Indholdsfortegnelse

 

FORORD

En af Besættelsestidens mange store Vanskeligheder var Mangelen paa Underretning om, hvad der faktisk passerede i Landet og dets Hovedstad. Efterhaanden som Krigen skærpedes, blev den tyske Pressecensur strengere, og de sidste Par Aar under Krigen var det saaledes, at selv katastrofale Begivenheder i en By kun maatte omtales i de lokale Blade, hvor Forholdene alligevel var kendte.

For Centraladministrationens Vedkommende blev denne Mangel afhjulpet ved daglige Indberetninger fra Landets Politimestre til Justitsministeriet. Fra 1. Januar 1944 fik Københavns Magistrat daglig en Genpart af Politidirektørens Indberetning.

I Generalstrejkedagene omkring 1. Juli 1944 svigtede imidlertid denne Kilde til Orientering, men Redaktør Søren Hansen, der under hele Generalstrejken daglig havde Lejlighed til at følge Arbejdet paa Københavns Raadhus, har paa Grundlag af Dagenes Notater og Institutionernes Indberetninger til Magistratsafdelingerne udarbejdet en Redegørelse, der er tilsendt Kommunalbestyrelsens Medlemmer.

Ved Tyskernes Arrestation og Deportation af Politiet den 19. September 1944 ophørte følgelig Politimestrenes Indberetninger. Nogen Tid før Tyskernes Aktion mod Politiet havde Redaktør Søren Hansen ved Forhandlinger med Magistraten paataget sig at gøre et Forsøg paa at koordinere de Oplysningsorganer, der maatte findes. Det lykkedes ham at forene Udenrigsministeriets Pressetjeneste, de københavnske Journalisters og Magistratens Efterretningstjeneste i et Samarbejde, hvorved det dagligt indkomne Nyhedsstof udveksledes, og fra den 19. September udsendte Overborgmesteren daglig en af Redaktør Søren Hansen redigeret fortrolig Beretning til Orientering for Kommunalbestyrelsens Medlemmer og en Del af Kommunens ledende Embedsmænd. Noget senere kom Udsendelsen til at omfatte ogsaa Frederiksberg og Gentofte Kommunalbestyrelsers Medlemmer, udsendt af henholdsvis Borgmester Vilh. Fischer og Borgmester Aage Jørgensen. Oprindeligt blev Beretningerne udsendt med Posten, men da flere af Brevene forsvandt under Distribueringen og andre bar sikre Spor af at være aabnet og lukket igen, gik man i hver Kommune for sig over til at udbringe dem pr. Bud.


[4]

Paa Københavns Raadhus foregik Tilrettelæggelsen og Fremstillingen af denne Nyhedstjeneste uden nogen Art af Hemmeligholdelse. Duplikeringen foregik i Begyndelsen i Overborgmesterens Sekretariat og derefter i Raadhusets Skrivestue, og Kuverteringen af de mange Eksemplarer foretoges i Økonomidirektørens Forværelse. Man valgte denne Fremgangsmaade for i givet Fald at kunne hævde, at det drejede sig om en fuldstændig "legal" Orientering af Kommunalbestyrelsesmedlemmerne. Det maa dog bagefter erkendes, at de ansvarlige ikke uden en vis Bekymring sendte en Tanke til Nyhedstjenesten, naar det - med Rette eller Urette - hed sig, at der var "Tyskere paa Raadhuset".

Der findes intet Restoplag af Beretningerne hos Kommunen, og de originale - paa enkelt Side beskrevne - Dokumenter er iøvrigt af et betydeligt Volumen og derfor vanskelige at opbevare. Adskillige Kommunalbestyrelsesmedlemmer har fremsat Ønske om Erstatningseksemplarer for bortkomne eller tilintetgjorte Numre.

Magistraten er af den Opfattelse, at de nævnte Beretninger, der fra Dag til Dag giver Meddelelse om de alvorlige Hændelser i Hovedstad og Land i den vanskeligste Periode under Besættelsen, vil være af Betydning for Fremtiden og af Værdi for de Kommunalbestyrelsesmedlemmer, der selv oplevede Perioden. Den samlede Magistrat har derfor med Budgetudvalgets Billigelse besluttet at lade Beretningerne trykke.

Politidirektøren har givet sit Samtykke til, at Politiets Beretninger optrykkes.

København, i April 1946.

Viggo Christensen.


[7]