe, Husassistent, P. Bangsvej 10.

Rasmussen, Karl August, Maskinarbejder, Saxogade 6.

Andersen, Thorvald, Tilskærer, Frederiksvej 10, 2.

Rasmussen, Knud, Konditorlærling, Sundevedsgade 2, St.

Marietto, Guido Armando, Matros, Absalonsgade 40 A.

Olsen, Niels Martin, Hallinsgade 24, St.

Larsen, Kai Arne, C.B.-Brandmand, Bispebjerg Parkallé 56.

Østergaard, Christian, Formand, Eriksgade 18.

Christensen, Robert, C.-B.-pligtig, Enghavevej 250, 2.

Jensen, Asta, Nansensgade 42,

 

Sundby Hospital:

Steffensen, Peter Frederik, Prinsessegade 53.

Hansen, Elly Anna Vilhelmine, Aldersrentenyder, Holmbladsgade 27, V, th.

Nielsen, Vilhelm Ole Bolett, Arbejdsmand, Minorcavej 5.

Jørgensen, Gustav Valdemar, Brandmester, Saltværksvej 153 ?, Kastrup.

Haufer, Gotfred Nordal, Syvens Allé 8.

Christensen, Axel, Glommensgade 21.

Hansen, Charlie, Hveensvej 24.

Asmild, Jørgen, Unterführer.

Knudsen, Ernst, S. af Direktør, Amagerbrogade 3, 1.

Nielsen, Arne, Havnearbejder, Nansensgade 69, St.

Lauritsen, Gurli Tove, Prinsessegade 77.

Hansen, Poul, Smed, Trojavej 4.

Jacobsen, Jacob Jørgen, Havnearbejder, Østrigsgade 26.

Olsen, Svend Peter, Sverrigsgade 4, 1.

Christensen, Kai Ole, Elev paa Arbejdsskolen, Backersvej 107.

Jensen, John Marinus Chr., Klejnsmed, Wildersgade 60, 4.

 

Bispebjerg Hospital:

Jensen, John Hartvig, Bud, Hothers Plads 25.

Dahlerup, Martha Emilie Laursen, Køkkenpige, Nørrebrogade 151 A.

Thomassen, Eric, Guldbergsgade 12, 2.

Voigt-Hansen, Christian Ludvig, Esromgade 6 A, 1.

Munk, Niels, Expedient, Bagerstræde 5, 2.

Christensen, Bruno Hans Villars, Arbejdsmand, Jyllingevej 6, 2.

Salling, Arne, Typograf, Refsnæsgade 1.

Brix-Petersen, Otto, Husumgade 5.

Petersen, Jutta, Lundtoftegade 44.

Olsen, Knud Viggo, Overassistent, Ndr. Fasanvej 37 A.


190

Madsen, Inger M., Marstalsgade 10.

Sørensen, Axel Møller, Marstalsgade 8, 5.

Rilche, Vilhelm, Tomsgaardsvej 83.

 

Rigshospitalet:

Dideriksen, Vagn, Sanger, Skydebanegade 4, 1.

Nielsen, Gurli, Syerske, Dybbølsgade 51.

Skov, Egon, Bryggeriarbejder, Vigerslevvej 142.

Johansen, Hobart, Lærling, Vibekegade 19, St.

Schulsted, Helge, Ejendomshandler, Danasplads 18, 4.

Beck, Niels Peter, Arbejdsmand, Saxogade 82.

Kylling, Ejnar, Bud, P. Skramsgade 19, 1.

Petersen, Anna M. Jensine, Enke efter Cigarmager, Bangertsgade 7, 3.

 

Finseninstituttet:

Bokdal, Edith, g. m. Farveriarbejder, Studsgaardsgade 36.

Nykilde, Hans Christian, Politibetjent, Middelfartsgade 4.

 

Københavns Amts Sygehus:

Augustesen, Kaj Egon, Arbejdsmand, Holtegade 36, Holte.

Kalling, Helmuth, Børstenbinder, Haraldsgade 58.

Christensen, Gurli Iris, Husassistent, Rudersdalsvej 28.

Jensen, Jens Chr., Direktør, Rønnebærvej 43, Holte.

Diderichsen, Kaj Chr., Herreekviperingshandler, Kongevej 44, Holte.

Rasmussen, Johannes, Arbejdsmand, Lyngbyvej 427, Gentofte.

Madsen, Georg, Lærling, Hovedvej 32, Glostrup.

 

Frederiksberg Hospital:

Svanberg, Ib, Grosserer, Smallegade 43, 1.

Wammen, Johna Danielle Jensen, D. a. Jernhandler, Mørk Hansens Vej 22, St.

Tillmann, Jørgen, Kontorassistent, Peter Bangsvej 242, 3.

Hjuler, Svend Aage, Arbejdsmand, Svanevej 24 C.

Jensen, Erik Fruerled, Lærling, Sydhavnsgade 25.

Nielsen, Vald. Egenfeldt, Kaptajn, Carl Plougsvej 8, 4.

 

Militærhospitalet:

Stemann, Claus Harald Louis, Medlem af Org. Todt, Nansensgade 16, 1.

Bissø, Svend Aage, Tjener, Tinggaarden 7, 4.


191

Diakonissestiftelsen:

Madsen, Georg, Lærling, Aavejen 32, Glostrup.

Elmer, Adolf Robert, Bud v. Postvæsenet, Birkegade 23.

 

Sct. Josephs Hospital:

Johanneson, Svend, Jagtvej 109 G.

Hammel Petersen, Jacob, Repræsentant, Admiralgade 21, 1.

 

Sct. Elisabeths Hospital:

Vind, Theodor Marius, Cigarmager, Herberget, Sundholm.

 

Fortegnelse over indbragte døde til Universitetets retsmedicinske Institut i Tiden fra 26. Juni-3. Juli 1944, alle dræbt ved Skudlæsion.

(For at undgaa Gentagelser er her kun medtaget Personer, som ikke i Forvejen er opført under Hospitalerne).

 
IM Nr. 379 Fru Anna Mary Dorthea Hald, Dannebrogsgade 46, f. 25. Oktober 1916 i Hvissinge, død 26. Juni.
IM Nr. 380 Lars Henrik Haarsløv, pens. Overbetjent, Dannebrogsgade 41, f. 13. Marts 1862 i Haarsløv, død 26. Juni.
IM Nr. 388 Else Anna Jørgensen, Ekspeditrice, Wesselsgade 6, f. 28. Juli 1915, død 27. Juni.
IM Nr. 389 Carl Albert Møller, Maskinarbejder, Oehlenschlægersgade 53 B., f. 1. Oktober 1902 i Kbhvn., død 27. Juni.
IM Nr. 390 Alfred Pedersen, Bud, Sundevedsgade 16 A., f. 26. November 1913 i Kbhvn., død 27. Juni.
IM Nr. 391 Johannes Bidstrup Nielsen, Kunstmaler, Roskildevej 261, f. 17. Maj 1902 i Holsteinborg, død 27. Juni.
IM Nr. 394 Dagmar Mathilde Andersen, Frue, Vardegade 21, 62 Aar, f. ?, død 29. Juni.
IM Nr. 398 Jytte Sørensen, ugift, uden Erhverv, Biens Allé 4, f. 11. Oktober 1921, død 29. Juni.
IM Nr. 404 Skaanning, Ejnar, Arbejdsmand, tidl. Bager, Vævergade 10, St. tv., f. 21. April 1898 i Bøvling, død 30. Juni 1944.
IM Nr. 405 Wivian Rupert Hansen, Cyklemekaniker, Korsgade 19, f. 9. Oktober 1914, død 30. Juni 1944.
IM Nr. 406 Tryggve Kristian Madsen, Arbejdsmand, Ryesgade 56, f. 21. Januar 1927 i København, død 30. Juni 1944.
IM Nr. 407 Carl Ejvind Jensen, Køkkenkarl, Helgolandsgade 4, f. 23. Juli 1913, død 30. Juni 1944.

192

 
IM. Nr. 408 Johannes Ewald Kjeldsen, Laboratorieassistent, Fredericiagade 69, f. 22. September 1919 i Esbjerg, død 30. Juni 1944.
IM. Nr. 409 Andreas Reinhold Holm, Skotøjsarbejder, Farumgade 1, f. 7. August 1890 i Malmø, død 1. Juli 1944.
IM. Nr. 410 Poul Edmund Holmgodt Jensen, Tjener og Bud, Fælledvej 15 B, f. 13. November 1908 i Næstved, død 1. Juli 1944.
IM. Nr. 412 Jørgen Kjær Jensen, Handelslærling, Vardegade 8 St., f. 8. Januar 1928, død 1. Juli 1944.
IM. Nr. 413 Carl-Bernh. Hager Jørgensen, Malersvend, Glumsøvej 53, f. 19. Oktober 1921 i Glostrup, død 30. Juni 1944.
IM. Nr. 415 Peer Møller Sørensen, Lædervarearbejder, Marstalsgade 8, f. 4. Februar 1923 i Aarhus, død 1. Juli 1944.
IM. Nr. 417 Ernst Ludvig Westphal, Konditor, Karlstadsallé [i. e. Karlstads Allé] 1, Brh., f. 5. Maj 1870, død 1. Juli 1944.
IM. Nr. 418 Erik Woidemann, Bud, Ryesgade 122, f. 10. Juni 1928 i København, død 1. Juli 1944.
IM. Nr. 419 Anna Maria Olsson, g. m. Smed, Ryesgade 85, f. 18. Januar 1890 i Tyskland, død 1. Juli 1944.
IM. Nr. 420 Anna Katrine Dorthea Horn, Frue, Thorupsgade 15, f. 3. August 1885 i Hjarup, død 1. Juli 1944.
IM. Nr. 422 Ejnar Frederik Dardorff Nielsen, Brødkusk, Oehlenschlægersgade 64, f. 3. September 1910 i Kbhvn., død 1. Juli 1944.
IM. Nr. 423 Carl Vilh. Jensen, Kontorassistent, Sjællandsgade 14, f. 30. Maj 1906 i Fakse, død 2. Juli 1944.

 

Endvidere er indbragte:

 
IM. Nr. 400 Ingolf Larsen-Ledet, stud. polit., Oldensti 16, f. 27. December 1919 i København, begik Selvmord d. 29. Juni efter at være blevet anholdt af Gestapo.
IM. Nr. 411 Alfred Bøggild, Grosserer, Sundvej 1, Hellerup, f. 10. Juli 1875 i Ribe, død 1. Juli efter at være paakørt af Bil med tyske Soldater.

[193]


 

III.

Politidirektørens Beretninger om Forholdene
i København i Tiden fra den 5. Juli
til den 17. September 1944.

 

Fra den 5. Juli til den 6. Juli.

Kl. 13,45 blev Gernersgadevagten kaldt til Kurlandsgade 6, Radioforretningen, hvor en civil S.S.-Mand truer med Pistol for at faa sin Radio repareret gratis.

Kl. ca. 15,15 blev Medlemmer af Kaptajn Sommers Vagtkorps set i Valby og paa Vesterbro i Motorvogn uden Nummerplader. I Valby er Byfogeden af 2 Medlemmer af Kaptajn Sommers Korps blevet truet med Vaaben til at undlade en Fogedforretning, som skulde foretages hos Erik Petersen, boende hos Klint, Beethovensvej 3, 2.

Kl. 19,10 meddeltes, at de tyske Myndigheder havde ændret Spærretiden fra Kl. 23-3 til Kl. 23-4. Alle tidligere udstedte Passertilladelser skal i den nærmeste Fremtid efterprøves.

Kl. 20,03 meldtes om "Telefonbomber", Vareforsyningen, Vognmagergade 2. Politieftersøgning paa Stedet efter eventuelle "hold up"-Mænd, resultatløs.

Kl. 21,00 meldte tysk Sikkerhedspoliti om Nedlæggelse af Kranse med fornærmelige Paaskrifter mod Dr. Best og den tyske Værnemagt paa Hjørnet af Tuborgvej og Frederiksborgvej, hvor en Civilperson (muligvis tilfældigt forbipasserende) for nogle Dage siden blev dræbt, ramt af Projektil fra en tysk Kanon.

Det viste sig, at det kun drejede sig om, at der blev lagt Buketter paa en Stensætning ved Fortovet, hvilket havde fundet Sted i flere Dage.

Der forefaldt ingen Uroligheder af nogen Art.

Kl. 23,27 blev Gernersgadevagten kaldt til Vesterbrogade 20, hvor en beruset tysk Soldat havde skudt paa dansk Politi.

Kl. ca. 24 nægtede de tyske Vagtposter ved Knippelsbro 3 Personer, der paa Hovedbanegaarden af Politiet var forsynet med Passertilladelser, Passage.


194

Ordnet ved Henvendelse til Standortkommandantur.

Kl. ca. 9,45 blev en Mand ved Navn Mackenzie Baptiste skudt i Porten til sin Bopæl, Wesselsgade 5. Død ved Ankomsten til Hospitalet. Han var formentlig politisk interesseret.

 

Fra den 6. Juli til den 7. Juli.

Kl. 9,50 blev Gernersgadevagten rekvireret til Istedgade 118, hvor nogle med Maskinpistol bevæbnede Medlemmer af Kaptajn Sommers Vagtkorps var ved at fjerne Møbler fra en Lejlighed.

Kl. 19,00 blev Gernersgadevagten rekvireret til Bredgade udfor Hotel "Phoenix", hvor en tysk Soldat havde forsøgt at trække en Dame ind i en Bil.

Kl. 20,05 blev Gernersgadevagten rekvireret til Nørrebros Runddel, hvor tyske Soldater sloges indbyrdes.

KL. 21,07 meldtes om Ildløs i en Tjærevogn paa Retortvej; tysk Militær antagelig fra Gasværket overtog Afspærringen, og dansk Politi holdt Publikum væk.

 

Fra den 7. Juli til den 8. Juli.

Bibliotekar Arne Hansen har ved 16-Tiden modtaget Telefontrusel, gaaende ud paa, at dersom han talte i Radioen som planlagt, vilde han blive skudt.

En beruset S.S.-Mand har ved 18,30-Tiden skudt efter Folk i Farvergade. 4 Sikkerhedspolitimænd kom til Stede, hvoraf den ene gjorde Brug af Skydevaaben overfor Publikum, hvorefter de fjernede sig med den oprindelige Urostifter.

Kl. 18,45: Slagsmaal mellem 2 S.S.-Folk og Publikum i Larsbjørnsstræde ved "Tosca". 3 tyskuniformerede Personer tog S.S.-Mændene med til Dagmarhus.

Kl. 20 har en dansktalende, spirituspaavirket S.D.-Mand ved at true med Pistol frataget Posten ved B. T.-Hjørnet hans Magasin til Pistolen. Personale fra Station 1 fandt vedkommende ved Løngangstræde, og da han truede Politimændene med sin Pistol, skød de og saarede ham alvorligt med 6 Skud.

Kl. 22 har en Schalburgmand blandet sig i Politiets Arbejde i Adelgade omkring Nr. 67, hvor der var Gadeuorden, og truet med Pistol. Da han var blevet afvæbnet og anbragt i Transportvognen, insisterede en Kvinde paa at følge med som Vidne. Kommet op i Vognen forsynede hun den anholdte med en lille Pistol, men inden han kunde faa den benyttet mod Vognens Besætning, blev ogsaa den frataget ham. Parret blev afhentet af Gernersgadevagten.


195

Fra den 8. Juli til den 9. Juli.

Kl. 11,57 foretog tysk Politi Ransagning i Oscar Davidsens Vinstue paa Aaboulevarden, og der blev herunder afgivet nogle Skud, som dog ikke forvoldte nogen Skade. Der blev anholdt en halv Snes Personer.

Kl. 15,26 blev der udenfor Fabrikken "Vølund", Øresundsvej 147, forøvet Sabotage mod 2 Jernbanevogne, belæsset med Dieselmotorer.

Kl. 20,35 opstod der paa Hjørnet af Raadhuspladsen og Farvergade Skænderi mellem 2 dansktalende S.S.-Mænd og nogle civile. Personer. Herunder affyrede en af S.S.-Mændene et Pistolskud op gennem en Markise. De undslap begge.

Kl. 20,58 blev Gernersgadevagten kaldt til Café "Bayern", Kompagnistræde 21, hvor en dansk Frivillig nægtede at betale sin Regning. Sagen blev ordnet paa Stedet.

Kl. 23,25 blev en beruset tysk Soldat indbragt til Station 1, hvorfra han blev afhentet af Gernersgadevagten.

Kl. 23,40 blev Gernersgadevagten kaldt til Strøget, hvor 4 Schalburgfolk, deraf 1 i Uniform, gik og forulempede Folk. De var forsvundet, inden Vagten kom til Stede.

Kl. 0,50 meldte Station 5, at en Lastvogn med tyske Soldater kørte rundt og undersøgte Passertilladelser.

Kl. 2,40 blev der afgivet flere Skud af Vagtposterne ved Schalburgkasernen paa Blegdamsvej. Grunden hertil ukendt.

 

Fra den 9. Juli til den 10. Juli.

Kl. 14,55 blev Statsbanernes Togkontor ringet op af en anonym Person, der meddelte, at der var udlagt 26 Bomber paa Hovedbanegaarden af Schalburgfolk. Bomberne vilde springe om 10 Minutter. Det skulde være som Hævn mod Københavns Politi. Statsadvokatens Afdeling underrettet. Intet sket.

Kl. 16,24 blev Gernersgadevagten kaldt til Café "Poppedrengen", Østergade 13, hvor 2 Medlemmer af det tyske Sikkerhedspoliti og et Medlem af Waffen S.S. - sidste noget paavirket af Spiritus - havde generet en civil Mand.

Kl. 19,30 blev til Station 1 indbragt en meget beruset Mand fra Tivoli. Det viste sig, at han hørte til den tyske Værnemagt. Hans Navn er Jens Christian Poulsen, og han blev afhentet af Gernersgadevagten og indsat i Kastellet.

Kl. 22,35: Gernersgadevagten kaldt til Ny Østergade, hvor nogle tyske Marinesoldater var kommet i Slagsmaal med en civil dansk Mand om en Kvinde. Danskeren blev indbragt til Station 2, sigtet for Beruselse og Gadeuorden.


196

Kl. 23,05 blev Gernersgadevagten rekvireret til Amagerbrogade, hvor en beruset tysk Marinesoldat skød med Pistol. Han blev bragt til Kastellet.

 

Fra den 10. Juli til den 11. Juli.

Kl. 19,10 modtog Politiet fra "Shellhuset" Melding om, at de tyske Myndigheder agtede at rømme Uttenthals Trykkeri, Krystalgade 3. Dansk Politi modtog Trykkeriet og afleverede det til Ejerens Repræsentant.

Kl. 22,25-22,50 meldtes, at 3 berusede tyske Marinesoldater lavede Gadeuorden i Skindergade, paa Hjørnet af Gothersgade og Borgergade og paa Kongens Nytorv. Alle 3 anholdt af Gernersgadevagten.

Kl. 22,40 indfandt 5 bevæbnede Mænd sig i Automobilfirmaet Harald Andersen & Martini, Vesterport, hvor Personalet blev holdt op og indespærret. Der blev stjaalet en sort Lasalle, 4-Dørs Aargang 1938, samt Prøvenummerplader K. 38.629 eller K. 38.650. De paagældende Mænd var forsynet med Pistoler og Maskinpistoler.

Kl. 23,55 rekvireredes Gernersgadevagten til Amagerbrogade ved Højdevej, hvor en tysk Soldat mente, der var blevet skudt efter ham fra en af Ejendommene. Da Sagen formentlig var opdigtet, blev Soldaten indbragt til Kastellet.

Kl. 3,40 rekvireredes Gernersgadevagten til Markmandsgade 1, hvor en tysk Politimand havde truet sin Hustru og Svigermoder med Pistol.

 

Fra den 11. Juli til den 12. Juli.

Kl. 12 og Kl. 17 blev der paa henholdsvis Nørrebrogade og Prags Boulevard henlagt Blomsterbuketter og Kranse paa de Steder, hvor danske Personer blev saarede eller dræbt under Urolighederne i Anledning af Generalstrejken.

Blomsterne blev fjernet og afleveret til Nørre og Sundby Hospital.

Kl. 19,05 blev Gernersgadevagten kaldt til Farvergade 17, hvor en dansk S.S.-Rottenführer, der var beruset, havde truet Folk med Pistol. Kørt til Kastellet.

Kl. 22,45 blev Gernersgadevagten kaldt til Sundbyvester Plads, hvor en beruset tysk Soldat blev fjernet fra en Sporvogn og ført til Kastellet. Samtidig blev Gernersgadevagten kaldt til Pladsen foran Christiansborg, hvor berusede tyske Soldater havde lavet Uorden i en Sporvogn. Konduktøren havde selv faaet Soldaterne til at forlade Sporvognen.

 

Fra den 12. Juli til den 13. Juli.

Kl. 16,02 indløb til Udrykningstjenesten Melding om, at det tyske Sikkerhedspoliti kort forinden var kommet kørende i 2 Motorvogne (den ene Nr. 35-552) til Istedgade ved Hj. af Absalonsgade. Paa dette Sted var der


197

tidligere paa Dagen udlagt Blomster, og der var i den Anledning samlet nogle Mennesker paa Stedet. Straks da det tyske Politi stod ud af Vognene, blev 3 af de tilstedeværende Personer, deriblandt en Politifuldmægtig, med Pistoler i Ryggen tvunget til at fjerne de henlagte Blomster fra Kørebanen til Rendestenen, hvor de igen blev tvunget til, at skaffe Papir for derefter at brænde Blomsterne. Resterne af Blomsterne, som ikke kunde brænde, blev de samme Personer tvunget til at fjerne totalt fra Stedet. Medens, dette foregik, tog nogle af de tyske Politimænd Front mod de forsamlede Mennesker, som de derefter beskød med Maskinpistol; herved saaredes 4 Personer, der i tilkaldte Ambulancer kørtes til Hospitalet. Politidirektøren indfandt sig kort Tid efter hos Chefen for det tyske Ordenspoliti, General Heimburger, der afstod fra at gribe ind i det foreliggende Tilfælde, idet han fuldtud overlod Ordenens Opretholdelse til dansk Politi. Ved senere Henvendelse til det tyske Sikkerhedspoliti afstod man ogsaa herfra at foretage sig videre i Aftenens Løb.

Der var paa lignende Maade henlagt Blomster paa enkelte andre Steder i Istedgade. Disse Blomster blev liggende til samme Aften Kl. 20,15, hvorefter nogle af de tilstedeværende civile Personer fjernede dem og henstillede til de øvrige forsamlede Folk fra Kvarteret, at de skulde forlade Gaden, hvilket blev efterfulgt, og der skete herefter ikke mere i Aftenens Løb paa dette Sted.

Kl. 18,45 og Kl. 19,50 indløb Melding om Henlæggelse af Blomster dels i Frederiksborggade og dels i Helgesensgade ved Blegdamsvej. Begge disse Steder blev Blomsterne straks fjernet ved Politiets Foranstaltning, og der skete intet. I Nansensgade var ligeledes henlagt Blomster, som fjernedes uden Politiets Indblanding.

Kl. 19,30 blev der skudt igennem Vinduet til Fru Jørgensen, Lyngbyvej Nr. 100, St. tv. Skuddet var tilsyneladende afgivet i Retning fra Ryparken eller den bagved liggende Ingeniørkaserne, der er belagt med tysk Militær. Fru Jørgensen føler sig ikke truet, og det har formentlig været et vildfarende Skud.

Kl. 21,30 blev den 18-aarige Schalburgmand Erik Szubezynski, boende Egevangen Nr. 2, dræbt ved et Vaadeskud fra et Jagtgevær, medens han opholdt sig paa sin Bopæl. Skuddet affyredes af en Ven ved Navn Verner Nielsen, 19 Aar gammel, boende Egevangen Nr. 1, 2. Det tyske Politi afhentede senere Verner Nielsen.

Kl. 23,35 blev Gernersgadevagten rekvireret til Toftegaards Allé, Hj. af Mølle Allé, hvor 3 tyske uniformerede Soldater var i Slagsmaal, og hvorunder der blev gjort Brug af Skydevaaben. Soldaterne blev medtaget af Vagten, medens 3 Cykler, der formentlig tilhører Soldaterne, blev transporteret til Station 9.

Kl. 4,35 meldes fra Station 6, at tyske Soldater kører rundt i Kredsen og visiterer Folk.


198

Kl. 9,00 meddelte Politikommissæren i 5. Kreds, at han i Dag Kl. 7,50 har ladet fjerne nogle Blomsterbuketter fra Istedgade ved Hjørnerne af Absalonsgade, Dannebrogsgade og Saxogade. Blomsterne blev kørt til V. Kirkegaard, hvor de blev henlagt paa Krigergravene. Da Politikommissæren kort Tid efter passerede Saxogade, observerede han 3 Personer, der kom bærende paa hver sin Krans. Ved Samtale med de paagældende lovede disse, at de vilde afholde sig fra yderligere Udlægning af Kranse og Blomster, hvorefter ogsaa disse Kranse - ved de paagældende Personers egen Foranstaltning - blev henlagt paa Krigergravene paa V. Kirkegaard.

Senere er der indløbet Melding om Henlæggelse af mindre Blomsterbuketter i Istedgade ved Hjørnet af Absalonsgade og Skydebanegade, men ogsaa disse Buketter blev fjernet ved Politiets Foranstaltning uden Episoder.

 

Fra den 13. Juli til den 14. Juli.

Kl. 17,10 meddelte Hauptmann Altendorf, Alsgades Skole, at der paany var henlagt Blomster i Oehlenschlægersgade, og at der var samlet en Del Mennesker. Hauptmannen oplyste, at det tyske Politi ikke ønskede at skride ind.

Station 5 blev straks underrettet og foretog det videre fornødne.

Kl. 22,50 blev Gernersgadevagten rekvireret til Station 8, hvortil der var blevet indbragt en beruset Vagtmand, som angav at høre til det tyske Politi. Paagældende blev bragt til Kastellet.

Der blev meldt om "Telefonbomber" hos Brd. Dahl, Industribygningen.

 

Fra den 14. Juli til den 15. Juli.

Kl. 20,45 blev Gernersgadevagten kaldt til Hornbækgade 11, hvor en Vagtmand fra Kastrup Lufthavn, Bent Christensen sammen med 3 Kammerater var brudt ind i en Lejlighed, hvor de havde stjaalet 5 Flasker Vin og 17 Pilsnere.

Kl. 21,45 blev Gernersgadevagten kaldt til Restaurant "Eldorado", Sjællandsgade 3, hvor en S.D.-Mand truede med Pistol.

Kl. 22,45 blev Gernersgadevagten rekvireret til Langeliniebroen ved Indkørslen til Frihavnen, hvor nogle tyske Marinesoldater trods det danske Politis Forbud vilde medtage nogle Piger gennem den derværende Afspærring.

Kl. 0,50 blev der meldt om kraftig Skydning i Fælledparken bag Schalburgkasernen paa Blegdamsvej. Gernersgadevagten foranledigede det tyske Ppliti til Stedet.


199

Kl. 1,00 blev Gernersgadevagten kaldt til Hellerup Jernbanestation, hvor en S.S.-Mand havde anholdt 2 Bakkegæster.

Kl. 1,25 blev Gernersgadevagten rekvireret til Amagertorv, hvor en uniformeret tysk Soldat skulde gaa rundt og skyde. Eftersøgningen forblev resultatløs.

Kl. 3,10 blev der i Holmbladsgade udfor Nr. 103 fundet henlagt nogle Blomster samt et tændt Stearinlys. Stationen foranledigede det straks fjernet.

Kl. 5,15 meldtes der om kraftig Skydning med Maskinpistoler ved Luftmarinestationen, Refshalevej.

Der er i Døgnets Løb meldt om "Fantasibomber" i "Grand-Teatret", Mikkel Bryggersgade [i. e. Mikkel Bryggers Gade], samt i Skolen paa Hjørnet af Istedgade og Gasværksvej, hvor der samtidig er C.B.-Brandvagt.

 

Fra den 15. Juli til den 16. Juli.

Kl. 17,45: Gernersgadevagten afhentet 2 berusede, tyske Soldater paa Station 6: Vagtmand Viggo Kjeld Ehrenreich, sigtet for Tyveri, og Vagtmand Niels Jens Eriksen, sigtet for Beruselse og Vold mod Politiet.

Kl. 20,48: Gernersgadevagten afhenter i Markmandsgade ved Brandstationen 2 Personer i tysk Uniform (formentlig tilhørende Luftvaabenet), som har forulempet civile Danskere.

Kl. 21,05: Gernersgadevagten afhenter 2 berusede, civile Schalburgmænd, der i Café "Papegøjen", Nørrebrogade 209, har truet med Pistol.

Kl. 21,10: 2 civile Mænd har i Café "Czardas", Jernbanegade, truet Portieren med Pistol. De paagældende var gaaet, da Politiet kom til Stede. Forgæves Eftersøgning i Kvarteret.

Kl. 23,00: En beruset, civil S.D.-Mand har ved Indgangen til Tivoli truet med Pistol for at komme ind. Anholdt af den tyske Politivagt i Tivoli og bragt til Shellhuset.

Kl. 3,10: "Telefonbombe", Pilestræde 57.

 

Fra den 16. Juli til den 17. Juli.

Kl. 22,50: Gernersgadevagten rekvireret til Christianshavns Torv, hvor der i en Sporvogn var Uoverensstemmelse mellem 2 tyske Soldater og nogle Danskere.

Kl. 22,54: Gernersgadevagten rekvireret til Raadhuspladsen, hvor der var Slagsmaal mellem en nuværende og en tidligere S.S.-Mand.

 

Fra den 17. Juli til den 18. Juli.

Kl. 21,16: Melding om "Fantasibomber" i Bergthora Teatret, Islands Brygge.


200

Kl. 23,55 afhentede Gernersgadevagten en stærkt beruset Kvinde (dansk) i "Deutsches Eck" og bragte hende til Station 1, efter at hun først var blevet udpumpet paa Kommunehospitalet.

Kl. 1,12 brændte en Lastmotorvogn, tilhørende Kristeligt Dagblad, i Rosengaarden, hvor Chaufføren kort forinden blev "holdt op" af nogle pistolbevæbnede Mænd, der, stak Ild i Motorvognen.

Kl. 1,30 undersøgte civilt tysk Politi Kvindernes Bygning, Gl. Mønt.

Kl. 1,45 trængte en Mandsperson ind paa Valby Gasværks Omraade. Han blev beskudt og forsvandt derefter.

Kl. 2,12 tog tysk Politi Opstilling paa Hjørnet af Vesterbrogade og Dannebrogsgade, hvor Trafikken blev standset og visiteret.

Kl. 2,13 opdagede et Par Politibetjente, at der var anbragt 3-4 Baal i O. Møllers Bogtrykkeri, St. Kongensgade 31 i Baghuset. Ilden blev straks slukket af Brandvæsenet, men der skete væsentlig Skade paa Maskinerne.

 

Fra den 18. Juli til den 19. Juli.

Nogle unge Mennesker, af hvilke en var pistolbevæbnet og en var Kvinde, har Kl. ca. 10 fjernet 14000 Patroner, der var beregnet til Nedskydning af Kreaturer, fra den gamle Administrationsbygning, Halmtorvet 11.

2 S.D.-Mænd har Kl. ca. 19,30, ved at true med Pistol, forsøgt at anholde 2 danske Civilpersoner. Gernersgadevagten, der traf de implicerede udfor Dagmarhus, dimitterede de anholdte og førte S.D.-Mændene til Kastellet.

Kl. 8,58: Skræddermester I. R. Bock, Indehaver af Firmaet Bock & Co., Østergade 26, er under Ildkamp dræbt ved Skud af nogle Personer, der var trængt ind i Virksomheden, der arbejder med tyske Ordrer.

Fantasibomber i Sadelmagerværkstedet, Rosenvængets Allé 6.

 

Fra den 19. Juli til den 20. Juli.

Kl. 14,45 blev Skotøjsarbejder Edvin Robert Andersen, f. 9. Juni 1912, Egilsgade 18, 1., fundet død i sin Lejlighed, dræbt af flere Pistolskud gennem Hovedet. Det drejer sig formentlig om et politisk Mord.

Kl. 22,45 blind Alarm fra Hegnet ved Østre Elektricitetsværk

Kl. 2,55 meldte Station 2 Skydning ved Stationen. Det viste sig at være fra Elektricitetsværket i Adelgade, hvor Posterne paa Taget havde troet at se noget mistænkeligt. Station 2 har anholdt 2 Personer i Nærheden af Stationen, da Portvagterne hævder, at der blev skudt paa dem.

Kl. 7,25 ca. 25 Schalburgfolk i sluttet Formation gennem V. Farimagsgade mod Banegaarden. De paagældende er rejst til Ringsted.


201

Fra den 20. Juli til den 21. Juli.

Kl. 14,00: Burmeister & Wain meddeler ved Ingeniør Knudsen, at Arbejderne har vedtaget ikke at reagere ved Meddelelse om Telefonbomber. Man ønsker overhovedet ikke Underretning, hvis Virksomheden bliver truet pr. Telefon.

Kl. 16,30 anholdt tysk Politi en Vikar ved Navn Hansen i "Det Schønbergske Forlag", Landemærket 3, 2.

Kl. 20,45 blev Vagtmand i Kaptajn Sommers Korps, Poul Henry Nielsen, f. i København den 20. April 1909, boende Frøslevvej 40, fundet bevidstløs i Gaarden til Dannebrogsgade 27. Det viste sig, at han havde været i Slagsmaal paa en Beværtning.

Kl 22,20 fandt der et "hold up" Sted paa Valseværket, Palermovej, hvor 6 Mandspersoner fulgte efter en Arbejder ind i Portnervagten og truede Portneren til at sige, hvor Vaabenbeholdningen fandtes. De fjernede sig paa Cykel, medførende 3 gamle Tromlepistoler med Patroner.

Kl. 0,15 tiIkaldtes Gernersgadevagten til Roskildevej, hvor en af Frederiksbergs Radiovogne havde stoppet K. 3183, da Føreren var spirituspaavirket.

Føreren var Landsleder for D. N. S. A. P., Jes Asmussen, der er ansat ved det tyske Gesandtskab. Han blev ført til Kastellet.

 

Fra den 21. Juli til den 22. Juli.

Kl. 12,08 trængte 2 Mandspersoner sig ind paa Kirkekontoret, Naboløs Nr. 2, hvor de skød Kordegn Ejner Rudolf Asbo. Den ene af Morderne holdt et Par Mennesker i Skak, som Kordegnen var i Samtale med, medens den anden affyrede 3 Skud mod hans Hoved, begge uden at sige et Ord. Han var død paa Stedet.

Kl. 15,43 er der i 8. Kreds ved et "hold up" stjaalet en Lastmotorvogn 3 t Fordmodel 1939, Nr. W. L. 469031.

Kl. 20,00 blev Gernersgadevagten kaldt til Hambroesgade, hvor nogle tyske Soldater ikke betalte for Befordring med Sporvogn. De var lige kommet fra Tyskland og havde ingen danske Penge og mente, de havde fri Befordring.

Kl. 21,25 har 3 tyske Marinesoldater og en Marineofficer, medens de sejlede med Baadene i Tivolisøen, strøget Baadens Flag og kastet dem ned i Bunden af Baaden. Feldgendarmerne anholdt de paagældende.

Kl. 23,00 har Posterne 3 A og 3 B paa Centralværkstederne (Kulsiloen) observeret 2 Personer, der kom ind paa det afspærrede Omraade fra Nord. Da Personerne ikke standsede paa Tilraab, skød hver af Posterne et Varselskud. Der blev skudt yderligere 3 Skud mod de paagældende Personer, der derpaa løb bort samme Vej, de var kommet.

Kl. 23,25 er 2 Politimænd paa Vesterbrogade ved Værnedamsvej blevet


202

afvæbnet af ca. 8 yngre Mandspersoner, der omringede dem og truede med Pistol. Der blev derefter givet Ordre til Patrouillering med 3-Mands poster om Natten.

Kl. 0,55 er en Dobbeltpost blevet afvæbnet i Østergade af 6-7 Mandspersoner, der truede med Pistol.

 

Fra den 22. Juli til den 23. Juli.

Kl. 15,20 blev Gernersgadevagten kaldt til Station 5, hvor en beruset Vægter ved A/S Nordwerk, Avedøre, var indbragt for at have overfaldet en Tjener i Café "Blomsten", Istedgade 109, da Tjeneren nægtede at servere for ham. Vægterens Navn er: Niels Viggo Korfitzen, f. d. 12. Juni 1919 i Lidemark. Han blev kørt til Kastellet.

Kl. 18,50 blev Gernersgadevagten kaldt til Caféen i Griffenfeldtsgade 6, hvor Vallen Richardt Bengtsson, der tilhører Schalburgkorpset i Ringsted, havde truet en af Gæsterne med Pistol. Ført til Kastellet.

Kl. 19,10 blev Gernersgadevagten kaldt til Station 1, hvor Vagtmand ved Luftvaabnet, Karl Valbert Jørgensen var anholdt. Han havde i Isbaren, Frederiksberggade 30, i beruset Tilstand været uterlig og voldsom overfor det kvindelige Personale. Da han nægtede at legitimere sig over for det danske Politi, blev han ført til Station 1. Han blev ført til Kastellet.

Kl. 20,25 blev Gernersgadevagten rekvireret til Vognmandsmarkens Kaserne, hvor de hentede en efterlyst 15-aarig Pige, som opholdt sig hos en Underofficer. Hun blev af Gernersgadevagten ført til Station 7, hvor fra hun blev afhentet af Søborg Politi.

Kl. 23,35 blev Gernersgadevagten kaldt til "Deutsches Eck", hvor nogle tyske Soldater var blevet uenige. De førtes til Kastellet.

Kl. 0,02 blev Gernersgadevagten og 1 Deling fra Udrykningstjenesten sendt til Hovedpostkontoret i Tietgensgade. Der var alarmeret fra Censuren paa 3. Sal, hvis Vagtordning administreres af Tyskerne. Vagtposterne havde skudt gennem Døren, idet de paastod, der var skudt paa dem udefra. Udefra kunde ingen Skudmærker ses, hvorimod der fandtes 6-7 Skudmærker indvendig.

Kl. 0,27 blev Gernersgadevagten kaldt til Station 5, hvortil var indbragt en Vagtmand fra Luftvaabnet, Christian Frederik Henrik Larsen, Lindeallé [i. e. Linde Allé] 11, St., der var beruset. Han var blevet fundet sovende paa Hovedbanegaarden. Han blev ført til Kastellet.

Kl. 4,20 blev der kaldt en Ambulance til Hollesens Fabrikker, Frederiksholms Havnevej 14, som Kaptajn Sommers Korps bevogter. Vagtleder Nr. 528 hævdede, at Forholdet ikke kom dansk Politi ved, og vilde kun give den Oplysning, at Ambulancen var til en Mand, der var faldet ned ad Trappen. Rekvirenten af Ambulancen - en Bager - oplyste, at der


203

var blevet sagt, at det var en af Sabotagevagterne, der var stukket med Bajonet af en tysk Vagt. Den tilskadekomne er Gunnar Orla Tesmann, Sct. Pedersstræde 41, 3. Behandlet paa Kommunehospitalet for et Hul i Hovedet og kørt til Hjemmet.

Kl. 7,14 er Dr. Kock, Ll. Mølle, Christianshavns Vold, blevet truet pr. Telefon af en ukendt Mandsperson med en meget ubehagelig Stemme.

Kl. ca. 9,00 er der hos den for Tiden bortrejste Fru Ragnhild Hansen, Trepkasgade 1, 3., forøvet Hærværk mod Møbler, Billeder m. m., som er blevet gennemsnittet. Blodspor førte til Rigshospitalet, der har behandlet en Mand for Snitsaar i Haanden. Han er efter Behandlingen forsvundet, men har paa Hospitalet navngivet sig Carlo Christensen, Bopælen ukendt.

 

Fra den 23. Juli til den 24. Juli.

Kl. 20,20: Gernersgadevagten rekvireret til Svanemøllens Station, hvor tyske Soldater nægter at betale for deres Billetter.

Kl. 20,52: Opdagelsespolitiet rekvirerer Gernersgadevagten og Udrykningen (Radiovogne) til Restaurant "Tosca", Frederiksberggade, hvor Bandeføreren Karen Holm menes at befinde sig.

Kl. 21,30: Den Kvinde, som blev antaget for Karen Holm, fandtes ikke ved Eftersøgningen. Hun er formentlig sluppet ud ad en Bagdør.

Kl. 23,35: Gernersgadevagten kaldt til Frederiksberggade, hvor en beruset, tysk Marineofficer afkræver dansk Politi Ausweis. Han blev fundet i Nærheden og afleveret paa Orlogsværftet.

 

Fra den 24. Juli til den 25. Juli.

Kl. 18,01: Mindre Ildløs i D. N. S. A. P.'s Kontor, Vesterbrogade 79, 1. Der har ikke siden de sidste Uroligheder været en hel Rude eller Dør i Kontoret, og der var ingen Personer til Stede paa Kontoret, hvorfor man ikke kan afvise Muligheden for Hærværk.

Kl. 1,00 trængte 6 ukendte Mandspersoner ind paa Pindstofte's Maskinfabrik, Trekronergade 38, hvor de holdt Sabotagevagten op. De fratog Vagten en Karabin med 6 Skud, hvorefter de forlod Fabrikken.

Kl. 7,17 blev Marinevægter, Chauffør Axel Christian Keil, f. i København 14. Februar 1900, boende Raadmandsgade 89, 1., dræbt ved Pistolskud ved Universitetsbyen paa Nørre Fælled. Drabet blev begaaet af 2 unge Mennesker, der kom gaaende. Der blev først affyret et Skud mod Keil, der var paa Cykel, hvorefter han væltede, og da han laa paa Gaden, blev der igen affyret et Skud mod ham, hvorefter de unge Mennesker undløb. Der haves ikke Signalement paa dem.


204

Fra den 25. Juli til den 26. Juli.

Kl. 13,35: Tysk Sikkerhedspoliti foretager Razzia Nyhavn 42. Der skal være anholdt 3 Sabotører, en 4., der var til Stede, faldt død om, formentlig af Choket.

Kl. 15,48: En civil S.S.-Mand, der generede Færdslen i et Fodgængerfelt ved Købmagergades Posthus og vægrede at flytte sig eller legitimere sig, er af Gernersgadevagten anholdt og kørt til Kastellet.

Kl. 16,45: Telefonistinde ved den tyske Værnemagt, Grete Dahl, f. Kragh, er fundet dræbt ved et Skud Strandlodsvej 86, St. Hun er gift med en Frikorpsmand og skal være Medlem af D. N. S. A. P.

Kl. 16,46: Gernersgadevagten kaldt til Teglholmsgade, hvor nogle berusede V.K.-Folk truer Folk.

Kl. 17,20: Skydning ved Shellhuset og paa Jarmers Plads. Det drejede sig om en Mand, der var løbet fra det tyske Sikkerhedspoliti i Shellhuset. Han blev ramt i Benet af et Skud. Fanget paa Jarmers Plads og ført tilbage til Shellhuset.

Kl. 17,45: Vagtkommandøren paa Allways Radio i Sydhavnen har været i Klammeri med Gæster i Havnecaféen. Han gik, men vendte tilbage i Uniform og med Karabin, hvormed han truede Folk. Han blev truffet af Station 9's Personale paa sit Kontor, men nægtede at udtale sig. Han opgav paa Forlangende sit Nummer, hvorpaa han rettede Karabinen mod Politimændene og sagde: "Kan I saa komme ud."

Gernersgadevagten blev tilkaldt, men erklærede, at man ikke havde Beføjelse til at fjerne ham, med mindre han var fra Besindelsen paa Grund af Beruselse. Han blev dog sat fra Tjeneste, og der blev ringet efter en Afløser.

Kl. 18,40: En Cyklist strejfede paa Østerbrogade nogle tyske Soldater, der stod ved Fortovskanten. Han blev straks anholdt af de paagældende og ført til Husarkasernen. Det er endnu uoplyst, hvorvidt paagældende er løsladt.

Kl. 20,20: En lille tysk Opel-Vogn, der stod paa Parkeringspladsen foran d'Angleterre, sprængt, formentlig ved Sabotage.

En halvfuld Mand, der stod paa Fortovet foran Hotellet, udtalte, at det var Tyskerne selv, der havde lavet Attentatet. Han blev anholdt af 2 tilstedeværende, tyske Officerer. Det er endnu uoplyst, hvorvidt paagældende er løsladt.

Kl. 21,45: Gernersgadevagten kaldt til Saxogade 66, hvor tyske Soldater stod og solgte Cigaretter. De paagældende forsvundet, da Gernersgadevagten kom til Stede.

Kl. 22,10: Skydning i Sverrigsgade ved Café "Tuborg". En Ingeniør Jacob Danielsen, der arbejder for den tyske Værnemagt, har skudt en Mand - en Chauffør Jørgen Nielsen, Dovregade 18 - i Laaret.


205

Ingeniøren er af forbipasserende blevet afvæbnet og gennembanket. Begge blev kørt til Sundby Hospital under Politiledsagelse. Ingeniøren er efter Konstatering af Identitet med Ledsagelse overført til Lazarettet paa Nyelandsvej.

 

Fra den 26. Juli til den 27. Juli.

Kl. 12,10 er der fundet en Sprængkapsel i en Lejlighed, Lille Strandstræde 18.

Kl. 16,00: Ild i en Lægevogn ved Opera-Caféen paa Kongens Nytorv formentlig foraarsaget ved Anbringelse af en Brandbombe paa Bilens Tag. I øvrigt intet passeret.

 

Fra den 27. Juli til den 28. Juli.

Kl. 15,00 blev en Lastmotorvogn, tilhørende K. T. A. S., standset og undersøgt paa Østerbrogade af tysk Sikkerhedspoliti.

Kl. 17,30 blandede en civilklædt Mandsperson sig i en Anholdelse, som blev foretaget af dansk Politi i Sværtegade. Da han ikke vilde passere Gaden og nægtede at opgive Navn og Bopæl, blev han indbragt til Politistation 2. Her foreviste han tysk Ausweis og blev løsladt.

Kl. 23,55 blev Gernersgadevagten rekvireret til "Birkedals Hotel", Helgolandsgade 19, hvor en beruset S.S.-Mand, Nr. 11076: Kurt Richardt Megera, opholdt sig. Han havde her været sammen med nogle civile tyske Mandspersoner samt nogle danske Kvinder, der havde lejet et Dobbeltværelse paa Hotellet. Da Gernersgadevagten ankom, var S.S.-Manden imidlertid gaaet i Seng, hvorefter Værten gav Tilladelse til, at han overnattede paa Hotellet.

Kl 4,05 anholdt tysk Politi Massøse Inge Gille, f. d. 12. Maj 1915 i København, paa Bopælen, Østerbrogade 120,4. Anholdelsesgrunden ukendt.

Kl. 7,25 blev tidligere Medlem af Sommers Vagtkorps, John Ove Manley Johansen, f. 27. Oktober 1920 i København, saaret ved et Pistolskud i Hoften i sit Logi i Pensionatet, Rosenørns Allé Nr. 18, 5. Sal. Gerningsmanden er Medlem af Sommers Vagtkorps, Johan Henrik Bruhn, f. 20. Juli 1917 i København, Frederiksberg Allé 34, St. Da han havde tysk Ausweis, blev han overgivet til Gernersgadevagten, der bragte ham til Kastellet.

Der har i Døgnets Løb været meldt om "Telefonbomber" i Emdrup Dampvaskeri, Emdrupvej 44, og i "Aladdin Teateret", Amagerbrogade 29.

 

Fra den 28. Juli til den 29. Juli.

Gaars Dato Kl. ca. 18 trængte 3 pistolbevæbnede Mænd ind i Gaarden til Tietgensgade 73, hvor de tvang en Malermester til at udlevere 2 tyske


206

Motorvogne. Fra en Vogn i Gaarden fjernede de Nummerplade A 5934, som de anbragte paa en af de tyske Vogne; de tvang Maleren til at køre med til Vigerslev Allé, hvor han blev efterladt.

Kl. 14,20: Station 7 har afhentet en tysk Marineunderofficer, der i Marstalsgade 19 paa Trappegangen i spirituspaavirket Tilstand følte forbipasserende Kvinder paa Benene; Gernersgadevagten afhentede ham.

Kl. 16,10 modtog Station 7 Meddelelse om, at tysk Sikkerhedspoliti paa Hjørnet af Strandboulevarden og Gefionsgade har anholdt en Mandsperson, som var i Færd med at opnotere Nummeret paa Gestapos Bil, der stod paa Gaden. - Det er meddelt Stationen, at Læge Tramsen, Lindenovsgade 15, Dags Morgen skal være anholdt paa sin Bopæl af tysk Politi, og at hans Lejlighed skal være gennemsøgt.

Kl. 19,10 anholdtes ved Station 7 Sabotagevagt Knud Erik Olsen i Anledning af, at han i paavirket Tilstand havde truet forbipasserende paa Lyngbyvej med Pistol.

Kl. 23,05 har Gernersgadevagten i Tivoli afhentet 2 af Kaptajn Sommers Vagtmænd, der i noget beruset Tilstand havde lavet forskellige Uordener; de førtes til Kastellet.

Kl. 3,50: Station 5: Feldgendarmerne har afhentet en beruset, tysk Montør, Arnold Krüger; han blev løsladt, straks efter at man var kommet ud paa Gaden.

I Nattens Løb er ved Stenkast en Rude knust i Isbaren, Torvegade 60; Motivet muligvis politisk.

Kl. 9,15: Søpolitiet: Besætningen paa tysk Marinefartøj Moshill, liggende ved Islands Brygge, har anholdt den 17-aarige Jørgen Sønderskov, fordi denne siden Mandag Aften har opholdt sig paa Kajen i Skibets umiddelbare Nærhed; om Natten sov han under en Presenning. Besætningen overgav Drengen til Politiet; han var eftersøgt som bortgaaet fra Frederikshøj.

 

Fra den 29. Juli til den 30. Juli.

Kl. 18,02: Gernersgadevagten tilkaldt til "Marmorcaféen", St. Kongensgade, hvor der var Slagsmaal mellem civile Tyskere indbyrdes. De paagældende bragt til Kastellet.

Kl. 18,58: Gernersgadevagten tilkaldt til Utterslevgade 29, hvor 4 civile pistolbevæbnede Schalburgfolk havde taget Ophold paa Gaden. En Chauffør havde følt sig truet og tilkaldt Politiet. De paagældende indbragt til Kastellet.

Kl. 19,20 trængte 3-4 pistolbevæbnede Mænd ind paa Stadsingeniørens Kontor i Ragnhildsgade, hvor en Chauffør samt 3-4, der opholdt sig paa Kontoret, blev "holdt op". De pistolbevæbnede Mænd laaste Personalet inde paa Kontoret efter at have ødelagt Telefonledningen og hængt en


207

Bombe paa Døren med Bemærkningen, at den vilde springe, hvis Døren blev aabnet. De fjernede derefter en Lastmotorvogn fra Pladsen. Kort efter ringede de til Station 8 og sagde, at man kunde køre hen og lukke de indespærrede ud. Bomben paa Døren var en Attrap af Papir. Samtidig meddelte de, at Vognen nu stod paa Halmtorvet, hvor den ganske rigtigt blev fundet; hvad den har været brugt til, vides ikke.

Kl. 21,42: Gernersgadevagten rekvireret til "Montmartre", St. Regnegade 19, i Anledning af et Klammeri om et Pigebarn mellem en civil Dansker og tysk Martnesoldat. Herunder affyrede Marinesoldaten et Skræmmeskud i Gulvet. Marinesoldaten blev medtaget; den civile Dansker var forsvundet, da Vagten kom.

Kl. 23,14: Station 1 og Gernersgadevagten kaldt til Hjørnet af Brolæggerstræde og Knabrostræde, hvor en dansk Mand i tysk Tjeneste udenfor Café "Kit-Kat" var blevet ramt af et Skud. Han hedder Peder Drost, f. København, 17. Juli 1912. Gerningsmanden, der er undløbet, havde været i Skænderi med en ukendt Mand i Beværtningen; efter at være kommet ud paa Gaden skal han have affyret 6 Skud. Den saarede var i Live, da han blev kørt til Feldlazarettet.

Kl. 23,45: Gernersgadevagten tilkaldt til Nikolaj Plads, hvor en beruset Schalburgmand var blevet overfaldet. Han blev fundet bevidstløs, hvorfor han blev kørt til K. H., der udtalte, at han ikke fejlede noget. Gerningsmændene var forsvundet ved Politiets Ankomst. Schalburgmanden blev kørt til Kastellet.

Kl. 2,50: Fra Schalburgkasernen, Blegdamsvej, er der affyret en Del Skud af Schalburgfolk, der mente at have set nogle mistænkelige Fyre luske rundt med Haandlygter i den afspærrede Del af Fælledparken.

 

Fra den 30. Juli til den 31. Juli.

Kl. 16,15 indbragte Gernersgadevagten 2 Drenge paa henholdsvis 14 og 15 Aar til Politistationen i Store Kongensgade, fordi de med en Luftbøsse havde skudt Ruder ud i Ejendommen, Sct. Annæ Plads Nr. 10, hvor der bor tyske Kvinder.

Kl. 23,55 afhentede Gernersgadevagten en tysk Vagtmand paa Station 8, hvortil han var indbragt for Husspektakler.

Der var i øvrigt fuldkommen Ro hele Døgnet.

 

Fra den 31. Juli til den 1. August.

Kl. 13,55 saarede en Sabotagevagt, Smørumvej 295, 2., ved et Vaadeskud sin Søster i Benet.

Kl. 17,12 holdt nogle Sabotører Bøssemageren op i Kompagnistræde 16 og røvede 11 Pistoler, der fra Rigspolitiet var indlagt til Reparation.


208

Bøssemageren gjorde opmærksom paa, at det var Politiets Vaaben. Hertil svarede en af Sabotørerne, at hvis det var rigtigt, vilde Pistolerne blive leveret tilbage igen, da man ingen Interesse havde i at "sabotere" Politiet.

Kl. 19,44 afleverede Gernersgadevagten paa Station 5 en Maskinarbejder sigtet for at have raabt "Svinehunde" efter 2 tyske Soldater.

Kl. 19,55 blev en tysk Politisoldat, Hauptwachtmeister Eugen Herb, skudt paa Hjørnet af Matthæusgade og Enghavevej. Drabet er formentlig forøvet af 3 Cyklister.

Kl. 21,20 ringede 2 Personer paa Entredøren hos Kaptajn Fenger, Overgaden o. Vandet 106, og truede Hustruen, der lukkede op, med en Pistol, idet de sagde, at det var Vaaben, de var ude efter. Paa Hustruens Skrig kom Kaptajnen til, og Personerne undløb.

Kl. 22,20 hentede Gernersgadevagten 1 tysk Vagtmand Børge Osmann Kristensen, der var beruset, og indsatte ham i Kastellet.

Kl. 0,30 blev Station 3's Poster, der passerede Nordhavnsværftet, beskudt, hvorefter posten fik Ordre til ikke at passere forbi Værftet.

Kl. 1,00 afhentede Gernersgadevagten en civil tysk Soldat, der vilde forhindre Anholdelse af en Kvinde. Det viste sig, at Soldaten ikke havde Tilladelse til at gaa civil eller færdes ude paa dette Tidspunkt.

Kl. 2,00 anmeldte en Kvinde paa Station 2, at hun var blevet overfaldet af en tysk Soldat, som hun havde afvist.

Kl. 2,05: Gernersgadevagten afhentede paa Station 2 en beruset tysk Sømand og fik ham til Kastellet.

Kl. ca. 9,45 indfandt to Personer sig i Urmagerforretningen, Sct. Paulsgade 45, hvor de affyrede flere Skud mod Indehaveren. Han er indbragt til Hospitalet.

 

Fra den 1. August til den 2. August.

Kl. 10,25 meddelte II. Afdeling, at den i Beretningen for i Gaar omhandlede Urmagers Navn er: Niels Marinus Jørgensen, 25 Aar. 2 Personer indfandt sig i hans Forretning, Sct. Paulsgade 45, og angav overfor Ekspeditricen, at de vilde købe et Ur. Derunder kom Urmageren til Stede, og den ene Person skød straks paa ham. Han blev ramt af et Skud i Hovedet og et i Brystet. Han er nu død paa Hospitalet. De 2 Personer, og formentlig 2 andre, der stod udenfor Forretningen, undløb.

Urmageren har i lang Tid været Medlem af D. N. S. A. P., og der kom mange Medlemmer af Værnemagten i hans Forretning, der flere Gange er blevet udsat for Hærværk.

Kl. 14,00 eksploderede en Bombe i en Bil, K. 2952, tilhørende den tyske Værnemagt, der stod paa Raadhuspladsen ved Lurblæserne. Vognen blev ødelagt, og 2 Bude, der passerede Stedet, blev lettere saaret.


209

Kl. 15,08 blev Guldsmed Palle Skaanstrøm dræbt ved Skud i Ejendommen Kultorvet Nr. 13, 3. Sal. Det er oplyst, at 2 Mænd efter Drabet løb ned ad Trappen og ind i D. N. S. A. P.s Kontor paa 1. Sal, hvor de blev anholdt af Opdagelsespolitiet, der straks kom til Stede, men da de paaberaabte sig, at de hørte til den tyske Værnemagt, blev de overgivet til det tyske Sikkerhedspoliti og ført til Shellhuset, efter at deres Soldbuch var blevet afskrevet af Opdagerne.

Kl. 16,25 kom 2 pistolbevæbnede Mænd ind i Kaffebaren Istedgade 98, hvor de affyrede nogle Skud mod Indehaveren, Restauratør Einar Frederiksen, f. d. 22. December 1901 i København, der blev ramt af 2 Skud i Maven. Indlagt i Kommunehospitalet, hvor han er død. En tilfældig Gæst blev ramt i Benene. Gerningsmændene undslap paa Cykel ad Sønder Boulevard. Motivet formentlig politisk.

Kl. 2,08 meddeler Station 5, at en tysk Statsborger Kurt Emil August Gert, der er Montør paa Nordwerk, har tiltvunget sig Adgang til en Lejlighed, Viktoriagade 25, 5., og med en Pistol jaget Indehaveren ned ad Trappen og tvunget dennes Kone til at klæde sig af og pleje Samleje med sig. Konen har tidligere tilstaaet Gerningsmanden Samleje.

Den tyske Statsborger blev anholdt af Gernersgadevagten og kørt til Kastellet.

Kl. 3,15 meddeler Gernersgadevagten, at en Maskinarbejder paa Nordwerk, Kaj Jens Valdemar Hansen, f. d. 11. Maj 1919 i København, er bragt til Station 8, idet han, der var beruset, havde generet de tyske Vagtposter.

 

Fra den 2. August til den 3. August.

Kl. 15,50: Ild i en Bil udfor Kronprinsessegade 6, tilhørende Dr. Jersild. Der var anbragt en Bombe i Bilen. Vognen blev helt ødelagt, og Ruderne i Ejendommen sprængt op til 4. Sal. En tilfældig forbipasserende lettere saaret af Glassplinter.

I øvrigt intet passeret i Dag.

 

Fra den 3. August til den 4. August.

Kl. 17,26 indfandt det tyske Sikkerhedspoliti sig i Café "Tosca", Frederiksberggade, hvor de, efter at Caféen var blevet lukket, foretog Visitation af Gæsterne.

Kl. 21,50 afhentede Gernersgadevagten 2 tyske Soldater paa Trianglen. De var begge meget berusede, og de havde tabt deres Bajonetter i en Sporvogn.

Kl. 22,30 blev Gernersgadevagten tilkaldt til Station 1, hvor en civil dansk Mand, der var i Besiddelse af tysk Soldbuch, havde truet 2 danske


210

Politimænd med en Dolk, da de paagældende foretog en Anholdelse paa Raadhuspladsen.

Kl. 22,25 trængte 4 pistolbevæbnede Mænd ind i en mindre Maskinfabrik tilhørende Knud Larsen, Nørre Allé 3, hvor de røvede en Skrivemaskine og rev Telefonledningen itu. Fabrikken arbejder for Industri Syndikatet.

Kl. 1,40 blev der paa Østerbro fundet Løbesedler med antitysk Tekst.

 

Fra den 4. August til den 5. August.

Kl. 17,15: Slagsmaal i Café "Højbanen" mellem 2 danske. Den ene stukket i Underlivet med en Dolk.

Kl. 20,05: Husspektakler i Ejendommen Adelgade 33. En Beboer ­ Vagtmand - i Skænderi med andre Beboere, som han beskyldte for Uddeling af illegale Skrifter.

Kl. 21,15: 3 Civilpersoner paa Cykel har paa Lyngbyvej ved Haraldsgade angrebet 3 tyske Soldater. Den ene Soldat og en forbipasserende Dame saaredes ved Pistolskud, den ene Gerningsmand muligvis ramt i Armen. Gerningsmændene formentlig flygtet til Kvarteret Vibekevang ved Klædebo Parkallé, hvor der kort efter fra tysk Side blev foretaget Afspærring og Razzia samt foretaget en Del midlertidige Anholdelser. Afspærringen m. v. hævet Kl. ca. 23. Der var ingen Uroligheder i Anledning af Razziaen, og ingen af de anholdte blev taget med.

Kl. 21,20 har tysk Politi foretaget Afspærring i Istedgade ved Nr. 38, hvor de skød en Mand og tog ham med sig. Ca. 1/2 Time senere var der 2-300 Mennesker paa Stedet. Der blev lagt nogle faa Blomster. Udrykningstjenesten kom til Stede, men der forefaldt ingen Uroligheder. Kort efter er der i forskellige Beværtninger i Istedgadekvarteret foretaget Razzia fra tysk Side. Det tyske Politi har i Beværtningerne affyret nogle Skud og 2 Steder ramt en Gæst, muligvis uden at vedkommende selv har givet Anledning dertil. De kørte desuden rundt i Kvarteret i 3 smaa Vogne og skød flere Gange efter Folk paa Gaden; herved blev 2 Mænd og en Kvinde ramt, saaledes at ialt 5 Personer er saaret i 5. Kreds. Kl. ca. 23,50 er alt roligt i Istedgadekvarteret, og der er ikke forefaldet Uroligheder.

Kl. 23,30 trængte 2 Mænd ind hos Firmaet Andersen og Martini, Gl. Kongevej 4, og frarøvede Sabotagevagten hans Pistol. Der var formentlig ialt 7 Personer, der tog en tysk Lastbil og en Tromle Benzin. Vagtmanden blev først lukket ud Kl. 3,40, da en Politipatrouille hørte hans Raab.

Kl. 0,20 blev Gernersgadevagten kaldt til Nørrebrogade ved Meinungsgade, hvor en tysk Soldat var trængt ind til en Kvinde; han kaldte hende dog ved et forkert Navn og er formentlig gaaet fejl. En Radiovogn kom til Stede og holdt Manden tilbage, men da en tysk Cykelpatrouille kom


211

til Stede og blandede sig i det, forsvandt Gerningsmanden, der dog formentlig hører til Marinevagten paa Toldboden.

Kl. 6,30: Ca. 12 Personer har foretaget et "hold up" paa Teglholmen, hos Burmeister & Wain, Brandt og Ravntoft og Always Radio. Der blev røvet ialt 4 Pistoler. Gerningsmændene undslap.

Kl. 7,10: "Hold up" i Ejendommen Holmbladsgade 47, hvor der er flere mindre Virksomheder. Gerningsmændene fjernede sig uden at foretage videre, da de fik at vide, at Vagtpersonalet ikke havde Pistoler.

Fantasibombe: De danske Bomuldsspinderier, Skolegade.

 

Fra den 5. August til den 6. August.

Ved den af tysk Politi i Gaar Kl. 22,40 i Vibekevangen foretagne Husundersøgelse, hvor ca. 50 mandlige Beboere blev stillet op i Geled, blev ingen Anholdelser foretaget. Der blev af tysk Politi sprængt enkelte Døre, men da Husundersøgelsen var forbi, og Afspærringen var hævet, blev alle de opstillede frigivet.

Kl. 14,05 blev Gernersgadevagten rekvireret til Station 7, da en civil Mand, der angav at høre til den tyske Værnemagt, ikke vilde betale for Droskekørsel. Et tysk Medlem af Vagten skældte vedkommende ud, og han maatte betale 5 Kr. for Kørselen.

Kl. 16,27 blev Gernersgadevagten tilkaldt til Station 5, hvor den afhentede et beruset Medlem af Luftvaabenets Vagtkorps, som havde gjort sig skyldig i Gadeuorden.

Kl. 17,59 meddelte Statsadvokatens Afdeling, at det fra tysk Side var blevet meddelt, at to af de tre Personer, der blev saaret i Istedgade den 4. ds., er afgaaet ved Døden. Personernes Generalia kunde ikke opgives.

Kl. 22,00 blev Gernersgadevagten tilkaldt til Café "Alaska", Farvergade 17, hvor der var opstaaet Værtshusuorden mellem danske og tyske Gæster.

Kl. 22,07: Transportvognen fra Gernersgadevagten vælter under Udrykning paa Hjørnet af Nygade og Nytorv. Ingen tilskadekomne. Vognen stærkt molesteret.

Kl. 23,40 blev en C.B.-Undergruppefører i Cort Adelersgade frataget sin Stav af en pistolbevæbnet Mand.

Der har været Melding om Telefonbomber hos Titan.

 

Fra den 6. August til den 7. August.

Kl. 11,06 under Flyvervarsel blev Søpolitiets Baad K. P. 3 under Patrouillering i Gasværkshavnen beskudt med eet Skud, der blev affyret fra et tysk Handelsskib, der ligger ved KB-Møllen ved Islands Brygge.


212

Kl. 19,17 blev Politivagten i Gernersgade rekvireret til Frederiksberggade udfor "Tosca", hvor en tysk Soldat havde truet en tysk Koffardimatros, der var civilklædt. Matrosen blev ført til Kastellet.

Kl. 20,19: Gernersgadevagten rekvireret til Restaurant "Den blaa Ged" i Farvergade, hvor 2 tyske Marinesoldater havde yppet Klammeri med de øvrige Gæster og herunder overfaldet en Buntmager. Den ene Marinesoldat var forsvundet, forinden Gernersgadevagten ankom; den tilbageblevne blev ført til Kastellet.

Kl. 0,04 rekvirerede en Kvinde gennem Station 7 Ambulance og Politi til Blegdamsvej 102, hvor en Mand var blevet slaaet ned af en civilklædt Schalburgmand, hvem han efter Schalburgmandens Udsagn havde fornærmet ved at kalde ham et tysk Svin eller lignende. Schalburgmanden, der skønnedes at være lettere beruset, blev ført bort af Gernersgadevagten.

Kl. 01,00: Fru Lerche fra Gyldenlakvej 4 melder til Station 4, at der kort forinden var blevet skudt ind gennem Vinduerne til hendes Lejlighed.

Kl. 01,15 affyrede en Mandsperson et Pistolskud ved Hjørnet af Istedgade-Gasværksvej; 2 Politiposter raabte ham an, men han reagerede ikke. Derefter skød Politiposterne efter Manden, men uden at ramme. To Øjenvidner til det passerede foranlediget bragt til Station 5. Pistolmanden skal have udtalt, at han "skulde ud og ordne en Stikker."

Kl. 01,55 indbragte 3 Sporvejsfunktionærer en Mandsperson til Sundby Hospital; paagældende var kort forinden blevet overfaldet og slaaet i Hovedet med en Jernstang. Formentlig politisk Motiv.

 

Fra den 7. August til den 8. August.

Medlemmer af Schalburgkorpset og D. N. S. A. P. - ialt ca. 300 Personer - holdt i Gaar Kl. 10,30 Møde i Odd Fellow-Palæet. Flere af Mødedeltagerne, der alle var civile, var bevæbnede og medbragte Maskingeværer, ligesom de opstillede Vagt i Gaarden til Palæet. Mødet sluttede Kl. 16,37. Der forefaldt ikke Episoder af nogen Art.

Kl. 15,15 trængte 3 Mandspersoner, hvoraf den ene var bevæbnet med Maskinpistol, og de 2 andre med almindelig Pistol, ind i Firmaet Andersen og Martinis Lokaler, Gammel Kongevej 4-6, hvor de tvang Personalet til at udlevere sig en Personmotorvogn - K. 5601, sort Buick. Derefter tvang de en af Firmaets Mekanikere til at køre sig til Holte i Motorvognen. Der satte de ham af efter at have givet ham Kr. 1,20 til Togbilletten til København.

Kl. 20,15 blev den tidligere Politibetjent Robert Sustmann Ment, der nu var ansat ved det tyske Politi, dræbt paa en Linie 16-Sporvogn ved


213

Hjørnet af Ravnsborggade og Nørrebrogade ved Pistolskud i Nakken. De nærmere Omstændigheder foreligger endnu ikke.

Da Vagterne paa Valby Maskinfabrik Kl. 22,50 saa nogle mistænkelige Personer kredse om Fabrikkens Grund, blev en Radiovogn sendt til Stedet. Intet mistænkeligt.

Kl. 23,35 henvendte en Mandsperson, Kaj Viktor Valdemar Jensen, Fredericiagade 77, sig i Kaffebaren, Vesterbros Torv 47, og fortalte, at han samme Dag Kl. 15,15 var blevet saaret i Haanden ved Pistolskud. Han blev i rekvireret Ambulance bragt til Hospitalet. Paagældende vil ikke udtale sig, og det menes, at han dækker over noget.

Kl. 1,30 blev Personalet sendt fra Station 8 til Rungsted Plads 4, Stuen, hvor en Mand var kommet hjem med et Skudsaar i den ene Arm. Da dansk Politi ankom, var det tyske Sikkerhedspoliti imidlertid allerede paa Stedet, hvorfor dansk Politi trak sig tilbage. Paagældende blev bragt til Feldlazarettet paa Nyelandsvej.

Station 8 melder, at der Kl. ca. 2,00 er kastet med Haandgranater i Bregnerødgade udfor Nr. 9. Flere Butiksruder er knust. Entredøren til Lejligheden i Bregnerødgade Nr. 9, 1. Sal tv., er gennemhullet. af Projektiler, og efter det oplyste er Lejlighedens Indehaver, Malersvend Kaj Hansen alvorligt saaret. Han er i saaret Tilstand gaaet ad Køkkentrappen op paa Loftet, hvilket Blodspor viser. Her er han blevet anholdt og er kørt til Lazarettet paa Nyelandsvej. Det er uden Tvivl tysk Sikkerhedspoliti, der har foretaget Razzia. Fornævnte Malersvend Hansens 2 Sønner paa 15 og 17 Aar blev medtaget som anholdte.

Kl. 3,30 foretog tysk Sikkerhedspoliti Ransagning hos Nielsen, Ryparken 18, 3. Det tyske Sikkerhedspoliti vilde afhente Lejlighedens Indehaver, som dog ikke blev truffet hjemme, ligesom de forgæves eftersøgte en Politibetjent, som skulde bo i Lejligheden. Fru Nielsen kendte imidlertid ikke noget til dette sidste Forhold.

Kl. 7,20 meddeltes, at en Person Thorkild Toftegaard Jørgensen, f. 21. Marts 1915 i Skibby, Kl. ca. 2 blev afhentet paa sin Bopæl, Rantzausgade 19,1., af 6-7 Personer i tyske Uniformer. Paa Gaden blev der affyret 2 Skud paa Jørgensen, hvorefter han blev anbragt over Køleren paa en paa Gaden holden de Motorvogn, der herefter kørte mod Frederiksberg. Paagældendes Hustru turde ikke meddele noget til Politiet, der først blev underrettet, efter at hun havde meddelt det passerede til en Bekendt.

 

Fra den 8. August til den 9. August.

Kl. 21,25: Gernersgadevagten til Stoppestedet ved Niels Juels Statue En civilklædt tysk Marineofficer og en tysk Marinesoldat i Uniform havde røget i en Sporvogns Hovedvogn. Konduktøren paatalte det, men


214

uden Virkning. Han standsede derefter Vogntoget ved Niels Juel, og Gernersgadevagten blev tilkaldt. Vagten medtog de to Militærpersoner.

Kl. 21,45 er til Station 7 indbragt en noget beruset Matrosenobergefreiter Christian Jensen (Dansker) Feldpostnummer 39.865, der under en Sporvognstur havde truet to danske Politimænd med Pistol. Afhentet af Gernersgadevagten.

Kl. 23,25: Gernersgadevagten til en Droske udfor "Wivex", hvor en beruset tysk Soldat havde generet et Selskab. Han vilde have Selskabet til at forlade Drosken, som han selv vilde benytte. Medtaget til Kastellet.

Kl. 0,25 har en tysk Motorvogn M 132???, der kom kørende ad St. Kongensgade mod Byen med slukkede Lygter, paakørt et Hellefyr ved Hjørnet af Toldbodvej. Portvagten ved Station 3 sprang frem for at standse Vognen, men Føreren reagerede ikke. Da Portvagten mente at høre Skud fra Vognen, skød han selv to Skud mod denne. En anden politibetjent, der patrouillerede i Nærheden, skød ligeledes mod Vognen, men denne fortsatte.

Kl. 1,40: Station 8: Brand ved Lynnedslag i Ejendommen Teglstrupvej 2-4-6. Tagetagen og nærmest underliggende Etage brændt. Et hemmeligt Ammunitionslager eksploderet under Branden. Ingen tilskadekomne. Nogle faa Familier maa evakueres, men de kan alle skaffe sig Ophold hos Familie, hvortil politiet vil bringe dem.

Fra den 9. August til den 10. August.

Kl. 10,35: Søpolitiet meddeler, at S/S "Koldinghus" for Tiden bliver undersøgt af Gestapo. Skibet er ført til Toldboden, og Officererne er lukket inde i deres Kahytter.

Kl. 14,00: En tysk Soldat har med Revolver tiltvunget sig Adgang til Tivoli uden Betaling. Tivoli undersøgt af Gernersgadevagten, men uden Resultat. .

Kl. 19,45: Udrykning til Rantzausgade, hvor der var samlet flere Hundrede Mennesker. Der var henlagt Blomster paa et Sted, hvor en Mand var dræbt nogle Dage i Forvejen. Blomsterne blev fjernet og afleveret paa Set. Josephs Hospital. Senere samledes der paany Folk, og Udrykningen kom igen til Stede, men alt forløb fredeligt.

Kl. 22,58: Gernersgadevagten til Østmolen, hvor tyske Skildvagter havde skudt paa 2 civile Marinevægtere, som ikke standsede paa Tilraab. De blev saarede og kørt til Lazarettet.

Kl. 1,00: Station 8 meddeler, at 8 Mænd er trængt ind paa "Titan"s Grund og har beskudt Vagten med Maskinpistoler, dog uden at ramme, samt frataget Vagten en Karabin og en Pistol. Der blev paa Pladsen fundet en Damecykle, som muligvis har været benyttet af de paagældende.

Kl. 1,29: Gernersgadevagten til Dr. Tværgade ved Adelgade, hvor en


215

beruset Schalburgmand, Ib Andersen, f. d. 20. Februar 1919, sigtes for at have skrællet en Cykle. Ført til Kastellet.

Kl. 3,06: Station 1 meddeler, at Posten i Frederiksberggade havde standset en Mand med en Mappe under Armen, som viste sig at indeholde Løbet til en Maskinpistol samt nogle Magasiner. Pludselig dukkede en anden Mand op, stak dem en Pistol i Nakken og raabte "Løb", hvorefter han affyrede et Par Skud i Luften. De 2 Politimænd løb i Dækning, medens de 2 andre forsvandt i en Taxa.

Kl. 6,15: Station 7 meddeler, at Lærling Leif Jensen, f. i København 7. Juli 1925, boende Koldinggade 20, 1., er afhentet af det tyske Politi. Grunden menes at være, at han under en Sejltur paa Roskildefjord med en Kammerat havde hejst et Sovjetflag.

 

Fra den 10. August til den 11. August.

Kl. 11,40 kørte en dansk Cyklist i Krydset Frederiksborggade og Nørrevold ind i en tysk Cyklekolonne, der kørte frem mod rødt Lys. Flere Cyklister væltede og tildelte den danske Cyklist nogle Slag i Ansigtet.

Kl. 12,00 blev der i Rantzausgade lagt 4 Kranse paa det Sted, hvor en Mand blev dræbt. Kransene blev bragt op til Enken.

Kl. 14,45 anholdt tysk Politi stud. jur. Erik Mogens Kofoed i Arbejdsministeriet, Tordenskjoldsgade 3. Aarsag ukendt.

Kl. 19,55 blev der lagt 2 Kranse i Rantzausgade, der ligeledes blev bragt til Enken.

Kl. 22,15 skød en Marinevægter Paa Bjerget nogle Skud med Pistol. Han blev bragt til Kastellet af Gernersgadevagten.

Kl. 22,18 afhentede Gernersgadevagten en beruset, tysk Matros fra et Handelsskib.

Kl. 0,25: Vagtmanden i Garagekomplekset i "Vesterport" meddeler, at han er blevet "holdt op" af 6 Mænd og 1 Kvinde, der derefter stjal 3 Personmotorvogne i Garagerne, - K. 10864 tilhørende Tømrermester Kastrup Nielsen, K. 4943 og K. 6316 tilhørende Organisation Todt.

Kl. 0,35 opstod der, formentlig ved Sabotage, en mindre Ild i Brændselshandler Godtfred Rasmussens Kontor, Vibevej 6, der raseredes for Inventar og Kontormaterialer. Godtfred Rasmussens private Bolig en 2-Etages Villa for Enden af den brandlidte Bygning - var overmalet med Hagekors samt Ordet "Nazist".

Kl. 1,45: Cigarhandler Lauritz Henriksen, Rentemestervej 29, St., har faaet Butiksruden knust af 4 Mursten. Han er ikke politisk interesseret.

Kl. 5,30 fandtes kommunistisk Propaganda malet paa Facaden, Frederiksberggade Nr. 1

Der meldtes om Fantasibombe, Vesterbrogade 38.


216

Fra den 11. August til den 12. August.

Kl. 16,03 meldtes Drabsforsøg mod fhv. Redaktør ved Kristeligt Dagblad, Gunnar Helweg-Larsen, paa dennes Bopæl, Nørrevold 10, 1. To Personer indfandt sig og ringede paa Dørklokken. Opgav, at det var "Jensen", der vilde tale med Redaktøren. Denne satte Sikkerhedskæden paa Døren og aabnede. I det samme affyredes ca. 8 Skud gennem Døren, dog uden at ramme Redaktøren, der flygtede ad Køkkentrappen. Personerne undløb ad Hovedtrappen.

Kl. 23,15 meldtes det fra Station 2, at en tysk Soldat, der sad i Beværtningen "Den blaa Café", Gothersgade 39, ved et Bord sammen med 2 Danskere, pludselig havde rejst sig op, trukket sin Pistol og skudt paa den ene Dansker, Bogbinder Asger Ellebæk Petersen, f. i København d. 10. Oktober 1918, boende Nattergalevej 68, 2., der blev ramt i højre Laar. Kørt til Hospitalet. Den tyske Soldat forsvandt, men glemte sin Livrem og Pistoltaske i Beværtningen.

Kl. 23,20, meldtes fra Station 3, at der fra en lille Privatvogn, der kom kørende ad Adelgade, var blevet affyret Skud mod en Del Mennesker, der havde samlet sig uden for et Hus, hvor der var Husspektakler. Der foreligger ingen Oplysninger om Identiteten af den paagældende Vogn. Ingen blev ramt.

I Løbet af Aftenen blev Gernersgadevagten i 5 Tilfælde tilkaldt i Anledning af, at Schalburgfolk, S.S.er eller Vagtmænd forskellige Steder rundt om i Byen havde været berusede eller lavet Gadeuorden.

Kl. 0,40 meldtes det fra Station 7, at Vagten i Firmaet "Super Service", Blegdamsvej Nr. 60, har skudt et Skræmmeskud efter en Person, der ruskede i Firmaets Port, og som ikke vilde navngive sig. Personen forsvandt derefter.

 

Fra den 12. August til den 13. August.

Kl. 13,05 fandtes Marinevægter Svend Oluf Ulrik Petersen dræbt i en i "Esso-Service", Vester Farimagsgade 19, henstillet Personmotorvogn. Petersen var skudt i det ene øje. Liget var i Opløsning.

Kl. 15,00 indfandt 2 Personer sig i Postkontoret, Trommesalen 2, Værelse 119, og købte et Postkort hos en kvindelig Postassistent. Lidt efter tilbageleverede de Postkortet. Der var nu paa Postkortet skrevet: "Udlever Pengene eller De bliver skudt." Postassistenten raabte efter Hjælp, hvorefter Personerne forsvandt.

Kl. 17,42 anmeldte en Mand, at han følte sig truet af 2 Schalburgfolk, der trængte ind paa ham. For at trække Tiden ud inviterede Manden de 2 Folk paa en "Genstand" i Café "Det grønne Hjørne", Stefansgade 41. De 2 Personer forsvandt, da han saa Lejlighed til at ringe til Politiet.


217

Mejerist Niels Oluf Christiansen, f. i Gandløse den 12. April 1905, boende Aalekistevej 60, St., som var anholdt for Handel med et større Parti Cigaretpapir, blev, da han havde tyske Legitimationspapirer, af Gernersgadevagten bragt til Kastellet.

Kl. 20,35 observeredes paa Ole Nielsensvej Personmotorvogn K. 2767 med 3 civile maskinpistolbevæbnede Personer, som foretog Anholdelser. Det blev konstateret, at der var Tale om tysk Politi.

Kl. 22,35 blev en civil Mand i Admiralgade standset af 2 civile Mænd. Han mente at have set "Skyggen af en Pistol" og lod sig føre ind i en Port, hvor han blev visiteret. Da Politiet kom til Stede, forsvandt de 2 Personer.

Kl. 23,20 meldes, at der paa Hjørnet af Ryesgade og Irmingersgade er eksploderet en Brandbombe, uden at der skete nogen Skade. Bomben er muligvis anbragt af nogle store Drenge, som blev set løbe fra Stedet.

Kl. 23,30 tilkaldtes Gernersgadevagten til Raadhuspladsen, hvor der havde været Klammeri mellem en tysk Soldat og en civil Mand. Den tyske Soldat var forsvundet.

Kl. 0,25 affyredes 2 Skud udenfor Vestre Elektricitetsværk, hvorefter man saa nogle Personer løbe over til en Motorvogn, der holdt ved Centralpostbygningen. Motorvognen kørte derefter bort med slukkede Lygter. Denne Episode, hvorom der indløb flere forskellige Meldinger, gav Anledning til, at der udsendtes Politi baade til Elektricitetsværket og til Tivoli, som blev gennemsøgt.

Kl. 2,40 blev Gernersgadevagten rekvireret til Søndre Frihavnsvej, hvor en tysk Soldat var gaaet amok. Soldaten var borte, da Vagten ankom. Senere blev Soldaten - en Kaptajnløjtnant i Marinen - anholdt af Politiet og afleveret paa sit Skib.

Kl. ca. 5,00 blev 3 Politibetjente, der patrouillerede paa Amagerbrogade, frarøvet deres Pistoler af 3 civile Mænd, der truede med Pistoler.

Kl. ca. 7,00 er det telefonisk meddelt Politiet, at tyske Soldater fra Vognmandsmarkens Skole skyder efter Ænder i et nærliggende Anlæg.

 

Fra den 13. August til den 14. August.

Kl. 9,05 skete der en Eksplosion paa Sporvejsskinnerne under en Linie 16-Sporvogn paa Frederiksborgvej ved Bispebjerg Krematorium. Det drejede sig kun om en mindre Knaldladning, som var lagt i Sporet, og der skete ingen Skade.

Kl. 12,25 meddelte det tyske Sikkerhedspoliti, at der var opklæbet Plakater af tyskfjendtligt Indhold paa Frederikssundsvej paa Strækningen fra Brønshøj Torv til Husum.

Kl. 16,20 blev Erling Rasmussen, født 31. Maj 1924, der var flygtet fra


218

Vestre Fængsels danske Afdeling atter paagrebet i Ejendommen, Sønder Boulevard 166, hvor han havde søgt Tilflugt.

Kl. 22 blev Gernersgadevagten tilkaldt til Ny Adelgade 8, hvor tyske Marinesoldater var kommet i indbyrdes Slagsmaal, hvorunder de brugte Bajonetterne. Nogle af Marinesoldaterne blev kørt til Kastellet.

Der blev Kl. 22,18 og 22,40 alarmeret fra Østre Elektricitetsværk. Første Gang havde Vagten hørt Skud fra Gaarden til Ejendommen Trianglen Nr. 2, og anden Gang havde Vagten set 2 Mandspersoner i Gaarden til Østerbrogade 43. Personerne havde ikke reageret paa Vagtmandens Tilraab, hvorfor han satte Alarmen i Gang og affyrede Skud. Eftersøgning iværksat uden Resultat.

Kl. 23,15 blev en Mandsperson, Einer Bagger, Læderstræde 36, 4., paa Østergade slaaet ned af 2 tyske Soldater, som derefter forsvandt. Den overfaldne blev bragt til Kommunehospitalet.

Kl. 23,21 meddelte Brændselsgrosserer Godtfred Rasmussen, Vibevej 6, at han pr. Telefon var blevet underrettet om, at hans Villa vilde blive sprængt i Luften. Da han for kort Tid siden har været udsat for Sabotage, blev det beordret, at Station 8's Patrouilleposter hyppigt skulde tilse Stedet, ligesom Radiovognen i Distriktet fik Ordre til at tilse nævnte Rasmussens Virksomhed.

Kl. 0,46 udbrød der Ild i en Brændebunke paa hans Oplagsplads. Ilden var formentlig paasat, idet man fandt en 15-Litersdunk, hvori der var en ubestemmelig Vædske. Denne Dunk var stillet ind i en Brændebunke. Ilden hurtigt slukket. Kun ubetydelig Skade.

 

Fra den 14. August til den 15. August.

Kl. 16,50 foretog tysk Sikkerhedspoliti en Ransagning i Ejendommen, Nytorv 5, hvorunder der faldt Skud. Grosserer Kaj Nielsen og Hustru blev anholdt, og en Del illegale Skrifter og Skrivemaskiner blev medtaget.

Kl. 22,52 blev 2 Schalburgmænd saaret paa Raadvadsvej af en ukendt Mandsperson, der undløb. De 2 Schalburgmænd er Rudolf Olsen, Ole Borchsvej 25, og Arne Christian Dreier Holm, Jægersborgade 25, St.

Kl. 0,49 blev der forøvet Sabotage i Skrædderfirmaet N. P. Christensen, Vesterbrogade 34, 3. En Del Symaskiner og tyske Uniformer blev ødelagt af Saltsyre.

Kl. 1,30 trængte en halv Snes tyske Politisoldater ind paa Gasværket i Vigerslev Allé, hvor en Mand blev anholdt og Ransagning foretaget.

Kl. 4,10 blev Overretssagfører O. L. B. Jensen, der har Kontor, Gl. Mønt 4, pr. Telefon truet med at faa Kontoret sprængt i Luften.

Kl. 5,50 blev der foretaget et "hold up" overfor en Nattevagt i Fabrikken, Linde Allé 6. Virksomheden blev undersøgt, men Sabotørerne for-


219

svandt uden at medtage noget, idet de udtalte, at de ikke kunde bruge nogen af Vognene.

Kl. 7,35 blev Portvagten paa Fabrikken "Atlas", Baldersgade 3, "holdt op" og frataget 2 Pistoler.

Kl. 8,08 meddeltes det, at Arbejderne hos Burmeister & Wain, Refshaleøen, havde forladt Arbejdet som Protest mod Skydningen af 11 danske Personer.

Kl. 8,40 indløb der Melding om, at ogsaa Arbejderne hos Burmeister & Wain, Overgade neden Vandet, havde nedlagt Arbejdet af samme Aarsag.

 

Fra den 15. August til den 16. August.

Arbejdet blev i Løbet af Morgenen og Formiddagen nedlagt i en Del større Virksomheder og i en Del af Havnen. I Løbet af Eftermiddagen udvidedes Arbejdsnedlæggelsen til de fleste Virksomheder, Restaurationer og Forlystelser samt en Del Butikker. Der var i Dagens Løb nogen Nervøsitet hos Folk, men ingen Uroligheder. Først paa Eftermiddagen blev der opklæbet og uddelt Løbesedler fra "Danmarks Frihedsraad" om at støtte Proteststrejken, men at genoptage Arbejdet Onsdag Morgen.

I Løbet af Aftenen forefaldt enkelte Smaaepisoder i Forbindelse med Arbejdsnedlæggelsen, specielt i Istedgadekvarteret, hvor der var samlet mange Mennesker paa Gaden. Der forefaldt dog her ingen Begivenheder af særlig alvorlig Art. I øvrigt bemærkes:

Kl. 15: K.T.A.S. har faaet en Telefonopringning om at rømme Centralen paa Hjørnet af Vennemindevej og Nygaardsvej. Intet foretaget og intet sket.

Kl. 17,25: Sabotagevagterne paa Radiofabrikken, Amerikavej 4, er blevet "holdt op" og afvæbnet.

Kl. 17,45: Gernersgadevagten afhenter fra Station 4 en beruset Vagtkorpsmand, der havde gjort sig skyldig i Værtshusuorden.

Kl. 17,45: En af de Politimænd, der den 13. om Morgenen blev "holdt op" og fik røvet sin Pistol, har ved Sundby Remise genkendt den ene af Gerningsmændene, som han sammen med en Kollega anholdt. Paagældende satte sig til Modværge, hvorved han fik et overfladisk Skudsaar i Benet. Han var i Besiddelse af den ene af de røvede Politipistoler.

Kl. ca. 19,30 blev Sporvognslinierne ad Istedgade omlagt, da der var mange Mennesker paa Gaden, og der var forefaldet et Par Forsøg paa at standse Sporvogne ved at rive Kørestængerne ned.

Kl. ca. 20,00 skal der være afgivet et Skud mod en af Politiets Udrykningsvogne paa Vesterbrogade. Samtidigt har Politiet fjernet en mindre Færdselshindring bestaaende af Fliser og Skrammel fra Sporvejsskinnerne i Kingosgade.

Kl. ca. 20,05: Nogle Medlemmer af S.D. foretog Visitation af Damer


220

udfor "Tosca" i Frederiksberggade. Politi, der kom til Stede, blev truet med Maskinpistol, hvorfor Gernersgadevagten blev tilkaldt og medtog 2 af S.D.erne.

Kl. ca. 20,45: En tysk Cykelpatrouille mente sig beskudt paa Vesterbros Torv og afgav derfor nogle Skud i Luften. Ingen Skade.

Kl. ca. 20,45: Enkelte Skud i Frederiksberggade og paa Vesterbrogade udfor Tivoli. Nærmere Omstændigheder ukendte. Samtidig er Gernersgadevagten kaldt til Vægtergaarden, hvor 5 Personer angiveligt vilde trænge ind for at skyde en Mand.

Kl. 21,50: Urostifterne har aabnet Sporvejenes Strømfordelerskab ved Enghave Plads og har afbrudt Strømmen. Omgaaende ordnet.

Kl. ca. 23 er der kastet en Sten gennem Ruden, Hirsevej 16, St. th., hos Fru Nielsen, hvis Mand arbejder for den tyske Værnemagt.

Kl. 23,25: Politiet kaldt til Kastrupvej 167 i Anledning af Skud. Da Politiet kom til Stede, blevet Trappevindue knust, og paa Trappen fandt man en tysk Flyverløjtnant, der var saaret i Benet. Han blev straks kørt til Sundby Hospital. Løjtnanten var angivelig blevet beskudt af en civil Mandsperson, da han kom gaaende paa Gaden i Følge med et Par Damer.

Kl. ca. 0,10 er nogle Mandspersoner trængt ind i Lejligheden Holmbladsgade 94. Manden og Hustruen, der var Medlemmer af D.N.S.A.P., og hvis Søn var Frikorpsmand, blev beskudt. Manden død og Hustruen haardt saaret.

Kl. ca. 0,10: Mindre Baal paa Hjørnet af Frederikssundsvej og Provstevej.

Kl. ca. 0,35: Nattevagten paa Metalsmelteriet, Carl Jacobsensvej [Carl Jacobsens Vej] 19, "holdt op" af 2 Mandspersoner med Pistol. Da Nattevagten ingen Vaaben havde, forsvandt de.

Kl. ca. 4,15: Slotsholmsvagten og Udrykningstjenesten kaldt til Firmaet Bock, Østergade 26, hvor nogle Personer var trængt ind sammen med Rengøringspersonalet og havde frarøvet Vagten 3 Tromlepistoler.

Enkelte Rudeknusninger i Nattens Løb.

Der har været meldt om Fantasibomber i Lampeskærmefabrikken, Heinesgade 1.

Kl. 4,30.-5,30 blev Sporvognene ledsaget gennem Istedgade af bevæbnet Ordenspoliti.

Der har i øvrigt i Nattens Løb været roligt i Kredsene. Arbejdet er til Morgen genoptaget paa normal Vis.

 

Fra den 16. August til den 17. August.

Kl. 20,05 meddelte Politivagten i Tømmergravsgade, at der fra et tysk Skib, der laa ved Kølehusets Kaj udfor Islands Brygge, blev skudt til Maals efter Flasker i Havnebassinet. Det blev senere oplyst, at Be-


221

sætningen paa Skibet mente, at det var bombelignende Genstande, der flød i Havnebassinet, af hvilken Grund de beskød dem.

Kl. ca. 21,20 indfandt en Gruppe tysk Politi sig paa "Titan", hvor det udtaltes, at det var blevet meddelt det tyske Politi pr. Telefon, at der var udlagt Bomber i Virksomheden. Da Vagtlederen oplyste, at dette ikke var Tilfældet, trak det tyske Politi sig tilbage.

Kl. 21,36 blev Gernersgadevagten rekvireret til Café Runddelen, Nørrebros Runddel, hvor 3 tyske Soldater havde truet Værten, fordi de ikke kunde faa Øl, idet Værten havde udtalt, at han intet Øl havde. Overfor Gernersgadevagten oplyste Soldaterne, at det var en Misforstaaelse, idet de kun havde anmodet Værten om at se efter, om ikke der skulde være mere Ø1. Da Soldaterne forlod Restaurationen, skal flere Gæster have raabt "ud" efter dem, af hvilken Grund Gernersgadevagten anholdt en Kvinde og medtog et Vidne, som begge blev afleveret til Statsadvokatens Afdeling.

Flyvervarsel fra Kl. 23,59 til 0,59.

Der har i Døgnets Løb været Meldinger om Telefonbomber i Palace Hotellets Køkken og Burmeister & Wain, Refshaleøen.

 

Fra den 17. August til den 18. August.

Kl. 12,56 meddelte Udrykningstjenesten, at der var sket en Række Eksplosioner paa Nikolaisen og Nielsens Plads i Sydhavnsgade; hvor der var Ild i 2 Jernbanevogne.

Kl. 15,20 meddelte Station 1, at tysk Sikkerhedspoliti foretog en Razzia i Skindergade 45-47. Der blev foretaget en Anholdelse.

Kl. 16,58 meddelte Udrykningstjenesten, at tysk Sikkerhedspoliti foretog en Razzia i Vandkunsten Nr. 13.

Kl. 16,59 blev Gernersgadevagten kaldt til Lille Strandstræde, hvor 2 Medlemmer af Værnemagten var blevet vist ud af en Sporvogn. Den ene Person var beruset.

Kl. 18,00 meddelte Udrykningstjenesten, at 8 Mandspersoner havde indfundet sig i Sportsmagasinet F. I. B., Amagertorv 11, hvor de holdt Personalet op og tilegnede sig Forretningens Ammunition, ialt ca. 20.000 Patroner.

Kl. 18,25 meddelte Udrykningstjenesten, at 4 Lastvogne med tysk civilt Sikkerhedspoliti var kørt op udfor Ejendommen Hjørnet af Ingerslevsgade og Enghavevej, hvor der blev holdt Razzia. Dansk Politi kom til Stede og spredte et Opløb, der var i Færd med at samle sig.

Kl. 22,23 meddelte Udrykningstjenesten, at der i Skotøjsfabrikken "Stjernen", Nørrebrogade 56, havde været Kamp mellem Sabotører og Sabotagevagter. Herunder var en Sabotagevagt blevet saaret i den ene


222

Arm og indbragt til Hospitalet. Det lykkedes ikke for Sabotørerne at udføre nogen Sabotagehandling.

Kl. 22,37 blev Gernersgadevagten tilkaldt til St. Kongensgade 59, hvor en tysk Soldat havde taget Ophold i Porten sammen med en Køkkenpige fra Dagmarhus. De paagældende, der nægtede at fjerne sig, blev medtaget af Gernersgadevagten.

Kl. 23,30 meddelte Station 4, at 4 C.B.er ved Vor Frelsers Kirke var blevet "holdt op" og frarøvet deres Bælter og Stave.

Kl. 1,30 gav Udrykningstjenesten Melding om Skydning fra Ørstedsværket. Der sendtes Assistance. Vagten havde besvaret Skud, der var afgivet mod Posterne paa Værket.

Kl. 3,07 meldte Udrykningstjenesten, at 3 pistolbevæbnede Mænd var trængt ind paa Burmeister & Wain, Wilders Plads, hvor de havde frataget Vagtmændene deres Pistoler, ligesom de havde tilegnet sig en Vagtliste over Vagtpersonalet.

Der har i Døgnets Løb været Melding om Telefonbomber i "Atlas", Baldersgade og Trafikmestervagten ved Svanemøllebroen.

 

Fra den 18. August til den 19. August.

Kl. 13,29 blev der mod et Medlem af Kaptajn Sommers Vagtkorps, Journalistelev Erik Jacobsen, f. den 3. December 1923 i København, boende Læssøesgade 4 B, 1., affyret et Skud, da han kom gaaende i Hollands Allé, hvor han efter det oplyste skulde træffe en Dame. Skuddet ramte ham i højre Arm, men efter at være behandlet paa Sundby Hospital blev han dimitteret.

Kl. 14,15 blev Udrykningstjenesten alarmeret til Folkeregisteret, Gyldenløvesgade 15, hvor 5 bevæbnede Personer var trængt ind og havde holdt Personalet op, hvorefter de røvede ca. 20.000 færdige Legitimationskort med tilhørende Stempler. Røverne, der havde fyldt Legitimationskortene og Stemplerne i nogle Sække, fjernede sig derefter, idet de truede Personalet med en Maskinpistol, hvorefter de kørte bort i en Bil (formentlig K. 28875) i Retning mod Dahlerupsgade. Under Røveriet var Bilen anbragt i Nyropsgade.

Kl. 15,47 blev Vagtleder paa Fabrikken "Dan", Bragesgade 10, Niels Peter Ingvald Andersen, f. den 29. Juni 1879 i Aalborg, boende Engtoftevej 2, beskudt af 2 Cyklister, som overhalede ham, da han kørte paa Cykel ad Hørsholmsgade. Han blev haardt saaret indlagt paa Rigshospitalet.

Kl. 17,16 blev Gernersgadevagten tilkaldt til Tivoli i Anledning af, at en Marinevægter havde været nærgaaende overfor en Dreng. Vægteren blev som anholdt ført til Kastellet.

Kl. 17,43 blev det meddelt fra Station 4, at det tyske Politi har fore-


223

taget Ransagning i Markmannsgade [i. e. Markmandsgade] Nr. 1 og haft de omliggende Gader afspærret med Poster bevæbnet med Maskinpistoler og Karabiner. Der blev affyret enkelte Skud, men ingen saaret.

Kl. ca. 24,00 telefonerede Frøken Poulsen, Jagtvej 216, 2., til Station 7 og meddelte, at der var nogen i Færd med at sprænge en Entredør i Opgangen. Fra Stationen blev der sendt Personale til Stedet, men det var ikke muligt at komme ind paa Opgangen. Udefra kunde det imidlertid ses, at der paa Reposen paa 3. Sal stod en Mandsperson bevæbnet med Maskinpistol. Umiddelbart efter kom 2 med Maskinpistol bevæbnede tyske Soldater til Stede og forlangte at se Politimændenes Ausweis. Gernersgadevagten blev rekvireret og konstaterede, at det var det tyske Sikkerhedspoliti, som havde været til Stede og foretaget en Razzia i en Lejlighed paa 3. Sal.

Kl. 4,15 meddelte Station 7, at Mælkearbejder Poul Jensen, Vejrøgade 14, 4., kort forinden var blevet afhentet af tysk Politi, der forinden havde foretaget Husundersøgelse.

Kl. 6,22 meddelte Station 8, at en Politibetjents Hustru har indfundet sig paa Stationen og meddelt, at hendes Mand, der forrettede Tjeneste paa Station 8, kort forinden var afhentet af det tyske Politi.

I Døgnets Løb blev der meldt om een Telefonbombe i Tandhjulsfabrikken, Raadmandsgade 68.

 

Fra den 19. August til den 20. August.

Kl. 10,12 blev Malermester Henrik Mosegaard Hansen, f. i Thyregod den 11. Januar 1910, skudt og dræbt i Gaarden til Herluf Trollesgade Nr. 20. Gerningsmændene, der var kørende i en lille Vogn - antagelig forsynet med C.B.U.-Plade - affyrede Skud gennem Vinduet til Værkstedet, hvor afdøde opholdt sig.

Kl. ca. 11,00 skød det tyske Politi paa Nørrebrogade udfor Nr. 169 paa en ung Mand Preben Johansen, der var Desertør fra S.S. Den paagældende saaredes og blev anholdt. Under Skydningen saaredes endvidere en tilfældig forbipasserende Kvinde, Fru Ebba Anna Jensen, Sorgenfrigade Nr. 8, St.

Kl. ca. 16,30 blev Frisørmester Carl Heinrich Schmidt, f. i København den 28. Februar 1891, og hans Hustru Frederikke Anna Rossini Henriette, f. i Tyskland 23. Oktober 1889 skudt og dræbt i deres Forretning, Aarhusgade 95, af 3 Personer, der straks fjernede sig i Bil ad Strandboulevarden mod Nord.

Kl. 21,55 blev der meldt om kraftig Skydning fra Shellhuset. Det viste sig, at Vagterne havde beskudt en civil Mand, der var kommet indenfor Afspærringen.

Kl. 02,50 blev det meddelt Station 8, at en Vognmand Christensen, Fre-


224

derikssundsvej Nr. 68, 1. th., umiddelbart forinden var blevet holdt op af 2 ham ubekendte Mandspersoner i Ejendommens Kælder. Han havde hørt Puslen fra Kælderen og mente, det eventuelt var Cykletyve. Da han kom derned fik han noget trykket ind i Ryggen og blev kommanderet til at strække Armene i Vejret. Begge Personer havde Tørklæde for Ansigtet, og de forsvandt efter at have givet ham Ordre til at stille sig med Ansigtet mod Muren. Ingen Skade sket.

Der er blevet meldt om Rudeknusninger i Taskeforretningen, Stefansgade 20, og i Æbleskiveforretningen, Torvegade 60. I begge Tilfælde utvivlsomt politisk Motiv.

 

Fra den 20. August til den 21. August.

Kl. 20,04 tilkaldtes Gernersgadevagten til Restaurant "Mayfair", Østergade 15, hvorfra en S.S.-Mand, der var lettere paavirket af Spiritus, blev fjernet.

Kl. 21,30 rekvireredes Gernersgadevagten til Haveforeningen "Højdevang", Englandsvej 202, hvor en "O.T."-Mand var indblandet i Slagsmaal. Paagældende blev bragt til Kastellet.

Kl. 22,34 tilkaldtes Udrykningstjenesten til Østre Gasværk, hvor man havde set nogle mistænkeligt udseende unge Mennesker, der dog var forsvundet, da Politiet kom til Stede.

Kl. 23,20 tilkaldtes Gernersgadevagten til Station 1, hvortil var indbragt Bud ved den tyske Værnemagt Jørgen Truelsen, Ryesgade 108 B, som havde affyret sin Pistol i Frederiksberggade. Det oplystes, at han var i Besiddelse af et Bevis, som giver ham Ret til at tilslutte sig den tyske Værnemagt, naar han bliver noget ældre. Ført til Kastellet, hvorfra han efter en Irettesættelse blev løsladt.

 

Fra den 21. August til den 22. August.

Kl. 10,40 besatte tysk Politi Studenterforeningen - antagelig for at foretage Razzia. Der blev øjensynligt ikke foretaget nogen Anholdelser.

Kl. 17,30 blev 2 Personer, der havde solgt Sæbe uden Mærker til Medlemmer af den tyske Værnemagt, anholdt af Krisepolitiet under Medvirken af Gernersgadevagten i Skolen i Bellmansgade.

KL. 21,10 blev en tysk Vagtmand indbragt til Station 1 sigtet for at have overfaldet en Kontrollør i Palads Teatret. Efter Afhøring af Gernersgadevagten fik han Lov til at gaa.

Kl. 23 blev der i Kvarteret omkring Trekronergade uddelt illegale Blade med antitysk Indhold.

Kl. 1,20 blev en Deling sendt til Nørre Søgade ud for Nr. 25, hvor en Mand blev fundet liggende dræbt af Knivstik paa Stien langs med Søen.


225

Den dræbtes Navn er Kaj Berg Kjørup, f. den 7. Januar 1926 i København, boende Vendersgade 27, 3. Politisk Motiv.

Kl. 6,45 foretog tysk Sikkerhedspoliti Husundersøgelse i Ejendommen, Hallinsgade 4, hos Fru Burgdorff.

Der har i Døgnets Løb været Melding om Telefonbomber paa C.B. Vagten, Enghavevej 182.

 

Fra den 22. August til den 23. August.

Kl. 11,45 forsøgte en civil Person, der angav at tilhøre S.D., at anholde en Person, der var i Besiddelse af illegale Blade. Der kom Politi til Stede fra Station 1. Da S.D.-Manden ikke vilde legitimere sig og yderligere blev støttet af nogle uniformerede Personer fra S.D., blev Gernersgadevagten tilkaldt. En af de uniformerede S.D.er var meget ophidset og tildelte en af Politimændene fra Station 1 flere Slag i Ansigtet. Under den opstaaende Tumult undslap den anholdte. S.D.-Folkene beskyldte derefter Politimændene fra Station 1 for at være Skyld i Personens Flugt.

Kl. 18,40 blev Gernersgadevagten kaldt til Strandlodsvej i Anledning af, at der der var kommet kørende en dansk Lastvogn med dansk Personale samt en tysk Underofficer, der alle var meget berusede.

Kl. 23,30 meddeltes, at der var blevet telefoneret til Sporvejenes Remise paa Enghavevej, at der var blevet lagt Bomber, som vilde springe om et Øjeblik. Politiet blev sendt til Stedet, fordi Arbejderne og Funktionærerne forlod Remisen og nægtede at gaa i Arbejde. Efter at Politiet var kommet til Stede, blev de paagældende straks beroligede og genoptog Arbejdet.

Kl. 23,50 blev der forøvet Hærværk mod Kaffebaren, Godthaabsvej 215, idet Forretningens 3 Vinduer blev knust ved Stenkast.

Kl. 1,48 meddeltes det, at Gernersgadevagten var blevet tilkaldt til Vægtergaarden, Studiestræde 53, hvor 2 tyske S.D.-Folk havde overfaldet en Assistent i Vagtselskabet.

Kl. 1,50 meddeltes det fra Station 5, at der Kl. 23,20 har fundet et "hold up" Sted i Firmaet Andersen & Martini's Værksteder, Gl. Kongevej 4. 4 pistolbevæbnede Mænd spærrede Vagten inde i en Garage og tilegnede sig to Personmotorvogne med Nr.ene X 231 og K 38629, som de kørte bort med.

Kl. 5,15 blev der udsendt følgende Fjernskrivermeddelelse til Stationerne: Der er flere Steder i 6. og 3. Kreds fundet ophængt Plakater med følgende Paaskrift:

Revolution

Kommunistisk Opposition - - 4. Internationale - - Proletarer i alle Lande forener jer.


226

Fra den 23. August til den 24. August.

Kl. 10,50 foretager det tyke Sikkerhedspoliti Razzia i Automatcaféen, Vesterbrogade 20.

Kl. 15,54 blev Indehaveren af Slagterforretningen, Dybbølsgade 56, Cavelius Charlos Fernando Olsen, f. den 20. Februar 1897 i København, skudt i Armen. Drabsforsøget blev foretaget af 2 civile Mænd, der kørte bort paa Cykel.

Kl. ca. 16,55 blev Indehaveren af Barberforretningen, Lemberggade 5, Vilhelm Valdemar Hansen, f. den 7. September 1886 i Næstved, dræbt ved Pistolskud af 3 revolverbevæbnede Mænd, der trængte ind i hans Forretning, hvor hans 12-aarige Søn tillige var til Stede. Død ved Ankomsten til Hospitalet.

Kl. 22,00 modtog Station 7 Melding om, at 3 Mandspersoner gik i Willemoesgade uden for Nr. 56 og truede Folk med Pistol. Stationen sendte Personale til Stedet, men Eftersøgningen var resultatløs.

Kl. 22,35: Mindre Skænderi og Slagsmaal mellem 4 S.D.-Folk og 4 Danskere i Knabrostræde. S.D.-Folkene forsvandt, inden Politiet kom til Stede.

Kl. 24,00: Gernersgadevagten afhenter paa Station 6 en beruset Dansker, Herman Viggo Lykke, f. den 14. September 1902 i Egevad, der angav at tilhøre den tyske Værnemagt. Bragt til Kastellet.

Kl. 2,40 til 3,00 er der blevet skudt paa Terrainet omkring Statsbanernes Centralværksteder uden for det afspærrede Omraade. Undersøgelse ved Hjælp af Hunde foretaget, men uden Resultat.

 

Fra den 24. August til den 25. August.

Kl. 15,58: Udrykning til Tøjrensningsanstalten, Brønshøjholms Allé 45, i Anledning af en anonym Meddelelse om, at en Del C.B.-Uniformer, der var sendt til Rensning, vilde blive "afhentet". Der skete intet.

Kl. 22,40 meldte Gernersgadevagten, at den efter Anmeldelse fra en frivillig fra den tyske Marine havde visiteret Gæsterne i Restaurationerne "Kit-Kat", Knabrostræde 9, og "Bayern", Kompagnistræde, for Vaaben. Der fandtes intet mistænkeligt.

Kl. 3,40 eksploderede en Bombe, som var anbragt udenfor Vinduet til Lejligheden, Næstvedgade 31, St. th. Ingen tilskadekomne. En Del Ruder sprængtes. Formentlig politisk Motiv.

Kl. 7,40 meldtes, at tysk Politi var til Stede i Nørrebros Dampvaskeri, Hejrevej 15, hvor Direktør Thorups Søn forgæves blev søgt.

 

Fra den 25. August til den 26. August.

Kl. 12,56 blev en dansk Statsborger anholdt af tysk Sikkerhedspoliti, sigtet for at have overfaldet en tysk Kvinde.


227

Kl. 14,35 kom en civil Mandsperson med Pistol i Haanden ind i Statens civile Luftværn, Sct. Annæ Plads 13, og spurgte efter en der ansat Assistent. Han blev afvæbnet af Kontorpersonalet og ved Gernersgadevagtens Mellemkomst afgivet til det tyske Politi, da han er ansat i "Wachtkorps der Luftwaffe".

Kl. 15,13 blev en Mand, der tilhører den tyske Værnemagt, sammen med flere andre indbragt til Station 6 sigtet for Gadeuorden.

Kl. 15,25 blev Vognmand Kjeldsholm i Puggaardsgade "holdt op" af 2 Cyklister, der forlangte Prøveskiltene paa Vognen udleveret. Efter at have skruet Nummerpladerne (A. 8849) af, forsvandt de mod Vestre Boulevard.

Kl. 16,50 foretog tysk Sikkerhedspoliti en Ransagning i Ejendommen, Grøndalsparkvej 4 B, og sprængte herunder en Entrédør.

Kl. 18,33 blev 2 Mandspersoner og en Kvinde anholdt ved Nyhavn 15, sigtet for at have truet Folk med Pistol. Senere meddelte Kommunehospitalet, at en Mand var blevet indlagt paa Hospitalet fra Nyhavn med et Skudsaar i det ene Ben.

Kl. 21,30 blev Vagterne hos Entreprenørfirmaet Nicolaysen og Nielsen, Sydhavnsgade 28, "holdt op" af 20-25 pistolbevæbnede Mænd og frataget en Del Skydevaaben.

Kl. 22,21 blev Opdagelsesbetjentene Malkow og Nygaard, III. Afdeling, udfor Beværtningen "Kit-Kat" i Brolæggerstræde "holdt op" af 6 civilklædte, hvoraf de 5 viste sig at høre til den tyske Værnemagt og af Gernersgadevagten blev ført til Kastellet. Ingen Skade.

Kl. 0,25 blev en af Brandvæsenets Ambulancer, der var under Udrykning til Nordhavn Station, standset af nogle pistolbevæbnede Mænd, der tvang Brandmændene ud af Vognen og fratog dem deres Uniformskasketter, hvorefter de kørte bort med Ambulancen. Den blev senere fundet i Frederiksberg Allé.

Kl. 0,30 blev Sabotagevagterne i Fabrikken "Ambi", Ryesgade 60, "holdt op" af 3 pistolbevæbnede Mænd, som fratog dem 3 Pistoler.

Kl. 1,10 blev en Sabotagevagt, der var paa Vej til sit Arbejde, i Frederiksholms Havnevej, skudt i Benet af Sabotagevagter fra en anden Fabrik.

I Tiden fra Kl. 2-5 blev der mange Steder i Byen opklæbet Plakater med Opfordring til Generalstrejke den 28.-29, ds. Plakaterne var underskrevet af Danmarks kommunistiske Parti og tiltraadt og underskrevet af de samvirkende Fagforbunds Forretningsudvalg. Opklæberne var bevæbnede og flere Steder fulgt af en Motorvogn. I 5. Kreds blev der anholdt 7 Personer, hvoraf nogle legitimerede sig som tilhørende Schalburgkorpset, og som med Føje sigtes for at have opklæbet Plakater.

Der er i Døgnets Løb meldt om Telefonbomber i Børstefabrikken, Hannovergade 8, hos Glarmester Heidemann, I. E. Ohlsensgade [i. e. J. E. Ohlsensgade], og hos en Grønthandler i samme Ejendom.


228

Fra den 26. August til den 27. August.

Kl. 10,00 meldtes, at der Kl. ca. 8,40 blev skudt af civile Personer paa Amager Boulevard ved Amagerport. Det konstateredes, at det var tysk Politi, der havde foretaget en Anholdelse og afgivet flere Skud, hvoraf et gik gennem Ruden til en Grøntforretning og et gennem en Linie 5's Forperron. Ingen saarede.

Kl. 16,30 meldte Gernersgadevagten, at den kort forinden havde været kaldt til "Centralhotellet", Reventlowsgade 16, hvor en tysk Kriminalsekretær Joseph Weineirt, havde slaaet en Stuepige i Ansigtet, fordi hun ikke vilde laane ham et Strygejern. Kriminalsekretæren kørtes til Kastellet, hvorfra han senere blev løsladt.

Kl. 22,30 meldtes, at der fra "Schalburgkasernen" var afgivet ca. 10 Skud. Det oplystes, at det drejede sig om Skræmmeskud, affyret mod Personer, der fra Fælledparken var kommet Afspærringen for nær.

Kl. 23,50 meldte Gernersgadevagten, at en Husvagt ved Alexandrateatret var blevet slaaet i Ansigtet af en tysk Politisoldat, som tillige havde forulempet flere Personer paa sin Vej ad Vestergade til Raadhuspladsen. Den tyske Politisoldat blev anholdt.

Kl. 23,55 meldte Gernersgadevagten, at to tyske Søfolk var kommet i Strid med Kæresten til en Kvinde, som de besøgte i Købmagergade. Søfolkene førtes til Kastellet.

Kl. 1,50 meldtes, at der Kl. 1,20 var blevet kastet en Sten gennem Vinduet til Fru Elly Nielsens Lejlighed, Ørnevej 28, Stuen, hvor 4 tyske Soldater opholdt sig. Stenen ramte den ene tyske Soldat.

Kl. 3,00 meldtes, at Posten ved C.B.-Vagten i Nørre Allé var blevet beskudt. Eftersøgninger efter Gerningsmanden forgæves.

 

Fra den 27. August til den 28. August.

Kl. 16,05 blev der paa Hjørnet af Lyshøj Allé og Thyregodsvej kastet en Bombe mod en af Statens Færdselspolitis Vogne (K 5525), der var parkeret paa Stedet. Der skete kun ubetydelig Skade.

Kl. 23,40 blev Gernersgadevagten rekvireret til Frederiksberggade ved "Tosca" i Anledning af, at det var blevet meddelt, at tyske berusede Soldater overfaldt forbipasserende. Da Vagten kom til Stede, var de paagældende forsvundet, men de blev dog senere anholdt paa Kongens Nytorv og overført til Kastellet.

Kl. 23,40 indløb der til Station 4 Melding om, at en Person var fundet liggende i tilsyneladende beruset Tilstand paa Sorrentovej paa Fortovet ud for Nr. 10. Da Personalet fra Stationen kom til Stede viste det sig, at den paagældende var skudt. Han førtes til Sundby Hospital, men var død ved Ankomsten. Vedkommende dræbte er Kriminalobersekretär Walther Rohde, boende Florensvej Nr. 1, Stuen.


229

Kl. 8,25 melder Station 8, at en Person, der var paa Cykel, kort forinden er blevet nedskudt paa Hjørnet af Hyltebjerg Allé ved Damhussøen. Det viste sig at være Marinevægter Helge Kurt Petterson, f. den 5. Februar 1925 i København, boende Lucernevej 10. Han er bagfra blevet skudt af 2 Cyklister.

Kl. 8,45 meddelte Udrykningstjenesten, at en Schalburgmand Poul Jørgensen, f. den 21. Juli 1921 i København, boende Kasernen paa Blegdamsvej, er blevet skudt ned bagfra af 2 Cyklister, da han civil gik paa Fortovet ud for Blegdamsvej 52.

 

Fra den 28. August til den 29. August.

Kl. 11,20 øvede 2 pistolbevæbnede Personer "hold up" hos Firmaet Trap & Co., Toldbodvej 14. De fjernede sig med Firmaets Pengekasse, hvis Indhold i øvrigt var ringe.

Kl. 17,18 foretog tysk Politi Razzia i Kaffebaren, Blaagaardsgade 14.

Kl. 17,50 blev Tømrer Leo Kaspersen - 48 Aar - boende Saxogade 40 A, 5. tv., af ukendte Gerningsmænd skudt ned og dræbt i Snedkerværkstedet, Egilsgade 6, Kld.

Kl. 18,50 blev Henry Helmuth Petersen - 17 Aar - boende Wildersgade 67, 2. hos Forældrene, indlagt i Sundby Hospital efter Eksplosion i Lejligheden foranlediget ved kemiske Forsøg.

Sent paa Natten blev 5 Spejlglasruder i Isenkramforretningen, Aalekistevej 74, knust af ukendte Gerningsmænd.

I øvrigt er Døgnet forløbet uden nogen Demonstrationer eller Uroligheder.

 

Fra den 29. August til den 30. August.

Kl. 11,00 blevet kvindeligt Bud fra d'Angleterre i Ny Østergade holdt op af 2 bevæbnede Mænd og frarøvet 12.000 Kr.

Kl. 12,00-12,02 gennemførtes overalt paa Gaderne en "2 Minutters Stilhed". Befolkningen gik derefter roligt hver til sit. I Istedgade blev der nedlagt Blomster paa Hjørnet af Saxogade. Blomsterne blev fjernet af Politiet og henlagt paa en Krigergrav paa Vestre Kirkegaard. Der opstod lidt Uro i Kvarteret, men Politiet var i Løbet af ganske kort Tid paany Herre over Situationen.

Kl. 12,30 blev Indehaveren af Ismejeriet, Dr. Tværgade 48, Mette Marie Jepsen, truet til at udlevere 700 Kr. Gerningsmændene benyttede Piber, som Indehaversken troede var Pistoler.

Kl. 16,30 anholdtes i Istedgadekvarteret en Person, som forsøgte at ophidse Befolkningen til Demonstrationer og til at gaa angrebsvis til Værks mod Politiet.


230

Kl. 18,55 fandtes en Pakke anbragt udfor Privatbankens Filial paa Enghave Plads. Der udspredtes det Rygte, at Pakken indeholdt en Bombe. Orden paa Stedet blev i Løbet af faa Minutter genoprettet.

Kl. 21,20 afsendtes 2 Udrykningsdelinger til Vridsløse Statsfængsel, hvor der var opstaaet Ildebrand i Smedien

Adskillige Steder i Byen er der i Løbet af Dagtimerne nedlagt Blomster, som Politiet straks har foranlediget fjernet.

Byens Kirkegaarde var til Stadighed under Tilsyn.

I Løbet af Aftentimerne indløb et ikke ringe Antal Meldinger om "Telefonbomber", især fra Vesterbrokvarteret.

 

Fra den 30. August til den 31. August.

Kl. ca. 14 trængte 2 unge Mænd med Pistol ind i "Tobaksbeskatningen" og forsøgte at fratage Vagterne deres Vaaben, hvilket dog mislykkedes. Forgæves eftersøgt.

Kl. ca. 18,15 har tysk Politi foretaget Razzia i "Mayfair", Østergade 15. Samtlige Gæster (ca. 10) anholdt, heriblandt angivelig en Politimand, som legitimerede sig ved Politiskilt. Den paagældende Politimand angives senere ved Henvendelse til Shellhuset at være blevet løsladt.

Kl. ca. 20,50 er en C.B.-Brandmand ved sin Bopæl i Ndr. Frihavnsgade blevet "afklædt" af to Revolvermænd, der bad om Ild og fulgte med ham ind i Opgangen.

Kl. ca. 21,45 foretog "Revolvermænd" "hold up" i Garagen, Gl. Kongevej 4-6, hvor de tog en Bil samt tømte en Benzintank. Vagtmanden blev lukket inde og slap først ud senere.

 

Fra den 31. August til den 1. September.

Kl. 22,28 blev Gernersgadevagten tilkaldt til Tivoli, hvor en S.D.-Mand ved Navn Svend Andersen, f. i Aakirkeby d. 6. Juni 1901, havde trukket sin Pistol ved et Skydetelt. Han, der var beruset, blev derefter ført til Kastellet.

Kl. ca. 3,30 blev der kastet en Bombe ind gennem Vinduet til en Marinevægters Lejlighed, Paa Bjerget 26. Samtlige Vinduer i Lejligheden blev knust. Et Sprængstykke fra Bomben gik igennem Vinduet til en Lejlighed ved Siden af, hvor der skete materiel Skade. Der har tidligere været Attentatforsøg hos den omhandlede Marinevægter.

 

Fra den 1. September til den 2. September.

Kl. 23,07 blev Gernersgadevagten af en tysk Soldat rekvireret til Hjørnet af St. Kongensgade og Kongens Nytorv, hvor Soldaten var kommet i Klammeri med nogle Danskere. Ingen Anholdelser.


231

Kl. 23,25 blev Gernersgadevagten af Station 1 rekvireret til Kultorvet, hvor nogle S.D.-Folk havde følt sig truet af Publikum, hvorfor den ene af dem havde affyret et Skud op i Luften. Da Gernersgadevagten kom til Stede, stod de 2 S.D.-Folk alene paa Torvet. De blev bragt til Shellhuset til videre Afhøring.

Kl. 23,30 blev 2 spirituspaavirkede Medlemmer af Kapajn Sommers Vagtkorps af Station 5 anholdt i "Fattys Kro", Trommesalen 5, hvor de sad og legede med deres Pistoler. Gernersgadevagten blev tilkaldt og medtog de paagældende.

Kl. 23,37 trængte 8 pistolbevæbnede Mænd ind i Børstefabriken, Hannovergade Nr. 8, hvor de afvæbnede 2 Sabotagevagter og derefter forsvandt med 2 Pistoler.

Kl. 24,00 blev Gernersgadevagten af Station 1 rekvireret til Nybrogade ved Hjørnet af Raadhusstræde, hvor 3 tyske Soldater, som mentes at være beruset, havde kastet en Cykel i Kanalen i Nærheden af Thorvaldsens Museum. Den ene af Soldaterne hævdede over for Gernersgadevagten, at Cyklen var hans, og at alle 3 Soldater havde forsøgt at køre paa den oppe fra Raadhuspladsen, og herunder var Baghjulet blevet ekset. Efter at Gernersgadevagten havde opnoteret Soldaternes Navne, fik de Lov til at gaa.

I Døgnets Løb blev der meldt een "Fantasibombe", Kirkevænget Nr. 12 (Privatbeboelse).

 

Fra den 2. September til den 3. September.

Kl. 13,30: Tysk Sikkerhedspoliti foretog Husundersøgelse i Ejendommen Bredgade 47. Det der beskæftigede Personale blev som anholdte ført bort i en tysk Motorvogn. 2 danske Politimænd blev midlertidigt tilbageholdt af tysk Politi, medens Aktionen stod paa

Kl. 14,30 trængte 2 bevæbnede Mandspersoner ind i Grosserer Bildsteins Kontor, Nyhavn 31 E, hvor de tvang Personalet til at udlevere en Skrivemaskine og en Duplikator.

Kl. 17,10 foretog tysk Politi Husundersøgelse i en Lejlighed, Haraldsgade 27, hvor Døren blev sprængt.

Kl. 17,47: "Fantasibombe" mod Kaffebaren Godthaabsvej 25. Intet foretaget, intet sket.

Kl. 18,35 og ca. 18,50 i henholdsvis Metropol-Teatret og i Palladium er der henkastet Flaske med ildelugtende Indhold (carbidagtig Lugt). Ingen anholdte, ingen Uroligheder. Forestillingen kun standset et Øjeblik.

Kl. 23,20 har Gernersgadevagten paa Station 1 afhentet en S.D.-Mand, Einer Christian Hansen alias Kurt Steffens, der som Anmelder var indbragt til Stationen, efter at to civile Danskere havde fornærmet ham paa


232

Gaden. Skønt han var Anmelder, vilde han ikke udtale sig til det danske Politi. Gernersgadevagten bragte ham til Shellhuset.

Kl. 23,20 meddelte en Mandsperson, der navngav sig som "Snehvide" telefonisk til Station 9, at Radioanlægget til Brandinspektør Rasmussens Vogn, der blev stjaalet for faa Dage siden, laa under en Dyne bag ved Carl Allers Etablissement paa Lyshøjgaardsvej. Meldingen viste sig at være rigtig, og Apparatet er nu indbragt til Station 9.

Kl. 0,40 foretog tysk Politi Undersøgelse i Ejendommen paa Hjørnet af Livjægergade og Næstvedgade.

Kl. 00,50 hørte Vagten ved Statsbanernes Centralværksteder mistænkelige Lyde og aabnede Ild. Eftersøgning resultatløs.

 

Fra den 3. September til den 4. September.

Kl. 13,20 blev 2 "Sortbørs-Mænd", af hvilke den ene tilhørte Kaptajn Sommers Vagtkorps, anholdt i Hammerichsgade.

Kl. 21,55 indfandt 2 Mandspersoner sig hos Martini & Andersen, Gammel Kongevej 4-6, hvor de, efter at have holdt en Vagtmand op, tilegnede sig en Akkumulator.

Kl. 22,53 blev en tysk Soldat skudt i det ene Ben af Vagtposten ved Schalburgkasernen paa Blegdamsvej, fordi han ikke havde reageret overfor Vagtens Tilraab.

Kl. 23,42 blev Gernersgadevagten rekvireret til Hjørnet af Frederiksholms Kanal og Nybrogade, hvor nogle berusede tyske Marinevægtere gik og skød med Pistol. De blev ført til Kastellet.

Kl. 0,06 blev Gernersgadevagten kaldt til Raadhuspladsen, hvor en Dansker, der arbejder for Værnemagten, var blevet overfaldet af en dansk S.S.-Mand.

Kl. 0,30 forsøgte 2 berusede tyske Officerer at trænge ind paa Hotel d'Angleterre. Hotellet var fuldt optaget, hvorfor Feldgendarmeriet blev tilkaldt for at ordne Affæren.

Kl. 0,58 meldte Vagten paa Elektricitetsværket i Gothersgade, at 2 tyske Marinesoldater, der kom kørende paa Cykel, havde affyret flere Pistolskud. En Eftersøgning forblev resultatløs.

Kl. 2,45 blev Gernersgadevagten af Station 7 rekvireret til Hjørnet af Østerbrogade og Strandboulevarden, hvor 4 tyske Befalingsmænd i spirituspaavirket Tilstand lavede Gadeuorden.

 

Fra den 4. September til den 5. September.

Kl. 10,05 indfandt 2 pistolbevæbnede Mænd sig paa Landsretssagfører Overlands Kontor. Landsretssagføreren sprang paa dem, og de undløb.

Kl. 16,45 blev Vagten paa Amalienborg tilkaldt til Amaliegade 15, hvor


233

5 civile Personer opholdt sig. Det var tysk Sikkerhedspoliti, som havde foretaget en Anholdelse.

Kl. 21,02: Gernersgadevagten til Hovedbanegaarden, hvor 2 Mænd fra Kaptajn Sommers Vagtkorps var i Skænderi med civile Danskere.

Kl. 21,20: Gernersgadevagten til Vestervoldgade [i. e. Vester Voldgade], hvor nogle berusede tyske Soldater lavede Gadeuorden.

Kl. 22,00 meldtes, at tysk Militær havde overtaget Jernbanebevogtningen fra et ubekendt Punkt sydpaa og til Glostrup. Derefter har D.S.B. trukket sit Bevogtningspersonale, som patrouillerer sammen med Politiet, tilbage paa den københavnske Strækning. Udrykningschefen har efter Aftale med D.S.B. bestemt, at Posterne inddrages for den kommende Nat.

Kl. 22,35: Gernersgadevagten til "Hübners Bar", Stenosgade, hvor en tysk Vagtmand havde været i Slagsmaal med en Kvinde, som undløb. Han blev indbragt til Gernersgade.

Kl. 22,45 meldtes, at 3 pistolbevæbnede Mænd havde trængt sig ind i C.B.-Brandvagten ved Kalkbrænderihavnens Sydkaj. De holdt 18 C.B.er op og fjernede sig med 15 Sæt Udrustningsgenstande og 10 Røgmasker.

Kl. 0,40: En Politibetjent, som var paa Jernbanebevogtning mellem Svanemøllen og Østerport, har meddelt, at der er affyret 2 Karabinskud over Hovedet paa ham udfor Østre Gasværk.

Kl. 6,15 meddeltes, at Nattevagten ved den kgl. Mønt havde set, at en Lastmotorvogn med 5-6 Mand i Løbet af Natten havde kørt paa Amager Boulevard. Han mente, at de havde puttet noget i Kloakerne, da han hørte Lemmene til disse smække.

Kl. 8,21 foretog 4 bevæbnede Mænd et "hold up" hos "Hellesens Enke", Aldersrogade 6, hvor de fratog Sabotagevagterne 3 Pistoler.

 

Fra den 5. September til den 6. September.

Kl. ca. 12,30 trængte 20 Sabotører ind i Fabrikken Ballin & Sønner, Bryggerivej 7, hvor de tilegnede sig 7 Tromlerevolvere og 3 grønne Armbind.

Kl. ca. 13,20 trængte 2 Personer, hvoraf den ene var bevæbnet med Pistol, ind i Skomagermester Rosbergs Forretning, Møntergade 14. Skomagermesteren satte sig til Modværge, hvorefter begge Personer søgte at flygte, hvilket imidlertid kun lykkedes for den med Pistol bevæbnede Mand. Den anden Person blev anholdt og indbragt til Politistationen.

Kl. 14,05 blev der skudt fra Shellhuset. Aarsagen dertil skal angiveligt være, at en Cyklist har raabt til Vagtposten, at han skulde skydes. Da Cyklisten ikke standsede paa Vagtens Tilraab derom, blev der skudt efter ham, uden at nogen dog blev ramt.

Kl. ca. 20,10 blev der ringet paa Entredøren hos Fabrikanterne Larsen,


234

Gammel Jernbanevej 1, og Grønbech, Gammel Jernbanevej 16. Da Døren blev aabnet, fik begge Fabrikanterne rettet en Pistol mod sig, men det lykkedes for dem begge at faa Døren lukket, hvorefter Personerne bortfjernede sig.

Kl. ca. 21,20 har 3 Personer holdt Vagterne ved Sporvognsremisen, Enghavevej 108, op. Efter at Personerne havde konstateret, at Vagtmændene ikke var bevæbnede, bortfjernede de sig uden at foretage videre.

Kl. ca. 22 blev der ringet paa Porten til Hellesens Enke & V. Ludvigsens Fabrikker, Aldersrogade. Portneren lukkede intetanende op, idet den Mand, der ringede paa, jævnligt har afløst som Telefonvagt om Natten paa Fabrikken. Idet Porten blev lukket op, traadte en anden ung Mand frem og holdt Portneren op med Pistol og beordrede ham ind i Portvagtlokalet. De 2 Sabotører bortfjernede sig derefter med en Kuffertradio, en Æske med Lommeelementer og 2 Anodebatterier, ligesom de bortførte 2 Sabotagevagter, Mogens Ellis Larsen og Frants Emil Berggren. Da Fabrikken herefter var uden Sabotagevagter, blev der fra Politistationen sendt 2 Politibetjente til Vagt paa Fabrikken.

Kl. ca. 22,50 trængte nogle Personer ind i Maskinfabrikken Lassen & Asmussen, Strynøgade 7, hvor de fratog Vagten 2 Tromlepistoler.

Kl. 23 blev Gernersgadevagten kaldt til Raadhuspladsen, hvor en beruset tysk Marinesoldat var gaaet amok og herunder slog løs paa Folk. Han blev indbragt til Kastellet.

Kl. 3,15 blev Gernersgadevagten kaldt til Rosenvængets Allé og Kriegersvej, hvorfra der blev skudt. Vagten ved de derværende tyske Tjenestesteder mente at have set nogle mistænkelige Personer i Nærheden, hvorfor han havde affyret nogle Skud. Eftersøgningen forblev forgæves.

 

Fra den 6. September til den 7. September.

Kl. 10,25 indfandt 3 Mænd sig i Pindstoftes Maskinfabrik, Trekronergade 38, hvor Direktøren blev truet med Pistol til at udlevere Vaaben. Da saadanne ikke fandtes, forsvandt de 3 Mænd.

Kl. 13,30 har 4 Mænd, hvoraf 2 var maskinpistolbevæbnede, fra Automobilfirmaet Andersen & Martini, Gl. Kongevej 4, røvet en Personmotorvogn tilhørende Dr. Stier, Vesterport. 2 Arbejdere blev tvunget til at køre med, men blev senere frigivet med Sporvognspenge.

Kl. 14,30 blev Søpolitiafdelingen, Den kgl. grønlandske Handels Plads, Strandgade, holdt op af ca. 8 pistolbevæbnede Mænd, der sammen med en hel Del andre Mænd kom kørende i 2 C.B.-Ambulancevogne. Mændene fandt et eller andet Sted paa Pladsen en Del Rifler, som medtoges. Politiet paa Stedet blev afvæbnet, men Tjenestevaabnene blev tilbageleveret, da Mændene forlod Pladsen.


235

Kl. 21,30 hørte Posterne paa Østerbrogade ved Østerport 2 Skud. De antastede straks efter en Student, som meddelte, at han kort forinden var blevet holdt op af 2 ukendte, civile Mænd, som visiterede ham, men derefter lod ham gaa.

Kl. 22,00 blev en af de ved Den kgl. grønlandske Handels Plads anvendte C.B.-Ambulancevogne fundet henstillet paa Rymarksvej. 6 Mænd, der skal have benyttet Vognen, forsvandt.

Kl. 22,57 tilkaldtes Gernersgadevagten til Dagmarhus i følgende Anledning: En Droskechauffør blev under Kørsel fra Raadhuspladsen i Jernbanegade raabt an af Hans Stadler og Rudolf Schindler, tysk Kriminalpoliti, Shellhuset. Han standsede ikke, hvorefter de 2 Mænd skød efter Drosken. Derefter standsede Chaufføren. De 2 tyske Politimænd satte sig ind i Drosken, skønt Chaufføren forklarede dem, at han var bestilt. Chaufføren blev herefter slaaet. Dansk Politi kom til Stede, men blev truet med Pistol. Under dette kom den tyske Vagt foran "Dagmarhus" til Stede og medtog de 2 tyske Politifolk. Disse var blevet løsladt fra "Dagmarhus", inden Gernersgadevagten ankom.

Kl. 1,00 indfandt 5 pistolbevæbnede Mænd sig i Fabrikken, Jagtvej 155 A, hvor Personalet blev holdt op. En Del Skrivemaskiner og Duplikatorer blev fjernet.

Kl. 1,30 indfandt 10 Mænd sig, i Pindstoftes Maskinfabrik, Trekronergade 38, hvor 3 Sabotagevagter blev holdt op, hvorefter Fabrikken forgæves ransagedes efter Vaaben. Telefonledninger overklippet.

Kl. ca. 2,00 blev der skudt ved Ørstedsværket. Politiets Eftersøgning forgæves.

Kl. 5,45 meldes, at Untersturmführer Hartvig Larsen, f. 29. November 1908 i Assens, Feldpostnr. 5985 A, paa Missionshotellet, Løngangsstræde 27, har begaaet Selvmord ved med sin Pistol at skyde sig i venstre Side af Brystet.

Kl. 7,55 meldtes om "Telefonbomber" i "Aunsø's" Maskinfabrik, Frederiksholms Havnevej 14. Arbejderne har forladt Virksomheden. Politi sendt for at berolige Arbejderne.

 

Fra den 7. September til den 8. September.

Kl. ca. 14,30 har 7-8 Personer forsøgt at holde Vagten ved Tobaksbeskatningen, Frederiksholms Kanal op, men Forsøget mislykkedes. En af Politiet foretagen Eftersøgning medførte, at en af Personerne efter Paavisning blev anholdt paa Højbro Plads.

Kl. ca. 19,45 blev en Politibetjent fra Station 3 afvæbnet af en civil Schalburgmand, der ved Østerport Station holdt Folk op, fordi en Mandsperson havde spurgt ham, om han ikke var Dansker. Da der i det samme kom en Deling Schalburgfolk forbi, og disse indtog en truende


236

Holdning overfor Politimanden, saa denne sig nødsaget til at lade Schalburgmanden gaa.

Kl. ca. 20,30 blev 2 C.B.-Brandmænd fra Brandvagten paa Liselund Skole, medens de var i Færd med at køre en Ambulance ud af Garagen, Frederikssundsvej 165, holdt op af 4 revolverbevæbnede Personer. De 4 Personer skruede C.B.-Pladerne af Ambulancen, hvorefter de bortfjernede sig med disse.

Kl. 20,20 blev Gernersgadevagten kaldt til Amagerbrogade 166, hvor en Motorvogn, der tilhører O.T., havde paakørt en 12-aarig Pige. Chaufføren Kristian Rasmussen, der var beruset, blev af Vagten kørt til Tjenestestedet i Stockholmsgade. Der skete hverken personlig eller materiel Skade ved Paakørslen.

Kl. ca. 21,30 har 7-8 Mandspersoner holdt Vagtpersonalet op ved Kommunens Plads i Ravnholtsgade [i. e. Ragnhildsgade]. Personerne tilegnede sig i Lastvogne, med hvilke de kørte bort efter at have skiftet Nummerplader.

Kl. ca. 22,55 blev der skudt mod en Linie 2 Sporvogn, idet denne passerede ad Amagerbrogade for indadgaaende. En Kugle gik gennem et af Vinduerne, men herudover skete der ingen Skade.

Kl. ca. 3,20 indfandt 2 pistolbevæbnede Mænd sig i Gaarden til Mælkeriet "Enigheden", Lygten 39, hvor de holdt en Chauffør og en Medhjælper op, hvorefter de bemægtigede sig en Lastvogn, der var forsynet med. C.B.-Hospitalsskilte.

 

Fra den 8. September til den 9. September.

Kl. 10,13 blev der af 7 ukendte Mandspersoner foretaget et "hold up" hos "Viking Rubber Comp.", Kigkurren 8. Udbyttet var en Tromlepistol.

Kl. 17,30 indfandt 3 Mandspersoner sig med en Lastbil ved Benzintanken paa Hjørnet af Gammel Køge Landevej og Ellebjergvej, hvor de tilegnede sig 150 l Benzin, der blev fyldt paa 6 Dunke.

Kl. 20,10 blev der af en ukendt Mandsperson affyret 2 Pistolskud mod Chauffør ved det tyske Gesandtskab Helge Holst Olsen paa dennes Bopæl, Lyshøj Allé 26, 3. Chauffør Olsen blev dog ikke ramt.

Kl. 20,17 blev Viggo Erhard Kieme, der tilhører det tyske Politi, af 2 ukendte Mandspersoner paa Hjørnet af Aaboulevarden og H. C. Ørstedsvej dræbt ved flere Pistolskud.

Kl. 20,32 bleven tysk Vagtmand indbragt til Station 3 fra Nyhavn, sigtet for Beruselse og Gadeuorden. Han blev af Gernersgadevagten overført til Kastellet.

Kl. 21,40 blev en Ambulance rekvireret til Hotel d'Angleterre i Anledning af, at en derboende Regierungsrat Schöndienst var kommet hjem til Hotellet med et Skudsaar. Han var sammen med 3 civile tyske Officerer passeret gennem Frederiksberggade, hvor de blev standset af 3 à 4 Per-


237

soner, der udgav sig for tysk Politi og paa gebrokkent Tysk forlangte at se Ausweis. Da Officererne krævede at se de paagældendes Legitimation faldt der et Skud, der saarede Schöndienst, hvorefter de paagældende undløb.

Kl. 22,30 blev der ved et "hold up", udført af 6 Mandspersoner, røvet 5 Pistoler fra Vagten paa Hans Olsens Børstefabrik, Hannovergade 8.

Kl. 22,45 blev en Pressesekretær i Schalburgkorpset Carl Marius Robert Frederiksen anholdt paa Raadhuspladsen, sigtet for Gadeuorden efter at være blevet nægtet Adgang til Café "Czardas".

Kl. 22,50 blev Gernersgadevagten kaldt til Restaurant "Maxim", Dr. Tværgade 44, hvor 2 Personer, tilhørende Værnemagten havde affyret flere Pistolskud under en Strid med en anden Café-Gæst. De blev begge ført til Kastellet, medens Skibsværftarbejder Kai Jørgensen blev indbragt til Station 3. De var alle 3 berusede.

Kl. 23,15 blev Sabotagevagterne paa "Vølund", Øresundsvej 147, frataget 2 Pistoler af 3 ukendte Mandspersoner, som kørte bort i en Motorvogn.

Kl. 23,20 blev Gernersgadevagten rekvireret til "Trocadero", Jernbanegade 6, hvor en civilklædt tysk Soldat havde truet Personalet, fordi han havde mistet en Frakke. Han var noget beruset og blev ført til Kastellet.

Kl. 23,40 saa 2 Vægtere paa "Carlsberg" 4 Mandspersoner komme ud ad Porten Gl. Carlsbergvej 3 med Kufferter og Sække, som de bar hen i en i Nærheden holdende Bil. Vægterne blev holdt i Skak af en af Personerne, der pegede paa dem med en Pistol. Det er endnu ikke konstateret, hvad der var i Kufferterne og Sækkene.

Kl. 3,25 meddelte Politivagten paa Centralværkstederne, at en af Posterne Kl. ca. 2,30 havde affyret et Par Skud efter en Mand, der var kommet indenfor det afspærrede Omraade, og som ikke standsede paa Tilraab. Eftersøgning gav intet Resultat.

Kl. 7,30 indfandt sig ved Burmeister & Wain i Strandgade 6 Mand i lukket Motorvogn. De holdt Vagten op og fjernede sig lidt senere med 22 Staalhjælme.

 

Fra den 9. September til den 10. September.

Kl. 17,30 er der foretaget Droskerøveri under følgende Omstændigheder: 2 Mandspersoner hyrede K 1472 paa Amagerbrogade ved Øresundsvej. I Glommensgade kom yderligere 2 Personer op i Vognen. De kørte alle til en Sidevej til Kongelundsvej, hvor Chaufføren med Pistol blev tvunget til at staa ud og overlade Vognen til Røverne, der kørte ad Taarnby til.


238

Kl. 20,40 meldte Station 9, at der i Valby Langgade er røvet 25.000 Kr. 2 Mand, ansat i Lyshøj Mejeri, var paa Vej til Banken med Beløbet, da de blev indkredset af 3 Cyklister, der med Pistol i Haanden tvang dem til at udlevere Pengene.

Kl. 21,15 har en Person, der var i Besiddelse af tysk Ausweis, truet med Pistol i "Ambassadeur". Pistolen var tom. Manden indsat i Kastellet af Gernersgadevagten.

Kl. 22,55: 4 unge Mandspersoner har ved Holmens Bro paa en Linie 6 Sporvogn overfaldet en tysk Soldat, der maatte føres til Lazarettet paa Nyelandsvej. En Ambulance blev benyttet til en Kvinde, der af de samme 4 Personer var væltet af Sporvognen. Voldsmændene undløb.

Kl. 22,30: 2 tyske Flyveunderofficerer har lavet Værtshusuorden i "Kupeen", Jernbanegade 5. Indsat i Kastellet af Gernersgadevagten.

Kl. 22,30 blev 2 tyske Soldater paa Ravelinen ved Acciseboden indkredset af 4 Mandspersoner. Den ene Soldat fik et Slag i Hovedet med en Totenschlæger, og der blev derefter affyret 5 Skud mod ham. Den anden Soldat flygtede og tilkaldte Hjælp fra Baadsmandsstrædes Kaserne. Den saarede er ramt af 1 Skud i Brystet og 1 i Laaret. Indlagt i Lazarettet. Gerningsmændene undløb.

Kl. 22,50 har ca. 10 pistolbevæbnede Mandspersoner været inde paa Persil Fabrikken paa Gl. Køge Landevej, hvor de fratog Vagterne deres Vaaben og røvede 2 Akkumulatorer og 1 Tønde Benzin. Forinden de fjernede sig, overskar de Telefonledningerne.

Kl. 1,30 trængte 8 pistolbevæbnede Mandspersoner ind paa Brandvagt 53 paa Øresundshospitalet, hvor de holdt C.B.-Personalet op og bemægtigede sig ca. 25 Hjælme og Bælter med Økser.

Fra den 10. September til den 11. September.

Kl. 21,00 henvendte 3 Mandspersoner sig ved Vagttaarnet paa Knippelsbro og forlangte at blive indladt, idet den ene af dem foreviste et Skilt - maaske Politiskilt. Brovagten nægtede at indlade dem, og da de saa, at den tilstedeværende Vagtmand havde Pistol i Haanden, trak de sig tilbage og forsvandt i Mørket.

Kl. 6,45 blev en Sabotagevagt hos Firmaet Borgquist & Co., P. lpsens Allé 20, holdt op og frarøvet sin Tromlerevolver af 2 Mandspersoner, hvoraf den ene var iført C.B.-Uniform.

Kl. 8,12 blev Politiassistent Sillemann, der paa Cykel var paa Vej hjem fra Tjeneste, af to ukendte Mænd skudt ned, da han passerede Børsen. Død ved Ankomsten til Kommunehospitalet.

Der er i Døgnet meldt om "Fantasibombe" hos Figarofabrikken, Klædebo Parkallé.


239

Fra den 11. September til den 12. September.

Kl. ca. 11,10 blev Barbermester Sponholtz dræbt ved Revolverskud i sin Forretning, Holsteinsgade 28.

Kl. ca. 12 trængte 5 Personer ind paa Maskinfabrikken "Titan", Tagensvej 86, og røvede en Pistol.

Kl. ca. 14,45 foretog 5 Mænd et "hold up" i Skotøjsfabrikken, Larsbjørnsstræde 7, hvor de tog 4 Par Ridestøvler.

Kl. 16,25 anholdt 2 Civilpersoner udenfor Hovedbanegaarden ca. 3 Mand, som de tvang ind i en Personmotorvogn, som derpaa kørte bort.

Kl. 18,45 forsøgte 3 Mænd at tømme Benzintanken i Ingerslevsgade ved Dybbølsbroen. Gerningsmændene undslap, men Tankvognen toges i Forvaring af Politiet.

Kl. ca. 23,50 foretog 7 Personer et "hold up" i Gaarden, til "Daells Varehus", hvor de røvede Luftværnsmandskabets Udstyr.

Kl. ca. 01,00 trængte 5 Mænd ind i Gasmotorfabrikken "Vegamo", Nygaardsvej 49. Da der ikke fandtes Vaaben, forsvandt Gerningsmændene igen.

 

Fra den 12. September til den 13. September.

Ukendt Gerningsmand affyrer Kl. 10,15 Pistolskud mod tysk Untersturmführer, medens denne opholdt sig paa en Sporvogn ved Hjørnet af Vesterbrogade-Oehlenschlægersgade. Samtidigt blev to Danskere saaret; de bragtes til Hospital.

Kl. 11,10 blev Oberfeldwebel Georg Francke, Pp Nr. 43212 C frarøvet sin Pistol af tre civilklædte Personer paa Hjørnet af Niels Juelsgade og Holbergsgade. Gerningsmændene undslap.

Kl. 16,22 blev Bryggeriarbejder Hans Christian Hansen, Turesensgade 13 A, 1., overfaldet i sin Lejlighed af to revolverbevæbnede Mænd; det lykkedes Hansen at slaa Pistolen fra den ene af Mændene, hvorefter begge Røvere forsvandt. Hansen har paataget sig Kontraktarbejde i Tyskland, men er ikke tiltraadt.

Kl. 19,55 har ukendte Gerningsmænd affyret Pistolskud mod en tysk Obergefreiter paa Hjørnet af Vesterbrogade og Colbjørnsensgade; Obergefreiteren blev dræbt. Ved Skydningen saaredes en forbipasserende. Assistent, Kaj Heinrich Smith (f. Kbhvn. 9. December 1925), boende Englandsvej 8 B, 2. Sal, hos Forældrene, af et Skud i Maven. Bragt til Kommunehospitalet.

Kl. 20,30 trængte 8 bevæbnede Mænd ind paa Stadsingeniørens Plads ved Haraldsgade og holdt Vagterne op; de fjernede sig med 2 Vogne tilhørende Rydningstjenesten, en Lastmotorvogn K. 27.295 og en Personmotorvogn K 1921.

Kl. 20,55 trængte 5 unge Mænd ind i "Dansk Skotøjsindustri"; Heim-


240

dalsgade 14-16, hvor de holdt Vagten op og røvede 2 Tromlepistoler med 10 Patroner, Sabotagevagtens Legitimationskort og to grønne Armbind.

Kl. 21,30 indbragte Feldgendarmerne en dansk Dame til Station 1, sigtet for at have raabt Svinehund efter en tysk Officer.

Kl. 23,15 trængte en halv Snes bevæbnede Personer ind paa C.B.-Stationen paa Enghaveplads; de røvede en Del Uniformseffekter, saasom Kapper, Hjelme, Gasmasker og Stave. De kom kørende til Stedet, dels i Drosker, dels paa Cykel.

Kl. 0,15 trængte 6 bevæbnede Mænd ind hos Firmaet Seifert, Ny Østergade 15, og tvang Vagten til at udlevere noget Luftværnsudstyr, der beroede i Kælderen, og som bestod af 9 Staalhjelme, 9 Gasmasker, nogle Bælter og 3 à 4 Økser. Det røvede bortførtes paa en Lastmotorvogn.

Kl. 0,40 trængte tre bevæbnede Mænd ind i Maskinfabrikken "Lindholm", Ørnevej 69, og tvang Sabotagevagten til at udlevere 2 Tromlerevolvere.

I Tiden mellem Kl. 23,15 og Kl. 0,50 er der forøvet Indbrud i Færdselsafdelingens Motorkontor og stjaalet nogle Nummerplader. Den vagthavende Sagkyndige blev kaldt ud til et Færdselsuheld paa Amager; det viste sig at være falsk Alarmering. Da han kom tilbage, havde Indbrudet fundet Sted.

Kl. 2,15 anmeldte Chauffør Sofus Vilhelm Andersen, Sdr. Boulevard 95, 1., at han Kl. 22,45 har været Genstand for et "hold up". Paa Holdepladsen Strandvej 49 A blev han hyret af to Mænd, der bad ham om at køre til Hovedbanegaarden med sin Bil K. 31327. Da de havde kørt et Stykke, blev han beordret til at standse, og endnu to Mænd steg ind i Bilen. Med Pistol blev han derefter tvunget ud af sin Vogn, som de fire Mænd derefter kørte bort med. Han blev truet til ikke at anmelde noget om det passerede før Kl. 1,15. Til dette Tidspunkt skulde han faa sin Vogn igen. Den vilde blive henstillet paa Hjørnet af Jagtvej og Tagensvej, hvilket viste sig at være rigtigt.

Kl. 3,30 trængte 15-20 bevæbnede Mænd ind i Gasmotorfabrikken "Vegamo", Nygaardsvej 49, hvor de holdt Vagten op og spærrede den inde, hvorefter Røverne arbejdede paa Fabrikken indtil Kl. ca. 6. De fjernede sig derefter med en Lastmotorvogn med tyske Nummerplader og medtog desuden et Sæt danske Nummerplader og et Jagtgevær. De opbrød alle Skabe og Skuffer i Lokalet og satte Ild paa de to tyske Motorvogne, som brændte op. Ellers ingen Skade paa Bygningen.

 

Fra den 13. September til den 14. September.

Kl. 13,27: Et "hold up" hos Grosserer Chr. Andersen, Kleinsgade 2. 3 pistolbevæbnede Mænd trængte ind og fjernede sig med en Del Vaaben.


241

Kl. 14,20: Gernersgadevagten til Enghavevej 17, hvor en Schalburgmand truede forbipasserende med sin Bajonet; en anden Schalburgmand slog ham ned. Begge til Kastellet.

Kl. 15,18: Gernersgadevagten til Café "Als", Vester Fælledvej 73, hvor 2 berusede tyske Politisoldater lavede Spektakler. De var gaaet, da Vagten kom, men deres Identitet blev konstateret paa Alsgades Skole.

Kl. 17,15: Efter Luftværnsøvelsen paa Grønlandske Handels Plads fik Selskabet telefonisk Meddelelse om, at man snart vilde komme og hente Luftværnsmateriellet. Intet sket.

Kl. 18,46: En stor Lastvogn bemandet med 6 C.B.er kørte ved 18-Tiden ind i Gaarden til Ejendommen, Frederiksholms Kanal 6. 2 C.B.er forlangte, at Portneren skulde udlevere Nøglen til Brandvæsenets C.B.-Depot. Portneren nægtede det, og C.B.erne truede med Pistol. De kom i Haandgemæng, hvorunder Portneren blev haardt saaret af 2 Skud i Maven og Laaret. De andre C.B.er dirkede Laasen til Depotet op og kørte bort efter at have læsset Vognen med C.B.-Udstyr.

Kl. 18,45: "Hold up" hos Firmaet Levison junr., Købmagergade 50, hvor der blev taget Hjælme og forskelligt Luftværnsudstyr.

Kl. 19,05: En Udrykningsdeling lige vendt hjem fra Vesterbrogade, hvor en civil Mand var blevet truet med Pistol af en S.S.-Mand, der blev afhentet af Gernersgadevagten.

Kl. 21,00: "Hold up" i Frederiksberggade 21, 4. 4 bevæbnede Mænd tvang Husvagten Ernst Aage Petersen til at udlevere 4 Staalhjælme og 4 Gasmasker, som de fjernede sig med.

Kl. 22,10: Falsk Alarm saavel af Politi som af Brandvæsenet til Cirkus Belli, Borups Plads. Lidt senere falsk Alarm af Brandvæsenet til Slotsherrensvej 21.

Kl. 22,40: Et "hold up" hos "Andersen og Martini", Gl. Kongevej 4 af 6-7 bevæbnede Mænd, som medtog 2 Personmotorvogne.

Kl. 23,55: 3 pistolbevæbnede Mænd har foretaget et "hold up" paa Fabrikken Magneto, Jagtvej 155. De forlangte at faa Sabotagevagternes Vaaben, men da disse ikke havde nogen, borttog de Fabrikkens Luftværnsudstyr - 4 Gasmasker, 8 Staalhjælme, 2 Træknipler og nogle Lommelygter.

Kl. 23 er 3 Politibetjente blevet afvæbnet i Søpolitiets Vagt i Sundby Havn af 7 ukendte Mænd, hvoraf 2 havde Maskinpistoler og Resten almindelige Pistoler.

Kl. 1,20: Under Udlukningen af Restauration "White Star", Amagerbrogade 84, skød en af Gæsterne et Skud fra Døren mod en anden Gæst, der sad ved et Bord i Lokalet. Denne blev ramt i Laaret.

Kl. 1,20: En Politibetjent, der var civil, er blevet "holdt op" ud for sin Bopæl af 2 unge Mennesker, der fratog ham Pistolen.

Kl. 3,40-4,40 er der af tysk Politi foretaget Ransagning et Antal Steder.


242

Kl. 5,38: Vagten paa Knippelsbro er blevet "holdt op". Der er røvet 4 Rifler med Bajonet og Lædertøj og Ammunition samt 3 automatiske Pistoler. Der kom 3 pistolbevæbnede Mænd fra hver Side og overraskede Vagten.

 

Fra den 14. September til den 15. September.

Kl. ca. 11,05 trængte 5-6 pistolbevæbnede Mænd ind i en Lagerkælder til Hambroesgade 4, hvor der opholdt sig 5-6 Personer. Personalet blev visiteret, hvorefter 2 af dem blev ført ind i et Baglokale og skudt, en tredie sprang ud ad et Vindue og blev saaret. Gerningsmændene undslap. Sagen behandles ikke af dansk Politi.

Kl. ca. 11,15: Eksplosion i en tysk Damper "Irene Oldenburg" ved Refshaleøen. Damperen, en Nybygning, der skulde have været afleveret i Dag, sænkedes.

Kl. ca. 12,25: "Hold up" i Kronprinsessegade 20, Fordelingskontoret for Rationeringsmærker. 4 pistolbevæbnede Mænd indfandt sig paa Kontoret og fjernede sig med 3 gamle Revolvere.

Kl. ca. 15,25: Pistolbevæbnede Personer trængte ind i Barberforretningen, Mozarts Plads 17, hvor de med 5-6 Skud dræbte Barbermesteren Børge Petersen. En af Gerningsmændene blev anholdt.

Kl. ca. 17,55: "Hold up" hos Firma Andersen og Martini, Gl. Kongevej 4. 5 pistolbevæbnede Mænd bemægtigede sig en 5 Personers Hudson Vogn - E. 1636. En Mekaniker Egon Elstrø, Sallingvej 19, blev taget med til Vanløse Station, hvor han blev sat af og fik 25 Øre til Sporvogn hjem.

Kl. ca. 19,20: "Hold up" i Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeningers Afdeling paa Artillerivej, hvor 4 pistolbevæbnede Mænd tvang Vagten til at udlevere 15 Staalhjælme og nogle Økser.

Kl. ca. 20,55 fandtes 2 Personer skudt paa Ørnevej ved Nr. 28. Det viste sig at være 2 Brødre, Anton Victor Nikolajsen, født 4. December 1895, Ørnevej 26, og Rudolf Alexander Nikolajsen, født 29. Maj 1887, Godthaabsvej 204, 3. Den første er død paa Bispebjerg Hospital, den anden indlagt med Skudsaar i højre Knæ og i Maven. Gerningsmanden er kendt.

Kl. ca. 21,15: "Hold up" i Havnevæsenets Vagtlokale paa Larsens Plads. Flere pistolbevæbnede Mænd indfandt sig i Vagtlokalet og tvang Vagtmandskabet til at udlevere 15 Staalhjælme. De forsvandt efter at have laaset Vagtmandskabet inde.

Kl. ca. 21,45: Rudeknusninger i Forretninger i Classensgade 47 og Strandboulevarden 13. Indehaveren af førstnævnte Forretning har tidligere været Medlem af D.N.S.A.P.

Kl. ca. 22,10 blev Jord- og Betonarbejder Knud Magnus Hansen, født 9. Marts 1915 i København, Adelgade 17 B, 1., skudt ned paa Hjørnet af


243

Borgergade og Dr. Tværgade. Han var ramt af flere Skud i Hovedet og død ved Ankomsten til Hospitalet. Gerningsmanden, en dansk Statsborger, der forretter Tjeneste i S.D., blev anholdt.

Kl. ca. 22,20: En Overbetjent fra Station 9 og flere civile Personer er i Kvarteret omkring Kjeldsgaardsvej blevet standset af en pistolbevæbnet Mand, der derefter forsvandt. Der skete ikke yderligere.

Kl. ca. 22,45: "Hold up" i Fabrikken Lyfa, Blankavej 34. 2 pistolbevæbnede Personer tilegnede sig Gasmasker og Staalhjælme.

Kl. ca. 22,50 blev en C.B.-Betjent "holdt op" paa Kongens Nytorv af 2 pistolbevæbnede Mænd, der tog hans Kappe, Hue og Livrem.

Kl. ca. 23,15: Rudeknusning, Præstelængen 11, 2., hos Kitner. Politisk Motiv.

Kl. ca. 23,40: Station 6 melder om kraftig Skydning paa Blegdamsvej ved Nr. 6. Ingen Skade. Det blev ikke konstateret, hvor Skydningen stammede fra.

Kl. ca. 23,45: "Hold up" paa C.B.-Understation i Rughavevej Skole. 3 pistolbevæbnede Mænd røvede 12 Staalhjælme.

Kl. ca. 23,48: Udrykningstjenesten til Svanemølle Remise, hvor nogle Mennesker var set klatre over Plankeværket til Remisen. Intet mistænkeligt fundet.

Kl. ca. 23,55: Gernersgadevagten tilkaldt til Nordhavn Station, hvor en beruset tysk Marinesoldat havde forsøgt at stjæle en Cykel. Han blev anholdt og ført til Kastellet.

Kl. ca. 0,45: Ildløs i Vaskeriet Gefion, Provstevej 5, hvor der skete stor Skade. Sabotage er ikke udelukket, idet Vaskeriet arbejder for Værnemagten og tidligere flere Gange har været udsat for Sabotage.

Kl. ca. 3,40 hørtes Skydning omkring Rodosvej. Intet observeret.

Desuden har der i Døgnets Løb været falsk Alarm til Politiken og Fantasibomber ved Strandvej 2.

 

Fra den 15. September til den 16. September.

Kl. 14,10 indfandt 10 pistolbevæbnede Mænd, kørende i en blaa Lastvogn, sig i Firma Bjarko, Jyllingevej 52, og holdt Lagerforvalter Ernst Kongsted op, hvorefter de fjernede sig med 10 tomme Syreballoner.

Kl. 17,50 meddeles om Tyveri af 2 Nummerplader fra Motorcykel K. 48111. Motorcyklen stod uden for Holsteinsgades Skole.

Kl. 18,15: "Hold up" i Direktoratet for Vareforsyningen, Christian d. IX's Gade 7, hvor der af 2 ca. 20-aarige Mænd under Trusel med Pistol blev røvet 4 Staalhjælme.

Kl. 19,25 meddeles fra Direktør Jonsen, Dansk Papirvarefabrik, Rantzausgade 62, at Fabrikkens Lastvogn K. 34944 var blevet tvunget til at køre til Humlebækgade, hvor der blev optaget Personer, og Chaufføren


244

blev nu frataget Førerbevis og anbragt bag i Vognen bag en nedrullet Presenning. Vognen blev kørt til Vennemindevej, hvor Chaufføren blev sat af med Besked om ikke at foretage sig noget den første 1 1/2 Time. Kl. 16,55 blev Fabrikkens Kontor ringet op, og der blev meddelt, at Vognen stod paa Æblevej, hvor den blev fundet uskadt. Førerbeviset laa i Vognen. Kl. 17,30 ankom den truede Chauffør til Fabrikken og meddelte det passerede.

Kl. 20,30 sendtes en Ambulance til Lille Kongensgade 16, hvor et tidligere Medlem af S.S. Kaj Sundby, f. d. 19. December 1912 i København, Fredericiagade 31, 2., havde skudt sig i Tindingen. Død ved Ankomsten til Hospitalet. Det oplystes, at han først havde forsøgt at skyde sin Hustru, der havde søgt Separation, men Pistolen klikkede.

Kl. 20,45: Gernersgadevagten tilkaldt til Store Kongensgade ved Dr. Tværgade. En tysk Sømand blev truffet beruset og blev medtaget af Gernersgadevagten.

Kl. 21,35: Gernersgadevagten tilkaldt til Station 5, hvor Vagtmand Helge Velander Mogensen var anholdt for at have forsøgt at forhindre en Anholdelse samt for Vold mod Politiet. Han stod til Afsoning af 5 Maaneders Fængsel og blev afgivet til Feldpolitiet og overført til Vestre Fængsel.

Kl. 21,50: Gernersgadevagten kaldt til Hotel Ansgar, Colbjørnsensgade 29, hvor 2 tyske Civilpersoner - ansat i Postcensuren - havde staaet og sammenlignet deres Pistoler. Pludselig gik et Skud af og ramte den ene Person i Brystet; han blev kørt til Lazarettet paa Nyelandsvej, og Personen, der havde affyret Skuddet, blev bragt til Dagmarhus.

Kl. 21,55 var tysk Militær til Stede i Café Luna, Jagtvej 163. Der var blevet skudt og foretaget Anholdelser. Stationens Personale var blevet afvist. Senere meddeltes fra Gernersgadevagten, at tysk Politi havde foretaget Razzia efter Vaaben. Der menes ikke at være fundet noget, men 3-4 Personer var blevet anholdt. Grunden ukendt. Personernes Identitet ikke oplyst.

Kl. 22,30 meddeles fra Station 7, at en Politibetjent havde hørt en tysk Vagtpost paa Serridslevvej raabe "Holdt" til en Cyklist og samtidig skyde efter ham. Cyklisten fortsatte, og der blev igen skudt. Politibetjenten standsede op, men blev af Vagtposten beordret til at køre videre. Det vides ikke, om Cyklisten blev ramt.

Kl. 23,05: Gernersgadevagten tilkaldt til Station 8, hvor en Person med tysk Ausweis var indbragt for at have foranlediget Opløb.

Kl. 23,20: C.B.-Brandvagt paa Peter Vedels Gades Skole "holdt op" af 10 pistolbevæbnede Mænd, der tiltvang sig Adgang til Depotet, hvor de tog Udrustning til 10 Mand. De klædte sig om paa Stedet og tog deres civile Tøj med, da de gik.

Kl. 23,20 hørtes et Skud paa Nytorv, og en C.B. havde meddelt, at


245

han var blevet truet med Pistol. C.B.en kunde dog ikke genkende Personen, der havde truet ham, og Eftersøgningen gav intet Resultat.

Kl. 0,15: C.B.-pligtig 22873 Knudsen, Rantzausgade 50 B, 5., har anmeldt til Station 6, at der Kl. 23,15 indfandt sig 2 pistolbevæbnede Mænd paa hans Bopæl og tvang ham til at udlevere C.B.-Uniform, Staalhjælm og Gasmaske. Han fik Paalæg om ikke at gøre Anmeldelse det første Kvarter.

Kl. 0,15: Melding om kraftig Skydning paa Raadhuspladsen. En Deling af Udrykningstjenesten blev afsendt og Gernersgadevagten tilkaldt. Gernersgadevagten oplyste senere, at da Vagten ankom, laa der mindst 6 saarede Personer paa Midterpartiet af Raadhuspladsen. Vagten blev modtaget af tyske S.S.-Soldater, der anmodede Vagten om at forsvinde, da dansk Politi intet havde at gøre der. Vagten oplyste saa, at det var den blandede tysk-danske Kommando, hvorefter de tyske Soldater meddelte, at 4 Taxavogne var kommet kørende fra Frederiksberggade mod Vesterbrogade, og da de passerede Raadhuspladsen, blev der skudt fra Vognene med Maskinpistoler i Retning mod Dagmarhus, og det var herunder, at de saarede var blevet ramt. Efter Oplysning fra Brandvæsenet blev samtlige saarede bragt til Lazarettet paa Nyelandsvej efter Ordre fra tysk Militær, og Ambulancen blev ledsaget af bevæbnede Soldater. Der blev fundet 20-30 tomme Patronhylstre til Maskinpistoler paa Fortovet langs Kørebanen over Raadhuspladsen. De posthavende Politibetjente paa Raadhuspladsen har oplyst, at de saa en tysk Lastvogn komme kørende. I Nærheden af Kiosken sprang en Del bevæbnede tyske Soldater af Vognen, hvorefter de begyndte at skyde med Maskinpistoler, Politibetjentene har ikke set de af de tyske Soldater omtalte 4 Taxavogne. 2. Afdeling underrettet og undersøger Sagen og har senere oplyst, at der ialt er indbragt 15 saarede til Lazarettet paa Nyelandsvej, hvor de 7 blev indlagt og 8 overført til andre Hospitaler. 2 blev indlagt paa Bispebjerg, 4 paa Kommunehospitalet og 2 dimitteret efter Behandlingen.

Kl. 1,25: Droskechauffør Sofus Bagerskov er med sin Droske K. 1204 i Husumgade "holdt op" af 6 Personer, der tvang ham til at tage Plads inde i Vognen, medens en af Personerne førte Vognen rundt i Byens Udkant for til sidst at sætte ham af paa Islevhusvej. Personerne kørte videre med Vognen, og der blev sagt til ham, at han kunde finde Vognen et Sted i Byen.

Kl. 3,50: Posterne ved Aunsøes Maskinfabrik, Frederiksholms Havnevej Nr. 14, menes at være blevet beskudt. Undersøgelse foretaget af Politiet med Hunde, men intet mistænkeligt fundet.

Kl. 7,50 meddeles, at der i Nat har været Rudeknusning i Viktualieforretningen, Teklavej 14. 4 Ruder knust. Forretningens Indehaver Anton Christensen har handlet en Del med Værnemagten.

Der er i Døgnets Løb meldt om Fantasibomber til Madsen & Asmussens Maskinfabrik, Strynøgade 7, og til Palladium, Vesterbrogade.


246

Fra den 16. September til den 17. September.

Kl. 10,15 blev der ved Overfald røvet nogle faa Pistoler af ældre Model i Tandhjulsfabrikken "Stub", Raadmandsvej [i. e. Raadmandsgade] 68.

Kl. 11,10 har en ukendt pistolbevæbnet Mand truet Ekspeditricen i Platan Kiosken, Vester Fælledvej 2, til at udlevere sig Beholdningen af "Fædrelandet" og "Kritisk Ugerevy", som han derefter rev i Stykker.

Kl. 12,00 blev der af ukendte Personer henlagt Blomster paa det Sted paa Raadhuspladsen, hvor en Del Personer afvigte Nat blev saaret ved Skud. Blomsterne blev fjernet af Politiet og henlagt paa Vestre Kirkegaard.

Kl. 12,20 blev Viktualiehandler Meier, Torbenfeldtsvej 1, af ukendte Gerningsmænd skudt ned i sin Forretning.

Kl. 12,55 blev Lædervarehandler Kongsted Christensen, Stefansgade 22, af 2 ubekendte Mænd skudt ned i Grøntforretningen, Stefansgade 10, hvor han var Kunde.

I Tidsrummet Kl. 12-13 verserede der rundt i Byen stærke Rygter om total Arbejdsnedlæggelse indtil den 18. ds. Kl. 12. Motiveringen skulde være den samme som for Arbejdsnedlæggelsen i sønderjydske og jydske Byer. Dagbladenes tekniske Personale nedlagde Arbejdet Kl. 12. I Løbet af de nærmeste Timer lukkede en Del Restaurationer og ligeledes en Del Butikker. Nedlæggelsen af Arbejdet bredte sig i Løbet af Eftermiddagstimerne. Ved 18-Tiden oplystes det, at Teatre og Biografteatre ikke spiller før Mandag. Ved 19-Tiden var Lukning af Restaurationer total Kl. 19,30 meddelte Københavns Sporveje, at Driften nu blev indstillet indtil Mandag Kl. 12. Aarsagen var, at et stort Antal telefoniske Henvendelser til Remiser og Mandskabsstuer havde gjort Sporvejspersonalet utrygt. Det kom den følgende Time under Sporvejstrafikkens Afvikling til enkelte mindre Episoder paa Sporvognene, hvis Vognstyrere blev truet med det Henblik at faa dem til snarest at køre i Remiserne, men ingen Personskade indtraf. I Løbet af Aftenen indstillede Taxa-Droskerne og Lillebilerne kørselen, der først optages Mandag Kl. 12. Aarsagen var Trusler dels til Centralerne, dels direkte overfor Chaufførerne.

Kl. 16,00 er der fra Kommuneskolen i Dronningensgade røvet 8 Staalhjælme og 6 Gasmasker.

Kl. 16,55 er der fra Kommuneskolen i Prinsessegade røvet 6 Staalhjælme.

Kl. 17,00 eksploderede en mindre Sprængladning under Jernbanetoget fra Vanløse mod Frederikssund. Ingen Skade paa Spor eller Materiel.

Kl. 18,00 forsøgte ukendte Personer at standse Sporvognene i Istedgade. Politiet omgaaende Herre over Situationen. Sporvejslinierne blev forlagt fra Istedgade til Vesterbrogade.

Kl. 21,40 blev et Antal Staalhjælme røvet i Rydningstjenestens Vagt, Aarhusgade 88.


247

Kl. 23-7 var samtlige Sporvognsremiser under Bevogtning af Politi.

Kl. 0,30 blev Prokurist Pries Jensen, Charlottenlund, der sammen med sin Hustru paa Svanemøllestationen afventede et nordgaaende S-Tog, af en tysk Soldat afkrævet Legitimationskort under Trusel med Pistol. Hustruen havde glemt sit Legitimationskort, hvorfor hun blev holdt tilbage, medens Manden blev tvunget til at stige ind i Toget. Kl. 2,15 meddeltes, at Fru Pries Jensen var kommet til Stede. Hun skal angiveligt have været Genstand for Voldtægt forøvet af en tredie Person.

Kl. 5,30 blev Ruden knust i Cigarforretningen, Mellemtoften 4. Der blev muligt stjaalet 100 Kr. fra Kasseapparatet. Motivet ukendt.

Kl. 9,00 oplyste Statsbanernes Togkontor paa Forespørgsel, at Jernbanedriften - herunder S-Togene - hidtil har været gennemført normalt.

I Løbet af Eftermiddagen og Aftenen var der en Del Smaauroligheder i Vesterbrokvarteret, hvor ungdommelige Urostiftere forsøgte at tænde Baal og i øvrigt foranstalte Uro. Enkelte andre Steder i Byen ligeledes forsøgt, men Politiet var i alle Tilfælde omgaaende Herre over Situationen.

Der har enkelte Steder været nedlagt Blomster paa Gaderne, men disse er i alle Tilfælde straks blevet fjernet af Politiet og enten kørt til et Hospital eller en Kirkegaard.

Der har i Løbet af Døgnet været Melding om en Del Fantasibomber.

I Tiden fra den 16. September Kl. 15 og indtil den 18. September Kl. 15 er Ordenspolitiet i udvidet Beredskab.

 

Fra den 17. September til den 18. September.

I Løbet af Formiddagen blev der henlagt Blomster enkelte Steder i Byens Gader fortrinsvis paa Steder, hvor der den seneste Tid er saaret eller dræbt Personer. Samtlige Blomster blev straks opsamlet af Politiet og henlagt paa en Kirkegaard.

Kl. 12-13 var der nogen Sammenstimlen paa Raadhuspladsen. Der blev straks indsat en betydelig Politistyrke til Patrouillering paa Raadhuspladsen, Vesterbros Passage og Vesterbrogade. Ro og Orden blev opretholdt hele Dagen.

Kl. 17,30 blev der kastet illegale Blade ud fra Ejendommen Borgergade 87. Tysk Militær og Politi til Stede. Dansk Politi til Stede, da en Del Mennesker var samlet i Gaden.

I Løbet af Eftermiddagen konstateredes Opklæbning af Plakater med sovjetvenligt og tyskfjendtligt Indhold især i visse Kvarterer paa Vesterbro og Nørrebro.

Kl. 18,25 eksploderede en Taagebombe paa S/S "Erland", hvor Vagtmandskabet havde eksperimenteret med den.


248

Kl. 20,35 forsøgtes Baal antændt paa Hjørnet af Saxogade og Matthæusgade. Ordenen straks genoprettet.

Kl. 21,55 afhentede Gernersgadevagten paa Søborg Politistation en anholdt med tysk Ausweis.

Kl. 23,15. afhentede Gernersgadevagten i Søborg 2 Mandspersoner, der havde forsøgt at trænge ind til en Jordemoder.

Kl. 0,55 afhentede Gernersgadevagten paa Station 3 den for Husspektakler anholdte Orla Sørensen, som paa Stationen havde oplyst, at han var Desertør fra "Frikorps Danmark".

KL. 2,10 knustes en Rude i Kolonialforretningen, Livjægergade 45. Formentlig politisk Motiv, idet den tidligere Indehaver af Forretningen var Medlem af D. N. S. A. P.

Kl. 23,47 begik en 55-aarig ugift Kvinde Selvmord paa Jernbanen ved Hellerup Jernbanestation, idet hun kastede sig foran S-Toget.

Der har i Døgnets Løb været Anmeldelse om Fantasibomber forskellige Steder.


[249]


 

IV.

Redaktør Søren Hansens Beretninger
om Tiden fra den 19. September 1944 til den
4. Maj 1945.

Efter at Politiet den 19. September 1944 var sat ud af Funktion, udsendtes gennem Overborgmesterens Sekretariat paa alle Hverdage en af Redaktør Søren Hansen redigeret Oversigt over Begivenheder i Forbindelse med den tyske Besættelse.

For at forebygge, at Tyskerne, hvis de fik Klarhed over denne Udsendelse, skulde betegne den som "illegal", og da Overborgmesteren ønskede at tage det fulde Ansvar i Tilfælde af en saadan eventuel Opdagelse, blev den daglige Beretning ledsaget af en saalydende Skrivelse:

 

Overborgmesteren i København.

O.B. 202/45.

I Fortsættelse af tidligere Skrivelser fremsendes herved til Deres personlige Orientering en fortrolig Oversigt af Dags Dato, hvilken Oversigt paa Magistratens Foranledning er redigeret af Redaktør Søren Hansen.

Viggo Christensen
sign.

 

Absolut strengt fortroligt.

Til Orientering for Medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Tirsdag den 19. September Kl. 16,30.

Besættelsesmagten har i Løbet af Dagen opløst det danske Politi. Der blev blæst Luftalarm Kl. 11, og samtidig hermed gik tyske Politisoldater til Angreb paa Byens Politistationer. Paa Politigaarden gik det forholdsvis let med at trænge ind, men der maatte dog anvendes Haandgranater, og fra en Kanon, som var kørt op, affyredes 3 Skud. Man mener, 5. Kolonne har været i Virksomhed. De afvæbnede Betjente og overordnede Politifolk blev kørt bort i Lastbiler. Opsamlingsstedet var nogle store Vareskure i Frihavnen. Afvæbningn foregik dog ikke uden Episoder.


250

Der ydedes Modstand paa Stationerne i Antonigade, Under Elmene (her anvendte Tyskerne Haandgranater og beskadigede Stationens Facade) og i St. Kongensgade. - Da de danske Luftværnsmyndigheder var klar over, at ingen fremmede Flyvemaskiner var inde over Byen, blæste de af, og Folkene gik hjem, da de var klar over Politiets Skæbne. Paa den nye Politiskole ved Artillerivej kom det til et kraftigt Sammenstød i Form af en livlig Skudveksling.

 

Drevet tilbage fra Amalienborg Plads 3 Gange.

Til Amalienborg Slotsplads indløb en Melding om, at man snart kunde vente tysk Militær paa Pladsen. I Hast blev der lavet Spærringer, Skudstillinger og lette Barrikader. Hele tre Gange blev Angriberne drevet tilbage med et Tab, som anslaas til at være hen ved en halv Snes Døde og 30-40 Saarede. Angrebet førtes fra Ny Toldbodgade og Havnekvarteret. I Forsvaret deltog ogsaa Civile, som Tyskerne mente at spore tilbage til Ejendommen Amaliegade 39. Der blev kastet Bomber ind i Ejendommen, som hurtigt stod i Brand. Branden bredte sig til Naboejendommene, Amaliegade 37 og 41. Det tyske Militær nægtede det danske Brandvæsen og Ambulancerne Adgang til Brandstedet. - Det synes, som om der er givet Ordre til det tyske Militær om at trække sig tilbage fra Amalienborg. Politiet holdt Stand og bevogter stadig Slottet. Der blev affyret ca. 15.000 Skud paa og omkring Slotspladsen. Under Sammenstødet saaredes Palæforvalter, Kaptajn Schlichtkrull svært.

Blandt de kendte Politifolk, hvem det lykkedes at bringe sig i Sikkerhed under Razziaen er følgende: Formanden for Dansk PoIitiforbund (Ordenspolitiets Landsforbund), Hr. Schytt-Larsen, Formanden for Københavns Politiforening, Hr. Erik Lykkestrup, Politikommissær Groes-Petersen (Lederen af Stationen Under Elmene), den ledende Politiadvokat Henry Kudsk samt Politikommissær Bjerring. Man skønner, at der her i København er taget 1/3 af Ordenspolitiets Folk - nogenlunde svarende til Vagtholdets Størrelse - samt 1/2 af Kriminalpolitiets Folk. I Provinsen er Politiet nogle Steder sendt hjem efter at være afvæbnet (bl. a. i Sønderborg). Paa Bornholm er der endnu ikke sket noget for Politiets Vedkommende.

Det meddeles, at Dr. jur. Popp-Madsen har tilbudt Justitsministeriet at lede et reorganiseret dansk Politi.

Først paa Eftermiddagen udbrød Generalstrejke i København. Ved 12-Tiden blev en Sporvogn paa Kongens Nytorv beskudt med Maskingeværer, og 3 uniformerede Tjenestemænd arresteredes paa Raadhuspladsen. Personalet indstillede derfor Driften mellem Kl. 13 og 14. Sporvejsfunktionærernes Formand udtaler dog, at Funktionærerne er parat


251

til at køre i Morgen tidligt, dersom Forholdene tillader det. - S-Togene indstillede ogsaa Driften om Eftermiddagen, og efter KL. 17 annulleredes Togafgang i Fjerntrafikken.

Belysningsvæsenet: Driften opretholdes, men alt Personale udenfor den egentlige Driftstjeneste har nedlagt Arbejdet. Værnemagten indfandt sig ved Middagstid paa H. C. Ørstedsværket og sikrede sig Driftsbestyrer Roos, men løslod ham kort efter. Paa andre Værker kom de og fjernede Politi og C.B.'erne. Sabotagevagterne nedlagde de fleste Steder Arbejdet, da de blev generet og stenet.

Vandforsyningen: Politi og C.B.'erne fjernedes ved Middagstid. Driften opretholdes, men paa Grund af det voldsomme Forbrug kunde der til Tider ikke tappes fra Husholdningshanerne.

 

Onsdag Formiddag den 20. September.

Det forlød i Morges, at en større Styrke af Politiet skulde være udskibet sent den foregaaende Aften. Hvorvidt dette virkelig er Tilfældet, er i Øjeblikket svært at konstatere paa Grundlag af danske Kilder. Saa meget staar dog fast, at der virkelig er ført internerede Politifolk ombord i et Skib, men paa ansvarlige Steder har man den Teori, at dette er sket af Sikkerhedshensyn, eller rettere af Frygt for Befrielsesforsøg. Skibet er gaaet ud paa Yderreden. Der er skudt ret kraftigt i Frihavnskvarteret i Nat, men der foreligger intet om Episoder, saa det er sandsynligt, at der kun har været Tale om Skræmmeskud.

De ledende Politifolk er bragt til Turisthotellet, hvor bl. a. Rigspolitichef Begtrup-Hansen, Vicepolitichef Arthur Dahl, Politiinspektør von Magius, samt vistnok Politidirektør Stamm opholder sig. Statsadvokat Hoff, Vicepolitiinspektør Dahl-Jensen og enkelte andre (f. Eks. Lederen af det flyvende Korps, Politikommissær Bjerring) var tilfældigvis ikke paa Politigaarden, da Tysketne omringede den, og de befinder sig derfor ikke i deres Varetægt. Af Opdagerkorpset er kun omkring en Trediedel anholdt, idet Resten enten havde haft Nattjeneste eller skulde have Eftermiddagstjeneste eller af andre Aarsager ikke befandt sig paa Politigaarden eller Stationerne. Indrykningen paa Politigaarden menes at være sket med civile "Fortropper", der simpelthen er bragt ind som "Kunder" med lovligt Ærinde. Paa Slaget Kl. 11 brød de gennem Dørene (de fleste Døre paa Politigaarden er ulaasede om Dagen), og stillede Mandskabet overfor skudklare Maskinpistoler. I Stueetagen naaede en Del af Opdagerne at springe ud gennem Vinduerne og forsvinde, skønt der blev skudt livligt efter dem. Baade Kvinder og Mænd blev dirigeret ned i Gaardene, hvor de maatte staa i tre Timer. Ved 14-Tiden blev det meddelt, at alle Polititjenestemænd over 60 Aar kunde faa Lov at tage hjem,


252

og senere fik ogsaa de 56-60-aarige Lov til at gaa. Alle var da afvæbnet. Resten af Styrkerne blev i "Prærievogne" bragt bort fra Gaarden, de fleste til Frihavnen og andre til Alsgades Skole. Imidlertid er det nu konstateret, at enkelte af Politimændene er ført tilbage til Politigaarden, f. Eks. Formanden for Dansk Kriminalpolitiforening, Kriminalassistent Holton, medens bl. a. Spangtoft og Pangø fra Statsadvokatens Afdeling, befinder sig paa Shellhuset.

Indtil i Gaar Eftermiddags var paa Hospitalerne indbragt 26, hvoraf 4 er døde. I Morges noteredes yderligere indbragt 17, deraf 2 døde. Nettotallene var saaledes 6 døde og 37 saarede. I Dag ved Middagstid var Antallet af døde steget til 8, men af saarede henlaa paa dette Tidspunkt kun 19, idet de øvrige har kunnet udskrives efter ambulant Behandling.

De Døde: 1. Fuldmægtig i Finansministeriet Lauritz Hvorslev, Torbenfeldtsvej 31. - 31 Aar.

2. Toldelev Jørgen Jacobsen, Glamsbjerg Allé 23, Taarnby, f. 15. April 1928.

3. Laboratoriernedhjælper Frantz Helmuth Neumann, Kongevej 68, Taastrup, f. 18. April 1911 (gift).

4. Kemigraf Bergmann Lundberg-Hansen, Agertoften 10, f. 21. August 1902 (gift).

5. Poul Magnus Nielsen, Nørregaardsvej 153, Rødovre, f. 28. August 1910. Gift. (Dræbt ved Amalienborg).

6. Fhv. Arbejdsmand Harald Arthur Eriksen, Oehlenschlægersgade 28, f. 28. Oktober 1885 (dræbt ud for Laksegade 50).

7. Lagerekspedient Mogens E. Bjørnsson, Bredgade 69 A, f. 25. Maj 1920 (dræbt ud for Kunstindustrimuseet).

8. Stabsofficiant Alfred Peder Larsen, Strindbergsvej 52, f. 13. December 1886 (dræbt i Vinduet til Statens civile Luftværn, Sct. Annæ Plads).

Mellem de saarede fra Amalienborg Politibetjentene Olsen, Aaboulevarden, og Brandt, samt Larsen, Ejderstedgade 6. Endvidere Kaptajn Schlichtkrull, der er haardt saaret af Skud gennem Maven.

Efter det foreløbigt oplyste synes Situationen paa Amalienborg at have udviklet sig saaledes: Da Bevogtningsstyrkens Leder blev klar over, at der skete Angreb paa Politistationen i St. Kongensgade, fordelte han en "fremskudt Styrke" af sine henved 100 Politibetjente i alle Trappegangene i de tilstødende Gader. Fra Trappevinduerne kunde man derfor aabne Ild mod de første tyske Patrouiller, der forsøgte at forcere Slotspladsen. Tyskerne havde flere saarede og maatte trække sig tilbage. I Mellemtiden trak de danske Politifolk sig tilbage til Slotspladsen og gjorde sig klar til Kamp. Afspærringer med Pigtraad og spanske Ryttere var i Mellemtiden etableret, tildels ved Civiles og CB-Folks Hjælp. Kort efter ankom de tyske Forstærkninger, der bestod af ca. 100 Marinere,


253

som imidlertid blev standset ved Spærringerne og ikke formaaede at bryde disse. Det kom til en voldsom Ildkamp, der varede et Par Timer. Ud for Larsens Plads var de tyske Orlogsfartøjer blevet forhalet, saa de laa paa Højde med Slottet. Kanonerne ombord blev gjort skudklare, men kom ikke i Funktion. Kl. 14,30 blev Kampen indstillet, idet man da fra tysk Side meddelte, at hele Udviklingen paa Amalienborg var "en dybt beklagelig Misforstaaelse"; det havde selvfølgelig ikke været Hensigten, at Kongens Politivagt skulde afvæbnes. Tyskerne vilde straks trække sig tilbage og overlade det danske Politi at varetage Bevogtningen af Kongen.

Under Kampen blev paa dansk Side tre lettere og een (Kaptajn Schlichtkrull, Kongens Adjudant) alvorligt saaret. Paa tysk Side anslaas Tabene til mindst en halv Snes Døde og 3-4 Gange saa mange Saarede. Civile deltog paa dansk Side med stor Energi, og i et Øldepot i Amaliegade blev indrettet "et Nødfort". Da almindelig Ammunition var opbrugt, brugte man Bajere som "Haandgranater" med betydelig Virkning. Tyskerne holdt sig i stor Afstand, mens "Granaterne" susede ned gennem Gaden.

Under Besættelsen af den røde Bygning kom det til Episoder, hvis Enkeltheder endnu ikke er fuldt oplyst. Tyskerne dræbte Kontorfuldmægtig Hvorslev og saarede to Mænd - Sekretær Axel Andersen og en CB'er - alvorligt.

Studenterforeningen skulde være rømmet til Kl. 12, saaledes som Tyskerne havde forlangt det, da de den foregaaende Dag rekvirerede Bygningen. Midt under Luftalarmen Kl. 11,30 ankom Tyskere til Foreningen, hvor en Del Studenter blev "antruffet" i Tilflugtsrummene. De blev alle taget i Forhør og maatte navnlig redegøre for, hvor de opholdt sig sidste Onsdag Nat (den magre Razzia's Nat). Først Kl. 19 blev de løsladt. Tyskerne gav som Grund for Tilbageholdelsen, at de derved regnede med at udelukke enhver Risiko for, at der skulde findes Bomber udlagt i Bygningen.

 

Onsdag Eftermiddag.

Togtrafikken: Al Toggang blev i Løbet af Eftermiddagen standset over hele Sjælland og vistnok tillige paa Fyn og det meste af Jylland. Dog kom Jyllandstoget igennem. Det ankom Kl. 22,30 - en Time forsinket. Ogsaa S-Togene i København var standsede. I Provinsen ligger adskillige Banegaarde og Stationer fuldstændig døde hen. Det gælder saaledes Fredericia og Aarhus. To Færger kom i Dag over Storebælt, men kun med Gods og lokale Rejsende.

Sporvognene: Sporvognstrafikken standsede i København i Løbet af


254

de tidlige Eftermiddagstimer. Den blev forsøgt genoptaget i Dag til Morgen, men mange Steder var der rejst Hindringer i Sporene, og Sporvejspersonalet blev mødt med Trusler. I Løbet af de tidligste Formiddagstimer blev det bekendt, at Strejken i København fortsatte, og videre Forsøg paa at genoptage Sporvejsdriften blev opgivet.

Det meddeles nu, at et tysk Skib med ca. 1700 Politimænd ombord har forladt København destineret til Hamburg, hvor de danske Politimænd antagelig interneres.

Paa Radioen udviklede Situationen sig i Gaar saaledes: Kl. 11,05 indfandt den tyske Radiocensor sig i Radioavisen og forelagde Redaktør Johs. Sørensen "Opraab til det danske Folk", underskrevet af General Pancke. Opraabet skulde omgaaende oplæses i en Serie Ekstraudsendelser. Johs. Sørensen nægtede at fungere som Speaker. Kort efter kom Redaktør Grunnet til. Ogsaa han nægtede at oplæse det tyske Opraab. Censor erklærede, at han vilde forelægge Spørgsmaalet for Dr. Lohmann og gik til dennes Kontor. - De to Pressemænd skyndte sig samtidig ud af Bygningen. Paa Vej ned ad Trappen passerede de en Stormafdeling sorte SS-Folk (med smaa Dannebrogsmærker paa de sorte Hjelme): De anførtes af SS-Standartenführer Bjørn Sveinsson Bjørnsson, en Søn af den islandske Minister. Hele Bygningen blev besat og alle Udgange skarpt bevogtet. Ingen af de danske Speakere med Undtagelse af Fru Grethe Otto befandt sig i Bygningen, men Tyskerne medbragte som Speakeremner Leo Clauson-Kaas og desuden Harald Henriksen (Rus-Henrik fra "Fædrelandet"). Sidstnævnte kom dog ikke i Funktion. - Tysk Politi har eftersøgt Redaktør Grunnet og foretaget Ransagning i hans Hjem. Radioavisens øvrige Medarbejdere er ogsaa forsvundet.

Tilføjelse: Det nøjagtige Antal paa deporterede Politifolk er 1680. Foreløbig anbringes de i Neuen Gamme [i. e. Neuengamme] ved Hamborg, men senere skal de overføres til Stutthof, - hvor i Forvejen Kommunisterne er, og hvortil de 197 fra Frøslevlejren ventes. Politimændene maa modtage en Pakke paa 5 kg, indeholdende Toiletsager o. l.

Grænsegendarmeriet er i Morges blevet afvæbnet. I hvert Fald Lederne er blevet anholdt.

Udsendelsen fortsættes
(foreløbig afsluttet Kl. 16.

Direktør Svenningsen fra Udenrigsministeriet har i Formiddag haft en Konference med Dr. Best, der i Aftes intetanende vendte tilbage fra Jylland. Dr. Best kunde kun oplyse, at han ikke havde været i Forbin-


255

delse med Berlin, og at han først maatte orientere sig. Departementscheferne, der var samlet til Møde, skiltes derefter og berammede et nyt Møde til i Aften.

Det har været meddelt i Radioen, at Politiet i Aarhus og Aalborg havde meldt sig til Tjeneste igen. Det kan i den Anledning oplyses, at Departementscheferne har vedtaget, at man ikke kan anerkende, at dansk Politi fortsat fungerer under de ændrede Forhold. Hvis nogen vil fortsætte, bliver det altsaa ikke som dansk Tjenestemand.

Udenrigsministeriet har nu fra tysk Side modtaget Meddelelse om, at de 1680 Politifolk er ført til Tyskland, som oplyst til Koncentrationslejren i Neuen Gamme [i. e. Neuengamme] i Nærheden af Hamborg. Man venter, at de herfra skal føres til Stutthofen-Lejren, hvor de danske Kommunister sidder, og hvortil ogsaa de 197 fra Frøslevlejren overføres.

Fra Provinsen meddeles blandt andet følgende om Situationen i de enkelte Byer.

Silkeborg: - Standortkommandanturerne i flere jyske Byer opfordrer Borgmestrene til at standse Strejkerne. Borgmestrene svarer, at uden Politiets Hjælp kan de intet udrette i saa Henseende.

Roskilde: - Politistationen blev først besat i Gaar Kl. 19, efter at dansk Politi havde været borte i flere Timer. Politimesteren og enkelte andre tilstedeværende Politimænd afleverede selv Vaabnene. Ingen af dem er blevet anholdt. Der strejkes i Byen.

Odense: - Politiet er interneret. Vagtposten uden for Politistationen dræbtes under Angrebet. Telefonerne, som var lukket i Gaar, fungerer atter. Baade Statsbaner og Privatbaner strejker. Politiet i baade Faaborg og Assens er interneret. I de øvrige fynske Byer er de kun afvæbnet. Der arbejdes i Bogense, Assens, Faaborg og Marstal, medens der strejkes alle andre Steder undtagen paa Kabelfabrikken i Middelfart.

Helsingør: - Politiet gik selv, før Besættelsen fandt Sted, Politiskolen i Krogerup blev besat ved Middagstid, Helsingør Politistation først om Eftermiddagen. Der strejkes.

Holbæk: - Hele Politistyrken undtagen Politimesteren gik, før Tyskerne kom. Der er ført tyske Soldater fra Byen til København.

Nykøbing Falster: - Politistationen blev lukket og forseglet, før Tyskerne kom. Besættelsen skete først Kl. 19. Tyskerne har givet Politimesteren Besked om, at han ikke maatte betragte sig som afsat fra sit Embede. I Stubbekøbing, Maribo, Rødby og Nakskov gik Politiet ogsaa, medens man i Nysted og Sakskøbing besluttede at afvente Udviklingen.

Aarhus: - Aktionen mod Politiet indlededes Kl. 11 mod samtlige Kontorer og Bygninger. Politifolkene interneredes i Kasernen i Vestre


256

Allé. Den 24-Timers Strejke, som skulde have været afblæst Kl. 12, blev fortsat. Der er Uroligheder.

Hillerød: - Det sidste Tog, som indgik hertil fra København, var et Godstog, som kom i Aftes. Det medførte ikke Gods, men var fyldt med Flygtninge fra København. Tyskerne patrouillerede, men besatte ikke Stationen. Politimesteren og en Betjent sidder alene tilbage paa Stationen. De fleste Politifolk i Nordsjælland er trukket i Civil og forsvundet.

Aalborg: - Alle Politifolk er internerede. Ingen Strejke.

Esbjerg: - Politiet interneret. Ingen Strejke. Der er oprettet kommunal Luftbeskyttelsestjeneste med privat Mandskab.

Der er Telefonstrejke i det meste af Jylland, saa man er uden Forbindelse med flere jyske Byer. Det vides, at Tyskerne har taget Falcks Materiel i Varde. Fra Tønder meddeles, at Grænsegendarmeriet skal være interneret og anbragt i Frøslevlejren. Der strejkes i Kolding, medens der ikke er Strejke i Vejle og de sønderjyske Byer. I Silkeborg, hvor Strejken skulde være ophørt i Gaar, begyndte den igen ved Middagstid.

Til Københavns Begravelsesvæsen er der i Dag anmeldt 16 tyske Soldater til Begravelse.

Ved Branden i Amaliegade 39 under Kampen ved Amalienborg forbød SS Standartenführer Bovensiepen personligt Kl. ca. 14,20 alt Slukningsarbejde. En halv Time senere meddelte en Major fra Befehlstaben der Ordnungspolizei, efter at Skydningen var standset, at Slukningsarbejdet kunde paabegynde. Forhuset og det halve Sidehus nedbrændte, og Branden bredte sig pletvis gennem Bindingsværksgavle til Nr. 37 og 41. Taget paa Nr. 37 er brændt.

Hovedstadens Forsyninger: Tilførslerne af Mælk gennemførtes i Gaar planmæssigt, medens Transportforholdene i Dag har virket forstyrrende. De handlende har dog været indstillet paa denne Situation og gennemførte i Gaar en Rationering, som kommer Familier med Børn til Gode. Grønttorvet og Fisketorvet havde i Dag ingen Tilførsler. Mandskabet var mødt. Til Kvægtorvet var i Tirsdags tilført 155 Kreaturer og 33 Kalve. Torvedagen er udskudt til Torsdag, hvor man vil søge at gennemføre Slagtningen i Dagens Løb. Kreaturkommissionærerne har lovet at opfordre deres Forbindelser paa Sjælland til at indsende saa mange Kreaturer, som det er muligt, de kommende Dage. Der ventes gennemført en Ordning, hvorefter Slagtere, baade en gros og detail i Jylland vil faa tildelt dobbelt Ration i den kommende Uge, regnet fra Lørdag. Man haaber paa, denne Maade at kunne faa større Forsyninger frem.


257

Hovedparten af det Oksekød, som København bruger, kommer fra Jylland for Tiden. Det er i Øjeblikket udelukkende Transportforholdene, der har bevirket de svigtende Forsyninger til København. Endvidere vil der antagelig blive truffet den Ordning, at Afsendere af Kød til det københavnske Marked ikke mere sender det paa egen Regning og Risiko, saaledes som det hidtil har været Tilfældet, men holdes skadesløs under en force majeure-Situation. Ogsaa denne Ordning venter man vil bringe mere Kød og Flæsk frem.

Allerede i Dag sporede man forskellige Virkninger af, at Byen er uden Politi, saaledes et Par Butiksplyndringer. Paa Gadehjørner paa Vesterbro og i den indre By kunde man overvære regulære Udbud fra Sortbørsgrosserere i Tobaksvarer. Færdselsreglerne respekteres heller ikke saa nøje som tidligere. Man kan paa selve Strøget, hvor Cyklekørsel er forbudt, møde Folk, der frejdigt kører igennem.

Danske Nazister har allerede for nogle Uger siden indkaldt til et lukket Møde paa Søndag i Odd Fellowpalæet, hvor ledende Folk inden for Partiet vil drøfte Oprettelsen af et "Rigsting". Blandt Talerne er Hr. K. B. Martinsen.

Dr. jur. Popp-Madsen henvendte sig i Gaar til Departementschef Svenningsen og tilbød at overtage Politiledelsen, hvis man fra dansk Side vilde vise ham Tillid. Der blev ikke svaret paa dette Tilbud.

Det er meddelt Hr. Popp-Madsen, at man har taget hans Tilbud til Efterretning.

Saavidt man i Dag kan overse Situationen, er der ikke i Nat foretaget nogle nævneværdige Razziaer. Blandt de senest anholdte er Formanden for Socialdemokratens Ekspeditionspersonales Klub. Han blev arresteret i Hostrups Have 46, efter at være blevet saaret ved Skud. Der har i Eftermiddags været Razzia i Prinsesse Charlottesgade paa Nørrebro, hvor et helt Ejendomskompleks blev omringet. Der affyredes Skud, men Razziaens Resultat kendes ikke.

Rygtet om en Aktion mod Fagforeningsfolkene kan dementeres. Meddelelsen om, at Kaptajn Schlichtkrull skulde være død, er heller ikke rigtig.

Der er tysk Kontrol i Færgelejerne i Nyborg og Korsør. Færgen Helsingborg-Helsingør sejler ikke mere. Kontrollen med alle ind- og udgaaende Skibe er stærkt skærpet.

Sluttet Kl. 19.

 

Torsdag den 21. September 1944.

Arbejdssituationen. Efter at Arbejdet i Morges var kommet normalt i Gang næsten overalt, opstod der i Formiddagens Løb Rygter om ny


258

Strejke. Hist og her paa Gaderne uddeltes Løbesedler eller opklæbedes Plakater, der opfordrede til Strejke. Dette foranledigede Klokken 13 Formanden for De Samvirkende Fagforbund, Eiler Jensen, til gennem Socialdemokraten at udsende Løbesedler med følgende Indhold: "Verserende Rygter og Opslag med Opfordringer til Strejke igen i Dag er falske. København 21. September 1944. De Samvirkende Fagforbund i Danmark. Eiler Jensen."

Blandt de Arbejdsomraadel, der syntes paavirket af Strejkeopfordringerne, var Havnen, Burmeister & Wain og alle Forretningsfolk i Istedgade. Vedrørende Burmeister & Wain kan tilføjes, at Arbejderne der vilde gaa hjem paa Grund af en tysk Bevogtning, som var etableret tidligt i Morges paa Refshaleøen. Den begrundedes fra tysk Side med, at en Strejfpatrouille i Nattens Løb havde opdaget, at Sabotagevagterne var gaaet og havde ladet Portene ulaasede efter sig. Tyskerne erklærede sig Villige til at trække sig tilbage, naar Bevogtningsspørgsmaalet var løst. Tyskerne har i Radioen advaret stærkt mod de Følger, Strejker vil faa.

Retsplejen: Under Ledelse af Rigsadvokaten har Anklagemyndighedens Repræsentanter i Dag holdt en Række Møder, paa hvilke man enedes om, at Grundlaget for Anklagemyndighedens Virksomhed er bortfaldet efter Politiets Ophævelse. Anklagemyndigheden har herefter stillet sig i Bero, indtil nærmere Afklaring foreligger. Domstolene (Landsret og Byret) har besluttet at standse Behandlingen af kriminelle Sager, hvori der ikke møder dansk Anklagemyndighed, medens Behandlingen af civile Sager foreløbig fortsættes. Under alle Omstændigheder vil Domstolene ikke fungere paa Basis af fremmed Myndighed.

Politiretterne i Morges løslod alle Anholdte, som skulde have været fremstillet til Fængsling i Sager om mindre politimæssige Forseelser. Der er allerede sporet en stærkt stigende Kriminalitet i København. Saaledes er der i Nat begaaet usædvanligt mange Cykletyverier.

Episoder. Den danske Radio meddelte i Aftes, at det tyske Politi havde ryddet Barrikader i Istedgade og en tilstødende Gade. Der blev ifølge samme Kilde anholdt 20 Mennesker, dræbt 1 og saaret 4. Den dræbte er Jord- og Betonarbejder Eli Sørensen, hvis Bopæl er ukendt. Han dræbtes paa Hjørnet af Saxogade og Istedgade; Nogen Tid senere var der paa dette Sted dannet et Kors af Brosten; garneret med afskaarne Blomster, og i Asfalten saas skrevet med Kridt: "Her dræbte de tyske Lystmordere Eli Sørensen."

I Aftenens Løb lige til Kl. ca. 21 forefaldt over det meste af Vesterbro og paa Frederiksberg samt enkelte Steder paa Nørrebro Episoder, hvor under der fra tysk Side affyredes Skud. Et enkelt Sted kastedes med Haandgranater, Særligt bevægede Optrin fandt Sted i Istedgade, Gas-


259

værksvej, Vesterbros Torv, Nørrebrogade, Rantzausgade og Krydset Falkonerallé-Godthaabsvej.

Hospitalerne havde i Tiden fra Kl. 0-24 i Gaar 15 Indlæggelser (1 Død). I Nat er der indbragt 2, deraf var den ene død ved Ankomsten (fra Istedgade). Ialt er der, siden Politiets Afvæbning begyndte, indbragt 51 Saarede til Hospitalerne, desuden er der her registreret 9 Dødsfald i Forbindelse med Episoderne. Det oplyses til Morgen, at Kaptajn Schlichtkrull's Tilstand er bedre.

Københavns Brandvæsen har i Vagtdøgnet den 20.-21. September haft 88 Ambulanceudrykninger, hvoraf 8 var til 10 Personer, der var saaret ved Skud. Ingen var døde ved Ambulancens Ankomst. I samme Tidsrum var der 30 Brandudrykninger, deraf var 13 falske Alarmeringer, 4 Baal paa Gade og 1 Bombeeksplosion.

Den vagthavende Brandinspektør oplyser i sin Indberetning, at Skibsmægler Bruhn, Amaliegade 39, havde meddelt, at en af Firmaets Folk savnedes. Der blev tilkaldt et Rydningshold fra C. B. U. Skolen paa Bernstorff Slot. Efter 6 Timers Arbejde fandt man et stærkt forkullet Lig af en Mand, hvis Hoved var knust. Det menes, at Manden har forsøgt at redde nogle Papirer fra den brændende Bygning og er blevet slaaet ihjel af sammenstyrtende Murmasser.

Kl. 20,02 alarmeredes till Nyhavn 51, hvor hele Ejendommen, bestaaende af Forhus og Sidebygning, var ødelagt af en Sprængbombe. Gasledningerne var sprængt, men det lykkedes at faa lukket for dem, uden at der skete nogen Antændelse. To Personer var blevet lettere kvæstet. Ingen omkom. Overfor Brandvæsenet erklærede Folk paa Stedet, at Tyskerne havde anbragt Bomben, hvilket senere paa Aftenen bekræftedes i Radioavisens Udsendelse, som gik ud paa, at Ejendommen var sprængt i Luften, fordi der herfra var skudt paa patrouillerende Tyskere. Husets Ejer, der bor alene i Ejendommen sammen med sin Hustru, nægtede bestemt, at der var skudt fra Ejendommen. I Mangel af Politi blev de nærmeste Ejendommes Husvagter sat til at foretage Afspærring.

Under en falsk Alarm Onsdag Middag lykkedes det Brandvæsenet at fange 4 Drenge fra en Bande, der kaldte sig "Gruppe 19". De unge Mennesker var i Alderen fra 15 til 18 Aar. De havde deltaget i Alarmeringen og førtes til Hovedbrandstationen, hvor de senere er hentet af deres Forældre.

Ambulancechaufføren paa Station V fik under Udrykning et Skydevaaben fyret af lige ved sit ene Øre. Der skete iøvrigt ikke andet, end at Øret hovnede op og blev rødt.

De af Tyskerne forlangte videre Meldinger til det tyske Ordenspoliti om Udrykninger gaar meget trægt igennem. Man har Indtrykket af, at Modtagerne ikke er indstillet paa denne Opgave.

En stor Udrykning til Luftmarinestationen skyldtes en ubetydelig


260

Antændelse i Brunkulsbriketter, utvivlsomt Selvantændelse, men de stedlige Tyskere mente bestemt, at det var Ildspaasættelse. Man havde arresteret 2, som gik paa B. & W.s Plads. Den ene var Pladsforvalteren og den anden en Olding. Omsider lykkedes det at overbevise Tyskerne om, at Ilden skyldtes Selvantændelse. Arrestanterne er formentlig blevet løsladt, efter at Brandaarsagen var fastslaaet.

Sporvejene meddeler Kl. 5,25: Alle Vogne afgaar planmæssigt. Paa Frederikssundsvej forefalder en Episode, idet en Mand, som angiver sig at være fra Frihedsraadet, over for Personalet udtaler, at Strejken skal fortsættes, hvorefter Vognen vender tilbage til Remisen, men da den der faar Besked om, at det er urigtigt, at Strejken skal fortsætte, kører den ud paany.

I Istedgade var opført 3 Barrikader i Nat. Falck blev tilkaldt, men blev beskudt af Tyskerne og maatte trække sig tilbage. Vognene maatte derfor fra Begyndelsen føres uden om Istedgade, men Kl. 5,55 er Rydningen i Gang, og Kørselen foregik derefter gennem Istedgade.

Belysningsvæsenet meddeler Kl. 7,30, at paa Værkerne er det gaaet normalt, og alle var mødt. Belastningen paa Elektricitetsværkerne er kun lidt under det normale, hvilket tyder paa, at de fleste Virksomheder er gaaet i Gang.

Belysningsvæsenet har kun haft en enkelt Udrykning, i Nat, nemlig til Amalienborg Plads, hvor Politiet anmodede om at faa noget mere Lys paa Pladsen, og det blev ordnet.

Kl. 8,50 meddeler Belysningsdirektøren, at det er indberettet til ham, at nogle Butikker paa Nørrebrogade er blevet plyndret, samt endvidere at B. & W. ikke arbejder, hvilket Belysningsvæsenet har kunnet konstatere paa Størrelsen af deres Elektricitetsforbrug. Grunden til at man ikke er kommet i Gang paa B. & W., siges dog at være, at der er Tyskere derude, og er saaledes af lokal Natur.

Kørselsafdelingen indberetter Kl. 10, at Værnemagten i Tirsdags paa Vesterfælledvej-Afdelingen har rekvireret og faaet udleveret 3 Vandvogne.

Mælketilførslerne: - De store Forsyningsmejerier sendte i Gaar deres Vogne ud til Leverandørmejerierne for at hente Mælken, desuden fik man lokale Vognmænd til at køre. I enkelte Byer, bl. a. Ringsted og Næstved, standsede det tyske Politi - vistnok Schalburgfolk - Mælkeforsendelserne. Bilerne fik Besked om at køre tilbage. Paa Trifolium vilde man i Aftes rekvirere Lastvogne. Til dette Formaal mødte 7 tyske Soldater ude paa Mejeriet, men ved en Opringning til Major Boje, Dagmarhus, blev der tilvejebragt Ordre paa, at Mælkeleverancerne skal respekteres. Ikke desto mindre vedvarer Vanskelighederne ude i Provinsen.

Politiet. Da Tyskerne besatte Ting- og Arresthuset paa Blegdamsvej, blev alle tilstedeværende i Bygningen med Pistoler truet til at samles


261

i Vestibulen paa 1. Sal. Ogsaa Dommerne i Nordre og Søndre Birk samt Stiftamtmand Haugen Johansen og deres Personaler maatte her tage Opstilling med oprakte Arme. Stiftamtmanden fremviste sin ministerielle Legitimation, der imidlertid blev slaaet ham ud af Haanden af en dansktalende Gestapomand, og det blev betydet Stiftamtmanden, at han maatte forblive under Anholdelse, indtil nærmere Meddelelse blev givet ham. Først ved 14-Tiden blev Dommerne Harald Petersen, Thal Jantzen og Stiftamtmanden løsladt. Alt Politipersonale blev bragt bort efter at være blevet afvæbnet.

Paa Politistationen i Valby kom det til en Episode under den tyske Indtrængen. Den forreste Tysker affyrede Skud mod, den vagthavende Politiassistent Højvang, som dræbtes, før han kunde rejse sig fra sin Stol. Liget blev siddende i Stolen i en Time. Derefter fik Kollegerne Lov at bære det bort, før de selv blev kørt til Langeliniemolen.

Der befinder sig nu 105 Medlemmer af det københavnske Opdagelsespoliti paa Politigaarden. En Del af dem har faaet Lov at telefonere til Familien. Hensigten med at holde dem indespærret paa Politigaarden kendes ikke. Mellem de Politimænd, som ikke er arresteret, er Politimesterforeningens Formand, Politimester Seidenfaden, som tilfældigvis ikke befandt sig paa Blegdamsvej. Heller ikke Dansk Politiforbunds Formand, Schytt Larsen, er arresteret. Han befandt sig midtvejs mellem Politigaarden og sit Kontor. Politiinspektør Mellerup og Formanden for Københavns Politiforening, Erik Lykkestrup, er heller ikke mellem Fangerne. Det synes fastslaaet, at Overrumplingen af Politigaarden blev foretaget først og fremmest af 60 bevæbnede Civile, som var kommet igennem Kontrolstedet ved Paaskud om legitime Ærinder, og som paa et bestemt Signal brød ind i Politiets Kontorer og holdt Personalet op.

Politimester Ove Jensen, Slagelse, har søgt Tilflugt hos Tyskerne. En illegal Gruppe havde ryddet hele Politistationen og delt dens Vaabenbeholdning ud til Civilpersoner, før Besættelsen skete.

Det er endnu usikkert, hvilke Arkiver Tyskerne har fundet paa Politigaarden, men det er dog bekendt, at adskillige vigtige Arkivalier for længst har været bragt i Sikkerhed udenfor Politigaarden specielt saadanne Akter, som kunne have politisk Betydning efter Krigen. Nogen Tid før den tyske Aktion er Stikkerarkivet blevet bragt i Sikkerhed, og de Personer, som ved, hvor det er gemt, befinder sig i Sverige.

Departementschefraadet holder fortsat Møde.

Undtagelsestilstand i Odense: - Det oplyses først paa Eftermiddagen, at der er erklæret Undtagelsestilstand og Spærretid i Odense. Alle offentlige Virksomheder, Gas-, Elektricitet- og Vandværker er besat af Tyskerne. Der er Forbud mod at forlade Byen, og de statslige og kommunale Tjenestemænd vil blive afæsket Loyalitetserklæringer under Tru-


262

sel om Deportation. Rygter om, at der skulde være lukket for Gas, Vand og Lys er ikke blevet bekræftede. Kl. 14 var der i hvert Fald ikke lukket for Vand og Elektricitet. Spærretiden gælder enten fra Kl. 18 til 6 eller fra Kl. 20 til 6; det er endnu uklart, hvad der er det rigtige.

 

Fredag den 22. September 1944.

Centraladministrationens Stilling. Dr. Best opholder sig i Øjeblikket i Berlin for at forhandle direkte med Udenrigsminister von Ribbentrop i den Hensigt at opnaa en Begrænsning af de yderligere planlagte Aktioner i Danmark. Det vides, at Departementscheferne har meddelt Dr. Best, at de med Opløsningen af det udøvende Organ betragter Grundlaget for Departementschefstyret for bortfaldet. Departementscheferne har holdt Møde til sent i Aftes, fortsatte tidligt i Morges og afbrød først ved Middagstid Forhandlingerne og berammede da nyt Møde til Kl. 16. Der er Føling mellem Departementscheferne, de politiske Partier og Erhvervsorganisationerne. Dr. Best ventes tilbage til København Mandag.

Deportationerne. Fra Nykøbing Falster meddeles, at en Snes store Fangevogne i Morges ved 8-Tiden er set køre igennem Byen med stærk Fart. Vognene var bevogtede. Man observerede bl. a. danske Politibetjente i Uniform som Fanger. Vognene kørte til Gedser. Det bekræftes, at Politistyrkerne fra Odense og Aalborg er ført til Frøslevlejren.

Universitetet. Forelæsningerne paa Københavns Universitet er indstillet indtil videre. Det samme gælder Forelæsningerne paa Rigshospitalet. Regensen og Kollegierne staar tomme. Studenterne har overalt forladt deres sædvanlige Samlingssteder. Under Besættelsen af Studenterforeningen forleden blev fire-fem Studenter anholdt af Tyskerne, der iblandt en ung kvindelig Student, der havde kastet en Lommebog fra sig gennem Vinduet, og en Søn af Orlogskaptajn Hammerich.

Beslaglæggelser. Hele Vesterport er nu beslaglagt, alle Firmaer rykker ud med Dags Varsel. Det konservative Folkeparti, der har mistet sine Kontorer i Nyropsgade, har erhvervet en Villa paa Frederiksberg.

Radioen: Dr. Lohman er for Tiden traadt i Baggrunden i Radiohuset, og Ledelsen af Radioens Anliggender er lagt i Hænderne paa SS-Standartenführer Bjørn Sveinsson Bjørnsson fra Germanische Leitstelle. Det oplyses nu, at den nye Speaker i Radioavisen hedder Leo Alexander Frederik Clauson-Kaas. Han er født 1897, er cand. phil. og Repræsentant, har været gift to Gange, først med en tysk Dame, senere med en engelsk Dame, er for Tiden fraskilt. Han er Søn af en Skibskaptajn og Fætter til Ritmester Clauson-Kaas's ældste Søn Leif, med hvem han er blevet forvekslet.

Politiet: Der er en fortsat Stigning i Kriminaliteten, og navnlig har Tobaksfirmaerne været stærkt udsat for natlige Indbrud. Saaledes kan


263

det eksempelvis anføres, at O. Juul-Nissens Efterf., Vestergade 13, tilhørende Firmaet Horwitz & Kattentid, har været hjemsøgt af Tyve hver eneste Nat siden Politiets Opløsning. Man forsøgte i Gaar en Henvendelse til Politistationen paa Nytorv. Der var kun to tysktalende Politimænd paa Stationen, men efter et Kvarters Forløb fik Anmelderen Kontakt med en dansktalende Mand, som tog høfligt imod ham, men blankt erklærede, at der ikke kunde være Tale om at yde ham Hjælp. "Det har vi skam slet ikke Mandskab til," fik Anmelderen at vide. To andre autentiske Eksempler: En Dame i Sydhavnen vilde i Gaar paa Valby Politistation anmelde et Røveri, der var forøvet imod hende paa Toftegaardsvej. Hun blev afvist med en Bemærkning om, at man ikke kunde paatage sig at være Barnepige for Folk. - En telefonisk Anmeldelse om et Tyveri kunde ikke modtages paa Politistationen paa Nytorv, da der kun var een Mand tilstede, og han erklærede, at han ikke forstod Dansk. - En Cigarhandler paa Østerbro anmeldte til Rosenvængets Politistation, at der var sket Indbrud hos ham. Resultatet blev, at en Deling affyrede nogle Skud udenfor Forretningen. - En Mand, der paa Antonigade anmeldte Tyveri fra et Vinlager, henvistes til Dagmarhus, hvor Vagten afviste ham. Da han gik til Politigaarden, skød Vagten efter ham. Han saaredes ikke. - Befolkningen synes at tage Lovens Haandhævelse i sin egen Haand. En Mand, som i Morges røvede et Radioapparat paa Gl. Kongevej, fik Prygl inde i Forretningen og blev derefter frigivet. Fra Glyptotekcaféen er der Natten mellem Tirsdag og Onsdag stjaalet forskellig original Spiritus, saaledes 300 Flasker Portvin, en Del Flasker Whisky, 400 Cigarer og flere Tusinde Cigaretter. Tyvene havde taget godt til sig af den originale Spiritus, inden de forsvandt. Restaurationslokalet bar tydelige Spor af Tyvenes Sold. Der var anrettet Hærværk.

I Gaar blev alle Politiadvokater, som befandt sig paa Politigaarden, da de blev anholdt, løsladt. Det samme gælder Politifuldmægtige, og en Del andre rent juridiske Embedsmænd. Sundhedspolitiet har ikke været omfattet af den tyske Aktion.

Det tyske Politi har ved flere Lejligheder i København og i Aalborg ryddet Kaffebarer eller fanget Deltagere i Opløb. De afhøres indgaaende, og de arbejdsløse iblandt dem holdes tilbage for at blive tvangsindlagt blandt Befæstningsarbejderne i Jylland. Fra en Kaffebar i Trommesalen blev en hel Flok unge Mænd i Gaar ført til Shellhuset. De gik med Hænderne foldet bag Nakken. En Schalburgmand skød henover deres Hoveder, naar det ikke gik hurtigt nok.

Luftværnet: Statens civile Luftværn, hvis fungerende Chef er Luftværnsinspektør E. Schrøder, betragter sig som ude af Funktion. Varslingstjenesten er ophævet, og der vil altsaa i Øjeblikket ikke kunne gives Flyvervarsel. Lederne forholder sig foreløbig afventende, idet man imødeser det endelig Udfald af Centraladministrationens Forhandlinger.


264

Ambulance og Brandvæsen: I Vagtdøgnet den 21.-22., der sluttede Kl. 8 i Morges, har Brandvæsenet haft 72 Ambulanceudrykninger, heraf 2. Udrykninger (Kl. 13,51) i Anledning af Beskydning fra en tysk Patrulje paa Gl. Kongevej ud for Trommesalen. Der var saaret 3 Mænd, de to alvorligt. Desuden er begaaet 3 Selvmord og 3 Forsøg paa Selvmord. I samme Tidsrum har der været 17 Brandudrykninger, hvoraf de 13 var falske og de øvrige 4 Brunkulsbrande. I Enghavekvarteret paagreb Vægteren en beruset Mand, som alene havde 5 falske Alarmeringer paa Samvittigheden. Manden fik en Dragt Prygl, og saa lod man ham gaa.

Om Forholdene i Provinsen kan gives følgende Oplysninger, som stammer fra Torsdag Eftermiddag:

Varde. - Folk mødte paa Arbejde i Dag, men da Elektricitetsværket og Gasforsyningen var afbrudt, forlod Arbejderne atter Arbejdspladserne. Der er Udgangsforbud i Mørklægningstiden. Passagen til og fra Byen skal være delvis spærret.

Vejle: - Strejken ophævet. Ingen Episoder forekommet.

Haderslev: - Arbejdet blev genoptaget Torsdag Morgen. Ordenspolitiet er løsladt. - Nogle Betjente sidder civilt paa Stationen, men synes ikke at være i Funktion. Borgmester Thulstrup har ladet opslaa Plakater, hvorpaa der staar, at da Vestre Luftværnskommando har hjemsendt sit Personale, og Politimesteren er ude af Stand til at lede Luftværnstjenesten, kan der ikke forventes Sirenevarsel. Borgerne bør paa egen Konduite gaa i Beskyttelsesrum, naar fremmede Flyvere nærmer sig. I et andet Opslag fra Borgmesteren hedder det, at da Politiets Forhold er uafklarede, er det Borgernes Pligt selv at opretholde Ro og Orden. - Rutebilkørslen i Haderslev Amt maatte hen paa Eftermiddagen indstilles, da de tyske Militærmyndigheder ikke fandt den krigsvigtig, men der forhandles om Genoptagelse af Kørslen.

Fredericia: - De Rejsende maatte i Torsdags indkvarteres privat, da de ikke kunde komme videre med Togene. Ingen Uro i Byen.

Bornholm: - Det er nu konstateret, at Politiet har undgaaet Internering, idet de tyske Myndigheder her først kom i Funktion paa et saa sent Tidspunkt, at Efterretningerne fra København allerede har varskoet de bornholmske Politistyrker. Alle Politimænd har bragt sig i Sikkerhed. Der er ankommet 360 Hitler Jugend til øen.

Odense: Borgmesteren i Odense har meddelt, at Arbejdet er genoptaget i Odense, og at de tyske Forholdsregler derefter atter er ophævede. Strejken ophævedes efter Forhandling mellem Borgmesteren og Tyskerne.

Aalborg: Man kan fra Aalborg ikke opnaa Telefonforbindelse med de nordjydske Byer, bortset fra Samtaler til særlige Numre. Forsyningerne til Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn er paa Grund af Strejke blevet afbrudt fra tysk Side. Man har afbrudt selve Elektricitets-Fødelinien. Dele


265

af Landomraadet er dermed ogsaa uden Strøm. Paa samme Maade er Vandforsyningen afbrudt.

Hillerød: Bevæbnede Folk har Tirsdag Eftermiddag paa Politistationen taget de tilbageværende Vaaben. De har i Arresten befriet Gartner David Skafte Møller, der sidder fængslet, sigtet for at have kvalt sin Søster, som vilde anmelde ham til SS, og desuden befriede de nogle unge Mennesker, der sad, sigtede for Revolverrøverier.

Slagelse: Politimester Ove Jensen, Slagelse, tilkaldte selv Tyskerne, idet Befolkningen ryddede Politistationen for alt. Inden Tyskerne kom, var alle Vaaben og al Udrustning fjernet fra Stationen. Politimesteren angav Politiassistent Thygesen som den ansvarlige for "Skandalen". Politiassistenten eftersøges nu meget energisk af Gestapo. Paa et senere Møde, som Politimesteren sammenkaldte til, oplyste den tyske Kommandant, at det kun er i København, Aarhus, Odense og Aalborg, at Politiet er sat ud af Funktion. Han begreb ikke, at Politiet respekterede en Udsendelse gennem Radioen - den kunde jo, sagde han, være falsk. Da Kommandanten fastholdt, at Radiomeddelelsen kunde være forkert, og da han lovede at udlevere Vaabnene igen, paatog Politiet sig indendørs Tjeneste, indtil man havde orienteret sig. Tyskerne hævede derefter Besættelsen af Stationen og trak deres Vagter ind. Næste Dag meddelte Styrken Politimesteren, at man vilde forlade Tjenesten, da Meldingerne fra København var blevet bekræftede. Politimesteren kunde ikke give Tilladelse hertil. Man svarede, at man ikke havde bedt om denne Tilladelse. Man ønskede kun at meddele Tyskerne, at man betragtede sig som løst fra Løftet om at blive. Tyskerne besatte Kl. 11 atter Politistationen. Den indrettedes senere til Brandvagt, da den er kommunal Ejendom.

 

Lørdag Formiddag den 23. September 1944.

Departementschefernes Stilling er endnu ikke afklaret, men saa meget kan dog siges i Øjeblikket, at de sikkert ikke forlader deres Poster. Det principielle Synspunkt, at Grundlaget for selve Departementschefstyret er faldet bort, staar stadigt fast, da et saadant Styre forudsætter en dansk udøvende Myndighed ved sin Side for at sikre Anordninger og Beslutninger respekteret. Saavidt man kan skønne bærer Forhandlingerne mellem Departementscheferne i Retning af en Beslutning om, at de hver for sig skal søge at holde sammen paa Administrationen indenfor deres respektive Omraader. Det overvejes at protestere skarpt mod det tyske Indgreb og samtidig definitivt stille Krav om Frigørelse af Politiet.

Universitetet: I den sidste Udsendelse meddeltes, at Københavns Universitet indtil videre havde indstillet Forelæsningerne. Oplysningen herom stammede fra en Meddelelse, som Fredag Formiddag indgik til


266

Udenrigsministeriets Pressebureau, men det faktiske er, at Universitetets Ledelse i et Møde om Eftermiddagen har besluttet at fortsætte Forelæsningerne.

Politiet: Paa Politigaarden er der holdt ca. 100 Kriminalbetjente tilbage for at assistere det tyske Politi med rent praktiske Oplysninger. De kaserneres om Natten i Klerkegade. Paa Politistationerne modtages Anmeldelser, men som Regel gives der samtidig Anmelderen den Oplysning, at man ikke i Øjeblikket kan tage sig af Sagen. Der er adskillige konkrete Eksempler herpaa. Kriminaliteten er i fortsat og hurtig Stigning. Natten til Fredag sprængte nogle Tyve Døren til Firmaet Holger Nielsen's Lokaler i Dahlerupsgade og stjal Sølvtøj for ca. 10.000 Kr. Der blev gjort Anmeldelse til Politigaarden, hvor en dansk Stemme svarede, at man havde noteret Anmeldelsen, men at der iøvrigt ikke vilde ske mere.

Deportationerne: Om Fangetransporten, som Fredag Morgen observeredes gennem Nykøbing Falster, kan nu yderligere oplyses efter indgaaede Meddelelser til Ritzau's Bureau, at Biltransporten kørte direkte ombord i Færgen efter Ankomsten til Gedser Havn. Hovedparten af Fangerne var danske Betjente. Man havde ikke Mulighed for at komme til at tale med dem. Det berettes, at Betjentene havde Hænderne lænket sammen enkeltvis, men de var ikke indbyrdes sammenlænkede.

Østre Landsret: Der føres Forhandlinger om forsøgsvis Behandling af de kriminelle Sager, som er paadømt i Underretterne og appelleret til Landsretten. Nogen endelig Beslutning er ikke truffet, og Meningerne om, hvorvidt man skal begynde at realisere den Ordning, er delte.

Brandvæsenet og Hospitalerne: Natten til i Dag er der kun ført en enkelt saaret Mand ind til Hospitalet (Bispebjerg Hospital). Han havde faaet Skud i venstre Side af Brystet. Brandvæsenet har i Nat haft 7 falske Alarmer. - Det var Liget af Skibsmægler Kragh-Risted, der blev fundet i Ruinerne efter Branden i Amaliegade 39.

Provinsen:

Roskilde: Ifølge R. B. har man fra tysk Side lagt stærkt Pres paa Politimesteren for at faa ham til at indkalde Politikorpset til Tjeneste. Politimesteren har nægtet det, og tyske Politisoldater ventes derfor til Byen.

Holbæk: Holbæk Politistation holdes fortsat lukket. Borgmester Alfred Hansen blev forleden kaldt til den stedlige tyske Kommandant og blev anmodet om at lade Kommunen overtage nogle af Politiets Kommissioner. Borgmesteren nægtede dette og henviste til manglende Kvalifikationer.


267

Odense: Torsdag Aften, efter at der var erklæret Undtagelsestilstand, udsendtes et Opraab underskrevet af Borgmester Werner, Gruppeformændene og Formændene for de lokale Arbejds- og Erhvervsorganisationer. Opraabet indeholdt en indtrængende Opfordring til Arbejderne om at gaa i Arbejde, hvilket ogsaa skete Fredag Morgen. Kl. 8,15 Fredag Morgen blev Telefonspærringen hævet, og ved Middagstid blev der givet Meddelelse om, at Udgangsforbudet hævedes samme Dags Aften. Der er Ro i Byen.

Silkeborg: Politimester Nielsen blev Torsdag Aften indlagt paa Sygehuset med Nervesammenbrud. Ogsaa Politimester Hallund skal være indlagt paa Hospitalet af Nervesammenbrud.

Kolding: Der er oprettet et Vagtkorps, hvorom Byraadssekretæren giver følgende Meddelelse (Udenrigsministeriet): Korpset er oprettet paa Borgmesterens Initiativ og bestaar af Folk, der tidligere har været i Kommunens Tjeneste, og som han har Tillid til. De aflønnes med 3 Kr. i Timen indenfor Tjenestetiden. De er under Ledelse af De forenede Vagtselskaber og maa nærmest betragtes. som en Udvidelse af disse. De tager sig af mindre Sager eksempelvis knuste Ruder, Bilsammenstød o. lign. De er forsynet med hvidt Armbind, og Arrangementet er iøvrigt godkendt af Værnemagten.

Vejle: Borgmester N. P. Jensen har i Gaar udsendt følgende Erklæring: "I Anledning af en Radiomeddelelse om, at der skulde være fundet Vaaben i Vor Frelsers Kirke, tilhørende Politiet, skal jeg oplyse, at det ikke drejer sig om et Fund, men at det var Vaaben, som opbevaredes her for Politikasernen. De lokale Myndigheder har intet Kendskab haft til dette Forhold, idet Kasernen sorterer direkte under Politikommandoen i Aarhus." Ifølge en Meddelelse til Politiken er der holdt en Række Møder i Vejle paa Foranledning af Borgmesteren, bl. a. om Oprettelse af et frivilligt Luftværn paa kommunal Basis. De forskellige Poster skulde herefter igen besættes, og Lønningerne vil i første Omgang blive betalt af Kommunen. Borgmesteren udtalte, at han finder det uforsvarligt ikke at gøre noget, ikke mindst i Betragtning af den Iver, der hidtil er lagt for Dagen i denne Sag.

Hjørring: Paa tysk Foranledning lukkedes Natten til Torsdag for Vand, Gas og Elektricitet til Byen. Foranledningen var Strejke, som yderligere blev mødt med Undtagelsestilstand. Hele Fredagen hvilede alt Arbejde i Byen, men om Aftenen tilkaldte Kommandanten Borgmesteren og meddelte kort, at Undtagelsestilstanden ophævedes med øjeblikkelig Virkning. I Dag til Morgen er Arbejdet genoptaget. Befolkningen har forholdt sig rolig.

Varde: Fredag Eftermiddag blev Afspærringerne hævet, og der aabne-


268

des atter for Vand, Gas og Elektricitet. Arbejdet er i Gang, og der er Ro i Byen.

Aalborg: Sort-Børs Handelen florerer stærkere end nogensinde. Fredag meddeltes, at Trafikken var nogenlunde normal. Rigstelefonen ekspederede kun Ekspressamtaler mellem Aalborg og København.

 

Mandag den 25. September 1944.

Paa Centraladministrationens Vegne afgav Udenrigsministeriet i Lørdags den bebudede protest over for det tyske Riges Befuldmægtigede i Anledning af Aktionen mod Politiet. Man krævede Politiet frigivet. Departementscheferne har iøvrigt besluttet forsøgsvis at fortsætte deres Arbejde inden for Grænserne af det praktisk mulige.

De 5 samvirkende politiske Partier tilstillede ligeledes i Lørdags den Befuldmægtigede en Protest af følgende Indhold:

"Undertegnede Repræsentanter for Socialdemokratiet, Det konservative Folkeparti, Venstre, Det radikale Venstre og Danmarks Retsforbund nedlægger over for den Rigsbefuldmægtigede den stærkeste Protest mod de skete Arrestationer og Deportationer af det danske Politi. Som Talsmand for den danske Befolkning giver vi Udtryk for den dybe Harme, som dette Magtovergreb har fremkaldt overalt i vort Land. Løsladelse og Hjemsendelse af alle de arresterede og de fra Hjemlandet deporterede Politifolk og Genoprettelse af det opløste danske Politi er en bydende Nødvendighed. De nu tilvejebragte Forhold vil, om de fortsætter, føre Landet ud i en Tilstand af Lovløshed og Opløsning i alle Samfundsforhold. Ansvaret herfor vil falde helt og fuldt paa de Myndigheder, som har frataget Landet dets lovlige Ordensmagt.

V. Buhl.     Ole Bjørn Kraft.     Knud Kristensen.
A. M. Hansen.     Oluf Pedersen."

Endvidere har De danske Fagorganisationer og Det kooperative Fællesforbund sendt Dr. Best følgende Protest:

"Undertegnede Organisationer - De samvirkende Fagforbund i Danmark, Socialdemokratisk forbund i Danmark og Det kooperative Fællesforbund i Danmark -, der repræsenterer den samlede danske Arbejderbevægelse, nedlægger deres alvorligste Protest mod Deportationen af danske Politifolk.

Den foretagne Tilfangetagelse og Deportation er af alle danske Arbejdere opfattet som et Overgreb, der ikke alene har bragt Sorg og Harme i Tusinder danske Hjem, men tillige har udelukket enhver Mulighed for danske Retstilstande.


269

Vi opfordrer derfor indtrængende til, at man drager Omsorg for, at de deporterede danske Politifolk hurtigst muligt hjemføres, og at samtlige Politifolk løslades."

(Underskrevet af samtlige Medlemmer af Forretningsudvalget.)

Kriminaliteten: Der indløber stadig Meddelelser fra hele Landet om stigende Kriminalitet. Befolkningen træffer lokale Foranstaltninger for at værge sig mod Lovløsheden. Saaledes har en Handelsstandsforening i Vanløse taget Initiativet til Oprettelsen af en Patrouilletjeneste hver Nat. Tjenesten udføres frivilligt af 350 Næringsdrivende i Kvarteret, som tager nogle Timers Vagttjeneste efter Tur. - Paa Frederikssundsvej er en hel Serie Butiker blevet plyndret for Varer forleden Nat. Tyvene ankom med en stor tre Tons Lastbil, som blev læsset fuld af Tyvekoster bl. a. fra Hovedstadens Brugsforenings Filial, og i en af Forretningerne skrev Tyvene med Maling tværs over Ruden: "Tyvene har været her". - Paa Politigaarden modtager de internerede Politimænd, der virker som "Vagthold", over 100 Anmeldelser om Dagen.

Fra Konditoriet "Bristol" paa Vesterbrogade er der stjaalet Varer for ca. 45.000 Kr. Det drejer sig bl. a. om Kakao og Kaffe.

Hovedstadens Forsyninger: Borgmester Julius Hansen oplyser, at Mælketilførslerne til København igen er normale. De Vanskeligheder, der har været ved at faa Køretilladelse fra Ringsted og Næstved, er afviklet. Paa Grund af de særlige Forhold kører Vognene ud fra de københavnske Mejerier en Time senere om Morgenen end normalt.

Den konstituerede Borgmester for Magistratens 1. Afdeling, Raadmand Ib Kolbjørn giver følgende Oversigt over Leverancerne til de københavnske Levnedsmiddeltorve:

Fisketorvet forsynes meget bedre, efter at Amtmanden for Bornholm har frigivet Udførslen af Sild. I Lørdags ankom til København 25-30.000 kg Sild, som efter Fiskeriministeriets Ordre skal passere Fisketorvet. I Lørdags ankom desuden pr. Baad et mindre Parti levende Tork og Rødspætter samt isede Rødspætter. For første Gang under den politimæssige Undtagelsestilstand ankom desuden en Lastbil med levende Torsk. Alt tyder paa, at vi, som Tilfældet har været i den sidste Tid, maa indstille os paa relativt smaa Forsyninger af Fisk.

Grøntsager: Lørdagstorvet var stort. Det besøgtes af ca. 1000 Vogne, navnlig var Tilførslerne af Pærer og Æbler - specielt Madæbler - rigelige. Af Kartofler tilførtes Torvet ca. 900 Tønder, lidt mindre end normalt, hvilket skyldtes svigtende Tilførsler fra Jylland. Der var stor Rift om Porrer, Selleri og Kaal. Udenbys Leverandører har faaet Tilladelse til at indføre Varerne pr. Bil. Ved Hovedvejene foretages dog nu og da Kontrol.


270

Kød: Paa Kvægtorvet er der i de sidste tre Dage arbejdet over for at faa Varerne ekspederet. Tilførslerne har været begrænset. Der er ført en Del levende Kreaturer direkte til Slagtehuset. De samlede Slagtninger i Ugen den 18.-23. September ligger kun lidt under det normale. Efter Ønske fra Slagterforretningerne er Slagtehuset holdt aabent om Søndagen.

Flæskehallen: Tilførslerne er i god Gang. I Lørdags ankom 32 Vognladninger, hovedsagelig Svin, og i Gaar ankom yderligere 21 Vognladninger, væsentligt Okser og Kalve. Desuden var anmeldt de sædvanlige Leverancer af Svin fra Bornholm. Endelig har Slagteriernes Fælleskontor stillet betydelige leverancer af Svin i Udsigt i Dag.

Brandvæsen og Ambulance: Det har været en relativ stille Weekend. Brandvæsenet plages dog stadig af falske Alarmeringer. I nogle Tilfælde er det lykkedes at fange Gerningsmændene, Børn eller unge Mennesker. De er blevet ført til Brandstationen og har faaet en korporlig Afstraffelse. Hvor der har været Tale om, Børn, har man samtidig tilkaldt Faderen. I Vagtdøgnet, som sluttede i Morges Kl. 8, havde der været 65 Ambulance udrykninger og 6 Brandudrykninger. Ingen Skudsaar eller lignende, og Brandene var ret ufarlige.

Provinsen:

Aarhus: Der blev anholdt 128 Politimænd, hvoraf 100 nu er ført til Frøslevlejren. Blandt de løsladte er Politimester Glente, Politikommissær P. N. Pedersen og Politimester Poul Jensen fra Hasle Herred.

Aalborg: Den engelske Radios Skildring af Skyderiet mod Toget med de 94 Betjente, der førtes til Aalborg fra Frøslev, siges at være overdrevet, kun en enkelt Mand blev saaret.

Kolding: Kriminaldommer Strøbeck har løsladt alle Arrestanter, for hvilke Fængslingsfristen var udløbet. Forinden forklarede han dem Situationen og lod dem afgive Æresord paa, at de ikke "vilde benytte sig af den ekstraordinære Situation til at falde Samfundet i Ryggen."

Skive: Borgmesteren oplyser, at Kommandanten her nægter Køretilladelse for Biler i næsten alle Tilfælde, ogsaa til Transport af Tørv, Sædekorn, Gødningsstoffer og Kreaturer.

Silkeborg: Der har været Sabotage mod Langaa Station Natten til Lørdag, og Lørdag Aften eksploderede en Bombe under en Lastvogn. Tyskerne anholdt derefter ca. 50 Mennesker rundt om paa Gaderne. De førtes til Silkeborg Seminarium, hvor de blev stillet op uden for Bygningen, 6 Soldater blev kommanderet ud og gjorde Ladegreb. De anholdte maatte staa til Kl. 2 Nat, før de fik Lov til at gaa. Lørdag Formiddag blev den tyske Vagt paa Politistationen inddraget.


271

Graasten: Situationen i Sønderjylland er afspændt siden Generalstrejkedagene. Grænsen er genaabnet, og Grænsegendarmeriets Tjeneste udføres af Toldbetjente. Ingen af de sønderjydske Byer har endnu set tysk Politi. Politimester Hartmann, Haderslev, og Frue er Arrestanter i Kolding.

Odense: 40 odenseanske Politimænd er interneret i Frøslevlejren. Blandt disse er Politimester Schaldemose Nielsen og Politikommissær Frost.

Holbæk: Den stedlige Standortkommandantur har nægtet at udstede Køretilladelse til almindelige Lastbiler, som bl. a. skulde køre med Bygningsmaterialer. Den tyske Motivering er, at saalænge Politiet ikke vil hjælpe til ved at gaa i Arbejde igen, vil man ikke udstede Køretilladelser.

Roskilde: Arresten i Roskilde er tømt for Fanger, 2 tyske Lastbiler kørte Natten til Lørdag op foran Arresthuset, og Arrestanterne læssedes paa Ladet. Hvor de er bragt hen, vides ikke.

Bornholm: Allerede i Onsdags meddelte Kommandanten, at det danske Politi paa Øen kunde træde i Funktion igen paa visse Betingelser, bl. a. maatte Betjentene aflevere deres vaaben, ligesom de skulde staa under tysk Kontrol. Dette blev afslaaet. Torsdag Eftermiddag meddelte Insel-Kommandanten, at det danske Politi kunde træde i Funktion igen uden Betingelser af nogen Art. Ogsaa dette blev afslaaet. Saa vidt vides, adskiller Bornholm sig fra det øvrige Land ved at staa direkte under Marinekommandanturen i Kiel.

Dansk Arbejdsgiverforening har sendt sine Medlemmer en Skrivelse, hvori der gøres opmærksom paa, hvad der kan ventes, hvis der igen udbryder Strejke. Der henvises til, at der er truet med Deportation af hele Arbejdsstyrker uden Persons Anseelse.

Belysningsvæsenet har fra i Dag overtaget Tænding og Slukning af Færdselsfyrene.

Den samlede Magistrat har i sit Møde i Dag behandlet de Spørgsmaal, som foreligger paa Grundlag af de to Forordninger fra Politigeneral Pancke. Man besluttede i Forbindelse med Frederiksberg og Gentofte Kommuner straks at gaa i Forhandling med Departementschef Svendsen. Sagen vil blive henlag til Magistratens 1. Afdeling

Efter Beslutning af den samlede Magistrat har Overborgmesteren under Dags Dato tilskrevet Dr. Best saaledes:

"Med Harme har Københavns Magistrat erfaret, at den danske Politimyndighed er sat ud af Funktion, og at ca 1.700 Medlemmer af den danske Politistyrke er blevet deporteret til Tyskland.


272

Magistraten protesterer paa det alvorligste mod disse Overgreb, der vil hindre Udøvelsen af en Række kommunale Funktioner, og som efter vor Opfattelse i det Hele vil virke nedbrydende paa den Retssikkerhed, Ro og Orden, som Bystyret under skiftende Situationer stedse har bestræbt sig for at opretholde.

Magistraten udtaler derfor sin Forventning om, at den etablerede politimæssige Undtagelsestilstand snarest bringes til Ophør, saaledes at det danske Politi igen kan overtage dets normale Funktion som Beskytter af Borgernes Liv og Velfærd."

Overborgmesteren har Dags Dato tilskrevet Borgerrepræsentationen om foranstaaende Skrivelse.

 

Tirsdag den 26. September 1944.

Der er tilstillet Dr. Best endnu en lang Række Protestskrivelser, bl. a. fra Erhvervene, Biskopperne, Universitetet, Dommerne og Præstestanden.

Skrivelsen fra Erhvervene har følgende Ordlyd:

"Undertegnede Organisationer for dansk Erhvervsliv, Arbejderbevægelsens Erhvervsraad, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Dampskibsrederiforening, Fællesrepræsentationen for Dansk Haandværk og Industri, Grosserer-Societetets Komite, De danske Handelsforeningers Fællesorganisation, De samvirkende danske Husmandsforeninger, Industriraadet, De samvirkende Købmandsforeninger i Danmark, Landbrugsraadet, Fællesrepræsentationen for de samvirkende danske Landboforeninger og de samvirkende danske Andelsselskaber og Provinshandelskammeret ønsker herved overfor den Rigsbefuldmægtigede at udtale en Protest over for det alvorlige Overgreb mod dansk Styre, der er sket ved Ophævelsen af vort Politi og ved Arrestationen og Massedeportationen af danske Politimænd.

Den Aktion, der her er foretaget, vil skabe saadanne uholdbare Tilstande indenfor hele det danske Samfund, at alle Grene af dette bliver ødelæggende paavirket deraf, og dette gælder ikke mindst Erhvervslivet.

Paa danske Erhvervs Vegne skal vi derfor indtrængende anmode om, at det danske Politi genoprettes, og at de deporterede politimænd føres tilbage til Danmark, og at arresterede Politifolk løslades."

Protestskrivelsen fra Landets Biskopper var paa disses Vegne undertegnet af Biskop H. Fuglsang-Damgaard og lød saaledes:


273

"De sidste Dages alvorlige Begivenheder i vort Folk giver Kirken Anledning til at udtale sin Forfærdelse over den skæbnesvangre Ophævelse af Retssikkerheden, som er skabt ved Fjernelsen af det danske Politi, og udtrykker sin Harme og Smerte over den Skæbne, der har ramt Hundreder af Landsmænd, som er ført bort fra deres Fædreland.

Med den største Ængstelse maa vi efter dette imødese de uoverskuelige Konsekvenser af det skete og forvente, at Forbrydelser og Vold, vil brede sig uden Hemninger.

Kirken har overalt og til alle Tider den Opgave at støtte den sande Retsorden og at værne om og opelske Kærlighed til Sandhed og Ret, og den danske Folkekirke maa som Følge deraf i den nuværende Situation i særlig Grad føle sin Forpligtelse overfor denne Opgave. Selv i vor Afmagt overfor Overmagten føler vi det derfor som vor Pligt af al Evne at protestere mod det smertelige Overgreb mod vort Folks Retsbevidsthed og Selvstyre, som her har fundet Sted."

Universitetets Protestskrivelse har følgende Ordlyd:

"En dyb Harme har grebet det danske Folk over, det Angreb paa Retssikkerheden i vort Land, der skete ved Fængslingen af vort Politi og Deportationen af en stor Del af det d. 19. September. Følgerne heraf er uoverskuelige, men sikkert er det, at Lovløshed og Usikkerhed vil brede sig uhyggeligt i den Tid, der nu kommer.

Aandslivets Trivsel er ubrydeligt sammenknyttet med sikre Retsforhold, og Københavns Universitet uddanner gennem et af sine Fakulteter Størstedelen af dem, der i dette Land er sat til at haandhæve Retten. Derfor maa Universitetet slutte sig til den Protest, der hæver sig fra alle Sider, og indstændigt anmode Udenrigsministeriet om saa kraftigt som muligt at give Udtryk for denne overfor de tyske Myndigheder i Anledning af det Angreb paa de elementæreste Forudsætninger for et normalt Livs Trivsel, der har fundet Sted."

Præsidenterne for Højesteret, Vestre Landsret, Østre Landsret, Sø- og Handelsretten og Københavns Byret samt Formanden for Den danske Dommerforenings Bestyrelse har afgivet følgende Protest:

"Undertegnede Repræsentanter for de danske Domstole nedlægger overfor den Rigsbefuldmægtigede den alvorligste Protest mod de Overgreb, der er foretaget overfor de danske Domstole, derved, at man ved de skete Foranstaltninger overfor det danske Politi har berøvet Domstolene den for deres Arbejde i en Række


274

Henseender nødvendige Forudsætning. Endvidere maa vi protestere mod den hensynsløse Fremgangsmaade, der i flere Tilfælde er anvendt ogsaa overfor Dommere i Funktion og deres Personale under Iværksættelsen af de nævnte Foranstaltninger.

Det er vor absolutte Overbevisning, at de nu tilvejebragte Forhold, om de fortsættes, vil medføre fuldstændig Retsløshed her i Landet, en Tilstand som Domstolene maa fralægge sig ethvert Ansvar for."

I Søndags oplæste Præsterne i praktisk talt alle Landets Kirker følgende Udtalelse:

"De sidste Dages alvorlige Begivenheder i vort Folk giver Kirken Anledning til at udtale sin Forfærdelse over den fuldstændige Ophævelse af Retssikkerheden, som er skabt ved Fjernelsen af dansk Politi, og udtrykke sin Harme og Smerte over den Skæbne, som har ramt Hundreder af Landsmænd, som med Vold er ført bort fra deres Fædreland.

I vor Afmagt overfor Vaabenmagten er det vor Pligt at fastholde, at Magt aldrig i sig selv er Ret og foreholde vore Fjender dette; og hver paa sin Plads maa vi, selv under de vanskeligste Forhold, søge at hævde Sandheden og Retten.

Som Kristne maa vi under disse Forhold minde hinanden om, at vor Herre og Mester ved sit Liv og ved sit Ord har lært os, at vi skal bære hverandres Byrder og staa hinanden bi med gensidig Hjælp og Beskyttelse.

Gud styrke og trøste alle de ramte.

Gud bevare vor Konge, vort Folk og vort Fædreland!"

Spørgsmaalet det kommunale Politi: - Forhandlingerne mellem Magistraten, Borgmestrene fra Frederiksberg og Gentofte samt Departementschef Svendsen i Justitsministeriet formede sig som en Drøftelse af de Muligheder, der foreligger for Etablering af kommunal Politi. Man skønnede, der kun er Mulighed for at oprette et Vagtværn, og var iøvrigt enige om at afvente Dr. Bests Hjemkomst fra Berlin. Paa det Grundlag der i Øjeblikket foreligger, skønnes der ikke at være Mulighed for Oprettelse af noget Kriminalpoliti.

Luftværnet: - Der har Tirsdag Formiddag været Møde i Indenrigsministeriet om Luftværnet. Der blev ikke truffet nogen endelig Beslutning, men Overborgmesteren mener, der er Muligheder for at faa CB-Mandskab til Tjeneste ved Luftværnet. Der skal holdes et Møde med Tyskerne bl. a. om Tilladelsen hertil. Det storkøbenhavnske Fællesudvalg samles igen paa Fredag. Man vil søge at faa Luftbeskyttelsen retableret. Kommandoen, som hidtil har ligget hos Politiet, vil antagelig blive over-


275

ført til Magistraten, der saa kan lade sin Beføjelse gaa videre til en Mand, som man finder særlig egnet til Opgaven. Varslingen er atter bragt i Orden, den sker som hidtil gennem dansk Myndighed.

Universitetet: - Situationen paa Universitetet og de højere Læreanstalter er i Øjeblikket den, at Forelæsning og Øvelse gennemføres efter Studieplanerne, men at Tilslutningen er ganske minimal, idet de fleste Studenter ikke møder. Mange Provinsstudenter er rejst hjem, og det er fra Læreanstalterne betydet dem, at Deltagelse i Undervisning for Tiden er fuldstændig frivillig, og at der senere vil blive givet al mulig Lettelse paa Grund af de ufrivillige Afbrydelser.

Flugt fra Statsfængslet: - Fra Statsfængslet i Vridsløse er der undveget 19 Fanger, hvoraf de 18 afsonede Straf for politiske Forbrydelser. Fangerne blev lukket ud af deres Celler af en Betjent, som flygtede sammen med dem.

4 Tog beskudt: - Mandag Eftermiddag ved 15,30-Tiden, da det ordinære Eksprestog fra København til Korsør befandt sig mellem Ringsted og Kværkeby, gik en Flyvemaskine i lav Højde ned over Jernbanelinien og bestrøg Toget med Maskingeværer. Der blev samtidig rettet Angreb - muligvis fra den samme Maskine - mod to Godstog, der ligeledes befandt sig paa Strækningen til Korsør, det ene mellem Ringsted og Fjenneslev, det andet ved Gadstrup. Lokomotivføreren paa det ene Godstog, J. K. Olsen, Korsør, og en 15-aarig Passager, Frk. Malling Andersen, Datter af Overportør Malling Andersen, Vordingborg, blev dræbt. Godstogenes Lokomotiver blev helt ødelagt, hvorimod Eksprestoget kunde fortsætte Rejsen. - Ogsaa Persontoget fra Roskilde 15,37 mod Køge blev beskudt af en Flyvemaskine. Lokomotivet blev ødelagt; ingen kom til Skade. - Det fjerde Godstog blev ved 15-Tiden beskudt af en Flyvemaskine, da det paa Vej mod Frederiksværk passerede Grumstrup. Ingen kom til Skade, og den materielle Skade var ringe.

Razzia: - Tidligt Mandag Morgen blev der foretaget en stor Razzia i Komplekset Bellavej 9, Valby. Der blev fundet et stort Vaabenlager.

Fundet død paa Gaden: - Mandag Eftermiddag blev en Mand fundet livløs paa Nikolaj Plads. Han var død, da Ambulancen kom. Da der øjensynlig forelaa en politisk Forbrydelse, underrettede Ambulancefolkene Politigaarden. Den døde blev bragt bort i tysk Lazaretvogn.

Provinsen:

Ringsted: - I nogle lokale Blade fandtes den 23. September følgende Avertissement: "SS-A.-Bat. Schalburg bekendtgør: "I Forbindelse med at Bataillonen midlertidigt har overtaget Udøvelsen af Politimyndigheden i Ringsted, vil der fra og med den 23. September 1944 Kl. 20,00


276

blive udført Patrouilletjeneste i Byen. Patrouillerne, der føres af danske SS-Underofficerer, er udstyret med fuld Politimyndighed foruden deres øvrige militære Beføjelser" - sign. E. Paulsen, Bataillonskommandør og SS-Standortführer."

Silkeborg: - I Tiden fra den 12. til den 23. September er paa Kontoret i Silkeborg modtaget godt 100 Beslaglæggelsesdekreter vedrørende faste Ejendomme. Af de største Bygninger, som er beslaglagt i den senere Tid, kan nævnes: 3 Skoler i Randers, Odd-Fellowbygningen samt 2 Skoler i Odense, Hindsgavl Slot, Restaurant "Halle" i Esbjerg, K. F. U. M. i Odense, Fyens Forum, Odense, Studenterforeningen i København, CBU-Kaserne og en Skole i Herning, Navigationsskolen paa Fanø, Væveskolen i Askovhus, Sønderborg, Tinghuset i Bræstrup og en Række Skoler. Beslaglæggelsesdekreter i Forbindelse med Befæstningsarbejderne i Sønderjylland er endnu ikke fremkommet fra tysk Side.

Aabenraa: - Bevogtet af tyske Soldater blev de 287 danske Politifolk fra Aarhus, Odense og Aalborg, der var ført til Frøslevlejren, Tirsdag Morgen til Fods ført fra Lejren gennem Padborg og over Grænsen, hvorfra de med Tog føres videre sydpaa. Fra Lejren blev i Gaar frigivet de fire ældste Grænsegendarmer, og det menes, at de, der er over 50 Aar, vil blive frigivet.

Randers: - Byraadet holdt sent Søndag Eftermiddag et lukket Møde til Drøftelse af den politimæssige Situation efter Udstedelsen af de sidste Anordninger. Der var Enighed om at afvente eventuelle Direktiver fra Centraladministrationen. Forøvrigt var der ingen Stemning for at tilvejebringe Erstatning i Kommunen for det opløste Politi, heller ikke ved Vagtordninger paa kommunal Foranstaltning.

Københavns Brandvæsen meddeler Tirsdag Morgen, at der i det da forløbne Vagtdøgn kun var tre Brandudrykninger, af hvilke den ene var blind Alarm, den anden falsk Alarm og den tredje en Skorstensbrand. Der var 51 Ambulanceudrykninger, heraf 22 til almindelige Ulykkestilfælde, Resten i Anledning af Sygdom eller Fødsler. Dog indbragtes 1 Mand med Skudsaar i højre Arm. (Arkitekt Jensen, Lundegærdet 13).

 

Onsdag den 27. September 1944.

Efter at Politiinspektør Wolf, som meddelt i den danske Radio, er flygtet fra Turisthotellet, er de øvrige ledende Politimænd blevet overført til Vestre Fængsel, og Adgangen til Besøg er indskrænket stærkt. Blandt de overførte til Fængslet er bl. a. Departementschef Ejvind Larsen, Rigspolitichef Begtrup-Hansen, Vicepolitichef Arthur Dahl, Politiinspektør v. Magius, Opdagerchefen, Politiinspektør Ove Krenchel, Vice-


277

politiinspektør Glud og Politikommissærerne Andst og Odmar saml Politidirektør Stamm. Politiinspektør Krenchel er ret alvorligt syg og ventes overført til Kommunehospitalet. Ogsaa for de tilbageholdte paa Politigaarden er Forholdene gjort strengere. Individuelle Besøg paa Kontorerne er forbudt. Derimod er der daglig Fællesbesøg i Opdagelsespolitiets Parolsal, hvor 20-30 Personer faar Lov til at sidde i Samtale under Bevogtning af to dansktalende Politisoldater.

Protestskrivelse til Dr. Best. Danske Dagblades Fællesrepræsentation, der omfatter Københavns og Provinsens Bladudgivere, Redaktører og Journalister, har sendt Dr. Best følgende Protestskrivelse:

"Under de ved Landets Besættelse herskende Forhold er den danske Presse forhindret i offentligt at give Udtryk for de Følelser, hvormed den har erfaret Ophævelsen af det danske Politi og Arrestationen og Bortførelsen af op imod et Par Tusinde danske Politimænd, men den ønsker overfor den Rigsbefuldmægtigede at udtale den alvorligste Protest mod det skete Overgreb, der har vakt dyb Harme i danske Sind, og som stiller Landets Befolkning overfor en Tilstand af Lovløshed og Usikkerhed. Ophævelsen af Politiet kan faa uoverskuelige Følger for det danske Samfund, og Pressens Organisationer opfordrer derfor indtrængende til, at de arresterede og deporterede Politimænd frigives og hjemsendes, og at det ophævede danske Politi genindsættes i sine Funktioner og Rettigheder."

Fhv. Borgerrepræsentant Richard Jensen er blandt de undvegne fra Vridsløse Statsfængsel.

Dr. Best er vendt tilbage til København.

Byretten: Mandag Eftermiddag holdtes et Møde i Byretten, i hvilket deltog Fuldmægtige, Sekretærer, Skrivere og Kontorpersonalet. Det blev her fastslaaet, at der ikke kunde være Tale om at arbejde for andre Myndigheder end dem, der er baseret paa dansk Retspleje.

Beslaglæggelse: Udover de i Gaar nævnte Beslaglæggelser foreligger der nu officiel Bekræftelse paa Beslaglæggelsen af A/S Henkel & Co.'s Ejendom "Persilhuset", Dansk Boghandlerkommissions-Anstalt, 20 Værelser i Pension "Vestersøhus". Derimod er der endnu ingen officiel Bekræftelse fra tysk Side paa Beslaglæggelse af Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder, Vestre Boulevard.

Episoder: Tirsdag Formiddag blev en Mand skudt ned af Tyskerne ud for Hovedbanegaarden. Man ved ikke, hvem han er, da Tyskerne selv har transporteret ham bort. Natten til Tirsdag var der kraftig Skydning i Vanløse Kvarteret omkring Lindeallé. Arkitekt Carl Jensen, Lunde-


278

gærdet 13, blev alvorligt saaret i højre Arm, da han steg ud af en Taxa ved sit Hjem. En anden Mand blev skudt i Benet. - Tysk Politi har anholdt Fru Rosenørn, Frithiof Nansens Plads 2. Der blev spurgt efter hendes Søn, men da han ikke var til Stede, tog man Fru Rosenørn med. Der har været Razzia i Sygeplejerskerboligerne paa Blegdamsvej.

I Politiuniformer. I Tirsdags blev flere Steder i København set Politipatruljevogne, som var bemandet med unge Mænd i danske Politiuniformer.

Kommentarer til Situationen: I en ledende Artikel under Overskriften "En Uges Ro" skriver "Fædrelandet" Tirsdag den 26. September bl. a.:

".... Nægtes skal det ikke, at det udløste en befriende Følelse langt uden for danske National-Socialisters Kreds, da Politiet blev frataget sin Myndighed".

Videre skrives om Tilstanden efter Ophævelsen af Politiet:

"Nu er der foreløbig forløbet en Uge, hvor Ro og Orden har præget det københavnske Bybillede. I samme Øjeblik den lammende Rædsel forsvandt ved Politikorpsets Opløsning, gik enhver Borger tryg og tillidsfuld til sin Dont, forvisset om at naa helskindet hjem efter sin Gerning."

Provinsen:

Holbæk: Mandag Aften indfandt det tyske Politi sig paa Teknisk Skole og arresterede efter Anvisning af en lokalt kendt Mand 10 unge Mennesker, hvoraf Flertallet er Lærlinge paa Holbæk Baadebyggeri. De unge Mennesker, som siden menes at være ført til København, sigtes for at have knust Ruder hos en Dame, der i længere Tid har været beskæftiget paa Kasernen i Holbæk.

Aarhus: Professor Werner ved Aarhus Universitet har maattet forlade sit Hjem og søge ubekendt Opholdssted. Forleden Aften, da han tilfældigvis ikke var hjemme, henvendte to revolverbevæbnede Mænd sig paa hans Bopæl og spurgte efter ham.

Frederikshavn: Der vil ikke blive oprettet noget kommunalt Politi, men paa de Omraader, hvor Kommunens Administration griber ind i Ordenens Opretholdelse, f. Eks. med Hensyn til Beværterforhold og Prisforhold, vil Lovene blive strengt haandhævede. Man har meddelt de Handlende, at Kommunen vil lade Navnene paa de Næringsdrivende, der overtræder Prisloven, offentliggøre ved kommunal Foranstaltning.

Sønderborg: Natten til Tirsdag eksploderede paa Jegerupstation [i. e. Jegerup Station] nordfor Vojens nogle Bomber under et holdende Tog. 4 Vogne knustes, andre væltede. Skinnerne blev revet i Stykker. Forbindelsen for den jydske


279

Længdebane var derfor afbrudt det meste af Tirsdagen, og Posten til Sønderjylland maatte gaa over Faaborg-Mommark.

Københavns Brandvæsen melder Onsdag Morgen, at det sidste Vagtdøgn har været roligt. Der har været 68 Ambulanceudrykninger, men ingen i Anledning af Krigsbegivenheder. Af Brandudrykninger har der været 5, mest Brunkulsbrande og en enkelt falsk Alarm.

Statens civile Luftværn: Som bebudet ventes det, at Luftværnet i Løbet af ganske kort Tid kan overtage sine Funktioner paany. Ordningen er endnu ikke endelig udformet, men kommer sandsynligvis til at gaa ud paa, at Luftværnet i de enkelte Omraader underlægges Kommunerne, og Borgmestrene skal afløse Politimestrene som Luftværnschefer. Statens civile Luftværn forbliver uændret det civile Organ, under Ledelse af Luftværnsinspektør E. Schrøder. Hele Varslingstjenesten opretholdes i sin tidligere Form, men Meldetjenesten udvides betydeligt og faar et forøget CB-Mandskab stillet til Raadighed. I Stedet for CB-pligtige ventes oprettet en ny Tjenestegren, som skal tage sig af "Afspærringstjenesten".

 

Torsdag den 28. September 1944.

Razziaer: Natten til Onsdag indledte det tyske Politi en Serie omfattende Razziaer i København. De første Udrykninger skete i Morgentimerne mellem Kl. 3 og 5 og gjaldt nogle Karréer i Nansensgade, Guldbergsgade og Ryesgade. Der blev etableret solide Afspærringer, og saa godt som alle mandlige Beboere blev bragt til Shellhuset. I en enkelt Ejendom i Guldbergsgade tog man ikke alene Mændene, men ogsaa Kvinder og Børn. Kvinder og Børn blev senere løsladt, og det samme gjaldt de Mænd, der kunde dokumentere at være Arbejdere. Razziaerne fortsatte til ud paa Eftermiddagen. I Sct. Peders Stræde blev hele den ene Side af Gaden inddraget under Aktionen, som iøvrigt ogsaa omfattede Karréer i Larsbjørnsstræde, Trondhjemsgade, Sct. Hansgade, Stenosgade, Kvarteret omkring Nikolaj Plads m. fl.

Flere Hundrede Mennesker blev indbragt som anholdte til Shellhuset, hvor Trængselen var saa stærk, at mange anholdte maatte holdes i "Kø" paa Fortovene udenfor. Trappegangene var besat af anholdte, som stod opstillede med oprakte Arme og vendt med Ansigtet mod Muren.

Razziaerne omfattede endelig ogsaa en Del mindre Beværtninger samt Folkekøkkenet i Axelborg og i Suhmsgade. Alene fra Axelborg medtog man over 100 Gæster og fra Suhmsgade ca. 50.

Baggrunden for disse omfattende Aktioner er ikke helt klar, men


280

det oplyses, at det skulde dreje sig om en Indsats mod Sort-Børs Elementer, Vaneforbrydere og arbejdssky Personer.

Kl. 16,30 foretog en tysk Politikommando en Aktion paa d'Angleterre, som i et Par Timer holdtes omringet og afspærret. Herunder blev der affyret en Del Skræmmeskud, navnlig i Østergade. 4 Mænd blev ført med til Shellhuset, men 2 af dem blev hurtigt løsladt. Af de 2 tilbageholdte var den ene en Hotelgæst, som stod i Fremmedbogen som Meinert fra Odense. Aktionen menes foranlediget af, at en ung Mand pralende havde vist en Dame i Baren, at han var bevæbnet.

Episode paa Bispebjerg Hospital: Natten mellem den 25. og 26. blev paa Bispebjerg indlagt en Mand under Navnet Lymann Wight Jensen, hvis Bopæl var Lundegærdet 13, Vanløse. Han var saaret i højre Arm. Selv opgav han, at det ikke var Tyskerne, som havde saaret ham. Han er siden blevet afhentet af revolverbevæbnede Mænd, som kom i egen Bil. Chaufføren var i SS-Uniform, medens de øvrige var civile. De tvang sig Adgang til Pavillon 3, hvor Manden var indlagt, og førte ham bort.

Protestskrivelse: Dansk Seminarieforening har gennem Udenrigsministeriet tilstillet Dr. Best følgende Protestskrivelse:

"Vi er som alle Landets Borgere grebne af Forfærdelse og Harme over den Skæbne, der er overgaaet det danske Politi.

I den nuværende Situation, hvor Lovløshed og Vold kan brede sig i en uoverskuelig og for Samfundet tilintetgørende Grad, føler vi, at vi som Ungdomsopdragere har Pligt til at pege paa, at de Børn og Unge, der er betroet os, fremfor nogen vil komme til at lide under Forholdene, idet de selv er uden Beskyttelse mod forbryderiske Elementer, og desuden kan komme til varigt at lide Skade ved den Atmosfære af Uærlighed, Selvtægt, Raahed og Hadefuldhed, der kan blive Følgen af det skete.

For at hindre store og meningsløse Ulykker er det bydende nødvendigt, at det danske Politi, der alene har Erfaring og Træning nok til at værne vort Samfund mod anarkiske Tilstande, føres hjem og atter indsættes i sit Arbejde."

Overlæge Otto Mikkelsens Arrestation: Paa en Henvendelse fra Magistraten om Frigivelse af Overlæge, Dr. med. Otto Mikkelsen, som er arresteret af det tyske Politi, er der indgaaet følgende Svar til Udenrigsministeriet:

"Die Verhaftung des Oberarztes Dr. Mikkelsen erfolgte wegen Beteiligung an einer Sabotage-Organisation. Zu einer Entlassung sehe ich mich zur Zeit selbst unter Würdigung der im Schreiben vom 29. August geschilderten Verhältnisse bei der ärztlichen Versorgung nicht in der Lage."


281

Den fungerende Overlæge, Dr. med. E. Hart Hansen har Tilladelse til at besøge Overlæge Mikkelsen for at drøfte faglige Spørgsmaal.

Byretten: Der er truffet Aftale mellem Byretspræsident Rytter og Statsadvokat Trolle (Statsadvokaten for København) om Afslutning af de Straffesager, som er naaet frem til Byretten. I Gaar satte Dommer Willy Andersen den saakaldte "Dommervagt" i Vestre Fængsel, hvor Statsadvokat Trolle var mødt paa Anklagemyndighedens Vegne, og hvor der blev taget Stilling til alle udløbende Fængslingsfrister. Da det stod klart, at Sagerne mod de paagældende Arrestanter ikke for Tiden lader sig gennemføre, blev de løsladt. Nogle faa Sager af særlig alvorlig Karakter stillede Anklageren i Udsigt at faa gennemført, og i disse Tilfælde gik Dommeren med til en Fristforlængelse.

Nordwerk: Den industrielle Virksomhed "Nordwerk" - tidligere General Motors - som har været drevet for tysk Regning, skal nu standses. Alle Maskiner afmonteres, og Personalet, ialt ca. 700 Mennesker, er sagt op fra førstkommende Lørdag. A/S Nordwerk vil herefter blive afmeldt til Aktieselskabsregistret.

Provinsen:

Fra Stiftamtmand Herschends Kontor i Silkeborg foreligger Indberetning om følgende Tildragelse i Vemb ved Dejbjerg:

"Om Aftenen den 25. September blev Sognepræst Pedersen, Vemb, samt Sogneraadsformanden og Sognefogden arresterede af Værnemagtens Afdeling i Stauning. De paagældende er løsladt igen Tirsdag Eftermiddag. Sagens Omstændigheder er følgende:

For nogen Tid siden styrtede en engelsk Flyvemaskine ned ved Dejbjerg øst for Ringkøbing. De tyske Afdelinger forlod Stedet efter at have foretaget en yderst lemfældig Oprydning. Ligrester blev fundet rundt om, og Begravelsen af de ukendelige Lig var saadan, at man fra dansk Side ikke kunde karakterisere den som sømmelig. Efter Aftale med General der Luftwaffe gik en CB-Kolonne under Ledelse af Kaptajn Kisbye igang med Oprydning paa Stedet, ligesom der foranstaltedes Begravelse af de forulykkede Flyvere. Det var imidlertid rygtedes paa Egnen, at Begravelse skulde finde Sted, og. et Par Hundrede Mennesker deltog i Højtideligheden. Pastor Pedersen talte, og hverken Talen eller Højtideligheden iøvrigt var af udæskende Karakter. Ikke desto mindre blev den fulgte Fremgangsmaade taget ilde op af Værnemagten, og de omhandlede Arrestationer fandt Sted.

Efter Forestillinger overfor Abteilung Luftschutz, blev som sagt de tre Arrestanter løsladt."


282

Silkeborg: Byraadet forhandler fortsat om et Vagtkorps, en Slags Borgervæbning. De afsatte Betjente vil afgjort modsætte sig at arbejde i et saadant Korps.

Padborg: Søndag Aften eksploderede en Bombe under et Lokomotiv paa Padborg Station. Lokomotivet blev helt ødelagt. En Undersøgelse fra tysk Side førte ikke til nogen Opklaring.

Krusaa: Det er bekræftet Tirsdag Aften, at Grænsen atter er aaben for Trafik. Vagterne er forstærkede og svært bevæbnede.

Aarhus: Tirsdag Aften Kl. 22 fandt 3 voldsomme Eksplosioner Sted i en stor moderne Cylinderudboringsfabrik, Silkeborgvej 31, tilhørende Grosserer Carl Christensen. Hele den store Virksomheds 90 m lange Bygning brændte ned, saa kun Ydermurene staar tilbage. Der er bl. a. ødelagt 50 kostbare Maskiner. Skaden er anslaaet til ca. 1 Mill. Kr. Endvidere meddeles, at der sent Onsdag eksploderede 3 Bomber i Autoreservedelsfirmaet Nielsen, Laursen & Brandts Værkstedsafdeling. En Del Maskiner og Bygningerne blev stærkt beskadiget. Ingen Mennesker kom til Skade.

Aabenraa: Ved Middagstid Onsdag er det danske Forsamlingshus "Søgaardhus" i Søgaard ved Kliplev totalt ødelagt ved en voldsom Eksplosion. Bygningen blev for kort Tid siden overtaget af Tyskerne. Ved Eksplosionen dræbtes 6 tyske Soldater og 14 blev saaret. Hele Befolkningen i Søgaard, ca. 25 Familier, blev straks efter hentede i Hjemmene af tyske Soldater og ført til en Have, hvor de holdtes internerede til hen paa Eftermiddagen. Man formoder, at Eksplosionen er sket ved et Uheld med Sprængstof inde i Bygningen.

Sønderborg: Da man Tirsdag Aften var ved at afslutte en Fest i Vedsted Forsamlingshus i Anledning af Kongens Fødselsdag, blev Bygningen pludselig omringet af tysk Militær. Mødets Taler, Idrætsinspektør Braae Hansen, Haderslev, samt Forsamlingshusets Værtpar og et Par andre tilstedeværende blev ført bort. Ingen af Festens 2-300 Deltagere fik Lov til at forlade Lokalerne. Først Kl. 3 i Nat gav det tyske Politi Tilladelse til, at Kvinder og Børn kunde gaa hjem, men Mændene holdtes interneret indtil Kl. 9 i Morges. I Sognet ved man ikke, hvad der er Aarsagen til det tyske Politis Aktion. - Onsdag er den stedlige Sognepræst Pastor Qvistgaard blevet sat under Anholdelse. Saavel Berlingske Tidende som Jyllandspostens Korrespondent anfører om Affæren, at de voksne Mænd om Morgenen blev ført bort i Lastbiler til ubekendt Bestemmelsessted. Sagen undersøges af Kontoret i Silkeborg.

Randers: Tirsdag Aften eksploderede paa Banestrækningen mellem


283

Randers og Bjerregrav 7 Bomber og mellem Randers og Stevnstrup 2 Bomber. Alle Steder blev Skinnelegemet revet i Stykker.

Tirsdag Aften blev Glud & Marstrands Fabrikker besøgt af revolverbevæbnede Mænd, der fjernede en stor Mængde Luftværnsmateriel.

Samme Aften bortførtes ligeledes af bevæbnede Mænd fra Merryteatret Filmen "En Læges Fristelser".

Torsdag Morgen melder Togkontoret alt normalt for Toggangen for Øerne. Jyllandsrapporten var endnu ikke indløbet paa det Tidspunkt.

Københavns Brandvæsen: Udrykning til 3 mindre Brande og 58 Ambulanceudrykninger. Ingen Krigsbegivenheder.

 

Fredag den 29. September 1944.

I Morgen Lørdag holdes et Møde, hvori bl. a. deltager Overborgmesteren, Borgmestrene i Gentofte og Frederiksberg Kommuner samt Repræsentanter for Købstadforeningen. Paa Mødet drøftes Mulighederne for Oprettelse af kommunale Vagtkorps og Planer om Etablering af Luftværnstjenesten paa kommunal Basis.

Politiet: I en Udtalelse, som er fremsat af Dansk Kriminalpolitiforening og Københavns Politiforening, erklæres, at Medlemmer af Rigspolitiet under ingen Omstændigheder vil indgaa paa at udføre Polititjeneste, saalænge Arrestation og Deportation af Kolleger opretholdes. Da man imidlertid erkender, at Befolkningen ikke vedvarende kan være uden Beskyttelse af Liv og Ejendom, har man tilraadet Politiorganisationerne, at de kommunale Myndigheder gaar til Oprettelse af Vagtkorps, der kan paatage sig den elementære Vagttjeneste. Det forudsættes, at disse Korps ikke tillægges nogensomhelst politimæssig Beføjelse. Anholdelse af Lovovertrædere, der gribes paa fersk Gerning, kan ske paa Basis af Retsplejelovens § 771, der giver enhver Ret til at foretage Anholdelse i saadanne Tilfælde. Man tænker sig saadanne Anholdte overgivet direkte til det stedlige Arresthus, hvorfra de ved Anklagemyndighedens Foranstaltning bringes for Retten. En forudgaaende Efterforskning skal altsaa være udelukket, ligesom enhver anden politimæssig Behandling af Sagen. Vagtkorpsets Medlemmer kan som andre Borgere indkaldes som Vidne i Retten, men ikke have Funktioner paa det Offentliges Regning.

Bankrøveriet i Helsinge: Den lokale Presse mener at vide, at de 3 Deltagere i Bankrøveriet i Helsinge, som omtales i Dagspressen Fredag Morgen, var Marinevægtere. Det samme hævdede Svensk Radio Torsdag Aften.


284

Razziaer og Ransagning: Torsdag Formiddag blev en Del Lillebiler og Taxavogne standset paa Københavns Gader. Passagererne førtes til Shellhuset, hvor de maatte godtgøre deres Identitet, og Vognene blev i enkelte Tilfælde underkastet nøje Ransagning. - Paa Vesterports Stations Garderober blev der ligeledes i Torsdags foretaget en effektiv Ransagning, øjensynlig for at finde eventuelle Vaaben. Kufferter blev sprættet op og Kasser slaaet i Stykker, men Ransagningen syntes ikke at have bragt noget illegalt for Dagens Lys. - En Sabotagevagt ved Nordwerk, Mogens Larsen, Sct. Paulsgade 51, er Natten til Fredag skudt gennem Hovedet. Han var død, da Ambulancen kom. Torsdag Eftermiddag kaldtes Ambulancen til Antonigades Politistation, hvor en Schalburgmand var blevet skudt i højre Laar. Nærmere Omstændigheder kendes ikke.

Sædelighedsforbrydelser: Søndag Eftermiddag lokkede den 19-aarige Kommis Svend Aage Petersen, Nørregade 5 B, Lyngby, en lille 3-aarig Pige ind paa et Værksted paa Lundtoftevej, hvor han forøvede Forbrydelse mod Barnet. Faderen gik senere op paa Petersens Bopæl, som Barnet havde udpeget, og da Forbrydelsen blev vedgaaet, førtes Kommisen til Lyngbyvejens Politistation. Tyskerne lovede, at de nok skulde tage sig af Petersen og spærre ham inde de første 8 Aar. Efter Petersens eget Udsagn fik han Prygl af en Gummiknippel Søndag Eftermiddag og Mandag Morgen, hvorefter Tyskerne løslod ham med den Trusel, at han vilde blive skudt, hvis det gentoges. Hændelsen havde opskræmt Forældre i hele Kvarteret, og da de saa, at Petersen igen var fri, besluttede de selv at skride ind. En Del af dem holdt Møde og besluttede at faa ham uskadeliggjort. De satte sig i Forbindelse med Rigshospitalets Afdeling O, der gav Tilsagn om at tage ham i Forvaring, hvis man kom med en Lægeattest og med en Underskrift fra Petersen om, at han indvilligede heri. Lægeattesten blev udstedt Torsdag Formiddag, og Petersen underskrev villigt, hvorefter Barnets Fader sammen med en Nabo førte Petersen ind til Rigshospitalet, hvor man vil beholde ham, indtil der bliver ordnede Forhold, og Sagen kan tages op. Iøvrigt har det tyske Politi ladet opklæbe en Bekendtgørelse i hele Lyngby om, at der var paagrebet en Sædelighedsforbryder, og at saafremt lignende Forbrydelser fandt Sted, vilde Gerningsmanden blive skudt. Bekendtgørelsen er underskrevet af Stationsleder Jørgen Høyer.

Provinsen:

Fra Kontoret i Silkeborg meddeles i Vedsted-affæren, at Tyskerne har foretaget en Række Anholdelser, bl. a. er anholdt Seminarielærer Braae-Hansen, Haderslev, Sognepræst Axel Wriedth Qvistgaard, Vedsted, og Forsikringsinspektør i "Danmark" Hans Hansen. Den lokale Sogne-


285

raadsformand har givet følgende Beskrivelse af Episoden: Forsamlingshuset, hvor der var Fest og Foredrag i Anledning af Kongens Fødselsdag, blev kort før Kl. 23 omringet af tyske Politisoldater, der, efter først at have skudt med løst Krudt, begyndte at skyde med skarpt mod Bygningen, men dog uden at nogen blev ramt. Som Grund til denne Skydning angav Soldaterne, at der var blevet skudt paa dem fra Bygningen, antagelig af den Mand - en Sabotør - som de var ude efter. Soldaterne trængte derefter ind i Forsamlingshuset, og Deltagerne i Festen blev drevet ud i Gaarden, hvor de maatte staa med oprakte Hænder. Efter Visitationen fandt Soldaterne den Mand, de søgte. Han er ikke kendt paa Egnen, og yderligere Oplysninger kan ikke gives. Værten i Forsamlingshuset, Hr. Braae-Hansen, samt dennes Hustru og Søn blev anholdt. Desuden blev Forsikringsinspektør Hans Hansen, der er Ven med Pastor Qvistgaard, og som midlertidig boede hos ham, arresteret. Ifølge udtrykkelig Udtalelse fra Tyskerne, blev han kun taget som midlertidig Gidsel for Pastor Qvistgaard, som Tyskerne ikke traf i Forsamlingshuset. Senere blev Pastor Qvistgaard taget ved en Fest i Maugstrup, men uanset, at Tyskerne havde faaet fat i Pastor Qvistgaard, blev Forsikringsinspektør Hansen alligevel ført bort. Det menes, at Tyskerne beskylder de arresterede for at have taget Del i eller været vidende om den formodede Sabotørs Forehavende.

Aarhus: Sabotagen i Frichs Fabrikker synes at være større, end først antaget. Inde i Hallen, hvor Bomben sprang, staar 4 store Lokomotiver, formentlig bestemt for Tyskland. En sagkyndig Ingeniør anslaar, at der vil gaa et Par Maaneder, før Fabrikken igen arbejder normalt.

Aabenraa: Natten til Torsdag afsporedes ved Attentat i Nærheden af Hjordkær et tysk Tog med en halv Snes Vogne. Der var en Del Ammunition i Toget, men der skete ingen Eksplosion. Trafikken maatte klares Dagen igennem ved Udveksling af Passagerer. En Del Vogne ligger væltede og knust paa Sprængningsstedet.

Viborg: Det tyske Politi har anholdt en Søn af Forfatteren Grønval Fynbo, Vammen, og endvidere Sognepræsten i Hersom samt Præstegaardsforpagteren. Man eftersøger desuden Pastor Brinkkjær, Vammen.

Aalborg: I Onsdags hindrede 3 unge Cyklister en Bil i at passere dem. Den ene af dem, den 19-aarige Kontorist Erik Thomsen, Søn af Overportør Thomsen, Spolen 3, blev grebet af Tyskerne, som pryglede ham og derefter tog ham med til et tysk Tjenestested. Da han her var paa Vej ned ad en Trappe, blev han skudt bag fra. Han er siden død paa Hospitalet. Den tyske Kommandant har paa det dybeste beklaget Episoden og overfor Familien forklaret, at Skuddet var affyret af nogle berusede Wehrmachtsangehörige. En kort Meddelelse om Dødsfaldet er


286

godkendt for Aalborgbladene af den tyske Censor, som samtidig fortalte, at Thomsen, efter de Oplysninger han havde modtaget, havde skudt paa det tyske Automobil og derefter var blevet dræbt under en efterfølgende Ildkamp.

Hillerød: Det tyske Politi er for Tiden ude efter Arbejdere, der har været beskæftiget i Tyskland, men som har brudt Kontrakterne og er flygtet tilbage til Danmark. Paa Socialkontoret i Helsingør har der været foretaget en Undersøgelse af Kartotekerne - trods Borgmester P. Christensens Protest - for at se, om der skulde findes flygtede Tysklandsarbejdere blandt de, der hævede Understøttelse, ligesom Tyskerne vilde undersøge, om der blev udbetalt Understøttelse til de paarørende til Mænd, der er blevet arresteret for illegalt Arbejde.

 

Hovedstadens Forsyninger: Tilførslerne til Fisketorvet har været jævnt gode. I Tirsdags kom saaledes 1000 Kasser Fisk pr. Bane og 200 pr. Bil, Onsdag 800 Kasser pr. Bane og Torsdag ca. 1000 Kasser. Disse Tilførsler er yderligere suppleret med ca. 1.400 Kasser Sild, der straks blev solgt til Detailhandlerne. Og i Onsdags kom en Kvase fra Bornholm med ca. 2.500 Kasser Sild, som ekspederedes over Torvet. Torvedirektøren oplyser, at en enkelt Grossist solgte ca. 150 Kasser Sild til Salterier til Trods for, at de mange tilstedeværende Detailhandlere var Aftagere. I Gaar Torsdag ankom der yderligere en Kvase fra Bornholm med 15-16 Tons Sild.

Gønttorvet [i. e. Grønttorvet]. Tilførslerne i Ugens første 4 Dage har været jævnt gode. Porrer er stærkt efterspurgt, medens andre grovere Grøntsager ikke er blevet udsolgt. Af Salat har der nærmest været for meget, og Tilførslerne af Gulerødder er stadig rigelige. Kartoffeltilførselen, der ligger paa 8-900 Tønder om Dagen, er lavere end normalt. Der har været pæn Tilførsel af Æbler og Pærer og rigeligt med Blomster.

Torve- og Slagtehallerne. Tilførslerne i denne Uge ligger 50 pCt. højere end i Ugen den 17. til 23. September. Tilførslerne maa herefter betegnes som normale.

Flæskehallen: Tilførslerne i Dagene Søndag til Onsdag vidner om, at man søger at erstatte Mankoen i Tilførslerne i den foregaaende Uge. Saaledes var Mandagens Tilførsler usædvanlige gode, og om Tirsdagen kom langt mere end normalt. Der er, som stillet i Udsigt, indsendt mange Svin. Desuden kommer Okse- og Kalvekød nu i normale Mængder. Arbejdet i de foskellige Grene af Torve- og Slagtehallerne forløber nu normalt, meddeler Torvedirektør Klug Andersen til Slut.


287

Lørdag den 30. September 1944.

Luftværnet: Centralkommandoen og Centraladministrationen for det storkøbenhavnske Luftværnsomraade har hidtil haft Politidirektør Stamm som Chef. Paa hans Vegne har Vicepolitinspektør Dahl-Jensen ledet Arbejdet. Der er nu truffet en Ordning, hvorefter Luftværnschefens Funktioner, indtil den endelige Beslutning udformes, henlægges til de enkelte Tjenestegrenschefer. Om Tilrettelæggelse og Ledelse af det administrative Arbejde vil Det tekniske Raad senere give en Indstilling. Tjenestegrenene er følgende: Brandtjenesten (Brandchef, Dr. Povl Vinding), Rydningstjenesten (Stadsingeniør Forchhammer), Hospitalstjenesten (Hospitalsdirektør K. M. Nielsen), Teknisk Tjeneste, som omfatter Værkerne, Sporveje, Belysningsvæsen m. m. (Belysningsdirektør Børresen), Socialtjenesten (Socialdirektør N. P. Nielsen) og Sanitetstjenesten. Indtil videre skal hver Tjenestegren for sig holde sit Apparat i Orden og træffe de nødvendige Beslutninger. Formentlig bliver Overborgmesteren Luftværnschef med Substitutionsret.

Arresteret: Sekretær David Amstrup i Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund og Ingeniør Svend Rasmussen, der, henholdsvis som Repræsentanter for Arbejdere og Arbejdsgivere, var paa Rejse i Jylland, er arresteret i Haderslev. Aarsagen ubekendt.

Løsladt: Landsretssagfører, Redaktør Svend Heltberg, Politiken, som har siddet arresteret i 7 Maaneder, er blevet løsladt fra Vestre Fængsel.

Protestskrivelser: Fra Danske Kvinders Natianalraad er indgaaet følgende Protestskrivelse til Dr. Werner Best:

"Danske Kvinder har med Sorg og Harme erfaret, at det danske Politi er sat ud af Funktion, og at en Del af Politistyrken er ført ud af Landet.

Det danske Politi nyder i sjælden Grad den danske Befolknings Tillid, og vi ser med den dybeste Bekymring vore Hjem og Børn prisgivet den Lovløshed og Uro, som vil blive Følgen af, at vor Politistyrke er ude af Stand til at virke.

Vi ser med stigende Uro, at der her i Landet overfor danske Medborgere anvendes Metoder, som er helt fremmede for dansk Aand og Skik og for danske Begreber om Lov og Ret.

Som Repræsentanter for 100.000 danske Kvinder protesterer vi mod de Handlinger, som er foretaget mod Politiet og henstiller indtrængende, at samtlige arresterede Politifolk løslades, og at de deporterede hjemføres."

Fra Statstjenestemændenes Centralorganisation I, Statstjenestemændenes Centralorganisation II og Danske Statsembedsmænds Samraad er indgaaet følgende Protestskrivelse:


288

"Undertegnede Centralorganisationer af danske Tjenestemænd nedlægger den alvorligste Protest mod den Arrestation og Deportation, der er blevet foretaget af et betydeligt Antal af vore Kolleger indenfor Politiet.

Som Tjenestemænd og danske Statsborgere føler vi den dybeste Sorg og Harme over det Overgreb, der derved er foretaget, og vi kræver paa det alvorligste, at de deporterede Tjenestemænd hjemføres, og at de foretagne Arrestationer af danske Polititjenestemænd straks ophæves."

Politiet: De ledende Politimænd, som siden Politiinspektør Wolf's Flugt har siddet i Vestre Fængsel, blev i Fredags overført til Ingeniørhuset. Blandt de deporterede Politimænd er ogsaa Forfatteren, cand. jur. Bruhn Rasmussen, der er Lærer ved Politiskolen og Redaktør af Politiets officielle Organ "Politiet". De Fængselsbetjente, der var tilbage paa Politigaarden, er nu kommet væk efter Forhandling med Tyskerne. De ønskede ikke at medvirke ved Behandlingen af Fanger fra tysk Side. En Overgang nærede man Frygt for, at de skulde blive anholdt, men dette er altsaa ikke sket.

Dommermøde i Byretten: I et Dommermøde i Byretten har Byretspræsident Rytter givet Udtryk for sin Bekymring over den Udvikling, Selvtægten har taget. Byretspræsidenten ønskede i Stedet for publikums Medvirken til, at Lovovertrædere, der gribes paa fersk Gerning, indbringes til dansk Myndighed, f. Eks. ved Aflevering af dem til Arresthusene, hvorefter den lokale Dommer kan tage Stilling til Spørgsmaalet om Fængsling.

Razziaer: Det menes, at Tyskerne har til Hensigt at fortsætte Karrérazziaerne. I det sidste Par Dage er der ogsaa foretaget enkelte Villarazziaer, saaledes i Hellerup. Formaalet hævdes stadig at være Kampen mod asociale Elementer. Der menes at være ankommet ca. 1.000 Politisoldater hertil fra Litauen.

Skudt: Brandvæsenets Ambulancetjeneste oplyser, at det 18-aarige Bud Arne Nielsen, Mjøsensgade 2, 2., Fredag er blevet skudt paa Hjørnet af Amagerbrogade og Kurlandsgade. Han blev ramt i Brystet og er død.

Fredag Kl. 19,30 indfandt 3 revolverbevæbnede Mænd sig i Brandvæsenets CB-Depot i Frederiksholms Kanal. De tiltvang sig diverse Udrustningsgenstande (nogle Uniformer med Tilbehør).

Hentet Duplikeringspapir: Lagerpersonalet hos L. Levison jun. blev Fredag Eftermiddag holdt op og tvunget til at bære et større Oplag Duplikeringspapir ud i en Lastbil, som var kørt op i Gaarden.

Sabotage: Fredag Eftermiddag er der forøvet Sabotage mod Automo-


289

bilfirmaet Jørgensen & Jensens Værksted, Tingvej 41; der skete en kraftig Eksplosion, men om Skadens Omfang savnes nærmere Oplysninger.

Provinsen:

Aarhus: Aarhushallens Restaurant ramtes ved 2-Tiden Natten til Lørdag af en voldsom Eksplosion fra 3 Bomber. Eksplosionen var saa kraftig, at det med Restauranten sammenbyggede Nabohus styrtede sammen. 6 Mennesker dræbtes og 3 saaredes. Restauranten er fuldstændig ødelagt.

Maribo: Det meddeles fra Bandholm, at Lensgreve Knuth, Knuthenborg, som afsonede Fængselsstraf for Blodskam, er blevet sat paa fri Fod. Han maa dog ikke i de første Par Aar komme tilbage til Egnen.

Kalundborg: Byraadet har overladt til Zoneredningskorpset at organisere et Vagtværn paa 7 Mand. Værnet faar Station i Korpsets Bygning og kan kaldes herfra. Det vil ikke blive benyttet til at afpatrouillere Gaderne.

Esbjerg: Banelinien mellem Esbjerg og Varde blev Natten til Fredag afbrudt ved Eksplosioner baade Nord og Syd for Guldager Station. Skaden var dog ikke større, end at den senere paa Dagen kunde udbedres. Der er ogsaa forøvet Jernbanesabotage mellem Lunderskov og Kolding ved Ejstrup Station samt mellem Eltang og Kolding. Endvidere er Skinnerne sprængt 8 Steder mellem Kolding og Røde Kro.

Skanderborg: Der er forøvet Sabotage mod Jernbanen i Nærheden af Vrold. Umiddelbart forinden Eksplosionen passeredes Stedet af et Tog.

Aalborg: Torsdag Aften er en halv Snes Bomber eksploderet paa Godsbanegaardens Terrain. Der ødelagdes bl. a. 8 Cementblandemaskiner, som var beregnet til Eksport.

Viborg: Et Militærtog fra Viborg sydpaa var i Søndags udsat for et Bombeattentat. Ved Eksplosionen blev 7 Vogne ødelagt og Jernbaneskinnerne revet op paa en Strækning af en halv Snes Meter. En Soldat dræbtes og nogle saaredes.

Herning: Under Overflyvninger Natten til Fredag er Biler paa Herning Egnen blevet beskudt af allierede Maskiner. Et Menneske dræbtes og 7-8 blev saaret. Ogsaa fra Holstebro meldes om, at en Lastbil er blevet beskudt.

Studenterne rejser hjem. De fleste Provinsstudenter ved Universiteterne i København og Aarhus er i Slutningen af Ugen rejst hjem. Det skal være sket efter Opfordring fra de paagældende Studenterraad.


290

Mandag den 2. Oktober 1944.

Protestskrivelse til Dr. Best: "Københavns Kommunalforening", "Frederiksberg Kommunalforening for Kontorfunktionærer" samt "Foreningen af Embeds- og Bestillingsmænd under Gentofte Kommune" har tilstillet Dr. Best følgende Protestskrivelse:

"Undertegnede Organisationer af kommunale Tjenestemænd i Storkøbenhavn nedlægger den alvorligste Protest mod den Arrestation og Deportation, som har fundet Sted af et betydeligt Antal danske Polititjenestemænd.

Den foretagne Aktion mod Politiet føles som en Handling mod hele Folket og i Særdeleshed mod den danske Tjenestemandsstand, og den har blandt vore Medlemmer fremkaldt dyb Sorg og Harme.

Vi maa derfor kræve, at Polititjenestemændene genindsættes i deres Stillinger."

Episoder: Natten til Søndag kom det til nogle dramatiske Optrin i Nyhavn. Om Aftenen trængte 2 bevæbnede Mænd ind i Beværtningen "Nyhavn 41" og gav sig til at skyde i Lokalet. Porcelænsarbejder Lindegaard, Portugalsgade 6, blev ramt i Hovedet og døde paa Stedet. Desuden blev Maskinarbejder Frandsen, Hj. Bergstrømsvej 14, saaret i Laaret. Søndag Aften blev Montør Peter Damm, Gl. Kongevej 123, saaret i Armen ved Skud fra tyske Marinesoldater. Det skete paa Hjørnet af Løngangsstræde og Vester Voldgade. Den saarede indbragtes til Kommunehospitalet. Sent Lørdag Aften blev en Mand, som endnu ikke er identificeret, skudt ned bagfra udfor Frihedsstøtten. Han blev ramt i Ryggen og bragt i haardt saaret Tilstand til Kommunehospitalet. Omtrent samtidig blev en anden Mand skudt i Nakken i Nærheden af sit Hjem i Naboløs. Han blev meget haardt medtaget indlagt paa Kommunehospitalet.

Razziaer: I Løbet af Søndagen foretog det tyske Politi atter Razziaer paa nogle Kaffebarer. Der blev taget en Del yngre Mennesker med. Det ser ud til, at man har været ude for at eftersøge Folk med Vaaben samt Tysklandsarbejdere, der ikke er vendt tilbage til Tyskland efter endt Orlov.

Mødet om Vagtkorps og Luftværnstjenesten: Det tidligere bebudede Møde om Oprettelse af kommunale Vagtkorps og Etablering af Luftværnstjeneste paa kommunal Basis fandt Sted i Lørdags. Blandt Deltagerne var Overborgmesteren, Borgmestrene i Gentofte og Frederiksberg Kommuner samt Repræsentanter for Købstadsforeningen. Drøftelsen drejede sig hovedsagelig om Vagtkorps-Spørgsmaalet og var orienterende. Saasnart der bringes fuld Klarhed i Sagen, kan der ventes et Cirkulære fra Indenrigsministeriet.


291

Provinsen.

I Forbindelse med Overflyvningen af engelske Maskiner foreligger Meldinger om Beskydning af Tog og Biler. Persontoget fra Korsør Kl. 15,18 blev Søndag beskadiget ved Skud. Saaledes blev Lokomotivet ramt 3 Steder. Ingen Mennesker kom til Skade. Omtrent samtidig blev et Godstog beskudt ved Kisserup mellem Lejre og Hvalsø. Personvognen, hvori befandt sig ca. 40 Rejsende, blev ramt af flere Projektiler. Ingen kom til Skade. Om Lørdagen ved 19-Tiden blev en Personbil, der førtes af Vognmand Carl Jeppesen, Bogense, beskudt mellem Skovby og Holse. En Passager, Søn af Barbermester Hansen, Bogense, blev dræbt, en anden Passager fik et Chok, og Vognmanden saaredes. - I Lørdags styrtede en engelsk Maskine ned i Grib Skov. I den brændte Maskine fandtes Ligene af to Mand. - Toget fra Odense til Svendborg blev Søndag Eftermiddag, efter at det havde passeret Steenstrup Station mellem Ringe og Svendborg, indhentet af 6 allierede Jagere. Den ene dukkede ned og beskød Lokomotivet. Lokomotivføreren fik Toget standset og søgte Dækning. I Forvejen var Fyrbøderen sprunget af; han forstuvede begge Hænder og blev ramt af 2 Kugler, den ene i Ryggen og den anden i Benet. Lokomotivføreren fik et Chok.

Esbjerg: Paa Fanø Færgen "Nordby" skete Natten til Lørdag en voldsom Eksplosion, som gjorde Færgen ubrugelig. Der var anbragt en Bombe under Dækket i Maskinrummet. Motorfundamentet sprængtes, og Motoren blev derved slaaet ud af sit Leje. Desuden skete en Del ovenbords Skade, og der opstod Brand.

Aarhus: Restaurant "Maritza" er i Lørdags blevet lukket paa tysk Foranledning. Restauranten skal have misligholdt et Paalæg om at reservere et bestemt Antal Pladser for Værnemagten.

Fredericia: Paa fornyet tysk Opfordring om Oprettelse af et kommunalt Vagtkorps har Borgmesteren svaret, at saalænge Byens ledende Politimænd holdes arresteret, kan man ikke etablere et saadant. I den sidste Henvendelse om Spørgsmaalet har den tyske Kommandant forlangt, at Sagen skal være i Orden senest Mandag. Det meddeles, at tyskvenlige Kredse har søgt at faa Kommandanten til at udnævne Overbetjent Christensen fra Børkop til Politimester i Fredericia, men Kommandanten har afvist det. I Jylland foregaar en energisk Eftersøgning efter flygtede Politimænd.

Aalborg: Under en Jagt, som Smede fra Aalborg Skibsværft foranstaltede paa Sort Børs-Folk, trak en af de forfulgte en Pistol og skød paa Mængden. En 14-aarig Dreng, Toni Jensen fra Østerbro, ramtes og blev dræbt. Drabsmanden blev anholdt af det tyske Sikkerhedspoliti.


292

Sabotage: Natten til Søndag er der anrettet Sabotage mod et Godstog mellem Hvidding og Ribe. 4 Vogne, lastet med Jern, blev afsporet, og Skinnerne blev ødelagt i 50 m's Længde. Ingen Mennesker kom til Skade. - Natten til Søndag skete en Eksplosion i Varde-Nørrenebel [i. e. Nørre Nebel] Banens Remise i Varde. 2 Lokomotiver blev ødelagt. En ueksploderet Bombe mellem Taulov og Fredericia bevirkede, at al Toggang maatte aflyses fra Kl. 1 til 6 Natten mellem Lørdag og Søndag.

Ringsted: Under Forfølgelsen af en tidligere straffet Tyv saarede en Schalburg-Mand foruden Tyven en lille Pige, Datter af Skomager Carl Nielsen.

 

Tirsdag den 3. Oktober 1944.

Borgerrepræsentant, Købmand Johs. Nielsen (Gamma-Forretningen), kom Mandag Eftermiddag ud for en ubehagelig Oplevelse. Der hørtes Skydning udenfor Butikken paa Frithiof Nansens Plads, og Købmanden gik ud af en Sidedør for at se, hvad der foregik. I det samme kom en ung Mand hen mod Døren. Købmanden, som troede, at det var en Kunde, traadte tilbage og lod ham gaa ind. Et Øjeblik senere kom nogle tyske og en dansktalende Politisoldat løbende hen mod Johs. Nielsen, hvem de stak en Maskinpistol i Maven. Inde i Butikken blev Personalet, 3 Kommiser og Købmand Nielsens Søn, holdt op. De blev spurgt om, hvor Manden, man forfulgte, var henne. Da Tyskerne ikke troede Forklaringen om, at man ikke havde set ham, blev der foretaget Undersøgelse overalt i Forretningen. Man gik meget haardt frem og hævdede stadigt, at Personalet og Købmanden maatte vide, hvor Manden opholdt sig. Der blev saa ringet efter en Udrykningsvogn fra Shell-Huset, og de 5 Mennesker blev ført herind, hvor de maatte staa med Ansigtet mod Væggen, indtil Forhøret kunde begynde. Da Købmanden og hans Personale kunde sandsynliggøre, at Manden maatte være gaaet bag Kommisernes Ryg ud ad en anden Dør, hvilket er den eneste Forklaring paa, at han uset er sluppet igennem Butikken, blev de løsladt tidligt paa Aftenen.

CB-Kartoteket hentet og tilbageleveret. Lørdag Eftermiddag hentede det tyske Politi Kartoteket over de ca. 20.000 københavnske CB-pligtige. Efter Henvendelse fra dansk Side blev Kartoteket dog Mandag Formiddag tilbageleveret Kontoret i Vester Farimagsgade.

Politimændene flyttet til ny Lejr. Udenrigsministeriet har faaet Meddelelse om, at 1480 danske Politifolk i Søndags ankom til Lejren Buchenwalde ved Weimar fra Lejren i Neuen Gamme. Desuden vil 197 civile Personer, der tidligere er ført sydpaa fra Frøslev, blive overført til Buchenwalde, ligesom de resterende danske Politifolk i Tyskland menes at skulle følge efter.


293

Løsladt. Frk. Hanne Scheel, der har siddet arresteret i Vestre Fængsel i 8 Maaneder, sigtet for illegal Virksomhed, er blevet løsladt. Frk. Scheel har ikke faaet nogen Dom. Desuden er løsladt fra Frøslev Fru Overretssagfører Holger Boeck, Aabenraa. Ogsaa Redaktør Gunnar Hansen, (Radioavisen), som blev fængslet for 14 Dage siden, er løsladt.

Episode paa Nordwerk. Natten mellem den 29. og 30. September trængte 30-40 Sabotører ind paa Nordwerk, hvor de efter Kamp fjernede, hvad de kunde finde af Vaaben. Der dræbtes en Sabotagevagt, og 2 Sabotører blev saaret.

Vaabenfund i Teater. Det tyske Politi har i Bellevue-Teatret fundet en Del Vaaben. Operatøren er anholdt, da man mistænker ham for at have Kendskab til Sagen.

Marinevægter saaret. En tysk Marinevægter blev Mandag Eftermiddag saaret i Java-Salonen, Frederiksberggade 25. Han blev skudt i det ene Ben og førtes til Baadsmandsstrædes Kaserne. Gerningsmanden undslap

Hentet Udrustning i Luftværnsdepotet. Mandag Eftermiddag var Statens civile Luftværns Depot i Tømmerup paa Amager ude for et Hold up. 2 Lastbiler fyldt med Udrustning blev kørt bort.

Deportationer. Tidlig Lørdag Morgen observeredes i Nykøbing Falster en større Biltransport, bestaaende af ca. 15 Vogne, deraf 4 Politi-Udrykningsvogne, medens Resten var overdækkede Lastbiler til Persontransport. Desuden fulgte med i Cortegen et Par aabne Personvogne med stærkt bevæbnede tyske Soldater. Vognene, der var sydgaaende, kørte meget hurtigt, og det var paa Grund af Mørket ikke muligt at se, hvem der var i dem. Senere meddeles, at Transporten kørte om Bord i den tyske Færge, som afsejlede fra Gedser ved 9-Tiden. Man mener, der har været 3-400 Personer med i Vognene.

Københavns Brandvæsen. I det sidste Vagtdøgn, som sluttede i Morges, har der været 49 Ambulanceudrykninger, hvoraf den ene var til det ovennævnte Tilfælde i Java-Salonen, ellers ingen af særlig Art. Der har i samme Døgn været 6 Brande, deraf 1 Tagbrand i Ejendommen, Nørre Voldgade 23. Det menes, at Branden var paasat for at slette Sporene efter et Pulterkammertyveri (der fandtes et større Oplag af Sengetøj fra et nedlagt Hotel).

Provinsen.

Haslev: Dommer Dam-Krogh har besluttet i et vist Omfang at ville fungere baade som Dommer og Anklager, og han har derfor aabnet Adgang for Publikum til at afgive kriminel Anmeldelse paa Dommerkontoret.


294

Aabenraa: Natten til Mandag afsporedes et Tog mellem Tinglev og Padborg. En Bombeeksplosion bragte 10 Vogne i et Orlogstog [i. e. Orlovstog] til Afsporing, men ingen Mennesker kom til Skade.

Holstebro: Kommunen har oprettet et Vagtværn paa 65 Mand. Korpsets Medlemmer lønnes med 3 Kr. i Timen pr. Mand.

Aarhus: Repræsentant Alfred A. Møller, Skovvejen 50, blev ved Skud dræbt paa en Vinstue. Gerningsmanden, en Marinevægter, havde været ude sammen med Repræsentant Møller, og de var kommet i Skænderi. Marinevægteren blev anholdt af det tyske Politi.

Sønderborg: 2 allierede Jagermaskiner dykkede Søndag Eftermiddag ned over Alssund og beskød nogle Skibe i Havnen. Der skete ingen Skade bortset fra, at en Staaldrejebænk paa Schumanns Værft blev ødelagt. Værftet arbejder for Tyskerne.

Bombeeksplosion. Paa Frichs Fabrikker i Aabyhøj eksploderede Mandag Aften paany 3 Bomber. 3 af de Lokomotiver, der er under Bygning til de tyske Rigsbaner, blev ødelagt. Der opstod ikke Brand, og Bygningen staar nogenlunde uskadt.

Natten til Tirsdag har der været en Bombeeksplosion i K. Rosendahls Trykkeri i Esbjerg. Der skete betydelig materiel Skade, men ingen kom til Skade.

Luftkamp. Over Ulbølle paa Sydfyn udkæmpedes Søndag Eftermiddag en Luftkamp mellem engelske og tyske Jagere. Den stedlige Brugsforening blev ramt af en Del Projektiler, men ingen kom til Skade.

Et Tog paa Mommark Station blev - ligeledes Søndag Eftermiddag - beskudt fra Luften. Desuden var der Angreb paa Havneterrænet i Sønderborg. Ingen blev saaret.

Frøslev. Fru Dr. Meyer, Datter af Professor, Dr. med. Bock, er i Mandags overført til Frøslevlejren. Hendes Mand opholder sig i Sverige.

 

Onsdag den 4. Oktober 1944.

En Undersøgelse af de Forlydender, der Tirsdag verserede om Beslaglæggelsen af Fagforenings-Kartoteker over arbejdsløse, viser, at saadanne Beslaglæggelser ikke har fundet Sted.

I Løbet af Morgentimerne om Tirsdagen gennemførte det tyske Politi en omfattende Razzia, der synes at have medført et meget stort Antal Anholdelser. Om Baggrunden for og Karakteren af disse Anholdelser har det ikke være muligt at skaffe nogen sikker Underretning.

I Tirsdags var der iøvrigt ogsaa Razzia i "Dronningegaarden" i Saneringskvarteret, hvor der blev foretaget Ransagning i en Del Lejligheder, men saavidt vides er ingen anholdte.


295

Razzia paa Hagemanns Kollegium. Mandag Eftermiddag foretog det tyske Politi en Razzia paa Hagemanns Kollegium i Kristianiagade. Seks civilklædte Personer efterspurgte en Mand ved Navn Erik Hvid (som ikke bor paa og ikke er kendt paa Kollegiet). Samtlige Beboere maatte passere forbi en maskeret Mand, der var bragt med, og som saa vidt man kunde se, var forsynet med Haandjern. Han kunde dog ikke udpege den Eftersøgte, og Mændene forlod derefter Kollegiet. Tirsdag Morgen KL. 4,30 blev der paany foretaget en kort Undersøgelse, denne Gang af uniformeret Politi, der skaffede sig Adgang ved at sprænge en Rude. De erklærede overfor en af Kollegiets Beboere, at man maatte gøre sig klar til at rykke ud med 10 Minutters Varsel, da der var Mulighed for, at Kollegiet skulde sprænges i Luften. De fjernede sig dog, uden at der yderligere skete noget. Samtlige Beboere af Kollegiet har nu forladt dette.

Jernbanesabotage. Fra Ribe meddeles, at der Natten til Søndag eksploderede en Bombe under Maskinen paa et dansk Godstog. En halv Snes Vogne blev afsporet, og nogle af dem væltede. Et tysk Tog skulde have passeret Stedet umiddelbart før det danske Tog, men et mindre Uheld bevirkede, at det danske Tog afsendtes først.

Tirsdag Aften forøvedes Sabotage mod en Togstamme, der holdt paa Aarhus Godsbanegaards Terræn. Toget bestod af 12 Vogne, der alle blev delvis ødelagt. Paa hver af de 12 Vogne stod to tyske Lastbiler paa Larvefødder. Der hørtes ikke mindre end en halv Snes kraftige Eksplosioner. Ingen Mennesker kom til Skade.

Vandtaarnet ved Bramminge Station blev Natten mellem Tirsdag og Onsdag sprængt i Luften.

Provinsen.

Varde: Byraadet har truffet Aftale med Falcks Redningskorps om, at Lovovertrædelser kan anmeldes hertil, og Prisudvalget har samtidig meddelt, at Navnene paa Overtrædere af Prisbestemmelserne vil blive offentliggjort i Dagbladene.

Als: Efter de allieredes Overflyvninger i de sidste Dage, har man fundet henved 500 Brandbomber paa Midtals samt 3 større Bomber og en Del Fosforbomber.

Aarhus: Onsdag Morgen opstod Brand i Vaskeriet, Silkeborgvej 236, Aabyhøj, tilhørende Købmand E. Sørensen. Branden skyldtes Sabotage. Vaskeriet har iøvrigt tidligere været ude for Sabotage. Denne Gang blev det totalt ødelagt.

Esbjerg: Natten til Tirsdag eksploderede en Bombe i Kutteren "Aquina", hvis Motor blev ødelagt.

Ringkøbing: En farlig Indbrudstyv blev forleden fanget, kastet i Hav-


296

nen, trukket op igen og derefter pryglet. 3 Venner af den paagældende Mand har nu overfaldet og mishandlet et Postbud, som havde været særlig aktiv under Afstraffelsen af Indbrudstyven. De 3 Herrer har desuden truet med, at alle Deltagere i Afstraffelsen af Indbrudstyven skulde faa samme Behandling som Postbudet.

Episode i Isbaren Thule: Tirsdag Aften udspilledes et Skuddrama ud for Isbaren Thule, Vesterbrogade 101. 2 Mænd trængte her ind paa en tysk Soldat, mod hvem de affyrede et Skud; det ramte ham i Underlivet. Den saarede blev i en af Brandvæsenets Ambulancer bragt til Lazarettet paa Nyelandsvej.

Kaptajn Sommers Vagtkorps: Blandt de mange, der i disse Dage har henvendt sig til Magistraten i den Tro, at man kan opnaa kommunal Autorisation for private Vægterkorps, var forleden en Forretningsfører - hvis Troværdighed er hævet over enhver Tvivl - som samtidig henledte Opmærksomheden paa en saalydende Annonce i Berlingske Tidende for 24. September: VAGTTJENESTEN. "Lad Deres Butik el. Lagerlokale samt Pengetransporter bevogte af vort nyoprettede Vagtkorps, der bestaar af absolut paal., raske Mænd. Fast Vagt hele Døgnet rundt stilles til Raadighed. Ring til OR. 3917." - Forretningsføreren gjorde gældende, hvad publikum næppe aner, at denne Annonce temmelig sikkert fører til en Bevogtning, udført af Kaptajn Sommers Folk.

Krogerup Politiskole ved Helsingør er rømmet af Tyskerne og derefter besat af 18 Schalburgfolk. Senere kommer 20 til.

Tilbage fra Frøslev: Fra Frøslevlejren er tilbagesendt 12 Internerede, blandt disse er Direktør Hans Møller, Badeanstalten København, Læge Kieler og Datter, Horsens; Lægens to Sønner er i Forvejen sendt til Tyskland.

 

Torsdag den 5. Oktober 1944.

Luftværnet. Det tekniske Raad under Det storkøbenhavnske Luftværnsudvalg har vedtaget følgende Indstilling til det storkøbenhavnske Luftværnsudvalg: Under Forudsætning af, at Overborgmesteren bliver Luftværnschef, substitueres Belysningsdirektør Børresen som Chef for den administrative Afdeling, medens Brandchef Vinding overtager den taktiske Overledelse. Til Formand for Det tekniske Raad valgtes Belysningsdirektør Børresen.

Vagtkorpset: Paa Den Danske Købstadsforenings Foranledning har der i København og Fredericia været afholdt Borgmestermøder om Foranstaltninger til Erstatning af Politiets Virksomheder.


297

Borgmestrene for Købstæderne øst for Storebælt, som mødtes i København, udtaler, at det pricipielt maa være Staten, der bør oprette de fornødne Vagtkorps. Saaledes som Forholdene imidlertid har udviklet sig i de sidste Dage, kan Borgmestrene tiltræde, at Købstæderne opretter kommunale Vagtkorps i det Omfang, som hver Købstad skønner fornødent, idet man forudsætter, at Staten afholder alle de dermed forbundne Udgifter. Med Hensyn til Overtagelse af Politiets civile Funktioner vil man anbefale, at disse i det væsentlige foretages af Amtmændene og Dommerne, og at der kun paalægges Borgmestrene en Del af de Forretninger, der udelukkende berører Købstæderne.

Borgmestrene for Købstæderne Vest for Storebælt udtaler fra Fredericia-Mødet deres Betænkeligheder ved Oprettelsen af kommunale Vagtværn, men tilsiger, hvis det paalægges dem, at paatage sig Opgaven med Etablering af kommunale Vagtkorps under Forudsætning af fuld Statsrefusion. Med Hensyn til Overtagelsen af Politiets civile Funktioner afgiver Borgmestrene den samme Indstilling som deres Kolleger øst for Storebælt.

De to Udtalelser er tilstillet Departementschef Svendsen i Justitsministeriet.

Alarmtilstanden Onsdag Aften. Aarsagen var en Del allierede Maskiner, der synes at have været paa Observationsflyvning. De forlod dog dansk Omraade med sydlig Kurs. Togkontoret meddeler, at et Godstog blev beskudt ved Borup Station. Toget ramtes ikke, men derimod et Hus over for Stationen. Ingen kom til Skade.

Attentatmand forklædt som Postbud. Onsdag Formiddag ringede en Mand i Postbuduniform paa til Lejligheden Godthaabsvej 46, 4. Sal, hos Fru Giese, der bor sammen med sin voksne Datter. De to Kvinder kom samtidig til Døren. Manden affyrede da en Række Skud imod dem. Moderen blev livsfarlig saaret og døde sent Onsdag Aften paa Militærhospitalet. Datteren fik forskellige lettere Saar. Om de to Kvinder oplyses, at de har Venner mellem tyske Politimænd.

Standsningen i S-Banetrafikken. Paa Jernbanelinien mellem Lyngby og Gentofte opdagede man Onsdag Eftermiddag en Del Sprængstofkapsler stukket ned mellem Skinnerne. En tysk Sprængningskommando fra Kastrup blev tilkaldt. Den naaede frem efter 1 1/2 Times Forløb og samlede en halv Snes "Tidsblyanter" op. Togstandsningen varede fra Kl. 15,30 til Kl. 17,15. Det var dog kun Trafikken mellem Lyngby og Gentofte, som havde været indstillet, idet Trafikken mellem København og Gentofte og mellem Lyngby og Holte blev opretholdt.


298

Razziaer. De sidste Razziaer Onsdag Morgen er omtalt i Dagspressen. Nærmere Oplysninger foreligger ikke.

Provinsen:

Kolding: Fra den tyske Afdeling paa Kolding Arrest er 60 Mand ført sydpaa, antagelig med Frøslev eller Stettin som Bestemmelsessted. Blandt de overførte er Politimestrene Børge Hebo, Esbjerg, og Franz Hartmann, Haderslev.

Silkeborg: Fra Departementschef Herschends Kontor meddeles, at det tyske Sikkerhedspoliti har gennemført en Razzia mod Beboerne i Hersom, Bjerregrav, Klajtrup [i. e. Klejstrup] og Vammen, hvor 15 Personer er arresteret, angivelig sigtet for ulovlig Besiddelse af Vaaben. Blandt disse er Pastor Harald Sandbæk, Hersom, Forpagter Søren Kr. Simonsen, Hersom, Lærer Th. Deichmann-Poulsen, Bjerregrav, Lærer Kristian Eriksen, Heiring pr. Hobro, og Bogholder Vagn Fynbo, Vammen pr. Viborg. De øvrige er hovedsagelig Landmænd og Medhjælpere.

Frederikshavn: En Fiskerkutter har indbragt 4.500 kg dansk lurmærket Smør, bjerget i Farvandet ved Hals. Smørret, som var i Dritler, var ganske frisk og har antagelig kun ligget kort Tid i Vandet. Det menes, at stamme fra et forlist tysk Skib.

Hjørring: Kørselsforbudet mod Biler er kun delvis ophævet i Hjørring. Der praktiseres stadigt Forbud mod Kørsel med Træ, Tørv, Korn o. lign. Kommandanten har paa Forespørgsel fra Amtet oplyst, at han oprindelig havde givet Tilladelsen i for vidt Omfang, og derfor var Tilbagekaldelse af de oprindelige Tilladelser givet. Der er nu rettet Henvendelse til de centrale tyske Tjenestesteder om en Ændring i denne Tilstand.

Københavns Brandvæsen har haft et normalt Vagtdøgn. Indtil Kl. 8 Torsdag Morgen havde der i de foregaaende 24 Timer været 65 Ambulanceudrykninger. Ingen i Anledning af Krigsbegivenheder. Desuden har der været 7 Brandudrykninger til Smaabrande.

Hospitalsledelsen har intet særligt at berette.

 

Fredag den 6. Oktober 1944.

For nogle Dage siden henvendte Gestapo sig til Københavns Folkeregister og forlangte at faa 420 Adresser konfereret af. Det drejede sig om tidligere straffede Personer eller Folk, der i sin Tid var efterlyst af dansk Politi. Gestapos Materiale stammede tilsyneladende fra det danske Politis "Protokol over mistænkelige Personer". - Stort set stemte de foreliggende Adresser med Opgivelserne til Folkeregisteret.


299

Falske Indsamlinger: I den senere Tid er det gentagne Gange hændt, at Firmaer og Private har faaet Opfordringer om at yde Bidrag til anonyme Indsamlinger, hvis Formaal siges at være Støtte til det danske Politi. Undersøgelser har vist, at det drejer sig om rene Falsknerier. Ingen ansvarlige indenfor det opløste Politi vil vedkende sig Indsamlinger af denne Karakter. Det friskeste Eksempel forekom Onsdag Formiddag i et Firma paa Nørrebro, hvor to Damer indfandt sig med nogle hjemmelavede Lister, paa hvilke Firmaets Ledelse og Personale opfordredes til at tegne sig for "Bidrag til Hjælp for Politiet". Da man gik Damerne nærmere paa Klingen, indrømmede de, at det drejede sig om et fuldstændigt privat Initiativ. De efterlod Listerne og forlod skyndsomst Kontoret. Listerne viste tydeligt, at det ikke drejede sig om et tilfældigt Indfald, men om en omhyggelig forberedt Plan, og af alle Omstændigheder mener man at kunne slutte, at det har drejet sig om et oplagt Forsøg paa Plattenslageri.

Razzia: I Ejendommen Godthaabsvej 46, hvor Attentatet mod Fru Giese og Datter forleden fandt Sted, foretog det tyske Politi Torsdag Eftermiddagen Razzia. Hele Ejendomskomplekset, der omfatter tre Opgange, blev omringet, og samtlige Beboere - Mænd, Kvinder og Børn - blev drevet ned i Gaarden, hvor de blev opstillet med oprakte Arme. Alle Mænd blev beordret ud og bragtes paa Plads i to store Biler, som førte dem til Shellhuset. Det menes at have drejet sig om 40-50 Mænd. I det store Opløb, der overværede Sceneriet, foretog Tyskerne Anholdelse af 2-3 unge Mænd, hvis Opførsel havde forekommet dem fornærmelig, og som maatte dele Skæbne med de bortførte Mænd.

Sygeplejerske-Kartotek bortført: I den kommunale Centralarbejdsanvisnings Kontor for Sygeplejersker paa Raadhuspladsen trængte ukendte Mænd Torsdag Morgen Kl. 7 ind til Kartotekerne over alle Privatsygeplejersker. Disse Kartoteker blev fjernet, og det er foreløbig ikke muligt for Sygeplejeraadet at foretage Anvisninger af Sygeplejersker til Hjemmepleje, løs Hospitalstjeneste eller anden midlertidig Sygeplejerskegerning.

Fjernet Tæpper fra Brandstation: To unge Mennesker foretog Torsdag Eftermiddag et "hold up" paa Brandstationen paa Christianshavn, Distriktskommando C. De fjernede sig med nogle Tæpper. Iøvrigt melder Brandvæsenet, at der har været 54 Ambulanceudrykninger og 6 Brandudrykninger i sidste Vagtdøgn; - intet særligt.

Episode paa Strandvejen: Ved 23-Tiden Torsdag lød 2-3 voldsomme Knald i Hellerup-Skovshoved-Retningen. Det anses foreløbig sandsynligt, at Eksplosionen her fandt Sted ude i Vandet. En Radiovogn med tysk Politi, der frygtede Sabotage, standsede og visiterede Trafikanter


300

paa Strandvejen. Et Par Cyklister standsede ikke paa Tilraab, hvorfor de blev beskudt. Den ene blev dræbt, medens Ledsageren blev ført til Politigaarden. Den tyske Patrouille hævdede, at ingen af dem var i Besiddelse af Legitimationskort.

Pressens Radioavis: Paa et Møde i Torsdags med Repræsentanter for Pressens Radioavis, bl. a. Redaktør Neerup, stillede den tyske Leder af Radioavisen, von Mühlen, Krav om 1) at Navnet Pressens Radioavis genoptages, 2) at Redaktørerne Holger Sørensen og Helmer Sørensen stilles til Raadighed for Avisen og 3) at Kontorets Damer genoptager deres Arbejde.

Det første Krav stillede de danske Mødedeltagere sig absolut afvisende overfor. Hvad angik de to Sørensen'er kunde man kun meddele, at man ikke kendte deres Opholdssted, og hvad endelig angik Damerne, saa nægtede disse under Hensyn til de eventuelle Konsekvenser at genoptage Arbejdet.

Grænsegendarmerne deporteret: Torsdag Morgen blev 154 Grænsegendarmer og ca. 90 civile internerede fra Frøslevlejren ført sydpaa. Rygtet om de store Transporter naaede hurtigt ud over Sønderjylland og langs Vejene stod Folk opstillede for at vinke til de bortdragne. Det forlyder, at yderligere Overførsler vil finde Sted i de nærmeste Dage.

Togattentater: Eksplosionerne under Nordekspressen ved Bjerregrav Station har medført betydelig Skade paa Skinnelegemet. Al almindelig Toggang blev suspenderet efter Eksplosionerne Onsdag Aften, hvorimod en Række tyske Tog blev gennemført paa det ene Spor, som kunde gøres klar.

Ved 6-Tiden Torsdag Morgen skete der paa Jernbanelinien 5 km Syd for Hjørring en Bombeeksplosion, der rev fem Skinnelængder op paa en Dæmning. Herved opstod store Forsinkelser for Togtrafikken, og først ved 11-Tiden lykkedes det at faa Syd-Ekspressen ført igennem.

Beslaglæggelsen af Vesterport omfatter, efter hvad der nu meddeles officielt, 99 Forretningslokaler.

"Hold up" i Bispebjerg Bio: Ved den sidste Forestilling Tirsdag Aften i Bispebjerg Bio blev Operatøren udsat for et "hold up" af fire pistolbevæbnede Mænd, der fjernede sig med Spolerne til den tyske Film "Det begyndte i Grand Hotel".

Afleverede sin Pistol: En Overbetjent fra Antonigades Politistation har været hos det tyske Politi for at aflevere sin Revolver. Han fik en paa Tysk udstedt Kvittering og kunde frit forlade Bygningen.

Visitering: I den senere Tid er Biler om Natten blevet standset af


301

civilklædte Personer, som opgiver at være Medlemmer af det tyske Sikkerhedspoliti, og ønsker at se Legitimationskort samt foretage Visitation. Naar dette er overstaaet, faar Bilerne Lov at køre igen.

Provinsen.

Hjørring: De særlige Kørselsrestriktioner i Hjørring er nu blevet ophævet. Iøvrigt oplyses, at den Standortälteste i Hjørring er blevet udskiftet.

Aarhus: Den tidligere Kunstbygning paa Bispetoften var Torsdag Eftermiddag udsat for to Eksplosioner. Bygningen er for Tiden taget i Brug som tysk Marinedepot.

Aalborg: Mekaniker Ernst Laurids Mikkelsen, Sønderbro 25, blev Torsdag Formiddag skudt af en Cyklist, som flygtede i Taagen. Mekanikeren, som er død, har tidligere været udsat for et Attentatforsøg.

Esbjerg: Natten til Torsdag skete der Eksplosioner i 12 Lastbiler forskellige Steder i Byen. Bilerne tilhørte Vognmænd, som kører for Værnemagten.

Roskilde: To Banearbejdere blev forleden Nat beskudt fra Vridsløse Statsfængsel og maatte søge Dækning i Grøften. Her blev de senere fanget af Vogterne fra Fængslet, men fik straks Lov at gaa.

Rønne: Cheferne for de tyske Flaadeafdelinger, der jævnlig anker op ved Bornholm, faar hos den tyske Kommandant underskrevet Fuldmagter til at hæve saa store Beløb i Bankerne, at Marinesoldaterne hver kan faa 30 Kr. i Stedet for de foreskrevne 3 Kr. til Indkøb. Fra dansk Side er der gjort Forestillinger for Kommandanten, der har lovet at tage sig af Sagen, hvilket dog endnu ikke er sket.

Odense: Tyskerne har beslaglagt Sukkerkogeriet i Odense. Det forlyder i lokale Pressekredse, at der sker betydelige Beslaglæggelser af Levnedsmidler paa Fyn.

Herstedvester: Torsdag Morgen Kl. 4 nedbrændte Sognefogedens Gaard. For kort Tid siden brændte Broderens Gaard, som ligger i Nærheden, under ganske tilsvarende Omstændigheder og paa samme Tid af Døgnet. De er begge kendt paa Egnen for at have nationalsocialistiske Anskuelser.

 

Lørdag den 7. Oktober 1944.

Fredag Aften Kl. 21 foretog det tyske Politi en ny stor Razzia, denne Gang i Nyhavns-Kvarteret, som afspærredes med Militær, hvorefter Razziaen gennemførtes paa samtlige Værtshuse. Alle mandlige Gæster blev ført bort i "Prærievogne". Det menes at dreje sig om ca. 200 Personer.


302

Samme Aften foretog det tyske Politi Visitering for Vaaben paa Gaderne, bl. a. blev Købmagergade spærret af ved 20-Tiden, og alle forbipasserende undersøgtes.

Af andre Episoder kan nævnes, at Slagtersvend Bruno Rasmussen, Halmtorvet 22, paa Raadhuspladsen blev stukket ned af en tysk Soldat. Han fik et Bajonetstik under Skulderbladet. Førtes til Kommunehospitalet. - I Kronprinsessegade blev Natten til Lørdag Grosserer K. Nielsen, hvis Adresse ikke er opgivet, skudt i Laaret, da han søgte Dækning i Opgangen til Nr. 59. Han bragtes i Brandvæsenets Ambulance til Kommunehospitalet, men kunde sendes hjem efter at være blevet forbundet. - Paa Restaurant "Golddigger" i Vestergade optraadte Fredag Aften ved 11-Tiden nogle Revolvermænd. Det tyske Politi kom til Stede, men om der blev foretaget Anholdelser, vides ikke. - Ved 8-Tiden i Morges søgte et Hold Sabotører at naa frem til en Fabrik paa Amerikavej. Der opstod kraftig Skudveksling, hvorunder en ganske ung Mand blev dræbt.

Anholdte: Lektor ved Landbohøjskolen, Handelsgartner Frode Sørensen, er Natten til Torsdag arresteret i sit Hjem. Det tyske Politi hævder at have fundet illegalt Benzinlager. - Grosserer P. M. Daell, Daells Varehus, er i Nat blevet arresteret af tysk Politi.

Jernbanesabotage: Togkontoret oplyser i Dag til Morgen, at der i Nat er foretaget et meget stort Antal Jernbanesabotager, navnlig i Sønderjylland. Rapporterne herom fylder ikke mindre end 5 Sider, een af de vigtigste Sabotagehændelser er utvivlsomt Sprængningen af et tysk Militærtog mellem Hjordkær og Rødekro. Toget var for nordgaaende. Maskinen - en tysk - og de 3 følgende Vogne blev afsporet, medens 12 væltede. Der meldes 5 dræbte og 40 saarede, heraf 25 haardtsaarede. Hjælpetog er afsendt fra flere Steder.

Paa Aalborg Banegaard skete Fredag Aften 3 Eksplosioner, den første Kl. 21,40 i et Sporskifte Nord for Stationen. Fjerritslev-Toget havde lige passeret Stedet, men der skete Ingen Skade. En halv Time senere sprang en Bombe Syd for Banegaarden, hvorved en halv Meter Skinne blev revet bort. Den tredie Eksplosion ramte et Sporskifte paa Stationen. Al Trafik blev indstillet, og Reparationsarbejder straks iværksat; Toggangen er nu til Morgen atter normal.

Torsdag Aften eksploderede en Bombe paa Jernbanen mellem Randers og Hobro, hvilket bevirkede, at Trafikken paa det paagældende Spor maatte indstilles hele Natten, og Persontoget fra Aalborg, der skal være i Randers Kl. 20,51, naaede først frem ved 10-Tiden Fredag.

Natten til Fredag skete en kraftig Eksplosion paa Banelinien mellem Hjørring og Hæstrup. Banelegemet blev ødelagt paa 3 Skinnelængder. Tidligt Fredag Morgen skete en ny Eksplosion mellem Sønderskov og


303

Sindal, hvor 2 Skinnelængder blev revet op. Eksplosionen har medført, at Statsbaneforbindelsen Frederikshavn-Aalborg er blevet afbrudt, saaledes at Vendsyssel paa andet Døgn blev uden Postforbindelse med København. Da en Sprængkommando var ved at afmontere 2 ueksploderede Bomber, sprang en af dem, hvorved et Medlem af Sprængkommandoen blev livsfarligt kvæstet.

Byretten: Ved et Dommermøde i Byretten er det besluttet at lade de kriminelle Afdelinger paa Domhuset genoptage Arbejdet. Det er Meningen, at Statsadvokat Trolle, bistaaet af en Række Medhjælpere (hvilket vil sige Sagførere med særlig Beskikkelse) skal møde som Anklagere og tilrettelægge Sagernes Gennemførelse. Der bliver dog kun Tale om saadanne Sager, i hvilke der har været gennemført baade Efterforskning og Forundersøgelse paa almindelig Maade.

Løsladt: Adskillige af Beboerne paa Godthaabsvej 46-48 blev som tidligere meddelt arresteret efter Drabet paa Fru Giese. De er nu blevet løsladt.

I Fortsættelse af tidligere Opgivelse kan nu oplyses, at den arresterede Sekretær i Smedeforbundet, som sammen med en Repræsentant for Arbejdsgiverforeningen var paa Rejse i Sønderjylland, og som begge arresteredes i Haderslev, nu er løsladt efter 10 Dages Fangenskab. De første Dage opholdt de sig i Kasernen i Haderslev, men blev senere overflyttet til et Skur uden Senge eller Madrasser. De var her sammen med 5 andre Fanger, da de blev frigivet.

Hovedstadens Forsyninger: Torvedirektøren oplyser, at Tilførslerne i denne Uge efter Omstændighederne har været tilfredsstillende, og at Arbejdet inden for Torvevæsenet er gaaet normalt.

Fisketorvet er fortsat tilført Sild fra Bornholm, ialt ca. 300.000 kg i denne Uge. Desuden er der tilført en Del levende Torsk og mange isede Rødspætter, som dog vanskeligt finder Afsætning. Paa Grønttorvet har der været rigeligt med alle Sorter af Varer. Priserne paa grovere Grønsager er svagt nedadgaaende. Kvægtorvet har haft normal Tilføsel og for Kød- og Flæskehallens Vedkommende har Tilførslerne af Svin, Okse og Kalve været jævnt gode.

Provinsen.

Odense: Tidligt Fredag Morgen er der foretaget Razziaer i hele Byen og i Forstæderne. Det tyske Politi sikrede sig ca. 75 Personer. For nogle Dage siden blev der foretaget en Undersøgelse i Folkeregistret, hvor man søgte Adresser paa tidligere Tysklandsarbejdere.


304

Korsør: Bankdirektør Gustav Johansen er anholdt og ført til Københahavn. Bankdirektør Johansen har tidligere været arresteret en halv Snes Dage, sigtet for illegal Virksomhed. - Efter Samraad med Borgmesteren er der i Byen oprettet et privat Vagtkorps paa 8 Mand, som hver honoreres med 90 Kr. ugentlig. Vagttjenesten varer fra Kl. 18 til 6.

Odense: Den tyske Rutebaad "Emden", som for nogen Tid siden blev sænket i Havnen, færdiglastet med Landbrugsprodukter, blev efter at være repareret Fredag Aften sendt af Sted med en ny Last. I Kanalen ud for Stige eksploderede en Bombe. Skibet led betydelig Skade, men kunde dog flyde. Efter Eksplosionen blev der affyret flere Maskingeværsalver ud over Kanalen - saa vidt vides blev ingen saaret.

Aarhus: Schrøder og Rasmussens Automobilreparations- og Vulkaniseringsanstalt paa Vesterbros Torv er blevet ødelagt ved Sabotage. Revolverbevæbnede Mænd gik i Frokostpausen ind i Virksomheden og anbragte 3 store Sprængbomber, som eksploderede et Øjeblik senere. Der opstod en voldsom Brand, som bl. a. bredte sig til Statens Gummicentral, samt til Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeningers store Lagerbygning. Talrige Vogne og en Mængde Bildæk er ødelagt. De fleste af Dækkene i Statens Gummicentral blev dog reddet. Fællesforeningens Lagerbygning indeholdt Isenkramvarer. Under Branden saarede Tyskerne Tegner Jens Ravnholm, desuden skal en Brandmand være ramt i det ene Ben.

Næstved: Fredag ved 13-Tiden sprang en Bombe i Dansk Jernvareindustris Hesteskofabrik ved Havnen. En af Fabrikkens for Tiden uerstattelige Maskiner blev helt ødelagt.

Holbæk: To unge Barneplejersker paa Børnehjemmet "Sølyst" ved Holbæk er blevet anholdt af Gestapo. De sigtes for illegal Virksomhed.

Episoden ved Vridsløse: Den tidligere Meddelelse om Beskydningen af to JernbanefoIk ud for Vridsløse Statsfængsel viser sig at være delvis fejlagtig. Det oplyses nu, at en Person var dukket op paa Statsfængslets Grund, og derfor blev han anraabt af Vagten. Han svarede ikke, men flygtede sammen med to andre Mænd, der var kommet til i Mellemtiden. En Vagtpatrouille deltog i Forfølgelsen, men de ukendte Mænd undslap. Der foreligger intet om paagrebne Jernbanearbejdere.

 

Mandag den 9. Oktober 1944.

Natten til Søndag blev den 64-aarige Gartner Poul Brinck, boende Gl. Køgelandevej, Vallensbæk, skudt. Han var Medlem af DNSAP og har tidligere været tjenstgørende i Waffen SS.

Skræder Otto Vagn Hansen, Ved Dammen 2 i Bagsværd, var Søndag


305

Aften ude for et Attentat i sit Hjem. En ung Mand ringede paa hos Skrædderen og blev budt ind. Før han forlod Entreen, aabnede han igen Døren, og tre andre Mænd kom til. De aabnede alle fire Ild mod Skrædder Hansen, som blev haardt saaret, bl. a. i Brystet og Maven. Gerningsmændene undslap.

Lørdag Morgen kom et Hold unge Mennesker iført Smededragt til Kongeporten i Prins Jørgens Gaard, hvor de holdt Slotsvagten op. De tvang Vagten til at udlevere Knipler, Skraaremme, Gaspistoler og Patroner, 2 Æsker Ammunition og en halv Snes Hjelme. Der er tidligere lavet "hold up" paa Slottet, og Vagterne mener, at det i begge Tilfælde drejer sig om Folk fra samme Organisation.

"Demokraten" sprængt i Luften. Ved 2,15-Tiden Natten til Mandag lød den hidtil kraftigste Bombeeksplosion i Aarhus. Fra Hovedbanegaardens Terræn var der kastet en Bombe ind gennem et af de store Vinduer til Demokratens Trykkeri. Accidenstrykkeriet blev fuldstændig ødelagt, det samme gælder Bladets Stereotypiafdeling, hvor en Mur væltede ind over Maskinerne. Tillige ødelagdes en Del af Bladets Sættemaskiner. Papirlageret blev ødelagt af Vand under Slukningen. Der vil gaa adskillige Maaneder, før Demokraten paany kan trykke sit eget Blad. Adskillige Mennesker fik Chok, men ingen kom til Skade, med Undtagelse af en Brandmand, der under Redningsarbejdet blev kvæstet under en sammenstyrtet Mur. 100 Mennesker deltog i Slukningsarbejdet.

Ogsaa en Bombe mod "Dannevirke". Natten til Mandag blev der kastet en Bombe ind i et Ekspeditionslokale paa "Dannevirke" i Haderslev. Ekspeditionens og Redaktionens Kontorer blev ødelagt. Den tekniske Afdeling er dog uskadt, saa Bladet kan udkomme som sædvanlig. Ingen Mennesker kom til Skade.

Læge dræbt i Aalborg. Læge Rikard Raetzel blev Lørdag Aften telefonisk kaldt til en Patient i Kvarteret ved Rosenlundsgade. Da Lægen var paa Hjørnet af Rosenlundsgade og Aagade, blev der fra Mørket affyret 3 Skud, der alle ramte ham i Hovedet og var øjeblikkeligt dræbende. Læge Raetzel var Chef for Nørrejydsk Division af Det danske Spejderkorps og Sagkyndig ved Luftværnets nordjydske Distrikt. Han blev 36 Aar gammel. Mordet skete iøvrigt paa nøjagtig samme Sted, hvor Mekaniker Mikkelsen blev skudt Torsdag Morgen.

Endnu et Drab i Aalborg. Lørdag Eftermiddag skete der et andet Drab i Aalborg. En Mand kom ind i "Den lille Butik" i Algade og affyrede et Skud mod Forretningens Førstemand, den 37-aarige Ekspedient Christian Andersen, Helgolandsgade 3. Ekspedient Andersen blev dræbt paa Stedet. Attentatet var utvivlsomt tiltænkt Forretningens Indehaver, den tidligere Formand for KU, Købmand Jens Beck, som for Tiden opholder


306

sig i København. Gerningsmanden forsvandt paa Cykel sammen med en Kammerat, der havde staaet Vagt ved Cyklen udenfor.

Jernbanesabotage. Fredag Aften eksploderede 2 Bomber paa Dobbeltsporet en Kilometer fra Randers Station. Paa Banestrækningen mellem Gredstedbro og Hvidding skete Lørdag Morgen 2 Bombeeksplosioner. Der var intet Tog paa Linien. - Togkontoret oplyser Mandag Morgen, at 2 Vogne, som stod læsset til den tyske Værnemagt, er beskadiget paa Aalborg Station. Toggang til og fra Aarhus var indstillet Kl. 17 til 17,50. Paa Varde Vestbanegaard sprængtes et Sporskifte i Luften Natten til Mandag. - Toggangen mellem Padborg og Faarehus var indstillet en Timestid Søndag Aften, fordi man havde hørt et Knald paa Linien, men ved Eftersøgningen fandt man intet mistænkeligt. - Ulykken ved Hobro medførte Spærring af Strækningen Hobro-Doense fra Kl. 19,45 til 1,22.

I Forbindelse med Attentaterne mod den østjydske Længdebane Natten til Lørdag har det tyske Politi anholdt 3 Jernbanemænd.

Provinsen.

Anholdelser: I Sønderjylland har det tyske Politi i de sidste Dage arresteret Overlæge Wollesen, Aabenraa kommunale Sygehus, og paa Sønderborgegnen Kredslæge Pedersen, Læge Gregers Jensen, Augustenborg, Pastor N. J. Madsen, Formanden for Sønderborg Idrætsforening, Lærer Karl Pedersen, Gaardejer Peter Hell, Forstanderinde for Als Husholdningsskole, Frk. Johanne Hassel. I Esbjerg er Bankdirektør Rudolph Hansen, Landmandsbanken, og en yngre Funktionær i Banken, Revisor Hansen, blevet anholdt, og i Holstebro er Købmand Collstrup og en Lærling anholdt.

Løgstør: Statsøvelsesskolen i Ranum er Lørdag Nat ødelagt ved en Eksplosion, kun Gavlene staar tilbage. Statsøvelsesskolen anvendtes som Seminarium, indtil det nye Seminarium for ca. 12 Aar siden blev taget i Brug. Skolen har i den senere Tid været anvendt til andet Formaal, men var blevet frigivet og anvendtes nu igen udelukkende som Skole. Ingen Mennesker kom til Skade ved Eksplosionen.

Aarhus: Lørdag Aften sprang en Bombe i J. P. Nørgaard-Kjeldsens Autoværksted. Skaden var ringe. I Torsdags eksploderede en Bombe i Skovgaard Jensens Ducolakereri i Aabyhøj. Ogsaa her var Skaden temmelig ringe.

Sønderborg: I Lørdags indfandt det tyske Politi sig hos Politimester Sundorph og hos Politifuldmægtig Dueholm. Man traf ingen hjemme.

Sovjetflaget over Statens Museum for Kunst. Søndag Middag saas det røde Sovjetflag vajende over Statens Museum for Kunst. Brandvæsenets


307

Stigevogn maalte tilkaldes for at fjerne Flaget. Flagsnoren var nemlig skaaret Over. Senere paa Dagen hentede det tyske Sikkerhedspoliti Flaget paa Brandstationen.

 

Tirsdag den 10. Oktober 1944.

Udenrigsministeriets Pressebureau oplyser, at der ikke foreligger noget Grundlag for de verserende Rygter om Nedskæring af de danske Levnedsmiddelrationer.

Attentat. Mandag Aften blev Malermester Børge Jensen, Frederikssundsvej 74, Maaløv, skudt ned af en civil Person ud for Panoptikonbygningen paa Vesterbrogade. Malermesteren var ramt i Maven og i Laaret. Hans Tilstand er meget alvorlig.

Sabotage. Som meddelt i Morgenbladene har der paany fundet Sabotage Sted hos Automobilfirmaet Jørgensen & Jensen, Tingvej 21. Denne Gang ødelagdes 2 store tyske Lastbiler, som blev slæbt ud af Garagerne og sprængt i Luften.

Anholdelse. Læge O. E. Bøggild, Godthaabsvej 32 B, er i Fredags blevet anholdt af det tyske Politi.

Episode i Holte. I Lørdags trængte et Hold Sabotører frem til en Villa paa Vejlesøvej i Holte. Villaen tilhører eller i hvert Fald benyttes af Kaptajn Sommer. Der opstod en voldsom Skydning, og Øjenvidner beretter, at Angriberne fjernede nogle Pakker fra Bygningen. Det saa ud til at være Kartotekskasser.

Politikontoret i Søndre Birk. Politimester Reinstrup i Sdr. Birk gjorde i Mandags nogle presserende Sager færdig. Politimesteren oplyser, at Politikontoret nu vil blive lukket. Amtet overtager den Del af Politimesterforretningerne, som er civilretlig betonet.

Røveri paa S-Banestation. Mandag Aften ved 22-Tiden kom 2 yngre Mænd ind paa S-Stationen i Valby Langgade og spurgte Billetsælgeren, om der ikke var indleveret en Mappe, som var glemt i Toget. Billetsælgeren undersøgte, om der var indbragt fundne Sager. Da han lidt senere vendte sig om mod de 2 unge Mænd for, at give Besked, stod hver af dem med en Pistol i Haanden og forlangte Kassen udleveret. Den indeholdt 400 Kr., som de tog og forsvandt.

Sabotage mod Derby Skibsværft i Aarhus. Fra Aarhus meldes om endnu en Eksplosion. Den fandt Sted Søndag Aften paa Derby Skibsværftet ved Gasværkskajen i Sydhavnen. Skaden var betydelig, idet Bomberne havde været anbragt ved Maskinerne i Værkstederne.


308

Jernbanesabotage. Togkontoret oplyser Tirsdag Morgen, at der om Natten var sket følgende Smaasabotager: Kl. 17,50 en Sprængning mellem Varde og Varde Vest; der er udvekslet 2 Skinner; Trafiken genoptaget Kl. 20,30. Kl. 18,05 en Sprængning mellem Varde og Sig; der er udvekslet 1 Skinne, Trafiken genoptaget Kl. 20,40. Kl. 4,30 er Sporet mellem Lyngs og Ydby sprængt 4 Steder; der skal udveksles 4 Skinner, Toggangen er indstillet. Endvidere har Toggangen paa Grund af formodet Sabotage været indstillet saaledes: Stevnstrup-Bjerregrav i Tiden Kl. 24,00-1,30. Skanderborg-Hovedgaard i Tiden Kl. 4,30-6,02.

Provinsen.

Haderslev: Kolonnechef i Statens civile Luftværn, Kaptajn Muxoll, blev Mandag Eftermiddag tilsagt til Møde hos de tyske Myndigheder. Han vendte ikke tilbage, og om Aftenen fik man Besked om, at han var arresteret.

Varde: Mellem Oksbøl og Oksby anlægger Tyskerne for Tiden en Jernbanelinie, der udelukkende er beregnet for tyske Transporter. Der har været ført Forhandlinger med Bestyrelsen for Varde-Nørre-Nebel-Banen om Overtagelse af Driften paa den nye Banestrækning. Dette er dog ikke blevet akcepteret fra dansk Side, idet Baneledelsen henviser til, at Tyskerne selv driver Banelinien Nørre-Nebel-Nymindegab, som ogsaa er anlagt af Værnemagten.

Esbjerg: 2 unge Damer, hvoraf den ene er Datter af en lokal Læge, blev Lørdag Aften antastet af 2 tyske Marinesoldater. De 2 unge Piger satte sig kraftigt til Modværge, hvorpaa Marinerne trak deres Pistoler og skød efter dem. De maatte indlægges paa Sygehuset, men der forlyder intet om, hvorvidt de er blevet ramt af Skud, eller om Indlæggelsen alene skyldes Chokvirkningen.

Ribe: Paa den vestlige Del af Befæstningsarbejdet langs Kongeaaen beskæftiges et betydeligt Antal danske Arbejdere. Arbejderne transporteres til og fra Pladserne i Lastbiler.

Ribe Automobillagers Værksted er blevet ødelagt ved Bombeeksplosioner og Brand. Ødelæggelsen var total. Værkstedsbygningen tilhørte Karetmagerne Thomsen og Kobitjek, men var for Tiden udlejet til Direktør H. P. Dahl, hvis Værksted og Kontor blev ødelagt i Fjor. Sabotagevagten blev holdt op af 4 bevæbnede Mænd og bundet.

Københavns Brandvæsen havde i Vagtdøgnet, som sluttede Kl. 8 Tirsdag Morgen, 48 Ambulanceudrykninger, hvoraf den ene til Vesterbrogade efter den ovennævnte Malermester Børge Jensen, ellers ingen af særlig Art. Desuden 5 Brandudrykninger, hvoraf 1 foranlediget ved falsk Alarm. Manden, der havde alarmeret, blev ført til Vestre Fængsel, en Praksis, der er aftalt med Statsadvokaten.


309

Onsdag den 11. Oktober 1944.

I Nat ved 2,30-Tiden blev Restaurant "Fokina", der ligger ved Svanemøllebroen skraat over for Ingeniørkasernen, sprængt i Luften. Ingen kom til Skade, da man i Forvejen havde advaret Personer i Nærheden. Hele Restaurationsbygningen er totalt ødelagt.

Tidligere paa Natten eksploderede en Bombe i Grosserer E. J. Bomhoffs Villa, Harsdorffsvej 9, Frederiksberg. En Broder til Grosserer Bomhoff blev dræbt. I Forbindelse med denne Eksplosion kan yderligere oplyses, at Fru Bomhoff for nogen Tid siden blev arresteret, og ved denne Lejlighed forekom der Skudveksling ved Villaen. Ved Eksplosionen i Nat blev Ruderne knust i en Del omliggende Bygninger.

Razzia i Lufthavnen. I en af Det danske Luftfartsselskabs store Biler fandtes Tirsdag Formiddag en Pakke, der indeholdt adskillige Eksemplarer af "De frie Danske". - Fundet blev gjort af en Mand, der har Tilknytning til det tyske Politi, og dette blev tilkaldt. Der blev foretaget en omfattende Razzia i Lufthavnen. Føreren af Bilen, Chauffør Mortensen, hævdede at være ganske ukendt med, hvordan Bladpakken var kommet ind i Bilen, og hvad Formaalet med den var. Han blev arresteret. Der blev yderligere arresteret 2 Personer fra Luftfartsselskabet og en tredie Mand fra D. D. P. A. De er alle senere løsladt, da Sagen forsaavidt er opklaret, som man har konstateret, at det drejer sig om Forsøg paa illegal Forsendelse til Bornholm. Afsenderen undslap.

Pakkerne til de internerede Politimænd. Røde Kors' Udsending til de internerede danske Politimænd i Lejren ved Buchenwalde, Kaptajn Stensbæk, meddeler, at Politihustruernes Pakker til de internerede nu er naaet frem og fordelt efter Bestemmelsen.

Ransagning hos Orlogskaptajn. Det tyske Politi har foretaget en Ransagning hos Orlogskaptajn Valentiner. Orlogskaptajnen var ikke hjemme, og Fruen nægtede at lukke op, hvorefter Døren blev sprængt. Huset blev nøje gennemsøgt.

12 Politimænd anholdt. I et Hus i Gl. Virum har det tyske Politi anholdt 12 Mand af det opløste danske Politi. Varmemesteren i en nærliggende Ejendom er udstyret med tysk Legitimation.

Arrestation. Danmarksmesteren i single sculler, Henry Kjærsgaard, er blevet saaret under en Ildkamp paa Kastelsvej. Han deltog i et Møde med nogle Kammerater i en Lejlighed i Nærheden af Borgerrepræsentant Johs. Nielsens Forretning "Gamma". Kjærsgaard maatte efter at være blevet saaret blive tilbage, medens Kammeraterne kunde tage Flugten. Han blev bragt til Lazarettet paa Nyelandsvej i haardt saaret Tilstand. En af de flygtende, en ung Mand ved Navn Gad, skal senere være


310

paagrebet. Episoden menes at staa i Forbindelse med en tidligere Razzia, som gav Anledning til tysk Indskriden over for Johs. Nielsen og hans Personale, idet Tyskerne troede, at en Flygtning havde søgt Tilflugt i Butikken.

Saaret paa Strøget. En ung Dame, Frk. Gerda Vikjær, Brigadevej 20, blev Tirsdag Eftermiddag saaret i venstre Ben af et Skud, som affyredes af en tysk Marinesoldat. Episoden fandt Sted paa Frederiksberggade. Frk. Vikjær var ganske sagesløs.

Pensionatsværtinde saaret. Pensionatsværtinde Fru Søndergaard, Sallingvej 70, St., er i Tirsdags blevet skudt i Laaret af en Logerende. De nærmere Enkeltheder kendes ikke.

TT.s Korrespondent rejst. Efter Ordre fra TT rejser Telegrambureauets Korrespondent i Danmark, Redaktør Hermansson, i Dag tilbage til Stockholm. Den direkte Forbindelse mellem Ritzaus Bureau og TT vil formentlig hermed blive afskaaret.

Mislykket Attentatforsøg. Folketingsmand, Højesteretssagfører Henning Hasle var Lørdag Eftermiddag ved 18-Tiden Genstand for et Revolverattentat i Nærheden af sit Hjem i Rosenvænget. En enlig Mand steg ud af en Lillebil og affyrede et Skud mod ham. Hasle flygtede og naaede uskadt sin Gadedør.

Kartoteket over Sygeplejerskerne. Paa Centralarbejdsanvisningskontorets Afdeling for Anvisning af Sygeplejersker fjernedes for kort Tid siden Kartoteket, hvilket har givet Anledning til Ængstelse i Læge- og Sygeplejerskekredse. Nogen Ængstelse i denne Forbindelse behøver man dog ikke at nære. Det vides, at Kartoteket ikke er fjernet af fremmede Myndigheder eller Korps, som arbejder sammen med disse.

Sabotage og Hold up. Tirsdag Aften eksploderede en Bombe i en nybygget tysk Lastbil hos Firmaet "Scaniadam" paa Lyøvej. Bilen blev totalt ødelagt.

Sent Tirsdag Aften blev der foretaget et hold up i D. S. B.s Beredskabslager paa Godsbanegaarden. Der fjernedes 50 Staalhjelme.

Brandvæsenet. I det forløbne Vagtdøgn har Brandvæsenet haft 63 Ambulanceudrykninger og 8 Brandudrykninger, heraf 1 foranlediget ved falsk Alarm. En af Brandene, Hørdumsgade 1, var paasat ved, at der var tændt Ild paa noget Svovl anbragt i Trappeopgangen. Branden blev hurtig slukket. Brandfolkene maatte sprænge en Dør til 2. Sal, hvor ingen var hjemme. Tysk Politi kom til Stede.


311

Provinsen.

Aarhus: Under Sabotage forleden paa de 10-12 tyske Lastbiler, som stod paa Jernbanevogne, var der en Overgang Fare for, at et Ammunitionstog skulde springe i Luften. Fra Højttalere blev Beboerne i Kvarteret omkring Godsbanen opfordret til at forlade deres Boliger. Hele Aftenen sprang der Bomber paa Baneterrainet. Der forvoldtes kun Skade paa tysk Ejendom.

Tirsdag Aften eksploderede en Bombe i et tysk Vagttaarn af Træ. Mange Ruder knustes i den nærliggende Ejendom "Kildegaarden" og i Ejendomskomplekset "Strandparken". Ingen Mennesker kom til Skade.

Senere paa Aftenen fandt endnu en Eksplosion Sted; denne Gang var det i Havnen, hvor Sabotagen var rettet mod det tyske Skib "Scharnhorn", forøvrigt det samme Skib, hvori der den 4. Juli indladedes Granater fra Lægter, og hvorved den store Katastrofe indtraf. Skibet blev i Aftes læk og maatte slæbes ud af Havnen for at sættes paa Grund.

Randers: Gestapo har Natten til Tirsdag foretaget en Razzia i Byen, hvorved ca. 200 Personer er blevet arresteret og ført til Markedsgades Skole. Mange af dem er senere frigivet.

Mandag Aften eksploderede iøvrigt 4 Bomber i den overbyggede Gaard til Markedsgades Skole, som for Tiden benyttes af det tyske Militær. Tyske Soldater foretog en Eftersøgning i de nærmeste Gader, og der faldt en Del Skud. Handelslærling Aksel Jensen blev ramt i Skulderen.

Natten til Søndag eksploderede 6 Bomber i Entreprenør Carlsens Lagerbygning paa Hobrovej. Alt Inventar blev ødelagt, og desuden ødelagdes nogle Biler.

Thisted: Det tyske Militær har skærpet Bevogtningen paa Stationen, hvor Vagtposter patrouillerer mellem de oprangerede Tog.

Kolding: Den endnu ikke beslaglagte Del af Kolding Arrest kræves rømmet og afgivet til Gestapo senest Torsdag Aften.

Varde: Overlæge Bech, Varde Sygehus, er Mandag arresteret af Gestapo og antagelig ført til Kolding. Aarsagen til Arrestationen er ubekendt.

Aalborg: Mandag Aften udbrød Brand i en stor Barak paa Skovbakken i Aalborg. Baalet kunde ses milevidt uden for Byens Grænser. Barakken tilhørte Tyskerne. Hvorledes Ilden er opstaaet, vides ikke.

Vamdrup: De tyske Myndigheder har truet med at tvangsudskrive Mandskab til at gaa Vagt langs Banelinien paa hele Strækningen Fredericia-Padborg.


312

Torsdag den 12. Oktober 1944.

Justitsministeriet udsender i Dag et Cirkulære om Vagtværnsordning. Ministeriet anmoder heri Kommunerne om at oprette Vagtværn.

Kontrol med Biltrafiken. Tirsdag Aften blev der etableret tysk Kontrol med Biltrafiken paa Gl. Køge Landevej. 2 Gartnerbiler, hvis Fører manglede tysk Køretilladelse, blev bragt med til Glostrup.

Razzia og Anholdelse. Det tyske Politi har foretaget en Razzia hos Reklamefirmaet Sylvester Hvid. En Mand af Kontorpersonalet blev anholdt og en anden forgæves eftersøgt.

Om Arrestationen af Læge K. O. Bøggild, Frederiksberg, oplyses, at han pr. Brev var tilsagt til Møde paa Shellhuset som Vidne. Fra denne Afhøring vendte Lægen ikke tilbage.

Direktør Albert Jacobsen, Foreningsbiografen, Sorrentovej 42, der blev anholdt i Forbindelse med Forevisning af illegale Films, er blevet løsladt, medens ingen af de øvrige implicerede er sat paa fri Fod.

Ingen Jernbanesabotage. Der foreligger til Morgen ingen Meddelelse til Togkontoret om Jernbanesabotage i det sidste Døgn.

Ritzaus Bureau og TT. Om Forholdet mellem Ritzaus Bureau og TT efter Redaktør Hermanssons Afrejse oplyses, at denne ikke betyder en total Afbrydelse, men kun at TT tilbagekalder den særlige Korrespondent, der i det sidste Aarstid ved Siden af RB har betjent TT, dog har man af særlige Grunde for et Par Dage siden fra tysk Side nedlagt Forbud mod, at der af RB sendes Stof til TT, hvorimod RB stadig indenfor Censurrammerne kan modtage TT-Stof.

Røveri. Prokurist Prieme, Daells Varehus, er paa sin Bopæl blevet holdt op af bevæbnede Mænd, som tvang ham til at udlevere sin kontante Beholdning af Penge, ca. 4.000 Kr. Efter at Røverne havde forladt Villaen - det var efter Mørkets Frembrud - affyrede Prokurist Prieme gennem et Vindue nogle Skud, men i Stedet for at ramme Røverne ramte han en tilfældig Cyklist, Mejeriejer Jacobsen, Falkonerallé [i. e. Falkoner Allé] 79. Hr. Jacobsen, der i Forvejen lider af Mavesaar, er ret stærkt medtaget. Prokuristen satte sig derefter i Forbindelse med Politigaarden og bad om at komme til at tale med en dansk Opdager, hvad han ogsaa fik Lov til. Opdageren sad i et Værelse med to Senge og en Madras paa Gulvet. Her sov han om Natten sammen med 2 Tyskere, der skulde passe paa ham. Prokuristen fik Lov til at gaa efter at have afgivet Forklaring. Man har intet Spor af Røverne.

Deporteret. Farvehandler Poul Christensen, Firmaet "Fasanen", Nordre Fasanvej 175, er bragt direkte til Tyskland uden først at have passeret Vestre Fængsel eller Frøslevlejren.


313

Provinsen.

Aalborg: Onsdag Eftermiddag skete det 6. Drab i Aalborg i Løbet af 14 Dage. Disponent H. Meister kom ud fra sin Bopæl i Nørre Sundby og blev i det samme beskudt af en Mand, som stod i Nærheden af Gadedøren. Meister fik et Skud i Maven, men han besvarede straks Ilden. Den unge Mand, der havde skudt først, faldt om, og Vidner beretter, at Meister gik hen over ham og tilføjede ham 2 Skud i Hovedet, saa han døde paa Stedet. Falck og Zonens Redningskorps blev tilkaldt. Meister, der stadig var ved Bevidsthed, bad om at blive ført til Kamelikaner-Kliniken (den tyske Afdeling), hvortil han blev bragt under Ledsagelse af sin Hustru. Manden, der skød paa Meister, og som dræbtes, er identificeret som den 20-aarige stud. jur. Thorkild Nielsen, Vejle.

Kolding: Ved Havnen kom det Tirsdag Aften til et Sammenstød mellem nogle Danskere og et Par tyske Soldater, som vilde forulempe 2 unge Piger, der intet vilde have med dem at gøre. Man tog Skydevaabnet fra den ene Soldat og bankede ham. Den anden løb bort.

Silkeborg: Entreprenør Pauli Bloch, Ewaldsvej, Silkeborg, har udlovet en Dusør paa 3.000 Kr. til den, der kan skaffe afgørende Oplysninger om et Røveri hos ham, hvorved der Natten til Søndag blev stjaalet 24.200 Kr.

Haderslev: Juniorchefen i Firmaet A. Hundewadt, der blev bombesprængt forleden, er blevet anholdt af det tyske Politi.

Randers: Værnemagten har taget K.F.U.M.-Bygningen i Besiddelse. Formanden fik Besked om, at man straks ønskede at overtage Bygningen, og at intet maatte fjernes derfra undtagen Pensionærernes Ejendele. Man fik dog Udsættelse med Flytningen til den næste Morgen. Værnemagten har endvidere beslaglagt Hotel "West-end", der skal anvendes til Bolig for en Afdeling tyske Kvinder, samt Fabersvejens Skole og Skolekøkken.

Ribe: Tirsdag Aften ved 24-Tiden blev 3 unge Mennesker paagrebet af det tyske Politi paa Banelinien Syd for Ribe, medens de var i Færd med at udlægge Sprængstof, umiddelbart før et tysk Tog skulde passere. Den ene af dem undslap paa en af Tyskernes Cykler, medens de 2 andre maatte bære den anseelige Sprængladning ind til Ribe. De unge Mennesker er, saavidt det endnu har kunnet skaffes oplyst, Katedralskoleelever. Den ene hedder H. P. Jensen og er Søn af Gaardejer Jensen, Lebæk pr. Toftlund. Navnet paa den anden kendes ikke.

Onsdag Morgen er yderligere anholdt 9 Arbejdere i Ribe hovedsageligt fra Ribe Jernstøberi. Blandt de anholdte er tidligere socialdemokratisk Byraadsmedlem Thomas Broe.


314

Fredag den 13. Oktober 1944.

Professor Knud Fabricius, der er Regensprovst, blev i Torsdags hentet paa Regensen af det tyske Politi. Det drejede sig om en Afhøring, og Professoren vendte, efter at denne var foretaget, tilbage til sit Hjem. - Hos Højesteretssagfører Leif Gamborg har det tyske Politi foretaget en Husundersøgelse; der blev ikke fundet noget.

Cyklebud dræbt i Glostrup. Cyklebud Erik Johan Eigil Petersen, Sindshvilevej 19 A, ansat i Budcentralen "Largo", Westend, blev Torsdag Aften skudt i Glostrup. Han er set løbe ud af en lille Opelvogn, men blev indhentet af 2 Mænd fra Bilen og skudt. Bilen forsvandt i stærk Fart.

Vaabenfund paa "Krystalisværket". Det tyske Politi foretog i Mandags en Razzia paa "Krystalisværket", Finsensvej, hvor man paa et Loft over Hestestalden fandt 4 Kasser med Vaaben og Ammunition. Værkets Forvalter blev arresteret, og der er i samme Forbindelse foretaget yderligere et Par Anholdelser.

Overbetjent dræbt. Torsdag Aften blev en Mand fundet dræbt paa Hjørnet af Fredericiagade og St. Kongensgade. Han var dræbt ved en Række Skud. I den dræbtes Lomme fandtes et Skilt, hvorpaa stod "Kriminalpolitiet Nr. 2707". Manden er identificeret som Overbetjent Leander.

Togattentater. Togkontoret meddeler, at der Torsdag Aften sprang en mindre Bombe paa Lokomotivet foran en Togstamme mellem Aarhus og Hasselager. Der opstod kun mindre Skade, og Toget kunde fortsætte. Banen Varde-Tarm har været afbrudt et Par Timer Natten til Fredag paa Grund af formodet Sabotage.

Provinsen.

Silkeborg: Standortkommandanturen har krævet opgivet Navne og Adresser paa det kommunale Vagtværns Medlemmer. Oplysninger vil ikke blive givet.

Hjørring: Standortkommandanten har beordret private Vagtkorps opløst. I Stedet for skal - som ogsaa paabudt i Justitsministeriets Cirkulære - oprettes et kommunalt Vagtværn. Fra tysk Side er tilkendegivet, at det kommunale Korps ikke bestaar af flere Personer, end der var i Politistyrken i 1940.

Haderslev: Borgmesteren i Haderslev har givet følgende Indberetning om Anholdelse af CBU-Chefen, Kaptajn Muxoll: Mandag Eftermiddag meddelte Souschef Jacobsen fra CBU Borgmesteren, at den tyske Kaserne havde anmodet Kaptajn Muxoll, der var paa Tjenesterejse til Tinglev, om en Samtale angaaende et GaragespørgsmaaI. Da dette Spørgsmaal


315

var klaret under en Forhandling for ca. 14 Dage siden under Borgmesterens Medvirken, henstillede Borgmesteren til Souschefen at henvise Kasernen til at sætte sig direkte i Forbindelse med ham. Ved 18-Tiden ringede Souschefen imidlertid igen til Borgmesteren og meddelte, at Kasernen paany havde ringet Kl. ca. 17,30, og at Kaptajn Muxoll under denne Samtale var kommet til Stede og derefter selv havde talt med Kasernen. Her fik han den Besked, at det kun drejede sig om en kort Samtale, ca. 10 Minutter. Muxoll lod sig derefter køre til Kasernen paa en Motorcykle, men et Kvarters Tid senere vendte Chaufføren tilbage, idet han paa Kasernen havde faaet Besked om at køre hjem, da Kaptajnen ikke foreløbig kom tilbage.

Kort efter meddelte den tyske Major Borgmesteren, at ikke Værnemagten, men derimod det tyske Sikkerhedspoliti havde tilbageholdt Kaptajnen, og at Værnemagten ikke kendte noget til Grunden hertil. Borgmesteren henviste til det mærkværdige i, at Værnemagtsorganer havde bedt om Samtalen, men fik herpaa det Svar, at Værnemagten skulde bistaa Politiet, - ligesom dette skulde bistaa Værnemagten, og at den brugte Fremgangsmaade var valgt for at undgaa større Opsigt. Senere paa Aftenen meddelte saa Chefen for Sikkerhedspolitiet, at Kaptajn Muxoll var anholdt, sigtet for Deltagelse i illegal Virksomhed.

Aalborg: Den unge Mand, som dræbtes i Onsdags efter Attentatet paa Disponent Henry Meister, er alligevel ikke identificeret. Han havde et Legitimationskort lydende paa Navnet stud. jur. Thorkild Nielsen, Strandparken 20, Aarhus, men det har vist sig, at Kortet er falsk. Ganske vist var en stud. jur. af dette Navn hjemmehørende i Vejle, og da det stod paa Kortet, at Thorkild Nielsen var født i Vejle, blev en Bankmand i denne By underrettet om, at hans Søn var dræbt i Aalborg. En Undersøgelse viste, at Sønnen lever i bedste Velgaaende i København.

Onsdag Eftermiddag sprang en ung Mand af Toget, som var standset op for Indkørselssignalet til Banegaarden. Han forsvandt paa Kommunehospitalets Grund. Den flygtede havde været Fange i Toget, og det menes at dreje sig om en Sabotør, der var taget med som Gidsel.

Frederikshavn: Formanden for Arbejdsmændenes Fagforening i Frederikshavn, Byraadsmedlem Laurits Jensen, blev, da han var paa Vej hjem fra Dansk Arbejdsmandsforbunds Kongres i København, anholdt i Korsør. Man har siden ikke hørt fra ham, Men det menes, han sidder i tysk Arrest i Kolding.

Vejle: Sognepræst ved St. Johannes Kirke Haldor Hald er anholdt af det tyske Politi, umiddelbart forinden han skulde foretage en Vielse i Kirken.

I Grindsted er der de sidste Dage anholdt 12 af Byens kendte Borgere, blandt disse Realskolebestyrer Høirup.


316

Odense: Forleden opdagedes, at der var anbragt en Bombe om Bord paa Damperen "Røsnæs", som netop skulde sejle med Last til Tyskland. Bomben laa udvendig paa Forskibet. Falcks Redningskorps blev tilkaldt, men trak sig tilbage, da man opdagede, hvad det drejede sig om. Damperen ligger paa et Sted, hvor der ikke er Fare for andre Skibe. For Tiden findes ingen Sprængningskommando paa Fyen. "Røsnæs" har iøvrigt tidligere været udsat for Bombeattentat, medens den laa i Odense Havn.

Randers: Medens de anholdte under Razziaen Mandag Aften har faaet Lov til at gaa, er Amtets Kontorfuldmægtig Larsen ikke vendt tilbage.

Død i Theresienstadt: Landsretssagfører A. M. Metz, Odense, der var interneret i Theresienstadt, er efter Meddelelse til Justitsministeriet død den 13. Marts. Landsretssagføreren blev 40 Aar.

Skib forlist: Damperen "Mette", tilhørende Rederiet Schou, København, er forlist ved Sjællands Odde. Besætningen blev reddet.

Københavns Brandvæsen havde i sidste Vagtdøgn 57 Ambulanceudrykninger og 6 Brandudrykninger. Ingen særlig ud over de i Pressen omtalte.

 

Lørdag den 14. Oktober 1944.

Voldtægtsforbrydelser. Rundspørge til samtlige Hospitaler og 50 praktiserende Læger. I Anledning af de verserende Forlydender om Voldtægtsforbrydelser har Borgmester Julius Hansen rettet Henvendelse til Hospitalsdirektoratet og Stadslægens Kontor for derigennem at faa bekræftet eller afkræftet disse Forlydender. Hospitalsdirektoratet har undersøgt Spørgsmaalet paa samtlige kommunale Hospitaler, og det viser sig, at der i den senere Tid overhovedet ikke har været Indlæggelser eller Henvendelser paa Grund af Voldtægtsforbrydelse. Stadslægens Kontor har spurgt de forskellige ikke-kommunale Hospitaler i København og faaet oplyst, at der heller ikke her har fundet Indlæggelser Sted. Endvidere har Statslægens Kontor foretaget et Rundspørge til ca. 50 praktiserende Læger, hovedsagelig Læger med stor Praksis samt Natlægeinstitutionen. Gennem dette Rundspørge er de forskellige Bydele dækket. De paagældende Læger har heller ikke modtaget Henvendelser udover følgende Tilfælde: Paa Østerbro var der et Tilfælde i Juli og et nyt Tilfælde Natten mellem den 9. og 10. September (Retsmedicinsk Institut). I Ordrup har der været eet Tilfælde efter den 19. September. Mandspersonen var civil og bevæbnet med Revolver. Forsøget blev dog ikke fuldbyrdet. Endvidere har der været et Tilfælde for 3 Uger siden, hvor en Sygeplejerske og en Servitrice om Natten var Genstand for


317

Voldtægtsforsøg, da de gik hjem fra deres Arbejde. Heller ikke i disse Tilfælde blev Forsøget fuldbyrdet.

Udover disse Tilfælde har man ikke kunnet faa oplyst noget konkret. Det maa naturligvis erindres, at der findes langt flere praktiserende Læger i København end de, der omfattes af Rundspørget, og det er heller ikke sikkert, at der sker Henvendelse til Læger eller Hospitaler, men, slutter Borgmester Julius Hansen, hvis Omfanget af Forbrydelserne virkelig havde været saa stor, som Rygterne angiver, maatte dette antagelig have givet sig Udslag i Henvendelse til Lægerne eller Hospitalerne. Da Lægerne i stort Omfang konfererer indbyrdes, maa det ogsaa antages, at nogle af de udspurgte havde vidst Besked, ogsaa om Tilfælde inden for Kollegernes Praksis.

Hovedstadens Forsyninger: Tilførslerne til Grønttorvet, Kvægtorvet, Kød- og Flæskehallen har i den nu forløbne Uge været normale. Torvedirektør Klug Andersen meddeler, at Fisketorvet har været tilført ca. 625.000 kg Sild mod ca. 300.000 kg i den foregaaende Uge.

Den af Magistraten udstedte Bekendtgørelse af 7. ds. angaaende "Overholdelse af Handels- og Prisbestemmelser paa Stadens Torve" er blevet godt modtaget. Grosserer Carl Gottrup, Fisketorvet, der var den direkte Anledning til Bekendtgørelsen, har mistet sin Mellemgrossisttilladelse. Da han stadig modtager Sild og iøvrigt heller ikke overholder Torvereglerne, vil han blive bortvist fra Fisketorvet. Iøvrigt har man Eksempler paa, at Bekendtgørelsen virker udmærket efter sin Hensigt.

Damperen "Hilma" torpederet. Damperen "Hilma", tilhørende Rhederiet J. Lauritzen, er Torsdag Aften paa Vej fra Danzig til Danmark med Kul torpederet af 2 russiske Undervandsbaade. Damperen havde en Besætning paa 23 Mand, hvoraf 19 i stærkt forkommen Tilstand blev indbragt af Fiskerbaade til Christiansø. De øvrige 4 Mand savnes.

Husundersøgelse. Der er foretaget Husundersøgelse i en Lejlighed, Strandboulevarden 18, hvor Oberstløjtnant O. Permin bor. Døren til Lejligheden blev sprængt, og Undersøgelsen har været meget grundig. Oberstløjtnanten var ikke hjemme.

Røveri mislykket. Ingeniør Poul Petersen, Frederikssund, var Fredag Aften ude for et Røveriforsøg i København. 2 unge Mennesker forsøgte at røve hans Tegnebog, men da han raabte om Hjælp, stak den ene Røver af, medens Ingeniøren holdt den anden fast. Røveren blev siden bragt til Vestre Fængsel.

Den myrdede Overbetjent. Overbetjenten, som Torsdag Aften blev fundet dræbt paa Hjørnet af Fredericiagade og St. Kongensgade, hed Oderwald Lander. Han var hjemmehørende i Aarhus og har fra Tid til anden været omtalt i den illegale Presse.


318

Hentet Duplikator. Forleden kom nogle revolverbevæbnede Mænd ind paa Gentofte Raadhus og gik ned i Skrivestuen, hvor de hentede Raadhusets bedste Duplikator.

Provinsen.

Tønder: I den senere Tid er der tilstillet en Række kendte Borgere anonyme Truselsbreve, hvori der stod "Det tyske Gestapo vil fængsle Dem. Flygt." Blandt Modtagerne af disse Breve er Dommer Stemann, Sognepræst Hans Magle, Købmand C. E. Jensen og Bankdirektørerne M. Hansen, Johan H. Andersen og J. Paulsen. Desuden er andre ved anonyme Telefonopringninger opfordret til at flygte, da de ellers vilde blive anholdt af Gestapo.

Horsens: Det indberettes, at en Officer fra den tyske Værnemagt har aflagt Besøg paa Købmand Im. Løvschals Oplagsplads ved Havnen, hvor Købmanden har Benzindepot for Det Danske Petroleums Aktiselskab. Officeren spurgte Løvschal, hvilken af de store Benzinbeholdere, der var Benzin i, og Købmanden svarede, at der for Tiden var ca. 1000 Liter Benzin i en af Beholderne. Da han derefter spurgte, hvad der var Grunden til Besøget, svarede Officeren, at han skulde være klar over, hvor han skulde lægge Sprængladningen, naar Tidspunktet var inde.

Det oplyses, at en saadan Sprængning vil medføre, at en stor Del af de Bygninger, der findes paa Havnen vil blive ødelagt.

Frøslev: En Fangetransport paa 40 Mennesker ankom Onsdag Aften hertil fra København. Det meddeles fra Aabenraa, at Spadsereturen fra Padborg til Frøslev foregik i Mørke, og at Fangerne var lænkede. Det hævdes videre, at der til hvert Militærtog, som kører Nord paa, hentes 10 Fanger i Lejren. De anbringes i Togets forreste Godsvogn, hver udstyret med et Tæppe og et Sigtebrød.

Aarhus: Fredag Aften blev der paa Ingerslev Boulevard forøvet et Revolverattentat mod Lederen af Universalfabrikkerne, Ingeniør Olaf Schmidt. 2 Mænd cyklede op paa Siden af ham, affyrede 5 Revolverskud, hvorefter de forsvandt. Ingeniøren blev kun ramt i højre Arm og kunde efter at være forbundet paa Amtssygehuset sendes hjem. Der har i den senere Tid været Sabotage mod Ingeniør Schmidts Virksomheder i Aarhus.

Fredag Aften trængte 4 Mænd med Maskinpistoler ind i Aarhus Maskinfabrik ved Sydhavnen. De 150 Arbejdere blev tvunget i Beskyttelsesrum, og der udlagdes Bomber under Montagekranen og en Gravemaskine, som var færdig til Levering. Begge Dele ødelagdes totalt, medens Bygningen og de øvrige Maskiner ikke tog nogen nævneværdig Skade.


319

Aalborg: Fhv. Barbermester Henry Løvsted, Forchhammersvej 16, der for et Par Aar siden traadte i tysk Tjeneste, blev Torsdag Eftermiddag, da han cyklede hjem med nogle Varer, indhentet af 2 Cyklister, hvoraf den ene affyrede et Skud mod ham. Skuddet ramte i Brystet. Barbermesteren forsøgte at skyde efter sine Angribere, men Revolveren klikkede. Paa Hospitalet viste det sig, at han var ramt i Lungen. Skudsaaret menes ikke at være livsfarligt.

Torsdag Middag opstod der Brand i et Halmlager paa Aalborg Kvægtorv. De ca. 80 Tons Halm, som brændte, udviklede en saa voldsom Varme, at Eternittaget over Gaarden sprængtes. Det lykkedes dog at begrænse Ilden til selve Halmlageret, der tilhørte Værnemagten.

Hobro: Alle Skoler i Byen er inddraget, og al Skolegang er foreløbig ophørt. Man haaber dog inden ret længe at faa genoptaget Mellem- og Realskoleundervisningen.

Københavns Brandvæsen maatte Fredag Aften rykke ud til Fodgængertunnellen paa Raadhuspladsen, hvor der var antændt noget Svovl, som udviklede en voldsom og generende Røg. Brandvæsenet maatte suge Tunnellen og "Den underjordiske" ren for Svovlrøg.

 

Mandag den 16. Oktober 1944.

Natten til Søndag blev Konsulent, cand. polit. Aage V. Strøm Tejsens Villa, Jægersborg Allé 184, sprængt i Luften. En ung Mand, som forsøgte at flygte i Pyjamas, blev dræbt efter en Skudveksling, og umiddelbart herefter var det, at Villaen sprængtes i Luften. Gentofte Brandvæsen blev tilkaldt, men blev af Tyskerne kun anvist den Opgave at passe paa, at Ilden ikke bredte sig til Naboejendommene. Det tyske Politi gjorde iøvrigt opmærksom paa, at der muligvis var Sprængstof i Huset. Ejeren og hans Familie har ikke beboet Villaen i nogen Tid og menes at være i Sverige.

Attentat mod Redaktør Gilbert. Fra de tyske Censorer paa Hotel "Kongen af Danmark" og "Skandinavisk Telegram Bureau" (STB) foreligger Oplysninger om, at Lederen af Bureauet, Redaktør Gilbert Lørdag Formiddag blev skudt ned paa sit Kontor, Sortedamsdosseringen 29. En Dame var kommet op paa Redaktionen med en Buket Blomster til Hr. Gilbert. Pludselig satte hun en Revolver i Siden paa en af Kontordamerne og gjorde Tegn til 3 Mænd, som stod udenfor om at komme ind. Sammen trængte disse herefter frem til Redaktør Gilberts Kontor og affyrede deres Revolvere mod ham. Hr. Gilbert blev ramt af 8 Skud, deraf 3 i Ansigtet, 1 i Leveren og et Par i Laaret. Der synes at være ret god Mulighed for, at Hr. Gilbert overlever Attentatet. Søndag Aften meddeltes, at han efter Omstændighederne havde det godt.


320

Episode paa Gl. Kongevej. Det tyske Politi anholdt Lørdag Eftermiddag Redaktør Povel Schrøder i sit Hjem, Gl. Kongevej 95. Anholdelsen skete efter en Skudveksling, hvorunder Schrøder menes at være blevet saaret. Brandvæsenets Ambulance, som var kommet til, blev af tyske Soldater beordret til at køre hjem, men rekvireredes kort efter igen, da en tilfældig forbipassende Cyklist, Arbejdsmand Peter Orla Andersen, var blevet ramt af en Kugle. Arbejdsmanden blev indlagt paa Frederigsberg [i. e. Frederiksberg] Hospital.

Fundet saaret i Rosenvænget. Søndag Aften fandtes ud for Politistationen i Rosenvængets Allé en Mand liggende med Skudsaar. Han havde faaet en Kugle i Siden, og Kuglen var gaaet ud gennem Ryggen. Den saarede, som bragtes til Rigshospitalet, menes at hedde Edvard Wandel, født den 4. Juni 1911, og boende Hellebækgade 39.

Telefonbomber. Fredag Aften fik Sporvejene telefonisk Besked om, at der var lagt Bomber ved Højbanen paa Nørrebro. Trafikken paa S-Banen mellem Fuglebakken og Lyngbyvej blev indstillet, og for Sporvejslinierne 11, 19 og 21 blev der foretaget Omlægning af Driften.

Lørdag Aften ved 22,30-Tiden modtog Berlingske Tidende en Telefonbesked om, at der i Bygningen var udlagt Bomber, som vilde springe i Løbet af 20 Minutter. Personalet bragte sig i Sikkerhed, men da der ikke skete noget i Løbet af en Times Tid, blev Arbejdet fortsat.

Brand i "Deutsches Eck". Lørdag Aften blev Brandvæsenet kaldt til Restaurant "Deutsches Eck", Paladsteatrets Bygning. Der var udbrudt Brand oppe under Taget, formentlig foraarsaget ved en Kortslutning. Branden blev hurtig slukket, og Skaden var ringe.

Læge arresteret. Det oplyses, at Læge Helge Tramsen, Lindenovsgade 15, sidder i Vestre Fængsel. Læge Tramsen deltog i sin Tid efter Anmodning fra Retsmedicinsk Institut i Lægeekspeditionen til Katyn-Gravene.

Kvittering for Duplikatoren. Gentofte Raadhus har modtaget en "Kvittering" for den bortførte Duplikator. Kvitteringen, som var underskrevet "De frie Danske", indeholdt tillige Løfte om, at Duplikatoren vilde blive tilbageleveret i uskadt Stand efter Krigen.

Provinsen.

Haderslev: I Torsdags er der foretaget en Del Anholdelser af Jernbanepersonalet paa Strækningen Padborg-Fredericia. Blandt de anholdte er Stationspasser P. Eriksen, Hammelev (paa Haderslev-Vojens Banen). Der skal være fundet en Del Sprængstoffer i hans Besiddelse.


321

Roskilde: 2 revolverbevæbnede Mænd har tvunget en af Byens motorsagkyndige, fhv. Proprietær Meyn, til at udlevere sin Bil.

Herning: En Lastbil tilhørende Vognmand Børge Hansen, Kibæk, blev Natten til Lørdag slæbt uden for Byen og sprængt i Luften.

Færgeoverfarten. Togkontoret oplyser Mandag Morgen, at Gedser-Warnemünde-Overfarten, Store Bælts-Overfarten og Ruten Kalundborg-Samsø er indstillet, indtil Farvandene er renset for Miner.

Københavns Brandvæsen havde i Vagtdøgnet, som sluttede Mandag Morgen, 45 Ambulanceudrykninger og 8 Udrykninger til Smaabrande.

 

Tirsdag den 17. Oktober 1944.

Centrum for Episoden paa Gl. Kongevej var Ejendommen Nr. 89 og ikke som tidligere meddelt Nr. 95. Der blev under ret dramatiske Omstændigheder foretaget 5-6 Anholdelser. Fra tysk Side hævdes, at Lægen, Professor Mogens Fog, er blandt de anholdte. Navnene paa de øvrige, hvoraf en enkelt er haardt saaret, vides ikke med Bestemthed. Den saarede er imidlertid ikke Redaktør Povel Schrøder, hvis Navn ved en Misforstaaelse er knyttet til Begivenheden. Misforstaaelsen er opstaaet ved, at Hr. Schrøder har Bopæl i Naboejendommen, som ogsaa var spærret af.

- Som meddelt fra de tyske Myndigheder til Dagspressen er den dræbte i Jægersborg Allé 184 Villaens Ejer, Konsulent, cand. polit. Aage Strøm Tejsen. Hr. Strøm Tejsen maa saaledes være identisk med den Mand, Naboerne saa flygte i Pyjamas, og som blev skudt under Flugten.

- Direktør Warming, Gentofte Amtssygehus, har tilstillet Statsadvokat Roepstorff en Rapport i Anledning af de mange Forlydender om Sædelighedsforbrydelser. Der er ikke i Perioden fra 19. September til 14. Oktober foretaget Indlæggelser af Kvinder, som har været Genstand for Voldtægtsforbrydelse. Direktøren har endvidere rettet Forespørgsel til en Række Læger i Gentofte Kommune, men heller ikke disse har haft Tilfælde af den nævnte Art.

Ingen Folketælling. Indenrigsministeriet har meddelt Københavns Magistrat, at man intet har at erindre imod Beslutningen om i Aar at undlade at foretage kommunalt Mandtal. Det vides, at Frederiksberg og Gentofte heller ikke vil foretage Folketælling i Aar.

Færgetrafiken. Togkontoret oplyser til Formiddag, at Færgetrafiken atter er genoptaget.


322

Deportationen. Socialdirektoratet har modtaget ca. 300 Henvendelser fra paarørende af de til Tyskland overførte "asociale Individer". Ekspeditionssekretær Arnskov i Socialdirektoratet behandler Sagerne.

Fundet død. I et Buskads i Utterslev Mose fandtes i Morges Liget af en Mand, som var dræbt af flere Skud i Hovedet. Der fandtes ingen Papirer paa den afdøde, som indbragtes til Retsmedicinsk Institut.

Frederiksberg Vagtværn. Efter den første Nats Tjeneste oplyser Vagtchefen i Dag til Morgen bl. a.: Taxachauffør Henning Nilsson, Røddingvej, indberettede Kl. 2, at han paa Hjørnet af Nyelandsvej og Nordre Fasanvej var blevet holdt op af 2 revolverbevæbnede Mænd, som tvang ham til at aflevere Bilen A 278. Intet Signalement. - En af Vagtværnets Patruljer opdagede senere paa Natten, at Ruden til Schous Sæbeudsalg, Falkoner Allé 3, var slaaet ind. Tilsyneladende var der ikke fjernet noget fra Butiken. Ruden blev dækket til, Indehaveren underrettet, og der blev sat Vagt paa Stedet.

Endvidere har Vagtværnet haft Udrykninger i Anledning af Husuorden, og iøvrigt er der sket Henvendelse i flere Tilfælde fra det københavnske Omraade.

Gentofte Vagtværn. I Nat blev Vagtværnet tilkaldt i Anledning af Indbrud i Urmagerforretningen, Raadhusvej 8, hvor der var slaaet Hul i Ruden, og de udstillede Varer fjernet.

Brandvæsenet. I de 3 Hovedstadskommuner har Brandvæsenet ikke noget særligt at meddele om det forløbne Vagtdøgn.

Anholdelser. I den forløbne Uge er der foretaget et stort Antal Anholdelser i Sønderjylland, formentlig rettet mod en Vaaabenorganisation. I Aabenraa-Sønderborg Amt er der foruden paa Sygehuset i Aabenraa fundet Vaaben hos Gaardejer Peter Heisel, Hjordkær Sogn, og hos Gaardejer Klindt i Ugge Sogn. Blandt de anholdte er 1æge Aage Jensen, Bolderslev, Jernbaneekspedienterne Claudius Christian Kjær og Helmuth Schultz, Hjordkær, Forsamlingshusvært Johs. Hansen Petersen, og som sigtet for Jernbanesabotage er udover de tidligere nævnte anholdt Banearbejder Hans Fr. Carstensen, Tinglev. Endvidere er Liniemesterassistent Alexander Egon Møller, Augustenborg, eftersøgt af det tyske Sikkerhedspoliti. Da man ikke fandt ham paa hans Bopæl, tog Politiet i Stedet for 2 Personer, som opholdt sig her, men de blev senere løsladt. Fra Tønder Amt indberettes, at Vognmand Hans Peter Therkelsen, Bylderup Bov, er anholdt. Endvidere Gaardejer Niels Godthardsen, Lund, og 3 Landbrugsmedhjælpere. I Tinglev Kommune er anholdt Mekaniker Aage Christensen, Arbejdsmand Jens Vedel, Arbejdsmand Hans Lock, Hjælpearbejder Hans Mølvang Larsen, Banearbejder Andreas Tästesen, Fru Aage Chri-


323

stensen, Forretningsfører Karl Nielsen og Fotograf Leo Simonsen. I Brede Kommune Postbud Johannes Jørgensen, Tømrersvend Laue Bill, Regnskabskonsulent Magnus Thomsen og Blikkenslagersvend Hans Petersen. I Tønder Købstad Vognmand L. Lauridsen, Sønderport, Seminarieelev Poul Tage Jensen, hjemmehørende i Rødekro, og Trafikassistent O. V. Nielsen.

I Ribe er efter Indberetning fra Borgmesterkontoret i sidste Uge arresteret Lærer Torben Brandt, Maskinarbejder Kaj Lykke Sørensen og dennes finskfødte Hustru Elli Margareta. Former Hans Nielsen Lund Olsen, Maskinarbejder Thomas Christian Broe, Smed Christian Bruno Koop, Mekaniker Victor S. Antonsen, Former Hans Christian A. Antonsen, Maskinarbejder Henry N. Storgaard, Støberiarbejder Kristian Frede Pedersen, Støberiarbejder Jens Frederik Hansen, Støberiarbejder Eiler Johannes Eis, Arbejdsmand Hans Peter Søren Jensen og Støberiarbejder Jens Peter Petersen, samt to Elever paa Ribe Katedralskole, Hans Peter Jensen og Holger Matinus Schmidt.

Under Razziaen i Grindsted - tidligere omtalt - arresteredes foruden Skolebestyrer M. Høirup, Grindsted Realskole, Snedkermester Johs. Eskildsen, Grindsted, Snedkermester Chr. Eskildsen, Grindsted, Gaardejer Poul Gammelvind, Sønderby, Gaardejer Mogens Sørensen, Sønderby, Tjenestekarl Boysen Madsen, Sønderby, cand. pharm. Palle Hansen, Grindsted, Ingeniør A. Andreasen, Grindsted, Læge B. Næsted, Grindsted, Kontorist E. Nordentoft Nielsen, Grindsted, og Maskinmester Hansen, Grindstedværket.

Provinsen.

Aarhus: Mandag Eftermiddag eksploderede 2 Bomber i en Bygning i Nærheden af Sejlsportspavillonen i Lystbaadehavnen. Der anrettedes store Ødelæggelser paa de omliggende Træhuse, og 5 Personer blev saaret, hvoraf dog kun 2 maatte indlægges paa Hospitalet. Bomberne var anbragt i en tysk Pejlestation, som blev ødelagt. De omliggende Huse er tyske Barakker, og desuden findes en Kanonstilling, som ligeledes blev beskadiget. De saarede tilhører Værnemagtsafdelingen.

- Der er forsøgt Revolverattentat mod tidligere Blomsterhandler C. E. Herforth, Jægergaardsgade 16. Til Trods for, at Skudet affyredes paa nær Afstand, blev Blomsterhandler Herforth ikke saaret.

Aalborg: Der blev Søndag Eftermiddag nedskudt 2 allierede Flyvemaskiner, den første i Nærheden af Landsbyen Laarstrup. Maskinen eksploderede i Luften, men havde forinden Eksplosionen udløst sin Bombelast: Ingen af Bomberne eksploderede. Hele Besætningen, 6-8 Mand, menes at være omkommet. Det meste af Landsbyen er evakueret, da man frygter, at Bomberne skal eksplodere. Den næste Flyvemaskine


324

blev skudt ned over Aalborg. Den blev ramt, idet den passerede ind over Limfjorden, men fortsatte brændende til Nørre Halne, hvor den styrtede til Jorden. Fire Mand blev dræbt, medens 3 andre ikke er fundet.

Esbjerg: For nogle Dage siden kom en tysk Soldat og en Dansker i Slagsmaal paa Gaden. Tyskeren affyrede nogle Skud, som imidlertid ramte 3 unge Piger længere nede i Gaden, nemlig Frk. Edith Siemens Andersen, Frk. Inga Hørreby Knudsen og Frk. Gudrun Ballesgaard Petersen, Vejen. Den førstnævnte og den sidste maatte indlægges paa Hospitalet.

Middelfart: Byraadsmedlem, Læge Møller Nielsen, der blev arresteret under Razziaen efter fynske Terrænsportsfolk, er blevet løsladt.

Haderslev: Fru Dr. Misfeldt, gift med Læge Kjeld Brøchner Misfeldt, er blevet anholdt af det tyske Politi.

Ribe: I forrige Uge blev der foretaget en Razzia mod Spare- og Laanekassens Friboliger paa Domkirkepladsen. Bygningerne beboes udelukkende af ældre Damer. Den tyske Patrouille sprængte Døren. Feldgendarmeriet har siden indrømmet, at Patrouillen havde handlet overilet, og man er villig til at erstatte Skaden.

Odense: Mandag Aften blev Købmand Rosendahl, Kronprinsensgade 38, skudt ned uden for sin Butik af en Mand, som forsvandt i Mørket. Det meddeles, at Købmand Rosendahl var kendt for sine national-socialistiske Sympatier, og at han efter den 19. September havde gjort Tjeneste paa Odense Politistation.

Roskilde: En Personbil, tilhørende Direktør Ernst Grundahl Hansen, Cyklefablliken "Globus", er blevet sprængt i Luften i Herstedøster By.

Brabrand: Sent Mandag Aften sprængtes et Sporskifte paa Brabrand Station.

Frederiksværk: Rekreationshjemmet "Arresødal" er i Søndags overtaget af Tyskerne. - Af andre Beslaglæggelser kan nævnes 16 Villaer ved Vejby Strand mellem Raageleje og Tisvildeleje. Det er blevet oplyst, at der skal bygges Kanonstillinger, og at de af Villaerne, der ligger i Skudlinierne, skal rives ned. Det drejer sig baade om Træhuse og Stenhuse.

- Lørdag Aften opstod Brand i 2 Vognlæs Maskiner og 6 Vognlæs Træplader, som stod paa Oplagspladsen ved Vejby Station. Branden indledtes med svære Eksplosioner.

"Liselund" beslaglagt. Antvorskov Højskoles Vinterskole har maattet aflyse, da "Liselund" er blevet beslaglagt.


325

Indkvarteringslister. 25.000 Evakuerings-Indkvarteringskort for København er i det tyske Politis Besiddelse, da de ligger paa Politigaarden. Man har endnu ikke faaet Kortene udleveret.

 

Onsdag den 18. Oktober 1944.

Flere Mennesker dræbt i Istedgade. Da en Linie 16-Sporvogn ved 9-Tiden Tirsdag Morgen havde passeret Stoppestedet paa Enghave Plads og naaet et Stykke ned i Istedgade, sprang to Mand op paa Hovedvognen og skød paa en tysk Soldat, som sad inde i Vognen. Soldaten fik sin Revolver frem og begyndte at skyde igen. Under Skydningen ramtes Sporvognskonduktør Aksel Damgaard Nielsen, Peter Fabersgade 41. De faa Passagerer, der var paa Sporvognen, forsvandt skyndsomst. Den tyske Soldat havde faaet en Kugle gennem Hovedet og døde kort efter Episoden. Sporvognskonduktør Nielsen, der er født 1917, er haardt medtaget. Skudet har ramt ham i Lungen, og han var endnu til Formiddag for svag til, at Kuglen kunde fjernes.

Om Aftenen mellem Kl. 20 og 20,30 foretog Gestapo en Razzia i Istedgade, formentlig i Forbindelse med Drabet. Da Tyskerne befandt sig paa Hjørnet af Istedgade og Saxogade, faldt et Skud, fra hvilket Hold staar ikke klart. Det medførte, at Tyskerne gav sig til at skyde og ramte herunder en Del Mennesker paa Fortovet. Paa Stedet dræbtes pens. Lagerekspedient Lemminger, Sporemagervej 12, Arbejdsmand G. Sørensen, Sundevedsgade 14, Kunstmaler Niels Olsen, Nybrogade 24, og en endnu ikke identificeret Mand. En anden haardt saaret Mand ved Navn Johansen, Lyngbyvej 327, er siden død paa Kommunehospitalet. Ligeledes indbragtes - til Militærhospitalet - i haardt saaret Tilstand Arbejdsmand Robert Andreasen, Absalonsgade 28.

Kriminalbetjent skudt. Tirsdag Eftermiddag blev Kriminalbetjent P. Brask, Frankrigsgade 31, dræbt af Revolverskud i sit Hjem. Han bragtes til Lazarettet paa Nyelandsvej.

Arresterede. I Forbindelse med Episoden paa Gl. Kongevej er der foretaget en Række Anholdelser over hele Byen. Blandt de arresterede er - foruden Professor Mogens Fog - Direktør Mikkelsen, "Scandia", Redaktør Børge Outze, Redaktør Kaj Holbech, Inspektør Palm-Petersen, "Brasilko", Skuespiller Hans Henrik Krause, Ebbe Wedell Wedellsborg, Inger Boesgaard og Michael von Treschow.

Sabotage mod Ford Motor Co. I Tirsdags forøvede en halv Snes bevæbnede Mænd Sabotage mod Ford Motor Co. i Sydhavnen. En Hurtigbaad blev slæbt ud af Bygningen og sprængt i Luften. Desuden blev samtlige Modeller til denne Baadtype ødelagt, alle Tegninger samlet og


326

brændt paa et Baal i Gaarden, og desuden anbragtes Bomber i et Par tyske Lastbiler. Medens alt dette foregik, var Arbejderne jaget væk fra Fabriken. Sabotørerne kørte bort i en af Fabrikkens Lastvogne, belæsset med Autogummi og Benzin.

Beslaglagte Færger. Den tyske Værnemagt har beslaglagt 3 Statsbanefærger, "Christian den IX", "Freja" samt en lille gammel ensporet Færge "Aarøhoved". Statsbanerne har nu kun 3 Færger tilbage og er ude for store tekniske Vanskeligheder, da Færgerne skal sejle 2 og 2. Fra tysk Side er der stillet i Udsigt at afgive et Ledsagerskib. Tilbudet overvejes.

Frederiksberg Vagtværn. Vagtværnet blev Onsdag Formiddag kaldt ud til Landvaskeriet paa Jyllingevej i Husum, hvortil en Vægter og et privat Vagtkorps havde indbragt 8 Indbrudstyve. De menes at blive udleveret til en dansk Arrestafdeling.

Københavns Brandvæsen havde sidste Vagtdøgn 59 Ambulanceudrykninger og 5 Brandudrykninger.

Frederiksberg Brandvæsen melder alt roligt, og det samme gør Gentofte Brandvæsen og Vagtværn.

Provinsen.

Odense: Tirsdag Eftermiddag rettedes et Bombeattentat mod Damperen "Absalon", hjemmehørende i København. Damperen laa fortøjet i Odense Havn. Den var faa Dage i Forvejen ankommet med en Ladning Cement til Beldringe Flyveplads. Ved Eksplosionen blev Forskibet delvis ødelagt og sank i Løbet af et Øjeblik.

Nykøbing Falster: I den lokale Presse er optaget følgende Bekendtgørelse: Konsultationen i danske Sager hos de tyske Kommandanter i Byerne Sakskøbing (Berritsgaard), Maribo, Nysted og Nykøbing F. er nu daglig kun fra Kl. 16-17. Ansøgere skal forebringe deres Anliggender i tysk Sprog eller medtage Tolk.

Udstedelse af Forlængelse af Jagttegn og Tilladelse til at bære Jagtvaaben besørges hos det tyske Politi i Ringsted, og der skal interesserede fra Lolland-Falster henvende sig. Underskrevet, Berritsgaard, den 16. Oktober 1944. Standortbereichsältester. Heiss, Hptm.

Kalundborg: Under en privat Ringriderforenings Fest paa "Postgaarden" kom det Søndag Aften til et Intermezzo mellem 2 tyske Feldwebler og Deltagere i Festen. Forklaringerne om, hvorledes Episoden er opstaaet og har udviklet sig, er ikke overensstemmende. Festen blev indstillet, og Gæsterne fik Besked om at forlade Bygningen. De 2 Tyskere stillede sig op udenfor for eventuelt at genkende dem, der havde deltaget i Slags-


327

maalet. Der blev imidlertid under Uroen rettet et Angreb paa de to Feldwebler, den ene fik et Skud i Brystet, den anden et i Maven, og en dansk Dame blev ramt i begge Ben. Som Følge af denne Begivenhed har Standortältester, Korvetkaptajn Brökelmann, beordret, at alle offentlige og lukkede Møder, Sammenkomster og Fester er forbudt, med mindre hans Tilladelse er indhentet, al Udskænkning af Spiritus i offentlige Lokaler efter Kl. 21 er forbudt, Sammenstimlen af mere end 3 Personer efter Mørkets Frembrud er forbudt, og mandlige Personer under 25 Aar maa ikke færdes paa Gaderne efter Kl. 21. Undtagne er Folk, der skal færdes til og fra deres Arbejde. Alle Personer over 25 Aar, som er paa Gaden mellem Kl. 24 og 5, udsætter sig for Anholdelse.

Kolding: Byraadet udstedte den 27. September total Spiritusforbud for Byens Restauranter. En Ugestid senere blev Forbudet dog lempet, idet der blev givet Tilladelse til Udskænkning af Øl og lettere Vine indtil Kl. 20, medens Forbudet mod Udskænkning af koncentreret Spiritus opretholdes.

I Gaar afgav Borgmesterkontoret i Fortsættelse heraf følgende Meddelelse: I Henhold til Anordning fra Værnemagtskommandoen i Kolding bestemmes med øjeblikkelig Virkning, at samtlige Hoteller og Restauranter med Undtagelse af "Astoria" skal holdes aabne hver Dag til Kl. 22 for Benyttelse af den tyske Værnemagt, og at der daglig mellem Kl. 19 og 22 skal serveres Øl og Spirituosa for Personer tilhørende Værnemagten, herunder civile, der er forsynet med Ausweis.

Denne Bekendtgørelse skulde have været indrykket som Annonce i Bladene, men blev trukket tilbage, og Meddelelsen blev givet paa anden Maade.

Holstebro: I Nærheden af Landsbyen Idum eksploderede Tirsdag Eftermiddag en Luftmine. Et par Gaarde blev beskadiget, og en Del Mennesker saaret af Glassplinter. Detonationen var saa kraftig, at der kun findes faa Ruder tilbage i Sognet.

Nørresundby: Nogle Arbejdsskure og Garager paa Entreprenør Nygaard Pedersens Lagerplads i Lindholm er nedbrændt. Desuden er Lagerbygningen hos Auto-Ophugger Berg, Nørresundby, ødelagt ved Brand. Der var opmagasineret 250 Bildæk samt nogle Reservedele. Branden menes i dette Tilfælde at være paasat.

Aalborg: Luftværnslederen i Nørre Halne ved Aalborg, Lærer Worm, er arresteret af Værnemagten, sigtet for at have huset en Flyver fra en forleden nedstyrtet engelsk Maskine og ikke straks afgivet Melding herom.

Middelfart: Natten til Søndag skete der Eksplosion i en Del tyske Lastbiler i Kauslunde. 4-6 biler menes at være ødelagt. En Del Ruder


328

knustes i omliggende Beboelsesejendomme, og der menes ved samme Lejlighed at være dræbt eller saaret 3 tyske Soldater.

Paany Telefonbombe mod Berlingske Tidende. Tirsdag Aften modtog Berlingske Tidende atter Telefonbesked om en Bombe, der vilde springe i Løbet af et Kvarter. Hele Personalet blev bragt i Sikkerhed. Der skete imidlertid intet.

 

Torsdag den 19. Oktober 1944.

Onsdag Aften ved 21,30-Tiden, da Nørrebros Terrænsportsforening holdt Møde i et Lokale paa Efterslægtsselskabets Skole, Hyrdevangen 62, blev der kastet en Haandgranat ind gennem et Vindue. Ved Eksplosionen dræbtes en ung Mand, 2 blev saaret, den ene alvorligt. De nærmere Omstændigheder er følgende: Fra Rektors Bolig hørte man Lyden af en Ambulance ved Skolen, og Rektor gik derfor ned for at konstatere, hvad der var paa Færde. Da han ankom, kørte Ambulancen netop bort; han søgte at standse den for at faa Rede paa, hvad der var sket, men den kørte videre. Rektor gik saa ned til Skolebetjenten, men der blev ikke lukket op, hvorfor han besluttede nærmere at overveje Situationen og gik tilbage til sin Bolig. En halv Snes Minutter efter at Ambulancen var kørt, indfandt sig 2 Mand fra Kaptajn Sommers Korps og spurgte, hvad der var foregaaet, hvortil Rektor kun kunde svare, at han ikke vidste andet, end at der havde været en Ambulanceudrykning. Nogen Tid senere kom det tyske Politi til Stede for at udspørge Rektor. Skolebetjenten har efter Episoden forklaret Rektor, at en ung Mand fra Terrænsportsforeningen, som havde laant et Lokale til en teknisk Studiekreds, kom styrtende ned til ham og fortalte, at der var kastet en Haandgranat ind i Lokalet, og at der maatte tilkaldes en Ambulance. Ambulancen kom hurtigt til Stede og kørte de 2 saarede henholdsvis til Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet.

Villaen Strandvejen 184 sprængt i Luften. Ved 21,30-Tiden Onsdag blev Villaen Strandvejen 184 omringet af tysk Politi. En Mand fra Villaen søgte at flygte, men blev skudt og bragt tilbage til Villaen. Senere forlod det tyske Politi Villaen med 4 Mænd og 1 Kvinde. Den ene Mand blev ført bort paa en Baare og var tilsyneladende meget haardt saaret eller dræbt. Efter Midnat kom et nyt Hold tysk Politi tilbage til Villaen, hvor Indehaverens Hustru og 2 Børn var blevet tilbage. Fruen og Børnene blev evakueret til en Naboejendom, hvortil der ogsaa blev bragt noget Børne- og Sengetøj. Kl. 1 blev Villaen sprængt i Luften, men i Forvejen havde Naboerne faaet Besked om, at de ikke maatte tilkalde Hjælp. Ved 2-Tiden modtog Gentofte Brandvæsen en anonym Opringning om, at Villaen Strandvejen 184 brændte. Manden vilde ikke navngive sig og


329

heller ikke give yderligere Oplysninger. Da Brandvæsenet kom til Stede, var Ilden paa sit højeste, og intet stod til at redde. Der blev ikke nedlagt Forbud mod Slukningsarbejdet, saaledes som Tilfældet havde været forleden i Jægersborg Allé 184.

Tidspunktet for Eksplosionen konstateredes ved, at Brandvæsenets Telegrafledning, Sporvognsledninger og elektriske Ledninger blev afbrudt Kl. 1,05. Villaen tilhører Prokurist Erik E. Nyegaard, A/S Telefon Fabrik Automatic, Amaliegade 7. Prokurist Nyegaard, som menes at være blandt de anholdte, er Svigersøn af Selskabets Stifter, afdøde Direktør Richter. Det var et meget kostbart Hjem med swimming pool og yderst værdifuldt Indbo.

Statsadvokat Hoff anholdt. Efter Aftale kom Statsadvokat Hoff i Mandags til et Møde hos det tyske Politi. Det er senere meddelt, at han er blevet anholdt.

Dræbt. Onsdag Aften blev en Mand skudt af tyske Politisoldater ud for Ejendommen Søpassagen 4, som ligger mellem Ryesgade og Dosseringen. Manden var dødeligt saaret og menes at være Lagerarbejder Viktor Petersen, Dosseringen 49 C. Brandvæsenets Ambulance, som var tilkaldt, blev beordret til at køre til Klerkegades Kaserne, men undervejs dirigerede Tyskerne Ambulancen til Adelgade, hvor en død Mand blev samlet op fra Gaden. De kørtes begge til Resmedicinsk Institut. Den døde fra Adelgade er endnu ikke identificeret.

Bilulykke i Pilealléen [i. e. Pile Allé]. Onsdag Aften tørnede en Bil, som kom i stærk Fart, mod et andet Køretøj paa Hjørnet af Pileallé og Vesterbrogade. Det menes, at Bilen var forfulgt af det tyske Politi. En Passager blev dræbt paa Stedet, en anden haardt saaret og en tredie lettere saaret. Udover at de alle forsvandt fra Ulykkesstedet, savnes nærmere Oplysninger.

Død. Redaktør Kaj Holbech, der blev haardt saaret ved Episoden paa Gl. Kongevej i Lørdags, afgik allerede samme Dag ved Døden. Det vides, at Redaktør Børge Outze ikke er saaret.

Sabotage, mod Lokomotivpark. I Nat Kl. 1 optraadte Sabotører paa Godsbanegaardens Maskindepot (Lokomotivremisen). 15 Lokomotiver blev ført ned i Gravene under de saakaldte Skydebroer og under Drejeskiven. Dette har foranlediget, at yderligere 25 Maskiner i Remisen ikke kan komme ud. En Del Godstog har derfor ikke kunnet afsendes.

Rettelse. Overlederen af Socialtjenesten i Storkøbenhavn, Socialdirektør N. P. Nielsen, gør efter Forespørgsel hos Evakueringssektionen opmærksom paa, at de den 17. Oktober, omtalte 25.000 Evakuerings-Indkvarteringskort ikke beror i Politigaarden, men hos Evakueringssektionen, der nu har til Huse Bernstorffsgade 17.


330

Tysk Soldat dræbt. Onsdag Eftermiddag blev der hos Frederiksberg Brandvæsen rekvireret 2 Ambulancer til Maskinfabriken "Jeko", Industrigaarden, Finsensvej 84, hvor en tysk Soldat var blevet skudt og var død paa Stedet. En anden tysk Soldat var blevet sparket i Underlivet. Det ser ud til at være et indre Opgør, som har fundet Sted.

Frederiksberg Politistation. I Onsdags indfandt Løjtnant Konschack fra det tyske Ordenspoliti sig paa Frederiksberg Politistation for at bese Stationens Lokaler. Løjtnantens Udtalelse tydede paa, at Tyskerne har i Sinde at benytte Politistationens Lokaler.

De 8 Indbrudstyve. Som omtalt i Gaar paagreb nogle private Vagtfolk i Jyllingevej-Kvarteret 8 Indbrudstyve, som man spærrede inde paa Husum Landvaskeri. Tyvene er senere afleveret til den danske Afdeling paa Vestre Fængsel.

Provinsen.

Aalborg: Overlærer, Sogneraadsformand Ovesen Nygaard i Hals er den 13. Oktober blevet arresteret af det tyske Politi. Man mener, det er, fordi han har nægtet at efterkomme en Anmodning fra Værnemagten om at udlevere Skolen i Hals uden formel Rekvisition. Der er fra Amtet forgæves gjort Forsøg paa at faa ham frigivet eller i det mindste at faa Grunden til Arrestationen oplyst.

Randers: Onsdag Formiddag blev der forøvet Revolverattentat mod Kantinebestyrer Landry Nielsen, der er ansat hos Værnemagten. Han er død.

Korsør: Foruden de i Gaar nævnte 3 Færger er yderligere beslaglagt Færgen "Hejmdal".

Paa Korsør Gasværk skete i Onsdags en Eksplosion. Skaden var ringe, og der sker ikke noget Afbræk i Produktionen. Hvorvidt det drejede sig om Sabotage eller et teknisk Uheld er ikke helt klart.

Næstved: Tirsdag Aften blev der foretaget nogle Razziaer i Konditorier. Hos Konditor Søren Andersen blev 20 Gæster og Indehaveren ført bort, hos Konditor Louens blev alle Gæster undersøgt og 5 taget med til den tyske Kaserne. En Del af de anholdte blev sat paa fri Fod i Gaar.

Schalburgkorpset forlangte i Tirsdags at faa stillet Byens nye Vandrehjem til Raadighed. Dette blev nægtet, hvorefter man beslaglagde Hjemmet. Værten har faaet Besked om at flytte senest Tirsdag Morgen, hvor efter 30 Schalburgfolk under Ledelse af Løjtnant Søgaard fra Ringsted tager Hjemmet i Besiddelse. Disse Folk skal, efter hvad der er meddelt Næstveds Borgmester, udelukkende anvendes til Løsning af politimæssige Opgaver.


331

Roskilde: Onsdag Eftermiddag indfandt 2 revolverbevæbnede Mænd sig paa Luftværnskontoret og fjernede Mandskabslisterne over samtlige CB'ere og andet Mandskab, som er tilknyttet Luftværnet. I Forvejen var Kartoteket fjernet. Det drejer sig om Indkaldelsesordrer for ca. 800 Mand, som skulde møde til Instruktion i Henhold til Nyordningen af Civilbeskyttelsen.

Rønne: Det tyske Sikkerhedspoliti omringede i Onsdags Bornholms Socialdemokrat for at faa fat i Redaktionssekretær Hjuler. Han var forsvundet. - I Byen er arresteret 2 Gymnasieelever: Niels Rosbach og Knud Harild for Udbredelse af illegale Blade.

 

Fredag den 20. Oktober 1944.

Torsdag Aften blev 3 Mennesker saaret ved Skud. Paa Gl. Jernbanevej ved Toftegaards Allé ramtes Repræsentant Andersen, boende Hedebygade 17, af Skud i Brystet. Han blev indlagt paa Feldlazarettet paa Nyelandsvej. Skotøjsarbejder Horst Hansen, Damhusdalen 82, blev indbragt til Bispebjerg Hospital med Skudsaar i højre Side. Han var blevet beskudt ud for Ejendommen Engdraget 66. Endelig blev det 16-aarige Bud Andersen, Sdr. Boulevard 128, 2. Sal, skudt i venstre Laar og indlagt paa Kommunehospitalet. Episoden fandt Sted paa Enghave Plads.

Ved 1-Tiden Natten til Fredag forøvedes Attentat mod A/S Gosch Fabrikker paa Islands Brygge. Der var udlagt Sprængbomber i Kedel- og Maskinhuset. Ved Eksplosionen blev et Fyr ødelagt, og Virksomheden menes foreløbig at være lammet.

Torsdag Aften trængte en Del Sabotører ind til Bendixen & Lindhards Eftf.s Automobil- og Motorværksted, Nygaardsvej 42. Personalet og Vagtmandskabet blev holdt op, og der anbragtes Brandbomber i den ca. 60 m lange Værkstedshal, som blev fuldstændig raseret af Ilden. Det gik ud over en Mængde Motorcykler og Lastbiler. Brandvæsenet mødte med 3 Slukningstog.

Togkontoret oplyser til Morgen, at der i Aftes er hørt en kraftig Eksplosion Nord for Holte Station. Eksplosioneq menes at have fundet Sted uden for Jernbanens Terræn. Der har været Telefonbomber paa Hovedbanegaarden, men man tog intet Hensyn til dem. Mellem Kl. 22 og 23 skete en Række Smaaeksplosioner under 2 Tog ved Glostrup Station. Der skete dog ingen nævneværdig Skade.

Razzia paa Vinstue. Det tyske Politi foretog Torsdag Eftermiddag en Razzia paa Paghs Vinstue, Hammerichsgade. Man eftersøgte en bestemt Person, som dog ikke var til Stede.


332

Razzia paa Thorvaldsens Museum. For nogen Tid siden anholdt det tyske Sikkerhedspoliti en Gymnasieelev paa Schneekloths Skole. I samme Forbindelse blev der under en Klasses Besøg paa Thorvaldsens Museum anstillet Eftersøgning paa en Lærer og Elev fra denne Skole. Sammen med Klassen var der kommet en ældre meget snavset "Elev" ind. Han tiltrak sig ret hurtigt Kustodens Opmærksomhed, hvorpaa man bad ham legitimere sig. Han opgav at tilhøre det tyske Politi og viste et Ausweis med Fotografi attesterende, at han var "Kriminal-Angestellter". Umiddelbart herefter kom 4 Mænd, heraf 2 tysktalende, gennem Indgangsdøren, som de stængte. 2 af dem blev posteret som Vagt ved Indgangsdøren. Eleverne kommanderedes over i Korridoren ved Slotssiden, hvor de blev stillet op i eet Geled. De 2 Personer, man søgte, var øjensynlig ikke til Stede og efter en iøvrigt overfladisk Undersøgelse af Museet trak de 5 Medlemmer af Sikkerhedspolitiet sig tilbage.

Brandvæsenet og Vagtværnet. Københavns Brandvæsen havde i sidste Vagtdøgn 64 Ambulanceudrykninger. Ud over de allerede nævnte ingen særlige. - En invalid 18-aarig Kvinde blev Torsdag Aften paagrebet paa Nytorv efter at have alarmeret Brandvæsenet. Det var falsk Alarm, og hun blev taget med paa Brandstationen; men da hun ikke vilde hjem til sin Mor og gjorde et noget forvirret Indtryk, blev hun indlagt paa den psykiatriske Afdeling paa Bispebjerg Hospital.

Frederiksberg Vagtværn blev Torsdag Aften tilkaldt af Slotsgartner Møller i Anledning af Skyderi i Frederiksberg Have. Da Vagten kom, var der ingen Mennesker, men man fandt Projektiler. For første Gang foretog Værnet i Nat Gadepatrouiller. Der observeredes intet særligt. Fra Frederiksberg Brandvæsen er intet at berette. Det samme er Tilfældet med Gentofte Brandvæsen og Vagtværn.

Telefonbombe for 3. Gang. Berlingske Tidende modtog i Aftes for 3. Gang Telefonbesked om, at der var udlagt en Bombe i Huset. Det skete Kl. 22,15 paa samme Tid som de forrige Aftener. Personalet gik ud paa Gaden. Da der intet skete, blev Arbejdet genoptaget 5 Kvarter senere.

Arrestationer. I den forløbne Uge har det tyske Sikkerhedspoliti foretaget følgende Arrestationer i Vejle: Vognmand Christian Jensen, Civilingeniør Alfred Rasmussen Friis, Pastor Haldor Hall og Frk. Asta Nielsen samt enkelte andre, som dog senere er løsladt. - I Fredericia er anholdt Læge Viggo Gram, Skibskok Johs. Berg Madsen, Fru Kirsten Marie Klink Dahlgaard, gift med Fabrikant Peder Finn Dahlgaard, som er forsvundet. Efter indgaaet Meddelelse til Centraladministrationen er der desuden i Sønderjylland foretaget følgende nye Arrestationer: Ekspedient ved D.S.B. Henry Viggo Kristensen, Hjordkær, (mistænkt for


333

Transport af Sprængstof), Frk. Inga Andersen, Datter af Førstelærer A. J. Andersen, Røllum, Kordegn Alfred Andersen, Aabenraa, Slagter og Handelsmand Hans Petersen, Bredebro, Sognepræst Jul. Holm og Ekspedient Jens Bundgaard, Bajstrup pr. Tinglev, Isenkræmmer Holger Petersen og Bankassistent Erik Svendsen, Tønder.

Provinsen.

Vejle: Det tyske Sikkerhedspoliti arresterede for nogen Tid siden Landmand Frantz Wichtor Nielsen, der boede hos sin Fader, Sogneraadsformand Nielsen, Ullerup pr. Fredericia. Aarsagen var, at Nielsen jun. havde flere Kasser Sprængstof skjult forskellige Steder paa Ejendommen.

Skanderborg: Fra Borgmesterkontoret foreligger følgende Indberetning: Efter en foreliggende Rapport om, at Vægterkorpsets Patruljer en Nat var blevet underkastet Undersøgelse af en tysk Militærpatrulje og afkrævet Legitimationskort, henvendte Borgmesteren sig til Standortälteste og besværede sig over denne Fremgangsmaade, idet det var meddelt Borgmesteren, at de hvide Armbind, som Patruljerne bar, var et af Værnemagten godkendt Kendetegn. Majoren meddelte, at der kunde intet ændres i Bestemmelserne om disse natlige Undersøgelser, som finder Sted med større eller mindre Mellemrum, idet alle uden Undtagelse, ogsaa de tyske Militærpersoner og -befordringer er pligtige at underkaste sig en saadan Undersøgelse.

Aabenraa: Paa Sygehuset i Aabenraa foretog det tyske Politi i Onsdags en Anholdelse. Den anholdte, Portør Fenger, saa imidlertid sit Snit til at forsvinde gennem et Vindue. Det tyske Politi tog en anden Mand ved Navn Nørregaard med, og han er ikke siden vendt tilbage.

Aalborg: Den 31-aarige Børge William Christensen, Lindholm, blev Onsdag Aften dræbt, da han nærmede sig et Sted, hvor der foregik en Kamp. De nærmere Omstændigheder kendes ikke.

Under en Luftkamp Onsdag Eftermiddag over det sydøstlige Vendsyssel blev en 22-aarig Landbrugsmedhjælper Otto Mortensen, Søn af Gaardejer Laurids Mortensen, Søraa, ramt af et Projektil. Der menes ikke at være Fare for hans Liv.

 

Lørdag den 21. Oktober 1944.

Fredag Eftermiddag blev en ung Mand, som ikke er identificeret, skudt af det tyske Politi. Politiet søgte ham i Café "Odin" paa Trianglen, og da han vilde søge at undslippe, blev der skudt efter ham. Han blev dræbt, og Liget førtes til Shellhuset.


334

Sent Fredag Aften blev Forvalter Bunch-Christensen, De Gamles By, anholdt af Gestapo. Der blev foretaget Husundersøgelse paa hans Bolig i De Gamles By, men ikke foretaget flere Anholdelser her. Bunch-Christensens Søn, der var stud. theol., blev skudt i Sommer. Fredag Aften blev desuden anholdt Bunch-Christensens Svoger, Universitetsfuldmægtig Waage.

I Torsdags blev Sekretær Viggo Molin Nielsen, Socialdemokratisk Forbund, anholdt i sit Hjem. Og den følgende Morgen blev Sekretær, Folketingsmand Oluf Carlsson, eftersøgt i sit Hjem, men var ikke til Stede.

2 Arbejdere saaret. Fredag Aften blev 2 tilfældigt forbipasserende Arbejdere saaret ud for Ejendommen Vesterfarimagsgade [i. e. Vester Farimagsgade] 3 B. Det tyske Politi havde foretaget en Anholdelse i Ejendommen, men ude paa Gaden løb Fangen, som var belagt med Haandlænke, fra Politiet, og der blev skudt efter ham. Herunder ramtes Arbejdsmand Kaj Hansen, Thorsgade 1, og Arbejdsmand Peter Larsen, Vestergaardsvej 19. De blev begge ramt i Benene. Der forlyder intet om, hvorvidt den flygtede blev skudt eller fanget. Ambulancen indbragte de saarede til Kommunehospitalet.

Signalbomber. Fredag Aften ved 19-Tiden lød et eksplosionslignende Knald, da en Linie 2 passerede Glyptoteket. Der skete ingen Skade, og man mener, at det drejer sig om en af de saakaldte Signalbomber. En lignende Eksplosion hørtes forleden paa Raadhuspladsen, og fra andre Steder er indrapporteret lignende Tilfælde.

Københavns Brandvæsen havde i det forløbne Vagtdøgn 57 Ambulanceudrykninger, ingen særlige udover de i det foregaaende omtalte.

Frederiksberg Vagtværn melder: Taxachauffør Chr. Marius Poulsen, Tøndergade 22, har iaftes været ude for et hold-up. Det var nogle Passagerer i Vognen, som havde gjort Forsøget, men det mislykkedes imidlertid, da Chaufføren var udrustet med en Knippel. Forfølgelse blev opgivet, da Passagererne skød.

Frederiksberg Brandvæsen melder: Intet særligt udover et Tilfælde af Svovlbrand paa en Trappegang, Peter Bangsvej 71.

Gentofte Brandvæsen og Vagtværn: Intet særligt at berette.

Ejendom sprængt i Luften i Randers. Natten til Lørdag blev en 2-etages Ejendom paa Hjørnet af Brødregade og Dytmersken, Randers, sprængt i Luften. I Stueetagen havde Restauratør, Fru I. C. Christensen, Forretning, paa 1. Sal var en Billardsalon og paa 2. Sal boede Fru Christensen med sine 2 Døtre, den 40-aarige Valborg og den 28-aarige Elly


335

Christensen. Da Sprængningen fandt Sted, var Fru Christensen paa Besøg hos en Svigerdatter, men de 2 Søstre og en 8-aarig Niece opholdt sig i Lejligheden. Ved Eksplosionen blev de begravet under Ruinerne, og flere Mennesker i den tilstødende Ejendom i Dytmersken saaredes. Under Rydningsarbejdet hørtes Raab om Hjælp fra Ruinerne, og lidt efter naaede man frem til de 3 begravede. Det viste sig, at den ene Ende af Gulvet var kommet til at danne en Slags Halvtag over de 3 Mennesker, hvorved de var sluppet fra Ulykken med nogle ganske faa Skrammer.

En af Naboerne, Arkitekt Hjersing, fortæller, at han ved 2-Tiden hørte en Bil standse uden for Ejendommen, og lidt efter hørte han Lyden af splintret Glas, og et Øjeblik senere kørte Bilen bort, og Eksplosionen skete.

- Endnu før man var færdig med Rydningsarbejdet, hørtes endnu 2 Eksplosioner. Det var K. O. Kastrups kemiske Fabrik i Gaarden til Ejendommen Raadhusstræde 2, som blev ødelagt, men ingen Mennesker kom til Skade.

200 Fanger deporteret. Fra Aabenraa indberettes, at der Fredag Morgen er ført ca. 200 Fanger fra Frøslev videre sydpaa i Biler. Deportationen omfattede hverken Politifolk, Grænsegendarmer eller "asociale Elementer".

Arresterede. Arkitekt Riis-Olsen, der er Medlem af den nedsatte Kommission til Behandling af Sager i Forbindelse med Værnemagtens Erstatninger og Lejekontrakter, er blevet aresteret [i. e. arresteret] af Gestapo. - I Varde arresteredes i Fredags 11 Mennesker, blandt disse Stationsforstanderen. Foranledningen var, at en ung Mand ved Navn Boyesen om Natten var blevet skudt paa Gaden. - Dommerfuldmægtig E. Bondo-Svane, Aabenraa, er ligeledes blevet arresteret.

Provinsen.

Aarhus: Fredag Aften blev det meddelt Personalet ved Havnens Ophalingsbedding, at der var anbragt Bomber. En Sprængkommando blev tilkaldt, og denne fandt 2 tidsindstllllede Bomber i Maskinhuset. 2 unge Mennesker i Nærheden blev anholdt.

Randers: For nogle Dage siden anholdtes Telefonmontør Niels Jensen, Umiddelbart derefter foretog det tyske Politi en Undersøgelse af hans Villa, men uden Resultat. Forleden kom Politiet igen og begyndte at bryde en Kældermur ned. Her fandtes et Vaabenlager. Det menes, at Montør Jensen har tilstaaet Vaabenlagerets Tilstedeværelse.

Iøvrigt oplyses, at der af de arresterede ved Razziaen i Markedsgades Skole endnu er tilbageholdt 17 Mennesker. De befinder sig i Aarhus.


336

Nysted: En ung Cyklist ved Navn Roger Petersen blev Natten til Fredag anraabt af en tysk Patrouille. Da han ikke standsede, men i Stedet for indlod sig i Diskussion med Tyskerne, blev der skudt paa ham. Han ramtes i Brystet og Armen, men Saarene er ikke livsfarlige.

Hold up. Fredag Aften fjernede nogle Revolvermænd Pengekassen paa Bernstorffsvejens S-Bane-Station. Der var kun et Par Hundrede Kroner i Kassen.

- Inspektøren i Fasan-Bio, Ndr. Fasanvej 175, blev Fredag Aften holdt op af 3 revolverbevæbnede Mænd, som tvang ham til at aflevere Dagens Indtægt ca. 1.000 Kr., som var pakket sammen til Aflevering i Bankens Døgnbox. Røveriet blev anmeldt til Frederiksberg Vagtværn, som intet kunde foretage sig.

 

Mandag den 23. Oktober 1944.

Lørdag Eftermiddag foretog et Hold af Kaptajn Sommers Vagtmandskab (sorte Uniformer) en Razzia hos Firmaet Felix Lucas, Studiestræde 31. Under ret dramatiske Omstændigheder anholdtes den ca. 30-aarige Kontorist Jørn Thomsen, der havde Revolver paa sig. Hele Kontorpersonalet blev visiteret.

Saarede og dræbte. Lørdag Morgen afhentede Ambulancen en yngre Mand, Carl Henriksen paa Peder Lykkes Vej. Han var ramt af et Skud i Hovedet, og ved Ankomsten til Sundby Hospital var han død. Carl Henriksen havde tysk Legitimation paa sig.

Den tidligere Indehaver af Jess-Bar i Havnegade var Fredag Morgen ude for et Attentat, da han forlod Rysensteens Badeanstalt. Han flygtede ind paa Sukkerfabrikkernes Omraade og menes kun at være lettere saaret. Hans Navn er Jess Petersen.

Lørdag Formiddag hentede Ambulancen en døende Mand paa Politigaarden. Han blev ført til Nyelandsvejs Lazaret med Skudsaar i Hoved og Bryst.

Lørdag Aften blev Textilarbejder Vagn Jørgensen, Christiansvej 2, Charlottenlund, skudt i begge Ben paa Hjørnet af Christiansvej og Jægersborg Allé.

Søndag Aften blev Montør Gotfredsen, Bergthorasgade 24, skudt i Hovedet af en ukendt Mand. Ved Ankomsten til Sundby Hospital var han død.

Anholdte: Arkitekt Peter Arnold Johansen, Gentofte Kommunes Bygningsinspektorat, blev Fredag Eftermiddag ved 17- Tiden af det tyske Politi anholdt i sit Hjem. Ligeledes meddeles, at Politiinspektør Mellerup


337

blevet anholdt. Fra Helsinge er indberettet følgende Arrestationer: Gartnermedhjælper Peter Marker, Malersvend Evald Klarskov Jørgensen, Bødkersvend Arne Christian Heintz, Reservepostbud Aage Walther Christiansen, Tømrersvend Harald Anton Hansen, Slagtersvend Poul Bernhard Olsen, Mekaniker Svend Aage Hansen, Slagtersvend Christian Haagen Hansen, Maskinarbejder Svend Anker Emil Magnussen og Mekaniker Aage Hansen. I Lunderskov er arresteret Portør N. C. F. Lincs og Carl V. Olesen, Dollerup pr. Lunderskov. Desuden er et Antal Personer blevet eftersøgt, men det menes, de er forsvundet. I Tønder har det tyske Politi tidligere arresteret Ekstraarbejder Aksel J. Koch. I Aarhus blev der Natten til Lørdag foretaget en omfattende Razzia. Gestapo anholdt 26 Personer, deriblandt en Del Mennesker, som tidligere ved dansk Ret er idømt mindre Straffe for illegal Virksomhed. Blandt disse er Bogtrykker Olsen, Graven, Trykkeribestyrer Th. Christensen, Thrues Bogtrykkeri, og Boghandler Svend A. Lauen. - I Grib Skov skal være anholdt 4 Personer, som øvede sig i Skydning med Maskinpistol.

Jernbanesabotage. Lørdag Eftermiddag skete nogle Eksplosioner under et Transporttog ved Aarhus Godsbanegaard. 4-5 Vogne, som var lastet med Biler, blev ødelagt. I samme Anledning anholdt Tyskerne 18 tilfældige Personer, som opholdt sig i Kvarteret og førte dem til Afhøring i Kommandanturen.

Vagtværnet og Brandvæsenet. Frederiksberg Brandvæsen og Vagtværn og Gentofte Brandvæsen har intet særligt at berette fra det sidste Døgn.

Københavns Brandvæsen har haft 44 Ambulanceudrykninger, deraf den ene for at hente Smed Eigil Sommermark, Frankrigsgade 56. Han havde faaet et Skudsaar i venstre Øre.

Beslaglæggelse. Tyskerne har i København beslaglagt det store Esso Benzintankanlæg paa Hjørnet af Ægirsgade og Mimersgade.

Provinsen.

Ringsted: Borgmesteren oplyser, at Schalburgkorpset 10. Oktober har forladt Tinghuset. Dette vil herefter formentlig helt blive benyttet af det tyske Politi, der hidtil har anvendt en Del af 1. Salen. En tysk Politimajor har Kommandoen over en mindre tysk Styrke, hans Tjenesteomraade formenes at være hele Sjælland. Samtidig indrykkedes i de stedlige Blade en Bekendtgørelse, hvori det hed, at SS-A-Btl. Schalburg fra 10. Oktober 1944 Kl. 18,00 er ophørt med den hidtil varetagne Ordens- og øvrige Polititjeneste i Ringsted By, og at nævnte Tjeneste derefter


338

overlades Borgmesteren i Ringsted. Det tilføjes, at der dog i Aftentimerne vil blive udsendt militære Patrouiller, der træder til ved evt. Lejligheder, hvor Personer fra Bataillonen er indblandet.

Randers: Natten til Søndag blev Hotel "Randers" evakueret. Det var meddelt anonymt, at der vilde ske et Bombeattentat i Løbet af Natten, og ved Midnatstid brød de tyske Gæster op, og umiddelbart herefter søgte de danske Gæster ligeledes bort. Der skete imidlertid intet. - Per Smeds Hotel og Café "Hadsund", begge i Burchesgade, maatte ligeledes evakueres, da der var meddelt de kvindelige Indehavere, at begge Restaurationer skulde sprænges i Luften. Heller ikke i disse Tilfælde skete der noget.

Silkeborg: Stiftamtmand Herschend har overfor Dr. Casper anført, at Kontoret i Silkeborg stadig har Henvendelser foranlediget af, at den tyske Værnemagt (formentlig Kommandanturen i Kolding) fremdeles kræver, at Sogneraadsformændene skal lade grave Dækningsgrave langs Landevejene. Dr. Casper bekræftede sit tidligere Tilsagn om, at disse Krav ikke vil blive gennemført, og han tilføjede, at han har talt med Oberst Meier om Sagen, og at denne overfor Casper har udtalt, at Kravet ikke vil blive gennemført, og at der er gaaet Meddelelse til Divisionen herom. Dr. Casper vil tage Sagen op paany.

Kolding: Fredag Aften var Biografen i Kolding udsat for "Telefonbombe". Man spillede Filmen "Alle gaar rundt og forelsker sig". Biografen blev undersøgt, men der fandtes intet Sprængstof.

Kaas: Kaas' Autoværksted er blevet ødelagt ved Bombeeksplosion. Skaden anslaas til ca. 10.000 Kr.

Hadsund: Natten til Lørdag eksploderede en Sprængbombe i Vinduet til Frisørmester Andersens Salon i Storegade. Ingen Mennesker kom til Skade. Den foregaaende Dag raseredes Renseriet "Roxy" ved Brand.

Frøslev: Trafikassistent O. V. Nielsen, Tønder, er blevet løsladt fra Frøslevlejren.

Tønder: I Anledning af de tidligere omtalte Truselsbreve har Borgmesteren kaldt Ejeren af "Landwirtschaftliches Haus", Fru Hostrup, til Borgmesterkontoret og foreholdt hende, at i hvert Fald to af Telefonopringningerne stammede fra hendes Hus. Da disse Opringninger var af tilsvarende Art som Brevene, gjorde Borgmesteren opmærksom paa, at Kommunen i givet Fald kunde se sig nødsaget til at lukke Beværtningerne paa et tidligere Tidspunkt.

Hillerød: Overbetjent Sigvardsen, Helsingørsgade, har forladt Byen efter at have modtaget en Krans. Han er kendt som Nationalsocialist.


339

Hals: En nyankommet tysk Officer til den lille By Hals i Hjørring Amt udpegede en ny "Borgmester". Sagen er nu ordnet gennem den tyske Konsul i Aalborg, og der er givet Løfte om, at Sagen ikke skal gentage sig. Obersten beklagede meget det skete.

 

Tirsdag den 24. Oktober 1944.

Mandag Aften blev Arbejdsmand Ejnar Christensen, Nansensgade 43, raabt an af nogle uniformerede Mænd paa Hjørnet af Meldahlsgade og Gl. Kongevej. Da Christensen ikke standsede, blev han beskudt. En Kugle ramte ham i Halsen, og han blev i haardt saaret Tilstand bragt til Lazarettet paa Nyelandsvej. Man mener, han er død af sine Saar, idet Brandvæsenet 1 1/2 Time senere fik Anmodning om at køre en død Mand væk fra Lazarettet, hvilket man dog afslog.

Mandag Aften blev Brandvæsenets Ambulance kaldt til en Bagerforretning over for Frimurerlogen paa Blegdamsvej, hvor en Schalburgmand ved Navn Gunnar Frederiksen var blevet dræbt ved et Skud igennem Hovedet.

2 Medlemmer af det saakaldte Hilfspolizei havde Søndag Aften parkeret deres Bil paa Toftegaards Plads; da de noget senere vendte tilbage efter at have foretaget Undersøgelse i en Ejendom, eksploderede en Bombe i Vognen, og de 2 Mænd blev lettere saaret.

Tidligt i Morges foretog det tyske Politi en Razzia i Fuglegaardsvænget 52, hvor 4-5 Mand menes anholdt. Under Episoden sprang Sporvejsfunktionær Aage Strecker ud ad Vinduet. Der blev aabnet Ild imod ham, og han gennemhulledes af 10-12 Kugler. Da han i Ambulancen kørtes til Lazarettet, var han endnu ikke død, men hans Tilstand haabløs.

Paa Restaurant "Vingaarden" i Vingaardsstræde sad en Gæst Søndag Aften og legede med sin Revolver. Der tilkaldtes Politi for at fjerne Manden. De 2 Politimænd, som kom til Stede, affyrede nogle Skræmmeskud i Lokalet og ramte herunder en Gæst, som menes at være Paul Mils, Værnedamsvej 18. Senere var der noget Skyderi uden for Restauranten.

Københavns Brandvæsen havde i det sidste Vagtdøgn 64 Ambulanceudrykninger, herunder de i det foregaaende nævnte.

Gentofte Vagtværn blev igaar ved 14-Tiden rekvireret til det halvfærdige Bunkersanlæg paa Lyngbyvejen udfor Boldklubben 1903's Baner. Nede i en Bunkers laa en ung Mand bagbundet. Det viste sig at være Svend Aage Jensen, ansat i Budcentralen Centrum. Han forklarede, at to Revolvermænd havde holdt ham op inde i Byen, sagt til ham, at han var Stikker og derfor skulde føres bort.


340

Vagtværnet er iøvrigt senere blevet ringet op af Dansk Efterretningsbureau i Gothersgade, som fortalte, at det var et Nummer, den unge Mand havde lavet sammen med sin Broder for at tilsløre en Lovovertrædelse.

Fjernet Uniformsbenklæder. Mandag Morgen trængte en halv Snes revolverbevæbnede Mand [i. e. Mænd] ind i Frits Neuberts Fabrik for Arbejdstøj, Finsensvej 6 D. De tog et større Parti tyske Uniformsbenklæder, som kørtes bort paa en Lastbil.

"Kranse" til Skuespillere. Radioen maatte i Mandags aflyse en Prøve paa "Det ender med Bryllup", fordi Sceneinstruktør Svend Methling og Skuespiller Elith Pio havde faaet tilsendt Kranse med Paaskriften "Det ender med B".

Laaset inde i sin Lejlighed. Frederiksberg Vagtkorps maatte i Morges hjælpe Indehaversken af "Casino Bar" i Helgolandsgade ud af en ligesaa ubehagelig som pinlig Situation. Fruen, der bor Rahbeks Allé 2 A, kom hjem fra Baren ved 2-Tiden i Nat og medbragte 2 Gæster, hvoraf den ene efter hendes egen Forklaring talte "gebrokkent". De drak en Flaske Vin sammen. Da der var gaaet en Times Tid, trak Gæsterne pludselig hver en Revolver frem og gennede Fruen ind i Soveværelset og beordrede hende til at foretage en Omklædningsscene, som hun modstræbende gennemførte, dog uden at Gæsterne gik til Yderligheder. I Fortsættelse heraf gennemrodede de hele Huset og gik saa med Fruens Haandtaske, som bl. a. indeholdt 80 Kr. De laasede Døren udefra og tog Nøglen med. Klokken var da ca. 3. Fruen forsøgte saa at tilkalde Hjælp fra Altanen, men ingen af de forbipasserende tog Notits af hendes Raab, først ved 7-Tiden tog en Mand Affære og tilkaldte Vagtværnet. Det lykkedes at tilvejebringe en Nøgle til Lejligheden, da en af Fruens tidligere Venner havde en Reservenøgle hertil.

Arrestationer. Fra Slagelse meddeles, at Sognepræst Arne Christoffersen, Marvede-Hyllinge, Torsdag Eftermiddag blev anholdt af det tyske Politi mistænkt for at have et Vaabenlager i Præstegaarden. Præstegaarden og begge Sognets Kirker blev undersøgt af en halv Snes Mand, uden at man fandt Vaaben. Pastor Christoffersen er en kendt Mand inden for det nationale Ungdomsarbejde. Han blev taget med til København. - I Sønderjylland er der yderligere foretaget en Del Arrestationer. Fra Rødekro meddeles saaledes, at følgende er blevet anholdt Natten mellem den 17. og 18. Oktober: Arbejder Svend Aage Petersen, Bagermester Hans Vagn Hansen, Arbejder Frederik Christiansen, Arbejder Frands Eskelund, Lærling Martin Jessen, Elektriker Oscar Larsen, Kontorist Chr. Adolphsen, Medhjælper Holger Lei, Kontorist Niels


341

Christian Andersen. - I Esbjerg er der foretaget en Række Anholdelser af Formere og Maskinarbejdere paa Hoffmans Maskinfabrik samt paa Maskinfabriken Christola. De nærmere Enkeltheder savnes iøvrigt. Endvidere er anholdt Gaardejer Karl Jespersen fra Veldbæk ved Esbjerg. Aarsagen menes at være, at han har fortalt Indholdet af en engelsk Radioudsendelse videre til tyske Soldater eller ladet dem selv lytte til Udsendelserne. - I Vejle anholdtes for nogle Dage siden Konstruktør Steffensen. Efter Forlydende mistænkes han for at have skjult Vaaben. Der blev i samme Forbindelse foretaget et Par Anholdelser, men de paagældende blev straks løsladt. - I Randers er Mekaniker ved Telefoncentralen Marius Christian Mariager arresteret. - Under en Razzia i Viborg arresteredes forleden en Mand fra Skovfogedskolen, Asmind Kloster.

Provinsen.

Esbjerg: Den lokale Korrespondent til Dagbladet "Fædrelandet", fhv. Bogtrykker Kaj Olsen, blev Mandag Formiddag skudt ned af et Par unge Mænd, da han spadserede sammen med sin Hustru paa Gaden. Han blev dræbt paa Stedet, og Hustruen fik et Strejfskud.

Motorkontoret i Esbjerg blev for nogle Dage siden anmodet om at udlevere Fortegnelsen over Biler med Køretilladelse, hvilket Kontor bestyrer Bjørn Hard nægtede. Han blev umiddelbart derefter anholdt, og hele Kartoteket førtes bort.

Vejle: Søndag Nat eksploderede 2 Bomber i Sydjysk Rafinoil. I Forvejen var Direktør Christensen og hans Familie advaret af 2 revolverbevæbnede Mænd. Under Branden paa Virksomheden væltede en Mur mellem Raffinaderiet og Kedelanlægget, hvorved dette blev ødelagt. Virksomheden tilhører Formanden for Handelsforeningen af 1897 i Vejle, Købmand Victor Jensen. Skaden anslaas dog kun til ca. 10.000 Kr.

Viborg: Søndag Aften nedbrændte en Garage tilhørende Vognmand Peter Hansen. Sammen med Garagen brændte 2 Rutebiler. Man antager, det drejer sig om Sabotage.

 

Onsdag den 25. Oktober 1944.

Mandag Eftermiddag indfandt det tyske Politi sig paa Vanløse Skoles Kontor og meddelte den tilstedeværende Viceskoleinspektør, at man vilde undersøge Skolebygningen. Oppe paa Skoleloftet fandt man det Beredskabslager, som Skolen i Lighed med andre Kommuneskoler skulde have, men foruden ogsaa 50 Senge og Madrasser. Politiet meddelte, at det netop var disse "illegale" Senge og Madrasser, man søgte. Det var,


342

fortalte man, en Mand ved Navn Krogh, som laa skudt inde i Shellhuset, er havde opgivet dette Lager. Skolebetjent Dinesen, der var tilkaldt, kunde kun oplyse, at han havde faaet disse Senge og Madrasser sammen med andre Ting, men havde ingen Følgeseddel paa Partiet, hvad han havde for de øvrige Varer. Det tyske Politi tog ham med og gav Viceskoleinspektøren Besked om at blive paa Skolen, indtil de kom tilbage for at hente "det illegale Lager". Dette skete senere paa Eftermiddagen. Skolebetjent Dinesen har man ikke siden set noget til.

Direktør dræbt. Tirsdag Eftermiddag kom 2 Mænd ind paa De forenede Pakkassefabrikkers Kontor, Vesterbrogade 93-95, og bad om at komme til at tale med Direktør O. Malling Olsen. Da Direktøren kom til Stede, trak de Revolveren og affyrede flere Skud mod ham. Han blev dræbt paa Stedet.

Fundet død. I Morges blev en Mand fundet dræbt paa Hjørnet af Øresundsvej og Strandlodsvej. Han var skudt i Hovedet. Til Brandvæsenets Ambulance er den dræbte opgivet at være Restauratør E. Madsen, Wibrandtsvej 55.

Skudt paa Kongens Nytorv. Tirsdag Aften afhentede Brandvæsenets Ambulance paa Kongens Nytorv Slagter Werner Petersen, Peter Sabroes Gade 19. Han var blevet saaret i Maven og førtes til Kommunehospitalet.

I Sverige. Redaktør Sigvald Kristensen, Social-Demokraten, er, efter hvad svensk Radio opgiver, ankommet til Sverige. For nogen Tid siden blev hans Bolig omringet af en halv Snes Politisoldater, men han var ikke hjemme og har siden ikke opholdt sig i sit Hjem.

Anholdelser: Fra Viborg meddeles, at der i Mandags blev foretaget følgende Anholdelser i Byen: Inkassator ved Viborg Stiftstidende Per Sorvad, Typograf Andersen, Viborg Stiftstidende (Formand for K.U.), Bogtrykker Bak Larsen og Typograf Jens Andersen. Paa det radikale Viborg Venstreblad var der stor Razzia, men Redaktør Otto Rasmussen var borte. Det samme var Tilfældet med den unge Journalist Eric Danielsen fra Viborg Stifts Folkeblad. Ved 14-Tiden var Anholdelserne oppe paa 40, deriblandt Læge Soetmann, Arkitekt Aksel Petersen (tidligere eftersøgt flere Gange), Kommunisten Marius Thøgersen og flere andre af dennes Kammerater, Købmand Bundgaard og Købmand Quorstrup, Sekretær ved Hedeselskabet, Skodshøj (hvis Hustru, f. Oppenheim, er i Sverige), en ung Studine og Kontorist ved Hedeselskabet Frk. Kjeldsen. Læge Fru Jacobsen blev anholdt, men hurtigt frigivet.

"Illegalt" Lazaret? Forvalter Bunch-Christensens Anholdelse menes at have Tilknytning til en Sag af tilsvarende Karakter som den omtalte fra Vanløse Skole. Tyskerne hævder, at Effekterne (Senge, Madrasser


343

etc.) er tænkt anvendt til Etablering af et Lazaret for saarede, som udfører illegalt Arbejde.

Københavns Brandvæsen havde i det sidste Vagtdøgn 62 Ambulanceudrykninger.

Frederiksberg Vagtværn havde en ret travl Nat. Der var adskillige Udrykninger i Anledning af Tyveri, Indbrudsforsøg, Værtshusuorden o. lign.

Frederiksberg Brandvæsen intet at berette. Det samme er Tilfældet for Gentofte Brandvæsen og Vagtværn.

Provinsen.

Odense: Natten til Tirsdag eksploderede 2 Bomber i Nærheden af Firmaet Maegaards Pakhus i Odense Havn. En tredie Bombe eksploderede i det nye Havnebassin tæt ved Næsbyhoved Skov. Kajen blev beskadiget paa en længere Strækning, og en Del af den skred ud i Vandet. Bomberne menes denne Gang at være tiltænkt nogle tyske Baade, som ankom Mandag Aften, men lagde til længere inde i Havnen, og som iøvrigt sejlede igen, inden Eksplosionen fandt Sted.

Varde: Paa Banegaarden eksploderede Søndag Aften 3 Bomber, som afbrød Sporene mod Nord og mod Grindsted samt et Skiftespor til Nørre Nebel. Skaderne var ikke større, end at de kunde udbedres i Løbet af den følgende Dag.

Ribe: Natten til Mandag blev Jernbanens Vandbeholder sprængt i Luften.

- Stiftamtmanden opgiver, at Gestapo har besøgt Bagermester Karkow, Ribe, for at eftersøge hans Søn, der ikke var hjemme. Bagermesteren havde faaet Besked om, at dersom Sønnen ikke var fundet i Løbet af 8 Dage, vilde han selv blive ført bort, og hans Ejendom sprængt i Luften.

Aalborg: Den 22-aarige studerende ved Ranum Statsseminarium, Frk. Ulla Larsen, Datter af Enkefru Larsen, Louisegade, Aalborg, blev Tirsdag Eftermiddag dræbt ved Vaadeskudsulykke. Sammen med nogle Kammerater gik Frk. Ulla Larsen hjem og fulgte den sædvanlige Vej langs Sportspladsen, hvor nogle Soldater holdt Øvelser. Hun blev da pludselig ramt i Baghovedet af en Kugle, som gik ind i højre Side og ud over venstre øje. Hun døde kort efter Indlæggelsen.

Næstved: I Juni blev der foretaget 5 Arrestationer. Det drejede sig om Bankdirektør Dragheim, Gasværksarbejder Dan Nielsen og 2 Brødre Christoffersen samt Købmand Østergaard. De er nu løsladt med Undtagelse af Købmand Østergaard.


344

Rønne: Søndag Nat foretog det tyske Sikkerhedspoliti sammen med en Del tyske Soldater Razzia mod Rønne Bio, hvor Direktøren netop holdt en privat Fødselsdagsfest i Foyeren. Man forlangte at se Gæsternes Legitimationskort, og de, der ikke havde Kortet paa sig, blev noteret op. Politiet tog Direktørens Søn, Poul Bjelke Hansen, med sig. Den unge Mand var nogle Dage i Forvejen vendt tilbage til Rønne.

 

Torsdag den 26. Oktober 1944.

Krav om 9.000 danske Arbejdere. Arbejdsministeriet har fra Dr. Best modtaget Krav om, at der bliver stillet 9.000 danske Arbejdere til Raadighed for Befæstningsarbjdet [i. e. Befæstningsarbejdet] i Jylland. Repræsentanter for De samvirkende Fagforbund og Dansk Arbejdsgiverforening var i Gaar til Forhandling om Spørgsmaalet i Arbejdsministeriet. De to Hovedorganisationer tilkendegav herunder, at de ikke kan medvirke til Opfyldelse af dette Krav. Spørgsmaalet blev ogsaa drøftet blandt Politikerne, som havde den samme Opfattelse. Dr. Best har forlangt Svar i Dag Torsdag, og Tyskerne skal have meddelt, at saafremt Kravet ikke bliver opfyldt, vil man træffe meget vidtgaaende og yderst alvorlige Foranstaltninger.

Oberleutnant dræbt. I Onsdags hentede Brandvæsenets Ambulance fra det afspærrede Omraade paa Christianshavns Vold den tyske Oberleutnant Dr. Blücher, der var dræbt ved Skud gennem Hjertet. Den dræbte gik eller sad sammen med en Dame, da et Par unge Mennesker affyrede flere Skud. Han naaede selv at faa affyret et Par Skud, af hvilke det ene gik gennem et Vindue i en nærliggende Ejendom.

Røveri. Sent Onsdag Eftermiddag anmeldte Bestyrerinde Alfi Laursen, Klokkerhøjen 2, til Københavns Vagtværn, at der var begaaet Røveri i Schous Sæbeudsalg, Nansensgade 65, som hun bestyrer. Der var kommet 4 unge Mænd ind i Forretningen, alle bevæbnede med Pistoler. Den ene bankede først paa Døren og sagde paa Tysk, at det var det tyske Sikkerhedspoliti, og da Bestyrerinde Laursen lukkede op, trængte yderligere 5 pistolbevæbnede Mænd ind. Alfi Laursen blev beordret ind i Baglokalet, hvorefter de unge Mænd tog ca. 100 Kr., som hun var ved at tælle op, 60-70 Par Silkestrømper og Anmelderindens Armbaandsur.

Hold up i Telefonhuset. Onsdag Aften trængte 3 revolverbevæbnede Mænd ind til Opsynsmanden paa Telefonhuset, Larslejstræde 13. Hos Opsynsmand Olaf Thomsen forlangte de paagældende at faa udleveret Nøglerne til Telefonhusets Vaabenskab. Opsynsmanden sprang imidlertid ud ad Vinduet, og de 3 Mænd maatte trække sig tilbage uden Nøglerne. Ved Faldet blev Opsynsmand Thomsen alvorligt kvæstet i Hovedet og maatte indlægges paa Kommunehospitalet.


345

Piccolo saaret. Onsdag Aften blev Piccolo Palle Sternberg, Kirsteinsgade 5, 1. Sal, saaret i Benet af et Skud fra en tysk Patrouille. Episoden indtraf uden for Piccoloens Hjem.

Flygtet. En ung Mand fra Randers, Kaj Mathiessen blev i sidste Uge anholdt af det tyske Politi. I Fredags førtes han til København af 2 Gestapofolk, og under Transporten var han lænket til den ene af dem. Under Turen fra Københavns Banegaard til Shellhuset bad han om Tilladelse til at gaa ind i en Forretning i Vester Farimagsgade for at købe en Barbermaskine. Da han kom ind i Forretningen, slog han hurtigt den tyske Politimand i Gulvet, smøgede Lænken af sig og forsvandt ud ad Døren. Der blev skudt efter ham, men han undslap. Det var ved Skydningen efter Mathiessen, at de to Arbejdsmænd som tidligere meddelt ud for Vester Farimagsgade 3 blev skudt i Benene.

Fjernet Kartoteksmateriale. Tirsdag Eftermiddag fjernede nogle revolverbevæbnede Mænd et Kartotek fra Varedirektoratet. Kartoteksmaterialet benyttedes ved Ekspropriation af Dæk til Erstatning for udslidte Bildæk.

Anholdelser. Kommunelærerinde ved "Sønderjyllandsskolen" paa Frederiksberg, Fru Elna la Cour Halved, er blevet anholdt af Gestapo. Der blev samtidig foretaget en Husundersøgelse, som ikke gav noget Resultat. Hendes Mand, fhv. Reservebetjent la Cour Halved opholder sig i Sverige. - Fra Aarhus er indberettet følgende Anholdelser: Carl Nygaard Hoffmann, Silkeborgvej 309, Jens Wilhelm Jørgensen, Silkeborgvej 204, Knud Edvard Fritz Jensen, Hjortensgade 16, Carl Christian Philipsen, Vestergade 49, Anne Marie Fuhlendorf, Høegh Guldbergsgade 51, Hovard Gaston Michaelsen, Niels Juelsgade 45, og Chresten Tjagvad Nielsen, Fyensgade. De to sidstnævnte er atter løsladt.

Tegner paa Holmen forsvundet. Tegner Erik Forum Nielsens Kæreste henvendte sig ved 23,30-Tiden i Aftes til Københavns Vagtværn og meddelte, at hendes Forlovede, der er Tegner paa Holmen, derude var blevet ramt af 2 Skud. Hun havde forgæves eftersøgt ham paa alle Københavns Hospitaler.

Københavns Brandvæsen havde i det sidste Vagtdøgn 45 Ambulanceudrykninger, bl. a. til de tidligere omtalte Tilfælde.

Frederiksberg Vagtværn har i sidste Døgn haft en halv Snes Udrykninger, men kun i to Tilfælde er der foretaget Tilbageholdelse.

Gentofte Vagtværn oplyser, at der har været Indbrud i den gamle KriminalpoIitistation paa Bernstorffsvej. Politistationen ligger for Tiden ubenyttet, efter at Tyskerne har forladt den.


346

Provinsen.

Aalborg: Paa Skibsværftets Omraade eksploderede Tirsdag Aften en Bombe, som var anbragt i et Kedelanlæg, der netop var færdigbygget og skulde transporteres til Aarhus. Kedelanlægget blev totalt ødelagt.

Nørresundby: Sent Tirsdag Aften opstod Brand i Garagerne ved Fragtbilstationen. Branden bredte sig hurtigt til Wulff & Lorentzens Vulkaniseringsanstalt. Baade Garagerne og Vulkaniseringsanstalten nedbrændte fuldstændigt. Man mener, der har været anbragt en "Brandmaskine".

- Samtidig med Branden ved Fragtbilstationen eksploderede 3 Bomber i Entreprenør A. C. L. Nielsens Vejmaterialefabrik i Nørresundby. Værkstedsbygningen og Kontorbygningen blev raseret.

Thisted: Et lokalt Voldtægtsdrama er nu opklaret. Gerningsmanden er en russisk Soldat, der blev paagrebet i Nærheden af Aalborg og, efter hvad Kommandanten oplyser, har tilstaaet sig skyldig i Forbrydelsen.

Herning: Mandag Aften eksploderede en Bombe, anbragt under en Lastbil tilhørende Vognmand Jens Peter Jensen, Dalgasgade 8. Vognen blev ødelagt, og en Mand, som opholdt sig i Nærheden, saaredes af Glassplinter.

Aktivitet i Shellhuset. Det meddeles til Formiddag, at der i Morgentimerne er udfoldet en livlig Aktivitet fra Shellhuset. Der skal være foretaget en Razzia samt rekvireret en Del Cykler. - Brandvæsenets CB-Mandskab har forladt Posterne, da det følte sig truet.

 

Fredag den 27. Oktober 1944.

Overfor Dr. Best's Krav om Udskrivning af 9.000 Arbejdere til Befæstningsarbejdet i Jylland blev der Torsdag Aften officielt tilkendegivet, at Arbejdsløshedskasserne ikke kan medvirke til Anvisning af denne Arbejdsstyrke. - Det er sandsynligt, at Organisation Todt vil forsøge at hverve Arbejderne ad frivillig Vej. I politiske Kredse er Opfattelsen i Dag til Morgen den, at der ikke kan ventes nogen øjeblikkelig Reaktion fra tysk Side.

Politiets Benzinbeholdninger. Dagen efter, at svensk Radio havde meddelt, at politiets Benzinbeholdning ca. 1 Million Liter var beslaglagt og ført til Tyskland, hvilket iøvrigt ikke er rigtigt, fik Københavns Brandvæsen Besøg af en tysk uniformeret Herre og en civil dansktalende Mand, som man mener hedder Weber. De forlangte at faa aabnet Inspektør Brask-Thomsens Skrivebordsskuffe uden dog at nævne noget om Hensigten. Skuffen blev efter nogen Forhandling aabnet, men til-


347

syneladende fandtes intet af Interesse. I Torsdags kom der 3 Mand fra de tyske Myndigheder og henvendte sig til Brandinspektør Amnitzbøll, til hvem de fortalte, at man havde modtaget en anonym Skrivelse, hvori der fortaltes, at Hr. Brask-Thomsen var i Besiddelse af en Fortegnelse over Politiets Benzindepoter, som tilsammen omfatter ca. 400.000 Liter. Da denne Fortegnelse var Brandvæsenets Ejendom og Hr. Amnitzbøll stilledes over for stærke Trusler, blev Fortegnelsen udleveret. Tyskerne sagde dog, at Brandvæsenet godt kunde forsyne sig af Beholdningen. Man vilde kun sikre sig, at Sabotører o. lign. ikke fjerner Benzinen.

"Illegalt" Lager beslaglagt. Tyskerne har i De Gamles By beslaglagt et saakaldt illegalt Lager bestaaende af ca. 50 Senge med Tilbehør. Effekterne var lagt ind den 11. Oktober. Beslaglæggelsen er sket i Forbindelse med Forvalter Bunch Christensens Arrestation. Som tidligere meddelt hævder man fra tysk Side, at et Lazaret for saarede i illegalt Arbejde har været under Etablering, og man mener, at Lageret fra De Gamles By skulde bruges hertil.

Razziaen efter "Forbrydere". Som ganske kort berørt i Udsendelsen i Gaar blev der foretaget en ny Razzia, som ifølge Morgenbladene i Dag omfattede "Forbrydere". Der har været Razzia paa Nørrebro, i Adelgade-Borgergade-Kvarteret og paa Christianshavn.

Taget 17 tomme Tønder. Direktør René Larsen, De Danske Oliemøller og Sæbefabrikker, meddelte i Torsdags Københavns Kommunes Vagtværn, at 6 pistolbevæbnede Mænd om Morgenen var trængt ind paa Fabrikken. De kørte bort med 17 tomme Tønder, der hver kan tage 200 Liter, og som, efter hvad der blev opgivet, skulde bruges til Opbevaring af Benzin.

Fjernet Personalekartotek. Revolverbevæbnede Mænd hentede Torsdag Eftermiddag Varedirektoratets Personalekartotek.

Razzia. Natten til i Dag blev der foretaget Razzia i Ejendommen Scharlingsvej 13, hvor det tyske Politi søgte en ung Mand, der skulde bo i Lejligheden paa 3. Sal. Der blev ikke lukket op, hvorefter Døren sprængtes. Ingen blev truffet hjemme.

Anholdelser. Ingeniør Rosbæk og Assistent Marcussen, Københavns Telefon-Aktieselskab, er blevet anholdt.

Undersøgelse af Kioskbreve. Det tyske Politi hentede for nogle Dage siden alle de Breve og Pakker, som var indleveret i Telefonkiosken paa Sølvtorvet. Materialet er nu leveret tilbage, men samtlige Breve har været undersøgt.


348

LB-Mandskabet. Som meddelt i Gaar følte Brandvæsenets CB-Mandskab, eller som det nu kaldes LB, sig truet og forlod Tjenesten. Efter hvad Brandchef Vinding oplyser i Dag til Morgen, er de nu vendt tilbage igen.

Københavns Brandvæsen havde i det sidste Vagtdøgn 74 Ambulanceudrykninger, deraf en til Shellhuset, hvor en Mand ved Navn Andersen, boende Holmestien 13, var skudt i Maven.

Københavns Vagtværn har intet at berette udover, hvad der fremgaar af Dagspressen.

Frederiksberg Brandvæsen og Vagtværn har ikke haft noget særligt. Paa Brandstationen forlod 13 af Natholdets 20 CB-Mænd deres Post ved Midnatstid, medens 7 blev tilbage. Afløsningsholdet Fredag Morgen kom og optog sine Funktioner.

Gentofte Brandvæsen og Vagtværn. Intet at berette.

Jernbanesabotage. Natten til Torsdag mellem Kl. 1,05 og 3,25 er der sket Sprængninger paa Strækningen Aarhus-Hasselager, paa det højre Spor 4 Sprængninger og paa venstre Spor en Sprængning. Det tyske Jernbanepersonale har fjernet 9 ueksploderede Bomber.

Mellem Kl. 22 og 24 Onsdag var Toggangen indstillet mellem Tønder og Visby samt Tønder og Jejsing, formodentlig paa Grund af Sabotage.

Ifølge Meddelelse fra Togkontoret fandt der Torsdag Kl. 23,05 en Sprængning Sted mellem Skanderborg og Hylke. Skinnerne ubeskadiget, men en stor Del Ballast er sprængt væk. Strækningen befares som enkeltsporet.

Kl. 23,10 fandt der Sprængninger Sted paa samme Plads som Døgnet før mellem Aarhus og Hasselager. Der var to Sprængninger i hvert Spor. Trafikken kunde genoptages paa det ene Spor Kl. 5,50.

Paa Grund af formodet Sabotage var Toggangen indstillet fra Kl. 23,05 til ca. 1 Time efter Midnat paa Strækningerne Hasselager-Herning, Herning-Stilling, Stilling-Skanderborg.

Beslaglæggelse. Københavns Magistrat har faaet Meddelelse om, at Ejendommen Frederiksgade 5 er blevet beslaglagt af den tyske Værnemagt.

Provinsen.

Nakskov: Et Hold Sabotører trængte i Onsdags ind paa Nakskov Skibsværft efter i Forvejen at have skaaret Telefonledningerne over. Sabotagevagterne blev tvunget ind i Vagtlokalet, hvor de blev holdt op, medens andre Sabotører anbragte Bomber i en stor Nybygning, der var ved at blive gjort sejlklar. Skibets Hovedmaskineri blev ødelagt.


349

Aarhus: Torsdag Eftermiddag eksploderede 2 Bomber paa Havnevæsenets Bedding i Sydhavnen. Maskinhuset styrtede sammen, men ingen Mennesker kom til Skade.

Lemvig: Paa Entreprenørfirmaet Jørgen Brandts Kontor i Bøvlingebjerg røvede 2 revolverbevæbnede Mænd Torsdag Eftermiddag 60-70.000 Kr. Røverne ankom i en Hyrebil fra Holstebro og kørte tilbage, uden at Vognmanden anede noget om, at han havde kørt for et Par Røvere.

 

Lørdag den 28. Oktober 1944.

Episode paa Vesterbrogade. Fredag Aften blev den tyske Marineingeniør K. Glocker skudt paa Hjørnet af Vesterbrogade og Bernstorffsgade. Han døde umiddelbart efter. Samtidig fik en endnu ikke identificeret Dansker et Skud i Underlivet og blev i haardt medtaget Tilstand via Shellhuset ført til Lazarettet paa Nyelandsvej. Ved samme Lejlighed fik en ung Dame Frk. Petersen, Nattergalevej 9, et Strejfskud og maatte føres til Kommunehospitalet.

Selvmord. Da det tyske Politi i Fredags under Eftersøgning af Klædetyve kørte paa Øragervej i Hvidovre, blev en ung Mand Mogens Hansen, Øragervej 11, nervøs og affyrede nogle Revolverskud mod Tyskerne, som besvarede Ilden og saarede den unge Mand, der flygtede ned i Kælderen, hvor han skød sig en Kugle gennem Hovedet.

Det parterede Kvindelig. Resterne af det parterede Kvindelig er nu fundet. Fredag Aften fandt nogle Vagtmænd Ben og Arme samt Bryst i Vandet ved Rysensteens Badeanstalt. Den parterede Kvinde menes at være Frk. Inger Juel, Bellmannsgade.

Røveri. Der foreligger i hvert Fald 2 Tilfælde, hvor revolverbevæbnede Røvere er trængt ind i Lejligheder under Foregivende af at være tysk Sikkerhedspoliti. Det ene Tilfælde indtraf Torsdag Aften i Gentofte, hvor der sent om Aftenen blev ringet paa hos Rentier Otto Andersen, Carl Baggers Allé 23. Den Logerende, cand. jur. Kai Borsing, Indenrigsministeriet, spurgte, hvem der ringede paa. Der blev da svaret: "Det er det tyske Sikkerhedspoliti Gestapo, luk straks op". 4 revolverbevæbnede Mænd trængte saa ind og meddelte, at man i Dagmarhus havde modtaget et Brev, hvori der stod, at der blev opbevaret Vaaben i Ejendommen. De 4 Herrer startede med at kropsvisitere Hr. Borsing. Det eneste, der interesserede dem, og som de tog, var Indholdet af hans Tegnebog. De anmodede saa om at komme til at tale med Rentier Andersen, som var gaaet i Seng; Over for Rentieren gentog de paany Forklaringen om det formodede Vaabenoplag. De forlangte udleveret Nøglerne til Skrivebordet,


350

hvad de ogsaa fik. Efter at have taget, hvad der var i Huset af Sølvtøj og Penge samt en Del Dækketøj, forsvandt de.

Den følgende Aften fik en ældre velhavende Enke i Frederiksborggade Besøg af to unge Mænd, der truede med Revolvere, idet de sagde, at de kom fra Shellhuset og var ude efter en Mand, der skulde bo hos hende. De gennemsøgte Huset og tvang den gamle Dame til at lukke sit Pengeskab op, hvorefter de stjal alle hendes Smykker, Guldetuier til flere Tusinde Kroner o. s. v., hvorimod de lod Sølvtøj og rede Penge ligge. Endvidere medtog de den gamle Dames Nøgler. Da de forsvandt, sagde de, at hun kunde henvende sig paa Shellhuset, men hun vilde sikkert ikke faa noget ud af det, da hun jo havde hamstret.

Razzia. Fredag Eftermiddag blev der foretaget en Razzia i Dannebrogsgade. Gaden blev spærret af, medens Opgangene gennemsøgtes. Razziaens Hensigt kendes ikke.

Hold up. 4 Mænd, 2 med Revolvere og 2 med Maskinpistol, trængte Fredag Aften ind i Radioforretningen Istedgade 29, som iøvrigt tidligere har været ude for Ødelæggelse. Personalet blev gennet ind i Bagbutikken. Der fjernedes nogle Radioapparater. Vagtværnet blev underrettet og fik anholdt 2 af Gerningsmændene, medens de øvrige menes at være kørt bort i Automobil.

Saaret ved Shellhuset. Om den unge Mand Andersen, Holmestien 13, som Fredag Formiddag saaredes ved Shellhuset, kan nu yderligere oplyses, at han søgte en Samtale med det tyske Politi i Haab om at faa sin anholdte Fader frigivet. Da han naaede hen til Afspærringen foran Shellhuset, var der Sammenstimlen, hvilket efter Opslag paa nogle Skilte er forbudt. Vagten affyrede nogle Skud, hvoraf 1 ramte Andersen i Maven. Han blev indlagt paa Kommunehospitalet.

Nye Arrestationer. Fra Vejle meddeles, at det tyske Sikkerhedspoliti har arresteret Planteskolebestyrer Palle Lund og dennes Hustru Inger Margrethe Lund, Konduktør Villy Skovgaard Steffensen, Skovvang, samt Gaardbestyrer Henning Friis-Hansen og Gartner Emanuel Iversen. De to sidstnævnte skal være sigtet for Opbevaring af Ammunition.

Tidlig Fredag Morgen blev der foretaget en Række Arrestationer paa Sønderborgegnen. Blandt de arresterede er en Del af Hovedbestyrelsen for Sønderborg Amts Idrætsforeninger, Lærer Bennedsen, Augustenborg, Postassistent Larsen, Augustenborg, Bestyrer Krogh, Egen Forsamlingshus, Gaardejer H. H. Witzke, Solbjerggaard, Gaardejer Jørgen, Mathiesen fra Ertebjerg, Mejerist Houberg, Tandslet, Løjtnant Dyre, Sønderborg. Endvidere var man ude efter Kaptajn Schack, Sønderborg, og Gaardejer Jørgen Gudemoos, Hundslev, der imidlertid ikke var hjemme. Man har


351

Indtryk af, at denne Aktion er en Udløber af den Razzia, der blev foretaget her paa Egnen for en Maanedstid siden, i hvilken bl. a. Pastor Madsen, Sønderborg, Læge Gregers Jensen, Augustenborg, og Formanden for Sønderborg Amts Idrætsforeninger, Lærer Carl Petesen [i. e. Petersen], Hoholt, blev arresteret og ført til Frøslev.

Mystisk Husundersøgelse. Fredag Aften blev der ringet til en Nabo af Ingeniør A. Waltenstrøm, Pindehavevej [Pennehavevej] 3, Rungsted, og meddelt, at der sad en ung Kvinde kneblet og bundet i Ingeniørens Ejendom. Vagtværnet blev alarmeret og fandt Husassistenten Grethe Rasmussen bundet og ved Siden af hende laa en bevidstløs Hund. Frk. Rasmussen fortalte, at der ved 11-Tiden var kommet 3 Mænd, hvoraf den ene havde Maskinpistol. Da Hunden forsøgte at bide dem, blev den slaaet i Hovedet med Pistolen. De 3 Mænd spurgte efter Waltenstrøms Vaaben, men da den unge Dame ikke kendte noget hertil, gennemsøgte de Huset tilsyneladende uden Resultat, saa gik de igen efter at have bundet Frk. Rasmussen. Waltenstrøm er ansat paa Dagmarhus.

Gentofte Vagtværn, som iøvrigt havde 8 Udrykninger sidste Døgn, blev Fredag Aften kaldt til Snerlevej 46, hvor Alarmsystemet var sat ud af Funktion og 9 Ruder slaaet ud. Huset tilhører en Mand ved Navn F. Køhler, der er i tysk Militærtjeneste, og hvis Kone for Tiden er i tysk Arbejdstjeneste. Der var ingen Mennesker, og Ruderne er tildækket.

Frederiksberg Vagtværn har intet at meddele.

Københavns Vagtværn intet udover det allerede omtalte.

Københavns Brandvæsen har haft 66 Ambulanceudrykninger, ingen særlige udover de ovenfor anførte.

Provinsen.

Helsingør: Oberst H. E. Christensen, Lundegade 17, ringede Torsdag Aften til det kommunale Vagtværn og meddelte at have Besøg af nogle Mænd, som angav at være fra det tyske Politi. Han bad Vagtværnet søge konstateret, om dette var rigtigt. Vagtværnet kom og konstaterede, at de paagældende tilhørte det tyske Politi, hvorefter Værnet trak sig tilbage. Der blev intet foretaget i Forbindelse med Husundersøgelsen. Iøvrigt har Tyskerne anholdt Arbejdsmand Ejnar Poulsen, Steenwinkelsvej 6. Han var ansat paa Gummifabrikken "Tretorn".

Aarhus: I Værkstedsbygningen Østergade 23 eksploderede Natten til Lørdag 6 Bomber. 3 revolverbevæbnede Mænd havde i Forvejen tvunget Arbejderne bort. Foruden Bygningen ødelagdes en halv Snes Biler. Skaden er anslaaet til ca. 100.000 Kr. Værkstedet, hvor der udføres Reparationer af Automobiler, tilhørte Hr. Richard Sørensen, Aarhus.


352

Odense: Torsdag Aften blev der ringet til Odense Teater, at der var udlagt Bomber i Bygningen. Der blev ikke fundet noget, men Fredag Formiddag foretog Brandkorpset en ny Undersøgelse af hele Teatret og fandt i Orkestergraven en ueksploderet Luftværnsgranat, hvortil der var fastgjort nogle Ledninger. En sagkyndig erklærer, at Granaten kunde bringes til Eksplosion, hvis der blev slaaet paa den. Den aflyste Forestilling var arrangeret af Foreningen "Norden".

Røver fanget paa Belysningsvæsenets Kontor. For nogle Dage siden var Belysningsvæsenet ude for et hold up, hvorunder et Par revolverbevæbnede Mænd tilegnede sig ca. 200 Brændselsrationeringsmærker. I Dag lidt før Kl. 11 indfandt 4 Mænd sig igen paa Belysningsvæsenets Kontor for paany at røve Brændselsrationeringsmærker. En ganske ung Assistent sprang ind paa den ene af Røverne, kværkede ham og drejede Armen rundt paa ham, da han forsøgte at gøre Brug af en Revolver. De 3 andre Røvere flygtede, medens den fangne blev holdt fast. Han havde et halvt Hundrede Brændselsrationeringsmærker paa sig og et Legitimationskort, som han selv fortalte var falskt. Røveren blev afleveret til Københavns Vagtværn. Nærmere Undersøgelse foretages.

 

Mandag den 30. Oktober 1944.

Lørdag Aften blev der rekvireret 3 Ambulancer fra Brandvæsenet til Istedgade-Kvarteret, hvor 3 Mennesker var blevet saaret under en tysk Razzia. Bud Gyldenkrone Matzen, Vesterbrogade 81, var ramt af 2 Kugler i Maven og havde flere Skudsaar i Benene. Kedelpasser Oskar Petersen, Straussgade 80, var ramt i Underlivet, og Arbejdsmand Kannof, hvis Bopæl ikke kendes, var saaret i Brystet. De 2 sidstnævnte førtes til Lazarettet paa Nyelandsvej, men overførtes senere til Kommunehospitalet. De 3 Mennesker var alle blevet saaret paa Gaden.

Tysk Officer saaret. En tysk Oberleutnant blev Lørdag Formiddag saaret, da han kom gaaende uden for Rudolph Berghs Hospital. Han ramtes i Laaret og blev bragt til Lazarettet paa Nyelandsvej.

Visitationer i Sporvognene. Det tyske Politi foretog Søndag Kl. 14 til Kl. 17,30 Visitationer paa Sporvognene paa følgende Steder: Frederikssundsvej, Borups Allé, Jagtvejen, Rantzausgade, Tagensvej, Nørrebros Remise, Griffenfeldtsgade, Langebro, Markmandsgade, Artillerivej, Englandsvej, Christianshavns Torv og Istedgade. Visitationerne foregik enten paa den Maade, at Passagererne blev beordret ud af Vognene, hvorefter disse kørte videre, eller ogsaa visiteredes Passagererne inde i Vognene. Det var navnlig Mændene, man undersøgte, mens man gik mere lemfældigt frem overfor Damerne, idet man nøjedes med at undersøge deres Tasker. Enkelte Mænd blev holdt tilbage, af hvilke Grunde vides ikke.


353

Visitation paa Hovedbanegaarden. Kl. 19,15-19,45 Søndag Aften lukkedes Hovedbanegaarden for udgaaende Passanter, idet ingen maatte forlade Banegaarden, før de var undersøgt, derimod spærrede man ikke Adgangen til Banegaarden udefra. Disse Undersøgelser synes at være af samme almindelige Karakter som Sporvognsvisiteringerne.

Skudt ned under Jazzkoncert. I Restaurationen "Ølandshus"s Selskabslokaler paa Amagerbrogade blev tre unge Mennesker ved 23-Tiden Lørdag Aften skudt ned under en Jazzkoncert. Falcks Redningskorps hentede den 18-aarige Otto Svend August Rasmussen, Nørresøgade 13, der var dræbt af flere Skud og den 18-aarige Frank Herkild, Peter Hjortsvej 14, der ligeledes var dræbt. Begge førtes til Retsmedicinsk Institut. Endvidere blev Laurids Hansen, Stubmølle Allé 66, ført til Sundby Hospital med et Skudsaar i det ene Ben. De nærmere Omstændigheder ved Begivenheden er uklare.

Røveren fra Belysningsvæsenet flygtet. Det i Lørdags omtalte Røveriforsøg over for Belysningsvæsenets Udleveringskontor for Brændselsrationeringsmærker udviklede sig videre paa følgende Maade: Samtidig med at Vagtværnet blev tilkaldt for at afhente den fangede Røver, havde en tilfældig Tilskuer alarmeret det tyske Politi. Men Vagtværnet kom først og tog Manden med ind til Hovedstationen. Lidt senere kom 2 uniformerede Tyskere og forlangte at se den anholdtes Legitimationskort og ønskede desuden opgivet Navnet paa den Vagtleder, som havde foretaget Anholdelsen. Da dette var efterkommet, trak det tyske Politi sig tilbage. Under den fangnes Transport til Vestre Fængsel lykkedes det ham at slippe bort, da man passerede Halmtorvet. Han fik Døren til Bilen lukket op og forsvandt i Retning af Hovedbanegaarden. Siden har ingen set noget til ham.

Tysk Henvendelse til Vagtværnet. Lørdag Eftermiddag ringede Fru Else Brolykke, Frederikssundsvej 23, til KKV og fortalte, at hun og hendes Bror var blevet overfaldet af to Røvere, som var forsvundet med en Kuffert, indeholdende Cigaretter. Det lykkedes senere Vagtværn et at finde den ene af Røverne paa Gasværksvej; han havde tidligere haft en Revolver, men hævdede nu, at han havde mistet den. Umiddelbart efter at Manden var bragt til Hovedstationen ringede det tyske Sikkerhedspoliti fra Politigaarden og meddelte Overvagtmesteren, at man havde faaet Vidende om, "at Vagtværnet havde taget en Mand, der havde forsøgt Røveri i en Cigarforretning, Gasværksvej 13", de ønskede at tale med den Anholdte, og anmodede om, at han blev holdt tilbage, til de kom. Manden var imidlertid straks blevet kørt til Vestre Fængsel. Fra det tyske Politi indfandt der sig to temmelig daarligt klædte Personer, hvoraf den yngste var Dansk, mens den lidt ældre var tysktalende. De


354

interesserede sig navnlig for at faa konstateret, om den Anholdte havde haft Vaaben paa sig.

Trusel over for Vagtværnet. Lørdag Eftermiddag henvendte en ung Mand sig paa Vagtværnets Hovedstation og spurgte, om man havde anholdt Fætteren, Frisør Helge Keil, Slagelsegade 16. Vagtværnet svarede, at den paagældende var anholdt for Tyveri og Overfald, men senere ført til Vestre Fængsel. Forespørgeren erklærede herefter, at han kom fra Shellhuset og ikke vilde finde sig i, at man arresterede Fætteren, der var udstyret med Pistol og tysk Legitimation. Vagtværnet henviste Manden til Udenrigsministeriet, hvortil han erklærede, at de danske Myndigheder var nogle Svin, som han ikke vilde tale med. Efter endnu nogle temmelig stærke Bemærkninger fjernede han sig efter at have vist det vagthavende Personale en Revolver.

Fundet saaret. Lørdag Aften ved 23-Tiden blev en saaret Mand fundet uden for Nationaltidendes Bygning, Ved Stranden 18. Han var ramt af et Strejfskud i Tindingen og kunde ikke give nogen Forklaring paa det skete. Falck blev tilkaldt, og den saarede kørtes paa Hospitalet.

Jalousidrama? Søndag Aften kaldtes Ambulancen til Koldinggade 12, hvor man fandt en Fru Carina Nielsen saaret ved Skud i Arme og Ben. En tilstedeværende tysktalende Mand havde faaet et Strejfskud i Maven. Senere paa Aftenen fandtes ved Serridslevvej bag Husarkasernen Vagtmand Theodor Nielsen, Mimersgade 10, liggende dræbt ved Skud gennem Hovedet. Hr. Nielsen er skilt fra ovennævnte Fru Nielsen. De nærmere Omstændigheder er ganske uklare; man mener, at Nielsen har skudt sig selv, men der er nogen Mystik om Skydevaabenet, som man ikke synes at have fundet.

Selvmord. Kaptajn Adolf Duhn, Amager Boulevard 128 A, har i Lørdags berøvet sig Livet ved Gas. Han blev fundet død i sin Lejlighed.

Ført til Frøslev. Det Danske Luftfartsselskabs Stationsleder i Kastrup Viggo Bache har siddet fængslet siden den 19. September, fordi intet Mandskab var til Stede ved den ordinære Berlinmaskines Ankomst den paagældende Dag. Alle havde forladt Arbejdet paa Grund af Politiaktionen. Han er nu overført til Frøslevlejren.

Revisor, Løjtnant Erik Knuthsen, der er Medlem af Repræsentantskabet for Løjtnant- og Kornetforeningen, og Assurandør Preben Petersen, Søn af den fhv. Departementschef i Statsministeriet, er ligeledes ført til Frøslev.

Eksplosion i Radioforretningen. Efter Eksplosionen i Forretningen Stjerne-Radio, Istedgade 31 - omtalt i Morgenbladene - fandt Brandvæsenet i Ruinerne Resterne af en eksploderet tysk Granat.


355

"Hold up" i 2 Biografer. Søndag Aften ved 19-Tiden blev Kasserersken ved Windsor Biograf paa Peter Bangsvej "holdt op" og frastjaalet ca. 200 Kr., og Kl. 20,25 blev Kassereren ved Fasanbiografen, Nordre Fasanvej, holdt op. Udbyttet var der 1.000 Kr. For kort Tid siden blev Biografens Inspektør holdt op, da han var paa Vej til Bankens Døgnbox med Penge.

Ligfund. I 10-Meter-Bassinet, Frihavnen, blev i Søndags fundet Liget af en ca. 35-aarig Mand. Han er endnu ikke identificeret.

Jernbanesabotage. Lørdag Aften eksploderede nogle Bomber i et Par Sporskifter paa Rangerterrænet paa Skanderborg Station. Sporskifterne blev sprængt i Stumper og Stykker. Al Rangering maatte om Natten foregaa under meget vanskelige Forhold ved Haandskiftning. Hovedsporene blev ikke berørt af Sprængningen, men da Rangeringen var saa vanskelig, blev der alligevel foraarsaget store Forsinkelser i Trafiken. Sprængningerne var meget voldsomme, og i flere af Haverne og paa Gaderne i Sølyst-Kvarteret har man fundet store Stykker Jernbaneskinner og andre Sprængstykker.

Lørdag Aften eksploderede ligeledes et Par Bomber ud for Lokomotivremisen paa Baneterrænet i Aarhus. Nogle Sporskifter blev ødelagt, men i Løbet af et Par Timer lykkedes det at faa Skaden udbedret.

Søndag Eftermiddag blev et dansk Tog beskudt ved Østerild i Thisted Amt. Maskinen og nogle af de første Vogne blev gennemhullet, men der kom ingen Mennesker til Skade.

Togkontoret oplyser Mandag Morgen, at der har været en Eksplosion i en tysk Maskine, som stod i Maskindepotet i Aarhus. Paa Guldager Station har der været 2 Sprængninger i Indgangssporskifterne og endvidere et Par Sprængninger i Ballasten mellem Varde og Varde Vest.

Provinsen.

Kalundborg: Undtagelsestilstanden, som indførtes den 16. Oktober, er nu hævet. I Meddelelsen herom fra den tyske Værnemagt hedder det: Alle Rygter henholdsvis Meddelelserne i den engelske Radio om, at de saarede tyske Feldwebler skulde have afgivet Varselskud, er urigtige. Ved Undersøgelse af Feldweblernes Skydevaaben har det vist sig, at der ikke har været afgivet noget Skud med dem. Det er blevet fastslaaet, at ca. 5-10 mandlige Personer har været vidende om det planlagte morderiske Overfald. Det fremgaar heraf, at en Del af Befolkningen ikke staar paa Rettens Side, men føler sig solidarisk med dem, der er ansvarlige for Overfaldet. For Fremtiden vil de tyske Myndigheder rette sig efter disse Forhold.

Odense: Der har været Telefonbomber mod Teknisk Skole og mod Paladsteatret. Ingen af Stederne fandtes noget mistænkeligt.


356

Helsingør: Det tyske Sikkerhedspoliti har arresteret 2 Medlemmer af Helsingør Byraad. De paagældende, Anker Hansen og Rich. Larsen, er valgt af det uafhængige Arbejderpartis Liste.

Hundested: Fredag Morgen fandt der et Bombeattentat Sted paa Pensionatet "Skansegaard", som for Tiden er taget i Brug af Værnemagten. Attentatet mislykkedes, men det gav Anledning til en omfattende Razzia. En Tjenestekarl, Peter Petersen, Dyssekildegaard, fik et Skud i Maven.

Aarhus: Den i Radioen omtalte Brand i Lufttørringsvaskeriet, Enebærvej, menes at være paasat. Vaskeriet arbejder næsten udelukkende for den tyske Marine, og Ilden havde beskadiget et stort Lager af Marinens Drejls- og Undertøj.

 

Tirsdag den 31. Oktober 1944.

Gaderazziaerne. Gaderazziaerne er i de sidste Døgn fortsat. Mandag Aften var der saaledes Razzia ved B.T.s Hjørne ned til Kattesundet og paa Vesterbrogade mellem Stenosgade og Sct. Jørgens Allé. Begge Steder blev der trukket Skyttekæder tværs over Gaden og under Raabet "Alle zurück" rykkede de frem mod hinanden. Der fangedes ca. 100 Fodgængere, som i Passagen ved Vesterbros Teater blev undersøgt for Vaaben, ligesom de maatte vise Identitetskortet frem. Ved Undersøgelsen af Kortene sammenlignede Tyskerne med Lister paa adskillige maskinskrevne Ark, antagelig over efterlyste Personer. Det var iøvrigt vanskeligt at slippe ud efter Visitationen, da Soldaterne ikke kunde kende Forskel paa undersøgte og ikke-undersøgte. Under Aktionen var Sporvognstrafikken standset. Undersøgelsen efter Vaaben var meget omhyggelig, idet alle Lommer blev tømt. Der blev holdt en Del Mennesker tilbage; hvad der er sket med dem, vides ikke. Iøvrigt blev der foretaget Sporvognsrazzia i Store Kongensgade ved 23-Tiden.

Episode paa Bar. Mandag Aften opstod et større Slagsmaal paa "Rio" Bar, Frederikssundsvej 22. Slagter Christensen, Lundtoftegade 20, blev herunder skudt gennem Halsen. Københavns Vagtværn blev tilkaldt, men ved Ankomsten havde Deltagerne i Slagsmaalet trukket sig tilbage. I Mellemtiden var der fundet en Revolver med 9 skarpe Skud i Magasinet. Den blev afleveret til Vestre Fængsel, men umiddelbart herefter krævede Tyskerne den udleveret. De nærmere Enkeltheder vedrørende Optrinet er iøvrigt ret uklare.

Hold up paa Teknisk Skole. Paa Teknisk Skole, Hartmannsvej 24, Hellerup, indfandt Mandag Aften sig nogle revolverbevæbnede Mænd. De tog en Skrivemaskine, men da de var ved at trække sig tilbage, mødte de den intetanende Ingeniør Knud Gunnar Tisted Kjær, Svej-


357

gaardsvej 6. Revolvermændene, som var maskerede, blev øjensynlig nervøse og affyrede et Skud mod Ingeniøren, som blev lettere saaret i venstre Overarm.

Voldshandlinger. Søndag Aften blev Pølsemand V. G. Sørensen, som har Stade paa Hjørnet af Tuborgvej og Strandvejen, holdt op af 2 unge Mænd, til hvem han maatte aflevere sine Penge, ca. 60 Kr.

Mandag Formiddag røvede nogle ligeledes revolverbevæbnede Mænd ca. 1200 Kr. fra Kassen i Restaurant "Olgasborg", hvis Indehaver er Restauratør J. C. Hansen.

Mandag Aften blev en midaldrende Herre holdt op af 3 Mandspersoner ud for Vodroffsvej 17. De forlangte hans Tegnebog udleveret, men den overfaldne satte sig til Modværge og forsvarede sig med sit Nøgleknippe. Det lykkedes ham at slippe bort fra Røverne.

Mandag Aften blev Bogholderske Ella Lohmann overfaldet paa Trappegangen til sin Lejlighed, Gl. Kongevej 103. Hun fik et kraftigt Slag i Hovedet med en Knippel, men kunde dog raabe om Hjælp, og Voldsmanden forsvandt saa omgaaende. Fruen maatte indlægges paa Frederiksberg Hospital.

Eksplosionen i "Stjerne Radio". I Tilslutning til Eksplosionen i "Stjerne Radio", Istedgade 31, gives nu yderligere følgende Oplysninger fra Vagtværnet: Fredag Middag kaldtes KKV til Istedgade, hvor man traf en ophidset Menneskemængde ansamlet. I en Opgang til Gasværksvej 15 paatraf man to Personer, som legitimerede sig med tysk Ausweis. Af Hensyn til deres Sikkerhed tog man dem med i Udrykningsvognen. Ved Bortkørslen med de to Mænd var Folk meget ophidsede og forsøgte at vælte Udrykningsvognen.

De to Mænd havde i Forvejen været inde i Stjerneradio og forespurgt, hvad Butikens Vinduesudstilling forestillede. Radioforhandler Nielsen havde sagt, at den ikke forestillede noget bestemt, men de havde derefter ødelagt Udstillingen. - Eksplosionen skete næste Aften.

Endnu et "hold up". Mandag Aften blev Antikvarboghandler Christian Hansen holdt op af nogle bevæbnede Mænd. Det skete i hans Forretning H. C. Ørsteds Vej 40. Røverne tog ca. 200 Kr., som udgjorde Kassebeholdningen.

Eksplosion. Sent i Lørdags Aftes fandt 2 Eksplosioner Sted paa Sortedamsdosseringen [i. e. Sortedam Dossering]. Der observeredes to tyske Biler paa Stedet, men øvrige Oplysninger savnes.

Ligfundet i Frihavnen. Som tidligere omtalt er der i 10-Meter-Bassinet i Frihavnen fundet en død Mand paa ca. 35 Aar. Det oplyses nu, at han havde et tysk Ausweis paa sig.


358

Skinnesprængning. Togkontoret oplyser, at der Natten til i Dag manglede ca. 1/2 m Skinne paa Banelinien mellem Vordingborg og Klarskov. Der har formentlig fundet en Sprængning Sted. Skaden blev udbedret, og den har ikke givet Anledning til nogen Ulykke.

Natten mellem den 30. og 31. Oktober er der sket 8 Sprængninger i Sporskiftet paa Fylke Station ved Horsens. Det bliver nødvendigt at udveksle 3 Sporskifter. - Paa Grund af formodet Sabotage har Trafikken været indstillet paa Strækningen Brabrand-Mundelstrup, men er atter genoptaget.

Arrestationer. Paa Tønder Seminarium har det tyske Politi den 26. Oktober arresteret følgende Seminarieelever: Chr. Lund, Carstensgade 15, Helge Møller Christensen, Leosallé 50, Poul Larsen, Nørregade 30 A, Anton Andresen, Horupsgade 1, Hans Krüger Sandal, Carstensgade 5, samt Postassistent Richard Christensen, Horupsgade 21. En Maskinpistol med tilhørende Ammunition menes samtidig at være fundet paa Seminariets Loft og noget Sprængstof i Seminariets Tørvebeholdning.

I Aabenraa-Sønderborg Amt er arresteret: Arbejdsmand Chr. Kramer, Vesterbæk, Bov Sogn, Husmand Peter Hell, Lambjerg, Hørup Sogn, og Gaardejer Jørgen Larsen, Almstrup, Uge Sogn. Hos sidstnævnte blev der foretaget en indgaaende Husundersøgelse, der angaves at gælde Vaaben; der blev dog intet fundet.

Fra Agerskov Kommune i Haderslev Amt indberettes, at følgende er blevet arresteret: Lærerne Paul Sminge og Hans P. G. Flintholm Hansen ved Rangstrup Skole, samt Formand Svend Thorkild Hansen. De sidder, saavidt det er Sogneraadet bekendt, i Aabenraa.

I Helsingør er yderligere arresteret Oberst Holger Emil Christensen og Distriktsingeniør ved Vandbygningsvæsenet Aage Lund Hvalhof. Desuden skal der være anholdt 2 Reservebetjente paa Strødam ved Hillerød, og i Esbønderup Købmand Richard Emanuel Andersen, dennes Lærling samt cand. jur. Johan Fr. Gotschalck. Købmanden og Lærlingen blev dog løsladt i Lørdags.

Under en illegal Vaabentransport blev Sæbefabrikant Hansen, Sønderstrup ved Tølløse, arresteret af Tyskerne, der nu eftersøger Fabrikantens Svoger, en Mand ved Navn Dilling.

Ved en Razzia i Taastrup forleden blev han eftersøgt, men ikke fundet.

I Nordsjælland blev der navnlig i Dagene fra den 6. til den 10. Oktober foretaget mange Arrestationer. Blandt de arresterede i Rungsted og Hørsholm er fra denne Periode: Malersvend Ejner August Hansen, Sdr. Strandvej 14, Fisker Børge Jensen, Rungstedvej 27, Peter Igel, Rungstedvej 4, Tjener Gunnar Igel, Rungstedvej 4, Chauffør Helge Juhl


359

Jensen, Rungstedvej 6, Malerlærling Asger Juhl Jensen, Rungstedvej 6, Vægter Sofus Andersen, Hørsholmvej 57, Cigarhandler Svend Erik Kjeldsen, Olgasvej 5, Kontorassistent Poul Rønne, Vallerødgade 7, Grosserer P. M. Daell, Kokkedal, Murer Børge Christiansen, Hørsholmvej 10, Fotograf Max Larsen, Bolbrovej 40 A, Ole Larsen, Rungstedvej 25, Arkitekt March-Nielsen, Bolbrovej 4, Preben Bendsen, Gl. Vallerødvej 40 (løsladt igen), Kommis Jens Oluf Jensen, Rungstedvej 6, Købmandskarl Holger Bochardt Johansen, Rungstedvej 6.

I Holbæk arresteredes Søndag Aften: Ingeniør Egidiussen, der er ansat paa A/S Hotaco.

Provinsen.

Holbæk: Søndag Aften omringede det tyske Sikkerhedspoliti Ejendommen Taastrup Nr. 29 ved Holbæk, som beboes af 3 Familier. Der opstod ifølge Indberetning til Udenrigsministeriet Ildkamp mellem en af Beboerne, den 25-aarige Støberiarbejder, Hans Chr. Mortensen og Tyskerne. Herunder ramtes Mortensen af et Skud i Overkæben. Han løb ind til sin Nabo, Arbejdsmand Laurids Jacobsen, men Tyskerne forfulgte ham, og han blev ramt af flere Projektiler. Han havde dog Kræfter til at slæbe sig tilbage til sin egen Lejlighed, hvor han døde ved Siden af Vuggen med sit 8 Maaneder gamle Barn. Hans Hustru overværede Begivenheden. Laurids Jacobsen blev under Kampen tilføjet et Slag med en Geværkolbe i Hovedet, men blev kun lettere saaret. Det tyske Politi førte Liget af Hans Chr. Mortensen med sig.

Slagelse: I Slotsbjergby, et Stykke udenfor Slagelse, fandt der Lørdag Aften ved 20-Tiden et Røveri Sted, idet to ukendte Mænd trængte ind hos Brugsforeningsuddeler Larsen og med Revolver i Haand tvang ham til at udlevere 1300 Kr. Uddeleren havde lige spist til Aften og sad alene i Stuen sammen med sin Hustru, da det ringede paa Hoveddøren til Privatlejligheden. Udenfor i Mørket stod to Mænd med hævede Revolvere. Den ene af dem krævede Penge, medens den anden under hele Episoden forholdt sig tavs. Da Larsen ikke omgaaende reagerede, udviste de begge en yderst truende Holdning, og Larsen maatte udlevere sin Tegnebog, der indeholdt 1300 Kr. og nogle Checks. Røverne tog de 1300 Kr. og forsvandt. Slagelse Vagtværn blev straks alarmeret og foretog en indgaaende Eftersøgning, men uden Resultat.

Man sporede dem til et Hotel i Byen, men da de foreviste deres Legitimation, viste det sig, at de tilhørte Waffen SS, hvorfor man intet yderligere foretog sig.

Slagelse Vagtværn har telefonisk overfor Udenrigsministeriets Pressebureau erklæret Rigtigheden af ovenstaaende.


360

Aarhus: Søndag Aften skød en tysk Marinevægter ind blandt en Flok unge Mennesker, som mentes at have irriteret ham. En Smedesvend Børge Christensen, Vejlby, blev saaret.

- I den senere Tid er der gentagne Gange blevet skudt paa det nye LB-Mandskab, naar de mødte til Tjeneste paa Kommandocentralen. Man har ingen Formodning om, hvorfra Skudene stammer. Der har endvidere fundet Tyveri Sted af Udrustning til LB-erne. Enkelte af dem har herefter nægtet at give Møde ved Flyvervarsling.

- Stiensens Autoværksted, Kirkegaardsvej 10, er blevet ødelagt ved 3 Bombeeksplosioner.

Brønderslev: Et Medlem af Værnemagten er blevet skudt ved de lokale Husvildeboliger. Han havde faaet et Mellemværende med Støberiarbejder Leon Christensen. Christensen havde forfulgt Soldaten med et Jagtgevær, og paa nært Hold ramte han Soldaten med 2 Skud. Soldaten blev ramt i Brystet og døde paa Stedet. Arbejdsmanden er forsvundet.

Haderslev: Oberstløjtnant Hj. Elmgreen, Hertug Hansgade, Haderslev, Chef for 3. Bataillon, er Fredag blevet anholdt af Tyskerne. Elmgreen havde ikke boet hjemme i den senere Tid, men var den paagældende Dag taget hjem, antagelig for at se til Lejligheden. Han var Chef for den Styrke, der forsvarede Sønderbro i Haderslev den 9. April 1940.


[360]

Onsdag den 1. November 1944.

Luftangrebet paa Aarhus. Tirsdag Formiddag Kl. 11,41 rettede en Snes engelske Maskiner et Bombeangreb paa Aarhus Universitetsby. Af Maskinerne var dog kun 6-8 bombeførende. Der dræbtes herunder ifølge Opgivelse fra den tyske Presseofficer ca. 110 Tyskere, hvoraf 90 er identificerede. Antallet af saarede kendes ikke, men har efter Ambulanceudrykningerne at dømme været stort. Tyskerne var netop forsamlede til Spisning, da Angrebet fandt Sted.

De dræbte Danskere er efter den foreløbige Opgivelse følgende: Tømrersvend Christian Jeremias Laursen, Falstersgade 7, Ewald Aabenhus, Adresse ukendt, Fru Installatør Paaske Petersen, Murer Anton Marius Andersen, Samsøgade 21, Tømrer Svend Jeppesen, Lundbyesgade, Kontorist Kalle Sørensen, Balagervej 70, Viby, Repræsentant Poul Helmer Jensen, Solsortvej 6. Desuden er der dræbt to uidentificerede Kvinder.

Der opgives endvidere at være 15 haardtsaarede Danske og et lignende Antal lettere saarede. En Del har kunnet føres til deres Hjem.

Fra Udenrigsministeriet foreligger i Dag følgende samlede Oversigt over Begivenhederne:

Kl. 11,41 blev der varslet Alarmtilstand, og knap to Minutter efter hørtes voldsom Motorlarm. Endnu inden Folk havde gjort sig klart, at det drejede sig om allierede Maskiner, lød de første Detonatianer. Der


361

udspillede sig i den vestlige og nordlige Bydel ret panikagtige Scener, medens Mødrene fik deres Børn ind fra Legepladser og Gaarde.

Det opgives, at ca. en Snes Maskiner deltog i Angrebet, men det menes, at kun 6-8 har været bombeførende. Angrebet fandt Sted i tre Bølger, og der opgives ialt at være kastet 24 Bomber, deraf flere - maaske alle - 500 Pounds. Disse Bomber fordelte sig saaledes: I Universitetets Hovedbygning 6 Bomber (plus én Forsager), i Kollegium Nr. 1 og 2 en Bombe hvert Sted, i Kollegium Nr. 4, to Bomber, i Kollegium Nr. 5 en Bombe. I Langelandsgades Kaserne fem Bomber og to Forsagere, i en Villa paa C. F. Richsvej Nr. 5 en Bombe og i Villakvarteret Palludan Müllersvej-Chr. Wintersvej en Bombe. Endelig faldt to Forsagere i Universitetsparken.

Universitetets Hovedbygning er endnu under Opførelse, og der befandt sig en Del Arbejdere og tre Arkitekter i Bygningen, deriblandt Universitetets Arkitekt, C. F. Møller. Arkitekten og en Del Arbejdere befandt sig i Kantinen, da de første Bomber faldt og sprængte Aulaen. De løb mod Beskyttelsesrummet, og nogle af dem var naaet derned, da den næste Fuldtræffer kom; denne ramte lige ved eller i Beskyttelsesrummet. To Arbejdere, der sad sammen med Arkitekten, blev dræbt. Selv kom Arkitekten i Klemme under nogle Bjælker. Han var imidlertid ved Bevidsthed og kunde gøre sig bemærket, da den første Hjælp kom. Da man fik ham befriet, viste det sig, at han bl. a. havde faaet det ene Ben brækket. Han var imidlertid ualmindelig koldblodig, og gav nøgternt Redningsmandskabet sine Ordrer og Besked om, hvor andre laa begravet. De to andre Arkitekter, Carl Windelef og Max Boye Rasmussen blev saaret. Den sidste har dog atter kunnet udskrives. Der arbejdede mange Arbejdere paa Universitetet i disse Dage, men man ved ikke, hvor mange der var til Stede under Angrebet. Ambulancer kørte de saarede og dræbte over til det kun 100 Meter borte liggende Ortopædiske Hospital. Efter ca. 1 1/2 Times Arbejde maatte man regne med ikke at kunne finde flere i Live, hvorfor Arbejdet blev afbrudt, da der var Fare for, at en Del af Forsagerne var tidsindstillede; efter at disse var demonteret, blev Arbejdet fortsat. Under Demonteringen maatte et større Omraade evakueres, og Socialtjenesten oprettede Luftværnskvarter paa Skovvangsskolen, medens Hospitalets Patienter maatte forblive i Beskyttelsesrummene.

Kollegierne Nr. 4 og 5 var Hovedkvarter for Gestapo i Jylland. Disse Bygninger blev fuldstændig ødelagt. Det opgives, at Chefen for Gestapo i Jylland, Schwitzgibel, er dræbt, ligesom hans Næstkommanderende skal være omkommet. Det meddeles, at Bombardementet fandt Sted kort efter, at samtlige danske Fanger var ført til deres Fængsler for at spise, saaledes at der ikke skulde befinde sig danske Fanger i de sammenstyrtede Kollegier.


362

Ogsaa Kollegierne Nr. 1 og 2 blev stærkt ødelagt.

Langelandsgades Kaserne benyttedes af den tyske Værnemagt. Hele Kasernen er ødelagt, værst er det gaaet ud over Officersfløjen og et Depot mod Gaarden. Man regner med, at der ikke var mange Mennesker i denne Kaserne, da Bombardementet fandt Sted.

Der faldt en Bombe i en lille Villa C. F. Richsvej 5, tilhørende Elektriker Paaske Petersen. Han selv laa paa Kommunehospitalet, og hans lille Søn var i Skole, saa Fru Petersen var alene gaaet ned i Beskyttelsesrummet. Huset fik en Fuldtræffer, og Fru Petersen blev dræbt under Ruinerne. En anden Bombe faldt i Villakvarteret tæt ved, hvor der anrettedes stor Ravage, men ingen Mennesker synes dræbt ved dette Bombe nedslag.

En af de engelske Maskiner blev ramt af Antiluftskytset og kom ned i Aarhusbugten. Besætningens Skæbne er ukendt.

Samtlige andre Bygninger i Universitetsparken og de omliggende Kvarterer led større eller mindre Skader, hovedsagelig blev Tage og Vinduer ødelagt.

Angrebet paa Jernbaner. Der blev ligeledes i Gaar rettet Angreb paa Jernbaner, hvorom Togkontoret giver følgende Oplysninger: Det personførende Tog, Afgang fra Silkeborg Kl. 10,55, blev beskudt af Flyvere lige uden for Hampen Station. Dræbt blev Gaardejer Martin Lauridsen, Givskov (el. Givskud) pr. Give og Medhjælper Harry Sørensen, Søndergade 30, Silkeborg. Lokomotivføreren, S. A. Knudsen, Brande, blev haardt saaret og afgik ved Døden umiddelbart efter Indlæggelsen paa Brande Sygehus. 7 Personer blev saaret, heraf Rejsebud Børge Hansen, Ejstrupholm, saa alvorligt, at han maatte have det ene Ben amputeret. Han har det Tirsdag Aften efter Omstændighederne godt. Ogsaa en Fyrbøder, Niels Borch, Randers, blev saaret.

Et Godstog blev beskudt af Flyvere ved Ankomsten til Engesvang Station. Der kom ingen til Skade og skete kun ringe materiel Skade paa Toget. Telegraf- og Telefontraade beskadigedes.

En enligt kørende Maskine blev beskudt af Flyvere uden for Brande Station. Der kom ingen til Skade, og den materielle Skade er ringe.

En tom Tankvogn blev beskudt af Flyvere paa Bording Station. Der kom ingen til Skade.

Fra anden Kilde erfarer Udenrigsministeriets Pressebureau, at Flyverne beskød et Tipvognstog i Wright, Thomsen og Kiers Brunkulsleje ved Nørre Visum. Man formoder, at Englænderne troede, at Lejerne var Befæstningsanlæg. Den 21-aarige ugifte Bremser Carl Jensen, Tirstrup ved Æbeltoft, blev dræbt paa Stedet, Lokomotivets Fører, Harald Jensen, København, saaredes lettere. Der faldt flere Brandbomber ved Bevling og Skarrild, især ved Chr. Bækgaards Ejendom, men Bomberne


363

eksploderede ikke. Under Angrebet ved Brande-Hampen gennemhullede en Serie Kugler et Vaskehus ved Brunkulsarbejder Jepsens Ejendom paa Herningvej. To Kvinder opholdt sig i Vaskehuset, men saaredes ikke, den ene fik et Chok. Maskinerne aabnede ifølge denne Kilde ogsaa Ild mod Brande Station, hvor et Par Rangermaskiner blev beskadiget, men ingen Mennesker kom til Skade. Da Falck's Ambulancer paa Vej til Ulykkesstedet ved Hampen passerede Paarup Bakke, mødte de flere allierede Flyvemaskiner, der fløj lavt hen over Jorden, men de beskød ikke Ambulancerne, der begge var forsynede med røde Kors.

Anholdt. Priorinden for Assumptionsklostret paa Bernstorffsvej er blevet anholdt af Gestapo. - Endvidere er Korpsinspektør ved Statens civile Luftværn, Kaptajn Krieger, Helsingør, Tirsdag Aften blevet anholdt i sit Hjem og ført til København.

Dræbt. Tirsdag Aften ved 17-Tiden ringede 4 Mænd paa hos Fru Bjerredal, Fiolstræde 13. Da Fruen lukkede op, skød de, og hun dræbtes paa Stedet. Fru Bjerredal har været ansat paa Dagmarhus.

Attentat. Der forøvedes Tirsdag Aften Attentat mod en Sønderjyde, Dekoratør Møller, Bjarnesvej 84 i Vanløse. Der blev ringet paa hos ham, og hans unge Søn lukkede op. I det samme trængte 5. Mand ind og skød paa Dekoratør Møller, som var kommet tilstede i Entréen. Han blev ramt i Maven og Laaret. I alvorlig medtaget Tilstand blev han ført til Bispebjerg Hospital.

Forsøg paa Bortførelse. Søndag Aften, ved 23,30-Tiden hørtes Skrig fra en Kvinde ud for Ejendommen Torvegade 50. Hun var sammen med sin Søster og nogle unge Mennesker kommet gaaende inde fra Byen, da 2 uniformerede Mænd pludselig greb hende og slæbte af med hende. Skrigene blev hørt af 2 Vagtværnsfolk fra et Privatværn. De gav med deres Fløjte Signal til de øvrige Vagtværnsfolk i Kvarteret, men i det samme kom en civilklædt revolverbevæbnet Mand til og holdt de to Vagtmændsfolk op, gennede dem ind i Gaarden til "Ved Volden" og gav dem samtidig Besked om at forholde sig i Ro. Efterhaanden var de øvrige Vagtværnsfolk og en Del af Kvarterets Beboere kommet til, og de fulgte paa Afstand Bortførelsesforsøget. Den unge Pige blev slæbt med ned ad Prinsessegade i Retning mod Baadsmandsstræde. Et godt Stykke paa den anden Side af Kirken slap de uniformerede Mænd imidlertid den unge Dame, formentlig fordi der var kommet en stor og højst interesseret Menneskemængde til. I Mellemtiden var der ringet til Københavns kommunale Vagtværn, som under de foreliggende Omstændigheder dog ikke kunde gribe ind. Endvidere havde man ringet til det tyske Politi. Der kom ogsaa en lille Personbil paa Rekognoscering, men da var de uniformerede Mænd borte, og Bilen forsvandt igen. De to unge


364

Damer, den forulempede og hendes Søster, blev fulgt hjem af Folk fra det lokale Vagtværn.

Stjaalet Pengekasse med 7.000 Kr. Tirsdag Aften ved Lukketid dukkede 3 revolverbevæbnede Mænd op i Møbelforretningen Sundevedsgade 21. Indehaveren og hans Ekspeditrice blev holdt op. Mændene forsvandt med Pengekassen, som indeholdt ca. 7.000 Kr.

Saaret under "hold-up". Ved Middagstid Tirsdag indfandt der sig nogle revolverbevæbnede Mænd i Valby Maskinfabrik. To af dem henvendte sig til Vagtmanden i Taarnet, V. Gregersen, Bredahlsvej 15, og truede med at smide en Bombe op i Taarnet, dersom han ikke kom ned. Han kom herefter ned og blev tvunget til at vise Vej til det Sted, hvor Vaabnene opbevaredes, men da de befandt sig midt i en lang Gang, vendte Gregersen sig pludselig mod den ene Mand og greb hans Vaaben. Den paagældende raabte: "Jeg overgiver mig". Hans Kammerat vendte sig imidlertid øjeblikkelig mod Gregersen og skød ham i Benene. Sabotørerne forlod herefter Fabrikkens Omraade. Vagtmanden blev indlagt paa Rigshospitalet.

Gaderazziaerne. Tirsdag Aften var der paany Razzia paa Hovedbanegaarden og i Kvarteret deromkring.

Togattentater. Tirsdag Aften blev der ifølge Meddelelse fra Togkontoret foretaget en Sprængning mod et tysk Enhedstog mellem Stilling og Skanderborg. Tenderen blev afsporet med bageste Trock. Der er nu Venstresporskørsel mellem Skanderborg og Stilling. - Natten til idag er 3 Sporskifter sprængt og en Indkørselsmast beskadiget paa Løsning Station. - Paa Alling Station sprængtes 2 Sporskifter, og desuden konstateres en Sprængning paa Hovedsporlinien. Toggangen maatte indstilles, men ventes at blive genoptaget idag til Formiddag. Paa følgende Strækninger har Toggangen været indstillet som Følge af formodet Sabotage: Daugaard-Vejle, og paa Fyn Holmestrup-Odense og Holmestrup-Tommerup.

Brandvæsenets Ambulance maatte Natten til Onsdag Kl. 0,45 hente en tysk Soldat, som paa Fælledvejens Politistation havde skudt sig i venstre Fod. Ogsaa i Shellhuset hentede man en Mand (en SS-Mand), som havde skudt sig i venstre Ben. Begge de saarede blev indlagt paa Nyelandsvej Lazaret.

Københavns Brandvæsen havde i det sidste Vagtdøgn 68 Ambulanceudrykninger.

Frederiksberg Brandvæsen og Vagtværn: Intet at berette.

Gentofte Brandvæsen og Vagtværn: Intet at berette.

Københavns Vagtværn heller ikke noget særligt i Nattens Løb.


365

Provinsen.

Tarm: Tirsdag Aften nedbrændte Tarm Stole- og Møbelfabriks store Trælager, hovedsagelig bestaaende af Krydsfiner. Mange af de færdige Møbler blev ogsaa ødelagt. Branden menes at være paasat.

Aarhus: Om den, tidligere omtalte Sabotage mod Automobilværkstedet Kirkegaardsvej 10 gives nu følgende yderligere Oplysninger: 6 Sabotører ankom til Værkstedet, de 4 gik ind, medens de 2 holdt Vagt uden for. Arbejderne blev holdt op, og fik først Lov til at forlade Bygningen, da de fire Mand havde anbragt Bomberne. Da Arbejderne saa, at Sabotørerne anbragte en Bombe et saadant Sted, at en Beboelsesejendom i Baggaarden ikke kunde undgaa at blive ødelagt ved Eksplosionen, gjorde de Mændene opmærksom paa dette, hvorefter Bomben blev anbragt et andet Sted i Virksomheden. I Baggaarden løb en Del Børn og legede; ogsaa disse blev fjernede, inden Arbejderne og Sabotørerne forlod Værkstedet. Ved Eksplosionerne blev Værkstedet fuldstændig raseret, og der udbrød Brand. Der ødelagdes nogle Biler; Skaden anslaas ialt til mellem 50.000 og 100.000 Kr.

 

Torsdag den 2. November 1944.

Antallet af dræbte Danskere ved Luftangrebet paa Aarhus er nu opgjort til 17, desuden er der paa Kommunehospitalet indlagt 25 saarede. Af de dræbte er yderligere identificeret: Ellen Hansen, Møllevej 39 (eller Møllevangsvej 34); Elly Jensen, Silkeborgvej 19, Murer Anders Kristian Jørgensen, Peder Skramsgade 42, Murer Harald Jørgensen, Stadionallé 9, Knud K. Olesen, Arbejdsmand Søren Marius Sørensen, Guldbergsgade 141, Else Johanne Johansen, Klostergade 70, Elektriker Evald Severin Sørensen, Borupsgade 18.

Det er godtgjort, at Gestapochefen for Jylland, Schwitzgibel, er dræbt, idet man Onsdag Formiddag har fremdraget hans Lig blandt Ruinerne. Ogsaa hans Næstkommanderende, Rothenburg, er dræbt. Fra tysk Side bevares Tavshed med Hensyn til Antallet af dræbte, ligesom der intet foreligger oplyst om dræbte Danskere i Kollegium 4 og 5. Dels har der her opholdt sig en Del Danskere i tysk Tjeneste, dels formenes der ogsaa at have været nogle danske Fanger.

Episode paa Linie 19. Da en Linie 19-Sporvogn Kl. 11,25 Onsdag Formiddag passerede Nr. 8 B i Rantzausgade, lød en Række Skud inde i Bivognen. En Mand styrtede ud fra Forperronen og faldt med Hovedet ind mod Fortovet. Vognstyreren og en Konduktør saa ham svinge med en Revolver, som imidlertid senere er forsvundet. Manden var ramt af flere Skud i Maven, men kunde dog opgive Adressen: Shellhuset. Han


366

blev saa i Brandvæsenets Ambulance kørt til Lazarettet paa Nyelandsvej. Manden er den tidligere Politibetjent Rudolf Petersen, en nær Ven af den tidligere dræbte Sillemann.

Der synes at være en Del Mystik omkring Episoden. Saaledes har det tyske Sikkerhedspoliti efterlyst Liget af en Mand, som skulde være dræbt under Skudvekslingen ved samme Lejlighed, hvilket man dog ikke fra dansk Side kender noget til. Brandvæsenet mødte med to Ambulancer, da Meldingen lød paa, at der var flere saarede, men da Ambulancerne kom frem, var kun den haardtsaarede Rudolf Petersen paa Stedet. Det tyske Sikkerhedspoliti hævder imidlertid, at der virkelig er skudt en Mand i Forbindelse med Attentatet.

Gaderazziaerne fortsætter. Atter Onsdag Aften blev der foretaget Gaderazziaer, bl. a. ved Svanemøllen, paa Frederiksberg og ved Enghave Plads. Saavidt man har kunnet faa oplyst, drejer det sig om Visitationer af tilsvarende Art som tidligere.

Ukendt Politimand dræbt. Brandvæsenets Ambulance hentede Onsdag Aften Kl. 22,52 en ukendt Politimand, som var dræbt ved Skud i Brystet. Udrykningen var til Gudenaavej 35, og Liget blev bragt til Lazarettet paa Nyelandsvej. De nærmere Enkeltheder savnes.

Revolverrøveri paa Kafe? Københavns Vagtværn blev Onsdag Aften Kl. 22,30 alarmeret til Kafe "Bauer" i Viborggade, hvor et Revolverrøveri skulde være under Udvikling. Da Vagtværnets Udrykningshold kom til Kafeen, var denne besat af "Sommerfolk". Vagtværnet trak sig straks tilbage.

Vagtværnet raabt an ved Dagmarhus. Da en af Vagtværnets Patrouiller sent Onsdag Aften gik forbi Dagmarhus langs den uafspærrede Del paa Vestre Boulevard, blev der raabt inde fra Afspærringen: "Det er Vagtværnet. Forsvind øjeblikkelig, eller Vi skyder." Raabet kom fra en Gruppe Mennesker, som stod inde blandt de parkerede Biler bag Afspærringen. I Fremtiden lægger Vagtværnets patrouiller Ruten om ad Vestervoldgade [i. e. Vester Voldgade], saaledes at de ikke kommer i Nærheden af Dagmarhus.

Københavns Brandvæsen havde i sidste Døgn 53 Ambulanceudrykninger.

Frederiksberg Vagtværn rykkede Onsdag Aften ud til et større Slagsmaal paa Restaurant "Du Prop", Fuglevangsvej 14, hvor der blev foretaget et Par Anholdelser.

Frederiksberg Brandvæsen, Gentofte Brandvæsen og Gentofte Vagtværn har intet særligt at berette.


367

Priorinden løsladt. Den anholdte Priorinde for Assumptionsklostret paa Bernstorffsvej er atter blevet løsladt.

Togkontoret har i Dag til Morgen intet særligt at berette.

Arrestationer. Natten til Onsdag arresterede det tyske Politi 3 Medlemmer af Vordingborg Borgerværn, Købmand Hans Petersen, Barber Friman Nielsen og Bogbinder Breuning. - I Haderslev blev Overbetjent J. Munk, Jels, Mandag Middag anholdt af det tyske Feldgendarmeri. Tyskerne tog Overbetjentens Tjenestevogn med. Muligvis skyldes Anholdelsen, at han efter Politiets Opløsning skal have benyttet sit Automobil til forskellige Køreture. I Haderslev Amt er endvidere anholdt Hans Ejnar Ludvigsen, Skodborg. Han menes at have overtraadt et Paabud om ikke at komme paa de af hans Marker, der er inddraget i de tyske Arbejder. - Mandag og Tirsdag har Tyskerne foretaget Razziaer i Varde. Der er atter arresteret nogle af Byens Borgere, men de nærmere Oplysninger mangler endnu.

125.000 Kr. røvet under Transport fra Banken til Raadhusets Hovedkasse.
De to Raadhusbetjente med Pengene førtes ud til Utterslev
Mose, hvor Røveriet afsluttedes.

Under dramatiske Omstændigheder blev der i Formiddags ved 10,15 Tiden røvet 125.000 Kr., som var under Transport fra Privatbankens Raadhus-Afdeling til Københavns Kommunes Hovedkasse. Pengetransporten udførtes af to Raadhusbetjente, som giver følgende Fremstilling af Røveriet.

- Da vi var ud for Industribygningen og passerede forbi en Bil, som holdt stille med aabne Døre, blev der stukket en Revolver i Siden paa os. "Vil De staa ind i Bilen," blev der sagt. Da vi vægrede os ved at efterkomme Ordren, blev der tilføjet: "Ja, det er sgu Alvor." Vi blev saa tvunget ind i Bilen, hvor der foruden Chaufføren var to Mand, de aktive ved Røveriet. Den ene af disse førte Ordet, og naar han henvendte sig til den anden, skete det i et fremmed Sprog, vistnok Engelsk. Bilen kørte forbi Hovedbanegaarden ned gennem Vesterbros Sidegader og endte ved en Bro ude i Utterslev Mose. Pengetasken var i Mellemtiden blevet stukket ned i en Sæk. Forinden Røverne kvitterede os, spurgte de, om vi havde 10-Ører. Vi havde tre 10-Ører paa os, og dem maatte vi ogsaa aflevere. Til Gengæld stak de os 10 Kroner med den Bemærkning: "Saa, nu kan d'Herrer køre hjem igen."

Noget nøjagtigt Signalement af Røverne har Raadhusbetjentene ikke kunnet give, ligesom de heller ikke kan give nærmere Oplysninger om Vognen, da de ved Hjemsendelsen fra Utterslev Mose blev kommanderet til at se lige ud og ikke vende sig om paa den første Strækning.


368

Fredag den 3. November 1944.

Direktør J. Havemann dræbt. Torsdag Aften er Direktør J. Havemann, Indehaveren af Havemanns Magasin paa Vesterbrogade, blevet skudt i sin Villa, Nyvej 9. Frederiksberg Vagtværn, som blev tilkaldt en Timestid efter at Drabet havde fundet Sted, oplyser, at der er anvendt 11 mm Kugler, som formentlig maa hidrøre fra en Maskinpistol. Familien har over for Vagtværnet opgivet, at man var samlet i Vinterhaven, da en Rude blev slaaet ind. Grosserer Havemann rejste sig for at foretage nærmere Undersøgelse og rullede Mørklægningsgardinet op. I det samme blev han ramt af et Skud i Hjertet og faldt død om. Direktør Havemann var 74 Aar.

Tysk Politi hos Direktør F. E. Jensen. KL. 2,45 i Nat blev Frederiksberg Vagtværn ringet op af Direktør F. E. Jensen fra dennes Embedsbolig ved Statsradiofonien. Der var ringet gentagne Gange paa Døren og sagt, at det var det tyske Politi. Da der senere blev stukket et tysk Politi-Legitimationskort ind gennem Brevsprækken, og Direktøren var klar over, at han virkelig stod over for det tyske Politi, lukkede han op. I Mellemtiden var Vagtværnet kommet til Stede, men blev afvist ved Indgangsdøren med en Bemærkning om, at "den Affære skal vi nok selv ordne". Til Morgen oplyses, at Henvendelsen ikke gjaldt Direktør F. E. Jensen, men dennes Søn, som ikke var til Stede. Det tyske Politi truede en Overgang med at anholde Direktør F. E. Jensen selv, men nøjedes dog med at gennemsøge Lejligheden. Familien vidste ikke noget om Sønnens Opholdssted.

Revolveroverfald paa Enghavevej 152. Som omtalt i Morgenbladene blev Ejendomsinspektør Larsen og Familie Torsdag Aften overfaldet af revolverbevæbnede Mænd i deres Lejlighed, Enghavevej 152. Københavns Vagtværn blev tilkaldt og opgiver udover, hvad der staar i Bladene, at en af de revolverbevæbnede Mænd efterlod sin Hat (brun) og Briller. Han beskrives som ca. 175 cm høj, mørkt Haar, og iført mørk Regnfrakke. Umiddelbart efter at Vagtværnet var kommet til Stede, ankom ogsaa Sommerfolk, hvorefter Lederen af Vagtværnets Udrykningshold samlede sit Mandskab og kørte tilbage til Hovedstationen efter at have gennemsøgt Gaarden.

Paa Udkig efter tidligere Politimænd. Torsdag Eftermiddag er Overbetjent Munkholm anholdt paa Hovedbanegaarden. Det oplyses i denne Forbindelse, at der skal være Folk paa Hovedbanegaarden, som holder Udkig efter forhenværende Politimænd og eftersøgte Personer.

Arresteret. Direktør i Københavns Ejendoms-Forvaltning D. G. Diemer er Fredag den 27. Oktober blevet anholdt i sit Hjem i Skodsborg. Han


369

menes nu at være overført til Vestre Fængsel. - Desuden er tidligere Kontorist i Luftværnet, Undergruppefører Mikkelsen, Fælledvejens Brandstation, blevet arresteret. Han sigtes for at have været i Forbindelse med en Del allerede anholdte Personer, som siges at have raadet over et hemmeligt Vaabenlager. Hermed menes, at Sigtelsen fra tysk Side gaar ud paa Besiddelse af Vaabenlager.

Revision af Adressekort. I sidste Uge tilstillede det tyske Politi Folkeregistreret 200 Personadresser, som man ønskede kontrolleret. Undersøgelsen viste, at de paagældende alle var tidligere straffede og nogle af dem efterlyst af vort eget Politi. Siden har der kun været Forespørgsel paa ganske enkelte Personer, som ogsaa er tidligere straffede. I Lørdags stilledes man imidlertid over for en ny Situation, idet en Gestapo-Mand henvendte sig til Kontorchef Kjeld Johansen og forlangte selv at faa Adgang til Registret, hvad man pure nægtede ham med det Resultat, at Manden truede. Først vilde Gestapo-Manden ikke sige, hvilket Navn han søgte, men gik senere med til at opgive det til Kontorchefen. Det viste sig, at den paagældende slet ikke var registreret her. Meddelelse om Episoden er tilstillet Indenrigsministeriet.

Fundet dræbt. Torsdag Aften blev der fundet en arbejdsklædt Mand dræbt paa Jernbanestien Nord for Klampenborg. Han var dræbt ved 4-5 Skud i Brystet, havde ingen Papirer paa sig og er endnu ikke identificeret.

Luftangrebet paa Aarhus Universitetsby. Blandt de saarede Danske ved Luftangrebet er ogsaa Kjeld Helweg Larsen, der har været ansat ved "Fædrelandet".

Det oplyses, at der stadig arbejdes med Udgravningsarbejde i Ruinerne af Kollegierne 4 og 5, hvor man i Løbet af Onsdagen skal have fremdraget Ligene af 15 Danskere. Luftangrebet har krævet sit 18. Offer blandt Aarhusianerne, idet Tømrer Hilmer Michael Ancher, Gertrud Rasks Vej 1, er død af sine Kvæstelser. De øvrige saarede med Undtagelse af en enkelt befinder sig efter Omstændighederne godt.

Jernbanesabotage. Om hvad der er sket paa det danske Jernbanenet Natten til i Dag giver Togkontoret følgende Oplysninger:

Kl. 22,45, Aarhus Ø-Station: Sporskifterne 3 T 13 og 17 er sprængt, 8 Skinner skal udveksles. Kl. 22,30, Aarhus H-Stations østlige Plads: Hjertestykkerne i Sporskifterne 634, 635, 636 A og B og 668 sprængt. Forbindelserne Aarhus H-Aarhus Ø/Aarhus Havn spærret. Der indlægges midlertidige Sporskifter. Trafiken Aarhus H til Aarhus Sydhavn ventes genoptaget Kl. 9. For Eftersyn af Sporene har Trafiken til og fra Aarhus Rangerbanegaard været indstillet til Kl. 0,30 og Trafiken til og fra Aarhus H mod Nord til Kl. 2,20 og mod Syd til Kl. 3,05. Baade Aar-


370

hus Ø og Aarhus H-Stationer blev forud underrettet om, at der var anbragt Bomber paa Jernbanens Omraade, Aarhus Ø-Station af en bevæbnet civil Mandsperson, Aarhus H-Station ved en anonym Opringning fra Byen.

Endvidere er paa Troldhede-Kolding-Vejen Jernbane sket Sprængning mellem Stakroge og Sandet. Privatbanen venter Trafiken genoptaget Kl. ca. 7.

Røvet Tøjet paa den overfaldne. Skibsbygger Ratlef, boende Sct. Paulsgade 53, blev ved 1,30-Tiden i Nat overfaldet i Klerkegade, slaaet i Ansigtet og delvis frarøvet det Tøj, han havde paa. Den overfaldne Skibsbygger blev kørt til Kommunehospitalet.

Københavns Vagtværn har anholdt en Person ved Navn Erling Andersen, der paa Spiserestauranten "Osborne" er blevet genkendt som Deltager i et hold up mod Kommunalarbejder Viggo Jensen, Frederiksberg Bredegade. Kommunalarbejderen blev ved denne Lejlighed frarøvet 250 Kr.

Københavns Brandvæsen havde i det sidste Vagtdøgn 50 Ambulanceudrykninger.

Provinsen.

Haderslev: Amtslæge Lauritzen er blevet anholdt af Gestapo og ført til Kolding.

Aalborg: Onsdag Aften skete der Eksplosioner i Kedelsmedien paa Aalborg Værft. Der var anbragt Bomber i 3 Kedler, og Eksplosionerne var saa voldsomme, at de tykke Jernplader blev fuldstændig flænget. Der anrettedes ogsaa betydelig Skade paa selve Kedelsmedien, men ingen Mennesker kom til Skade. De 3 Kedler skulde, efter hvad der opgives, afleveres til et andet dansk Værft.

Aarhus: Torsdag Formiddag blev Arbejderne paa Frederiksbjerg Autohandel, Jægergaardsgade 101, holdt op af 3 revolverbevæbnede Mænd. Der blev udlagt 4 Bomber, hvoraf de 3 eksploderede og anrettede Skade paa nogle Biler. Den fjerde eksploderede ikke.

- Torsdag Aften eksploderede en Krudtbombe paa Loftet i Ejendommen, Volden 18, hvor der bor 3 Familier. Fru Rudolf Nielsen havde i Forvejen hørt to Mænd gaa oppe paa Loftet og set dem skyndsomst forsvinde. Hun opdagede i det samme Bomben med den rygende Lunte og naaede lige at faa advaret Husets øvrige Beboere, saa de kom væk inden Eksplosion skete. Der anrettedes betydelig materiel Skade. Man mener, der er Tale om en privat Hævnakt.

Esbjerg: De 80-90 Arbejdere paa Esbjerg Tovværksfabrik blev Onsdag Aften holdt op af 2 maskerede Mænd, der var bevæbnet med Maskin-


371

pistoler. Arbejderne blev dirigeret ned i Beskyttelsesrummet, hvorefter den ene af Mændene anbragte en Bombe i Virksomhedens Transformatorstation, som sprang i Luften.

Aarsagen til Sabotagen var formentlig, at Tyskerne længe havde insisteret paa at faa ført en Ledning til Højspændingsnettet netop gennem denne Transformator. Herimod var der protesteret fra Fabrikkens Side, da man frygtede Sabotage.

Silkeborg: Tirsdag Aften blev de tyske Telefonledninger overskaaret ved Stadion Allé. Der kom omgaaende stærkt tysk Mandskab til Stede, og der foretoges gennemgribende Razziaer i Kvarteret. Alle Fodgængere blev kropsvisiteret, og Biler blev standset og gennemsøgt.

Horsens: Onsdag Aften skete en Eksplosion, som hørtes over hele Byen. Det har dog ikke været muligt at finde Eksplosionsstedet. Man mener, at Bomben er sprunget et Sted paa den store aabne Plads mellem Emil Møllers Gade og Horsens Banegaard. En Del Ruder knustes, og en Del Sprængstykker er gaaet ind i Husene, men ingen Mennesker er kommet til Skade.

Grindsted: Det tyske Sikkerhedspoliti har arresteret en yngre Gaardejer, dennes Tjenestekarl samt den 60-aarige Overlærer Sørensen, Grindsted. Gaardejeren og Karlen havde hjulpet en tysk Desertør til at faa civile Klæder, og Overlæreren, der kan Tysk, skal have fungeret som Tolk.

- Under den første Razzia for 3 Uger siden blev ogsaa anholdt Fru Ingeniør Lundsgaard, Grindstedværket. Fruen er for nogle Dage siden blevet løsladt.

Endnu en Eksplosion i Aarhus. Torsdag Kl. 13 skete endnu en Bombeeksplosion i Aarhus. Den indtraf i Bülow & Co.'s Værksteder paa Trøjborgvej. I Forvejen havde Sabotørerne raadet Kvarterets Beboere til at lukke Vinduerne op for ikke at faa Ruderne knust.

Anholdelsen af Kaptajn Krieger. Kaptajn Krieger, der forleden blev indsat i tysk Fængsel Syd for Helsingør, har forespurgt det tyske Politi, hvad der var Aarsagen til Anholdelsen. Der er svaret, at dette først kan oplyses om nogle Dage. Man mener dog, at der ikke er Tale om alvorlige Beskyldninger.

 

Lørdag den 4. November 1944.

Razzia paa Raadhuspladsen. Fredag Eftermiddag Kl. 16 startede det tyske Politi en omfattende Razzia paa Raadhuspladsen. Alle Gader blev spærret i Udmundingen til Raadhuspladsen, og al Sporvognstrafik stand


372

set. Alle, der var paa Pladsen, ogsaa Arbejderne i Bunkersudgravningerne, blev drevet sammen ved Pipers Hjørne ved Jernbanegade, og her samledes snart en betydelig Mængde Mennesker. Hver enkelt blev visiteret og maatte forevise Legitimationskort. Saa vidt vides blev ingen tilbageholdt, og det lader til, at der ikke er fundet noget mistænkeligt. Razziaen foraarsagede betydelige Forstyrrelser i Trafikken, da det var lige ved Begyndelsen af Myldretiden. Paa alle Linier holdt lange Rækker af Sporvogne, saaledes ad Nørrevold [i. e. Nørre Vold] helt op forbi Nørreport. Trafikken begyndte at komme igang igen efter en halv Times Forløb, men der gik et Par Timer, inden Sporvognstrafikken var nogenlunde normal, og saa sent som ved 18-Tiden var Sporvognene mere overfyldt end sædvanlig.

Ogsaa andre Steder i Byen var der Razziaer, saaledes paa Østergade ved Ny Østergade, ved Holmens Kanal, paa Hjørnet Skindergade-Klosterstræde, paa Toftegaardsplads [i. e. Toftegårds Plads] og i Lyrskovsgade.

Nye Arrestationer. Der foreligger nu en officiel Indberetning om, at det tyske Politi den 21. Oktober har foretaget følgende Arrestationer i Aarhus: Maskinarbejder Kaj Aage Andersen, Niels Hartvig Sehested Bach, Arbejdsmand Egon Christensen, Arbejdsmand Evald Vorbæk Due, Smed Carlo Emanuel Hansen, Hjælpearbejder Willy Hjarsbæk, Arbejdsmand Harry Fogsgaard Holm, Arbejdsmand Kaare Jensen, Arbejdsmand Martin Kristian Jørgensen, Arbejder Eduard Karow, Arbejder Knud Erik Karlsen, Arbejder Christian Rasmussen og Havnearbejder Harry Edvard Sørensen.

Det indberettes videre, at tre Personer er løsladt: Gartnerne Willy Justesen og Amdi Worm samt Stentrykker Olsen. - I Masnedsund Lørdag den 28. Oktober anholdtes Arbejdsmand Carlo Christensen, Gl. Jernbanestation, og Arbejdsmand Alfred Frederik van der Wehle, Overnatningsbygningen.

Fra Skelskør meldes, at Inspektøren paa Gigtsanatoriet er anholdt af Gestapo, efter at der Natten til Onsdag havde været Husundersøgelse hos ham.

Fra Sogneraadsformanden i Førslev er indberettet, at Gestapo Natten til Tirsdag har foretaget Husundersøgelse paa Børnehjemmet Holsteinsminde og derefter anholdt Forstander Hjermind og samtlige 5 Lærere; Aarsagen menes at være at de har haft Kendskab til Vaabenlagre.

I Varde er Politikontorist Grønhøj arresteret Natten til den 1. November. Fra Vejle er indberettet, at det tyske Sikkerhedspoliti i Ugens Løb har arresteret 11 Personer i Kommunen. Man kender endnu ikke deres Navne. - I Sorø har Gestapo Natten til Onsdag anholdt Realskolelærer Leth. Aarsagen til Anholdelsen er ikke bekendt, men staar muligvis i Forbindelse med, at Lærer Leth er et fremtrædende Medlem af Terrænsportsforeningen. - En Indberetning fra Aabenraa-Sønderborg Amt med-


373

deler, at Hans Ejnar Noysen, boende i København, er blevet arresteret unde [i. e. under] et Besøg i Løjt Sogn. Endvidere har det tyske Sikkerhedspoliti eftersøgt Forpagter Claus Christensen, Lavensby, og Formand for Ungdomsforeningen Gaardejer Mathias Matthiassen, Lunden. Begge var dog forsvunden.

Løsladt. Læge A. Gullestrup, Give i Vejle Amt, Planteskolebestyrer Palle Lund, Vejle, Vognmand Christian Jensen, Vejle, og Direktør Sommerfeldt, "Philips Radio", København, er blevet løsladt.

Røveriet paa Rodekontoret. Om det i Morgenbladene omtalte Røveri paa Rodekontoret, Parkstykket 5, kan yderligere oplyses, at Kontoret i Forvejen havde faaet Mistanke om, at et eller andet var i Gære, og det var derfor, man havde tilkaldt de 4-5 Mand fra Vagtværnet. Røveriet udviklede sig nogenlunde som beskrevet i den officielle Fællesmeddelelse til Bladene. Den anholdte Røver er overgivet til Statsadvokaten.

Pastor Sandbæk saaret. Der vil formentlig i Løbet af i Dag blive udsendt en Liste gennem Røde Kors over de Danskere, der er blevet dræbt eller saaret i Aarhus Universitets Kollegie 4 og 5. Det vides, at Pastor Sandbæk er haardt saaret, endvidere oplyses, at to Kvinder fra Hammel, en Moder og Datter, er mellem de dræbte. Man har Fredag fremdraget yderligere tre Omkomne i Kollegiernes Ruiner, saaledes at det samlede Antal Dræbte her nu opgaar til 18. Herunder er formentlig ikke blot Danske i tysk Tjeneste, men ogsaa nogle Fanger, idet disse formentlig ikke, som først antaget, var ført bort i Frokostpavsen, men vistnok opholdt sig i Kældrene. Det oplyses Fredag Aften, at de tre saarede Arkitekter har det daarligt. Arkitekt Windeleff er stadig bevidstløs, det samme gælder Arkitekt Boye Rasmussen, og begges Tilstand er alvorlig. Universitetsarkitekt Møller har to Gange Fredag faaet Blodtransfusion, men man nærer Tvivl om, at han kan overleve Ulykken. Tømrer Jeppesens Tilstand betegnes som haabløs.

Persontrafikken paa de tyske Rigsbaner. Nordschleswigsche Zeitung skriver Fredag, at den tyske Rigsbanedirektion i Hamburg har bekendtgjort, at der fra den 5. November og indtil videre ikke kan finde Persontrafik Sted paa Jernbanerne inden for Rigsbanedirektionens Omraade, herunder altsaa ogsaa Slesvig-Holsten. Orlovstog er dog undtagne.

Sprængning af Jernbanespor. Togkontoret oplyste til Morgen, at to Sporskifter paa Pjedsted Station Nord for Fredericia blev sprængt Fredag Aften. Samtidig fandt Sprængninger Sted paa begge Spor mellem Pjedsted og Fredericia. Nogle Skinner maatte udskiftes, og Trafikken indstilles hele Natten.


374

Stort Tyveri under Opklaring. Den 27. Oktober blev ved et Indbrud i Fabriken Ginge stjaalet store Mængder af Raasæbe. Paa Grundlag af et anonymt Brev til Fabrikken er det formentlig nu lykkedes at naa frem til Tyvekosterne. I Gladsaxe har man anholdt Vognmanden, som kørte for Tyvene; han hedder Svend Aage Sigfred Larsen og bor Mosevej 30. Over for Vagtværnet paastaar han imidlertid, at han havde ladet sig hyre i Beruselse, men i hans Garage har man siden fundet et Oplag af Raasæbe i Tønder og andre Varer, som stammede fra Tyveriet paa Ginge. Vognmanden blev arresteret i Vagtværnets Kælder, men brød siden ud. I Aftes blev der i samme Sag foretaget en anden Anholdelse. Det drejer sig om en tidligere straffet Arbejdsmand.

Han har nægtet sig skyldig, men er blevet indsat i Arresten paa Blegdamsvej.

Vagtværnet i København, Gentofte og Frederiksberg har intet særligt at berette fra Nattens Løb.

Det samme er Tilfældet for Brandvæsenets Vedkommende i de tre Kommuner. Københavns Brandvæsen havde i sidste Vagtdøgn 48 Ambulanceudrykninger. Ingen skudt eller saaret.

Provinsen.

Aarhus: En beruset tysk Underofficer skød Torsdag Aften paa Spadserende paa Storetorv. Cigarhandler Mortensen, Klostertorvet 3, og Kobbersmed Sørensen, Silkeborgvej 34, blev haardt saaret. Det menes, at de er stødt sammen med Soldaten i Mørket.

Slagelse: Borgmesteren i Slagelse har telefonisk meddelt Udenrigsministeriet, at der i Byen er oprettet en Patrulje af Schalburgkorpset paa ca. 35 Mand. Patruljen giver sig kun af med at kontrollere Automobilkørslen, navnlig om Køretilladelserne er i Orden. Patruljen optræder hovedsageligt paa Landevejene uden for Byen, men har i enkelte Tilfælde optraadt i Købstaden.

Svendborg: Torsdag Aften blev der kastet en Haandgranat eller anden Sprængladning ind hos Ingeniør S. F. Andersen, Troense. Dagligstuen blev fuldstændig ødelagt, men ingen Mennesker kom til Skade, da Familien netop var gaaet til Ro i Soveværelset paa 1. Sal.

 

Mandag den 6. November 1944.

Pengerøveri fra Kommunen. I Fredags blev der foruden Røveriet fra Rodekontoret, Parkstykket 5, begaaet et Røveri, hvorved der blev stjaalet ca. 5.000 Kr. fra Stadsingeniørens Direktorat. Tre Mand fra Kommunen ankom i Taxabil til Stadsingeniørens Direktorats 8. Vejdistrikt,


375

Møntmestervej 6, med Lønninger. De blev alle tre holdt op sammen med Taxachaufføren og frarøvet de medbragte Penge. Røveriet blev udført af tre revolverbevæbnede Mænd.

Fundet skudt. Natten til Søndag blev Brandvæsenets Ambulance kaldt til Langdraget 1 ved Grøndals Parkvej, hvor. to Mennesker, en Mand og en Kvinde, var fundet skudt i Hovedet. Manden var død, hvorimod Kvinden endnu levede, da Ambulancen kom til Stede. Ingen af dem er blevet identificeret.

Saaret i Saxogade. Lørdag Aften blev Vognmand Hansen, Ellebækgade 49, skudt ud for Saxogade 66. Han blev ramt i Munden, Halsen og det højre Ben. I stærkt medtaget Tilstand blev han bragt til Kommunehospitalet.

Sabotage. Lørdag Eftermiddag skete der en Eksplosion i Johnson Larsens kemiske Fabrikker "National", Frederik d. VII's Gade 26. Den største Del af Virksomheden blev ødelagt af Brand. Aarsagen til Eksplosionen er endnu ikke konstateret, men det menes, at det drejer sig om Sabotage.

Saaret i Slotsgade. Sent Lørdag Aften blev Brandvæsenets Ambulance kaldt til Ejendommen, Slotsgade 9[.] En Mand fra Baggesensgade 28 med Efternavnet Jensen var blevet skudt i venstre Side. Han blev kørt til Rigshospitalet.

Episode paa Vagtværnets Hovedstation. Ved 11,30-Tiden Søndag Aften traf nogle Folk fra Københavns Vagtværn paa Hjørnet af Rantzausgade og Struenseegade en Familie i Slagsmaal. Familien, som var for hjemadgaaende, bestod af Havnearbejder Axel Willy Halle, Struenseegade 37, Hustru og 16-aarige Søn. De havde indbyrdes beskyldt hinanden for at være Stikkere og Tyve og havde ogsaa henvist til den tyske Værnemagt og Shellhuset. Familien blev taget med ind paa Vagtværnets Hovedstation, men da det hele havde Karakter af et privat Opgør, afviste Vagtværnet Sagen. For at hindre videre Slagsmaal, blev de implicerede løsladt enkeltvis; Manden gik først, dernæst Sønnen og sidst Konen. 5 Minutter efter at den sidste var blevet sendt afsted, kom et Hold paa ca. 12 tyske Politisoldater, som efter at have sat et Maskingevær i Stilling i Farvergade forlangte at faa Adgang til Stationen, da de ellers vilde sprænge Porten. Porten blev straks lukket op, og tre Politisoldater kom ind i Kommandorummet sammen med Manden, der havde alarmeret det tyske Politi. Det viste sig, at Tyskerne havde faaet den Opfattelse, at Vagtværnet var i Færd med at løslade nogle Sabotører. Det hele havde udviklet sig saa hurtigt, at der ikke havde været Tid til Henvendelse til Magistraten eller Udenrigsministeriet, men Overvagtmesteren maatte


376

handle efter Konduite. Han forklarede Tyskerne, at det hele drejede sig om Familiestridigheder, som man havde afvist herfra. Tyskerne blev ogsaa hurtigt klar over, at der forelaa en Misforstaaelse, og trak sig tilbage sammen med Anmelderen.

Brand i "Faste Batteri". Søndag Eftermiddag udbrød der Ild i en 10 x 30 m stor Træbarak paa "Faste Batteri" ved Artillerivej paa Amager. Barakken benyttes af Værnemagten og var fyldt med Fourage og forskelligt Inventar. Da Ilden var paa sit højeste, eksploderede en Staalbeholder. Ingen Mennesker kom til Skade.

Københavns Brandvæsen havde i Vagtdøgnet, der sluttede Søndag Morgen, 70 Ambulanceudrykninger og i det følgende Vagtdøgn 55.

Gentofte Vagtværn har Søndag Eftermiddag anholdt en Mand ved Navn Finn Prehn, Vesterbrogade 109, og en Dame med ukendt Adresse, Marian Lund, der gik og rodede i Ruinerne af den sprængte og afbrændte Ejendom, Strandvejen 184, og opgav, at de havde faaet Tilladelse hertil af Kriminalrat Kopf. Det tyske Politi blev underrettet og afhentede de 2 Personer. Der oplystes intet om, hvorvidt de 2 Personer skulde have faaet en saadan Tilladelse.

Vagtværnet har iøvrigt i det sidste Døgn haft ualmindeligt travlt. Der er forekommet flere Indbrud og Tyverier af Penge og Smykker, og desuden har der været en Del Slagsmaal.

Højesteretssagfører holdt op. Til Frederiksberg Vagtværn anmeldte Højesteretssagfører H. C. Fischer Møller Lørdag Eftermiddag, at han Kl. 11,30 var blevet holdt op af 3 Mand paa Vagtelvej og frarøvet sit Legitimationskort og Penge. Den ene af Røverne havde Revolver.

Fundet død. Ejeren af Boghandelen, Frederiksberg Allé 13, er blevet fundet død i sin Forretning. Der er afgivet Rapport til Statsadvokaten.

Drabet paa Revisor Nissen. I Morgenbladene i Gaar omtaltes Drabet paa Revisor Nissen, Broholms Allé 38. Ud over Meddelelsen i Bladene kan oplyses, at den paagældende nærede tyske Sympatier.

Razzia paa Klampenborg Station. I Gaar Kl. 14,20 rykkede ca. 150 Politisoldater ind paa Klampenborg Station, som blev besat. Toggangen fortsattes normalt, men alle Rejsende blev visiteret. Kl. 15,04 forlod Politisoldaterne igen Stationen, uden at der var blevet foretaget nogen Anholdelse.

Arrestationer. I Nykøbing Falster foretog Gestapo i Fredags en Razzia, hvorunder blandt andre anholdtes Prokurist A. Wilhelmsen, Nykøbing Dampmølle, og Møllens Maskinmester Harry Jensen. Desuden blev an-


377

holdt en Del unge Mennesker, men man ved endnu ikke, hvem de paagældende er. Et Forlydende om, at Biskoppen var hentet, dementeres, men Biskoppens Gartner er blevet anholdt. I Aalborg er i det sidste Par Døgn anholdt Typograf Carl Johan Hansen, Aalborg Stiftstidende, Lagerforvalter Jens Sig. Nielsen, Smidthsvej 9, Lindholm, Cigarhandler Høy-Christensen, Lindholmsvej, Lindholm, Thomas Lauritz Nielsen, Elisabethsvej 1, Hasseris, Ove Nielsen, Eriksvej 6, Nørre Sundby, Anders Sørensen, Vestergade 47, Nørre Sundby, Christian Peter Christiansen, Søndergade 15, Skive.

Endnu en højtstaaende Gestapomand omkommet. Fra Aarhus meddeles yderligere, at foruden Gestapochefen og hans Næstkommanderende Rothenburg er ogsaa en højtstaaende Gestapo-Embedsmand ved Navn Werner omkommet. Den i Aarhus velkendte Gestapomand, Sønderjyden Johannsen var derimod forud for Angrebet forflyttet til Flensborg. Endelig dræbtes en højtstaaende Gestapo-Embedsmand, der netop var ankommet fra Frankrig for at afløse Schwitzgibel.

Jernbanesabotage. Søndag Kl. 19 skete en Sprængning under et tysk Transporttog mellem Kibæk og Troldhede. En Aksel knækkede under Maskinen, og et Skinnestykke blev revet op. Trafikken kunde dog genoptages Kl. 23,55. - Trafikken mellem Ribe og Brøns var indstillet mellem Kl. 17,50-20,12 paa Grund af formodet Sabotage, og ligeledes mellem Ry og Skanderborg mellem Kl. 23,10 og 0,30.

Søndag Formiddag fandt en Sprængning Sted mellem Skanderborg og Stilling. Eksplosionen skete under venstre Spor, men ogsaa højre Spor blev beskadiget. 2 Skinner maatte udskiftes.

Lørdag Eftermiddag opdagedes to mistænkelige Mænd paa Banelinien ved Rislev paa Næstved-Ringsted Banen. Man fandt under en Viadukt to Pakker i Avispapir, hvorfra der stak Lunter ud. Næstved Brandvæsen og CBU blev underrettet, ligesom et Tog, der lige skulde til at passere, blev holdt tilbage. Det viste sig, at der var gravet Huller under to Bærepiller i Viadukten. Værnemagten kom til og fjernede Bomberne, der var tidsindstillet med et Urværk.

Fundet Sprængstof. Fredag Morgen blev Vagtværnet i Fredericia kaldt til Ejendommen Nørrevoldgade 26 - over for Købestævnet -, hvor Beboerne i Baggaarden havde fundet nogle mystiske Kasser. De 6 af Kasserne var tomme, hvorimod de 2 var fyldt med engelske Haandbomber, fyldte Magasiner til Maskinpistoler samt Sprængblyanter. Det antages, at Kasserne er bragt ind i Gaarden i Løbet af Natten og her omlæsset. Der er hørt Støj, men de paagældende Personer menes at være blevet forstyrret. Der er i Løbet af Natten hørt Skud i Nærheden af Banegaarden, og man sætter disse Skud i Forbindelse med Fundet. Tysk Militær har afhentet Kasserne.


378

Esbjergdamper forlist. Damperen "Phønix", som er paa 1800 Tons, forliste Lørdag Eftermiddag ud for Hurup Havn. Damperen, der var lastet med Salpeter fra Norge, var gaaet paa en Mine. Det lykkedes at redde Besætningen og sætte Damperen paa Grund ved tredie Revle.

Ført til Tyskland. Forfatteren Thomas Olesen-Løkken's Søn, Murer Kjeld Olesen, er ført fra Frøslev til Tyskland. Endvidere er Elektriker Poul Phringskov, Rørdal, overført til Tyskland. Han flygtede i sin Tid fra Frøslev, men blev atter paagrebet i Aarhus.

Løsladt. Kæmneren i Aars, Aage Christiansen, der er Kredsfører for "F. D. F.", er efter nogle Maaneders Ophold i Frøslev blevet løsladt.

Provinsen.

Aarhus: Presseofficeren, Töter, i Aarhus er rejst og blevet erstattet med Sonderführer Brammer, der tidligere har været beskæftiget i Censuren paa Hotel Kongen af Danmark.

- Lørdag Aften blev en ung Mand, Børge Richs, Aaboulevarden 39, ramt af et Skud, som blev affyret af en beruset Person ud for Restaurant "Centrum". Børge Richs blev saaret i det ene Ben.

Silkeborg: Den 21-aarige stud. theol. Kaj Andersen, Søn af Telefonmontør Andersen, Viborggade, blev Lørdag Aften dræbt af et Skud fra den tyske Vagtpost paa Toldboden. Det opgives, at han skal have forsøgt at fratage Vagtposten en Pistol.

Horsens: Den nyoprettede Trævarefabrik "Ebon" paa Sønderbro, hvis Indehaver er Andreas Eriksen fra Aarhus, blev Fredag Aften ødelagt ved Brand. Ilden menes paasat, da der, kort før Branden opstod, hørtes en mindre Eksplosion.

Odense: Gestapo foretog Lørdag Aften Razzia i Restauranterne Alcazar og Autocafeen i samme Ejendom. Ca. 200 Gæster blev visiteret, en Del holdt tilbage, men de fleste heraf igen løsladt.

Hillerød: En revolverbevæbnet Røver holdt Lørdag Aften Postmesteren op paa Græsted Postkontor. Udbytte, 2.315 Kr.

Tirsdag den 7. November 1944.

Dræbte. Mandag Aften ved 21,30-Tiden opstod Skudveksling paa Hjørnet af Vestergade og Larsbjørnsstræde. Herunder blev Assistent Stig Johnson, Havnegade 1, og cand. pharm. Damgaard, Classensgade 57, dræbt. Fra tysk Side hævder man, at de var Sabotører.

I Aftenens Løb var der iøvrigt Skyderi paa Frederiksberggade ud for Restaurant "Tosca", i Havnegade, i Store Kongensgade i Nærheden af


379

Amalienborg og paa Fælledvej. Paa Fælledvej blev der fortaget Razzia i Kafé "Den røde Maske". Endvidere var der Razzia i "Gold Digger'' og i "Fattys Kro", Trommesalen.

Fundet dræbte. Paa Enghavevej ud for Nr. 60 fandtes Mandag Aften to Gestapomænd, der var dræbt ved Skud. De nærmere Enkeltheder kendes ikke.

Kørt ind i en Kolonne tyske Soldater. Ved 19-Tiden Mandag kørte en Taxavogn ind i en Kolonne tyske Soldater ud for Seruminstituttet. Kolonnen var ikke afmærket ved Lys. Ved Paakørslen blev en Underofficer dødeligt kvæstet og to Soldater haardt saaret. De saarede blev bragt ind paa Seruminstituttets Skadestue, hvor de straks kom under Behandling. Passagererne var en Herre og en Dame. Damen talte skiftevis Dansk og Tysk. Bilen væltede og brændte. De nærmere Enkeltheder savnes, da Vognens Passagerer forsvandt.

Medlem af D.N.S.A.P.'s Tremandsraad forsvundet. Inspektør Holger Johansen, Hovedbanegaardens Restaurant, er forsvundet. Der knytter sig den særlige Interesse til Hr. Holger Johansens Person, at han er Medlem af det Tremands-Raad, der efter Fritz Clausens Tilbagetræden leder D.N.S.A.P. Hr. Holger Johansen forlod Restauranten Søndag ved 24-Tiden for at tage til sit Hjem, men hertil er han ikke kommet og mødte heller ikke paa sit Arbejde i Gaar. Under disse Omstændigheder er hans Forsvinden blevet anmeldt til det tyske Politi. Først antog man, at han var bortført. Men det er siden konstateret, at han Søndag Aften har taget Afsked med flere Personer, og at han mod Sædvane har efterladt sine Nøgler i Restauranten. Efter alt at dømme er der Tale om en frivillig Forsvinden.

Drabet ved Grøndals Parkvej. Som omtalt i Gaar er der ved Langdraget 17 (i Nærheden af Grøndals Parkvej) fundet en Mand og en Kvinde skudt. Manden var død, og Kvinden dødeligt saaret, da Ambulancen kom frem. Siden er de skudte blevet identificeret som Redaktør Arthur Otto Bendixen og Hustru. Redaktør Bendixen har været Korrespondent til engelske Blade. Hans sidste Stilling er ikke kendt.

Razzia paa Kommunekontoret i Hvidovre. Det tyske Politi foretog Mandag Formiddag en Razzia paa Kommunekontoret i Hvidovre. Politiet holdt Kontoret besat hele Dagen. De medbragte en Liste med Navne og Adresser paa en Del af Kontorets Personale, og 17 af disse blev taget med, da man ud paa Aftenen forlod Kontoret, ligesom man fjernede noget Materiale fra Socialkontoret og Folkeregisteret. Hvorvidt nogen af de anholdte senere paa Aftenen er blevet frigivet, har ikke sikkert kunnet konstateres.


380

Færgeforbindelsen. Togkontoret oplyste i Dag til Morgen, at Færgeforbindelsen mellem Helsingør og Helsingborg indtil videre er standset paa tysk Foranledning.

Episode paa Vestebrogade. Ved Midnatstid blev Københavns Vagtværn kaldt til Vesterbrogade 54, hvor en af Beboerne ved Navn Nissen havde meddelt, at nogen forsøgte at sprænge Døren. Ved Ankomsten viste det sig at være det tyske Politi, som var i Virksomhed. Vagtværnets Folk gik atter ind i Vognen, men da de vilde køre, kom der nogle Mænd farende fra andre Biler. En raabte "Halt", en anden "Heraus", samtidig med at der blev affyret Skud. Da Tyskerne opdagede, at det var Vagtværnets Folk, fik de imidlertid Lov at køre.

Portier skudt. Brandvæsenets Ambulance hentede i Morges ved 6,45-Tiden en Portier Mogensen, som var blevet skudt i Ejendommen, Viktoriagade 4. Hans Bopæl er Nørrebrogade 39, 3. Han blev bragt til Kommunehospitalet med Skudsaar, men menes at være uden for alvorlig Fare.

Københavns Brandvæsen havde i sidste Vagtdøgn 70 Ambulanceudrykninger.

Frederiksberg Brandvæsen og Vagtværn intet at berette.

Gentofte Brandvæsen heller intet at berette.

Gentofte Vagtværn har ligesom det foregaaende Døgn haft forskellige Udrykninger i Anledning af Tyverier og Smaaindbrud.

Ført til Frøslev. Den kendte Motorkører Holger Sønderup er overført fra Vestre Fængsel til Frøslevlejren.

Dræbt ved Skud gennem Døren. I Lørdags blev der ringet paa hos Vagtmand Carl Nielsen, Thorsbro Vandværk. Da Carl Nielsen lukkede op, saa han en Revolver blive stukket frem. Han smækkede hurtigt Døren til, men i det samme blev der skudt igennem Døren, og han dræbtes paa Stedet. Det var Gestapo, som eftersøgte en Logerende ved Navn Kaj Rasmussen, hvilket viste sig, da de senere trængte ind i Lejligheden. Kaj Rasmussen var ikke hjemme, men Tyskerne medtog to Skrivemaskiner, der stod paa hans Værelse.

Angrebet paa Universitetsbyen i Aarhus. Der savnes stadig Underretning om den Skæbne, der er overgaaet danske Arrestanter i Kollegie 4 og 5. Der menes at have været 16 danske Arrestanter, og af disse menes 4 dræbt. Det opgives saaledes, at en Fru Philips fra København og Pastor Sandbæk skal være blandt de omkomne. Blandt de Danskere, der havde Arbejde i Kollegie 4 og 5, nævnes som Omkomne: Jenny


381

Ritaelse Jensen, Jutta Christensen, Chauffør Hans Friis Jensen, Fru Ellen Rigmor Andersen og hendes Datter, Ellen Margrethe Andersen, samt Arthur Randa. Endelig oplyses det, at Journalist Kjeld Helweg Larsen, "Fædrelandet", der fik begge Ben revet af og forskellige Kvæstelser i Hovedet, er død paa det tyske Feldlazaret.

Kartoteksrøveriet paa Folkeregistret i Aalborg. Om det i Morgenbladene omtalte Røveri af 200.000 Kartotekskort i Folkeregistret i Aalborg kan yderligere oplyses, at Byraadet Mandag Morgen skulde have haft et lukket Møde, hvori man skulde tage Stilling til en Henvendelse fra de tyske Myndigheder om Adgang til at faa visse Oplysninger i Folkeregistret.

De Mænd, som bortførte Kartoteket, lovede Kontorets Leder, at Kartoteket skulde blive leveret uskadt tilbage efter Krigen. Ogsaa Fotokopier af Kartoteket, der opbevares i en Box, blev fjernet. Det kan yderligere oplyses, at ingen af Byraadets Medlemmer ud over Borgmester Jørgensen havde Anelse om, hvad der skulde forhandles paa det lukkede Møde.

Mineeksplosion. Natten til Søndag er et Skib gaaet under i Farvandet mellem Skjoldnæs og Mommark, antagelig efter en Mineeksplosion, idet Skibet brækkede midt over. 9 Tyskere af Besætningen er stærkt forkomne indkommet til Havnen paa Ærø i en Pram. Skibet menes at have haft 100 Mand ombord. Den øvrige Besætnings Skæbne kendes endnu ikke.

I Fortsættelse af Meddelelsen i Gaar om Eksplosionsulykken, der ramte Damperen "Phønix" af Esbjerg, kan nu yderligere oplyses, at Damperen ikke direkte er stødt paa en Mine, men en Eksplosion i Nærheden var saa voldsom, at "Phønix" sprang læk og maatte sættes paa Grund. Der er nu paa Stranden mellem Dokkedal og Knarmou drevet en hel Del halve Svine- og Oksekroppe og Smørkasser i Land, og Fiskerne fortæller, at der i Havet udenfor driver store Mængder af Oksekroppe. Man regner derfor med, at et Skib er blevet minespængt ved den Eksplosion, som ogsaa skadede "Phønix", men nærmere Oplysninger savnes.

Provinsen.

Roskilde: En revolverbevæbnet, maskeret Mand tømte Søndag Aften Pengekassen paa Lille Værløse Station. Udbyttet var ca. 1.000 Kr.

- Lørdag Aften eksploderede to Bomber i Osted Savværk mellem Roskilde og Ringsted. Der opstod en Del materiel Skade, og i et nærliggende Gartneri knustes over 2.000 Ruder.

Næstved: Natten til Fredag blev Bagermester Henry Olsen, der kom gaaende paa Gaden sammen med sin Hustru, antastet af to Mænd, der


382

forlangte at se deres Legitimationskort, idet de angav at tilhøre det tyske Sikkerhedspoliti. Bagermesteren havde Kortet i sin Pung, men da han tog den frem, blev den hugget af Røverne, som herefter forsvandt. Der var ca. 150 Kr. i Pungen. Kort efter blev Bagermester Gudmund Andersen, der ligeledes var paa Vej hjem sammen med sin Hustru, antastet af de to samme Personer. Fru Andersen fik dog Lejlighed til at kaste sin Mands Pung ind i en Villahave, saaledes at Røverne i dette Tilfælde ikke fik noget økonomisk Udbytte. - Paa Grundlag af de to Bagermestres Signalement fandt Vagtværnet Fredag Aften Røverne. Vagtværnet maatte dog trække sig tilbage, da det blev truet med Revolvere. Men senere paa Aftenen kom Vagtværnsfolk atter ud for de to Mænd, som da fremviste et Ausweis fra det tyske Sikkerhedspoliti. De anmodede samtidig Vagtmændene og de mange Mennesker, som hurtigt havde samlet sig, om straks at forsvinde; da dette ikke skete i det Tempo, man ønskede, trak de Revolverne og affyrede flere Skræmmeskud.

- Krydsfinerfabrikken har været ude for et Forsøg paa Sabotage, men Sabotørerne blev overraskede og nøjedes med at smide en Aerolit-Bombe fra sig i en stor Spaansilo. Denne blev ødelagt, men Skaden var ikke større end at Virksomheden kan fortsætte uden Indskrænkning i Driften.

Rudkøbing: Ørsteds-Pavillonen er blevet overtaget af den tyske Værnemagt. Restauratricen Fru Christensen fik Besked om at flytte i Løbet af 8 Dage.

Kerteminde: En Godsvogn lastet med Træbarakker, som havde tilhørt det danske Militær, men nu skulde føres bort, er brændt paa Banegaarden.

Aarhus: To revolverbevæbnede Mænd trængte Mandag Eftermiddag ind i Helge Engkvists Maskinfabrik, Vejlby ved Aarhus, og anbragte efter at have tvunget Arbejderne til at forlade Virksomheden 6 Bomber, der ved deres Eksplosion ødelagde samtlige Maskiner.

Silkeborg: Mandag Aften blev der begaaet et Mord i Resenbro, ca. 7 km øst for Silkeborg. En Bil kørte op foran et Hus, hvori den 46-aarige Svend Meulengracht Larsen boede til Leje i et Værelse. Mændene i Bilen kaldte paa ham, og da han kom ud paa Trappen, dræbte de ham ved et Skud gennem Nakken. Larsen var kendt for sin Forbindelse med det tyske Politi.

Randers: Politibetjent Gunnar Petersen, Pontoppidansgade 7, Randers, er Natten til Torsdag blevet skudt under mystiske Omstændigheder. Petersen har i nogen Tid været "under Jorden" og har været eftersøgt af Gestapo. Familien siger, det er Selvmord, og Zoneredningskorpset siger, det er et Vaadeskud, medens andre mener, at han er blevet skudt ned under Forsøg paa Modstand, da han skulde anholdes.


383

Herning: Natten til Mandag eksploderede en Bombe i Ejendommen Bredgade 41. Eksplosionen fandt Sted. mellem Konditoriet "Trianon", der tilhører Konditor Th. Sørensen, og Brdr. Mortensens Slagterbutik. Der skete Skade paa begge Butiker, og Ruderne i Ejendommen og Nabobygningerne sprængtes.

Onsdag den 8. November 1944.

Brandvæsenets Ambulance blev i Aftes kaldt til Enghavevej 58, hvor der den foregaaende Aften var fundet to Gestapomænd dræbt. Meldingen lød paa, at flere Danske var dræbt eller saaret ved Skud fra Gestapofolk.

Da Ambulanceudrykningen naaede frem, kunde man ikke køre helt hen til Stedet, idet dette var afspærret af tyske Politisoldater. Saa vidt Ambulancefolkene kunde se i Lyset fra Ambulancernes Projektører, laa ca. seks Mænd dræbt paa Fortovet inden for det afspærrede Omraade. Det blev imidlertid ikke tilladt Ambulancefolkene at hente disse Mennesker, idet Politisoldaterne erklærede, at en Mordkommission fra Politigaarden først skulde foretage Undersøgelser.

Saa vidt det er oplyst ved Udsagn fra Beboere eller andre Vidner er der sket det, at Gestapo har afspærret et lille Omraade ved den nævnte Ejendom, og de Mandspersoner, der tilfældigt befandt sig her, blev kommanderet enten med Ryggen op mod Muren eller paa Maven ned paa Fortovet, idet de fik trykket Maskinpistoler imod sig. Derefter er de Paagældende formentlig skudt. Trafikanter, der kom til og opdagede, hvad der var paa Færde, forsøgte at undløbe, men der blev skudt efter dem, og adskillige ramtes. Disse Dræbte og Saarede fik man Tilladelse til at føre bort i Ambulance, medens de ca. seks dræbte inden for Afspærringen førtes bort af Tyskerne.

De danske Ambulancer førte to Dræbte, der var ramt af Skud i Hovedet, til Retsmedicinsk Institut. De havde ingen Papirer paa sig. To saarede, Helman Jensen, Gasværksvej 10 A og A. Olsen, Haderslevgade 31, førtes til Kommunehospitalet.

Ud for Istedgade 84 ved Restaurant "Tunesia" blev Mekaniker Møgelvang, Valdemarsgade 2 St., og Bankbud Andersen, Revalsgade 1 A, ligeledes i Aftes dræbt ved Skud, som affyredes fra den anden Side af Gaden.

Ved Vesterbrogade 63 ud for Biografen "Carlton" saaredes P. Nielsen, Valdemarsgade 31, i Brystet, og C. Svendsen, Estlandsgade 4, som ramtes i Ryggen. Den ene af de Saarede har forklaret, at der blev skudt ned ad Gaden, hvorfor han søgte Dækning i en Aabning. Paa Vej til Dækstillingen kom han ind i Lyset fra en Butiksrude. Ruden var slaaet ind, og der var sat Projektørlys paa inde fra. Da han stod i Lyset, rakte han Armene i Vejret, men alligevel blev han beskudt fra en Automobil, som kørte forbi.


384

I Dannebrogsgade ud for Nr. 4 blev i Aftes fundet en ikke identificeret Mand, som var dræbt. Han var skudt i Nakken og Brystet.

Mange Jernbanesabotager i Jylland. Den foreløbige Melding fra Togkontoret i Morges gaar ud paa, at der er begaaet en lang Række Sabotagehandlinger mod Jernbaner i Jylland. Man regner med 14 Tilfælde i det sidste Vagtdøgn. Det nævnes saaledes, at Kommandostationen i Bramminge og to Kommandostationer i Esbjerg skal være sprængt i Luften, endvidere er nogle Sporskifter i Fredericia sprængt.

Voldsmand afstraffet paa Stedet. Københavns Vagtværn blev i Aftes alarmeret fra Baggesensgade 25, hvor en Dreng paa Gaden var blevet overfaldet af en beruset Voldsmand. Da Vagtværnet kom til Stede, var en stor Menneskemængde i fuld Gang med at afstraffe Voldsmanden. Vagtværnet befriede Manden og satte ham ind i Vognen, medens Lederen af Udrykningsholdet foretog Afhøring af Drengen i en tilstødende Butik. Menneskemængden omkring Bilen begyndte efterhaanden at indtage en truende Holdning. Pludselig trak Manden en Revolver frem. og skød op gennem Bilens Loft. Derefter gik han ud af Vognen og ind paa Forsædet til Chaufføren, hvem han truede til at køre. Det lykkedes imidlertid for Chaufføren inden Starten at tage Revolveren fra Manden. Da Menneskemængden saa denne Episode, trak de Manden ud af Vognen for endnu en Gang at afstraffe ham. Lederen af Udrykningsholdet kom nu til Stede og gav Byvagterne Ordre til at benytte Stavene. Det lykkedes da ogsaa at faa den anholdte fri af Menneskemængden. Under Kørslen til Vagtværnets Hovedstation fortalte den anholdte, at han var Medlem af Vaaben SS, men han vilde ikke opgive sit Navn eller vise noget Legitimationskort. Vagtværnet tilbød, da det efterhaanden stod klart, at Manden havde Forbindelse med den tyske Værnemagt, at lade ham gaa, hvilket han dog afslog. Udenrigsministeriet blev underrettet, og Manden blev senere hentet af Gestapo. - Det er fra anden Side oplyst, at den anholdte i de sidste Dage har forbrudt sig over for flere Smaapiger. Han er Dansker.

Sabotørerne kørte med Kanonerne. En Lastbil fra Dansk Industri-Syndikat i Frihavnen blev i Gaar Formiddags standset af en halv Snes Sabotører. Det skete ved Flaskekroen paa Køgevej. Paa Vognen var 6 tyve-Millimeters Kanoner, som skulde ud til Mosede Batteri. Sabotørerne har aabenbart været helt inde i Hensigten med Transporten, for de spurgte, om "Skyde-Søren" (en Mand, der skulde indskyde Kanonerne) var med. Svaret var benægtende, men det oplystes, at han kom snart efter. Sabotørerne lod Bilen holde paa Vejen og satte sig roligt til at vente, mens de stadig holdt Mandskabet under Bevogtning. 45 Minutter efter kom "Skyde-Søren" sammen med to tyske Officerer. Ogsaa denne Bil blev holdt op, Tyskerne maatte forlade Vognen, hvorpaa Sabotørerne


385

kørte bort med begge Bilerne og Kanonerne. Det er ikke ganske klart oplyst, om "Skyde-Søren" blev taget med.

Rekonvalescenthjem beslaglagt. Marineintendantur Dienststelle har udstedt Dekret om Beslaglæggelse af Københavns Kommunes Rekonvalescenthjem ved Frederiksværk (Skjoldborg).

Stor tysk Nybygning ødelagt. Paa Odense Staalskibsværft er en stor tysk Nybygning til "Hansa" blevet ødelagt Natten til Tirsdag. Ved 2-Tiden trængte en Snes bevæbnede Sabotører ind paa Værftets Omraade og anbragte 2 store Bomber i Skibet, der laa ved Monterings-Kajen og var omtrent færdig til Aflevering. Bomberne var anbragt baade midtskibs og i Agterstavnen. Ved Eksplosionerne blev Skibet totalt raseret og sank i Løbet af ganske kort Tid. Skibet var paa 5000 Tons, og dets Værdi efter Anskaffelsessummen var 2 Mill. Kr.

Arresterede. I Aalborg har Gestapo anholdt Jørgen Evald Bramskov Jensen, Danmarksgade 13, Nikolaj Christian Øhlholm, Maren Turisgade 1, og Sylvest Kornerup-Petersen, Gandrup. - I Sønderborg er yderligere arresteret Maskinbygger Georg H. Larsen (f. 1920), Frisørsvend Peter Christensen (f. 1921) og Arbejder Jørgen Hansen Elnef (f. 1913).

Færgetrafiken. Tirsdag Aften blev Færgetrafiken Helsingør-Helsingborg genoptaget.

Københavns Brandvæsen havde det sidste Vagtdøgn 57 Ambulanceudrykninger, deraf en Del til Enghavevej, Istedgade og Vesterbrogade i Anledning af de i det foregaaende omtalte Episoder.

Frederiksberg Brandvæsen og Vagtværn: Intet særligt at berette.

Gentofte Vagtværn meddeler, at der i Nat er forøvet Hærværk i Skovriderkroen, Møbelbetræk er skaaret i Stykker, Inventar ødelagt etc.

Provinsen.

Aarhus: Blandt de omkomne ved Bombardementet af Universitetet er en ung Haderslev-Pige, Frk. Elly Weiss, der tilhørte en nazistisk Organisation. Hun var indtil fornylig beskæftiget i Berlin.

Paa Østergades Hotel (den tyske Ortskommandantur) holdtes Søndag Eftermiddag en Sørgehøjtidelighed over Flyverangrebets tyske Ofre.

Aalborg: Som tidligere meddelt blev foruden Kartotekskortene i Folkeregistret ogsaa Fotokopier af Registerkortene ført bort. Dette er gaaet til paa den Maade, at to revolverbevæbnede Mænd holdt Kommunaldirektøren op og krævede udleveret Nøgler til Boxen med Mikrofotografierne. Der maatte tilkaldes en Funktionær med Nøglerne, men det


386

skete ganske ubemærket i Telefonen. Den ene af Mændene krævede. saa en Assistent med til Landmandsbanken for at aabne Boxen. Uden for Administrationsbygningen ventede den tredie Revolvermand. Turen gik nu til Landmandsbanken, hvor Assistenten fra Kommunekontoret bad om at faa Boxen aabnet. Dette formede sig derfor som en almindelig Ekspeditionssag, og i Løbet af et Øjeblik havde de to Revolvermænd faaet udleveret Mikrofilmene, der findes paa Ruller og ikke fylder ret meget. De forsvandt straks med Byttet, og Assistenten gik tilbage til Kontoret, hvor Kommunaldirektøren havde været holdt op af den ene af Revolvermændene, indtil han var sikker paa, at Bortførelsen var afsluttet.

Varde: Som tidligere meddelt er en Del af Byens Borgere blevet arresteret, efter at der, som det hed, var forøvet Attentat mod en 16-aarig Dreng i tysk Tjeneste. De arresterede er dog alle kommet paa fri Fod igen. Det viser sig nu, at Drengen selv har forøvet "Attentatet", idet han har skudt sig i Hovedet med et Jagtgevær. Han havde meldt sig frivilligt til Tjeneste paa Østfronten. Han blev dog ikke værre medtaget ved "Selvmordsforsøget", end at han nu af Tyskerne er blevet afsendt til militær Uddannelse.

 

Torsdag den 9. November 1944.

Københavns Vagtværn blev i Aftes kaldt til Trianglen, hvor nogle civile tysktalende Mænd gik og skød med Revolver. Vagtværnets Folk slog Revolveren fra den ene, som var beruset, og tog ham med hen til Udrykningsvognen, men da der i det samme kom uniformerede Tyskere til Stede paa Pladsen, kørte Vagtværnet straks bort med den anholdte uden at tage sig af de øvrige Revolvermænd. Den anholdte blev straks overført til Vestre Fængsel, hvad man gav det tyske Kriminalpoliti Meddelelse om, da der herfra senere blev stillet Krav om Udlevering af Manden. Vagtværnet blev senere paa Aftenen ringet op og meddelt, at Skydningen fortsattes paa Trianglen, og at der skulde være nogle saarede. Der blev ligeledes anmeldt, at nogle Folk var frataget deres Ejendele og Legitimationskort, men da Vagtværnet vidste, at der var tysk Politi derude, foretog man sig intet.

I Aftenens og Nattens Løb var der atter Skyderi paa Vesterbro, men Ambulancerne har ikke haft Udrykninger i den Anledning, saa man er afskaaret fra at faa nøjagtige Oplysninger om, hvad der virkelig er passeret. Ligeledes meldes om Skyderi paa Nytorv-Gammeltorv, men heller ikke hertil har der været Ambulanceudrykninger.

To Dræbte identificerede. De to Mænd blandt de Dræbte paa Enghavevej, som førtes bort af danske Ambulancer, var Brødre. Den ene, C. T. Christensen, var hjemmehørende i Roskilde, men var paa Besøg


387

hos sin Broder, Svend Aage Christensen, Palnatokesgade 2. Den ud for Dannebrogsgade Nr. 3 dræbte Mand er identificeret som Kontrollør Hansen, Vesterbrogade 69.

Anholdelse paa Statistisk Kontor. Det tyske Politi indfandt sig Tirsdag paa Statistisk Kontor i Hans Nansens Gaard og anholdt Fru L. Silvio Fugl, desuden medtog man en Kontormedhjælper og en Assistent, som dog senere paa Dagen blev frigivet, medens de tyske Politifolk erklærede, at der var Grundlag for at tilbageholde Fru Fugl.

Frue saaret paa Vesterbros Torv. I Ejendommen Gasværksvej 5 blev der ved 14-Tiden Onsdag foretaget en Razzia, hvorunder Tyskerne skal have fundet en Del Hjælme etc. Fire Personer blev arresteret, mens een undslap. En Tysker forfulgte Flygtningen og affyrede nogle Skud. Et af disse ramte en Fru Ester Severinsen, Vigerslevvej 287 A, da hun vilde stige op i en Linie 16 paa Vesterbros Torv. Hun blev saaret i højre Laar og førtes til Kommunehospitalet.

Kørt ud i Fælledparken og plyndret. Da Per Steenberg Petersen, Tranevænget 10, ved Midnatstid var paa Vej hjem og befandt sig ud for den gamle Politistation paa Hellerupvej, anraabte han en Bil i den Tro, at det var en Hyrevogn. Bilen standsede ganske rigtigt, men ud steg en Mand med en Revolver og beordrede Hr. Steenberg Petersen til at stige ind. I Forvejen var der to Personer inde i Vognen. Selskabet talte gebrokkent. Bilen kørte herefter ind i Fælledparken, hvor Steenberg Petersen blev taget ud og ført hen til et Træ i Nærheden af en lille Sø. Man spurgte ham, om han ønskede at blive fundet i Søen den næste Morgen, skudt gennem Hovedet. De tre Revolvermænd plyndrede ham herefter for Overfrakke, Jakke, Ur, Penge (ca. 25 Kr.), og hvad han iøvrigt havde paa sig af Værdigenstande. Senere paa Natten gjorde Hr. Steenberg Petersen Anmeldelse til Gentofte Vagtværn.

Røvet 4.000 Kr. i Bank. Onsdag Eftermiddag foretog fire Mænd, udstyret med Maskinpistoler, et Røveri i Folkebankens Aalholm-Afdeling, Valby Langgade 221. Det lykkedes Bankbestyrer Garny at kaste en Skræmmepistol mod en af de store Spejlglasruder, som knustes. Herved samledes der Opløb udenfor, der gjorde Røverne nervøse; de opgav en Undersøgelse af Boxene og indskrænkede sig til at forsvinde med Kassen, der indeholdt ca. 4.000 Kr. De gik op i en mørk Bil, som holdt ved Fortovskanten, og kørte bort.

Hentet Sabotage-Vagtens Revolver. I Aftes ringede to Mand paa hos Svend Bech, Ordrup Jagtvej 26 D. Hustruen lukkede op. Over for hende forlangte Mændene at faa udleveret Svend Bechs Revolver (Sv. B. er Sabotagevagt i Always Radio). Fruen udleverede Revolveren, men an-


388

meldte straks Episoden til Gentofte Vagtværn. Det lykkedes ogsaa Vagtværnets Folk at spore den ene af Mændene op, men da han truede med sin egen Revolver, kunde man intet udrette.

Bibliotekets Skrivemaskine fjernet. For nogle Dage siden kom en revolverbevæbnet Mand med Maske ind paa Kommunebiblioteket Vangedevej 33, hvor han holdt de to tilstedeværende Damer op og gik med Skrivemaskinen. Inden han gik, fik Damerne Besked om ikke at anmelde Sagen før efter to Dages Forløb, da de ellers vilde blive skudt. Derfor har Damerne først nu givet Meddelelse om Maskinens Fjernelse.

I Gentofte er der i Nat begaaet 5 Indbrud, deraf 3 i Guldsmedeforretninger og 2 hos Buntmagere.

Frederiksberg Vagtværn har i Nat anholdt 5 Tyve, som tidligere har begaaet Indhrud, 3 af dem har bestjaalet en Frimærkehandel paa Roarsvej.

Københavns Brandvæsen havde i det sidste Døgn 63 Ambulanceudrykninger.

Af Skudepisoderer hos Brandvæsenet kun registreret det ovenfor omtalte Tilfælde paa Vesterbros Torv.

Luftangrebet paa Universitetsbyen i Aarhus. Fra tysk Side bekræftes, at Pastor Sandbæk skal være dræbt under Luftangrebet paa Universitetsbyen. Ligeledes er dræbt en Broder til Kommunisten Thøgersen. Det hævdes ligeledes fra tysk Side, at det ikke har været muligt at finde Legemsdele i Ruinerne, hvormed man kunde identificere de paagældende.

De tre Arkitekter er i god Bedring og vil formentlig kunne udskrives i Løbet af kort Tid, Arkitekt C. F. Møller i Løbet af et Par Uger. Den tidligere Meddelelse om, at C. F. Møller var haardt medtaget, viser sig heldigvis at bero paa en for pessimistisk Bedømmelse.

To Minestrygere sænket. Et Hold Sabotører har sænket to Minestrygere paa Svendborg Skibsværft. Den første Eksplosion fandt Sted Onsdag Aften ved 18-Tiden, den anden ved Midnat. Det ene af Fartøjerne var en Nybygning, medens det andet Skib er blevet sænket engang tidligere og netop nu var blevet færdigrepareret paa Værftet.

Jernbanesabotage. Togkontoret meddeler, at der Natten mellem Onsdag og Torsdag er foretaget Sprængning af Hjertestykket i Indgangssporskiftet paa Fredericia Station. Paa Aarhus-Hesselager-Linien er begge Spor blevet sprængt et bestemt Sted. Bramminge Stations Kommandopost er blevet totalt ødelagt ved Bombeeksplosion, hvorunder en tysk Soldat blev dræbt og en anden saaret. Paa Esbjerg Station er Post


389

I og II fuldstændig ødelagt. Der er sket ialt 14 Sprængninger af Sporskifter og i Spor. Desuden er Nordre Vandtaarn væltet, og Kedelhuset ved Søndre Vandtaarn ligeledes væltet, saaledes at Vandtagning i Esbjerg er umulig. Da Vandtaarnet i Bramminge tidligere er ødelagt, kan Maskinerne heller ikke tage Vand her. Toggangen fra Esbjerg er som Følge af disse Sabotagehandlinger delvis lammet.

Torsdag Morgen meddeler Togkontoret fra 2. Distrikt: Aarhus Ø-Lystrup, paa Grund af formodet Sabotage har Toggangen været indstillet fra Kl. 22,15. Eftersyn foretoges ved Daggry.

Varde Station, Kl. 22,15, Post 1 og 2 fuldstændig ødelagt ved Bombeeksplosion. Ingen Mennesker tilskadekommet.

Aarhus H-Brabrand, Kl. 0,15 blev begge Spor sprængt mellem Kilometerstenene 113,6-113,9, 4 Sprængninger i nordgaaende Spor og 5 Sprængninger i sydgaaende Spor. 9 Skinner af 30 m-Type skal udveksles. Trafiken ventes genoptaget i Løbet af Formiddagen.

Skern Station. Under den vagthavende Remisearbejders Ophold i Vaskerummet er Kl. 0,45 en Hs-Maskine (Rangerlokomotiv) og en K (gammelt Eksprestogslokomotiv) af uvedkommende kørt i Drejeskivegruben.

Hinnerup-Søften. Kl. ca. 5,00 er der konstateret Sprængninger. Toggangen er indstillet.

Telefon-Bombe. Berlingske Tidende blev Onsdag Aften ringet op af en Mand, som erklærede, at der var anbragt 5 Bomber i Bygningen, og at de vilde eksplodere i Løbet af 2 Timer. Personalet gik i Beskyttelse, medens der blev foretaget en grundig Undersøgelse. Da intet mistænkeligt blev fundet, genoptoges Arbejdet.

Provinsen.

Aarhus: Den 55-aarige Købmand Harald Hagen Jespersen, Ny Munkegade 34, er blevet dræbt ved et Skud gennem Nakken. For indtil et halvt Aar siden havde han en Fotohandel i Kattesundet i Horsens. Han var kendt for sin Forbindelse med det tyske Politi. Forretningen i Horsens havde han solgt, fordi hans Ruder flere Gange var blevet knust.

- En ung Mand kastede Tirsdag Eftermiddag nogle Sprængkapsler mod en tysk Bil paa Banegaardspladsen. Han blev opdaget af Banegaardsvagten, som begyndte at skyde efter Manden midt gennem Trafiken. Der forlyder dog intet om, at nogen er blevet saaret. Den unge Mand blev paagrebet af Tyskerne og ført bort.

- Onsdag Aften skete en Eksplosion i et mindre Blik-Pakhus i Nordhavn. Skaden var dog kun ringe. Samme Aften eksploderede en Bombe i et andet Pakhus i Nordhavnen, Et Par Kraner blev sat ud af Funktion og en Maalerinstallation ødelagt.


390

Aalborg: Efter sikkert Forlydende skal Kommunaldirektør Thomsen, Aalborg, Onsdag Morgen være blevet anholdt af det tyske Sikkerhedspoliti.

Herning: Natten til Onsdag eksploderede 3-4 Bomber i W. Johansens Maskinfabrik i Smedegade. Drejebænke og en Motor blev fuldstændig ødelagt. Værkstedsbygningen raseredes iøvrigt fuldstændigt ved Brand.

Haderslev: I Arbejdsfeltet Nord for Haderslev angreb et Hold Sabotører Søndag Aften de tyske Vagtposter ved Gravkoen. Der udveksledes Skud, og en tysk Soldat blev dræbt, medens 3 andre saaredes. Saa vidt vides, blev ingen Sabotører saaret. Det menes, at Gravkoen, paa hvilken der blev anbragt Bomber, som eksploderede, vil være repareret i Løbet af nogle Dage.

Odense: Lidt før Midnat Onsdag Aften trængte 5-6 Sabotører ind paa Skandinavisk Motor-Compagni, overmandede Sabotagevagterne og tiltvang sig udleveret Nøglen til en Garage, hvori der stod en stor tysk Dieselmotorlastvogn. Der blev anbragt Bomber i Vognen, som ved Eksplosionen fuldstændig ødelagdes.

Næstved: Da et Godstog ved 20,30-Tiden Onsdag Aften var paa Vej fra Havneterrainet til Banegaarden, blev det ud for Brotorvet standset af tre maskerede Mænd, der svingede med en Lygte. Personalet blev tvunget til at koble Lokomotivet fra, og medens den ene Revolvermand holdt Personalet i Skak, anbragte de to andre flere Bomber i en Godsvogn, hvorefter alle tre fjernede sig. Et Øjeblik efter lød en kraftig Eksplosion, hvorved Vognen blev totalt ødelagt. Adskillige Ruder i Omegnen blev knust. Vognen var lastet med Maskindele fra A/S Dansk Jernvare-Industri til Firmaet Johannesen & Lund, Godsbanegaarden.

 

Fredag den 10. November 1944.

Razzia i Nyhavn. Det tyske Politi foretog Onsdag Aften en større Razzia i Nyhavn. Det Omraade, der indbefattedes af Razziaen, blev oplyst af store elektriske Projektører, derpaa afsøgte Politifolkene alle Beværtningeerne. Man undersøgte først og fremmest, om Gæsterne var i Besiddelse af Vaaben. Folk, der ikke var i Besiddelse af Legitimationskort eller Folk, der var subsistensløse, samt et Par Sømænd, der bar Vaaben, ialt en Snes Personer, blev kørt bort.

Mordforsøg? Torsdag Eftermiddag ringedes der paa Døren til en Lejlighed i Østrigsgade 10, hvor en ung Mand, Bud Sofus Nielsen, Gullandsgade 33, lukkede op. Udenfor stod en Mand, der skød paa ham og ramte i venstre Laar. Den saarede Sofus Nielsen blev kørt til Sundby


391

Hospital, hvor iøvrigt nogle Sommerfolk senere har været for at afhøre ham.

Trusel mod Vagtværnet. En Udrykningsvogn fra Københavns Vagtværn blev Torsdag Aften overhalet af en Bil med Sommerfolk i Vestervoldgade-Stormgade-Krydset. Sommerfolkene bebrejdede Vagtværnet, at deres Bil ikke var særligt afmærket, saafremt dette ikke skete, vilde man fremtidig kunne risikere, at der blev skudt efter Vognene uden Varsel. Vagtværnets Folk ønskede en Henvendeise gennem kompetente Myndigheder. Senere paa Aftenen indfandt de samme Sommerfolk sig paa Hovedstationen og gav samme Besked.

En Bølge af Jernbanesabotage. I de sidste Døgn er der foretaget en Række Sabotagehandlinger mod jydske Jernbaner og navnlig mod den østjydske Længdebane. - Mellem Aarhus og Brabrand skete der paa et bestemt Sted Sprængning i begge Spor, Trafiken kunde dog genoptages ved 13-Tiden om Torsdagen, men ved Daggry sprængtes begge Spor igen mellem Søften og Hinnerup. Her skal 3 Kurveskinner og 10 30-m Skinner udskiftes. Fra Aarhus sydpaa indtraf atter Torsdag Formiddag en Del Sprængninger mellem Aarhus og Hesselager, saaledes at alle Forbindelser blev afbrudt. Paa Odderbanen skete en Sprængning ved Maarslet, hvorved Trafiken blev afbrudt for en kortere Periode. Endelig skete Natten til Torsdag ud over de allerede meddelte Sabotager et Uheld paa Linien mellem Sæby og Frederikshavn ved Understed, hvor et Godstog med tyske Vogne afsporedes, fordi der manglede en Skinne. Lokomotivet og de tre forreste Vogne væltede. Den materielle Skade er stor, men ingen Mennesker kom til Skade. Linien er blokeret indtil videre.

Torsdag Eftermiddag indtraf 6 Sprængninger paa Strækningen Hinnerup-Hadsten. Og der er senere hørt nye Detonationer. Paa Hasselager-Hørning Linien hørtes Torsdag Aften flere Sprængninger. Paa Aalborg Station sprængtes Hjertestykkerne i de to Indgangssporskifter fra Nord, hvorfor Trafiken til og fra Nord er indstillet. Paa Linien Herning-Stilling-Skanderborg er hørt et stort Antal Sprængninger. Det samme er Tilfældet paa Vester Hassing-Langholt Strækningen.

Fredag Morgen giver Togkontoret følgende Oversigt over Sabotagehandlingerne:

Aarhus-Frederikshavn: Paa Strækningerne Aarhus-Brabrand og Søften-Hinnerup er nu venstre Spor farbart. Strækningen Hinnerup-Hadsten: Venstre Spor farbart ved langsom Rangering, Trafiken indstillet til Kl. 3,35 paa Grund af formodet Sabotage. Ellidshøj-Svendstrup: Kl. 23,35 en Sprængning, en Skinne skal udveksles. Svendstrup-Skalborg: en Sprængning Kl. 23,35 i venstre Spor; der kan rangeres forsigtigt over Sprægningsstedet. Aalborg Station: venstre Spor mod Nørre Sundby far-


392

bart fra Kl. 3,30, højre ikke farbart. Tystrup-Brønderslev: KL. 2,00 fire Sprængninger, fire Skinner skal udveksles. Hastrup Station: Kl. 3,00 Sprængninger, Skadens Omfang endnu ikke kendt. Frederikshavn Station: Kl. 1,25 fem Sprængninger umiddelbart syd for Stationens Indkørselssignal, Skadens Omfang endnu ikke kendt.

Aarhus-Fredericia: Hasselager-Hørning: Skadens Omfang: Tre Sprængninger i nordgaaende Spor. Tre Skinner skal udveksles. Hørning-Stilling: Begge Spor sprængt to Steder. Fire Skinner skal udveksles. Nordgaaende Spor ventes farbart Kl. 7 ved langsom Fart. Stilling-Skanderborg: Begge Spor farbare. Skanderborg Station: Paa Grund af Telefonbombe var der Trafikstandsning Kl. 23,10-0,40.

Herefter er der paa den jydske Østbane Fredericia-Aarhus formentlig et Spor farbart fra Kl. 7,00.

Alken-Skanderborg: Trafiken indstillet Kl. 22,40-0,45 paa Grund af formodet Sabotage.

Aarhus-Lystrup (Grenaabanen): Trafiken endnu ikke genoptaget. Reparationen afbrudt Kl. 4,30, da en endnu ueksploderet Bombe blev fundet.

Nørager-Elested: Kl. 24 fandtes syv ueksploderede Bomber. Trafiken endnu ikke genoptaget.

Skals-Møldrup: Kl. 6,44 fundet en ueksploderet Bombe ved Nørdam. Trafiken endnu ikke genoptaget.

Episoden i Bagerforretningen. Om det i Morgenbladene omtalte Attentat i en Bageriforretning paa Gl. Kongevej kan yderligere oplyses, at den saarede Ekspeditrice, Inge Mortensen, blev ledsaget af sin Kæreste, en tysk Soldat, i Ambulancen. Der er Mulighed for, at der ligger personlige Motiver bag Attentatet.

Frederiksberg Vagtværn meddeler, at der ved et Indbrud hos Holger Sørensen & Co., Thielesvej, er bortfjernet to Skrivemaskiner.

Frederiksberg og Gentofte Brandvæsen og Gentofte Vagtværn har intet at meddele.

Provinsen.

Odense: Onsdag Aften blev den 44-aarige Provisor Ulrik Dircks, Svane-Apoteket, skudt ned uden for sit Hjem, Fruens Bøge. Han blev ramt bagfra af flere Skud og dræbtes paa Stedet. Den afdøde Provisor efterlader sig Hustru og en ung Datter. Han deltog ikke i det politiske Liv og var iøvrigt almindelig afholdt i Byen.

Torsdag Nat ved 1-Tiden indtraf 6-7 kraftige Bombeeksplosioner i Vestergade og Kongensgade. I Vestergade blev praktisk talt alle Butiks- og Beboelsesruder knust. En af Bomberne var eksploderet ved Fyns Venstreblads Bygning paa Hjørnet af Vestergade og Mageløs. Der skete


393

en Del Skade paa Redaktionen og i Bygningens øvrige Afdelinger. I Kongensgade eksploderede en Bombe ved Fyns Beklædningsmagasin i Nr. 57, ved Radiomagasinet "Radiofon" Nr. 37, og desuden beskadiges Skandinavisk Bogforlag, som har Kontor lige overfor Nr. 37. I Lyskassen til Duzaine-Hansens Korsetmagasin eksploderede ligeledes en Bombe, og Forretningen blev fuldstændig ødelagt, ligesom der skete Skade paa Forretningerne overfor. Ved Svaneapoteket var der ligeledes anbragt en Bombe i Lyskassen, og der anrettedes store Ødelæggelser paa Apoteket. Lageret i Kælderen blev ødelagt, og desuden beskadigedes Instrumenter og Medikamenter i Ekspeditionslokalet. Ved Ulsteds Herreekviperingsforretning paa Hjørnet af Staalstræde eksploderede ligeledes en Bombe i Lyskassen. Ogsaa her anrettedes stor Skade paa Lageret. Saa vidt man har kunnet faa konstateret, er ingen Mennesker kommet til Skade.

Torsdag Aften blev Mekaniker Thuesens Værksted i Kværndrup ødelagt, idet der kastedes en lille Bombe og nogle Haandgranater derind. Mekanikeren, der var bevæbnet, skød efter de Fremmede. Senere paa Aftenen beordrede en halv Snes revolverbevæbnede Mænd, utvivlsomt de samme, Beboerne i Ringes Hovedgade til at gaa i Beskyttelsesrummene. I Fortsættelse heraf blev Sabotagevagten i Bilfirmaet V. Fehr & Co.s Filial overmandet. Der blev lagt 3 Bomber i Værkstedet og Garagen. Ved Eksplosionen gik Bygningen op i Luer, og fire store tyske Biler, som var indleveret til Reparation, blev ødelagt.

Murersvend Svend Petersen, Klostervej 16, Odense, er død efter to Skudsaar. Han blev den 9. September ramt af Skudene ud for sin Bopæl. Det menes at dreje sig om Vaadeskud, affyret af en tysk Soldat, der stod paa Vagt ved Jernbanegades Skole.

Svendborg: Natten til i Gaar hjemsøgtes den indre Bydel i Svendborg af Bombeeksplosioner, som i hvert Fald har krævet eet Menneskeliv. Eksplosionerne fandt Sted i Svendborg Skotøjsmagasin, i "Vinhuset" og hos Manufakturhandler Eghoff i Møllergade. Skotøjsforretningen kom i Brand, og hele Ejendommen gik op i Luer. Herunder omkom en af Beboerne, den 80-aarige Fru Hansen. Desuden savnes endnu en Person.

Torsdag Aften forøvedes et Dobbeltmord paa Hjørnet af Nordre Havnevej og Nyvej (Svendborg). Den 33-aarige Sadelmager Einar Peteresen fra Lunde og den 30-aarige Slagtermester Harald Maust fra Skaarup var sammen med en Dame paa Vej til den østlige Bydel, da de af ukendte Gerningsmænd blev skudt ned og dræbt paa Stedet.

Kolding: Der ventes i Løbet af nogle faa Dage yderligere Indkvartering, og i den Anledning har Tyskerne forlangt at faa Kolding højere Almenskoles store nye Bygning udleveret. Beslaglæggelsen af denne Skole betegnes som en Katastrofe for Skolevæsenet. I Forvejen disponerer


394

Tyskerne over 4 af Byens 5 Skolebygninger samt over Teknisk Skole. Det vil herefter blive umuligt - selvom man tager en Række større Dagligstuer i Brug - at gennemføre Undervisningen for Folkeskolen, Mellemskolen og Teknisk Skole.

Randers: Onsdag Aften tilegnede nogle revolverbevæbnede Mænd sig Politiets 3 Udrykningsvogne. Lidt efter at Vognene var fjernet, modtog Falck-Stationen Meddelelse om, at et voldsomt Slagsmaal var i Gang, hvorfor man rykkede ud. Da Udrykningsvognen naaede til Krydset ved Nørre Boulevard-Mariagervej, hvor Slagsmaalet foregik, rykkede Falck-Mændene frem for at splitte de ti deltagende Mænd. Men pludselig hørte Slagsmaalet op, og alle Deltagerne trak som paa Kommando Revolverne frem og holdt Falck-Mændene op. De satte sig i Besiddelse af Udrykningsvognen og opfordrede Falck-Mændene til at forsvinde. Revolvermændene har erklæret, at Vognene senere vilde blive leveret tilbage.

 

Lørdag den 11. November 1944.

Vaabenrazzia i Møbelopbevaringsmagasin. Natten til den 9. November blev Vægteren, der tilser Møbeltransportfirmaet "Danmark"s Ejendom, Valdemarsgade 17, sammen med to Vægtere, der tilser Havemanns Magasiner paa Vesterbrogade, holdt op af en Snes revolverbevæbnede Mænd, som senere viste sig at tilhøre Kaptajn Sommers Vagtkorps. Vægterne blev ført ned i Kælderen, hvorefter alle Døre til Hovedbygningen blev brudt op og alle de opbevarede Partier af Varer gennemsøgt, saaledes blev alle Kasser brækket op. Der synes kun at være fjernet et Radioapparat. Vagtværnet, hvortil der er indgivet Anmeldelse, mener, det har drejet sig om en Vaabenrazzia, og at man maa være forberedt paa lignende Undersøgelser i andre Opbevaringsmagasiner.

Vagtværnet kørte Røverne ned. Fredag Aften blev Københavns Vagtværn kaldt til Strømpeforretningen Kronprinsessegade 2, hvor et Par revolverbevæbnede Mænd forsøgte at trænge ind i Forretningen, men da Vagtværnet ankom, var Røverne forsvundet. Imidlertid kunde en Herre, som netop var nede for at tømme sin Skraldespand, meddele, at en Person var styrtet forbi ham op ad Køkkentrappen. Oppe paa 5. Sal traf man ganske rigtig en Mand, som spurgte Vagtværnets Folk, hvad de skulde her. Da de fortalte, at de tilhørte Vagtværnet, bad Manden dem skyndsomst forsvinde, da han ellers vilde skyde. Han pegede paa Vagtmandskabet med sin Pistol, saa Ordren var ikke til at misforstaa. Røveren fulgte efter Vagtværnets Folk ned ad Trappen, og da han naaede ud ad Gadedøren, satte han i fuldt Løb op ad Købmagergade til Klareboderne. Vagtmandskabet raabte til Chaufføren i Udrykningsvognen, at han skulde køre efter Manden. Under Flugten affyrede Røveren to Skud, hvoraf det ene ramte Vognen i højre Side, han løb derefter over i ven-


395

stre Side af Gaden, hvor det lykkedes Chaufføren at ramme ham med Forskærmen. Endnu før man fik Manden samlet op fra Fortovet, kom en tysk Patrulje og spurgte Chaufføren, om det var ham, der havde beskudt Manden. Da Tyskerne havde faaet Sagens Sammenhæng, fik Vagtværnet Lov til at køre Røveren til Kommunehospitalet. Paa Hospitalet blev Mandens Klæder undersøgt og hans Papirer taget i Forvaring. Senere kom Schalburgkorpset til Stede og præsenterede sig som det danske Politi. Efter nogen Forhandling blev der dog Enighed om, at Manden tilhørte Vagtværnet, men Vagtværnet maatte give Løfte om, at der blev stillet Vagt ved Røveren, saa længe han befandt sig paa Hospitalet, hvilket ogsaa sker. Røveren er Montør Emil Lange Nielsen, Blaagaardsgade 4 D.

Ambulancebil sprængt i Luften. I Aftes ved 21-Tiden kom 3 Mænd ind paa Zonens Redningskorps Station, Bernstorffsvej 154, og bad om at faa en Ambulance. Der var kun en Vogn tilbage, og den skulde netop rykke ud. Der blev sagt, at den vilde være tilbage om en halv Times Tid, og de 3 Mænd vilde saa afvente Tilbagekomsten. Da Ambulancen kom tilbage, beordrede de den kørt 200 Meter ned ad Svalevej. De lagde saa 3 Bomber under Vognen og sprængte den i Luften. Man staar ganske uforstaaende over for Episoden.

Mislykket hold up paa Klampenborg Station. Kl. 22,15 Fredag Aften blev en Mappe stukket ind gennem Billethullet paa Klampenborg Station, og den vagthavende Trafikassistent Arnbo fik Besked om at lægge Stationens Pengebeholdning i Mappen, og at det skulde ske hurtigt. Manden udenfor stak samtidig en Revolver frem mod Trafikassistenten, der imidlertid sprang til Side og derved kom uden for Skudvidde. Trafikassistenten ringede til Vagtværnet og satte samtidig Højttaleren i Gang. Røveren blev aabenbart bange og forsvandt uden at faa Mappen med. Da Vagtværn et ankom til Stationen, saa man en Bil køre bort i stærk Fart. Man formoder, at det er den af Røveren benyttede.

Plyndret. Harald Pallesen Hansen, der er ansat i Livsforsikringsaktieselskabet "Hafnia", og som bor Ærenprisvej 1, blev i Aftes holdt op paa Hjørnet Lyngbyvej-Dalsvinget. Han blev frarøvet 240 Kr. og hvad han iøvrigt havde paa sig af Værdigenstande.

To Biler fundet. Paa Ordrup Jagtvej ud for Ejendommen Nr. 42 D er der fundet en Personbil A 16999. - Endvidere er der paa Hjørnet af Svanemøllevej og Callisensvej fundet en Bil, som muligvis er den forsvundne Vogn fra Arbejdsministeriet.

Frederiksberg Vagtværn blev Fredag Aften kaldt til Lorry, hvor en Mand havde truet med at skyde Inspektøren, fordi han ikke kunde faa anvist en Plads. Manden blev anholdt, men det viste sig, at han ikke havde noget Skydevaaben paa sig.


396

Københavns Brandvæsen havde i det sidste Vagtdøgn 70 Ambulanceudrykninger, ingen i Anledning af særlige Begivenheder.

Razzia i Ny Østergade. Fredag Formiddag foretog tysk Politi med fire Biler en Razzia hos Tandlæge Balling Nielsen, Ny Østergade 9. Razziaen foregik under stærk Skydning, og der menes at være en Del Arresterede fra Tandlægens Lejlighed. Ingen danske Ambulancer var i Virksomhed.

Tysk Vagt ved Købmagergades Telegrafstation. Telegrafstationen i Købmagergade blev før 19. September bevogtet af dansk Politi, derefter