Indholdsfortegnelse

 

IV.

Redaktør Søren Hansens Beretninger
om Tiden fra den 19. September 1944 til den
4. Maj 1945.

Efter at Politiet den 19. September 1944 var sat ud af Funktion, udsendtes gennem Overborgmesterens Sekretariat paa alle Hverdage en af Redaktør Søren Hansen redigeret Oversigt over Begivenheder i Forbindelse med den tyske Besættelse.

For at forebygge, at Tyskerne, hvis de fik Klarhed over denne Udsendelse, skulde betegne den som "illegal", og da Overborgmesteren ønskede at tage det fulde Ansvar i Tilfælde af en saadan eventuel Opdagelse, blev den daglige Beretning ledsaget af en saalydende Skrivelse:

 

Overborgmesteren i København.

O.B. 202/45.

I Fortsættelse af tidligere Skrivelser fremsendes herved til Deres personlige Orientering en fortrolig Oversigt af Dags Dato, hvilken Oversigt paa Magistratens Foranledning er redigeret af Redaktør Søren Hansen.

Viggo Christensen
sign.

 

Absolut strengt fortroligt.

Til Orientering for Medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Tirsdag den 19. September Kl. 16,30.

Besættelsesmagten har i Løbet af Dagen opløst det danske Politi. Der blev blæst Luftalarm Kl. 11, og samtidig hermed gik tyske Politisoldater til Angreb paa Byens Politistationer. Paa Politigaarden gik det forholdsvis let med at trænge ind, men der maatte dog anvendes Haandgranater, og fra en Kanon, som var kørt op, affyredes 3 Skud. Man mener, 5. Kolonne har været i Virksomhed. De afvæbnede Betjente og overordnede Politifolk blev kørt bort i Lastbiler. Opsamlingsstedet var nogle store Vareskure i Frihavnen. Afvæbningn foregik dog ikke uden Episoder.


250

Der ydedes Modstand paa Stationerne i Antonigade, Under Elmene (her anvendte Tyskerne Haandgranater og beskadigede Stationens Facade) og i St. Kongensgade. - Da de danske Luftværnsmyndigheder var klar over, at ingen fremmede Flyvemaskiner var inde over Byen, blæste de af, og Folkene gik hjem, da de var klar over Politiets Skæbne. Paa den nye Politiskole ved Artillerivej kom det til et kraftigt Sammenstød i Form af en livlig Skudveksling.

 

Drevet tilbage fra Amalienborg Plads 3 Gange.

Til Amalienborg Slotsplads indløb en Melding om, at man snart kunde vente tysk Militær paa Pladsen. I Hast blev der lavet Spærringer, Skudstillinger og lette Barrikader. Hele tre Gange blev Angriberne drevet tilbage med et Tab, som anslaas til at være hen ved en halv Snes Døde og 30-40 Saarede. Angrebet førtes fra Ny Toldbodgade og Havnekvarteret. I Forsvaret deltog ogsaa Civile, som Tyskerne mente at spore tilbage til Ejendommen Amaliegade 39. Der blev kastet Bomber ind i Ejendommen, som hurtigt stod i Brand. Branden bredte sig til Naboejendommene, Amaliegade 37 og 41. Det tyske Militær nægtede det danske Brandvæsen og Ambulancerne Adgang til Brandstedet. - Det synes, som om der er givet Ordre til det tyske Militær om at trække sig tilbage fra Amalienborg. Politiet holdt Stand og bevogter stadig Slottet. Der blev affyret ca. 15.000 Skud paa og omkring Slotspladsen. Under Sammenstødet saaredes Palæforvalter, Kaptajn Schlichtkrull svært.

Blandt de kendte Politifolk, hvem det lykkedes at bringe sig i Sikkerhed under Razziaen er følgende: Formanden for Dansk PoIitiforbund (Ordenspolitiets Landsforbund), Hr. Schytt-Larsen, Formanden for Københavns Politiforening, Hr. Erik Lykkestrup, Politikommissær Groes-Petersen (Lederen af Stationen Under Elmene), den ledende Politiadvokat Henry Kudsk samt Politikommissær Bjerring. Man skønner, at der her i København er taget 1/3 af Ordenspolitiets Folk - nogenlunde svarende til Vagtholdets Størrelse - samt 1/2 af Kriminalpolitiets Folk. I Provinsen er Politiet nogle Steder sendt hjem efter at være afvæbnet (bl. a. i Sønderborg). Paa Bornholm er der endnu ikke sket noget for Politiets Vedkommende.

Det meddeles, at Dr. jur. Popp-Madsen har tilbudt Justitsministeriet at lede et reorganiseret dansk Politi.

Først paa Eftermiddagen udbrød Generalstrejke i København. Ved 12-Tiden blev en Sporvogn paa Kongens Nytorv beskudt med Maskingeværer, og 3 uniformerede Tjenestemænd arresteredes paa Raadhuspladsen. Personalet indstillede derfor Driften mellem Kl. 13 og 14. Sporvejsfunktionærernes Formand udtaler dog, at Funktionærerne er parat


251

til at køre i Morgen tidligt, dersom Forholdene tillader det. - S-Togene indstillede ogsaa Driften om Eftermiddagen, og efter KL. 17 annulleredes Togafgang i Fjerntrafikken.

Belysningsvæsenet: Driften opretholdes, men alt Personale udenfor den egentlige Driftstjeneste har nedlagt Arbejdet. Værnemagten indfandt sig ved Middagstid paa H. C. Ørstedsværket og sikrede sig Driftsbestyrer Roos, men løslod ham kort efter. Paa andre Værker kom de og fjernede Politi og C.B.'erne. Sabotagevagterne nedlagde de fleste Steder Arbejdet, da de blev generet og stenet.

Vandforsyningen: Politi og C.B.'erne fjernedes ved Middagstid. Driften opretholdes, men paa Grund af det voldsomme Forbrug kunde der til Tider ikke tappes fra Husholdningshanerne.

 

Onsdag Formiddag den 20. September.

Det forlød i Morges, at en større Styrke af Politiet skulde være udskibet sent den foregaaende Aften. Hvorvidt dette virkelig er Tilfældet, er i Øjeblikket svært at konstatere paa Grundlag af danske Kilder. Saa meget staar dog fast, at der virkelig er ført internerede Politifolk ombord i et Skib, men paa ansvarlige Steder har man den Teori, at dette er sket af Sikkerhedshensyn, eller rettere af Frygt for Befrielsesforsøg. Skibet er gaaet ud paa Yderreden. Der er skudt ret kraftigt i Frihavnskvarteret i Nat, men der foreligger intet om Episoder, saa det er sandsynligt, at der kun har været Tale om Skræmmeskud.

De ledende Politifolk er bragt til Turisthotellet, hvor bl. a. Rigspolitichef Begtrup-Hansen, Vicepolitichef Arthur Dahl, Politiinspektør von Magius, samt vistnok Politidirektør Stamm opholder sig. Statsadvokat Hoff, Vicepolitiinspektør Dahl-Jensen og enkelte andre (f. Eks. Lederen af det flyvende Korps, Politikommissær Bjerring) var tilfældigvis ikke paa Politigaarden, da Tysketne omringede den, og de befinder sig derfor ikke i deres Varetægt. Af Opdagerkorpset er kun omkring en Trediedel anholdt, idet Resten enten havde haft Nattjeneste eller skulde have Eftermiddagstjeneste eller af andre Aarsager ikke befandt sig paa Politigaarden eller Stationerne. Indrykningen paa Politigaarden menes at være sket med civile "Fortropper", der simpelthen er bragt ind som "Kunder" med lovligt Ærinde. Paa Slaget Kl. 11 brød de gennem Dørene (de fleste Døre paa Politigaarden er ulaasede om Dagen), og stillede Mandskabet overfor skudklare Maskinpistoler. I Stueetagen naaede en Del af Opdagerne at springe ud gennem Vinduerne og forsvinde, skønt der blev skudt livligt efter dem. Baade Kvinder og Mænd blev dirigeret ned i Gaardene, hvor de maatte staa i tre Timer. Ved 14-Tiden blev det meddelt, at alle Polititjenestemænd over 60 Aar kunde faa Lov at tage hjem,


252

og senere fik ogsaa de 56-60-aarige Lov til at gaa. Alle var da afvæbnet. Resten af Styrkerne blev i "Prærievogne" bragt bort fra Gaarden, de fleste til Frihavnen og andre til Alsgades Skole. Imidlertid er det nu konstateret, at enkelte af Politimændene er ført tilbage til Politigaarden, f. Eks. Formanden for Dansk Kriminalpolitiforening, Kriminalassistent Holton, medens bl. a. Spangtoft og Pangø fra Statsadvokatens Afdeling, befinder sig paa Shellhuset.

Indtil i Gaar Eftermiddags var paa Hospitalerne indbragt 26, hvoraf 4 er døde. I Morges noteredes yderligere indbragt 17, deraf 2 døde. Nettotallene var saaledes 6 døde og 37 saarede. I Dag ved Middagstid var Antallet af døde steget til 8, men af saarede henlaa paa dette Tidspunkt kun 19, idet de øvrige har kunnet udskrives efter ambulant Behandling.

De Døde: 1. Fuldmægtig i Finansministeriet Lauritz Hvorslev, Torbenfeldtsvej 31. - 31 Aar.

2. Toldelev Jørgen Jacobsen, Glamsbjerg Allé 23, Taarnby, f. 15. April 1928.

3. Laboratoriernedhjælper Frantz Helmuth Neumann, Kongevej 68, Taastrup, f. 18. April 1911 (gift).

4. Kemigraf Bergmann Lundberg-Hansen, Agertoften 10, f. 21. August 1902 (gift).

5. Poul Magnus Nielsen, Nørregaardsvej 153, Rødovre, f. 28. August 1910. Gift. (Dræbt ved Amalienborg).

6. Fhv. Arbejdsmand Harald Arthur Eriksen, Oehlenschlægersgade 28, f. 28. Oktober 1885 (dræbt ud for Laksegade 50).

7. Lagerekspedient Mogens E. Bjørnsson, Bredgade 69 A, f. 25. Maj 1920 (dræbt ud for Kunstindustrimuseet).

8. Stabsofficiant Alfred Peder Larsen, Strindbergsvej 52, f. 13. December 1886 (dræbt i Vinduet til Statens civile Luftværn, Sct. Annæ Plads).

Mellem de saarede fra Amalienborg Politibetjentene Olsen, Aaboulevarden, og Brandt, samt Larsen, Ejderstedgade 6. Endvidere Kaptajn Schlichtkrull, der er haardt saaret af Skud gennem Maven.

Efter det foreløbigt oplyste synes Situationen paa Amalienborg at have udviklet sig saaledes: Da Bevogtningsstyrkens Leder blev klar over, at der skete Angreb paa Politistationen i St. Kongensgade, fordelte han en "fremskudt Styrke" af sine henved 100 Politibetjente i alle Trappegangene i de tilstødende Gader. Fra Trappevinduerne kunde man derfor aabne Ild mod de første tyske Patrouiller, der forsøgte at forcere Slotspladsen. Tyskerne havde flere saarede og maatte trække sig tilbage. I Mellemtiden trak de danske Politifolk sig tilbage til Slotspladsen og gjorde sig klar til Kamp. Afspærringer med Pigtraad og spanske Ryttere var i Mellemtiden etableret, tildels ved Civiles og CB-Folks Hjælp. Kort efter ankom de tyske Forstærkninger, der bestod af ca. 100 Marinere,


253

som imidlertid blev standset ved Spærringerne og ikke formaaede at bryde disse. Det kom til en voldsom Ildkamp, der varede et Par Timer. Ud for Larsens Plads var de tyske Orlogsfartøjer blevet forhalet, saa de laa paa Højde med Slottet. Kanonerne ombord blev gjort skudklare, men kom ikke i Funktion. Kl. 14,30 blev Kampen indstillet, idet man da fra tysk Side meddelte, at hele Udviklingen paa Amalienborg var "en dybt beklagelig Misforstaaelse"; det havde selvfølgelig ikke været Hensigten, at Kongens Politivagt skulde afvæbnes. Tyskerne vilde straks trække sig tilbage og overlade det danske Politi at varetage Bevogtningen af Kongen.

Under Kampen blev paa dansk Side tre lettere og een (Kaptajn Schlichtkrull, Kongens Adjudant) alvorligt saaret. Paa tysk Side anslaas Tabene til mindst en halv Snes Døde og 3-4 Gange saa mange Saarede. Civile deltog paa dansk Side med stor Energi, og i et Øldepot i Amaliegade blev indrettet "et Nødfort". Da almindelig Ammunition var opbrugt, brugte man Bajere som "Haandgranater" med betydelig Virkning. Tyskerne holdt sig i stor Afstand, mens "Granaterne" susede ned gennem Gaden.

Under Besættelsen af den røde Bygning kom det til Episoder, hvis Enkeltheder endnu ikke er fuldt oplyst. Tyskerne dræbte Kontorfuldmægtig Hvorslev og saarede to Mænd - Sekretær Axel Andersen og en CB'er - alvorligt.

Studenterforeningen skulde være rømmet til Kl. 12, saaledes som Tyskerne havde forlangt det, da de den foregaaende Dag rekvirerede Bygningen. Midt under Luftalarmen Kl. 11,30 ankom Tyskere til Foreningen, hvor en Del Studenter blev "antruffet" i Tilflugtsrummene. De blev alle taget i Forhør og maatte navnlig redegøre for, hvor de opholdt sig sidste Onsdag Nat (den magre Razzia's Nat). Først Kl. 19 blev de løsladt. Tyskerne gav som Grund for Tilbageholdelsen, at de derved regnede med at udelukke enhver Risiko for, at der skulde findes Bomber udlagt i Bygningen.

 

Onsdag Eftermiddag.

Togtrafikken: Al Toggang blev i Løbet af Eftermiddagen standset over hele Sjælland og vistnok tillige paa Fyn og det meste af Jylland. Dog kom Jyllandstoget igennem. Det ankom Kl. 22,30 - en Time forsinket. Ogsaa S-Togene i København var standsede. I Provinsen ligger adskillige Banegaarde og Stationer fuldstændig døde hen. Det gælder saaledes Fredericia og Aarhus. To Færger kom i Dag over Storebælt, men kun med Gods og lokale Rejsende.

Sporvognene: Sporvognstrafikken standsede i København i Løbet af


254

de tidlige Eftermiddagstimer. Den blev forsøgt genoptaget i Dag til Morgen, men mange Steder var der rejst Hindringer i Sporene, og Sporvejspersonalet blev mødt med Trusler. I Løbet af de tidligste Formiddagstimer blev det bekendt, at Strejken i København fortsatte, og videre Forsøg paa at genoptage Sporvejsdriften blev opgivet.

Det meddeles nu, at et tysk Skib med ca. 1700 Politimænd ombord har forladt København destineret til Hamburg, hvor de danske Politimænd antagelig interneres.

Paa Radioen udviklede Situationen sig i Gaar saaledes: Kl. 11,05 indfandt den tyske Radiocensor sig i Radioavisen og forelagde Redaktør Johs. Sørensen "Opraab til det danske Folk", underskrevet af General Pancke. Opraabet skulde omgaaende oplæses i en Serie Ekstraudsendelser. Johs. Sørensen nægtede at fungere som Speaker. Kort efter kom Redaktør Grunnet til. Ogsaa han nægtede at oplæse det tyske Opraab. Censor erklærede, at han vilde forelægge Spørgsmaalet for Dr. Lohmann og gik til dennes Kontor. - De to Pressemænd skyndte sig samtidig ud af Bygningen. Paa Vej ned ad Trappen passerede de en Stormafdeling sorte SS-Folk (med smaa Dannebrogsmærker paa de sorte Hjelme): De anførtes af SS-Standartenführer Bjørn Sveinsson Bjørnsson, en Søn af den islandske Minister. Hele Bygningen blev besat og alle Udgange skarpt bevogtet. Ingen af de danske Speakere med Undtagelse af Fru Grethe Otto befandt sig i Bygningen, men Tyskerne medbragte som Speakeremner Leo Clauson-Kaas og desuden Harald Henriksen (Rus-Henrik fra "Fædrelandet"). Sidstnævnte kom dog ikke i Funktion. - Tysk Politi har eftersøgt Redaktør Grunnet og foretaget Ransagning i hans Hjem. Radioavisens øvrige Medarbejdere er ogsaa forsvundet.

Tilføjelse: Det nøjagtige Antal paa deporterede Politifolk er 1680. Foreløbig anbringes de i Neuen Gamme [i. e. Neuengamme] ved Hamborg, men senere skal de overføres til Stutthof, - hvor i Forvejen Kommunisterne er, og hvortil de 197 fra Frøslevlejren ventes. Politimændene maa modtage en Pakke paa 5 kg, indeholdende Toiletsager o. l.

Grænsegendarmeriet er i Morges blevet afvæbnet. I hvert Fald Lederne er blevet anholdt.

Udsendelsen fortsættes
(foreløbig afsluttet Kl. 16.

Direktør Svenningsen fra Udenrigsministeriet har i Formiddag haft en Konference med Dr. Best, der i Aftes intetanende vendte tilbage fra Jylland. Dr. Best kunde kun oplyse, at han ikke havde været i Forbin-


255

delse med Berlin, og at han først maatte orientere sig. Departementscheferne, der var samlet til Møde, skiltes derefter og berammede et nyt Møde til i Aften.

Det har været meddelt i Radioen, at Politiet i Aarhus og Aalborg havde meldt sig til Tjeneste igen. Det kan i den Anledning oplyses, at Departementscheferne har vedtaget, at man ikke kan anerkende, at dansk Politi fortsat fungerer under de ændrede Forhold. Hvis nogen vil fortsætte, bliver det altsaa ikke som dansk Tjenestemand.

Udenrigsministeriet har nu fra tysk Side modtaget Meddelelse om, at de 1680 Politifolk er ført til Tyskland, som oplyst til Koncentrationslejren i Neuen Gamme [i. e. Neuengamme] i Nærheden af Hamborg. Man venter, at de herfra skal føres til Stutthofen-Lejren, hvor de danske Kommunister sidder, og hvortil ogsaa de 197 fra Frøslevlejren overføres.

Fra Provinsen meddeles blandt andet følgende om Situationen i de enkelte Byer.

Silkeborg: - Standortkommandanturerne i flere jyske Byer opfordrer Borgmestrene til at standse Strejkerne. Borgmestrene svarer, at uden Politiets Hjælp kan de intet udrette i saa Henseende.

Roskilde: - Politistationen blev først besat i Gaar Kl. 19, efter at dansk Politi havde været borte i flere Timer. Politimesteren og enkelte andre tilstedeværende Politimænd afleverede selv Vaabnene. Ingen af dem er blevet anholdt. Der strejkes i Byen.

Odense: - Politiet er interneret. Vagtposten uden for Politistationen dræbtes under Angrebet. Telefonerne, som var lukket i Gaar, fungerer atter. Baade Statsbaner og Privatbaner strejker. Politiet i baade Faaborg og Assens er interneret. I de øvrige fynske Byer er de kun afvæbnet. Der arbejdes i Bogense, Assens, Faaborg og Marstal, medens der strejkes alle andre Steder undtagen paa Kabelfabrikken i Middelfart.

Helsingør: - Politiet gik selv, før Besættelsen fandt Sted, Politiskolen i Krogerup blev besat ved Middagstid, Helsingør Politistation først om Eftermiddagen. Der strejkes.

Holbæk: - Hele Politistyrken undtagen Politimesteren gik, før Tyskerne kom. Der er ført tyske Soldater fra Byen til København.

Nykøbing Falster: - Politistationen blev lukket og forseglet, før Tyskerne kom. Besættelsen skete først Kl. 19. Tyskerne har givet Politimesteren Besked om, at han ikke maatte betragte sig som afsat fra sit Embede. I Stubbekøbing, Maribo, Rødby og Nakskov gik Politiet ogsaa, medens man i Nysted og Sakskøbing besluttede at afvente Udviklingen.

Aarhus: - Aktionen mod Politiet indlededes Kl. 11 mod samtlige Kontorer og Bygninger. Politifolkene interneredes i Kasernen i Vestre


256

Allé. Den 24-Timers Strejke, som skulde have været afblæst Kl. 12, blev fortsat. Der er Uroligheder.

Hillerød: - Det sidste Tog, som indgik hertil fra København, var et Godstog, som kom i Aftes. Det medførte ikke Gods, men var fyldt med Flygtninge fra København. Tyskerne patrouillerede, men besatte ikke Stationen. Politimesteren og en Betjent sidder alene tilbage paa Stationen. De fleste Politifolk i Nordsjælland er trukket i Civil og forsvundet.

Aalborg: - Alle Politifolk er internerede. Ingen Strejke.

Esbjerg: - Politiet interneret. Ingen Strejke. Der er oprettet kommunal Luftbeskyttelsestjeneste med privat Mandskab.

Der er Telefonstrejke i det meste af Jylland, saa man er uden Forbindelse med flere jyske Byer. Det vides, at Tyskerne har taget Falcks Materiel i Varde. Fra Tønder meddeles, at Grænsegendarmeriet skal være interneret og anbragt i Frøslevlejren. Der strejkes i Kolding, medens der ikke er Strejke i Vejle og de sønderjyske Byer. I Silkeborg, hvor Strejken skulde være ophørt i Gaar, begyndte den igen ved Middagstid.

Til Københavns Begravelsesvæsen er der i Dag anmeldt 16 tyske Soldater til Begravelse.

Ved Branden i Amaliegade 39 under Kampen ved Amalienborg forbød SS Standartenführer Bovensiepen personligt Kl. ca. 14,20 alt Slukningsarbejde. En halv Time senere meddelte en Major fra Befehlstaben der Ordnungspolizei, efter at Skydningen var standset, at Slukningsarbejdet kunde paabegynde. Forhuset og det halve Sidehus nedbrændte, og Branden bredte sig pletvis gennem Bindingsværksgavle til Nr. 37 og 41. Taget paa Nr. 37 er brændt.

Hovedstadens Forsyninger: Tilførslerne af Mælk gennemførtes i Gaar planmæssigt, medens Transportforholdene i Dag har virket forstyrrende. De handlende har dog været indstillet paa denne Situation og gennemførte i Gaar en Rationering, som kommer Familier med Børn til Gode. Grønttorvet og Fisketorvet havde i Dag ingen Tilførsler. Mandskabet var mødt. Til Kvægtorvet var i Tirsdags tilført 155 Kreaturer og 33 Kalve. Torvedagen er udskudt til Torsdag, hvor man vil søge at gennemføre Slagtningen i Dagens Løb. Kreaturkommissionærerne har lovet at opfordre deres Forbindelser paa Sjælland til at indsende saa mange Kreaturer, som det er muligt, de kommende Dage. Der ventes gennemført en Ordning, hvorefter Slagtere, baade en gros og detail i Jylland vil faa tildelt dobbelt Ration i den kommende Uge, regnet fra Lørdag. Man haaber paa, denne Maade at kunne faa større Forsyninger frem.


257

Hovedparten af det Oksekød, som København bruger, kommer fra Jylland for Tiden. Det er i Øjeblikket udelukkende Transportforholdene, der har bevirket de svigtende Forsyninger til København. Endvidere vil der antagelig blive truffet den Ordning, at Afsendere af Kød til det københavnske Marked ikke mere sender det paa egen Regning og Risiko, saaledes som det hidtil har været Tilfældet, men holdes skadesløs under en force majeure-Situation. Ogsaa denne Ordning venter man vil bringe mere Kød og Flæsk frem.

Allerede i Dag sporede man forskellige Virkninger af, at Byen er uden Politi, saaledes et Par Butiksplyndringer. Paa Gadehjørner paa Vesterbro og i den indre By kunde man overvære regulære Udbud fra Sortbørsgrosserere i Tobaksvarer. Færdselsreglerne respekteres heller ikke saa nøje som tidligere. Man kan paa selve Strøget, hvor Cyklekørsel er forbudt, møde Folk, der frejdigt kører igennem.

Danske Nazister har allerede for nogle Uger siden indkaldt til et lukket Møde paa Søndag i Odd Fellowpalæet, hvor ledende Folk inden for Partiet vil drøfte Oprettelsen af et "Rigsting". Blandt Talerne er Hr. K. B. Martinsen.

Dr. jur. Popp-Madsen henvendte sig i Gaar til Departementschef Svenningsen og tilbød at overtage Politiledelsen, hvis man fra dansk Side vilde vise ham Tillid. Der blev ikke svaret paa dette Tilbud.

Det er meddelt Hr. Popp-Madsen, at man har taget hans Tilbud til Efterretning.

Saavidt man i Dag kan overse Situationen, er der ikke i Nat foretaget nogle nævneværdige Razziaer. Blandt de senest anholdte er Formanden for Socialdemokratens Ekspeditionspersonales Klub. Han blev arresteret i Hostrups Have 46, efter at være blevet saaret ved Skud. Der har i Eftermiddags været Razzia i Prinsesse Charlottesgade paa Nørrebro, hvor et helt Ejendomskompleks blev omringet. Der affyredes Skud, men Razziaens Resultat kendes ikke.

Rygtet om en Aktion mod Fagforeningsfolkene kan dementeres. Meddelelsen om, at Kaptajn Schlichtkrull skulde være død, er heller ikke rigtig.

Der er tysk Kontrol i Færgelejerne i Nyborg og Korsør. Færgen Helsingborg-Helsingør sejler ikke mere. Kontrollen med alle ind- og udgaaende Skibe er stærkt skærpet.

Sluttet Kl. 19.

 

Torsdag den 21. September 1944.

Arbejdssituationen. Efter at Arbejdet i Morges var kommet normalt i Gang næsten overalt, opstod der i Formiddagens Løb Rygter om ny


258

Strejke. Hist og her paa Gaderne uddeltes Løbesedler eller opklæbedes Plakater, der opfordrede til Strejke. Dette foranledigede Klokken 13 Formanden for De Samvirkende Fagforbund, Eiler Jensen, til gennem Socialdemokraten at udsende Løbesedler med følgende Indhold: "Verserende Rygter og Opslag med Opfordringer til Strejke igen i Dag er falske. København 21. September 1944. De Samvirkende Fagforbund i Danmark. Eiler Jensen."

Blandt de Arbejdsomraadel, der syntes paavirket af Strejkeopfordringerne, var Havnen, Burmeister & Wain og alle Forretningsfolk i Istedgade. Vedrørende Burmeister & Wain kan tilføjes, at Arbejderne der vilde gaa hjem paa Grund af en tysk Bevogtning, som var etableret tidligt i Morges paa Refshaleøen. Den begrundedes fra tysk Side med, at en Strejfpatrouille i Nattens Løb havde opdaget, at Sabotagevagterne var gaaet og havde ladet Portene ulaasede efter sig. Tyskerne erklærede sig Villige til at trække sig tilbage, naar Bevogtningsspørgsmaalet var løst. Tyskerne har i Radioen advaret stærkt mod de Følger, Strejker vil faa.

Retsplejen: Under Ledelse af Rigsadvokaten har Anklagemyndighedens Repræsentanter i Dag holdt en Række Møder, paa hvilke man enedes om, at Grundlaget for Anklagemyndighedens Virksomhed er bortfaldet efter Politiets Ophævelse. Anklagemyndigheden har herefter stillet sig i Bero, indtil nærmere Afklaring foreligger. Domstolene (Landsret og Byret) har besluttet at standse Behandlingen af kriminelle Sager, hvori der ikke møder dansk Anklagemyndighed, medens Behandlingen af civile Sager foreløbig fortsættes. Under alle Omstændigheder vil Domstolene ikke fungere paa Basis af fremmed Myndighed.

Politiretterne i Morges løslod alle Anholdte, som skulde have været fremstillet til Fængsling i Sager om mindre politimæssige Forseelser. Der er allerede sporet en stærkt stigende Kriminalitet i København. Saaledes er der i Nat begaaet usædvanligt mange Cykletyverier.

Episoder. Den danske Radio meddelte i Aftes, at det tyske Politi havde ryddet Barrikader i Istedgade og en tilstødende Gade. Der blev ifølge samme Kilde anholdt 20 Mennesker, dræbt 1 og saaret 4. Den dræbte er Jord- og Betonarbejder Eli Sørensen, hvis Bopæl er ukendt. Han dræbtes paa Hjørnet af Saxogade og Istedgade; Nogen Tid senere var der paa dette Sted dannet et Kors af Brosten; garneret med afskaarne Blomster, og i Asfalten saas skrevet med Kridt: "Her dræbte de tyske Lystmordere Eli Sørensen."

I Aftenens Løb lige til Kl. ca. 21 forefaldt over det meste af Vesterbro og paa Frederiksberg samt enkelte Steder paa Nørrebro Episoder, hvor under der fra tysk Side affyredes Skud. Et enkelt Sted kastedes med Haandgranater, Særligt bevægede Optrin fandt Sted i Istedgade, Gas-


259

værksvej, Vesterbros Torv, Nørrebrogade, Rantzausgade og Krydset Falkonerallé-Godthaabsvej.

Hospitalerne havde i Tiden fra Kl. 0-24 i Gaar 15 Indlæggelser (1 Død). I Nat er der indbragt 2, deraf var den ene død ved Ankomsten (fra Istedgade). Ialt er der, siden Politiets Afvæbning begyndte, indbragt 51 Saarede til Hospitalerne, desuden er der her registreret 9 Dødsfald i Forbindelse med Episoderne. Det oplyses til Morgen, at Kaptajn Schlichtkrull's Tilstand er bedre.

Københavns Brandvæsen har i Vagtdøgnet den 20.-21. September haft 88 Ambulanceudrykninger, hvoraf 8 var til 10 Personer, der var saaret ved Skud. Ingen var døde ved Ambulancens Ankomst. I samme Tidsrum var der 30 Brandudrykninger, deraf var 13 falske Alarmeringer, 4 Baal paa Gade og 1 Bombeeksplosion.

Den vagthavende Brandinspektør oplyser i sin Indberetning, at Skibsmægler Bruhn, Amaliegade 39, havde meddelt, at en af Firmaets Folk savnedes. Der blev tilkaldt et Rydningshold fra C. B. U. Skolen paa Bernstorff Slot. Efter 6 Timers Arbejde fandt man et stærkt forkullet Lig af en Mand, hvis Hoved var knust. Det menes, at Manden har forsøgt at redde nogle Papirer fra den brændende Bygning og er blevet slaaet ihjel af sammenstyrtende Murmasser.

Kl. 20,02 alarmeredes till Nyhavn 51, hvor hele Ejendommen, bestaaende af Forhus og Sidebygning, var ødelagt af en Sprængbombe. Gasledningerne var sprængt, men det lykkedes at faa lukket for dem, uden at der skete nogen Antændelse. To Personer var blevet lettere kvæstet. Ingen omkom. Overfor Brandvæsenet erklærede Folk paa Stedet, at Tyskerne havde anbragt Bomben, hvilket senere paa Aftenen bekræftedes i Radioavisens Udsendelse, som gik ud paa, at Ejendommen var sprængt i Luften, fordi der herfra var skudt paa patrouillerende Tyskere. Husets Ejer, der bor alene i Ejendommen sammen med sin Hustru, nægtede bestemt, at der var skudt fra Ejendommen. I Mangel af Politi blev de nærmeste Ejendommes Husvagter sat til at foretage Afspærring.

Under en falsk Alarm Onsdag Middag lykkedes det Brandvæsenet at fange 4 Drenge fra en Bande, der kaldte sig "Gruppe 19". De unge Mennesker var i Alderen fra 15 til 18 Aar. De havde deltaget i Alarmeringen og førtes til Hovedbrandstationen, hvor de senere er hentet af deres Forældre.

Ambulancechaufføren paa Station V fik under Udrykning et Skydevaaben fyret af lige ved sit ene Øre. Der skete iøvrigt ikke andet, end at Øret hovnede op og blev rødt.

De af Tyskerne forlangte videre Meldinger til det tyske Ordenspoliti om Udrykninger gaar meget trægt igennem. Man har Indtrykket af, at Modtagerne ikke er indstillet paa denne Opgave.

En stor Udrykning til Luftmarinestationen skyldtes en ubetydelig


260

Antændelse i Brunkulsbriketter, utvivlsomt Selvantændelse, men de stedlige Tyskere mente bestemt, at det var Ildspaasættelse. Man havde arresteret 2, som gik paa B. & W.s Plads. Den ene var Pladsforvalteren og den anden en Olding. Omsider lykkedes det at overbevise Tyskerne om, at Ilden skyldtes Selvantændelse. Arrestanterne er formentlig blevet løsladt, efter at Brandaarsagen var fastslaaet.

Sporvejene meddeler Kl. 5,25: Alle Vogne afgaar planmæssigt. Paa Frederikssundsvej forefalder en Episode, idet en Mand, som angiver sig at være fra Frihedsraadet, over for Personalet udtaler, at Strejken skal fortsættes, hvorefter Vognen vender tilbage til Remisen, men da den der faar Besked om, at det er urigtigt, at Strejken skal fortsætte, kører den ud paany.

I Istedgade var opført 3 Barrikader i Nat. Falck blev tilkaldt, men blev beskudt af Tyskerne og maatte trække sig tilbage. Vognene maatte derfor fra Begyndelsen føres uden om Istedgade, men Kl. 5,55 er Rydningen i Gang, og Kørselen foregik derefter gennem Istedgade.

Belysningsvæsenet meddeler Kl. 7,30, at paa Værkerne er det gaaet normalt, og alle var mødt. Belastningen paa Elektricitetsværkerne er kun lidt under det normale, hvilket tyder paa, at de fleste Virksomheder er gaaet i Gang.

Belysningsvæsenet har kun haft en enkelt Udrykning, i Nat, nemlig til Amalienborg Plads, hvor Politiet anmodede om at faa noget mere Lys paa Pladsen, og det blev ordnet.

Kl. 8,50 meddeler Belysningsdirektøren, at det er indberettet til ham, at nogle Butikker paa Nørrebrogade er blevet plyndret, samt endvidere at B. & W. ikke arbejder, hvilket Belysningsvæsenet har kunnet konstatere paa Størrelsen af deres Elektricitetsforbrug. Grunden til at man ikke er kommet i Gang paa B. & W., siges dog at være, at der er Tyskere derude, og er saaledes af lokal Natur.

Kørselsafdelingen indberetter Kl. 10, at Værnemagten i Tirsdags paa Vesterfælledvej-Afdelingen har rekvireret og faaet udleveret 3 Vandvogne.

Mælketilførslerne: - De store Forsyningsmejerier sendte i Gaar deres Vogne ud til Leverandørmejerierne for at hente Mælken, desuden fik man lokale Vognmænd til at køre. I enkelte Byer, bl. a. Ringsted og Næstved, standsede det tyske Politi - vistnok Schalburgfolk - Mælkeforsendelserne. Bilerne fik Besked om at køre tilbage. Paa Trifolium vilde man i Aftes rekvirere Lastvogne. Til dette Formaal mødte 7 tyske Soldater ude paa Mejeriet, men ved en Opringning til Major Boje, Dagmarhus, blev der tilvejebragt Ordre paa, at Mælkeleverancerne skal respekteres. Ikke desto mindre vedvarer Vanskelighederne ude i Provinsen.

Politiet. Da Tyskerne besatte Ting- og Arresthuset paa Blegdamsvej, blev alle tilstedeværende i Bygningen med Pistoler truet til at samles


261

i Vestibulen paa 1. Sal. Ogsaa Dommerne i Nordre og Søndre Birk samt Stiftamtmand Haugen Johansen og deres Personaler maatte her tage Opstilling med oprakte Arme. Stiftamtmanden fremviste sin ministerielle Legitimation, der imidlertid blev slaaet ham ud af Haanden af en dansktalende Gestapomand, og det blev betydet Stiftamtmanden, at han maatte forblive under Anholdelse, indtil nærmere Meddelelse blev givet ham. Først ved 14-Tiden blev Dommerne Harald Petersen, Thal Jantzen og Stiftamtmanden løsladt. Alt Politipersonale blev bragt bort efter at være blevet afvæbnet.

Paa Politistationen i Valby kom det til en Episode under den tyske Indtrængen. Den forreste Tysker affyrede Skud mod, den vagthavende Politiassistent Højvang, som dræbtes, før han kunde rejse sig fra sin Stol. Liget blev siddende i Stolen i en Time. Derefter fik Kollegerne Lov at bære det bort, før de selv blev kørt til Langeliniemolen.

Der befinder sig nu 105 Medlemmer af det københavnske Opdagelsespoliti paa Politigaarden. En Del af dem har faaet Lov at telefonere til Familien. Hensigten med at holde dem indespærret paa Politigaarden kendes ikke. Mellem de Politimænd, som ikke er arresteret, er Politimesterforeningens Formand, Politimester Seidenfaden, som tilfældigvis ikke befandt sig paa Blegdamsvej. Heller ikke Dansk Politiforbunds Formand, Schytt Larsen, er arresteret. Han befandt sig midtvejs mellem Politigaarden og sit Kontor. Politiinspektør Mellerup og Formanden for Københavns Politiforening, Erik Lykkestrup, er heller ikke mellem Fangerne. Det synes fastslaaet, at Overrumplingen af Politigaarden blev foretaget først og fremmest af 60 bevæbnede Civile, som var kommet igennem Kontrolstedet ved Paaskud om legitime Ærinder, og som paa et bestemt Signal brød ind i Politiets Kontorer og holdt Personalet op.

Politimester Ove Jensen, Slagelse, har søgt Tilflugt hos Tyskerne. En illegal Gruppe havde ryddet hele Politistationen og delt dens Vaabenbeholdning ud til Civilpersoner, før Besættelsen skete.

Det er endnu usikkert, hvilke Arkiver Tyskerne har fundet paa Politigaarden, men det er dog bekendt, at adskillige vigtige Arkivalier for længst har været bragt i Sikkerhed udenfor Politigaarden specielt saadanne Akter, som kunne have politisk Betydning efter Krigen. Nogen Tid før den tyske Aktion er Stikkerarkivet blevet bragt i Sikkerhed, og de Personer, som ved, hvor det er gemt, befinder sig i Sverige.

Departementschefraadet holder fortsat Møde.

Undtagelsestilstand i Odense: - Det oplyses først paa Eftermiddagen, at der er erklæret Undtagelsestilstand og Spærretid i Odense. Alle offentlige Virksomheder, Gas-, Elektricitet- og Vandværker er besat af Tyskerne. Der er Forbud mod at forlade Byen, og de statslige og kommunale Tjenestemænd vil blive afæsket Loyalitetserklæringer under Tru-


262

sel om Deportation. Rygter om, at der skulde være lukket for Gas, Vand og Lys er ikke blevet bekræftede. Kl. 14 var der i hvert Fald ikke lukket for Vand og Elektricitet. Spærretiden gælder enten fra Kl. 18 til 6 eller fra Kl. 20 til 6; det er endnu uklart, hvad der er det rigtige.

 

Fredag den 22. September 1944.

Centraladministrationens Stilling. Dr. Best opholder sig i Øjeblikket i Berlin for at forhandle direkte med Udenrigsminister von Ribbentrop i den Hensigt at opnaa en Begrænsning af de yderligere planlagte Aktioner i Danmark. Det vides, at Departementscheferne har meddelt Dr. Best, at de med Opløsningen af det udøvende Organ betragter Grundlaget for Departementschefstyret for bortfaldet. Departementscheferne har holdt Møde til sent i Aftes, fortsatte tidligt i Morges og afbrød først ved Middagstid Forhandlingerne og berammede da nyt Møde til Kl. 16. Der er Føling mellem Departementscheferne, de politiske Partier og Erhvervsorganisationerne. Dr. Best ventes tilbage til København Mandag.

Deportationerne. Fra Nykøbing Falster meddeles, at en Snes store Fangevogne i Morges ved 8-Tiden er set køre igennem Byen med stærk Fart. Vognene var bevogtede. Man observerede bl. a. danske Politibetjente i Uniform som Fanger. Vognene kørte til Gedser. Det bekræftes, at Politistyrkerne fra Odense og Aalborg er ført til Frøslevlejren.

Universitetet. Forelæsningerne paa Københavns Universitet er indstillet indtil videre. Det samme gælder Forelæsningerne paa Rigshospitalet. Regensen og Kollegierne staar tomme. Studenterne har overalt forladt deres sædvanlige Samlingssteder. Under Besættelsen af Studenterforeningen forleden blev fire-fem Studenter anholdt af Tyskerne, der iblandt en ung kvindelig Student, der havde kastet en Lommebog fra sig gennem Vinduet, og en Søn af Orlogskaptajn Hammerich.

Beslaglæggelser. Hele Vesterport er nu beslaglagt, alle Firmaer rykker ud med Dags Varsel. Det konservative Folkeparti, der har mistet sine Kontorer i Nyropsgade, har erhvervet en Villa paa Frederiksberg.

Radioen: Dr. Lohman er for Tiden traadt i Baggrunden i Radiohuset, og Ledelsen af Radioens Anliggender er lagt i Hænderne paa SS-Standartenführer Bjørn Sveinsson Bjørnsson fra Germanische Leitstelle. Det oplyses nu, at den nye Speaker i Radioavisen hedder Leo Alexander Frederik Clauson-Kaas. Han er født 1897, er cand. phil. og Repræsentant, har været gift to Gange, først med en tysk Dame, senere med en engelsk Dame, er for Tiden fraskilt. Han er Søn af en Skibskaptajn og Fætter til Ritmester Clauson-Kaas's ældste Søn Leif, med hvem han er blevet forvekslet.

Politiet: Der er en fortsat Stigning i Kriminaliteten, og navnlig har Tobaksfirmaerne været stærkt udsat for natlige Indbrud. Saaledes kan


263

det eksempelvis anføres, at O. Juul-Nissens Efterf., Vestergade 13, tilhørende Firmaet Horwitz & Kattentid, har været hjemsøgt af Tyve hver eneste Nat siden Politiets Opløsning. Man forsøgte i Gaar en Henvendelse til Politistationen paa Nytorv. Der var kun to tysktalende Politimænd paa Stationen, men efter et Kvarters Forløb fik Anmelderen Kontakt med en dansktalende Mand, som tog høfligt imod ham, men blankt erklærede, at der ikke kunde være Tale om at yde ham Hjælp. "Det har vi skam slet ikke Mandskab til," fik Anmelderen at vide. To andre autentiske Eksempler: En Dame i Sydhavnen vilde i Gaar paa Valby Politistation anmelde et Røveri, der var forøvet imod hende paa Toftegaardsvej. Hun blev afvist med en Bemærkning om, at man ikke kunde paatage sig at være Barnepige for Folk. - En telefonisk Anmeldelse om et Tyveri kunde ikke modtages paa Politistationen paa Nytorv, da der kun var een Mand tilstede, og han erklærede, at han ikke forstod Dansk. - En Cigarhandler paa Østerbro anmeldte til Rosenvængets Politistation, at der var sket Indbrud hos ham. Resultatet blev, at en Deling affyrede nogle Skud udenfor Forretningen. - En Mand, der paa Antonigade anmeldte Tyveri fra et Vinlager, henvistes til Dagmarhus, hvor Vagten afviste ham. Da han gik til Politigaarden, skød Vagten efter ham. Han saaredes ikke. - Befolkningen synes at tage Lovens Haandhævelse i sin egen Haand. En Mand, som i Morges røvede et Radioapparat paa Gl. Kongevej, fik Prygl inde i Forretningen og blev derefter frigivet. Fra Glyptotekcaféen er der Natten mellem Tirsdag og Onsdag stjaalet forskellig original Spiritus, saaledes 300 Flasker Portvin, en Del Flasker Whisky, 400 Cigarer og flere Tusinde Cigaretter. Tyvene havde taget godt til sig af den originale Spiritus, inden de forsvandt. Restaurationslokalet bar tydelige Spor af Tyvenes Sold. Der var anrettet Hærværk.

I Gaar blev alle Politiadvokater, som befandt sig paa Politigaarden, da de blev anholdt, løsladt. Det samme gælder Politifuldmægtige, og en Del andre rent juridiske Embedsmænd. Sundhedspolitiet har ikke været omfattet af den tyske Aktion.

Det tyske Politi har ved flere Lejligheder i København og i Aalborg ryddet Kaffebarer eller fanget Deltagere i Opløb. De afhøres indgaaende, og de arbejdsløse iblandt dem holdes tilbage for at blive tvangsindlagt blandt Befæstningsarbejderne i Jylland. Fra en Kaffebar i Trommesalen blev en hel Flok unge Mænd i Gaar ført til Shellhuset. De gik med Hænderne foldet bag Nakken. En Schalburgmand skød henover deres Hoveder, naar det ikke gik hurtigt nok.

Luftværnet: Statens civile Luftværn, hvis fungerende Chef er Luftværnsinspektør E. Schrøder, betragter sig som ude af Funktion. Varslingstjenesten er ophævet, og der vil altsaa i Øjeblikket ikke kunne gives Flyvervarsel. Lederne forholder sig foreløbig afventende, idet man imødeser det endelig Udfald af Centraladministrationens Forhandlinger.


264

Ambulance og Brandvæsen: I Vagtdøgnet den 21.-22., der sluttede Kl. 8 i Morges, har Brandvæsenet haft 72 Ambulanceudrykninger, heraf 2. Udrykninger (Kl. 13,51) i Anledning af Beskydning fra en tysk Patrulje paa Gl. Kongevej ud for Trommesalen. Der var saaret 3 Mænd, de to alvorligt. Desuden er begaaet 3 Selvmord og 3 Forsøg paa Selvmord. I samme Tidsrum har der været 17 Brandudrykninger, hvoraf de 13 var falske og de øvrige 4 Brunkulsbrande. I Enghavekvarteret paagreb Vægteren en beruset Mand, som alene havde 5 falske Alarmeringer paa Samvittigheden. Manden fik en Dragt Prygl, og saa lod man ham gaa.

Om Forholdene i Provinsen kan gives følgende Oplysninger, som stammer fra Torsdag Eftermiddag:

Varde. - Folk mødte paa Arbejde i Dag, men da Elektricitetsværket og Gasforsyningen var afbrudt, forlod Arbejderne atter Arbejdspladserne. Der er Udgangsforbud i Mørklægningstiden. Passagen til og fra Byen skal være delvis spærret.

Vejle: - Strejken ophævet. Ingen Episoder forekommet.

Haderslev: - Arbejdet blev genoptaget Torsdag Morgen. Ordenspolitiet er løsladt. - Nogle Betjente sidder civilt paa Stationen, men synes ikke at være i Funktion. Borgmester Thulstrup har ladet opslaa Plakater, hvorpaa der staar, at da Vestre Luftværnskommando har hjemsendt sit Personale, og Politimesteren er ude af Stand til at lede Luftværnstjenesten, kan der ikke forventes Sirenevarsel. Borgerne bør paa egen Konduite gaa i Beskyttelsesrum, naar fremmede Flyvere nærmer sig. I et andet Opslag fra Borgmesteren hedder det, at da Politiets Forhold er uafklarede, er det Borgernes Pligt selv at opretholde Ro og Orden. - Rutebilkørslen i Haderslev Amt maatte hen paa Eftermiddagen indstilles, da de tyske Militærmyndigheder ikke fandt den krigsvigtig, men der forhandles om Genoptagelse af Kørslen.

Fredericia: - De Rejsende maatte i Torsdags indkvarteres privat, da de ikke kunde komme videre med Togene. Ingen Uro i Byen.

Bornholm: - Det er nu konstateret, at Politiet har undgaaet Internering, idet de tyske Myndigheder her først kom i Funktion paa et saa sent Tidspunkt, at Efterretningerne fra København allerede har varskoet de bornholmske Politistyrker. Alle Politimænd har bragt sig i Sikkerhed. Der er ankommet 360 Hitler Jugend til øen.

Odense: Borgmesteren i Odense har meddelt, at Arbejdet er genoptaget i Odense, og at de tyske Forholdsregler derefter atter er ophævede. Strejken ophævedes efter Forhandling mellem Borgmesteren og Tyskerne.

Aalborg: Man kan fra Aalborg ikke opnaa Telefonforbindelse med de nordjydske Byer, bortset fra Samtaler til særlige Numre. Forsyningerne til Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn er paa Grund af Strejke blevet afbrudt fra tysk Side. Man har afbrudt selve Elektricitets-Fødelinien. Dele


265

af Landomraadet er dermed ogsaa uden Strøm. Paa samme Maade er Vandforsyningen afbrudt.

Hillerød: Bevæbnede Folk har Tirsdag Eftermiddag paa Politistationen taget de tilbageværende Vaaben. De har i Arresten befriet Gartner David Skafte Møller, der sidder fængslet, sigtet for at have kvalt sin Søster, som vilde anmelde ham til SS, og desuden befriede de nogle unge Mennesker, der sad, sigtede for Revolverrøverier.

Slagelse: Politimester Ove Jensen, Slagelse, tilkaldte selv Tyskerne, idet Befolkningen ryddede Politistationen for alt. Inden Tyskerne kom, var alle Vaaben og al Udrustning fjernet fra Stationen. Politimesteren angav Politiassistent Thygesen som den ansvarlige for "Skandalen". Politiassistenten eftersøges nu meget energisk af Gestapo. Paa et senere Møde, som Politimesteren sammenkaldte til, oplyste den tyske Kommandant, at det kun er i København, Aarhus, Odense og Aalborg, at Politiet er sat ud af Funktion. Han begreb ikke, at Politiet respekterede en Udsendelse gennem Radioen - den kunde jo, sagde han, være falsk. Da Kommandanten fastholdt, at Radiomeddelelsen kunde være forkert, og da han lovede at udlevere Vaabnene igen, paatog Politiet sig indendørs Tjeneste, indtil man havde orienteret sig. Tyskerne hævede derefter Besættelsen af Stationen og trak deres Vagter ind. Næste Dag meddelte Styrken Politimesteren, at man vilde forlade Tjenesten, da Meldingerne fra København var blevet bekræftede. Politimesteren kunde ikke give Tilladelse hertil. Man svarede, at man ikke havde bedt om denne Tilladelse. Man ønskede kun at meddele Tyskerne, at man betragtede sig som løst fra Løftet om at blive. Tyskerne besatte Kl. 11 atter Politistationen. Den indrettedes senere til Brandvagt, da den er kommunal Ejendom.

 

Lørdag Formiddag den 23. September 1944.

Departementschefernes Stilling er endnu ikke afklaret, men saa meget kan dog siges i Øjeblikket, at de sikkert ikke forlader deres Poster. Det principielle Synspunkt, at Grundlaget for selve Departementschefstyret er faldet bort, staar stadigt fast, da et saadant Styre forudsætter en dansk udøvende Myndighed ved sin Side for at sikre Anordninger og Beslutninger respekteret. Saavidt man kan skønne bærer Forhandlingerne mellem Departementscheferne i Retning af en Beslutning om, at de hver for sig skal søge at holde sammen paa Administrationen indenfor deres respektive Omraader. Det overvejes at protestere skarpt mod det tyske Indgreb og samtidig definitivt stille Krav om Frigørelse af Politiet.

Universitetet: I den sidste Udsendelse meddeltes, at Københavns Universitet indtil videre havde indstillet Forelæsningerne. Oplysningen herom stammede fra en Meddelelse, som Fredag Formiddag indgik til


266

Udenrigsministeriets Pressebureau, men det faktiske er, at Universitetets Ledelse i et Møde om Eftermiddagen har besluttet at fortsætte Forelæsningerne.

Politiet: Paa Politigaarden er der holdt ca. 100 Kriminalbetjente tilbage for at assistere det tyske Politi med rent praktiske Oplysninger. De kaserneres om Natten i Klerkegade. Paa Politistationerne modtages Anmeldelser, men som Regel gives der samtidig Anmelderen den Oplysning, at man ikke i Øjeblikket kan tage sig af Sagen. Der er adskillige konkrete Eksempler herpaa. Kriminaliteten er i fortsat og hurtig Stigning. Natten til Fredag sprængte nogle Tyve Døren til Firmaet Holger Nielsen's Lokaler i Dahlerupsgade og stjal Sølvtøj for ca. 10.000 Kr. Der blev gjort Anmeldelse til Politigaarden, hvor en dansk Stemme svarede, at man havde noteret Anmeldelsen, men at der iøvrigt ikke vilde ske mere.

Deportationerne: Om Fangetransporten, som Fredag Morgen observeredes gennem Nykøbing Falster, kan nu yderligere oplyses efter indgaaede Meddelelser til Ritzau's Bureau, at Biltransporten kørte direkte ombord i Færgen efter Ankomsten til Gedser Havn. Hovedparten af Fangerne var danske Betjente. Man havde ikke Mulighed for at komme til at tale med dem. Det berettes, at Betjentene havde Hænderne lænket sammen enkeltvis, men de var ikke indbyrdes sammenlænkede.

Østre Landsret: Der føres Forhandlinger om forsøgsvis Behandling af de kriminelle Sager, som er paadømt i Underretterne og appelleret til Landsretten. Nogen endelig Beslutning er ikke truffet, og Meningerne om, hvorvidt man skal begynde at realisere den Ordning, er delte.

Brandvæsenet og Hospitalerne: Natten til i Dag er der kun ført en enkelt saaret Mand ind til Hospitalet (Bispebjerg Hospital). Han havde faaet Skud i venstre Side af Brystet. Brandvæsenet har i Nat haft 7 falske Alarmer. - Det var Liget af Skibsmægler Kragh-Risted, der blev fundet i Ruinerne efter Branden i Amaliegade 39.

Provinsen:

Roskilde: Ifølge R. B. har man fra tysk Side lagt stærkt Pres paa Politimesteren for at faa ham til at indkalde Politikorpset til Tjeneste. Politimesteren har nægtet det, og tyske Politisoldater ventes derfor til Byen.

Holbæk: Holbæk Politistation holdes fortsat lukket. Borgmester Alfred Hansen blev forleden kaldt til den stedlige tyske Kommandant og blev anmodet om at lade Kommunen overtage nogle af Politiets Kommissioner. Borgmesteren nægtede dette og henviste til manglende Kvalifikationer.


267

Odense: Torsdag Aften, efter at der var erklæret Undtagelsestilstand, udsendtes et Opraab underskrevet af Borgmester Werner, Gruppeformændene og Formændene for de lokale Arbejds- og Erhvervsorganisationer. Opraabet indeholdt en indtrængende Opfordring til Arbejderne om at gaa i Arbejde, hvilket ogsaa skete Fredag Morgen. Kl. 8,15 Fredag Morgen blev Telefonspærringen hævet, og ved Middagstid blev der givet Meddelelse om, at Udgangsforbudet hævedes samme Dags Aften. Der er Ro i Byen.

Silkeborg: Politimester Nielsen blev Torsdag Aften indlagt paa Sygehuset med Nervesammenbrud. Ogsaa Politimester Hallund skal være indlagt paa Hospitalet af Nervesammenbrud.

Kolding: Der er oprettet et Vagtkorps, hvorom Byraadssekretæren giver følgende Meddelelse (Udenrigsministeriet): Korpset er oprettet paa Borgmesterens Initiativ og bestaar af Folk, der tidligere har været i Kommunens Tjeneste, og som han har Tillid til. De aflønnes med 3 Kr. i Timen indenfor Tjenestetiden. De er under Ledelse af De forenede Vagtselskaber og maa nærmest betragtes. som en Udvidelse af disse. De tager sig af mindre Sager eksempelvis knuste Ruder, Bilsammenstød o. lign. De er forsynet med hvidt Armbind, og Arrangementet er iøvrigt godkendt af Værnemagten.

Vejle: Borgmester N. P. Jensen har i Gaar udsendt følgende Erklæring: "I Anledning af en Radiomeddelelse om, at der skulde være fundet Vaaben i Vor Frelsers Kirke, tilhørende Politiet, skal jeg oplyse, at det ikke drejer sig om et Fund, men at det var Vaaben, som opbevaredes her for Politikasernen. De lokale Myndigheder har intet Kendskab haft til dette Forhold, idet Kasernen sorterer direkte under Politikommandoen i Aarhus." Ifølge en Meddelelse til Politiken er der holdt en Række Møder i Vejle paa Foranledning af Borgmesteren, bl. a. om Oprettelse af et frivilligt Luftværn paa kommunal Basis. De forskellige Poster skulde herefter igen besættes, og Lønningerne vil i første Omgang blive betalt af Kommunen. Borgmesteren udtalte, at han finder det uforsvarligt ikke at gøre noget, ikke mindst i Betragtning af den Iver, der hidtil er lagt for Dagen i denne Sag.

Hjørring: Paa tysk Foranledning lukkedes Natten til Torsdag for Vand, Gas og Elektricitet til Byen. Foranledningen var Strejke, som yderligere blev mødt med Undtagelsestilstand. Hele Fredagen hvilede alt Arbejde i Byen, men om Aftenen tilkaldte Kommandanten Borgmesteren og meddelte kort, at Undtagelsestilstanden ophævedes med øjeblikkelig Virkning. I Dag til Morgen er Arbejdet genoptaget. Befolkningen har forholdt sig rolig.

Varde: Fredag Eftermiddag blev Afspærringerne hævet, og der aabne-


268

des atter for Vand, Gas og Elektricitet. Arbejdet er i Gang, og der er Ro i Byen.

Aalborg: Sort-Børs Handelen florerer stærkere end nogensinde. Fredag meddeltes, at Trafikken var nogenlunde normal. Rigstelefonen ekspederede kun Ekspressamtaler mellem Aalborg og København.

 

Mandag den 25. September 1944.

Paa Centraladministrationens Vegne afgav Udenrigsministeriet i Lørdags den bebudede protest over for det tyske Riges Befuldmægtigede i Anledning af Aktionen mod Politiet. Man krævede Politiet frigivet. Departementscheferne har iøvrigt besluttet forsøgsvis at fortsætte deres Arbejde inden for Grænserne af det praktisk mulige.

De 5 samvirkende politiske Partier tilstillede ligeledes i Lørdags den Befuldmægtigede en Protest af følgende Indhold:

"Undertegnede Repræsentanter for Socialdemokratiet, Det konservative Folkeparti, Venstre, Det radikale Venstre og Danmarks Retsforbund nedlægger over for den Rigsbefuldmægtigede den stærkeste Protest mod de skete Arrestationer og Deportationer af det danske Politi. Som Talsmand for den danske Befolkning giver vi Udtryk for den dybe Harme, som dette Magtovergreb har fremkaldt overalt i vort Land. Løsladelse og Hjemsendelse af alle de arresterede og de fra Hjemlandet deporterede Politifolk og Genoprettelse af det opløste danske Politi er en bydende Nødvendighed. De nu tilvejebragte Forhold vil, om de fortsætter, føre Landet ud i en Tilstand af Lovløshed og Opløsning i alle Samfundsforhold. Ansvaret herfor vil falde helt og fuldt paa de Myndigheder, som har frataget Landet dets lovlige Ordensmagt.

V. Buhl.     Ole Bjørn Kraft.     Knud Kristensen.
A. M. Hansen.     Oluf Pedersen."

Endvidere har De danske Fagorganisationer og Det kooperative Fællesforbund sendt Dr. Best følgende Protest:

"Undertegnede Organisationer - De samvirkende Fagforbund i Danmark, Socialdemokratisk forbund i Danmark og Det kooperative Fællesforbund i Danmark -, der repræsenterer den samlede danske Arbejderbevægelse, nedlægger deres alvorligste Protest mod Deportationen af danske Politifolk.

Den foretagne Tilfangetagelse og Deportation er af alle danske Arbejdere opfattet som et Overgreb, der ikke alene har bragt Sorg og Harme i Tusinder danske Hjem, men tillige har udelukket enhver Mulighed for danske Retstilstande.


269

Vi opfordrer derfor indtrængende til, at man drager Omsorg for, at de deporterede danske Politifolk hurtigst muligt hjemføres, og at samtlige Politifolk løslades."

(Underskrevet af samtlige Medlemmer af Forretningsudvalget.)

Kriminaliteten: Der indløber stadig Meddelelser fra hele Landet om stigende Kriminalitet. Befolkningen træffer lokale Foranstaltninger for at værge sig mod Lovløsheden. Saaledes har en Handelsstandsforening i Vanløse taget Initiativet til Oprettelsen af en Patrouilletjeneste hver Nat. Tjenesten udføres frivilligt af 350 Næringsdrivende i Kvarteret, som tager nogle Timers Vagttjeneste efter Tur. - Paa Frederikssundsvej er en hel Serie Butiker blevet plyndret for Varer forleden Nat. Tyvene ankom med en stor tre Tons Lastbil, som blev læsset fuld af Tyvekoster bl. a. fra Hovedstadens Brugsforenings Filial, og i en af Forretningerne skrev Tyvene med Maling tværs over Ruden: "Tyvene har været her". - Paa Politigaarden modtager de internerede Politimænd, der virker som "Vagthold", over 100 Anmeldelser om Dagen.

Fra Konditoriet "Bristol" paa Vesterbrogade er der stjaalet Varer for ca. 45.000 Kr. Det drejer sig bl. a. om Kakao og Kaffe.

Hovedstadens Forsyninger: Borgmester Julius Hansen oplyser, at Mælketilførslerne til København igen er normale. De Vanskeligheder, der har været ved at faa Køretilladelse fra Ringsted og Næstved, er afviklet. Paa Grund af de særlige Forhold kører Vognene ud fra de københavnske Mejerier en Time senere om Morgenen end normalt.

Den konstituerede Borgmester for Magistratens 1. Afdeling, Raadmand Ib Kolbjørn giver følgende Oversigt over Leverancerne til de københavnske Levnedsmiddeltorve:

Fisketorvet forsynes meget bedre, efter at Amtmanden for Bornholm har frigivet Udførslen af Sild. I Lørdags ankom til København 25-30.000 kg Sild, som efter Fiskeriministeriets Ordre skal passere Fisketorvet. I Lørdags ankom desuden pr. Baad et mindre Parti levende Tork og Rødspætter samt isede Rødspætter. For første Gang under den politimæssige Undtagelsestilstand ankom desuden en Lastbil med levende Torsk. Alt tyder paa, at vi, som Tilfældet har været i den sidste Tid, maa indstille os paa relativt smaa Forsyninger af Fisk.

Grøntsager: Lørdagstorvet var stort. Det besøgtes af ca. 1000 Vogne, navnlig var Tilførslerne af Pærer og Æbler - specielt Madæbler - rigelige. Af Kartofler tilførtes Torvet ca. 900 Tønder, lidt mindre end normalt, hvilket skyldtes svigtende Tilførsler fra Jylland. Der var stor Rift om Porrer, Selleri og Kaal. Udenbys Leverandører har faaet Tilladelse til at indføre Varerne pr. Bil. Ved Hovedvejene foretages dog nu og da Kontrol.


270

Kød: Paa Kvægtorvet er der i de sidste tre Dage arbejdet over for at faa Varerne ekspederet. Tilførslerne har været begrænset. Der er ført en Del levende Kreaturer direkte til Slagtehuset. De samlede Slagtninger i Ugen den 18.-23. September ligger kun lidt under det normale. Efter Ønske fra Slagterforretningerne er Slagtehuset holdt aabent om Søndagen.

Flæskehallen: Tilførslerne er i god Gang. I Lørdags ankom 32 Vognladninger, hovedsagelig Svin, og i Gaar ankom yderligere 21 Vognladninger, væsentligt Okser og Kalve. Desuden var anmeldt de sædvanlige Leverancer af Svin fra Bornholm. Endelig har Slagteriernes Fælleskontor stillet betydelige leverancer af Svin i Udsigt i Dag.

Brandvæsen og Ambulance: Det har været en relativ stille Weekend. Brandvæsenet plages dog stadig af falske Alarmeringer. I nogle Tilfælde er det lykkedes at fange Gerningsmændene, Børn eller unge Mennesker. De er blevet ført til Brandstationen og har faaet en korporlig Afstraffelse. Hvor der har været Tale om, Børn, har man samtidig tilkaldt Faderen. I Vagtdøgnet, som sluttede i Morges Kl. 8, havde der været 65 Ambulance udrykninger og 6 Brandudrykninger. Ingen Skudsaar eller lignende, og Brandene var ret ufarlige.

Provinsen:

Aarhus: Der blev anholdt 128 Politimænd, hvoraf 100 nu er ført til Frøslevlejren. Blandt de løsladte er Politimester Glente, Politikommissær P. N. Pedersen og Politimester Poul Jensen fra Hasle Herred.

Aalborg: Den engelske Radios Skildring af Skyderiet mod Toget med de 94 Betjente, der førtes til Aalborg fra Frøslev, siges at være overdrevet, kun en enkelt Mand blev saaret.

Kolding: Kriminaldommer Strøbeck har løsladt alle Arrestanter, for hvilke Fængslingsfristen var udløbet. Forinden forklarede han dem Situationen og lod dem afgive Æresord paa, at de ikke "vilde benytte sig af den ekstraordinære Situation til at falde Samfundet i Ryggen."

Skive: Borgmesteren oplyser, at Kommandanten her nægter Køretilladelse for Biler i næsten alle Tilfælde, ogsaa til Transport af Tørv, Sædekorn, Gødningsstoffer og Kreaturer.

Silkeborg: Der har været Sabotage mod Langaa Station Natten til Lørdag, og Lørdag Aften eksploderede en Bombe under en Lastvogn. Tyskerne anholdt derefter ca. 50 Mennesker rundt om paa Gaderne. De førtes til Silkeborg Seminarium, hvor de blev stillet op uden for Bygningen, 6 Soldater blev kommanderet ud og gjorde Ladegreb. De anholdte maatte staa til Kl. 2 Nat, før de fik Lov til at gaa. Lørdag Formiddag blev den tyske Vagt paa Politistationen inddraget.


271

Graasten: Situationen i Sønderjylland er afspændt siden Generalstrejkedagene. Grænsen er genaabnet, og Grænsegendarmeriets Tjeneste udføres af Toldbetjente. Ingen af de sønderjydske Byer har endnu set tysk Politi. Politimester Hartmann, Haderslev, og Frue er Arrestanter i Kolding.

Odense: 40 odenseanske Politimænd er interneret i Frøslevlejren. Blandt disse er Politimester Schaldemose Nielsen og Politikommissær Frost.

Holbæk: Den stedlige Standortkommandantur har nægtet at udstede Køretilladelse til almindelige Lastbiler, som bl. a. skulde køre med Bygningsmaterialer. Den tyske Motivering er, at saalænge Politiet ikke vil hjælpe til ved at gaa i Arbejde igen, vil man ikke udstede Køretilladelser.

Roskilde: Arresten i Roskilde er tømt for Fanger, 2 tyske Lastbiler kørte Natten til Lørdag op foran Arresthuset, og Arrestanterne læssedes paa Ladet. Hvor de er bragt hen, vides ikke.

Bornholm: Allerede i Onsdags meddelte Kommandanten, at det danske Politi paa Øen kunde træde i Funktion igen paa visse Betingelser, bl. a. maatte Betjentene aflevere deres vaaben, ligesom de skulde staa under tysk Kontrol. Dette blev afslaaet. Torsdag Eftermiddag meddelte Insel-Kommandanten, at det danske Politi kunde træde i Funktion igen uden Betingelser af nogen Art. Ogsaa dette blev afslaaet. Saa vidt vides, adskiller Bornholm sig fra det øvrige Land ved at staa direkte under Marinekommandanturen i Kiel.

Dansk Arbejdsgiverforening har sendt sine Medlemmer en Skrivelse, hvori der gøres opmærksom paa, hvad der kan ventes, hvis der igen udbryder Strejke. Der henvises til, at der er truet med Deportation af hele Arbejdsstyrker uden Persons Anseelse.

Belysningsvæsenet har fra i Dag overtaget Tænding og Slukning af Færdselsfyrene.

Den samlede Magistrat har i sit Møde i Dag behandlet de Spørgsmaal, som foreligger paa Grundlag af de to Forordninger fra Politigeneral Pancke. Man besluttede i Forbindelse med Frederiksberg og Gentofte Kommuner straks at gaa i Forhandling med Departementschef Svendsen. Sagen vil blive henlag til Magistratens 1. Afdeling

Efter Beslutning af den samlede Magistrat har Overborgmesteren under Dags Dato tilskrevet Dr. Best saaledes:

"Med Harme har Københavns Magistrat erfaret, at den danske Politimyndighed er sat ud af Funktion, og at ca 1.700 Medlemmer af den danske Politistyrke er blevet deporteret til Tyskland.


272

Magistraten protesterer paa det alvorligste mod disse Overgreb, der vil hindre Udøvelsen af en Række kommunale Funktioner, og som efter vor Opfattelse i det Hele vil virke nedbrydende paa den Retssikkerhed, Ro og Orden, som Bystyret under skiftende Situationer stedse har bestræbt sig for at opretholde.

Magistraten udtaler derfor sin Forventning om, at den etablerede politimæssige Undtagelsestilstand snarest bringes til Ophør, saaledes at det danske Politi igen kan overtage dets normale Funktion som Beskytter af Borgernes Liv og Velfærd."

Overborgmesteren har Dags Dato tilskrevet Borgerrepræsentationen om foranstaaende Skrivelse.

 

Tirsdag den 26. September 1944.

Der er tilstillet Dr. Best endnu en lang Række Protestskrivelser, bl. a. fra Erhvervene, Biskopperne, Universitetet, Dommerne og Præstestanden.

Skrivelsen fra Erhvervene har følgende Ordlyd:

"Undertegnede Organisationer for dansk Erhvervsliv, Arbejderbevægelsens Erhvervsraad, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Dampskibsrederiforening, Fællesrepræsentationen for Dansk Haandværk og Industri, Grosserer-Societetets Komite, De danske Handelsforeningers Fællesorganisation, De samvirkende danske Husmandsforeninger, Industriraadet, De samvirkende Købmandsforeninger i Danmark, Landbrugsraadet, Fællesrepræsentationen for de samvirkende danske Landboforeninger og de samvirkende danske Andelsselskaber og Provinshandelskammeret ønsker herved overfor den Rigsbefuldmægtigede at udtale en Protest over for det alvorlige Overgreb mod dansk Styre, der er sket ved Ophævelsen af vort Politi og ved Arrestationen og Massedeportationen af danske Politimænd.

Den Aktion, der her er foretaget, vil skabe saadanne uholdbare Tilstande indenfor hele det danske Samfund, at alle Grene af dette bliver ødelæggende paavirket deraf, og dette gælder ikke mindst Erhvervslivet.

Paa danske Erhvervs Vegne skal vi derfor indtrængende anmode om, at det danske Politi genoprettes, og at de deporterede politimænd føres tilbage til Danmark, og at arresterede Politifolk løslades."

Protestskrivelsen fra Landets Biskopper var paa disses Vegne undertegnet af Biskop H. Fuglsang-Damgaard og lød saaledes:


273

"De sidste Dages alvorlige Begivenheder i vort Folk giver Kirken Anledning til at udtale sin Forfærdelse over den skæbnesvangre Ophævelse af Retssikkerheden, som er skabt ved Fjernelsen af det danske Politi, og udtrykker sin Harme og Smerte over den Skæbne, der har ramt Hundreder af Landsmænd, som er ført bort fra deres Fædreland.

Med den største Ængstelse maa vi efter dette imødese de uoverskuelige Konsekvenser af det skete og forvente, at Forbrydelser og Vold, vil brede sig uden Hemninger.

Kirken har overalt og til alle Tider den Opgave at støtte den sande Retsorden og at værne om og opelske Kærlighed til Sandhed og Ret, og den danske Folkekirke maa som Følge deraf i den nuværende Situation i særlig Grad føle sin Forpligtelse overfor denne Opgave. Selv i vor Afmagt overfor Overmagten føler vi det derfor som vor Pligt af al Evne at protestere mod det smertelige Overgreb mod vort Folks Retsbevidsthed og Selvstyre, som her har fundet Sted."

Universitetets Protestskrivelse har følgende Ordlyd:

"En dyb Harme har grebet det danske Folk over, det Angreb paa Retssikkerheden i vort Land, der skete ved Fængslingen af vort Politi og Deportationen af en stor Del af det d. 19. September. Følgerne heraf er uoverskuelige, men sikkert er det, at Lovløshed og Usikkerhed vil brede sig uhyggeligt i den Tid, der nu kommer.

Aandslivets Trivsel er ubrydeligt sammenknyttet med sikre Retsforhold, og Københavns Universitet uddanner gennem et af sine Fakulteter Størstedelen af dem, der i dette Land er sat til at haandhæve Retten. Derfor maa Universitetet slutte sig til den Protest, der hæver sig fra alle Sider, og indstændigt anmode Udenrigsministeriet om saa kraftigt som muligt at give Udtryk for denne overfor de tyske Myndigheder i Anledning af det Angreb paa de elementæreste Forudsætninger for et normalt Livs Trivsel, der har fundet Sted."

Præsidenterne for Højesteret, Vestre Landsret, Østre Landsret, Sø- og Handelsretten og Københavns Byret samt Formanden for Den danske Dommerforenings Bestyrelse har afgivet følgende Protest:

"Undertegnede Repræsentanter for de danske Domstole nedlægger overfor den Rigsbefuldmægtigede den alvorligste Protest mod de Overgreb, der er foretaget overfor de danske Domstole, derved, at man ved de skete Foranstaltninger overfor det danske Politi har berøvet Domstolene den for deres Arbejde i en Række


274

Henseender nødvendige Forudsætning. Endvidere maa vi protestere mod den hensynsløse Fremgangsmaade, der i flere Tilfælde er anvendt ogsaa overfor Dommere i Funktion og deres Personale under Iværksættelsen af de nævnte Foranstaltninger.

Det er vor absolutte Overbevisning, at de nu tilvejebragte Forhold, om de fortsættes, vil medføre fuldstændig Retsløshed her i Landet, en Tilstand som Domstolene maa fralægge sig ethvert Ansvar for."

I Søndags oplæste Præsterne i praktisk talt alle Landets Kirker følgende Udtalelse:

"De sidste Dages alvorlige Begivenheder i vort Folk giver Kirken Anledning til at udtale sin Forfærdelse over den fuldstændige Ophævelse af Retssikkerheden, som er skabt ved Fjernelsen af dansk Politi, og udtrykke sin Harme og Smerte over den Skæbne, som har ramt Hundreder af Landsmænd, som med Vold er ført bort fra deres Fædreland.

I vor Afmagt overfor Vaabenmagten er det vor Pligt at fastholde, at Magt aldrig i sig selv er Ret og foreholde vore Fjender dette; og hver paa sin Plads maa vi, selv under de vanskeligste Forhold, søge at hævde Sandheden og Retten.

Som Kristne maa vi under disse Forhold minde hinanden om, at vor Herre og Mester ved sit Liv og ved sit Ord har lært os, at vi skal bære hverandres Byrder og staa hinanden bi med gensidig Hjælp og Beskyttelse.

Gud styrke og trøste alle de ramte.

Gud bevare vor Konge, vort Folk og vort Fædreland!"

Spørgsmaalet det kommunale Politi: - Forhandlingerne mellem Magistraten, Borgmestrene fra Frederiksberg og Gentofte samt Departementschef Svendsen i Justitsministeriet formede sig som en Drøftelse af de Muligheder, der foreligger for Etablering af kommunal Politi. Man skønnede, der kun er Mulighed for at oprette et Vagtværn, og var iøvrigt enige om at afvente Dr. Bests Hjemkomst fra Berlin. Paa det Grundlag der i Øjeblikket foreligger, skønnes der ikke at være Mulighed for Oprettelse af noget Kriminalpoliti.

Luftværnet: - Der har Tirsdag Formiddag været Møde i Indenrigsministeriet om Luftværnet. Der blev ikke truffet nogen endelig Beslutning, men Overborgmesteren mener, der er Muligheder for at faa CB-Mandskab til Tjeneste ved Luftværnet. Der skal holdes et Møde med Tyskerne bl. a. om Tilladelsen hertil. Det storkøbenhavnske Fællesudvalg samles igen paa Fredag. Man vil søge at faa Luftbeskyttelsen retableret. Kommandoen, som hidtil har ligget hos Politiet, vil antagelig blive over-


275

ført til Magistraten, der saa kan lade sin Beføjelse gaa videre til en Mand, som man finder særlig egnet til Opgaven. Varslingen er atter bragt i Orden, den sker som hidtil gennem dansk Myndighed.

Universitetet: - Situationen paa Universitetet og de højere Læreanstalter er i Øjeblikket den, at Forelæsning og Øvelse gennemføres efter Studieplanerne, men at Tilslutningen er ganske minimal, idet de fleste Studenter ikke møder. Mange Provinsstudenter er rejst hjem, og det er fra Læreanstalterne betydet dem, at Deltagelse i Undervisning for Tiden er fuldstændig frivillig, og at der senere vil blive givet al mulig Lettelse paa Grund af de ufrivillige Afbrydelser.

Flugt fra Statsfængslet: - Fra Statsfængslet i Vridsløse er der undveget 19 Fanger, hvoraf de 18 afsonede Straf for politiske Forbrydelser. Fangerne blev lukket ud af deres Celler af en Betjent, som flygtede sammen med dem.

4 Tog beskudt: - Mandag Eftermiddag ved 15,30-Tiden, da det ordinære Eksprestog fra København til Korsør befandt sig mellem Ringsted og Kværkeby, gik en Flyvemaskine i lav Højde ned over Jernbanelinien og bestrøg Toget med Maskingeværer. Der blev samtidig rettet Angreb - muligvis fra den samme Maskine - mod to Godstog, der ligeledes befandt sig paa Strækningen til Korsør, det ene mellem Ringsted og Fjenneslev, det andet ved Gadstrup. Lokomotivføreren paa det ene Godstog, J. K. Olsen, Korsør, og en 15-aarig Passager, Frk. Malling Andersen, Datter af Overportør Malling Andersen, Vordingborg, blev dræbt. Godstogenes Lokomotiver blev helt ødelagt, hvorimod Eksprestoget kunde fortsætte Rejsen. - Ogsaa Persontoget fra Roskilde 15,37 mod Køge blev beskudt af en Flyvemaskine. Lokomotivet blev ødelagt; ingen kom til Skade. - Det fjerde Godstog blev ved 15-Tiden beskudt af en Flyvemaskine, da det paa Vej mod Frederiksværk passerede Grumstrup. Ingen kom til Skade, og den materielle Skade var ringe.

Razzia: - Tidligt Mandag Morgen blev der foretaget en stor Razzia i Komplekset Bellavej 9, Valby. Der blev fundet et stort Vaabenlager.

Fundet død paa Gaden: - Mandag Eftermiddag blev en Mand fundet livløs paa Nikolaj Plads. Han var død, da Ambulancen kom. Da der øjensynlig forelaa en politisk Forbrydelse, underrettede Ambulancefolkene Politigaarden. Den døde blev bragt bort i tysk Lazaretvogn.

Provinsen:

Ringsted: - I nogle lokale Blade fandtes den 23. September følgende Avertissement: "SS-A.-Bat. Schalburg bekendtgør: "I Forbindelse med at Bataillonen midlertidigt har overtaget Udøvelsen af Politimyndigheden i Ringsted, vil der fra og med den 23. September 1944 Kl. 20,00


276

blive udført Patrouilletjeneste i Byen. Patrouillerne, der føres af danske SS-Underofficerer, er udstyret med fuld Politimyndighed foruden deres øvrige militære Beføjelser" - sign. E. Paulsen, Bataillonskommandør og SS-Standortführer."

Silkeborg: - I Tiden fra den 12. til den 23. September er paa Kontoret i Silkeborg modtaget godt 100 Beslaglæggelsesdekreter vedrørende faste Ejendomme. Af de største Bygninger, som er beslaglagt i den senere Tid, kan nævnes: 3 Skoler i Randers, Odd-Fellowbygningen samt 2 Skoler i Odense, Hindsgavl Slot, Restaurant "Halle" i Esbjerg, K. F. U. M. i Odense, Fyens Forum, Odense, Studenterforeningen i København, CBU-Kaserne og en Skole i Herning, Navigationsskolen paa Fanø, Væveskolen i Askovhus, Sønderborg, Tinghuset i Bræstrup og en Række Skoler. Beslaglæggelsesdekreter i Forbindelse med Befæstningsarbejderne i Sønderjylland er endnu ikke fremkommet fra tysk Side.

Aabenraa: - Bevogtet af tyske Soldater blev de 287 danske Politifolk fra Aarhus, Odense og Aalborg, der var ført til Frøslevlejren, Tirsdag Morgen til Fods ført fra Lejren gennem Padborg og over Grænsen, hvorfra de med Tog føres videre sydpaa. Fra Lejren blev i Gaar frigivet de fire ældste Grænsegendarmer, og det menes, at de, der er over 50 Aar, vil blive frigivet.

Randers: - Byraadet holdt sent Søndag Eftermiddag et lukket Møde til Drøftelse af den politimæssige Situation efter Udstedelsen af de sidste Anordninger. Der var Enighed om at afvente eventuelle Direktiver fra Centraladministrationen. Forøvrigt var der ingen Stemning for at tilvejebringe Erstatning i Kommunen for det opløste Politi, heller ikke ved Vagtordninger paa kommunal Foranstaltning.

Københavns Brandvæsen meddeler Tirsdag Morgen, at der i det da forløbne Vagtdøgn kun var tre Brandudrykninger, af hvilke den ene var blind Alarm, den anden falsk Alarm og den tredje en Skorstensbrand. Der var 51 Ambulanceudrykninger, heraf 22 til almindelige Ulykkestilfælde, Resten i Anledning af Sygdom eller Fødsler. Dog indbragtes 1 Mand med Skudsaar i højre Arm. (Arkitekt Jensen, Lundegærdet 13).

 

Onsdag den 27. September 1944.

Efter at Politiinspektør Wolf, som meddelt i den danske Radio, er flygtet fra Turisthotellet, er de øvrige ledende Politimænd blevet overført til Vestre Fængsel, og Adgangen til Besøg er indskrænket stærkt. Blandt de overførte til Fængslet er bl. a. Departementschef Ejvind Larsen, Rigspolitichef Begtrup-Hansen, Vicepolitichef Arthur Dahl, Politiinspektør v. Magius, Opdagerchefen, Politiinspektør Ove Krenchel, Vice-


277

politiinspektør Glud og Politikommissærerne Andst og Odmar saml Politidirektør Stamm. Politiinspektør Krenchel er ret alvorligt syg og ventes overført til Kommunehospitalet. Ogsaa for de tilbageholdte paa Politigaarden er Forholdene gjort strengere. Individuelle Besøg paa Kontorerne er forbudt. Derimod er der daglig Fællesbesøg i Opdagelsespolitiets Parolsal, hvor 20-30 Personer faar Lov til at sidde i Samtale under Bevogtning af to dansktalende Politisoldater.

Protestskrivelse til Dr. Best. Danske Dagblades Fællesrepræsentation, der omfatter Københavns og Provinsens Bladudgivere, Redaktører og Journalister, har sendt Dr. Best følgende Protestskrivelse:

"Under de ved Landets Besættelse herskende Forhold er den danske Presse forhindret i offentligt at give Udtryk for de Følelser, hvormed den har erfaret Ophævelsen af det danske Politi og Arrestationen og Bortførelsen af op imod et Par Tusinde danske Politimænd, men den ønsker overfor den Rigsbefuldmægtigede at udtale den alvorligste Protest mod det skete Overgreb, der har vakt dyb Harme i danske Sind, og som stiller Landets Befolkning overfor en Tilstand af Lovløshed og Usikkerhed. Ophævelsen af Politiet kan faa uoverskuelige Følger for det danske Samfund, og Pressens Organisationer opfordrer derfor indtrængende til, at de arresterede og deporterede Politimænd frigives og hjemsendes, og at det ophævede danske Politi genindsættes i sine Funktioner og Rettigheder."

Fhv. Borgerrepræsentant Richard Jensen er blandt de undvegne fra Vridsløse Statsfængsel.

Dr. Best er vendt tilbage til København.

Byretten: Mandag Eftermiddag holdtes et Møde i Byretten, i hvilket deltog Fuldmægtige, Sekretærer, Skrivere og Kontorpersonalet. Det blev her fastslaaet, at der ikke kunde være Tale om at arbejde for andre Myndigheder end dem, der er baseret paa dansk Retspleje.

Beslaglæggelse: Udover de i Gaar nævnte Beslaglæggelser foreligger der nu officiel Bekræftelse paa Beslaglæggelsen af A/S Henkel & Co.'s Ejendom "Persilhuset", Dansk Boghandlerkommissions-Anstalt, 20 Værelser i Pension "Vestersøhus". Derimod er der endnu ingen officiel Bekræftelse fra tysk Side paa Beslaglæggelse af Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder, Vestre Boulevard.

Episoder: Tirsdag Formiddag blev en Mand skudt ned af Tyskerne ud for Hovedbanegaarden. Man ved ikke, hvem han er, da Tyskerne selv har transporteret ham bort. Natten til Tirsdag var der kraftig Skydning i Vanløse Kvarteret omkring Lindeallé. Arkitekt Carl Jensen, Lunde-


278

gærdet 13, blev alvorligt saaret i højre Arm, da han steg ud af en Taxa ved sit Hjem. En anden Mand blev skudt i Benet. - Tysk Politi har anholdt Fru Rosenørn, Frithiof Nansens Plads 2. Der blev spurgt efter hendes Søn, men da han ikke var til Stede, tog man Fru Rosenørn med. Der har været Razzia i Sygeplejerskerboligerne paa Blegdamsvej.

I Politiuniformer. I Tirsdags blev flere Steder i København set Politipatruljevogne, som var bemandet med unge Mænd i danske Politiuniformer.

Kommentarer til Situationen: I en ledende Artikel under Overskriften "En Uges Ro" skriver "Fædrelandet" Tirsdag den 26. September bl. a.:

".... Nægtes skal det ikke, at det udløste en befriende Følelse langt uden for danske National-Socialisters Kreds, da Politiet blev frataget sin Myndighed".

Videre skrives om Tilstanden efter Ophævelsen af Politiet:

"Nu er der foreløbig forløbet en Uge, hvor Ro og Orden har præget det københavnske Bybillede. I samme Øjeblik den lammende Rædsel forsvandt ved Politikorpsets Opløsning, gik enhver Borger tryg og tillidsfuld til sin Dont, forvisset om at naa helskindet hjem efter sin Gerning."

Provinsen:

Holbæk: Mandag Aften indfandt det tyske Politi sig paa Teknisk Skole og arresterede efter Anvisning af en lokalt kendt Mand 10 unge Mennesker, hvoraf Flertallet er Lærlinge paa Holbæk Baadebyggeri. De unge Mennesker, som siden menes at være ført til København, sigtes for at have knust Ruder hos en Dame, der i længere Tid har været beskæftiget paa Kasernen i Holbæk.

Aarhus: Professor Werner ved Aarhus Universitet har maattet forlade sit Hjem og søge ubekendt Opholdssted. Forleden Aften, da han tilfældigvis ikke var hjemme, henvendte to revolverbevæbnede Mænd sig paa hans Bopæl og spurgte efter ham.

Frederikshavn: Der vil ikke blive oprettet noget kommunalt Politi, men paa de Omraader, hvor Kommunens Administration griber ind i Ordenens Opretholdelse, f. Eks. med Hensyn til Beværterforhold og Prisforhold, vil Lovene blive strengt haandhævede. Man har meddelt de Handlende, at Kommunen vil lade Navnene paa de Næringsdrivende, der overtræder Prisloven, offentliggøre ved kommunal Foranstaltning.

Sønderborg: Natten til Tirsdag eksploderede paa Jegerupstation [i. e. Jegerup Station] nordfor Vojens nogle Bomber under et holdende Tog. 4 Vogne knustes, andre væltede. Skinnerne blev revet i Stykker. Forbindelsen for den jydske


279

Længdebane var derfor afbrudt det meste af Tirsdagen, og Posten til Sønderjylland maatte gaa over Faaborg-Mommark.

Københavns Brandvæsen melder Onsdag Morgen, at det sidste Vagtdøgn har været roligt. Der har været 68 Ambulanceudrykninger, men ingen i Anledning af Krigsbegivenheder. Af Brandudrykninger har der været 5, mest Brunkulsbrande og en enkelt falsk Alarm.

Statens civile Luftværn: Som bebudet ventes det, at Luftværnet i Løbet af ganske kort Tid kan overtage sine Funktioner paany. Ordningen er endnu ikke endelig udformet, men kommer sandsynligvis til at gaa ud paa, at Luftværnet i de enkelte Omraader underlægges Kommunerne, og Borgmestrene skal afløse Politimestrene som Luftværnschefer. Statens civile Luftværn forbliver uændret det civile Organ, under Ledelse af Luftværnsinspektør E. Schrøder. Hele Varslingstjenesten opretholdes i sin tidligere Form, men Meldetjenesten udvides betydeligt og faar et forøget CB-Mandskab stillet til Raadighed. I Stedet for CB-pligtige ventes oprettet en ny Tjenestegren, som skal tage sig af "Afspærringstjenesten".

 

Torsdag den 28. September 1944.

Razziaer: Natten til Onsdag indledte det tyske Politi en Serie omfattende Razziaer i København. De første Udrykninger skete i Morgentimerne mellem Kl. 3 og 5 og gjaldt nogle Karréer i Nansensgade, Guldbergsgade og Ryesgade. Der blev etableret solide Afspærringer, og saa godt som alle mandlige Beboere blev bragt til Shellhuset. I en enkelt Ejendom i Guldbergsgade tog man ikke alene Mændene, men ogsaa Kvinder og Børn. Kvinder og Børn blev senere løsladt, og det samme gjaldt de Mænd, der kunde dokumentere at være Arbejdere. Razziaerne fortsatte til ud paa Eftermiddagen. I Sct. Peders Stræde blev hele den ene Side af Gaden inddraget under Aktionen, som iøvrigt ogsaa omfattede Karréer i Larsbjørnsstræde, Trondhjemsgade, Sct. Hansgade, Stenosgade, Kvarteret omkring Nikolaj Plads m. fl.

Flere Hundrede Mennesker blev indbragt som anholdte til Shellhuset, hvor Trængselen var saa stærk, at mange anholdte maatte holdes i "Kø" paa Fortovene udenfor. Trappegangene var besat af anholdte, som stod opstillede med oprakte Arme og vendt med Ansigtet mod Muren.

Razziaerne omfattede endelig ogsaa en Del mindre Beværtninger samt Folkekøkkenet i Axelborg og i Suhmsgade. Alene fra Axelborg medtog man over 100 Gæster og fra Suhmsgade ca. 50.

Baggrunden for disse omfattende Aktioner er ikke helt klar, men


280

det oplyses, at det skulde dreje sig om en Indsats mod Sort-Børs Elementer, Vaneforbrydere og arbejdssky Personer.

Kl. 16,30 foretog en tysk Politikommando en Aktion paa d'Angleterre, som i et Par Timer holdtes omringet og afspærret. Herunder blev der affyret en Del Skræmmeskud, navnlig i Østergade. 4 Mænd blev ført med til Shellhuset, men 2 af dem blev hurtigt løsladt. Af de 2 tilbageholdte var den ene en Hotelgæst, som stod i Fremmedbogen som Meinert fra Odense. Aktionen menes foranlediget af, at en ung Mand pralende havde vist en Dame i Baren, at han var bevæbnet.

Episode paa Bispebjerg Hospital: Natten mellem den 25. og 26. blev paa Bispebjerg indlagt en Mand under Navnet Lymann Wight Jensen, hvis Bopæl var Lundegærdet 13, Vanløse. Han var saaret i højre Arm. Selv opgav han, at det ikke var Tyskerne, som havde saaret ham. Han er siden blevet afhentet af revolverbevæbnede Mænd, som kom i egen Bil. Chaufføren var i SS-Uniform, medens de øvrige var civile. De tvang sig Adgang til Pavillon 3, hvor Manden var indlagt, og førte ham bort.

Protestskrivelse: Dansk Seminarieforening har gennem Udenrigsministeriet tilstillet Dr. Best følgende Protestskrivelse:

"Vi er som alle Landets Borgere grebne af Forfærdelse og Harme over den Skæbne, der er overgaaet det danske Politi.

I den nuværende Situation, hvor Lovløshed og Vold kan brede sig i en uoverskuelig og for Samfundet tilintetgørende Grad, føler vi, at vi som Ungdomsopdragere har Pligt til at pege paa, at de Børn og Unge, der er betroet os, fremfor nogen vil komme til at lide under Forholdene, idet de selv er uden Beskyttelse mod forbryderiske Elementer, og desuden kan komme til varigt at lide Skade ved den Atmosfære af Uærlighed, Selvtægt, Raahed og Hadefuldhed, der kan blive Følgen af det skete.

For at hindre store og meningsløse Ulykker er det bydende nødvendigt, at det danske Politi, der alene har Erfaring og Træning nok til at værne vort Samfund mod anarkiske Tilstande, føres hjem og atter indsættes i sit Arbejde."

Overlæge Otto Mikkelsens Arrestation: Paa en Henvendelse fra Magistraten om Frigivelse af Overlæge, Dr. med. Otto Mikkelsen, som er arresteret af det tyske Politi, er der indgaaet følgende Svar til Udenrigsministeriet:

"Die Verhaftung des Oberarztes Dr. Mikkelsen erfolgte wegen Beteiligung an einer Sabotage-Organisation. Zu einer Entlassung sehe ich mich zur Zeit selbst unter Würdigung der im Schreiben vom 29. August geschilderten Verhältnisse bei der ärztlichen Versorgung nicht in der Lage."


281

Den fungerende Overlæge, Dr. med. E. Hart Hansen har Tilladelse til at besøge Overlæge Mikkelsen for at drøfte faglige Spørgsmaal.

Byretten: Der er truffet Aftale mellem Byretspræsident Rytter og Statsadvokat Trolle (Statsadvokaten for København) om Afslutning af de Straffesager, som er naaet frem til Byretten. I Gaar satte Dommer Willy Andersen den saakaldte "Dommervagt" i Vestre Fængsel, hvor Statsadvokat Trolle var mødt paa Anklagemyndighedens Vegne, og hvor der blev taget Stilling til alle udløbende Fængslingsfrister. Da det stod klart, at Sagerne mod de paagældende Arrestanter ikke for Tiden lader sig gennemføre, blev de løsladt. Nogle faa Sager af særlig alvorlig Karakter stillede Anklageren i Udsigt at faa gennemført, og i disse Tilfælde gik Dommeren med til en Fristforlængelse.

Nordwerk: Den industrielle Virksomhed "Nordwerk" - tidligere General Motors - som har været drevet for tysk Regning, skal nu standses. Alle Maskiner afmonteres, og Personalet, ialt ca. 700 Mennesker, er sagt op fra førstkommende Lørdag. A/S Nordwerk vil herefter blive afmeldt til Aktieselskabsregistret.

Provinsen:

Fra Stiftamtmand Herschends Kontor i Silkeborg foreligger Indberetning om følgende Tildragelse i Vemb ved Dejbjerg:

"Om Aftenen den 25. September blev Sognepræst Pedersen, Vemb, samt Sogneraadsformanden og Sognefogden arresterede af Værnemagtens Afdeling i Stauning. De paagældende er løsladt igen Tirsdag Eftermiddag. Sagens Omstændigheder er følgende:

For nogen Tid siden styrtede en engelsk Flyvemaskine ned ved Dejbjerg øst for Ringkøbing. De tyske Afdelinger forlod Stedet efter at have foretaget en yderst lemfældig Oprydning. Ligrester blev fundet rundt om, og Begravelsen af de ukendelige Lig var saadan, at man fra dansk Side ikke kunde karakterisere den som sømmelig. Efter Aftale med General der Luftwaffe gik en CB-Kolonne under Ledelse af Kaptajn Kisbye igang med Oprydning paa Stedet, ligesom der foranstaltedes Begravelse af de forulykkede Flyvere. Det var imidlertid rygtedes paa Egnen, at Begravelse skulde finde Sted, og. et Par Hundrede Mennesker deltog i Højtideligheden. Pastor Pedersen talte, og hverken Talen eller Højtideligheden iøvrigt var af udæskende Karakter. Ikke desto mindre blev den fulgte Fremgangsmaade taget ilde op af Værnemagten, og de omhandlede Arrestationer fandt Sted.

Efter Forestillinger overfor Abteilung Luftschutz, blev som sagt de tre Arrestanter løsladt."


282

Silkeborg: Byraadet forhandler fortsat om et Vagtkorps, en Slags Borgervæbning. De afsatte Betjente vil afgjort modsætte sig at arbejde i et saadant Korps.

Padborg: Søndag Aften eksploderede en Bombe under et Lokomotiv paa Padborg Station. Lokomotivet blev helt ødelagt. En Undersøgelse fra tysk Side førte ikke til nogen Opklaring.

Krusaa: Det er bekræftet Tirsdag Aften, at Grænsen atter er aaben for Trafik. Vagterne er forstærkede og svært bevæbnede.

Aarhus: Tirsdag Aften Kl. 22 fandt 3 voldsomme Eksplosioner Sted i en stor moderne Cylinderudboringsfabrik, Silkeborgvej 31, tilhørende Grosserer Carl Christensen. Hele den store Virksomheds 90 m lange Bygning brændte ned, saa kun Ydermurene staar tilbage. Der er bl. a. ødelagt 50 kostbare Maskiner. Skaden er anslaaet til ca. 1 Mill. Kr. Endvidere meddeles, at der sent Onsdag eksploderede 3 Bomber i Autoreservedelsfirmaet Nielsen, Laursen & Brandts Værkstedsafdeling. En Del Maskiner og Bygningerne blev stærkt beskadiget. Ingen Mennesker kom til Skade.

Aabenraa: Ved Middagstid Onsdag er det danske Forsamlingshus "Søgaardhus" i Søgaard ved Kliplev totalt ødelagt ved en voldsom Eksplosion. Bygningen blev for kort Tid siden overtaget af Tyskerne. Ved Eksplosionen dræbtes 6 tyske Soldater og 14 blev saaret. Hele Befolkningen i Søgaard, ca. 25 Familier, blev straks efter hentede i Hjemmene af tyske Soldater og ført til en Have, hvor de holdtes internerede til hen paa Eftermiddagen. Man formoder, at Eksplosionen er sket ved et Uheld med Sprængstof inde i Bygningen.

Sønderborg: Da man Tirsdag Aften var ved at afslutte en Fest i Vedsted Forsamlingshus i Anledning af Kongens Fødselsdag, blev Bygningen pludselig omringet af tysk Militær. Mødets Taler, Idrætsinspektør Braae Hansen, Haderslev, samt Forsamlingshusets Værtpar og et Par andre tilstedeværende blev ført bort. Ingen af Festens 2-300 Deltagere fik Lov til at forlade Lokalerne. Først Kl. 3 i Nat gav det tyske Politi Tilladelse til, at Kvinder og Børn kunde gaa hjem, men Mændene holdtes interneret indtil Kl. 9 i Morges. I Sognet ved man ikke, hvad der er Aarsagen til det tyske Politis Aktion. - Onsdag er den stedlige Sognepræst Pastor Qvistgaard blevet sat under Anholdelse. Saavel Berlingske Tidende som Jyllandspostens Korrespondent anfører om Affæren, at de voksne Mænd om Morgenen blev ført bort i Lastbiler til ubekendt Bestemmelsessted. Sagen undersøges af Kontoret i Silkeborg.

Randers: Tirsdag Aften eksploderede paa Banestrækningen mellem


283

Randers og Bjerregrav 7 Bomber og mellem Randers og Stevnstrup 2 Bomber. Alle Steder blev Skinnelegemet revet i Stykker.

Tirsdag Aften blev Glud & Marstrands Fabrikker besøgt af revolverbevæbnede Mænd, der fjernede en stor Mængde Luftværnsmateriel.

Samme Aften bortførtes ligeledes af bevæbnede Mænd fra Merryteatret Filmen "En Læges Fristelser".

Torsdag Morgen melder Togkontoret alt normalt for Toggangen for Øerne. Jyllandsrapporten var endnu ikke indløbet paa det Tidspunkt.

Københavns Brandvæsen: Udrykning til 3 mindre Brande og 58 Ambulanceudrykninger. Ingen Krigsbegivenheder.

 

Fredag den 29. September 1944.

I Morgen Lørdag holdes et Møde, hvori bl. a. deltager Overborgmesteren, Borgmestrene i Gentofte og Frederiksberg Kommuner samt Repræsentanter for Købstadforeningen. Paa Mødet drøftes Mulighederne for Oprettelse af kommunale Vagtkorps og Planer om Etablering af Luftværnstjenesten paa kommunal Basis.

Politiet: I en Udtalelse, som er fremsat af Dansk Kriminalpolitiforening og Københavns Politiforening, erklæres, at Medlemmer af Rigspolitiet under ingen Omstændigheder vil indgaa paa at udføre Polititjeneste, saalænge Arrestation og Deportation af Kolleger opretholdes. Da man imidlertid erkender, at Befolkningen ikke vedvarende kan være uden Beskyttelse af Liv og Ejendom, har man tilraadet Politiorganisationerne, at de kommunale Myndigheder gaar til Oprettelse af Vagtkorps, der kan paatage sig den elementære Vagttjeneste. Det forudsættes, at disse Korps ikke tillægges nogensomhelst politimæssig Beføjelse. Anholdelse af Lovovertrædere, der gribes paa fersk Gerning, kan ske paa Basis af Retsplejelovens § 771, der giver enhver Ret til at foretage Anholdelse i saadanne Tilfælde. Man tænker sig saadanne Anholdte overgivet direkte til det stedlige Arresthus, hvorfra de ved Anklagemyndighedens Foranstaltning bringes for Retten. En forudgaaende Efterforskning skal altsaa være udelukket, ligesom enhver anden politimæssig Behandling af Sagen. Vagtkorpsets Medlemmer kan som andre Borgere indkaldes som Vidne i Retten, men ikke have Funktioner paa det Offentliges Regning.

Bankrøveriet i Helsinge: Den lokale Presse mener at vide, at de 3 Deltagere i Bankrøveriet i Helsinge, som omtales i Dagspressen Fredag Morgen, var Marinevægtere. Det samme hævdede Svensk Radio Torsdag Aften.


284

Razziaer og Ransagning: Torsdag Formiddag blev en Del Lillebiler og Taxavogne standset paa Københavns Gader. Passagererne førtes til Shellhuset, hvor de maatte godtgøre deres Identitet, og Vognene blev i enkelte Tilfælde underkastet nøje Ransagning. - Paa Vesterports Stations Garderober blev der ligeledes i Torsdags foretaget en effektiv Ransagning, øjensynlig for at finde eventuelle Vaaben. Kufferter blev sprættet op og Kasser slaaet i Stykker, men Ransagningen syntes ikke at have bragt noget illegalt for Dagens Lys. - En Sabotagevagt ved Nordwerk, Mogens Larsen, Sct. Paulsgade 51, er Natten til Fredag skudt gennem Hovedet. Han var død, da Ambulancen kom. Torsdag Eftermiddag kaldtes Ambulancen til Antonigades Politistation, hvor en Schalburgmand var blevet skudt i højre Laar. Nærmere Omstændigheder kendes ikke.

Sædelighedsforbrydelser: Søndag Eftermiddag lokkede den 19-aarige Kommis Svend Aage Petersen, Nørregade 5 B, Lyngby, en lille 3-aarig Pige ind paa et Værksted paa Lundtoftevej, hvor han forøvede Forbrydelse mod Barnet. Faderen gik senere op paa Petersens Bopæl, som Barnet havde udpeget, og da Forbrydelsen blev vedgaaet, førtes Kommisen til Lyngbyvejens Politistation. Tyskerne lovede, at de nok skulde tage sig af Petersen og spærre ham inde de første 8 Aar. Efter Petersens eget Udsagn fik han Prygl af en Gummiknippel Søndag Eftermiddag og Mandag Morgen, hvorefter Tyskerne løslod ham med den Trusel, at han vilde blive skudt, hvis det gentoges. Hændelsen havde opskræmt Forældre i hele Kvarteret, og da de saa, at Petersen igen var fri, besluttede de selv at skride ind. En Del af dem holdt Møde og besluttede at faa ham uskadeliggjort. De satte sig i Forbindelse med Rigshospitalets Afdeling O, der gav Tilsagn om at tage ham i Forvaring, hvis man kom med en Lægeattest og med en Underskrift fra Petersen om, at han indvilligede heri. Lægeattesten blev udstedt Torsdag Formiddag, og Petersen underskrev villigt, hvorefter Barnets Fader sammen med en Nabo førte Petersen ind til Rigshospitalet, hvor man vil beholde ham, indtil der bliver ordnede Forhold, og Sagen kan tages op. Iøvrigt har det tyske Politi ladet opklæbe en Bekendtgørelse i hele Lyngby om, at der var paagrebet en Sædelighedsforbryder, og at saafremt lignende Forbrydelser fandt Sted, vilde Gerningsmanden blive skudt. Bekendtgørelsen er underskrevet af Stationsleder Jørgen Høyer.

Provinsen:

Fra Kontoret i Silkeborg meddeles i Vedsted-affæren, at Tyskerne har foretaget en Række Anholdelser, bl. a. er anholdt Seminarielærer Braae-Hansen, Haderslev, Sognepræst Axel Wriedth Qvistgaard, Vedsted, og Forsikringsinspektør i "Danmark" Hans Hansen. Den lokale Sogne-


285

raadsformand har givet følgende Beskrivelse af Episoden: Forsamlingshuset, hvor der var Fest og Foredrag i Anledning af Kongens Fødselsdag, blev kort før Kl. 23 omringet af tyske Politisoldater, der, efter først at have skudt med løst Krudt, begyndte at skyde med skarpt mod Bygningen, men dog uden at nogen blev ramt. Som Grund til denne Skydning angav Soldaterne, at der var blevet skudt paa dem fra Bygningen, antagelig af den Mand - en Sabotør - som de var ude efter. Soldaterne trængte derefter ind i Forsamlingshuset, og Deltagerne i Festen blev drevet ud i Gaarden, hvor de maatte staa med oprakte Hænder. Efter Visitationen fandt Soldaterne den Mand, de søgte. Han er ikke kendt paa Egnen, og yderligere Oplysninger kan ikke gives. Værten i Forsamlingshuset, Hr. Braae-Hansen, samt dennes Hustru og Søn blev anholdt. Desuden blev Forsikringsinspektør Hans Hansen, der er Ven med Pastor Qvistgaard, og som midlertidig boede hos ham, arresteret. Ifølge udtrykkelig Udtalelse fra Tyskerne, blev han kun taget som midlertidig Gidsel for Pastor Qvistgaard, som Tyskerne ikke traf i Forsamlingshuset. Senere blev Pastor Qvistgaard taget ved en Fest i Maugstrup, men uanset, at Tyskerne havde faaet fat i Pastor Qvistgaard, blev Forsikringsinspektør Hansen alligevel ført bort. Det menes, at Tyskerne beskylder de arresterede for at have taget Del i eller været vidende om den formodede Sabotørs Forehavende.

Aarhus: Sabotagen i Frichs Fabrikker synes at være større, end først antaget. Inde i Hallen, hvor Bomben sprang, staar 4 store Lokomotiver, formentlig bestemt for Tyskland. En sagkyndig Ingeniør anslaar, at der vil gaa et Par Maaneder, før Fabrikken igen arbejder normalt.

Aabenraa: Natten til Torsdag afsporedes ved Attentat i Nærheden af Hjordkær et tysk Tog med en halv Snes Vogne. Der var en Del Ammunition i Toget, men der skete ingen Eksplosion. Trafikken maatte klares Dagen igennem ved Udveksling af Passagerer. En Del Vogne ligger væltede og knust paa Sprængningsstedet.

Viborg: Det tyske Politi har anholdt en Søn af Forfatteren Grønval Fynbo, Vammen, og endvidere Sognepræsten i Hersom samt Præstegaardsforpagteren. Man eftersøger desuden Pastor Brinkkjær, Vammen.

Aalborg: I Onsdags hindrede 3 unge Cyklister en Bil i at passere dem. Den ene af dem, den 19-aarige Kontorist Erik Thomsen, Søn af Overportør Thomsen, Spolen 3, blev grebet af Tyskerne, som pryglede ham og derefter tog ham med til et tysk Tjenestested. Da han her var paa Vej ned ad en Trappe, blev han skudt bag fra. Han er siden død paa Hospitalet. Den tyske Kommandant har paa det dybeste beklaget Episoden og overfor Familien forklaret, at Skuddet var affyret af nogle berusede Wehrmachtsangehörige. En kort Meddelelse om Dødsfaldet er


286

godkendt for Aalborgbladene af den tyske Censor, som samtidig fortalte, at Thomsen, efter de Oplysninger han havde modtaget, havde skudt paa det tyske Automobil og derefter var blevet dræbt under en efterfølgende Ildkamp.

Hillerød: Det tyske Politi er for Tiden ude efter Arbejdere, der har været beskæftiget i Tyskland, men som har brudt Kontrakterne og er flygtet tilbage til Danmark. Paa Socialkontoret i Helsingør har der været foretaget en Undersøgelse af Kartotekerne - trods Borgmester P. Christensens Protest - for at se, om der skulde findes flygtede Tysklandsarbejdere blandt de, der hævede Understøttelse, ligesom Tyskerne vilde undersøge, om der blev udbetalt Understøttelse til de paarørende til Mænd, der er blevet arresteret for illegalt Arbejde.

 

Hovedstadens Forsyninger: Tilførslerne til Fisketorvet har været jævnt gode. I Tirsdags kom saaledes 1000 Kasser Fisk pr. Bane og 200 pr. Bil, Onsdag 800 Kasser pr. Bane og Torsdag ca. 1000 Kasser. Disse Tilførsler er yderligere suppleret med ca. 1.400 Kasser Sild, der straks blev solgt til Detailhandlerne. Og i Onsdags kom en Kvase fra Bornholm med ca. 2.500 Kasser Sild, som ekspederedes over Torvet. Torvedirektøren oplyser, at en enkelt Grossist solgte ca. 150 Kasser Sild til Salterier til Trods for, at de mange tilstedeværende Detailhandlere var Aftagere. I Gaar Torsdag ankom der yderligere en Kvase fra Bornholm med 15-16 Tons Sild.

Gønttorvet [i. e. Grønttorvet]. Tilførslerne i Ugens første 4 Dage har været jævnt gode. Porrer er stærkt efterspurgt, medens andre grovere Grøntsager ikke er blevet udsolgt. Af Salat har der nærmest været for meget, og Tilførslerne af Gulerødder er stadig rigelige. Kartoffeltilførselen, der ligger paa 8-900 Tønder om Dagen, er lavere end normalt. Der har været pæn Tilførsel af Æbler og Pærer og rigeligt med Blomster.

Torve- og Slagtehallerne. Tilførslerne i denne Uge ligger 50 pCt. højere end i Ugen den 17. til 23. September. Tilførslerne maa herefter betegnes som normale.

Flæskehallen: Tilførslerne i Dagene Søndag til Onsdag vidner om, at man søger at erstatte Mankoen i Tilførslerne i den foregaaende Uge. Saaledes var Mandagens Tilførsler usædvanlige gode, og om Tirsdagen kom langt mere end normalt. Der er, som stillet i Udsigt, indsendt mange Svin. Desuden kommer Okse- og Kalvekød nu i normale Mængder. Arbejdet i de foskellige Grene af Torve- og Slagtehallerne forløber nu normalt, meddeler Torvedirektør Klug Andersen til Slut.


287

Lørdag den 30. September 1944.

Luftværnet: Centralkommandoen og Centraladministrationen for det storkøbenhavnske Luftværnsomraade har hidtil haft Politidirektør Stamm som Chef. Paa hans Vegne har Vicepolitinspektør Dahl-Jensen ledet Arbejdet. Der er nu truffet en Ordning, hvorefter Luftværnschefens Funktioner, indtil den endelige Beslutning udformes, henlægges til de enkelte Tjenestegrenschefer. Om Tilrettelæggelse og Ledelse af det administrative Arbejde vil Det tekniske Raad senere give en Indstilling. Tjenestegrenene er følgende: Brandtjenesten (Brandchef, Dr. Povl Vinding), Rydningstjenesten (Stadsingeniør Forchhammer), Hospitalstjenesten (Hospitalsdirektør K. M. Nielsen), Teknisk Tjeneste, som omfatter Værkerne, Sporveje, Belysningsvæsen m. m. (Belysningsdirektør Børresen), Socialtjenesten (Socialdirektør N. P. Nielsen) og Sanitetstjenesten. Indtil videre skal hver Tjenestegren for sig holde sit Apparat i Orden og træffe de nødvendige Beslutninger. Formentlig bliver Overborgmesteren Luftværnschef med Substitutionsret.

Arresteret: Sekretær David Amstrup i Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund og Ingeniør Svend Rasmussen, der, henholdsvis som Repræsentanter for Arbejdere og Arbejdsgivere, var paa Rejse i Jylland, er arresteret i Haderslev. Aarsagen ubekendt.

Løsladt: Landsretssagfører, Redaktør Svend Heltberg, Politiken, som har siddet arresteret i 7 Maaneder, er blevet løsladt fra Vestre Fængsel.

Protestskrivelser: Fra Danske Kvinders Natianalraad er indgaaet følgende Protestskrivelse til Dr. Werner Best:

"Danske Kvinder har med Sorg og Harme erfaret, at det danske Politi er sat ud af Funktion, og at en Del af Politistyrken er ført ud af Landet.

Det danske Politi nyder i sjælden Grad den danske Befolknings Tillid, og vi ser med den dybeste Bekymring vore Hjem og Børn prisgivet den Lovløshed og Uro, som vil blive Følgen af, at vor Politistyrke er ude af Stand til at virke.

Vi ser med stigende Uro, at der her i Landet overfor danske Medborgere anvendes Metoder, som er helt fremmede for dansk Aand og Skik og for danske Begreber om Lov og Ret.

Som Repræsentanter for 100.000 danske Kvinder protesterer vi mod de Handlinger, som er foretaget mod Politiet og henstiller indtrængende, at samtlige arresterede Politifolk løslades, og at de deporterede hjemføres."

Fra Statstjenestemændenes Centralorganisation I, Statstjenestemændenes Centralorganisation II og Danske Statsembedsmænds Samraad er indgaaet følgende Protestskrivelse:


288

"Undertegnede Centralorganisationer af danske Tjenestemænd nedlægger den alvorligste Protest mod den Arrestation og Deportation, der er blevet foretaget af et betydeligt Antal af vore Kolleger indenfor Politiet.

Som Tjenestemænd og danske Statsborgere føler vi den dybeste Sorg og Harme over det Overgreb, der derved er foretaget, og vi kræver paa det alvorligste, at de deporterede Tjenestemænd hjemføres, og at de foretagne Arrestationer af danske Polititjenestemænd straks ophæves."

Politiet: De ledende Politimænd, som siden Politiinspektør Wolf's Flugt har siddet i Vestre Fængsel, blev i Fredags overført til Ingeniørhuset. Blandt de deporterede Politimænd er ogsaa Forfatteren, cand. jur. Bruhn Rasmussen, der er Lærer ved Politiskolen og Redaktør af Politiets officielle Organ "Politiet". De Fængselsbetjente, der var tilbage paa Politigaarden, er nu kommet væk efter Forhandling med Tyskerne. De ønskede ikke at medvirke ved Behandlingen af Fanger fra tysk Side. En Overgang nærede man Frygt for, at de skulde blive anholdt, men dette er altsaa ikke sket.

Dommermøde i Byretten: I et Dommermøde i Byretten har Byretspræsident Rytter givet Udtryk for sin Bekymring over den Udvikling, Selvtægten har taget. Byretspræsidenten ønskede i Stedet for publikums Medvirken til, at Lovovertrædere, der gribes paa fersk Gerning, indbringes til dansk Myndighed, f. Eks. ved Aflevering af dem til Arresthusene, hvorefter den lokale Dommer kan tage Stilling til Spørgsmaalet om Fængsling.

Razziaer: Det menes, at Tyskerne har til Hensigt at fortsætte Karrérazziaerne. I det sidste Par Dage er der ogsaa foretaget enkelte Villarazziaer, saaledes i Hellerup. Formaalet hævdes stadig at være Kampen mod asociale Elementer. Der menes at være ankommet ca. 1.000 Politisoldater hertil fra Litauen.

Skudt: Brandvæsenets Ambulancetjeneste oplyser, at det 18-aarige Bud Arne Nielsen, Mjøsensgade 2, 2., Fredag er blevet skudt paa Hjørnet af Amagerbrogade og Kurlandsgade. Han blev ramt i Brystet og er død.

Fredag Kl. 19,30 indfandt 3 revolverbevæbnede Mænd sig i Brandvæsenets CB-Depot i Frederiksholms Kanal. De tiltvang sig diverse Udrustningsgenstande (nogle Uniformer med Tilbehør).

Hentet Duplikeringspapir: Lagerpersonalet hos L. Levison jun. blev Fredag Eftermiddag holdt op og tvunget til at bære et større Oplag Duplikeringspapir ud i en Lastbil, som var kørt op i Gaarden.

Sabotage: Fredag Eftermiddag er der forøvet Sabotage mod Automo-


289

bilfirmaet Jørgensen & Jensens Værksted, Tingvej 41; der skete en kraftig Eksplosion, men om Skadens Omfang savnes nærmere Oplysninger.

Provinsen:

Aarhus: Aarhushallens Restaurant ramtes ved 2-Tiden Natten til Lørdag af en voldsom Eksplosion fra 3 Bomber. Eksplosionen var saa kraftig, at det med Restauranten sammenbyggede Nabohus styrtede sammen. 6 Mennesker dræbtes og 3 saaredes. Restauranten er fuldstændig ødelagt.

Maribo: Det meddeles fra Bandholm, at Lensgreve Knuth, Knuthenborg, som afsonede Fængselsstraf for Blodskam, er blevet sat paa fri Fod. Han maa dog ikke i de første Par Aar komme tilbage til Egnen.

Kalundborg: Byraadet har overladt til Zoneredningskorpset at organisere et Vagtværn paa 7 Mand. Værnet faar Station i Korpsets Bygning og kan kaldes herfra. Det vil ikke blive benyttet til at afpatrouillere Gaderne.

Esbjerg: Banelinien mellem Esbjerg og Varde blev Natten til Fredag afbrudt ved Eksplosioner baade Nord og Syd for Guldager Station. Skaden var dog ikke større, end at den senere paa Dagen kunde udbedres. Der er ogsaa forøvet Jernbanesabotage mellem Lunderskov og Kolding ved Ejstrup Station samt mellem Eltang og Kolding. Endvidere er Skinnerne sprængt 8 Steder mellem Kolding og Røde Kro.

Skanderborg: Der er forøvet Sabotage mod Jernbanen i Nærheden af Vrold. Umiddelbart forinden Eksplosionen passeredes Stedet af et Tog.

Aalborg: Torsdag Aften er en halv Snes Bomber eksploderet paa Godsbanegaardens Terrain. Der ødelagdes bl. a. 8 Cementblandemaskiner, som var beregnet til Eksport.

Viborg: Et Militærtog fra Viborg sydpaa var i Søndags udsat for et Bombeattentat. Ved Eksplosionen blev 7 Vogne ødelagt og Jernbaneskinnerne revet op paa en Strækning af en halv Snes Meter. En Soldat dræbtes og nogle saaredes.

Herning: Under Overflyvninger Natten til Fredag er Biler paa Herning Egnen blevet beskudt af allierede Maskiner. Et Menneske dræbtes og 7-8 blev saaret. Ogsaa fra Holstebro meldes om, at en Lastbil er blevet beskudt.

Studenterne rejser hjem. De fleste Provinsstudenter ved Universiteterne i København og Aarhus er i Slutningen af Ugen rejst hjem. Det skal være sket efter Opfordring fra de paagældende Studenterraad.


290

Mandag den 2. Oktober 1944.

Protestskrivelse til Dr. Best: "Københavns Kommunalforening", "Frederiksberg Kommunalforening for Kontorfunktionærer" samt "Foreningen af Embeds- og Bestillingsmænd under Gentofte Kommune" har tilstillet Dr. Best følgende Protestskrivelse:

"Undertegnede Organisationer af kommunale Tjenestemænd i Storkøbenhavn nedlægger den alvorligste Protest mod den Arrestation og Deportation, som har fundet Sted af et betydeligt Antal danske Polititjenestemænd.

Den foretagne Aktion mod Politiet føles som en Handling mod hele Folket og i Særdeleshed mod den danske Tjenestemandsstand, og den har blandt vore Medlemmer fremkaldt dyb Sorg og Harme.

Vi maa derfor kræve, at Polititjenestemændene genindsættes i deres Stillinger."

Episoder: Natten til Søndag kom det til nogle dramatiske Optrin i Nyhavn. Om Aftenen trængte 2 bevæbnede Mænd ind i Beværtningen "Nyhavn 41" og gav sig til at skyde i Lokalet. Porcelænsarbejder Lindegaard, Portugalsgade 6, blev ramt i Hovedet og døde paa Stedet. Desuden blev Maskinarbejder Frandsen, Hj. Bergstrømsvej 14, saaret i Laaret. Søndag Aften blev Montør Peter Damm, Gl. Kongevej 123, saaret i Armen ved Skud fra tyske Marinesoldater. Det skete paa Hjørnet af Løngangsstræde og Vester Voldgade. Den saarede indbragtes til Kommunehospitalet. Sent Lørdag Aften blev en Mand, som endnu ikke er identificeret, skudt ned bagfra udfor Frihedsstøtten. Han blev ramt i Ryggen og bragt i haardt saaret Tilstand til Kommunehospitalet. Omtrent samtidig blev en anden Mand skudt i Nakken i Nærheden af sit Hjem i Naboløs. Han blev meget haardt medtaget indlagt paa Kommunehospitalet.

Razziaer: I Løbet af Søndagen foretog det tyske Politi atter Razziaer paa nogle Kaffebarer. Der blev taget en Del yngre Mennesker med. Det ser ud til, at man har været ude for at eftersøge Folk med Vaaben samt Tysklandsarbejdere, der ikke er vendt tilbage til Tyskland efter endt Orlov.

Mødet om Vagtkorps og Luftværnstjenesten: Det tidligere bebudede Møde om Oprettelse af kommunale Vagtkorps og Etablering af Luftværnstjeneste paa kommunal Basis fandt Sted i Lørdags. Blandt Deltagerne var Overborgmesteren, Borgmestrene i Gentofte og Frederiksberg Kommuner samt Repræsentanter for Købstadsforeningen. Drøftelsen drejede sig hovedsagelig om Vagtkorps-Spørgsmaalet og var orienterende. Saasnart der bringes fuld Klarhed i Sagen, kan der ventes et Cirkulære fra Indenrigsministeriet.


291

Provinsen.

I Forbindelse med Overflyvningen af engelske Maskiner foreligger Meldinger om Beskydning af Tog og Biler. Persontoget fra Korsør Kl. 15,18 blev Søndag beskadiget ved Skud. Saaledes blev Lokomotivet ramt 3 Steder. Ingen Mennesker kom til Skade. Omtrent samtidig blev et Godstog beskudt ved Kisserup mellem Lejre og Hvalsø. Personvognen, hvori befandt sig ca. 40 Rejsende, blev ramt af flere Projektiler. Ingen kom til Skade. Om Lørdagen ved 19-Tiden blev en Personbil, der førtes af Vognmand Carl Jeppesen, Bogense, beskudt mellem Skovby og Holse. En Passager, Søn af Barbermester Hansen, Bogense, blev dræbt, en anden Passager fik et Chok, og Vognmanden saaredes. - I Lørdags styrtede en engelsk Maskine ned i Grib Skov. I den brændte Maskine fandtes Ligene af to Mand. - Toget fra Odense til Svendborg blev Søndag Eftermiddag, efter at det havde passeret Steenstrup Station mellem Ringe og Svendborg, indhentet af 6 allierede Jagere. Den ene dukkede ned og beskød Lokomotivet. Lokomotivføreren fik Toget standset og søgte Dækning. I Forvejen var Fyrbøderen sprunget af; han forstuvede begge Hænder og blev ramt af 2 Kugler, den ene i Ryggen og den anden i Benet. Lokomotivføreren fik et Chok.

Esbjerg: Paa Fanø Færgen "Nordby" skete Natten til Lørdag en voldsom Eksplosion, som gjorde Færgen ubrugelig. Der var anbragt en Bombe under Dækket i Maskinrummet. Motorfundamentet sprængtes, og Motoren blev derved slaaet ud af sit Leje. Desuden skete en Del ovenbords Skade, og der opstod Brand.

Aarhus: Restaurant "Maritza" er i Lørdags blevet lukket paa tysk Foranledning. Restauranten skal have misligholdt et Paalæg om at reservere et bestemt Antal Pladser for Værnemagten.

Fredericia: Paa fornyet tysk Opfordring om Oprettelse af et kommunalt Vagtkorps har Borgmesteren svaret, at saalænge Byens ledende Politimænd holdes arresteret, kan man ikke etablere et saadant. I den sidste Henvendelse om Spørgsmaalet har den tyske Kommandant forlangt, at Sagen skal være i Orden senest Mandag. Det meddeles, at tyskvenlige Kredse har søgt at faa Kommandanten til at udnævne Overbetjent Christensen fra Børkop til Politimester i Fredericia, men Kommandanten har afvist det. I Jylland foregaar en energisk Eftersøgning efter flygtede Politimænd.

Aalborg: Under en Jagt, som Smede fra Aalborg Skibsværft foranstaltede paa Sort Børs-Folk, trak en af de forfulgte en Pistol og skød paa Mængden. En 14-aarig Dreng, Toni Jensen fra Østerbro, ramtes og blev dræbt. Drabsmanden blev anholdt af det tyske Sikkerhedspoliti.


292

Sabotage: Natten til Søndag er der anrettet Sabotage mod et Godstog mellem Hvidding og Ribe. 4 Vogne, lastet med Jern, blev afsporet, og Skinnerne blev ødelagt i 50 m's Længde. Ingen Mennesker kom til Skade. - Natten til Søndag skete en Eksplosion i Varde-Nørrenebel [i. e. Nørre Nebel] Banens Remise i Varde. 2 Lokomotiver blev ødelagt. En ueksploderet Bombe mellem Taulov og Fredericia bevirkede, at al Toggang maatte aflyses fra Kl. 1 til 6 Natten mellem Lørdag og Søndag.

Ringsted: Under Forfølgelsen af en tidligere straffet Tyv saarede en Schalburg-Mand foruden Tyven en lille Pige, Datter af Skomager Carl Nielsen.

 

Tirsdag den 3. Oktober 1944.

Borgerrepræsentant, Købmand Johs. Nielsen (Gamma-Forretningen), kom Mandag Eftermiddag ud for en ubehagelig Oplevelse. Der hørtes Skydning udenfor Butikken paa Frithiof Nansens Plads, og Købmanden gik ud af en Sidedør for at se, hvad der foregik. I det samme kom en ung Mand hen mod Døren. Købmanden, som troede, at det var en Kunde, traadte tilbage og lod ham gaa ind. Et Øjeblik senere kom nogle tyske og en dansktalende Politisoldat løbende hen mod Johs. Nielsen, hvem de stak en Maskinpistol i Maven. Inde i Butikken blev Personalet, 3 Kommiser og Købmand Nielsens Søn, holdt op. De blev spurgt om, hvor Manden, man forfulgte, var henne. Da Tyskerne ikke troede Forklaringen om, at man ikke havde set ham, blev der foretaget Undersøgelse overalt i Forretningen. Man gik meget haardt frem og hævdede stadigt, at Personalet og Købmanden maatte vide, hvor Manden opholdt sig. Der blev saa ringet efter en Udrykningsvogn fra Shell-Huset, og de 5 Mennesker blev ført herind, hvor de maatte staa med Ansigtet mod Væggen, indtil Forhøret kunde begynde. Da Købmanden og hans Personale kunde sandsynliggøre, at Manden maatte være gaaet bag Kommisernes Ryg ud ad en anden Dør, hvilket er den eneste Forklaring paa, at han uset er sluppet igennem Butikken, blev de løsladt tidligt paa Aftenen.

CB-Kartoteket hentet og tilbageleveret. Lørdag Eftermiddag hentede det tyske Politi Kartoteket over de ca. 20.000 københavnske CB-pligtige. Efter Henvendelse fra dansk Side blev Kartoteket dog Mandag Formiddag tilbageleveret Kontoret i Vester Farimagsgade.

Politimændene flyttet til ny Lejr. Udenrigsministeriet har faaet Meddelelse om, at 1480 danske Politifolk i Søndags ankom til Lejren Buchenwalde ved Weimar fra Lejren i Neuen Gamme. Desuden vil 197 civile Personer, der tidligere er ført sydpaa fra Frøslev, blive overført til Buchenwalde, ligesom de resterende danske Politifolk i Tyskland menes at skulle følge efter.


293

Løsladt. Frk. Hanne Scheel, der har siddet arresteret i Vestre Fængsel i 8 Maaneder, sigtet for illegal Virksomhed, er blevet løsladt. Frk. Scheel har ikke faaet nogen Dom. Desuden er løsladt fra Frøslev Fru Overretssagfører Holger Boeck, Aabenraa. Ogsaa Redaktør Gunnar Hansen, (Radioavisen), som blev fængslet for 14 Dage siden, er løsladt.

Episode paa Nordwerk. Natten mellem den 29. og 30. September trængte 30-40 Sabotører ind paa Nordwerk, hvor de efter Kamp fjernede, hvad de kunde finde af Vaaben. Der dræbtes en Sabotagevagt, og 2 Sabotører blev saaret.

Vaabenfund i Teater. Det tyske Politi har i Bellevue-Teatret fundet en Del Vaaben. Operatøren er anholdt, da man mistænker ham for at have Kendskab til Sagen.

Marinevægter saaret. En tysk Marinevægter blev Mandag Eftermiddag saaret i Java-Salonen, Frederiksberggade 25. Han blev skudt i det ene Ben og førtes til Baadsmandsstrædes Kaserne. Gerningsmanden undslap

Hentet Udrustning i Luftværnsdepotet. Mandag Eftermiddag var Statens civile Luftværns Depot i Tømmerup paa Amager ude for et Hold up. 2 Lastbiler fyldt med Udrustning blev kørt bort.

Deportationer. Tidlig Lørdag Morgen observeredes i Nykøbing Falster en større Biltransport, bestaaende af ca. 15 Vogne, deraf 4 Politi-Udrykningsvogne, medens Resten var overdækkede Lastbiler til Persontransport. Desuden fulgte med i Cortegen et Par aabne Personvogne med stærkt bevæbnede tyske Soldater. Vognene, der var sydgaaende, kørte meget hurtigt, og det var paa Grund af Mørket ikke muligt at se, hvem der var i dem. Senere meddeles, at Transporten kørte om Bord i den tyske Færge, som afsejlede fra Gedser ved 9-Tiden. Man mener, der har været 3-400 Personer med i Vognene.

Københavns Brandvæsen. I det sidste Vagtdøgn, som sluttede i Morges, har der været 49 Ambulanceudrykninger, hvoraf den ene var til det ovennævnte Tilfælde i Java-Salonen, ellers ingen af særlig Art. Der har i samme Døgn været 6 Brande, deraf 1 Tagbrand i Ejendommen, Nørre Voldgade 23. Det menes, at Branden var paasat for at slette Sporene efter et Pulterkammertyveri (der fandtes et større Oplag af Sengetøj fra et nedlagt Hotel).

Provinsen.

Haslev: Dommer Dam-Krogh har besluttet i et vist Omfang at ville fungere baade som Dommer og Anklager, og han har derfor aabnet Adgang for Publikum til at afgive kriminel Anmeldelse paa Dommerkontoret.


294

Aabenraa: Natten til Mandag afsporedes et Tog mellem Tinglev og Padborg. En Bombeeksplosion bragte 10 Vogne i et Orlogstog [i. e. Orlovstog] til Afsporing, men ingen Mennesker kom til Skade.

Holstebro: Kommunen har oprettet et Vagtværn paa 65 Mand. Korpsets Medlemmer lønnes med 3 Kr. i Timen pr. Mand.

Aarhus: Repræsentant Alfred A. Møller, Skovvejen 50, blev ved Skud dræbt paa en Vinstue. Gerningsmanden, en Marinevægter, havde været ude sammen med Repræsentant Møller, og de var kommet i Skænderi. Marinevægteren blev anholdt af det tyske Politi.

Sønderborg: 2 allierede Jagermaskiner dykkede Søndag Eftermiddag ned over Alssund og beskød nogle Skibe i Havnen. Der skete ingen Skade bortset fra, at en Staaldrejebænk paa Schumanns Værft blev ødelagt. Værftet arbejder for Tyskerne.

Bombeeksplosion. Paa Frichs Fabrikker i Aabyhøj eksploderede Mandag Aften paany 3 Bomber. 3 af de Lokomotiver, der er under Bygning til de tyske Rigsbaner, blev ødelagt. Der opstod ikke Brand, og Bygningen staar nogenlunde uskadt.

Natten til Tirsdag har der været en Bombeeksplosion i K. Rosendahls Trykkeri i Esbjerg. Der skete betydelig materiel Skade, men ingen kom til Skade.

Luftkamp. Over Ulbølle paa Sydfyn udkæmpedes Søndag Eftermiddag en Luftkamp mellem engelske og tyske Jagere. Den stedlige Brugsforening blev ramt af en Del Projektiler, men ingen kom til Skade.

Et Tog paa Mommark Station blev - ligeledes Søndag Eftermiddag - beskudt fra Luften. Desuden var der Angreb paa Havneterrænet i Sønderborg. Ingen blev saaret.

Frøslev. Fru Dr. Meyer, Datter af Professor, Dr. med. Bock, er i Mandags overført til Frøslevlejren. Hendes Mand opholder sig i Sverige.

 

Onsdag den 4. Oktober 1944.

En Undersøgelse af de Forlydender, der Tirsdag verserede om Beslaglæggelsen af Fagforenings-Kartoteker over arbejdsløse, viser, at saadanne Beslaglæggelser ikke har fundet Sted.

I Løbet af Morgentimerne om Tirsdagen gennemførte det tyske Politi en omfattende Razzia, der synes at have medført et meget stort Antal Anholdelser. Om Baggrunden for og Karakteren af disse Anholdelser har det ikke være muligt at skaffe nogen sikker Underretning.

I Tirsdags var der iøvrigt ogsaa Razzia i "Dronningegaarden" i Saneringskvarteret, hvor der blev foretaget Ransagning i en Del Lejligheder, men saavidt vides er ingen anholdte.


295

Razzia paa Hagemanns Kollegium. Mandag Eftermiddag foretog det tyske Politi en Razzia paa Hagemanns Kollegium i Kristianiagade. Seks civilklædte Personer efterspurgte en Mand ved Navn Erik Hvid (som ikke bor paa og ikke er kendt paa Kollegiet). Samtlige Beboere maatte passere forbi en maskeret Mand, der var bragt med, og som saa vidt man kunde se, var forsynet med Haandjern. Han kunde dog ikke udpege den Eftersøgte, og Mændene forlod derefter Kollegiet. Tirsdag Morgen KL. 4,30 blev der paany foretaget en kort Undersøgelse, denne Gang af uniformeret Politi, der skaffede sig Adgang ved at sprænge en Rude. De erklærede overfor en af Kollegiets Beboere, at man maatte gøre sig klar til at rykke ud med 10 Minutters Varsel, da der var Mulighed for, at Kollegiet skulde sprænges i Luften. De fjernede sig dog, uden at der yderligere skete noget. Samtlige Beboere af Kollegiet har nu forladt dette.

Jernbanesabotage. Fra Ribe meddeles, at der Natten til Søndag eksploderede en Bombe under Maskinen paa et dansk Godstog. En halv Snes Vogne blev afsporet, og nogle af dem væltede. Et tysk Tog skulde have passeret Stedet umiddelbart før det danske Tog, men et mindre Uheld bevirkede, at det danske Tog afsendtes først.

Tirsdag Aften forøvedes Sabotage mod en Togstamme, der holdt paa Aarhus Godsbanegaards Terræn. Toget bestod af 12 Vogne, der alle blev delvis ødelagt. Paa hver af de 12 Vogne stod to tyske Lastbiler paa Larvefødder. Der hørtes ikke mindre end en halv Snes kraftige Eksplosioner. Ingen Mennesker kom til Skade.

Vandtaarnet ved Bramminge Station blev Natten mellem Tirsdag og Onsdag sprængt i Luften.

Provinsen.

Varde: Byraadet har truffet Aftale med Falcks Redningskorps om, at Lovovertrædelser kan anmeldes hertil, og Prisudvalget har samtidig meddelt, at Navnene paa Overtrædere af Prisbestemmelserne vil blive offentliggjort i Dagbladene.

Als: Efter de allieredes Overflyvninger i de sidste Dage, har man fundet henved 500 Brandbomber paa Midtals samt 3 større Bomber og en Del Fosforbomber.

Aarhus: Onsdag Morgen opstod Brand i Vaskeriet, Silkeborgvej 236, Aabyhøj, tilhørende Købmand E. Sørensen. Branden skyldtes Sabotage. Vaskeriet har iøvrigt tidligere været ude for Sabotage. Denne Gang blev det totalt ødelagt.

Esbjerg: Natten til Tirsdag eksploderede en Bombe i Kutteren "Aquina", hvis Motor blev ødelagt.

Ringkøbing: En farlig Indbrudstyv blev forleden fanget, kastet i Hav-


296

nen, trukket op igen og derefter pryglet. 3 Venner af den paagældende Mand har nu overfaldet og mishandlet et Postbud, som havde været særlig aktiv under Afstraffelsen af Indbrudstyven. De 3 Herrer har desuden truet med, at alle Deltagere i Afstraffelsen af Indbrudstyven skulde faa samme Behandling som Postbudet.

Episode i Isbaren Thule: Tirsdag Aften udspilledes et Skuddrama ud for Isbaren Thule, Vesterbrogade 101. 2 Mænd trængte her ind paa en tysk Soldat, mod hvem de affyrede et Skud; det ramte ham i Underlivet. Den saarede blev i en af Brandvæsenets Ambulancer bragt til Lazarettet paa Nyelandsvej.

Kaptajn Sommers Vagtkorps: Blandt de mange, der i disse Dage har henvendt sig til Magistraten i den Tro, at man kan opnaa kommunal Autorisation for private Vægterkorps, var forleden en Forretningsfører - hvis Troværdighed er hævet over enhver Tvivl - som samtidig henledte Opmærksomheden paa en saalydende Annonce i Berlingske Tidende for 24. September: VAGTTJENESTEN. "Lad Deres Butik el. Lagerlokale samt Pengetransporter bevogte af vort nyoprettede Vagtkorps, der bestaar af absolut paal., raske Mænd. Fast Vagt hele Døgnet rundt stilles til Raadighed. Ring til OR. 3917." - Forretningsføreren gjorde gældende, hvad publikum næppe aner, at denne Annonce temmelig sikkert fører til en Bevogtning, udført af Kaptajn Sommers Folk.

Krogerup Politiskole ved Helsingør er rømmet af Tyskerne og derefter besat af 18 Schalburgfolk. Senere kommer 20 til.

Tilbage fra Frøslev: Fra Frøslevlejren er tilbagesendt 12 Internerede, blandt disse er Direktør Hans Møller, Badeanstalten København, Læge Kieler og Datter, Horsens; Lægens to Sønner er i Forvejen sendt til Tyskland.

 

Torsdag den 5. Oktober 1944.

Luftværnet. Det tekniske Raad under Det storkøbenhavnske Luftværnsudvalg har vedtaget følgende Indstilling til det storkøbenhavnske Luftværnsudvalg: Under Forudsætning af, at Overborgmesteren bliver Luftværnschef, substitueres Belysningsdirektør Børresen som Chef for den administrative Afdeling, medens Brandchef Vinding overtager den taktiske Overledelse. Til Formand for Det tekniske Raad valgtes Belysningsdirektør Børresen.

Vagtkorpset: Paa Den Danske Købstadsforenings Foranledning har der i København og Fredericia været afholdt Borgmestermøder om Foranstaltninger til Erstatning af Politiets Virksomheder.


297

Borgmestrene for Købstæderne øst for Storebælt, som mødtes i København, udtaler, at det pricipielt maa være Staten, der bør oprette de fornødne Vagtkorps. Saaledes som Forholdene imidlertid har udviklet sig i de sidste Dage, kan Borgmestrene tiltræde, at Købstæderne opretter kommunale Vagtkorps i det Omfang, som hver Købstad skønner fornødent, idet man forudsætter, at Staten afholder alle de dermed forbundne Udgifter. Med Hensyn til Overtagelse af Politiets civile Funktioner vil man anbefale, at disse i det væsentlige foretages af Amtmændene og Dommerne, og at der kun paalægges Borgmestrene en Del af de Forretninger, der udelukkende berører Købstæderne.

Borgmestrene for Købstæderne Vest for Storebælt udtaler fra Fredericia-Mødet deres Betænkeligheder ved Oprettelsen af kommunale Vagtværn, men tilsiger, hvis det paalægges dem, at paatage sig Opgaven med Etablering af kommunale Vagtkorps under Forudsætning af fuld Statsrefusion. Med Hensyn til Overtagelsen af Politiets civile Funktioner afgiver Borgmestrene den samme Indstilling som deres Kolleger øst for Storebælt.

De to Udtalelser er tilstillet Departementschef Svendsen i Justitsministeriet.

Alarmtilstanden Onsdag Aften. Aarsagen var en Del allierede Maskiner, der synes at have været paa Observationsflyvning. De forlod dog dansk Omraade med sydlig Kurs. Togkontoret meddeler, at et Godstog blev beskudt ved Borup Station. Toget ramtes ikke, men derimod et Hus over for Stationen. Ingen kom til Skade.

Attentatmand forklædt som Postbud. Onsdag Formiddag ringede en Mand i Postbuduniform paa til Lejligheden Godthaabsvej 46, 4. Sal, hos Fru Giese, der bor sammen med sin voksne Datter. De to Kvinder kom samtidig til Døren. Manden affyrede da en Række Skud imod dem. Moderen blev livsfarlig saaret og døde sent Onsdag Aften paa Militærhospitalet. Datteren fik forskellige lettere Saar. Om de to Kvinder oplyses, at de har Venner mellem tyske Politimænd.

Standsningen i S-Banetrafikken. Paa Jernbanelinien mellem Lyngby og Gentofte opdagede man Onsdag Eftermiddag en Del Sprængstofkapsler stukket ned mellem Skinnerne. En tysk Sprængningskommando fra Kastrup blev tilkaldt. Den naaede frem efter 1 1/2 Times Forløb og samlede en halv Snes "Tidsblyanter" op. Togstandsningen varede fra Kl. 15,30 til Kl. 17,15. Det var dog kun Trafikken mellem Lyngby og Gentofte, som havde været indstillet, idet Trafikken mellem København og Gentofte og mellem Lyngby og Holte blev opretholdt.


298

Razziaer. De sidste Razziaer Onsdag Morgen er omtalt i Dagspressen. Nærmere Oplysninger foreligger ikke.

Provinsen:

Kolding: Fra den tyske Afdeling paa Kolding Arrest er 60 Mand ført sydpaa, antagelig med Frøslev eller Stettin som Bestemmelsessted. Blandt de overførte er Politimestrene Børge Hebo, Esbjerg, og Franz Hartmann, Haderslev.

Silkeborg: Fra Departementschef Herschends Kontor meddeles, at det tyske Sikkerhedspoliti har gennemført en Razzia mod Beboerne i Hersom, Bjerregrav, Klajtrup [i. e. Klejstrup] og Vammen, hvor 15 Personer er arresteret, angivelig sigtet for ulovlig Besiddelse af Vaaben. Blandt disse er Pastor Harald Sandbæk, Hersom, Forpagter Søren Kr. Simonsen, Hersom, Lærer Th. Deichmann-Poulsen, Bjerregrav, Lærer Kristian Eriksen, Heiring pr. Hobro, og Bogholder Vagn Fynbo, Vammen pr. Viborg. De øvrige er hovedsagelig Landmænd og Medhjælpere.

Frederikshavn: En Fiskerkutter har indbragt 4.500 kg dansk lurmærket Smør, bjerget i Farvandet ved Hals. Smørret, som var i Dritler, var ganske frisk og har antagelig kun ligget kort Tid i Vandet. Det menes, at stamme fra et forlist tysk Skib.

Hjørring: Kørselsforbudet mod Biler er kun delvis ophævet i Hjørring. Der praktiseres stadigt Forbud mod Kørsel med Træ, Tørv, Korn o. lign. Kommandanten har paa Forespørgsel fra Amtet oplyst, at han oprindelig havde givet Tilladelsen i for vidt Omfang, og derfor var Tilbagekaldelse af de oprindelige Tilladelser givet. Der er nu rettet Henvendelse til de centrale tyske Tjenestesteder om en Ændring i denne Tilstand.

Københavns Brandvæsen har haft et normalt Vagtdøgn. Indtil Kl. 8 Torsdag Morgen havde der i de foregaaende 24 Timer været 65 Ambulanceudrykninger. Ingen i Anledning af Krigsbegivenheder. Desuden har der været 7 Brandudrykninger til Smaabrande.

Hospitalsledelsen har intet særligt at berette.

 

Fredag den 6. Oktober 1944.

For nogle Dage siden henvendte Gestapo sig til Københavns Folkeregister og forlangte at faa 420 Adresser konfereret af. Det drejede sig om tidligere straffede Personer eller Folk, der i sin Tid var efterlyst af dansk Politi. Gestapos Materiale stammede tilsyneladende fra det danske Politis "Protokol over mistænkelige Personer". - Stort set stemte de foreliggende Adresser med Opgivelserne til Folkeregisteret.


299

Falske Indsamlinger: I den senere Tid er det gentagne Gange hændt, at Firmaer og Private har faaet Opfordringer om at yde Bidrag til anonyme Indsamlinger, hvis Formaal siges at være Støtte til det danske Politi. Undersøgelser har vist, at det drejer sig om rene Falsknerier. Ingen ansvarlige indenfor det opløste Politi vil vedkende sig Indsamlinger af denne Karakter. Det friskeste Eksempel forekom Onsdag Formiddag i et Firma paa Nørrebro, hvor to Damer indfandt sig med nogle hjemmelavede Lister, paa hvilke Firmaets Ledelse og Personale opfordredes til at tegne sig for "Bidrag til Hjælp for Politiet". Da man gik Damerne nærmere paa Klingen, indrømmede de, at det drejede sig om et fuldstændigt privat Initiativ. De efterlod Listerne og forlod skyndsomst Kontoret. Listerne viste tydeligt, at det ikke drejede sig om et tilfældigt Indfald, men om en omhyggelig forberedt Plan, og af alle Omstændigheder mener man at kunne slutte, at det har drejet sig om et oplagt Forsøg paa Plattenslageri.

Razzia: I Ejendommen Godthaabsvej 46, hvor Attentatet mod Fru Giese og Datter forleden fandt Sted, foretog det tyske Politi Torsdag Eftermiddagen Razzia. Hele Ejendomskomplekset, der omfatter tre Opgange, blev omringet, og samtlige Beboere - Mænd, Kvinder og Børn - blev drevet ned i Gaarden, hvor de blev opstillet med oprakte Arme. Alle Mænd blev beordret ud og bragtes paa Plads i to store Biler, som førte dem til Shellhuset. Det menes at have drejet sig om 40-50 Mænd. I det store Opløb, der overværede Sceneriet, foretog Tyskerne Anholdelse af 2-3 unge Mænd, hvis Opførsel havde forekommet dem fornærmelig, og som maatte dele Skæbne med de bortførte Mænd.

Sygeplejerske-Kartotek bortført: I den kommunale Centralarbejdsanvisnings Kontor for Sygeplejersker paa Raadhuspladsen trængte ukendte Mænd Torsdag Morgen Kl. 7 ind til Kartotekerne over alle Privatsygeplejersker. Disse Kartoteker blev fjernet, og det er foreløbig ikke muligt for Sygeplejeraadet at foretage Anvisninger af Sygeplejersker til Hjemmepleje, løs Hospitalstjeneste eller anden midlertidig Sygeplejerskegerning.

Fjernet Tæpper fra Brandstation: To unge Mennesker foretog Torsdag Eftermiddag et "hold up" paa Brandstationen paa Christianshavn, Distriktskommando C. De fjernede sig med nogle Tæpper. Iøvrigt melder Brandvæsenet, at der har været 54 Ambulanceudrykninger og 6 Brandudrykninger i sidste Vagtdøgn; - intet særligt.

Episode paa Strandvejen: Ved 23-Tiden Torsdag lød 2-3 voldsomme Knald i Hellerup-Skovshoved-Retningen. Det anses foreløbig sandsynligt, at Eksplosionen her fandt Sted ude i Vandet. En Radiovogn med tysk Politi, der frygtede Sabotage, standsede og visiterede Trafikanter


300

paa Strandvejen. Et Par Cyklister standsede ikke paa Tilraab, hvorfor de blev beskudt. Den ene blev dræbt, medens Ledsageren blev ført til Politigaarden. Den tyske Patrouille hævdede, at ingen af dem var i Besiddelse af Legitimationskort.

Pressens Radioavis: Paa et Møde i Torsdags med Repræsentanter for Pressens Radioavis, bl. a. Redaktør Neerup, stillede den tyske Leder af Radioavisen, von Mühlen, Krav om 1) at Navnet Pressens Radioavis genoptages, 2) at Redaktørerne Holger Sørensen og Helmer Sørensen stilles til Raadighed for Avisen og 3) at Kontorets Damer genoptager deres Arbejde.

Det første Krav stillede de danske Mødedeltagere sig absolut afvisende overfor. Hvad angik de to Sørensen'er kunde man kun meddele, at man ikke kendte deres Opholdssted, og hvad endelig angik Damerne, saa nægtede disse under Hensyn til de eventuelle Konsekvenser at genoptage Arbejdet.

Grænsegendarmerne deporteret: Torsdag Morgen blev 154 Grænsegendarmer og ca. 90 civile internerede fra Frøslevlejren ført sydpaa. Rygtet om de store Transporter naaede hurtigt ud over Sønderjylland og langs Vejene stod Folk opstillede for at vinke til de bortdragne. Det forlyder, at yderligere Overførsler vil finde Sted i de nærmeste Dage.

Togattentater: Eksplosionerne under Nordekspressen ved Bjerregrav Station har medført betydelig Skade paa Skinnelegemet. Al almindelig Toggang blev suspenderet efter Eksplosionerne Onsdag Aften, hvorimod en Række tyske Tog blev gennemført paa det ene Spor, som kunde gøres klar.

Ved 6-Tiden Torsdag Morgen skete der paa Jernbanelinien 5 km Syd for Hjørring en Bombeeksplosion, der rev fem Skinnelængder op paa en Dæmning. Herved opstod store Forsinkelser for Togtrafikken, og først ved 11-Tiden lykkedes det at faa Syd-Ekspressen ført igennem.

Beslaglæggelsen af Vesterport omfatter, efter hvad der nu meddeles officielt, 99 Forretningslokaler.

"Hold up" i Bispebjerg Bio: Ved den sidste Forestilling Tirsdag Aften i Bispebjerg Bio blev Operatøren udsat for et "hold up" af fire pistolbevæbnede Mænd, der fjernede sig med Spolerne til den tyske Film "Det begyndte i Grand Hotel".

Afleverede sin Pistol: En Overbetjent fra Antonigades Politistation har været hos det tyske Politi for at aflevere sin Revolver. Han fik en paa Tysk udstedt Kvittering og kunde frit forlade Bygningen.

Visitering: I den senere Tid er Biler om Natten blevet standset af


301

civilklædte Personer, som opgiver at være Medlemmer af det tyske Sikkerhedspoliti, og ønsker at se Legitimationskort samt foretage Visitation. Naar dette er overstaaet, faar Bilerne Lov at køre igen.

Provinsen.

Hjørring: De særlige Kørselsrestriktioner i Hjørring er nu blevet ophævet. Iøvrigt oplyses, at den Standortälteste i Hjørring er blevet udskiftet.

Aarhus: Den tidligere Kunstbygning paa Bispetoften var Torsdag Eftermiddag udsat for to Eksplosioner. Bygningen er for Tiden taget i Brug som tysk Marinedepot.

Aalborg: Mekaniker Ernst Laurids Mikkelsen, Sønderbro 25, blev Torsdag Formiddag skudt af en Cyklist, som flygtede i Taagen. Mekanikeren, som er død, har tidligere været udsat for et Attentatforsøg.

Esbjerg: Natten til Torsdag skete der Eksplosioner i 12 Lastbiler forskellige Steder i Byen. Bilerne tilhørte Vognmænd, som kører for Værnemagten.

Roskilde: To Banearbejdere blev forleden Nat beskudt fra Vridsløse Statsfængsel og maatte søge Dækning i Grøften. Her blev de senere fanget af Vogterne fra Fængslet, men fik straks Lov at gaa.

Rønne: Cheferne for de tyske Flaadeafdelinger, der jævnlig anker op ved Bornholm, faar hos den tyske Kommandant underskrevet Fuldmagter til at hæve saa store Beløb i Bankerne, at Marinesoldaterne hver kan faa 30 Kr. i Stedet for de foreskrevne 3 Kr. til Indkøb. Fra dansk Side er der gjort Forestillinger for Kommandanten, der har lovet at tage sig af Sagen, hvilket dog endnu ikke er sket.

Odense: Tyskerne har beslaglagt Sukkerkogeriet i Odense. Det forlyder i lokale Pressekredse, at der sker betydelige Beslaglæggelser af Levnedsmidler paa Fyn.

Herstedvester: Torsdag Morgen Kl. 4 nedbrændte Sognefogedens Gaard. For kort Tid siden brændte Broderens Gaard, som ligger i Nærheden, under ganske tilsvarende Omstændigheder og paa samme Tid af Døgnet. De er begge kendt paa Egnen for at have nationalsocialistiske Anskuelser.

 

Lørdag den 7. Oktober 1944.

Fredag Aften Kl. 21 foretog det tyske Politi en ny stor Razzia, denne Gang i Nyhavns-Kvarteret, som afspærredes med Militær, hvorefter Razziaen gennemførtes paa samtlige Værtshuse. Alle mandlige Gæster blev ført bort i "Prærievogne". Det menes at dreje sig om ca. 200 Personer.


302

Samme Aften foretog det tyske Politi Visitering for Vaaben paa Gaderne, bl. a. blev Købmagergade spærret af ved 20-Tiden, og alle forbipasserende undersøgtes.

Af andre Episoder kan nævnes, at Slagtersvend Bruno Rasmussen, Halmtorvet 22, paa Raadhuspladsen blev stukket ned af en tysk Soldat. Han fik et Bajonetstik under Skulderbladet. Førtes til Kommunehospitalet. - I Kronprinsessegade blev Natten til Lørdag Grosserer K. Nielsen, hvis Adresse ikke er opgivet, skudt i Laaret, da han søgte Dækning i Opgangen til Nr. 59. Han bragtes i Brandvæsenets Ambulance til Kommunehospitalet, men kunde sendes hjem efter at være blevet forbundet. - Paa Restaurant "Golddigger" i Vestergade optraadte Fredag Aften ved 11-Tiden nogle Revolvermænd. Det tyske Politi kom til Stede, men om der blev foretaget Anholdelser, vides ikke. - Ved 8-Tiden i Morges søgte et Hold Sabotører at naa frem til en Fabrik paa Amerikavej. Der opstod kraftig Skudveksling, hvorunder en ganske ung Mand blev dræbt.

Anholdte: Lektor ved Landbohøjskolen, Handelsgartner Frode Sørensen, er Natten til Torsdag arresteret i sit Hjem. Det tyske Politi hævder at have fundet illegalt Benzinlager. - Grosserer P. M. Daell, Daells Varehus, er i Nat blevet arresteret af tysk Politi.

Jernbanesabotage: Togkontoret oplyser i Dag til Morgen, at der i Nat er foretaget et meget stort Antal Jernbanesabotager, navnlig i Sønderjylland. Rapporterne herom fylder ikke mindre end 5 Sider, een af de vigtigste Sabotagehændelser er utvivlsomt Sprængningen af et tysk Militærtog mellem Hjordkær og Rødekro. Toget var for nordgaaende. Maskinen - en tysk - og de 3 følgende Vogne blev afsporet, medens 12 væltede. Der meldes 5 dræbte og 40 saarede, heraf 25 haardtsaarede. Hjælpetog er afsendt fra flere Steder.

Paa Aalborg Banegaard skete Fredag Aften 3 Eksplosioner, den første Kl. 21,40 i et Sporskifte Nord for Stationen. Fjerritslev-Toget havde lige passeret Stedet, men der skete Ingen Skade. En halv Time senere sprang en Bombe Syd for Banegaarden, hvorved en halv Meter Skinne blev revet bort. Den tredie Eksplosion ramte et Sporskifte paa Stationen. Al Trafik blev indstillet, og Reparationsarbejder straks iværksat; Toggangen er nu til Morgen atter normal.

Torsdag Aften eksploderede en Bombe paa Jernbanen mellem Randers og Hobro, hvilket bevirkede, at Trafikken paa det paagældende Spor maatte indstilles hele Natten, og Persontoget fra Aalborg, der skal være i Randers Kl. 20,51, naaede først frem ved 10-Tiden Fredag.

Natten til Fredag skete en kraftig Eksplosion paa Banelinien mellem Hjørring og Hæstrup. Banelegemet blev ødelagt paa 3 Skinnelængder. Tidligt Fredag Morgen skete en ny Eksplosion mellem Sønderskov og


303

Sindal, hvor 2 Skinnelængder blev revet op. Eksplosionen har medført, at Statsbaneforbindelsen Frederikshavn-Aalborg er blevet afbrudt, saaledes at Vendsyssel paa andet Døgn blev uden Postforbindelse med København. Da en Sprængkommando var ved at afmontere 2 ueksploderede Bomber, sprang en af dem, hvorved et Medlem af Sprængkommandoen blev livsfarligt kvæstet.

Byretten: Ved et Dommermøde i Byretten er det besluttet at lade de kriminelle Afdelinger paa Domhuset genoptage Arbejdet. Det er Meningen, at Statsadvokat Trolle, bistaaet af en Række Medhjælpere (hvilket vil sige Sagførere med særlig Beskikkelse) skal møde som Anklagere og tilrettelægge Sagernes Gennemførelse. Der bliver dog kun Tale om saadanne Sager, i hvilke der har været gennemført baade Efterforskning og Forundersøgelse paa almindelig Maade.

Løsladt: Adskillige af Beboerne paa Godthaabsvej 46-48 blev som tidligere meddelt arresteret efter Drabet paa Fru Giese. De er nu blevet løsladt.

I Fortsættelse af tidligere Opgivelse kan nu oplyses, at den arresterede Sekretær i Smedeforbundet, som sammen med en Repræsentant for Arbejdsgiverforeningen var paa Rejse i Sønderjylland, og som begge arresteredes i Haderslev, nu er løsladt efter 10 Dages Fangenskab. De første Dage opholdt de sig i Kasernen i Haderslev, men blev senere overflyttet til et Skur uden Senge eller Madrasser. De var her sammen med 5 andre Fanger, da de blev frigivet.

Hovedstadens Forsyninger: Torvedirektøren oplyser, at Tilførslerne i denne Uge efter Omstændighederne har været tilfredsstillende, og at Arbejdet inden for Torvevæsenet er gaaet normalt.

Fisketorvet er fortsat tilført Sild fra Bornholm, ialt ca. 300.000 kg i denne Uge. Desuden er der tilført en Del levende Torsk og mange isede Rødspætter, som dog vanskeligt finder Afsætning. Paa Grønttorvet har der været rigeligt med alle Sorter af Varer. Priserne paa grovere Grønsager er svagt nedadgaaende. Kvægtorvet har haft normal Tilføsel og for Kød- og Flæskehallens Vedkommende har Tilførslerne af Svin, Okse og Kalve været jævnt gode.

Provinsen.

Odense: Tidligt Fredag Morgen er der foretaget Razziaer i hele Byen og i Forstæderne. Det tyske Politi sikrede sig ca. 75 Personer. For nogle Dage siden blev der foretaget en Undersøgelse i Folkeregistret, hvor man søgte Adresser paa tidligere Tysklandsarbejdere.


304

Korsør: Bankdirektør Gustav Johansen er anholdt og ført til Københahavn. Bankdirektør Johansen har tidligere været arresteret en halv Snes Dage, sigtet for illegal Virksomhed. - Efter Samraad med Borgmesteren er der i Byen oprettet et privat Vagtkorps paa 8 Mand, som hver honoreres med 90 Kr. ugentlig. Vagttjenesten varer fra Kl. 18 til 6.

Odense: Den tyske Rutebaad "Emden", som for nogen Tid siden blev sænket i Havnen, færdiglastet med Landbrugsprodukter, blev efter at være repareret Fredag Aften sendt af Sted med en ny Last. I Kanalen ud for Stige eksploderede en Bombe. Skibet led betydelig Skade, men kunde dog flyde. Efter Eksplosionen blev der affyret flere Maskingeværsalver ud over Kanalen - saa vidt vides blev ingen saaret.

Aarhus: Schrøder og Rasmussens Automobilreparations- og Vulkaniseringsanstalt paa Vesterbros Torv er blevet ødelagt ved Sabotage. Revolverbevæbnede Mænd gik i Frokostpausen ind i Virksomheden og anbragte 3 store Sprængbomber, som eksploderede et Øjeblik senere. Der opstod en voldsom Brand, som bl. a. bredte sig til Statens Gummicentral, samt til Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeningers store Lagerbygning. Talrige Vogne og en Mængde Bildæk er ødelagt. De fleste af Dækkene i Statens Gummicentral blev dog reddet. Fællesforeningens Lagerbygning indeholdt Isenkramvarer. Under Branden saarede Tyskerne Tegner Jens Ravnholm, desuden skal en Brandmand være ramt i det ene Ben.

Næstved: Fredag ved 13-Tiden sprang en Bombe i Dansk Jernvareindustris Hesteskofabrik ved Havnen. En af Fabrikkens for Tiden uerstattelige Maskiner blev helt ødelagt.

Holbæk: To unge Barneplejersker paa Børnehjemmet "Sølyst" ved Holbæk er blevet anholdt af Gestapo. De sigtes for illegal Virksomhed.

Episoden ved Vridsløse: Den tidligere Meddelelse om Beskydningen af to JernbanefoIk ud for Vridsløse Statsfængsel viser sig at være delvis fejlagtig. Det oplyses nu, at en Person var dukket op paa Statsfængslets Grund, og derfor blev han anraabt af Vagten. Han svarede ikke, men flygtede sammen med to andre Mænd, der var kommet til i Mellemtiden. En Vagtpatrouille deltog i Forfølgelsen, men de ukendte Mænd undslap. Der foreligger intet om paagrebne Jernbanearbejdere.

 

Mandag den 9. Oktober 1944.

Natten til Søndag blev den 64-aarige Gartner Poul Brinck, boende Gl. Køgelandevej, Vallensbæk, skudt. Han var Medlem af DNSAP og har tidligere været tjenstgørende i Waffen SS.

Skræder Otto Vagn Hansen, Ved Dammen 2 i Bagsværd, var Søndag


305

Aften ude for et Attentat i sit Hjem. En ung Mand ringede paa hos Skrædderen og blev budt ind. Før han forlod Entreen, aabnede han igen Døren, og tre andre Mænd kom til. De aabnede alle fire Ild mod Skrædder Hansen, som blev haardt saaret, bl. a. i Brystet og Maven. Gerningsmændene undslap.

Lørdag Morgen kom et Hold unge Mennesker iført Smededragt til Kongeporten i Prins Jørgens Gaard, hvor de holdt Slotsvagten op. De tvang Vagten til at udlevere Knipler, Skraaremme, Gaspistoler og Patroner, 2 Æsker Ammunition og en halv Snes Hjelme. Der er tidligere lavet "hold up" paa Slottet, og Vagterne mener, at det i begge Tilfælde drejer sig om Folk fra samme Organisation.

"Demokraten" sprængt i Luften. Ved 2,15-Tiden Natten til Mandag lød den hidtil kraftigste Bombeeksplosion i Aarhus. Fra Hovedbanegaardens Terræn var der kastet en Bombe ind gennem et af de store Vinduer til Demokratens Trykkeri. Accidenstrykkeriet blev fuldstændig ødelagt, det samme gælder Bladets Stereotypiafdeling, hvor en Mur væltede ind over Maskinerne. Tillige ødelagdes en Del af Bladets Sættemaskiner. Papirlageret blev ødelagt af Vand under Slukningen. Der vil gaa adskillige Maaneder, før Demokraten paany kan trykke sit eget Blad. Adskillige Mennesker fik Chok, men ingen kom til Skade, med Undtagelse af en Brandmand, der under Redningsarbejdet blev kvæstet under en sammenstyrtet Mur. 100 Mennesker deltog i Slukningsarbejdet.

Ogsaa en Bombe mod "Dannevirke". Natten til Mandag blev der kastet en Bombe ind i et Ekspeditionslokale paa "Dannevirke" i Haderslev. Ekspeditionens og Redaktionens Kontorer blev ødelagt. Den tekniske Afdeling er dog uskadt, saa Bladet kan udkomme som sædvanlig. Ingen Mennesker kom til Skade.

Læge dræbt i Aalborg. Læge Rikard Raetzel blev Lørdag Aften telefonisk kaldt til en Patient i Kvarteret ved Rosenlundsgade. Da Lægen var paa Hjørnet af Rosenlundsgade og Aagade, blev der fra Mørket affyret 3 Skud, der alle ramte ham i Hovedet og var øjeblikkeligt dræbende. Læge Raetzel var Chef for Nørrejydsk Division af Det danske Spejderkorps og Sagkyndig ved Luftværnets nordjydske Distrikt. Han blev 36 Aar gammel. Mordet skete iøvrigt paa nøjagtig samme Sted, hvor Mekaniker Mikkelsen blev skudt Torsdag Morgen.

Endnu et Drab i Aalborg. Lørdag Eftermiddag skete der et andet Drab i Aalborg. En Mand kom ind i "Den lille Butik" i Algade og affyrede et Skud mod Forretningens Førstemand, den 37-aarige Ekspedient Christian Andersen, Helgolandsgade 3. Ekspedient Andersen blev dræbt paa Stedet. Attentatet var utvivlsomt tiltænkt Forretningens Indehaver, den tidligere Formand for KU, Købmand Jens Beck, som for Tiden opholder


306

sig i København. Gerningsmanden forsvandt paa Cykel sammen med en Kammerat, der havde staaet Vagt ved Cyklen udenfor.

Jernbanesabotage. Fredag Aften eksploderede 2 Bomber paa Dobbeltsporet en Kilometer fra Randers Station. Paa Banestrækningen mellem Gredstedbro og Hvidding skete Lørdag Morgen 2 Bombeeksplosioner. Der var intet Tog paa Linien. - Togkontoret oplyser Mandag Morgen, at 2 Vogne, som stod læsset til den tyske Værnemagt, er beskadiget paa Aalborg Station. Toggang til og fra Aarhus var indstillet Kl. 17 til 17,50. Paa Varde Vestbanegaard sprængtes et Sporskifte i Luften Natten til Mandag. - Toggangen mellem Padborg og Faarehus var indstillet en Timestid Søndag Aften, fordi man havde hørt et Knald paa Linien, men ved Eftersøgningen fandt man intet mistænkeligt. - Ulykken ved Hobro medførte Spærring af Strækningen Hobro-Doense fra Kl. 19,45 til 1,22.

I Forbindelse med Attentaterne mod den østjydske Længdebane Natten til Lørdag har det tyske Politi anholdt 3 Jernbanemænd.

Provinsen.

Anholdelser: I Sønderjylland har det tyske Politi i de sidste Dage arresteret Overlæge Wollesen, Aabenraa kommunale Sygehus, og paa Sønderborgegnen Kredslæge Pedersen, Læge Gregers Jensen, Augustenborg, Pastor N. J. Madsen, Formanden for Sønderborg Idrætsforening, Lærer Karl Pedersen, Gaardejer Peter Hell, Forstanderinde for Als Husholdningsskole, Frk. Johanne Hassel. I Esbjerg er Bankdirektør Rudolph Hansen, Landmandsbanken, og en yngre Funktionær i Banken, Revisor Hansen, blevet anholdt, og i Holstebro er Købmand Collstrup og en Lærling anholdt.

Løgstør: Statsøvelsesskolen i Ranum er Lørdag Nat ødelagt ved en Eksplosion, kun Gavlene staar tilbage. Statsøvelsesskolen anvendtes som Seminarium, indtil det nye Seminarium for ca. 12 Aar siden blev taget i Brug. Skolen har i den senere Tid været anvendt til andet Formaal, men var blevet frigivet og anvendtes nu igen udelukkende som Skole. Ingen Mennesker kom til Skade ved Eksplosionen.

Aarhus: Lørdag Aften sprang en Bombe i J. P. Nørgaard-Kjeldsens Autoværksted. Skaden var ringe. I Torsdags eksploderede en Bombe i Skovgaard Jensens Ducolakereri i Aabyhøj. Ogsaa her var Skaden temmelig ringe.

Sønderborg: I Lørdags indfandt det tyske Politi sig hos Politimester Sundorph og hos Politifuldmægtig Dueholm. Man traf ingen hjemme.

Sovjetflaget over Statens Museum for Kunst. Søndag Middag saas det røde Sovjetflag vajende over Statens Museum for Kunst. Brandvæsenets


307

Stigevogn maalte tilkaldes for at fjerne Flaget. Flagsnoren var nemlig skaaret Over. Senere paa Dagen hentede det tyske Sikkerhedspoliti Flaget paa Brandstationen.

 

Tirsdag den 10. Oktober 1944.

Udenrigsministeriets Pressebureau oplyser, at der ikke foreligger noget Grundlag for de verserende Rygter om Nedskæring af de danske Levnedsmiddelrationer.

Attentat. Mandag Aften blev Malermester Børge Jensen, Frederikssundsvej 74, Maaløv, skudt ned af en civil Person ud for Panoptikonbygningen paa Vesterbrogade. Malermesteren var ramt i Maven og i Laaret. Hans Tilstand er meget alvorlig.

Sabotage. Som meddelt i Morgenbladene har der paany fundet Sabotage Sted hos Automobilfirmaet Jørgensen & Jensen, Tingvej 21. Denne Gang ødelagdes 2 store tyske Lastbiler, som blev slæbt ud af Garagerne og sprængt i Luften.

Anholdelse. Læge O. E. Bøggild, Godthaabsvej 32 B, er i Fredags blevet anholdt af det tyske Politi.

Episode i Holte. I Lørdags trængte et Hold Sabotører frem til en Villa paa Vejlesøvej i Holte. Villaen tilhører eller i hvert Fald benyttes af Kaptajn Sommer. Der opstod en voldsom Skydning, og Øjenvidner beretter, at Angriberne fjernede nogle Pakker fra Bygningen. Det saa ud til at være Kartotekskasser.

Politikontoret i Søndre Birk. Politimester Reinstrup i Sdr. Birk gjorde i Mandags nogle presserende Sager færdig. Politimesteren oplyser, at Politikontoret nu vil blive lukket. Amtet overtager den Del af Politimesterforretningerne, som er civilretlig betonet.

Røveri paa S-Banestation. Mandag Aften ved 22-Tiden kom 2 yngre Mænd ind paa S-Stationen i Valby Langgade og spurgte Billetsælgeren, om der ikke var indleveret en Mappe, som var glemt i Toget. Billetsælgeren undersøgte, om der var indbragt fundne Sager. Da han lidt senere vendte sig om mod de 2 unge Mænd for, at give Besked, stod hver af dem med en Pistol i Haanden og forlangte Kassen udleveret. Den indeholdt 400 Kr., som de tog og forsvandt.

Sabotage mod Derby Skibsværft i Aarhus. Fra Aarhus meldes om endnu en Eksplosion. Den fandt Sted Søndag Aften paa Derby Skibsværftet ved Gasværkskajen i Sydhavnen. Skaden var betydelig, idet Bomberne havde været anbragt ved Maskinerne i Værkstederne.


308

Jernbanesabotage. Togkontoret oplyser Tirsdag Morgen, at der om Natten var sket følgende Smaasabotager: Kl. 17,50 en Sprængning mellem Varde og Varde Vest; der er udvekslet 2 Skinner; Trafiken genoptaget Kl. 20,30. Kl. 18,05 en Sprængning mellem Varde og Sig; der er udvekslet 1 Skinne, Trafiken genoptaget Kl. 20,40. Kl. 4,30 er Sporet mellem Lyngs og Ydby sprængt 4 Steder; der skal udveksles 4 Skinner, Toggangen er indstillet. Endvidere har Toggangen paa Grund af formodet Sabotage været indstillet saaledes: Stevnstrup-Bjerregrav i Tiden Kl. 24,00-1,30. Skanderborg-Hovedgaard i Tiden Kl. 4,30-6,02.

Provinsen.

Haderslev: Kolonnechef i Statens civile Luftværn, Kaptajn Muxoll, blev Mandag Eftermiddag tilsagt til Møde hos de tyske Myndigheder. Han vendte ikke tilbage, og om Aftenen fik man Besked om, at han var arresteret.

Varde: Mellem Oksbøl og Oksby anlægger Tyskerne for Tiden en Jernbanelinie, der udelukkende er beregnet for tyske Transporter. Der har været ført Forhandlinger med Bestyrelsen for Varde-Nørre-Nebel-Banen om Overtagelse af Driften paa den nye Banestrækning. Dette er dog ikke blevet akcepteret fra dansk Side, idet Baneledelsen henviser til, at Tyskerne selv driver Banelinien Nørre-Nebel-Nymindegab, som ogsaa er anlagt af Værnemagten.

Esbjerg: 2 unge Damer, hvoraf den ene er Datter af en lokal Læge, blev Lørdag Aften antastet af 2 tyske Marinesoldater. De 2 unge Piger satte sig kraftigt til Modværge, hvorpaa Marinerne trak deres Pistoler og skød efter dem. De maatte indlægges paa Sygehuset, men der forlyder intet om, hvorvidt de er blevet ramt af Skud, eller om Indlæggelsen alene skyldes Chokvirkningen.

Ribe: Paa den vestlige Del af Befæstningsarbejdet langs Kongeaaen beskæftiges et betydeligt Antal danske Arbejdere. Arbejderne transporteres til og fra Pladserne i Lastbiler.

Ribe Automobillagers Værksted er blevet ødelagt ved Bombeeksplosioner og Brand. Ødelæggelsen var total. Værkstedsbygningen tilhørte Karetmagerne Thomsen og Kobitjek, men var for Tiden udlejet til Direktør H. P. Dahl, hvis Værksted og Kontor blev ødelagt i Fjor. Sabotagevagten blev holdt op af 4 bevæbnede Mænd og bundet.

Københavns Brandvæsen havde i Vagtdøgnet, som sluttede Kl. 8 Tirsdag Morgen, 48 Ambulanceudrykninger, hvoraf den ene til Vesterbrogade efter den ovennævnte Malermester Børge Jensen, ellers ingen af særlig Art. Desuden 5 Brandudrykninger, hvoraf 1 foranlediget ved falsk Alarm. Manden, der havde alarmeret, blev ført til Vestre Fængsel, en Praksis, der er aftalt med Statsadvokaten.


309

Onsdag den 11. Oktober 1944.

I Nat ved 2,30-Tiden blev Restaurant "Fokina", der ligger ved Svanemøllebroen skraat over for Ingeniørkasernen, sprængt i Luften. Ingen kom til Skade, da man i Forvejen havde advaret Personer i Nærheden. Hele Restaurationsbygningen er totalt ødelagt.

Tidligere paa Natten eksploderede en Bombe i Grosserer E. J. Bomhoffs Villa, Harsdorffsvej 9, Frederiksberg. En Broder til Grosserer Bomhoff blev dræbt. I Forbindelse med denne Eksplosion kan yderligere oplyses, at Fru Bomhoff for nogen Tid siden blev arresteret, og ved denne Lejlighed forekom der Skudveksling ved Villaen. Ved Eksplosionen i Nat blev Ruderne knust i en Del omliggende Bygninger.

Razzia i Lufthavnen. I en af Det danske Luftfartsselskabs store Biler fandtes Tirsdag Formiddag en Pakke, der indeholdt adskillige Eksemplarer af "De frie Danske". - Fundet blev gjort af en Mand, der har Tilknytning til det tyske Politi, og dette blev tilkaldt. Der blev foretaget en omfattende Razzia i Lufthavnen. Føreren af Bilen, Chauffør Mortensen, hævdede at være ganske ukendt med, hvordan Bladpakken var kommet ind i Bilen, og hvad Formaalet med den var. Han blev arresteret. Der blev yderligere arresteret 2 Personer fra Luftfartsselskabet og en tredie Mand fra D. D. P. A. De er alle senere løsladt, da Sagen forsaavidt er opklaret, som man har konstateret, at det drejer sig om Forsøg paa illegal Forsendelse til Bornholm. Afsenderen undslap.

Pakkerne til de internerede Politimænd. Røde Kors' Udsending til de internerede danske Politimænd i Lejren ved Buchenwalde, Kaptajn Stensbæk, meddeler, at Politihustruernes Pakker til de internerede nu er naaet frem og fordelt efter Bestemmelsen.

Ransagning hos Orlogskaptajn. Det tyske Politi har foretaget en Ransagning hos Orlogskaptajn Valentiner. Orlogskaptajnen var ikke hjemme, og Fruen nægtede at lukke op, hvorefter Døren blev sprængt. Huset blev nøje gennemsøgt.

12 Politimænd anholdt. I et Hus i Gl. Virum har det tyske Politi anholdt 12 Mand af det opløste danske Politi. Varmemesteren i en nærliggende Ejendom er udstyret med tysk Legitimation.

Arrestation. Danmarksmesteren i single sculler, Henry Kjærsgaard, er blevet saaret under en Ildkamp paa Kastelsvej. Han deltog i et Møde med nogle Kammerater i en Lejlighed i Nærheden af Borgerrepræsentant Johs. Nielsens Forretning "Gamma". Kjærsgaard maatte efter at være blevet saaret blive tilbage, medens Kammeraterne kunde tage Flugten. Han blev bragt til Lazarettet paa Nyelandsvej i haardt saaret Tilstand. En af de flygtende, en ung Mand ved Navn Gad, skal senere være


310

paagrebet. Episoden menes at staa i Forbindelse med en tidligere Razzia, som gav Anledning til tysk Indskriden over for Johs. Nielsen og hans Personale, idet Tyskerne troede, at en Flygtning havde søgt Tilflugt i Butikken.

Saaret paa Strøget. En ung Dame, Frk. Gerda Vikjær, Brigadevej 20, blev Tirsdag Eftermiddag saaret i venstre Ben af et Skud, som affyredes af en tysk Marinesoldat. Episoden fandt Sted paa Frederiksberggade. Frk. Vikjær var ganske sagesløs.

Pensionatsværtinde saaret. Pensionatsværtinde Fru Søndergaard, Sallingvej 70, St., er i Tirsdags blevet skudt i Laaret af en Logerende. De nærmere Enkeltheder kendes ikke.

TT.s Korrespondent rejst. Efter Ordre fra TT rejser Telegrambureauets Korrespondent i Danmark, Redaktør Hermansson, i Dag tilbage til Stockholm. Den direkte Forbindelse mellem Ritzaus Bureau og TT vil formentlig hermed blive afskaaret.

Mislykket Attentatforsøg. Folketingsmand, Højesteretssagfører Henning Hasle var Lørdag Eftermiddag ved 18-Tiden Genstand for et Revolverattentat i Nærheden af sit Hjem i Rosenvænget. En enlig Mand steg ud af en Lillebil og affyrede et Skud mod ham. Hasle flygtede og naaede uskadt sin Gadedør.

Kartoteket over Sygeplejerskerne. Paa Centralarbejdsanvisningskontorets Afdeling for Anvisning af Sygeplejersker fjernedes for kort Tid siden Kartoteket, hvilket har givet Anledning til Ængstelse i Læge- og Sygeplejerskekredse. Nogen Ængstelse i denne Forbindelse behøver man dog ikke at nære. Det vides, at Kartoteket ikke er fjernet af fremmede Myndigheder eller Korps, som arbejder sammen med disse.

Sabotage og Hold up. Tirsdag Aften eksploderede en Bombe i en nybygget tysk Lastbil hos Firmaet "Scaniadam" paa Lyøvej. Bilen blev totalt ødelagt.

Sent Tirsdag Aften blev der foretaget et hold up i D. S. B.s Beredskabslager paa Godsbanegaarden. Der fjernedes 50 Staalhjelme.

Brandvæsenet. I det forløbne Vagtdøgn har Brandvæsenet haft 63 Ambulanceudrykninger og 8 Brandudrykninger, heraf 1 foranlediget ved falsk Alarm. En af Brandene, Hørdumsgade 1, var paasat ved, at der var tændt Ild paa noget Svovl anbragt i Trappeopgangen. Branden blev hurtig slukket. Brandfolkene maatte sprænge en Dør til 2. Sal, hvor ingen var hjemme. Tysk Politi kom til Stede.


311

Provinsen.

Aarhus: Under Sabotage forleden paa de 10-12 tyske Lastbiler, som stod paa Jernbanevogne, var der en Overgang Fare for, at et Ammunitionstog skulde springe i Luften. Fra Højttalere blev Beboerne i Kvarteret omkring Godsbanen opfordret til at forlade deres Boliger. Hele Aftenen sprang der Bomber paa Baneterrainet. Der forvoldtes kun Skade paa tysk Ejendom.

Tirsdag Aften eksploderede en Bombe i et tysk Vagttaarn af Træ. Mange Ruder knustes i den nærliggende Ejendom "Kildegaarden" og i Ejendomskomplekset "Strandparken". Ingen Mennesker kom til Skade.

Senere paa Aftenen fandt endnu en Eksplosion Sted; denne Gang var det i Havnen, hvor Sabotagen var rettet mod det tyske Skib "Scharnhorn", forøvrigt det samme Skib, hvori der den 4. Juli indladedes Granater fra Lægter, og hvorved den store Katastrofe indtraf. Skibet blev i Aftes læk og maatte slæbes ud af Havnen for at sættes paa Grund.

Randers: Gestapo har Natten til Tirsdag foretaget en Razzia i Byen, hvorved ca. 200 Personer er blevet arresteret og ført til Markedsgades Skole. Mange af dem er senere frigivet.

Mandag Aften eksploderede iøvrigt 4 Bomber i den overbyggede Gaard til Markedsgades Skole, som for Tiden benyttes af det tyske Militær. Tyske Soldater foretog en Eftersøgning i de nærmeste Gader, og der faldt en Del Skud. Handelslærling Aksel Jensen blev ramt i Skulderen.

Natten til Søndag eksploderede 6 Bomber i Entreprenør Carlsens Lagerbygning paa Hobrovej. Alt Inventar blev ødelagt, og desuden ødelagdes nogle Biler.

Thisted: Det tyske Militær har skærpet Bevogtningen paa Stationen, hvor Vagtposter patrouillerer mellem de oprangerede Tog.

Kolding: Den endnu ikke beslaglagte Del af Kolding Arrest kræves rømmet og afgivet til Gestapo senest Torsdag Aften.

Varde: Overlæge Bech, Varde Sygehus, er Mandag arresteret af Gestapo og antagelig ført til Kolding. Aarsagen til Arrestationen er ubekendt.

Aalborg: Mandag Aften udbrød Brand i en stor Barak paa Skovbakken i Aalborg. Baalet kunde ses milevidt uden for Byens Grænser. Barakken tilhørte Tyskerne. Hvorledes Ilden er opstaaet, vides ikke.

Vamdrup: De tyske Myndigheder har truet med at tvangsudskrive Mandskab til at gaa Vagt langs Banelinien paa hele Strækningen Fredericia-Padborg.


312

Torsdag den 12. Oktober 1944.

Justitsministeriet udsender i Dag et Cirkulære om Vagtværnsordning. Ministeriet anmoder heri Kommunerne om at oprette Vagtværn.

Kontrol med Biltrafiken. Tirsdag Aften blev der etableret tysk Kontrol med Biltrafiken paa Gl. Køge Landevej. 2 Gartnerbiler, hvis Fører manglede tysk Køretilladelse, blev bragt med til Glostrup.

Razzia og Anholdelse. Det tyske Politi har foretaget en Razzia hos Reklamefirmaet Sylvester Hvid. En Mand af Kontorpersonalet blev anholdt og en anden forgæves eftersøgt.

Om Arrestationen af Læge K. O. Bøggild, Frederiksberg, oplyses, at han pr. Brev var tilsagt til Møde paa Shellhuset som Vidne. Fra denne Afhøring vendte Lægen ikke tilbage.

Direktør Albert Jacobsen, Foreningsbiografen, Sorrentovej 42, der blev anholdt i Forbindelse med Forevisning af illegale Films, er blevet løsladt, medens ingen af de øvrige implicerede er sat paa fri Fod.

Ingen Jernbanesabotage. Der foreligger til Morgen ingen Meddelelse til Togkontoret om Jernbanesabotage i det sidste Døgn.

Ritzaus Bureau og TT. Om Forholdet mellem Ritzaus Bureau og TT efter Redaktør Hermanssons Afrejse oplyses, at denne ikke betyder en total Afbrydelse, men kun at TT tilbagekalder den særlige Korrespondent, der i det sidste Aarstid ved Siden af RB har betjent TT, dog har man af særlige Grunde for et Par Dage siden fra tysk Side nedlagt Forbud mod, at der af RB sendes Stof til TT, hvorimod RB stadig indenfor Censurrammerne kan modtage TT-Stof.

Røveri. Prokurist Prieme, Daells Varehus, er paa sin Bopæl blevet holdt op af bevæbnede Mænd, som tvang ham til at udlevere sin kontante Beholdning af Penge, ca. 4.000 Kr. Efter at Røverne havde forladt Villaen - det var efter Mørkets Frembrud - affyrede Prokurist Prieme gennem et Vindue nogle Skud, men i Stedet for at ramme Røverne ramte han en tilfældig Cyklist, Mejeriejer Jacobsen, Falkonerallé [i. e. Falkoner Allé] 79. Hr. Jacobsen, der i Forvejen lider af Mavesaar, er ret stærkt medtaget. Prokuristen satte sig derefter i Forbindelse med Politigaarden og bad om at komme til at tale med en dansk Opdager, hvad han ogsaa fik Lov til. Opdageren sad i et Værelse med to Senge og en Madras paa Gulvet. Her sov han om Natten sammen med 2 Tyskere, der skulde passe paa ham. Prokuristen fik Lov til at gaa efter at have afgivet Forklaring. Man har intet Spor af Røverne.

Deporteret. Farvehandler Poul Christensen, Firmaet "Fasanen", Nordre Fasanvej 175, er bragt direkte til Tyskland uden først at have passeret Vestre Fængsel eller Frøslevlejren.


313

Provinsen.

Aalborg: Onsdag Eftermiddag skete det 6. Drab i Aalborg i Løbet af 14 Dage. Disponent H. Meister kom ud fra sin Bopæl i Nørre Sundby og blev i det samme beskudt af en Mand, som stod i Nærheden af Gadedøren. Meister fik et Skud i Maven, men han besvarede straks Ilden. Den unge Mand, der havde skudt først, faldt om, og Vidner beretter, at Meister gik hen over ham og tilføjede ham 2 Skud i Hovedet, saa han døde paa Stedet. Falck og Zonens Redningskorps blev tilkaldt. Meister, der stadig var ved Bevidsthed, bad om at blive ført til Kamelikaner-Kliniken (den tyske Afdeling), hvortil han blev bragt under Ledsagelse af sin Hustru. Manden, der skød paa Meister, og som dræbtes, er identificeret som den 20-aarige stud. jur. Thorkild Nielsen, Vejle.

Kolding: Ved Havnen kom det Tirsdag Aften til et Sammenstød mellem nogle Danskere og et Par tyske Soldater, som vilde forulempe 2 unge Piger, der intet vilde have med dem at gøre. Man tog Skydevaabnet fra den ene Soldat og bankede ham. Den anden løb bort.

Silkeborg: Entreprenør Pauli Bloch, Ewaldsvej, Silkeborg, har udlovet en Dusør paa 3.000 Kr. til den, der kan skaffe afgørende Oplysninger om et Røveri hos ham, hvorved der Natten til Søndag blev stjaalet 24.200 Kr.

Haderslev: Juniorchefen i Firmaet A. Hundewadt, der blev bombesprængt forleden, er blevet anholdt af det tyske Politi.

Randers: Værnemagten har taget K.F.U.M.-Bygningen i Besiddelse. Formanden fik Besked om, at man straks ønskede at overtage Bygningen, og at intet maatte fjernes derfra undtagen Pensionærernes Ejendele. Man fik dog Udsættelse med Flytningen til den næste Morgen. Værnemagten har endvidere beslaglagt Hotel "West-end", der skal anvendes til Bolig for en Afdeling tyske Kvinder, samt Fabersvejens Skole og Skolekøkken.

Ribe: Tirsdag Aften ved 24-Tiden blev 3 unge Mennesker paagrebet af det tyske Politi paa Banelinien Syd for Ribe, medens de var i Færd med at udlægge Sprængstof, umiddelbart før et tysk Tog skulde passere. Den ene af dem undslap paa en af Tyskernes Cykler, medens de 2 andre maatte bære den anseelige Sprængladning ind til Ribe. De unge Mennesker er, saavidt det endnu har kunnet skaffes oplyst, Katedralskoleelever. Den ene hedder H. P. Jensen og er Søn af Gaardejer Jensen, Lebæk pr. Toftlund. Navnet paa den anden kendes ikke.

Onsdag Morgen er yderligere anholdt 9 Arbejdere i Ribe hovedsageligt fra Ribe Jernstøberi. Blandt de anholdte er tidligere socialdemokratisk Byraadsmedlem Thomas Broe.


314

Fredag den 13. Oktober 1944.

Professor Knud Fabricius, der er Regensprovst, blev i Torsdags hentet paa Regensen af det tyske Politi. Det drejede sig om en Afhøring, og Professoren vendte, efter at denne var foretaget, tilbage til sit Hjem. - Hos Højesteretssagfører Leif Gamborg har det tyske Politi foretaget en Husundersøgelse; der blev ikke fundet noget.

Cyklebud dræbt i Glostrup. Cyklebud Erik Johan Eigil Petersen, Sindshvilevej 19 A, ansat i Budcentralen "Largo", Westend, blev Torsdag Aften skudt i Glostrup. Han er set løbe ud af en lille Opelvogn, men blev indhentet af 2 Mænd fra Bilen og skudt. Bilen forsvandt i stærk Fart.

Vaabenfund paa "Krystalisværket". Det tyske Politi foretog i Mandags en Razzia paa "Krystalisværket", Finsensvej, hvor man paa et Loft over Hestestalden fandt 4 Kasser med Vaaben og Ammunition. Værkets Forvalter blev arresteret, og der er i samme Forbindelse foretaget yderligere et Par Anholdelser.

Overbetjent dræbt. Torsdag Aften blev en Mand fundet dræbt paa Hjørnet af Fredericiagade og St. Kongensgade. Han var dræbt ved en Række Skud. I den dræbtes Lomme fandtes et Skilt, hvorpaa stod "Kriminalpolitiet Nr. 2707". Manden er identificeret som Overbetjent Leander.

Togattentater. Togkontoret meddeler, at der Torsdag Aften sprang en mindre Bombe paa Lokomotivet foran en Togstamme mellem Aarhus og Hasselager. Der opstod kun mindre Skade, og Toget kunde fortsætte. Banen Varde-Tarm har været afbrudt et Par Timer Natten til Fredag paa Grund af formodet Sabotage.

Provinsen.

Silkeborg: Standortkommandanturen har krævet opgivet Navne og Adresser paa det kommunale Vagtværns Medlemmer. Oplysninger vil ikke blive givet.

Hjørring: Standortkommandanten har beordret private Vagtkorps opløst. I Stedet for skal - som ogsaa paabudt i Justitsministeriets Cirkulære - oprettes et kommunalt Vagtværn. Fra tysk Side er tilkendegivet, at det kommunale Korps ikke bestaar af flere Personer, end der var i Politistyrken i 1940.

Haderslev: Borgmesteren i Haderslev har givet følgende Indberetning om Anholdelse af CBU-Chefen, Kaptajn Muxoll: Mandag Eftermiddag meddelte Souschef Jacobsen fra CBU Borgmesteren, at den tyske Kaserne havde anmodet Kaptajn Muxoll, der var paa Tjenesterejse til Tinglev, om en Samtale angaaende et GaragespørgsmaaI. Da dette Spørgsmaal


315

var klaret under en Forhandling for ca. 14 Dage siden under Borgmesterens Medvirken, henstillede Borgmesteren til Souschefen at henvise Kasernen til at sætte sig direkte i Forbindelse med ham. Ved 18-Tiden ringede Souschefen imidlertid igen til Borgmesteren og meddelte, at Kasernen paany havde ringet Kl. ca. 17,30, og at Kaptajn Muxoll under denne Samtale var kommet til Stede og derefter selv havde talt med Kasernen. Her fik han den Besked, at det kun drejede sig om en kort Samtale, ca. 10 Minutter. Muxoll lod sig derefter køre til Kasernen paa en Motorcykle, men et Kvarters Tid senere vendte Chaufføren tilbage, idet han paa Kasernen havde faaet Besked om at køre hjem, da Kaptajnen ikke foreløbig kom tilbage.

Kort efter meddelte den tyske Major Borgmesteren, at ikke Værnemagten, men derimod det tyske Sikkerhedspoliti havde tilbageholdt Kaptajnen, og at Værnemagten ikke kendte noget til Grunden hertil. Borgmesteren henviste til det mærkværdige i, at Værnemagtsorganer havde bedt om Samtalen, men fik herpaa det Svar, at Værnemagten skulde bistaa Politiet, - ligesom dette skulde bistaa Værnemagten, og at den brugte Fremgangsmaade var valgt for at undgaa større Opsigt. Senere paa Aftenen meddelte saa Chefen for Sikkerhedspolitiet, at Kaptajn Muxoll var anholdt, sigtet for Deltagelse i illegal Virksomhed.

Aalborg: Den unge Mand, som dræbtes i Onsdags efter Attentatet paa Disponent Henry Meister, er alligevel ikke identificeret. Han havde et Legitimationskort lydende paa Navnet stud. jur. Thorkild Nielsen, Strandparken 20, Aarhus, men det har vist sig, at Kortet er falsk. Ganske vist var en stud. jur. af dette Navn hjemmehørende i Vejle, og da det stod paa Kortet, at Thorkild Nielsen var født i Vejle, blev en Bankmand i denne By underrettet om, at hans Søn var dræbt i Aalborg. En Undersøgelse viste, at Sønnen lever i bedste Velgaaende i København.

Onsdag Eftermiddag sprang en ung Mand af Toget, som var standset op for Indkørselssignalet til Banegaarden. Han forsvandt paa Kommunehospitalets Grund. Den flygtede havde været Fange i Toget, og det menes at dreje sig om en Sabotør, der var taget med som Gidsel.

Frederikshavn: Formanden for Arbejdsmændenes Fagforening i Frederikshavn, Byraadsmedlem Laurits Jensen, blev, da han var paa Vej hjem fra Dansk Arbejdsmandsforbunds Kongres i København, anholdt i Korsør. Man har siden ikke hørt fra ham, Men det menes, han sidder i tysk Arrest i Kolding.

Vejle: Sognepræst ved St. Johannes Kirke Haldor Hald er anholdt af det tyske Politi, umiddelbart forinden han skulde foretage en Vielse i Kirken.

I Grindsted er der de sidste Dage anholdt 12 af Byens kendte Borgere, blandt disse Realskolebestyrer Høirup.


316

Odense: Forleden opdagedes, at der var anbragt en Bombe om Bord paa Damperen "Røsnæs", som netop skulde sejle med Last til Tyskland. Bomben laa udvendig paa Forskibet. Falcks Redningskorps blev tilkaldt, men trak sig tilbage, da man opdagede, hvad det drejede sig om. Damperen ligger paa et Sted, hvor der ikke er Fare for andre Skibe. For Tiden findes ingen Sprængningskommando paa Fyen. "Røsnæs" har iøvrigt tidligere været udsat for Bombeattentat, medens den laa i Odense Havn.

Randers: Medens de anholdte under Razziaen Mandag Aften har faaet Lov til at gaa, er Amtets Kontorfuldmægtig Larsen ikke vendt tilbage.

Død i Theresienstadt: Landsretssagfører A. M. Metz, Odense, der var interneret i Theresienstadt, er efter Meddelelse til Justitsministeriet død den 13. Marts. Landsretssagføreren blev 40 Aar.

Skib forlist: Damperen "Mette", tilhørende Rederiet Schou, København, er forlist ved Sjællands Odde. Besætningen blev reddet.

Københavns Brandvæsen havde i sidste Vagtdøgn 57 Ambulanceudrykninger og 6 Brandudrykninger. Ingen særlig ud over de i Pressen omtalte.

 

Lørdag den 14. Oktober 1944.

Voldtægtsforbrydelser. Rundspørge til samtlige Hospitaler og 50 praktiserende Læger. I Anledning af de verserende Forlydender om Voldtægtsforbrydelser har Borgmester Julius Hansen rettet Henvendelse til Hospitalsdirektoratet og Stadslægens Kontor for derigennem at faa bekræftet eller afkræftet disse Forlydender. Hospitalsdirektoratet har undersøgt Spørgsmaalet paa samtlige kommunale Hospitaler, og det viser sig, at der i den senere Tid overhovedet ikke har været Indlæggelser eller Henvendelser paa Grund af Voldtægtsforbrydelse. Stadslægens Kontor har spurgt de forskellige ikke-kommunale Hospitaler i København og faaet oplyst, at der heller ikke her har fundet Indlæggelser Sted. Endvidere har Statslægens Kontor foretaget et Rundspørge til ca. 50 praktiserende Læger, hovedsagelig Læger med stor Praksis samt Natlægeinstitutionen. Gennem dette Rundspørge er de forskellige Bydele dækket. De paagældende Læger har heller ikke modtaget Henvendelser udover følgende Tilfælde: Paa Østerbro var der et Tilfælde i Juli og et nyt Tilfælde Natten mellem den 9. og 10. September (Retsmedicinsk Institut). I Ordrup har der været eet Tilfælde efter den 19. September. Mandspersonen var civil og bevæbnet med Revolver. Forsøget blev dog ikke fuldbyrdet. Endvidere har der været et Tilfælde for 3 Uger siden, hvor en Sygeplejerske og en Servitrice om Natten var Genstand for


317

Voldtægtsforsøg, da de gik hjem fra deres Arbejde. Heller ikke i disse Tilfælde blev Forsøget fuldbyrdet.

Udover disse Tilfælde har man ikke kunnet faa oplyst noget konkret. Det maa naturligvis erindres, at der findes langt flere praktiserende Læger i København end de, der omfattes af Rundspørget, og det er heller ikke sikkert, at der sker Henvendelse til Læger eller Hospitaler, men, slutter Borgmester Julius Hansen, hvis Omfanget af Forbrydelserne virkelig havde været saa stor, som Rygterne angiver, maatte dette antagelig have givet sig Udslag i Henvendelse til Lægerne eller Hospitalerne. Da Lægerne i stort Omfang konfererer indbyrdes, maa det ogsaa antages, at nogle af de udspurgte havde vidst Besked, ogsaa om Tilfælde inden for Kollegernes Praksis.

Hovedstadens Forsyninger: Tilførslerne til Grønttorvet, Kvægtorvet, Kød- og Flæskehallen har i den nu forløbne Uge været normale. Torvedirektør Klug Andersen meddeler, at Fisketorvet har været tilført ca. 625.000 kg Sild mod ca. 300.000 kg i den foregaaende Uge.

Den af Magistraten udstedte Bekendtgørelse af 7. ds. angaaende "Overholdelse af Handels- og Prisbestemmelser paa Stadens Torve" er blevet godt modtaget. Grosserer Carl Gottrup, Fisketorvet, der var den direkte Anledning til Bekendtgørelsen, har mistet sin Mellemgrossisttilladelse. Da han stadig modtager Sild og iøvrigt heller ikke overholder Torvereglerne, vil han blive bortvist fra Fisketorvet. Iøvrigt har man Eksempler paa, at Bekendtgørelsen virker udmærket efter sin Hensigt.

Damperen "Hilma" torpederet. Damperen "Hilma", tilhørende Rhederiet J. Lauritzen, er Torsdag Aften paa Vej fra Danzig til Danmark med Kul torpederet af 2 russiske Undervandsbaade. Damperen havde en Besætning paa 23 Mand, hvoraf 19 i stærkt forkommen Tilstand blev indbragt af Fiskerbaade til Christiansø. De øvrige 4 Mand savnes.

Husundersøgelse. Der er foretaget Husundersøgelse i en Lejlighed, Strandboulevarden 18, hvor Oberstløjtnant O. Permin bor. Døren til Lejligheden blev sprængt, og Undersøgelsen har været meget grundig. Oberstløjtnanten var ikke hjemme.

Røveri mislykket. Ingeniør Poul Petersen, Frederikssund, var Fredag Aften ude for et Røveriforsøg i København. 2 unge Mennesker forsøgte at røve hans Tegnebog, men da han raabte om Hjælp, stak den ene Røver af, medens Ingeniøren holdt den anden fast. Røveren blev siden bragt til Vestre Fængsel.

Den myrdede Overbetjent. Overbetjenten, som Torsdag Aften blev fundet dræbt paa Hjørnet af Fredericiagade og St. Kongensgade, hed Oderwald Lander. Han var hjemmehørende i Aarhus og har fra Tid til anden været omtalt i den illegale Presse.


318

Hentet Duplikator. Forleden kom nogle revolverbevæbnede Mænd ind paa Gentofte Raadhus og gik ned i Skrivestuen, hvor de hentede Raadhusets bedste Duplikator.

Provinsen.

Tønder: I den senere Tid er der tilstillet en Række kendte Borgere anonyme Truselsbreve, hvori der stod "Det tyske Gestapo vil fængsle Dem. Flygt." Blandt Modtagerne af disse Breve er Dommer Stemann, Sognepræst Hans Magle, Købmand C. E. Jensen og Bankdirektørerne M. Hansen, Johan H. Andersen og J. Paulsen. Desuden er andre ved anonyme Telefonopringninger opfordret til at flygte, da de ellers vilde blive anholdt af Gestapo.

Horsens: Det indberettes, at en Officer fra den tyske Værnemagt har aflagt Besøg paa Købmand Im. Løvschals Oplagsplads ved Havnen, hvor Købmanden har Benzindepot for Det Danske Petroleums Aktiselskab. Officeren spurgte Løvschal, hvilken af de store Benzinbeholdere, der var Benzin i, og Købmanden svarede, at der for Tiden var ca. 1000 Liter Benzin i en af Beholderne. Da han derefter spurgte, hvad der var Grunden til Besøget, svarede Officeren, at han skulde være klar over, hvor han skulde lægge Sprængladningen, naar Tidspunktet var inde.

Det oplyses, at en saadan Sprængning vil medføre, at en stor Del af de Bygninger, der findes paa Havnen vil blive ødelagt.

Frøslev: En Fangetransport paa 40 Mennesker ankom Onsdag Aften hertil fra København. Det meddeles fra Aabenraa, at Spadsereturen fra Padborg til Frøslev foregik i Mørke, og at Fangerne var lænkede. Det hævdes videre, at der til hvert Militærtog, som kører Nord paa, hentes 10 Fanger i Lejren. De anbringes i Togets forreste Godsvogn, hver udstyret med et Tæppe og et Sigtebrød.

Aarhus: Fredag Aften blev der paa Ingerslev Boulevard forøvet et Revolverattentat mod Lederen af Universalfabrikkerne, Ingeniør Olaf Schmidt. 2 Mænd cyklede op paa Siden af ham, affyrede 5 Revolverskud, hvorefter de forsvandt. Ingeniøren blev kun ramt i højre Arm og kunde efter at være forbundet paa Amtssygehuset sendes hjem. Der har i den senere Tid været Sabotage mod Ingeniør Schmidts Virksomheder i Aarhus.

Fredag Aften trængte 4 Mænd med Maskinpistoler ind i Aarhus Maskinfabrik ved Sydhavnen. De 150 Arbejdere blev tvunget i Beskyttelsesrum, og der udlagdes Bomber under Montagekranen og en Gravemaskine, som var færdig til Levering. Begge Dele ødelagdes totalt, medens Bygningen og de øvrige Maskiner ikke tog nogen nævneværdig Skade.


319

Aalborg: Fhv. Barbermester Henry Løvsted, Forchhammersvej 16, der for et Par Aar siden traadte i tysk Tjeneste, blev Torsdag Eftermiddag, da han cyklede hjem med nogle Varer, indhentet af 2 Cyklister, hvoraf den ene affyrede et Skud mod ham. Skuddet ramte i Brystet. Barbermesteren forsøgte at skyde efter sine Angribere, men Revolveren klikkede. Paa Hospitalet viste det sig, at han var ramt i Lungen. Skudsaaret menes ikke at være livsfarligt.

Torsdag Middag opstod der Brand i et Halmlager paa Aalborg Kvægtorv. De ca. 80 Tons Halm, som brændte, udviklede en saa voldsom Varme, at Eternittaget over Gaarden sprængtes. Det lykkedes dog at begrænse Ilden til selve Halmlageret, der tilhørte Værnemagten.

Hobro: Alle Skoler i Byen er inddraget, og al Skolegang er foreløbig ophørt. Man haaber dog inden ret længe at faa genoptaget Mellem- og Realskoleundervisningen.

Københavns Brandvæsen maatte Fredag Aften rykke ud til Fodgængertunnellen paa Raadhuspladsen, hvor der var antændt noget Svovl, som udviklede en voldsom og generende Røg. Brandvæsenet maatte suge Tunnellen og "Den underjordiske" ren for Svovlrøg.

 

Mandag den 16. Oktober 1944.

Natten til Søndag blev Konsulent, cand. polit. Aage V. Strøm Tejsens Villa, Jægersborg Allé 184, sprængt i Luften. En ung Mand, som forsøgte at flygte i Pyjamas, blev dræbt efter en Skudveksling, og umiddelbart herefter var det, at Villaen sprængtes i Luften. Gentofte Brandvæsen blev tilkaldt, men blev af Tyskerne kun anvist den Opgave at passe paa, at Ilden ikke bredte sig til Naboejendommene. Det tyske Politi gjorde iøvrigt opmærksom paa, at der muligvis var Sprængstof i Huset. Ejeren og hans Familie har ikke beboet Villaen i nogen Tid og menes at være i Sverige.

Attentat mod Redaktør Gilbert. Fra de tyske Censorer paa Hotel "Kongen af Danmark" og "Skandinavisk Telegram Bureau" (STB) foreligger Oplysninger om, at Lederen af Bureauet, Redaktør Gilbert Lørdag Formiddag blev skudt ned paa sit Kontor, Sortedamsdosseringen 29. En Dame var kommet op paa Redaktionen med en Buket Blomster til Hr. Gilbert. Pludselig satte hun en Revolver i Siden paa en af Kontordamerne og gjorde Tegn til 3 Mænd, som stod udenfor om at komme ind. Sammen trængte disse herefter frem til Redaktør Gilberts Kontor og affyrede deres Revolvere mod ham. Hr. Gilbert blev ramt af 8 Skud, deraf 3 i Ansigtet, 1 i Leveren og et Par i Laaret. Der synes at være ret god Mulighed for, at Hr. Gilbert overlever Attentatet. Søndag Aften meddeltes, at han efter Omstændighederne havde det godt.


320

Episode paa Gl. Kongevej. Det tyske Politi anholdt Lørdag Eftermiddag Redaktør Povel Schrøder i sit Hjem, Gl. Kongevej 95. Anholdelsen skete efter en Skudveksling, hvorunder Schrøder menes at være blevet saaret. Brandvæsenets Ambulance, som var kommet til, blev af tyske Soldater beordret til at køre hjem, men rekvireredes kort efter igen, da en tilfældig forbipassende Cyklist, Arbejdsmand Peter Orla Andersen, var blevet ramt af en Kugle. Arbejdsmanden blev indlagt paa Frederigsberg [i. e. Frederiksberg] Hospital.

Fundet saaret i Rosenvænget. Søndag Aften fandtes ud for Politistationen i Rosenvængets Allé en Mand liggende med Skudsaar. Han havde faaet en Kugle i Siden, og Kuglen var gaaet ud gennem Ryggen. Den saarede, som bragtes til Rigshospitalet, menes at hedde Edvard Wandel, født den 4. Juni 1911, og boende Hellebækgade 39.

Telefonbomber. Fredag Aften fik Sporvejene telefonisk Besked om, at der var lagt Bomber ved Højbanen paa Nørrebro. Trafikken paa S-Banen mellem Fuglebakken og Lyngbyvej blev indstillet, og for Sporvejslinierne 11, 19 og 21 blev der foretaget Omlægning af Driften.

Lørdag Aften ved 22,30-Tiden modtog Berlingske Tidende en Telefonbesked om, at der i Bygningen var udlagt Bomber, som vilde springe i Løbet af 20 Minutter. Personalet bragte sig i Sikkerhed, men da der ikke skete noget i Løbet af en Times Tid, blev Arbejdet fortsat.

Brand i "Deutsches Eck". Lørdag Aften blev Brandvæsenet kaldt til Restaurant "Deutsches Eck", Paladsteatrets Bygning. Der var udbrudt Brand oppe under Taget, formentlig foraarsaget ved en Kortslutning. Branden blev hurtig slukket, og Skaden var ringe.

Læge arresteret. Det oplyses, at Læge Helge Tramsen, Lindenovsgade 15, sidder i Vestre Fængsel. Læge Tramsen deltog i sin Tid efter Anmodning fra Retsmedicinsk Institut i Lægeekspeditionen til Katyn-Gravene.

Kvittering for Duplikatoren. Gentofte Raadhus har modtaget en "Kvittering" for den bortførte Duplikator. Kvitteringen, som var underskrevet "De frie Danske", indeholdt tillige Løfte om, at Duplikatoren vilde blive tilbageleveret i uskadt Stand efter Krigen.

Provinsen.

Haderslev: I Torsdags er der foretaget en Del Anholdelser af Jernbanepersonalet paa Strækningen Padborg-Fredericia. Blandt de anholdte er Stationspasser P. Eriksen, Hammelev (paa Haderslev-Vojens Banen). Der skal være fundet en Del Sprængstoffer i hans Besiddelse.


321

Roskilde: 2 revolverbevæbnede Mænd har tvunget en af Byens motorsagkyndige, fhv. Proprietær Meyn, til at udlevere sin Bil.

Herning: En Lastbil tilhørende Vognmand Børge Hansen, Kibæk, blev Natten til Lørdag slæbt uden for Byen og sprængt i Luften.

Færgeoverfarten. Togkontoret oplyser Mandag Morgen, at Gedser-Warnemünde-Overfarten, Store Bælts-Overfarten og Ruten Kalundborg-Samsø er indstillet, indtil Farvandene er renset for Miner.

Københavns Brandvæsen havde i Vagtdøgnet, som sluttede Mandag Morgen, 45 Ambulanceudrykninger og 8 Udrykninger til Smaabrande.

 

Tirsdag den 17. Oktober 1944.

Centrum for Episoden paa Gl. Kongevej var Ejendommen Nr. 89 og ikke som tidligere meddelt Nr. 95. Der blev under ret dramatiske Omstændigheder foretaget 5-6 Anholdelser. Fra tysk Side hævdes, at Lægen, Professor Mogens Fog, er blandt de anholdte. Navnene paa de øvrige, hvoraf en enkelt er haardt saaret, vides ikke med Bestemthed. Den saarede er imidlertid ikke Redaktør Povel Schrøder, hvis Navn ved en Misforstaaelse er knyttet til Begivenheden. Misforstaaelsen er opstaaet ved, at Hr. Schrøder har Bopæl i Naboejendommen, som ogsaa var spærret af.

- Som meddelt fra de tyske Myndigheder til Dagspressen er den dræbte i Jægersborg Allé 184 Villaens Ejer, Konsulent, cand. polit. Aage Strøm Tejsen. Hr. Strøm Tejsen maa saaledes være identisk med den Mand, Naboerne saa flygte i Pyjamas, og som blev skudt under Flugten.

- Direktør Warming, Gentofte Amtssygehus, har tilstillet Statsadvokat Roepstorff en Rapport i Anledning af de mange Forlydender om Sædelighedsforbrydelser. Der er ikke i Perioden fra 19. September til 14. Oktober foretaget Indlæggelser af Kvinder, som har været Genstand for Voldtægtsforbrydelse. Direktøren har endvidere rettet Forespørgsel til en Række Læger i Gentofte Kommune, men heller ikke disse har haft Tilfælde af den nævnte Art.

Ingen Folketælling. Indenrigsministeriet har meddelt Københavns Magistrat, at man intet har at erindre imod Beslutningen om i Aar at undlade at foretage kommunalt Mandtal. Det vides, at Frederiksberg og Gentofte heller ikke vil foretage Folketælling i Aar.

Færgetrafiken. Togkontoret oplyser til Formiddag, at Færgetrafiken atter er genoptaget.


322

Deportationen. Socialdirektoratet har modtaget ca. 300 Henvendelser fra paarørende af de til Tyskland overførte "asociale Individer". Ekspeditionssekretær Arnskov i Socialdirektoratet behandler Sagerne.

Fundet død. I et Buskads i Utterslev Mose fandtes i Morges Liget af en Mand, som var dræbt af flere Skud i Hovedet. Der fandtes ingen Papirer paa den afdøde, som indbragtes til Retsmedicinsk Institut.

Frederiksberg Vagtværn. Efter den første Nats Tjeneste oplyser Vagtchefen i Dag til Morgen bl. a.: Taxachauffør Henning Nilsson, Røddingvej, indberettede Kl. 2, at han paa Hjørnet af Nyelandsvej og Nordre Fasanvej var blevet holdt op af 2 revolverbevæbnede Mænd, som tvang ham til at aflevere Bilen A 278. Intet Signalement. - En af Vagtværnets Patruljer opdagede senere paa Natten, at Ruden til Schous Sæbeudsalg, Falkoner Allé 3, var slaaet ind. Tilsyneladende var der ikke fjernet noget fra Butiken. Ruden blev dækket til, Indehaveren underrettet, og der blev sat Vagt paa Stedet.

Endvidere har Vagtværnet haft Udrykninger i Anledning af Husuorden, og iøvrigt er der sket Henvendelse i flere Tilfælde fra det københavnske Omraade.

Gentofte Vagtværn. I Nat blev Vagtværnet tilkaldt i Anledning af Indbrud i Urmagerforretningen, Raadhusvej 8, hvor der var slaaet Hul i Ruden, og de udstillede Varer fjernet.

Brandvæsenet. I de 3 Hovedstadskommuner har Brandvæsenet ikke noget særligt at meddele om det forløbne Vagtdøgn.

Anholdelser. I den forløbne Uge er der foretaget et stort Antal Anholdelser i Sønderjylland, formentlig rettet mod en Vaaabenorganisation. I Aabenraa-Sønderborg Amt er der foruden paa Sygehuset i Aabenraa fundet Vaaben hos Gaardejer Peter Heisel, Hjordkær Sogn, og hos Gaardejer Klindt i Ugge Sogn. Blandt de anholdte er 1æge Aage Jensen, Bolderslev, Jernbaneekspedienterne Claudius Christian Kjær og Helmuth Schultz, Hjordkær, Forsamlingshusvært Johs. Hansen Petersen, og som sigtet for Jernbanesabotage er udover de tidligere nævnte anholdt Banearbejder Hans Fr. Carstensen, Tinglev. Endvidere er Liniemesterassistent Alexander Egon Møller, Augustenborg, eftersøgt af det tyske Sikkerhedspoliti. Da man ikke fandt ham paa hans Bopæl, tog Politiet i Stedet for 2 Personer, som opholdt sig her, men de blev senere løsladt. Fra Tønder Amt indberettes, at Vognmand Hans Peter Therkelsen, Bylderup Bov, er anholdt. Endvidere Gaardejer Niels Godthardsen, Lund, og 3 Landbrugsmedhjælpere. I Tinglev Kommune er anholdt Mekaniker Aage Christensen, Arbejdsmand Jens Vedel, Arbejdsmand Hans Lock, Hjælpearbejder Hans Mølvang Larsen, Banearbejder Andreas Tästesen, Fru Aage Chri-


323

stensen, Forretningsfører Karl Nielsen og Fotograf Leo Simonsen. I Brede Kommune Postbud Johannes Jørgensen, Tømrersvend Laue Bill, Regnskabskonsulent Magnus Thomsen og Blikkenslagersvend Hans Petersen. I Tønder Købstad Vognmand L. Lauridsen, Sønderport, Seminarieelev Poul Tage Jensen, hjemmehørende i Rødekro, og Trafikassistent O. V. Nielsen.

I Ribe er efter Indberetning fra Borgmesterkontoret i sidste Uge arresteret Lærer Torben Brandt, Maskinarbejder Kaj Lykke Sørensen og dennes finskfødte Hustru Elli Margareta. Former Hans Nielsen Lund Olsen, Maskinarbejder Thomas Christian Broe, Smed Christian Bruno Koop, Mekaniker Victor S. Antonsen, Former Hans Christian A. Antonsen, Maskinarbejder Henry N. Storgaard, Støberiarbejder Kristian Frede Pedersen, Støberiarbejder Jens Frederik Hansen, Støberiarbejder Eiler Johannes Eis, Arbejdsmand Hans Peter Søren Jensen og Støberiarbejder Jens Peter Petersen, samt to Elever paa Ribe Katedralskole, Hans Peter Jensen og Holger Matinus Schmidt.

Under Razziaen i Grindsted - tidligere omtalt - arresteredes foruden Skolebestyrer M. Høirup, Grindsted Realskole, Snedkermester Johs. Eskildsen, Grindsted, Snedkermester Chr. Eskildsen, Grindsted, Gaardejer Poul Gammelvind, Sønderby, Gaardejer Mogens Sørensen, Sønderby, Tjenestekarl Boysen Madsen, Sønderby, cand. pharm. Palle Hansen, Grindsted, Ingeniør A. Andreasen, Grindsted, Læge B. Næsted, Grindsted, Kontorist E. Nordentoft Nielsen, Grindsted, og Maskinmester Hansen, Grindstedværket.

Provinsen.

Aarhus: Mandag Eftermiddag eksploderede 2 Bomber i en Bygning i Nærheden af Sejlsportspavillonen i Lystbaadehavnen. Der anrettedes store Ødelæggelser paa de omliggende Træhuse, og 5 Personer blev saaret, hvoraf dog kun 2 maatte indlægges paa Hospitalet. Bomberne var anbragt i en tysk Pejlestation, som blev ødelagt. De omliggende Huse er tyske Barakker, og desuden findes en Kanonstilling, som ligeledes blev beskadiget. De saarede tilhører Værnemagtsafdelingen.

- Der er forsøgt Revolverattentat mod tidligere Blomsterhandler C. E. Herforth, Jægergaardsgade 16. Til Trods for, at Skudet affyredes paa nær Afstand, blev Blomsterhandler Herforth ikke saaret.

Aalborg: Der blev Søndag Eftermiddag nedskudt 2 allierede Flyvemaskiner, den første i Nærheden af Landsbyen Laarstrup. Maskinen eksploderede i Luften, men havde forinden Eksplosionen udløst sin Bombelast: Ingen af Bomberne eksploderede. Hele Besætningen, 6-8 Mand, menes at være omkommet. Det meste af Landsbyen er evakueret, da man frygter, at Bomberne skal eksplodere. Den næste Flyvemaskine


324

blev skudt ned over Aalborg. Den blev ramt, idet den passerede ind over Limfjorden, men fortsatte brændende til Nørre Halne, hvor den styrtede til Jorden. Fire Mand blev dræbt, medens 3 andre ikke er fundet.

Esbjerg: For nogle Dage siden kom en tysk Soldat og en Dansker i Slagsmaal paa Gaden. Tyskeren affyrede nogle Skud, som imidlertid ramte 3 unge Piger længere nede i Gaden, nemlig Frk. Edith Siemens Andersen, Frk. Inga Hørreby Knudsen og Frk. Gudrun Ballesgaard Petersen, Vejen. Den førstnævnte og den sidste maatte indlægges paa Hospitalet.

Middelfart: Byraadsmedlem, Læge Møller Nielsen, der blev arresteret under Razziaen efter fynske Terrænsportsfolk, er blevet løsladt.

Haderslev: Fru Dr. Misfeldt, gift med Læge Kjeld Brøchner Misfeldt, er blevet anholdt af det tyske Politi.

Ribe: I forrige Uge blev der foretaget en Razzia mod Spare- og Laanekassens Friboliger paa Domkirkepladsen. Bygningerne beboes udelukkende af ældre Damer. Den tyske Patrouille sprængte Døren. Feldgendarmeriet har siden indrømmet, at Patrouillen havde handlet overilet, og man er villig til at erstatte Skaden.

Odense: Mandag Aften blev Købmand Rosendahl, Kronprinsensgade 38, skudt ned uden for sin Butik af en Mand, som forsvandt i Mørket. Det meddeles, at Købmand Rosendahl var kendt for sine national-socialistiske Sympatier, og at han efter den 19. September havde gjort Tjeneste paa Odense Politistation.

Roskilde: En Personbil, tilhørende Direktør Ernst Grundahl Hansen, Cyklefablliken "Globus", er blevet sprængt i Luften i Herstedøster By.

Brabrand: Sent Mandag Aften sprængtes et Sporskifte paa Brabrand Station.

Frederiksværk: Rekreationshjemmet "Arresødal" er i Søndags overtaget af Tyskerne. - Af andre Beslaglæggelser kan nævnes 16 Villaer ved Vejby Strand mellem Raageleje og Tisvildeleje. Det er blevet oplyst, at der skal bygges Kanonstillinger, og at de af Villaerne, der ligger i Skudlinierne, skal rives ned. Det drejer sig baade om Træhuse og Stenhuse.

- Lørdag Aften opstod Brand i 2 Vognlæs Maskiner og 6 Vognlæs Træplader, som stod paa Oplagspladsen ved Vejby Station. Branden indledtes med svære Eksplosioner.

"Liselund" beslaglagt. Antvorskov Højskoles Vinterskole har maattet aflyse, da "Liselund" er blevet beslaglagt.


325

Indkvarteringslister. 25.000 Evakuerings-Indkvarteringskort for København er i det tyske Politis Besiddelse, da de ligger paa Politigaarden. Man har endnu ikke faaet Kortene udleveret.

 

Onsdag den 18. Oktober 1944.

Flere Mennesker dræbt i Istedgade. Da en Linie 16-Sporvogn ved 9-Tiden Tirsdag Morgen havde passeret Stoppestedet paa Enghave Plads og naaet et Stykke ned i Istedgade, sprang to Mand op paa Hovedvognen og skød paa en tysk Soldat, som sad inde i Vognen. Soldaten fik sin Revolver frem og begyndte at skyde igen. Under Skydningen ramtes Sporvognskonduktør Aksel Damgaard Nielsen, Peter Fabersgade 41. De faa Passagerer, der var paa Sporvognen, forsvandt skyndsomst. Den tyske Soldat havde faaet en Kugle gennem Hovedet og døde kort efter Episoden. Sporvognskonduktør Nielsen, der er født 1917, er haardt medtaget. Skudet har ramt ham i Lungen, og han var endnu til Formiddag for svag til, at Kuglen kunde fjernes.

Om Aftenen mellem Kl. 20 og 20,30 foretog Gestapo en Razzia i Istedgade, formentlig i Forbindelse med Drabet. Da Tyskerne befandt sig paa Hjørnet af Istedgade og Saxogade, faldt et Skud, fra hvilket Hold staar ikke klart. Det medførte, at Tyskerne gav sig til at skyde og ramte herunder en Del Mennesker paa Fortovet. Paa Stedet dræbtes pens. Lagerekspedient Lemminger, Sporemagervej 12, Arbejdsmand G. Sørensen, Sundevedsgade 14, Kunstmaler Niels Olsen, Nybrogade 24, og en endnu ikke identificeret Mand. En anden haardt saaret Mand ved Navn Johansen, Lyngbyvej 327, er siden død paa Kommunehospitalet. Ligeledes indbragtes - til Militærhospitalet - i haardt saaret Tilstand Arbejdsmand Robert Andreasen, Absalonsgade 28.

Kriminalbetjent skudt. Tirsdag Eftermiddag blev Kriminalbetjent P. Brask, Frankrigsgade 31, dræbt af Revolverskud i sit Hjem. Han bragtes til Lazarettet paa Nyelandsvej.

Arresterede. I Forbindelse med Episoden paa Gl. Kongevej er der foretaget en Række Anholdelser over hele Byen. Blandt de arresterede er - foruden Professor Mogens Fog - Direktør Mikkelsen, "Scandia", Redaktør Børge Outze, Redaktør Kaj Holbech, Inspektør Palm-Petersen, "Brasilko", Skuespiller Hans Henrik Krause, Ebbe Wedell Wedellsborg, Inger Boesgaard og Michael von Treschow.

Sabotage mod Ford Motor Co. I Tirsdags forøvede en halv Snes bevæbnede Mænd Sabotage mod Ford Motor Co. i Sydhavnen. En Hurtigbaad blev slæbt ud af Bygningen og sprængt i Luften. Desuden blev samtlige Modeller til denne Baadtype ødelagt, alle Tegninger samlet og


326

brændt paa et Baal i Gaarden, og desuden anbragtes Bomber i et Par tyske Lastbiler. Medens alt dette foregik, var Arbejderne jaget væk fra Fabriken. Sabotørerne kørte bort i en af Fabrikkens Lastvogne, belæsset med Autogummi og Benzin.

Beslaglagte Færger. Den tyske Værnemagt har beslaglagt 3 Statsbanefærger, "Christian den IX", "Freja" samt en lille gammel ensporet Færge "Aarøhoved". Statsbanerne har nu kun 3 Færger tilbage og er ude for store tekniske Vanskeligheder, da Færgerne skal sejle 2 og 2. Fra tysk Side er der stillet i Udsigt at afgive et Ledsagerskib. Tilbudet overvejes.

Frederiksberg Vagtværn. Vagtværnet blev Onsdag Formiddag kaldt ud til Landvaskeriet paa Jyllingevej i Husum, hvortil en Vægter og et privat Vagtkorps havde indbragt 8 Indbrudstyve. De menes at blive udleveret til en dansk Arrestafdeling.

Københavns Brandvæsen havde sidste Vagtdøgn 59 Ambulanceudrykninger og 5 Brandudrykninger.

Frederiksberg Brandvæsen melder alt roligt, og det samme gør Gentofte Brandvæsen og Vagtværn.

Provinsen.

Odense: Tirsdag Eftermiddag rettedes et Bombeattentat mod Damperen "Absalon", hjemmehørende i København. Damperen laa fortøjet i Odense Havn. Den var faa Dage i Forvejen ankommet med en Ladning Cement til Beldringe Flyveplads. Ved Eksplosionen blev Forskibet delvis ødelagt og sank i Løbet af et Øjeblik.

Nykøbing Falster: I den lokale Presse er optaget følgende Bekendtgørelse: Konsultationen i danske Sager hos de tyske Kommandanter i Byerne Sakskøbing (Berritsgaard), Maribo, Nysted og Nykøbing F. er nu daglig kun fra Kl. 16-17. Ansøgere skal forebringe deres Anliggender i tysk Sprog eller medtage Tolk.

Udstedelse af Forlængelse af Jagttegn og Tilladelse til at bære Jagtvaaben besørges hos det tyske Politi i Ringsted, og der skal interesserede fra Lolland-Falster henvende sig. Underskrevet, Berritsgaard, den 16. Oktober 1944. Standortbereichsältester. Heiss, Hptm.

Kalundborg: Under en privat Ringriderforenings Fest paa "Postgaarden" kom det Søndag Aften til et Intermezzo mellem 2 tyske Feldwebler og Deltagere i Festen. Forklaringerne om, hvorledes Episoden er opstaaet og har udviklet sig, er ikke overensstemmende. Festen blev indstillet, og Gæsterne fik Besked om at forlade Bygningen. De 2 Tyskere stillede sig op udenfor for eventuelt at genkende dem, der havde deltaget i Slags-


327

maalet. Der blev imidlertid under Uroen rettet et Angreb paa de to Feldwebler, den ene fik et Skud i Brystet, den anden et i Maven, og en dansk Dame blev ramt i begge Ben. Som Følge af denne Begivenhed har Standortältester, Korvetkaptajn Brökelmann, beordret, at alle offentlige og lukkede Møder, Sammenkomster og Fester er forbudt, med mindre hans Tilladelse er indhentet, al Udskænkning af Spiritus i offentlige Lokaler efter Kl. 21 er forbudt, Sammenstimlen af mere end 3 Personer efter Mørkets Frembrud er forbudt, og mandlige Personer under 25 Aar maa ikke færdes paa Gaderne efter Kl. 21. Undtagne er Folk, der skal færdes til og fra deres Arbejde. Alle Personer over 25 Aar, som er paa Gaden mellem Kl. 24 og 5, udsætter sig for Anholdelse.

Kolding: Byraadet udstedte den 27. September total Spiritusforbud for Byens Restauranter. En Ugestid senere blev Forbudet dog lempet, idet der blev givet Tilladelse til Udskænkning af Øl og lettere Vine indtil Kl. 20, medens Forbudet mod Udskænkning af koncentreret Spiritus opretholdes.

I Gaar afgav Borgmesterkontoret i Fortsættelse heraf følgende Meddelelse: I Henhold til Anordning fra Værnemagtskommandoen i Kolding bestemmes med øjeblikkelig Virkning, at samtlige Hoteller og Restauranter med Undtagelse af "Astoria" skal holdes aabne hver Dag til Kl. 22 for Benyttelse af den tyske Værnemagt, og at der daglig mellem Kl. 19 og 22 skal serveres Øl og Spirituosa for Personer tilhørende Værnemagten, herunder civile, der er forsynet med Ausweis.

Denne Bekendtgørelse skulde have været indrykket som Annonce i Bladene, men blev trukket tilbage, og Meddelelsen blev givet paa anden Maade.

Holstebro: I Nærheden af Landsbyen Idum eksploderede Tirsdag Eftermiddag en Luftmine. Et par Gaarde blev beskadiget, og en Del Mennesker saaret af Glassplinter. Detonationen var saa kraftig, at der kun findes faa Ruder tilbage i Sognet.

Nørresundby: Nogle Arbejdsskure og Garager paa Entreprenør Nygaard Pedersens Lagerplads i Lindholm er nedbrændt. Desuden er Lagerbygningen hos Auto-Ophugger Berg, Nørresundby, ødelagt ved Brand. Der var opmagasineret 250 Bildæk samt nogle Reservedele. Branden menes i dette Tilfælde at være paasat.

Aalborg: Luftværnslederen i Nørre Halne ved Aalborg, Lærer Worm, er arresteret af Værnemagten, sigtet for at have huset en Flyver fra en forleden nedstyrtet engelsk Maskine og ikke straks afgivet Melding herom.

Middelfart: Natten til Søndag skete der Eksplosion i en Del tyske Lastbiler i Kauslunde. 4-6 biler menes at være ødelagt. En Del Ruder


328

knustes i omliggende Beboelsesejendomme, og der menes ved samme Lejlighed at være dræbt eller saaret 3 tyske Soldater.

Paany Telefonbombe mod Berlingske Tidende. Tirsdag Aften modtog Berlingske Tidende atter Telefonbesked om en Bombe, der vilde springe i Løbet af et Kvarter. Hele Personalet blev bragt i Sikkerhed. Der skete imidlertid intet.

 

Torsdag den 19. Oktober 1944.

Onsdag Aften ved 21,30-Tiden, da Nørrebros Terrænsportsforening holdt Møde i et Lokale paa Efterslægtsselskabets Skole, Hyrdevangen 62, blev der kastet en Haandgranat ind gennem et Vindue. Ved Eksplosionen dræbtes en ung Mand, 2 blev saaret, den ene alvorligt. De nærmere Omstændigheder er følgende: Fra Rektors Bolig hørte man Lyden af en Ambulance ved Skolen, og Rektor gik derfor ned for at konstatere, hvad der var paa Færde. Da han ankom, kørte Ambulancen netop bort; han søgte at standse den for at faa Rede paa, hvad der var sket, men den kørte videre. Rektor gik saa ned til Skolebetjenten, men der blev ikke lukket op, hvorfor han besluttede nærmere at overveje Situationen og gik tilbage til sin Bolig. En halv Snes Minutter efter at Ambulancen var kørt, indfandt sig 2 Mand fra Kaptajn Sommers Korps og spurgte, hvad der var foregaaet, hvortil Rektor kun kunde svare, at han ikke vidste andet, end at der havde været en Ambulanceudrykning. Nogen Tid senere kom det tyske Politi til Stede for at udspørge Rektor. Skolebetjenten har efter Episoden forklaret Rektor, at en ung Mand fra Terrænsportsforeningen, som havde laant et Lokale til en teknisk Studiekreds, kom styrtende ned til ham og fortalte, at der var kastet en Haandgranat ind i Lokalet, og at der maatte tilkaldes en Ambulance. Ambulancen kom hurtigt til Stede og kørte de 2 saarede henholdsvis til Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet.

Villaen Strandvejen 184 sprængt i Luften. Ved 21,30-Tiden Onsdag blev Villaen Strandvejen 184 omringet af tysk Politi. En Mand fra Villaen søgte at flygte, men blev skudt og bragt tilbage til Villaen. Senere forlod det tyske Politi Villaen med 4 Mænd og 1 Kvinde. Den ene Mand blev ført bort paa en Baare og var tilsyneladende meget haardt saaret eller dræbt. Efter Midnat kom et nyt Hold tysk Politi tilbage til Villaen, hvor Indehaverens Hustru og 2 Børn var blevet tilbage. Fruen og Børnene blev evakueret til en Naboejendom, hvortil der ogsaa blev bragt noget Børne- og Sengetøj. Kl. 1 blev Villaen sprængt i Luften, men i Forvejen havde Naboerne faaet Besked om, at de ikke maatte tilkalde Hjælp. Ved 2-Tiden modtog Gentofte Brandvæsen en anonym Opringning om, at Villaen Strandvejen 184 brændte. Manden vilde ikke navngive sig og


329

heller ikke give yderligere Oplysninger. Da Brandvæsenet kom til Stede, var Ilden paa sit højeste, og intet stod til at redde. Der blev ikke nedlagt Forbud mod Slukningsarbejdet, saaledes som Tilfældet havde været forleden i Jægersborg Allé 184.

Tidspunktet for Eksplosionen konstateredes ved, at Brandvæsenets Telegrafledning, Sporvognsledninger og elektriske Ledninger blev afbrudt Kl. 1,05. Villaen tilhører Prokurist Erik E. Nyegaard, A/S Telefon Fabrik Automatic, Amaliegade 7. Prokurist Nyegaard, som menes at være blandt de anholdte, er Svigersøn af Selskabets Stifter, afdøde Direktør Richter. Det var et meget kostbart Hjem med swimming pool og yderst værdifuldt Indbo.

Statsadvokat Hoff anholdt. Efter Aftale kom Statsadvokat Hoff i Mandags til et Møde hos det tyske Politi. Det er senere meddelt, at han er blevet anholdt.

Dræbt. Onsdag Aften blev en Mand skudt af tyske Politisoldater ud for Ejendommen Søpassagen 4, som ligger mellem Ryesgade og Dosseringen. Manden var dødeligt saaret og menes at være Lagerarbejder Viktor Petersen, Dosseringen 49 C. Brandvæsenets Ambulance, som var tilkaldt, blev beordret til at køre til Klerkegades Kaserne, men undervejs dirigerede Tyskerne Ambulancen til Adelgade, hvor en død Mand blev samlet op fra Gaden. De kørtes begge til Resmedicinsk Institut. Den døde fra Adelgade er endnu ikke identificeret.

Bilulykke i Pilealléen [i. e. Pile Allé]. Onsdag Aften tørnede en Bil, som kom i stærk Fart, mod et andet Køretøj paa Hjørnet af Pileallé og Vesterbrogade. Det menes, at Bilen var forfulgt af det tyske Politi. En Passager blev dræbt paa Stedet, en anden haardt saaret og en tredie lettere saaret. Udover at de alle forsvandt fra Ulykkesstedet, savnes nærmere Oplysninger.

Død. Redaktør Kaj Holbech, der blev haardt saaret ved Episoden paa Gl. Kongevej i Lørdags, afgik allerede samme Dag ved Døden. Det vides, at Redaktør Børge Outze ikke er saaret.

Sabotage, mod Lokomotivpark. I Nat Kl. 1 optraadte Sabotører paa Godsbanegaardens Maskindepot (Lokomotivremisen). 15 Lokomotiver blev ført ned i Gravene under de saakaldte Skydebroer og under Drejeskiven. Dette har foranlediget, at yderligere 25 Maskiner i Remisen ikke kan komme ud. En Del Godstog har derfor ikke kunnet afsendes.

Rettelse. Overlederen af Socialtjenesten i Storkøbenhavn, Socialdirektør N. P. Nielsen, gør efter Forespørgsel hos Evakueringssektionen opmærksom paa, at de den 17. Oktober, omtalte 25.000 Evakuerings-Indkvarteringskort ikke beror i Politigaarden, men hos Evakueringssektionen, der nu har til Huse Bernstorffsgade 17.


330

Tysk Soldat dræbt. Onsdag Eftermiddag blev der hos Frederiksberg Brandvæsen rekvireret 2 Ambulancer til Maskinfabriken "Jeko", Industrigaarden, Finsensvej 84, hvor en tysk Soldat var blevet skudt og var død paa Stedet. En anden tysk Soldat var blevet sparket i Underlivet. Det ser ud til at være et indre Opgør, som har fundet Sted.

Frederiksberg Politistation. I Onsdags indfandt Løjtnant Konschack fra det tyske Ordenspoliti sig paa Frederiksberg Politistation for at bese Stationens Lokaler. Løjtnantens Udtalelse tydede paa, at Tyskerne har i Sinde at benytte Politistationens Lokaler.

De 8 Indbrudstyve. Som omtalt i Gaar paagreb nogle private Vagtfolk i Jyllingevej-Kvarteret 8 Indbrudstyve, som man spærrede inde paa Husum Landvaskeri. Tyvene er senere afleveret til den danske Afdeling paa Vestre Fængsel.

Provinsen.

Aalborg: Overlærer, Sogneraadsformand Ovesen Nygaard i Hals er den 13. Oktober blevet arresteret af det tyske Politi. Man mener, det er, fordi han har nægtet at efterkomme en Anmodning fra Værnemagten om at udlevere Skolen i Hals uden formel Rekvisition. Der er fra Amtet forgæves gjort Forsøg paa at faa ham frigivet eller i det mindste at faa Grunden til Arrestationen oplyst.

Randers: Onsdag Formiddag blev der forøvet Revolverattentat mod Kantinebestyrer Landry Nielsen, der er ansat hos Værnemagten. Han er død.

Korsør: Foruden de i Gaar nævnte 3 Færger er yderligere beslaglagt Færgen "Hejmdal".

Paa Korsør Gasværk skete i Onsdags en Eksplosion. Skaden var ringe, og der sker ikke noget Afbræk i Produktionen. Hvorvidt det drejede sig om Sabotage eller et teknisk Uheld er ikke helt klart.

Næstved: Tirsdag Aften blev der foretaget nogle Razziaer i Konditorier. Hos Konditor Søren Andersen blev 20 Gæster og Indehaveren ført bort, hos Konditor Louens blev alle Gæster undersøgt og 5 taget med til den tyske Kaserne. En Del af de anholdte blev sat paa fri Fod i Gaar.

Schalburgkorpset forlangte i Tirsdags at faa stillet Byens nye Vandrehjem til Raadighed. Dette blev nægtet, hvorefter man beslaglagde Hjemmet. Værten har faaet Besked om at flytte senest Tirsdag Morgen, hvor efter 30 Schalburgfolk under Ledelse af Løjtnant Søgaard fra Ringsted tager Hjemmet i Besiddelse. Disse Folk skal, efter hvad der er meddelt Næstveds Borgmester, udelukkende anvendes til Løsning af politimæssige Opgaver.


331

Roskilde: Onsdag Eftermiddag indfandt 2 revolverbevæbnede Mænd sig paa Luftværnskontoret og fjernede Mandskabslisterne over samtlige CB'ere og andet Mandskab, som er tilknyttet Luftværnet. I Forvejen var Kartoteket fjernet. Det drejer sig om Indkaldelsesordrer for ca. 800 Mand, som skulde møde til Instruktion i Henhold til Nyordningen af Civilbeskyttelsen.

Rønne: Det tyske Sikkerhedspoliti omringede i Onsdags Bornholms Socialdemokrat for at faa fat i Redaktionssekretær Hjuler. Han var forsvundet. - I Byen er arresteret 2 Gymnasieelever: Niels Rosbach og Knud Harild for Udbredelse af illegale Blade.

 

Fredag den 20. Oktober 1944.

Torsdag Aften blev 3 Mennesker saaret ved Skud. Paa Gl. Jernbanevej ved Toftegaards Allé ramtes Repræsentant Andersen, boende Hedebygade 17, af Skud i Brystet. Han blev indlagt paa Feldlazarettet paa Nyelandsvej. Skotøjsarbejder Horst Hansen, Damhusdalen 82, blev indbragt til Bispebjerg Hospital med Skudsaar i højre Side. Han var blevet beskudt ud for Ejendommen Engdraget 66. Endelig blev det 16-aarige Bud Andersen, Sdr. Boulevard 128, 2. Sal, skudt i venstre Laar og indlagt paa Kommunehospitalet. Episoden fandt Sted paa Enghave Plads.

Ved 1-Tiden Natten til Fredag forøvedes Attentat mod A/S Gosch Fabrikker paa Islands Brygge. Der var udlagt Sprængbomber i Kedel- og Maskinhuset. Ved Eksplosionen blev et Fyr ødelagt, og Virksomheden menes foreløbig at være lammet.

Torsdag Aften trængte en Del Sabotører ind til Bendixen & Lindhards Eftf.s Automobil- og Motorværksted, Nygaardsvej 42. Personalet og Vagtmandskabet blev holdt op, og der anbragtes Brandbomber i den ca. 60 m lange Værkstedshal, som blev fuldstændig raseret af Ilden. Det gik ud over en Mængde Motorcykler og Lastbiler. Brandvæsenet mødte med 3 Slukningstog.

Togkontoret oplyser til Morgen, at der i Aftes er hørt en kraftig Eksplosion Nord for Holte Station. Eksplosioneq menes at have fundet Sted uden for Jernbanens Terræn. Der har været Telefonbomber paa Hovedbanegaarden, men man tog intet Hensyn til dem. Mellem Kl. 22 og 23 skete en Række Smaaeksplosioner under 2 Tog ved Glostrup Station. Der skete dog ingen nævneværdig Skade.

Razzia paa Vinstue. Det tyske Politi foretog Torsdag Eftermiddag en Razzia paa Paghs Vinstue, Hammerichsgade. Man eftersøgte en bestemt Person, som dog ikke var til Stede.


332

Razzia paa Thorvaldsens Museum. For nogen Tid siden anholdt det tyske Sikkerhedspoliti en Gymnasieelev paa Schneekloths Skole. I samme Forbindelse blev der under en Klasses Besøg paa Thorvaldsens Museum anstillet Eftersøgning paa en Lærer og Elev fra denne Skole. Sammen med Klassen var der kommet en ældre meget snavset "Elev" ind. Han tiltrak sig ret hurtigt Kustodens Opmærksomhed, hvorpaa man bad ham legitimere sig. Han opgav at tilhøre det tyske Politi og viste et Ausweis med Fotografi attesterende, at han var "Kriminal-Angestellter". Umiddelbart herefter kom 4 Mænd, heraf 2 tysktalende, gennem Indgangsdøren, som de stængte. 2 af dem blev posteret som Vagt ved Indgangsdøren. Eleverne kommanderedes over i Korridoren ved Slotssiden, hvor de blev stillet op i eet Geled. De 2 Personer, man søgte, var øjensynlig ikke til Stede og efter en iøvrigt overfladisk Undersøgelse af Museet trak de 5 Medlemmer af Sikkerhedspolitiet sig tilbage.

Brandvæsenet og Vagtværnet. Københavns Brandvæsen havde i sidste Vagtdøgn 64 Ambulanceudrykninger. Ud over de allerede nævnte ingen særlige. - En invalid 18-aarig Kvinde blev Torsdag Aften paagrebet paa Nytorv efter at have alarmeret Brandvæsenet. Det var falsk Alarm, og hun blev taget med paa Brandstationen; men da hun ikke vilde hjem til sin Mor og gjorde et noget forvirret Indtryk, blev hun indlagt paa den psykiatriske Afdeling paa Bispebjerg Hospital.

Frederiksberg Vagtværn blev Torsdag Aften tilkaldt af Slotsgartner Møller i Anledning af Skyderi i Frederiksberg Have. Da Vagten kom, var der ingen Mennesker, men man fandt Projektiler. For første Gang foretog Værnet i Nat Gadepatrouiller. Der observeredes intet særligt. Fra Frederiksberg Brandvæsen er intet at berette. Det samme er Tilfældet med Gentofte Brandvæsen og Vagtværn.

Telefonbombe for 3. Gang. Berlingske Tidende modtog i Aftes for 3. Gang Telefonbesked om, at der var udlagt en Bombe i Huset. Det skete Kl. 22,15 paa samme Tid som de forrige Aftener. Personalet gik ud paa Gaden. Da der intet skete, blev Arbejdet genoptaget 5 Kvarter senere.

Arrestationer. I den forløbne Uge har det tyske Sikkerhedspoliti foretaget følgende Arrestationer i Vejle: Vognmand Christian Jensen, Civilingeniør Alfred Rasmussen Friis, Pastor Haldor Hall og Frk. Asta Nielsen samt enkelte andre, som dog senere er løsladt. - I Fredericia er anholdt Læge Viggo Gram, Skibskok Johs. Berg Madsen, Fru Kirsten Marie Klink Dahlgaard, gift med Fabrikant Peder Finn Dahlgaard, som er forsvundet. Efter indgaaet Meddelelse til Centraladministrationen er der desuden i Sønderjylland foretaget følgende nye Arrestationer: Ekspedient ved D.S.B. Henry Viggo Kristensen, Hjordkær, (mistænkt for


333

Transport af Sprængstof), Frk. Inga Andersen, Datter af Førstelærer A. J. Andersen, Røllum, Kordegn Alfred Andersen, Aabenraa, Slagter og Handelsmand Hans Petersen, Bredebro, Sognepræst Jul. Holm og Ekspedient Jens Bundgaard, Bajstrup pr. Tinglev, Isenkræmmer Holger Petersen og Bankassistent Erik Svendsen, Tønder.

Provinsen.

Vejle: Det tyske Sikkerhedspoliti arresterede for nogen Tid siden Landmand Frantz Wichtor Nielsen, der boede hos sin Fader, Sogneraadsformand Nielsen, Ullerup pr. Fredericia. Aarsagen var, at Nielsen jun. havde flere Kasser Sprængstof skjult forskellige Steder paa Ejendommen.

Skanderborg: Fra Borgmesterkontoret foreligger følgende Indberetning: Efter en foreliggende Rapport om, at Vægterkorpsets Patruljer en Nat var blevet underkastet Undersøgelse af en tysk Militærpatrulje og afkrævet Legitimationskort, henvendte Borgmesteren sig til Standortälteste og besværede sig over denne Fremgangsmaade, idet det var meddelt Borgmesteren, at de hvide Armbind, som Patruljerne bar, var et af Værnemagten godkendt Kendetegn. Majoren meddelte, at der kunde intet ændres i Bestemmelserne om disse natlige Undersøgelser, som finder Sted med større eller mindre Mellemrum, idet alle uden Undtagelse, ogsaa de tyske Militærpersoner og -befordringer er pligtige at underkaste sig en saadan Undersøgelse.

Aabenraa: Paa Sygehuset i Aabenraa foretog det tyske Politi i Onsdags en Anholdelse. Den anholdte, Portør Fenger, saa imidlertid sit Snit til at forsvinde gennem et Vindue. Det tyske Politi tog en anden Mand ved Navn Nørregaard med, og han er ikke siden vendt tilbage.

Aalborg: Den 31-aarige Børge William Christensen, Lindholm, blev Onsdag Aften dræbt, da han nærmede sig et Sted, hvor der foregik en Kamp. De nærmere Omstændigheder kendes ikke.

Under en Luftkamp Onsdag Eftermiddag over det sydøstlige Vendsyssel blev en 22-aarig Landbrugsmedhjælper Otto Mortensen, Søn af Gaardejer Laurids Mortensen, Søraa, ramt af et Projektil. Der menes ikke at være Fare for hans Liv.

 

Lørdag den 21. Oktober 1944.

Fredag Eftermiddag blev en ung Mand, som ikke er identificeret, skudt af det tyske Politi. Politiet søgte ham i Café "Odin" paa Trianglen, og da han vilde søge at undslippe, blev der skudt efter ham. Han blev dræbt, og Liget førtes til Shellhuset.


334

Sent Fredag Aften blev Forvalter Bunch-Christensen, De Gamles By, anholdt af Gestapo. Der blev foretaget Husundersøgelse paa hans Bolig i De Gamles By, men ikke foretaget flere Anholdelser her. Bunch-Christensens Søn, der var stud. theol., blev skudt i Sommer. Fredag Aften blev desuden anholdt Bunch-Christensens Svoger, Universitetsfuldmægtig Waage.

I Torsdags blev Sekretær Viggo Molin Nielsen, Socialdemokratisk Forbund, anholdt i sit Hjem. Og den følgende Morgen blev Sekretær, Folketingsmand Oluf Carlsson, eftersøgt i sit Hjem, men var ikke til Stede.

2 Arbejdere saaret. Fredag Aften blev 2 tilfældigt forbipasserende Arbejdere saaret ud for Ejendommen Vesterfarimagsgade [i. e. Vester Farimagsgade] 3 B. Det tyske Politi havde foretaget en Anholdelse i Ejendommen, men ude paa Gaden løb Fangen, som var belagt med Haandlænke, fra Politiet, og der blev skudt efter ham. Herunder ramtes Arbejdsmand Kaj Hansen, Thorsgade 1, og Arbejdsmand Peter Larsen, Vestergaardsvej 19. De blev begge ramt i Benene. Der forlyder intet om, hvorvidt den flygtede blev skudt eller fanget. Ambulancen indbragte de saarede til Kommunehospitalet.

Signalbomber. Fredag Aften ved 19-Tiden lød et eksplosionslignende Knald, da en Linie 2 passerede Glyptoteket. Der skete ingen Skade, og man mener, at det drejer sig om en af de saakaldte Signalbomber. En lignende Eksplosion hørtes forleden paa Raadhuspladsen, og fra andre Steder er indrapporteret lignende Tilfælde.

Københavns Brandvæsen havde i det forløbne Vagtdøgn 57 Ambulanceudrykninger, ingen særlige udover de i det foregaaende omtalte.

Frederiksberg Vagtværn melder: Taxachauffør Chr. Marius Poulsen, Tøndergade 22, har iaftes været ude for et hold-up. Det var nogle Passagerer i Vognen, som havde gjort Forsøget, men det mislykkedes imidlertid, da Chaufføren var udrustet med en Knippel. Forfølgelse blev opgivet, da Passagererne skød.

Frederiksberg Brandvæsen melder: Intet særligt udover et Tilfælde af Svovlbrand paa en Trappegang, Peter Bangsvej 71.

Gentofte Brandvæsen og Vagtværn: Intet særligt at berette.

Ejendom sprængt i Luften i Randers. Natten til Lørdag blev en 2-etages Ejendom paa Hjørnet af Brødregade og Dytmersken, Randers, sprængt i Luften. I Stueetagen havde Restauratør, Fru I. C. Christensen, Forretning, paa 1. Sal var en Billardsalon og paa 2. Sal boede Fru Christensen med sine 2 Døtre, den 40-aarige Valborg og den 28-aarige Elly


335

Christensen. Da Sprængningen fandt Sted, var Fru Christensen paa Besøg hos en Svigerdatter, men de 2 Søstre og en 8-aarig Niece opholdt sig i Lejligheden. Ved Eksplosionen blev de begravet under Ruinerne, og flere Mennesker i den tilstødende Ejendom i Dytmersken saaredes. Under Rydningsarbejdet hørtes Raab om Hjælp fra Ruinerne, og lidt efter naaede man frem til de 3 begravede. Det viste sig, at den ene Ende af Gulvet var kommet til at danne en Slags Halvtag over de 3 Mennesker, hvorved de var sluppet fra Ulykken med nogle ganske faa Skrammer.

En af Naboerne, Arkitekt Hjersing, fortæller, at han ved 2-Tiden hørte en Bil standse uden for Ejendommen, og lidt efter hørte han Lyden af splintret Glas, og et Øjeblik senere kørte Bilen bort, og Eksplosionen skete.

- Endnu før man var færdig med Rydningsarbejdet, hørtes endnu 2 Eksplosioner. Det var K. O. Kastrups kemiske Fabrik i Gaarden til Ejendommen Raadhusstræde 2, som blev ødelagt, men ingen Mennesker kom til Skade.

200 Fanger deporteret. Fra Aabenraa indberettes, at der Fredag Morgen er ført ca. 200 Fanger fra Frøslev videre sydpaa i Biler. Deportationen omfattede hverken Politifolk, Grænsegendarmer eller "asociale Elementer".

Arresterede. Arkitekt Riis-Olsen, der er Medlem af den nedsatte Kommission til Behandling af Sager i Forbindelse med Værnemagtens Erstatninger og Lejekontrakter, er blevet aresteret [i. e. arresteret] af Gestapo. - I Varde arresteredes i Fredags 11 Mennesker, blandt disse Stationsforstanderen. Foranledningen var, at en ung Mand ved Navn Boyesen om Natten var blevet skudt paa Gaden. - Dommerfuldmægtig E. Bondo-Svane, Aabenraa, er ligeledes blevet arresteret.

Provinsen.

Aarhus: Fredag Aften blev det meddelt Personalet ved Havnens Ophalingsbedding, at der var anbragt Bomber. En Sprængkommando blev tilkaldt, og denne fandt 2 tidsindstllllede Bomber i Maskinhuset. 2 unge Mennesker i Nærheden blev anholdt.

Randers: For nogle Dage siden anholdtes Telefonmontør Niels Jensen, Umiddelbart derefter foretog det tyske Politi en Undersøgelse af hans Villa, men uden Resultat. Forleden kom Politiet igen og begyndte at bryde en Kældermur ned. Her fandtes et Vaabenlager. Det menes, at Montør Jensen har tilstaaet Vaabenlagerets Tilstedeværelse.

Iøvrigt oplyses, at der af de arresterede ved Razziaen i Markedsgades Skole endnu er tilbageholdt 17 Mennesker. De befinder sig i Aarhus.


336

Nysted: En ung Cyklist ved Navn Roger Petersen blev Natten til Fredag anraabt af en tysk Patrouille. Da han ikke standsede, men i Stedet for indlod sig i Diskussion med Tyskerne, blev der skudt paa ham. Han ramtes i Brystet og Armen, men Saarene er ikke livsfarlige.

Hold up. Fredag Aften fjernede nogle Revolvermænd Pengekassen paa Bernstorffsvejens S-Bane-Station. Der var kun et Par Hundrede Kroner i Kassen.

- Inspektøren i Fasan-Bio, Ndr. Fasanvej 175, blev Fredag Aften holdt op af 3 revolverbevæbnede Mænd, som tvang ham til at aflevere Dagens Indtægt ca. 1.000 Kr., som var pakket sammen til Aflevering i Bankens Døgnbox. Røveriet blev anmeldt til Frederiksberg Vagtværn, som intet kunde foretage sig.

 

Mandag den 23. Oktober 1944.

Lørdag Eftermiddag foretog et Hold af Kaptajn Sommers Vagtmandskab (sorte Uniformer) en Razzia hos Firmaet Felix Lucas, Studiestræde 31. Under ret dramatiske Omstændigheder anholdtes den ca. 30-aarige Kontorist Jørn Thomsen, der havde Revolver paa sig. Hele Kontorpersonalet blev visiteret.

Saarede og dræbte. Lørdag Morgen afhentede Ambulancen en yngre Mand, Carl Henriksen paa Peder Lykkes Vej. Han var ramt af et Skud i Hovedet, og ved Ankomsten til Sundby Hospital var han død. Carl Henriksen havde tysk Legitimation paa sig.

Den tidligere Indehaver af Jess-Bar i Havnegade var Fredag Morgen ude for et Attentat, da han forlod Rysensteens Badeanstalt. Han flygtede ind paa Sukkerfabrikkernes Omraade og menes kun at være lettere saaret. Hans Navn er Jess Petersen.

Lørdag Formiddag hentede Ambulancen en døende Mand paa Politigaarden. Han blev ført til Nyelandsvejs Lazaret med Skudsaar i Hoved og Bryst.

Lørdag Aften blev Textilarbejder Vagn Jørgensen, Christiansvej 2, Charlottenlund, skudt i begge Ben paa Hjørnet af Christiansvej og Jægersborg Allé.

Søndag Aften blev Montør Gotfredsen, Bergthorasgade 24, skudt i Hovedet af en ukendt Mand. Ved Ankomsten til Sundby Hospital var han død.

Anholdte: Arkitekt Peter Arnold Johansen, Gentofte Kommunes Bygningsinspektorat, blev Fredag Eftermiddag ved 17- Tiden af det tyske Politi anholdt i sit Hjem. Ligeledes meddeles, at Politiinspektør Mellerup


337

blevet anholdt. Fra Helsinge er indberettet følgende Arrestationer: Gartnermedhjælper Peter Marker, Malersvend Evald Klarskov Jørgensen, Bødkersvend Arne Christian Heintz, Reservepostbud Aage Walther Christiansen, Tømrersvend Harald Anton Hansen, Slagtersvend Poul Bernhard Olsen, Mekaniker Svend Aage Hansen, Slagtersvend Christian Haagen Hansen, Maskinarbejder Svend Anker Emil Magnussen og Mekaniker Aage Hansen. I Lunderskov er arresteret Portør N. C. F. Lincs og Carl V. Olesen, Dollerup pr. Lunderskov. Desuden er et Antal Personer blevet eftersøgt, men det menes, de er forsvundet. I Tønder har det tyske Politi tidligere arresteret Ekstraarbejder Aksel J. Koch. I Aarhus blev der Natten til Lørdag foretaget en omfattende Razzia. Gestapo anholdt 26 Personer, deriblandt en Del Mennesker, som tidligere ved dansk Ret er idømt mindre Straffe for illegal Virksomhed. Blandt disse er Bogtrykker Olsen, Graven, Trykkeribestyrer Th. Christensen, Thrues Bogtrykkeri, og Boghandler Svend A. Lauen. - I Grib Skov skal være anholdt 4 Personer, som øvede sig i Skydning med Maskinpistol.

Jernbanesabotage. Lørdag Eftermiddag skete nogle Eksplosioner under et Transporttog ved Aarhus Godsbanegaard. 4-5 Vogne, som var lastet med Biler, blev ødelagt. I samme Anledning anholdt Tyskerne 18 tilfældige Personer, som opholdt sig i Kvarteret og førte dem til Afhøring i Kommandanturen.

Vagtværnet og Brandvæsenet. Frederiksberg Brandvæsen og Vagtværn og Gentofte Brandvæsen har intet særligt at berette fra det sidste Døgn.

Københavns Brandvæsen har haft 44 Ambulanceudrykninger, deraf den ene for at hente Smed Eigil Sommermark, Frankrigsgade 56. Han havde faaet et Skudsaar i venstre Øre.

Beslaglæggelse. Tyskerne har i København beslaglagt det store Esso Benzintankanlæg paa Hjørnet af Ægirsgade og Mimersgade.

Provinsen.

Ringsted: Borgmesteren oplyser, at Schalburgkorpset 10. Oktober har forladt Tinghuset. Dette vil herefter formentlig helt blive benyttet af det tyske Politi, der hidtil har anvendt en Del af 1. Salen. En tysk Politimajor har Kommandoen over en mindre tysk Styrke, hans Tjenesteomraade formenes at være hele Sjælland. Samtidig indrykkedes i de stedlige Blade en Bekendtgørelse, hvori det hed, at SS-A-Btl. Schalburg fra 10. Oktober 1944 Kl. 18,00 er ophørt med den hidtil varetagne Ordens- og øvrige Polititjeneste i Ringsted By, og at nævnte Tjeneste derefter


338

overlades Borgmesteren i Ringsted. Det tilføjes, at der dog i Aftentimerne vil blive udsendt militære Patrouiller, der træder til ved evt. Lejligheder, hvor Personer fra Bataillonen er indblandet.

Randers: Natten til Søndag blev Hotel "Randers" evakueret. Det var meddelt anonymt, at der vilde ske et Bombeattentat i Løbet af Natten, og ved Midnatstid brød de tyske Gæster op, og umiddelbart herefter søgte de danske Gæster ligeledes bort. Der skete imidlertid intet. - Per Smeds Hotel og Café "Hadsund", begge i Burchesgade, maatte ligeledes evakueres, da der var meddelt de kvindelige Indehavere, at begge Restaurationer skulde sprænges i Luften. Heller ikke i disse Tilfælde skete der noget.

Silkeborg: Stiftamtmand Herschend har overfor Dr. Casper anført, at Kontoret i Silkeborg stadig har Henvendelser foranlediget af, at den tyske Værnemagt (formentlig Kommandanturen i Kolding) fremdeles kræver, at Sogneraadsformændene skal lade grave Dækningsgrave langs Landevejene. Dr. Casper bekræftede sit tidligere Tilsagn om, at disse Krav ikke vil blive gennemført, og han tilføjede, at han har talt med Oberst Meier om Sagen, og at denne overfor Casper har udtalt, at Kravet ikke vil blive gennemført, og at der er gaaet Meddelelse til Divisionen herom. Dr. Casper vil tage Sagen op paany.

Kolding: Fredag Aften var Biografen i Kolding udsat for "Telefonbombe". Man spillede Filmen "Alle gaar rundt og forelsker sig". Biografen blev undersøgt, men der fandtes intet Sprængstof.

Kaas: Kaas' Autoværksted er blevet ødelagt ved Bombeeksplosion. Skaden anslaas til ca. 10.000 Kr.

Hadsund: Natten til Lørdag eksploderede en Sprængbombe i Vinduet til Frisørmester Andersens Salon i Storegade. Ingen Mennesker kom til Skade. Den foregaaende Dag raseredes Renseriet "Roxy" ved Brand.

Frøslev: Trafikassistent O. V. Nielsen, Tønder, er blevet løsladt fra Frøslevlejren.

Tønder: I Anledning af de tidligere omtalte Truselsbreve har Borgmesteren kaldt Ejeren af "Landwirtschaftliches Haus", Fru Hostrup, til Borgmesterkontoret og foreholdt hende, at i hvert Fald to af Telefonopringningerne stammede fra hendes Hus. Da disse Opringninger var af tilsvarende Art som Brevene, gjorde Borgmesteren opmærksom paa, at Kommunen i givet Fald kunde se sig nødsaget til at lukke Beværtningerne paa et tidligere Tidspunkt.

Hillerød: Overbetjent Sigvardsen, Helsingørsgade, har forladt Byen efter at have modtaget en Krans. Han er kendt som Nationalsocialist.


339

Hals: En nyankommet tysk Officer til den lille By Hals i Hjørring Amt udpegede en ny "Borgmester". Sagen er nu ordnet gennem den tyske Konsul i Aalborg, og der er givet Løfte om, at Sagen ikke skal gentage sig. Obersten beklagede meget det skete.

 

Tirsdag den 24. Oktober 1944.

Mandag Aften blev Arbejdsmand Ejnar Christensen, Nansensgade 43, raabt an af nogle uniformerede Mænd paa Hjørnet af Meldahlsgade og Gl. Kongevej. Da Christensen ikke standsede, blev han beskudt. En Kugle ramte ham i Halsen, og han blev i haardt saaret Tilstand bragt til Lazarettet paa Nyelandsvej. Man mener, han er død af sine Saar, idet Brandvæsenet 1 1/2 Time senere fik Anmodning om at køre en død Mand væk fra Lazarettet, hvilket man dog afslog.

Mandag Aften blev Brandvæsenets Ambulance kaldt til en Bagerforretning over for Frimurerlogen paa Blegdamsvej, hvor en Schalburgmand ved Navn Gunnar Frederiksen var blevet dræbt ved et Skud igennem Hovedet.

2 Medlemmer af det saakaldte Hilfspolizei havde Søndag Aften parkeret deres Bil paa Toftegaards Plads; da de noget senere vendte tilbage efter at have foretaget Undersøgelse i en Ejendom, eksploderede en Bombe i Vognen, og de 2 Mænd blev lettere saaret.

Tidligt i Morges foretog det tyske Politi en Razzia i Fuglegaardsvænget 52, hvor 4-5 Mand menes anholdt. Under Episoden sprang Sporvejsfunktionær Aage Strecker ud ad Vinduet. Der blev aabnet Ild imod ham, og han gennemhulledes af 10-12 Kugler. Da han i Ambulancen kørtes til Lazarettet, var han endnu ikke død, men hans Tilstand haabløs.

Paa Restaurant "Vingaarden" i Vingaardsstræde sad en Gæst Søndag Aften og legede med sin Revolver. Der tilkaldtes Politi for at fjerne Manden. De 2 Politimænd, som kom til Stede, affyrede nogle Skræmmeskud i Lokalet og ramte herunder en Gæst, som menes at være Paul Mils, Værnedamsvej 18. Senere var der noget Skyderi uden for Restauranten.

Københavns Brandvæsen havde i det sidste Vagtdøgn 64 Ambulanceudrykninger, herunder de i det foregaaende nævnte.

Gentofte Vagtværn blev igaar ved 14-Tiden rekvireret til det halvfærdige Bunkersanlæg paa Lyngbyvejen udfor Boldklubben 1903's Baner. Nede i en Bunkers laa en ung Mand bagbundet. Det viste sig at være Svend Aage Jensen, ansat i Budcentralen Centrum. Han forklarede, at to Revolvermænd havde holdt ham op inde i Byen, sagt til ham, at han var Stikker og derfor skulde føres bort.


340

Vagtværnet er iøvrigt senere blevet ringet op af Dansk Efterretningsbureau i Gothersgade, som fortalte, at det var et Nummer, den unge Mand havde lavet sammen med sin Broder for at tilsløre en Lovovertrædelse.

Fjernet Uniformsbenklæder. Mandag Morgen trængte en halv Snes revolverbevæbnede Mand [i. e. Mænd] ind i Frits Neuberts Fabrik for Arbejdstøj, Finsensvej 6 D. De tog et større Parti tyske Uniformsbenklæder, som kørtes bort paa en Lastbil.

"Kranse" til Skuespillere. Radioen maatte i Mandags aflyse en Prøve paa "Det ender med Bryllup", fordi Sceneinstruktør Svend Methling og Skuespiller Elith Pio havde faaet tilsendt Kranse med Paaskriften "Det ender med B".

Laaset inde i sin Lejlighed. Frederiksberg Vagtkorps maatte i Morges hjælpe Indehaversken af "Casino Bar" i Helgolandsgade ud af en ligesaa ubehagelig som pinlig Situation. Fruen, der bor Rahbeks Allé 2 A, kom hjem fra Baren ved 2-Tiden i Nat og medbragte 2 Gæster, hvoraf den ene efter hendes egen Forklaring talte "gebrokkent". De drak en Flaske Vin sammen. Da der var gaaet en Times Tid, trak Gæsterne pludselig hver en Revolver frem og gennede Fruen ind i Soveværelset og beordrede hende til at foretage en Omklædningsscene, som hun modstræbende gennemførte, dog uden at Gæsterne gik til Yderligheder. I Fortsættelse heraf gennemrodede de hele Huset og gik saa med Fruens Haandtaske, som bl. a. indeholdt 80 Kr. De laasede Døren udefra og tog Nøglen med. Klokken var da ca. 3. Fruen forsøgte saa at tilkalde Hjælp fra Altanen, men ingen af de forbipasserende tog Notits af hendes Raab, først ved 7-Tiden tog en Mand Affære og tilkaldte Vagtværnet. Det lykkedes at tilvejebringe en Nøgle til Lejligheden, da en af Fruens tidligere Venner havde en Reservenøgle hertil.

Arrestationer. Fra Slagelse meddeles, at Sognepræst Arne Christoffersen, Marvede-Hyllinge, Torsdag Eftermiddag blev anholdt af det tyske Politi mistænkt for at have et Vaabenlager i Præstegaarden. Præstegaarden og begge Sognets Kirker blev undersøgt af en halv Snes Mand, uden at man fandt Vaaben. Pastor Christoffersen er en kendt Mand inden for det nationale Ungdomsarbejde. Han blev taget med til København. - I Sønderjylland er der yderligere foretaget en Del Arrestationer. Fra Rødekro meddeles saaledes, at følgende er blevet anholdt Natten mellem den 17. og 18. Oktober: Arbejder Svend Aage Petersen, Bagermester Hans Vagn Hansen, Arbejder Frederik Christiansen, Arbejder Frands Eskelund, Lærling Martin Jessen, Elektriker Oscar Larsen, Kontorist Chr. Adolphsen, Medhjælper Holger Lei, Kontorist Niels


341

Christian Andersen. - I Esbjerg er der foretaget en Række Anholdelser af Formere og Maskinarbejdere paa Hoffmans Maskinfabrik samt paa Maskinfabriken Christola. De nærmere Enkeltheder savnes iøvrigt. Endvidere er anholdt Gaardejer Karl Jespersen fra Veldbæk ved Esbjerg. Aarsagen menes at være, at han har fortalt Indholdet af en engelsk Radioudsendelse videre til tyske Soldater eller ladet dem selv lytte til Udsendelserne. - I Vejle anholdtes for nogle Dage siden Konstruktør Steffensen. Efter Forlydende mistænkes han for at have skjult Vaaben. Der blev i samme Forbindelse foretaget et Par Anholdelser, men de paagældende blev straks løsladt. - I Randers er Mekaniker ved Telefoncentralen Marius Christian Mariager arresteret. - Under en Razzia i Viborg arresteredes forleden en Mand fra Skovfogedskolen, Asmind Kloster.

Provinsen.

Esbjerg: Den lokale Korrespondent til Dagbladet "Fædrelandet", fhv. Bogtrykker Kaj Olsen, blev Mandag Formiddag skudt ned af et Par unge Mænd, da han spadserede sammen med sin Hustru paa Gaden. Han blev dræbt paa Stedet, og Hustruen fik et Strejfskud.

Motorkontoret i Esbjerg blev for nogle Dage siden anmodet om at udlevere Fortegnelsen over Biler med Køretilladelse, hvilket Kontor bestyrer Bjørn Hard nægtede. Han blev umiddelbart derefter anholdt, og hele Kartoteket førtes bort.

Vejle: Søndag Nat eksploderede 2 Bomber i Sydjysk Rafinoil. I Forvejen var Direktør Christensen og hans Familie advaret af 2 revolverbevæbnede Mænd. Under Branden paa Virksomheden væltede en Mur mellem Raffinaderiet og Kedelanlægget, hvorved dette blev ødelagt. Virksomheden tilhører Formanden for Handelsforeningen af 1897 i Vejle, Købmand Victor Jensen. Skaden anslaas dog kun til ca. 10.000 Kr.

Viborg: Søndag Aften nedbrændte en Garage tilhørende Vognmand Peter Hansen. Sammen med Garagen brændte 2 Rutebiler. Man antager, det drejer sig om Sabotage.

 

Onsdag den 25. Oktober 1944.

Mandag Eftermiddag indfandt det tyske Politi sig paa Vanløse Skoles Kontor og meddelte den tilstedeværende Viceskoleinspektør, at man vilde undersøge Skolebygningen. Oppe paa Skoleloftet fandt man det Beredskabslager, som Skolen i Lighed med andre Kommuneskoler skulde have, men foruden ogsaa 50 Senge og Madrasser. Politiet meddelte, at det netop var disse "illegale" Senge og Madrasser, man søgte. Det var,


342

fortalte man, en Mand ved Navn Krogh, som laa skudt inde i Shellhuset, er havde opgivet dette Lager. Skolebetjent Dinesen, der var tilkaldt, kunde kun oplyse, at han havde faaet disse Senge og Madrasser sammen med andre Ting, men havde ingen Følgeseddel paa Partiet, hvad han havde for de øvrige Varer. Det tyske Politi tog ham med og gav Viceskoleinspektøren Besked om at blive paa Skolen, indtil de kom tilbage for at hente "det illegale Lager". Dette skete senere paa Eftermiddagen. Skolebetjent Dinesen har man ikke siden set noget til.

Direktør dræbt. Tirsdag Eftermiddag kom 2 Mænd ind paa De forenede Pakkassefabrikkers Kontor, Vesterbrogade 93-95, og bad om at komme til at tale med Direktør O. Malling Olsen. Da Direktøren kom til Stede, trak de Revolveren og affyrede flere Skud mod ham. Han blev dræbt paa Stedet.

Fundet død. I Morges blev en Mand fundet dræbt paa Hjørnet af Øresundsvej og Strandlodsvej. Han var skudt i Hovedet. Til Brandvæsenets Ambulance er den dræbte opgivet at være Restauratør E. Madsen, Wibrandtsvej 55.

Skudt paa Kongens Nytorv. Tirsdag Aften afhentede Brandvæsenets Ambulance paa Kongens Nytorv Slagter Werner Petersen, Peter Sabroes Gade 19. Han var blevet saaret i Maven og førtes til Kommunehospitalet.

I Sverige. Redaktør Sigvald Kristensen, Social-Demokraten, er, efter hvad svensk Radio opgiver, ankommet til Sverige. For nogen Tid siden blev hans Bolig omringet af en halv Snes Politisoldater, men han var ikke hjemme og har siden ikke opholdt sig i sit Hjem.

Anholdelser: Fra Viborg meddeles, at der i Mandags blev foretaget følgende Anholdelser i Byen: Inkassator ved Viborg Stiftstidende Per Sorvad, Typograf Andersen, Viborg Stiftstidende (Formand for K.U.), Bogtrykker Bak Larsen og Typograf Jens Andersen. Paa det radikale Viborg Venstreblad var der stor Razzia, men Redaktør Otto Rasmussen var borte. Det samme var Tilfældet med den unge Journalist Eric Danielsen fra Viborg Stifts Folkeblad. Ved 14-Tiden var Anholdelserne oppe paa 40, deriblandt Læge Soetmann, Arkitekt Aksel Petersen (tidligere eftersøgt flere Gange), Kommunisten Marius Thøgersen og flere andre af dennes Kammerater, Købmand Bundgaard og Købmand Quorstrup, Sekretær ved Hedeselskabet, Skodshøj (hvis Hustru, f. Oppenheim, er i Sverige), en ung Studine og Kontorist ved Hedeselskabet Frk. Kjeldsen. Læge Fru Jacobsen blev anholdt, men hurtigt frigivet.

"Illegalt" Lazaret? Forvalter Bunch-Christensens Anholdelse menes at have Tilknytning til en Sag af tilsvarende Karakter som den omtalte fra Vanløse Skole. Tyskerne hævder, at Effekterne (Senge, Madrasser


343

etc.) er tænkt anvendt til Etablering af et Lazaret for saarede, som udfører illegalt Arbejde.

Københavns Brandvæsen havde i det sidste Vagtdøgn 62 Ambulanceudrykninger.

Frederiksberg Vagtværn havde en ret travl Nat. Der var adskillige Udrykninger i Anledning af Tyveri, Indbrudsforsøg, Værtshusuorden o. lign.

Frederiksberg Brandvæsen intet at berette. Det samme er Tilfældet for Gentofte Brandvæsen og Vagtværn.

Provinsen.

Odense: Natten til Tirsdag eksploderede 2 Bomber i Nærheden af Firmaet Maegaards Pakhus i Odense Havn. En tredie Bombe eksploderede i det nye Havnebassin tæt ved Næsbyhoved Skov. Kajen blev beskadiget paa en længere Strækning, og en Del af den skred ud i Vandet. Bomberne menes denne Gang at være tiltænkt nogle tyske Baade, som ankom Mandag Aften, men lagde til længere inde i Havnen, og som iøvrigt sejlede igen, inden Eksplosionen fandt Sted.

Varde: Paa Banegaarden eksploderede Søndag Aften 3 Bomber, som afbrød Sporene mod Nord og mod Grindsted samt et Skiftespor til Nørre Nebel. Skaderne var ikke større, end at de kunde udbedres i Løbet af den følgende Dag.

Ribe: Natten til Mandag blev Jernbanens Vandbeholder sprængt i Luften.

- Stiftamtmanden opgiver, at Gestapo har besøgt Bagermester Karkow, Ribe, for at eftersøge hans Søn, der ikke var hjemme. Bagermesteren havde faaet Besked om, at dersom Sønnen ikke var fundet i Løbet af 8 Dage, vilde han selv blive ført bort, og hans Ejendom sprængt i Luften.

Aalborg: Den 22-aarige studerende ved Ranum Statsseminarium, Frk. Ulla Larsen, Datter af Enkefru Larsen, Louisegade, Aalborg, blev Tirsdag Eftermiddag dræbt ved Vaadeskudsulykke. Sammen med nogle Kammerater gik Frk. Ulla Larsen hjem og fulgte den sædvanlige Vej langs Sportspladsen, hvor nogle Soldater holdt Øvelser. Hun blev da pludselig ramt i Baghovedet af en Kugle, som gik ind i højre Side og ud over venstre øje. Hun døde kort efter Indlæggelsen.

Næstved: I Juni blev der foretaget 5 Arrestationer. Det drejede sig om Bankdirektør Dragheim, Gasværksarbejder Dan Nielsen og 2 Brødre Christoffersen samt Købmand Østergaard. De er nu løsladt med Undtagelse af Købmand Østergaard.


344

Rønne: Søndag Nat foretog det tyske Sikkerhedspoliti sammen med en Del tyske Soldater Razzia mod Rønne Bio, hvor Direktøren netop holdt en privat Fødselsdagsfest i Foyeren. Man forlangte at se Gæsternes Legitimationskort, og de, der ikke havde Kortet paa sig, blev noteret op. Politiet tog Direktørens Søn, Poul Bjelke Hansen, med sig. Den unge Mand var nogle Dage i Forvejen vendt tilbage til Rønne.

 

Torsdag den 26. Oktober 1944.

Krav om 9.000 danske Arbejdere. Arbejdsministeriet har fra Dr. Best modtaget Krav om, at der bliver stillet 9.000 danske Arbejdere til Raadighed for Befæstningsarbjdet [i. e. Befæstningsarbejdet] i Jylland. Repræsentanter for De samvirkende Fagforbund og Dansk Arbejdsgiverforening var i Gaar til Forhandling om Spørgsmaalet i Arbejdsministeriet. De to Hovedorganisationer tilkendegav herunder, at de ikke kan medvirke til Opfyldelse af dette Krav. Spørgsmaalet blev ogsaa drøftet blandt Politikerne, som havde den samme Opfattelse. Dr. Best har forlangt Svar i Dag Torsdag, og Tyskerne skal have meddelt, at saafremt Kravet ikke bliver opfyldt, vil man træffe meget vidtgaaende og yderst alvorlige Foranstaltninger.

Oberleutnant dræbt. I Onsdags hentede Brandvæsenets Ambulance fra det afspærrede Omraade paa Christianshavns Vold den tyske Oberleutnant Dr. Blücher, der var dræbt ved Skud gennem Hjertet. Den dræbte gik eller sad sammen med en Dame, da et Par unge Mennesker affyrede flere Skud. Han naaede selv at faa affyret et Par Skud, af hvilke det ene gik gennem et Vindue i en nærliggende Ejendom.

Røveri. Sent Onsdag Eftermiddag anmeldte Bestyrerinde Alfi Laursen, Klokkerhøjen 2, til Københavns Vagtværn, at der var begaaet Røveri i Schous Sæbeudsalg, Nansensgade 65, som hun bestyrer. Der var kommet 4 unge Mænd ind i Forretningen, alle bevæbnede med Pistoler. Den ene bankede først paa Døren og sagde paa Tysk, at det var det tyske Sikkerhedspoliti, og da Bestyrerinde Laursen lukkede op, trængte yderligere 5 pistolbevæbnede Mænd ind. Alfi Laursen blev beordret ind i Baglokalet, hvorefter de unge Mænd tog ca. 100 Kr., som hun var ved at tælle op, 60-70 Par Silkestrømper og Anmelderindens Armbaandsur.

Hold up i Telefonhuset. Onsdag Aften trængte 3 revolverbevæbnede Mænd ind til Opsynsmanden paa Telefonhuset, Larslejstræde 13. Hos Opsynsmand Olaf Thomsen forlangte de paagældende at faa udleveret Nøglerne til Telefonhusets Vaabenskab. Opsynsmanden sprang imidlertid ud ad Vinduet, og de 3 Mænd maatte trække sig tilbage uden Nøglerne. Ved Faldet blev Opsynsmand Thomsen alvorligt kvæstet i Hovedet og maatte indlægges paa Kommunehospitalet.


345

Piccolo saaret. Onsdag Aften blev Piccolo Palle Sternberg, Kirsteinsgade 5, 1. Sal, saaret i Benet af et Skud fra en tysk Patrouille. Episoden indtraf uden for Piccoloens Hjem.

Flygtet. En ung Mand fra Randers, Kaj Mathiessen blev i sidste Uge anholdt af det tyske Politi. I Fredags førtes han til København af 2 Gestapofolk, og under Transporten var han lænket til den ene af dem. Under Turen fra Københavns Banegaard til Shellhuset bad han om Tilladelse til at gaa ind i en Forretning i Vester Farimagsgade for at købe en Barbermaskine. Da han kom ind i Forretningen, slog han hurtigt den tyske Politimand i Gulvet, smøgede Lænken af sig og forsvandt ud ad Døren. Der blev skudt efter ham, men han undslap. Det var ved Skydningen efter Mathiessen, at de to Arbejdsmænd som tidligere meddelt ud for Vester Farimagsgade 3 blev skudt i Benene.

Fjernet Kartoteksmateriale. Tirsdag Eftermiddag fjernede nogle revolverbevæbnede Mænd et Kartotek fra Varedirektoratet. Kartoteksmaterialet benyttedes ved Ekspropriation af Dæk til Erstatning for udslidte Bildæk.

Anholdelser. Kommunelærerinde ved "Sønderjyllandsskolen" paa Frederiksberg, Fru Elna la Cour Halved, er blevet anholdt af Gestapo. Der blev samtidig foretaget en Husundersøgelse, som ikke gav noget Resultat. Hendes Mand, fhv. Reservebetjent la Cour Halved opholder sig i Sverige. - Fra Aarhus er indberettet følgende Anholdelser: Carl Nygaard Hoffmann, Silkeborgvej 309, Jens Wilhelm Jørgensen, Silkeborgvej 204, Knud Edvard Fritz Jensen, Hjortensgade 16, Carl Christian Philipsen, Vestergade 49, Anne Marie Fuhlendorf, Høegh Guldbergsgade 51, Hovard Gaston Michaelsen, Niels Juelsgade 45, og Chresten Tjagvad Nielsen, Fyensgade. De to sidstnævnte er atter løsladt.

Tegner paa Holmen forsvundet. Tegner Erik Forum Nielsens Kæreste henvendte sig ved 23,30-Tiden i Aftes til Københavns Vagtværn og meddelte, at hendes Forlovede, der er Tegner paa Holmen, derude var blevet ramt af 2 Skud. Hun havde forgæves eftersøgt ham paa alle Københavns Hospitaler.

Københavns Brandvæsen havde i det sidste Vagtdøgn 45 Ambulanceudrykninger, bl. a. til de tidligere omtalte Tilfælde.

Frederiksberg Vagtværn har i sidste Døgn haft en halv Snes Udrykninger, men kun i to Tilfælde er der foretaget Tilbageholdelse.

Gentofte Vagtværn oplyser, at der har været Indbrud i den gamle KriminalpoIitistation paa Bernstorffsvej. Politistationen ligger for Tiden ubenyttet, efter at Tyskerne har forladt den.


346

Provinsen.

Aalborg: Paa Skibsværftets Omraade eksploderede Tirsdag Aften en Bombe, som var anbragt i et Kedelanlæg, der netop var færdigbygget og skulde transporteres til Aarhus. Kedelanlægget blev totalt ødelagt.

Nørresundby: Sent Tirsdag Aften opstod Brand i Garagerne ved Fragtbilstationen. Branden bredte sig hurtigt til Wulff & Lorentzens Vulkaniseringsanstalt. Baade Garagerne og Vulkaniseringsanstalten nedbrændte fuldstændigt. Man mener, der har været anbragt en "Brandmaskine".

- Samtidig med Branden ved Fragtbilstationen eksploderede 3 Bomber i Entreprenør A. C. L. Nielsens Vejmaterialefabrik i Nørresundby. Værkstedsbygningen og Kontorbygningen blev raseret.

Thisted: Et lokalt Voldtægtsdrama er nu opklaret. Gerningsmanden er en russisk Soldat, der blev paagrebet i Nærheden af Aalborg og, efter hvad Kommandanten oplyser, har tilstaaet sig skyldig i Forbrydelsen.

Herning: Mandag Aften eksploderede en Bombe, anbragt under en Lastbil tilhørende Vognmand Jens Peter Jensen, Dalgasgade 8. Vognen blev ødelagt, og en Mand, som opholdt sig i Nærheden, saaredes af Glassplinter.

Aktivitet i Shellhuset. Det meddeles til Formiddag, at der i Morgentimerne er udfoldet en livlig Aktivitet fra Shellhuset. Der skal være foretaget en Razzia samt rekvireret en Del Cykler. - Brandvæsenets CB-Mandskab har forladt Posterne, da det følte sig truet.

 

Fredag den 27. Oktober 1944.

Overfor Dr. Best's Krav om Udskrivning af 9.000 Arbejdere til Befæstningsarbejdet i Jylland blev der Torsdag Aften officielt tilkendegivet, at Arbejdsløshedskasserne ikke kan medvirke til Anvisning af denne Arbejdsstyrke. - Det er sandsynligt, at Organisation Todt vil forsøge at hverve Arbejderne ad frivillig Vej. I politiske Kredse er Opfattelsen i Dag til Morgen den, at der ikke kan ventes nogen øjeblikkelig Reaktion fra tysk Side.

Politiets Benzinbeholdninger. Dagen efter, at svensk Radio havde meddelt, at politiets Benzinbeholdning ca. 1 Million Liter var beslaglagt og ført til Tyskland, hvilket iøvrigt ikke er rigtigt, fik Københavns Brandvæsen Besøg af en tysk uniformeret Herre og en civil dansktalende Mand, som man mener hedder Weber. De forlangte at faa aabnet Inspektør Brask-Thomsens Skrivebordsskuffe uden dog at nævne noget om Hensigten. Skuffen blev efter nogen Forhandling aabnet, men til-


347

syneladende fandtes intet af Interesse. I Torsdags kom der 3 Mand fra de tyske Myndigheder og henvendte sig til Brandinspektør Amnitzbøll, til hvem de fortalte, at man havde modtaget en anonym Skrivelse, hvori der fortaltes, at Hr. Brask-Thomsen var i Besiddelse af en Fortegnelse over Politiets Benzindepoter, som tilsammen omfatter ca. 400.000 Liter. Da denne Fortegnelse var Brandvæsenets Ejendom og Hr. Amnitzbøll stilledes over for stærke Trusler, blev Fortegnelsen udleveret. Tyskerne sagde dog, at Brandvæsenet godt kunde forsyne sig af Beholdningen. Man vilde kun sikre sig, at Sabotører o. lign. ikke fjerner Benzinen.

"Illegalt" Lager beslaglagt. Tyskerne har i De Gamles By beslaglagt et saakaldt illegalt Lager bestaaende af ca. 50 Senge med Tilbehør. Effekterne var lagt ind den 11. Oktober. Beslaglæggelsen er sket i Forbindelse med Forvalter Bunch Christensens Arrestation. Som tidligere meddelt hævder man fra tysk Side, at et Lazaret for saarede i illegalt Arbejde har været under Etablering, og man mener, at Lageret fra De Gamles By skulde bruges hertil.

Razziaen efter "Forbrydere". Som ganske kort berørt i Udsendelsen i Gaar blev der foretaget en ny Razzia, som ifølge Morgenbladene i Dag omfattede "Forbrydere". Der har været Razzia paa Nørrebro, i Adelgade-Borgergade-Kvarteret og paa Christianshavn.

Taget 17 tomme Tønder. Direktør René Larsen, De Danske Oliemøller og Sæbefabrikker, meddelte i Torsdags Københavns Kommunes Vagtværn, at 6 pistolbevæbnede Mænd om Morgenen var trængt ind paa Fabrikken. De kørte bort med 17 tomme Tønder, der hver kan tage 200 Liter, og som, efter hvad der blev opgivet, skulde bruges til Opbevaring af Benzin.

Fjernet Personalekartotek. Revolverbevæbnede Mænd hentede Torsdag Eftermiddag Varedirektoratets Personalekartotek.

Razzia. Natten til i Dag blev der foretaget Razzia i Ejendommen Scharlingsvej 13, hvor det tyske Politi søgte en ung Mand, der skulde bo i Lejligheden paa 3. Sal. Der blev ikke lukket op, hvorefter Døren sprængtes. Ingen blev truffet hjemme.

Anholdelser. Ingeniør Rosbæk og Assistent Marcussen, Københavns Telefon-Aktieselskab, er blevet anholdt.

Undersøgelse af Kioskbreve. Det tyske Politi hentede for nogle Dage siden alle de Breve og Pakker, som var indleveret i Telefonkiosken paa Sølvtorvet. Materialet er nu leveret tilbage, men samtlige Breve har været undersøgt.


348

LB-Mandskabet. Som meddelt i Gaar følte Brandvæsenets CB-Mandskab, eller som det nu kaldes LB, sig truet og forlod Tjenesten. Efter hvad Brandchef Vinding oplyser i Dag til Morgen, er de nu vendt tilbage igen.

Københavns Brandvæsen havde i det sidste Vagtdøgn 74 Ambulanceudrykninger, deraf en til Shellhuset, hvor en Mand ved Navn Andersen, boende Holmestien 13, var skudt i Maven.

Københavns Vagtværn har intet at berette udover, hvad der fremgaar af Dagspressen.

Frederiksberg Brandvæsen og Vagtværn har ikke haft noget særligt. Paa Brandstationen forlod 13 af Natholdets 20 CB-Mænd deres Post ved Midnatstid, medens 7 blev tilbage. Afløsningsholdet Fredag Morgen kom og optog sine Funktioner.

Gentofte Brandvæsen og Vagtværn. Intet at berette.

Jernbanesabotage. Natten til Torsdag mellem Kl. 1,05 og 3,25 er der sket Sprængninger paa Strækningen Aarhus-Hasselager, paa det højre Spor 4 Sprængninger og paa venstre Spor en Sprængning. Det tyske Jernbanepersonale har fjernet 9 ueksploderede Bomber.

Mellem Kl. 22 og 24 Onsdag var Toggangen indstillet mellem Tønder og Visby samt Tønder og Jejsing, formodentlig paa Grund af Sabotage.

Ifølge Meddelelse fra Togkontoret fandt der Torsdag Kl. 23,05 en Sprængning Sted mellem Skanderborg og Hylke. Skinnerne ubeskadiget, men en stor Del Ballast er sprængt væk. Strækningen befares som enkeltsporet.

Kl. 23,10 fandt der Sprængninger Sted paa samme Plads som Døgnet før mellem Aarhus og Hasselager. Der var to Sprængninger i hvert Spor. Trafikken kunde genoptages paa det ene Spor Kl. 5,50.

Paa Grund af formodet Sabotage var Toggangen indstillet fra Kl. 23,05 til ca. 1 Time efter Midnat paa Strækningerne Hasselager-Herning, Herning-Stilling, Stilling-Skanderborg.

Beslaglæggelse. Københavns Magistrat har faaet Meddelelse om, at Ejendommen Frederiksgade 5 er blevet beslaglagt af den tyske Værnemagt.

Provinsen.

Nakskov: Et Hold Sabotører trængte i Onsdags ind paa Nakskov Skibsværft efter i Forvejen at have skaaret Telefonledningerne over. Sabotagevagterne blev tvunget ind i Vagtlokalet, hvor de blev holdt op, medens andre Sabotører anbragte Bomber i en stor Nybygning, der var ved at blive gjort sejlklar. Skibets Hovedmaskineri blev ødelagt.


349

Aarhus: Torsdag Eftermiddag eksploderede 2 Bomber paa Havnevæsenets Bedding i Sydhavnen. Maskinhuset styrtede sammen, men ingen Mennesker kom til Skade.

Lemvig: Paa Entreprenørfirmaet Jørgen Brandts Kontor i Bøvlingebjerg røvede 2 revolverbevæbnede Mænd Torsdag Eftermiddag 60-70.000 Kr. Røverne ankom i en Hyrebil fra Holstebro og kørte tilbage, uden at Vognmanden anede noget om, at han havde kørt for et Par Røvere.

 

Lørdag den 28. Oktober 1944.

Episode paa Vesterbrogade. Fredag Aften blev den tyske Marineingeniør K. Glocker skudt paa Hjørnet af Vesterbrogade og Bernstorffsgade. Han døde umiddelbart efter. Samtidig fik en endnu ikke identificeret Dansker et Skud i Underlivet og blev i haardt medtaget Tilstand via Shellhuset ført til Lazarettet paa Nyelandsvej. Ved samme Lejlighed fik en ung Dame Frk. Petersen, Nattergalevej 9, et Strejfskud og maatte føres til Kommunehospitalet.

Selvmord. Da det tyske Politi i Fredags under Eftersøgning af Klædetyve kørte paa Øragervej i Hvidovre, blev en ung Mand Mogens Hansen, Øragervej 11, nervøs og affyrede nogle Revolverskud mod Tyskerne, som besvarede Ilden og saarede den unge Mand, der flygtede ned i Kælderen, hvor han skød sig en Kugle gennem Hovedet.

Det parterede Kvindelig. Resterne af det parterede Kvindelig er nu fundet. Fredag Aften fandt nogle Vagtmænd Ben og Arme samt Bryst i Vandet ved Rysensteens Badeanstalt. Den parterede Kvinde menes at være Frk. Inger Juel, Bellmannsgade.

Røveri. Der foreligger i hvert Fald 2 Tilfælde, hvor revolverbevæbnede Røvere er trængt ind i Lejligheder under Foregivende af at være tysk Sikkerhedspoliti. Det ene Tilfælde indtraf Torsdag Aften i Gentofte, hvor der sent om Aftenen blev ringet paa hos Rentier Otto Andersen, Carl Baggers Allé 23. Den Logerende, cand. jur. Kai Borsing, Indenrigsministeriet, spurgte, hvem der ringede paa. Der blev da svaret: "Det er det tyske Sikkerhedspoliti Gestapo, luk straks op". 4 revolverbevæbnede Mænd trængte saa ind og meddelte, at man i Dagmarhus havde modtaget et Brev, hvori der stod, at der blev opbevaret Vaaben i Ejendommen. De 4 Herrer startede med at kropsvisitere Hr. Borsing. Det eneste, der interesserede dem, og som de tog, var Indholdet af hans Tegnebog. De anmodede saa om at komme til at tale med Rentier Andersen, som var gaaet i Seng; Over for Rentieren gentog de paany Forklaringen om det formodede Vaabenoplag. De forlangte udleveret Nøglerne til Skrivebordet,


350

hvad de ogsaa fik. Efter at have taget, hvad der var i Huset af Sølvtøj og Penge samt en Del Dækketøj, forsvandt de.

Den følgende Aften fik en ældre velhavende Enke i Frederiksborggade Besøg af to unge Mænd, der truede med Revolvere, idet de sagde, at de kom fra Shellhuset og var ude efter en Mand, der skulde bo hos hende. De gennemsøgte Huset og tvang den gamle Dame til at lukke sit Pengeskab op, hvorefter de stjal alle hendes Smykker, Guldetuier til flere Tusinde Kroner o. s. v., hvorimod de lod Sølvtøj og rede Penge ligge. Endvidere medtog de den gamle Dames Nøgler. Da de forsvandt, sagde de, at hun kunde henvende sig paa Shellhuset, men hun vilde sikkert ikke faa noget ud af det, da hun jo havde hamstret.

Razzia. Fredag Eftermiddag blev der foretaget en Razzia i Dannebrogsgade. Gaden blev spærret af, medens Opgangene gennemsøgtes. Razziaens Hensigt kendes ikke.

Hold up. 4 Mænd, 2 med Revolvere og 2 med Maskinpistol, trængte Fredag Aften ind i Radioforretningen Istedgade 29, som iøvrigt tidligere har været ude for Ødelæggelse. Personalet blev gennet ind i Bagbutikken. Der fjernedes nogle Radioapparater. Vagtværnet blev underrettet og fik anholdt 2 af Gerningsmændene, medens de øvrige menes at være kørt bort i Automobil.

Saaret ved Shellhuset. Om den unge Mand Andersen, Holmestien 13, som Fredag Formiddag saaredes ved Shellhuset, kan nu yderligere oplyses, at han søgte en Samtale med det tyske Politi i Haab om at faa sin anholdte Fader frigivet. Da han naaede hen til Afspærringen foran Shellhuset, var der Sammenstimlen, hvilket efter Opslag paa nogle Skilte er forbudt. Vagten affyrede nogle Skud, hvoraf 1 ramte Andersen i Maven. Han blev indlagt paa Kommunehospitalet.

Nye Arrestationer. Fra Vejle meddeles, at det tyske Sikkerhedspoliti har arresteret Planteskolebestyrer Palle Lund og dennes Hustru Inger Margrethe Lund, Konduktør Villy Skovgaard Steffensen, Skovvang, samt Gaardbestyrer Henning Friis-Hansen og Gartner Emanuel Iversen. De to sidstnævnte skal være sigtet for Opbevaring af Ammunition.

Tidlig Fredag Morgen blev der foretaget en Række Arrestationer paa Sønderborgegnen. Blandt de arresterede er en Del af Hovedbestyrelsen for Sønderborg Amts Idrætsforeninger, Lærer Bennedsen, Augustenborg, Postassistent Larsen, Augustenborg, Bestyrer Krogh, Egen Forsamlingshus, Gaardejer H. H. Witzke, Solbjerggaard, Gaardejer Jørgen, Mathiesen fra Ertebjerg, Mejerist Houberg, Tandslet, Løjtnant Dyre, Sønderborg. Endvidere var man ude efter Kaptajn Schack, Sønderborg, og Gaardejer Jørgen Gudemoos, Hundslev, der imidlertid ikke var hjemme. Man har


351

Indtryk af, at denne Aktion er en Udløber af den Razzia, der blev foretaget her paa Egnen for en Maanedstid siden, i hvilken bl. a. Pastor Madsen, Sønderborg, Læge Gregers Jensen, Augustenborg, og Formanden for Sønderborg Amts Idrætsforeninger, Lærer Carl Petesen [i. e. Petersen], Hoholt, blev arresteret og ført til Frøslev.

Mystisk Husundersøgelse. Fredag Aften blev der ringet til en Nabo af Ingeniør A. Waltenstrøm, Pindehavevej [Pennehavevej] 3, Rungsted, og meddelt, at der sad en ung Kvinde kneblet og bundet i Ingeniørens Ejendom. Vagtværnet blev alarmeret og fandt Husassistenten Grethe Rasmussen bundet og ved Siden af hende laa en bevidstløs Hund. Frk. Rasmussen fortalte, at der ved 11-Tiden var kommet 3 Mænd, hvoraf den ene havde Maskinpistol. Da Hunden forsøgte at bide dem, blev den slaaet i Hovedet med Pistolen. De 3 Mænd spurgte efter Waltenstrøms Vaaben, men da den unge Dame ikke kendte noget hertil, gennemsøgte de Huset tilsyneladende uden Resultat, saa gik de igen efter at have bundet Frk. Rasmussen. Waltenstrøm er ansat paa Dagmarhus.

Gentofte Vagtværn, som iøvrigt havde 8 Udrykninger sidste Døgn, blev Fredag Aften kaldt til Snerlevej 46, hvor Alarmsystemet var sat ud af Funktion og 9 Ruder slaaet ud. Huset tilhører en Mand ved Navn F. Køhler, der er i tysk Militærtjeneste, og hvis Kone for Tiden er i tysk Arbejdstjeneste. Der var ingen Mennesker, og Ruderne er tildækket.

Frederiksberg Vagtværn har intet at meddele.

Københavns Vagtværn intet udover det allerede omtalte.

Københavns Brandvæsen har haft 66 Ambulanceudrykninger, ingen særlige udover de ovenfor anførte.

Provinsen.

Helsingør: Oberst H. E. Christensen, Lundegade 17, ringede Torsdag Aften til det kommunale Vagtværn og meddelte at have Besøg af nogle Mænd, som angav at være fra det tyske Politi. Han bad Vagtværnet søge konstateret, om dette var rigtigt. Vagtværnet kom og konstaterede, at de paagældende tilhørte det tyske Politi, hvorefter Værnet trak sig tilbage. Der blev intet foretaget i Forbindelse med Husundersøgelsen. Iøvrigt har Tyskerne anholdt Arbejdsmand Ejnar Poulsen, Steenwinkelsvej 6. Han var ansat paa Gummifabrikken "Tretorn".

Aarhus: I Værkstedsbygningen Østergade 23 eksploderede Natten til Lørdag 6 Bomber. 3 revolverbevæbnede Mænd havde i Forvejen tvunget Arbejderne bort. Foruden Bygningen ødelagdes en halv Snes Biler. Skaden er anslaaet til ca. 100.000 Kr. Værkstedet, hvor der udføres Reparationer af Automobiler, tilhørte Hr. Richard Sørensen, Aarhus.


352

Odense: Torsdag Aften blev der ringet til Odense Teater, at der var udlagt Bomber i Bygningen. Der blev ikke fundet noget, men Fredag Formiddag foretog Brandkorpset en ny Undersøgelse af hele Teatret og fandt i Orkestergraven en ueksploderet Luftværnsgranat, hvortil der var fastgjort nogle Ledninger. En sagkyndig erklærer, at Granaten kunde bringes til Eksplosion, hvis der blev slaaet paa den. Den aflyste Forestilling var arrangeret af Foreningen "Norden".

Røver fanget paa Belysningsvæsenets Kontor. For nogle Dage siden var Belysningsvæsenet ude for et hold up, hvorunder et Par revolverbevæbnede Mænd tilegnede sig ca. 200 Brændselsrationeringsmærker. I Dag lidt før Kl. 11 indfandt 4 Mænd sig igen paa Belysningsvæsenets Kontor for paany at røve Brændselsrationeringsmærker. En ganske ung Assistent sprang ind paa den ene af Røverne, kværkede ham og drejede Armen rundt paa ham, da han forsøgte at gøre Brug af en Revolver. De 3 andre Røvere flygtede, medens den fangne blev holdt fast. Han havde et halvt Hundrede Brændselsrationeringsmærker paa sig og et Legitimationskort, som han selv fortalte var falskt. Røveren blev afleveret til Københavns Vagtværn. Nærmere Undersøgelse foretages.

 

Mandag den 30. Oktober 1944.

Lørdag Aften blev der rekvireret 3 Ambulancer fra Brandvæsenet til Istedgade-Kvarteret, hvor 3 Mennesker var blevet saaret under en tysk Razzia. Bud Gyldenkrone Matzen, Vesterbrogade 81, var ramt af 2 Kugler i Maven og havde flere Skudsaar i Benene. Kedelpasser Oskar Petersen, Straussgade 80, var ramt i Underlivet, og Arbejdsmand Kannof, hvis Bopæl ikke kendes, var saaret i Brystet. De 2 sidstnævnte førtes til Lazarettet paa Nyelandsvej, men overførtes senere til Kommunehospitalet. De 3 Mennesker var alle blevet saaret paa Gaden.

Tysk Officer saaret. En tysk Oberleutnant blev Lørdag Formiddag saaret, da han kom gaaende uden for Rudolph Berghs Hospital. Han ramtes i Laaret og blev bragt til Lazarettet paa Nyelandsvej.

Visitationer i Sporvognene. Det tyske Politi foretog Søndag Kl. 14 til Kl. 17,30 Visitationer paa Sporvognene paa følgende Steder: Frederikssundsvej, Borups Allé, Jagtvejen, Rantzausgade, Tagensvej, Nørrebros Remise, Griffenfeldtsgade, Langebro, Markmandsgade, Artillerivej, Englandsvej, Christianshavns Torv og Istedgade. Visitationerne foregik enten paa den Maade, at Passagererne blev beordret ud af Vognene, hvorefter disse kørte videre, eller ogsaa visiteredes Passagererne inde i Vognene. Det var navnlig Mændene, man undersøgte, mens man gik mere lemfældigt frem overfor Damerne, idet man nøjedes med at undersøge deres Tasker. Enkelte Mænd blev holdt tilbage, af hvilke Grunde vides ikke.


353

Visitation paa Hovedbanegaarden. Kl. 19,15-19,45 Søndag Aften lukkedes Hovedbanegaarden for udgaaende Passanter, idet ingen maatte forlade Banegaarden, før de var undersøgt, derimod spærrede man ikke Adgangen til Banegaarden udefra. Disse Undersøgelser synes at være af samme almindelige Karakter som Sporvognsvisiteringerne.

Skudt ned under Jazzkoncert. I Restaurationen "Ølandshus"s Selskabslokaler paa Amagerbrogade blev tre unge Mennesker ved 23-Tiden Lørdag Aften skudt ned under en Jazzkoncert. Falcks Redningskorps hentede den 18-aarige Otto Svend August Rasmussen, Nørresøgade 13, der var dræbt af flere Skud og den 18-aarige Frank Herkild, Peter Hjortsvej 14, der ligeledes var dræbt. Begge førtes til Retsmedicinsk Institut. Endvidere blev Laurids Hansen, Stubmølle Allé 66, ført til Sundby Hospital med et Skudsaar i det ene Ben. De nærmere Omstændigheder ved Begivenheden er uklare.

Røveren fra Belysningsvæsenet flygtet. Det i Lørdags omtalte Røveriforsøg over for Belysningsvæsenets Udleveringskontor for Brændselsrationeringsmærker udviklede sig videre paa følgende Maade: Samtidig med at Vagtværnet blev tilkaldt for at afhente den fangede Røver, havde en tilfældig Tilskuer alarmeret det tyske Politi. Men Vagtværnet kom først og tog Manden med ind til Hovedstationen. Lidt senere kom 2 uniformerede Tyskere og forlangte at se den anholdtes Legitimationskort og ønskede desuden opgivet Navnet paa den Vagtleder, som havde foretaget Anholdelsen. Da dette var efterkommet, trak det tyske Politi sig tilbage. Under den fangnes Transport til Vestre Fængsel lykkedes det ham at slippe bort, da man passerede Halmtorvet. Han fik Døren til Bilen lukket op og forsvandt i Retning af Hovedbanegaarden. Siden har ingen set noget til ham.

Tysk Henvendelse til Vagtværnet. Lørdag Eftermiddag ringede Fru Else Brolykke, Frederikssundsvej 23, til KKV og fortalte, at hun og hendes Bror var blevet overfaldet af to Røvere, som var forsvundet med en Kuffert, indeholdende Cigaretter. Det lykkedes senere Vagtværn et at finde den ene af Røverne paa Gasværksvej; han havde tidligere haft en Revolver, men hævdede nu, at han havde mistet den. Umiddelbart efter at Manden var bragt til Hovedstationen ringede det tyske Sikkerhedspoliti fra Politigaarden og meddelte Overvagtmesteren, at man havde faaet Vidende om, "at Vagtværnet havde taget en Mand, der havde forsøgt Røveri i en Cigarforretning, Gasværksvej 13", de ønskede at tale med den Anholdte, og anmodede om, at han blev holdt tilbage, til de kom. Manden var imidlertid straks blevet kørt til Vestre Fængsel. Fra det tyske Politi indfandt der sig to temmelig daarligt klædte Personer, hvoraf den yngste var Dansk, mens den lidt ældre var tysktalende. De


354

interesserede sig navnlig for at faa konstateret, om den Anholdte havde haft Vaaben paa sig.

Trusel over for Vagtværnet. Lørdag Eftermiddag henvendte en ung Mand sig paa Vagtværnets Hovedstation og spurgte, om man havde anholdt Fætteren, Frisør Helge Keil, Slagelsegade 16. Vagtværnet svarede, at den paagældende var anholdt for Tyveri og Overfald, men senere ført til Vestre Fængsel. Forespørgeren erklærede herefter, at han kom fra Shellhuset og ikke vilde finde sig i, at man arresterede Fætteren, der var udstyret med Pistol og tysk Legitimation. Vagtværnet henviste Manden til Udenrigsministeriet, hvortil han erklærede, at de danske Myndigheder var nogle Svin, som han ikke vilde tale med. Efter endnu nogle temmelig stærke Bemærkninger fjernede han sig efter at have vist det vagthavende Personale en Revolver.

Fundet saaret. Lørdag Aften ved 23-Tiden blev en saaret Mand fundet uden for Nationaltidendes Bygning, Ved Stranden 18. Han var ramt af et Strejfskud i Tindingen og kunde ikke give nogen Forklaring paa det skete. Falck blev tilkaldt, og den saarede kørtes paa Hospitalet.

Jalousidrama? Søndag Aften kaldtes Ambulancen til Koldinggade 12, hvor man fandt en Fru Carina Nielsen saaret ved Skud i Arme og Ben. En tilstedeværende tysktalende Mand havde faaet et Strejfskud i Maven. Senere paa Aftenen fandtes ved Serridslevvej bag Husarkasernen Vagtmand Theodor Nielsen, Mimersgade 10, liggende dræbt ved Skud gennem Hovedet. Hr. Nielsen er skilt fra ovennævnte Fru Nielsen. De nærmere Omstændigheder er ganske uklare; man mener, at Nielsen har skudt sig selv, men der er nogen Mystik om Skydevaabenet, som man ikke synes at have fundet.

Selvmord. Kaptajn Adolf Duhn, Amager Boulevard 128 A, har i Lørdags berøvet sig Livet ved Gas. Han blev fundet død i sin Lejlighed.

Ført til Frøslev. Det Danske Luftfartsselskabs Stationsleder i Kastrup Viggo Bache har siddet fængslet siden den 19. September, fordi intet Mandskab var til Stede ved den ordinære Berlinmaskines Ankomst den paagældende Dag. Alle havde forladt Arbejdet paa Grund af Politiaktionen. Han er nu overført til Frøslevlejren.

Revisor, Løjtnant Erik Knuthsen, der er Medlem af Repræsentantskabet for Løjtnant- og Kornetforeningen, og Assurandør Preben Petersen, Søn af den fhv. Departementschef i Statsministeriet, er ligeledes ført til Frøslev.

Eksplosion i Radioforretningen. Efter Eksplosionen i Forretningen Stjerne-Radio, Istedgade 31 - omtalt i Morgenbladene - fandt Brandvæsenet i Ruinerne Resterne af en eksploderet tysk Granat.


355

"Hold up" i 2 Biografer. Søndag Aften ved 19-Tiden blev Kasserersken ved Windsor Biograf paa Peter Bangsvej "holdt op" og frastjaalet ca. 200 Kr., og Kl. 20,25 blev Kassereren ved Fasanbiografen, Nordre Fasanvej, holdt op. Udbyttet var der 1.000 Kr. For kort Tid siden blev Biografens Inspektør holdt op, da han var paa Vej til Bankens Døgnbox med Penge.

Ligfund. I 10-Meter-Bassinet, Frihavnen, blev i Søndags fundet Liget af en ca. 35-aarig Mand. Han er endnu ikke identificeret.

Jernbanesabotage. Lørdag Aften eksploderede nogle Bomber i et Par Sporskifter paa Rangerterrænet paa Skanderborg Station. Sporskifterne blev sprængt i Stumper og Stykker. Al Rangering maatte om Natten foregaa under meget vanskelige Forhold ved Haandskiftning. Hovedsporene blev ikke berørt af Sprængningen, men da Rangeringen var saa vanskelig, blev der alligevel foraarsaget store Forsinkelser i Trafiken. Sprængningerne var meget voldsomme, og i flere af Haverne og paa Gaderne i Sølyst-Kvarteret har man fundet store Stykker Jernbaneskinner og andre Sprængstykker.

Lørdag Aften eksploderede ligeledes et Par Bomber ud for Lokomotivremisen paa Baneterrænet i Aarhus. Nogle Sporskifter blev ødelagt, men i Løbet af et Par Timer lykkedes det at faa Skaden udbedret.

Søndag Eftermiddag blev et dansk Tog beskudt ved Østerild i Thisted Amt. Maskinen og nogle af de første Vogne blev gennemhullet, men der kom ingen Mennesker til Skade.

Togkontoret oplyser Mandag Morgen, at der har været en Eksplosion i en tysk Maskine, som stod i Maskindepotet i Aarhus. Paa Guldager Station har der været 2 Sprængninger i Indgangssporskifterne og endvidere et Par Sprængninger i Ballasten mellem Varde og Varde Vest.

Provinsen.

Kalundborg: Undtagelsestilstanden, som indførtes den 16. Oktober, er nu hævet. I Meddelelsen herom fra den tyske Værnemagt hedder det: Alle Rygter henholdsvis Meddelelserne i den engelske Radio om, at de saarede tyske Feldwebler skulde have afgivet Varselskud, er urigtige. Ved Undersøgelse af Feldweblernes Skydevaaben har det vist sig, at der ikke har været afgivet noget Skud med dem. Det er blevet fastslaaet, at ca. 5-10 mandlige Personer har været vidende om det planlagte morderiske Overfald. Det fremgaar heraf, at en Del af Befolkningen ikke staar paa Rettens Side, men føler sig solidarisk med dem, der er ansvarlige for Overfaldet. For Fremtiden vil de tyske Myndigheder rette sig efter disse Forhold.

Odense: Der har været Telefonbomber mod Teknisk Skole og mod Paladsteatret. Ingen af Stederne fandtes noget mistænkeligt.


356

Helsingør: Det tyske Sikkerhedspoliti har arresteret 2 Medlemmer af Helsingør Byraad. De paagældende, Anker Hansen og Rich. Larsen, er valgt af det uafhængige Arbejderpartis Liste.

Hundested: Fredag Morgen fandt der et Bombeattentat Sted paa Pensionatet "Skansegaard", som for Tiden er taget i Brug af Værnemagten. Attentatet mislykkedes, men det gav Anledning til en omfattende Razzia. En Tjenestekarl, Peter Petersen, Dyssekildegaard, fik et Skud i Maven.

Aarhus: Den i Radioen omtalte Brand i Lufttørringsvaskeriet, Enebærvej, menes at være paasat. Vaskeriet arbejder næsten udelukkende for den tyske Marine, og Ilden havde beskadiget et stort Lager af Marinens Drejls- og Undertøj.

 

Tirsdag den 31. Oktober 1944.

Gaderazziaerne. Gaderazziaerne er i de sidste Døgn fortsat. Mandag Aften var der saaledes Razzia ved B.T.s Hjørne ned til Kattesundet og paa Vesterbrogade mellem Stenosgade og Sct. Jørgens Allé. Begge Steder blev der trukket Skyttekæder tværs over Gaden og under Raabet "Alle zurück" rykkede de frem mod hinanden. Der fangedes ca. 100 Fodgængere, som i Passagen ved Vesterbros Teater blev undersøgt for Vaaben, ligesom de maatte vise Identitetskortet frem. Ved Undersøgelsen af Kortene sammenlignede Tyskerne med Lister paa adskillige maskinskrevne Ark, antagelig over efterlyste Personer. Det var iøvrigt vanskeligt at slippe ud efter Visitationen, da Soldaterne ikke kunde kende Forskel paa undersøgte og ikke-undersøgte. Under Aktionen var Sporvognstrafikken standset. Undersøgelsen efter Vaaben var meget omhyggelig, idet alle Lommer blev tømt. Der blev holdt en Del Mennesker tilbage; hvad der er sket med dem, vides ikke. Iøvrigt blev der foretaget Sporvognsrazzia i Store Kongensgade ved 23-Tiden.

Episode paa Bar. Mandag Aften opstod et større Slagsmaal paa "Rio" Bar, Frederikssundsvej 22. Slagter Christensen, Lundtoftegade 20, blev herunder skudt gennem Halsen. Københavns Vagtværn blev tilkaldt, men ved Ankomsten havde Deltagerne i Slagsmaalet trukket sig tilbage. I Mellemtiden var der fundet en Revolver med 9 skarpe Skud i Magasinet. Den blev afleveret til Vestre Fængsel, men umiddelbart herefter krævede Tyskerne den udleveret. De nærmere Enkeltheder vedrørende Optrinet er iøvrigt ret uklare.

Hold up paa Teknisk Skole. Paa Teknisk Skole, Hartmannsvej 24, Hellerup, indfandt Mandag Aften sig nogle revolverbevæbnede Mænd. De tog en Skrivemaskine, men da de var ved at trække sig tilbage, mødte de den intetanende Ingeniør Knud Gunnar Tisted Kjær, Svej-


357

gaardsvej 6. Revolvermændene, som var maskerede, blev øjensynlig nervøse og affyrede et Skud mod Ingeniøren, som blev lettere saaret i venstre Overarm.

Voldshandlinger. Søndag Aften blev Pølsemand V. G. Sørensen, som har Stade paa Hjørnet af Tuborgvej og Strandvejen, holdt op af 2 unge Mænd, til hvem han maatte aflevere sine Penge, ca. 60 Kr.

Mandag Formiddag røvede nogle ligeledes revolverbevæbnede Mænd ca. 1200 Kr. fra Kassen i Restaurant "Olgasborg", hvis Indehaver er Restauratør J. C. Hansen.

Mandag Aften blev en midaldrende Herre holdt op af 3 Mandspersoner ud for Vodroffsvej 17. De forlangte hans Tegnebog udleveret, men den overfaldne satte sig til Modværge og forsvarede sig med sit Nøgleknippe. Det lykkedes ham at slippe bort fra Røverne.

Mandag Aften blev Bogholderske Ella Lohmann overfaldet paa Trappegangen til sin Lejlighed, Gl. Kongevej 103. Hun fik et kraftigt Slag i Hovedet med en Knippel, men kunde dog raabe om Hjælp, og Voldsmanden forsvandt saa omgaaende. Fruen maatte indlægges paa Frederiksberg Hospital.

Eksplosionen i "Stjerne Radio". I Tilslutning til Eksplosionen i "Stjerne Radio", Istedgade 31, gives nu yderligere følgende Oplysninger fra Vagtværnet: Fredag Middag kaldtes KKV til Istedgade, hvor man traf en ophidset Menneskemængde ansamlet. I en Opgang til Gasværksvej 15 paatraf man to Personer, som legitimerede sig med tysk Ausweis. Af Hensyn til deres Sikkerhed tog man dem med i Udrykningsvognen. Ved Bortkørslen med de to Mænd var Folk meget ophidsede og forsøgte at vælte Udrykningsvognen.

De to Mænd havde i Forvejen været inde i Stjerneradio og forespurgt, hvad Butikens Vinduesudstilling forestillede. Radioforhandler Nielsen havde sagt, at den ikke forestillede noget bestemt, men de havde derefter ødelagt Udstillingen. - Eksplosionen skete næste Aften.

Endnu et "hold up". Mandag Aften blev Antikvarboghandler Christian Hansen holdt op af nogle bevæbnede Mænd. Det skete i hans Forretning H. C. Ørsteds Vej 40. Røverne tog ca. 200 Kr., som udgjorde Kassebeholdningen.

Eksplosion. Sent i Lørdags Aftes fandt 2 Eksplosioner Sted paa Sortedamsdosseringen [i. e. Sortedam Dossering]. Der observeredes to tyske Biler paa Stedet, men øvrige Oplysninger savnes.

Ligfundet i Frihavnen. Som tidligere omtalt er der i 10-Meter-Bassinet i Frihavnen fundet en død Mand paa ca. 35 Aar. Det oplyses nu, at han havde et tysk Ausweis paa sig.


358

Skinnesprængning. Togkontoret oplyser, at der Natten til i Dag manglede ca. 1/2 m Skinne paa Banelinien mellem Vordingborg og Klarskov. Der har formentlig fundet en Sprængning Sted. Skaden blev udbedret, og den har ikke givet Anledning til nogen Ulykke.

Natten mellem den 30. og 31. Oktober er der sket 8 Sprængninger i Sporskiftet paa Fylke Station ved Horsens. Det bliver nødvendigt at udveksle 3 Sporskifter. - Paa Grund af formodet Sabotage har Trafikken været indstillet paa Strækningen Brabrand-Mundelstrup, men er atter genoptaget.

Arrestationer. Paa Tønder Seminarium har det tyske Politi den 26. Oktober arresteret følgende Seminarieelever: Chr. Lund, Carstensgade 15, Helge Møller Christensen, Leosallé 50, Poul Larsen, Nørregade 30 A, Anton Andresen, Horupsgade 1, Hans Krüger Sandal, Carstensgade 5, samt Postassistent Richard Christensen, Horupsgade 21. En Maskinpistol med tilhørende Ammunition menes samtidig at være fundet paa Seminariets Loft og noget Sprængstof i Seminariets Tørvebeholdning.

I Aabenraa-Sønderborg Amt er arresteret: Arbejdsmand Chr. Kramer, Vesterbæk, Bov Sogn, Husmand Peter Hell, Lambjerg, Hørup Sogn, og Gaardejer Jørgen Larsen, Almstrup, Uge Sogn. Hos sidstnævnte blev der foretaget en indgaaende Husundersøgelse, der angaves at gælde Vaaben; der blev dog intet fundet.

Fra Agerskov Kommune i Haderslev Amt indberettes, at følgende er blevet arresteret: Lærerne Paul Sminge og Hans P. G. Flintholm Hansen ved Rangstrup Skole, samt Formand Svend Thorkild Hansen. De sidder, saavidt det er Sogneraadet bekendt, i Aabenraa.

I Helsingør er yderligere arresteret Oberst Holger Emil Christensen og Distriktsingeniør ved Vandbygningsvæsenet Aage Lund Hvalhof. Desuden skal der være anholdt 2 Reservebetjente paa Strødam ved Hillerød, og i Esbønderup Købmand Richard Emanuel Andersen, dennes Lærling samt cand. jur. Johan Fr. Gotschalck. Købmanden og Lærlingen blev dog løsladt i Lørdags.

Under en illegal Vaabentransport blev Sæbefabrikant Hansen, Sønderstrup ved Tølløse, arresteret af Tyskerne, der nu eftersøger Fabrikantens Svoger, en Mand ved Navn Dilling.

Ved en Razzia i Taastrup forleden blev han eftersøgt, men ikke fundet.

I Nordsjælland blev der navnlig i Dagene fra den 6. til den 10. Oktober foretaget mange Arrestationer. Blandt de arresterede i Rungsted og Hørsholm er fra denne Periode: Malersvend Ejner August Hansen, Sdr. Strandvej 14, Fisker Børge Jensen, Rungstedvej 27, Peter Igel, Rungstedvej 4, Tjener Gunnar Igel, Rungstedvej 4, Chauffør Helge Juhl


359

Jensen, Rungstedvej 6, Malerlærling Asger Juhl Jensen, Rungstedvej 6, Vægter Sofus Andersen, Hørsholmvej 57, Cigarhandler Svend Erik Kjeldsen, Olgasvej 5, Kontorassistent Poul Rønne, Vallerødgade 7, Grosserer P. M. Daell, Kokkedal, Murer Børge Christiansen, Hørsholmvej 10, Fotograf Max Larsen, Bolbrovej 40 A, Ole Larsen, Rungstedvej 25, Arkitekt March-Nielsen, Bolbrovej 4, Preben Bendsen, Gl. Vallerødvej 40 (løsladt igen), Kommis Jens Oluf Jensen, Rungstedvej 6, Købmandskarl Holger Bochardt Johansen, Rungstedvej 6.

I Holbæk arresteredes Søndag Aften: Ingeniør Egidiussen, der er ansat paa A/S Hotaco.

Provinsen.

Holbæk: Søndag Aften omringede det tyske Sikkerhedspoliti Ejendommen Taastrup Nr. 29 ved Holbæk, som beboes af 3 Familier. Der opstod ifølge Indberetning til Udenrigsministeriet Ildkamp mellem en af Beboerne, den 25-aarige Støberiarbejder, Hans Chr. Mortensen og Tyskerne. Herunder ramtes Mortensen af et Skud i Overkæben. Han løb ind til sin Nabo, Arbejdsmand Laurids Jacobsen, men Tyskerne forfulgte ham, og han blev ramt af flere Projektiler. Han havde dog Kræfter til at slæbe sig tilbage til sin egen Lejlighed, hvor han døde ved Siden af Vuggen med sit 8 Maaneder gamle Barn. Hans Hustru overværede Begivenheden. Laurids Jacobsen blev under Kampen tilføjet et Slag med en Geværkolbe i Hovedet, men blev kun lettere saaret. Det tyske Politi førte Liget af Hans Chr. Mortensen med sig.

Slagelse: I Slotsbjergby, et Stykke udenfor Slagelse, fandt der Lørdag Aften ved 20-Tiden et Røveri Sted, idet to ukendte Mænd trængte ind hos Brugsforeningsuddeler Larsen og med Revolver i Haand tvang ham til at udlevere 1300 Kr. Uddeleren havde lige spist til Aften og sad alene i Stuen sammen med sin Hustru, da det ringede paa Hoveddøren til Privatlejligheden. Udenfor i Mørket stod to Mænd med hævede Revolvere. Den ene af dem krævede Penge, medens den anden under hele Episoden forholdt sig tavs. Da Larsen ikke omgaaende reagerede, udviste de begge en yderst truende Holdning, og Larsen maatte udlevere sin Tegnebog, der indeholdt 1300 Kr. og nogle Checks. Røverne tog de 1300 Kr. og forsvandt. Slagelse Vagtværn blev straks alarmeret og foretog en indgaaende Eftersøgning, men uden Resultat.

Man sporede dem til et Hotel i Byen, men da de foreviste deres Legitimation, viste det sig, at de tilhørte Waffen SS, hvorfor man intet yderligere foretog sig.

Slagelse Vagtværn har telefonisk overfor Udenrigsministeriets Pressebureau erklæret Rigtigheden af ovenstaaende.


360

Aarhus: Søndag Aften skød en tysk Marinevægter ind blandt en Flok unge Mennesker, som mentes at have irriteret ham. En Smedesvend Børge Christensen, Vejlby, blev saaret.

- I den senere Tid er der gentagne Gange blevet skudt paa det nye LB-Mandskab, naar de mødte til Tjeneste paa Kommandocentralen. Man har ingen Formodning om, hvorfra Skudene stammer. Der har endvidere fundet Tyveri Sted af Udrustning til LB-erne. Enkelte af dem har herefter nægtet at give Møde ved Flyvervarsling.

- Stiensens Autoværksted, Kirkegaardsvej 10, er blevet ødelagt ved 3 Bombeeksplosioner.

Brønderslev: Et Medlem af Værnemagten er blevet skudt ved de lokale Husvildeboliger. Han havde faaet et Mellemværende med Støberiarbejder Leon Christensen. Christensen havde forfulgt Soldaten med et Jagtgevær, og paa nært Hold ramte han Soldaten med 2 Skud. Soldaten blev ramt i Brystet og døde paa Stedet. Arbejdsmanden er forsvundet.

Haderslev: Oberstløjtnant Hj. Elmgreen, Hertug Hansgade, Haderslev, Chef for 3. Bataillon, er Fredag blevet anholdt af Tyskerne. Elmgreen havde ikke boet hjemme i den senere Tid, men var den paagældende Dag taget hjem, antagelig for at se til Lejligheden. Han var Chef for den Styrke, der forsvarede Sønderbro i Haderslev den 9. April 1940.


[360]

Onsdag den 1. November 1944.

Luftangrebet paa Aarhus. Tirsdag Formiddag Kl. 11,41 rettede en Snes engelske Maskiner et Bombeangreb paa Aarhus Universitetsby. Af Maskinerne var dog kun 6-8 bombeførende. Der dræbtes herunder ifølge Opgivelse fra den tyske Presseofficer ca. 110 Tyskere, hvoraf 90 er identificerede. Antallet af saarede kendes ikke, men har efter Ambulanceudrykningerne at dømme været stort. Tyskerne var netop forsamlede til Spisning, da Angrebet fandt Sted.

De dræbte Danskere er efter den foreløbige Opgivelse følgende: Tømrersvend Christian Jeremias Laursen, Falstersgade 7, Ewald Aabenhus, Adresse ukendt, Fru Installatør Paaske Petersen, Murer Anton Marius Andersen, Samsøgade 21, Tømrer Svend Jeppesen, Lundbyesgade, Kontorist Kalle Sørensen, Balagervej 70, Viby, Repræsentant Poul Helmer Jensen, Solsortvej 6. Desuden er der dræbt to uidentificerede Kvinder.

Der opgives endvidere at være 15 haardtsaarede Danske og et lignende Antal lettere saarede. En Del har kunnet føres til deres Hjem.

Fra Udenrigsministeriet foreligger i Dag følgende samlede Oversigt over Begivenhederne:

Kl. 11,41 blev der varslet Alarmtilstand, og knap to Minutter efter hørtes voldsom Motorlarm. Endnu inden Folk havde gjort sig klart, at det drejede sig om allierede Maskiner, lød de første Detonatianer. Der


361

udspillede sig i den vestlige og nordlige Bydel ret panikagtige Scener, medens Mødrene fik deres Børn ind fra Legepladser og Gaarde.

Det opgives, at ca. en Snes Maskiner deltog i Angrebet, men det menes, at kun 6-8 har været bombeførende. Angrebet fandt Sted i tre Bølger, og der opgives ialt at være kastet 24 Bomber, deraf flere - maaske alle - 500 Pounds. Disse Bomber fordelte sig saaledes: I Universitetets Hovedbygning 6 Bomber (plus én Forsager), i Kollegium Nr. 1 og 2 en Bombe hvert Sted, i Kollegium Nr. 4, to Bomber, i Kollegium Nr. 5 en Bombe. I Langelandsgades Kaserne fem Bomber og to Forsagere, i en Villa paa C. F. Richsvej Nr. 5 en Bombe og i Villakvarteret Palludan Müllersvej-Chr. Wintersvej en Bombe. Endelig faldt to Forsagere i Universitetsparken.

Universitetets Hovedbygning er endnu under Opførelse, og der befandt sig en Del Arbejdere og tre Arkitekter i Bygningen, deriblandt Universitetets Arkitekt, C. F. Møller. Arkitekten og en Del Arbejdere befandt sig i Kantinen, da de første Bomber faldt og sprængte Aulaen. De løb mod Beskyttelsesrummet, og nogle af dem var naaet derned, da den næste Fuldtræffer kom; denne ramte lige ved eller i Beskyttelsesrummet. To Arbejdere, der sad sammen med Arkitekten, blev dræbt. Selv kom Arkitekten i Klemme under nogle Bjælker. Han var imidlertid ved Bevidsthed og kunde gøre sig bemærket, da den første Hjælp kom. Da man fik ham befriet, viste det sig, at han bl. a. havde faaet det ene Ben brækket. Han var imidlertid ualmindelig koldblodig, og gav nøgternt Redningsmandskabet sine Ordrer og Besked om, hvor andre laa begravet. De to andre Arkitekter, Carl Windelef og Max Boye Rasmussen blev saaret. Den sidste har dog atter kunnet udskrives. Der arbejdede mange Arbejdere paa Universitetet i disse Dage, men man ved ikke, hvor mange der var til Stede under Angrebet. Ambulancer kørte de saarede og dræbte over til det kun 100 Meter borte liggende Ortopædiske Hospital. Efter ca. 1 1/2 Times Arbejde maatte man regne med ikke at kunne finde flere i Live, hvorfor Arbejdet blev afbrudt, da der var Fare for, at en Del af Forsagerne var tidsindstillede; efter at disse var demonteret, blev Arbejdet fortsat. Under Demonteringen maatte et større Omraade evakueres, og Socialtjenesten oprettede Luftværnskvarter paa Skovvangsskolen, medens Hospitalets Patienter maatte forblive i Beskyttelsesrummene.

Kollegierne Nr. 4 og 5 var Hovedkvarter for Gestapo i Jylland. Disse Bygninger blev fuldstændig ødelagt. Det opgives, at Chefen for Gestapo i Jylland, Schwitzgibel, er dræbt, ligesom hans Næstkommanderende skal være omkommet. Det meddeles, at Bombardementet fandt Sted kort efter, at samtlige danske Fanger var ført til deres Fængsler for at spise, saaledes at der ikke skulde befinde sig danske Fanger i de sammenstyrtede Kollegier.


362

Ogsaa Kollegierne Nr. 1 og 2 blev stærkt ødelagt.

Langelandsgades Kaserne benyttedes af den tyske Værnemagt. Hele Kasernen er ødelagt, værst er det gaaet ud over Officersfløjen og et Depot mod Gaarden. Man regner med, at der ikke var mange Mennesker i denne Kaserne, da Bombardementet fandt Sted.

Der faldt en Bombe i en lille Villa C. F. Richsvej 5, tilhørende Elektriker Paaske Petersen. Han selv laa paa Kommunehospitalet, og hans lille Søn var i Skole, saa Fru Petersen var alene gaaet ned i Beskyttelsesrummet. Huset fik en Fuldtræffer, og Fru Petersen blev dræbt under Ruinerne. En anden Bombe faldt i Villakvarteret tæt ved, hvor der anrettedes stor Ravage, men ingen Mennesker synes dræbt ved dette Bombe nedslag.

En af de engelske Maskiner blev ramt af Antiluftskytset og kom ned i Aarhusbugten. Besætningens Skæbne er ukendt.

Samtlige andre Bygninger i Universitetsparken og de omliggende Kvarterer led større eller mindre Skader, hovedsagelig blev Tage og Vinduer ødelagt.

Angrebet paa Jernbaner. Der blev ligeledes i Gaar rettet Angreb paa Jernbaner, hvorom Togkontoret giver følgende Oplysninger: Det personførende Tog, Afgang fra Silkeborg Kl. 10,55, blev beskudt af Flyvere lige uden for Hampen Station. Dræbt blev Gaardejer Martin Lauridsen, Givskov (el. Givskud) pr. Give og Medhjælper Harry Sørensen, Søndergade 30, Silkeborg. Lokomotivføreren, S. A. Knudsen, Brande, blev haardt saaret og afgik ved Døden umiddelbart efter Indlæggelsen paa Brande Sygehus. 7 Personer blev saaret, heraf Rejsebud Børge Hansen, Ejstrupholm, saa alvorligt, at han maatte have det ene Ben amputeret. Han har det Tirsdag Aften efter Omstændighederne godt. Ogsaa en Fyrbøder, Niels Borch, Randers, blev saaret.

Et Godstog blev beskudt af Flyvere ved Ankomsten til Engesvang Station. Der kom ingen til Skade og skete kun ringe materiel Skade paa Toget. Telegraf- og Telefontraade beskadigedes.

En enligt kørende Maskine blev beskudt af Flyvere uden for Brande Station. Der kom ingen til Skade, og den materielle Skade er ringe.

En tom Tankvogn blev beskudt af Flyvere paa Bording Station. Der kom ingen til Skade.

Fra anden Kilde erfarer Udenrigsministeriets Pressebureau, at Flyverne beskød et Tipvognstog i Wright, Thomsen og Kiers Brunkulsleje ved Nørre Visum. Man formoder, at Englænderne troede, at Lejerne var Befæstningsanlæg. Den 21-aarige ugifte Bremser Carl Jensen, Tirstrup ved Æbeltoft, blev dræbt paa Stedet, Lokomotivets Fører, Harald Jensen, København, saaredes lettere. Der faldt flere Brandbomber ved Bevling og Skarrild, især ved Chr. Bækgaards Ejendom, men Bomberne


363

eksploderede ikke. Under Angrebet ved Brande-Hampen gennemhullede en Serie Kugler et Vaskehus ved Brunkulsarbejder Jepsens Ejendom paa Herningvej. To Kvinder opholdt sig i Vaskehuset, men saaredes ikke, den ene fik et Chok. Maskinerne aabnede ifølge denne Kilde ogsaa Ild mod Brande Station, hvor et Par Rangermaskiner blev beskadiget, men ingen Mennesker kom til Skade. Da Falck's Ambulancer paa Vej til Ulykkesstedet ved Hampen passerede Paarup Bakke, mødte de flere allierede Flyvemaskiner, der fløj lavt hen over Jorden, men de beskød ikke Ambulancerne, der begge var forsynede med røde Kors.

Anholdt. Priorinden for Assumptionsklostret paa Bernstorffsvej er blevet anholdt af Gestapo. - Endvidere er Korpsinspektør ved Statens civile Luftværn, Kaptajn Krieger, Helsingør, Tirsdag Aften blevet anholdt i sit Hjem og ført til København.

Dræbt. Tirsdag Aften ved 17-Tiden ringede 4 Mænd paa hos Fru Bjerredal, Fiolstræde 13. Da Fruen lukkede op, skød de, og hun dræbtes paa Stedet. Fru Bjerredal har været ansat paa Dagmarhus.

Attentat. Der forøvedes Tirsdag Aften Attentat mod en Sønderjyde, Dekoratør Møller, Bjarnesvej 84 i Vanløse. Der blev ringet paa hos ham, og hans unge Søn lukkede op. I det samme trængte 5. Mand ind og skød paa Dekoratør Møller, som var kommet tilstede i Entréen. Han blev ramt i Maven og Laaret. I alvorlig medtaget Tilstand blev han ført til Bispebjerg Hospital.

Forsøg paa Bortførelse. Søndag Aften, ved 23,30-Tiden hørtes Skrig fra en Kvinde ud for Ejendommen Torvegade 50. Hun var sammen med sin Søster og nogle unge Mennesker kommet gaaende inde fra Byen, da 2 uniformerede Mænd pludselig greb hende og slæbte af med hende. Skrigene blev hørt af 2 Vagtværnsfolk fra et Privatværn. De gav med deres Fløjte Signal til de øvrige Vagtværnsfolk i Kvarteret, men i det samme kom en civilklædt revolverbevæbnet Mand til og holdt de to Vagtmændsfolk op, gennede dem ind i Gaarden til "Ved Volden" og gav dem samtidig Besked om at forholde sig i Ro. Efterhaanden var de øvrige Vagtværnsfolk og en Del af Kvarterets Beboere kommet til, og de fulgte paa Afstand Bortførelsesforsøget. Den unge Pige blev slæbt med ned ad Prinsessegade i Retning mod Baadsmandsstræde. Et godt Stykke paa den anden Side af Kirken slap de uniformerede Mænd imidlertid den unge Dame, formentlig fordi der var kommet en stor og højst interesseret Menneskemængde til. I Mellemtiden var der ringet til Københavns kommunale Vagtværn, som under de foreliggende Omstændigheder dog ikke kunde gribe ind. Endvidere havde man ringet til det tyske Politi. Der kom ogsaa en lille Personbil paa Rekognoscering, men da var de uniformerede Mænd borte, og Bilen forsvandt igen. De to unge


364

Damer, den forulempede og hendes Søster, blev fulgt hjem af Folk fra det lokale Vagtværn.

Stjaalet Pengekasse med 7.000 Kr. Tirsdag Aften ved Lukketid dukkede 3 revolverbevæbnede Mænd op i Møbelforretningen Sundevedsgade 21. Indehaveren og hans Ekspeditrice blev holdt op. Mændene forsvandt med Pengekassen, som indeholdt ca. 7.000 Kr.

Saaret under "hold-up". Ved Middagstid Tirsdag indfandt der sig nogle revolverbevæbnede Mænd i Valby Maskinfabrik. To af dem henvendte sig til Vagtmanden i Taarnet, V. Gregersen, Bredahlsvej 15, og truede med at smide en Bombe op i Taarnet, dersom han ikke kom ned. Han kom herefter ned og blev tvunget til at vise Vej til det Sted, hvor Vaabnene opbevaredes, men da de befandt sig midt i en lang Gang, vendte Gregersen sig pludselig mod den ene Mand og greb hans Vaaben. Den paagældende raabte: "Jeg overgiver mig". Hans Kammerat vendte sig imidlertid øjeblikkelig mod Gregersen og skød ham i Benene. Sabotørerne forlod herefter Fabrikkens Omraade. Vagtmanden blev indlagt paa Rigshospitalet.

Gaderazziaerne. Tirsdag Aften var der paany Razzia paa Hovedbanegaarden og i Kvarteret deromkring.

Togattentater. Tirsdag Aften blev der ifølge Meddelelse fra Togkontoret foretaget en Sprængning mod et tysk Enhedstog mellem Stilling og Skanderborg. Tenderen blev afsporet med bageste Trock. Der er nu Venstresporskørsel mellem Skanderborg og Stilling. - Natten til idag er 3 Sporskifter sprængt og en Indkørselsmast beskadiget paa Løsning Station. - Paa Alling Station sprængtes 2 Sporskifter, og desuden konstateres en Sprængning paa Hovedsporlinien. Toggangen maatte indstilles, men ventes at blive genoptaget idag til Formiddag. Paa følgende Strækninger har Toggangen været indstillet som Følge af formodet Sabotage: Daugaard-Vejle, og paa Fyn Holmestrup-Odense og Holmestrup-Tommerup.

Brandvæsenets Ambulance maatte Natten til Onsdag Kl. 0,45 hente en tysk Soldat, som paa Fælledvejens Politistation havde skudt sig i venstre Fod. Ogsaa i Shellhuset hentede man en Mand (en SS-Mand), som havde skudt sig i venstre Ben. Begge de saarede blev indlagt paa Nyelandsvej Lazaret.

Københavns Brandvæsen havde i det sidste Vagtdøgn 68 Ambulanceudrykninger.

Frederiksberg Brandvæsen og Vagtværn: Intet at berette.

Gentofte Brandvæsen og Vagtværn: Intet at berette.

Københavns Vagtværn heller ikke noget særligt i Nattens Løb.


365

Provinsen.

Tarm: Tirsdag Aften nedbrændte Tarm Stole- og Møbelfabriks store Trælager, hovedsagelig bestaaende af Krydsfiner. Mange af de færdige Møbler blev ogsaa ødelagt. Branden menes at være paasat.

Aarhus: Om den, tidligere omtalte Sabotage mod Automobilværkstedet Kirkegaardsvej 10 gives nu følgende yderligere Oplysninger: 6 Sabotører ankom til Værkstedet, de 4 gik ind, medens de 2 holdt Vagt uden for. Arbejderne blev holdt op, og fik først Lov til at forlade Bygningen, da de fire Mand havde anbragt Bomberne. Da Arbejderne saa, at Sabotørerne anbragte en Bombe et saadant Sted, at en Beboelsesejendom i Baggaarden ikke kunde undgaa at blive ødelagt ved Eksplosionen, gjorde de Mændene opmærksom paa dette, hvorefter Bomben blev anbragt et andet Sted i Virksomheden. I Baggaarden løb en Del Børn og legede; ogsaa disse blev fjernede, inden Arbejderne og Sabotørerne forlod Værkstedet. Ved Eksplosionerne blev Værkstedet fuldstændig raseret, og der udbrød Brand. Der ødelagdes nogle Biler; Skaden anslaas ialt til mellem 50.000 og 100.000 Kr.

 

Torsdag den 2. November 1944.

Antallet af dræbte Danskere ved Luftangrebet paa Aarhus er nu opgjort til 17, desuden er der paa Kommunehospitalet indlagt 25 saarede. Af de dræbte er yderligere identificeret: Ellen Hansen, Møllevej 39 (eller Møllevangsvej 34); Elly Jensen, Silkeborgvej 19, Murer Anders Kristian Jørgensen, Peder Skramsgade 42, Murer Harald Jørgensen, Stadionallé 9, Knud K. Olesen, Arbejdsmand Søren Marius Sørensen, Guldbergsgade 141, Else Johanne Johansen, Klostergade 70, Elektriker Evald Severin Sørensen, Borupsgade 18.

Det er godtgjort, at Gestapochefen for Jylland, Schwitzgibel, er dræbt, idet man Onsdag Formiddag har fremdraget hans Lig blandt Ruinerne. Ogsaa hans Næstkommanderende, Rothenburg, er dræbt. Fra tysk Side bevares Tavshed med Hensyn til Antallet af dræbte, ligesom der intet foreligger oplyst om dræbte Danskere i Kollegium 4 og 5. Dels har der her opholdt sig en Del Danskere i tysk Tjeneste, dels formenes der ogsaa at have været nogle danske Fanger.

Episode paa Linie 19. Da en Linie 19-Sporvogn Kl. 11,25 Onsdag Formiddag passerede Nr. 8 B i Rantzausgade, lød en Række Skud inde i Bivognen. En Mand styrtede ud fra Forperronen og faldt med Hovedet ind mod Fortovet. Vognstyreren og en Konduktør saa ham svinge med en Revolver, som imidlertid senere er forsvundet. Manden var ramt af flere Skud i Maven, men kunde dog opgive Adressen: Shellhuset. Han


366

blev saa i Brandvæsenets Ambulance kørt til Lazarettet paa Nyelandsvej. Manden er den tidligere Politibetjent Rudolf Petersen, en nær Ven af den tidligere dræbte Sillemann.

Der synes at være en Del Mystik omkring Episoden. Saaledes har det tyske Sikkerhedspoliti efterlyst Liget af en Mand, som skulde være dræbt under Skudvekslingen ved samme Lejlighed, hvilket man dog ikke fra dansk Side kender noget til. Brandvæsenet mødte med to Ambulancer, da Meldingen lød paa, at der var flere saarede, men da Ambulancerne kom frem, var kun den haardtsaarede Rudolf Petersen paa Stedet. Det tyske Sikkerhedspoliti hævder imidlertid, at der virkelig er skudt en Mand i Forbindelse med Attentatet.

Gaderazziaerne fortsætter. Atter Onsdag Aften blev der foretaget Gaderazziaer, bl. a. ved Svanemøllen, paa Frederiksberg og ved Enghave Plads. Saavidt man har kunnet faa oplyst, drejer det sig om Visitationer af tilsvarende Art som tidligere.

Ukendt Politimand dræbt. Brandvæsenets Ambulance hentede Onsdag Aften Kl. 22,52 en ukendt Politimand, som var dræbt ved Skud i Brystet. Udrykningen var til Gudenaavej 35, og Liget blev bragt til Lazarettet paa Nyelandsvej. De nærmere Enkeltheder savnes.

Revolverrøveri paa Kafe? Københavns Vagtværn blev Onsdag Aften Kl. 22,30 alarmeret til Kafe "Bauer" i Viborggade, hvor et Revolverrøveri skulde være under Udvikling. Da Vagtværnets Udrykningshold kom til Kafeen, var denne besat af "Sommerfolk". Vagtværnet trak sig straks tilbage.

Vagtværnet raabt an ved Dagmarhus. Da en af Vagtværnets Patrouiller sent Onsdag Aften gik forbi Dagmarhus langs den uafspærrede Del paa Vestre Boulevard, blev der raabt inde fra Afspærringen: "Det er Vagtværnet. Forsvind øjeblikkelig, eller Vi skyder." Raabet kom fra en Gruppe Mennesker, som stod inde blandt de parkerede Biler bag Afspærringen. I Fremtiden lægger Vagtværnets patrouiller Ruten om ad Vestervoldgade [i. e. Vester Voldgade], saaledes at de ikke kommer i Nærheden af Dagmarhus.

Københavns Brandvæsen havde i sidste Døgn 53 Ambulanceudrykninger.

Frederiksberg Vagtværn rykkede Onsdag Aften ud til et større Slagsmaal paa Restaurant "Du Prop", Fuglevangsvej 14, hvor der blev foretaget et Par Anholdelser.

Frederiksberg Brandvæsen, Gentofte Brandvæsen og Gentofte Vagtværn har intet særligt at berette.


367

Priorinden løsladt. Den anholdte Priorinde for Assumptionsklostret paa Bernstorffsvej er atter blevet løsladt.

Togkontoret har i Dag til Morgen intet særligt at berette.

Arrestationer. Natten til Onsdag arresterede det tyske Politi 3 Medlemmer af Vordingborg Borgerværn, Købmand Hans Petersen, Barber Friman Nielsen og Bogbinder Breuning. - I Haderslev blev Overbetjent J. Munk, Jels, Mandag Middag anholdt af det tyske Feldgendarmeri. Tyskerne tog Overbetjentens Tjenestevogn med. Muligvis skyldes Anholdelsen, at han efter Politiets Opløsning skal have benyttet sit Automobil til forskellige Køreture. I Haderslev Amt er endvidere anholdt Hans Ejnar Ludvigsen, Skodborg. Han menes at have overtraadt et Paabud om ikke at komme paa de af hans Marker, der er inddraget i de tyske Arbejder. - Mandag og Tirsdag har Tyskerne foretaget Razziaer i Varde. Der er atter arresteret nogle af Byens Borgere, men de nærmere Oplysninger mangler endnu.

125.000 Kr. røvet under Transport fra Banken til Raadhusets Hovedkasse.
De to Raadhusbetjente med Pengene førtes ud til Utterslev
Mose, hvor Røveriet afsluttedes.

Under dramatiske Omstændigheder blev der i Formiddags ved 10,15 Tiden røvet 125.000 Kr., som var under Transport fra Privatbankens Raadhus-Afdeling til Københavns Kommunes Hovedkasse. Pengetransporten udførtes af to Raadhusbetjente, som giver følgende Fremstilling af Røveriet.

- Da vi var ud for Industribygningen og passerede forbi en Bil, som holdt stille med aabne Døre, blev der stukket en Revolver i Siden paa os. "Vil De staa ind i Bilen," blev der sagt. Da vi vægrede os ved at efterkomme Ordren, blev der tilføjet: "Ja, det er sgu Alvor." Vi blev saa tvunget ind i Bilen, hvor der foruden Chaufføren var to Mand, de aktive ved Røveriet. Den ene af disse førte Ordet, og naar han henvendte sig til den anden, skete det i et fremmed Sprog, vistnok Engelsk. Bilen kørte forbi Hovedbanegaarden ned gennem Vesterbros Sidegader og endte ved en Bro ude i Utterslev Mose. Pengetasken var i Mellemtiden blevet stukket ned i en Sæk. Forinden Røverne kvitterede os, spurgte de, om vi havde 10-Ører. Vi havde tre 10-Ører paa os, og dem maatte vi ogsaa aflevere. Til Gengæld stak de os 10 Kroner med den Bemærkning: "Saa, nu kan d'Herrer køre hjem igen."

Noget nøjagtigt Signalement af Røverne har Raadhusbetjentene ikke kunnet give, ligesom de heller ikke kan give nærmere Oplysninger om Vognen, da de ved Hjemsendelsen fra Utterslev Mose blev kommanderet til at se lige ud og ikke vende sig om paa den første Strækning.


368

Fredag den 3. November 1944.

Direktør J. Havemann dræbt. Torsdag Aften er Direktør J. Havemann, Indehaveren af Havemanns Magasin paa Vesterbrogade, blevet skudt i sin Villa, Nyvej 9. Frederiksberg Vagtværn, som blev tilkaldt en Timestid efter at Drabet havde fundet Sted, oplyser, at der er anvendt 11 mm Kugler, som formentlig maa hidrøre fra en Maskinpistol. Familien har over for Vagtværnet opgivet, at man var samlet i Vinterhaven, da en Rude blev slaaet ind. Grosserer Havemann rejste sig for at foretage nærmere Undersøgelse og rullede Mørklægningsgardinet op. I det samme blev han ramt af et Skud i Hjertet og faldt død om. Direktør Havemann var 74 Aar.

Tysk Politi hos Direktør F. E. Jensen. KL. 2,45 i Nat blev Frederiksberg Vagtværn ringet op af Direktør F. E. Jensen fra dennes Embedsbolig ved Statsradiofonien. Der var ringet gentagne Gange paa Døren og sagt, at det var det tyske Politi. Da der senere blev stukket et tysk Politi-Legitimationskort ind gennem Brevsprækken, og Direktøren var klar over, at han virkelig stod over for det tyske Politi, lukkede han op. I Mellemtiden var Vagtværnet kommet til Stede, men blev afvist ved Indgangsdøren med en Bemærkning om, at "den Affære skal vi nok selv ordne". Til Morgen oplyses, at Henvendelsen ikke gjaldt Direktør F. E. Jensen, men dennes Søn, som ikke var til Stede. Det tyske Politi truede en Overgang med at anholde Direktør F. E. Jensen selv, men nøjedes dog med at gennemsøge Lejligheden. Familien vidste ikke noget om Sønnens Opholdssted.

Revolveroverfald paa Enghavevej 152. Som omtalt i Morgenbladene blev Ejendomsinspektør Larsen og Familie Torsdag Aften overfaldet af revolverbevæbnede Mænd i deres Lejlighed, Enghavevej 152. Københavns Vagtværn blev tilkaldt og opgiver udover, hvad der staar i Bladene, at en af de revolverbevæbnede Mænd efterlod sin Hat (brun) og Briller. Han beskrives som ca. 175 cm høj, mørkt Haar, og iført mørk Regnfrakke. Umiddelbart efter at Vagtværnet var kommet til Stede, ankom ogsaa Sommerfolk, hvorefter Lederen af Vagtværnets Udrykningshold samlede sit Mandskab og kørte tilbage til Hovedstationen efter at have gennemsøgt Gaarden.

Paa Udkig efter tidligere Politimænd. Torsdag Eftermiddag er Overbetjent Munkholm anholdt paa Hovedbanegaarden. Det oplyses i denne Forbindelse, at der skal være Folk paa Hovedbanegaarden, som holder Udkig efter forhenværende Politimænd og eftersøgte Personer.

Arresteret. Direktør i Københavns Ejendoms-Forvaltning D. G. Diemer er Fredag den 27. Oktober blevet anholdt i sit Hjem i Skodsborg. Han


369

menes nu at være overført til Vestre Fængsel. - Desuden er tidligere Kontorist i Luftværnet, Undergruppefører Mikkelsen, Fælledvejens Brandstation, blevet arresteret. Han sigtes for at have været i Forbindelse med en Del allerede anholdte Personer, som siges at have raadet over et hemmeligt Vaabenlager. Hermed menes, at Sigtelsen fra tysk Side gaar ud paa Besiddelse af Vaabenlager.

Revision af Adressekort. I sidste Uge tilstillede det tyske Politi Folkeregistreret 200 Personadresser, som man ønskede kontrolleret. Undersøgelsen viste, at de paagældende alle var tidligere straffede og nogle af dem efterlyst af vort eget Politi. Siden har der kun været Forespørgsel paa ganske enkelte Personer, som ogsaa er tidligere straffede. I Lørdags stilledes man imidlertid over for en ny Situation, idet en Gestapo-Mand henvendte sig til Kontorchef Kjeld Johansen og forlangte selv at faa Adgang til Registret, hvad man pure nægtede ham med det Resultat, at Manden truede. Først vilde Gestapo-Manden ikke sige, hvilket Navn han søgte, men gik senere med til at opgive det til Kontorchefen. Det viste sig, at den paagældende slet ikke var registreret her. Meddelelse om Episoden er tilstillet Indenrigsministeriet.

Fundet dræbt. Torsdag Aften blev der fundet en arbejdsklædt Mand dræbt paa Jernbanestien Nord for Klampenborg. Han var dræbt ved 4-5 Skud i Brystet, havde ingen Papirer paa sig og er endnu ikke identificeret.

Luftangrebet paa Aarhus Universitetsby. Blandt de saarede Danske ved Luftangrebet er ogsaa Kjeld Helweg Larsen, der har været ansat ved "Fædrelandet".

Det oplyses, at der stadig arbejdes med Udgravningsarbejde i Ruinerne af Kollegierne 4 og 5, hvor man i Løbet af Onsdagen skal have fremdraget Ligene af 15 Danskere. Luftangrebet har krævet sit 18. Offer blandt Aarhusianerne, idet Tømrer Hilmer Michael Ancher, Gertrud Rasks Vej 1, er død af sine Kvæstelser. De øvrige saarede med Undtagelse af en enkelt befinder sig efter Omstændighederne godt.

Jernbanesabotage. Om hvad der er sket paa det danske Jernbanenet Natten til i Dag giver Togkontoret følgende Oplysninger:

Kl. 22,45, Aarhus Ø-Station: Sporskifterne 3 T 13 og 17 er sprængt, 8 Skinner skal udveksles. Kl. 22,30, Aarhus H-Stations østlige Plads: Hjertestykkerne i Sporskifterne 634, 635, 636 A og B og 668 sprængt. Forbindelserne Aarhus H-Aarhus Ø/Aarhus Havn spærret. Der indlægges midlertidige Sporskifter. Trafiken Aarhus H til Aarhus Sydhavn ventes genoptaget Kl. 9. For Eftersyn af Sporene har Trafiken til og fra Aarhus Rangerbanegaard været indstillet til Kl. 0,30 og Trafiken til og fra Aarhus H mod Nord til Kl. 2,20 og mod Syd til Kl. 3,05. Baade Aar-


370

hus Ø og Aarhus H-Stationer blev forud underrettet om, at der var anbragt Bomber paa Jernbanens Omraade, Aarhus Ø-Station af en bevæbnet civil Mandsperson, Aarhus H-Station ved en anonym Opringning fra Byen.

Endvidere er paa Troldhede-Kolding-Vejen Jernbane sket Sprængning mellem Stakroge og Sandet. Privatbanen venter Trafiken genoptaget Kl. ca. 7.

Røvet Tøjet paa den overfaldne. Skibsbygger Ratlef, boende Sct. Paulsgade 53, blev ved 1,30-Tiden i Nat overfaldet i Klerkegade, slaaet i Ansigtet og delvis frarøvet det Tøj, han havde paa. Den overfaldne Skibsbygger blev kørt til Kommunehospitalet.

Københavns Vagtværn har anholdt en Person ved Navn Erling Andersen, der paa Spiserestauranten "Osborne" er blevet genkendt som Deltager i et hold up mod Kommunalarbejder Viggo Jensen, Frederiksberg Bredegade. Kommunalarbejderen blev ved denne Lejlighed frarøvet 250 Kr.

Københavns Brandvæsen havde i det sidste Vagtdøgn 50 Ambulanceudrykninger.

Provinsen.

Haderslev: Amtslæge Lauritzen er blevet anholdt af Gestapo og ført til Kolding.

Aalborg: Onsdag Aften skete der Eksplosioner i Kedelsmedien paa Aalborg Værft. Der var anbragt Bomber i 3 Kedler, og Eksplosionerne var saa voldsomme, at de tykke Jernplader blev fuldstændig flænget. Der anrettedes ogsaa betydelig Skade paa selve Kedelsmedien, men ingen Mennesker kom til Skade. De 3 Kedler skulde, efter hvad der opgives, afleveres til et andet dansk Værft.

Aarhus: Torsdag Formiddag blev Arbejderne paa Frederiksbjerg Autohandel, Jægergaardsgade 101, holdt op af 3 revolverbevæbnede Mænd. Der blev udlagt 4 Bomber, hvoraf de 3 eksploderede og anrettede Skade paa nogle Biler. Den fjerde eksploderede ikke.

- Torsdag Aften eksploderede en Krudtbombe paa Loftet i Ejendommen, Volden 18, hvor der bor 3 Familier. Fru Rudolf Nielsen havde i Forvejen hørt to Mænd gaa oppe paa Loftet og set dem skyndsomst forsvinde. Hun opdagede i det samme Bomben med den rygende Lunte og naaede lige at faa advaret Husets øvrige Beboere, saa de kom væk inden Eksplosion skete. Der anrettedes betydelig materiel Skade. Man mener, der er Tale om en privat Hævnakt.

Esbjerg: De 80-90 Arbejdere paa Esbjerg Tovværksfabrik blev Onsdag Aften holdt op af 2 maskerede Mænd, der var bevæbnet med Maskin-


371

pistoler. Arbejderne blev dirigeret ned i Beskyttelsesrummet, hvorefter den ene af Mændene anbragte en Bombe i Virksomhedens Transformatorstation, som sprang i Luften.

Aarsagen til Sabotagen var formentlig, at Tyskerne længe havde insisteret paa at faa ført en Ledning til Højspændingsnettet netop gennem denne Transformator. Herimod var der protesteret fra Fabrikkens Side, da man frygtede Sabotage.

Silkeborg: Tirsdag Aften blev de tyske Telefonledninger overskaaret ved Stadion Allé. Der kom omgaaende stærkt tysk Mandskab til Stede, og der foretoges gennemgribende Razziaer i Kvarteret. Alle Fodgængere blev kropsvisiteret, og Biler blev standset og gennemsøgt.

Horsens: Onsdag Aften skete en Eksplosion, som hørtes over hele Byen. Det har dog ikke været muligt at finde Eksplosionsstedet. Man mener, at Bomben er sprunget et Sted paa den store aabne Plads mellem Emil Møllers Gade og Horsens Banegaard. En Del Ruder knustes, og en Del Sprængstykker er gaaet ind i Husene, men ingen Mennesker er kommet til Skade.

Grindsted: Det tyske Sikkerhedspoliti har arresteret en yngre Gaardejer, dennes Tjenestekarl samt den 60-aarige Overlærer Sørensen, Grindsted. Gaardejeren og Karlen havde hjulpet en tysk Desertør til at faa civile Klæder, og Overlæreren, der kan Tysk, skal have fungeret som Tolk.

- Under den første Razzia for 3 Uger siden blev ogsaa anholdt Fru Ingeniør Lundsgaard, Grindstedværket. Fruen er for nogle Dage siden blevet løsladt.

Endnu en Eksplosion i Aarhus. Torsdag Kl. 13 skete endnu en Bombeeksplosion i Aarhus. Den indtraf i Bülow & Co.'s Værksteder paa Trøjborgvej. I Forvejen havde Sabotørerne raadet Kvarterets Beboere til at lukke Vinduerne op for ikke at faa Ruderne knust.

Anholdelsen af Kaptajn Krieger. Kaptajn Krieger, der forleden blev indsat i tysk Fængsel Syd for Helsingør, har forespurgt det tyske Politi, hvad der var Aarsagen til Anholdelsen. Der er svaret, at dette først kan oplyses om nogle Dage. Man mener dog, at der ikke er Tale om alvorlige Beskyldninger.

 

Lørdag den 4. November 1944.

Razzia paa Raadhuspladsen. Fredag Eftermiddag Kl. 16 startede det tyske Politi en omfattende Razzia paa Raadhuspladsen. Alle Gader blev spærret i Udmundingen til Raadhuspladsen, og al Sporvognstrafik stand


372

set. Alle, der var paa Pladsen, ogsaa Arbejderne i Bunkersudgravningerne, blev drevet sammen ved Pipers Hjørne ved Jernbanegade, og her samledes snart en betydelig Mængde Mennesker. Hver enkelt blev visiteret og maatte forevise Legitimationskort. Saa vidt vides blev ingen tilbageholdt, og det lader til, at der ikke er fundet noget mistænkeligt. Razziaen foraarsagede betydelige Forstyrrelser i Trafikken, da det var lige ved Begyndelsen af Myldretiden. Paa alle Linier holdt lange Rækker af Sporvogne, saaledes ad Nørrevold [i. e. Nørre Vold] helt op forbi Nørreport. Trafikken begyndte at komme igang igen efter en halv Times Forløb, men der gik et Par Timer, inden Sporvognstrafikken var nogenlunde normal, og saa sent som ved 18-Tiden var Sporvognene mere overfyldt end sædvanlig.

Ogsaa andre Steder i Byen var der Razziaer, saaledes paa Østergade ved Ny Østergade, ved Holmens Kanal, paa Hjørnet Skindergade-Klosterstræde, paa Toftegaardsplads [i. e. Toftegårds Plads] og i Lyrskovsgade.

Nye Arrestationer. Der foreligger nu en officiel Indberetning om, at det tyske Politi den 21. Oktober har foretaget følgende Arrestationer i Aarhus: Maskinarbejder Kaj Aage Andersen, Niels Hartvig Sehested Bach, Arbejdsmand Egon Christensen, Arbejdsmand Evald Vorbæk Due, Smed Carlo Emanuel Hansen, Hjælpearbejder Willy Hjarsbæk, Arbejdsmand Harry Fogsgaard Holm, Arbejdsmand Kaare Jensen, Arbejdsmand Martin Kristian Jørgensen, Arbejder Eduard Karow, Arbejder Knud Erik Karlsen, Arbejder Christian Rasmussen og Havnearbejder Harry Edvard Sørensen.

Det indberettes videre, at tre Personer er løsladt: Gartnerne Willy Justesen og Amdi Worm samt Stentrykker Olsen. - I Masnedsund Lørdag den 28. Oktober anholdtes Arbejdsmand Carlo Christensen, Gl. Jernbanestation, og Arbejdsmand Alfred Frederik van der Wehle, Overnatningsbygningen.

Fra Skelskør meldes, at Inspektøren paa Gigtsanatoriet er anholdt af Gestapo, efter at der Natten til Onsdag havde været Husundersøgelse hos ham.

Fra Sogneraadsformanden i Førslev er indberettet, at Gestapo Natten til Tirsdag har foretaget Husundersøgelse paa Børnehjemmet Holsteinsminde og derefter anholdt Forstander Hjermind og samtlige 5 Lærere; Aarsagen menes at være at de har haft Kendskab til Vaabenlagre.

I Varde er Politikontorist Grønhøj arresteret Natten til den 1. November. Fra Vejle er indberettet, at det tyske Sikkerhedspoliti i Ugens Løb har arresteret 11 Personer i Kommunen. Man kender endnu ikke deres Navne. - I Sorø har Gestapo Natten til Onsdag anholdt Realskolelærer Leth. Aarsagen til Anholdelsen er ikke bekendt, men staar muligvis i Forbindelse med, at Lærer Leth er et fremtrædende Medlem af Terrænsportsforeningen. - En Indberetning fra Aabenraa-Sønderborg Amt med-


373

deler, at Hans Ejnar Noysen, boende i København, er blevet arresteret unde [i. e. under] et Besøg i Løjt Sogn. Endvidere har det tyske Sikkerhedspoliti eftersøgt Forpagter Claus Christensen, Lavensby, og Formand for Ungdomsforeningen Gaardejer Mathias Matthiassen, Lunden. Begge var dog forsvunden.

Løsladt. Læge A. Gullestrup, Give i Vejle Amt, Planteskolebestyrer Palle Lund, Vejle, Vognmand Christian Jensen, Vejle, og Direktør Sommerfeldt, "Philips Radio", København, er blevet løsladt.

Røveriet paa Rodekontoret. Om det i Morgenbladene omtalte Røveri paa Rodekontoret, Parkstykket 5, kan yderligere oplyses, at Kontoret i Forvejen havde faaet Mistanke om, at et eller andet var i Gære, og det var derfor, man havde tilkaldt de 4-5 Mand fra Vagtværnet. Røveriet udviklede sig nogenlunde som beskrevet i den officielle Fællesmeddelelse til Bladene. Den anholdte Røver er overgivet til Statsadvokaten.

Pastor Sandbæk saaret. Der vil formentlig i Løbet af i Dag blive udsendt en Liste gennem Røde Kors over de Danskere, der er blevet dræbt eller saaret i Aarhus Universitets Kollegie 4 og 5. Det vides, at Pastor Sandbæk er haardt saaret, endvidere oplyses, at to Kvinder fra Hammel, en Moder og Datter, er mellem de dræbte. Man har Fredag fremdraget yderligere tre Omkomne i Kollegiernes Ruiner, saaledes at det samlede Antal Dræbte her nu opgaar til 18. Herunder er formentlig ikke blot Danske i tysk Tjeneste, men ogsaa nogle Fanger, idet disse formentlig ikke, som først antaget, var ført bort i Frokostpavsen, men vistnok opholdt sig i Kældrene. Det oplyses Fredag Aften, at de tre saarede Arkitekter har det daarligt. Arkitekt Windeleff er stadig bevidstløs, det samme gælder Arkitekt Boye Rasmussen, og begges Tilstand er alvorlig. Universitetsarkitekt Møller har to Gange Fredag faaet Blodtransfusion, men man nærer Tvivl om, at han kan overleve Ulykken. Tømrer Jeppesens Tilstand betegnes som haabløs.

Persontrafikken paa de tyske Rigsbaner. Nordschleswigsche Zeitung skriver Fredag, at den tyske Rigsbanedirektion i Hamburg har bekendtgjort, at der fra den 5. November og indtil videre ikke kan finde Persontrafik Sted paa Jernbanerne inden for Rigsbanedirektionens Omraade, herunder altsaa ogsaa Slesvig-Holsten. Orlovstog er dog undtagne.

Sprængning af Jernbanespor. Togkontoret oplyste til Morgen, at to Sporskifter paa Pjedsted Station Nord for Fredericia blev sprængt Fredag Aften. Samtidig fandt Sprængninger Sted paa begge Spor mellem Pjedsted og Fredericia. Nogle Skinner maatte udskiftes, og Trafikken indstilles hele Natten.


374

Stort Tyveri under Opklaring. Den 27. Oktober blev ved et Indbrud i Fabriken Ginge stjaalet store Mængder af Raasæbe. Paa Grundlag af et anonymt Brev til Fabrikken er det formentlig nu lykkedes at naa frem til Tyvekosterne. I Gladsaxe har man anholdt Vognmanden, som kørte for Tyvene; han hedder Svend Aage Sigfred Larsen og bor Mosevej 30. Over for Vagtværnet paastaar han imidlertid, at han havde ladet sig hyre i Beruselse, men i hans Garage har man siden fundet et Oplag af Raasæbe i Tønder og andre Varer, som stammede fra Tyveriet paa Ginge. Vognmanden blev arresteret i Vagtværnets Kælder, men brød siden ud. I Aftes blev der i samme Sag foretaget en anden Anholdelse. Det drejer sig om en tidligere straffet Arbejdsmand.

Han har nægtet sig skyldig, men er blevet indsat i Arresten paa Blegdamsvej.

Vagtværnet i København, Gentofte og Frederiksberg har intet særligt at berette fra Nattens Løb.

Det samme er Tilfældet for Brandvæsenets Vedkommende i de tre Kommuner. Københavns Brandvæsen havde i sidste Vagtdøgn 48 Ambulanceudrykninger. Ingen skudt eller saaret.

Provinsen.

Aarhus: En beruset tysk Underofficer skød Torsdag Aften paa Spadserende paa Storetorv. Cigarhandler Mortensen, Klostertorvet 3, og Kobbersmed Sørensen, Silkeborgvej 34, blev haardt saaret. Det menes, at de er stødt sammen med Soldaten i Mørket.

Slagelse: Borgmesteren i Slagelse har telefonisk meddelt Udenrigsministeriet, at der i Byen er oprettet en Patrulje af Schalburgkorpset paa ca. 35 Mand. Patruljen giver sig kun af med at kontrollere Automobilkørslen, navnlig om Køretilladelserne er i Orden. Patruljen optræder hovedsageligt paa Landevejene uden for Byen, men har i enkelte Tilfælde optraadt i Købstaden.

Svendborg: Torsdag Aften blev der kastet en Haandgranat eller anden Sprængladning ind hos Ingeniør S. F. Andersen, Troense. Dagligstuen blev fuldstændig ødelagt, men ingen Mennesker kom til Skade, da Familien netop var gaaet til Ro i Soveværelset paa 1. Sal.

 

Mandag den 6. November 1944.

Pengerøveri fra Kommunen. I Fredags blev der foruden Røveriet fra Rodekontoret, Parkstykket 5, begaaet et Røveri, hvorved der blev stjaalet ca. 5.000 Kr. fra Stadsingeniørens Direktorat. Tre Mand fra Kommunen ankom i Taxabil til Stadsingeniørens Direktorats 8. Vejdistrikt,


375

Møntmestervej 6, med Lønninger. De blev alle tre holdt op sammen med Taxachaufføren og frarøvet de medbragte Penge. Røveriet blev udført af tre revolverbevæbnede Mænd.

Fundet skudt. Natten til Søndag blev Brandvæsenets Ambulance kaldt til Langdraget 1 ved Grøndals Parkvej, hvor. to Mennesker, en Mand og en Kvinde, var fundet skudt i Hovedet. Manden var død, hvorimod Kvinden endnu levede, da Ambulancen kom til Stede. Ingen af dem er blevet identificeret.

Saaret i Saxogade. Lørdag Aften blev Vognmand Hansen, Ellebækgade 49, skudt ud for Saxogade 66. Han blev ramt i Munden, Halsen og det højre Ben. I stærkt medtaget Tilstand blev han bragt til Kommunehospitalet.

Sabotage. Lørdag Eftermiddag skete der en Eksplosion i Johnson Larsens kemiske Fabrikker "National", Frederik d. VII's Gade 26. Den største Del af Virksomheden blev ødelagt af Brand. Aarsagen til Eksplosionen er endnu ikke konstateret, men det menes, at det drejer sig om Sabotage.

Saaret i Slotsgade. Sent Lørdag Aften blev Brandvæsenets Ambulance kaldt til Ejendommen, Slotsgade 9[.] En Mand fra Baggesensgade 28 med Efternavnet Jensen var blevet skudt i venstre Side. Han blev kørt til Rigshospitalet.

Episode paa Vagtværnets Hovedstation. Ved 11,30-Tiden Søndag Aften traf nogle Folk fra Københavns Vagtværn paa Hjørnet af Rantzausgade og Struenseegade en Familie i Slagsmaal. Familien, som var for hjemadgaaende, bestod af Havnearbejder Axel Willy Halle, Struenseegade 37, Hustru og 16-aarige Søn. De havde indbyrdes beskyldt hinanden for at være Stikkere og Tyve og havde ogsaa henvist til den tyske Værnemagt og Shellhuset. Familien blev taget med ind paa Vagtværnets Hovedstation, men da det hele havde Karakter af et privat Opgør, afviste Vagtværnet Sagen. For at hindre videre Slagsmaal, blev de implicerede løsladt enkeltvis; Manden gik først, dernæst Sønnen og sidst Konen. 5 Minutter efter at den sidste var blevet sendt afsted, kom et Hold paa ca. 12 tyske Politisoldater, som efter at have sat et Maskingevær i Stilling i Farvergade forlangte at faa Adgang til Stationen, da de ellers vilde sprænge Porten. Porten blev straks lukket op, og tre Politisoldater kom ind i Kommandorummet sammen med Manden, der havde alarmeret det tyske Politi. Det viste sig, at Tyskerne havde faaet den Opfattelse, at Vagtværnet var i Færd med at løslade nogle Sabotører. Det hele havde udviklet sig saa hurtigt, at der ikke havde været Tid til Henvendelse til Magistraten eller Udenrigsministeriet, men Overvagtmesteren maatte


376

handle efter Konduite. Han forklarede Tyskerne, at det hele drejede sig om Familiestridigheder, som man havde afvist herfra. Tyskerne blev ogsaa hurtigt klar over, at der forelaa en Misforstaaelse, og trak sig tilbage sammen med Anmelderen.

Brand i "Faste Batteri". Søndag Eftermiddag udbrød der Ild i en 10 x 30 m stor Træbarak paa "Faste Batteri" ved Artillerivej paa Amager. Barakken benyttes af Værnemagten og var fyldt med Fourage og forskelligt Inventar. Da Ilden var paa sit højeste, eksploderede en Staalbeholder. Ingen Mennesker kom til Skade.

Københavns Brandvæsen havde i Vagtdøgnet, der sluttede Søndag Morgen, 70 Ambulanceudrykninger og i det følgende Vagtdøgn 55.

Gentofte Vagtværn har Søndag Eftermiddag anholdt en Mand ved Navn Finn Prehn, Vesterbrogade 109, og en Dame med ukendt Adresse, Marian Lund, der gik og rodede i Ruinerne af den sprængte og afbrændte Ejendom, Strandvejen 184, og opgav, at de havde faaet Tilladelse hertil af Kriminalrat Kopf. Det tyske Politi blev underrettet og afhentede de 2 Personer. Der oplystes intet om, hvorvidt de 2 Personer skulde have faaet en saadan Tilladelse.

Vagtværnet har iøvrigt i det sidste Døgn haft ualmindeligt travlt. Der er forekommet flere Indbrud og Tyverier af Penge og Smykker, og desuden har der været en Del Slagsmaal.

Højesteretssagfører holdt op. Til Frederiksberg Vagtværn anmeldte Højesteretssagfører H. C. Fischer Møller Lørdag Eftermiddag, at han Kl. 11,30 var blevet holdt op af 3 Mand paa Vagtelvej og frarøvet sit Legitimationskort og Penge. Den ene af Røverne havde Revolver.

Fundet død. Ejeren af Boghandelen, Frederiksberg Allé 13, er blevet fundet død i sin Forretning. Der er afgivet Rapport til Statsadvokaten.

Drabet paa Revisor Nissen. I Morgenbladene i Gaar omtaltes Drabet paa Revisor Nissen, Broholms Allé 38. Ud over Meddelelsen i Bladene kan oplyses, at den paagældende nærede tyske Sympatier.

Razzia paa Klampenborg Station. I Gaar Kl. 14,20 rykkede ca. 150 Politisoldater ind paa Klampenborg Station, som blev besat. Toggangen fortsattes normalt, men alle Rejsende blev visiteret. Kl. 15,04 forlod Politisoldaterne igen Stationen, uden at der var blevet foretaget nogen Anholdelse.

Arrestationer. I Nykøbing Falster foretog Gestapo i Fredags en Razzia, hvorunder blandt andre anholdtes Prokurist A. Wilhelmsen, Nykøbing Dampmølle, og Møllens Maskinmester Harry Jensen. Desuden blev an-


377

holdt en Del unge Mennesker, men man ved endnu ikke, hvem de paagældende er. Et Forlydende om, at Biskoppen var hentet, dementeres, men Biskoppens Gartner er blevet anholdt. I Aalborg er i det sidste Par Døgn anholdt Typograf Carl Johan Hansen, Aalborg Stiftstidende, Lagerforvalter Jens Sig. Nielsen, Smidthsvej 9, Lindholm, Cigarhandler Høy-Christensen, Lindholmsvej, Lindholm, Thomas Lauritz Nielsen, Elisabethsvej 1, Hasseris, Ove Nielsen, Eriksvej 6, Nørre Sundby, Anders Sørensen, Vestergade 47, Nørre Sundby, Christian Peter Christiansen, Søndergade 15, Skive.

Endnu en højtstaaende Gestapomand omkommet. Fra Aarhus meddeles yderligere, at foruden Gestapochefen og hans Næstkommanderende Rothenburg er ogsaa en højtstaaende Gestapo-Embedsmand ved Navn Werner omkommet. Den i Aarhus velkendte Gestapomand, Sønderjyden Johannsen var derimod forud for Angrebet forflyttet til Flensborg. Endelig dræbtes en højtstaaende Gestapo-Embedsmand, der netop var ankommet fra Frankrig for at afløse Schwitzgibel.

Jernbanesabotage. Søndag Kl. 19 skete en Sprængning under et tysk Transporttog mellem Kibæk og Troldhede. En Aksel knækkede under Maskinen, og et Skinnestykke blev revet op. Trafikken kunde dog genoptages Kl. 23,55. - Trafikken mellem Ribe og Brøns var indstillet mellem Kl. 17,50-20,12 paa Grund af formodet Sabotage, og ligeledes mellem Ry og Skanderborg mellem Kl. 23,10 og 0,30.

Søndag Formiddag fandt en Sprængning Sted mellem Skanderborg og Stilling. Eksplosionen skete under venstre Spor, men ogsaa højre Spor blev beskadiget. 2 Skinner maatte udskiftes.

Lørdag Eftermiddag opdagedes to mistænkelige Mænd paa Banelinien ved Rislev paa Næstved-Ringsted Banen. Man fandt under en Viadukt to Pakker i Avispapir, hvorfra der stak Lunter ud. Næstved Brandvæsen og CBU blev underrettet, ligesom et Tog, der lige skulde til at passere, blev holdt tilbage. Det viste sig, at der var gravet Huller under to Bærepiller i Viadukten. Værnemagten kom til og fjernede Bomberne, der var tidsindstillet med et Urværk.

Fundet Sprængstof. Fredag Morgen blev Vagtværnet i Fredericia kaldt til Ejendommen Nørrevoldgade 26 - over for Købestævnet -, hvor Beboerne i Baggaarden havde fundet nogle mystiske Kasser. De 6 af Kasserne var tomme, hvorimod de 2 var fyldt med engelske Haandbomber, fyldte Magasiner til Maskinpistoler samt Sprængblyanter. Det antages, at Kasserne er bragt ind i Gaarden i Løbet af Natten og her omlæsset. Der er hørt Støj, men de paagældende Personer menes at være blevet forstyrret. Der er i Løbet af Natten hørt Skud i Nærheden af Banegaarden, og man sætter disse Skud i Forbindelse med Fundet. Tysk Militær har afhentet Kasserne.


378

Esbjergdamper forlist. Damperen "Phønix", som er paa 1800 Tons, forliste Lørdag Eftermiddag ud for Hurup Havn. Damperen, der var lastet med Salpeter fra Norge, var gaaet paa en Mine. Det lykkedes at redde Besætningen og sætte Damperen paa Grund ved tredie Revle.

Ført til Tyskland. Forfatteren Thomas Olesen-Løkken's Søn, Murer Kjeld Olesen, er ført fra Frøslev til Tyskland. Endvidere er Elektriker Poul Phringskov, Rørdal, overført til Tyskland. Han flygtede i sin Tid fra Frøslev, men blev atter paagrebet i Aarhus.

Løsladt. Kæmneren i Aars, Aage Christiansen, der er Kredsfører for "F. D. F.", er efter nogle Maaneders Ophold i Frøslev blevet løsladt.

Provinsen.

Aarhus: Presseofficeren, Töter, i Aarhus er rejst og blevet erstattet med Sonderführer Brammer, der tidligere har været beskæftiget i Censuren paa Hotel Kongen af Danmark.

- Lørdag Aften blev en ung Mand, Børge Richs, Aaboulevarden 39, ramt af et Skud, som blev affyret af en beruset Person ud for Restaurant "Centrum". Børge Richs blev saaret i det ene Ben.

Silkeborg: Den 21-aarige stud. theol. Kaj Andersen, Søn af Telefonmontør Andersen, Viborggade, blev Lørdag Aften dræbt af et Skud fra den tyske Vagtpost paa Toldboden. Det opgives, at han skal have forsøgt at fratage Vagtposten en Pistol.

Horsens: Den nyoprettede Trævarefabrik "Ebon" paa Sønderbro, hvis Indehaver er Andreas Eriksen fra Aarhus, blev Fredag Aften ødelagt ved Brand. Ilden menes paasat, da der, kort før Branden opstod, hørtes en mindre Eksplosion.

Odense: Gestapo foretog Lørdag Aften Razzia i Restauranterne Alcazar og Autocafeen i samme Ejendom. Ca. 200 Gæster blev visiteret, en Del holdt tilbage, men de fleste heraf igen løsladt.

Hillerød: En revolverbevæbnet Røver holdt Lørdag Aften Postmesteren op paa Græsted Postkontor. Udbytte, 2.315 Kr.

Tirsdag den 7. November 1944.

Dræbte. Mandag Aften ved 21,30-Tiden opstod Skudveksling paa Hjørnet af Vestergade og Larsbjørnsstræde. Herunder blev Assistent Stig Johnson, Havnegade 1, og cand. pharm. Damgaard, Classensgade 57, dræbt. Fra tysk Side hævder man, at de var Sabotører.

I Aftenens Løb var der iøvrigt Skyderi paa Frederiksberggade ud for Restaurant "Tosca", i Havnegade, i Store Kongensgade i Nærheden af


379

Amalienborg og paa Fælledvej. Paa Fælledvej blev der fortaget Razzia i Kafé "Den røde Maske". Endvidere var der Razzia i "Gold Digger'' og i "Fattys Kro", Trommesalen.

Fundet dræbte. Paa Enghavevej ud for Nr. 60 fandtes Mandag Aften to Gestapomænd, der var dræbt ved Skud. De nærmere Enkeltheder kendes ikke.

Kørt ind i en Kolonne tyske Soldater. Ved 19-Tiden Mandag kørte en Taxavogn ind i en Kolonne tyske Soldater ud for Seruminstituttet. Kolonnen var ikke afmærket ved Lys. Ved Paakørslen blev en Underofficer dødeligt kvæstet og to Soldater haardt saaret. De saarede blev bragt ind paa Seruminstituttets Skadestue, hvor de straks kom under Behandling. Passagererne var en Herre og en Dame. Damen talte skiftevis Dansk og Tysk. Bilen væltede og brændte. De nærmere Enkeltheder savnes, da Vognens Passagerer forsvandt.

Medlem af D.N.S.A.P.'s Tremandsraad forsvundet. Inspektør Holger Johansen, Hovedbanegaardens Restaurant, er forsvundet. Der knytter sig den særlige Interesse til Hr. Holger Johansens Person, at han er Medlem af det Tremands-Raad, der efter Fritz Clausens Tilbagetræden leder D.N.S.A.P. Hr. Holger Johansen forlod Restauranten Søndag ved 24-Tiden for at tage til sit Hjem, men hertil er han ikke kommet og mødte heller ikke paa sit Arbejde i Gaar. Under disse Omstændigheder er hans Forsvinden blevet anmeldt til det tyske Politi. Først antog man, at han var bortført. Men det er siden konstateret, at han Søndag Aften har taget Afsked med flere Personer, og at han mod Sædvane har efterladt sine Nøgler i Restauranten. Efter alt at dømme er der Tale om en frivillig Forsvinden.

Drabet ved Grøndals Parkvej. Som omtalt i Gaar er der ved Langdraget 17 (i Nærheden af Grøndals Parkvej) fundet en Mand og en Kvinde skudt. Manden var død, og Kvinden dødeligt saaret, da Ambulancen kom frem. Siden er de skudte blevet identificeret som Redaktør Arthur Otto Bendixen og Hustru. Redaktør Bendixen har været Korrespondent til engelske Blade. Hans sidste Stilling er ikke kendt.

Razzia paa Kommunekontoret i Hvidovre. Det tyske Politi foretog Mandag Formiddag en Razzia paa Kommunekontoret i Hvidovre. Politiet holdt Kontoret besat hele Dagen. De medbragte en Liste med Navne og Adresser paa en Del af Kontorets Personale, og 17 af disse blev taget med, da man ud paa Aftenen forlod Kontoret, ligesom man fjernede noget Materiale fra Socialkontoret og Folkeregisteret. Hvorvidt nogen af de anholdte senere paa Aftenen er blevet frigivet, har ikke sikkert kunnet konstateres.


380

Færgeforbindelsen. Togkontoret oplyste i Dag til Morgen, at Færgeforbindelsen mellem Helsingør og Helsingborg indtil videre er standset paa tysk Foranledning.

Episode paa Vestebrogade. Ved Midnatstid blev Københavns Vagtværn kaldt til Vesterbrogade 54, hvor en af Beboerne ved Navn Nissen havde meddelt, at nogen forsøgte at sprænge Døren. Ved Ankomsten viste det sig at være det tyske Politi, som var i Virksomhed. Vagtværnets Folk gik atter ind i Vognen, men da de vilde køre, kom der nogle Mænd farende fra andre Biler. En raabte "Halt", en anden "Heraus", samtidig med at der blev affyret Skud. Da Tyskerne opdagede, at det var Vagtværnets Folk, fik de imidlertid Lov at køre.

Portier skudt. Brandvæsenets Ambulance hentede i Morges ved 6,45-Tiden en Portier Mogensen, som var blevet skudt i Ejendommen, Viktoriagade 4. Hans Bopæl er Nørrebrogade 39, 3. Han blev bragt til Kommunehospitalet med Skudsaar, men menes at være uden for alvorlig Fare.

Københavns Brandvæsen havde i sidste Vagtdøgn 70 Ambulanceudrykninger.

Frederiksberg Brandvæsen og Vagtværn intet at berette.

Gentofte Brandvæsen heller intet at berette.

Gentofte Vagtværn har ligesom det foregaaende Døgn haft forskellige Udrykninger i Anledning af Tyverier og Smaaindbrud.

Ført til Frøslev. Den kendte Motorkører Holger Sønderup er overført fra Vestre Fængsel til Frøslevlejren.

Dræbt ved Skud gennem Døren. I Lørdags blev der ringet paa hos Vagtmand Carl Nielsen, Thorsbro Vandværk. Da Carl Nielsen lukkede op, saa han en Revolver blive stukket frem. Han smækkede hurtigt Døren til, men i det samme blev der skudt igennem Døren, og han dræbtes paa Stedet. Det var Gestapo, som eftersøgte en Logerende ved Navn Kaj Rasmussen, hvilket viste sig, da de senere trængte ind i Lejligheden. Kaj Rasmussen var ikke hjemme, men Tyskerne medtog to Skrivemaskiner, der stod paa hans Værelse.

Angrebet paa Universitetsbyen i Aarhus. Der savnes stadig Underretning om den Skæbne, der er overgaaet danske Arrestanter i Kollegie 4 og 5. Der menes at have været 16 danske Arrestanter, og af disse menes 4 dræbt. Det opgives saaledes, at en Fru Philips fra København og Pastor Sandbæk skal være blandt de omkomne. Blandt de Danskere, der havde Arbejde i Kollegie 4 og 5, nævnes som Omkomne: Jenny


381

Ritaelse Jensen, Jutta Christensen, Chauffør Hans Friis Jensen, Fru Ellen Rigmor Andersen og hendes Datter, Ellen Margrethe Andersen, samt Arthur Randa. Endelig oplyses det, at Journalist Kjeld Helweg Larsen, "Fædrelandet", der fik begge Ben revet af og forskellige Kvæstelser i Hovedet, er død paa det tyske Feldlazaret.

Kartoteksrøveriet paa Folkeregistret i Aalborg. Om det i Morgenbladene omtalte Røveri af 200.000 Kartotekskort i Folkeregistret i Aalborg kan yderligere oplyses, at Byraadet Mandag Morgen skulde have haft et lukket Møde, hvori man skulde tage Stilling til en Henvendelse fra de tyske Myndigheder om Adgang til at faa visse Oplysninger i Folkeregistret.

De Mænd, som bortførte Kartoteket, lovede Kontorets Leder, at Kartoteket skulde blive leveret uskadt tilbage efter Krigen. Ogsaa Fotokopier af Kartoteket, der opbevares i en Box, blev fjernet. Det kan yderligere oplyses, at ingen af Byraadets Medlemmer ud over Borgmester Jørgensen havde Anelse om, hvad der skulde forhandles paa det lukkede Møde.

Mineeksplosion. Natten til Søndag er et Skib gaaet under i Farvandet mellem Skjoldnæs og Mommark, antagelig efter en Mineeksplosion, idet Skibet brækkede midt over. 9 Tyskere af Besætningen er stærkt forkomne indkommet til Havnen paa Ærø i en Pram. Skibet menes at have haft 100 Mand ombord. Den øvrige Besætnings Skæbne kendes endnu ikke.

I Fortsættelse af Meddelelsen i Gaar om Eksplosionsulykken, der ramte Damperen "Phønix" af Esbjerg, kan nu yderligere oplyses, at Damperen ikke direkte er stødt paa en Mine, men en Eksplosion i Nærheden var saa voldsom, at "Phønix" sprang læk og maatte sættes paa Grund. Der er nu paa Stranden mellem Dokkedal og Knarmou drevet en hel Del halve Svine- og Oksekroppe og Smørkasser i Land, og Fiskerne fortæller, at der i Havet udenfor driver store Mængder af Oksekroppe. Man regner derfor med, at et Skib er blevet minespængt ved den Eksplosion, som ogsaa skadede "Phønix", men nærmere Oplysninger savnes.

Provinsen.

Roskilde: En revolverbevæbnet, maskeret Mand tømte Søndag Aften Pengekassen paa Lille Værløse Station. Udbyttet var ca. 1.000 Kr.

- Lørdag Aften eksploderede to Bomber i Osted Savværk mellem Roskilde og Ringsted. Der opstod en Del materiel Skade, og i et nærliggende Gartneri knustes over 2.000 Ruder.

Næstved: Natten til Fredag blev Bagermester Henry Olsen, der kom gaaende paa Gaden sammen med sin Hustru, antastet af to Mænd, der


382

forlangte at se deres Legitimationskort, idet de angav at tilhøre det tyske Sikkerhedspoliti. Bagermesteren havde Kortet i sin Pung, men da han tog den frem, blev den hugget af Røverne, som herefter forsvandt. Der var ca. 150 Kr. i Pungen. Kort efter blev Bagermester Gudmund Andersen, der ligeledes var paa Vej hjem sammen med sin Hustru, antastet af de to samme Personer. Fru Andersen fik dog Lejlighed til at kaste sin Mands Pung ind i en Villahave, saaledes at Røverne i dette Tilfælde ikke fik noget økonomisk Udbytte. - Paa Grundlag af de to Bagermestres Signalement fandt Vagtværnet Fredag Aften Røverne. Vagtværnet maatte dog trække sig tilbage, da det blev truet med Revolvere. Men senere paa Aftenen kom Vagtværnsfolk atter ud for de to Mænd, som da fremviste et Ausweis fra det tyske Sikkerhedspoliti. De anmodede samtidig Vagtmændene og de mange Mennesker, som hurtigt havde samlet sig, om straks at forsvinde; da dette ikke skete i det Tempo, man ønskede, trak de Revolverne og affyrede flere Skræmmeskud.

- Krydsfinerfabrikken har været ude for et Forsøg paa Sabotage, men Sabotørerne blev overraskede og nøjedes med at smide en Aerolit-Bombe fra sig i en stor Spaansilo. Denne blev ødelagt, men Skaden var ikke større end at Virksomheden kan fortsætte uden Indskrænkning i Driften.

Rudkøbing: Ørsteds-Pavillonen er blevet overtaget af den tyske Værnemagt. Restauratricen Fru Christensen fik Besked om at flytte i Løbet af 8 Dage.

Kerteminde: En Godsvogn lastet med Træbarakker, som havde tilhørt det danske Militær, men nu skulde føres bort, er brændt paa Banegaarden.

Aarhus: To revolverbevæbnede Mænd trængte Mandag Eftermiddag ind i Helge Engkvists Maskinfabrik, Vejlby ved Aarhus, og anbragte efter at have tvunget Arbejderne til at forlade Virksomheden 6 Bomber, der ved deres Eksplosion ødelagde samtlige Maskiner.

Silkeborg: Mandag Aften blev der begaaet et Mord i Resenbro, ca. 7 km øst for Silkeborg. En Bil kørte op foran et Hus, hvori den 46-aarige Svend Meulengracht Larsen boede til Leje i et Værelse. Mændene i Bilen kaldte paa ham, og da han kom ud paa Trappen, dræbte de ham ved et Skud gennem Nakken. Larsen var kendt for sin Forbindelse med det tyske Politi.

Randers: Politibetjent Gunnar Petersen, Pontoppidansgade 7, Randers, er Natten til Torsdag blevet skudt under mystiske Omstændigheder. Petersen har i nogen Tid været "under Jorden" og har været eftersøgt af Gestapo. Familien siger, det er Selvmord, og Zoneredningskorpset siger, det er et Vaadeskud, medens andre mener, at han er blevet skudt ned under Forsøg paa Modstand, da han skulde anholdes.


383

Herning: Natten til Mandag eksploderede en Bombe i Ejendommen Bredgade 41. Eksplosionen fandt Sted. mellem Konditoriet "Trianon", der tilhører Konditor Th. Sørensen, og Brdr. Mortensens Slagterbutik. Der skete Skade paa begge Butiker, og Ruderne i Ejendommen og Nabobygningerne sprængtes.

Onsdag den 8. November 1944.

Brandvæsenets Ambulance blev i Aftes kaldt til Enghavevej 58, hvor der den foregaaende Aften var fundet to Gestapomænd dræbt. Meldingen lød paa, at flere Danske var dræbt eller saaret ved Skud fra Gestapofolk.

Da Ambulanceudrykningen naaede frem, kunde man ikke køre helt hen til Stedet, idet dette var afspærret af tyske Politisoldater. Saa vidt Ambulancefolkene kunde se i Lyset fra Ambulancernes Projektører, laa ca. seks Mænd dræbt paa Fortovet inden for det afspærrede Omraade. Det blev imidlertid ikke tilladt Ambulancefolkene at hente disse Mennesker, idet Politisoldaterne erklærede, at en Mordkommission fra Politigaarden først skulde foretage Undersøgelser.

Saa vidt det er oplyst ved Udsagn fra Beboere eller andre Vidner er der sket det, at Gestapo har afspærret et lille Omraade ved den nævnte Ejendom, og de Mandspersoner, der tilfældigt befandt sig her, blev kommanderet enten med Ryggen op mod Muren eller paa Maven ned paa Fortovet, idet de fik trykket Maskinpistoler imod sig. Derefter er de Paagældende formentlig skudt. Trafikanter, der kom til og opdagede, hvad der var paa Færde, forsøgte at undløbe, men der blev skudt efter dem, og adskillige ramtes. Disse Dræbte og Saarede fik man Tilladelse til at føre bort i Ambulance, medens de ca. seks dræbte inden for Afspærringen førtes bort af Tyskerne.

De danske Ambulancer førte to Dræbte, der var ramt af Skud i Hovedet, til Retsmedicinsk Institut. De havde ingen Papirer paa sig. To saarede, Helman Jensen, Gasværksvej 10 A og A. Olsen, Haderslevgade 31, førtes til Kommunehospitalet.

Ud for Istedgade 84 ved Restaurant "Tunesia" blev Mekaniker Møgelvang, Valdemarsgade 2 St., og Bankbud Andersen, Revalsgade 1 A, ligeledes i Aftes dræbt ved Skud, som affyredes fra den anden Side af Gaden.

Ved Vesterbrogade 63 ud for Biografen "Carlton" saaredes P. Nielsen, Valdemarsgade 31, i Brystet, og C. Svendsen, Estlandsgade 4, som ramtes i Ryggen. Den ene af de Saarede har forklaret, at der blev skudt ned ad Gaden, hvorfor han søgte Dækning i en Aabning. Paa Vej til Dækstillingen kom han ind i Lyset fra en Butiksrude. Ruden var slaaet ind, og der var sat Projektørlys paa inde fra. Da han stod i Lyset, rakte han Armene i Vejret, men alligevel blev han beskudt fra en Automobil, som kørte forbi.


384

I Dannebrogsgade ud for Nr. 4 blev i Aftes fundet en ikke identificeret Mand, som var dræbt. Han var skudt i Nakken og Brystet.

Mange Jernbanesabotager i Jylland. Den foreløbige Melding fra Togkontoret i Morges gaar ud paa, at der er begaaet en lang Række Sabotagehandlinger mod Jernbaner i Jylland. Man regner med 14 Tilfælde i det sidste Vagtdøgn. Det nævnes saaledes, at Kommandostationen i Bramminge og to Kommandostationer i Esbjerg skal være sprængt i Luften, endvidere er nogle Sporskifter i Fredericia sprængt.

Voldsmand afstraffet paa Stedet. Københavns Vagtværn blev i Aftes alarmeret fra Baggesensgade 25, hvor en Dreng paa Gaden var blevet overfaldet af en beruset Voldsmand. Da Vagtværnet kom til Stede, var en stor Menneskemængde i fuld Gang med at afstraffe Voldsmanden. Vagtværnet befriede Manden og satte ham ind i Vognen, medens Lederen af Udrykningsholdet foretog Afhøring af Drengen i en tilstødende Butik. Menneskemængden omkring Bilen begyndte efterhaanden at indtage en truende Holdning. Pludselig trak Manden en Revolver frem. og skød op gennem Bilens Loft. Derefter gik han ud af Vognen og ind paa Forsædet til Chaufføren, hvem han truede til at køre. Det lykkedes imidlertid for Chaufføren inden Starten at tage Revolveren fra Manden. Da Menneskemængden saa denne Episode, trak de Manden ud af Vognen for endnu en Gang at afstraffe ham. Lederen af Udrykningsholdet kom nu til Stede og gav Byvagterne Ordre til at benytte Stavene. Det lykkedes da ogsaa at faa den anholdte fri af Menneskemængden. Under Kørslen til Vagtværnets Hovedstation fortalte den anholdte, at han var Medlem af Vaaben SS, men han vilde ikke opgive sit Navn eller vise noget Legitimationskort. Vagtværnet tilbød, da det efterhaanden stod klart, at Manden havde Forbindelse med den tyske Værnemagt, at lade ham gaa, hvilket han dog afslog. Udenrigsministeriet blev underrettet, og Manden blev senere hentet af Gestapo. - Det er fra anden Side oplyst, at den anholdte i de sidste Dage har forbrudt sig over for flere Smaapiger. Han er Dansker.

Sabotørerne kørte med Kanonerne. En Lastbil fra Dansk Industri-Syndikat i Frihavnen blev i Gaar Formiddags standset af en halv Snes Sabotører. Det skete ved Flaskekroen paa Køgevej. Paa Vognen var 6 tyve-Millimeters Kanoner, som skulde ud til Mosede Batteri. Sabotørerne har aabenbart været helt inde i Hensigten med Transporten, for de spurgte, om "Skyde-Søren" (en Mand, der skulde indskyde Kanonerne) var med. Svaret var benægtende, men det oplystes, at han kom snart efter. Sabotørerne lod Bilen holde paa Vejen og satte sig roligt til at vente, mens de stadig holdt Mandskabet under Bevogtning. 45 Minutter efter kom "Skyde-Søren" sammen med to tyske Officerer. Ogsaa denne Bil blev holdt op, Tyskerne maatte forlade Vognen, hvorpaa Sabotørerne


385

kørte bort med begge Bilerne og Kanonerne. Det er ikke ganske klart oplyst, om "Skyde-Søren" blev taget med.

Rekonvalescenthjem beslaglagt. Marineintendantur Dienststelle har udstedt Dekret om Beslaglæggelse af Københavns Kommunes Rekonvalescenthjem ved Frederiksværk (Skjoldborg).

Stor tysk Nybygning ødelagt. Paa Odense Staalskibsværft er en stor tysk Nybygning til "Hansa" blevet ødelagt Natten til Tirsdag. Ved 2-Tiden trængte en Snes bevæbnede Sabotører ind paa Værftets Omraade og anbragte 2 store Bomber i Skibet, der laa ved Monterings-Kajen og var omtrent færdig til Aflevering. Bomberne var anbragt baade midtskibs og i Agterstavnen. Ved Eksplosionerne blev Skibet totalt raseret og sank i Løbet af ganske kort Tid. Skibet var paa 5000 Tons, og dets Værdi efter Anskaffelsessummen var 2 Mill. Kr.

Arresterede. I Aalborg har Gestapo anholdt Jørgen Evald Bramskov Jensen, Danmarksgade 13, Nikolaj Christian Øhlholm, Maren Turisgade 1, og Sylvest Kornerup-Petersen, Gandrup. - I Sønderborg er yderligere arresteret Maskinbygger Georg H. Larsen (f. 1920), Frisørsvend Peter Christensen (f. 1921) og Arbejder Jørgen Hansen Elnef (f. 1913).

Færgetrafiken. Tirsdag Aften blev Færgetrafiken Helsingør-Helsingborg genoptaget.

Københavns Brandvæsen havde det sidste Vagtdøgn 57 Ambulanceudrykninger, deraf en Del til Enghavevej, Istedgade og Vesterbrogade i Anledning af de i det foregaaende omtalte Episoder.

Frederiksberg Brandvæsen og Vagtværn: Intet særligt at berette.

Gentofte Vagtværn meddeler, at der i Nat er forøvet Hærværk i Skovriderkroen, Møbelbetræk er skaaret i Stykker, Inventar ødelagt etc.

Provinsen.

Aarhus: Blandt de omkomne ved Bombardementet af Universitetet er en ung Haderslev-Pige, Frk. Elly Weiss, der tilhørte en nazistisk Organisation. Hun var indtil fornylig beskæftiget i Berlin.

Paa Østergades Hotel (den tyske Ortskommandantur) holdtes Søndag Eftermiddag en Sørgehøjtidelighed over Flyverangrebets tyske Ofre.

Aalborg: Som tidligere meddelt blev foruden Kartotekskortene i Folkeregistret ogsaa Fotokopier af Registerkortene ført bort. Dette er gaaet til paa den Maade, at to revolverbevæbnede Mænd holdt Kommunaldirektøren op og krævede udleveret Nøgler til Boxen med Mikrofotografierne. Der maatte tilkaldes en Funktionær med Nøglerne, men det


386

skete ganske ubemærket i Telefonen. Den ene af Mændene krævede. saa en Assistent med til Landmandsbanken for at aabne Boxen. Uden for Administrationsbygningen ventede den tredie Revolvermand. Turen gik nu til Landmandsbanken, hvor Assistenten fra Kommunekontoret bad om at faa Boxen aabnet. Dette formede sig derfor som en almindelig Ekspeditionssag, og i Løbet af et Øjeblik havde de to Revolvermænd faaet udleveret Mikrofilmene, der findes paa Ruller og ikke fylder ret meget. De forsvandt straks med Byttet, og Assistenten gik tilbage til Kontoret, hvor Kommunaldirektøren havde været holdt op af den ene af Revolvermændene, indtil han var sikker paa, at Bortførelsen var afsluttet.

Varde: Som tidligere meddelt er en Del af Byens Borgere blevet arresteret, efter at der, som det hed, var forøvet Attentat mod en 16-aarig Dreng i tysk Tjeneste. De arresterede er dog alle kommet paa fri Fod igen. Det viser sig nu, at Drengen selv har forøvet "Attentatet", idet han har skudt sig i Hovedet med et Jagtgevær. Han havde meldt sig frivilligt til Tjeneste paa Østfronten. Han blev dog ikke værre medtaget ved "Selvmordsforsøget", end at han nu af Tyskerne er blevet afsendt til militær Uddannelse.

 

Torsdag den 9. November 1944.

Københavns Vagtværn blev i Aftes kaldt til Trianglen, hvor nogle civile tysktalende Mænd gik og skød med Revolver. Vagtværnets Folk slog Revolveren fra den ene, som var beruset, og tog ham med hen til Udrykningsvognen, men da der i det samme kom uniformerede Tyskere til Stede paa Pladsen, kørte Vagtværnet straks bort med den anholdte uden at tage sig af de øvrige Revolvermænd. Den anholdte blev straks overført til Vestre Fængsel, hvad man gav det tyske Kriminalpoliti Meddelelse om, da der herfra senere blev stillet Krav om Udlevering af Manden. Vagtværnet blev senere paa Aftenen ringet op og meddelt, at Skydningen fortsattes paa Trianglen, og at der skulde være nogle saarede. Der blev ligeledes anmeldt, at nogle Folk var frataget deres Ejendele og Legitimationskort, men da Vagtværnet vidste, at der var tysk Politi derude, foretog man sig intet.

I Aftenens og Nattens Løb var der atter Skyderi paa Vesterbro, men Ambulancerne har ikke haft Udrykninger i den Anledning, saa man er afskaaret fra at faa nøjagtige Oplysninger om, hvad der virkelig er passeret. Ligeledes meldes om Skyderi paa Nytorv-Gammeltorv, men heller ikke hertil har der været Ambulanceudrykninger.

To Dræbte identificerede. De to Mænd blandt de Dræbte paa Enghavevej, som førtes bort af danske Ambulancer, var Brødre. Den ene, C. T. Christensen, var hjemmehørende i Roskilde, men var paa Besøg


387

hos sin Broder, Svend Aage Christensen, Palnatokesgade 2. Den ud for Dannebrogsgade Nr. 3 dræbte Mand er identificeret som Kontrollør Hansen, Vesterbrogade 69.

Anholdelse paa Statistisk Kontor. Det tyske Politi indfandt sig Tirsdag paa Statistisk Kontor i Hans Nansens Gaard og anholdt Fru L. Silvio Fugl, desuden medtog man en Kontormedhjælper og en Assistent, som dog senere paa Dagen blev frigivet, medens de tyske Politifolk erklærede, at der var Grundlag for at tilbageholde Fru Fugl.

Frue saaret paa Vesterbros Torv. I Ejendommen Gasværksvej 5 blev der ved 14-Tiden Onsdag foretaget en Razzia, hvorunder Tyskerne skal have fundet en Del Hjælme etc. Fire Personer blev arresteret, mens een undslap. En Tysker forfulgte Flygtningen og affyrede nogle Skud. Et af disse ramte en Fru Ester Severinsen, Vigerslevvej 287 A, da hun vilde stige op i en Linie 16 paa Vesterbros Torv. Hun blev saaret i højre Laar og førtes til Kommunehospitalet.

Kørt ud i Fælledparken og plyndret. Da Per Steenberg Petersen, Tranevænget 10, ved Midnatstid var paa Vej hjem og befandt sig ud for den gamle Politistation paa Hellerupvej, anraabte han en Bil i den Tro, at det var en Hyrevogn. Bilen standsede ganske rigtigt, men ud steg en Mand med en Revolver og beordrede Hr. Steenberg Petersen til at stige ind. I Forvejen var der to Personer inde i Vognen. Selskabet talte gebrokkent. Bilen kørte herefter ind i Fælledparken, hvor Steenberg Petersen blev taget ud og ført hen til et Træ i Nærheden af en lille Sø. Man spurgte ham, om han ønskede at blive fundet i Søen den næste Morgen, skudt gennem Hovedet. De tre Revolvermænd plyndrede ham herefter for Overfrakke, Jakke, Ur, Penge (ca. 25 Kr.), og hvad han iøvrigt havde paa sig af Værdigenstande. Senere paa Natten gjorde Hr. Steenberg Petersen Anmeldelse til Gentofte Vagtværn.

Røvet 4.000 Kr. i Bank. Onsdag Eftermiddag foretog fire Mænd, udstyret med Maskinpistoler, et Røveri i Folkebankens Aalholm-Afdeling, Valby Langgade 221. Det lykkedes Bankbestyrer Garny at kaste en Skræmmepistol mod en af de store Spejlglasruder, som knustes. Herved samledes der Opløb udenfor, der gjorde Røverne nervøse; de opgav en Undersøgelse af Boxene og indskrænkede sig til at forsvinde med Kassen, der indeholdt ca. 4.000 Kr. De gik op i en mørk Bil, som holdt ved Fortovskanten, og kørte bort.

Hentet Sabotage-Vagtens Revolver. I Aftes ringede to Mand paa hos Svend Bech, Ordrup Jagtvej 26 D. Hustruen lukkede op. Over for hende forlangte Mændene at faa udleveret Svend Bechs Revolver (Sv. B. er Sabotagevagt i Always Radio). Fruen udleverede Revolveren, men an-


388

meldte straks Episoden til Gentofte Vagtværn. Det lykkedes ogsaa Vagtværnets Folk at spore den ene af Mændene op, men da han truede med sin egen Revolver, kunde man intet udrette.

Bibliotekets Skrivemaskine fjernet. For nogle Dage siden kom en revolverbevæbnet Mand med Maske ind paa Kommunebiblioteket Vangedevej 33, hvor han holdt de to tilstedeværende Damer op og gik med Skrivemaskinen. Inden han gik, fik Damerne Besked om ikke at anmelde Sagen før efter to Dages Forløb, da de ellers vilde blive skudt. Derfor har Damerne først nu givet Meddelelse om Maskinens Fjernelse.

I Gentofte er der i Nat begaaet 5 Indbrud, deraf 3 i Guldsmedeforretninger og 2 hos Buntmagere.

Frederiksberg Vagtværn har i Nat anholdt 5 Tyve, som tidligere har begaaet Indhrud, 3 af dem har bestjaalet en Frimærkehandel paa Roarsvej.

Københavns Brandvæsen havde i det sidste Døgn 63 Ambulanceudrykninger.

Af Skudepisoderer hos Brandvæsenet kun registreret det ovenfor omtalte Tilfælde paa Vesterbros Torv.

Luftangrebet paa Universitetsbyen i Aarhus. Fra tysk Side bekræftes, at Pastor Sandbæk skal være dræbt under Luftangrebet paa Universitetsbyen. Ligeledes er dræbt en Broder til Kommunisten Thøgersen. Det hævdes ligeledes fra tysk Side, at det ikke har været muligt at finde Legemsdele i Ruinerne, hvormed man kunde identificere de paagældende.

De tre Arkitekter er i god Bedring og vil formentlig kunne udskrives i Løbet af kort Tid, Arkitekt C. F. Møller i Løbet af et Par Uger. Den tidligere Meddelelse om, at C. F. Møller var haardt medtaget, viser sig heldigvis at bero paa en for pessimistisk Bedømmelse.

To Minestrygere sænket. Et Hold Sabotører har sænket to Minestrygere paa Svendborg Skibsværft. Den første Eksplosion fandt Sted Onsdag Aften ved 18-Tiden, den anden ved Midnat. Det ene af Fartøjerne var en Nybygning, medens det andet Skib er blevet sænket engang tidligere og netop nu var blevet færdigrepareret paa Værftet.

Jernbanesabotage. Togkontoret meddeler, at der Natten mellem Onsdag og Torsdag er foretaget Sprængning af Hjertestykket i Indgangssporskiftet paa Fredericia Station. Paa Aarhus-Hesselager-Linien er begge Spor blevet sprængt et bestemt Sted. Bramminge Stations Kommandopost er blevet totalt ødelagt ved Bombeeksplosion, hvorunder en tysk Soldat blev dræbt og en anden saaret. Paa Esbjerg Station er Post


389

I og II fuldstændig ødelagt. Der er sket ialt 14 Sprængninger af Sporskifter og i Spor. Desuden er Nordre Vandtaarn væltet, og Kedelhuset ved Søndre Vandtaarn ligeledes væltet, saaledes at Vandtagning i Esbjerg er umulig. Da Vandtaarnet i Bramminge tidligere er ødelagt, kan Maskinerne heller ikke tage Vand her. Toggangen fra Esbjerg er som Følge af disse Sabotagehandlinger delvis lammet.

Torsdag Morgen meddeler Togkontoret fra 2. Distrikt: Aarhus Ø-Lystrup, paa Grund af formodet Sabotage har Toggangen været indstillet fra Kl. 22,15. Eftersyn foretoges ved Daggry.

Varde Station, Kl. 22,15, Post 1 og 2 fuldstændig ødelagt ved Bombeeksplosion. Ingen Mennesker tilskadekommet.

Aarhus H-Brabrand, Kl. 0,15 blev begge Spor sprængt mellem Kilometerstenene 113,6-113,9, 4 Sprængninger i nordgaaende Spor og 5 Sprængninger i sydgaaende Spor. 9 Skinner af 30 m-Type skal udveksles. Trafiken ventes genoptaget i Løbet af Formiddagen.

Skern Station. Under den vagthavende Remisearbejders Ophold i Vaskerummet er Kl. 0,45 en Hs-Maskine (Rangerlokomotiv) og en K (gammelt Eksprestogslokomotiv) af uvedkommende kørt i Drejeskivegruben.

Hinnerup-Søften. Kl. ca. 5,00 er der konstateret Sprængninger. Toggangen er indstillet.

Telefon-Bombe. Berlingske Tidende blev Onsdag Aften ringet op af en Mand, som erklærede, at der var anbragt 5 Bomber i Bygningen, og at de vilde eksplodere i Løbet af 2 Timer. Personalet gik i Beskyttelse, medens der blev foretaget en grundig Undersøgelse. Da intet mistænkeligt blev fundet, genoptoges Arbejdet.

Provinsen.

Aarhus: Den 55-aarige Købmand Harald Hagen Jespersen, Ny Munkegade 34, er blevet dræbt ved et Skud gennem Nakken. For indtil et halvt Aar siden havde han en Fotohandel i Kattesundet i Horsens. Han var kendt for sin Forbindelse med det tyske Politi. Forretningen i Horsens havde han solgt, fordi hans Ruder flere Gange var blevet knust.

- En ung Mand kastede Tirsdag Eftermiddag nogle Sprængkapsler mod en tysk Bil paa Banegaardspladsen. Han blev opdaget af Banegaardsvagten, som begyndte at skyde efter Manden midt gennem Trafiken. Der forlyder dog intet om, at nogen er blevet saaret. Den unge Mand blev paagrebet af Tyskerne og ført bort.

- Onsdag Aften skete en Eksplosion i et mindre Blik-Pakhus i Nordhavn. Skaden var dog kun ringe. Samme Aften eksploderede en Bombe i et andet Pakhus i Nordhavnen, Et Par Kraner blev sat ud af Funktion og en Maalerinstallation ødelagt.


390

Aalborg: Efter sikkert Forlydende skal Kommunaldirektør Thomsen, Aalborg, Onsdag Morgen være blevet anholdt af det tyske Sikkerhedspoliti.

Herning: Natten til Onsdag eksploderede 3-4 Bomber i W. Johansens Maskinfabrik i Smedegade. Drejebænke og en Motor blev fuldstændig ødelagt. Værkstedsbygningen raseredes iøvrigt fuldstændigt ved Brand.

Haderslev: I Arbejdsfeltet Nord for Haderslev angreb et Hold Sabotører Søndag Aften de tyske Vagtposter ved Gravkoen. Der udveksledes Skud, og en tysk Soldat blev dræbt, medens 3 andre saaredes. Saa vidt vides, blev ingen Sabotører saaret. Det menes, at Gravkoen, paa hvilken der blev anbragt Bomber, som eksploderede, vil være repareret i Løbet af nogle Dage.

Odense: Lidt før Midnat Onsdag Aften trængte 5-6 Sabotører ind paa Skandinavisk Motor-Compagni, overmandede Sabotagevagterne og tiltvang sig udleveret Nøglen til en Garage, hvori der stod en stor tysk Dieselmotorlastvogn. Der blev anbragt Bomber i Vognen, som ved Eksplosionen fuldstændig ødelagdes.

Næstved: Da et Godstog ved 20,30-Tiden Onsdag Aften var paa Vej fra Havneterrainet til Banegaarden, blev det ud for Brotorvet standset af tre maskerede Mænd, der svingede med en Lygte. Personalet blev tvunget til at koble Lokomotivet fra, og medens den ene Revolvermand holdt Personalet i Skak, anbragte de to andre flere Bomber i en Godsvogn, hvorefter alle tre fjernede sig. Et Øjeblik efter lød en kraftig Eksplosion, hvorved Vognen blev totalt ødelagt. Adskillige Ruder i Omegnen blev knust. Vognen var lastet med Maskindele fra A/S Dansk Jernvare-Industri til Firmaet Johannesen & Lund, Godsbanegaarden.

 

Fredag den 10. November 1944.

Razzia i Nyhavn. Det tyske Politi foretog Onsdag Aften en større Razzia i Nyhavn. Det Omraade, der indbefattedes af Razziaen, blev oplyst af store elektriske Projektører, derpaa afsøgte Politifolkene alle Beværtningeerne. Man undersøgte først og fremmest, om Gæsterne var i Besiddelse af Vaaben. Folk, der ikke var i Besiddelse af Legitimationskort eller Folk, der var subsistensløse, samt et Par Sømænd, der bar Vaaben, ialt en Snes Personer, blev kørt bort.

Mordforsøg? Torsdag Eftermiddag ringedes der paa Døren til en Lejlighed i Østrigsgade 10, hvor en ung Mand, Bud Sofus Nielsen, Gullandsgade 33, lukkede op. Udenfor stod en Mand, der skød paa ham og ramte i venstre Laar. Den saarede Sofus Nielsen blev kørt til Sundby


391

Hospital, hvor iøvrigt nogle Sommerfolk senere har været for at afhøre ham.

Trusel mod Vagtværnet. En Udrykningsvogn fra Københavns Vagtværn blev Torsdag Aften overhalet af en Bil med Sommerfolk i Vestervoldgade-Stormgade-Krydset. Sommerfolkene bebrejdede Vagtværnet, at deres Bil ikke var særligt afmærket, saafremt dette ikke skete, vilde man fremtidig kunne risikere, at der blev skudt efter Vognene uden Varsel. Vagtværnets Folk ønskede en Henvendeise gennem kompetente Myndigheder. Senere paa Aftenen indfandt de samme Sommerfolk sig paa Hovedstationen og gav samme Besked.

En Bølge af Jernbanesabotage. I de sidste Døgn er der foretaget en Række Sabotagehandlinger mod jydske Jernbaner og navnlig mod den østjydske Længdebane. - Mellem Aarhus og Brabrand skete der paa et bestemt Sted Sprængning i begge Spor, Trafiken kunde dog genoptages ved 13-Tiden om Torsdagen, men ved Daggry sprængtes begge Spor igen mellem Søften og Hinnerup. Her skal 3 Kurveskinner og 10 30-m Skinner udskiftes. Fra Aarhus sydpaa indtraf atter Torsdag Formiddag en Del Sprængninger mellem Aarhus og Hesselager, saaledes at alle Forbindelser blev afbrudt. Paa Odderbanen skete en Sprængning ved Maarslet, hvorved Trafiken blev afbrudt for en kortere Periode. Endelig skete Natten til Torsdag ud over de allerede meddelte Sabotager et Uheld paa Linien mellem Sæby og Frederikshavn ved Understed, hvor et Godstog med tyske Vogne afsporedes, fordi der manglede en Skinne. Lokomotivet og de tre forreste Vogne væltede. Den materielle Skade er stor, men ingen Mennesker kom til Skade. Linien er blokeret indtil videre.

Torsdag Eftermiddag indtraf 6 Sprængninger paa Strækningen Hinnerup-Hadsten. Og der er senere hørt nye Detonationer. Paa Hasselager-Hørning Linien hørtes Torsdag Aften flere Sprængninger. Paa Aalborg Station sprængtes Hjertestykkerne i de to Indgangssporskifter fra Nord, hvorfor Trafiken til og fra Nord er indstillet. Paa Linien Herning-Stilling-Skanderborg er hørt et stort Antal Sprængninger. Det samme er Tilfældet paa Vester Hassing-Langholt Strækningen.

Fredag Morgen giver Togkontoret følgende Oversigt over Sabotagehandlingerne:

Aarhus-Frederikshavn: Paa Strækningerne Aarhus-Brabrand og Søften-Hinnerup er nu venstre Spor farbart. Strækningen Hinnerup-Hadsten: Venstre Spor farbart ved langsom Rangering, Trafiken indstillet til Kl. 3,35 paa Grund af formodet Sabotage. Ellidshøj-Svendstrup: Kl. 23,35 en Sprængning, en Skinne skal udveksles. Svendstrup-Skalborg: en Sprængning Kl. 23,35 i venstre Spor; der kan rangeres forsigtigt over Sprægningsstedet. Aalborg Station: venstre Spor mod Nørre Sundby far-


392

bart fra Kl. 3,30, højre ikke farbart. Tystrup-Brønderslev: KL. 2,00 fire Sprængninger, fire Skinner skal udveksles. Hastrup Station: Kl. 3,00 Sprængninger, Skadens Omfang endnu ikke kendt. Frederikshavn Station: Kl. 1,25 fem Sprængninger umiddelbart syd for Stationens Indkørselssignal, Skadens Omfang endnu ikke kendt.

Aarhus-Fredericia: Hasselager-Hørning: Skadens Omfang: Tre Sprængninger i nordgaaende Spor. Tre Skinner skal udveksles. Hørning-Stilling: Begge Spor sprængt to Steder. Fire Skinner skal udveksles. Nordgaaende Spor ventes farbart Kl. 7 ved langsom Fart. Stilling-Skanderborg: Begge Spor farbare. Skanderborg Station: Paa Grund af Telefonbombe var der Trafikstandsning Kl. 23,10-0,40.

Herefter er der paa den jydske Østbane Fredericia-Aarhus formentlig et Spor farbart fra Kl. 7,00.

Alken-Skanderborg: Trafiken indstillet Kl. 22,40-0,45 paa Grund af formodet Sabotage.

Aarhus-Lystrup (Grenaabanen): Trafiken endnu ikke genoptaget. Reparationen afbrudt Kl. 4,30, da en endnu ueksploderet Bombe blev fundet.

Nørager-Elested: Kl. 24 fandtes syv ueksploderede Bomber. Trafiken endnu ikke genoptaget.

Skals-Møldrup: Kl. 6,44 fundet en ueksploderet Bombe ved Nørdam. Trafiken endnu ikke genoptaget.

Episoden i Bagerforretningen. Om det i Morgenbladene omtalte Attentat i en Bageriforretning paa Gl. Kongevej kan yderligere oplyses, at den saarede Ekspeditrice, Inge Mortensen, blev ledsaget af sin Kæreste, en tysk Soldat, i Ambulancen. Der er Mulighed for, at der ligger personlige Motiver bag Attentatet.

Frederiksberg Vagtværn meddeler, at der ved et Indbrud hos Holger Sørensen & Co., Thielesvej, er bortfjernet to Skrivemaskiner.

Frederiksberg og Gentofte Brandvæsen og Gentofte Vagtværn har intet at meddele.

Provinsen.

Odense: Onsdag Aften blev den 44-aarige Provisor Ulrik Dircks, Svane-Apoteket, skudt ned uden for sit Hjem, Fruens Bøge. Han blev ramt bagfra af flere Skud og dræbtes paa Stedet. Den afdøde Provisor efterlader sig Hustru og en ung Datter. Han deltog ikke i det politiske Liv og var iøvrigt almindelig afholdt i Byen.

Torsdag Nat ved 1-Tiden indtraf 6-7 kraftige Bombeeksplosioner i Vestergade og Kongensgade. I Vestergade blev praktisk talt alle Butiks- og Beboelsesruder knust. En af Bomberne var eksploderet ved Fyns Venstreblads Bygning paa Hjørnet af Vestergade og Mageløs. Der skete


393

en Del Skade paa Redaktionen og i Bygningens øvrige Afdelinger. I Kongensgade eksploderede en Bombe ved Fyns Beklædningsmagasin i Nr. 57, ved Radiomagasinet "Radiofon" Nr. 37, og desuden beskadiges Skandinavisk Bogforlag, som har Kontor lige overfor Nr. 37. I Lyskassen til Duzaine-Hansens Korsetmagasin eksploderede ligeledes en Bombe, og Forretningen blev fuldstændig ødelagt, ligesom der skete Skade paa Forretningerne overfor. Ved Svaneapoteket var der ligeledes anbragt en Bombe i Lyskassen, og der anrettedes store Ødelæggelser paa Apoteket. Lageret i Kælderen blev ødelagt, og desuden beskadigedes Instrumenter og Medikamenter i Ekspeditionslokalet. Ved Ulsteds Herreekviperingsforretning paa Hjørnet af Staalstræde eksploderede ligeledes en Bombe i Lyskassen. Ogsaa her anrettedes stor Skade paa Lageret. Saa vidt man har kunnet faa konstateret, er ingen Mennesker kommet til Skade.

Torsdag Aften blev Mekaniker Thuesens Værksted i Kværndrup ødelagt, idet der kastedes en lille Bombe og nogle Haandgranater derind. Mekanikeren, der var bevæbnet, skød efter de Fremmede. Senere paa Aftenen beordrede en halv Snes revolverbevæbnede Mænd, utvivlsomt de samme, Beboerne i Ringes Hovedgade til at gaa i Beskyttelsesrummene. I Fortsættelse heraf blev Sabotagevagten i Bilfirmaet V. Fehr & Co.s Filial overmandet. Der blev lagt 3 Bomber i Værkstedet og Garagen. Ved Eksplosionen gik Bygningen op i Luer, og fire store tyske Biler, som var indleveret til Reparation, blev ødelagt.

Murersvend Svend Petersen, Klostervej 16, Odense, er død efter to Skudsaar. Han blev den 9. September ramt af Skudene ud for sin Bopæl. Det menes at dreje sig om Vaadeskud, affyret af en tysk Soldat, der stod paa Vagt ved Jernbanegades Skole.

Svendborg: Natten til i Gaar hjemsøgtes den indre Bydel i Svendborg af Bombeeksplosioner, som i hvert Fald har krævet eet Menneskeliv. Eksplosionerne fandt Sted i Svendborg Skotøjsmagasin, i "Vinhuset" og hos Manufakturhandler Eghoff i Møllergade. Skotøjsforretningen kom i Brand, og hele Ejendommen gik op i Luer. Herunder omkom en af Beboerne, den 80-aarige Fru Hansen. Desuden savnes endnu en Person.

Torsdag Aften forøvedes et Dobbeltmord paa Hjørnet af Nordre Havnevej og Nyvej (Svendborg). Den 33-aarige Sadelmager Einar Peteresen fra Lunde og den 30-aarige Slagtermester Harald Maust fra Skaarup var sammen med en Dame paa Vej til den østlige Bydel, da de af ukendte Gerningsmænd blev skudt ned og dræbt paa Stedet.

Kolding: Der ventes i Løbet af nogle faa Dage yderligere Indkvartering, og i den Anledning har Tyskerne forlangt at faa Kolding højere Almenskoles store nye Bygning udleveret. Beslaglæggelsen af denne Skole betegnes som en Katastrofe for Skolevæsenet. I Forvejen disponerer


394

Tyskerne over 4 af Byens 5 Skolebygninger samt over Teknisk Skole. Det vil herefter blive umuligt - selvom man tager en Række større Dagligstuer i Brug - at gennemføre Undervisningen for Folkeskolen, Mellemskolen og Teknisk Skole.

Randers: Onsdag Aften tilegnede nogle revolverbevæbnede Mænd sig Politiets 3 Udrykningsvogne. Lidt efter at Vognene var fjernet, modtog Falck-Stationen Meddelelse om, at et voldsomt Slagsmaal var i Gang, hvorfor man rykkede ud. Da Udrykningsvognen naaede til Krydset ved Nørre Boulevard-Mariagervej, hvor Slagsmaalet foregik, rykkede Falck-Mændene frem for at splitte de ti deltagende Mænd. Men pludselig hørte Slagsmaalet op, og alle Deltagerne trak som paa Kommando Revolverne frem og holdt Falck-Mændene op. De satte sig i Besiddelse af Udrykningsvognen og opfordrede Falck-Mændene til at forsvinde. Revolvermændene har erklæret, at Vognene senere vilde blive leveret tilbage.

 

Lørdag den 11. November 1944.

Vaabenrazzia i Møbelopbevaringsmagasin. Natten til den 9. November blev Vægteren, der tilser Møbeltransportfirmaet "Danmark"s Ejendom, Valdemarsgade 17, sammen med to Vægtere, der tilser Havemanns Magasiner paa Vesterbrogade, holdt op af en Snes revolverbevæbnede Mænd, som senere viste sig at tilhøre Kaptajn Sommers Vagtkorps. Vægterne blev ført ned i Kælderen, hvorefter alle Døre til Hovedbygningen blev brudt op og alle de opbevarede Partier af Varer gennemsøgt, saaledes blev alle Kasser brækket op. Der synes kun at være fjernet et Radioapparat. Vagtværnet, hvortil der er indgivet Anmeldelse, mener, det har drejet sig om en Vaabenrazzia, og at man maa være forberedt paa lignende Undersøgelser i andre Opbevaringsmagasiner.

Vagtværnet kørte Røverne ned. Fredag Aften blev Københavns Vagtværn kaldt til Strømpeforretningen Kronprinsessegade 2, hvor et Par revolverbevæbnede Mænd forsøgte at trænge ind i Forretningen, men da Vagtværnet ankom, var Røverne forsvundet. Imidlertid kunde en Herre, som netop var nede for at tømme sin Skraldespand, meddele, at en Person var styrtet forbi ham op ad Køkkentrappen. Oppe paa 5. Sal traf man ganske rigtig en Mand, som spurgte Vagtværnets Folk, hvad de skulde her. Da de fortalte, at de tilhørte Vagtværnet, bad Manden dem skyndsomst forsvinde, da han ellers vilde skyde. Han pegede paa Vagtmandskabet med sin Pistol, saa Ordren var ikke til at misforstaa. Røveren fulgte efter Vagtværnets Folk ned ad Trappen, og da han naaede ud ad Gadedøren, satte han i fuldt Løb op ad Købmagergade til Klareboderne. Vagtmandskabet raabte til Chaufføren i Udrykningsvognen, at han skulde køre efter Manden. Under Flugten affyrede Røveren to Skud, hvoraf det ene ramte Vognen i højre Side, han løb derefter over i ven-


395

stre Side af Gaden, hvor det lykkedes Chaufføren at ramme ham med Forskærmen. Endnu før man fik Manden samlet op fra Fortovet, kom en tysk Patrulje og spurgte Chaufføren, om det var ham, der havde beskudt Manden. Da Tyskerne havde faaet Sagens Sammenhæng, fik Vagtværnet Lov til at køre Røveren til Kommunehospitalet. Paa Hospitalet blev Mandens Klæder undersøgt og hans Papirer taget i Forvaring. Senere kom Schalburgkorpset til Stede og præsenterede sig som det danske Politi. Efter nogen Forhandling blev der dog Enighed om, at Manden tilhørte Vagtværnet, men Vagtværnet maatte give Løfte om, at der blev stillet Vagt ved Røveren, saa længe han befandt sig paa Hospitalet, hvilket ogsaa sker. Røveren er Montør Emil Lange Nielsen, Blaagaardsgade 4 D.

Ambulancebil sprængt i Luften. I Aftes ved 21-Tiden kom 3 Mænd ind paa Zonens Redningskorps Station, Bernstorffsvej 154, og bad om at faa en Ambulance. Der var kun en Vogn tilbage, og den skulde netop rykke ud. Der blev sagt, at den vilde være tilbage om en halv Times Tid, og de 3 Mænd vilde saa afvente Tilbagekomsten. Da Ambulancen kom tilbage, beordrede de den kørt 200 Meter ned ad Svalevej. De lagde saa 3 Bomber under Vognen og sprængte den i Luften. Man staar ganske uforstaaende over for Episoden.

Mislykket hold up paa Klampenborg Station. Kl. 22,15 Fredag Aften blev en Mappe stukket ind gennem Billethullet paa Klampenborg Station, og den vagthavende Trafikassistent Arnbo fik Besked om at lægge Stationens Pengebeholdning i Mappen, og at det skulde ske hurtigt. Manden udenfor stak samtidig en Revolver frem mod Trafikassistenten, der imidlertid sprang til Side og derved kom uden for Skudvidde. Trafikassistenten ringede til Vagtværnet og satte samtidig Højttaleren i Gang. Røveren blev aabenbart bange og forsvandt uden at faa Mappen med. Da Vagtværn et ankom til Stationen, saa man en Bil køre bort i stærk Fart. Man formoder, at det er den af Røveren benyttede.

Plyndret. Harald Pallesen Hansen, der er ansat i Livsforsikringsaktieselskabet "Hafnia", og som bor Ærenprisvej 1, blev i Aftes holdt op paa Hjørnet Lyngbyvej-Dalsvinget. Han blev frarøvet 240 Kr. og hvad han iøvrigt havde paa sig af Værdigenstande.

To Biler fundet. Paa Ordrup Jagtvej ud for Ejendommen Nr. 42 D er der fundet en Personbil A 16999. - Endvidere er der paa Hjørnet af Svanemøllevej og Callisensvej fundet en Bil, som muligvis er den forsvundne Vogn fra Arbejdsministeriet.

Frederiksberg Vagtværn blev Fredag Aften kaldt til Lorry, hvor en Mand havde truet med at skyde Inspektøren, fordi han ikke kunde faa anvist en Plads. Manden blev anholdt, men det viste sig, at han ikke havde noget Skydevaaben paa sig.


396

Københavns Brandvæsen havde i det sidste Vagtdøgn 70 Ambulanceudrykninger, ingen i Anledning af særlige Begivenheder.

Razzia i Ny Østergade. Fredag Formiddag foretog tysk Politi med fire Biler en Razzia hos Tandlæge Balling Nielsen, Ny Østergade 9. Razziaen foregik under stærk Skydning, og der menes at være en Del Arresterede fra Tandlægens Lejlighed. Ingen danske Ambulancer var i Virksomhed.

Tysk Vagt ved Købmagergades Telegrafstation. Telegrafstationen i Købmagergade blev før 19. September bevogtet af dansk Politi, derefter er Vagten overtaget af Telegrafvæsenets egne Folk. Nu har Tyskerne krævet at deltage i Bevogtningen, hvilket man har sat sig imod fra dansk Side, og Forhandlinger i Sagen foregaar. Tyskerne har imidlertid allerede udsat Vagtposter, hvilket Fredag gav Anledning til Rygter om en Undersøgelse paa Postkontoret, - dette er imidlertid ikke inde under Vagtordningen.

Fra Vestre Fængsel til Frøslev. I de sidste 8 Dage er ca. 60 Personer overført fra Vestre Fængsel til Frøslev. Blandt de overførte nævnes: Læge Svend Bostrup-Thomsen og hans Broder, der ogsaa er Læge, og som har siddet i Vestre Fængsel over et Aar. Endvidere Tandtekniker Leo Kæraa, Aarhus, Undervisningsassistent Aksel Foght, Aarhus, Aage Toft, Aalborg, Søstrene Aase og Else Ulrich, Frederik Castenskjold, Tage Fynboe, Børge Juel-Christensen. og Johannes Loft.

Jernbanesabotagen. Den østjydske Længdebane fik praktisk talt hele Driften retableret i Løbet af Fredagen, dog skete der en Standsning syd for Aarhus om Aftenen. Man havde Formodning om, at der var udført Sabotage, men ved Midnatstid kunde Trafiken genoptages, da man ikke havde fundet noget mistænkeligt. Syd for Aalborg blev Trafiken ogsaa afbrudt Natten til Lørdag. Iøvrigt foreligger følgende detaillerede Beretning fra Togkontoret:

Aarhus nordpaa: Aarhus-Brabrand kan befares begge Spor. Søften-Hinnerup: venstre Spor blev først farbart Kl. 17,50. Hinnerup-Hadsten: venstre Spor blev farbart Kl. 19,25 Ellishøj-Svendstrup: Strækningen blev atter farbar fra Kl. 11,10, men Kl. 3,10 Natten til Lørdag fandt nye Sprængninger Sted. Skadens Omfang endnu ikke bekendt. Strækningen Svendstrup-Skalborg kom i Gang paa begge Spor Kl. 16,00, ligesom Strækningen Aalborg-Nr. Sundby var normal tidligt paa Eftermiddagen. Tylstrup-Brønderslev var farbar allerede fra Kl. 8,30. Derimod skulde paa Hestrup Station 1 Sporskifte og 3 Skinner udskiftes, Stedet blev farbart Kl. 15,10. Paa Strækningen Frederikshavn-Kvissel var der Sprængninger paa 12 Steder. 2 Spor blev udskiftet, hvorefter Trafiken


397

med Forsigtighed kunde genoptages Kl. 11,45, men endnu 12 Skinner maa udveksles.

Aarhus sydpaa: Aarhus-Fredericia. Kl. 15,40 Fredag skete der Sprængninger paa Strækningen Skanderborg-Stilling, hvor nogle Sveller beskadigedes, Trafiken kunde derefter genoptages Kl. 17,55. Kl. 20,40 blev Trafiken Aarhus-Hasselager indstillet paa Grund af formodet Sabotage Linien undersøgt, intet sket, Trafiken genoptaget Kl. 23,56.

Fredericia-Syd: Fredericia Station, Indgangssporskiftet Syd blev sprængt Kl. 9,50 Fredag, kunde igen befares Kl. 13,50. Fredericia-Taulov, Kl. 10,30 sprængtes begge Spor. Trafiken kunde genoptages paa begge Spor Kl. 15,55.

Grenaabanen. Aarhus-Lystrup: Trafik genoptaget Kl. 16,00 Fredag.

Silkeborg-Resenbro: Kl. 10,03 skete der 4 Sprængninger; der blev udvekslet 6 Skinner, og Trafiken blev genoptaget Kl. 16,00.

Provinsen.

Aalborg: Natten til Lørdag er Byen blevet hærget af en Række voldsomme Eksplosioner, som fandt Sted i Forretningskvarteret omkring Nytorv og Bispensgade. Fællesforeningens Bygning i Bispensgade, som først ramtes, styrtede i Grus. Den næste Eksplosion skete i Kælderen i Jens Bangs Stenhus, hvor Duus' Vinstue har Lokaler. Den tredie Eksplosion skete hos Boghandler Knud Engsig, hvor bl. a. et Lager af Kontormaskiner blev begravet under Ruinerne. Den fjerde Eksplosion indtraf atter i Jens Bangs Stenhus, hvorved en Karnap blev slynget ud paa Nytorv. Ved et Under blev Redningsmandskabet, som allerede arbejdede paa Pladsen, ikke saaret alvorligt, men kun tilføjet lettere Kvæstelser. Den femte Bombe sprang i Bispensgade hos Konfektionshandler Pii og hos Konfektionshandler Kaj Johannesen. Voksmannequiner og Hattestativer blev slynget ud paa Gaden. I en Sidegade i Nærheden fandt man Taxachauffør Peter Larsen, Slotsgade 33, dræbt under en Vindueskarm, som var slynget bort fra Eksplosionsstedet. Restauratør Mouritzens Privatlejlighed, der ligger over for Fællesforeningens Bygning i Bispensgade, blev fuldstændig ødelagt. Selv var Restauratøren ikke hjemme og reddede derved Livet. Den sjette Bombe eksploderede i Schiødt & Mouritzens Magasin, desuden eksploderede endnu en Bombe i Harald Brandts Isenkramhandel. Hele Bispensgade er i Dag til Morgen fyldt med Glasskaar og Murbrokker fra Eksplosionerne. Der er ikke en hel Rude i Gaden, ligesom talrige Ruder i de tilstødende Kvarterer ogsaa er knust. Under Eksplosionerne blev Guldsmed Nielsen i Bispensgade saaret alvorligt i Hovedet, men ellers er ingen blevet haardt saaret.

Aalborg: Ud over Kommunaldirektør Thomsen, der anholdtes i Onsdags, er ogsaa en Sekretær i Kommunaltjenesten, Kolster, blevet tilbage-


398

holdt; de var begge tilsagt til en Afhøring, efter hvilken de blev indsat i Kong Hansgades Arrest

- Gestapo har i Stationsbyen, Arden, i Tirsdags foretaget 5 Anholdelser. Blandt de anholdte, som er ført til Aalborg, er en Kvinde.

Aabenraa: Fra Aabenraa-Sønderborg Amt indberettes, at den d. 27. Oktober arresterede Proprietær H. Witzke, Solbjerggaard, blev løsladt den 2. November, og at den d. 7. Oktober anholdte Ekspedient ved D. S. B., Helmuth Schultz, er løsladt den 27. Oktober. Det indberettes yderligere, at der den 4. November har været Razzia i Tandslet Kommune, hvorunder Købmand Helmut Henningsen, Gaardejer Esben Mathiesen, begge fra Tandslet, og Landbrugsmedhjælper Peter Hansen, Tandsgaard, blev eftersøgt. De paagældende var dog alle fraværende, da Eftersøgningen fandt Sted.

Esbjerg: Den 26-aarige Ejvind Madsen, Nørregade 11, blev Fredag Aften dræbt i Porten til sit Hjem. Man mener, han er blevet forfulgt og indhentet i Porten, hvor der affyredes flere Skud mod ham. Han døde paa Hospitalet.

Odense: Meldingerne fra Odense tyder paa, at Hovedformaalet med Bombningerne i Odense Natten til Fredag var en Ødelæggelse af Fyns Tidendes Bladhus paa Fisketorvet. Kort før Eksplosionerne begyndte, medens man var ved at trykke "Fyns Tidende", samtidig med at man satte "Svendborg Avis", der stadig udkommer her, ankom en Bil med en Del bevæbnede Personer, der overmandede Vagterne og tvang hele Personalet bort fra Bygningen. Det meddeles, at man ved Oprydningen fandt en ueksploderet Bombe i Kælderen, stor nok til at hele Ejendom men, hvor der i Tagetagen sov 10 unge Piger, vilde være blevet sprængt. Andre Forlydender gaar ud paa, at Aktionen mod Bladet blev standset ved en tysk Officers Mellemkomst.

Svendborg: Det menes i Svendborg, at de to dræbte Mænd var Medlemmer af DNSAP og arbejdede for det tyske Politi. Nedskydningen af de to Mænd fandt Sted ca. 3-4 Timer før de omtalte Bombeeksplosioner indtraf. Endnu Fredag Aften var man ikke kommet til Klarhed over, hvorvidt Postassistent Fru Aagaard, der, savnes efter Bombeeksplosionerne, er omkommet. Der regnes dog med, at hun ligger begravet under Ruinerne. Derimod er de to savnede Husassistenter dukket op uskadt. Skaderne ved Eksplosionerne menes at komme op over 1 Million Kroner.

 

Mandag den 13. November 1944.

Natten til Mandag indtraf fire Bombeeksplosioner paa Hovedgaden i Vejle (Torvegade og Nørregade). Eksplosionerne indtraf i London


399

Herremagasin, Engelsk Beklædningsmagasin, Magasin du Nord og Firmaet Toustrup, i hvis Lokaler der ogsaa udbrød Brand. Skaden er meget stor, ikke alene i de fire Forretninger, men ogsaa i tilstødende Ejendomme. Der synes dog ikke at være kommet Mennesker til Skade.

Sprængning af Strandvejsvilla. Villaen Taarbæk Strandvej 40, som det tyske Politi i Lørdags Middags sprængte i Luften, tilhørte Fru Mathilde Heckscher, som for Tiden opholder sig i Sverige. Det tyske Politi anholdt for 14 Dage siden nogle unge Mennesker, som havde boet i Villaen. Det er disse unge Menneskers Færden i Ejendommen, man ønskede at efterfølge med Repressalier af den Art, som bragtes i Anvendelse. Beboerne i de omliggende Ejendomme og Villaer fik Ordre til at lukke Døre og Vinduer op, da en Eksplosion skulde finde Sted. Bombens Virkning var imidlertid saa kraftig, at 3 Naboejendomme beskadigedes stærkt ved Rystelsen, der paa sine Steder delvis ødelagde Etageadskillelserne. Desuden sprængtes en Række Vinduer i Kvarteret trods alle Forsigtighedsregler.

Skovridergaard sprængt i Luften. "Valborupgaard" ved Hvalsø (Skovridergaarden) blev i Lørdags ødelagt ved Sprængning og Brand, som blev foretaget af Schalburgfolk og tyske Politisoldater. Skovrider Krarup, der boede paa Ejendommen, er for nogen Tid siden forsvundet, men hans Søster og 3 unge Forstkandidater, som opholdt sig i Bygningen, blev taget med. Efter at der var foretaget en Undersøgelse, gav man Folkene en Frist til at komme ud, og paa det fastsatte Tidspunkt blev Bygningen sprængt og sat i Brand. Roskilde Brandvæsen, der var blevet alarmeret, standsedes undervejs og fik Maskinpistoler stukket i Maven og Ordre til at køre tilbage. Skovridergaarden blev ødelagt til Grunden. Om der blev fundet noget under Razziaen, vides ikke, men der har tidligere været Razzia her, uden at man havde fundet noget. Ejendommens Ødelæggelse menes imidlertid under en eller anden Form at blive sat i Forbindelse med Vaabentransporter.

Mand og Hustru myrdet. Søndag Kl. 9,45 ringede en lille 3-aarig Pige paa hos Ekspeditionschef Samuelsen, Webersgade 11,3 (København) og fortalte, at hendes Far laa paa Gulvet og sov, og at Moderen ikke var tilstede. Den lille Piges Forældre, Grosserer Axel Nielsen og Hustru, boede paa 5. Sal. Hr. Samuelsen fulgte med Barnet op i Lejligheden og fandt Manden liggende død paa Gulvet, dræbt ved Skud. Under noget gammelt Tøj fandt man Hustruen, som ligeledes var dræbt ved Skud og desuden tilføjet en Mængde Snitsaar paa Hals og Arme. Ved Ligene fandtes to tomme Patronhylstre Kal. 7,65, men ingen Skydevaaben. Der syntes ikke at være fjernet Penge eller Papirer. Vagtværnet sørgede for, at de Dræbte blev kørt til Retsmedicinsk Institut.


400

Sabotage paa Fiat-Fabrikerne. Ved 7,15-Tiden Mandag eksploderede en Bombe i A/S Nordisk Fiat Fabriker, Sturlasgade 14, København. En Del tyske Vogne blev molesteret, og der opstod Brand i en Udbygning. Desuden indtraf flere Smaaeksplosioner. Hovedvirksomheden blev imidlertid ikke nævneværdigt berørt af Eksplosionen og Branden. Sabotørerne havde i Forvejen advaret de Børn, der var paa Vej til Skole.

Sabotage i Sydhavnen. Lørdag Eftermiddag blev der forøvet et Bombeattentat mod Smedeværkstedet, Sydhavnsvej 1, som blev fuldstændig raseret. Der var i Forvejen advaret, saa ingen kom til Skade.

Barak nedbrændt. Søndag Eftermiddag blev Brandvæsenet kaldt til Værnemagtens Barakker paa Artillerivej, hvor der formentlig ved Eksplosion var udbrudt Brand i en af Barakkerne, som iøvrigt tidligere er benyttet af det danske Militær, og hvor der opbevaredes Skydeskiver. Der nedbrændte 150 m Barakbygning.

Razzia under Luftalarmen. Under Luftalarmen Lørdag Aften blev der foretaget Razzia flere Steder i København, navnlig paa Vesterbro.

Branden i Alfred Bergs Væverier. Om den i Dagspressen omtalte Brand mellem 3. og 4. November Klausdalsbrovej 44-52 i Buddinge oplyses, at den antændtes af 5 Sabotører, som trængte ind i Fabriken, forsynet med tre Dunke Benzol. Bygningen selv tog ringe Skade, men der ødelagdes en Del Garn; Skaden anslaas til 100.000 Kr. Det er ikke rigtigt, naar det i Bladene har været nævnt, at der var Vagtmandskab til Stede om Natten, man har anset det unødvendigt at have Sabotagevagter, da Virksomheden aldrig har arbejdet for Tyskerne. Der har ganske vist verseret et urigtigt Rygte om, at der fremstilledes Faldskærme.

Frederiksberg Politistation beslaglagt. Politistationen Howitzvej 30 blev Søndag Morgen beslaglagt af Tyskerne, der flyttede ca. 25 SS-Folk ind i Bygningen.

Vagtværnet under Observation. Hele Søndag Aften har to tyske uniformerede Soldater staaet uden for Københavns kommunale Vagtværns Udkørselsport ved Hovedstationen, aabenbart for at kontrollere Vagtværnets Virksomhed.

SS-Mand saaret sig selv. En SS-Mand, Erik Christensen, blev i Gaar i Ambulance ført fra Jernbanegade 5 til Lazarettet paa Nyelandsvej. Han var ramt i Haanden af et Skud, som han var kommet til at tilføje sig selv.

Københavns Brandvæsen havde i det sidste Døgn 51 Ambulanceudrykninger.


401

Frederiksberg Vagtværn meddeler til Morgen, at Direktør Joh. G. Havemann, Frydendalsvej 17 (Søn af nysafdøde Direktør Havemann) telefonisk har været udsat for Pengeafpresningsforsøg.

Gentofte Vagtværn, Gentofte Brandvæsen og Frederiksberg Brandvæsen: intet særligt at berette.

Jernbanesabotage. Lørdag og Søndag har Jernbanesabotagen i Jylland været betydelig mindre end de to foregaaende Døgn. - Paa Linien Randers-Stevnsstrup tæt ved Randers blev Lørdag Aften kastet to Bomber fra en Viadukt. Trafiken kunde dog genoptages 45 Minutter senere. Statsbanernes Vandforsyningsanlæg ved Skanderborg Sø er blevet ødelagt ved to Eksplosioner. Søndag Morgen fandt der en Sprængning Sted mellem Varde og Sig, hvorefter et Par Skinner maatte udskiftes. Samtidig sprængtes paa Sig Station 4 Skinnekrydsninger i Stationens Nordende. Trafiken kunde derfor først genoptages sent Søndag Eftermiddag. Søndag Aften skete der alvorlige Sprængninger mellem Hobro og Doense. Der hørtes ikke mindre end 11 Sprængninger, og et tilsvarende Antal Skinner af 30-m Typen maatte udskiftes. Trafikken kunde først genoptages Mandag Morgen Kl. 9. Søndag Aften skete der 6 Sprængninger paa Linien Støvring-Ellishøj. Trafiken ventes genoptaget Mandag Formiddag. Mellem Laurbjerg og Langaa indtraf en Sprængning i det nordgaaende Spor Kl. 5,45 Mandag Morgen. Paa Strækningen Taulov-Eltang indtraf en Sprængning Søndag Aften Kl. 23,35. Der skete Ødelæggelser i det sydgaaende Spor, ligesom Hjertestykket i Sporskiftet paa Taulov Station ogsaa ødelagdes. Paa Varde Station er en Vandkran sprængt.

Provinsen.

Aarhus: Under Flyvervarslingen Lørdag Aften blev Frands Mizaka, Eskildsgade 29, København, skudt ned af en tysk Vagtpost paa Kystvejen. Han kom i Personbil og standsede ikke paa Vagtens Signaler. Vagtposten affyrede sin Maskinpistol. Mizaka blev skudt gernnem Hovedet og dræbt paa Stedet.

Randers: Fabrikant Marius Møller, Bastrup Allé, er fundet død paa Frederiksplads i Randers. De nærmere Omstændigheder kendes ikke.

Esbjerg: Den dræbte Ejvind Madsen, Nørregade 11, oplyses at være kendt for sin Forbindelse med det tyske Politi. - Det tyske Politi har iøvrigt foretaget flere Anholdelser i Esbjerg.

Tønder: Den 48-aarige Fru Klejnsmedemester Gertrud Schuldt, Tønder, blev Natten til Søndag dræbt paa Landevejen mellem Aabenraa og Tønder. Sammen med sin Mand var hun paa Vej hjem i en tysk Vogn, da Bilen i et Sving ved Bøgvad skred det glatte Føre og væltede i Grøften. Fru Schuldt dræbtes paa Stedet, hendes Mand fik en Hjernerystelse.


402

Svendborg: Falcks Redningskorps i Svendborg fandt endelig Søndag Aften efter flere Døgns Arbejde i Ruinerne Liget af Fru Postassistent Thyra Aagaard.

 

Tirsdag den 14. November 1944.

Natten til i Dag er Esbjerg blevet udsat for Bombeeksplosioner af lignende voldsom Karakter som Aalborg, Aarhus, Odense, Svendborg og Vejle. Attentatet, som ogsaa denne Gang var rettet imod Strøgkvarteret, koncentreredes om 3 store Bombeeksplosioner. Der er bebudet en nærmere Omtale i Dagspressen.

Ødelæggelsen af "Valborup" Skovridergaard. I Tilslutning til, hvad der i Gaar blev meddelt om Ødelæggelsen af Valborup Skovridergaard, som tilhører Københavns Kommune, kan oplyses, at foruden Hovedbygningen, som er opført i 80-erne, blev ogsaa en af Udbygningerne ødelagt. Foruden Frøken Krarup arresterede det tyske Politi 3 Forstelever, Brændegaard, Rasmussen og Sletzer. Desværre har det ikke været muligt at faa oplyst de fulde Navne.

Sprængningen af Villaen paa Teglgaardsvej. Villaen paa Teglgaardsvej, som det tyske Politi sprængte i Luften Mandag Kl. 17, ejedes af Enkefru Ella Andersen, som indtil for nogen Tid siden havde boet her sammen med sine 3 studerende Sønner. Det tyske Sikkerhedspoliti ankom i en af det danske Politis Udrykningsvogne. Brandfolkene, som var alarmeret efter den første Eksplosion, blev holdt tilbage med Maskinpistoler og fik Besked om, at der vilde komme endnu en Eksplosion. Da denne havde fundet Sted, kørte de tyske Politifolk bort. Ved Eksplosionen sprængtes en Del Ruder i de omliggende Ejendomme.

Sabotage mod Scania-Vabis. Ved 23-Tiden Mandag blev Portneren hos A/S Scania-Vabis, Lyøvej 20, holdt op af en halv Snes revolverbevæbnede Mænd. De trængte ind i Fabrikken og overhældte nogle Modelreoler med Benzol og stak Ild paa dem. Der blev ikke udlagt Sprængstof. Branden blev tildels slukket ved Hjælp af Sprinkleranlægget.

Sabotage paa Lumbyevej. Mandag ved 20-Tiden blev Automobil-Værkstedsbygningen, Lumbyevej 27, ødelagt ved en Bombeeksplosion. Hele Bygningen styrtede sammen, ingen Mennesker kom til Skade. Sabotagen var rettet mod nogle Vogne, som var under Reparation.

Sabotagen paa Fiat-Fabrikerne. Om Bombeattentatet paa Nordisk Fiat-Fabrikerne paa Islands Brygge foreligger der følgende nærmere Enkeltheder. Kl. 7,15 trængte otte revolverbevæbnede Mænd sig ind paa Fabriksomraadet og tvang Vagterne og Arbejderne til at samle alle de


403

Værnemagtsbiler, de havde til Reparation, ude paa Gaardspladsen, saaledes at de kom til at staa i en Rundkreds med Kølerne mod hverandre. Efter at Vognene var kørt frem i den opgivne Stilling, anbragte de en tidsindstillet Bombe og en Dunk Benzin i Midten, hvorefter de paabød Arbejderne at trække sig tilbage i Retning mod Kigkurren. Seks Minutter efter fandt Eksplosionen Sted, hvorved 7 Biler, deriblandt to Røde Kors Ambulancer, molesteredes komplet. Samtidig antændtes et Træskur, og alle Ruderne saavel i Værkstedsbygningerne som i Administrationsbygningen knustes. Ingen Mennesker kom til Skade.

Drabene i den forløbne Uge. Fra Retsmedicinsk Institut har Udenrigsministeriet modtaget følgende Oplysninger om Drabene i sidste Uge: 1) Den ukendte Mand, der 2. November fandtes død ved Klampenborg Station, er identificeret, som Otto Olsen, kaldet Teglers, f. 26. August 1888, boende Stolpegaarden, Gentofte. Han var samme Dags Formiddag afhentet paa Stolpegaarden af to revolverbevæbnede Mænd, der tvang Forvalteren til at udlevere ham. Han menes at have haft Forbindelse med det tyske Politi. 2) Ogsaa 3. November fandtes en Mand liggende dræbt ved Klampenborg Station. Han er identificeret som ugift Maskinarbejder Hans Edvard Koch, f. 16. Juni 1924, boende Slotsgade 4. 3) I Rude Skov fandtes 3. November Liget af en Mand, der antagelig hedder Hans Gertsen, f. 23. Marts 1922. 4) Det er oplyst, at af de seks Mænd, der afhentede Redaktør Bendixen og Hustru, var de to tysktalende og de fire dansktalende. 5) Den i Dannebrogsgade den 8. November dræbte Mand hed ikke som opgivet Hansen, men var ugift Kontrollør Alfred Vestergaard Sørensen, Vesterbrogade 69 A. 6) Det menes, at den den 6. November nedskudte cand. pharm. Damgaard, da han blev skudt, fulgtes med to tyske Soldater.

Jernbanesabotage. Vandtaarnet paa Randers Station eksploderede Mandag Aften. Pumpeværket blev ødelagt, saaledes at Lokomotiverne ikke foreløbig kan forsynes med Vand i Randers. Desuden meldes om en mindre Sprængning paa Banelinien mellem Viborg og Rindsholm.

Tysk Soldat skudt. Hørsholm Vagtværn blev Mandag Eftermiddag kaldt til Amsterdam-Kroen ved Hørsholm, hvor en tysk Soldat var blevet skudt. Gerningsmændene havde tvunget en dansk Mekaniker, sammen med hvem Tyskerne var kommet i Bil, til at starte Bilen, hvorefter de kørte bort i den.

Razziaer. I Lørdags blev der foretaget Razzia i Ejendommen, Gl. Kongevej 23-25, ligesom der i Smallegade gennemførtes en Razzia efter Vaaben. Blandt de anholdte skal være Politibetjent Elmvang, Søn af Politiassistent Elmvang.


404

Episode i Allégade: Mandag Aften opstod der Skyderi i Allégade i Nærheden af "Lorry". En ung Mand fik Skudsaar i Benet, dog ikke alvorligere, end at han straks efter at være forbundet paa Hospitalet kunde føres til sit Hjem. De nærmere Enkeltheder savnes.

Københavns Brandvæsen havde 51 Ambulanceudrykninger i sidste Vagtdøgn.

Frederiksberg Brandvæsen og Gentofte Vagtværn har intet særligt at berette.

Provinsen.

Aarhus: Om Ingeniør Olaf Schmidt, der som meddelt i Dagspressen blev dræbt i Aarhus Mandag, oplyses det, at han menes at have været Leder af Schalburgbevægelsen i Aarhus. Der har for nogle Uger siden været forsøgt Attentat mod ham, men han slap da med et Skud i Armen. Schmidt var Indehaver af Universal-Fabrikerne, der gentagne Gange har været udsat for Sabotage.

Esbjerg: Læge Poul Carstensen blev Mandag ved 23-Tiden kaldt til en Patient. Da han i Garagen vilde starte sin Vogn, blev han beskudt og segnede døende om.

Redaktør L. V. Jensen, der redigerer det konservative Blad "Esbjergbladet" i Esbjerg, blev Mandag Aften lidt før Kl. 19 skudt ned af en Revolvermand i Gadedøren til den Ejendom, hvor han bor, Kongensgade 3. Han blev meget alvorligt saaret, med et Skud gennem Tindingen, ført til Kommunehospitalet. Skuddet var gaaet igennem Hjernen og havde ramt en Pulsaare. Der blev foretaget Trepanering, og han fik flere Blodtransfusioner.

Kolding: Motor-Galeasen "Almee", hvis korresponderende Reder er Fru Skibsmægler Svane, er i Lørdags forlist i Farvandet ud for Stevns. Besætningen blev reddet.

Sæby: Redningsbaaden bjergede i Søndags, 4 Mand fra Besætningen paa et minesprængt tysk Fartøj. De øvrige 6 af den 10 Mand store Besætning omkom.

Middelfart: 3 af Lodsvæsenets Patruljebaade, der benyttedes til at kontrollere Trafiken gennem Lillebæltsbroen, er blevet delvis ødelagt ved Bombeeksplosioner.

Nykøbing Sj.: Det tyske Politi har anholdt 8 unge Mennesker, deriblandt en Medarbejder paa Holbæk Amts Venstreblads Kontor. Blandt de arresterede er Kommis Harry Zachariassen, som er et fremtrædende Medlem af Terrænsportforeningen, samt en Kontorist paa Politikontoret. De anholdte er ført til København.


405

Roskilde: Natten til Søndag har Roskilde Halmvarefabrik paa Kamstrupstien været udsat for Sabotage. Der skete 4 Eksplosioner i Fabrikens Lokaler, men mærkeligt nok gik det ikke særlig haardt ud over Maskinerne. Virksomheden ventes at kunne komme i Gang i Løbet af kort Tid.

Vejle: Der foreligger nu detaillerede Oplysninger til Udenrigsministeriet om det store Strøgattentat, som i særlig Grad ramte Hovedgaderne Torvegade og Nørregade. De fire voldsomme Eksplosioner fandt Sted kort efter Kl 2. Man hørte Mure styrte sammen, Glasskaar fra Tusinder af store og smaa Ruder klirrede mod Asfalten, og saa voldsomme var Bombernes Virkninger, at flere Huse blev forskubbet i deres Grundvold. Det gjaldt saaledes Magasin du Nord, hvor den første Bombe eksploderede. Forretningen, der ejes af Købmand C. C. Lind, blev fuldstændig raseret. Murene blev slaaet ind, de svære Staalbjælker, som bærer Konstruktionen, bøjedes og hele Inventaret slyngedes hulter til bulter. I Vinduerne var udstillet mange kostbare Varer, saaledes Pelse, idet Forretningen netop havde arrangeret sin Juleudstilling med de sidste gamle, uerstattelige Varer.

Den næste Bombe eksploderede ved Engelsk Beklædningsmagasin. Den var blevet anbragt lige ved Indgangsdøren, og skønt Gulvet her er betonstøbt, er der slaaet et meget stort Hul, ligesom der er presset Stykker ud af Loftet. Ogsaa i denne Forretning er Inventaret slaaet til Pindebrænde. Lageret af Metervarer og færdige Klædninger er blevet haardt beskadiget, og Ejeren, Købmand Holst Jensen, anslaar Skaden til op imod 60.000 Kr.

Tilsyneladende kraftigst er dog Toustrups Herreekviperingsforretning i Torvegade blevet ramt. Her opstod der samtidig Brand, idet noget Træværk blev antændt, og snart stod Bygningen i lys Lue. Forretningens Inventar er blæst bort, og ogsaa i Lejligheden paa 1. Sal er der sket store Skader, saaledes blev et Pensionat haardt medtaget. De logerende arbejdede Natten igennem med at bjerge Ejendele og redde, hvad reddes kunde. En Mur styrtede ved Eksplosionen ind i Pensionatsejeren, Ole Ravns Soveværelse. En tung Chiffoniere ramte Fru Ravn, som blev forslaaet, men hun fik ikke Tid til at tænke paa Smerterne, for uden for Vinduerne flammede Ildskæret op. Overlæge Just Poulsens Lejlighed paa 1. Sal i Ejendommen blev for Størsteparten Flammernes Bytte. Overlægen har gennem Aarene skabt sig en yderst sjælden og omfattende Samling af Antikviteter i Sølv, Messing og Porcellæn, samt 300 kostbare Malerier og Stik, som blev totalt ødelagt.

Den sidste Bombe eksploderede i Londons Herremagasin. Her ødelagdes Facaden fuldstændigt, og ligesom i de andre Forretninger knustes Inventaret, og Varelageret blev haardt beskadiget. Ialt andrager Skaden ca. 60.000 Kr. paa denne Forretning. I saa godt som samtlige Ejendomme


406

paa Strøget er Ruderne knust og Vinduernes Udstillingsgenstande slaaet i Stykker. Den samlede Skade vil gaa op i Millioner. Eksplosionerne kostede heldigvis ingen Mennesker Livet, men to Damer, Fru Tandtekniker Bang og Fru Fotograf Nissen, der begge ved de første Eksplosioner var staaet op og gaaet til Vinduerne for at se, hvad der var paa Færde, fik alvorlige Læsioner i Ansigtet. Fru Tandtekniker Bang har paa St. Maria Hospital faaet fjernet det højre øje, og ligeledes for Fru Nissens Vedkommende er det gaaet haardt ud over øjenpartiet.

 

Onsdag den 15. November 1944.

Folkeregistret i Gentofte ødelagt. Gentofte Kommunes Folkeregister er Natten til i Dag blevet ødelagt. Kl. 22,45 blev Raadhusets faste Vagt holdt op af 3-4 revolverbevæbnede Mænd, netop som han skulde begynde sin Runde, gennem Raadhuset. De revolverbevæbnede Mænd førte ham ned i Varmemesterens Lejlighed i Parterreetagen, hvor ogsaa Varmemesteren og hans Hustru blev holdt op. Medens en af Mændene blev tilbage for at passe paa de tre fangne, gik de øvrige Revolvermænd op i Folkeregistret. Formentlig er der kommet flere til. Først Kl. 2,25 forlod Holdet igen Raadhuset. Der blev da fundet en Del Papirer brændende ude i Raadhusgaarden og inde i Folkeregistrets Lokaler laa en Del Kort revet i Smaastykker, medens andre var oversmurt med Blæk. Saavel Navnekort som Adressekort er ødelagt, men Skattedirektør Axel Jørgensen mener dog, der ikke vil opstaa nogen Kalamiteter ved Uddelingen af Rationeringsmærker.

Strejke i Esbjerg. I Morges er der udbrudt en 24-Timers Demonstrations-Strejke i Esbjerg. Anledningen er Mordet paa Læge Carstensen og Attentatet mod Redaktør L. V. Jensen, "Esbjergbladet", samt de indtrufne Eksplosioner. De samvirkende Fagforbund har til Morgen haft en Telefonsamtale med Esbjerg og bekræfter, at Strejken, som er udbrudt spontant, af Deltagerne kun er tænkt udstrakt til 24 Timer. Strejken opstod, efter at der var uddelt Løbesedler, hvis Oprindelse er ganske uklar.

Hold-up hos N.E.S.A. Paa N.E.S.A.s Trafikmestervagt i Hellerup skete i Nat ved 1-Tiden et hold-up. 2 revolverbevæbnede Mænd tvang Trafikmesterassistent Aage Nielsen og hans Medhjælper til at gaa tilbage til Kontoret og udlevere Pengeposerne, som indeholdt en Del af Sporvognenes Indtægter fra det sidste Vagtskifte, 4.540 Kr. Der menes at have været 6 Mand om Røveriet, idet der blev set 4 paa Vagt ved Bygningen og nede i Gaden. Røverne kørte bort i Bil.

Røveri i Gentofte. Tirsdag Kl. 17,30 blev der ringet paa hos Murermester J. H. Johannesen, Henning Bojesens Vej 14 i Gentofte. Fru Jo-


407

hannesen havde Selskab. De tilstedeværende Gæster var Murer Seier Hansen, dennes Hustru og tre Børn. Desuden var tilstede Fru Ida Hansen som Husmedhjælp. Da man lukkede op, trængte 6 revolverbevæbnede og maskerede Mænd ind i Entreen. Føreren for Banden raabte til Fruen og Gæsterne, som var kommet ud i Entréen: "Ryggen til, Hænderne op og ind i Stuen. Der sker ikke noget, det er Pengene, det gælder." Fru Johannesen fik nu stukket en Revolver i Ryggen, idet Røveren sagde: "Frem med Pengene, men lad det gaa lidt hurtigt." Fru Johannesen hentede 2.000 Kr. frem fra et Klædeskab og gav dem til Anføreren. "De har flere, frem med dem. De har 3 Minutter, og hvis Pengene ikke kommer, vil De blive gjort kold." Denne Trusel blev gentaget nogle Gange, hvorefter Fru Johannesen yderligere hentede 2.000 Kr. Røveren huggede nu Fruens Visittaske, som indeholdt nogle løse Penge, og raabte saa, idet han smed den tømte Taske hen ad Bordet: "Nu er det Smykkerne." Fru Johannesen afleverede 2 Smykkeskrin, som bl. a. indeholdt 4 meget kostbare Ringe med Brillanter, Guldarmbaand og 2 Guldure. Da Røverne trak sig tilbage, sagde de: "Vi kommer fra De Frie Danske, saa De ved, hvad det gælder." Endvidere truede de med at skyde gennem Vinduerne, hvis der blev gjort Forsøg paa at tilkalde Hjælp. Murermester Johannesen er for Tiden paa Rejse i Jylland.

Skyderi ved Hellerup Takstgrænse. Ved Middagstid Tirsdag var der en Del Skyderi paa Karolinevej [i. e. Carolinevej] ved Hellerup Takstgrænse. Det er endnu uklart, hvad det var, der skete. En Version gaar ud paa, at Gestapo var i Færd med at anholde nogle unge Mænd, der pludselig blev undsat af Kammerater, hvorved det lykkedes nogle af de Folk, som Gestapo vilde have fat i, at flygte sammen med Kammeraterne. Herunder blev en tysk Militær- eller Politimand saaret i det ene Ben. En anden gaar ud paa, at en tysk Underofficer i Følge med to tyske Soldater blev beskudt af tre Mænd, som det lykkedes at flygte, hvorved den ene tabte en Mappe, indeholdende Revolveren, hvormed han havde skudt, samt en blød Hat. Nærmere Oplysninger savnes foreløbig.

Hold-up i Metalarbejdernes Centralafdeling. Frederiksberg Vagtværn blev den 10. November ved 18-Tiden kaldt til Metalarbejdernes Centralafdeling, Gl. Kongevej 6, hvor der meldtes om et Røveri under Udvikling. Da Vagtværnet kom til Stede, var Røverne netop forsvundet ad en Bagdør. Kasserer Christian Aagaard har over for Vagtværnet givet følgende Forklaring: "Kl. 18,05 foregik der Udbetaling ved Kassen, og der var samlet en Del Mennesker i Lokalet. Pludselig hører jeg Raabet: "Hænderne op, nu er det Pengene, det gælder," og ser nu 4-5 bevæbnede Mænd i Lokalet blandt Publikum. En af disse sprang over Skranken og tømte de aabne Kasser. Under dette skød en af Revolvermændene et Skud i Loftet, formentlig for at antyde, at det var alvorligt ment. Mens


408

dette foregik, havde Frk. Betty Mortensen, Telefondame ved Forbundet, fundet Lejlighed til fra en Telefon uden for Huset at tilkalde Vagtværnet. Yderligere havde man, mens Røveriet foregik, formaaet at faa spærret Hovedudgangen fra Bygningen, og man mente at have spærret Røverne inde i denne. Det viste sig dog senere, at Røverne havde forladt Bygningen gennem en Bagdør og derefter havde fjernet sig i to Automobiler."

Ogsaa en Jagthytte sprængt i Luften. Ved Aktionen mod Valborup Skovridergaard er samtidig en Jagthytte, tilhørende Lensgreve Holstein-Ledreborg, blevet sprængt i Luften af det tyske Sikkerhedspoliti. Efter Eksplosionen fandt man Rester og Stumper af Faldskærme hængende i Træerne inden for et stort Omraade. Foruden de tidligere anholdte er ogsaa Savværksbestyrer Poul Christiansen, Hvalsø, blevet arresteret.

Episode ved Billethullet. Tirsdag Kl. 17,15 henvendte et Medlem af Frikorps Danmark sig i Det ny Teaters Billetsalg og bad om en i Forvejen paa Navnet Jarvig, Horsekildevej 26, telefonisk bestilt Billet. Da Billetdamen efter hans Opfattelse ikke skyndte sig tilstrækkeligt, blev hun truet med Revolver. Han fik saa hurtigt Billetten og forsvandt.

Københavns Brandvæsen har i det forløbne Vagtdøgn haft 57 Ambulanceudrykninger.

Jernbanesabotage. Paa Fredericia Station er der indtruffet mindre Sprængninger paa to lejede tyske Lokomotiver. Paa Strækningen Viborg-Bækkelund er i Nat sket flere Sprængninger. Iøvrigt har Jernbanesabotagen haft et ret ringe Omfang i det sidste Døgn.

Eksplosion ved Orlogsværftet? Tirsdag Kl. ca. 19,15 hørtes en voldsom Eksplosion, der lokaliseredes til Orlogsværftets Omraade. Værftets Ledelse benægter ikke, at der er sket en Eksplosion derude, men vil ikke udtale sig nærmere. Allerede Kl. 18,45 havde der fundet en lignende Eksplosion Sted, som ikke har kunnet lokaliseres. Maaske har det i begge Tilfælde drejet sig om Mineeksplosioner.

Forsøg paa Brandstiftelse. Paa Niels Andersensvej 43 blev der Tirsdag Eftermiddag kastet en Flaske med Brandvædske mod en Prokurist Raudes Villa. Der opstod en mindre Brand, som dog hurtigt slukkedes.

Provinsen.

Bramminge: Den systematiske Ødelæggelse af Provinsbyernes Strøgforretninger fortsattes Natten til Tirsdag, hvor udover Esbjerg - som omtalt - ogsaa Bramminge ramtes af Eksplosioner, der lagde to Ejendomme og tre Forretninger i Ruiner. Eksplosionerne fandt Sted ved 5-Tiden Tirsdag Morgen, da den første Bombe eksploderede ud for


409

Herreekviperingsforretningen, Beiter-Lauridsens Forretning paa Trianglen. Forretningen blev fuldstændig ødelagt, og Lejligheden over den, der beboes af Cigarhandler Falkenløve-Schmidt, blev raseret. Ægteparret slyngedes ud af Sengene, men kom intet til. Den næste Eksplosion indtraf i Ejendommen, Nørregade 1, der ligger skraat over for det første Eksplosionssted. Her blev Skomager Bodof Hansens Butik og Barbermester Marius Hansens Barbersalon fuldstændig ødelagt, ligesom der skete stor Skade i Beboelseslejlighederne ovenover. Samtlige Ruder i Nørregade og Storegade er knust, og flere Mure har slaaet Revner. Ingen Mennesker kom til Skade.

Esbjerg: Læge Carstensen døde Natten til Tirsdag. Han var Medlem af Esbjerg Byraad, indvalgt af Socialdemokratiet. Læge Carstensen havde en stor Praksis og var alle Vegne en velset og meget populær Læge. Han blev kun 40 Aar gammel og efterlader sig Hustru og fire Børn.

Redaktør Jensen er blevet ramt af Projektiler fra en 11 mm Revolver. Han levede endnu Tirsdag Eftermiddag, men hans Tilstand betegnes som haabløs.

Statsadvokat Kirk, som tilfældigt opholdt sig i Esbjerg, er straks gaaet i Gang med Undersøgelser.

Nykøbing Falster: I Mandags blev der foretaget nye Anholdelser, bl. andre er F.D.F.-Fører Harald Naver, Kommuneassistent Albert Krøger, Gymnasiast Mogens Kongstad, Fru Læge Poul Madsen og Farmaceut Henning Scheel blevet anholdt. Desuden menes en Snes Personer at være "gaaet under Jorden".

Nykøbing Sj.: De i Søndags arresterede er Kommis Zachariassen, Kontorist Bertelsen, Kontorist Carl Valter Petersen, Gartnermedhjælper David Jørgensen, Gartnermedhjælper Valter Nielsen, endvidere var der tre unge Mænd, vistnok fra Roskilde, paa Besøg hos Zachariariassen, nemlig Boghandlermedhjælper Erik Christiansen, Jørgen Lund og Leif Villumsen.

Holbæk: Havebrugskonsulent Henrik Nielsen, der er ansat under Østifternes Haveselskab, er anholdt af det tyske Sikkerhedspoliti. Han var Terrænsportsmand.

Slagelse: Den ca. 40-aarige Glarmester Svend Andersen, Absalonsgade 20, blev i Aftes skudt ned i Trappeopgangen til sin Lejlighed af ukendte Personer. Han blev indlagt paa Centralsygehuset med Skud i Nakken, Lungen og Knæet. Hans Tilstand betegnes som haabløs. Han var kendt for sine tyske Sympatier.

Vordingborg: Ved Midnat Natten mellem Mandag og Tirsdag blev Fiskekontrollens Fartøj, der laa i Vordingborg Havn, sprængt ved en Bombeeksplosion og sank. Samtidig blev der kastet en Bombe ind i


410

Fiskeeksportør Klinges Fiskehus paa Havnen. Ved Eksplosionen blev Røgeovnen ødelagt.

Odense: Lørdag Aften blev en ca. 35-aarig Arbejdsmand Rienen, Brohuset, Tarup, skudt ned og dræbt ved Husmandsskolen. Rienen, der var beskæftiget ved Entreprenørarbejderne i Lunde, var spirituspaavirket og blev skudt ned af en Dansker, som følte sig krænket.

Hørsholm: Om den i Gaar omtalte Episode, hvorved en tysk Underofficer dræbtes, kan nu yderligere gives følgende detaillerede Oplysninger: Underofficeren var i Følge med en Mekaniker og saa vidt vides endnu to Mænd. Uden for Kroen holdt deres store Diesel-Lastbil, som havde været til Reparation, og som nu var paa Prøvetur. Da Underofficeren og hans Selskab sad paa Kroen, traadte pludselig nogle Sabotører ind i Kroen, hvor de kommanderede Tyskeren og hans Ledsagere til at række Hænderne op. Tyskeren nægtede dette og vilde trække sin Revolver. Han blev imidlertid skudt paa Stedet med en Maskinpistol. Sabotørerne tog derefter Mekanikeren, der havde Nøglen til Lastbilen med sig, og efter at de havde kastet deres Cykler op paa Ladet, forsvandt de med Vognen. Tysk Politi kom til Stede og tog alle Kroens Gæster med sig, det vides ikke, hvorvidt nogen af dem senere er blevet løsladt.

 

Torsdag den 16. November 1944.

Generalstrejken i Esbjerg. Fra Esbjerg Afdeling af Danmarks Frihedsraad udgik Tirsdag Morgen Opfordring til en 24-Timers Strejke som Protest mod de to Mord og Eksplosionerne i Kongensgade. Opfordringen blev fulgt. Først nedlagdes Arbejdet i Havnen, og derefter bredte Strejken sig hurtigt til Byens øvrige Virksomheder, og Kl. 10 var den total. Der blev dog gjort en Undtagelse for alle livsvigtige Virksomheder, derunder Banerne, heller ikke Telefoncentralens Personale gik i Strejke, men derimod indstillede Postvæsenet og Statstelegrafen Arbejdet. Strejken paa Statstelegrafen bevirkede, at Tyskerne Torsdag Morgen besatte baade Telegrafstationen og Telefonstationen. Efter hvad man har kunnet faa konstateret ved Telefonopringninger til Varde i Formiddag, er Arbejdet nu i fuld Gang.

Folketingsmand Ole Bjørn Kraft saaret. Onsdag Formiddag rettedes en tysk Politi-Razzia mod det konservative Folkepartis Hovedkontor, Ceresvej 17. Folketingsmand Poul Sørensen og Sekretærerne Poul Nielsen og Svend Jørgensen blev anholdt. Folketingsmand Ole Bjørn Kraft var netop ved at gaa ud ad Døren, da det tyske Politi ankom. Han vendte om for paany at gaa ind i Bygningen, men i det samme blev der skudt efter ham, og han ramtes i Benet. Tyskerne fremførte senere deres Und-


411

skyldning over for ham, de havde skudt, fordi de troede, han vilde flygte. Folketingsmanden fik efter 20 Minutters Forløb Tilladelse til at forlade Bygningen og førtes saa til Diakonissestiftelsen. Det viste sig, at han kun havde faaet et Strejfskud, og han kunde Senere føres hjem. Fra Razziaen medbragte Tyskerne et stort Materiale, formentlig af Partiets ganske almindelige Arkivmateriale. Efter hvad der meddeles fra kompetent tysk Side retter denne Aktion sig ikke imod det konservative Folkeparti eller mod Partiets Centralkontor; det drejer sig kun om de tre anholdte personlig, idet det tyske Politi, efter hvad der meddeles, i anden Forbindelse var opmærksomme paa deres Navne og ønskede at sikre sig dem.

Sabotage paa "Hansa"-Skibe. Onsdag Formiddag fandt der en Eksplosion Sted paa det næsten færdigbyggede danske Hansaskib "Asnæs" hos Burmeister & Wain. Der udbrød Brand ombord, og da der var sprængt Hul i Forstavnen under Vandlinien, sank Skibet delvis. Denne Nybygning laa tæt op ad den danske Hansa-Nybygning Nr. 679, og saa vidt vides rev den samme Eksplosion Hul i Forstavnen af dette Skib, saaledes at den forreste Del af Skibet staar paa Bunden.

Sprængningen af de to Skibe foranledigede Onsdag Aften det tyske Politi til at etablere en Vagttjeneste paa Værftet. Der opstod herved Uro i Arbejderstaben og Fare for en almindelig Strejke. I Morges forlod det tyske Politi imidlertid Omraadet, og Arbejdet blev paabegyndt som sædvanligt. Ved 8-Tiden kom pludselig en større Deling tysk Politi og begyndte en Kropsvisitering af hver enkelt Arbejder. Situationen er temmelig spændt.

Episode ved "Golddigger". Paa Hjørnet af Vestergade og Larsbjørnsstræde skete Onsdag Aften en Eksplosion. Der var vistnok kastet en Haandgranat efter en Hund. En Del Ruder blev knust, og en Tjener fra "Golddigger" saaret af Glassplinter. Han blev kørt paa Hospitalet, men Ambulancen fik ikke Tilladelse til at hente en anden Mand, der var saaret ved samme Lejlighed. En halv Time senere - det var ved 20,30-Tiden kaldtes Ambulancen til Politigaarden for at hente en Mand, Urmager Peter Chr. Andersen, Kleinsgade 2, der var saaret i begge Ben, og som efter Forbinding paa Hospitalet kunde køres hjem. Muligvis er denne Mand den saarede, som man fra det tyske Politis Side først har villet afhøre om, hvad der var sket.

Kl. 23,20 blev Brandvæsenets Ambulance paany kaldt til "Golddigger", idet Værten anmodede den om at hente Liget af en Mand, der netop var blevet skudt. Ved Ankomsten blev Ambulancens Folk imidlertid ligesom sidst standset af Sommerfolk, der tvang dem tilbage, idet det hævdedes, at Liget ikke kunde fjernes, før Folk fra Shellhuset havde foretaget Undersøgelse. Nærmere foreligger ikke.


412

Kl. 0,41 fik Ambulancen Tilladelse til at køre den dræbte bort. Det var Repræsentant Jørgen Hansen, Stærevej 7, 4. Sal.

Skyderi Onsdag Aften. Ved 19-Tiden lød der en Del Skud i Brohusgade paa Nørrebro. Det forlød, at en Tyv var blevet overrasket af det tyske Politi, der skød efter ham, da han forsøgte at cykle bort. Han blev vistnok ramt, men kom paany paa Cyklen og flygtede.

Ved 21-Tiden lød en Del Skud ved Halmtorvet. Hvad der er sket, er uklart, men det siges, at en Smedemester Hansen og hans Hustru skal være blevet alvorligt saaret. Hverken Falck eller Brandvæsenets Ambulance har imidlertid været tilkaldt, saa Oplysningen kræver nærmere Undersøgelse.

Ved 23,50-Tiden var der Skyderi paa Kongens Nytorv. Aarsag og Virkning ukendt.

Brand paa Amager. Skæret af en Brand paa Amager kunde i de tidlige Aftentimer ses over København. Der var opstaaet Brand i en stor Træbarak i den saakaldte "Ballon-Park" ved Artillerivej inden for Værnemagtens afspærrede Omraade.

Eksplosioner paa Orlogsværftets Omraade. En Eksplosion hørtes ved 15,20-Tiden over det meste af København. Det oplyses, at den stammer fra Orlogsværftets Omraade, og at den, saavel som de to Eksplosioner Tirsdag Aften, skal have ramt Skibe, der ligger til Reparation hos "Howaltwerke". Oplysningerne er mangelfulde.

Onsdag Morgen eksploderede en Bombe i et Skib, som ligger til Reparation paa Nordhavnsværftet. Det er det tidligere S/S Douro, der ejedes af DFDS, men som efter et Forlis i Østersøen var erhvervet af et tysk Rederi.

Rygter om Sagfører-Razzia. En stor Del københavnske Sagførere modtog Onsdag Middag telefonisk Advarsler om, at der forestod Razziaer i Sagførerkontorerne. Det gav Anledning til megen Uro og til, at en Række Kontorer lukkede tidligere end sædvanligt. Der skete saa vidt vides intet som helst i den Retning, Rygterne talte om.

Razziaer. Under en Razzia, som det tyske Politi har foretaget i forskellige Socialkontorer, efter Forlydende for om muligt at finde en Central for Udstedelse af falske Legitimationskort, er Assistent Werner Rendsmark fra Socialkontoret i Wildersgade blevet arresteret. Fra Kontoret i Rosenvænget blev Assistent Gunner Jensen taget med. Ved Besøget i Wildersgadekontoret undersøgte Tyskerne ogsaa en ung Kontordames Skuffer. Hun var ikke til Stede, mens Undersøgelsen stod paa, men i hendes Skuffe laa nogle Eksemplarer af illegale Blade. Tyskerne fandt hendes Legitimationskort og gav Besked om, at den unge Dame kunde hente det i Shellhuset.


413

Sommerfolk foretog Onsdag Aften "Inspektion" paa Amagerbrogade ved Holmbladsgade. Alle Trafikanter blev undersøgt.

Skudt gennem Hovedet. I Morges blev Ambulancen tilkaldt til Ejendommen, Frederiksborgvej 180. En forbipasserende Cyklist, Chauffør Svend Aage Christiansen, Emdrupvej 177, var blevet skudt gennem Hovedet.

Mystik paa Bülowsvej. Onsdag Aften tilkaldte Kapelmester Martellius Lundqvist Frederiksberg Brandvæsen, til hvem han meddelte, at der laa en død Mand uden for Bülowsvej 37. Da Ambulancen kom til Stede, var der intet, men der holdt en Personbil med Sommerfolk, som fortalte, at de havde skudt efter en Cyklist med et stjaalet Smyrnatæppe paa Bagagebæreren. De havde imidlertid ikke ramt ham, hævdede de.

Taget Sabotagevagtens Revolver. Sabotagevagten ved "Torotor" Radiofabrik i Ordrup blev Onsdag holdt op af to civile Mænd, hvoraf den ene var bevæbnet med Maskinpistol. De tog Sabotagevagtens Revolver og forlod derefter Fabriken. Der var tysk Vagt inde i Fabriken. Fabriken blev i sin Tid flyttet fra Frederiksberg til Ordrup efter at være ødelagt ved en Eksplosion.

København, Frederiksberg og Gentofte Vagtværn har intet særligt at berette, udover nogle Tyverier og andre Smaaepisoder, som omtales i Dagspressen.

Jernbanesabotage. Onsdag Aften skete 4 Sprængninger paa Banestrækningen Langaa-Ulstrup. Endvidere rapporteres Sprængninger paa Sporet mellem Fredericia og Taulov samt paa Strækningen Fredericia-Middelfart.

Razzia paa Meteorologisk Institut. Onsdag Formiddag blev der foretaget en Razzia paa Meteorologisk Institut i Søkortarkivets og Vejrtjenestens Lokaler. Hos en Korttegner Lynge skal der være fundet illegale Blade, og han blev taget med.

Vestgrønlands Administration. (RB fra TT) Peter Freuchen afrejste Tirsdag med Flyvemaskine til London. Han har ifølge "Stockholms Tidningen" faaet til Opgave at lede Administrationen af Vestgrønland. I hans Selskab befandt sig Kaptajn Einar Mikkelsen, der skal være Freuchens Medarbejder paa Grønland.

Arresterede. I Esbjerg har det tyske Politi arresteret Kommis Poul Rahbek Hansen, Stormgade 26, Kystbetjent Einar Nørgaard Rasmussen, Jyllandsgade 36, og Slagtersvend Leo Sørensen Uhd, Nørregade 33.


414

I Aalborg arresteredes for nogle Dage siden 27 saakaldte "asociale" Personer. De sidder i Arresten, hvor der i Forvejen er 35 andre arresterede.

Fra Bornholm meddeles, at fhv. Forstander Gamborg-Nielsen, Bornholms Højskole, er arresteret.

Provinsen.

Aarhus: Den 23-aarige Laurits Kjeldsmark, som er ansat paa Derby Svejseri- og Maskinfabrik, blev saaret i Onsdags, da han passerede Landgangsbroen til et tysk Skib, hvor han skulde hente noget Værktøj. Vagtposten kom til at røre ved Aftrækkeren paa sit Gevær, saa det gik af. Den unge Mand blev ramt i Maven, hans Tilstand er alvorlig. Samtlige 4-500 Arbejdere paa Virksomheden nedlagde Onsdag Arbejdet.

- En tysk Patrulje skød Tirsdag ved 23-Tiden paa den 29-aarige Metalarbejder P. V. Nielsen, Istedgade 8, Aarhus, ud for Ejendommen Fiskergade 102, fordi Nielsen ikke hurtigt nok var standset paa Tilraab om at gøre Holdt. Han ligger haardt saaret paa Kommunehospitalet med tre Skud i Underlivet.

- Blandt de dræbte i Kollegierne i Aarhus var ogsaa to Randersboere, Restauratør J. Jensen, Torvebaren, og K. Petersen, Søn af fhv. Kommuneassistent Petersen. Begge var kendt som tyskvenlige.

Aalborg: Eksporten fra Aalborg af Svin og Kreaturer møder store Hindringer. I de sidste tre Uger har der paa Aalborg Kvægtorv været opstaldet ca. 300 Svin, der forlængst skulde være afsendt til Norge, men ikke har kunnet faa Skibslejlighed. Endvidere har der i en halv Snes Dage staaet ca. 200 store Kreaturer paa Kvægtorvet. De skulde have været eksporteret sydpaa pr. Bane, men det har der heller ikke været Mulighed for. Paa Kvægtorvet Tirsdag blev der opkøbt ca. 100 store Kreaturer til Eksport, ogsaa disse maa vente. Det har ogsaa været vanskeligt at faa Kreaturer til København. En københavnsk Opkøber har saaledes i 8 Dage haft ca. 60 Kalve staaende paa Kvægtorvet uden Mulighed for at faa dem afsendt pr. Skib eller Bane.

- Ud over de to tidligere nævnte, er nu ogsaa Sekretær Aaskjær fra Kommunekontoret afhentet af tysk Politi. Det var ham, som blev tvunget til at gaa med over i Landmandsbanken for at hente Fotokopierne af Registeret. Ingen af de tre paagældende er, saa vidt vides, frigivet endnu.

Vejle: Paa Martin Kjærs Reparationsværksted er fem tyske Biler blevet ødelagt ved Sabotage, som udførtes af 12-15 unge Mænd med Maskinpistoler.

Silkeborg: Folkeregistret blev Onsdag Aften hentet af 7 revolverbevæbnede Mænd.


415

Fredericia: Onsdag Eftermiddag blev Lokomotivet foran et Tog ved Hauløkke beskudt fra 2 allierede Flyvemaskiner. Lokomotivføreren, N. C. Rasmus Jepsen, København, og Fyrbøder H. C. Christiansen, Padborg, blev ramt henholdsvis i Haandleddet og Laaret. Lidt senere blev Lokomotivet foran et Tog Nord for Fredericia beskudt. Fyrbøderen, Ekstrahaandværker A. O. Christiansen, Fredericia, blev dødeligt saaret. Begge Lokomotiver blev gjort ubrugbare, men menes hurtigt at kunne repareres.

 

Fredag den 17. November 1944.

Undtagelsestilstand i Esbjerg. Torsdag Morgen blev Arbejdet i Esbjerg genoptaget efter 24 Timers Protest-Strejke, men Kl. 11 om Formiddagen erklæredes der Undtagelsestilstand i Byen. Der etableredes Spærretid fra Kl. 19 til Kl. 7. Ansamlinger paa mere end 5 Personer medfører, at der skydes uden Varsel. Alle Udfaldsveje fra Byen afspærredes, og der udstedtes Telefonforbud, ogsaa gældende for Rigstelefonen. Samtidig blev der paa tysk Foranstaltning lukket for Vand, Gas og Elektricitet. Derved umuliggjordes Gennemførelsen af normalt Arbejde i Byen. Det menes i Byen, at Lukningen vil vare ca. 4 Dage.

Borgmesteren, Højer-Nielsen, og Kommunaldirektøren samt Viceborgmesteren og ti af Arbejdernes Ledere, herunder Robert Larsen, blev arresteret. Borgmesteren og Kommunaldirektøren er senere blevet løsladt.

Fuldmægtig Lundsteen fra Stiftamtmand Herschends Silkeborgkontor er Torsdag Eftermiddag ankommet til Esbjerg og har optaget Forhandlinger dels med det tyske Sikkerhedspoliti, dels med Værnemagten. Det synes uklart, hvilken af de tyske Myndigheder, der har iværksat Foranstaltningerne.

Standsningen af Elektricitetsforsyningen i Esbjerg har medført en almindelig Standsning af Elektricitetsforsyningen og dermed af en Række Arbejder og Virksomheder i Vestjylland, der forsynes fra eller over Esbjerg. Saaledes meddeles fra Herning, at Elektricitet ikke alene mangler i Byen, men ogsaa i Oplandet, hvad der bl. a. betyder Vanskeligheder for Mejerierne og for de paa denne Egn særligt hyppigt forekommende elektriske Malkemaskiner. Herning laaner i Nat lidt Strøm fra Aabenraa, der imidlertid ikke kan paatage sig nogen Leverance i Dagtimerne.

Fra Varde meddeles Torsdag Aften, at Standsningen af Dampcentralen i Esbjerg har medført, at store Dele af Vestjylland Torsdag Aften ligger i Mørke. Da der er Forbud mod at de smaa Værker bruger Olie, vil fra Fredag Morgen hverken Haandværk, Industri eller Butikker eller Biografer faa Strøm, mens private Hjem skal ned paa et Forbrug, der svarer til 1 Kilowattime pr. Maaned. Man faar Torsdag Aften lidt Strøm


416

fra Aabenraa. Allerede Torsdag standsede Varde Staalværk, hvor man havde 10 Tons Staal i Arbejde.

Det tilføjes sent Torsdag Aften, at der til Varde er kommet Meddelelse fra Esbjerg, at Dampcentralen vil komme igang Fredag Morgen Kl. 6 og maa køre til Kl. 20 til Forsyning af Omraader uden for Esbjerg, samt livsvigtige Virksomheder i Esbjerg. Der vil gaa fem Døgn, før andre kan faa Elektricitet.

Fredag Formiddag ved 10-Tiden oplystes fra Forbindelser i Varde, at der hersker Ro i Byen, men iøvrigt savnes nærmere Enkeltheder.

Ro hos Burmeister & Wain. Efter at det tyske Politi havde foretaget den i Gaar omtalte Undersøgelse, trak det sig tilbage. Da Tyskerne saaledes var borte fra Værftets Omraade, bortset fra, at man havde sat Vagt ved to tyske Baade, gik Arbejderne, paany i Gang, og siden Frokosttid Torsdag har der været Ro paa Arbejdspladsen.

Myrdet i Restaurant "Skandia". Torsdag Eftermiddag blev Brandvæsenets Ambulance kaldt til Restaurant Skandia paa Raadhuspladsen, hvor en af Gæsterne, Lokomotivfører L. Petersen, Frederik V's Vej [i. e. Frederik den 3.s Vej?] 10, Fredericia, var skudt af ukendte Mænd. Petersen var velkendt af Restaurantens Personale; han var revolverbevæbnet og bar Legitimation, der viste, at han bl. a. var tilknyttet Organisation Todt. Liget førtes til Retsmedicinsk Institut.

Gerda Ploug-Sarp frygtes bortført. Man frygter, at Tegnersken Fru Gerda Ploug-Sarp og hendes Mand, Kunstmaler Otto Sarp, Rygaardsallé [i. e. Rygaards Allé] 65 i Hellerup, tidlig i Morges er blevet afhentet af bevæbnede, civile Personer. Nogle Gadefejere siger, at der kørte en Vogn op paa Vejen, og at de bevæbnede Personer steg ud af denne, hvorefter de ryddede Vejen. Arbejderne samt en Avismand maatte søge Dækning i en nærliggende Have. De fortæller videre, at fem eller seks Personer blev ført ud af Villaen og kørt bort i Bilen. Blandt disse var en Kvinde, der skreg flere Gange. En Dame i en Nabovilla oplyser, at hun ved 6-Tiden har hørt en Kvinde skrige fra Ejendommen Nr. 65. Den paagældende siger videre, at der var flere bevæbnede Mænd, som trængte ind i Villaen, der siden har været som uddød.

Hjemmet plyndret. Gentofte Vagtværn har modtaget Anmeldelse om, at Driftsleder Rasmussens Hjem, Jægersborgallé [i. e. Jægersborg Allé] 63, Torsdag Eftermiddag er blevet udplyndret. Hos Naboen, Prokurist Frøkjær Jensen, Jægersborgallé [Jægersborg Allé] 65, blev der om Aftenen stjaalet 365 Kr. paa 1. Sal, medens Familien spiste i Stuen. Tyven blev set, men flygtede.

Københavns Brandvæsen havde i det sidste Vagtdøgn 63 Ambulanceudrykninger, deraf kun en enkelt i Anledning af Skud, nemlig til Restaurant "Skandia", som omtalt i det foregaaende.


417

Frederiksberg Brandvæsen, Københavns og Frederiksbergs Vagtværn har intet særligt at meddele fra Nattens Løb. I Gaar anholdt Københavns Vagtværn en af Røverne, som havde foretaget "hold-up'et" paa Lyngby Station og stjaalet 115 Kr. Den paagældende er Gartner Edvard Emandus Nielsen, Lyngby. Sammen med en Kammerat, Ib Jepsen, som holdt til i Beværtningen "Kap Horn" i Nyhavn, havde han iøvrigt, efter hvad han selv opgiver, planlagt et "hold-up" paa Nørrebro Station i Aftes.

Razziaer. Torsdag Eftermiddag blev der foretaget Razzia i Istedgade, bl. a. i "Den lille Café". Enkelte anholdte blev ført bort. Senere paa Aftenen var der Razzia i Brolæggerstræde, ligesom der har været Razzia paa Gl. Kongevej ved den gule Kaffebar.

Stinkbomber. Torsdag Aften blev der atter kastet Stinkbomber i Den underjordiske paa Raadhuspladsen.

Svineslagteri bombet. Natten til i Gaar er der for første Gang sket alvorlige Bombeeksplosioner paa et Svineslagteri. Det drejer sig om Vejle og Omegns Svineslagieri, hvor 5-6 Bomber eksploderede paa Lofterne over Svinestaldene, Kreaturslagteriet og Pølsemageriet. Ved Eksplosionerne blev ca. 70.000 kg Okse- og Svinekød samt Syltekonserves ødelagt, hvorimod der ikke skete Skade paa Maskiner. Den materielle Skade paa Bygningerne omfatter overvejende Tagkonstruktionen. Efter Eksplosionerne opstod der Brand paa Loftet over Svinestaldene, men det lykkedes at slukke den, inden den fik større Udbredelse. Slagteriet er i Stand til at fortsætte Driften som hidtil.

Trafikaflysningen fra og tll Esbjerg. Togkontoret oplyste sent Torsdag Aften, at den Aflysning af Trafikken paa Tjæreborg-Esbjerg-Guldager, der udsendtes gennem Ritzau, blev hævet igen Kl. 24, dog saaledes at Rejsende kun kan passere Esbjerg eller rejse til og fra Esbjerg i Tiden Kl. 7 til 18.

Jernbanesabotage? Togkontoret har faaet Underretning om, at der Natten til i Dag er sket noget omkring Viborg, men endnu Kl. 11 til Formiddag kunde Kontoret ikke give nærmere Oplysninger.

Provinsen.

Aalborg: Det tyske Politi har Torsdag foretaget en, Undersøgelse paa Aalborg Amtstidende. Journalist Ole Berg blev arresteret, og Politiet eftersøgte en Medarbejder, Journalist Ejgenbroth, der dog lige var gaaet ud og ikke vendte tilbage. Der blev afholdt Forhør, men ingen kendte noget til hans Forhold. Undersøgelsen stod paa i fire Timer, og Bladet udkom stærkt forsinket.


418

Aarhus: Torsdag Formiddag er Arbejdsmand Arne Harald Preben Nielsen, Dybkjærsvej 5, blevet dræbt, da han cyklede gennem Høegh Guldbergsgade i Aarhus. En Vagtpost raabte ham an, men da han ikke standsede hurtigt nok, blev der affyret et Skud efter ham. Kuglen ramte ham i Brystet og var dræbende. Han var ugift.

- I Nat skal der have fundet en større Sabotage Sted ved Havnen, men nærmere Oplysninger forelaa endnu ikke i Dag til Morgen.

Esbjerg: Redaktør L. V. Jensen, "Esbjergbladet", er Torsdag Morgen afgaaet ved Døden. Redaktøren døde uden at være kommet til Bevidsthed efter Attentatet. Han blev 60 Aar.

Ribe: Tre Arbejdere, der var beskæftigede ved Fæstningsarbejde, vovede sig i Onsdags ind i et Minefelt for at hente nogle Materialer. En Mine eksploderede, hvorved alle tre saaredes. Villy Kjestrup, Ribe, blev haardt saaret og døde faa Timer senere, de to andre fik kun lettere Saar.

Viborg: Natten til Torsdag skete en Bombeeksplosion i Byens Hovedgade, Sct. Matthiasgade. Bomben var anbragt i Nr. 62, tilhørende Arkitekt Jens Madsen. Ejendommen er bygget med en Kolonnade med Butikker paa begge Sider, og da Kolonnaden kun er aaben i den ene Ende, var Virkningen meget voldsom. Alle Butikkerne blev raseret, de store Ruder knustes fuldstændigt, og mange Varer blev ødelagt. Ødelæggelserne ramte et Udsalg fra Handelsfirmaet Hansa, Frimærkehandler Frode Andersens og Viktualiehandler Baands Butikker, som laa paa venstre Side af Kolonnaden, og paa den modsatte Side Skotøjshandler Alf Kyhls store Skotøjsmagasin, en Strømpeopmaskningsforretning, en Damefrisørsalon samt et Konditori. Selve Bygningen tog ingen større Skade, og der udbrød ikke Brand.

Kalundborg: I den lokale Dagspresse fandtes i Torsdags under Overskriften "En alvorlig Henstilling til Kalundborgs Ungdom" følgende Artikel: "Af Borgmester P. Hansen er vi blevet anmodet om at rette en alvorlig Henstilling til Ungdommen i Kalundborg om at holde inde med de Rudeknuserier og andre Uroligheder, der i de sidste Dage har fundet Sted her i Byen. Fra Værnemagtens Side er det blevet betydet, at Undtagelsestilstanden vil blive genindført, dersom ikke rolige Forhold omgaaende genoprettes. Endvidere gøres Byens Befolkning opmærksom paa, at dersom der har været Optøjer, Sammenstimlen o. l., og man bliver anraabt af tyske Patruljer og ikke standser, vil der straks blive skudt." (Kalundborg Folkeblad).

Helsinge: Ti revolverbevæbnede Mænd tappede Onsdag Eftermiddag Benzintanken ved Hvam-Jensens Forretning for ca. 600 Liter. Ved Ford-Depotet i Frederikssund tiltvang de sig 95 Liter. De lovede at sende en


419

Kvittering til Ejerens Bevisførelse over for Forsikringsselskab og Varedirektorat.

Nykøbing F.: Torsdag Morgen passerede en Fangetransport sydpaa gennem Byen. Saavidt man kunde se, bestod den af fire store Udrykningsvogne og en mindre Ledsagebil. Senere passerede Transporten Gedser, hvor man opgiver, at den omfattede 6-7 Udrykningsvogne. Der blev gjort Ophold i Gedser, hvorfra Transporten formentlig er blevet videreført med Færgen. Storstrømsbroen var Onsdag spærret for al Trafik undtagen Togtrafik.

Rønne: Onsdag Aften eksploderede en Bombe i Vestre Skole, som for Tiden er beslaglagt af Tyskerne. Der skete en Del Ravage i Klasseværelserne, men ingen Mennesker kom til Skade.

Pandrup: Stationens Pakhus er styrtet sammen efter nogle kraftige Bombeeksplosioner.

Helsinge: Maskinhandler C. Crone-Nielsen er blevet arresteret. Det er den 12. af Byens Borgere, der er taget af Tyskerne i Løbet af kort Tid.

 

Lørdag den 18. November 1944.

Undtagelsestilstanden i Esbjerg. I Gaar forløb alt roligt i Esbjerg, Butikkerne var aabne, og der arbejdedes normalt i de Virksomheder, der ikke var forhindrede af Lukningen af Vand, Gas og Elektricitet. Blandt de arresterede nævnes Viceborgmester, Landsretssagfører Krebs, der synes arresteret, fordi han efter tysk Formening havde forholdt sig passiv over for Strejkebevægelsen, Raadmand Jørgen Christensen (Arbejdsmændene), og Fagforeningslederne Peter Jensen (Murerne), Robert Larsen (Handels- og Kontormedhjælperne samt tillige Fællesorganisationen), Ejnar Schlein (Bogbinderne), Søren Nielsen (Rebslagerne), Hans Petersen (Skibstømrerne) og Theodor Petersen (Fiskerne). Arrestationen af Formænd for de lokale Fagforeninger skal skyldes, at man fra tysk Side mener, at Strejken maa være lokalt dirigeret. Sent i Aftes blev der meddelt fra Ribe, at Landsretssagfører Krebs skal være frigivet, samt at Kommandanten i et Møde med Byraadet ved Middagstid skal have stillet i Udsigt, at saafremt Natten gaar roligt, vil der i Løbet af Lørdagen blive aabnet for Vand, Gas og Lys. Fra anden Side meddeles Fredag Aften, at alle arresterede skulde være sat paa fri Fod.

L.B.-Kontorets Kartotek ødelagt. Da Rengøringskonerne i Morges indfandt sig paa L.B.-Kontoret i Vester Farimagsgade 37, laa hele Kartoteket forkullet paa Gulvet. Det ulmede endnu i Bunken, og Brandvæsenet blev tilkaldt for at slukke. Ødelæggelsen af dette Kartotek betyder, at man er uden Navne og Adresser paa tidligere indkaldt, nu hjemsendt C.B.-


420

Mandskab, ligesom man ogsaa har mistet Fortegnelsen over de, som skulde indkaldes. Rekonstruktion af Materialet vil være ret besværligt, og i hvert Fald tage nogen Tid.

Fabrik sprængt af Tyskerne. Fredag Middag har det tyske Politi sprængt Sønderstrup Sæbefabrik ved Tølløse i Luften med tre Bomber. Tyskerne forlod Stedet straks efter Sprængningen, og en større Arbejderstyrke var om Eftermiddagen i Gang med at foretage Oprydning og eventuelt redde Rester af Beboernes Indbo, men alt syntes ødelagt under Murbrokkerne. Virksomhedens Ejer, Fabrikant Hansen, blev for ca. 3 Uger siden arresteret af det tyske Politi. Sigtelsen imod ham skal dreje sig om Oplagring af Vaaben.

Arresterede. Fru Gerda Ploug-Sarp og hendes Mand opholder sig i den tyske Afdeling af Vestre Fængsel. Aarsagen til Arrestationen kendes ikke.

Fredag Formiddag anholdt Gestapo statsautoriseret Translatør, Grosserer Søren Bording, Aurevang 8 i Hellerup.

Varebil sprængt i Luften. En Varebil fra Fabriken "Torotor" i Ordrup blev Fredag Middag standset af to revolverbevæbnede Mænd paa Bernstorffsvej. Chaufføren og en Medhjælper blev tvunget til at køre ned ad Henningsens Allé og holde ud for Nr. 51, hvor Direktør Heiber bor. Her blev de beordret til at forlade Vognen, og medens den ene af Revolvermændene holdt dem i Skak et Stykke borte, lagde den anden en Bombe under Vognen, som saa sprængtes i Luften. Radiodele og Sprængstykker fra Vognen blev fundet oppe i Træerne. Der gik en Del Ruder i Nærheden, men ingen Mennesker kom til Skade.

Nyt "hold-up". Indehaveren af Karen Volfs Bagerier, Margrethevej 3, Direktør Harriet R. Jensen, blev Fredag Aften "holdt op" paa sit Kontor og frarøvet ca. 600 Kr.

Københavns Brandvæsen havde i sidste Vagtdøgn 79 Ambulanceudrykninger. Ingen i Anledning af Skudepisoder udover den i Morgenbladene omtalte ved Svanemøllevej.

Københavns Vagtværn har intet særligt at berette udover, at man i Gaar anholdt Mekaniker Jørgen Østergaard, Ndr., Fasanvej 43. Han havde forsøgt et "hold-up" paa Hjørnet af Istedgade og Saxogade, men var af Menneskemængden blevet presset ind i en Forretning, hvor Vagtværnet tog ham. Da Vagtværnet vilde køre bort med ham, kom det tyske Sikkerhedspoliti og forlangte ham kørt til Svendsgades Station, hvilket man efterkom.

Frederiksberg Brandvæsen og Vagtværn: Intet særligt at berette.


421

Razzia hos Havnedirektør Laub. I Nat indfandt det tyske Politi sig i Havnedirektør Laubs Villa, Henningsens Allé 19. Man eftersøgte en bestemt Person, som ikke var der. Razziaen gav iøvrigt ikke Anledning til nogen Anholdelse. En Søn af Havnedirektøren sidder i tysk Arrest.

Hentet et større Oplag af Geværer. Fredag Eftermiddag kørte en Lastbil med tre Murere op foran Hærens Geværfabrik paa Amager og meddelte Vagten, at de skulde ind for at reparere en nærmere angivet Barakbygning. Det var imidlertid ikke Murerarbejde, de var ude paa, men et Kup, som dækkedes paa en endnu ikke helt opklaret Maade. "Murerne" kørte bort med et meget stort Antal Skydevaaben.

Provinsen.

Esbjerg: Over Ribe meddeles i Dag til Morgen, at der fortsat er Ro i Esbjerg, men at det nu kniber med Brød og Kød. - Togkontoret oplyser fra Esbjerg, at der stadig ikke er Lys, Vand og Gas. Man regner med den samme Toggang som i Gaar.

Aalborg: Natten til Fredag skete en kraftig Eksplosion i det Smith'ske Jernstøberi. To Lokomotiver, der var under Reparation, blev stærkt beskadiget.

- Ruderne til D.S.U.'s Lokaler paa Gammeltorv blev samme Nat knust. Da man frygtede, der var udlagt Bomber, blev Ejendommen evakueret. En Undersøgelse af Lokalerne viste imidlertid, at der ikke var udlagt Bomber. Ruderne var knust med Sten.

Aarhus: Om de i Dagspressen omtalte Drab i Aarhus kan yderligere oplyses, at Fru Rungager var kendt for sin Forbindelse med det tyske Politi. Drabet paa Blomsterhandler Yde menes at være Rovmord, da hans Forretning synes at være gennemrodet.

- Torsdag Aften kom to unge Mænd ind til Bagermester Kaj Guløv Petersen, Læssøegade 29. De angav at tilhøre det tyske Politi og skulde foretage en Husundersøgelse. Bagermesteren, der er kendt for sin Forbindelse med Tyskerne, blev opfordret til at udlevere sin Revolver. Da han havde efterkommet Ordren, gjorde den ene af de to Mænd Ladegreb og skød Bagemesteren i Skridtet.

Viborg: Der foreligger nu Opklaring af de Sprængninger, som tidlig Fredag Morgen er hørt i Nærheden af Viborg. En Drejeskive er sprængt i Luften, og 10 Lokomotiver blev derved spærret inde. Om Aftenen ved 22-Tiden lykkedes det dog at faa Maskinerne ud. Alle Hovedspor var paa dette Tidspunkt farbare og Togtrafiken paany normal.

Vejle: Fredag Eftermiddag forøvedes en ualmindelig dristig Sabotage mod det store tyske Garageanlæg i den tidligere Støberihal, Paa Dæmnin-


422

gen 11. Fra Grand Hotel blev der ringet efter en Vogn fra en Lillebilstation. Vognen hyredes af fire Mænd, som gav Chaufføren Ordre til at køre ned ad Dæmningen forbi Garagerne. Ved Sønderbrogade fik Chaufføren Ordre til at vende og køre langsomt tilbage ad Dæmningen, og ud for Garageanlæget standsede man. Medens Chaufføren blev holdt op af en Mand, gik de øvrige tre Mand roligt ind i Garagerne, hvor de anbragte 3 Bomber. Hvordan, det har kunnet lade sig gøre, er uforstaaeligt, da der plejer at være mange tyske Soldater i Garageanlægget, ligesom der som Regel er Vagt udenfor. Efter at Mændene var kommet tilbage til Vognen, kørte den til Raadhustorvet, hvor Mændene steg ud; de betalte med 30 Kr. og en Cigar. Straks efter lød de tre Eksplosioner. Et Stykke af Garagemuren blæstes ud, og vistnok 7-8 Personvogne blev ødelagt. Hvad der iøvrigt er sket inden for Murene, lader sig næppe oplyse; det siges, at nogle tyske Soldater er blevet haardt saarede. To danske Tømrere, der var ved at reparere Taget, fik Saar af Glassplinter.

Skraat over for Garagen ligger Haandværkerforeningen og Højskolehjemmet, der begge benyttes som Kaserne. Lige over for Garagen ligger Hotel Caleb, der er rekvireret som Bolig for tyske Officerer. Her som mange andre Steder i Gaden blev Ruderne knust.

Grenaa: Kartoffeltørreriet Jekar i Grenaa nedbrændte Natten til Fredag, kun Kraftanlægget blev reddet. Tørreriet skulde netop Fredag have været i Gang efter flere Maaneders Stilstand. Man regner med, at Branden er paasat.

Horsens: Natvægteren paa Amtsarbejdsanvisningskontoret blev Natten til Fredag holdt op af 7 revolverbevæbnede Mænd, der fjernede ialt 10.000 Kartotekskort, nogle Skrivemaskiner m. v.

Hasle: Værnemagten har beslaglagt Hasle Skole (ved Aarhus). Undervisningen har maattet indstilles efter Beslaglæggelsen.

Vordingborg: For nogen Tid siden arresteredes 5 Personer. Efter Indberetning fra Borgmesteren er de nu alle blevet løsladt.

 

Mandag den 20. Nouember 1944.

Fagforeningslederne i Esbjerg frigivet. Søndag Formiddag blev de arresterede Fagforeningsledere i Esbjerg frigivet; desuden sattes Viceborgmesteren, Landsretssagfører Krebs, paa fri Fod. Natten til Søndag blev de offentlige Værker igen sat i normal Drift, og Byen begyndte atter at vende tilbage til sit normale Liv.

Allerede i Fredags henvendte De samvirkende Fagforbund sig mundtligt og Lørdag Morgen skriftligt til Udenrigsministeriet og anmodede dette om at gøre Forestillinger hos Tyskerne i Anledning af Arrestationerne blandt Fagforeningsmedlemmerne i Esbjerg.


423

Skovfogedhus sprængt i Luften. Et Skovfogedhus ved Gyrstinge blev Fredag sprængt i Luften af det tyske Politi. Ejeren, Skovfoged Dirksen, blev arresteret samtidig med Fabrikant Hansen, Sønderstrup, for ca. 3 Uger siden.

Skaden paa den af det tyske Politi bombesprængte Sønderstrup Sæbefabrik er nu skønsmæssigt opgjort til 1 Mill. Kr.

Tre Drab i denne Week-end. I Lørdags trængte 2 revolverbevæbnede Mænd ind i V. Hansens Barberforretning, Kingosgade 17. De affyrede flere Skud mod en Kunde, som var under Behandling. Han dræbtes øjeblikkelig, og Gerningsmændene forsvandt. Den Dræbte er identificeret som den 27-aarige C. Bruhn, Frederiksberg Allé 34. Han havde en skarpladt Revolver paa sig og var Medlem af Schalburgkorpset.

Lørdag Formiddag blev Frugthandler O. Christensen, Pindosvej 20, skudt. Der blev ringet paa, og han lukkede selv op. Der blev saa affyret en Snes Skud mod ham med Maskinpistol. Frugthandleren, der havde en Del tyske Papirer paa sig, døde straks efter Indlæggelsen paa Sundby Hospital.

Lørdag Aften blev en ung Mand, Paul Hansen, skudt ned i Rio Bar, Lavendelstræde 15. Han døde øjeblikkelig. Der er blevet fundet tyske Papirer paa ham.

Redaktør Gilbert død. Lederen af Skandinavisk Telegrambureau, Redaktør Gilbert, som for en Maanedstid siden var Genstand for et Attentat, er afgaaet ved Døden.

Tre Røverier i Gentofte. I den forløbne Week-end er der foretaget 3 Røverier i Gentofte. Det første blev forøvet mod Reservepostbud Erik Johannes Pedersen, som blev holdt op af en revolverbevæbnet Mand og frarøvet 521 Kr. Tjeneren paa Ordrup Kro blev Lørdag Aften holdt op af 2 revolverbevæbnede Mænd, de stjal 292 Kr. Endelig har Vagtværnet faaet anmeldt et Røveri, som Ib Gerhardt Reffling, Aurehøjvej 1, havde været ude for. Lørdag Aften stod han sammen med sin Kæreste og ventede paa Sporvogn ved Hellerup Takstgrænse, da en Taxa, som viste fri, i det samme kørte op mod Fortovet. Sammen med Kæresten blev han tvunget ind i Bilen og derefter kørt ud til Skovshoved Havn; hvor han frarøvedes sine Penge, ca. 900 Kr., 3 Checks paa tilsammen 575 Kr., sit Checkhefte, hvis Blade han forinden maatte udfylde, Tobak, Rationeringsmærker og Fyldepen. Derimod blev Kæresten ikke udplyndret. Da de blev sat af, fik de Besked om, at dersom de gjorde Anmeldelse inden nogle Dage, vilde de blive knaldet ned. Vognen var K 1207, som viste sig at tilhøre Vognmand Aage Nielsen, Istedgade 37, fra hvem den var stjaalet.

Røverbande anholdt. Frederiksberg Vagtværn anholdt i Søndags 2 Brødre, Søren og Ib Charles Steffensen, samt en deserteret Mand fra


424

Sommers Vagtkorps ved Navn Ib Christensen. De 2 sidstnævnte havde specialiseret sig i at holde Sortbørs-Folk op. Ib Charles Steffensen havde tillige været med i Røveriet paa Lyngby Station, hvor han havde benyttet sig af en Legetøjspistol. Ib Christensen havde et Par Gange klaret sig fri af Anholdelse ved at vise et falsk Legitimationskort, som lød paa, at han tilhørte det tyske Sikkerhedspoliti.

Arresteret. Lørdag Aften blev Trafikassistent Kelbjørn og hans Familie anholdt i Hjemmet, Buddingevej 69. Razziaen var stort lagt an, 50 Tyskere kom i Bil til Rækkehuset og besatte Omgivelserne *).

Musiker dræbt. Musikeren John Wulff er Søndag Morgen ifølge Pressekilde blevet skudt i sit Hjem, Nyvej 1. Frederiksberg Vagtværn kender intet hertil.

Saboteret for tredie Gang. Et Snedkerværksted paa Englandsvej, tilhørende Snedkermester Andersen, var Lørdag Morgen Genstand for Sabotage. Det var tredie Gang, der var sat Ild paa Værkstedet, som nu blev delvis ødelagt.

Schalburgmand saaret. Søndag Aften ved 23-Tiden blev Typograf Erik Høeg, Lyngbyvej 163 A, udsat for et Attentat i Frederiksberggade. 3 Mand forsøgte at frarøve Erik Høeg, der er Medlem af Schalburg-Korpset, hans Revolver, hvilket ikke lykkedes. Under Attentatet fik Schalburgmanden Skudsaar i venstre Laar og Fod.

Bilsabotage og Telefonbombe. Natten til Søndag brændte en Personbil ud for en Garage i Nærheden af Falckstationen ved Tietgensgade

Geo Andersens Skotøjsforretning paa Strøget maatte Lørdag Eftermiddag evakueres paa Grund af Telefonbomber.

Københavns Brandvæsen havde i det sidste Vagtdøgn 44 Ambulanceudrykninger.

Provinsen.

Aarhus: 2 Jernbanevogne med Solarolie og 2 med Kul blev Lørdag Aften sprængt i Luften, medens Togstammen befandt sig under Frederiksbro, som iøvrigt en Overgang var stærkt truet af den voldsomme Brand. Branden bevirkede, at Trafiken paa 2 Havnespor og Odderbanen maatte standses. Odderbanen blev dog atter gjort klar Søndag Eftermiddag.

Randers: Murermester Søndergaards Cementstøberi i Randers blev Natten til Søndag saa godt som ødelagt ved en Bombeeksplosion. Sabotørerne har imidlertid aabenbart ment, at Arbejdet ikke var tilstrække-

*) Denne Meddelelse viste sig senere at være urigtig (S. H.)


425

ligt grundigt udført, idet en Del revolver bevæbnede Mænd Søndag Eftermiddag Kl. ca. 17,45 afspærrede Ruinerne og foretog yderligere Sprængninger, hvorved Resterne blev ødelagt.

- Fredag Aften kom 2 revolverbevæbnede, maskerede Mænd ind i Forlystelsesetablissementet "Maxim". De beordrede Kontrollørerne til at sørge for, at Bygningen blev evakueret, da der var udlagt Bomber. Baade "Maxim" og de omliggende Bygninger blev evakueret, men der skete intet.

Aalborg: Damperen "Frederikshavn" er Søndag Eftermiddag minesprængt ud for Hals. Ingen Mennesker kom til Skade.

Viborg: Kommunens Folkeregister blev Fredag Aften fjernet af revolverbevæbnede Mænd. Man holdt en Portner op og tvang ham til at lukke Mændene ind.

Horsens: Samtidig med, at Kartotekskortene blev fjernet fra Amtsarbejdsanvisningskontoret, forsvandt ogsaa en Rejseskrivemaskine. Lørdag Morgen modtog Kontoret et Brev med 400 Kr. "som Betaling for Maskinen".

Silkeborg: Fredag Aften eksploderede en Bombe i Bagermester E. Dethlefsens Ejendom, Guldbergsgade 31 i Alderslyst. En Husassistent blev forskaaret af Glassplinter; men ellers kom ingen til Skade.

- En ung Mand har ved Retten faaet 30 Dages Fængsel for "Telefonbombe".

Tønder: Byens største Varehus, Brdr. Tygesens Manufakturforretning, Storegade, nedbrændte Natten til Søndag. Forretningens to Indehavere og deres 84-aarige Moder blev reddet ud af den brændende Bygning. Den gamle Dame havde faaet et chok.

Frøslev: Fredag Aften skal 21 Gendarmer være løsladt fra Frøslev-Lejren, og desuden er der i Løbet af Lørdagen løsladt en Del. De frigivne Gendarmer meddeler, at Lejrens Kommandant ved Afrejsen udtalte, at ogsaa de øvrige der internerede danske Gendarmer vilde blive frigivet. I Frøslev-Lejren har der hidtil befundet sig ca. 150 Gendarmer, medens et lignende Antal er ført til Tyskland.

Ringkøbing: Fredag ved. Midnatstid eksploderede en Bombe foran Viktualiehandlerske Fløtkjærs Forretning i Bredgade. Butiksruden og Skodden foran denne knustes.

Hillerød: Det tyske Sikkerhedspoliti har paa Centralsygehuset spurgt efter Politimester Lassen samt efter Fru Overbetjent Lund, Fredensborg. Ingen af dem var indlagt paa Sygehuset.

Helsingør: En større Kommando, ca. 500 Mand, har i sidste Uge gennemsøgt Gribskov for Vaaben. Maarum Skole har i Nat været brugt til


426

Indkvartering af disse Styrker. Tyskerne kom ogsaa ind paa "Egelund", i hvilken Anledning Amtmanden blev tilkaldt. Over for Amtmanden oplyste Tyskerne imidlertid, at det var en Fejltagelse, at "Egelund" var draget ind under Undersøgelserne. Alle Folk i Skoven blev visiteret.

- I Kikhavn Nord for Hundested har den tyske Marine rekvireret en Del Sommerhuse med tilhørende Grundarealer. En Del af Sommerhusene maa flyttes eller rives ned under Hensyn til den Brug, der skal gøres af Arealerne. Desuden har den tyske Marine rekvireret nogle Markarealer tilhørende "Hesbjerggaard" ved Firhøj sydøst for Gilleleje.

Gilleleje: Gestapo har arresteret Arbejdsmand Christian Marius Hansen, Esbønderup, Apotekerkarl Thorkild Rich. Hansen, Esrum, Kommuneassistent Julius Peter Kaj Christiansen, Købmand, Sogneraadsmedlem og Evakueringschef Arne Emil Eltang, Brugsforeningsuddeler Thorvald Barker Poulsen, Skomagermester, Tjenestegrenschef i Luftværnet Ditlev Peter Idorn og Reservepostbud Christian Carl Christensen, alle af Gilleleje.

Holbæk: Fredag Aften trængte en halv Snes revolverbevæbnede Mænd ind paa Autogaarden i Smedelundsgade, Holbæk, og tvang Funktionærerne til at udlevere en Personbil, der tilhørte Medlemmer af det opløste Kriminalpoliti i Holbæk.

- Saavidt man har forstaaet de tyske Forordninger, var Afleveringspligten for glatløbede Jagtgeværer sat til den 30. November. Ikke destomindre indberettes det fra Skibby i Hornsherred, at Gestapo, bevæbnet med Pistoler, har foretaget en Razzia i Kommunen med Krav om at faa udleveret de Jagtvaaben, som Beboerne der maatte være i Besiddelse af.

 

Tirsdag den 21. November 1944.

Vaabenfund. Under en Reparation i Kælderen til Banken i Svendborg, som ligger lige op ad det bombesprængte Vingaarden, fandt Arbejderne i et Kælderlokale, som benyttedes af Kriminalpolitiet, en halv Snes Revolvere med Ammunition og et Par Bomber med løs Tændsats. Efter at Værnemagten havde faaet Kendskab til Fundet, arresteredes Overbetjent i Kriminalpolitiet, Byraadsmedlem Fischer, og maaske nogle flere Personer. Ogsaa Overbetjent i Ordenspolitiet Bentsen er blevet arresteret, dog vistnok ikke i denne Forbindelse.

Razziaer i Gentofte. Vagtværnet meddeler, at der Natten til Tirsdag er foretaget forskellige Razziaer af Gestapo, bl. a. hos Formanden for Hellerup-Maglegaard Grundejerforening, Direktør Torp-Pedersen, hvor man eftersøgte Sønnen, der imidlertid ikke var hjemme.

Saaret. Brandvæsenets Ambulance blev Mandag Aften kaldt til Elmelundsvej 20, hvor en Restauratør Christensen fra Brønshøj Tivoli var


427

blevet skudt i venstre Arm af nogle Personer, der aabenbart vilde forsøge at røve hans Penge fra ham.

Brandvæsenets Ambulance har endvidere paa Gasværksvej 2 afhentet en Kontorist Olsen, der, da han stod af Sporvognen, var blevet ramt af en Kugle i venstre Skulder. Nærmere Omstændigheder kendes ikke.

En tysk Underofficer, Willy Franz, faldt Mandag Aften ud for Nygaardsvej 49. I Faldet gik hans Revolver af og saarede ham i højre Fod. Brandvæsenets Ambulance bragte den saarede Underofficer til Nyelandsvejs Lazaret.

Røveri i Gentofte. Mandag Aften ved 22,30-Tiden kom 3 pistolbevæbnede Mænd ind paa Vognmand Scotvins Kontor, Ordrup Jagtvej 60. Efter at have klippet Telefonledningerne over satte de sig til at vente paa Vognmandens 3 Vogne, der var ude paa Tur. Efterhaanden som Vognene kom hjem, blev Chaufførerne holdt op og udplyndret. Kl. 22,30 forsvandt Røverne igen.

Der er iøvrigt i det sidste Døgn anmeldt forskellige Tyverier, bl. a. af Vasketøj, som har været hængt til Tørring paa Tørreloftet.

Drabet paa Frugthandler Mogens Pind. Som omtalt i Dagspressen er Frugthandler Mogens Pind blevet skudt i sin Forretning paa Strandvej 112.

Den dræbte Musiker. Det menes, at den dræbte Musiker Wulff, Nyvej 2, er indbragt til Shellhuset. Der er hertil indsendt Ansøgning fra de paarørende om Ligets Udlevering, hvilket er blevet nægtet.

Frederiksberg Vagtværn fik i Morges Underretning om, at Butiksruden til Georg Jensens Udsalg, Gl. Kongevej 96, var knust, og en Del Varer stjaalet. Man satte Vagt og underrettede Indehaveren.

Københavns Brandvæsen havde i sidste Vagtdøgn 63 Ambulanceudrykninger.

Københavns Vagtværn, Frederiksberg Brandvæsen og Togkontoret har iøvrigt intet særligt at berette.

Løsladt. Lærerinde Fru la Cour Halved, Sønderjyllandsskolen, er i Lørdags blevet løsladt.

Provinsen.

Esbjerg: Kredslæge Brandt blev sent Fredag Aften kaldt til en Patient i et af Byens Yderkvarterer. Han ønskede at faa Besked om, hvem Patienten var, og hvad han fejlede. Stemmen i Telefonen svarede da, at han blot skulde komme. Kredslægen efterkom derefter ikke Anmodningen,


428

men underrettede Falck og Vagtværnet, som foretog en Undersøgelse, der dog ikke resulterede i noget.

Aarhus: Det menes, at Drabet paa Blomsterhandler Yde skyldes, at han har nægtet at levere Blomster til Ingeniør Schmidts Begravelse. Flere andre aarhusianske Blomsterhandlere og Gartnere har iøvrigt ligeledes nægtet at levere Blomster til Udsmykning af Kirken ved Begravelsen.

Aalborg: Damperen "Frederikshavn", der, som forleden omtalt, ramtes af en Mineeksplosion, har ved egen Hjælp kunnet sejle ind til Aalborg. Damperen holdtes flydende paa Pumperne. En Dykkerundersøgelse har iøvrigt vist, at Skaden ikke er større, end at Damperen relativt hurtigt vil kunne gøres sejlklar.

- Søndag Aften fjernede en revolverbevæbnet Mand en Filmsrulle til "Drømmesøen" i Paladsteatrets Operatiousrum. Teatret maatte i Stedet for spille en fransk Film ved Aftenforestillingen.

Randers: Det kommunale Vagtværn har i de sidste Par Nætter været udsat for Beskydning, naar det ved Havnen er kommet inden for Projektørernes Lysomraade. Ligeledes er flere Medlemmer af de private Vagtkorps paa deres Patrulje blevet standset af revolverbevæbnede Mænd, der paa gebrokkent Dansk bad dem forsvinde, da de intet havde at gøre paa Gaderne ved Nattetid.

- Politistationen er blevet rekvireret af tysk Politi.

Haderslev: I de sidste Dage har Tyskerne i adskillige Tilfælde rekvireret Lastbiler paa Gaderne og sendt Vognene paa Langture, saaledes til Kolding. Der telefoneres ogsaa fra Missionshotellet, hvor SS befinder sig, til Vognmænd i Byen med Ordre til Kørsel. Hvis Vognmændene ikke efterkommer Ordren, faar de Besked om at melde sig paa Kasernen.

Neksø: Søndag Aften fandt en Bombeeksplosion Sted i Brogade. Man fandt paa Stedet en ung Mand fuldstændig lemlæstet, og desuden splintrede Rester af en Cykel. Det var ikke muligt at identificere den unge Mand. Man mener, han har villet kaste en Bombe mod Axel Byders Forretning, der ofte tidligere har været udsat for Sabotage, men at Bomben er eksploderet i Hænderne paa ham.

- Lørdag Aften fjernedes Filmsrullen til den tyske Film "Wir machen Musik". Ved samme Lejlighed forsvandt fra Biografens Operatørrum et Par Ruller af en svensk Film.

Rønne: Søndag Aften kastedes en Bombe ind gennem Vinduet til Fru Petra Reese, Borgergade 12. Fruen, der er beskæftiget hos den tyske Værnemagt, havde netop samtidig Besøg af en tysk Soldat, der kastede Bomben ud paa Gaden, hvor den eksploderede. Der knustes en Del


429

Ruder. Det tyske Sikkerhedspoliti foretog Mandag Morgen en Razzia, hvorunder 12 unge Mennesker blev arresteret.

Faaborg: Natten til Lørdag blev en Transformator ved et tysk Militæranlæg i Horne Vænge ødelagt. Vagten blev herefter forstærket. - Søndag Eftermiddag opholdt Husmand Rasmus Peter Petersen sig paa sin egen Mark tæt ved det tyske Anlæg, og han havde sine to Drenge med sig. Pludselig blev de raabt an af en Vagtpost. Drengene blev forskrækkede og begyndte at løbe, og nu skød Militærvagten flere Skud efter dem. Den ældste Dreng, som var 13 Aar, blev ramt i Hovedet og døde øjeblikkelig. Den anden fik et lettere Strejfsaar.

Hillerød: Det tyske Sikkerhedspoliti foretog Natten til Mandag en Razzia, hvorunder der blev arresteret flere Mennesker, alle Arbejdere.

Helsingør: Danmarksmesteren i Diskoskast, Overbetjent Emil Thers, Helsingør, tidl. Roskilde, er afgaaet ved Døden den 8. Oktober i Buchenwalde. Der er intet oplyst om Dødsaarsagen.

 

Onsdag den 22. November 1944.

2 Hurtigbaade ødelagt. Tirsdag Formiddag rykkede nogle Sabotører ind paa Ford Motors Værksteder i Sydhavnen og holdt Personalet op. De medbragte ikke Bomber, men betjente sig denne Gang af Værkstedernes Autogensvejseapparater. 2 Hurtigbaade, som netop skulde afleveres, blev gennemhullet flere Steder. En Ladning løse Dele blev læsset paa en Lastbil og kørt bort. Under Besøget blev der netop ringet fra de tyske Myndigheder og spurgt, om de to Hurtigbaade var klar til Besigtigelse. Sabotørerne foranledigede, at der blev svaret: "Baadene er fuldt færdige, og D'Hrr. kan komme straks." Sabotørerne afventede derefter de tyske Inspektørers Ankomst. Lidt senere kom to tyske Officerer, som ogsaa blev holdt op. Sabotørerne tog herefter den tyske Bil, som Officererne var kommet i, og kørte bort.

Myrdet. Tirsdag Eftermiddag kørte en Bil ud til et Mosedrag i Nærheden af Ørnegaarden. Nogle Mænd førte en Fange med sig længere ind paa Marken, hvor de skød Manden og derefter løb tilbage og kørte bort. Den dræbte, som førtes til Retsmedicinsk Institut, identificeredes efter Legitimationskortet som Skibsfører Alfred Frederik Dixen, Kastrup Vænge 18 i Taarnby. Motivet har i hvert Fald ikke været Røveri, for den afdøde havde mange Penge paa sig, men var ikke blevet udplyndret. 3 af Kuglerne var gaaet tværs igennem Tegnebogen.

Premier-Is-Fabriken ødelagt. I Nat anbragte en halv Snes Mand en stor Bombe i Premier-Is-Fabriken i Glostrup. Der fandt kun en Eksplo-


430

sion Sted, men den var meget voldsom; det meste af Fabriksbygningen styrtede sammen, og der udbrød Brand.

Der har gaaet Rygter om, at Fabriken skulde arbejde for tyske Interesser o. s. v., men formentlig har man taget Fejl, fordi der i Kølehusene opbevaredes et Statslager paa 70 t frosset Kød.

Ung Mand skudt paa Frederiksberg. Tirsdag Aften opdagede forbipasserende, at en ung Mand blev slæbt ind i Gaarden til Bülowsvej 30 og skudt, hvorefter Gerningsmændene forsvandt. Brandvæsenets Ambulance kørte den dræbte til Frederiksberg Hospital, hvor han identificeredes som den 24-aarige Maskinist Ole Ravn Hansen.

Episode paa Frederiksberggade. En tysk Overvagtmester blev Tirsdag Eftermiddag ved 17-Tiden revet omkuld ud for Frederiksberggade 23. Mændene affyrede flere Skud mod ham, og han ramtes i Siden. En ikke identificeret Dame fik et Strejfskud i Hovedet. De blev begge ført til Kommunehospitalet.

Hentet Lastbildæk hos "Adler". Tirsdag Morgen indfandt revolverbevæbnede Mænd sig hos Adler i Sydhavnen og fjernede fra en Lastbil, der stod klar til Aflevering efter Reparation, syv store Lastbildæk. Det tyske Politi kom straks efter til Stede og førte Vagtholdet til Politigaarden, hvorfra det saa vidt vides endnu ikke er blevet løsladt.

Pengerøveri. I Tirsdags er der foretaget et "hold-up" i Vangede og Omegns Bank, Vangedevej 22 C. En Bil kørte op foran Banken, og tre maskerede Mænd, hvoraf den ene havde Maskinpistol, de to andre almindelige Revolvere, trængte ind i Banken, medens en fjerde og Chaufføren blev tilbage for at holde Vagt ved Vognen. De røvede 4.500 Kr. Hele Episoden varede kun to Minutter.

- Et 19-aarigt Bud fra Folkebankens Afdeling paa Frederikssundsvej blev Tirsdag Middag "holdt op" af nogle Mænd, der kom i en Bil. Han blev tvunget til at udlevere en Pengetaske med 30.000 Kr.

Hundehandleren bestjaalet. Den i Dagspressen saa meget omtalte Hundehandler Børge Nielsen er i Nat blevet bestjaalet af revolverbevæbnede Mænd, der bortførte for ca. 3.000 Kr. gammel Vin, 6 Pakker Stof og 6 Kasser Cigarer. Han har udlovet en Dusør paa 2.000 Kr.

Fundet død i Herlev. Tirsdag Eftermiddag fandtes paa Stationsvej 36 i Herlev en Mand dræbt paa Trappegangen. Tysk Politi var til Stede og oplyste, at Manden var en "Dänischer Bandit". Han havde fire Revolvere paa sig og identificeredes som Arbejdsmand Emil Jensen, Eiderstedsgade 20.

Episode i Blaagaardsgade. Tirsdag Eftermiddag opstod et Skænderi i Radioforhandler Hildebrandts Forretning, Blaagaardsgade 9, hvorunder


431

Forhandleren gav en Kunde nogle Slag i Ansigtet. Forbipasserende reagerede heroverfor ved at knuse Ruden til Radioforretningen. Sommers Vagtkorps kom derefter til Stede, og de patruljerede i nogen Tid i Blaagaardsgade med Maskinpistoler i Skudstilling.

Fjernet Duplikatorpapir. Otte bevæbnede Sabotører tvang i Tirsdags Personalet i Papirfirmaet, Thorvaldsensvej 3 (Christensen & Søn) til at udlevere for godt 1.000 Kr. Duplikatorpapir.

Københavns Brandvæsen havde i det sidste Vagtdøgn 56 Ambulanceudrykninger. Fra Frederiksberg Brandvæsen og Vagtværn samt Københavns Vagtværn er der intet at berette ud over, hvad der er omtalt i det foregaaende.

Beslaglæggelse. Den tyske Værnemagt har beslaglagt Ejendommen Frederiksgade 11. Dekretet herom er af 11. November.

Jernbanesabotage. Togkontoret meddeler i Dag til Morgen, at der Kl. 23,24 fandt en Sprængning Sted ved Taulov Station. To Skinner à 45 Meter og et Hjertestykke maatte udveksles. Trafiken ad nord- og sydgaaende Spor blev genoptaget henholdsvis Kl. 3,50 og 4,40.

Overlæge A. Rischel ved Avnstrup Sanatorium er rejst bort paa Vinterferie. Samtidig er Sanatoriets Fuldmægtig "gaaet under Jorden".

Provinsen.

Esbjerg: Redaktionssekretær Carl Nielsen, der var blevet udset til Leder af "Esbjergbladet" efter Mordet paa Redaktør L. V. Jensen, blev Mandag Aften anholdt af det tyske Politi. Nielsen var ude til et Møde og havde ikke opgivet, hvor han gik hen. Han vendte ikke tilbage, og Kl. halvto om Natten trængte Gestapo ind til hans Hustru, som blev anholdt. En Søn og en Svigersøn, der bor andre Steder i Byen, er ligeledes anholdt. Endvidere er Skræddermester Arne Laursens Hustru og Indehaveren af "Tropehuset", Højrup-Jessen, blevet anholdt omtrent paa samme Tid. Redaktionssekretær Carl Nielsen og hans Familie er Tirsdag Morgen overført til Kolding.

- Lidt før Kl. 12 Tirsdag blev der af en ukendt Mandsperson affyret flere Revolverskud mod Knud Nørager, København, da han befandt sig i en Port i Englandsgade 14, Esbjerg. Han blev ramt af flere Skud i Underlivet. Nørager menes at have haft tyske Forbindelser, og muligvis drejer det sig om et indre tysk Opgør.

Padborg: Tirsdag Formiddag blev Jernbanestationen omringet af tysk Sikkerhedspoliti, som efter en kort Undersøgelse arresterede Overassi-


432

stent Andersen, Godsbanegaarden, Assistent H. M. K. Nielsen, og tre Medhjælpere, Gottlieb Hansen, Horsens, N. M. Nielsen, Tønder, og Vilhelmsen, samt Ekstraarbejder Clausen, alle tjenestegørende paa Padborg Station. De blev ført bort paa en Lastvogn, antagelig til Frøslevlejren.

Ved 14-Tiden om Eftermiddagen vendte Gestapo tilbage med Overassistent Andersen, samt med en Medhjælper Andersen, der har siddet i Frøslev siden September. Der blev foretaget en Undersøgelse af nogle Standvogne.

Holstebro: Natten til Tirsdag blev der begaaet Indbrud i Købmand Fjeldsteds Forretning paa Store Torv i Holstebro. Der blev stjaalet for ca. 15.000 Kr. Ure og Beklædningsgenstande. Tyveriet opdagedes allerede ved 1-Tiden, og senere paa Natten lykkedes det det kommunale Vagtkorps at finde Tyvene paa Jernbanestationen. Det var to menige tyske Soldater, og Størstedelen af de stjaalne Genstande var i Behold.

Tirsdag Morgen fandtes en ueksploderet Bombe eller Haandgranat paa Forretningens Trappe. En behjertet Mand bar den ned i en Have, hvorfra den senere blev fjernet af Værnemagten.

Hobro: Natten til i Dag er Folkeregistrets Materiale blevet fjernet.

Silkeborg: Postmesteren modtog Mandag Aften et Postkort med Meddelelse om, at Posthuset vilde blive sprængt tidligt Tirsdag Morgen. Borgerværnet holdt Vagt paa Stedet, men intet skete.

Bornholm: Værnemagten har overtaget Hammerens Signalstation.

- Den unge Mand, som Søndag Aften blev dræbt af en Bombe paa Gaden i Neksø, var den 25-aarige Fisker Svend Hansen, Balka.

Hillerød: Der er i Nat foretaget en Razzia, som synes at have haft en ret voldsom og omfattende Karakter. Det berettes, at det tyske Politi flere Steder sprængte Døre og Vinduer. Nærmere Oplysninger mangler endnu, men bl. a. er en Søn af Amtsstuefuldmægtig Dige blevet arresteret.

Ringsted: Borgmesteren indberetter, at det tyske Politi den 16. November har arresteret Motorsagkyndig, Civilingeniør, Oberstløjtnant E. Christensen og Isenkræmmer Marius Petersen. Aarsagen til Arrestationerne er ikke kendt.

 

Torsdag den 23. November 1944.

Ødelæggelse paa København og Frederiksberg Folkeregistre. 1 Morges er der med kort Tids Mellemrum anrettet Ødelæggelse paa Folkeregistret i København (Hans Nansens Gaard) og paa Frederiksberg (Howitzvej 5-7). Desuden er Hvidovre Kommunes Folkeregister blevet totalt ødelagt Onsdag Aften.


433

Kl. godt 5 kom en Styrke paa 40-50 Mand til Hans Nansens Gaard, hvor de holdt Byvagterne op og førte dem ned i Beskyttelsesrummet. Styrken gav sig herefter til at slæbe Kartotekskortene paa 1. Sal ud paa Gulvet, hvor de efterhaanden dannede meterhøje Dynger, men det var dog kun Rationeringsafdelingens Materiale, der efter den paafølgende Ildspaasættelse blev helt ødelagt. Ilden i Navne- og Gaderegistret blev meget hurtigt slukket, saa dette Materiale vil efter nogen Tids Forløb kunne rekonstrueres. En Del af Skaden bestaar i, at Kortene er blevet gjort defekte af Petroleum, som Sabotørerne straks overhældte Dyngerne med, og desuden er der sket en Del Beskadigelse under selve Slukningen. Efter hvad Kontorchef Kjeld Johansen oplyser, vil den forestaaende Udlevering af Rationeringskort formentlig kunne foregaa nogenlunde planmæssig, dog vil det sikkert ikke være muligt at sende Brevkort ud til alle, men man maa i saa Fald klare sig paa anden Maade.

Forud for Sabotagen paa Folkeregistret gik en Alarmering til Brandvæsenet om Bomber paa Nørrebros Teater. Hvorvidt denne Alarmering har haft nogen Forbindelse med Episoden paa Hans Nansens Gaard, forsaavidt som den kunde tjene til at vildlede Brandvæsenet, er svært at afgøre. Der er dog den Realitet i Alarmeringen til Nørrebros Teater, at der uden for Bygningen blev fundet 3 Brandbomber. De blev fjernet uden at gøre nogen Skade.

Paa Howitzvej indfandt Sabotørerne sig Kl. ca. 5. Der menes at have været ca. 40 Mand i Holdet, hvoraf en Del var bevæbnede. Sabotørerne holdt Vægteren op og samlede Folkeregistrets Kartoteksmateriale sammen paa Gulvet, overhældte det med Benzin og stak Ild paa Bunken. Da Brandvæsenet ankom, havde Ilden endnu ikke rigtig fat i de stive Kort, men brændte derimod ret livligt i Møblerne. Det lykkedes hurtigt at faa Ilden slukket, men alligevel var Skaden ret stor. En Del af Kortene var brændt op, andre forkullede, og en stor Mængde ødelagt af Benzin og Vand. Forinden Anfaldet paa Folkeregistret var Brandvæsenet alarmeret til 5. Juni Plads og til Sønderjyllands Allé. I begge Tilfælde drejer det sig om falske Alarmeringer, men de fandt Sted saa tidligt, at Brandvæsenet naaede tilbage, før de blev kaldt til Folkeregistret. - Kommunaldirektør Gerner Andersen oplyser til Morgen, at Ødelæggelsen ikke vil komme til at influere paa Udleveringen af Rationeringskort.

- Onsdag Aften kom en Snes Sabotører ind paa Folkeregistret i Hvidovre. De bragte alle Kartoteker ned i Gaarden; satte Ild paa dem og forsvandt først, da Ilden havde saa godt fat, at man kunde se, det hele vilde blive totalt ødelagt.

Tikøb Folkeregister bortført. Tikøb Folkeregister er blevet bortført af 7-8 revolverbevæbnede Mænd, som først hentede Registrets Leder, Assistent Jessen, paa dennes Bopæl. Assistenten blev tvunget til at hjælpe


434

Mændene ind paa Kontoret og laase Skufferne op. Samtlige Navnekort blev fjernet.

Døde i Tyskland. Til Udenrigsministeriet foreligger Meddelelse om, at følgende danske Politimænd er afgaaet ved Døden i Lejren ved Buchenwalde:

Lauritz Ferslev, Overbyes Alle 18, København, f. 20. Maj 1900,

Helge Brixager, Nakskovvej 82, København, f. 17. August 1918,

Evald Skov Mortensen, Gyldenlakvej 23, København, f. 28. Maj 1917,

Emil Thers, St. Magleby, f. 12. April 1910,

Otto Nielsen, Odense, f. 25. December 1900,

Jens Peter Switzer, f. 12. December 1891,

Palle Cramer, f. 8. Marts 1894,

Peter Petersen, f. 22. Februar 1892,

Henry Stockholm, f. 31. Marts 1913.

I Neuengamme er følgende civile internerede afgaaet ved Døden:

Svend Aage Andersen, Klerkegade 2, Kbh., f. 28. Juni 1903,

Jens Peter Jensen, Lollandsgade 55, Aarhus, f. 13. Februar 1903,

Karl Gustav Nielsen,

Carl Axel Wilh. Andersen,

Carl Jacobsen,

Axel Scheibye, Vesterbrogade 85, Kbh., f. 27. Juli 1886.

Tændstikfabrik ødelagt. For nogen Tid siden rettedes et Attentat mod Gosch's Tændstikfabrik. Natten til i Dag er der paany rettet et Attentat mod Tændstikfabrikationen, denne Gang mod Hellerup glødefri Tændstikfabrik, Heimdalsgade 37. Der var udlagt tre Bomber i Fabriken, og de er, saavidt man kan skønne, eksploderet samtidig. Virksomheden er blevet fuldstændig ødelagt. 2 Personer kom til Skade, hvoraf den ene, Vægter Svend Aage Petersen, Dyssegaardsvej 30, fik Ryg og Ben meget slemt kvæstet ved en Mursammenstyrtning. Maskinist A. Jørgensen, der bor paa Fabriken, blev saaret af Glassplinter, der efter det opgivne trængte gennem hans Dyne.

Drabet paa Slagtermester Carl Frandsen. Som omtalt i Morgenbladene er Slagtermester Carl Frandsen, Ulrikkenborgallé [i. e. Ulrikkenborg Allé] 29, Lyngby, blevet skudt i Kælderen til sin Butik.

Film bortført. Onsdag Aften blev Filmen "Sen Kærlighed", der er optaget af UFA, fjernet fra Strand-Teatret i Hellerup Klubs Bygning. Gerningsmændene lovede at sende Spolerne tilbage.


435

Rettelse. Meddelelsen forleden om Arrestation af Overassistent Jens P. Kelbjørn var forkert, det samme gælder de Oplysninger, som blev bragt i Forbindelse hermed. Meddelelsen stammede ikke fra Kommunen eller kommunale Institutioner.

- Fra Svendborg oplyses, at Meddelelsen om Arrestation af Overbetjent Fischer efter et Vaabenfund i en Kælder heller ikke er rigtig. Der har kun været Forespørgsel efter ham. Fischer deltog i Byraadsmødet Mandag Aften. Heller ikke Overbetjent Bendtsen er blevet arresteret.

Københavns Brandvæsen havde i sidste Vagtdøgn 57 Ambulanceudrykninger, ingen særlige ud over den, som fandt Sted i Anledning af Eksplosionen i Hejmdalsgade.

Taxachauffør plyndret. Taxachauffør Jens Verner Hansen blev Onsdag Aften ved 24-Tiden hyret af to unge Mennesker paa Hjørnet af Hellerupvej og Strandvej. Da Vognen naaede frem til Hjørnet af Sehestedsvej og Egersvej, blev Chaufføren tvunget til at standse. Med Revolvere tvang de to Mænd ham til at udlevere sin kontante Beholdning, ca. 240 Kr. Den ene af Røverne slog ham tilmed oven i Hovedet med Revolverskæftet. Chaufføren maatte senere paa Hospitalet for at blive forbundet.

Provinsen.

Aalborg: Fra Aalborg Stiftamt indberettes til Udenrigsministeriet, at de tidligere omtalte 27 "asociale Personer", der for nogen Tid siden blev arresteret, ifølge Meddelelse fra Røde Kors' Repræsentant, Konsul Sigurd Møller, er overført til Frøslev Lejren, hvortil yderligere 18 andre Arrestanter ligeledes er transporteret.

Aarhus: Et Træskur i Sydhavnen, hvor der stod en elektrisk Omformer, er sprængt i Luften. Ligeledes er Kaffebaren "Lido" i Fredensgade blevet ødelagt ved Bombeeksplosion.

- To unge Mennesker trængte Onsdag Middag ind til den 40-aarige Arbejdsmand Adrian Roest, Aabyhøj v. Aarhus. Han blev beskudt, mens han arbejdede i sin Have, og fik to Kugler gennem Hovedet. Lægerne mener ikke at kunne redde hans Liv. Han har været Marinevægter.

Esbjerg: Den samlede Skade ved Bombeeksplosionerne i Kongensgade er skønsmæssigt opgjort til 3/4 Mill. Kr.

Randers: Ved Midnatstid Natten til Onsdag forsøgte bevæbnede Mænd at skaffe sig Adgang til Fabrikant Bjerregaard & Co.s store Autoværksted. Vagtholdet blev alarmeret, og der opstod Ildkamp mellem de indtrængende Mænd og Vagtholdet. Sabotørerne maatte trække sig tilbage.


436

De efterlod et Automobil, som formentlig har været "laant", da dets Nummerplade var sat løst paa.

Hjørring: Murermester V. Vangsted er i Tirsdags død, 54 Aar. Det oplyses, at han har begaaet Selvmord efter at være blevet arresteret af det tyske Politi.

Ribe: Overlæge Erik Larsen, Ribe Aandssvageanstalt, er død i Hamborg, 54 Aar gammel. Han blev for et Aars Tid siden taget af Gestapo sammen med sin Hustru. Han sad nogen Tid i Vestre Fængsel og overførtes derfra til Frøslev Lejren. For ca. tre Maaneder siden førtes han til Tyskland, hvor hans Hustru og Søn fortsat menes at være. Dødsaarsagen var Hjerteslag.

Hillerød: Mandag Aften fandt Gestapo under en Undersøgelse hos Konsul Lütken tre Maskingeværer. Gestapo medtog Konsulens 20-aarige Søn. Denne Opdagelse menes at være Aarsag til, at der Natten til Onsdag mellem Kl. 24. og Kl. 5 blev foretaget en omfattende Razzia efter Vaaben i Hillerød. Herunder blev en Snes Personer arresteret. Følgende Navne opgives: Amtsfuldmægtig Bianco Boeck, Købmand Jørgen Lindeskov, Kommunebogholder, Løjtnant Hedegaard Jensen, Automobilhandler Lars Larsen, en Søn af Amtsstuefuldmægtig Dige. Blandt de anholdte er vistnok ogsaa Arbejdere fra Nordsteens Fabriker og nogle Gymnasieelever. Enkelte er vistnok senere løsladt. Der var ogsaa Husundersøgelse hos Bodil Ipsen og hendes Mand, Redaktør Black, der blev intet fundet.

Rønne: Mandag har det tyske Sikkerhedspoliti anholdt mindst 5 unge Mennesker, dels i deres Hjem, dels paa deres Arbejdsplads og dels paa Statsskolen. Det drejer sig om den 15-aarige Finn Ahlstrand, Søn af Dyrlæge A., Rønne, 2 Sønner af Manufakturhandler Blem Bidstrup, hvoraf den ældste er 20 Aar og den yngste gaar i Gymnasiet, samt en Lærling hos nævnte Manufakturhandler, Søren Nielsen, Søn af en Kunstmaler i København, samt en Søn af Restauratør Kofoed Hansen, der var kommet ud af Skolen for kort Tid siden.

Togkontoret: Ingen Meddelelser af Betydning fra det sidste Døgn.

 

Fredag den 24. November 1944.

Pengetransport paa 195.500 Kr. til B. & W. røvet. I Morges er en Pengetransport paa 195.500 Kr. blevet røvet undervejs fra Burmeister & Wains Hovedkontor i Strandgade til Refshaleøen. I Prinsessegade kørte en lille graa Bil op foran Vognen med Pengene. 4 stærktbevæbnede Mænd holdt Transportbilens Folk op og flyttede alle Pengeposerne over i deres egen Bil, hvorefter denne skyndsomst forsvandt. Pengene skulde have været anvendt til Lønudbetalingen i Dag.


437

Mislykket "hold-up". Københavns Vagtværn blev Torsdag Aften Kl. 23,25 kaldt til Bellahøj-Restauranten, hvor to revolverbevæbnede Mænd havde holdt Restauratør Jacobsen og to Tjenere op, da de var paa Vej fra Restauranten til Jacobsens Bopæl med Dagens Indtægter. Restauratøren og Tjenerne var dog i Stand til at trække sig tilbage til Restauranten med Pengene i Behold. Der blev affyret nogle Skud, men om det var Skræmmeskud, eller man havde sigtet paa de tre Mænd, kunde ikke konstateres. Da Vagtværnet kom til Stede, var Røverne forsvundet, og de havde heller ikke efterladt sig noget Spor.

Røvet 11.000 Kr. i Gentofte. Gentofte Vagtværn meddeler, at Ingeniør Leif Fæster, Firmaet Bay & Winding, er blevet frarøvet 11.000 Kr., som han netop havde hentet i Handelsbankens Afdeling paa Hjørnet af Kildegaardsvej og Bernstorffsvej. Han var kørt derhen i en Lastbil, men da han kom ud fra Banken, stod to revolverbevæbnede Mænd ved Bilen. De beordrede ham ind og kørte bort. Turen endte paa Høeghsmindevej; her fik Ingeniør Fæster Besked om at stige ud og fortsætte, indtil han længere oppe i Gaden mødte en Mand, som skulde give ham den sidste Ordre. Ingeniøren gik og tog Pengemappen med, men naaede ikke ret langt, før Røverne opdagede, at han var gaaet med Pengene. Han blev derfor straks kaldt tilbage og maatte aflevere Mappen med Pengene.

Københavns Brandvæsen havde i det sidste Vagtdøgn 58 Ambulanceudrykninger, men ingen af særlig Interesse.

Frederiksberg Vagtværn og Brandvæsen samt Togkontoret har heller intet at berette.

Hentet 20 Skrivemaskiner i Postgirobygningen. Tirsdag Eftermiddag hentede en Snes bevæbnede Mænd 20 Skrivemaskiner, en Duplikator, Papir og 30 Staalhjelme i Postgirobygningen, Vestervoldgade. Sagerne blev læsset ind ien Postbil og kørt bort.

Oplysninger om Dræbte. Manden, som blev dræbt i "Golddigger" den 15. Oktober, var Politibetjent Charles Werner Schaufuss, Stærevej 7. Lokomotivfører Petersen, som blev dræbt paa "Skandia" den 16. November, opgives at have haft Beskæftigelse som Montør. Hans fulde Navn var Andreas Lauritz Petersen, og hans Bopæl Parkvej 3, Snekkersten. Endelig kan oplyses, at Dekoratør Frederik Møller, som den 31. Oktober blev beskudt af 5 ukendte Mænd, senere er afgaaet ved Døden.

En Afhøring paa Shellhuset. En Dame, som er ansat paa et af de københavnske Socialkontorer, blev for nogen Tid siden tilsagt til at møde paa Shellhuset. Hun mødte efter Tilsigelsen og fik at vide, at der var klaget over hende for ikke at have optraadt ens over for alle. Skulde


438

der komme flere Klager, blev der sagt, kunde der ventes Fængselsstraf eller endog strengere Straf. En af de to Mænd, som foretog Afhøringen, sagde, at "fordi en Kvinde faar et Barn med en Tysker og bor hos en Tysker, behøver man ikke at behandle hende daarligere". Den unge Dame, der er Assistent paa det paagældende Socialkontor, blev herved klar over, hvad man sigtede til og forklarede Tyskerne, at vedkommende Dame var blevet stødt over et Forslag om at tage Ophold paa Mødrehjælpens Hjem, indtil hun skulde føde sit Barn, hvilket hun muligvis kunde have opfattet som en Kritik af sit Logis. Forøvrigt vidste Assistenten paa dette Tidspunkt ikke, at det var en Tysker, Klageren boede hos, hvilket iøvrigt heller ikke vilde have ændret de faldne Udtalelser.

Der blev saa spurgt om Assistentens politiske Indstilling, hvortil hun svarede, at hun ikke havde nogen. Dette Svar var ikke tilfredsstillende, og der blev saa stillet en Del direkte Spørgsmaal:

 
Hvordan stiller De Dem til Bolschevismen?  
Ønsker De Bolschevisme i Danmark? Absolut Nej.
Hvordan stiller De Dem til Nazismen? Ligegyldigt.
Hvilket Parti stemmer De paa, naar De stemmer? Jeg har engang for mange Aar siden stemt socialdemokratisk.
Hvad mener De om Krigen? Jeg hader Krigen og ønsker den forbi snarest muligt.
Hvad mener De om Besættelsen? Den synes jeg ikke om; jeg ønsker, Danmark skal være et frit Land.
De er fra Esbjerg-Egnen? Nej, det er jeg ikke.
De er da født i Ølgod? Ja, jeg er født der, men jeg var 2 Maaneder, da jeg flyttede derfra.
Hvorlænge har De været paa Socialkontoret? 10 Aar.
Har De meget at bestille? Ikke for Tiden.; der er jo ikke mange arbejdsløse for Tiden, idet en stor Del arbejder for Tyskerne.
Deres Arbejde bestaar i at tale med Folk, der søger Hjælp? Ja.

Rapporten sluttede med, at Assistenten erklærede sig indforstaaet med, at saafremt der kom Klager senere, kunde hun vente, at der skete


439

noget værre. Den dansktalende Tysker fulgte Assistenten ud og forklarede hende, at de var nødt til at undersøge Forholdene, naar der kom Klager. Han haabede ikke, der skulde ske mere i denne Sag.

Provinsen.

Aarhus: Ved 16-Tiden Fredag ringede tre Mænd paa Døren til den 64-aarige Ingeniør Sven Spelling, der bor Ny Munkegade 96 i Aarhus. Da han lukkede op, affyredes tre Skud mod ham, der dræbte ham paa Stedet. Morderne var væk, inden hans Hustru kom til. Det menes, at de er kørt bort i Bil. Ingeniør Spelling opholdt sig i sin Tid i Rusland. Efter i nogen Tid at have drevet Forretning ved en Automatkafé i Aarhus levede han nu roligt som Rentier og ejede en Del Ejendomme.

- Den i Gaar omtalte Arbejder, Adrian Roest, Aarhus, der blev skudt ned i sin Have, er afgaaet ved Døden.

Aalborg: De tre af Kommunens Embedsmænd, som arresteredes i Forbindelse med Bortførelsen af Folkeregistrets Kartotek og Fotokopierne, er blevet løsladt.

Odense: Ved Tunnelen i Grønlandsgade blev der i Gaar fundet to Bomber. De blev demonteret af en tysk Sprængkommando.

 

Lørdag den 25. November 1944.

Direktør Due-Petersen, som har været Leder af Nordwerk, der nu er under Afvikling, blev i Gaar dræbt. Samtidig blev en tysk Ingeniør Dill haardt saaret, og Chauffør Jens Juel Rasmussen, Ingerslevgade 2, som kørte for de to Herrer fik Skudsaar i Ryggen. Direktør Due-Petersen, som nu var Leder af Industrivirksomheden Jeko i Ryesgade, kom sammen med den nævnte Ingeniør og sin 12-aarige Søn kørende fra Ingeniørens Bopæl i Hundige mod København. Bilen blev da overhalet af en anden Bil, der pludselig kørte ind foran den og gennemhullede den med Kugler. Due-Petersens Bil væltede en Lysmast og kørte tværs ind over Fortovet. Tililende Folk fandt Due-Petersen, der selv havde ført Vognen, dræbt af flere Skud; medens Chaufføren, Jens Juel Rasmussen, havde faaet Skud i Ryggen, og Ingeniør Dill var haardt saaret af Kugler i Hovedet og Kroppen. Drengen havde faaet et Chok.

For ca. et halvt Aar siden blev Direktør Due-Petersens Broder dræbt, da han kom cyklende paa Falkonerallé [i. e. Falkoner Allé

Rejsepræst dræbt. Fredag Aften Kl. 19,55 blev, der ringet paa Døren hos Rejsepræst E. H. Johannesen, Korsagerallé [i. e. Korsager Allé]. Præsten aabnede selv Døren, udenfor stod to Revolvermænd, som affyrede nogle Skud imod ham. Han blev ramt af to Skud i Hovedet og to i Maven og blev dræbt


440

paa Stedet. E. H. Johannesen, der kun blev 26 Aar gammel, var Sekretær i Israels-Missionen og kendt for et ret frit Sprog i sine Prædikener.

Røvet ca. 10.000 fra Sporvejene. Da Sporvejenes Pengebil i Formiddags (Kl. 9,30-9,50) var paa Vej fra Enghavevej til Gothersgade med ca. 10.000 Kr., blev den ved Ingerslevgade holdt op af nogle sværtbevæbnede Mænd, som tvang Chaufføren og to ledsagende Mænd til at køre ud til Hvidovrevej. Røverne satte saa Pengebilen ud af Kørestand og forsvandt med Pengene, ca. 10.000 Kr. De tre Mænd, som foretog Pengetransporten for Sporvejene, var stærkt chokeret af Begivenheden og ikke i Stand til straks at give eksakte Oplysninger om Røveriets Forløb.

Razzia paa Islands Brygge. Gestapo foretog Fredag Morgen Razzia i fire Ejendomme paa Islands Brygge. Beboernes Legitimationskort blev afkontrolleret med Navnene paa Dørpladerne.

Lærling dræbt. Fredag Aften hentede Brandvæsenets Ambulance en ung Mand, som var skudt ud for Ringstedgade 8. Han var død paa Stedet af to Skud i Hovedet. Af en Forsømmelsesseddel fra Teknisk Selskabs Skoler fremgik, at hans Navn var Frank Nielsen. Beboerne opgiver at have set en Vogn med uniformerede Personer paa Stedet, da Skudene faldt, men da Ambulancefolkene kom derud, var der endnu nogle revolverbevæbnede civile Mænd paa Stedet. De anmodede - truende med Revolverne - Ambulancefolkene om at slukke Lyset paa Udrykningsvognen. Beboerne mener, at Frank Nielsen var sammen med en anden Person og er blevet skudt under Forsøg paa Flugt, medens den anden Mand skal være blevet anholdt.

Vagtværnene. Frederiksberg Vagtværn har i Nat anholdt to Personer, som var efterlyst for Tyveri, Gentofte Vagtværn har kun haft enkelte Udrykninger, hovedsagelig i Anledning af Beruselse. Københavns Vagtværn har intet at berette til Morgen.

Jernbanesabotage. Togkontoret meddeler, at der Fredag Aften er sket en Sprængning i Indgangssporskiftet paa Fredericia Rangerbanegaard samt en Sprængning i det nordgaaende Hovedspor. Ved Midnatstid er der sket Sabotage paa Strækningen Pjedsted-Fredericia. Begge Spor er beskadiget, men Linien ventes dog at være klar for normal Trafik i Løbet af Lørdag Formiddag.

Da et S-Tog Kl. 19,40 var ud for Valby Station, blev der affyret et Skud mod Toget. Kuglen gik gennem et Vindue og dannede et cirkelrundt Hul. Ingen af Passagererne blev dog ramt. Man mener, Skudet er affyret oppe fra Banevolden.


441

Løsladelser. Kommandør C. V. Evers er for et Par Dage siden blevet løsladt efter i nogen Tid at have været i Frøslev. Ligeledes er Vicepolitiinspektør Glud og Politikommissær Odmar sat paa fri Fod.

Politimester Simoni død i Fangenskab. Politimester Simoni, Varde, er død i et Fængsel i Tyskland. Politimesteren blev 57 Aar.

Anholdelser. Fra Haderslev meddeles, at Biblioteksassistent Frk. Obel er blevet anholdt. Gestapo havde fundet en Del illegale Blade paa hendes Værelse, og da Frøkenen ikke kunde give tilfredsstillende Oplysninger, blev hun anholdt.

Læge J. E. Møller, Storegade 24, Haderslev, er ligeledes blevet anholdt. En anden Haderslev-Læge Erik Ruhwald, eftersøgtes uden Held. En Datter af Amtstuefuldmægtig Jensen er blevet arresteret, hun var Medhjælper hos Boghandler Carl Nielsen, hvis anden Medhjælper, Ove Nielsen, efter at have været eftersøgt i Haderslev er blevet anholdt i Fredericia. Endelig er en 20-aarig Assistent Jørgen Bøg, Lindevej, Haderslev, ansat i Folkeregisteret, blevet arresteret. - Fra Aalborg foreligger Meddelelse om Arrestation af Postmester Fabricius, Nørre-Sundby, Lærer Nielsen Branden, Pandrup, og Reservelæge Frk. E. Sørensen, Aalborg Kommunehospital. - Fra Fredericia indberettes, at Ingeniør Aage William Albert Jensen, stedlig Leder af Entreprenørfirmaet Bay & Vinding, for ca. 14 Dage siden er ført til Kolding. Senere er oplyst, at Ingeniøren er ført videre til Frøslev. Aarsagen til Arrestationen angives at være Uoverensstemmelse vedrørende Anvendelsen af et Parti Benzin til et Værnemagtsarbejde paa Vestkysten; der menes ikke at foreligge hverken politiske Motiver eller Bedrageri i Sagen.

Provinsen.

Lemvig: Læge A. C. V. Rasch, Strande ved Lemvig, er Natten til i Gaar blevet dræbt i sin Bil paa Vej til et Sygebesøg i Thyborøn. Da Lægen ikke var vendt tilbage til den ventede Tid, blev man urolig og søgte efter ham. Han fandtes da død i sin Bil uden for Thyborøn ved en Spærring af Vejen. Det menes, at han ikke er standset paa Tilraab fra Vagtposten, som derefter har givet Ild. Læge Rasch, der var en ældre Mand, har praktiseret i Strande i henved en Snes Aar. Tidligere havde han været Læge i Sønder Omme mellem Brande og Grindsted.

Frøslev: Der er yderligere løsladt 24 Grænsegendarmer fra Frøslev Lejren, saaledes at der nu ialt er frigivet 48. De løsladte Gendarmer er fra forskellige Grænsedistrikter, ingen dog fra Tønder og Omegn.

Aarhus: Luftbeskyttelsens Kontorer har i Torsdags været udsat for Ødelæggelse. Kartotekskortene over hele L.B.-Mandskabet i Aarhus var


442

samlet sammen i en Dynge og antændt. Ilden havde imidlertid kun ulmet, saa Ødelæggelsen blev ret begrænset.

- Natten til Onsdag skete der paa Hou Savværk nogle Eksplosioner, men Skaden blev ikke særlig stor.

Hjørring: I denne Uge er der foretaget adskillige Razziaer i Byen og i de omliggende Landsbyer. Adskillige danske Statsborgere er herunder blevet ført bort. I Hjørring blev saaledes bl. a. den 37-aarige Direktør for Biscuitfabriken Oxford, Svend Nielsen, den 55-aarige Murermester V. Vangsted og Indehaveren af De Danske Spritfabrikers Oplag i Hjørring, Købmand Chr. Jespersen, fjernet og ført til en Lejr ved Frederikshavn.

De to førstnævnte blev taget allerede Torsdag den 16. November, og den følgende Søndag fik de paagældendes Hustruer Besked om at komme til Frederikshavn medbringende Beklædningsgenstande til deres Mænd. De to Fruer kørte i Bil fra Hjørring til Frederikshavn, hvor de blev ført ind til deres Mænd, men nogen Tid efter blev der givet Chaufføren Ordre til at køre tilbage til Hjørring, idet de to Damer ikke skulde med tilbage, og siden har de været holdt fangne sammen med deres Mænd.

Tirsdag Aften blev det til Borgmesterkontoret i Hjørring som tidligere oplyst meddelt, at Murermester V. Vangsted pludselig var afgaaet ved Døden under Opholdet i Frederikshavn.

Foruden de nævnte er adskillige unge Mennesker i Byen blevet tilbageholdt i længere eller kortere Tid, idet man fra tysk Side ønskede Oplysninger om en ung Falckmand, Jørgen Færch, Søn af Brandinspektør Færch, Hjørring. Midt om Natten blev Dørene til Brandinspektørens Villa paa Vestbanegade i Hjørring sprængt, og en Del Gestapofolk trængte sammen med Militær ind i Villaen. To unge Mennesker, der havde Logi i Villaen, blev ført bort og maatte sammenlænkede sidde i et Vagtlokale i Byen fra Kl. 2 om Natten til Kl. 9 næste Dags Formiddag, i hvilket Tidsrum de blev underkastet Forhør flere Gange, for at der kunde fremskaffes Oplysninger om Jørgen Færchs Opholdssted, idet han Aftenen før Indbrudet i Villaen havde gjort sig usynlig. Der hersker stor Nervøsitet i Byen, idet der er bebudet yderligere Razziaer. Ogsaa i Sindal er der foretaget en Række Anholdelser.

Odense: Der har i den senere Tid været adskillige Tilfælde af Telefonbomber. Det er gaaet ud over Teknisk Skole, et Biografteater, Eksportslagteriet, det store Isværk ved Havnen og andre store Bygninger.

Roskilde: Torsdag Eftermiddag indfandt 10 Revolvermænd sig paa Trægaarden i Roskilde, hvor CBU har Garager og Tankanlæg. Vagterne blev holdt op, og Røverne tappede ialt ca. 4-5000 Liter Benzin. De havde selv medbragt en Del Tromler og en Tankvogn, som blev fyldt.


443

Arbejdet stod paa fra Kl. 17,30 til KL20. Der er endnu noget Benzin tilbage i Tankene.

- Roskilde Rutebilstation anmeldte forleden til Vagtværnet, at man paa Stationen havde fundet to Kasser med Maskinpistoler. Værnemagten afhentede Kasserne.

Beslaglæggelse. De tyske Myndigheder har beslaglagt 3 af Det forenede Dampskibsselskabs dieseldrevne Rutebaade. En af de beslaglagte Baade er "Aalborghus".

 

Mandag den 27. November 1944.

Skibsbeslaglæggelserne. Ud over de i Lørdags omtalte tre Skibsbeslaglæggelser - det drejer sig om "Hans Broge", "Aalborghus" og "Kronprins Olav" - oplyser Udenrigsministeriets Pressebureau, at yderligere "Skipper Clement" og "M. G. Melchior" er blevet beslaglagt Lørdag Formiddag. Den sidstnævnte havde tidligere været beslaglagt og var netop blevet renset og istandsat for et større Beløb. Kort efter Beslaglæggelsen kom der tysk sagkyndigt Mandskab om Bord, og Skibene blev sejlet ud af Havneløbet. Ogsaa Bornholmerbaaden "Frem" er blevet beslaglagt.

Sabotørerne viser Ekstrafilm. Da Instruktør Svend Methling Lørdag Aften havde endt sit Indledningsforedrag til den religiøse Film "Guds mærkelige Veje", som skulde vises i Odd Fellow Palæet, kom en halv Snes unge Mænd, hvoraf en Del var bevæbnede, ind og holdt Inspektør Friis op. I de følgende 40 Minutter viste Sabotørerne en Smalfilm fra Amerikanernes Indtog i Paris; mens Filmen kørte, blev der holdt Vagt ved Udgangen, og da Forevisningen var endt, fik Publikum at vide, at Filmen "Guds mærkelige Veje" nu kunde forevises. Det meddeles, at Invasionsfilmen blev fulgt med stor Interesse, og at der forekom Meningstilkendegivelse. De unge Mænd forsvandt hurtigt i Biler, som holdt og ventede i Bredgade ud for Odd Fellow-Palæet og kun faa Meter fra de tyske Vagtposter foran Hotel Phønix. Inspektøren anmeldte straks Episoden til Københavns Vagtværn.

Prisudvalgets Overinspektør følte sig truet. Søndag lidt før Kl. 23 anmeldte Overinspektør Axel Clemmensen i Københavns kommunale Prisudvalg til Vagtværnet, at han følte sig alvorligt truet som Embedsmand og bad om Vagtværnets Assistance. Overinspektøren sad i Restaurant "Panoptikon" ved Hovedbanegaarden, hvor en Gæst, Bartender Ingolf Otto, Henrik Ibsensvej 54, netop havde henvendt sig til ham og sagt: "Saa var det lige den Cigaret". Samtidig havde Bartenderen vist ham Tjenerskiltet, som var indsyet i Overfrakken, hvorpaa der stod


444

"Deutsches Eck". Videre havde Bartenderen fremsat nogle forblommede Trusler og Udtalelser om en Sag, som nok skulde blive ordnet. Vagtværnet tog Bartenderen med paa Stationen, men efter endt Afhøring lod man ham atter gaa. Kl. 0,05 ringede det tyske Feldgendarmeri og spurgte efter Overinspektør Axel Clemmensens Adresse, men Overvagtmesteren henviste det til Københavns Prisudvalg. En halv Time senere ringede Bartender Otto og forlangte en Undskyldning, fordi han var taget med paa Vartov. Han gjorde dog paa dette Tidspunkt et stærkt beruset Indtryk.

Episode ved Lundtofte Flyveplads. Lørdag Aften trængte en halv Snes unge bevæbnede Mænd ind i et Vagtlokale ved Lundtofte Flyveplads, hvor der opholdt sig et tilsvarende Antal Vagter, Danskere i tyske Uniformer. Vagten blev angrebet med Haandgranater og Maskinpistoler. To af dem blev dræbt, en haardt saaret og en anden let saaret. I Falcks Ambulancer kørtes de til Gentofte Amtssygehus. Saavidt vides havde Angriberne ingen saarede eller dræbte. Aktionen menes ikke at have haft noget militært Formaal, men udelukkende at have taget Sigte paa et Møde af Sommerfolk.

To Attentater. Søndag Aften blev Brandvæsenets Ambulance kaldt til Værnedamsvej 10, hvor Godsejer, Grosserer Valentin Eff, en Søn af Konsul Eff, Kolding, var blevet skudt i Opgangen til sin Lejlighed. Han havde faaet et Strejfskud i Nakken og lidt noget Blodtab, da Ambulancen kom. Undervejs til Hospitalet fortalte Grosserer Eff Ambulancefolkene, at han netop Dagen i Forvejen var blevet løsladt efter 7 Ugers Ophold i tysk Arrest. For et Par Aar siden har han iøvrigt haft en mindre Kontrovers med Tyskerne, men Sagen endte uden at der blev foretaget videre Aktion mod ham.

Lørdag Aften rykkede Brandvæsenets Ambulance ud til Hjørnet af Ny Østergade og St. Regnegade, hvor en ukendt Mand var blevet skudt i Nakken. Han blev i haardt saaret Tilstand kørt til Militærhospitalet. De nærmere Omstændigheder kendes ikke.

Endelig var der Lørdag Aften Skyderi ved "Deutsches Eck" i Paladsteatrets Bygning. Det forlyder, at en Mand er blevet dræbt eller saaret og baaret ind i Restauranten, men nogen Bekræftelse herpaa foreligger ikke.

Bil-Razzia ved Svanemøllen. Lørdag Aften forekom en kraftig Skydning ved Sporvognssløjfen ved Svanemøllen, hvor Sommer-Folk holdt Bil-Razzia. En Linie 18-Vogn, som drejede ind i Sløjfen, blev ramt af et Par Skud, men ingen Mennesker kom til Skade. De Biler, der ikke standsede, blev beskudt, men der meldes ikke om saarede eller dræbte.


445

Tysk Vagt ved Ford og ved Frichs. For et Par Dage siden har Tyskerne etableret Militærvagt ved Fords Fabriker i Sydhavnen. Ligeledes er der sat tysk Vagt - ca. 50 Mand - paa Frichs Fabrik i Aarhus. Vagten vil blive der, indtil et Antal Lokomotiver, som er under Bygning, bliver færdige.

Københavns Brandvæsen havde i det forløbne Døgn 54 Udrykninger, den ene i Anledning af Skud-Episoden Værnedamsvej 10, som omtalt i det foregaaende.

Gentofte Vagtværn har intet at meddele, udover at der i Nat har været Indbrud hos Landsretssagfører Jacob Salomon, Sofievej 32, Hellerup.

Frederiksberg og Gentofte Brandvæsener har intet særligt at meddele til Morgen.

Jernbanesabotage. Lørdag Aften skete der en Sprængning i et Sporskifte paa Fredericia Banegaard. Toggangen blev dog paany normal et Par Timer senere. Iøvrigt er der ikke forekommet noget yderligere indtil Mandag Morgen.

Frigivelse. Direktør Hugo Bjerre, Voss Fabriker i Fredericia, er blevet løsladt fra Frøslev-Lejren.

Provinsen.

Søndag Aften blev der blæst Luftalarm i en Del nordjydske Byer og Forvarsel i andre Egne af Jylland og paa Øerne. De allierede Maskiner kredsede over Skagen og var ude over Kattegat. Rutetrafiken Aarhus-Kalundborg er foreløbig indstillet.

Aalborg: Natten til Søndag blev to Forpostbaade, sam laa i Havnen, bombesprængt. De ligger nu delvis under Vand, kun Skorstenene rager op.

- Fredag Aften foretog det tyske Sikkerhedspoliti Razzia i 4 Aalborg-Restauranter, nemlig Kraghs Vinstue, Promendekaféen, Alpha, og Neger-Restauratøren Thomsons Virksomhed. Gæsterne blev sammen med Personalet medtaget til Afhøring, men blev senere alle løsladt med Undtagelse af Thomson. Dennes Restaurant hører til dem, hvor der er Adgangsforbud for tyske Soldater.

Aarhus: Fredag Aften blev en Mand ved Navn Gunnar Bro saaret ved Skud. En Vægter fra Vagtværnet saa to Mand løbe bart, og da han selv løb efter dem, blev han standset af en tredie Revolvermand, der meddelte, at en Mand var blevet beskudt, men "det var den forkerte". Vagtmanden saa ligeledes en Mand standse ved Koncertpalæet og derefter straks køre bort.


446

Haderslev: Gestapo har eftersøgt Kaptajnløjtnant H. H. Q. Bay paa dennes Bopæl paa Hejsager Strand. Kaptajnløjtnanten var ikke hjemme, og til hans Hustru blev der sagt, at man søgte hendes Mand i et militært Anliggende.

Odense: Vagtværnet blev Fredag Aften kaldt til Søndre Boulevard, men da Udrykningsvognen naaede til Bestemmelsesstedet, var det tyske Politi der. Det tyske Politi affyrede et Skud, som ramte en af Vagtmændene, den kendte Idrætsmand Sigurd Fisker, i det ene Ben. Han maatte indlægges paa Amtssygehuset. De nærmere Omstændigheder kendes ikke.

Roskilde: Natten til i Dag brændte en Godsvogn paa Stationen. Den var læsset med Barakdele til Bremen, og Ilden menes paasat.

- De tre unge Mænd fra Roskilde, som for nogle Dage siden blev anholdt under et Besøg i Nykøbing Sj., er nu atter løsladt.

Holbæk: Nogle revolverbevæbnede Mænd trængte Fredag Aften ind paa DDPA's Tankstation i Holbæk, bemægtigede sig en af Firmaets Tankvogne og tvang Forvalteren til at aabne for Aftapningsmekanismen, hvorefter de fyldte 4.000 Liter Benzin paa Tankvognen, som de kørte bort med. Lørdag Morgen kom der telefonisk Besked om, at Tankvognen kunde afhentes i Nærheden af Lindenborg Kro.

I Torsdags ved 18-Tiden indfandt sig ca. 30 Medlemmer af det tyske Politi paa Stenhus Kostskole, hvor Kosteleverne, Skolens Rektor, dens Økonomiinspektør og en tilstedeværende Adjunkt blev samlet i Festsalen. Fra tysk Side ønskedes udleveret tre Elever i 16-17 Aars Alderen. Fra Skolens Side oplystes, at de paagældende Elever allerede var forsvundet. Det tyske Politi forlod derefter uden yderligere Forlangender Skolen.

 

Tirsdag den 28. November 1944.

200 danske Politimænd fra Tyskland til Frøslev. Padborg Jernbanestation blev i Mandags adviseret om, at der i de nærmeste Dage med Tog fra Tyskland vil ankomme ca. 200 danske Politimænd til Stationen. Umiddelbart efter Ankomsten skal de hjemsendte køres direkte til den danske Undersøgelsesstation i Padborg, hvor 6-7 Læger, bistaaet af et passende Antal Sygeplejersker, vil foretage Undersøgelse af Personer og Garderobe. 10 Samariter fra Padborg Kolonnen skal assistere. Tidspunktet for Politimændenes Hjemsendelse fra Tyskland er endnu ikke bestemt opgivet, men der er fra tysk Side givet Tilsagn om at underrette Stationen 12 Timer i Forvejen. Det er første Gang, Undersøgelsesstationen tages i Brug. Amtslæge Lausten Thomsen oplyser, at flere af


447

Betjentene er syge. Efter endt Undersøgelse vil Politimændene foreløbig blive bragt til Frøslev.

Episode i Puggaardsgade. Mellem 10 og 20 revolverbevæbnede Mænd skaffede sig Mandag Formiddag Adgang til nogle Lokaler i Dansk Folkeforsikrings Ejendom i Puggaardsgade, som tidligere har været benyttet af det danske Politi. De fjernede en Del Kontorrekvisitter, Skrivemaskiner m. v., som blev bragt ned i en ventende Bil. Under Besøget blev det tyske Politi tilkaldt. Bilen og de fleste af Revolvermændene slap bort, men Sommerfolk og nogle civilklædte, dansktalende Personer foretog en Afspærring af Gaden, og fra Folkeforsikringens Bygning blev 5-6 Personer ført bort. Personalet i Bygningen blev ført ned i Gaarden og visiteret, en enkelt, som ikke var i Besiddelse af sit Legitimationskort, blev ligeledes medtaget til Shellhuset. Der blev skudt en Del Skud, men saa vidt vides, er ingen dræbt eller saaret. Fra en nærliggende Skole blev Børnene fulgt hjem af Lærerne.

Omtrent samtidig med Episoden i Dansk Folkeforsikrings Ejendom blev Personalet paa Luftværnets Husvagtkontor i Puggaardsgade holdt op af nogle unge, revolverbevæbnede Mænd, som fjernede to Rejseskrivemaskiner. Det menes, at de unge Mænd, som hentede Maskinerne, blev taget af Tyskerne eller Sommerkorpsets Folk.

Sporvognskonduktør og Passager saaret. Mandag Aften mellem Kl. 18 og 19 vilde nogle Sommerfolk anholde en ung Mand, Erling Sørensen, som opholdt sig i en Lejlighed i Borgmester Christiansensgade. Den unge Mand søgte at flygte, men blev saaret i Siden ved Skud fra Sommerfolkenes Maskinpistoler. Under Skydningen blev Konduktør Knudsen, Friisenborg Alle 61, der stod i en forbikørende Sporvogn, ramt i venstre Arm, og en Passager i Sporvognen, Harry Vingaa, blev ramt i venstre Laar, idet han steg af Sporvognen. Baade Sørensen og de to andre Saarede førtes til Hospitalet. Sporvognens Vognstyrer fik et Chok. Episoden havde til Følge, at Sporvejspersonalet nægtede at køre paa den paagældende Strækning, hvor der stadig stod Sommerfolk, og først efter at den vagthavende Trafikinspektør var kommet til Stede, og efter en Times Sporvognsstandsning, genoptoges Kørselen.

Razzia paa Strøget. Ved 22-Tiden i Gaar foretog det tyske Sikkerhedspoliti en Razzia paa Strøget ud for Helligaandskirken. Vidner beretter, at der kørte to Biler med Arrestanter herfra til Shellhuset.

Beslaglæggelse. Til Direktoratet for Stadens faste Ejendomme er indberettet, at den tyske Værnemagt har beslaglagt Resten af Persil-Huset samt Resten af Vesterport.

Saaret paa Valby Langgade. Ved 6-Tiden i Morges blev Brandvæsenets Ambulance kaldt til Valby Langgade 185, hvor man afhentede Fru Rein-


448

hardtsen, boende Valborg Allé 17, 4. Fruen var blevet skudt i Underlivet. Nærmere Oplysninger savnes.

Sabotørerne inviterede paa Øl. Da en af Brandvæsenets Vogne kørte bort med nogle tomme Benzintromler fra Gl. Vartovvej, blev den i Gaar holdt op af nogle revolverbevæbnede Mænd. Foruden Chaufføren var der endnu en Mand i Vognen. Ham inviterede Sabotørerne paa Øl i et nærliggende Værtshus, medens Chaufføren fik Ordre til at køre videre. Han blev senere sat af med Besked om at vente, indtil Vognen kom tilbage. Kort Tid efterkom en af Sabotørerne tilbage med Vognen uden Tromler.

Københavns Brandvæsen havde i det sidste Vagtdøgn 58 Ambulanceudrykninger. Gentofte Vagtværn fik ved 2-Tiden i Nat Anmeldelse om, at der var kastet en Brosten gennem Butiksruden til Guldsmedemester Antvorskovs Forretning ved Gentoftegade 68. Der var samtidig stjaalet en Del af de udstillede Varer. Frederiksberg Vagtværn har intet at berette ud over et "hold-up" i Hjemmebageriet, Gl. Kongevej 87. Udbyttet blev kun 10-15 Kr., idet Ekspeditricen saa sit Snit til at stikke et større Beløb til Side. Togkontoret har intet at meddele.

Sabotage paa Orlogsværftet. Fredag Aften ved 19-Tiden, fandt en voldsom Eksplosion Sted paa Orlogsværftet. En Bombe var blevet anbragt under et Par Kedler, som netop var færdige til Aflevering til Eksport. Begge Kedler blev totalt ødelagt, og en Del Materiel i Nærheden blev knust. Ingen Mennesker kom til Skade.

Taaregas i Palladium. Palladium havde Mandag Eftermiddag Premiere paa Heinrich George Filmen "Forsvareren har Ordet". Midt under Forestillingen blev der kastet Taaregasbomber paa Tilskuerpladserne, saa Publikum maatte forlade Biografen.

Arrestationer. Under en Razzia i Ballerup Fredag Aften blev 3 Seminarister og 9 andre unge Mennesker arresteret. De fleste af dem var C.B.-Pligtige. En af Seminaristerne blev, efter hvad der meddeles, taget, fordi man ikke kunde finde en anden ung Mand, som iøvrigt blev anholdt paa Hovedbanegaarden Lørdag Formiddag. - Fredag Eftermiddag blev Kontorchef Magnus Poulsen, F. D. F.s Kontor, Frederiksborggade 5, hentet af det tyske Politi. - Fra Haderslev indberettes, at Gestapo Lørdag Morgen anholdt følgende: Lederen af Falcks Station og samtidig Leder af det kommunale Vagtkorps A. Skourup, Lektor Anders Diemer, Katedralskolen, Ingeniør H. E. Ohlsen, Elmevej, ansat ved Elektrofirmaet Egholm, Bogholder i Isenkramfirmaet Daniel Bruhn, H. Frederiksen, Fælleslykkevej 10, Assistent Nissen, Sønderj. Kreditforening, Mekaniker Henrik Lauesen, Kommis Anders Rude. - Provst A. Flens-


449

mark, Præstegade (Sognepræst ved Domkirken), og Bogtrykker Schultz jun., Storegade, blev eftersøgt, men ikke fundet.

Løsladelse. I Lørdags blev 12 civile Fanger løsladt fra Frøslev-Lejren, blandt disse var Restauratør Hammer, Frilandsmuseet. Redaktør H. Bernsen, Tønder, blev Mandag Aften løsladt fra Frøslev.

Provinsen.

Aarhus: Gunnar Bro, der som omtalt i Gaar blev saaret i Skulderen af et Skud ud for Koncertpalæet, oplyses nu at være Schalburgmand.

- Den norske Damper "Kong Bjørn" er krigsforlist i Kattegat paa Vej fra Norge til Aarhus for at laste Smør til Tyskland.

- Ingeniør Olaf Schmidts Begravelse i Aarhus fandt Sted i Overværelse af et meget beskedent Følge. Kisten blev baaret ud af tre Gestapomænd og tre Landstormsfolk. Ved Graven blev der holdt Tale af Købmand Aksel Davidsen, Mejlgade 50. Han udtalte, at "Schmidt var en god dansk Mand, der ikke havde gjort det, han blev beskyldt for", og at hans Død vilde blive Tusindfold hævnet.

- "Aarhus Amtstidende" havde atter Mandag Formiddag Besøg af Gestapo. Ved 10-Tiden mødte tre Politifolk op og krævede at faa Pressefotografernes Billedarkiv og Film at se. Dette skete, og Politiet fjernede sig med Sagerne. De kunde ikke give nogen Oplysning om Grunden til Beslaglæggelsen, men oplyste dog, at Fotografierne sandsynligvis vilde blive returneret i Løbet af et Par Dage.

Aalborg: Ved et Indbrud i Aalborg Roklubs Lokaler er Bestyrelsesværelset blevet gennemrodet. Foreningens Medlemskartotek er bortfjernet. I sidste Uge blev fire Medlemmer af Klubben anholdt af det tyske Sikkerhedspoliti.

Horsens: Foruden Folkeregistret, som blev ødelagt for et Par Dage siden, er nu ogsaa Mandtalslisterne blevet ødelagt. De blev brændt i Skattekontorets Gaard.

Fanø: Natten til Søndag har der i Nordby Havn været planlagt nogle Bombeeksplosioner. Der var bl. a. anbragt Bomber ombord paa en Lægter i Havnen, i et Tipvognslokomotiv og i en Kran. Da Bomberne blev opdaget, afspærredes Havneterrænet, mens Bomberne blev demonterede, saa der skete ikke Skade af nogen Art.

Fredericia: Lørdag Aften var der tysk Razzia paa Fredericia Banegaard. Der blev anholdt en halv Snes Personer, som førtes bort, hvorhen vides ikke, ligesom det ikke vides, om nogle af dem senere er blevet løsladt. Midt under Razziaen eksploderede en Bombe i et Sporskifte for Enden af 2. Perron, altsaa midt paa Banegaarden. Ingen Mennesker kom


450

til Skade, og Razziaen blev straks fortsat. Der har ligeledes for nogle Dage siden været Razzia paa Hotel Victoria, saa vidt vides skete der ingen Anholdelser paa Hotellet.

Elektricitets-Restriktioner. Hele det sydøstjydske Samleskinne-Omraade fra Aarhus til Grænsen vil nu følge Eksemplet fra Fyn og udstede Forbud mod, at der anvendes Lys paa Kontorer og i Butikker i Mørklægningstiden. Der holdes Møde om Sagen i Fredericia paa Onsdag, men der er ingen Tvivl om, at man vil vedtage denne drastiske Lukkebestemmelse.

3.000 tyske Arbejdere til Jylland. Der ventes ca. 3.000 tyske Arbejdere til Sydjylland i Tiden mellem den 1. og 22. December. Heraf skal ca. 1.000 anbringes i Kolding, 1.500 i Haderslev og Resten omkring Rejsby. Fra tysk Side mener man, at dette vil være ensbetydende med, at al Skolegang i Haderslev maa indstilles i det nævnte Tidsrum. I Kolding drøftes Mulighederne for at undgaa Beslaglæggelse til den omhandlede Indkvartering af Latinskolen og Købmandsskolen, af hvilke sidstnævnte netop havde undgaaet Indkvartering af tyske Soldater.

Efter Nytaar ventes Indkvartering af et lignende Antal tyske Arbejdere i Omraadet Vest for Vejle og Syd for Esbjerg.

Kalundborg: Folkeregistret er Mandag Aften blevet fjernet.

Holbæk: Folkeregistret fjernet af revolverbevæbnede Mænd.

Roskilde: Roskilde Højskole er blevet besigtiget af det tyske med Henblik paa en eventuel Overtagelse.

 

Onsdag den 29. November 1944.

Deling af Pengetransporter. Som omtalt i Morgenbladene blev der Tirsdag Formiddag røvet en kommunal Pengetransport paa 50.000 Kr. til Sundby Hospital. Det kan i denne Forbindelse oplyses, at Københavns Kommune allerede i Forvejen havde foretaget en Deling af Pengetransporter, normalt vilde der havde været 100.000 Kr. i Transporten til Sundby Hospital. Der foretages nu en yderligere Deling af Pengetransporterne, saaledes at Maksimumsbeløbet fremtidig bliver 25.000. Kr. Ogsaa Banker og Sparekasser gennemfører en tilsvarende Deling i Transporterne mellem Hovedsædet og Filialerne.

Razziaer Tirsdag Eftermiddag og Aften. Der blev i Løbet af Tirsdag Eftermiddag og Aften gennemført nogle store Razziaer i København, og i Tilslutning hertil opstod en Del Skydning. Det er ifølge Sagens Natur meget svært at faa konstateret, hvad der egentlig er foregaaet, og hvilke Anholdelser, der er sket. Ved 17-Tiden blev der foretaget en af de efter-


451

haanden. saa velkendte Gaderazziaer paa Strækningen fra Raadhuspladsen til Mikkelbryggersgade [i. e. Mikkel Bryggers Gade], hvor alle Passanter blev visiteret. Ogsaa paa den korte Strækning mellem Kongens Nytorv og Svaneapoteket er der foretaget en tilsvarende Razzia. I Kvarteret omkring Ford-Fabrikerne, ved Varedirektoratet i Vognmagergade og paa Christianshavn ved Knippelsbro har der været Skydning. Der meldes ogsaa om to Restaurationsrazziaer i "Granada".

Rolig Nat. Brandvæsenet og Vagtværnet i København, paa Frederiksberg og i Gentofte har haft en usædvanlig rolig Nat. Københavns Brandvæsen havde i det fulde Vagtdøgn 61 Ambulanceudrykninger, medens de øvrige Institutioner intet har at meddele fra Natten og Morgentimerne.

Togkontoret meddeler, at Toggangen Silkeborg-Svejbæk var indstillet Tirsdag fra Kl. 18,10-19,30 og Silkeborg-Resenbro fra Kl. 18,10-22,20 paa Grund af formodet Sabotage.

Razziaen i Hambroesgade [i. e. Hambrosgade]. Under Razziaen i Ejendommen Hambroesgade [i. e. Hambrosgade] 6, hvor Husvagtregistret har til Huse, anholdt Tyskerne i Mandags 6 af de unge Mennesker, som deltog i Bortførelsen af Skrivemaskiner og lign. Det opgives, at Tyskerne mente, der var 14 Deltagere i Aktionen. Paa Kontoret mangler to Rejseskrivemaskiner, men til Gengæld er der i Forvirringen efterladt tre andre Maskiner og en Regnemaskine, som formentlig var hentet andetsteds. En Del Politiuniformer, Lædertøj, Staalhjelme og Gasmasker blev medtaget af Tyskerne.

Myrdet i Hvidovre. Ved 8,15-Tiden Onsdag Formiddag blev en Mand skudt ned af en forbipasserende Cyklist. Det skete paa Hvidovrevej ud for Ejendommen Nr. 100. Manden døde paa Stedet. Det er oplyst, at hans Navn var Burmeister Rask, men om Bopæl eller Erhverv ved man intet.

Død i Stockholm. Tegneren og Portrætmaleren Otto Neumann er i Tirsdags død i Stockholm. Han havde ved flere Lejligheder tegnet og malet Medlemmer af det danske Kongehus, og var dansk Statsborger.

Anholdelse. Et endnu ubekræftet Forlydende gaar ud paa, at Redaktør Peter de Hemmer Gudme, tidligere Nationaltidende, Tirsdag Morgen skal være anholdt i en Lejlighed paa Østerbro.

Provinsen.

Nakskov: Mandag Aften kom en Mand ombord paa Rederiet Dannebrogs Damper "Lilleborg", der laa i Havnen og ventede paa Sukkerlast. Den havde allerede faaet ca. 2.300. Tons ombord, bestemt til Norge. Manden spurgte efter en af Besætningen, og mens Vagtmanden gik forud, benyttede den fremmede Lejligheden til at kaste et Brandrør el. lign. ned


452

gennem en Luftventil til Lastrum Nr. 2, hvor der laa 800 Tons Sukker. Der opstod Ild i Sukkeret, men Nakskov Brandvæsen fik slukket med Skum, inden der skete større Skade.

Haderslev: Man staar ifølge Indberetninger til Udenrigsministeriets Pressebureau ret uforstaaende over for de mange lokale Arrestationer. - Mangelen paa Læger er ved at blive følelig i Byen. Den militære Overlæge Harry Hansen, en ivrig Terrænsportsmand, forsvandt for nogle Maaneder siden. Fornylig blev Amtslæge Lauritzen, der ogsaa havde privat Praksis, arresteret. Forleden blev Læge Møller arresteret samtidig med, at Læge Ruhwald forsvandt.

Læge Ruhwald havde megen Forbindelse med Røde Kors Samariterkolonne, hvor den anholdte Stationsleder Skourup var Formand, mens den anholdte Ingeniør Ohlsen var Medlem af Bestyrelsen. Skourups Arrestation er meget overraskende. Falck havde Forbindelse med talrige baade danske og tyske Vognmænd, og Falck-Stationen i Haderslev har foretaget en hel Serie Ambulanceture til Hamborg, Emden, Wien, Kiel og andre tyske Byer, dels for at hente løsladte, syge Nordmænd hjem, dels for at hente andre Passagerer, og Skourup har selv kørt nogle af disse Ture.

Den anholdte Assistent Nissen og den forsvundne Bogtrykker Schultz var gode Venner og begge ivrige Idrætsfolk. Den anholdte Købmand Hundevadt jun. var ivrigt Medlem af Røde Kors Samariterkolonne, hans Arrestation menes at staa i Forbindelse med Anholdelsen af to unge Mennesker, der havde Ophold hos den forsvundne Overlæge Hansens Hustru, de havde sagt, de var ansat hos Hundevadt, hvilket ikke var Tilfældet. Anholdelsen af Lektor Diemer er ganske uforstaaelig. Han havde i sin Tid som Korrespondent til Stockholm-Blade lagt meget Vægt paa Faren fra Rusland, og det var ufatteligt, at han skulde have forset sig paa illegalt, sabotagemæssigt eller andet Omraade.

Vejle: En kendt Mand i Brande Sogn, Gaardejer Jens Madsen Vium Krogh, Arvadgaard, er Mandag Aften blevet dræbt ved et Skud. Der er flere mærkelige Omstændigheder ved Sagen, der endnu ikke er opklaret. Jens Madsen var paa Cykle paa Vej hjem fra et Møde i Brande sammen med Sognefoged Martin Sørensen. Da de befandt sig i en Plantage ved Thyregodvej, lød der et Skud, og Madsen styrtede af Cyklen, ramt i Hjertet. Liget førtes til Brande Sygehus. Den lokale Kommandant tilkaldte Sikkerhedspolitiet, og gennem Sogneraadsformanden har Sikkerhedspolitiet nedlagt Forbud mod, at Sagen omtales i Bladene, og end ikke Dødsannoncen maa fremkomme.

Odense: Ophavsmanden til den sidste Tids mange Telefonbomber paa Odense tekniske Skole, der har virket meget forstyrrende paa Undervis-


453

ningen, er blevet afsløret, efter at der var udsat en Dusør for hans Paagribelse. Det er en 16-aarig Tømrerlærling, der nu er sat fast, formentlig har han haft medskyldige.

 

Torsdag den 30. November 1944.

Skydeøvelse i Gaderne. Esbjergbladene indeholdt i Gaar en Advarsel til Befolkningen med Opfordring til at holde sig indendørs samme Dags Aften fra Kl. 22 til 5 Morgen, da Værnemagten skulde afholde Skarpskydningsøvelser. Det tilføjedes, at der ogsaa kan forekomme Skydning i Gaderne, saa det kunde være forbundet med Livsfare at færdes ude i det nævnte Tidsrum.

Deporteret til Tyskland. Fra Frøslev-Lejren overførtes i Gaar 119 Fanger til Tyskland, formentlig til Koncentrationslejren i Neuengamme.

Ødelæggelse af Folkeregistret i Gladsaxe. Da et kommunalt Udvalg i Aftes holdt Møde i Raadhuset i Gladsaxe, trængte nogle revolverbevæbnede Mænd ind i Lokalet. De tilstedeværende blev tvunget til at staa med Ansigtet ind mod Væggen, medens Revolvermændene fjernede Folkeregistret og satte Ild paa det udenfor. Skaden blev imidlertid ikke særlig stor, da Ilden kunde slukkes meden Haandsprøjte, før den endnu havde taget rigtig fat.

Arrestationer. Gestapo hentede Natten til i Gaar 22 Borgere i Helsinge. Det drejer sig om Haandværkssvende og Forretningsfolk. Af Stationsbyens 1500 Indbyggere er der nu ialt arresteret 35. Blandt de arresterede er Lederen af Zoneredningskorpset i Helsinge, Lauritz Olsen, der for Tiden er syg og skulde have været indlagt paa Hospitalet for Mavesaar.

Fra Esbjerg meddeles, at Fru Brandenburg Jensen, der tidligere var ansat paa Esbjerg Politistation, er blevet anholdt af det tyske Sikkerhedspoliti. Hendes Mand, der var ansat i et Automobilfirma, er forsvundet.

En Datter af Redaktør Carl Nielsen er Mandag blevet anholdt af det tyske Sikkerhedspoliti. I Forvejen var som tidligere meddelt Redaktør Nielsen, hans Hustru, Søn og Svigersøn arresteret. Det tyske Politi beslaglagde i hans Kontor tre Skrivemaskiner, og hævder, at Skriftprøver fra disse har vist, at en Række illegale Blade var skrevet paa Nielsens Maskiner. De hævder endvidere, at Nielsen har aflagt Tilstaaelse om at have deltaget i "illegalt" Arbejde i stor Udstrækning.

Fra Sønderborg meddeles, at det tyske Politi i Onsdags har arresteret følgende: Murer P. Olsen, det tidligere kommunistiske Byraadsmedlem Høj, Slagteriarbejder Charley Jensen, Banearbejder Jørgen Sahl, Vester Sottrup, Banearbejder Bahrt og Remisearbejder Varming og Stations-


454

arbejder V. J. Christensen. - I Rønne er arresteret Journalist Børge Kure, "Bornholms Socialdemokrat".

Løsladelser. Formanden for Middelfart Terrænsportsforening, Læge Møller Nielsen, blev for nogen Tid siden frigivet fra Frøslev-Lejren, nu er desuden Kassereren, Postbud Aage Petersen, frigivet, medens to andre Bestyrelsesmedlemmer, Fabriksarbejder Jørgen Hansen og Disponent N. V. Bennike stadig er arresterede. Repræsentant Gustav Hansen, Middelfart, der har siddet i tysk Arrest siden i Sommer, sigtet for Handel med tysk Valuta, er løsladt.

120 danske Politimænd tilbage. Til Padborg ankom i Gaar sydfra 120 danske Politimænd. Det menes at være en Del af den Gruppe, hvis Frigivelse har været bebudet.

Alarmtilstand Onsdag Aften. Ved 19-Tiden blæstes i København Alarmtilstand, hvilket skyldtes, at en enkelt fremmed Maskine var observeret over Amager.

Razzia. I Aftes foretog Gestapo en Razzia mod et Garageanlæg paa Solbjergvej 5. Saavidt man kan skønne, søgtes der efter Vaaben. Der blev ikke foretaget nogen Anholdelse i Forbindelse med Razziaen.

Mandag Eftermiddag indfandt det tyske Politi sig paa Foreningen "Hejmdal"s Kontor, hvor man anholdt en Kontorist Poul Bang Jensen og et tilfældigt Medlem. Gestapo har søgt Foreningens Formand, der er Sekretær i Justitsministeriet, men han var ikke til Stede.

I Nat blev Gentofte Vagtværn kaldt til Høeghsmindeparken 2, hvor man mente, der var Indbrud. Vagtværnets Folk blev ved Ankomsten vist tilbage af det tyske Sikkerhedspoliti. Senere konstaterede man, at Døren til en af Lejlighederne, hvis Indehaver er Adjunkt Tvermoes, var sprængt. Lejligheden har ikke været beboet i den senere Tid. Skrivebordet og de øvrige Gemmer var gennemrodet, men iøvrigt var der ikke foretaget noget.

Røverne skiftede Vogn. Sent i Aftes kørte Taxavogn K 1515 ind paa Holdepladsen, Bernstorffsvej-Kildegaardsvej, hvor i Forvejen K 202 holdt. 5 revolverbevæbnede Mænd steg ud af den ankomne Vogn, plyndrede Chaufføren paa K 202 for de Penge, han havde paa sig, tog desuden hans Frakke og Hat og kørte bort med Vognen, medens K 1515 blev tilbage. Den stjaalne Vogn er i Morges fundet paa Ørnevej.

Kugle gennem Vinduet. Hos Etatsraadinde Betzy Davidsen, Beeringsvej 5 paa Frederiksberg, gik forleden en Kugle gennem Spisestuevinduet. Ingen kom til Skade. Projektilet viste sig at være 7-8 mm.


455

Roligt Vagtdøgn: Brandvæsenet og Vagtværnet i København og paa Frederiksberg har intet særligt at berette fra Natten. I det sidste Vagtdøgn havde Københavns Brandvæsen kun 41 Ambulanceudrykninger. Heller ikke Togkontoret har noget at meddele til Morgen.

Provinsen.

Aarhus: Borgmester Stecher Christensen og den Chauffør, som kørte for ham, blev Onsdag Morgen holdt op af 3 revolverbevæbnede Mænd, der tvang dem til at staa ud og aflevere Bilen.

- August J. Petersen, Flygelvej 5, blev i Morges skudt ned paa Vej til sit Arbejde. Han ramtes i Hovedet med 8 Skud fra en Maskinpistol og døde paa Stedet. Den afdøde, der er en kendt Mand i Sportskredse, efterlader sig Hustru og en voksen Datter.

Aalborg: Natten til Onsdag blev 3 store Arbejdsskure, tilhørende Entreprenør Burmeister, ødelagt ved Bombeeksplosioner. For nogle Dage siden var der Eksplosion paa det samme Firmas Oplagsplads, og Onsdag Morgen fandt Arbejderne opsat Skilte, hvorpaa det meddeltes, at nye Eksplosioner vilde finde Sted.

Silkeborg: En Transformatorstation ved Aandssvageanstalten "Sølund" blev Onsdag Morgen sprængt i Luften, hvilket medførte, at Strømmen til Skanderborg blev afbrudt. Senere fandt yderligere to Eksplosioner Sted. Der blev hurtigt truffet Foranstaltninger til at faa Strøm tilført fra Odder i Stedet for. "Sølund" har i lang Tid været benyttet af tysk Militær.

Viborg: Fra Arbejdsanvisningkontoret er Natten til Onsdag fjernet samtlige ca. 13.000 Kartotekskort. Desuden er medtaget alle Skrivelser, men ingen har interesseret sig for den tilstedeværende Beholdning af kontante Penge.

Snogbæk: Overgendarm Christensen er afgaaet ved døden i Tyskland, 47 Aar gammel.

Aarhus: Den 35-aarige Flemming S. Frank, som i Tirsdags blev saaret ved 5-6 Skud, men ikke livsfarligt, hævdes at være Medlem af D.N.S.A.P. og menes at have Forbindelse med Værnemagten.

Nakskov: Overmontør Liljengren er blevet myrdet. Han var, efter hvad der oplyses, en af de førende Nazister i Byen.

 

Fredag den 1. December 1944.

Razziaer. I Gaar ved 14-Tiden indfandt en Deling tysk Politi sig sammen med Schalburg-Folk og Sommer-Folk i Holmens Kanal ved


456

Overformynderiet, hvor Gaden blev spærret af. En halv Snes Personer maatte i længere Tid staa med Hænderne i Vejret ved Holmens Kirke, og der blev foretaget Visitationer. Der menes at være sket en enkelt Anholdelse, men man er uden nærmere Oplysninger. Heller ikke et Rygte om, at en Mand er blevet saaret eller dræbt i Forbindelse med Razziaen, er bekræftet.

Torsdag Aften foretog Gestapo en Razzia paa Hovedbanegaarden. Man foretog Eftersyn af Legitimationskort, ligesom de Rejsendes Bagage blev undersøgt for Vaaben. Der fandt ingen Anholdelser Sted.

Sabotage i Nielsen & Winthers Fabrikskompleks. I Morges ved 6-7 Tiden hørtes to voldsomme Eksplosioner. Det viser sig, at de stammede fra Sabotage paa det gamle Nielsen & Winthers Fabrikskompleks paa Blegdamsvej, hvor forskellige Industrivirksomheder, der delvis arbejder for tysk Regning, har til Huse.

Alarmtilstanden Torsdag Aften. Statens civile Luftværn oplyser, at Aarsagen til Alarmtilstanden de to Gange Torsdag Aften var Overflyvninger af allierede Maskiner, som kom enkeltvis eller i smaa Grupper. Maskinerne er observerede bl. a. syd for København og omkring Holbæk.

Mystisk Overfald paa Frederiksberg. I Morges ved 8-Tiden blev Frederiksberg Vagtværn og Brandvæsenet alarmeret til "Skyskraberejendommen", Godthaabs Have 14, hvor en Mand havde trængt sig ind i en Lejlighed paa 7. Sal under Foregivende af at skulle aflæse Gasmaaleren. Da han kom ind, slog han Lejlighedens Indehaverske, Frk. Poula Smidt, oven i Hovedet med et stort Stykke Fyrretræ, hvorefter han forsvandt. Frk. Smidt, der var ret haardt medtaget, dog ikke livsfarligt, blev bragt paa Frederiksberg Hospital. Hun er født i 1902 i Tyskland, er Boghandlermedhjælperske, og endvidere kan oplyses, at der i Lejligheden fandtes en Del tyske Papirer, og at hun var yderst velforsynet med Penge.

Fundet dræbt. Brandvæsenets Ambulance blev i Nat Kl. 0,29 kaldt til Sverrigsgade 20, hvor man udenfor paa Gaden havde fundet 2 Mennesker skudt i Hovedet, en Mand og en Kvinde. Kvinden viste sig at være Eleonora Nielsen, Tornebuskegade 3, 2. Sal. Hun var død, medens Manden, Arbejdsmand Otto Larsen, Haveforeningn [i. e. Haveforeningen] Sundbyvester, Have Nr. 1, endnu ikke var død. De nærmere Omstændigheder kendes ikke. Ingen havde overværet Episoden eller hørt Skuddene.

Auto-Gummi-Kartoteket væk. Resterne af Auto-Gummi-Kartoteket og de dertil knyttede Akter blev i Gaar Formiddags fjernet fra Varedirektoratet af nogle revolverbevæbnede Mænd. Der er herefter ikke Materiale til at foretage Ekspropriation af Lastvogndæk eller Tildeling af Personvogndæk til Lægevogne o. lign. Dagen i Forvejen var Resterne af Personalekartoteket blevet hentet.


457

2.500 Sæt Rationeringskort fjernet. Da man paa Hovedbanegaarden i Gaar Formiddags var i Færd med at læsse Pakker med Rationeringskort paa en Jernbanevogn, indfandt sig et Hold revolverbevæbnede Mænd, som forsvandt med 2500 Sæt Rationeringskort.

Uroligheder ved Odd-Fellow Palæet. Torsdag Aften blev Vagtværnet kaldt til Odd-Fellow Palæet, hvor DNSAP havde arrangeret kunstnerisk Underholdning. Der var enten solgt eller udleveret Billetter til dobbelt saa mange, som der var Plads til, hvorfor det kom til Tumulter og Slagsmaal. Vagtværnt [i. e. Vagtværnet] opholdt sig der en Time med en større Styrke, før Roen var genoprettet. Forøvrigt optraadte kun en Del af de Kunstnere, man havde reklameret med.

Sat Ild paa en Uniformssystue. En halv Snes Sabotører rykkede Torsdag Aften ind paa Nordisk Fjerfabriks Bygning paa Strandboulevarden, hvor Firmaet Bjelke L. Rasmussen har lejet et Lokale til Systue. For Tiden var en Del tyske Uniformer under Arbejde her. Det var dem, Sabotørerne var ude for at ødelægge. Der blev sat Ild i en Del Tøj, men Skaden menes ikke at være blevet særlig stor. Der har forøvrigt tidligere været Sabotage mod denne Virksomhed, som da led betydelig større Skade.

Gentofte Vagtværn har faaet anmeldt, at 20 unge revolverbevæbnede Mænd forleden Aften indfandt sig paa Gentofte Skole og tiltvang sig udleveret en Rullemadras (Gymnastikredskab).

Rettelse. Meddelelsen fra Padborg om, at der skulde være ankommet Politifolk sydfra, er ikke rigtig. Der er endnu ikke ankommet nogen af de ventede Politimænd.

Togkontoret og Københavns Vagtværn har intet at berette fra Natten.

Provinsen.

Aalborg: Torsdag Aften blev Forstander P. Stegmann, Aalborg tekniske Skole, dræbt uden for sin Gadedør. Han var paa Vej hjem fra Skolen, og da han naaede sin Bopæl, Vesterbro 1, traadte en Person frem og affyrede et Skud imod ham. Han ramtes i Hovedet og var dræbt paa Stedet. Forstander Stegmann blev 54 Aar gammel. Af Uddannelse var han Arkitekt. Han havde været Forstander for Aalborg tekniske Skole siden 1937.

Forstander Stegmanns Hustru fik et Nervechok ved Meddelelsen om Mandens Død.

- Richard Svendsens Trikotagefabrik paa Sønderbro blev i Nat ved 3-Tiden ødelagt af en Bombeeksplosion. Skaden er i Dag til Morgen


458

løseligt anslaaet til 1/2 Mill. Kr. To Mennesker kom til Skade ved Eksplosionen.

Randers: Det tyske Politi anholdt tidligt Onsdag Morgen 28 Personer i Randers, og Torsdag er yderligere 6 anholdt. Blandt de arresterede er: stud. jur. Poul Berthelsen, Landsretssagfører Holger Andersen, Møbelhandler Laursen, Fotohandler Enevoldsen, Gartner Qvist og Hustru, Arbejdsmand Milwertz og Søn, Sølvvarearbejder Carl Petersen og flere Arbejdere paa Dronningborg Maskinfabrik. Der udspilledes flere dramatiske Scener i Forbindeise med Anholdelserne. En Person lykkedes det saaledes at flygte ved at springe fra Altan til Altan i Ejendommen, hvor han boede. Flere andre flygtede kun iført Undertøj. En enkelt forsøgte at komme med Morgentoget fra Randers Banegaard kun iført Pyjamas med en Overfrakke over, men han blev paagrebet.

Kolding: Der er hertil ankommet 1100 tyske Arbejdere. I den Anledning er Hovedbygningen til den kommunale Gaard "Brændkjærgaard", Kolding Købmandsskole, Missionshuset "Bethel" og Almenskolens Nordfløj blevet beslaglagt.

Vejle: Der er foretaget en Opgørelse over Skaderne ved Bombeeksplosionerne paa Strøget, Schweitzers Bogtrykkeri og de fire øvrige Eksplosioner. Ialt 200 Huse er blevet beskadiget, deraf 65 ved den første og 135 ved de andre Eksplosioner. Skaden er opgjort til 2,4 Mill. Kr.

Nakskov: En tysk Statsborger, Skibsbygger Schneider, Ahornsvej 14, blev i Torsdags beskudt af en forbipasserende Cyklist. Han ramtes i Munden, men Tilstanden menes ikke at være alvorlig.

 

Lørdag den 2. December 1944.

Redaktør Peter de Hemmer Gudme død. For nogle Dage siden blev Redaktør, cand. theol. Peter de Hemmer Gudme, som sidst har været udenrigspolitisk Medarbejder ved Nationaltidende, anholdt i en Lejlighed paa Østerbro. Han er nu død efter et Flugtforsøg fra Shellhuset. Det menes, at han er sprunget ud ad et Vindue, og saa vidt vides skyldes Døden de Kvæstelser, han herved har paadraget sig. Redaktør Gudme var en meget produktiv Forfatter og Oversætter, han har saaledes oversat en Del af Douglas Reed, bl. andet "Galskabens Kavalkade"; af hans sidste Bøger kan nævnes: "Danmarks Skæbne under Europas Nyordning", "Finlands Folk i Kamp", "Nær-Orienten og Stormagtskrigen". Under Vinterkrigen var han udsendt Korrespondent til Finland, hvis Frihedskrig han iøvrigt deltog i i 1918, ligesom han Aaret efter ogsaa var med i Estlands Frihedskrig. Han var Broder til tidl. Redaktionssekretær Steen Gudme, som nu opholder sig i England.


459

SS-Mand dræbt. Fredag Eftermiddag blev en dansk SS-Mand skudt og dræbt paa Hjørnet af Nørrebrogade og Thorsgade. Sammen med tre andre kom han ud fra en Beværtning, da pludselig en af de to forreste Mænd i Selskabet trak sin Revolver og affyrede den mod ham. Gerningsmanden flygtede.

15.000 Kr. røvet fra Gentofte Kommune. To Raadhusbetjente fra Gentofte Kommune blev i Fredags frarøvet 14.990 Kr., som de havde hentet i Landmandsbankens Filial i Hellerup til Aflevering paa Raadhuset. De kom civilklædte cyklende paa Maglemosevej i en Afstand fra hinanden paa 25-30 m, da en benzindreven Ford V 8 (A 7724) standsede dem. Der var 2 revolverbevæbnede Mænd i Vognen, og hver tog sig af en Raadhusbetjent, som blev tvunget ind i Bilen og kørt ud paa Gyldenlundsvej i Charlottenlund, hvor de blev frarøvet Pengene. Røverne var dog saa generøse at lade Raadhusbetjentene beholde deres private Penge, som beløb sig til nogle Hundede Kroner, da de lige havde faaet Gage. Inden Røverne kørte bort, fik Raadhusbetjentene Besked om, at de vilde blive skudt, saafremt der skete Anmeldelse i Løbet af det første Kvarter.

Endnu et Pengerøveri i Gentofte. Da Typograf Alfred Magnussen, Vangedevej 200, ved Midnatstid var paa Vej hjem, blev han paa Hjørnet af Dyssegaardsvej og Vangedevej standset af en Bil. 4 revolverbevæbnede Mænd tvang ham ind i Vognen og kørte ham til Vangede Station, hvor de frarøvede ham 1130 Kr. samt et Armbaandsur. Ogsaa han fik Besked om, at han vilde blive skudt, hvis han straks gjorde Anmeldelse.

Sabotage paa Orlogsværftet. Fredag Aften skete paany en Eksplosion paa Orlogsværftet. Der sprang en Bombe i Forskibet af et stort Motorskib, sam var lastet med Kedler, vistnok de samme Kedler, som for nogle Dage siden blev delvis ødelagt ag nu skulde sendes bort for at repareres.

Skyderi paa Vesterbro. Fredag Aften forekom en Del Skudveksling paa Vesterbrogade i Nærheden af Vester Fælledvej. De deltagende i Episoden trak sig ned gennem Gaden til Kvarteret omkring Værnedamsvej, hvor det hele efterhaanden opløstes. Nærmere Enkeltheder savnes.

Ude ved Lundtofte Flyveplads hørtes ligeledes i Aftes et kraftigt Skyderi. Der er ogsaa hørt Ambulancer og Signaler fra andre Udrykningsvogne, men ingen danske Ambulancer har været tilkaldt.

Sabotage. Ved Middagstid i Gaar blev der forøvet Sabotage mod "Dansk Industri-Renseri", Thorsgade 121. Nogle bevæbnede Mænd var trængt ind i Virksomheden og havde anbragt Bomber i den lave toetages Bygning. Bomberne eksploderede straks, og der opstod Brand i de mange brændbare Vædsker. Det lykkedes dog Brandvæsenet at hindre


460

Ilden i at brede sig til Forhuset. Ejendommen er imidlertid saa stærkt ødelagt, at Virksomheden ikke vil kunne komme i Gang i hvert Fald inden for de første Maaneder. Der kom tysk Politi til Stede i et stort Antal Udrykningsvogne, og Gaden blev Ryddet. - Virksomheden rensede tyske Uniformer og var iøvrigt, efter hvad der oplyses, flere Gange advaret.

Attentat mod Jordemoder. Fredag Eftermiddag blev Jordemoder Fru Poulsen, Frederikssundsvej 92, beskudt paa sin Bopæl. Hun ramtes i højre Haand og fik et Strejfskud i Halsen. Den saarede blev ført til Bispebjerg Hospital.

Hentet Duplikator. Nogle bevæbnede unge Mænd hentede i Gaar Morges Forsikringsselskabet "Danmark"s største Duplikator.

Anholdt under Razzia. Blandt de anholdte under Razziaen ved Overformynderiet er blandt andre Journalist Erik Sabroe, en Søn af Redaktør Poul Sabroe (Den Gyldenblonde). Han kom tilfældigt forbi, men ventes iøvrigt snart løsladt.

Taskerøveri. Fru Albrechtsen, Ejvindsvej 52 i Gentofte, blev i Aftes frarøvet sin Taske paa Vejen hjem.

Københavns Brandvæsen havde i sidste Vagtdøgn 66 Ambulanceudrykninger.

Provinsen.

Aarhus: I Nat ved 1-Tiden indtraf en kraftig Eksplosion i Restaurant "Molles Kro" i Komplekset ved Aarhus Teater. Kroen blev fuldstændig raseret og Facaden revet bort. I Teaterbygningen, Telegrafbygningen og Aarhuus Stifttidende blev en Mængde Ruder knust. Aarhus Byvagt saa kort før Eksplosionen nogle Mænd, hvoraf en i lys Cottoncoat, løbe bort fra Stedet.

Ved 2,30-Tiden fandt en ny Eksplosion Sted, denne Gang i Aarhus Haandværkerforenings Restaurant, hvor en Bombe var anbragt i Selskabslokalerne ud mod Borggade. Kort før Eksplosionen standsede en Bil udenfor, og en Mand i lys Cottoncoat advarede Beboerne i Haandværkerforeningens Stiftelse, der ligger lige ved Siden af Selskabslokalerne. Store Dele af Haandværkerforeningens Facade mod Borggade styrtede sammen, og Selskabslokalerne og et stort Restaurationslokale blev ødelagt.

Da Redningsfolkene kom til, hørte de nogen stønne i Ruinerne og fandt en ca. 30-aarig Buffetist, Frøken Krog, liggende dræbt under en stor Cementblok. To Tjenere, som hun havde været sammen med, slap med henholdsvis Hjernerystelse og Chok.


461

Aalborg: Ved Eksplosionen i Richard Svendsens Trikotagefabrik paa Sønderbro skete Skade for 1/2 Mill. Kr. Fabriken blev fuldstændig raseret gennem alle Etager. Portneren og hans Hustru, som boede i Kælderlejligheden, var blevet advaret, men kom ikke hurtigt nok ud, da Portneren forinden vilde tilkalde Falck pr. Telefon. Ægteparret blev begravet i Ruinerne. Manden kunde dog selv slippe ud, medens Hustruen maatte graves frem af Murbrokkerne. Hun havde faaet et dobbelt Benbrud.

Skanderborg: Fem Automobiler, som var indsat til Reparation i Suryaninoffs Værksted, er blevet sprængt i Luften. Ingen Mennesker kom til Skade.

Hobro: Nogle revolverbevæbnede Mænd tvang i Gaar et Kontor paa Hobro Politistation til at udlevere Registret over de Motorkøretøjer, som for Tiden er i Gang, samt over Ejerne af opklodsede Biler. Desuden fjernede de Fortegnelserne over alle, som har Benzin- og Generatortræ-Tildeling.

Silkeborg: Malermester Larsen, Drewsensvej, blev i Gaar skudt, men ikke alvorligt saaret. Han har tidligere haft Arbejde for Værnemagten.

Slagelse: En Patrulje paa tre Mand af Vagtværnet i Sæby ved Høng forsvandt Torsdag Aften under en Patruljetur. Da der var stærk Overflyvning over Egnen samme Aften, formodede man, at Patruljen var taget af Schalburgfolk fra Slagelse, som var ude for at eftersøge eventuelle Faldskærmsfolk eller Gods kastet ned fra Flyvemaskiner.

Fredag Formiddag oplystes det da ogsaa, at Folkene var blevet arresteret af 50 Schalburgfolk og ført til Kasernen i Slagelse, vistnok fordi kun en af dem kunde legitimere sig. De skal i 1øbet af Fredagen være frigivet.

Haslev: Der er indberettet, at Gestapo i forrige Uge har foretaget en Undersøgelse af de ledige Reservelægeboliger til Sygehuset. Oversygeplejerske Frk. Dalsgaard er blevet arresteret og formentlig ført til Køge.

Død i Tyskland. Lektor Aage Rosenkjær, Tønder, er ifølge Meddelelse til Familien død i Tyskland. Lektor Rosenkjær har virket i Tønder siden Genforeningen og var en af Byens fremtrædende Personligheder.

Løsladelser fra Frøslev. Blandt de fra Frøslev løsladte Grænsegendarmer er Vagtmester Petersen, Rudbøl, samt Overgendarmerne N. Rasmussen, Rudbøl, og Jacobsen, Nørremølle.

Frigivet er endvidere Husmand Marius Schrøder, Sejerslev, der interneredes 18. Juli, og Cyklehandler Niels Schmidt, Sejerslev, der interneredes 30. Juli.


462

Almindelige Løsladelser. For nogle Dage siden blev Forstander Hjermind fra Holsteinsminde samt Lærerne Nielsen, Østergaard, Søndergaard, Bech, Pettersen og Hansen arresteret af det tyske Politi. Forstanderen og Lærerstaben er nu frigivet og atter vendt tilbage til deres Hjem. Samtidig meddeles dog, at Gartneren paa Holsteinsminde er blevet taget af Gestapo. Hans Navn er Wessel.

Fhv. Stabsofficiant W. Munch-Jensen, der er ansat paa Luftværnskontoret i Haderslev, og som arresteredes for et Par Maaneder siden, er blevet løsladt.

 

Mandag den 4. December 1944.

Gidselsystemet i ny Anvendelse. Det ser ud til, at Gidselsystemet vil blive taget i Anvendelse paa en herhjemme hidtil ukendt Maade. Nogle drastiske Foranstaltninger, som Lørdag Aften blev truffet i Aarhus, tyder i hvert Fald i denne Retning. En Række kendte Restauranter var blevet ringet op og havde faaet Meddelelse om, at der var udlagt Bomber. Det drejede sig først om "Royal", "Scala", "Palæ" og "Casino", senere blev ogsaa Restaurant "Nordlys" ringet op og anmodet om at lade Gæsterne og Personalet forlade Lokalerne. Indehaverne af de paagældende Restauranter turde ikke andet end adlyde, da man ikke vidste, om Etablissementerne kunde komme ud for samme Skæbne som Haandværkerforeningen den foregaaende Aften.

Umiddelbart herefter arresterede det tyske Sikkerhedspoliti 10 af Byens kendte Borgere, som blev anbragt paa Hotel "Royal" og "Casino". De blev placeret paa de forskellige Etager og først frigivet Søndag Formiddag. De paagældende var: Fru Borgmester Stecher Christensen (Borgmesteren var ikke selv hjemme). Viceborgmester, Landsretssagfører I. C. Sørensen, den finske Konsul, Direktør I. P. Østergaard, den svenske Konsul, Direktør Niels Barnow, Direktør I. P. Jacobsen, Civilingeniør Willumsen (Udenrigsministeriets Kommitterede), Direktør Hjalmar Nielsens 20-aarige Søn (da Direktøren var bortrejst), Redaktør Louis Schmidt, Aarhuus Stiftstidende, den kendte Restauratør Lauritz Hansen og Overtjener Sieger, Hotel "Royal".

Sommerhus sprængt i Luften. Lørdag ved 23-Tiden blevet Sommerhus, Elleborgsvej [?, uidentificeret, ifølge Vejviseren synes det ikke at være Ellegaardsvej] 8 i Gentofte Kommune, tilhørende Hr. Carlo Nielsen, sprængt i Luften. Man havde om Formiddagen set det tyske Politi ved Huset, som iøvrigt ikke for Tiden beboedes af Ejeren. Da Brandvæsenet efter Eksplosionen kom til Stede, brændte det lidt i Ruinerne. Huset var iøvrigt sprængt i Stumper og Stykker. De nærmere Omstændigheder ved Sprængningen og Motiverne kendes endnu ikke.


463

Røverne oversaa ca. 30.000 Kr. i Søndags ved 17,45-Tiden blev en Taxa K 1211 ved Klampenborg Væddeløbsbane taget af fire revolverbevæbnede Mænd. Røverne kørte bort med Vognen, hvori der kort Tid i Forvejen var anbragt ca. 35.000 Kr., fordelt i en Kuffert og forskellige Pakker. I Nat blev Vognen fundet i Ægirsgade ud for Nr. 59. Kufferten var brudt op og dens kontante Indhold stjaalet, men der var endnu tilbage ca. 30.000 Kr. i Pakkerne, som Røverne øjensynlig ikke havde ofret nogen Opmærksomhed. Pengene og de øvrige Effekter blev i Morges af Københavns Vagtværn udleveret til Forstander Rosendahl, Klampenborg Væddeløbsbane, som de tilhørte.

"IIIegalt" Materiale beslaglagt paa Det kgl. Bibliotek. For nogen Tid siden blev Bibliotekar Fabritius, Det kgl. Bibliotek, anholdt. Det meddedes nu, at han er blevet kørt til Biblioteksbygningen, hvor han under Trusler maatte vise Tyskerne alt "illegalt" Materiale, saavel Bøger som Blade samt den saakaldte Informations-Tjeneste, som Biblioteket havde fra første Dag. Biblioteket havde ifølge Afleveringspligten modtaget mange "illegale" Blade og Bøger. Tyskerne tog alt med sig.

Det kgl. Teaters Vaaben hentet. Tidlig Lørdag Morgen tiltvang 15 bevæbnede Mænd sig Adgang til Det kgl. Teaters Administrationsbygning, Holmens Kanal 3. Holdet gik lige til Teatrets Vaabenkammer, hvor Vagtmandskabet netop efter endt Nattjeneste havde taget Uniformerne af og lagt Vaabnene tilside. Mændene tog alle disse Vaaben, et Sæt Karabiner og alle Revolvere.

Sabotagen mod "Standard Electric". Forinden Sabotagen paa "Standard Electric" fandt Sted, havde Sabotørerne frataget alle Mælkekuske og Mælkeassistenter i Kvarteret deres blaa Bluser, Kasketter og Tasker og udstyret sig med Mælkeflasker i Kasser, og saaledes forklædt passerede de Portvagten. De medbragte 3 Smørdritler, som var fyldt med Sprængstoffer, og som placeredes forskellige Steder i Virksomheden. Kun to af Dritlerne eksploderede, den tredie henstod endnu ueksploderet, da Sprængkommandoen blev tilkaldt.

Jernbanesabotage. Togkontoret meddeler, at der Søndag Aften fandt en Sprængning Sted mellem Løgstrup og Skalts [i. e. Skals], senere en anden Eksplosion mellem Viborg og Løgstrup. Paa de to Steder blev der fundet 8 ueksploderede Bomber. Den regelmæssige Drift mellem Viborg-Aalestrup er aflyst, indtil Reparationen har fundet Sted.

Frigivet. Den unge Journalist Sabroe, Søn af Redaktør Poul Sabroe, er blevet frigivet. Han blev som tidligere meddelt anholdt ved Razziaen ud for Overformynderiet.


464

Razzia. Der blev i Lørdags foretaget en Razzia i Læge C. Ahlgreen-Petersens Villa, Søndermarksvej 2. Lægen var ikke hjemme. Ligeledes blev der i Lørdags foretaget en Razzia i Istedgade.

Københavns Brandvæsen har i det sidste Døgn haft 48 Ambulanceudrykninger, heraf kun en enkelt i Anledning af en alvorlig Episode (Revolverrøveriet paa Frederikssundsvej).

Provinsen.

Aarhus: Dansk Socialdemokratisk Ungdoms Barak paa Randersvej 55 i Aarhus styrtede Lørdag Aften sammen efter en Bombeeksplosion. Da Eksplosionen skete, blev en Forbipasserende, Ingvar Olsen, Aldersrovej 48, kvæstet i Hovedet og paa det ene Ben.

Søndag Aften brændte Ungdomshjemmet ned, og man mener, at der er Tale om Ildspaasættelse. Bygningen skulde Søndag have været overtaget af Tyskerne.

- Nogle Bomber eksploderede Lørdag ved Middagstid i Carl E. Thumands elektromekaniske Fabrik, Graven 18-20, Aarhus. Ved Eksplosionen udbrød Brand, og der opstod omfattende Skade.

Aalborg: En af Aalborgs største Entreprenører, Heinrich Thomsen, er blevet arresteret af det tyske Sikkerhedspoliti. Arrestationen siges at staa i Forbindelse med, at hans Bil er blevet anvendt til Transport af Sprængstoffer. Thomsen har tidligere været arresteret med samme Begrundelse, nemlig da Bankassistent Vangsted blev skudt i Rold Skov. Endvidere er i Aalborg arresteret Civilingeniør Aksel Larsen og hans Søn, Politifuldmægtig Poul Sørensen, samt en Række unge Mennesker i Byen og Oplandet.

Aalborg: For nogle Aftener siden fandt en kraftig Skudveksling Sted paa Havnepladsen mellem en Snes Sabotører paa den ene Side, Værnemagten og tysk Politi paa den anden. Sabotørerne forsøgte at trænge ombord paa en Damper, som var lastet med Landbrugsvarer til Tyskland. Der blev aabnet Ild mod Sabotørerne, bl. a. fra en tysk Forpostbaad, som skød med let Artilleri. Paa dette Tidspunkt var Sabotørerne kommet ombord, og de søgte, saavidt man har kunnet faa oplyst, at sænke Damperen, men maatte trække sig tilbage. Der var imidlertid kommet tysk Forstærkning til Havnepladsen, og der udspandt sig en halv Snes Minutters Kamp, hvorunder Sabotørerne dækkede sig bag en Del Gods. Efter at have fyret løs paa Tyskerne trak de sig tilbage til Aalborg Slotspark, hvor de forsvandt i Mørket. Antallet af Dræbte og Saarede kendes ikke.

- Fredag Aften blev Repræsentant S. W. Sørensen, Suensonsgade 6, skudt i venstre Skulder, da han vilde orientere sig om noget Skyderi nede i Gaden. Saaret var ikke livsfarligt.


465

Odense: En foreløbig Opgørelse over Bombeskaderne paa Forretningsejendomme, private Bygninger og Fabriker viser, at Skaderne løber op paa 8-9 Mill. Kr, Beløbet fordeler sig nogenlunde lige paa Løsøre og fast Ejendom.

Sorø: Fredag Aften eksploderede en Bombe i Sorø Amts Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforenings Omklædningsbygning i Sydskoven. Hele den vestre Del af Huset blev ødelagt.

Køge: Bondestandens Sparekasse blev Fredag Aften frarøvet ca. 7.000 Kr. af to Revolvermænd, som tvang en Kontormedhjælper til at gaa ind og hente Pengene, medens Røverne ventede udenfor.

Roskilde: En Naboejendom til "Roskilde adelige Jomfrukloster" blev Fredag Aften omringet af Gestapo. Ejendommens Indehaver, Oberstløjtnant Løkkegaard, var tilfældigt ikke hjemme, men da hans Søn hørte Folk ude i Haven, gik han ned for at spørge, hvad de bestilte. Der blev saa skudt efter ham, og han søgte Tilflugt hos Politimester Aage Sørensen, hvorfra han ringede hjem, men da en Fremmed tog Telefonen, lagde han Røret paa. Det tyske Politi sporede imidlertid, hvorfra Samtalen var ført, og kort efter indfandt de sig i Politimesterboligen. Knud Løkkegaard var allerede gaaet, men alle de Mennesker, der befandt, sig hos Politimesteren, blev belagt med Haandjern og afhørt. Der skete ingen Anholdelser.

 

Tirsdag den 5. December 1944.

Natlige Episoder omkring Paladshotellet. Ved Midnatstid udspilledes nogle Episoder i Kvarteret omkring Paladshotellet. Københavns Vagtværn blev indirekte berørt af Begivenhederne paa en højst ubehagelig Maade, idet der fra et tysk Udrykningshold blev rejst nogle meget stærke Beskyldninger mod Vagtværnsfolkene i Almindelighed, disse Beskyldninger blev tilmed ledsaget af nogle stærke Trusler. Kort fortalt udviklede Begivenhederne sig saaledes, at Vagtværnet Kl. 23,50 blev ringet op af Portieren for Paladshotellet. Ved Ankomsten fik Vagtmesteren Underretning om, at det tyske Politi havde været der. Vagtværnets Folk forlod derfor Hotellet, men gik ad en Kældergang, som fører ud til Mikkelbryggersgade [i. e. Mikkel Bryggers Gade] 8. Da man naaede frem til Udgangen i Mikkelbryggersgade [i. e. Mikkel Bryggers Gade], kom Chaufføren til udefra, holdt op af 2 Personer, der præsenterede sig som det tyske Sikkerhedspoliti. I Mellemtiden var der sket det, at de to Mænd havde henvendt sig til Chaufføren ved Vognen og forlangt at se hans Pas fra Vagtværnet, idet de samtidig fortalte, at en SS-Mand var blevet skudt ned af to Mænd i Vagtværnsuniform. Chaufføren blev saa ført hen til Kælderhalsen, hvor de øvrige Mænd fra Vagtværnet netop


466

kom frem. Vagtværnsfolkene blev nu regulært skældt ud og betegnet som: "Røde Hunde", "Sabotører" og "Budbringere". Ordføreren, som opgav, at hans Navn var From, sagde, at han stod i direkte Forbindelse med den Øverstbefalende her i Landet, og at man i givet Fald skulde sørge for, at Vagtværnsfolkene alle som en blev sat fast.

Udrykningsholdet kørte herefter hjem, og da der en halv Snes Minutter senere blev givet Melding om Skyderi i Paladshotellet, blev der ikke foretaget noget, da Vagtmesteren var klar over, at det drejede sig om de samme Personer, som han havde været udsat for i Mikkelbryggersgade [i. e. Mikkel Bryggers Gade]. Lidt senere kom Hr. From sammen med en anden ind paa Vagtstuen i Vartov og beordrede, truende med sin Revolver, at Vagtværnet øjeblikkelig skulde udlevere den "Røde", som var søgt herind. Der opholdt sig ikke nogen Uvedkommende i Vagtværnets Lokaler. Men da dette blev meddelt Hr. From, sparkede han Døren op til Inspektørens Kontor og kom samtidig med nogle Trusler mod Vagtværnets Eksistens. "Det tyske Politi er," - sagde han - "klar over, hvad det er for en Samling Røde Idioter og Sabotører, som findes herinde. Det tyske Politi havde allerede to af Vagtværnets Folk indespærrede." Efter Hr. Froms Udsagn skulde de have skudt en SS-Mand ned, men nu var det ogsaa Slut. Han skulde "Fanden gale mig" gaa lige til Pancke. To Gange havde man advaret Vagtværnet, men tredie Gang vilde der blive handlet. Efter en halv Snes Minutters Forløb forlod Hr. From og hans Ledsager Vartov.

Forud for Besøget paa Vartov var der gaaet endnu en Episode. Vagtværnets Patrulje omkring Vartov var standset op i Porten for at tale med Vagten om Skyderiet i Nærheden, og da Patruljen et Øjeblik efter gik videre mod Vestervoldgade [i. e. Vester Voldgade], blev de af et Hold Tyskere og en civilklædt Person raabt an og beordret til at række Hænderne i Vejret. Foruden den civilklædte var der 7-8 Tyskere i lysegrøn Uniform, alle bevæbnede. Da den civilklædte opdagede, at Patruljen hørte til Vagtværnet, spurgte han paa Dansk, om de havde set en Mand komme løbende ned ad Gaden. Det havde de ikke. Herpaa blev der svaret: "Nej, selvfølgelig har I ikke set noget. I hører til det kommunale og har jeres Ausweis i Orden, men I hører til det rødeste røde og er meget værre end det danske Politi, men vent bare!" Disse Udtalelser blev fremsat paa Dansk, og flere Gange gentaget paa Tysk. Efter Samtalen med Vagtværnsfolkene styrede den civile Person hen mod Porten til Vartov. Man maa formode, at han har været identisk med den Hr. From, der et Øjeblik senere kom ind paa Vagtstuen for at "advare" og true Værnet.

Udenrigsministeriet vil utvivlsomt i Dag blive orienteret om Sagen, saa der kan ske Henvendelse paa rette Sted.

Klar til at føre ca. 200 Politimænd hjem. Der foreligger nu positive Oplysninger vedrørende Hjemsendelsen af nogle af de danske Politi-


467

mænd fra Buchenwalde. Tirsdag Morgen tidligt afgaar fra København en Konvoj, bestaaende af fire af Statsbanernes store røde Rutebiler med Paahængsvogne. Med hver af de fire Biler følger to Chauffører. Turen frem og tilbage ventes at ville tage ca. 4-5 Døgn. Antallet af Politifolk, som føres til Danmark i disse Vogne, ligger ved ca. 200. Foruden Rutebilerne sendes tre Ambulancer afsted. Politimændene skal føres til Frøslev.

Skyderi flere Steder i Byen. Det var i Nat temmelig uroligt i den indre By, hvor der meldes om Skydning, bl. a. foran Shellhuset, paa Gammel Torv [i. e. Gammeltorv], i Nyhavn, paa Christianshavn, og, som nævnt i det foregaaende, i Kvarteret omkring Paladshotellet. Paa Jarmers Plads hentede Brandvæsenets Ambulance Værkfører Wollesen, Steenwinkelvej 3. Han havde faaet et Slag i Hovedet med en Geværkolbe. Iøvrigt er Brandvæsenets Ambulance ikke blevet benyttet, hvorfor det heller ikke er muligt at fremskaffe nærmere konkrete Oplysninger om Episoderne.

Røveri i. Gentofte. Fabrikant E. Kirchheiner, Cottagevej 9 i Gentofte, blev Søndag Kl. 21 holdt op paa Strandvejen ud for Hellerup Klub af 2 revolverbevæbnede Mænd, som tvang ham til at stige ind i en Taxa, hvor der i Forvejen befandt sig 2 bevæbnede Mænd. Han blev frataget sin Tegnebog, som indeholdt 80 Kr., samt sit Ur, hvorefter han blev truet til ikke at indgive Anmeldelse, og Vagtværnet er derfor først nu blevet underrettet om det passerede. Iøvrigt er der i den senere Tid forekommet flere Røverier, hvor Folk ikke har indgivet Anmeldelse, fordi de er blevet truet, i nogle Tilfælde paa. Livet.

Brand i Hærens Vaabenarsenal. Københavns Brandvæsen havde i det sidste Døgn 65 Ambulanceudrykninger; endvidere var der stor Udrykning til Hærens Vaabenarsenal, hvor det brændte i et Omklædningsrum. Branden blev dog hurtigt slukket, og der foreligger intet om, at man regner med Sabotage. - I Morges Kl. 8,30 opstod der Brand i Mulvads Bakelitefabrik, Blegdamsvej 38. Der menes dog kun at have været Ild i nogle Sække el. lign.

Gidslerne i Aarhus. Da der har været nogen Uklarhed med Hensyn til Meddelelsen i Gaar om den nye Anvendelse af Gidselsystemet, er det nødvendigt at præcisere, at Alarmeringen til de paagældende Hoteller var "Telefonbomber". I Meddelelsen stod ikke nøjagtigt angivet "Telefonbomber", men Karakteren af Alarmeringen fremgik af Indholdet eller skulde fremgaa deraf. Det var, da Tyskerne straks efter fik at vide, at Bygningerne skulde evakueres paa Grund af telefoniske Meddelelser om Bombeudlægning, at de installerede de ti Borgere paa de to i Gaar omtalte Hoteller.


468

Provinsen.

Aarhus: En Vulkaniseringsanstalt paa Randersvej 80, tilhørende Hr. Rosenlund Hansen, blev Mandag Aften ødelagt ved Sabotage. Der skete nogen Skade paa de omliggende Ejendomme, hvis Beboere i Forvejen var advaret. Imidlertid blev den Tidsfrist, der var angivet, overskredet, hvilket havde til Følge, at Maskinarbejder Donald Jensen og Havnearbejder Chr. Nielsen, Randersvej 80, samt C. E. Christensen, Kystvej 5, blev saaret paa Vej til Vulkaniseringsanstalten. Medens de to førstnævnte slap med overfladiske Skrammer, blev Christensen alvorligt saaret. I Virksomheden ødelagdes Materialer til ca. 20.000 Cykledæk, 800 færdige Dæk, 2 nye Biler og samtlige Maskiner.

Randers: Ved Anholdelserne i Onsdags blev 28 Personer taget med. Det er hovedsagelig unge Mennesker, og en Del af de anholdte menes at have tilhørt en Studiekreds, hvis Medlemsliste det tyske Politi aabenbart er kommet i Besidelse [i. e. Besiddelse] af. I Torsdags anholdtes 7 ganske unge Mennesker, deriblandt en Elev fra Statsskolens 3. G. Ved Anholdelserne i Byen gik man meget energisk frem. Hvor Gadedørene var laasede, og det var de de fleste Steder, blev de slaaet ind. Det samme gælder Entrédørene i de Lejligheder; hvor der ikke straks blev lukket op. Hovedparten af de anholdte er ført til Aarhus, men enkelte, deriblandt Landsretssagfører Holger Andersen, er dog stadig i Randers. Hans Familie kan ikke tænke sig anden Aarsag til Anholdelsen, end at han er blevet angivet som mistænkelig af en Mand i tysk Tjeneste, som tidligere har været gift med Landsretssagførerens første Kontordame, hvis Skilsmissesag han har ført.

Silkeborg: Det meddeles, at den i Lørdags omtalte Malermester Larsen, som for nogle Dage siden blev udsat for et Attentatforsøg af to ukendte Mænd, havde Forbindelse med det tyske Politi.

Haderslev: Militæroverlæge Harry Hansen og Hustru er blevet anholdt, vistnok i en nordjysk By. Harry Hansen, der ogsaa havde privat Praksis i Haderslev, forsvandt for fem Maaneder siden, Hustruen for et Par Maaneder siden. De sidder i Kolding, hvor Børnene for et Par Dage siden har faaet Lov til at besøge Moderen.

Læge J. Møller, Storegade, der blev anholdt af Gestapo den 23. November og ført til Kolding, blev Torsdag løsladt og har genoptaget sin Praksis. Den ca. 35-aarige Læge J. Roued blev Torsdag anholdt af Gestapo. Læge Roued, der nedsatte sig i Haderslev i Begyndelsen af Aaret, var den eneste derværende Specialist i Øre-, Næse- og Halssygdomme.

- Torsdag og Fredag ankom de ca. 1500 tyske Arbejdere fra Sydslesvig og Holsten. Tilstedeværelsen af de mange udenlandske Arbejdere har ikke i de hidtil forløbne 2-3 Dage ført til Episoder af nogen Art, og man har Indtryk af, at de staar under ret streng Disciplin. Foruden


469

Skolerne i Haderslev er ogsaa adskillige Landsbyskoler i Omegnen blevet beslaglagt.

Odense: Mandag Aften ødelagdes Odense Konservesfabrik paa Middelfartvej og Eckhoffs Konservesfabrik i Buchwaldsgade. I Odense Konservesfabrik indfandt der sig 10-15 bevæbnede Mænd, som holdt Personalet op og anbragte 10 Bomber. Straks efter at Personalet var kommet i Beskyttelsesrum, indtraf 8-9 Eksplosioner, hvoraf de fem var meget kraftige. Bomberne synes delvis at have været anbragt direkte i Maskinerne, og baade disse og den solide Fabriksbygning led meget stor Skade, hvis Omfang man iøvrigt endnu ikke kan overse, da Omraadet er afspærret. I Eckhoffs Konservesfabrik anbragte 5 bevæbnede Mænd to svære Bomber, og ved Eksplosionerne styrtede hele Midterpartiet af Fabriksbygningen sammen.

Umiddelbart efter den sidste Eksplosion indfandt fem bevæbnede Mænd sig i den nærliggende Fyens Konservesfabrik i Kottesgade, hvor 6 Funktionærer blev holdt op. De forsvandt imidlertid, da en af Funktionærerne nægtede at parere Ordre.

Kalundborg: Søndag Aften er Viskinge-Aunsø Kommunes Folkeregister med 2-3.000 Kort blevet fjernet.

 

Onsdag den 6. December 1944.

2 Villaer sprængt i Luften. I Nat ved 1,30-Tiden er to Villaer sprængt i Luften. De blev begge totalt ødelagte. Det drejer sig om Villaen Klosterrisvej 8 ved Lundehussøen. Den ejes af Ingeniør L. A. Duus Hansen, men havde staaet ubeboet i længere Tid. Ved Eksplosionen blev en Del Ruder i Kvarteret knust. Den anden Villa, som blev ødelagt ved Sprængning, var Ejendommen Lupinvej 17. Den ejes af Læge Erik Meyer, men beboes for Tiden kun af en ung Lægestuderende, som reddede sig ved at springe ud ad et Vindue. Villaen - en stor 3 Etages Bygning - blev fuldstændig lagt i Ruiner, og Resterne af Indboet laa spredt ud over Vejen. Ogsaa her knustes en Del Vinduer i Nabobygningerne.

Eksplosion paa Nørrebrogade. I Nat Kl. 2,15 skete en Eksplosion i Fru Darvilles Konfektureforretning, Nørrebrogade 18 A. Murene blev trykket ind, og alle Lokaler i Stuen blev ødelagt. Der anrettedes ligeledes betydelig Skade paa Førstesalen, hvor Restaurant "Miko" har til Huse. Da man frygtede, der var udlagt flere Bomber, blev Ejendommen evakueret, og Rydningskommandoen tilkaldt, men der fandtes ikke flere Bomber. Fru Darvilles Mand, der er Jøde, opholder sig i Sverige.

Assistent Thoerkildsen og Familie ført bort. Ved 23-Tiden blev der ringet til Vagtværnet i Gentofte og meddelt, at Ejendommen Almindingen 8


470

i Vangede var blevet ryddet og efterladt med aabne Døre. Man mener, det er Indehaveren selv, Assistent Thoerkildsen, der har ringet og givet denne Besked. Da Vagtværnet kom derud, stod Huset tomt, Verandadøren var sprængt, og Døren mellem Entreen og Soveværelset gennemhullet af enkelte Skud, ligesom der sad Skud i Dørkarmen. Huset var gennemrodet, og alt tydede paa, at en grundig Undersøgelse havde fundet Sted. Udenfor stod 8 Cykler, hvilket kunde tyde paa, at der har været Gæster i Huset, og at de er blevet taget med sammen med Husets Beboere. Hr. Thoerkildsen er Assistent ved K.T.A.S. og tidligere konservativt Kommunalbestyrelsesmedlem.

Anholdelse. Overretssagfører C. Staffeldt er sent i Aftes blevet arresteret af det tyske Politi. Overretssagføreren blev taget med fra sit Hjm [Hjem], Stiggaardsvej 5 i Hellerup.

Razzia mod LægevilIa. Ved Midnatstid blev Læge Toussiengs Villa, Jægersborg Allé 90, omringet af det tyske Politi. Gentofte Vagtværn blev alarmeret, men maatte trække sig tilbage. Senere har Vagtværnet faaet oplyst, at Læge Toussiengs Søn og dennes Ven blev taget med.

Stjaalet Narcotica paa Apoteket i Borups Allé. Ved 21,30-Tiden Tirsdag Aften trængte 4 revolverbevæbnede Mænd ind paa Apoteket i Borups Allé, hvor de tvang den vagthavende Assistent til at vise, hvor Apoteket opbevarede sine Beholdninger af Narcotica. De fjernede alle disse og endvidere 5-600 Kr. fra Pengekassen. De paagældende Mængder Narcotica er nok til at dræbe mange Mennesker.

Razziaer. Tirsdag mellem Kl. 16 og 17 foretog tyske Politisoldater og Sommerfolk en Razzia paa Strandvejen Nr. 27. Det kom herunder til Skudveksling, hvorunder to Sommerfolk menes at være blevet dræbt. Brandvæsenets Ambulance, som var tilkaldt, blev afvist. Man ved ikke, om der er foretaget Anholdelser i Forbindelse med Razziaen, ligesom de øvrige Omstændigheder heller ikke kendes.

Skudt under Flugtforsøg. Tirsdag Aften hentede Brandvæsenets Ambulance i Shellhuset Mekaniker A. Nielsen, Dyssegaardsvej 33. Han var blevet skudt i ryggen, formentlig under Flugtforsøg, og førtes til Lazarettet paa Nyelandsvej.

Anholdelse. I Gaar blev der foretaget en Razzia paa Damehotellet i Kvindelig Læseforening. Det menes at have drejet sig om et bestemt Værelse paa 3. Sal. En Mand og en Kvinde blev taget med.

To Banevogne sprængt. Paa Buddinge Stationsterræn blev to Banevogne i Aftes sprængt i Luften. Den ene var en tysk Tankvogn med Tjære, og den anden var ladet med andre Raastoffer til Kemikalieproduk-


471

tion. Der var i Forvejen givet Advarsel til den nærliggende Buddinge Kro, som blev evakueret. Ingen kom til Skade, men en Del Ruder sprængtes.

Ført til Frøslev. Skuespilleren Ebbe Rodes Broder, Teatermaleren Gregers Rode, er ført til Frøslevlejren. Han sigtes for Uddeling af illegale Blade. Hans Hustru er løsladt fra Vestre Fængsel.

Tysk Soldat dræbt i Nørregade. Tirsdag Formiddag blev en tysk Soldat dræbt ved Skud i Nørregade ud for Nr. 20. Saa vidt vides, var det en forbipasserende Cyklist, som affyrede Skudet.

Folkeregistrets Kartotek i Lyngby ført bort. I Tirsdags ved 17,45-Tiden kom en halv Snes revolverbevæbnede Mænd ind paa Lyngby Raadhus, hvor de holdt Personalet op. I Løbet af en Timestid blev Folkeregistrets Kartoteker ført ned paa en Lastbil og kørt bort.

Razzia paa Amager Boulevard. I Formiddags foretog det tyske Politi en Razzia paa Amager Boulevard. Saa vidt man kunde skønne, drejede det sig kun om Kontrol af Legitimationskort.

Den tyske Aktion mod Telefonbomberne i Aarhus. Der foreligger nu en Del Detaljer vedrørende den tyske Aktion i Anledning af Bombe-Varslingen i Aarhus Natten til Søndag (Telefonbomberne mod Hotellerne). De anholdte førtes til Hotellerne i Biler og blev under Opholdet bevogtet af tyske Soldater med Maskinpistoler. Det paastaas, at Tyskerne gik frem efter en Liste, indeholdende ca. 100 Navne. Hos Folketingsmand O. Kier blev der ringet paa en halv Time, men der blev ikke lukket op. Tyskerne synes overalt at have optraadt med Ro. Hotel Royals boende danske Gæster mærkede ogsaa Episoden, idet de ikke fik Lov til at forlade Hotellet før om Formiddagen, hvilket medførte Vanskeligheder for, dem, der skulde have været med Morgentoget, saaledes Violinisten E. Telmanyi.

Om Anholdelsen af Konsul Barnow berettes, at han, da han selv lukkede op, forlangte at se Tyskernes Legitimation. De viste ham den, men Konsulen forklarede, at han ikke havde gjort noget, lukkede Døren og gik i Seng igen. Senere brød Tyskerne saa ind gennem et Kældervindue og gik ind i Soveværelset, hvor de pegede med Maskinpistoler paa Konsulen og spurgte, om han saa vilde følge med. Det gjorde han. Iøvrigt optraadte de paagældende Tyskere ganske roligt og var ikke udfordrende i Tonen.

Arresterede. Det tyske Politi foretog i Tirsdags en Razzia i Birkerød Præstegaard. Sognepræsten, Pastor Svend Melbye, blev taget med til Shellhuset.


472

Fra Tønder meddeles, at Børnehavelærerinde Frk. Marie Balslev, der er Datter af Pastor emer. L. C. Balslev i Erikshaab, Højrup paa Fyn, er blevet anholdt.

Provinsen.

Aarhus: Direktør Axel Gottlieb, Det danske Gødningskompagni, blev i Gaar Eftermiddags ramt af et Skud i Laaret, da han var paa Vej hjem. Skudet, der menes at være et Vaadeskud, blev affyret af en beruset Person.

Frederikshavn: Byraadet har udstedt Forbud mod Udskænkning, og Nydelse af Spiritus paa Hoteller og Restauranter i Byen efter Kl. 16. Foranledningen er nogle Værtshusuroligheder.

Nørre-Sundby [i. e. Nørresundby]: Natten til Tirsdag blev Tømrermester J. Chr. Andersens Maskinsnedkeri beskadiget ved Brand, som menes at være paasat.

Esbjerg: Gestapo foretog i Gaar Eftermiddags en Razzia paa Paladshotellet. En af Gæsterne, en Mand ved Navn Finnerup, boende Odinsvej 20 i Aabyhøj, lukkede ikke op, da Gestapo bankede paa. Laasen blev derfor skudt i Stykker. Hr. Finnerup blev ramt af et Skud i hver Haand og tre Skud i Maven. Han var ved fuld Bevidsthed ved Indlæggelsen paa Sygehuset. Selv staar han ganske uforstaaende over for Begivenheden, og mener, der maa være sket en Fejltagelse.

Odense: Skaden paa Eckhoffs Konservesfabrik er saa stor, at der vil gaa lang Tid, inden Virksomheden kan komme i Gang igen, hvis det overhovedet lykkes at skaffe Maskiner til Erstatning for de ødelagte. Bygningerne er sunket fuldstændig sammen, og Taget ligger helt nede paa Jorden. Paa Odense Konservesfabrik var der udlagt 9 Bomber, hvoraf de 7 eksploderede. Kun en mindre Del af Virksomheden kan retableres. Skaden løber i dette Tilfælde op i flere Hundrede Tusinde Kroner.

- Mandag Aften eksploderede en Bombe i Regnfrakkefabrikken, Nørrebro 8. Der kunde dog allerede i Gaar arbejdes i Virksomheden, da Skaden ikke har været særlig stor.

- Sabotagevagterne paa De forenede Automobilfabrikker opdagede Søndag Aften, at nogle unge Mennesker stod og biksede med en Brandbombe i Nærheden. De unge Mennesker forsvandt, og Bomben blev uskadeliggjort.

Roskilde: Folkeregistrets Kartoteker (Hovedregister- og Navneregisterkortene) er Natten til Tirsdag blevet fjernet.

Helsingør: Folkeregistret er i Mandags ved 21-Tiden blevet røvet og tilintetgjort af 7-8 revolverbevæbnede Mænd, som optraadte med Halvmasker for Ansigtet. Materialet blev kørt bort, og senere paa Aftenen fandt man det brændende et Sted inde i Hellebækskoven.


473

Svendborg: Folkeregistret blev Tirsdag Aften fjernet af 4 revolverbevæbnede Mænd, medens en Snes Revolvermænd holdt Vagt udenfor.

 

Torsdag den 7. December 1944.

Tre Ejendomme sprængt i Luften. Onsdag Eftermiddag blev med en halv Times Mellemrum tre Ejendomme i Gentofte Kommune sprængt i Luften, utvivlsomt af det tyske Politi. Kl. 14,55 sprængtes Villaen Mantziusvej 11, tilhørende Snedker Brünnich, som er ansat i N.E.S.A. Snedker Brünnich var om Morgenen blevet taget af det tyske Politi, og det hævdes, at der skulde være fundet Vaaben i Ejendommen. Beboerne i Naboejendommene blev kommanderet ned i Kælderen, før Sprængningen skete. Virkningen af Eksplosionen var ogsaa meget stor paa Naboejendommene, hvoraf navnlig den ene blev stærkt beskadiget.

Kl. 15,30 blevet ubeboet Sommerhus paa Drachmannsvej ved Siden af Villaen Nr. 7 sprængt i Luften. Det vides ikke bestemt, hvem Sommerhuset tilhørte.

Assistent Thoerkildsens Hus, Almindingen 8, blev sprængt i Luften Kl. 16. Ligesom de øvrige Ejendomme blev Bygningen totalt ødelagt.

Anholdelser. Som omtalt i Gaar blev der Natten til Onsdag foretaget Razzia mod Læge Toussiengs Villa, Jægersborg Allé 90. Oplysningen til Vagtværn et om, at Læge Toussiengs Søn og dennes Ven blev anholdt, var ikke korrekt. Læge Toussieng blev selv anholdt, og desuden anholdtes hans Søn.

I Gaar anholdtes desuden Chefen for Marinestaben, Kontreadmiral Carl Hammerich og dennes Datter, Bente Hammerich, som er Studerende. Admiral Hammerich er Formand for Norgesfonden, som forestaar Indsamlingen til nødstedte Nordmænd.

Razziaer. Det tyske Politi foretog Onsdag Eftermiddag en Razzia paa Nørrebrogade-Fælledvej Krydset. Senere paa Eftermiddagen var der en tysk Udrykning til Trianglen, uden at der dog tilsyneladende skete noget. Og i Aftes Kl. 22,10 kom 15 Politisoldater ind i Etablissementet "Prater", Stengade, hvor de foretog en meget grundig Undersøgelse efter Vaaben. Gæsterne blev visiteret, ligesom Garderoberne gennemsøgtes. Der blev ikke fundet noget og heller ikke foretaget Anholdelser.

Angreb paa tyske Garager. Natten til Tirsdag foretog et Hold Sabotører Angreb paa nogle tyske Garager paa Islands Brygge. Der blev kastet Haandgranater, og en livlig Skudveksling fandt Sted op og ned ad Thorshavnsgade. Det menes, at en tysk Soldat i et Udsigtstaarn ud for Thorshavnsgade 16 er blevet dræbt. Der rekvireredes iøvrigt flere tyske Ambulancer, men man kender intet til de nærmere Omstændigheder.


474

Oplysninger om den senere Tids dræbte. Fra Udenrigsministeriets Pressebureau foreligger nogle Oplysninger om Drabene i Tiden fra den 19. til 28. November. Den i Frisørsalonen i Kingosgade 17 dræbte Mand var Handelsmedhjælper Johan Henrik Bruun. Den Dræbte i Herlev var Lagerarbejder Ernst Jensen. Om Slagtermester Carl Frandsen, som blev skudt i sin Forretning i Lyngby, oplyses nu, at han havde været ude for et Overfald af to civilklædte Personer, som havde indfundet sig der og forlangt at tale med Afdøde, idet de angav, at det gjaldt en større Ordre. Det er ikke blevet bekræftet, om han var Medlem af DNSAP, som tidligere formodet. - Den i Rio Bar Dræbte var Poul Emil Hansen. Han var Mekaniker. Den 24. November blev fundet en Mand død i Ringstedgade, det var Lærling Frank Kronback Nielsen, Hvidovre (Helenas Alle 28). Endvidere er den ukendte Mand, som blev fundet skudt i Ny Østergade, identificeret som Repræsentant Heinz Jörgele Jessen, boende Esthersvej 22. Den Dræbte, som blev fundet ud for Bülowsvej 30, var Ole Rauff Hansen og ikke som opgivet Ole Ravn Hansen. Han boede Steenwinkelvej 4. Den 27-aarige Disponent, som den 23. November blev fundet dræbt paa Terrænet foran Skovriderkroen, hed ikke som opgivet Larsen, men Knud Skou, boende La Coursvej 4.

To Lærere anholdt. I Gaar er Førstelærer Halved, Høje Taastrup, og Lærer Christiansen, Taastrup Realskole, blevet anholdt. Endvidere er Gymnasiast Poul Frederiksen, Søn af Bogholder Frederiksen, Knudsvej 5 i Roskilde, blevet anholdt i sit Hjem af to tysktalende og en dansktalende Gestapomand.

"Hold-up" i Gentofte. Henning Frøsig, Duntzfeldts Allé 1, blev Tirsdag Aften holdt op ud for sit Hjem, da han kom tilbage fra det nærliggende Strandteater. Han blev tvunget ind i en Taxavogn og kørt ud til Nordkrog, hvor han plyndredes for Penge, Overfrakke, Handsker og lign. Røverne var saa large at give ham 25 Øre til en Sporvogn hjem, men iøvrigt truede de ham, dersom han straks indgav Anmeldelse. Da han paa Hjemvejen naaede til Strandparksvej i Hellerup, saa han igen Bilen, som denne Gang var bemandet med 4 Mand, der netop var i Færd med at foretage de indledende Forberedelser til en ny Udplyndring.

Frederiksberg Vagtværn modtog i Aftes og i Løbet af Natten 14 Tyverianmeldelser, som man i Dag lader gaa videre til Statsadvokaten, da Vagtværnet ikke kan foretage sig noget yderligere i de paagældende Sager.

Københavns Brandvæsen havde 62 Ambulanceudrykninger i sidste Vagtdøgn. - Fra Togkontoret er intet at indberette.


475

Provinsen.

Aarhus: Krydderimøllen paa Christiansbjerg er blevet totalt ødelagt ved en Sabotage-Brand. Virksomhedens Indehaver, Fabrikant M. Frank, blev for kort Tid siden udsat for et Revolverattentat, hvorved han saaredes af flere Skud.

- Landsretssagfører Chr. Krag blev anholdt i Onsdags, men straks efter frigivet. Desuden eftersøgte det tyske Politi Kontorchef i "Nye Danske" Trolle Schultz, men han var ikke hjemme. Landsretssagfører Krags Kompagnon, Landsretssagfører Otto Jespersen, er blevet arresteret, og desuden Journalist ved Aarhuus Stiftstidende Georg Andreassen. Endelig er der foretaget endnu nogle Anholdelser, hovedsagelig af yngre Mennesker, som menes at have haft Tilknytning til det illegale Blad "Budstikkeren". Der er blevet fundet en Duplikator i Raadhusets Kælder.

Aalborg: Dyrlæge Jacobsen, Romdrup, blev for nylig indlagt paa Aalborg Amtssygehus, lidende af en farlig Difteritis. For nogle Dage siden indfandt Repræsentanter for Gestapo sig paa Sygehuset for at afhøre ham. Han laa da med 40 Gr. Feber, og da Politimændene hørte, at han var meget smittefarlig, udsatte de Afhøringen, Der blev stillet Krav om, at der skulde holdes Vagt over ham, overfor hvilket Overlæge Schiøtz erklærede, at det ikke var en Opgave, der kunde paahvile Sygehuset.

Søndag Aften bortførte Sabotører Dyrlægen. Falck blev kaldt til mindre Cykleuheld paa Ny Kærvej. Der blev sendt en Mand med Ambulance til Stedet. Ved Ankomsten blev han holdt op af to Revolvermænd, der bandt ham for øjnene og beordrede ham ind i Vognen. Derefter kørte de til Amtssygehuset, hvor nogle andre revolverbevæbnede Mænd havde holdt Personalet op. Dyrlægen blev baaret ud i Ambulancen og kørt bort. Ambulancechaufføren blev senere givet fri i Støvring med Tilladelse til at køre hjem. Hvor Ambulancen havde været henne, havde han ingen Anelse om.

- Teknisk Skole blev Tirsdag Eftermiddag gennemsøgt af tyske Politisoldater, da det hævdedes, at der var skudt ned paa Gaden fra Skolebygningen. Eleverne blev holdt tilbage til Kl. 22,30. Saavidt vides blev intet fundet.

- I Vaabenaffæren er der foretaget 16 Anholdelser. Det tyske Politi overraskede paa Klarup-Egnen en større Vaabentransport, der blev foretaget med Entreprenør Heinrich Thomsens Biler. Hovedmanden siges at være en ung Politifuldmægtig Poul Larsen, Søn af Civilingeniør Larsen, sidstnævnte er derimod ikke (som fejlagtigt meddelt tidligere) blevet arresteret. Entreprenør Heinrich Thomsen og to andre Mænd er senere paany løsladt. De øvrige i Sagen anholdte menes at være unge Mænd fra Klarup-Egnen.


476

- Tirsdag Aften blev der paa Boulevarden i Aalborg saaret en Arbejder ved Navn Færgemann. Der .forekom en Del Skyderi paa Boulevarden, men saavidt vides, blev ingen andre ramt. Skudsaaret var ganske ufarligt.

Horsens: Natten til Onsdag trængte 6 revolverbevæbnede Mænd ind paa Arbejdsanvisningskontoret og fjernede de Kartotekskort, som ikke blev taget med ved Besøget for ca. 3 Uger siden. Der fjernedes ca. 20.000 Kort- over Medlemmer af samtlige Arbejdsløshedskasser i Horsens, Silkeborg og de to Byers Opland.

- Tirsdag Aften opstod Sabotagebrand, og samtidig Eksplosion paa Ørnstrup Savværk ca. 5 km uden for Byen. Alle Raavarer, Færdigvarer og Maskiner blev ødelagt. Savværket var fornylig overtaget af den tidligere Indehaver af Trævarefabrikken "Ebon" i Horsens, som for omtrent en Maaned siden ogsaa blev ødelagt af Sabotage. Fabrikken finansieredes af Hou Savværk.

Silkeborg: Kartoteket over de opklodsede Biler i Silkeborg Politikreds blev Tirsdag Aften fjernet.

Odense: Tirsdag Aften trængte en halv Snes Personer, bevæbnede med Revolvere og Maskinpistoler, ind i Vaabenhandler Harald Nyborgs Forretning i Vestergade. Fra Lageret fjernede de 3 Kasser, som blev læsset paa en Lastbil og kørt bort. De tre Kasser indeholdt 42 Rifler.

- Aalykke-Skolen i Odense er Onsdag blevet beslaglagt.

Sorø: Folkeregistret for Sorø, ialt ca. 10.000 Kort, blev Tirsdag Aften bortført.

Roskilde: Onsdag Aften eksploderede en mindre Bombe i et tysk transportabelt, pneumatisk Bor, der paamonteret en Paahængsvogn stod paa Roskilde Jernbanestation. Vognen blev helt ødelagt, mens der, bortset fra Rudeknusning, ikke skete Skade paa Perronen.

 

Fredag den 8. December 1944.

Dødsfald i Buchenwalde. Af den senere Tids Dødsfald i Buchenwalde er følgende fire nu officielle, efter at de paagældende Politimænds Paarørende er blevet underrettet:

Arne Pedersen, f. 10. November 1916 i Hvorslev (Infektionssygdom),

Harry Schnell, f. 17. December 1908 i Sverige (Difteritis),

Carl Gylche, f. 11. August 1890 i Halmstad (Infektionssygdom),

Henry Stockholm, f. 31. Marts 1913 i Aarhus (Oedema epiglottis).

Uro omkring Daells Varehus. I Gaar lukkede Daells Varehus en halv Time tidligere end ellers, da der havde været Vanskeligheder med


477

Varmeanlægget. Den tidlige Lukning gav Anledning til Rygter om, at Bygningen Kl.17 skulde sprænges i Luften som Repressalier i Anledning af Drabet paa en tysk Soldat et Par Dage i Forvejen uden for Varehuset. Gaden tømtes hurtigt for Mennesker, og Sporvognene kørte igennem uden at standse ved Stoppestederne ud for Telefonhuset. Da det efterhaanden viste sig, at Rygterne savnede ethvert Grundlag, begyndte Livet atter at udfolde sig normalt i Gaden.

Razziaer. Det tyske Politi standsede i Gaar Lægevogne adskillige Steder i Byen og foretog Undersøgelser, men saavidt vides er der ikke fundet noget eller foretaget Anholdelser i Forbindelse med disse Razziaer. Ved 17-Tiden blev der foretaget en omfattende Razzia ved Vibenshus Runddel, al Trafik blev standset, men efter en Snes Minutters Forløb trak det visiterende tyske Politi sig tilbage. Der blev affyret nogle Skud, men der foreligger ikke noget om Anholdelser. Saavidt vides blev heller ingen saaret.

Om Eftermiddagen var der Razzia paa Socialkontoret i Lyngby, men i Betragtning af, at to Duplikatorer ved samme Lejlighed forsvandt, staar man noget usikker over for Karakteren af denne Episode.

Fundet død paa Prags Boulevard. Paa Prags Boulevard helt ude ved Stranden hentede Ambulancen i Morges ved 6-Tiden en ukendt Mand, som var ramt af flere Skud gennem Hovedet og Kroppen. Han blev kørt til Sundby Hospital, men var allerede død ved Ankomsten. Den Afdøde havde ingen Papirer paa sig, saa det har endnu ikke været muligt at identificere ham.

Københavns Brandvæsen havde i det sidste Vagtdøgn 57 Ambulanceudrykninger.

Vagtværnsfolkene blev holdt op. Ingeniør Høegh Rasmussen, Dybendalsvej 49, tilkaldte i Aftes Vagtværnet, fordi der var Indbrud i hans Maskinværksted, Bogholderallé [Bogholder Allé] 76 i Vanløse. Da Vagtværnets Folk ankom, viste Hr. Høegh Rasmussen dem fra Kontoret over til Maskinværkstedet, men saasnart de tog i Døren, kom 3 revolverbevæbnede Mænd farende og tvang dem til at stille sig med Ansigtet mod Væggen. Ogsaa Chaufføren blev hentet ind og stillet op mod Væggen. I Mellemtiden var der kommet yderligere 3 revolverbevæbnede Mænd til. De skyndte sig at lægge forskellige Effekter i en Sæk og trak sig derefter tilbage med Ordre til Vagtværnets Folk om ikke at røre sig det første Kvarter, da de ellers vilde blive skudt. Det viste sig, at alle Skabene i Kontoret var brudt op, Pengekassen tømt og nogle Cykler i Cykleskuret skrællet.


478

Nyt Møde med Hr. From. Ved 3-Tiden i Nat blev der banket kraftigt paa Døren til Boghandler Søllings Forretning, H. C. Ørstedsvej 42. Der blev arbejdet i Forretningen, dette til Forklaring af, at Boghandler Sølling var her paa det sene Tidspunkt. I det tyske Politis Navn forlangte man udenfor, at der blev lukket op. Boghandleren ringede til Frederiksberg Vagtværn, som hurtigt kom til Stede. Udenfor blev Vagtværnets Folk modtaget af to Herrer fra det tyske Politi, hvoraf den ene senere præsenterede sig som Hr. From, formodentlig den samme Hr. From, som forleden truede Københavns Vagtværn. Politimanden From modtog Vagtkorpsets Folk med Spørgsmaalet, om de kom fra Københavns Sabotørkorps. Paa Svaret "Hvadbehager" blev Spørgsmaalet gentaget med kraftigt Eftertryk. De to tyske Politimænd, der i øvrigt begge var dansktalende, gik nu igen hen til Døren og raabte: "Det er Vagtværnet", hvorefter der blev lukket op. Vagtværnet trak sig saa tilbage. Paa Forespørgsel hos Boghandler Sølling oplyses i Dag, at de to "Gæster" angav, at de eftersøgte en flygtende Person. Da de havde konstateret, at han ikke var i Forretningen, trak de sig tilbage.

Anmeldelser til Statsadvokaten. Frederiksberg Vagtværn har til Statsadvokaten indsendt Anmeldelse om "hold-up-Røveriet" hos Forvalter Bendix Sjøqvist, Dannevirkegade 5. Endvidere Anmeldelse af Tyveri fra Murermester Ejnar Kornerup, Blankavej 10.

Røverne flygtede. Torsdag Eftermiddag blev der foretaget Forsøg paa "hold-up" i en Urmagerforretning Aaboulevard 15. Røverne flygtede imidlertid, da Damen i Forretningen skreg. De fik intet Udbytte.

Røverne opgav at være fra Shellhuset. Til Frederiksberg Vagtværn blev Torsdag Eftermiddag anmeldt, at tre Personer havde henvendt sig paa Afdelingschef Wulff-Jørgensens Bopæl, Oscar Ellingersvej 13, hvor de over for de tilstedeværende, to unge Damer, opgav at komme fra Shellhuset, idet de skulde eftersøge en "illegal" Person. De trak nogle Fotografier op af Lommen og begyndte at gennemsøge Huset, mens de to Damer blev ført ovenpaa. Da de efter tre Kvarters Forløb havde fjernet sig, viste det sig, at der var stjaalet en Del Sølvtøj og Smykker fra forskellige Gemmer i Stueetagen.

"Taxa-Røverne" i Gentofte. Der forekom i Aftes ved 23-Tiden et nyt Tilfælde af Røveri i Gentofte, udført fra en stjaalet Taxavogn. Det gik denne Gang ud over Assistent Willy Georg Andersen, Hellerupvej 25. Røveriet blev denne Gang afgjort paa Stedet. Det kontante Udbytte, 2 Kr. 25 Øre, var ikke tilstrækkeligt, for den unge Mand maatte ligesom andre Ofre aflevere Overfrakke, Handsker, Fyldepen, og hvad han iøvrigt havde paa sig af Ting, som repræsenterede en Værdi.


479

Provinsen.

Skanderborg: I Morges ved 4,30-Tiden blev Skanderborg Amts Bogtrykkeri, Adelgade 102, ramt af en voldsom Eksplosion, der fuldstændig ødelagde Butikslokalerne i Stueetagen, ligesom der skete Skade paa hele Trykkeriets Bygning; dog tog Maskinerne ingen Skade, da de fandtes i en Bagbygning. Der opstod ikke Brand, og ingen Mennesker kom til Skade, men store Mængder af Ruder i Kvarteret sprængtes.

Et Minut efter den første Eksplosion lød en ny sprængning, denne Gang hos Boghandler Pøhlgaard, Adelgade 126. Her blev Forretningen totalt ødelagt. Der kom ingen til Skade.

Man regner med, at der ikke er en eneste hel Rude paa Hovedgaden i over Halvdelen af dens Længde.

Randers: Attentat mod Restaurant. Ved Midnatstid blev Etablissementet Nørreris ødelagt ved en Bombeeksplosion. Fire Køkkenpiger, der bor i Kælderen, hørte ved Midnat Støj i Restauranten, og da de undersøgte Sagen, traf de nogle maskerede Mænd, der gav dem Ordre til at komme væk, da Huset vilde springe i Luften 20 Minutter efter. Huset bebos yderligere af Etablissementets Direktør, T. Johannesen, men han var ikke hjemme. Ved Eksplosionen ødelagdes Restauranten, Borgkælderen; endvidere selve Nørreris Restaurant i Stuen, hvor ogsaa en Festsal ødelagdes; paa 1. Sal ødelagdes nogle Selskabslokaler og Direktørens Lejlighed.

Der sprang store Mængder af Ruder i de omliggende Huse, saaledes i Randers Socialdemokrats Bygning og Randers Teater, der er sammenbygget med Nørreris-Komplekset, men der skete ikke yderligere Skade paa Teatret.

Aarhus: Torsdag Aften er to Fagforeningsledere i Aarhus blevet dræbt, nemlig Formanden for Malernes Fagforening, Albert Andersen, og Forretningsfører for de kooperative Malere, Albertus Rasmussen. De kom begge gaaende paa Fuglsangsvej i den nordlige Bydel, hvor de bor. Sammen med dem var Fagforeningskassereren og Rasmussens Hustru. De saa godt, at der et Sted paa Vejen holdt en Bil med slukkede Lygter op ad en Hæk, men tænkte ikke herover. Da Rasmussen og Andersen var ud for Bilen, lød der en Række Skud, og de styrtede begge om. Efter at de var faldet, blev man ved at skyde paa dem. Fru Rasmussen og Kassereren, der gik lidt bag efter de andre, blev derimod ikke beskudt. Gerningsmændene forsvandt med Bilen.

- Der foreligger nu yderligere Meddelelse om den i Gaar omtalte Razzia paa Raadhuset i Aarhus. Onsdag Morgen blev Raadhuset stormet af Gestapo, Raadhusbetjentene blev holdt op, og Gestapo forlangte Nøglerne udleveret til samtlige Rum i Bygningen. Man paastod at have afsløret en "illegal" Virksomhed i Raadhusforvalter Herluf Hadings Lej-


480

lighed i Komplekset. Der fandtes her en Duplikator. Raadhusforvalteren, hans Hustru og Børn var ikke hjemme. Lejligheden hævdes at have rummet "illegale" Kræfter siden Raadhusets Opførelse, og det siges, at der bl. a. har fundet Møder Sted. En Raadhusbetjent er blevet arresteret, og endvidere forsøgte Gestapo at arrestere Formanden for Røde Kors, Guldsmed Børge Rasmussen, og den tidligere Formand, Ingeniør Kjær, Ceres Bryggeriet, men ingen af dem fandtes.

Frederikshavn: Strandby-Kutteren "Grethe" FH 14, tilhørende Skipper Oscar Christensen, minesprængtes i Onsdags. Besætningen, 3 Mand, blev reddet af en anden Fiskekutter.

Esbjerg: Kaptajn Seehusen, som tidligere har været Chef for Luftværnskontoret, og som anholdtes for et halvt Aar siden, er blevet løsladt.

Fredericia: Teknisk Skole samt en Ejendom med 22 Lejligheder paa Egumvej er blevet beslaglagt og skal være rømmet inden den 15. December.

Ringkøbing: Skomagersvend Sigfred Pedersen, Videbæk, er blevet skudt af en tysk Vagtpost, antagelig, fordi han ikke har reageret paa Raabet om at standse.

Aabenraa: Værten i Forsamlingshuset i Hjordkær, Johannes Hansen Petersen, er løsladt som "haftungfähig" og indlagt paa Sygehuset i Aabenraa. Endvidere er løsladt en Datter af Lærer Andersen, Røllum, Ensted Sogn, der for godt en Maaned siden blev arresteret i Middelfart. Af anholdte fra Aabenraa er frigivet Konstruktør Jørgen Viereck, der den 8. November blev anholdt paa Amtsvejvæsenets Kontor, mens den samtidig anholdte Fætter, Christian Viereck, er sendt til Frøslev. Frigivet er desuden, Hotelforpagter Lyhne Petersen og Bademester Jacobsen, efter at disse i længere Tid har siddet i Frøslevlejren.

- I den senere Tid har det tyske Politi foretaget følgende Arrestationer: Kontorist Peter Asmus Petersen, boende i Sottrup Sogn, samt Trafikassistent Henry M. P. Nielsen, Medhjælper Joh. Gottlieb Hansen, Trafikelev Niels M. Nielsen, Trafikelev Gustav O. Wilhelmson og Ekstraarbejder Herman Clausen, alle boende i Bov Sogn.

- Den af det danske Kriminalpoliti tidligere benyttede Ejendom, som ligger i Nærheden af Politigaarden, er blevet beslaglagt.

- Under en Ambulancetransport fra Aarhus til Frøslev saa en Sabotør i Søndags sit Snit til at flygte, da Ambulancen havde faaet Motorskade i Aabenraa. Han blev forfulgt, men det lykkedes ham at undslippe.


481

Sønderborg: Lederen af det kommunale Vagtværn Fedder-Jensen, som tillige er Leder af Falcks Station, er blevet anholdt af det tyske Politi.

Odense: I Gaar ved Middagstid kørte en Bil op foran Hovedindgangen til Odense Eksportslagteri. Nogle Mænd steg ud og løb ind paa Slagteriet, hvor de anbragte nogle Bomber, medens Portneren blev holdt op af to andre. 5 Bomber eksploderede, hvorved ca. 150.000 kg Kød- og Flæskekonserves blev ødelagt. Sabotagen var, saavidt man kan skønne, udelukkende rettet mod Lageret. Virksomheden kan arbejde videre uden nogen Indskrænkning i Produktionen.

 

Lørdag den 9. December 1944.

Ca. 200 af Raadhusets Ruder knust. Luftværnsinspektør Schrøders Tjenestebil, der var parkeret paa Pladsen mellem Raadhuset og Brandstationen, blev i Aftes sprængt i Luften. Der knustes ca. 200 Ruder i Raadhuset, og desuden gik det stærkt ud over Ruderne i Brandstationens Facade mod Raadhuset.

I Aftes sprængtes endvidere en Lægebil i Luften paa Nikolai Plads [i. e. Nikolaj Plads], hvorved en Mængde Ruder blev knust i Forretningsejendommen "Den hvide Flip" og i Facaden paa den samme Side af Nikolai Plads [i. e. Nikolaj Plads]. Bilen tilhørte Overlæge Paul Reiter. Desuden blev Læge Paul Søbyes Vogn sprængt paa Hjørnet af Gl. Kongevej og Vodroffsvej, Dr. Vogelius' Vogn ud for Rigshospitalet og Læge Otto Nyeborgs Vogn ud for Fødeklinikken paa Juliane Mariesvej.

Skudt efter en Byvagt. Da to af Vagtværnets Folk i Nat patruljerede i Istedgade, blev de grovt forulempet af 3 berusede Personer, hvoraf den ene, Arbejdsmand Axel Jacobsen, Banegaardsvej 17, 1. Sal, Glostrup, erklærede: "I skulde skydes allesammen." Han understregede Virkningen af sin Bemærkning med at trække en Revolver frem. Byvagten svarede: "Ja, skyd bare, hvis De tør." Manden affyrede i det samme et Skud, som var rettet imod Byvagtens Ben, men ramte ikke. Arbejdsmanden er Sabotagevagt og har Tilladelse fra Værnemagten til at bære Vaaben. Han blev arresteret.

Husene skulde alligevel ikke sprænges i Luften. I Gaar Formiddags lidt før Kl. 11 blev der givet telefonisk Meddelelse om, at en ny Villa paa Lille Fredensvej (Nr. 5), skulde sprænges i Luften, og ligeledes skulde Ejendommen Lindegaardsvej 52 sprænges. Tidspunktet var opgivet til Kl. 11, men blev senere, ligeledes ved telefonisk Besked, udskudt til Kl. 12. Beboerne i Kvarteret traf omhyggelige Forberedelser for at undgaa at faa deres Ruder knust. Kl. 11,45 kom en lille graa, benzin-


482

dreven Vogn kørende med 4 civile Personer. Vognen holdt sig i Kvarteret og affyrede flere Skud ned gennem Vejene, formentlig var det dog kun med løs Ammunition, der blev skudt. En Snes Minutter senere kørte Vognen bort. Herefter kom en Udrykning fra Værnemagten, bestaaende af 4 Mand, og lidt efter igen yderligere 2 Mand fra det tyske Politi. Efter hvad de selv forklarede, skyldtes deres Ankomst, at Gestapo havde faaet Meddelelse om, hvad der var i Gære, og da der ikke fra de tyske Politimyndigheders Side forelaa nogen Beslutning om Sprængning af de paagældende Huse, havde man underrettet Værnemagten. Det blev herved opklaret, at der forelaa en Mystifikation.

To Mand dræbt i Nørregade. Ud for Ejendommen Nr. 35 i Nørregade, i Nærheden af det Sted, hvor en tysk Soldat i Tirsdags blev dræbt, blev der i Aftes skudt to Mænd. Det var Arbejdsmand Børge Nielsen, Hallgreensgade 7, og Gravør Svend Orla Jacobsen, Dosseringen 26 B. De var begge ramt med flere Skud gennem Hovedet og dræbt paa Stedet.

To tyske Soldater saaret. En tysk Soldat, som menes at være Depotmester, blev i Gaar Eftermiddags saaret i Alléen i Kastrup. - En anden tysk Soldat fik et Skud i Hovedet ud for Ejendommen Godthaabsvej 49. Da Ambulancen kom, stod han omgivet af 5-6 tyske Soldater. De danske Myndigheder ved ikke noget om, hvad der iøvrigt er passeret.

Fundet dræbt paa Sct. Knudsvej. I Aftes fandt man paa Sct. Knudsvej 35 Liget af en Mand, paa hvis Ryg der med en Sikkerhedsnaal var heftet en Seddel med følgende Paaskrift: "Han har arbejdet for Tyskerne, hans Navn er Heinrich Christiansen." Senere har man faaet konstateret; at den Dræbte var Søfyrbøder og hjemmehørende i Frederikshavn.

Postrøverier. En Postbil blev i Aftes overfaldet paa Hjørnet af Sallingvej og Godthaabsvej, hvor to revolverbevæbnede Mænd sprang op paa Trinbrættet og tvang Chaufføren til at køre hen til et nærmere angivet ensomt Sted. Da Bilen kom hertil, ventede endnu et Par Mand. Vognen tømtes for 5 Værdipostsække, 3 Værdipostpakker og 44 anbefalede Breve. I den senere Tid har Postvæsenet været ude for lignende Tilfælde.

Nyt Apotekrøveri. To revolverbevæbnede Mænd tilegnede sig Torsdag Aften hele Scopolaminbeholdningen paa Kultorvets Apotek, og desuden stjal de ca. 40 Kr. i rede Penge.

Rekvireret en Lastbil. En Lastbil tilhørende Malermester O. Bjørn, Øregaardsalle 12, Gentofte, blev i Gaar rekvireret af to revolverbevæbnede Mænd, da den var paa Vej til Industrigaarden, Finsensvej 50. De


483

paagældende sagde, at Vognen senere vilde blive leveret tilbage, men endnu er dette ikke sket.

Provinsen.

Randers: Som omtalt i Gaar skete der Natten til Fredag en Bombeeksplosion i Komplekset Nørreris. Skaden paa dette Ejendomskompleks er anslaaet til ca. 400.000 Kr. Sprængningen blev foretaget af fem Mand, som kom til Stedet i Bil.

Viborg: Natten til Fredag er Byens Forretningskvarter blevet stærkt beskadiget ved 2 Bombeeksplosioner. Den første Bombe eksploderede i en Kaffebar ved Hjultorvet, den anden i Manufakturhandler Willy Kristiansens Forretning i Mathiasgade. Ved denne Eksplosion blev alle Ruder i 19 Forretninger knust, og desuden flere Butiker raseret. Paa Strækningen fra Postkontoret til Preislers Hotel blev alle Vinduer slaaet ud. Ejeren af Kaffebaren er fornylig vendt tilbage fra lang Tids Ophold i Vestre Fængsel.

Silkeborg: Ved 3-Tiden Natten til Fredag eksploderede med korte Mellemrum to Bomber paa Byens Hovedgade, Vestergade. Den ene Bombe var anbragt i en Fællesindgang til Caféen "National" og en Kiosk. Store Dele af Loftet i Ejendommen styrtede ned, og Facaden blev ligeledes stærkt beskadiget. Den anden Bombe eksploderede ud for Manufakturhandler Søndergaards Forretning. Den materielle Skade paa Forretningen var ikke særlig stor, men ved Eksplosionen knustes Størstedelen af Ruderne paa Vestergade. Skodderne var ikke tilstrækkelige til at beskytte Ruderne. Mange af dem laa splintret inde bag Skodderne. Ogsaa en Del af Vinduerne i Raadhusgade sprængtes. Kort forinden Eksplosionerne har man set en Bil køre gennem Vestergade og holde foran de to Forretninger.

Skanderborg: Som omtalt i Gaar skete der ved 4,30-Tiden om Natten to Eksplosioner. Ogsaa her har man set en Personbil køre gennem Hovedgaden og gøre Holdt ud for de bombede Steder. Ødelæggelsen af Ruder er meget stor, og desuden er adskillige Juleudstillinger blevet ødelagt

Aalborg: Det forsvundne Folkeregister fra Aalborg, Randers og flere Byer skal være fundet i det gamle Slagtehus i Brædstrupgade i Randers. Den paagældende Bygning ejes af Randers Kommune og benyttes som Lagerrum for Stadsingeniøren.

Aarhus: Det tyske Politi har Fredag Eftermiddag sprængt Lærer Grønborgs Villa, Rosenvej 8 i Riis Skov. Lærer Grønborg opholder sig i Sverige.


484

Esbjerg: Repræsentant Jens Finnerup, der forleden blev saaret af Gestapo paa Paladshotellet, er død. Alt tyder paa, at det var ved en Fejltagelse, han blev skudt.

 

Mandag den 11. December 1944.

Dræbte og saarede. En endnu ikke identificeret midaldrende Mand blev Lørdag Aften dræbt ved Skud paa Nørrebrogade ud for Ejendommen Nr. 70. Om Formiddagen blevet Medlem af Schalburgkorpset, Frode Weisgaard, fundet dræbt ved et Skud gennem Hovedet i Elmegade. Lørdag Eftermiddag blev en Dreng, Leif Mikkelsen, Donausgade 7, 1. Sal, ramt i Halsen af Skud fra en tysk Bil. I Ejendommen Fredericiagade 47 vilde en SS-Mand Christiansen Lørdag Eftermiddag demonstrere en Pistol for Lejlighedens Indehaver, hvis Efternavn er Jensen. Under Demonstrationen gik et Par Skud af, og Hr. Jensen blev ramt i begge Ben. - Lørdag Aften blev Frk. Meiborg, Holsteinsgade 9, 1., saaret ved et Strejfskud i venstre Ben.

Støjsender paa Amager ødelagt. I Søndags ved 9-Tiden hørtes en Række Eksplosioner ude paa Amager. Man troede først, det drejede sig om Øvelser, men det er siden konstateret, at en Støjsender er blevet ødelagt. Det meddeles, at 4 Biler, hver med 6 Mand, kørte ind paa det afspærrede Omraade, hvor Vagtposterne blev overrumplet. Kort efter Eksplosionerne kom det tyske Politi og afspærrede Kvarteret omkring Postvæsenets Garager, samtidig med, at der blev foretaget Visitationer. Broerne blev en Overgang spærret, og Sommerfolk visiterede alle Trafikanter paa Amager.

Politimænd ankommet til Frøslev. Det frigivne Hold danske Politimænd passerede Natten til Mandag Padborg paa Vej fra Buchenwalde til Frøslev. Politimændene kørte direkte til Frøslev, hvor Karantæneundersøgelsen skal finde Sted. Enkelte Politimænd blev dog i Ambulance ført til Sønderborg Hospital.

Razziaer. Søndag Eftermiddag var der en større Razzia paa Vesterbrogade og senere ved Koncertpalæet. Det vides ikke, om der nogen af Stederne er foretaget Anholdelser.

Ved Midnatstid Natten til Søndag trængte 5 bevæbnede Mænd ind i en Smugkro i Dr. Tværgade og holdt saavel Vært som Gæster op. To af de bevæbnede Mænd var i Uniformer, som dog ikke var regulære tyske Uniformer. Det hævdes, at Vært og Gæster maatte aflevere deres Penge - ca. 900 Kr., - hvorefter Mændene forsvandt.

Fundet Vaabenlager. Det tyske Politi skal i Onsdags have fundet 800 Rekylgeværer paa Fabriksomraadet, Rabeshave paa Christianshavn.


485

Partiet menes at stamme fra de 1200 Geværer, som for kort Tid siden fjernedes fra Vaabenarsenalet.

Arresteret. Søløjtnant Poul Erik Hildahl blev den 2. December anholdt i Korsør. Ved Anholdelsen eller muligvis under Flugtforsøg blev Løjtnanten haardt saaret. Ved Ankomsten til København blev han indlagt paa Frederiksberg Hospital, hvorfra han menes senere at være blevet overført til Nyelandsvejs Lazaret. - Tilføjelse: Det meddeles nu, at Søløjtnant Hildahl er død af sine Saar. Han efterlader sig Hustru og 2 Børn.

Jernbanesabotage. Natten til Mandag skete to Sprængninger under et Tog ved Indkørslen til Gredstedbro Station. To Personvogne blev totalt afsporede, og Bunden i den ene sprængt i Stykker, medens der i den anden kun knustes et Par Ruder. Ingen Mennesker kom til Skade. Paa Strækningen Vojens-Jegerup er der i Nat sket 4 Sprængninger, den ene under et Godstog, hvorved en Godsvogn blev afsporet med et Hjulsæt. Søndag Morgen eksploderede 5 Bomber i en Banevogn med Træ til Barakker. Vognen stod paa Havnesporet i Aarhus. Det blev nødvendigt at evakuere Banegaarden. Der er ligeledes indgaaet Melding til Togkontoret om en Sprængning paa Daugaard Station samt om to Sprængninger mellem Sommersted og Farris.

Brandvæsen og Vagtværn. Københavns Brandvæsen havde i Døgnet, som sluttede Søndag Morgen, 84 Ambulanceudrykninger og i det følgende Døgn 47.

Københavns Vagtværn, Frederiksberg Vagtværn, Frederiksberg Brandvæsen og Gentofte Brandvæsen har intet særligt at berette fra den forløbne Nat.

Provinsen.

Aalborg: Ekviperingshandler Fritz Borup i Algade blev Søndag Aften skudt ned ved Restaurant Ritz. I haardtsaaret Tilstand blev han ført til Kommunehospitalet, men netop da Ambulancen kørte ind paa Hospitalets Grund, blev den holdt op af nogle revolverbevæbnede Mænd. De fjernede sig med Baaren og gav Ambulancefolkene Besked om, at de ikke maatte følge efter; Revolvermændene tilføjede, at der paa anden Maade vilde blive draget Omsorg for, at dette heller ikke skete. Natten til Mandag blev Falck ved en anonym Telefonopringning kaldt til Stengade 1, hvor man fandt Ekviperingshandleren ligge død paa Baaren, ramt af flere Skud. Det menes, at Borup har haft tyske Forbindelser.

Aarhus: - Der er foretaget Razzia mod Trykkeriet Fredensbjerg, Brohusgade 41. Man hævder her at have fundet en ny illegal Central. Der


486

blev kørt en Del Materiale bort, men saavidt vides er der ingen Arrestationer foretaget i Forbindelse hermed.

Aalborg: - "Aalborg Stiftstidende" bragte i Lørdags følgende Meddelelse fra den stedlige tyske Kommandant: "Aarsagen til mange Færdselsuheld maa føres tilbage paa uforskriftsmæssig Belysning af danske Hestekøretøjer, Trækvogne, Biler og Cykler, der kører paa Byens Gader og Landevejene med ikke afblændet Lys. Jeg retter derfor en sidste Opfordring til alle Ejere af Køretøjer (Hestekøretøjer, Trækvogne), Chauffører og Cyklister om at gennemføre Mørkelægningen af Lyset efter de gældende Forskrifter. Der er tilladt en Lysspalte af højst 8 cm Længde og 1 cm Bredde. Alle Køretøjer maa være forsynet med et rødt Reflekslys (Katteøje). Den, som handler mod de gældende Forskrifter, udsætter sig for Straf og eventuel Konfiskation af Køretøjet."

Frederikshavn: Lørdag Eftermiddag skete to Eksplosioner i Havnen, og senere, netop som, Arbejderne havde forladt Værftet og Flydedokken, eksploderede en Bombe i en fransk Damper, som stod i Tørdok. Eksplosionen skete ved Kedlen. Om Aftenen indtraf endnu en Eksplosion i Havnen, hvorved Strømmen til Værftet blev afbrudt.

Randers: Det er indberettet, at Sognefoged, Sogneraadsformand Søren Simonsen, Vinterslev pr. Hadsten, den 2. December er blevet taget i meget skarpt Forhør af et dansk-tysk Politihold. Det blev oplyst for ham, at der for nogen Tid siden var blevet nedkastet Vaaben fra en Flyvemaskine. Sognefogeden opfordredes til enten at udlevere Vaabnene eller at angive, hvor de var at finde. Da han ikke kendte noget til Sagen, blev der foretaget en Ransagning af Lejligheden, ligesom han blev underkastet et nyt, skarpt Forhør af 3-4 dansktalende Mænd. Sognefogeden maatte herunder opgive Navnene paa Medlemmerne af det kommunale Vagtværn, som herefter blev tilkaldt og forhørt, samtidig med, at deres Hjem blev undersøgt. Ogsaa 4 andre Mænd blev bragt til Forhør. Hen paa Aftenen, efter at det var tilkendegivet over for de afhørte, at de vilde blive ført til Aarhus og senere til en tysk Koncentrationslejr, indbragtes endnu en Mand, der havde været i Voldum. Han blev taget i et langvarigt Forhør, og da dette var forbi, sagde Tyskerne, at de havde faaet visse Oplysninger, hvorfor de vilde frafalde Anholdelserne. Inden Politiet tog bort, blev der sagt til Sognefogeden, at hvis han kom i Besiddelse af Oplysninger og ikke omgaaende lod dem gaa videre til det tyske Politi, vilde hans Hus blive sprængt i Luften.

Vejle: Der er rettet Henvendelse til Legetøjsforretningerne i Byen om at sælge et større Parti Legetøj til Brug for tyske Børn. Da de Handlende opgav kun at maatte sælge for indtil 200 Kr., blev der kun foretaget enkelte Indkøb for dette Beløb i hver Forretning. - For nogle Dage


487

siden henvendte et Par tyske Underofficerer sig i Jernbaneetatens Brugsforening for at købe et Parti Indpakningsposer. Det blev oplyst over for de to Tyskere, at der var Mangel paa Poser, og at Kunderne selv medbragte disse. Tyskerne gik saa selvom bag Disken og tog de ønskede Poser, som de betalte og forsvandt med. De kom i en Lastbil Y 4776.

Hillerød: Bilen, som blev anvendt ved Røveriet paa Hillerød Station Fredag Aften, har hidtil været benyttet af Schalburg-Korpset i Køge.

 

Tirsdag den 12 December 1944.

Danske Statsborgere døde i Tyskland. Gennem Udenrigsministeriet foreligger følgende supplerende Lister over danske Statsborgere, der i den senere Tid er afgaaet ved Døden i Tyskland:

Birger Mouritzen, f. 18. Juni 1921 i København (Mave- og Tarmkatarr),

Jørgen Kelstrup, f. 25. Januar 1913 i Kolding (Bronchopneumonie),

Egon Lykke-Nielsen, f. 8. Juni 1916 i København (Lungebetændelse),

Poul Erik Astrup, f. 1. April 1917 i Odense (Dysenteri),

Roar Ploug, f. 28. Maj 1905 i Sakskøbing (Dysenteri),

Martin Koch, f. 2. April 1888 i Vester Hasting (Dysenteri),

Svend Trøst Larsen, f. 20. Juli 1913 i Roskilde (Sepsis),

Niels Peter Jensen, f. 24. November 1895 i Ebeltoft (dobbels. Lungebetændelse),

Sven Davidsen, f. 30. Maj 1920 i Stenved (Dysenteri),

Christian Fries, f. 12. Januar 1916 i Kollund (Dysenteri),

Aage Rosenkjær, f. 24. December 1890 i Vejle (Dysenteri),

Holger Biehl, f. 6. August 1914 i Graasten (Dysenteri),

Carl Hansen, f. 25. Oktober 1884 i Troense (Dysenteri),

Holger Preben Larsen, f. 15. Juni 1918 i København,

Romeo Frederiksen, f. 18. August 1911 i København (Gastroenteritis).

Alle de ovennævnte er døde i Neuengamme. Der foreligger endvidere Oplysning om, at følgende Gendarmer fornylig er afgaaet ved Døden i Tyskland: Anton Rasmussen, Carstensgade, Tønder; J. J. Mathiasen, Bov; O. L. Svendsen, Dyrhus; A. S. Roos, Kollund, og Jens Peter Gram, Foldingbro. Endelig er der til Familien kommet Meddelelse om, at Overassistent Viggo Hansen, Aarhus, er død, 43 Aar gammel, han havde været ansat paa Stadsingeniørens Kontor i Aarhus.

"Hold-up" paa "Utterslevgaard". Mandag Formiddag trængte to revolverbevæbnede Mænd ind paa Kontoret i Aldersrentekomplekset "Utterslevgaard", hvor der netop var Udbetaling. Røverne skød op i Loftet for derved at understrege Virkningen af deres Trusel om Udlevering af


488

Pengene. Det kontante Udbytte af Røveriet blev ca. 4.000 Kr. Den tilstedeværende Raadhusbetjent fulgte efter Røverne, da de trak sig tilbage, men maatte opgive Forfølgelsen, da de begyndte at skyde efter ham. Man har imidlertid et godt Signalement af begge Røvere.

Jernbanesabotage. I Nat sprang en Bombe under et Godstog paa Hovedlinien gennem Ryeskov ved Borup. 11 Vogne blev afsporet, og Trafiken i begge Retninger spærret. Ingen Mennesker kom dog til Skade. Togkontoret oplyser i denne Forbindelse, at et andet Tog skulde være afgaaet, men blev saa forsinket, at man afsendte det normale danske Godstog først. Ved Eksplosionen afsporedes 11 Godsvogne og en Personvogn. Det sydlige Spor blev gjort ryddeligt ved 7-8-Tiden, saaledes at den nødtørftigste Persontrafik vil kunne gennemføres. Det nordlige Spor ventes ikke ryddet før tidligst en Gang i Morgen, da Vognene ligger væltet og stærkt indfiltret i hverandre, ligesom der er Skade paa Banelegemet. Den nødvendigste Godstrafik ledes over Næstved- eller Holbækbanerne.

Fra Jylland meddeles, at der Mandag Kl. 22 skete en Sprængning paa Linien Vejle N.-Skibby; Omfanget af Skaden er endnu ukendt.

Kl. 1,18 fandt der en Eksplosion Sted under et Godstog paa Linien Hovslund-Over Jersdal; herved afsporedes, 4 tomme tyske Vogne med alle Hjul, og indtil videre udveksles Passagerer og Brevpost paa Stedet.

Chefredaktør Svend Aage Lund hentet af Gestapo. I Morges ved 7-Tiden blev Chefredaktør Svend Aage Lund, Berlingske Tidende, afhentet i sit Hjem af 2 Gestapo-Folk, iøvrigt de samme, som tidligere har hentet Chefredaktøren. Han fik Besked om at medtage en Kuffert med Tøj, hvilket ikke tyder paa, at han alene blev hentet til en Afhøring. Man staar ret uforstaaende over for Begivenheden, men gisner dog om, at den sættes i Forbindelse med, at Medarbejder ved Berlingske Tidende, Redaktør Helge Knudsen, har afslaaet et Tilbud om at blive Leder af "Skandinavisk Telegrambureau" efter Hr. Gilberts Død.

Beskudt med en Haglbøsse. I Morges blev Brandvæsenets Ambulance kaldt til Hjørnet af Jarmers Plads og Vester Voldgade, hvor 3 Kvinder var blevet skudt i Benene, tilsyneladende med en Haglbøsse. De paagældende er Frk. Holmberg, Gothersgade 145,5., Frk. A. Severin, Havnegade 53, og Frk. A. Keuer, Oehlenschlægersgade 42, og desuden var en tysk Mandsperson blevet saaret. De blev kørt til Kommunehospitalet. Brandvæsenets Ambulancetjeneste kan ikke opgive nærmere Enkeltheder om det passerede.

Brandvæsen og Vagtværn. Københavns Brandvæsen havde i sidste Vagtdøgn 62 Ambulanceudrykninger.

Fra Bandvæsenet [i. e. Brandvæsenet] i Gentofte og paa Frederiksberg er der intet at


489

berette fra Natten. Det samme er Tilfældet for Vagtværnene i de tre Kommuner.

Mordet i Nørregade. Københavns Sporveje meddeler, at den ene af de to Mænd, som den 8. December blev skudt i Nørregade, er løst ansat Remisearbejder ved Svanemølle Remise, Børge Nielsen. Han var født i 1917 og blev ansat ved Sporvejene i 1938. Han betegnes som en flink, paa1idelig og hurtig Arbejder. Remisearbejder Nielsen havde Fridag den paagældende Dag.

Tysker saaret. Torsdag Aften ved 17-Tiden blev en Tysker ramt af Skud i Kolonialforretningen, Dronningensgade 48. Man ved iøvrigt ikke andet om Episoden, end at Skudene blev affyret ude fra Gaden.

Provinsen.

Randers: I Gaar Formiddags blev Randers Diskontobank besat af tysk Politi og Gaden udenfor spærret indtil Kl. 16. Kunderne i Banken fik ikke Lov til at gaa, men maatte staa med oprakte Hænder i flere Timer. Ved 14-Tiden blev 7 af Bankens Personale kørt bort i Lastbil, men efter ca. tre Timers Forløb blev de atter frigivet, medens Gestapo anholdt Bogholder Simonsen, en Mand paa ca. 60 Aar.

Der har endvidere været Eftersøgning i Administrationsbygningen, hvor Ekspeditionssekretær Rønne blev anholdt. Endvidere anholdtes paa Fællesforeningen to Mænd, den ene Søn af Borgmester Sørensen.

Under Razziaen i Diskontobanken samlede der sig en Mængde Mennesker for begge Ender af den afspærrede Gade, men hver Gang, der blev for mange, affyrede Gestapomændene deres Revolvere i Fortovet, saa Kuglerne rikochetterede op mellem Publikum. Ingen kom til Skade.

Løgstør: Lørdag Aften kom det til en Del Uroligheder i Gaderne, idet nogle Arbejdere, som kom i Lastbiler fra en Arbejdsplads i Nærheden, optraadte meget udæskende og kom i Klammeri med den Folkemængde, der snart samledes omkring dem. Det lykkedes Arbejderne at faa startet den ene af Lastbilerne paany, og i denne for de op og ned ad Gaderne for at splitte Menneskemængden. Dernæst kørte Bilen til Aggersund og afhentede en halv Snes bevæbnede Soldater. Mens Bilen var væk, blev de resterende Arbejdere gennempryglet af Folkemængden, men da Soldaterne kom til Stede og affyrede flere Salver paa langs ad Gaden, blev der hurtigt Ro. En ung Mand, Ege Andersen, kom ikke hurtigt nok væk, og blev taget med til Aggersund. Der kom ingen til Skade. Søndag Eftermiddag blev en af Byens Vagtmænd, Aage Clemmensen, beordret til Møde hos Værnemagten i Aggersund. Han var endnu Søndag Aften ikke vendt tilbage.


490

Haderslev: De 15-1600 tyske Arbejdere, som for Tiden opholder sig paa Egnen, faar hver 10 Kr. 45 Øre om Dagen samt fri Station. Mange af dem bruger deres Penge til Indkøb af supplerende Levnedsmidler.

Padborg: Det meddeles, at den ene af de fire Rutebiler, som bragte Politimænd hjem fra Tyskland, straks returnerede for at hente et Hold Gendarmer i Neuengamme.

Odense: Fredag Morgen foretog det tyske Politi en Razzia paa Falck Stationen paa Klostervej og i en Ejendom overfor, hvor nogle Medlemmer af Korpset bor. Falckfolkene paa Stationen forsøgte at flygte over en Mur, men mødtes paa den anden Side af bevæbnede Politimænd. De undslap derefter i en Udrykningsvogn. Ogsaa Flertallet af Mændene i den over for Stationen liggende Ejendom forsvandt. Man mener, at Aktionen kan føres tilbage til de tidligere omtalte Anholdelser af tre Falck-Folk.

Varde: Ifølge uofficiel Meddelelse er Læge Knud Nordentoft den 1. December afgaaet ved Døden og begravet i Husum. Han blev 48 Aar og efterlader sig Hustru og tre Børn. - Som tidligere meddelt er Politimester Simoni ogsaa død i tysk Fangenskab.

Horsens: Lørdag Nat eksploderede en mindre Bombe i Horsens Honningdepot, der ejes af Fabrikant Jens Nielsen. Skaden var meget ringe. Søndag Aften eksploderede to Bomber i Ejendommen, Sundvad 18 C, der indehaves af Slagtermester Dam og bebos af Manufakturist Balleby, Maskinmester Anthonsen og Lærer Andersen. De to Bomber lavede et Hul i Trappen og blæste Ruderne i Opgangen ud, men derudover skete ingen Skade.

Roskilde: Det meddeles, at henved 100 tyske Politisoldater i Søndags foretog en Gennemsøgning af De danske Spritfabriker i Roskilde. Tilsyneladende havde man intet Resultat. Eftersøgningen menes at staa i Forbindelse med, at den danske Hær i sin Tid havde Vaabendepot paa Fabriken.

Hillerød: I Gaar Formiddags foretog Gestapo paany en Razzia i Byen og anholdt derunder 6-7 Mænd. Blandt de anholdte er Inspektør Larsen, Frederiksborg Arbejdsanstalt.

Næstved: Der har været Razziaer paa "Herlufsholm" og paa Gymnasiet i Haslev, men ingen af Stederne blev der foretaget Anholdelser.

Haderslev: Værnemagten sendte i Fredags en halv Snes Soldater til fhv. Skovløber Boysens Bopæl i Rurup ved Toftlund, og fandt her en Desertør, en Feldwebel, der var Kæreste med Boysens Datter. Han stammer fra Bedsted og har antagelig meldt sig frivilligt. Boysen og Desertøren blev begge taget med.


491

Onsdag den 13. December 1944.

Tyskerne overtaget Sabotage-Bevogtningen paa Værfterne. I Gaar ved 12-Tiden rykkede tyske Politisoldater og en Del civile ind paa Skibsværfterne for at overtage Sabotage-Bevogtningen. Det drejer sig om Burmeister & Wain og Nordhavnsværftet i København, i Provinsen Svendborg Skibsværft, Helsingør Værft, Nakskov Skibsværft, Frederikshavn Skibsværft og Aalborg Værft. Derimod har man ingen Underretning fra Odense Staalskibsværft. Hos Burmeister & Wain deltager ca. 300 Mand i Bevogtningstjenesten, og paa Nordhavnsværftet ca. 50. Udskiftningen af de danske Sabotagevagter skete uden Episoder, ligesom der heller ikke fandt nogen egentlig Arbejdsnedlæggelse Sted. I Arbejdsgiverforeningen oplyser man i Dag til Morgen, at Arbejdet er i Gang overalt, og at der ikke er noget Tegn paa Optræk til øjeblikkelige Vanskeligheder. - Der foreligger nogle Detailler fra Provinsen. Fælles for alle Indberetninger er, at man ikke mener, Arbejderne vil protestere mod den tyske Besættelse ved at nedlægge Arbejdet, hvilket altsaa heller ikke er sket. I Aalborg blev Værftet besat af ca. 100 Tyskere. Nakskov Værft blev besat af ca. 50 Tyskere, som installeredes i Maskinsnedkeriet, men det er Meningen, der skal bygges Barakker til dem paa Værftets Grund; Træet er allerede ankommet. Her blev Arbejdet ganske vist nedlagt, men vistnok kun for at Arbejderne kunde drøfte Situationen paa et Møde. Det blev vedtaget at gaa i Arbejde straks Onsdag Morgen. Fra Helsingør meddeles, at de danske Sabotagevagter blev afvæbnet, forinden Tyskerne overtog Vagten. Arbejderne paa Værftet og Eftermiddagsholdet blev meget grundigt visiteret. Patruljerne paa Gaderne er blevet forstærket og bevæbnet med Maskingeværer og Maskinpistoler, hvad man ikke tidligere har været Vidne til i Helsingør. I København er alle Burmeister & Wains Afdelinger besat, og det samme gælder Nordhavnsværftet. Paa Refshaleøen var der svagt Optræk til Arbejdsnedlæggelse, men det blev ikke til noget.

Chefredaktør Svend Aage Lund løsladt. Det viste sig, at Anholdelsen af Chefredaktør Svend Aage Lund, Berlingske Tidende, beroede paa en Misforstaaelse, hvorfor Chefredaktøren efter et kortvarigt Forhør igen blev løsladt. Aarsagen til, at man hentede Chefredaktør Lund, var, at Berlingske Tidende havde bragt et Billede, hvor man saa Shellhuset i Baggrunden, men da Billedet var godkendt af Censuren, kunde der ikke rettes nogen Bebrejdelse mod Bladets Redaktion. Tyskerne pointerede, at Afhentningen udelukkende skyldtes dette Billede.

Kvinde saaret. Tirsdag Aften bleven ukendt Kvinde ramt af et Skud i Reventlowsgade ud for Hovedbanegaarden. Hun blev baaret op paa Centralhotellet. Ingen dansk Ambulance var blevet tilkaldt.


492

SS-Mand anholdt. Københavns Vagtværn anholdt Tirsdag Formiddag en SS-Mand, Stig Lindvig, paa Hotel Rio, Lavendelstræde 15, sigtet for Tyveri af Linned og Sokker. Lindvig gik frivilligt med til Vartov, idet han afslog en anden SS-Mands Tilbud om, at hente Hjælp i Jernhanegade. Den anholdte blev senere afleveret til det tyske Politi. Naar han udleveredes til det tyske Politi, skyldes dette naturligvis udelukkende, at Manden er i tysk Tjeneste. Vagtværnet udleverer ingen Dansk til de tyske Myndigheder.

Arresteret. I Mandags er ifølge Meddelelse fra Hospitalsvæsenet, Forvalter G. A. Solem, Rekonvalescenthjemmene, sammen med sin Hustru blevet arresteret af det tyske Politi. De nærmere Omstændigheder kendes endnu ikke.

Sprængstoffund. Fredag Aften blev der i Gaarden til Tordenskjoldsgade 25 fundet noget Sprængstof, som afleveredes til det tyske Politi. Samme Aften foretog Gestapo en Razzia i Ejendommen, hvorunder der fandt noget Skyderi Sted. Man mener, at stud. jur. Arne Molkjær er blevet dræbt og en Kammerat saaret.

Razzia. Ved 22-Tiden Tirsdag Aften blev Vagtværnet kaldt til Dalføret 9, hvorfra det blev meddelt, at der gentagne Gange blev raabt om Hjælp. Da Vagtværnet kom til Stede, traf man tysk Politi i Gaarden, der meddelte, at de vilde tale med en Mand i Ejendommen angaaende Vaaben. Vagtværnet trak sig derpaa tilbage, og det vides ikke, hvad der iøvrigt er passeret.

Lastvognen afleveret til Vagtværnet. Tirsdag Aften kørte en Lastvogn op foran Vagtværnets St. 10, hvor Chaufføren afleverede Tændingsnøglen med Bemærkningen: "Det er fra Frihedsraadet," hvorefter han forsvandt. Vognen tilhører Oliekompagniet "Rhenania", Nørregade 15.

Røvet 6.000 Kr. En Chauffør fra "American Tobacco" blev Tirsdag Eftermiddag af 3 Revolvermænd tvunget bort fra sin Varevogn. Bilen er senere fundet i Fælledparken. Der var da stjaalet ca. 6.000 Kr. fra den, men det øvrige Indhold af Cigaretter og Tobak var i Behold.

Jernbanesabotage. Paa Aarhus H skete ifølge Meddelelse fra Togkontoret i Aftes ved 22-Tiden Sprængning i en tysk Barak. Barakken blev tildels ødelagt, men uden at noget Menneske kom til Skade. Mellem Bolderslev og Tinglev skete Kl. 1,05 en Sprængning under et tysk Transporttog. Venstre Cylinder paa det tyske Lokomotiv bev [i. e. blev] ødelagt, men ingen Mennesker kom til Skade, og Toget kunde rangere over Sprængningsstedet. 2 Skinner skal udveksles, men Trafikken ventes genoptaget Kl. 9,00.


493

Døde i Tyskland. Politibetjent Helge Sigurd Nielsen fra Kolding er død i Tyskland, 29 Aar gammel. Han kom til Kolding fra Aalborg. Desuden er en anden Koldingbetjent, Poul Rupert Rosendahl Rasmussen, tidligere Aarhus, ligeledes død i Tyskland.

Brandvæsen og Vagtværn. Københavns Brandvæsen havde i det forløbne Vagtdøgn 65 Ambulanceudrykninger, men ingen i Anledning af Skudepisoder eller lignende.

Brandvæsenet og Vagtværnet i Gentofte og paa Frederiksberg har intet særligt at berette fra Natten.

Provinsen.

Arresterede. Sognepræst i Hadsten, Pastor Juhl-Rasmussen, og Formanden for Menighedsraadet i Hadsten, Gaardejer Frederik Petersen, Højskolegaarden, er Natten til Tirsdag arresteret af Gestapo.

I Esbjerg er Stationsleder Havemose paa Falck-Stationen blevet anholdt. Han er tillige Chef for det kommunale Vagtværn.

Aarhus: Entreprenør Ole Dyhr blev i Gaar Middags skudt ned, da han sammen med sin 8-aarige Søn kom gaaende ud for Sabroes Fabriker. Tre unge Mænd kørte paa Cykle op ved Siden af Entreprenøren. Den ene trak en Revolver og affyrede tre Skud mod ham, som bl. a. ramte ham i Halsen. Paa Kommunehospitalet betegner man hans Tilstand som haabløs. En Kugle er gaaet gennem Rygmarven og har lammet ham. Da den unge Mand havde affyret sin Revolver, forsøgte han sammen med sine to Kammerater at forsvinde. De kørte hver sin Vej, og blev skarpt forfulgt under kraftig Skudveksling. Jagten fortsatte gennem Sønderallé [Sønder Allé] til Amaliegade, hvor Skytten forsvandt ind i en Ejendom, hvorfra der er Gennemgang til Søndergade. Da han kom ud her, blev han standset af en tysk Vagtpost, men affyrede et Skud og undslap. - Ole Dyhr er tidligere Inspektør i National-Scala og Søn af den tidl. Indehavet af Beyers Hotel i Aalborg. Han har haft Forretningsforbindelser med Værnemagten.

- Den 20-aarige Frk. Maren Margrethe Bertram, Klostergade 70, blev i Aftes skudt ned fra et Baghold. Hun havde faaet en Kugle gennem Nakken, og den var gaaet igennem, til Kæben. Hendes Tilstand er alvorlig. Paa Hospitalet mumlede hun noget om, at nogle af hendes Bekendte havde lokket hende i Baghold og derefter skudt hende.

Aalborg: Natten til Tirsdag indtraf en Række voldsomme Eksplosioner i den lille Landsby Haverslev ved Hobro, hvor Mejeriejer Fjeldsøs Mejeri og Købmand Kjemtrups Generatorbrændefabrik blev sprængt i Luften og fuldstændig ødelagt. De Folk, der opholdt sig i Bygningerne, blev beordret ud, og kort efter lød fire Eksplosioner. I Mejeriet blev den


494

ene Gavl sprængt, og Maskineriet samt Mejeriejerens Lejlighed blev ødelagt. I Generatorfabrikken styrtede Murene sammen, og der gik Ild i Generatorbrændet. Man mener, at ca. 25 Mand deltog i Attentatet. De var maskerede, og kort før Eksplosionerne foretog de Afspærringer af Omraadet.

Grenaa: Aarhus Sten- og Gruskompagnis Stenværk paa Gjerrild Nordstrand var Natten mellem Mandag og Tirsdag udsat for en Række voldsomme Eksplosioner. Der har været anbragt en halv Snes Bomber rundt omkring i Virksomheden, der har lidt saa stor Overlast, at den maa ligge stille foreløbig. Da Dagen brød frem, saa man overalt paa Værket Spor af Ødelæggelser. Murbrokker, Tagpap og Bjælker flød overalt. Akkumulatorstationen, der er indrettet i en særskilt Bygning, var sprængt, og Bygningen væltet. Tre Lokomotiver var sprængt, og Smede- og Maskinværkstedet havde taget en Del Skade. To Gravemaskiner var ligeledes ødelagt. Det Transportbaand, der fører Stenmaterialerne til Stationen, var meget beskadiget, og en Tunnel, som Baandet passerer igennem, var sunket sammen.

Vejle: Sent Mandag Aften skete en kraftig Eksplosion paa Vejle-Vandelbanen i Svendsgade i Vejle. Ca. en Alen af Skinnelegemet sprængtes bort. Toget med Arbejdere til en stor Arbejdsplads i Vandel kunde ikke starte Tirsdag Morgen, og først ud paa Eftermiddagen var Skaden udbedret.

 

Torsdag den 14. December 1944.

25 syge hjem fra Neuengamme. Tirsdag Morgen afgik 3 Biler fra Aabenraa til Interneringslejren i Neuengamme, hvorfra der skal hjemføres ca. 25 syge Personer. Ligesom de øvrige hjemsendte Politifolk vil de formentlig efter overstaaet Sygdom blive interneret i Frøslev-Lejren. Paa Rejsen fra Buchenwalde til Frøslev-Lejren døde den 47-aarige frederiksbergske Politimand Woer-Christensen efter en Operation, der maatte foretages undervejs. De hjemkomne er i Frøslev-Lejren blevet undersøgt af danske Embedslæger.

Det meddeles iøvrigt nu officielt, at Gendarm Jens Albrecht Pedersen, f. 22. Maj 1913, er død i Neuengamme den 29. November af Lungetuberkulose. Endvidere kan oplyses, at Bryderen, Overbetjent Bernhard Wosylus, Aalborg, er død i Buchenwalde den 20. November, 38 Aar gammel.

Ro paa Værfterne. Ogsaa Odense Staalskibsværft er blevet besat. Besættetsesstyrken bestaar af et halvt Hundrede fransk-tyske Politioldater, som skal indkvarteres paa Værftets Omraade. Hovedkasserer Otto Wolf oplyser iøvrigt i Dag til Morgen, at der hersker Ro paa Værfterne. Efter


495

hvad der yderligere oplyses fra anden Side skal Ankomsten af det tyske Mandskab ikke have givet Anledning til Reaktion. Arbejderne bliver ikke visiterede ved Ankomsten, men det tyske Bevogtningsmandskab har dog forbeholdt sig Ret til stikprøvevis Visitation. Lastbiler og lign. vil blive undersøgt ved Ankomsten til Omraadet.

Jernbanesabotage. Ved 17,30-Tiden i Gaar Eftermiddags skete paa Strækningen Skanderborg-Stilling en Sprængning under et Værnemagtstog. Der skete dog ingen Skade, og Trafikken kunde genoptages 3 Timer senere. Paa Fredericia Station indtraf i Aftes flere Sprængninger i forskellige Spor; desuden indtraf en Eksplosion under et personførende Tog under Udkørsel fra Fredericia Station mod Pjedsted, hvilket medførte, at Toggangen blev indstillet.

Paa Aarhus H eksploderede en privat tom Tankvogn paa Havnesporet. Der skete dog ingen Skade paa Sporet. - Rydningen af Hovedlinien Roskilde-Ringsted ved Borup tilendebragtes ved 23-Tiden i Aftes. Godstrafikken blev herefter genoptaget paa begge Spor. - Paa Taulov Station fjernedes i Nat 3 ueksploderede Bomber.

Københavnske Politimænd til Frøslev. Af de paa Politigaarden internerede Politimænd er i Onsdags ført ca. 30 til Frøslev-Lejren. Blandt de overførte er et større Antal fra Statsadvokatens Afdeling for særlige Anliggender.

Arresterede. Afdøde Ingeniør Falcks 15-aarige Søn, Birger Falck, blev Onsdag Morgen, Dagen efter Faderens Begravelse, afhentet i Hjemmet af to Mænd, som menes at være fra det tyske Politi. I Gaar blev iøvrigt en anden ung Mand, Erik Hall Kolbe, Søn af Fuldmægtig E. Hall Kolbe, Ordrupvej 16, afhentet af Gestapo. Desuden er to af Telefonselskabets Ingeniører, Paul Draminsky, Fabritius Allé 8, og Poul L. Thonning, Tranegaardsvej 36, blevet arresteret, medens en tredie Ingeniør ved Telefonselskabet er forsvundet. Ogsaa Værten i Restauranten i Rosengaarden, hvor en Stikker under Navnet "Hestetyven" i sin Tid blev skudt, er arresteret sammen med sin Kone og Søn. Fra Vejle meddeles, at Lederen af Kommandocentralen, Kaptajn Geertsen, Tirsdag Aften er blevet anholdt af det tyske Politi. Og i Helsinge er der Natten til Onsdag paany foretaget en Række Anholdelser. Det drejer sig denne Gang om 9 Personer, deriblandt 3 Sønner af Vognmand Th. Sørensen. De mange Arrestationer sættes i Forbindelse med tysk Formodning om Vaabentransporter.

Vagerdamperen "Absalon" minesprængt. Onsdag Eftermiddag er Fyrvæsenets Vagerdamper "Absalon" minesprængt ved Mosegrunden i Kattegat, midtvejs mellem Sejrø og Hjelm. Skibet, der havde 20 Mands Besætning og førtes af Kaptajn Krogsbæk, var paa Vej til Korsør. I Løbet


496

af et Kvarter gik Skibet ned, 19 Mand af Besætningen reddede sig, medens 1. Maskinmester Olsen, der var 55 Aar og hjemmehørende i København, gik ned med Skibet. De overlevende blev taget op af en tysk Minestryger, som satte Kurs mod Kalundborg. Her gik den paa Grund ved Gisseløre Fyr og kom først ind til Kalundborg sent paa Aftenen. Ved Ankomsten maatte tre Mand, Overmatros Schou, Hovmester Schack og Fyrbøder Damgaard, alle af København, indlægges paa Sygehus med alvorlige Benbrud, 4 andre var kommet, lettere til Skade, og Resten havde faaet mere eller mindre alvorlige Knubs.

Gaderazziaer. Det tyske Politi foretog i Gaar en Række Gaderazziaer, i Formiddagstimerne paa Østergade, Højbro og Amagertorv, hvor Folk blev afkrævet Legitimationskort og visiteret for Vaaben. I St. Kongensgade blev Folk beordret ud af Sporvognene for at blive undersøgt, medens Sporvognene kørte videre. Om Eftermiddagen var der Razzia paa Vesterbros Torv, og om Aftenen paa Enghavevej. Paa Rodosvej, hvor der ved 20-Tiden var en Del Skyderi, fik en Dame et Chok og maatte føres paa Hospitalet.

Dræbt og kørt bort. Ved Middagstid i Gaar blev en Mand skudt paa Hjørnet af Ndr. Frihavnsgade og Hobrogade. Han blev dræbt fra en Opel-Vogn, bemandet med civile Personer, som tog den Dræbte op og kørte bort.

Anholdt af Vagtværnet. Københavns Vagtværn anholdt i Gaar Eftermiddags en Kontorist Svend Richard Mollerup, Odensegade 28. Han blev anholdt i Ejendommen, Valkendorfsgade 16 for Uterlighed overfor en mindreaarig Dreng. Da han havde Papirer paa sig fra Organisation Todt, blev han afleveret til det tyske Politi.

Tysk Bevogtningstjeneste. Vægtfabrikken paa Stubmøllevej blev Tirsdag Aften besat af et Hold tyske Politisoldater. Det drejer sig efter det oplyste om en Bevogtningstjeneste af tilsvarende Art, som er indført paa Skibsværfterne.

Razzia paa det forkerte Sted. Natten til Tirsdag blev der ringet paa hos Fru Karen Lund, som bebor en 8 VæreIsers Lejlighed, Gl. Kongevej 86 B. Halvdelen af Værelserne er udlejet til 4 unge Mennesker. Fruen turde imidlertid ikke lukke op, selvom der blev sagt, at det var Hjælpepolitiet, og at hun skulde aabne. Døren blev saa sprængt, og ind traadte 3 dansktalende Mænd, som alle var iklædt sort Uniform og bevæbnet med Maskinpistoler. De eftersøgte 2 Personer, som imidlertid ikke boede i Lejligheden og aldrig havde boet der. Ikke desto mindre blev der foretaget en Husundersøgelse, og imens maatte de 4 Logerende staa med Hænderne i Vejret. Da man intet fandt, forlod de 3 Mænd Lejlig-


497

heden, iøvrigt med følgende Bemærkning: "Hvis De ikke lukker op næste Gang, skal De komme til at bære Lig ned herfra."

Mange Tyverier i Gentofte. I den senere Tid er der forekommet ualmindelig mange Tyverier i Gentofte Kommune. I det sidste Døgn har Vagtværnet saaledes alene modtaget en Snes skriftlige Tyverianmeldelser. Ogsaa Røverierne florerer. I Gaar fik Vagtværnet bl. andet Meddelelse om, at en Dame var blevet frarøvet sin Haandtaske med ca. 75 Kr. Røverne var i dette Tilfælde 3 unge Mennesker, som kom cyklende med Halvmasker for Ansigtet.

Københavns Brandvæsen havde i sidste Vagtdøgn 62 Ambulanceudrykninger. Vagtværnene i København og paa Frederiksberg har intet at berette fra Natten.

Provinsen.

Odense: I Morges hørtes et mægtigt Drøn over Byen. Det viste sig, at stamme fra en Eksplosion i Odinstaarnet. Taarnet er brækket sammen i 2. Sals Højde og styrtet ned over de omliggende Marker. Eksplosionen var saa kraftig, at Huse omkring Banegaardsterrænet rystede. Taarnet var 175 m højt og Europas næsthøjeste.

- I Ejendommen, Nyborgvej 93, som ejes af Slagter Petersen, er af det tyske Politi fundet et større Vaabenlager. For et Aarstid siden udlejede Slagter Petersen et Par Kælderrum til en ung Mand, som sagde, han skulde bruge dem til Møbelopbevaring. En Undersøgelse, som det tyske Politi foretog sammen med nogle danske Nazister, viste, at der var store Mængder Vaaben og Ammunition i Kælderen. Ingen kender den unge Mand, som har lejet Kælderen.

Randers: Aktionen mod Randers Diskonto- og Laanebank har haft en meget alvorlig Karakter. Banken var aaben Onsdag, men tyske Vagter var opretholdt, og den grundige Undersøgelse af alle Bankens Lokaliteter og Rum fortsættes. Det er nu en Kendsgerning, at der er arresteret tre af Bankens Personale, Fuldmægtig Falking og Bankassistenterne Rabbe og Hagerup-Petersen. Det vides, at en af disse mistænkes for Sabotage og en for Opbevaring af Vaaben: Et Forlydende siger, at der er fundet Vaaben i Banken, men kun i forholdsvis ringe Mængde, saaledes at man ikke forventer Repressalier mod Banken eller Bankbygningen. Det kan oplyses, at Bankfuldmægtig Pein er død i Forbindelse med Aktionen. Han blev syg i sit Hjem, da han Tirsdag Aften fik Meddelelse om, at han eftersøgtes af tysk Politi. Han led af et Hjerteonde og døde en Time senere.

Alarmtilstanden i Aftes. Der blev i Aftes varslet Alarmtilstand over Jylland, Nordsjælland og København, hvilket skyldtes Overflyvning af "svage Kampformationer".


498

Fredag den 15. December 1944.

89 Mennesker ført fra Vestre Fængsel til Tyskland. I Gaar blev 89 danske Statsborgere ført fra Vestre Fængsel til Tyskland, deraf 11 Kvinder. Transporten foregik i 4 Politibiler, som ledsagedes af en lille Vogn til Gedser, hvorfra Fangerne ved Middagstid afrejste med Færgen.

Død i tyske Interneringslejre. I Tiden fra den 19. til den 29. November er følgende danske Politimænd afgaaet ved Døden i Buchenwalde:

Johannes Abel, f. 22. August 1895 (Overbetjent i Københavns Politi).

Hans Andersen, f. 23. September 1892 (do.).

Oluf Emborg, f. 15. November 1902 (Politifuldmæglig paa Frederiksberg).

Aage Eskesen, f. 13. Marts 1897 (Overbetjent i Københavns Politi).

Mogens Andreas Frost, f. 9. November 1901 (Politikommissær i Odense).

Johannes Hansen, f. 13. Januar 1922.

Valdemar Henriksen, f. 5. Maj 1895 (Overbetjent i Københavns Politi).

Viggo Høier, f. 14. September 1897 (do.).

Heinrich Hormann, f. 27. November 1918.

Leo Jochumsen, f. 27. Maj 1914.

Hardi Jørgensen, f. 22. April 1905 (Københavns Politi).

Christian Mortensen, f. 27. Maj 1892 (Overbetjent paa Frederiksberg).

Svend Schaldemose Nielsen, f. 16. Maj 1900 (cst. Politimster i Odense).

Leo Kristian Theissen, f. 15. Maj 1916.

Ernst Therslund, f. 15. April 1894 (Overbetjent i Københavns Politi).

I Neuengamme er Alfred Nielsen, f. 4 September 1894, og Klaus Rønholdt, f. 10. April 1923, ligeledes døde.

Gestapo lukket Mønstringskontoret. I Morges fandtes det tyske Segl paa Døren til Mønstringskontoret paa Hjørnet af Borgergade-Dr. Tværgade. Det vides, at Mønstringsbestyrer Kastrup Olsens Hustru er blevet anholdt i Hjemmet, Overgaden o/ Vandet 106. Derimod vides der i dette Øjeblik intet nærmere om Mønstringsbestyrer Kastrup Olsens Skæbne, ligesom man heller intet ved om, hvorfor Kontoret er blevet lukket. Hr. Kastrup Olsen er Suppleant paa den konservative Liste til Borgerrepræsentationen og skulde rykke ind i Rigsdagen ved Nybesættelsen i Anledning af Redaktør Steins Død.

Tysk Soldat skudt. I Gaar blev en tysk Soldat skudt ud for Vognmandsmarken 39. Værnemagtens Ambulance kørte ham til Militærkvarteret i Vognmandsmarkens Skole, men det menes, han var død ved Ankomsten hertil. Gadens Beboere holdt sig saavidt muligt inden Døre hele Dagen i Gaar.

Løsladelser. Den 15-aarige Birger Falck, Søn af afdøde Motorsagkyndig, Ingeniør Erik Falck, er paany blevet løsladt. Desuden er følgende


499

Politifolk løsladt: Politikommissær Lange, Kriminalassistent Ekhardt, Overbetjent Flindt Larsen og Politibetjent von Bruun.

Lærling saaret. I Smallegade ud for Ejendommen Nr. 42 indtraf i Gaar en Episode, hvorunder en Lærling fra den Kgl. Porcelænsfabrik Aage Hermann Valentiner Schmidt, Rødegrund 40, 5. Sal, blev saaret. En revolverbevæbnet Mand affyrede 3 Skud efter en flygtende ung Mand, men ramte i Stedet for Lærlingen, som segnede om paa Fortovet. Revolvermanden og den forfulgte forsvandt hver i sin Retning. Den saarede Lærling, der blev bragt til Frederiksberg Hospital, havde lidt et stort Blodtab, da et Projektil havde punkteret en af de store Aarer i Laaret.

Drabet paa Englandsvej. Den i Dagspressen omtalte Fru Petersen, der er fundet dræbt i en Vaskekælder paa Englandsvej, menes at have haft Forbindelse med det tyske Politi. Hun opgives at være Datter af Slagtermester Corneliussen, Torvegade, der for nogen Tid siden blev skudt, og ogsaa hendes Moder menes at være omkommet ved et Attentat.

Sabotagebrand. Torsdag Aften opstod der Sabotagebrand paa Svanemøllevej 66, hvor Træbygningsfirmaet Nicolaysen & Nielsen har Kontorer og Tegnestuer. Der var anbragt 7 Baal. Paa Trappen var der saaledes tændt Baal i Firmaets Papirer, men Ilden blev opdaget saa hurtigt, at der ikke skete nogen nævneværdig Skade. Firmaet beskæftiger ca. 1000 Mand og har store Arbejder for tysk Regning, For nogen Tid siden blev Hr. Nicolaysens Bil iøvrigt sprængt i Luften uden for Paladshotellet.

Jernbanevogne med Halm brændt. Paa Frederiksberg Godsbanegaard brændte i Dag 4 Vogne med Halm..

Smugkroværten paa Taget. Københavns Vagtværn blev lidt over Midnat kaldt til Ejendommen, Baggesensgade 28 A. Meldingen lød paa, at 7 revolverbevæbnede Personer havde besat Ejendommen. Det viste sig, at Døren til 2. Sal, hvor en Smugkrovært ved Navn Elvin Andersen boede, var sprængt. Lejligheden var tom og bar Spor af, at Kamp havde fundet Sted. Et Øjeblik senere kom Værten til Stede og forklarede, at han sammen med en Dame havde maattet flygte op paa Taget, hvor de havde skjult sig. Selv mente han, at Grunden til Episoden var, at han et Par Dage i Forvejen havde anmeldt to Mænd til det tyske Politi.

Husundersøgelse. Gentofte Vagtværn blev i Nat rekvireret til Mantziusvej 1, der bebos af Fuldmægtig Preben Leschly. Da Vagtværnets Folk kom til Stede, blev de mødt af en halv Snes Mænd, hvoraf 5-6 var revolverbevæbnede. De legitimerede sig alle som tilhørende det tyske


500

Politi. I det samme blev en stor Kuffert baaret ned til en af de holdende Vogne.

Brandvæsen og Vagtværn. Københavns Brandvæsen havde i det sidste Vagtdøgn 59 Ambulanceudrykninger. Gentofte Brandvæsen, Frederiksberg Vagtværn og Togkontoret har intet at berette.

Arresterede. Formanden for Sogneraadsforeningen for Sydsjælland, Sogneraadsformand og Sognefoged Gert Jørgensen, er i Gaar Morges blevet anholdt og ført til København. Meddelelsen herom er indgaaet fra Næstved. - Fra Helsinge meddeles, at de Personer, som den 28. November blev arresteret i Helsinge-Valby Kommune, var: Kontorist Erik Willi Larsen (f. 1917), Landpostbud Svend Orla Rasmussen (f. 1921), Vognmand og Zoneleder Jens Laurits Christian Olsen (f. 1894), Kommunebogholder Henry Ejnar Nielsen (f. 1922), Malermester Kamp Alfred Larsen (f. 1897), Slagtersvend Ernst Ingemann Olsen (f. 1907), Elektriker Aage Nielsen (f. 1914), Tømrersvend Villy Nielsen (f. 1918), Chauffør Jens Jørgensen (f. 1901), og Blikkenslagermester Niels Jørgen Einer Mortensen (f. 1899).

Fra Aarhus indberettes, at Arbejdsmand Jens Chr. Andersen, Gudumholm, er arresteret af Gestapo. Arrestationen siges at staa i Forbindelse med Tyskernes Aktion i Nordjylland for at finde Vaaben, der formenes nedkastet fra Flyvemaskiner. Formentlig i samme Forbindelse har Tyskerne arresteret Cyklehandler Chr. M. Pedersen, Romdrup, samt Skovfoged R. A. H. Ortmann, Smedemester Aage Chr. Mortensen og Forvalter Oluf Grandjean, alle af Klarup. - Iøvrigt har Røde Kors meddelt, at det skal dreje sig om Arrestationer af ialt 18 Personer, mistænkt for at have Forbindelse med de Vaaben, der formenes nedkastet over nordjyske Egne.

Jernbanesabotage. Torsdag Aften indtraf en Eksplosion i en Godsvogn paa Aarhus H, læsset med en Betonblandemaskine. Maskinen blev ødelagt, medens Vognen og Sporet ikke tog nogen Skade. Videre meldes om en Sprængning paa Taulov Station, og desuden har Trafikken været indstillet paa Strækningen Holmstrup-Odense paa Grund af formodet Sabotage.

Provinsen.

Aarhus: Entreprenør Ole Dyhr, som forleden blev saaret ved et Attentat, er død paa Kommunehospitalet.

- I Aftes trængte 5 revolverbevæbnede Mænd ind paa Bosch-Depotet i Fjordsgade 12, hvis Indehaver er Civilingeniør P. Warming. Arbejderne blev drevet ud, og kort efter eksploderede en Bombe i det elektriskmekaniske Værksted, hvor der ogsaa findes en Diesel-Prøvestation. Hele Ejendommen blev raseret, men ingen Mennesker kom til Skade.


501

Silkeborg: I Gaar Morges skete en Eksplosion paa Hovedgaden i Kellerup. Vinduerne i en Del Butikker og Privatlejligheder blev knust.

Haderslev: I Onsdags foretog det tyske Politi en Razzia mod Andreas Erichsens Manufakturforretning, hvor man ønskede at anholde den 18-aarige Kommis Erik Schlosser. Den unge Mand løb op paa 1. Sal og sprang fra et Halvtag ned i Gaarden. En af Politimændene løb om i Gaarden og beskød den flygtende, som saaredes med to Skud. Han blev herefter baaret ind i Bilen, som saa kørte bort, formentlig til Kolding. Den unge Mands ældre Broder befinder sig i en Lejr i Tyskland.

Holbæk: Det er indberettet, at Parcellist Chr. Rasmussen, Ellinge Kohave, der formodes at være i tysk Tjeneste, i Lørdags blev skudt i Maven, hvorved Tarmen perforeredes. Den saarede skal have to Sønner ved Østfronten, og hans Hustru har i den senere Tid samlet ind til den tyske Vinterhjælp.

Slagelse: De 7 revolverbevæbnede Røvere, som i Gaar Formiddags stjal 30.000 Kr. fra Landmandsbankens Afdeling i Tølløse, kørte bort i en rødbrun Vogn med graa Kaleche, K. 27292.

Hillerød: Man frygter, at der er opstaaet Vanskeligheder ved Driften af Ejendommen "Strødam". Overgartner Brøndsel og hans to Medhjælpere, Gartnerne Ladefoged og Thoning Andersen skal være arresteret af Gestapo. Desuden savnes 7 af Gaardens Elever, og hverken Godsejer Jarl eller hans Hustru er hjemme.

 

Lørdag den 16. December 1944.

Man har nu faaet konstateret, at det tyske Politi Torsdag Eftermiddag indfandt sig i Mønstrings- og Forhyringskontoret, Dr. Tværgade 30. Man regner med, at Personalet er blevet arresteret sammen med Kontorets Leder, Mønstringsbestyrer Kastrup Olsen. Lukningen af Kontoret vil medføre en Del praktiske Vanskeligheder. - Som meddelt blev Fru Kastrup Olsen anholdt Fredag Morgen. Hverken hun eller hendes Mand havde boet hjemme, og Fruen kom for at tilse Lejligheden. Da hun kom hjem, var der Husundersøgelse i Gang og Vagt uden for Døren. Fru Kastrup Olsen ringede derfor paa hos Genboen og kom ind her, men blev saa lidt senere afhentet. Da hun og hendes Mand ikke boede samme Sted uden for Hjemmet, har hun ikke vidst noget om, hvad der var foregaaet inde paa Kontoret.

Supplerende Oplysninger om de Dræbte. Fra Retsmedicinsk Institut foreligger nogle supplerende Oplysninger til Udenrigsministeriet om de Dræbte i Tiden fra den 29. November til den 12. December. - Under en Episode i Istedgade den 17. November blev Arbejdsmand Robert An-


502

dreasen, Absalonsgade 38, ramt i Ryggen af en Kugle. Han døde den 28. November paa Kommunehospitalet. Den i Dagspressen omtalte Tjener Harry Edvin Nielsen, som blev fundet i Frihavnens 10-Meter Bassin den 6. December, var blevet arresteret af Tyskerne under en Razzia den 28. Oktober i Kafé "Røde Maske" paa Fælledvej. Han menes at være død den 28. Oktober. Manden, som blev fundet dræbt den 9. December uden for Fotoforretningen, Nørrebrogade 70, er identificeret som Fotograf Henry Juul Juulsdorf, Finsensvej 10 C. Endelig er den unge Mand, som blev fundet dræbt paa Prags Boulevard for nogle Dage siden, identificeret som Lagerekspedient Jacob Hieronimus Schack Grauber, født 1921.

Bagermester dræbt i Morges. Tidlig i Morges blev Bagermester Kristian Larsen dræbt ved Skud ud for sin Gadedør, Hvidovregade 7. De dræbende Skud blev affyret af en ukendt Mand, som forsvandt. Liget er ført til Retsmedicinsk Institut.

Husundersøgelsen hos Fuldmægtig Leschly. Om Husundersøgelsen hos Fuldmægtig Leschly i Villaen, Mantziusvej 1, kan yderligele oplyses, at Hovedøren blev sprængt, da der ikke blev lukket hurtigt nok op. Fuldmægtigen var ikke hjemme, og de tyske Politifolk nøjedes med at foretage en ret overfladisk Undersøgelse og holdt ikke Forhør eller foretog Anholdelser. Der er heller intet fjernet fra Villaen, saa den Kuffert, man har set en af Politifolkene forlade Villaen med, har saaledes været medbragt.

Løsladt fra Politigaarden. Uden nærmere Motivering blev Politikommissær Lange, Overbetjentene Spliid, Gørslev og Rostoff Andersen samt Kriminalassistent Reuter i Gaar løsladt fra Politigaarden.

Jernbanesabotage. Paa Strækningen Vejle-Daugaard skete i Aftes Sprængninger i begge Spor, saa en Del Skinner maa udveksles. I Morges kunde Kørslen dog genoptages paa det højre Spor. I Aftes forekom ligeledes en Sprængning i et Sporskifte paa Løsning Station. Paa Strækningen Hovslund-Rødekro skete i Nat en Eksplosion under et Tog, hvorved 4 Mandskabsvogne, to Fællesklassevogne samt 2 lukkede Godsvogne væltede. En Fællesklassevogn kørte op i en Fiskevogn. Lokomotivpersonalet og en tysk Soldat paadrog sig nogle lettere Snitsaar. Fra Padborg og Fredericia afsendtes Hjælpetog til Ulykkesstedet, hvortil ogsaa ankom en Kørekran. Rejsende og Gods maa udveksles paa Stedet, og Strækningen bliver næppe farbar før hen under Aften.

Brandvæsen og Vagtværn. Brandvæsenet og Vagtværnet i København, paa Frederiksberg og i Gentofte har intet at meddele fra Natten. Københavns Brandvæsen har haft 64 Ambulanceudrykninger i det forløbne Døgn og 17 Brandudrykninger, dog alle til Smaabrande.


503

Skyderi i den indre By. Sent i Gaar Eftermiddags forekom noget Skyderi i den indre By, i Raadhuskvarteret. Der var ogsaa nogle Ambulanceudrykninger, men det var ikke danske Ambulancer, der blev anvendt, saa man har ikke ad denne Vej kunnet faa konstateret Karakteren af de udspillede Episoder.

Provinsen.

Aarhus: Den i Dagbladene omtalte stud. jur. Johs. Jørgensen, der blev dræbt, da han forlod Eksamen, siges at have haft Forbindelse med det tyske Politi. Hans Broder deltager som Frivillig paa tysk Side.

Aalborg: Fredag Morgen eksploderede en mindre Bombe under en Lastbil med danske Arbejdere. Bomben var anbragt under Bilens ene Baghjul. Arbejdsmand Lars Jensen, Absalonsgade, fik nogle lettere Kvæstelser.

Haderslev: Den i Gaar omtalte Erik Schlosser er død paa Feltlazarettet i Vojens. Haderslev flagede i den Anledning paa halv Stang i Gaar, og Episoden har yderligere skærpet Situationen i Byen. Den afdøde unge Ekspedient menes ikke at have begaaet noget illegalt, men blot at have forsøgt paa at flygte af Frygt for at komme til at lide samme Skæbne som Broderen, der blev anholdt for over et Aar siden, og som nu befinder sig i tysk Koncentrationslejr.

Aabenraa: Automobilhandler Kock er død i Tyskland, 56 Aar gammel. Han efterlader sig flere Børn.

Odense: Da det tyske Skib, Damperen "Lindenau" i Gaar Formiddags sejlede ud gennem Odense Kanal med en Ladning Flæsk, blev der inde fra Land affyret nogle Skud mod det, og medens Besætningen var optaget af Skyderiet, løb Skibet paa en Mine, som muligvis er udlagt af Sabotører. Det lykkedes dog at faa Skibet sat paa Grund, men det kunde ikke fortsætte.

Kerteminde: Natten til i Gaar blev der foretaget Sabotage mod Fiskebiler og Fiskerbaade i Havnen. 4 Kvaser, tilhørende Fiskeeksportør Rasmus Jørgensen, blev sprængt i Luften, efter at Besætningerne i Forvejen var purret ud. Kvaserne var paa 20-60 Tons. Endvidere ødelagdes 2 Fiskebiler, ligeledes tilhørende Eksportør Rasmus Jørgensen, samt en tredie Fiskebil, hvis Ejer var Fiskeeksportør Johannes Abbenæs. Den anrettede Skade anslaas til 3-400.000 Kr.

Helsingør: Tidligt Fredag Morgen blev Helsingør Brandvæsen kaldt til Kronborg, hvor det brændte i Hestestalden ved Kornetskolen. Ganske vist var der ingen Ild at se, men en kvælende Røg slog Mandskabet i Møde. Hestene var ført ud, før Brandvæsenet kom til Stede. Det blæste


504

kraftigt, men til alt Held var Vinden østlig og bar bort fra Slottet. I Løbet af et Par Timer var Ilden slukket, og Bygningen, der er forholdsvis ny og forsynet med Betonloft, led derfor ikke større Skade. Branden i Stalden, der benyttedes af Tyskerne, skyldes en Kakkelovn.

 

Mandag den 18. December 1944.

Enken efter den for et Par Maaneder siden dræbte tyske Politimand Sustmann-Ment blev i Lørdags fundet skudt paa Hjørnet af Stefansgade og Husumgade. Der er ingen Vidner, og de øvrige Omstændigheder kendes heller ikke.

Søndag Aften ved 23-Tiden blev den 20-aarige Blikkenslager Jens Emil Bech Olsen, Strandvej 262 A, skudt uden for Charlottenlund Palmehave. Det var nogle unge Mennesker, der affyrede Skudet, og i deres Selskab var en ung Artist, Lillian Erna Rostoch, som blev fanget og senere overgivet til Vagtværnet, medens de øvrige flygtede. Blikkenslager Olsen er senere død paa Amtssygehuset. Det menes ikke at være noget politisk Motiv, der ligger til Grund for Mordet.

Død i Tyskland. Forlagsboghandler Elkan Frederik Willam Bierberg er afgaaetved Døden den 3. December.

Episode paa Hovedbanegaarden. Søndag ved 23,30-Tiden opstod Uro paa Hovedbanegaarden ved Nedgangen til S-Toget. En Schalburg-Mand var kommet i Skænderi med Publikum, som han truede med Revolver. Vagtværnet og nogle Jernbanefolk greb ind og trak bort med Manden, som ellers sandsynligvis vilde være blevet slaaet fordærvet af den ophidsede Menneskemængde. Schalburgmanden blev overgivet til det tyske Politi, som lod ham gaa efter at have frataget ham Revolverpatronerne.

Sabotage. Søndag Kl. 22,15 skete tre kraftige Eksplosioner i Svejse-Elektrode-Fabriken "Esab", Trekronergade 92. Eksplosionerne kunde høres over hele Byen. Ved Sprængningen blev Tørreanlægene og Presserne fuldstændig ødelagt. Virksomheden havde Arbejde for tysk Regning.

Hentet Planer og Tegninger paa Kastrup Kommunekontor. To revolverbevæbnede Mænd tiltvang sig i Lørdags udleveret Planer og Tegninger over forskellige Fabriksanlæg i og ved Kastrup By. Planerne laa paa Kommuneingeniørens og Bygningsinspektørens Kontorer i Kommunens Administrationsbygning. Forinden de to Mænd tog afsted i en Bil, de havde haft holdende i Nærheden, sagde de til Kommuneingeniøren, at Planerne vilde blive leveret tilbage i Løbet af 5 Dage.

Tilbage fra Neuengamme. I Gaar: kom 5 Gendarmer og 3 civile internerede tilbage til Danmark fra Neuengamme. Gendarmerne var:


505

Svend Erik Dons, f. 21. April 1918 i Aarhus,

Ove Bengt Hansen, f. 3. August 1917 i København,

Erich Siegfried von Haven-Theilade, f. 25. Maj 1917 i Haslev.

Bror Niels Jørgen Nielsen, f. 17. Januar 1918 i Gentofte,

Kristen Nielsen, f. 14. Marts 1894 i Langeskov.

De civile var:

Axel Rambøll Jørgensen, f. 23. Oktober 1882,

Eigil Bahnzon Jensen, f. 2. September 1914,

Carl Erik Glud, f. 17. Juni 1920 i København.

Alarmtilstanden Lørdag Nat. Natten til Lørdag blev der blæst Alarmtilstand eller Flyvervarsel over store Dele af Landet. Saavidt man kan skønne er der foretaget Mineudlægninger i Kattegat og Øresund. Søfartskontoret oplyser, at forskellige Sejlløb er spærret.

LB-Vagt holdt op. LB-Brandvagten i Ejendommen Peter Vedelsgade paa Amager blev Fredag Aften holdt op. Der blev taget nogle Uniformer, Tæpper og Lygter samt LB-ernes Tjenestebeviser.

Eksplosion i Kingosgade 17. Søndag Aften skete der Eksplosion i en Skrædderforretning og en Barbersalon i Ejendommen, Kingosgade 17. Forretningerne blev raseret, og der knustes nogle Ruder i Kvarteret, men iøvrigt var Skaden relativt ringe.

Jernbanesabotage. Togkontoret oplyser, at Strækningen Hovslund-Rødekro, hvor der Natten til Lørdag eksploderede en Bombe under et tysk Militærtog, atter blev gjort farbar Lørdag Aften.

Natten til Søndag skete der Sprængning under et Godstog paa Strækningen Lunderskov-Vamdrup. Tenderen blev afsporet med et Hjulsæt, de forreste 8 Vogne væltede, og de efterfølgende 8 afsporedes. Der blev afsendt Hjælpetog fra Fredericia og Flensborg, ligesom en Kørekran blev rekvireret Søndag Eftermiddag. Rejsende og Gods maatte udveksles paa Stedet, men Søndag ved 21-Tiden var Strækningen atter farbar.

Mellem Varde og Sig eksploderede Søndag Morgen en Bombe paa Banelinien, og i Nærheden blev fundet en ueksploderet Bombe.

Fra Fredericia meddeles, at der for nogle Aftener siden eksploderede 4-5 Bomber ved Banegaarden. Bomberne sprang skiftevis langt ude og paa den anden Side af Remisen og inde i Nærheden af Banegaarden. Der er ikke modtaget tilsvarende Meddelelse fra Togkontoret. Det meddeles videre, at Ekstraarbejderne ved en Deputation hos den fungerende Forstander har søgt at faa ændret Arbejdsforholdene, idet der for Tiden skydes meget paa Banegaardens Omraade, og Arbejderne er bange for at blive beskudt, saasnart de under Arbejdet kommer udenfor Projektørernes Omraade.


506

Provinsen.

Aalborg: Fredag Aften trængte to berusede Soldater ind paa Amtssygehuset. De knuste en Del Ruder, skød omkring sig og forsøgte desuden at bortføre en Sygeplejeelev. Byvagten, som i Mellemtiden var tilkaldt, rekvirerede Feltgendarmeriet, men inden dette kom til Stede, var Soldaterne forsvundet.

- Sent Fredag Aften kom 3 sværtbevæbnede Mænd, forsynet med Halvmasker, ind paa Biebergs Baadebyggeri. De gennemsøgte en Del Papirer paa Baadebyggeriets Kontor, men forsvandt uden at tage noget med sig.

Aarhus: Politibetjent Poul R. Rasmussen, Silkeborgvej, er, ifølge Meddelelse til Familien, død i Tyskland, 26 Aar gammel.

Silkeborg: Lørdag Morgen forsøgte nogle revolverbevæbnede Mænd at forcere Adgangen til Koopmanns Svineslagteri. De blev beskudt af tyske Vagtposter, men aabnede ogsaa selv Ild, før de forsvandt. En tysk Vagtpost blev saaret i Skulderen.

Aabenraa: Overmontør Jens Nørregaard har faaet Meddelelse om, at hans 22-aarige Søn Egon Nørregaard, er blevet dræbt under Flugtforsøg fra Kolding Arrest.

Odense: Det tyske Politi rømmede i Lørdags den gamle Politistation paa Odense Raadhus. Samtidig medtog Tyskerne en stor Mængde Papirer, som var opbevaret her fra Tiden før 19. September.

 

Tirsdag den 19. December 1944.

Ø.K.s Ejendom sprængt i Luften. I Morges Kl. 6,55 er Det Østasiatiske Kompagnis Hovedbygning, Holbergsgade 2, blevet sprængt i Luften. Straks efter opstod Brand i Ruinerne, og alt, hvad der kunde brænde, blev ødelagt af Ilden, deriblandt ogsaa Kompagniets livsvigtige Arkiv. Forud for Sprængningen er der gaaet følgende Episoder, som et Udrykningshold fra Københavns Vagtværn har været Vidne til: - Kl. 6,19 blev Vagtværnets Station i Hindegade kaldt til Holmens Kanal Nr. 9 (Livsforsikringsselskabet "Hafnia"s Ejendom). Meldingen lød paa, at Ejendommens Vagt var blevet holdt op. Vagtmændene delte sig ved Ankomsten til Bygningen i to Hold, som hver ad sine Veje naaede frem til Porten i Tordenskjoldsgade, hvor de blev holdt op af to Mænd med Halvmasker og Maskinpistoler. Til Stede var desuden "Hafnia"s Vagt, der ligeledes var blevet holdt op. Sammen blev de ført over i en Port i Ø. K.s Ejendom og stillet op med Ansigtet mod Muren. Her var desuden Rengøringskoner og Kompagniets private Vagtmandskab. De blev holdt op af 5-6 Mænd med Halvmasker og Maskinpistoler, som alle var civile, men talte gebrokkent Dansk. En af Vagtværnets Folk kan desuden oplyse, at han har hørt


507

et Replikskifte paa Tysk. Den kraftigste og største af Vagtværnets Mænd blev kommanderet til at bære to Kufferter, fyldt med Bomber, fra Porten op paa 2. Sal, hvor de blev anbragt i to forskellige Kontorer. Naar Byvagten kunde afgøre, at Indholdet var Bomber, skyldes det, at han saa Lunterne stikke frem. Han blev, efter at Kufferterne var anbragt, atter ført ned i Porten og anbragt med Ansigtet mod Muren. I Mellemtiden fik Rengøringskonerne og Kompagniets Portnere Lov til at bringe nogle personlige Ejendele ned, men det var ogsaa alt, hvad der blev taget med bort fra den kostbare Bygning. Efter Øjenvidnernes Skøn opholdt der sig 25-30 civile maskerede Personer i Bygningen, og de var ligeledes udstyret med Maskinpistoler, men hvad de foretog sig, havde man ikke Mulighed for at iagttage. Der gik endnu et Kvarter, efter at Kufferterne var bragt op paa 2. Sal, før der skete noget, men saa fik de fangne i Porten Besked om, at de skulde skynde sig ned til Nyhavn og blive der. Undervejs maatte de ikke vende sig om, og hvis det skete, vilde de blive skudt, da de dækkedes af Folk med Maskinpistoler. Vagtmesteren fra Byværnet kunde dog som den eneste blive tilbage for at advare eventuelle forbipasserende, ligesom han ogsaa fik Lejlighed til at advare Folk i en nærliggende Butik. Selv havde Sprængningsholdet foretaget en Afspærring nede ved Nyhavn, saa Folk ikke kunde komme op forbi Ø.K. ad denne Vej. Et Øjeblik efter, at Folkene fra Porten var kommet i Sikkerhed nede ved Nyhavn, kom Eksplosionen, et drønende Brag, som tydede paa, at Bomberne var indstillet til at sprænge samtidig. Ved Eksplosionen, som fik store Dele af den solide Bygning til at styrte sammen, sprængtes samtidig en Mængde store Ruder i Nabobygningerne "Hafnia", Hotel "Kongen af Danmark", Nationalbanken og Landmandsbanken, desuden blev nogle Mennesker lettere saaret af Glassplinter. Man mener, der har været udlagt to Hold Bomber.

Straks efter Eksplosionen udbrød der heftig Ild i Ruinerne. Brandvæsenet, som blev tilkaldt, kunde ikke redde Værdierne fra at gaa op i Luer. Varmeudviklingen var saa kraftig, at der en Overgang opstod Ild i Genbobygningen, Hotel "Kongen af Danmark", men det lykkedes Brandvæsenet at slukke Antændelsen og forebygge nye. Sprængningsholdets Folk forlod Stedet enkeltvis eller i Smaagrupper og forsvandt i forskellige Retninger endnu før Eksplosionen fandt Sted. Der menes ikke at være dræbt nogen ved Eksplosionen, hvis Motiver man i dette Øjeblik intet ved om. Skaden løber op i adskillige Millioner Kroner, men kan forøvrigt slet ikke gøres op i Penge, da det er nationale Værdier, der er blevet ødelagt ved de maskerede Herrers Gerninger.

Luftalarmen i Aftes. I Aftes blev der blæst Luftalarm i store Dele af Landet. Der meldes om Indflyvninger over Jylland fra Nordvest. De fremmede Maskiner forlod dansk Omraade langs Øresundskysten fra


508

Helsingør til Amager. Under den anden Luftalarm fløj Maskiner - formentlig de samme - tilbage i modsat Retning. Der foreligger ingen Meddelelser om Bombenedkastninger eller Mineudlægning paa dansk Omraade.

Sabotage. I Gaar Formiddags blev der forøvet Sabotage mod et Maskinværksted, Hollænderdybet 3-5. Værkstedet blev delvis ødelagt, og der knustes nogle Ruder i Kvarteret. Den 79-aarige Enkefru Kjær, Sundparken 11, 1. Sal, som netop passerede paa Vej til de Gamles Julefest i Hollænderbyen, fik et Chok ved Lyden af Eksplosionen. Fru Kjær var død ved Ankomsten til Sundby Hospital.

Mandag Aften blev Forretningen Fiskehuset "Lækkerbisken", Vesterbrogade 165, bombesprængt. Man mener, Eksplosionen er foranstaltet af Sabotører.

Tysk Soldat dræbt. I Gaar ved 16-Tiden blev en tysk Soldat dræbt paa Strandvejen ud for Zionskirken. Han forsøgte at afvæbne to Sabotører, men efter at den ene var afvæbnet, skød den anden Soldaten ned, hvorefter de begge flygtede.

Mange Røverier. Der har i de sidste Dage været usædvanlig mange Røverier over hele Byen. Et af de største fra i Gaar var et "hold-up" i "Kvindeligt Arbejderforbund", Nørre Allé 17 A, hvor to revolverbevæbnede Mænd hentede 10.000 Kr. (Københavns Afdeling 6).

"Laant" en Ambulance. Mandag Aften blev en Ambulance fra Adelgade kaldt til Palægade 6. Da Ambulancen kom hertil, blev den af 2 revolverbevæbnede Mænd tvunget til at køre til Aldersrogade. Her blev en tredie Mand taget op, og samtidig blev Mandskabet tvunget ud af Bilen, medens de tre Mænd kørte videre med den. Vognen er senere fundet uskadt paa Lyngbyvej.

Razzia i Peder Skrams Gade. I Gaar foretog det tyske Politi Undersøgelser hos et Firma i Peder Skramsgade 17, 2. Sal. Det menes, at der er foretaget nogle Anholdelser i samme Forbindelse. En Dame, der bebor Lejligheden ved Siden af Firmaet, blev taget med. Kl. ca. 18,30 indfandt det tyske Politi sig paany. Ved dette Besøg antraf de tyske Politifolk Journalist Willy Andersen, Ritzaus Bureau, der bebor et Værelse, udlejet af det paagældende Firma. Ogsaa han blev anholdt. De nærmere Omstændigheder kendes ikke.

Færgetrafikken. Togkontoret meddeler i Dag til Morgen, at Færgetrafikken Helsingør-Helsingborg og København-Malmø foreløbig er indstillet.


509

Provinsen.

Horsens: Godset Palsgaard i Bjerre Herred er Søndag blevet beslaglagt af Tyskerne, der foreløbig har taget selve Slottet, den store Gildeshal samt Elektricitetsværket i Besiddelse. Godset ejes af Godsejerinde Fru Schou, der er gift med Overretssagfører Falbe-Hansen, København. Paa Godset findes en af Fru Schous Svigersøn, Ingeniør E. O. Andersen, drevet Virksomhed, der er overflyttet fra Hamburg.

Grenaa: Ved 4 Sabotageeksplosioner er nogle Maskiner, tilhørende Entreprenør C. Carlsen, Randers, blevet ødelagt i Grenaa Havn. Ved samme Lejlighed blev Grenaa-Hundested Færgefart's Kontorbygning ogsaa ødelagt. Bygningen blev benyttet af Entreprenør Carlsen.

Haderslev: Kriminalassistent J. E. N. Lindholm, Toftlund, er blevet anholdt af Gestapo. Lindholm har været bortrejst fra Byen et Par Dage efter Ophævelsen af Politiet. Han opgives i alt Fald tidligere at have været Nationalsocialist.

- En ung Dekoratør i "Magasin du Nord", John Christensen, er blevet anholdt paa Gaden af en civilklædt Dansker i tysk Tjeneste. Der blev sat en Revolver i Siden paa ham. John Christensen er hjemmehørende i Svendborg, men har i nogen Tid haft Beskæftigelse i Haderslev.

Faaborg: Natten til Mandag skete der Eksplosioner i to store Støbejernspramme, der var trukket op paa Beddingen. Ved Sprængningen anrettedes ogsaa Skade paa et Par Fiskekuttere. Prammene skulde nu pr. Bane have været transporteret bort.

Næstved: "Dansk Skovindustris Krydsfinerfabrik" har for 4. Gang været ude for Sabotage, og Skaden opgives denne Gang at være større end tidligere.

Helsingør: En Portør fra Jernbanestationen er paa Vej til Girokontoret af to Revolvermænd frarøvet ca. 10.000 Kr.

 

Onsdag den 20. December 1944.

Som omtalt i Morgenbladene er en Mand i Gaar blevet dræbt ud for Bernstorffsvej 162. Der foreligger herom følgende supplerende Oplysninger fra Gentofte Vagtværn: I en Garage ved Ejendommen paa Bernstorffsvej blev to Mænd, som vistnok var i Færd med at fjerne en Bil, overrasket af to andre, som menes at have tilhørt det tyske Politi. Da Vagtværnet senere kom til Stede - tilkaldt af en Nabo - laa den ene af de to førstnævnte saaret paa Jorden, medens den anden blev holdt op af de to sidstankomne. Lidt senere kom det tyske Politi med to Udrykningsvogne, bemandet med tilsammen en Snes Sommerfolk. Den saarede blev nu


510

skudt tre Gange gennem Hovedet, medens den anden førtes bort. Til Vagtværnet sagde Sommerfolkene, at de ikke skulde interessere sig for Sagen, da det drejede sig om et Par Røvere. Den Dræbte blev kørt til Gentofte Amtssygehus. Der fandtes ingen Identifikationspapirer paa ham, og det eneste Spor, der maaske kan lede til Identifikation, er en Vielsesring, som bærer Indgraveringen "Ester".

Endnu en Støjsender ødelagt. Søndag Formiddag kørte en Personbil og en Lastbil op foran en Støjsenderbygning paa Islevbrovej. Vagtmandskabet blev holdt op, og der blev udlagt Bomber i Bygningen. Et Øjeblik efter, at Sabotørerne var kørt bort, sprang Bygningen i Luften. - Det var ogsaa en Søndag Formiddag, Støjsenderen paa Amager blev sendt i Luften.

Luftalarmerne. Luftalarmerne over København i Aftes skyldtes, at nogle Grupper fremmede Maskiner var inde over Kattegat og Køge Bugt, formentlig for at lægge Miner ud.

Drabet ved Charlottenlund Palmehave opklaret. Søndag Aften blev som tidligere omtalt den unge Blikkenslager Jens Emil Olsen dræbt ud for Charlottenlund Palmehave. Det meddeles nu, at en ung Mand har henvendt sig til Tyskerne paa Politigaarden og fortalt, at det var ham, der havde skudt Blikkenslageren, men at det skete i Nødværge. Attentatmanden var i Besiddelse af tysk Waffenschein og er underkastet tysk Retsforfølgning.

Dræbt paa Strandvejen. Grosserer Holger Viktor Petersen, Strandvej 136 A, er Onsdag Morgen blevet skudt ud for Strandvej 211. Han døde paa Stedet, og man har intet Spor af Revolvermændene.

Razzia paa Nørrevold. Natten til Tirsdag foretog det tyske Politi en Razzia i en Ejendom Nørrevold 7. Alt tyder paa, at Eftersøgningen gjaldt Skolebetjent L. Christiansen (Frk. Zahles Skole). Skolebetjenten, der er Formand for Socialdemokratisk Forening i 3. Kreds (Raadhuskredsen), menes imidlertid at være forsvundet sammen med sin Familie, før det tyske Politi kom.

Arresterede. Gestapo har i forrige Uge arresteret Apoteker, mag. scient. N. Chr. Larsen Møller, Randers. Den arresterede er Medlem af Dansk Samling, men iøvrigt vides intet om Aarsagen. Desuden har Værnemagten afhentet Pastor S. G. Jul-Rasmussen, Galten, Frugtavler Fr. Pedersen, Hadsten, Medhjælper Anders Huulgaard, Galten, og Frk. Anna Meldgaard, Østergade 67, Hadsten. Yderligere meddeles, at Gaardejer Rs. Peter Rasmussen, Kirial pr. Grenaa, forleden blev afhentet paa sin Ejendom af tysk Politi. I Sønderborg er i den senere Tid foretaget


511

yderligere følgende Arrestationer: Bødker Jacob Edvard Høj (f. 1896), Slagteriarbejder Charly Jensen (f. 1902), Murersvend Peter Ohlsen (f. 1880), Sadelmagersvend Knud Christian Mikkelsen (f. 1880), Banearbejder Max Bahrt (f. 1922) og Arbejder Anton Warming (f. 1909).

I Haderslev arresterede Gestapo Mandag Aften den ca. 20-aarige Ernst Nielsen, Søn af Trikotagehandler Aksel Nielsen, og den ca. 20-aarige Richard Heisselberg, Gaasekærsgade. Begge de paagældende studerer i København, men var for Tiden hjemme paa Besøg.

Brandvæsen og Vagtværn. Københavns Brandvæsen havde i sidste Vagtdøgn 61 Ambulanceudrykninger. Brandvæsenet paa Frederiksberg og i Gentofte samt de tre Vagtværn har intet særligt at berette fra Natten.

Provinsen.

Aarhus: Tirsdag Aften blev der ringet paa Døren til Amtsraadsmedlem, Konsulent C. P. Lauridsens Gaard i Vejlby. Da Fru Lauridsen lukkede op, blev hun beskudt, og ramtes i den ene Side af Hovedet. Revolvermanden forsvandt. Fru Lauridsen blev forbundet paa Hospitalet, men kunde senere føres til sit Hjem. Nærmere Omstændigheder kendes ikke.

Viborg: Natten til Tirsdag eksploderede en Bombe i et endnu kun halvt opført Beskyttelsesrum foran Urmager Svend Israelsens Forretning. Ved Eksplosionen væltede Beskyttelsesrummets Mur ud paa Fortovet, desuden blev Forretningen ødelagt, men ingen Mennesker kom til Skade.

Kolding: Tirsdag Aften eksploderede en Bombe i en Bil uden for A/S Th. Knudsens Bilforretning i Dalbygade. Bilen blev ødelagt, og der knustes mange Ruder i Nabolaget.

Hillerød: For et Par Uger siden blev ved en Razzia i Hillerød arresteret en Snes Mennesker, der blev indsat i Vestre Fængsel. Derfra blev de onsdag sammen med andre danske Fanger sendt til en Koncentrationslejr ved Hamborg.

Bornholm: Efter hvad Inselkomandanten har meddelt, vil der i nær Fremtid komme 15 tyske uniformerede Gendarmer til øen. De vil blive stillet under den derværende Gestapochefs Ledelse. Samtidig har Kommandanten meddelt, at der tillige vil blive stationeret 2 Baade af det tyske Søpoliti ved Bornholm.

- Den for kort Tid siden arresterede Journalist Kure fra "Bornholms Socialdemokrat" er blevet overført til Vestre Fængsel.

Skibby: Seks maskinpistolbevæbnede Røvere fjernede Tirsdag Morgen Kl. 3 nogle Tromler Benzin fra Garagen hos Rutebilejer Alex Jensen,


512

Skibby. De forsøgte ogsaa at trænge ind i Jensens Lejlighed, men forsvandt, da Rutebilejeren skød paa dem med sit Jagtgevær.

Ingen Jernbanesabotage. Togkontoret har i det sidste Døgn ikke modtaget nye Meldinger om Jernbanesabotage.

 

Torsdag den 21. December 1944.

I Forbindelse med det tyske Sikkerhedspolitis Sprængning af Villaen Chr. Winthers Vej 4, tilhørende den tidl. Gesandt i Ægypten, Minister Arnstedt, kan oplyses, at der den foregaaende Aften var Razzia i Ejendommen. Herunder blev Indehaveren af den ene Lejlighed i Villaen, Civilingeniør Hostrup-Schultz, arresteret. Gesandten beboede ikke selv Villaen for Tiden, hvilket der dog ikke var noget usædvanligt i, eftersom han normalt paa denne Tid af Aaret har Bopæl andetsteds. Villaen blev totalt ødelagt, og det lykkedes kun at bjerge relativt lidt af det kostbare Indbo.

Ildkamp mellem tysk Politi og Danske. Ambulancen hentede i Gaar ved Middagstid en tysk Civilperson, som var blevet saaret i venstre Ben. Det var sket ud for Ejendommen, Amagerbrogade 139. Kort efter blev Ambulancen kaldt til Hveensvej 1, hvor en ukendt Mand var dræbt ved Skud. I Forvejen var en dansk Bil blevet forfulgt ud ad Amagerbrogade af en tysk Bil. Ved Hveensvej gjorde den danske Bil Holdt og begyndte at beskyde den tyske Bil. Under Ildkampen blev en Tysker saaret og en Dansker dræbt. De øvrige Danske flygtede ind i forskellige Ejendomme i Nærheden. Tyskerne rekvirerede Forstærkninger og omringede Komplekset, men de nærmere fortsatte Begivenheder kendes ikke.

Sabotage. I Morges blev Autoværkstedet "Bena", Gl. Køge Landevej 75, sprængt i Luften og ødelagt af Sabotører. Værkstedet bestod af en Træbygning og har iøvrigt tidligere været ude for Sabotage.

Onsdag Aften blev Maskinværkstedet "Rixen", Holmbladsgade 87, ødelagt ved Bombeeksplosion. Der opstod ikke Brand, men Ødelæggelsen var alligevel stor, og mange Ruder i Kvarteret blev knust.

En Eksplosion ved 21-Tiden i Aftes i Nærheden af Emdrupvej-Lyngbyvej Krydset menes at stamme fra Sabotage i en Bil. Der blev ikke rekvireret nogen dansk Udrykning til Stedet.

I Morges ved 7,45-Tiden skaffede en Snes revolverbevæbnede Mænd sig Adgang til Maskinfabrikken "Asra", som drives af Hr. Bohnstedt-Petersens Medarbejder, Driftsleder Erling. Vagterne blev holdt op, og Arbejderne her og i nogle nærliggende Virksomheder sendt bort. To Bomber anbragtes i Maskinfabrikken, hvis Værkstedshal blev ganske ødelagt.


513

Mand dræbt i Bogholder Allé 76. I Morges blev Brandvæsenets Ambulance kaldt ud til Bogholder Allé 76. De tilstedeværende fortalte Ambulancefolkene, at en Mand laa dræbt inde i Ejendommen, men at de ikke skulde gaa derind, da der var udlagt Sprængstof. Da det hævdedes bestemt, at Manden var død, kørte Ambulancen tilbage. Ved 10-Tiden blev der ringet fra det tyske Politi og forlangt en Vogn til at køre den Døde bort. Samtidig opgav man, at Sprængstoffet var fjernet. Der blev saa sendt en Rustvogn ud efter den Afdøde, som kørtes til Nørre Hospital, og derfra senere til Retsmedicinsk Institut. Det er siden blevet opklaret, at den Dræbte var en ca. 20-aarig Sabotagevagt, Høgh-Rasmussen. Nogle Sabotører havde udlagt en Sprængbombe i Ejendommen, men Høgh-Rasmussen rev Lunten af og blev saa skudt. Senere kom Folk fra Sommers Vagtkorps til Stede og tog Affære.

Ti Byvagter holdt fanget. Vagtværnet fik sent i Aftes Meddelelse om, at Kommunens Vagtmand ved Brandvæsenets Byggeplads paa Hjørnet af Vigerslev Allé og Hansstedvej var forsvundet. Der blev saa sendt 4 Mand fra Vagtværnet derud, dels for at se efter den forsvundne Vagtmand og dels for at holde Opsyn med Byggepladsen. Senere blev der sendt fire Mand ud til Afløsning, men da det første Hold ikke vendte tilbage til Mønstringen Kl. 2 om Natten, sendte Vagtværnet yderligere 2 Ordonnanser ud for at eftersøge de forsvundne. Lidt senere blev der ringet til Vagtværnet, at man ikke skulde sende flere Folk ud de to første Timer. Mere blev der ikke sagt. Da Sagen endelig opklaredes, viste det sig, at nogle bevæbnede Mænd havde været paa Stedet, formentlig for at søge efter Benzin, som man troede var opbevaret der, hvilket dog ikke var Tilfældet. Efterhaanden som Byvagterne kom til, blev de holdt op og ført bort, for at Mændene kunde arbejde uforstyrret paa Pladsen. Der skete iøvrigt ikke Byvagterne noget.

Dræbt i Absalonsgade. I Aftes fandtes en Mand liggende død helt inde i den anden Baggaard til Absalonsgade 36. Han var skudt, formentlig ramt ude paa Gaden, men har saa slæbt sig ind i Gaarden eller er blevet slæbt derind. Der fandtes ingen Papirer, som muliggjorde en Identifikation.

Overfaldet af Revolvermand i sit Hjem. I Aftes blev der ringet paa hos Grosserer Permin i Gentofte. Hr. Permin lukkede selv op, da han ventede sin Søn hjem paa dette Tidspunkt. Udenfor stod imidlertid en skummelt udseende Mand, som rodede i Jakkelommen. Grosserer Permin vilde smække Døren i, men i det samme stak den Fremmede Foden imellem. Det lykkedes imidlertid at faa Manden skubbet ned ad Trappen, men i Mellemtiden havde han faaet en Revolver frem og skød efter Hr. Permin, dog uden at ramme. Kuglen gik mod Muren inde bagved i Entreen,


514

men sprang tilbage og ramte Fru Permin, der blev rettere saaret og maatte bringes til Hospitalet. Revolvermanden forsvandt.

Den Dræbte var Schalburgmand. Den 44-aarige Grosserer Holger Viktor Petersen, som i Gaar Morges blev skudt ud for Strandvej 211, var Schalburgmand og havde tidligere optraadt i Uniform. Han har haft en Grøntforretning i Ejendommen Strandvej 136 A, men da Ruderne ved flere Lejligheder blev knust, solgte han Forretningen.

Hentet Duplikatorer i Varedirektoratet. I Tirsdags hentede nogle bevæbnede Mænd 3 Duplikatorer i Varedirektoratet, og i Gaar hentedes et Kartotek for Tildelinger af Benzin og Schwelkoks.

"Hold up" i Billetkontorer. Nogle københavnske Biografer som for Tiden spiller tyske Films, var Lørdag Aften ude for, at Revolvermænd i Billetkontorerne tiltvang sig udleveret Konvolutterne med Navne og Adresser paa de Folk, som havde bestilt Billetter til Filmene. I de fleste Tilfælde blev Konvolutterne udleveret.

Københavns Brandvæsen havde i det sidste Vagtdøgn 76 Ambulanceudrykninger. - Fra Togkontoret er der intet at berette i Dag til Morgen.

Provinsen.

Aalborg: Onsdag Aften trængte 3 bevæbnede Mænd ind til Redaktør P. C. Jacobsen, "Aalborg Amtstidende". Redaktøren sad og talte sammen med Bladets Forretningsfører, Ewald Carlsen, som tidligere har været ansat ved "Horsens Folkeblad". Foretningsfører Carlsen blev dræbt ved Skud, hvorefter Revolvermændene forsvandt. I Byen anser man det for sandsynligt, at det dræbende Skud var tiltænkt Redaktør Jacobsen, som for nylig var kommet hjem fra et Sygehusophold.

Aarhus: Købmand Alfred Jørgensen, Montanagade 58, blev Onsdag Aften, da han var paa Vej hjem fra sin Forretning, overfaldet og frarøvet 400 Kr. i Kontanter. Han blev derefter tvunget med tilbage til Forretningen, hvorfra han maatte udlevere Tobaksrationen. Før Røverne tog Afsked med ham, sagde de, at saafremt Røveriet blev anmeldt inden Kl. 22 samme Aften, vilde Købmanden være en død Mand næste Dag.

- Onsdag Morgen er Smedemester C.F. Gardinos blevet myrdet i sit Hjem af to Mænd, som ankom i en lille graa Bil. Smedemester Gardinos havde forskellige Tillidshverv, var bl. a. Sekretær i "Aarhus Smedelaug" og indtog en fremtrædende Plads inden for N.I.O.G.T.

- En ældre Mand blev Onsdag Formiddag, da han kom ud fra Posthuset paa Frederiksbjerg, ramt af Revolverkugler, som affyredes fra en lille graa Bil, som kom kørende gennem Frederiks Allé. Den Saarede førtes til Kommunehospitalet, men er endnu ikke identificeret.


515

- Da den 47-aarige Journalist ved "Aarhus Amtstidende" Morten Sørensen ved 9-Tiden Onsdag Formiddag gik over Frederiksbjerg Torv, kørte en lille graa Bil op paa Siden af ham. Gennem et Vindue i Bilen blev der fra en Maskinpistol affyret en Salve mod Journalisten, der ramtes af to Skud i Halsen og dræbtes paa Stedet. - Den forleden dræbte stud. jur. Johs. Jørgensen, der mentes at have været meget tyskvenlig, har i sin Tid været løs Medarbejder ved samme Blad, og det siges, at han og Morten Sørensen stod i skarpt Modsætningsforhold til hinanden. Fra anden Side oplyses, at den graa Bil var ledsaget af en Motorcykel, hvis Fører for Passageren i Bilen udpegede Journalisten mellem Trafikanterne paa Gaden. Afdøde havde været ansat ved Aarhus Amtstidende i 25 Aar og havde adskillige Tillidshverv.

Silkeborg: Kriminalbetjent Poul Nørregaard er død i Tyskland, ca. 35 Aar gammel. For 4 Aar siden blev Nørregaard forflyttet fra København til Silkeborg.

Esbjerg: Ved Gjesingbro paakørte en OT-Lastvogn Tirsdag Eftermiddag en Deling tyske Soldater. Ti af Soldaterne blev kørt ned og seks maatte føres paa Hospitalet, ret alvorligt kvæstede. I den Uro, der opstod som Følge af Paakørslen, løsnede flere af Soldaterne Skud, hvorved tre Soldater ramtes.

Sønderborg: Overgendarm Th. E. Jessen er den 1. December død i Tyskland. Han var født i 1898 og havde været i Gendarmeriets Tjeneste siden 1919.

Odense: Pastor Ejler Johannes Poulsen, Kingokirken, er Natten til Onsdag blevet anholdt af det tyske Politi.

- Politibetjent Arne Harald Petersen er den 15. November død i Tyskland, 48 Aar gammel.

- Odense største og nyeste Kommuneskole, Korsløkkeskolen, er blevet beslaglagt.

Holbæk: Cand. pharm. Tørring, "Elefantapoteket", er arresteret af Gestapo.

Frederikssund: Nogle pistolbevæbnede Mænd tømte Natten til Onsdag Benzintanken ved Skoven Brugsforening for 300 Liter.

Gilleleje: Tre Fiskere og Konditor Erik Friis er arresteret, sigtet for at have hjulpet Konditorens Broder illegalt til Sverige.

 

Fredag den 22. December 1944.

I Gaar, 3 Dage før Jul, blev 130-140 danske Fanger ført fra Frøslev-Lejren sydpaa.


516

Sabotage mod Uniforms-Skrædderi paa Nørregade. I Gaar Eftermiddags trængte fire Mænd med Maskinpistoler ind paa Fa. Scheuer & Mørchs Systuer, Nørregade 7, hvor der tidligere er syet Politi-Uniformer, men i de tre sidste Maaneder fremstillet Sommer- og Schalburg-Uniformer. Virksomheden beskæftiger ca. 70 Damer, som beordredes til at forsvinde; de fik dog Lejlighed til at medtage deres personlige Ejendele. Mændene slæbte en Del Stoffer ud paa Gulvet og overhældte det med Benzin, hvorefter de stak Ild paa Værkstedet og forsvandt. Det var meget vanskeligt far Brandvæsenet at arbejde paa Stedet, da Benzinantændelsen nu og da gav Anledning til Smaaeksplosioner. Brandfolkenes Bestræbelser maatte derfor hovedsagelig indskrænkes til at hindre Ilden i at brede sig til Nabolokalerne. Firmaets Systue blev aldeles ødelagt.

Atter Sabotage i Maskinfabriken "Rixen". I Morges var Maskinfabriken "Rixen", Holmbladsgade 87, udsat for en ny Sabotage, hvorved Resten af Virksomheden blev ødelagt. Firmaet, der er Underleverandør af Varer til Tyskland, beskæftigede indtil i Gaar 60 Mand.

Luftalarmerne i Aftes. De tre Luftalarmer i Aftes var foranlediget af Overflyvninger i stor Stil. Der var Indflyvning af Grupper paa op til 70-80 Maskiner, og til visse Tidspunkter menes der at have været flere Hundrede Maskiner over Landet. Det fremgik ikke af Rapporterne ude fra Landet, hvilke Ruter Maskinerne havde, og der synes ikke at have været Tale om regelret Overflyvning paa Vej til og fra Tyskland, men man antager, at navnlig Farvandet mellem Jylland og Sverige har været Maalet. Bornholm havde Forvarsel paa et vist Tidspunkt. Der er ikke fra noget Sted meldt noget om Skader, Nedstyrtninger eller lignende. Det svenske Luftværn paa Kysten over far Helsingør traadte i Aktion.

Drab. I Gaar Midags ved 12-Tiden blev en ukendt Mand dræbt ud for Ejendommen Frederikssundsvej 282. Der kom straks Sommerfolk til Stede og slæbte den Dræbte ind i en Port. Senere bragte de ham selv bort. Ingen danske Myndigheder blev tilkaldt i Anledning af Episoden.

Torsdag Aften blev en ukendt Mand skudt ud for Kapelvej 15. I dette Tilfælde blev der rekvireret en dansk Ambulance til at køre den Dræbte til Retsmedicinsk Institut.

Sabotage mod Maskinfabriken "Magneto". I Aftes indtraf to kraftige Eksplosioner paa Maskinfabriken "Magneto", Jagtvej 157, men hverken Brandvæsenet eller Redningskorpset blev tilkaldt.

Episoden i Bogholder Allé 76. I Ejendommen Bogholder Allé 76, hvor en ung Sabotagevagt, Høgh-Rasmussen i Gaar blev dræbt, findes en Maskinfabrik, og det var den, Sabotageforsøget blev rettet imod. Fabrikens Indehaver er den dræbte unge Mands Fader, Ingeniør Høgh-Rasmussen.


517

Vagtposterne satte sig iøvrigt til Modværge, og det kom herunder til Ildkamp. Sabotørerne flygtede i en Bil.

Overlæge hentet af Gestapo. I Gaar ved Middagstid indfandt Gestapo sig paa Overlæge, Dr. med. Tage Christiansens Bopæl, Bernstorffsvej 108. Det berettes, at Overlægen blev taget med af det tyske Politi.

Episode ved Vesterport. I Aftes ved 23,30-Tiden blev Brandvæsenets Ambulance kaldt til Vesterport, hvor en Mand ved Navn E. Jacobsen, Vesterbrogade 122, var blevet skudt i højre Laar. Han blev ført til Lazarettet paa Nyelandsvej.

Brandvæsen og Vagtværn. Københavns Brandvæsen havde i sidste Vagtdøgn 82 Ambulanceudrykninger. - Vagtværnene og Brandvæsenet paa Frederiksberg og i Gentofte har intet særligt at berette fra Natten.

Mystik paa Buddinge Station. I Aftes blev det sidste Tog paa Slangerupbanen standset i Nærheden af Buddinge Station af to Mand, som meddelte, at der var lagt Bomber i to Tankvogne paa Stationspladsen. I Nat ved 3-Tiden blev Stationsforstanderen vækket af to revolverbevæbnede Mænd, som sagde, at Stationen vilde blive sprængt i Luften. Dette skete dog ikke. En tysk Sprængningskommando har rangeret de to Tankvogne bort. Ved en telefonisk Forespørgsel i Formiddags meddeltes paa Stationen, at der ikke er sket noget.

Provinsen.

Aalborg: I forrige Uge er der yderligere arresteret 26 Mennesker i Aalborg Amt. Blandt de arresterede er Trikotagehandler Carl Alfred Christensen, Hadsund, (amerikansk Statsborger), Sagførerfuldmægtig, cand. jur. Jørgen Erik Svenstrup Petersen, Hadsund, stud. pharm. Helge Richard Ott, Hadsund, og Handelsmedhjælper Agner Hæsum Svendsen, Arden. I samme Uge er der transporteret 19 Personer fra den derværende Arrest til Frøslev-Lejren. En derværende Repræsentant fra Røde Kors har faaet Lov til Juleaften at besøge samtlige arresterede, der befinder sig i tysk Fængsel i Aalborg. Han maa medbringe en Pakke til hver enkelt indeholdende Madvarer, Tobak og Konfekt.

Horsens: Natten til i Gaar anrettedes ved to Bombeeksplosioner store Ødelæggelser paa Søndergade. Kort før Eksplosionerne skete, kørte en lille gul Bil ind i Byen sydfra, og straks efter den havde forladt Byen, hørtes Eksplosionerne. Den ene Bombe var anbragt paa Trappen til Schous Sæbehus, der blev meget medtaget, og forskellige Forretninger, der har til Huse i samme Ejendom, fik alle Ruderne knust. Husets eneste Beboer, Ejendommens Indehaverske, Frk. Marie Nielsen, fik et Chok. Den anden Bombe var placeret i Gangen til Ejendommen, Søndergade 27


518

mellem Bagermester Zeuners Forretning og Johanne Andersens Sygeplejeforretning. Begge Forretninger er totalt ødelagt. I Sygeplejeforretningen udbrød en Brand, som det dog lykkedes at faa slukket i Løbet af en Times Tid. Et Betonloft hindrede Flammerne i at brede sig. Ved Eksplosionerne knustes i Hundredevis af Ruder paa Strøget, bl. a. i Raadhuset, Jørgensens Hotel, Horsens Bank og Handelsbanken. Ingen Mennesker kom til Skade. - Det nøjagtige Tidspunkt for Eksplosionerne var Kl. 2,30.

Vejle: Torsdag Morgen Kl. 4,15 indtraf en meget kraftig Eksplosion i Ejendommen, Fredericiagade 3. Bomben menes at have været anbragt i Vejle Møbelfabriks Lokaler i Ejendommen, hvor der tillige er Købmandsforretning, Fiskeforretning og fire Beboelseslejligheder. Købmandsforretningens Lager af Julevarer brændte eller blev ødelagt paa anden Maade, ligesom Beboelseslejlighederne blev fuldkommen raseret. Lejlighederne beboedes af Kolonialhandler, Enkefru Uldall-Jensen, Fiskehandler Andersen, Snedkermester S. E. Nielsen og Overpostassistent Jensen. De tre førstnævnte fik reddet en Del af deres Indbo, men Overpostassistenten mistede alt. Af selve Fabriksbygningen, der var paa to Etager, er intetsomhelst tilbage, og det kan næppe betale sig at reparere Sidebygningen og Forhuset, der er haardt medtaget baade af Eksplosionen og af Ilden. Den samlede Skade andrager mellem 150.000 og 200.000 Kroner. Ejendommen ejes af Repræsentant Sofus Jensen, Stampesvej 5. Snedkeriet, der beskæftigede 7 Mand, var forpagtet af Snedkermester F. E. Nielsen. Benzinstationen, Fredericiagade 1, blev ligeledes beskadiget ved Eksplosionen. Desuden er et Par Garager bag ved Tankstationen beskadiget, og et stort Antal Ruder i Omegnen er knust.

Horsens: To maskerede, revolverbevæbnede Mænd trængte Torsdag Morgen Kl. 9,30 ind paa Stadsingeniørens Kontor og tiltvang sig udleveret Planerne over "Bygholm Parkhotel" og den nye Statsskole, som begge er beslaglagt af Tyskerne.

Nykøbing Mors: Sent Onsdag Aften fik Vognmand Poul Jensen, Erslev paa Mors, Besøg af 6 revolverbevæbnede, maskerede Mænd. Beboerne blev ført hen i et nærliggende Hus, hvor de blev holdt under Bevogtning. Mændene anbragte derefter Bomber i Vognmændene Poul Jensens og Axel Jensens Garager, og lidt efter hørtes tre kraftige Eksplosioner, hvorved to Lastbiler blev delvis ødelagt. Den ene af Garagerne blev helt ødelagt, og Poul Jensens Hus blev stærkt beskadiget, og en Del Ruder i de omliggende Ejendomme knustes.

Kolding: Onsdag Aften blev to store Kølevogne, tilhørende Vognmand P. C. Terling, ødelagt ved Bombeeksplosion i Garagerne.

Tønder: Kontorelev Kaj Pedersen, Rends, som arresteredes den 27. November, er blevet løsladt den 14. December.


519

Odense: Foruden de i Gaar omtalte Beslaglæggelser meddeles, at yderligere Overgades Skole samt Snapindgaarden er beslaglagt. Desuden skal Fyns Forum holdes i Beredskab. Odense kommunale Skolevæsen raader herefter kun over fire Skoler, og to af disse er endda delvis taget i Brug som Husvildebarakker. Undervisningsforholdene vil efter Nytaar blive yderst vanskelige.

Svendborg: Under Filmsforestillingen i Svendborg Bio Onsdag Aften trængte tre revolverbevæbnede Mænd ind i Operatørrummet. De fjernede to Spoler med en Del af den tyske Film, der spilledes, men lovede senere at levere Spolerne tilbage. Dernæst satte de en Grammofon i Gang og rullede en engelsk Krigsfi1m. Nogle tyske Soldater, der overværede Forestillingen, forsøgte uden Resultat at forfølge Revolvermændene.

Roskilde: Tirsdag Aften efter den dobbelte Luftalarm tog en Deling Schalburg- og Gestapomænd afsted fra Roskilde mod Lindenborgkanten, hvor de var paa Eftersøgningsarbejde hele Natten samt om Onsdagen. Der blev foretaget en Del Husundersøgelser paa Egnen, men intet fundet.

 

Lørdag den 23. December 1944.

I Anledning af Julen er 50 Politimænd og 40 civile internerede blevet løsladt fra Frøslev-Lejren. Fra det tyske Fængsel i Odense er løsladt 4 Fanger, fra Kolding 5, Esbjerg 1 og fra Vestre Fængsels tyske Afdeling 75.

Karen Aabyes Villa sprængt i Luften. Forfatterinden Karen Aabyes Villa, "Kisum Bakke", Højgaard Allé i Bagsværd, blev i Gaar Middags sprængt i Luften, utvivlsomt af det tyske Politi. Karen Aabye var ikke hjemme.

Fundet dræbt. I Torsdags blev en Mand fundet dræbt ud for Vejlesøvej 8 i Holte. Mandens Legitimationskort lød paa Arbejdsmand Hans R. Christensen Lind, Møllegade 5, København, 24 Aar gammel.

Til Retsmedicinsk Institut er indbragt Liget af en Politibetjent. Han havde sit Politiskilt paa sig, men de nærmere Enkeltheder kendes ikke.

Efterspil fra mislykket Sabotageforsøg. Den i Morgenbladene i Dag omtalte Leo Jerrick, som Fredag Eftermiddag blev saaret ved Skud i Bogholder Allé, var Marinevægter og tilknyttet Vagten i Høgh-Rasmussens Maskinfabrik, Bogholder Allé 76, hvor et Sabotageforsøg forleden mislykkedes, og hvor en Søn af Indehaveren blev skudt, da han skar Lunterne til Bomberne over.

Sabotagen paa Wegame. Ud over Morgenbladenes Meddelelse om Sabotage paa Fabrikken Wegame kan oplyses, at en tysk Vogn blev øde-


520

lagt ved Eksplosion, og at en tysk Sprængningskommando fandt en ueksploderet Bombe i en anden Vogn.

Razzia i Morges. Mellem Kl. 8 og 9 foretog det tyske Politi en Razzia paa Vesterbrogade mellem Platanvej og Kingosgade. Det var dog væsentligst Cyklisterne, man interesserede sig for, og de blev alle standsede for at vise Legitimationskort. Saavidt vides blev ingen anholdt.

3-4 Politibetjente arresterede. Et Hold fra Sommerkorpset overraskede under en Razzia i Onsdags 3-4 Politibetjente, der alle blev anholdt. Korpset eftersøgte en Mand, der sigtedes for i en Embedsstilling at have udstedt falske Papirer.

Sommermand saaret sig selv. I Nat blev der ringet til Brandvæsenet fra en Sommermand, Kaj Østerberg, der har været Kantinechef i Hobro, men som for Tiden bor i Badstuestræde. Det var herfra, han ringede, og han bad Ambulancen komme i Anledning af en Abort. Brandfolkene svarede efter deres Instruks, at de ikke maatte rykke ud i et saadant Tilfælde, med mindre der fulgte en Læge med. Hr. Østerberg truede Brandvæsenet ret kraftigt og sagde bl. a., "at han nok skulde faa ordnet den Rede". Det lykkedes ved Brandvæsenets Medvirken at faa rekvireret Lægevagten og en Ambulance. Sommermanden og en Kammerat insisterede paa selv at bære Baaren ned fra 2. Sal. Ved en uforsigtig Manøvre greb Haandtaget fat i Østerbergs Revolver, som gik af og ramte ham i Skridtet, saa Ambulancen maatte tage ham med paa Hospitalet.

Omtalt som "Situationsbisse". Gentofte Vagtværn modtog i Gaar Anmeldelse om en Episode, som fandt Sted den 16. December om Formiddagen hos Grosserer Hammerbak, Almindingen 60 i Søborg. Fire revolverbevæbnede Mænd var kommet ind paa hans Kontor og havde holdt det tilstedeværende Personale op og gennemsøgt Skrivebordene. Revolvermændene sagde, at de kom fra Holger Danske, og at Hr. Hammerbak var en "Situationsbisse", der udnyttede fattige Folk. Da Revolvermændene øjensynlig udelukkende ønskede at tale med Hr. Hammerbak, og denne ikke var til Stede, trak de sig tilbage, iøvrigt uden at medtage noget.

Forfulgt paa Sporvogn. I Gaar blev Lærer Jæger, der bor paa Frederiksberg, men som er ansat ved Rødovre Skolevæsen, truet paa Raadhuspladsen af to revolverbevæbnede Mænd. Han slap imidlertid fra dem op paa en Sporvogn, men de fulgte efter og fortsatte med at true ham under Kørslen ud ad Gl. Kongevej, og ved Allégadekrydset sagde de til ham, at han maatte staa ud ved Hospitalsvej, det næste Stoppested, ellers vilde han blive skudt. Han stod ud og flygtede, uden at der dog blev skudt efter ham, ind paa den nærliggende Brandstation ved Howitz-


521

vej, hvor han kom i Sikkerhed. Lærer Jæger var ret stærkt medtaget af Skrækken og maatte køres hjem i Ambulance. Han mener, at de to Mænd har været Røvere, da der ikke kan være Tale om politisk Motiv af den ene eller den anden Art.

Byvagt frarøvet sin Mundering. Natten til Fredag blev en Mand fra Københavns Vagtværn holdt op af to Revolvermænd paa Hjørnet af Slotsgade og Blaagaardsgade. De fratog ham Hue, Kappe og Stav, men hvad der laa i Kappens Lommer, afleveredes, deriblandt ogsaa nogle Penge. Det har saaledes kun været Munderingen, Revolvermændene var interesseret i.

"Hold-up" i Varedirektoratet. I Varedirektoratets Afdeling i Møntergade 2 fjernede nogle Revolvermænd i Torsdags de til Skattevæsenet udarbejdede Lister over Personalets Indtægter.

Episode paa Østerport Station. Kl. 16,37 i Gaar faldt et Skud paa Østerport Station. En Mand paa Vej ind i Ventesalen blev beskudt af en anden, der opholdt sig i Hallen. Han blev ikke ramt, og i Forvirringen forsvandt begge.

Skibsundersøgelse. Da Det Forenedes Fragtbaade forleden skulde afgaa til Oslo, blev de efter at have forladt Kajen kaldt tilbage. Det tyske Politi gik om Bord og foretog en nøje Undersøgelse; paa hvert af Skibene blev der foretaget 2-3 Anholdelser.

Drabet paa Kapelvej. Som omtalt i Gaar blev en ung Mand dræbt paa Kapelvej ud for Nr. 78. Det var et Bud, Egon Mortensen, Jægersborggade 3, 3. Sal. Han kom kørende paa en trehjulet Cykle med en Dreng paa Ladet. Drengen har iøvrigt ikke kunnet give anden Oplysning end Budets Navn og Bopæl.

Film fjernet. Ved 22,30-Tiden blev den tyske Film "De tre gode Venner" fjernet fra "Windsor Bio" af 3-4 revolverbevæbnede Mænd. De indfandt sig umiddelbart efter den sidste Forestilling.

Københavns Brandvæsen havde i det sidste Vagtdøgn 76 Ambulanceudrykninger. Fra Vagtværnene foreligger intet særligt, heller ikke Togkontoret har noget at berette.

Provinsen.

Reservebetjent, tidl. Glarmester Helge Petersen (f. 8. Februar 1918), som sidst gjorde Tjeneste i Stubbekøbing, er død i Tyskland. Dødsaarsagen angives at have været Bughindebetændelse. Endvidere er Politibetjent P. R. Rasmussen, Randers, Søn af Tilskærer Rasmussen og Hustru, Rønde, død i Tyskland. Endelig har Slagter Martinus Petersen og


522

Hustru, Grindsted (Vejle Amt), faaet Meddelelse om, at deres Søn, Politibetjent Egil Krogh Petersen (født 21. November 1920), er død i Tyskland den 8. December.

Aarhus: Fredag Morgen eksploderede en Bombe ved Flydekranen i Nærheden af "Derby" Maskinfabrik og Isværket. Kranen blev en Del beskadiget, men ellers skete intet.

Kolding: Torsdag Aften sprang to Bomber i en Fiskebil, tilhørende Vognmand Jens Knudsen, Esbjerg. Senere paa Aftenen eksploderede ogsaa to Bomber i en Fiskebil, hvis Ejer var Vognmand P. C. Terling, Kolding. Begge Vogne blev totalt ødelagt.

Vejle: Torsdag Aften indtraf 4 Eksplosioner i Vejle-Vandel-Grindstedbanens Remiser i Vejle. Der var anbragt Bomber paa Banens eneste tre Damplokomotiver, og 2 Cylindre paa den ene Maskine og en Cylinder paa hver af de to andre blev ødelagt. Remisens Glasruder blev knust, og Banens to Motorvogne blev beskadiget. Der udbrød Brand i et Skab med Mandskabets Tøj. Ingen Mennesker kom til Skade. Al Banens Trækkraft er sat ud af Spillet, saa man maa laane et Lokomotiv fra Statsbanerne.

Haderslev: I København anholdt det tyske Politi i Gaar to Sønner af Sognepræst Aaholm i Vojens, Trykker Jørgen Aaholm, 25 Aar, og Elev Poul Aaholm, 22 Aar. Endvidere er i København arresteret Elev i Haderslev Katedralskole, Anker Gram, Søn af Folketingsmand Jørgen Gram. Sønnen forsvandt for et Par Uger siden fra Haderslev efter at have været eftersøgt. Endelig er en ung Mand, G. Egeskjold, Søn af Seminarielærer Egeskjold, Haderslev, blevet arresteret.

Middelfart: En revolverbevæbnet Mand henvendte sig Tirsdag Aften til nogle forbipasserende Gymnasieelever fra Fredericia Gymnasium og spurgte efter Sygekassekasserer Skræppenborg Nielsen. Kassereren blev advaret og undslap gennem et Vindue. Han var blandt de arresterede i Dagene omkring den 29. August i Fjor.

Hillerød: En Personbil og en Tankbil kørte Torsdag ved 15-Tiden op til DDPA's Tank ved Godsbanegaarden i Hillerød, og mens en halv Snes revolverbevæbnede Mænd holdt Vagt, blev der pumpet 4000 Liter Benzin fra Tanken over i Tankvognen, hvorefter begge Biler forsvandt.

 

Onsdag den 27. December 1944.

I Juledagene har det været ret stille i Byen, uden Ubehageligheder af samme voldsomme Karakter som i Dagene forinden. Der foreligger saaledes ingen Meddelelser om Razziaer, Sprængninger eller Arresta-


523

tioner. Alligevel formørkedes Helligdagene af enkelte Mord og et særlig uhyggeligt Overfald.

Juleaftens Dag blev Vagtværnet kaldt til Kafé "International", Toldbodvej 40, hvor man fandt en Kvinde - det viste sig senere at være Indehaversken, Fru Anna Marie Christensen, Herninggade 10 - liggende paa Gulvet med flere dybe Hug i Hovedet. Overfaldet havde fundet Sted i Baglokalet, hvor der laa en større Blodpøl. Derfra var Fruen slæbt ud bag Skænken i Restauranten, hvorfra der igen var Spor til en Kurvestol midt i Lokalet, hvor den Overfaldne laa, da Byvagten kom til Stede. Der var knust en Rude til Kaféen, og herigennem var Voldsmændene kommet ind i Lokalet. Vidner forklarer, at de, efter at have hørt Lyden af splintret Glas, senere saa 3 tyske Marinesoldater komme løbende bort fra Ejendommen. De to løb mod Havnen, den tredie mod Bredgade. Derefter har ingen forladt Kaféen. Den Overfaldne blev bragt til Militærhospitalet. Det viste sig, at hendes Taske var gennemrodet, men iøvrigt vides endnu ikke, om der er stjaalet noget, eller hvad der eventuelt er stjaalet. Fru Christensen, der var meget haardt medtaget, er atter kommet til Bevidsthed og vil sandsynligvis kunne afgive Forklaring. Nogle Minutter efter at Vagtværnet var kommet til Stede, ankom Sommers Vagtkorps, hvorefter Vagtværnets Folk trak sig tilbage.

2. Juledags Aften blev en ca. 20-aarig Mand fundet dræbt af Revolver skud paa Trianglen. Han blev bragt til Rigshospitalet, men det var ikke muligt at fastslaa hans Identitet, da han ingen Legitimationspapirer havde paa sig.

Samme Eftermiddag blev en ung Mand, Helge Sødring, Enghavevej 245 (menes at være Schalburgmand), skudt paa Hjørnet af Enghavevej og P. Sabroes Gade. Sødring kom gaaende med civil Frakke over Uniformen, da en ung Mand kom op paa Siden af ham og skød ham gennem Hovedet. Han blev bragt til Lazarettet paa Nyelandsvej, men var død ved Ankomsten. Endnu før den unge Mand, som havde affyret det dræbende Skud, var kommet bort, kom et Hold Sommerfolk til Stede. Den unge Mand sprang ind i en nærliggende Ejendom, og der blev skudt fra begge Sider. Det endte med, at Sommerfolkene trak sig bort, og den unge Mand forsvandt.

Arbejdsmand Erik Hansen, Augustavej 91, Herlev, blev Natten til 2. Juledag saaret i højre Skulder ud for Grundtvigs Hus, antagelig fordi han undlod at standse efter Tilraab. Den saarede Arbejdsmand blev indlagt paa Feltlazarettet paa Nyelandsvej.

1. Juledags Aften blev Brandvæsenets Ambulance kaldt til "Rossini"s Selskabslokaler i Valby, hvor Musiker Gunnar Rasmussen, Guldbergsgade 41, St., var blevet ramt i Ryggen af et Skud. Der var opstaaet Uro


524

i Lokalerne, hvorfor en Gæst havde tilkaldt Tyskerne. Straks efter Ankomsten affyrede Tyskerne et Par Skud, og et af disse Skud ramte Musiker Rasmussen.

Sabotage paa Statsbanernes Centralværksted. 2. Juledags Aften opstod der paa Statsbanernes Centralværksted Ild i en stor Personvogn med Jerngitter for Vinduerne, som var indrettet til Fangetransport. Vognens Karosseri blev ødelagt af Ilden, som menes opstaaet ved Sabotage.

Københavns Brandvæsen havde i Vagtdøgnet, som udløb Kl. 8 i Morges, 69 Ambulanceudrykninger. Fra Gentofte og Frederiksberg er der intet at berette.

Mislykket "hold-up"-Forsøg paa Fagforeningskontor. Til Frederiksberg Vagtværn er indgaaet Anmeldelse om, at der den 21. December KL. 18,10 har fundet et "hold-up" Sted paa Støberi-, Special- og Maskinarbejderforbundets Kontor, Pileallé [i. e. Pile Allé] 27 (Formand Viggo Larsen). To revolverbevæbnede Mænd indfandt sig ved Forbundets Kasse og forlangte denne udleveret under Trusel med Revolvere. Kassererassistent Ejnar Sørensen, som troede, der var Tale om en Spøg, bad de to Mænd "skrubbe af". I det samme affyrede den ene af dem et Skud. Ejnar Sørensen dukkede hurtigt ned bag Skranken og trykkede paa Alarmklokken. Røverne blev herved saa forskrækket, at de flygtede. Det er oplyst, at Manden, som skød, var ca. 162 cm høj, havde mørkt Haar og var maskeret. De havde begge viklet Tørklæder for Underansigtet. Kassererassistenten mener at være i Stand til at genkende Manden, som skød.

Mælkeassistent holdt op. Da Mælkeassistent Børge Nielsen forleden kom ud fra Kaffebaren, Ellegaardsvej 88 i Gentofte, hvor han netop havde afleveret Varer, blev han holdt op af et Par Mænd, som sagde: "Hit med Skillingerne". Han maatte udlevere Tasken, som indeholdt ca. 800 Kr. samt en Del Regnskaber.

Provinsen.

Kolding: Torsdag Aften skete tre Bombeeksplosioner, som foraarsagede Skader til henved 2 Mill. Kr. Den første Eksplosion indtraf i Andelssvineslagteriets Pølsekogeri paa Havnen, den næste i Fællesforeningens store Nybygning i Klosterstræde, hvor Manufakturafdelingen og Kontorerne har tilhuse. Den store Bygning var hurtigt omspændt af Flammer. Under Branden knækkede en af Brandvæsenets Stiger, og Underassistent Schmidt, Dalbygade, styrtede ned fra 6 m Højde, men saaredes dog ikke mere, end at han selv kunde gaa hjem. Kort forinden Bombeeksplosionen var Brandvæsenet blevet underrettet om, hvad der


525

vilde ske. Det var Nattevagten paa F. D. B., som alarmerede Brandvæsenet. Han var blevet holdt op af tre revolverbevæbnede Mænd, som tvang ham til at lukke sig ind i Bygningen, hvor de anbragte Bomberne. Saa snart de havde fjernet sig, slog Nattevagten Alarm. I Løbet af Natten nedbrændte den 3-Etages Bygning til Grunden, men endnu inden Brandvæsenet var naaet særlig langt frem med Slukningsarbejdet, hørtes den tredie Eksplosion. Den skete ud for "Engelsk Beklædningsmagasin", hvis Indehaver er Købmand Holger Kellstrup. Magasinet blev fuldstændig raseret, og desuden knustes adskillige Ruder i Forretningerne i Østergade og i de tilstødende Gader. Skaden vilde være blevet endnu større, hvis ikke adskillige Forretninger i den sidste Tid havde faaet sat Skodder for Vinduerne.

Horsens: Om Eksplosionerne i Horsens Søndergade Natten til Torsdag kan yderligere oplyses, at der opstod Glasskade paa ca. 100.000 Kr. Man havde bemærket en lille gul Bil køre ind i Byen, kort før Eksplosionen hørtes, og kort efter Eksplosionen paany forlade Byen i Retning af Vejle. Umiddelbart efter Eksplosionerne kom ca. 50 SS-Officerer til Stede fra "Jørgensens Hotel" med Pistoler i Hænderne og forlangte, at Brandvæsenet skulde indstille Slukningsarbejdet. Brandvæsenet har over for den tyske Kommandant i Horsens nedlagt Protest.

Aarhus: Juleaftens Dag arresterede det tyske Politi Pastor Ry, Riisskov, Læge Kirketerp, Marselisborg Hospital, og Journalist Remmer Hansen jun.s Frue. Hendes Mand var ikke til Stede, hvorfor hun blev taget i Stedet for; hun blev dog løsladt Dagen efter.

Odense: Da Publikum 1. Juledag om Aftenen forlod Fyns Forum efter et Boksestævne, kom det til Skudveksling uden for Bygningen. Ved denne Lejlighed saaredes den i Dagspressen omtalte Grosserer Larsen, der hævdes tidligere at have været Medlem af Frikorps Danmark.

Holbæk: Fra "Grandteatret" fjernedes efter Forestillingen 2. Juledag "Münchhausen-Filmen" og fra "Kinoteatret" "Drømmesøen".

 

Torsdag den 28. December 1944.

Lørdag Aften indtraf en mystisk Episode paa Raadhusannekset "Bernstorffshus". En Mand havde henvendt sig ved Porten og spurgt efter "Portner Jensen", men faaet den Besked, at der ikke var nogen her af det Navn. "Saa er det nok henne i Nr. 19," blev der svaret, hvorefter Manden forsvandt. Lidt senere blev en Rude i Porten til "Bernstorffshus" slaaet ind, og gennem den ituslaaede Rude blev der stukket en Revolver ind, og Vagten fik Besked om at lukke op. Da dette var sket, kom 3-4 maskerede, revolverbevæbnede Mænd ind og gennede Vagten tilbage i et


526

lille Vagtlokale, forlangte og fik udleveret Nøglerne til Huset. Fem Minutter senere kom Mændene tilbage, og idet de meddelte, at "nu er den Sag ordnet", forsvandt de. Raadhusforvalteren, som straks blev tilkaldt, foretog sammen med Raadhusbetjentene en hurtig Gennemgang af Lokalerne, først og fremmest for at konstatere, om der var udlagt Bomber. Da man ikke fandt noget mistænkeligt, blev der ikke foretaget noget yderligere før den næste Dag, da Direktør N. P. Nielsen blev tilkaldt, og en ny Undersøgelse foretaget, ligeledes uden noget Resultat. Man afventede saa den første Arbejdsdag efter Helligdagene. Det blev da med Sikkerhed konstateret, at ingen af de ansatte paa Kontorerne savnede noget i deres Skuffer eller paa Bordene, ligesom det ogsaa konstateredes, at alle Kontormaskiner var til Stede. Man har herefter opgivet at finde ud af den dybere Hensigt med dette dramatiske Besøg.

Overfaldet i Kafé "International". Den overfaldne Indehaverske af Kafé "International", Toldbodvej 40, Fru Anna Marie Christensen, var endnu i Gaar for svag til, at Lægerne kunde tillade, at Fruen blev afhørt. Det eneste, hun hidtil har kunnet fortælle paa Hospitalet, er, at hun har Erindring om, at hun var i Færd med at tælle nogle Penge, da Overfaldet skete, men hvad der siden er foregaaet, ved hun ikke. Den overfaldne Dame er ca. 70 Aar og har faaet 4-5 Kraniebrud, et af disse saa alvorligt, at Hjernen er blottet. Fru Christensen er under Behandling af Overlæge Busch.

Lærling dræbt. Ambulancen blev i Morges tilkaldt fra Valby Maskinfabrik i Anledning af, at en Lærling, Ole Nielsen, Hollænderdybet 36, udenfor paa Gaden var blevet skudt af nogle civile. Lærlingen var ramt i Hoved og Bryst og død, da Ambulancen ankom. Begivenheden fandt Sted lidt før Kl. 7.

Razziaer. Et Hold Sommerfolk foretog i Nat en Razzia paa Ceresvej. En af Beboerne tilkaldte Vagtværnet, da der var Skyderi i Kvarteret, men Vagtværnet kunde i dette som i lignende Tilfælde ikke foretage sig noget. Det menes, at man har eftersøgt en Desertør fra et af de frivillige Korps.

Det tyske Politi standsede i Gaar enkelte Sygetransporter paa Gaden og foretog Undersøgelser af Ambulancerne. En bestemt Sygevogn blev tilmed undersøgt hele to Gange paa Vejen til Hospitalet.

I Lørdags foretog nogle Sommerfolk en Razzia paa Købmagergade omkring "Messen", hvor de forfulgte to unge Mennesker, som formentlig har været eftersøgt for illegalt Arbejde. Efter en hidsig Jagt blev de to unge Mennesker fanget og ført bort som anholdte. Øjenvidner beretter, at de fangne blev behandlet meget haardhændet.


527

Saaret sig selv. I Ejendommen Ryesgade 40 hentede Brandvæsenets Ambulance i Gaar en 15-aarig Schalhurgmand, Carl Emil Nielsen, Blegdamsvej 25. Han havde skudt sig selv i Laaret, formentlig ved et Vaadeskud.

I et lignende Tilfælde havde en anden ung Mand, vistnok et Medlem af "Hipo" (det tyske Hjælpepoliti), skudt sig i Foden. En "Hipo"-mand ringede til Brandvæsenet fra Restaurant "Kit-Kat", men da Ambulancen kom til Stede, var den Saarede allerede borte.

Portner paa "Torotor" saaret. Portner Jens Peter Davidsen paa Fabriken "Torotor" i Ordrup blev i Gaar saaret ved et Skud i Armen. Episoden, hvis nærmere Enkeltheder iøvrigt ikke kendes, fandt Sted ved 7-Tiden om Morgenen. Der har iøvrigt tidligere været Sabotage mod "Torotor", som arbejder for tysk Regning. For kort Tid siden blev saaledes en Lastbil med Varer herfra sprængt i Luften.

Anmeldelser til Vagtværnet. Frederiksberg Vagtværn har i den senere Tid modtaget mange Tyverianmeldelser, blandt de sidste fra Sekretær Agnete Wienholtz, Godthaab Tapet- og Farvehandel, Købmand Harald Hansen, Modehandler Frida Nansen, Vinhandelen "Osborne", Fru E. Bähr, Slagter Robert Crafford og Det konservative Folkeparti. I det sidste Tilfælde (Ceresvej 17) er Kontorets Tobaksbeholdning fjernet, og samtidig er der stjaalet et Radioapparat. Vagtværnet har tillige modtaget en Røverianmeldelse fra Buntmagernes Fagforening. Der er tilstillet Statsadvokaten Rapport om de nævnte Anmeldelser.

Holdt op. Et Bud, Bent Alfred Christensen, Baggegaardsvej 24, har anmeldt til Frederiksberg Vagtværn, at han er blevet holdt op af to revolverbevæbnede Mænd paa Holger Danskes Vej og frarøvet de Penge, han havde paa sig. Budet anslaar Røvernes Alder til ca. 25 Aar. De var begge iført lange Støvler, den ene Skihue og den anden Kasket.

Anholdt. Ingeniør Vesterager Petersen, Helsingør, er blevet afhentet af det tyske Politi.

Provinsen.

Aarhus: Fhv. Skolebestyrer Einar Kirkegaard, Viby, er død den 4. December, 61 Aar gammel. Skolebestyrer Kirkegaard, der er død i tysk Fangenskab, var fra 1920-1934 Leder af "Kirkegaards Realskole" i Aarhus, og gennem en Aarrække redigerede han Bladet "Den danske Realskole".

- I Tyskland er Kriminalassistent Hans Chr. Spangaa død, 33 Aar gammel. Han begyndte i 1936 som Politibetjent i Lemvig og forflyttedes herfra 2 Aar senere til Aarhus, hvor han gjorde Tjeneste som Kriminalbetjent og sidst tillige som Instruktør ved C.B.-Uddannelsen.


528

Aalborg: En ung Mand, Christian Iver Johansen, Fiskersøn fra Asaa, er blevet skudt af en tysk Patrulje, da han ikke standsede paa Ordren herom. Han blev tilmed bange og gav sig til at løbe. Skudene ramte ham i Brystet, og han døde paa Stedet.

- Natten til 2. Juledag eksploderede nogle Bomber i et Garageanlæg, som tilhørte Hønseriejer Sigurd Petersen, Bukhøj pr. Østrup. I og ved Garagerne stod en Lastbil og 3 Personbiler, alle i god Kørestand. De blev ødelagt ved Eksplosionerne, og desuden knustes en Del Ruder i Hønseriejerens Lejlighed.

Hjørring: En lille 6-aarig Dreng, Søn af Husbestyrerinde Vita Poulsen i Aalborg, løb 2. Juledag ind i et afspærret Omraade ved Blokhus, hvor han sammen med Moderen var paa Besøg. Der skete en Eksplosion, og Drengen blev haardt medtaget, men kunde alligevel slæbe sig tilbage. Han blev indlagt paa Kommunehospitalet i Aalborg.

Odense: Da Værftsarbejderne - et Par Hundrede Mennesker - i Gaar Morges var paa Vej til Odense Staalskibsværft, blev de ud for Hedviglundsskoven beskudt. Skibsværftsarbejder H. P. Olsen, Skibhusvej 435, blev ramt i Hovedet og døde siden paa Sygehuset. Der er ikke tilvejebragt Klarhed over, hvem der affyrede Skudene mod Arbejderne.

Helsingør: Kroejer Thomsen, Snekkersten Kro, er død i en tysk Interneringslejr den 4. December. Fru Thomsen modtog Meddelelsen herom lige før Jul.

 

Fredag den 29. December 1944.

Efter særlig Tilladelse har Dansk Røde Kors til Danskere, der hensidder i de tyske Fængsler i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Kolding, Odense samt i Vestre Fængsel i København udleveret en Pakke indeholdende Smør, Ost, Pølse, Æbler, Karameller og Cigaretter. Til hver af de internerede i Frøslevlejren har Dansk Røde Kors sendt en Pakke med Æbler, Karameller og Cigaretter.

Dødsfald i Tyskland. I Tyskland er den 29. November Kaptajn i Artilleriet Carl Aage Ingvardsen, Aarhus, afgaaet ved Døden, 45 Aar gammel. Desuden er Kriminalbetjent Hans Chr. Spangaa, Aarhus, død den 19. December, og Overgendarm Carl P. Grøn, Krusaa, død den 2. December.

Arresterede. Præstegaardsforvalter Laurits Peder Høj-Christensen, Galten ved Randers, er arresteret den 20. December. I Haderslever Studenterne Ernst Nielsen og Richardt Meyer-Heisselberg anholdt kørt [i. e. kort] før Jul. Fra Odense meddeles, at Redningsinspektør Marius Jensen, Kontorchef Aage Andersen, Stationsleder Hansen fra Falck-Stationen i Kerte-


529

minde og Stationsleder Ljungdahl, Rudkøbing, er blevet løsladt kort før Jul. Ogsaa Lektor A. Diemer, Haderslev, er blevet løsladt.

Dræbt. Paa Østergade ud for Illum dræbtes i Lørdags to Mænd, medens en Kvinde saaredes. Det oplyses nu, at de dræbte var den 20-aarige stud. polyt. Otto Raarup samt Gunnar Bruun Jensen, begge fra Odense. Den saarede Kvinde var en Søster til Raarup.

Razzia i "Enghave-Bio". I Aftes blev Billetkontoret i "Enghave-Bio" ringet op fra Politigaarden og underrettet om, at Sabotører vilde forsøge at trænge ind i Biografen. Kort efter - Kl. ca. 20,30 - omringede det tyske Politi Biografen og Café "Engholmen" samt Frederiksholms Selskabslokaler, der ligger lige ved Siden af Biografen. Der hørtes en livlig Skydning, og herunder blev Mælkeassistent Erik Sørensen, Toftegaardsallé [i. e. Toftegaards Allé] 24, saaret af Skud i Hovedet og i højre Ben, da han kom ud fra Café "Engholmen". Han førtes til Lazarettet paa Nyelandsvej.

Luftalarmen. Aarsagen til Luftalarmen i Nat var Indflyvning af et større Antal Maskiner. De kom nordfra ned over Kattegat og drejede af mod Vest.

Falsk Bekendtgørelse udsendt. I Gaar Eftermiddags udsendte Ministeriernes Pressesekretariat gennem Ritzaus Bureau følgende fortrolige Meddelelse til Bladene: - Statens Annonce- og Reklamebureau er blevet gjort opmærksom paa, at nogle jydske Blade i et Brev, poststemplet Aarhus, har faaet tilsendt et Annoncemanuskript om en Aftale mellem Danmarks Nationalbank, Handels-, Finans- og Indenrigsministeriet paa den ene Side og de kompetente tyske Myndigheder paa den anden om Arbejdsforhold.

Statens Annonce- og Reklamebureau, som foregives at have udsendt Manuskriptet, og Indenrigsministeriet, som forgives at have undertegnet det, saavel som de øvrige i Manuskriptet nævnte Ministerier kender intet til nogen saadan Annonce, og Bladene advares derfor mod at benytte Manuskriptet.

Bekendtgørelsen, som iøvrigt allerede er blevet trykt i adskillige jydske Blade, havde følgende Ordlyd:

"Vedrørende Arbejder for tysk Regning i Danmark!

Paa Foranledning af Danmarks Nationalbank er der mellem Repræsentanter for Finansministeriet, Handelsministeriet, Arbejdsministeriet og Indenrigsministeriet paa den ene Side og de kompetente tyske Myndigheder i Danmark paa den anden Side sluttet Overenskomst om visse Nyordninger vedrørende Arbejder for tysk Regning i Danmark. Formaalet er Forenkling af Administrationen og Simplificering af Arbejdernes Udførelse. Det er herefter bestemt: 1) Alle danske Arbejds- og Løn-


530

aftaler gælder ogsaa for Arbejder for tyske Myndigheder, dog saaledes at Tillæg for Arbejder af særlig Karakter kan ydes. Alle Særaftaler annulleres med øjeblikkelig Virkning. 2) Alle Henvendelser om Arbejde skal ske gennem den paagældende Fagforening eller Erhvervsorganisation (f. Eks. Arbejdsgiverforeningen). Personer eller Virksomheder, staaende uden for Organisationen, skal foretage Henvendelse til nærmeste tyske Arbejdsanvisningskontor. 3) Virksomheder, som efter den 9. April 1940 væsentlig har ændret Produktionen eller Arbejdsydelse for tysk Regning, er ikke berettiget til at fortsætte dermed, men Dispensationer kan gives ved omgaaende Ansøgning, der i Landdistrikterne stiles til Amtmanden, i Købstæderne til Borgmesteren. Saadanne Virksomheder skal dog overholde de gængse Arbejdsbetingelser. 4) Virksomheder, oprettet efter den 9. April 1940, med det særlige Formaal at udføre Arbejder eller Leverancer for Besættelsesmagten eller Organisation Todt, er ligeledes ikke berettiget til at fortsætte hermed, men kan i visse Tilfælde opnaa Dispensation ved Henvendelse til ovennævnte Myndigheder. Hensigten med Paragrafferne 3 og 4 er i videst muligt Omfang at fordele Arbejder for tysk Regning mellem bestaaende Virksomheder i respektive Brancher. 5) For Kørsel for tysk Regning er bestemt, at denne fortrinsvis skal udføres af organiserede Transportvirksomheder (Vognmænd, Bilejere o. l.) til de af de paagældende Organisationer fastsatte Tariffer, resp. Maksimalpriser. Tillæg kan ydes for Arbejder af særlig Karakter. For Kørsel paa offentlig Vej skal den almindelige danske Lovgivning overholdes. Ikke-organiserede Personer eller Firmaer, som hidtil har kørt for tysk Regning, vil kunne forvente Dispensation for Kørsel i hidtidigt Omfang ved omgaaende Indsendelse af Ansøgninger til Amtmand eller Borgmester. 6) Disse Bestemmelser træder i Kraft med øjeblikkelig Virkning. Fortjenester i Strid med ovenstaaende vil - uden Hensyn til hafte Omkostninger - ikke kunne forventes udbetalt. Bestemmelserne er af midlertidig Karakter. Planer for en endelig Ordning er under Udarbejdelse og vil snarest, senest den 10. Januar 1945, blive offentliggjort af saavel danske som tyske Myndigheder.

Indenrigsministeriet, den 27. December 1944."

Provinsen.

Odense: Den i Gaar omtalte Episode, hvorunder en Arbejder paa Staalskibsværftet blev dræbt, har givet Anledning til, at Arbejdet indstilledes paa Værftet. Forhandlinger mellem Værnemagten, Borgmester Werner, Fagforeningens Bestyrelse og Værftets Direktion er resulteret i, at Arbejdet fremtidig skal begynde Kl. 9 i Stedet for som hidtil Kl. 7,45. Arbejdet paa Værftet blev herefter genoptaget.

Esbjerg: Kontorist Niels Jensen Bødker spurgte for nogle Dage siden i Agerbæk en tysk Soldat om hans Alder. Soldaten svarede, at han var


531

17 Aar, hvorefter Bødker ønskede ham Glædelig Jul. Soldaten skød derefter Kontorist Bødker, som ramtes i Underlivet og senere er død paa et Hospital i Esbjerg. Fra anden Side oplyses dog, at Skudet blev affyret, fordi Bødker misforstod Soldatens Ordre om at passere Gaden.

Randers: Den ca. 30-aarige Guldberg Christensen, København, er under et Familiebesøg i Randers forsvundet sammen med den 25-aarige Tjener Ahlmann Petersen, Randers. Det er nu oplyst, at der har været Husundersøgelse i Ahlmann Petersens Hjem, og man anser det for sandsynligt, at de to Mænd er blevet arresteret.

Horsens: Under en Gaderazzia 2. Juledag blev 3 unge Mennesker, der var bevæbnede, taget med til Officerskvarteret paa Jørgensens Hotel. Det saa ud, som om Politisoldaterne vidste, paa hvilke Personer de skulde slaa ned.

Skanderborg: Ikke mindre end 50 Ejendomme er blevet beskadiget ved Bombeeksplosionerne. Skaden anslaas til ca. 135.000 Kr. paa Bygningerne alene.

Nørre-Sundby [i. e. Nørresundby]: Vagtmandskabet paa Elektricitetsværket er blevet holdt op. Det menes, Revolvermændene var ude efter Vaaben, men Vagtmandskabet var ikke bevæbnet.

 

Lørdag den 30. December 1944.

I Morges lidt før Kl. 7 blev Valdemar Nielsens Metalvarefabrik, Hjørnet af Thorasvej og Peder Ibsensvej paa Nørrebro, sprængt i Luften af Sabotører. Der lød 3 Eksplosioner, og den ca. 600 Kvadratmeter store Værkstedsbygning blev fuldstændig ødelagt, og der udbrød. Ild enkelte Steder i Ruinerne, men Ilden blev ret hurtigt slukket af Brandvæsenet. Ingen Mennesker kom til Skade. (Fabrikken maa ikke forveksles med Valdemar Nielsens Metalvarefabrik i Valby).

Overlæge arresteret. Overlæge Ove Nielsen, Østbanegade 19, blev Torsdag Aften afhentet af det tyske Politi og ført til PoIitigaarden. Forinden havde der været Razzia paa Nyeborg og Gleerups Klinik paa Tranegaardsvej i Hellerup, hvor Overlægen indlægger Patienter.

Saaret. I Aftes blev Formanden for Menighedsraadet i Hvidovre, Lærer Birktoft, Hvidovregade 5, skudt gennem Hovedet ved Hvidovre Kirke. Han blev i haardt medtaget Tilstand bragt til Militærhospitalet.

Brand i D.N.S.A.P.s Mødelokale. I Nat ved 2-Tiden blev Frederiksberg Brandvæsen kaldt til Smallegade 41, hvor D.N.S.A.P.s Mødelokale paa 1. Sal stod i Brand. Der var hældt Benzin ud paa Træværket, saa Ilden tog godt fat. Lokalet blev fuldstændig raseret.


532

Razzia i Bygningsdirektoratet. Gestapo foretog i Onsdags en Razzia i Bygningsdirektoratet. Der blev anstillet forskellige Undersøgelser i Kontoret, og en af Funktionærerne, Ingeniør Villy Bang, Ved Klostret 2, blev anholdt.

Episoden i Blaagaardsgade. Som omtalt i Morgenbladene blev to Mænd, Svend Nielsen og Børge Sørensen, i Aftes saaret under Skyderi paa Hjørnet af Blaagaardsgade og Baggesensgade. Begge er under Episoden blevet frarøvet deres Penge.

Meddelelsen om Drabet af Smedemester Henning Klee, der dræbtes paa Kronprinsensvej, kan suppleres med, at Smedemesteren var i Besiddelse af Revolver og havde Tilladelse til at bære Vaaben.

Politiet overført til Krigsfangelejr. De tidligere i Buchenwald internerede danske Polititjenestemænd er blevet overført til en egentlig Krigsfangelejr, Mühlberg, der ligger mellem Dresden og Torgau.

Løsladelserne før Jul. Fra de tyske Myndigheder har Udenrigsministeriet modtaget en Fortegnelse over de danske Statsborgere, som før Jul er løsladt fra tyske Fængsler her i Landet. Fra Vestre Fængsel i København er løsladt følgende: - Peter Katholm, f. 31. December 1910. Viggo Thorslund-Jensen, 16. September 1928. Knud Henning Svendsen, 26. Oktober 1928. Oskar W. Haufort-Nielsen, 25. Februar 1918. Walter Vag. Nielsen, 5. September 1922. Karl Walter Petersen, 9. Juni 1925. Mogens Kongstad-Petersen, 5. November 1926. Georg Helge Naver, 4. Maj 1925. Henning Scheel, 15. Oktober 1921. Ole Olsen, 18. December 1889. Ejner Larsen, 9. September 1909. Henry Charles Reeve, 11. September 1895. Knud Ernst Johansen, 28. September 1918. Ole Peter Børge Hansen, 17. August 1921. Bruno Alfred Nielsen, 23. Marts 1919. Bernhardt Ch. Andersen, 1. Oktober 1896. Grete di Belsito (f. Blomsterberg), 10. Novoember 1902, Erik Harald S. Eilers-Schacke, 16. November 1909. Svend, Anders Sørensen, 15. Februar 1922. Flemming Dyrsted, 14. April 1928. Finn Bendtsen, 17. Februar 1922. Hans Edvard Henriksen, 21. Juni 1921. Aksel Henriksen, 2. August 1921. Aage Skadhauge-Risager, 29. December 1915. Esben Ljunggreen-Rasmussen, 15. Marts 1928. Evy Laura Holmquist (f. Eberlein), 2. Oktober 1898. Julius Axel Nielsen, 20. Marts 1909. Marie Sofie Larsen, 2. September 1911. Henning Elmstrup, 15. Februar 1925. Helge Eskild Kristensen, 27. August 1922. Skov Peder Oluf Jørgensen, 10. Januar 1914. Svend Aage Madsen, 3. Maj 1913. Erik Helms Jensen, 22. Oktober 1923. Edmund Rasmussen, 12. Februar 1910. Halfdan Hansen, 13. April 1914. Frederik C. O. Nortung, 11. Maj 1880. Eigel Olsen, 11. Juli 1909. Erik Madsen, 17. Juni 1915. Povl Christian Jørgensen, 7. November 1917. Jørgen Schjøtt, 4. Juni 1918. Karl Verner Gynther, 5. November 1924. Oda Petersen, 11. December 1921. Karl Godtfried Jensen, 29. Oktober 1911. Tonny Leif Johansen, 11. August 1926. Svend Christensen, 9. December 1902. Carl


533

Helmuth Frederiksen, 21. Februar 1920. Svend Lanner-Jensen, 2. Marts 1926. Arnild Kampmann, 13. September 1923. Frede Juul Jensen, 24. December 1919. Svend Aage Jensen-Lygaa, 22. Januar 1912. Jørgen Richard Rassow-Jens, 14. Februar 1921. Lauritz Jens Olsen, 8. Marts 1894. Lindhard Birger Rasmussen, 12. August 1920. Erhard Hartvig Larsen, 22. April 1919. Wladislaw Lücik, 30. December 1920. Arne Nielsen, 21. Juni 1905. Vigi Gurli Helagaun, 20. September 1923. Erik Møller-Jensen, 21. Maj 1924. Grete Pantmann, 5. Februar 1915. Vera E. S. Andersen, 3. April 1907. Flindt Herbert Helagaun, 13. November 1919. Kai Emil Ch. Sachmann, 25. August 1909. Erna Johanne Nielsen, 2. Februar 1897. Georg Karl Ch. J. Gradert, 25. November 1888. Børge Grøndal, 7. Januar 1919. Thorvald Daalsgaard-Nielsen, 4. Oktober 1896. Oluf Harald Rasmussen, 29. November 1919. Karl Henry Ludvigsen, 24. Februar 1915. Jørgen Olsen Thorberg, 25. Februar 1900. Anders Feldberg, 17. Marts 1904. Enok Engel, 18. Maj 1913. Robert Hansen, 18. Marts 1894. Doussine Elkiær, 28. Juli 1904. Niels Andersen, 25. September 1913. Karl Børge Hansteen Lynborg, 6. November 1918. Holger Hansen, 24. December 1919. Søren R. J. Bording, 24. Juni 1907. Christian Frederik Witten, 4. August 1906.

Fra den tyske Arrest i Odense er løsladt:

Hans Ove Andersen, 16. Maj 1909. Holger Hansen, 18. Marts 1903. Otto F. Bech Ljungdahl; 6. December 1899. Marius Jensen, 4. December 1895.

Fra Kolding:

Gunnar Midtgaard, 25. September 1909. Hans Andreas Skourup, 25. August 1906. Henry Erland Olsen, 25. Juni 1908. Hans Frederiksen, 8. Januar 1901.

Fra Esbjerg:

Eigil Havemose-Petersen, f. 11. Maj 1902.

Fra Frøslev:

Erik Vilhelm Andersen, 10. Februar 1900. Christian Astrup, 25. Marts 1910. Viggo H. I. Bache, 8. September 1904. Jens P. Clemmensen, 27. April 1894. Poul W. Coster, 25. November 1915. Egon Dannemand-Jørgensen, 3. Marts 1910. Mogens E. H. Daurup, 15. Februar 1920. Ove Eriksen, 24. Marts 1913. Westy R. Ejlund, 8. Januar 1908. Carl K. Eriksen, 30. August 1909. Frits V. L. Gyldenlykke, 13. April 1913. Haldor Hald-Kristensen, 29. November 1907. Ove B. Hansen, 18. April 1899. Mogens H. Hansen, 7. Marts 1922. Hilda Hansen, 9. Januar 1903. Karsten Honoré, 16. Juni 1928. Poul Jensen, 23. April 1901. Hans M. Jensen, 13. Oktober 1904. Knud E. Jørgensen, 28. December 1926. Hans E. J. Kokborg, 9. November 1915. Adalbert Kristensen, 2. Maj 1909. Allan R. W. Larsen, 3. November 1901. Ulla Madsen, 2. April 1913. Eli Magnussen, 29. Juli 1901. Leif Melton, 11. September 1908. Svend A. Nielsen, 15. April 1904. Peter K. J. Nielsen, 23. December 1919. Svend A. L. Nielsen, 17. Januar 1912. Svend A. Nielsen, 9.


534

Marts 1928. Agnete Nørlyng, 11. Marts 1911. Gregers Nørlyng, 26. Maj 1908. Gert Olsen, 25. Februar 1921. Hans E. Olsen, 27. April 1928. Jørgen Rambøl-Andersen, 2. November 1920. Oskar J. S. Rasmussen, 18. April 1901. Michael Rosengreen-Larsen, 22. Januar 1923. Orla Schuldt, 8. Maj 1915. Martin Thuesen, 3. April 1909. Thyra Vindekilde, 15. Marts 1917. Anders Vinten-Johansen, 17. Marts 1909. Karl Georg Fuhrmann, 30. Maj 1899. Ester Hansen, 2. November 1915. Helge Joachim Pedersen, 7. Januar 1921. Henrik Børge Nielsen, 1. December 1910. Bent Bondo Gravensen, 5. August 1919. Elise Pindborg-Beckwith (f. Dræby), 12. November 1911. Hans Christian Madsen, 31. December 1914. Poul Henning Gillesberg, 19. Juni 1926.

Endvidere løslodes følgende internerede Polititjenestemænd fra Frøslevlejren:

Frederik Abildrose, f. 8. Maj 1894. Hans Andersen, 1. September 1891. Laurits C. Andersen, 17. Oktober 1890. Edward Bendtzen, 12. Juni 1910. Karl Breaa, 21. November 1909. Sigesmund Bruhn, 19. Juli 1914. Emil Chrst. Carlsen, 10. September 1892. Paul Christiansen, 26. November 1897. Peter Due, 15. Marts 1912. Hans Mikkelsen Færk, 6. Marts 1897. Orla Chr. Vard. Girbo, 30. September 1917. Karl Grabow Grander, 14. April 1896. Krist. Joh. Hansen, 10. Oktober 1910. Aage Haxel, 19. April 1899. Svend Hermannsen, 4. September 1907. Holger Hjardemaal, 20. September 1891. Paul Holm, 13. Juni 1907. Jens Ernst Jällinghof, 5. August 1900. Hans Peter Jelsgaard, 11. Marts 1893. Laurits Jensen, 6. Februar 1897. Gerhard Jensen, 1. November 1908. Werner Klein, 20. April 1902. Johannes Kolsbjerg, 13. Januar 1896. Magnus Kreiborg, 13. April 1898. Svend Aage Kreiborg, 26. Januar 1913. Verner Kring, 15. April 1912. Jan Egon Gilb. Karlsen, 2. Februar 1914. Carl Larsen, 17. Juli 1907. Poul Helmuth Otto Larsen, 25. Juli 1907. Svend Aage Larsen, 14. December 1918. Ernst Lund, 31. Marts 1909. Oluf Peder Madsen, 22. Juni 1903. Albert Mathias Mathiesen, 23. December 1892. Aage Mikkelsen, 5. April 1901. Karl August Mortensen, 10. April 1893. Thorvald Johannes Nederstrøm, 10. Juni 1893. Alfred Olesen, 8. December 1915. Charles Petersen, 28. April 1903. Frantz A1fred Petersen, 23. Maj 1891. Julius Petersen, 2. Marts 1893. Lars Ove Rasmussen, 19. Oktober 1921. Kaj Rath, 4. August 1918. Frederik Andreas Simonsen, 6. Juli 1890. Peter Simonsen, 30. December 1889. Viggo Soltoft, 12. April 1895. Alfred Svensson, 5. December 1897. Viktor Søndberg, 5. Marts 1894. Bruno Vogesser Sørensen, 8. August 1908. Martin Jørgen Clausen, 5. Februar 1891. Gustav Bent Pürschel, 8. Juni 1911. Erik Hennings, 22. Oktober 1915. Gustav Kongerslev, 28. Januar 1917. Martin Emil Andersen.

Provinsen:

Horsens: Meddelelsen om, at et Antal SS-Officerer skulde have hindret Brandvæsenet i at gaa i Arbejde efter Bombeeksplosionerne, var ikke


535

rigtig. Efter de foreliggende Oplysninger er der ikke fra nogen Side gjort Forsøg paa at hindre Brandvæsenets Slukningsarbejde.

Viborg: Medens Medlemmer af Maskinarbejdernes Fagforening og Tømrernes Fagforening Torsdag Aften holdt Juletræsfest i Viborghallen, blev der Kl. 22,30 givet telefonisk Meddelelse om, at en Bombe vilde eksplodere i Løbet af en halv Snes Minutter. De tilstedeværende ca. 1.000 Mennesker forlod straks Lokalerne. Ved 1-Tiden, altsaa 2 1/2 Time senere, sprang en Bombe, som var anbragt i en Havesal. Der skete dog ikke nogen nævneværdig Skade paa Bygningen ud over, at Vinduerne blev knust. Ingen Mennesker kom til Skade.

Struer: Torsdag Aften skete 5 Eksplosioner paa Struer Svineslagteris Pølsemageri og Konservesfabrik. Der anrettedes stor Skade paa Maskinanlæget. Vinduer og Døre sprængtes, og en Del af Loftet styrtede ned. I Pølsemageriet laa 3.000 kg Kød, som blev delvis ødelagt. Det er iøvrigt usikkert, om Virksomheden kan komme i Gang foreløbig.

Esbjerg: 2. Juledags Formiddag iværksattes en kraftig Skydning med skarpe Projektiler ind over Esbjerg By. Flere Projektiler faldt ned paa Gaderne og eksploderede, 3 Mennesker blev lettere saaret. Det var Formanden for Esbjerg Fiskeriforening Jens Simon Christensen, en 8-aarig Dreng, Søn af Arbejdsmand Christensen, Nørregade 14, og Fiskeskipper Hans Lauridsen, Strandby Kirkevej 56. De Saarede blev bragt til Sygehuset og forbundet, hvorefter de to kunde føres til deres Hjem, medens Lauridsen maatte indlægges, da han havde faaet en Projektilstump i Ryggen.

- Da Teglværksbestyrer Andreas Villemoes den 22. December om Aftenen var paa Vej over til Teglværket for at fyre i Ovnen, blev han holdt op af tre revolverbevæbnede Mænd. Da han troede, at han var ude for et Overfald, forsøgte han at flygte, og der affyredes adskillige Skud efter ham. Han ramtes i Skulderen og blev derefter anholdt af de tre Mænd, der viste sig at tilhøre det tyske Sikkerhedspoliti. Villemoes førtes til et tysk Lazaret, hvor han blev forbundet. Dagen efter blev han løsladt, da det viste sig, at der forelaa en Fejltagelse.

Odense: Da den 30-aarige Skuespil1er Bent von Müllen sammen med nogle Kammerater Fredag ved 22-Tiden forlod Odense Teater, blev de standset af tre Mænd, der bad om at se deres Legitimationskort. De fik disse og spurgte yderligere, om det var von Müllen, de havde for sig. Da dette bekræftedes, skød de ham gennem Hovedet, hvorved han dræbtes paa Stedet.

Hillerød: Natten til Fredag har der været en omfattende Razzia i Hillerød, hvorunder ca. 20 Personer menes arresteret, bl. a. to Tjenere fra Hotel København. Den ene skal dog senere være blevet løsladt paany.


536

Helsinge: Da der i den senere Tid er foretaget talrige Arrestationer paa Helsingeegnen, rettede en Deputation fra Helsinge-Valby Sogneraad for nogle Dage siden Henvendelse til de tyske Myndigheder i København og oplyste, at der paa Grund af de talrige arresterede - det drejer sig om ca. 40 - var Mangel paa Arbejdskraft i Kommunen. Deputationen henstillede, at der fandt en snarlig Afhøring af de arresterede Sted.

København: I Formiddags KL. 10,35 blev Brandvæsenet kaldt til Svanemøllevej 92, en Vi1la, hvor der er Systue i Kælderen. Der var udlagt en Bombe i Kælderen, og ved Eksplosionen var store Dele af Villaen blevet ødelagt, men Bygningen styrtede ikke sammen, og saa vidt vides kom heller ingen Mennesker til Skade.

- Ingeniør og Frue saaret. Ved 9-Tiden i Formiddags rekvireredes Brandvæsenets Ambulance til Rasmus Rask Vej 10 (Valby). Meldingen lød paa, at "Sabotører skyder en af Beboerne". Ved Ankomsten viste det sig, at Ingeniør Paul W. Meyer, som boede paa 1. Sal, var blevet saaret af Skud, og at hans Frue ligeledes var saaret. Ingeniøren blev bragt til Lazarettet paa Nyelandsvej, medens Fru Meyer blev kørt til Kommunehospitalet. Om Motivet vides i dette Øjeblik intet, ligesom der heller ikke kan oplyses noget om, hvorvidt det virkelig er Sabotører, der har foretaget Attentatet.


[536]

Tirsdag den 2. Januar 1945.

Radiofabrikken "Torotor" sprængt i Luften. I Morges Kl. 7 blev Radiofabrikken "Torotor" paa Kollegievej i Gentofte sprængt i Luften. Det skete under yderst dramatiske Omstændigheder. Hele Egnen omkring det gamle Sct. Andreas Kollegium, hvor Fabrikken havde til Huse, var besat af Sabotører. Episoden kom til at koste 2 Menneskeliv, idet Chauffør i Gentofte Brandvæsen Evald Hansen, Ellegaardsvænge 16, blev skudt under Udrykningen, og desuden omkom en tysk Vagtpost, som var stationeret i et Taarn paa Bygningen.

Paa rent militær Vis havde Sabotørerne spærret Adgangen til Fabriksbygningen ved at afspærre de vigtigste Tilførselsveje i Omegnen. Paa Hjørnet af Ordrupvej og Ordruphøjvej var der saaledes etableret en Maskingeværrede. Besættelsen medførte ogsaa, at Vagtværnet hindredes i at rykke ud. Gentofte Brandvæsen blev alarmeret nogle Minutter over Kl. 7, og sendte straks et Udrykningshold afsted med Officersvognen i Spidsen. Det var mørkt paa dette Tidspunkt, og man har formodentlig ikke udefra kunnet se, at denne Personvogn tilhørte Brandvæsenet. Ud for Christianshvilevej blev Vognen beskudt, og Chaufføren faldt sammen over Rattet, ramt af en Serie Skud. Han var død, før man naaede frem til Hospitalet. Sabotørerne trak sig ret hurtigt tilbage, saa vidt man kan


537

skønne, uden at nogen af dem blev saaret eller anholdt. De tyske Politisoldater kom ganske vist hurtigt tilstede, og der var en Del Skyderi i Kvarteret, men som sagt mener man ikke, at Sabotørstyrken har haft Tab. Fabrikken, der tidligere har været ude for Sabotage, blev denne Gang fuldstændig ødelagt.

Maskinfabrikken "Præcision" ødelagt. I Morges Kl. 7,15 er Maskinfabrikken "Præcision", Emdrupvej 28, sprængt i Luften. Fabrikken fremstillede Drejebænke. Der var udlagt to Bomber, hvoraf den ene eksploderede.

Farlige Forbrydere anholdt. De danske Myndigheder er for Tiden ved at rulle en meget farlig Forbryderbande op. Det drejer sig om Forbrydere, der under Foregivende af, at de kom fra Shellhuset, trængte ind i private Lejligheder og sagde, at de skulde eftersøge illegalt Materiale. I Stedet for raserede de Hjemmene og forsvandt. Den samme Bandes Medlemmer har kapret Taxavogne, taget Passagerer op og udplyndret dem. Som det vil vides, forekom der en Overgang Tilfælde af denne Art praktisk talt hver Nat. To af de anholdte, Støberiarbejder Egil Henning Boris Sørensen, Lyngstrupvej 33, 2. th., og Chauffør Anton Pedersen, Gravervænget 7, St., har tilstaaet Plyndringer i Prokurist Pabsts Villa og hos Afdelingschef Wulff Jørgensen. Desuden 4 Tilfælde af Udplyndringer fra "laante" Taxavogne. Der er foretaget en tredie Anholdelse. Det drejer sig om Arbejdsmand Jens Henrik Pedersen, Magistervej 58, 1. tv. Han nægter sig dog skyldig, mener genkendt af tilstedeværende Damer i de to udplyndrede Hjem. Der arbejdes videre med Sagen og forestaar nye Anholdelser, ligesom man i denne Forbindelse eftersporer et Lager af Tyvekoster m. m.

Taaregasbomber i Nørrebros Teater. Under Forestillingen i Nørrebros Teater Søndag Eftermiddag blev der fra Balkonen kastet nogle Taaregasbomber ud over Publikum. Folk flygtede ud, og Jerntæppet gik ned. En halv Times Tid senere kunde Forestillingen genoptages efter en Udluftningsproces.

Ret roligt i Nytaarsdagene. Nytaarsaften og Nytaarsdag var der ret roligt i Byen. Nytaarsaften forekom ganske vist en Del Skyderi i Istedgadekvarteret, og der hørtes Udrykningssignaler fra Ambulancer, men Brandvæsenets Ambulance havde ingen Udrykninger hertil, og der er heller ikke indbragt saarede eller døde til Kommunehospitalet. Af andre Begivenheder kan nævnes, at en ung Mand blev skudt i en Trappeopgang. Han var blevet raabt an af en tysk Vagtmand, men i Stedet for at efterkomme Ordren om at standse flygtede han ind i Trappeopgangen. Vagtværn et beretter ogsaa, at der paa Nørrebro er blevet skudt mod en


538

Sporvogn, paa en af hvis Perroner der stod to Byvagter. De mener dog ikke, det var dem, der blev skudt efter. Skudene gik ned under Sporvognen.

Røverne forsvandt. Den 29. December blev Frederiksberg Vagtværn alarmeret til Hjørnet af Frederiksberg Bredegade og Allégade, hvor to revolverbevæbnede Mænd optraadte. De var ude for at røve Penge, men var forsvundet, da Vagtværnet kom.

Provinsen.

Kerteminde: Natten til den 30. December skete der store Ødelæggelser paa Langgade, hvor to store Bomber eksploderede med faa Minutters Mellemrum. Den første Eksplosion fandt Sted ud for Ove Bisgaards Manufakturforretning. Bomben har her været anbragt lige uden for Butiksdøren, der i Stumper og Stykker blev slynget helt ind i Forretningen, hvor Glasmontre, Reoler og Diske og en Del Varer blev ødelagt, ligesom selve Indgangen og de fire store Butiksruder samt alle Ruder i Privatlejligheden paa første Sal blev knust. Den anden Bombe var anbragt foran Butiksdøren hos Boghandler A. Olsen, der bor Langgade 26, lige over for Manufakturforretningen. Denne Bombe har antagelig været af noget større Kaliber, idet Ødelæggelsen her var total, og Bomben sprængte et stort Hul i Gulvet ned til Kælderen. Eksplosionen var saa voldsom, at Forretningens Facade fuldstændig sprængtes, ligesom alt, hvad der fandtes i Butikken af Varer og Inventar, ødelagdes, og en Del deraf slyngedes langt ud paa Gaden. Ogsaa det bag Forretningen liggende Bogbinderværksted blev fuldstændig, ødelagt ved den kraftige Eksplosion, og i Boghandlerens Privatlejlighed paa 1. Sal skete der ligeledes meget stor Skade. Ogsaa i Jens Nielsens Cigarforretning i samme Ejendom skete der store Ødelæggelser, ligesom samtlige Ruder fra Kælder til Kvist sprængtes. De to kraftige Eksplosioner bevirkede, at Butiksruder og Ruder i Privatlejligheder i de nærliggende Ejendomme knustes, og Lufttrykket var flere Steder saa kraftigt, at Gadedøre og Vinduer sprang op, medens Laase og Hasper blev revet af. Særlig slemt gik det ud over Urmager og Guldsmed H. P. Jacobsen, Margrethe Hvidtfeldt, Urmager A. Olsen, Dora Jensen, Købmand Edvard Jørgensen, Slagtermester Herluf Andersen, Cyklehandler Alfred Jensen og Købmand Gunnar Hedekærs Forretninger, der alle ligger paa samme Side som den ødelagte Boghandel. Men ogsaa i de nærliggende Gader, Trollegade og Brunstræde, gik en Del Ruder i Løbet. Efter Eksplosionerne flød hele Hovedgaden med Glasskaar og Dele af Inventar fra de ødelagte Forretninger. Falck og Vagtværn et traadte straks i Virksomhed med Oprydning og Afspærring. Efter et løseligt Skøn andrager Skaden omkring 100.000 Kr.

539

Faaborg: Natten til den 30. December eksploderede en kraftig Bombe i et gammelt Maskinværksted, der er indrettet i en særlig Bygning paa Faaborg Jernstøberi og Maskinfabrik. Ved Eksplosionen styrtede Værkstedsbygningen sammen, og en Mængde Ruder knustes i Omegnen. Ingen Mennesker kom til Skade, men alle Maskiner i Værkstedet blev ødelagt, medens de øvrige Afdelinger paa Jernstøberiet forblev uskadt.

Aarhus: Den 29-aarige Arbejdsmand Niels Egon Becher Christensen, Kirchsplads 7, blev Nytaarsaften skudt ned og dræbt af to Cyklister. Det opgives, at han havde nazistiske Sympatier.

Nykøbing M.: Natten til den 30. December trængte 4 maskerede Mænd ind til Sygekassekasserer A. Poulsen i Tødsø, og tvang ham med Vaaben i Haand til at udlevere Sygekassens kontante Midler. Udbyttet blev ca. 500 Kr. Man har ikke noget ordentligt Signalement af Røverne.

Holstebro: Om Morgenen den 30. December eksploderede to Bomber i en Garage, som tilhører Vognmand Niels Pedersen i Hvam Mejeriby. I Garagen stod tre Lastbiler, hvoraf den ene blev helt ødelagt og de to andre stærkt beskadiget. Eksplosionen var saa kraftig, at Garagens Vægge røg langt bort. Der knustes en Del Ruder i Naboejendommene, men ellers skete ingen Skade.

København: Den 29. December har Indenrigsministeriet faaet Meddelelse om, at den tyske Marine gennem Udenrigsministeriet har anmodet om at faa Københavns Havnevæsens Administrationsbygning paa Toldboden stillet til Disposition mod til Gengæld at afgive til Havnevæsenet de Lokaler, som den tyske Marine for Tiden benytter i Ejendommen Kvæsthusgade 6, som ejes af Grosserer P. Schram. Københavns Havnevæsen har protesteret mod at afgive Administrationsbygningen.

 

Onsdag den 3. Januar 1945.

Ved 20-Tiden i Aftes blev der ringet paa hos Lagerforvalter Møller, Radiofabrikken "Always", og 4-5 revolverbevæbnede Mænd, som udgav sig for at være Bude fra Radiofabrikken, trængte ind og skød Forvalteren. Han blev saa haardt saaret af Skudene, at han døde paa Vej fra sit Hjem, Maglekildevej 7, til Frederiksberg Hospital.

Dødsfald. Direktør Egil Bahnson Jensens Familie i København har faaet Meddelelse om, at Direktøren den 29. December er død. Han blev arresteret af Tyskerne i Begyndelsen af Maaneden og flyttedes siden fra Vestre Fængsel via Horserød og Frøslev til Koncentrationslejren i Neuengamme. Herfra blev han den 17. December i syg Tilstand ført tilbage til Frøslev, hvorfra han igen overførtes til Hospitalet i Aabenraa,


540

hvor han nu er død, efter at der yderligere var stødt en Lungebetændelse til.

Sabotagen i St. Kongensgade 108. Som omtalt i Dagspressen fandt i Søndags en Eksplosion Sted i Ejendommen St. Kongensgade 108, hvor en Virksomhed fabrikerede Startbatterier for tysk Regning. Indehaveren er ikke, som mange har faaet Opfattelsen af, Fabrikant Henry Christensen, som fremstiller Vandkander, Spejle og lign., men en anden Lejer i Ejendommen, Fabrikant Madsen, som etablerede sig her for et Aarstid siden.

Overlæge Ove Nielsens Anholdelse. Som forleden meddelt er Overlæge Ove Nielsen blevet anholdt af det tyske Politi, men den ved samme Lejlighed omtalte Razzia fandt ikke Sted mod Nyeborg og Gleerups Klinik paa Tranegaardsvej, men paa Klinikkens Afdeling i Bredgade. Paa denne Klinik blev Sygeplejeelev Frk. Soya anholdt.

Sabotørernes Biografforestillinger. En Snes københavnske Biografer fik ved den sidste Forestilling 2. Juledag Besøg af Sabotører. De holdt Taler og foreviste en Tegnefilm; "Anders And i den tyske Rustningsindustri". Eksempelvis i Grøndals Bio formede Episoden sig saaledes: Pludselig under Fremføringen af Filmen "Lev Livet let" blev der blændet af, og en Mandsstemme gav Publikum Ordre til at forholde sig rolig. Derefter spilledes "Home, sweet Home" og "Kong Christian". Under den sidste Melodi rejste Folk sig. Fra Højttalerne lød derefter en Mandsstemme, der advarede Folk mod at snakke for meget, idet han blandt andet henviste til, at mange fædre og Brødre maatte tilbringe denne Jul i Fangelejre, fordi der var blevet snakket for meget. Saa forevistes Tegnefilmen, der gav Anledning til Meningstilkendegivelser. Endelig sluttedes af med "Der er et yndigt Land".

Gestapobesøg hos Vagtværn. I Aftes indfandt 2 Mand fra Gestapo sig paa Gentofte Vagtværn og gennemgik Listen over de Medlemmer af Vagtværnet, som havde Vagt paa det paagældende Tidspunkt. Der blev ikke givet Oplysninger om Formaalet, men Gestapomændene gjorde heller ingen Optegnelser.

I Morges foretog det tyske Sikkerhedspoliti en Razzia i Blidahpark 6, hvor man eftersøgte en ung Mand, der imidlertid ikke var hjemme.

Københavns Brandvæsen havde i det forløbne Vagtdøgn 68 Ambulanceudrykninger. Ingen i Anledning af Skudepisoder eller lign.

Provinsen.

Horsens: De Fanger, som efter Domme ved den tyske Krigsret er sendt til Afsoning i Statsfængslet i Horsens - 15 Mand - blev Fredag


541

Eftermiddag befriet ved et meget dristigt Kup, som udførtes af revolverbevæbnede Mænd, der kørte op foran Statsfængslet i en CB-Sanitetsbil. Fangerne var paa en halv Times Gaardtur og gik samlet i et Gaardaflukke. Pludselig sprang en Gruppe Mænd frem paa Murkronen, som indhegner Fængselsgaarden. Med Maskinpistoler holdt de de vagthavende Fængselsbetjente i Skak, medens en Rebstige blev stukket ned i Gaarden. Ad denne forsvandt de 15 Fanger over Muren og derfra videre gennem Jerntraadshegnene, der i Forvejen var klippet igennem af Befrierne. CB-Sanitetsvognen tog de 15 Fanger og de øvrige Mænd op, hvorefter Vognen forsvandt i stor Fart. Der blev ikke vekslet Skud, men en Fængselsbetjent fik den ene Arm brækket under Haandgemæng i Fængselsgaarden, da han vilde forsøge at holde Fangerne tilbage. Antallet af Deltagere i Kuppet kendes ikke, men udover de Mænd, der arbejdede paa Muren, maa man regne med, at et større Antal har været impliceret som Vagtposter i Omegnen. Statsfængslet slog straks "den store Alarm", og alt, hvad man raader over af Mandskab og Hjælpemidler, blev sat ind i Eftersøgningen.

Randers: En ung Mand blev Natten til 2. Juledag skudt af en tysk Vagtpost i en Have bag Fabrikken "Danar" ved Hobrovej. Fabrikken benyttes for Tiden af Tyskerne til Indkvartering. Folk saa Manden blive baaret bort, og en tysk Soldat oplyste, at det var en ung dansk Mand, men ingen er siden anmeldt som døde nogetsteds eller begravet i Randers. Haveejerne i Kvarteret har underskrevet en Erklæring om, at det er paa egen Risiko, de færdes i deres Haver mellem Kl. 17 og Kl. 6.

- Natten til Fredag er Vognmand M. Jensens Garage nedbrændt, og 3 Lastbiler samtidig ødelagt. Vognmanden kørte for Værnemagten.

Aarhus: Natten til Lørdag eksploderede 3 Bomber i K. Turms Lædervarefabrik, Bruunsgade 46-48. Fabrikken styrtede sammen, og der opstod Ild i Ruinerne.

- Paa Entreprenør Aarslevs Oplagsplads i Riisskov opstod Torsdag Aften paany en voldsom Brand, hvorved nogle Træbygninger med Materialer blev ødelagt og et Par Tønder Benzin eksploderede. Derimod reddedes en Træbygning med 14 Biler, tilhørende Firmaet Bülow og Co.

- I Aftes ved 22-Tiden eksploderede en Del Bomber paa Murermester Siegler Petersens Oplagsplads i Viby. Et Træskur og en Del raat Træ brændte.

Hjørring: Nytaarsdag om Aftenen blev der paa Banegaarden affyret Revolverskud mod den 24-aarige Gunnar Højmark Petersen, Hjørring. Han blev ramt i Brystet og styrtede om. En tysk Soldat, der var til Stede, og som vilde gribe ind, blev ramt af et Skud i Tindingen og dræbt paa Stedet. Det lykkedes Revolvermanden at forsvinde i Forvirringen.


542

Den saarede Højmark Petersen, som endnu levede, bad om at blive ført til det tyske Lazaret.

Thisted: Nytaarsaften eksploderede en Bombe uden for Boghandler Hjalmar Lyngbæks Ejendom i Hurup. Samtidig blev der fundet en Bombe uden for Konditor Rikardt Krabbes Forretning. Nogle unge Mennesker bar Bomben uden for Byen, hvor de gravede den ned, uden at den eksploderede. Ved Eksplosionen uden for Boghandler Lyngbæks Ejendom knustes en Mængde Ruder i Kvarteret.

Aggersund: Juleaftens Dag blev en Fiskekutter ved en Fejltagelse beskudt af en tysk Vagtpost, og Fisker Poul Rasmussen Schmidt blev ramt. Han er senere død.

Aalborg: Røde Kors i Aalborg har faaet Meddelelse om, at Politibetjent Svend Anton Sørensen, Nørre Sundby [i. e. Nørresundby], er død i Tyskland.

- Paa Gaderne i Aalborg er der i de sidste Dage fundet Haandbomber. Søndag Morgen fandt saaledes en 12-Aars Dreng en Bombe ved Ansgar Kirke. Da nogle forbipasserende advarede Drengen, kastede han Bomben fra sig. Den eksploderede, men lykkeligvis kom ingen Mennesker til Skade. Nytaarsmorgen maatte Louisegade afspærres, da man havde fundet en Haandbombe her. I dette Tilfælde blev Bomben fjernet af en Sprængningskommando.

Hobro: Gestapo anholdt i Slutningen af sidste Uge en Lærling hos Isenkræmmer Dahl og en Svend hos Bagermester Luccassen. Ved samme Lejlighed blev 8 Personer eftersøgt, men de var forsvundet.

Haderslev: Læge Ruud og Købmand A. Hundewadt jun., som nogen Tid har siddet i det tyske Fængsel i Kolding, er blevet løsladt.

Aabenraa: Natten til Søndag blev 7 Sporskifter paa Padborg Station sprængt ved Bombeattentater. Stationen blev ringet op, og Personalet fik Besked om at fjerne sig, da der var udlagt Bomber. Kort efter sprang Sporskifterne i Luften. Da Opringningen til Stationen, efter hvad der senere blev oplyst, var sket fra en Jernbanetelefon, arresterede det tyske Politi den fungerende Stationsforstander Høgsbro Petersen og hele det øvrige tjenestegørende Mandskab, 17 ialt, der i aaben Lastbil blev ført til Aabenraa. Fra Flensborg ankom et Hjælpetog med et større Antal Arbejdere, der begyndte en Udbedring af Skaden. Senere er yderligere tre Jernbanemænd blevet anholdt, medens 16 af de arresterede er frigivet. De tre førstnævnte var Stationsarbejder Herluf Christensen, Otto Emil Hansen og Hjælpearbejder Hans Jørgen Hansen. De paagældende havde ikke haft Vagt paa Stationen, da Sabotagen fandt Sted. Den ikke frigivne af de først arresterede er Hjælpearbejder Th. Møhl.


543

Tønder: En Lejebil fra Haderslev blev Nytaarsdag ved 19-Tiden beskudt af en fremmed Flyver, da Vognen befandt sig paa Hovedlandevejen. Chaufføren, Hakon Asmussen, Haderslev, var ene i Vognen. Han blev saaret i Arme og Ben. og fik desuden nogle Strejfskud i Ryggen.

Varde: Mandag Formiddag fandt en Sprængning Sted under et tysk Militærtog paa Strækningen Varde-Sig. Ingen Mennesker kom til Skade, men fem 4-akslede Personvogne blev afsporet, og der udsendtes Hjælpetog fra Esbjerg. Ved 23-Tiden samme Aften var Skaden saaledes udbedret, at Trafikken kunde genoptages.

Holbæk: Nytaarsaften foretog en større Styrke Sabotører Attentat mod et tysk Anlæg ved Vipperød. En Snes Mand spærrede begge Ender af Vejen ved Anlægget, og hjemvendende Nytaarsgæster, der færdedes ad denne Vej, blev anholdt og anbragt under Bevogtning i et Kælderrum i en Bygning i Nærheden, hvor de sad en Timestid, før de fik Lov til at gaa. Derefter gik Mændene ind paa Stationens pigtraadsafspærrede Omraade, hvor de formentlig har holdt Personalet i Beboelseshuset i Skak ved Vagtposter uden for Døre og Vinduer; i hvert Fald hørtes kun et enkelt Skud. Derpaa anbragte Mændene tre Bomber. Den ene raserede Garage og Lagerhuset, de andre to sprængte et Maskinhus med elektriske Maskiner m. v. fuldstændigt. En svær Betonmur, som netop i de sidste Dage var bygget uden om dette Hus' ene Ende, styrtede sammen ud mod Vejen. En mindre Brand opstod, men den blev hurtigt slukket af Falck. Senere indfandt tysk Militær sig og foretog nogle Husundersøgelser i Vipperød, samt anholdt et Par af Stationsbyens Beboere, der førtes til Afhøring, saa vidt vides uden noget Resultat.

Næstved: I de sidste Dage af December Maaned har det tyske Politi anholdt følgende 15 Personer paa Præstøegnen: Overskovfoged Sloth, Melteskov, Landmand Harald Madsen, Broskov, og Landmand Sigurd Madsen, alle af Baarse Sogn; Skovfoged Hansen, Hollænderskoven, Præstø; Godsejer Fugmann, Bredeshave, Fodermester Frederiksen, smst., Radioforhandler Alfr. Petersen, Tappernøje, og Bagersvend Karl Alb. Nielsen, smst., alle af Snesere Sogn; Kontorassistent G. Jørgensen, Faksinge Sanatorium; Forvalter Staunstrup, Præstø; Forvalter Knud Jørgensen, Liliendal, Gartner Alfred Nielsen, Tolstrup, Tømrersvend Leo Jensen og Maskinarbejder Ove Henriksen af Kalvehave Sogn, samt Forvalter Mønsted, Jungshovedgaarden.

Af disse er Skovfoged Hansen, Hollænderskoven, igen løsladt, medens de øvrige i Automobiler er ført til København.

København: En Del af de internerede fra Politigaarden, hvoraf de fleste iøvrigt var indlagt paa Hospitaler, er blevet løsladt. De løsladte opgives at være: Kriminalassistent Anders Christensen (Afd. D), Kriminalassistent Erlandsen (St. 8), Overbetjentene Bergh-Christensen, Bo-


544

gaard og Pardorf (Flyverne), Overbetjent Ankerstjerne (Afd. D), Kriminalassistent Holton (Bedrageriafd.), Kriminalbetjentene Milland og Louis Larsen (Flyverne), Kriminalbetjent Tønder og Gytje (4. Afd.), Kriminalbetjent Juul-Petersen (Bedrageriafd.), Kriminalbetjent Oluf Jensen (Vagten), Kriminalbetjent Carlsen og Opdagelsesbetjent Bang (Registraturen).

Af de i sin Tid paa Politigaarden tilbageholdte 106 Mænd er der nu ca. 55 tilbage.

 

Torsdag den 4 Januar 1945.

To Villaer sprængt i Luften. Kl. ca. 2,30 i Nat blev Villaen Højsagervej 10 i Valby sprængt i Luften. Efter hvad der opgives af det tyske Politi, der dog synes at være optraadt civilt. Et ungt Ægtepar, Cigarhandler Ejnar Weische og Bertha Weische, der bor i Naboejendommen Nr. 8, blev forskaaret af Glassplinter og maatte køres til Hospitalet, hvorfra de dog kunde udskrives efter at være blevet forbundet. Ifølge Kraks Vejviser beboedes den sprængte Villa af Snedker J. C. Willerslev og Mekaniker Har. Jeppson.

En halv Time senere ankom det tyske Politi og nogle Civile til Villaen C. F. Richsvej 20, hvis Ejer, Overingeniør Kristian Bak ved Københavns Elektricitetsværker, for ca. 3 Maaneder siden blev arresteret af Tyskerne og ført til Frøslev. Overingeniørens Frue er ligeledes arresteret. Villaen beboedes af Overingeniørens Moder og hans to Børn, desuden var der to unge Piger til Stede. Beboerne fik Besked om at være ude i Løbet af 3 Minutter. De naaede lige netop at komme inden for Døren hos Naboen, da Bygningen sprang i Luften. Nabovillaerne blev noget molesteret, saaledes faldt hele Gavlsiden sammen i Nr. 25, der tilhører Cigarfabrikant C. Hansen, men ingen Mennesker kom til Skade.

Lastbiler bombesprængt paa Halmlorvet. I Morges ved 4-Tiden hørtes nogle voldsomme Eksplosioner paa Vesterbro. Det var 5-6 Lastbiler, som var parkeret paa Halmtorvet, der blev bombet. Bilerne blev fuldstændig ødelagt, og et Par forbipasserende Kvinder blev ramt af Glassplinter og maatte forbindes paa Hospitalet.

"Hold-up" paa Rationeringskontor. I Formiddags kom 8 Mand, bevæbnet med Maskinpistoler, ind i Gymnastiksalen ved Hollændervejens Skole, hvor der for Tiden er Efterudlevering af Rationeringskort. De talte ca. 300 Sæt Rationeringskort op og tog desuden et Antal Købekort, afleverede en i Forvejen udskrevet Kvittering for Kortene og forsvandt igen. Det menes ikke, at Kortene har været beregnet for Den sorte Børs.

7 unge Mennesker anholdt. Det tyske Politi trængte i Gaar Eftermiddags ved 17-Tiden ind i en Lejlighed paa Frimestervej 15, hvor fire


545

tilstedeværende unge Mænd og tre Kvinder blev anholdt. Blandt de anholdte er en Søn af Borgmester H. P. Sørensen, den 23-aarige Søren Sørensen, som er ansat i Socialdirektoratet under Magistratens 3. Afdeling.

Endnu nogle Anholdelser. Et Hold Sommerfolk foretog i Gaar ved Middagstid Razzia i en Lejlighed paa Hjørnet af Korsgade og Blaagaardsgade. De sprængte Døren til en Lejlighed paa 3. Sal, hvor der befandt sig 4 Mænd og en Kvinde. En af Mændene søgte at redde sig ved at springe ud ad Vinduet. De øvrige blev ført til Shellhuset. Senere fjernede Sommerfolk en Del Materiel fra Lejligheden, som efter hvad der oplyses, havde været beboet af de Paagældende i nogle Maaneder. Lejligheden var tidligere beboet af nogle Jøder, der forlængst er flygtet til Sverige.

Manden, der havde forsøgt Flugt ved at springe ud, blev ført bort i en tysk Ambulance; det vides ikke, om han var blevet dræbt.

Razzia hos Revisor Helge Andersen. Gestapo og Sommerfolk indfandt sig i Nat hos statsaut. Revisor Helge Andersen, Centralanstalten for Revision, og foretog en meget indgaaende Ransagning af hans Bolig, Gammelhaveallé [i. e. Gamlehave Allé] 5. Der blev imidlertid ikke fundet noget, og de tyske Politifolk trak sig tilbage uden at foretage noget yderligere.

Truet Vagtværnet. Sent i Aftes kom et støjende Selskab ned gennem Farvergade. De patruljerende Vagtværnsfolk bad dem være rolige, men som Svar paa denne Opfordring blev der affyret et Skud. Vagtværnsfolkene trak sig tilbage til Vartov, men der blev dog holdt øje med Selskabet, som fortsatte til Restauranten "Kit-Kat" og herfra senere til Bahns Hotel i Badstuestræde. Det tyske Politi blev underrettet, da Vagtværnet var afskaaret fra at foretage sig yderligere i dette Tilfælde.

Maskinfabrik ødelagt. I Morges ved 7-Tiden blev der af Sabotører udlagt Bomber i G. Johanssens Maskinfabrik, Elmegade 5. Fabrikken, der for Tiden arbejdede for tysk Regning, bestod af en ca. 50 m lang Træbygning. Det var Sabotørerne selv, der alarmerede Brandvæsenet, formentlig fordi de samtidig vilde advare, da der laa mere Sprængstof i Bygningen. Maskinfabrikken nedbrændte, og Branden var ret farlig, men det lykkedes i Løbet af en Timestid Brandvæsenet at faa fuldkommen Herredømme over Situationen.

Udplyndringer. En Medarbejder ved "Nationaltidende", Redaktør Mogens Nyholm, blev paa Vejen hjem sent Tirsdag Aften holdt op i Overgaden oven Vandet. En daarligt klædt Person stak en Revolver i Siden paa ham og sagde: "Kom saa." I første Øjeblik frygtede Hr. Nyholm for, at han skulde føres bort, men følte sig dog straks noget beroliget, da


546

endnu en Mand dukkede op og viste ham en Jernstang. Han blev da klar over, at det "kun" drejede sig om et gement Røveri, hvilket ogsaa viste sig at slaa til, for han maatte aflevere Overfrakke, Jakke samt Tegnebogen med ca. 220 Kr. Resten af Hjemturen kom han til at tilbagelægge i Skjorteærmer.

I Aftes blev en LB-Pligtig, Christian Christensen, holdt op af to Revolvermænd i Skoven mellem Taarbæk og Fortunen paa Vej fra LB-Vagten i Taarbæk til sit Hjem. Han blev frarøvet Kappe, Hue og Vaabenfrakke, samt Bælte og Legitimationspapirer.

Gentofte Vagtværn har i den senere Tid modtaget ualmindelig mange Anmeldelser om Indbrud og Tyveri. Alene i Gaar indgik 15 Anmeldelser om Tyveri af Sølvtøj, Beklædningsgenstande og lign. I flere Tilfælde drejede det sig tilmed om Tyverier til ret store Beløb.

Københavns Brandvæsen havde i sidste Vagtdøgn 80 Ambulanceudrykninger.

Jernbanesabotage. Ved 23-Tiden i Aftes skete der Sprængning i en Tankvogn paa Herning Station. Tankvognen havde et Indhold af 14.000 kg Petroleum til Værnemagten. Vognen blev ødelagt, og Halvdelen af Indholdet spildtes. Paa Strækningen Struer-Herning er Toggangen indstillet paa Grund af tre Sprængninger. Ligeledes er Toggangen indstillet paa Strækningen Skjern-Hobro, da der skete en Sprængning paa Linien Kl. 1,30. Mellem Skanderborg og Allen skete samtidig 5 Sprængninger, mellem Horsens og Hatting 2 Sprængninger, og i Morges yderligere en Sprængning Syd for Horsens. Paa begge Linier er Toggangen indstillet.

Sabotagen paa "Torotor". Efter Sabotagen paa "Torotor" meddeles, at Fabrikken bl. a. beskæftigede sig med Fremstilling af Dele til V.1-Vaaben.

Provinsen.

Horsens: Der foreligger nu nye Enkeltheder om Bortførelsen af de 15 Fanger fra Statsfængslet. Da Sanitetsvognen kørte op ved Fængslets Østside, var den fulgt af en Ligbil, hvori der menes at have været civilt Tøj til de 15 Fanger. Sanitetslastvognen er Tirsdag Aften fundet i en Tørvelade ved Tyrsted, en halv Snes Kilometer Syd for Horsens. Den havde kørt 189 Kilometer, og det eneste, der var efterladt, var en Sæk med tre Fangekasketter.

Den eneste af de 16 Sabotører, der afsonede deres Straf i Horsens, som ikke kom bort, var Christmas Møllers Skipper; han laa syg. Fængselsinspektør Borgschmidt Hansen var ikke hjemme, da Befrielsen skete. Han sammenkaldte straks efter sin Hjemkomst Pressen og gav Orientering om, hvad der var sket. De fire Betjente, der kontrollerede de 15


547

Sabotører under Gaardturen, havde ikke andet at gøre end at række Armene i Vejret, da de blev truet med Maskinpistoler. Imidlertid kom en Reservebetjent til Stede og vilde tilkalde Hjælp med sin Fløjte. Da Trusler ikke hjalp, var der en af Sabotørerne, der imidlertid var blevet forsynet med Vaaben af Hjælperne, som med et Slag med et Revolverskæfte brækkede hans Arm. Hele Befrielsesaktionen varede kun tre Minutter. Straks efter Aktionen blev der etableret dobbelt Vagt, der var stærkt bevæbnet.

Randers: Det tyske Politi nedbrændte i Gaar Morges et Sommerhus ved Hobro Vesterfjord, tilhørende Telefonmontør Krogh Andersen; der blev sagt, at man havde fundet Sprængstoffer i Huset.

Hjørring: I Lendum skete Natten til Onsdag nogle Bombeeksplosioner, hvorved en halv Snes Personer kom til Skade. Eksplosionerne fandt Sted i et Garageanlæg, som tilhørte Tømrer Th. Sørensen. Ved den anden Eksplosion fik Chauffør Niels Jørgensen en Del Glassplinter i Ansigtet og Tømrer Hans Jensen Armen revet op. Der kom nu en Del nysgerrige til, og lidt senere eksploderede endnu to Bomber, hvorved en Del Mennesker saaredes. Ialt maatte en halv Snes under Lægebehandling, tre er tilmed ret alvorligt saaret.

Grenaa: To revolverbevæbnede Mænd trængte Tirsdag Aften ind til Murer Albert Busk, Grønland 15. De var maskerede og beordrede de tilstedeværende ud af Huset, der skulde sprænges i Luften. For at understrege Virkningen af denne Ordre affyrede de nogle Skræmmeskud. Kort efter blev Huset sprængt i Luften. De to maskerede Herrer kørte bort i en Bil, hvor der i Forvejen sad to andre med Halvmaske paa. I den med Albert Busks Hus sammenbyggede Naboejendom væltede Brandmuren ind i en Stue, hvor der tilfældigvis ikke opholdt sig Mennesker. Albert Busk er Kasserer i sin Fagforening.

Haderslev: Amtstuefuldmægtig Jensen er blevet anholdt den 28. December.

 

Fredag den 5. Januar 1945.

Maskinhallen og Kedelrummet paa Tuborgs Fabrikker er i Nat Kl. 3,33 sprængt i Luften. Skaden er saa omfattende, at Fabrikkens tekniske Ledelse anser det for tvivlsomt, om Virksomheden kan komme i Gang før Krigen er forbi. Om Enkelthederne har Chefen for Gentofte Brandvæsen, Carl Larsen, og Tuborgs Brygmester, Civilingeniør Steenberg, givet os følgende Oplysninger: - Telegrafledningen til Gentofte Brandvæsen (Luftledningen) blev afbrudt Kl. 3,33, saa Eksplosionen maa være sket i samme Øjeblik. Lidt forinden var ankommet et halvt Hundrede civilklædte, dansktalende Mænd, hvoraf en Del var maskerede, til Tuborg.


548:

De tvang Fabrikkernes faste Vagtmandskab til at bære Kufferter, som hver vejede ca. 75 kg, ind i Maskinhallen og ned i Kedelrummet. Efter at have anvist, hvor Kufferterne skulde staa, fik Vagtmandskabet og de tilstedeværende Maskin- og Kedelfolk Besked om at bringe sig i Sikkerhed. Et Øjeblik senere kom Eksplosionen. Sprængladningerne har aabenbart været indstillet til at eksplodere samtidig, for der hørtes kun et enkelt Brag. Gentofte Brandvæsen, som først alarmeredes fra Tuborgs Vagttaarn, var paa Pladsen 8-10 Minutter efter Eksplosionen. Paa dette Tidspunkt var Gerningsmændene allerede forsvundet. Der opstod Ild enkelte Steder i Ruinerne, saaledes var en Oliebeholdning blevet antændt, og der gik et Par Timer med at faa den slukket, men Branden var iøvrigt ikke af farlig Karakter. Foruden Brandvæsenet kom det tyske Politi til Stede og foretog Afspærringer og senere en tysk Sprængningskommando, som gennemførte en foreløbig Undersøgelse. I Kvarteret sprængtes en Del Vinduer, og Brygmesterens Bolig paa Tuborgs Omraade, Strandvej 52, blev en Del molesteret.

Virksomheden beskæftigede ca. 1000 mandlige og 380 kvindelige Arbejdere, som altsaa indtil videre formentlig vil blive arbejdsløse. Der bliver dog foreløbig en Del Arbejde med Oprydningen. Skadens Omfang anslaar Brygmester Steenberg skønsmæssigt til ca. 1 Mill. Kr., men dette Skøn er dog med alt Forbehold, da Skadens Omfang endnu ikke kan overses ganske. Den første Tid vil der endnu kunne tappes en Del Øl, nemlig den færdigbryggede Mængde. Strømmen kan tilføres fra NESA, som maa overtage Fabrikkernes Strømforsyning indtil videre, da Tuborgs eget Elektricitetsværk er sat ud af Drift ved Ødelæggelsen. - Man har et svagt Haab om, at den ene af Kedlerne vil kunne sættes i Stand og derved muliggøre Driften af en Turbine, men det vil først vise sig efter Oprydningen.

I Formiddags Kl. godt 8,30 blev der fundet en ueksploderet Kuffert, hvorfor den tyske Sprængningskommando øjeblikkelig tilkaldtes. Trafikken paa Strandvejen blev spærret, og Fabriksomraadet evakueret. Kl. 9,55 havde den tyske Sprængningskommndo afsluttet Arbejdet uden at finde flere Kufferter. Den fundne Kuffert blev sat paa en Cyklebagagebærer og kørt bort samtidig med, at Trafikken paa Strandvejen atter blev givet fri.

Fabrik for Flyvemaskinedele ødelagt. I Morges Kl. 7 blev en Virksomhed ved Navn "Jensen-Industri", Hillerødgade 30, fuldstændig ødelagt ved 3 Bombeeksplosioner. Der var forinden ankommet ca. 25 bevæbnede Mænd, som paa sædvanlig Maade udlagde Bomberne efter at have advaret og beordret de tilstedeværende i Sikkerhed. Paa Fabrikken, der iøvrigt ejedes af Hr. Bohnstedt Petersen, hvis Hovedvirksomhed i Frihavnen kort før Jul blev totalt ødelagt, fremstilledes Plader til Flyvemaskindele.


549

Saaret af tyske Soldater. Til Kommunehospitalet indbragtes ved Midnatstid 2 Mænd, som havde været i Konflikt med tyske Soldater paa Østerbrogade i Nærheden af Den Frie Udstillings Bygning. Den ene var alvorligt kvæstet i Hovedet. Lidt senere indbragtes til Rigshospitalet en Mand ved Navn Porsing, Skjoldsgade 11. Han havde været i Konflikt med tyske Marinesoldater og var blevet sparket i Hovedet. De nærmere Omstændigheder ved Overfaldet kendes ikke.

Razzia. I Nat foretog tysk Politi en Razzia i Ejendommen Enighedsvej 2 ved Charlottenlund Station. Gadedøren blev sprængt, og 4 bevæbnede tyske Politifolk skaffede sig Adgang til Bogtrykker Th. Priors Lejlighed paa 4. Sal. Saa vidt oplyses var ingen hjemme.

Jernbanesabotage. Paa Fredericia Banegaardsomraade skete i Aftes 10 Sprængninger, hvilket medførte, at al Trafik blev indstillet. Senere paa Aftenen kunde Forbindelsen med Fyn dog genoptages, og i Morges kunde der tillige tages Tog ind fra Øst og Syd, og senere paa Dagen ventede man at faa Forbindelsen nordpaa retableret. I Aftes forekom desuden to Sprængninger paa Strækningen Fredericia-Taulov, og paa Strækningen Pjedsted-Fredericia indtraf 3 Sprængninger, paa Strækningen Horsens-Hatting 1 Sprængning, Struer-Skjern i Nat 2 Sprængninger, Strækningen Hanbjerg-Vinderup ligeledes 2 Sprængninger i Nat. Desuden sprang sent i Aftes en Bombe i en Godsvogn, som stod paa Trustrup Station, læsset med et Tipvognslokomotiv. Lokomotivet blev ødelagt, medens Godsvognen ikke beskadigedes nævneværdigt.

Københavns Brandvæsen havde i sidste Vagtdøgn 64 Ambulanceudrykninger.

Vaabenrazzia. I Aftes ved 18-Tiden foretog det tyske Politi Visitationer for Vaaben paa Højbro Plads.

Provinsen.

Aalborg: Torsdag Eftermiddag blev Syssellederen for DNSAP i Aalborg Amt, Ejnar Laursen, dræbt ved Skud, da han sammen med sin Hustru og en Gæst, Malermester S. G. Andersen, Oue pr. Hadsten, stod uden for sit Hjem i Skipper Clements Gade. Malermesteren blev saaret i Skulderen. - Der blev lagt Blomster paa det Sted, hvor Syssellederen var dræbt, og opstillet Vagter. Da en ung Mand, Elektriker Ejner Meyer Christensen, Prinsensgade, senere paa Eftermiddagen nærmede sig Stedet, blev han skudt og døde paa Stedet.

Aarhus: Repræsentant Søren Leth, Kongensvej i Viby, blev Onsdag Aften beskudt paa en Billardsalon paa Clemens Torv. Han blev ramt i Maven og førtes haardt saaret til Hospitalet.


550

Horsens: Den 27-aarige Træindustriarbejder Børge Jensen blev Torsdag Morgen paa Vej til sit Arbejde raabt an af nogle tyske Vagtposter, og da han ikke standsede, blev han skudt. Han ramtes i Panden og døde paa Stedet. Den unge Arbejder efterlader sig Hustru og 2 Børn.

Randers: Landsretssagfører Mosbech og Ekspeditionssekretær Rønne, Kommunekontoret, er løsladt efter at have siddet i tysk Arrest en Maaned.

Slagelse: Falck blev i Gaar kaldt ud til "Villadsens Minde" ved Næsby Strand for at redde en tysk Flyver, som med Faldskærm hang fast i Trætoppene. Han var bevidstløs efter at være slæbt et langt Stykke gennem Vandet og ind over Land, men før man naaede København med Ambulancetransporten, var han dog kommet til sig selv.

Køge: Torsdag Morgen skete to Eksplosioner i Ørum-Hansens Maskinfabrik, Vordingborgvej. Sabotørerne havde paa Forhaand advaret Arbejderne og ligeledes adviseret Fabrikanten og hans Familie. Der blev givet god Tid, saa bl. a. en Bogholderimaskine kunde bringes i Sikkerhed, før Bomberne eksploderede. Maskinhallen blev delvis ødelagt, hvorimod Smede- og Maskinværkstedet ikke tog større Skade. Ingen Mennesker kom til Skade, bortset fra, at Husassistenten hos Fabrikant Ørum-Hansen fik nogle lettere Snitsaar af Glassplinter.

 

Lørdag den 6. Januar 1945.

Krigsforlis. Paa Refsnæs hørtes tidligt Fredag Morgen en usædvanlig kraftig Eksplosion ude fra Havet. Da det endnu var mørkt, kunde man ikke afgøre, hvad der var sket, men saa snart det blev lyst, observeredes nogle Sømil ude i Kattegat Vraget af et stort Skib. Der blev af de tyske Myndigheder rekvireret Ambulancetog og Ambulancer fra flere sjællandske Byer. I Løbet af Dagen indbragtes nogle saarede og døde, desuden drev Lig i Land paa Refsnæs Kyst. Fiskerne kunde ved Hjemkomsten fra deres Fangstture berette om, at der flød en Mængde Lig ude på Vandet, saa man kan vente, at der i de kommende Dage vil drive mange Lig ind paa Kysten ved Refsnæs.

Begivenheden og navnlig det store Opbrud af Ambulancer til Kalundborg gav i Gaar Anledning til Rygter om, at et kombineret Troppetransport- og Ammunitionsskib var sprængt i Luften i Kalundborg Havn, men dette var altsaa ikke rigtigt.

Husundersøgelse hos Borgmester H. P. Sørensen. Som forleden meddelt er Borgmester H. P. Sørensens Søn, den 23-aarige Søren Sørensen sammen med nogle andre unge Mennesker blevet anholdt. Torsdag Formiddag, paa et Tidspunkt, da ingen var hjemme, blev der foretaget Husundersøgelse hos Borgmesteren. Fire Gestapomænd havde lukket sig ind


551

i Lejligheden, formentlig ved Hjælp af Søren Sørensens Nøgler, og var i fuld Gang med Husundersøgelsen, da Fru H. P. Sørensen, som havde været paa Visit hos Naboen, kom hjem. Sønnens Værelse blev ret grundigt gennemsøgt, medens den øvrige Del af Huset undersøgtes mere overfladisk. Gestapomændene tog ikke noget med af Betydning, og man har heller ikke siden sporet nogen Reaktion efter Besøget.

Stjaalet Rationeringskort i Hvidovre. Fredag Aften trængte 3 revolverbevæbnede Mænd ind paa Kommunekontoret i Hvidovre, hvor de tiltvang sig udleveret ca. 400 Sæt Rationeringskort.

Saarede. I Aftes ved 21,45-Tiden blev der skudt fra Omegnen af Vestre Fængsel. En Kugle slog ned paa en Linie 10-Sporvogn og strejfede en af Passagererne i venstre Ben. Den saarede er Typograf Jørgensen, Kjeldsgaardsvej 21. Han blev bragt til Kommunehospitalet.

Under Skudveksling paa Hjørnet af Enghavevej og Matthæusgade blev en tilfældig forbipasserende, Sekretær K. H. Hansen, Rørholmsgade 7 B, saaret i højre Hofte. Episoden fandt Sted om Eftermiddagen.

Sabotage. Resterne af den Bohnstedt-Petersenske Virksomhed, "Jensen-Industri" i Hillerødgade, blev sent i Aftes ødelagt ved en ny Sabotage. Nogle Maskiner var ikke blevet gjort ubrugelige ved Sabotagen om Morgenen, men det skete uigenkaldeligt om Aftenen. Da man frygtede, at der endnu laa ueksploderede Bomber paa Stedet, blev Sporvejslinierne 11 og 19, der ellers passerer Fabrikken, Resten af Aftenen dirigeret ad en anden Rute.

Lastbilen blev tilbageleveret. Forleden kørte en Lastbil op foran en af det københavnske Vagtværns Stationer. Chaufføren afleverede Vognen og Tændingsnøglen til Portvagten og forsvandt. Vognen var om Formiddagen røvet paa Godsbanegaarden, men med den Besked til Chaufføren, at den vilde blive leveret tilbage i Løbet af kort Tid. Vognen tilhørte Dansk Andels-Æg-Eksport, Vermlandsgade 73.

Attentatet paa Ingeniør Paul Meyer. Om Ingeniør Paul Meyer, som den 3. Januar blev saaret ved et Attentat i sit Hjem paa Rasmus Rasks Vej, kan nu oplyses, at han arbejdede for tysk Regning.

To Mennesker dræbt. I Aftes ved 19-Tiden trængte 4 revolverbevæbnede Mænd ind i en Vinstue paa Bülowsvej Nr. 50, hvor de skød en Mand og en Kvinde. Manden blev dræbt paa Stedet, medens Kvinden, Fru Bjørn Petersen, Lunagervej 17, døde en halv Time senere paa Frederiksberg Hospital. Man er endnu ikke helt klar over den dræbte Mands Identitet.

Vagtværnet blev vist bort. Da en Patrulje fra Frederiksberg Vagtværn i Nat passerede Alléenberg Garagerne ved Frederiksberg Allé, opdagede.


552

de, at en Snes Mand var i Færd med at lukke sig ind i Garagerne. Da Vagtmændene lyste paa Stedet, viste det sig, at det var Folk fra det tyske Hjælpepoliti (Hipo). Vagtværnsfolkene fik Besked om at fjerne sig straks. Senere observerede man, at en Del af Hjælpepolitiet kørte bort i Retning mod Byen.

Jernbanesabotage. Trafikken over Fredericia Banegaard blev i Gaar genoptaget i alle Retninger. Lidt over Middag skete der nye Sprængninger paa Strækningen Fredericia-Pjedsted, men Kl. 17 kunde Strækningen atter passeres. Ogsaa paa de øvrige bombesprængte Strækninger i Jylland blev Trafikforholdene bragt i Orden i Gaar.

Provinsen.

Kolding: Onsdag Aften blev Vagtværnets Udrykningsvogn sprængt i Luften uden for Vagtlokalet paa Raadhuset. Senere eksploderede en Bombe i Herreekviperingsforretningen "Carlton". Hele Forretningen blev ødelagt, men ingen Mennesker kom til Skade.

Skagen: Fredag Eftermiddag krigsforliste Kutteren "Esperance", S. 65, tilhørende Skipper Jens Jørgen Møller. Mandskabet roede over til en anden Kutter og kom iøvrigt ikke noget til.

Aalborg: "Rebildhus" er igen blevet lukket. Denne Gang er samtlige Lokaler i Bygningen blevet beslaglagt.

Grenaa: Natten til Onsdag foretog Gestapo en omfattende Razzia, først i Havnen og senere i Byen. Der anholdtes nogle unge Mennesker, desuden eftersøgtes forgæves Direktør Henrik Rosenvinge, Prokurist Carlo Munk, Bogholder Abildtrup fra Grenaa Dampvæveri, Trafikassistent William Rosenvinge, Lærer Kaj Thorup og Lederen af Kommandocentralen. CB-Politiets Sanitetsvogn og en mindre Patruljevogn blev beslaglagt, da Tyskerne mente, de var brugt til hemmelige Transporter af Vaaben, leveret fra engelske Flyvemaskiner. Lederen af Kommandocentralen og Politimester Andersen samt de unge LB'er var i skarpt Forhør. Onsdag Eftermiddag afsluttedes Undersøgelserne.

Roskilde: De Paarørende til den 31-aarige Politifuldmægtig Thorkild Petersen, der tidligere gjorde Tjeneste i Søndre Birk, har faaet Meddelelse om, at Thorkild Petersen er død den 23. December.

 

Mandag den 8. Januar 1945.

Razzia under Luftalarmen. I Kvarteret omkring Jagtvejen, den tilstødende Strækning af Strandvejen og Strandboulevarden blev der under den sidste Luftalarm Lørdag Aften foretaget en større Razzia. Da Alar-


553

men blæste af, traadte en Mængde uniformerede Mænd ud fra Gadedørene i Urbansgade. Kort efter affyredes Skud fra Pistoler og Maskingeværer. Under Skydningen flygtede alle Trafikanter omkring det store Gadekryds. En Mand ved Navn Nørregaard, Brammingegade 5, fik et Skudsaar i højre Laar; han kunde dog bringe sig i Sikkerhed i Øresundsgade, hvorfra han blev hentet i en Ambulance.

Sporvognsepisoder. Søndag Aften Kl. 20 blev en Passager i en Linie 11 Bivogn i Rantzausgade hidsig som Følge af nogle kaade unge Menneskers Optræden. Han trak en Revolver, viste Vaabenlegitimationen og affyrede et Skud gennem Vognen uden dog at skade nogen. Revolvermanden begyndte nu at forlange Legitimationskort forevist af forskellige Passagerer, men gik senere ned paa Gaden - Sporvognen var i Mellemtiden standset - og fyrede en ny Serie Skud af, et af Skuddene ramte en Haandbøjle i Sporvognen. Der kom en Udrykning fra Værnemagten til Stede, og da Manden nu vilde undløbe, blev der skudt tre Skud efter ham. Han opgav derefter sin Flugt og lod sig arrestere. Episoden medførte en halv Times Sporvognsstandsning.

Søndag Eftermiddag opstod der Slagsmaal i en Sporvogn paa Hjørnet af Amagerbrogade og Holmbladsgade. Vagtværnet blev tilkaldt og anholdt en af de to Urostiftere, medens den anden forsvandt. Den anholdte var Ove Harry Elleboe, Bergthorasgade 22, 1. Sal. Han var i Besiddelse af et Ausweis til Flyvepladsen ved Værløse.

Slotsarkitekten afhentet. Slotsarkitekt Thorvald Jørgensen er i Nat blevet afhentet af det tyske Politi. Slotsarkitekten, som nu er 77 Aar gammel, havde netop afsluttet et Hospitalsophold. Man formoder, der foreligger en Fejltagelse.

Attentatet paa Bülowsvej. Den Mand, der som omtalt i Lørdags er blevet dræbt ved et Attentat i Restauranten Bülowsvej 50 B, er identificeret som Politibetjent Malmros, der var tilknyttet det tyske Politi. Den Kvinde, han var sammen med, Fru Engla Petersen, som ligeledes dræbtes, var gift med Politibetjent Bjørn Petersen, der nu sidder i Frøslevlejren, hvortil han er ført fra Buchenwalde.

Skydning ved Restaurant "Tosca". Lørdag Aften Kl. ca. 22,30 stødte en Vagtværnspatrulje ud for Hectors Forretning paa tre store Drenge, som var indviklet i et Slagsmaal. Da de fik Ordre til at passere Gaden, gjorde de Ophævelser, og en af dem viste et tysk Rejsepas, idet han hævdede at være knyttet til Værnemagten. Under den fortsatte Diskussion løb en af Drengene hen til Restaurant "Tosca" og hentede nogle tyske Soldater, som gav sig til at skyde ned ad Gaden. Skuddene tilkaldte Feldgendarmeriet, til hvem Lederen af Vagtværnets Patrulje forklarede Sagen. Feldgendarmeriet havde intet at bemærke til Vagtværnets Optræden.


554

Hentet Skrivemaskiner og Duplikatorer. Ved Midnatstid Natten til Lørdag blev en Taxachauffør holdt op af to Revolvermænd paa Jagtvejen. Han fik Ordre til at køre til "Standard Electric" paa Hjørnet af Sigurdsgade og Raadmandsgade. Her havde ca. 16 Mænd hentet 6-7 Skrivemaskiner, Duplikatorer og Duplikatorpapir, som blev læsset i Taxavognen. Chaufføren fik nu Ordre til at køre til Jagtvejen, hvor han blev sat af, og Vognen kørte videre. Taxavognen er senere kommet til Stede.

Røveri. Fredag Aften blev Sekretær Frk. Elga Elisabeth Nielsen, boende Melchiors Plads 4, paa Vej fra Triangelteatret til Ndr. Frihavnsgade frarøvet en Haandtaske, indeholdende 527 Kr., hvoraf hun om Eftermiddagen havde faaet de fleste udbetalt paa et Sagførerkontor. Røveren - en Mand i tysk Marineuniform - forsvandt ned ad Odensegade.

Sendt en SS-Mand efter Kuffert. Den ca. 70-aarige Grosserer Brøndum, Carl Johans Gade 43, tilkaldte i Gaar Vagtværnet for at faa klaret, hvorledes han skulde forholde sig over for en SS-Mand og en Civil, som forlangte at komme ind i hans Lejlighed. Vagtværnet kom hurtigt til Stede, og det viste sig da, at de to Herrer ønskede udleveret en Kuffert, som en Frk. Gunvor Christensen havde staaende i Lejligheden, som Pant for 20 Kr. Ved Vagtværnets Mellemkomst blev Affæren ordnet saaledes, at SS-Manden fik overladt Kufferten og forsvandt.

Vagtværn og Brandvæsen. Vagtværnet og Brandvæsenet i de tre Hovedstadskommuner har haft en usædvanlig stille Nat. Der er ikke forekommet Begivenheder af særlig Art, og Københavns Brandvæsen har kun haft 37 almindelige Udrykninger i det forløbne Vagtdøgn, som sluttede Kl. 8 i Morges.

Beskydning af Toget i Aarup. Statsbanernes Distriktschef for 2. Distrikt oplyser paa Forespørgsel fra Udenrigsministeriets Pressebureau, at Stationspersonalet har fortalt, at Beskydningen af Toget i Aarup, hvorved der omkom saa mange Passagerer, skal staa i Forbindelse med, at der har fundet en stor Luftkamp Sted umiddelbart i Nærheden af Ulykkesstedet. En officiel Rapport vil fremkomme i Dagens Løb.

Jernbanesabotage. Lørdag Aften fandt en Sprængning Sted ved Hedensted Station. I Gaar skete der Eksplosion under et Særtog med Arbejdere paa Vej fra Oksbøl til Esbjerg. To Personvogne blev afsporet, men ingen Mennesker kom til Skade. Endelig forekom i Aftes Sprængning i en Stabel Skinner paa Fredericia gamle Station.


555

Provinsen.

Randers: En Søn af Handelsskoleforstander Nielsen og en anden ung Mand er blevet idømt livsvarigt Fængsel for illegal Virksomhed. Straks efter Dommen blev de overført til tysk Fængsel, men de er nu flyttet til Koncentrationslejren Sachsenhausen.

- En Gymnasiast Simes Nielsen, Søn af afd. Dyrlæge Nielsen, blev lige før Jul anholdt paa Randers Statsskole. Han er siden sendt til Frøslev.

- Nogle tyske Soldater, som gjorde Vagttjeneste ved Depoter ved Havnen, har i de sidste Dage paa deres Vej til og fra Kasernen holdt Civile op for at faa Cigaretter. Forleden blev et Medlem af Vagtværnet ogsaa holdt op. Han gjorde Anmeldelse til den stedlige Kommandantur, som lovede at tage sig af Sagen.

Aalborg: Kartoffeltørreriet paa Østerbro er blevet ødelagt ved Bombeeksplosion og Brand. Den 4-Etages Ejendom blev fuldstændig ødelagt.

Fredericia: Der er i den senere Tid om Natten knust Ruder hos tyskvenlige Forretningsfolk.

- En Del Udstillingsvinduer i "Fredericiagaarden" og i den tilstødende "Riddergaard" er blevet ødelagt ved Skudsalver fra en forbikørende Bil. Kuglerne var gaaet gennem Forretningslokalerne ind i Væggene. Der er blevet talt 39 Kugler. Ved denne nye Form for Strøgattentat er der tillige ødelagt en Del Varer i de forskellige Forretninger.

Odense: Et Sommerhus i Kratholm, tilhørende Adjunkt Niels Foged, som for Tiden ikke befinder sig i Odense, er i Aftes blevet ødelagt ved Bombeeksplosion og Brand.

- Bud Jens Peter Christensen, Dampfarveriet Klaregade 12, er i Fredags blevet skudt i Forretningen. Gestapo havde anholdt ham og givet ham Haandjern paa, men da han slog voldsomt om sig, skød Gestapofolkene paa ham. Han blev saaret og førtes bort i en af Falcks Ambulancer. Redningskorpset maa ikke oplyse, hvor han er ført hen, og hans videre Skæbne er ukendt. Bud Christensen er ca. 30 Aar, gift og har 2 Børn. Gestapo vilde samtidig anholde et andet Bud i samme Forretning, men han var flygtet.

Horsens: Der har Natten til Fredag været udkæmpet en voldsom Ildkamp langs Banelinien umiddelbart Syd for Horsens. Sabotører forsøgte ved Midnatstid at anbringe Bomber ved Jernbanelinien mellem Hatting og Horsens. Sabotørerne blev imidlertid overrasket af henved 100 tyske Soldater og trak sig tilbage til Hesteskoven, der ligger mellem Banelinien og Bygholm Landevej. Ildkampen strakte sig over 4-5 Timer.

Roskilde: To tyske Gendarmer fra den lokale Station indfandt sig i Fredags paa Motorkontoret og forlangte at faa en Fortegnelse over, hvem


556

der har benzindrevne Biler i Politikredsen. Dette nægtede de to Damer paa Kontoret. De blev saa afkrævet Legitimation, og deres Navne skrevet op, hvorefter de to Mænd selv gik i Gang med at finde de ønskede Oplysninger i Kontorets Arkiv. Tyskerne har en Gang tidligere krævet Oplysning om benzindrevne Biler, men blev afvist, efter at man havde rettet en Forespørgsel til Justitsministeriet.

Om Aftenen blev der begaaet Indbrud i Motorkontoret. Indbrudet blev dog først opdaget Lørdag Morgen. Ukendte Mænd har fjernet Motorregistret, Kartoteket over Motorkøretøjer og over Motorførere.

Ringe: Lørdag Aften blev en Flyvemaskine skudt ned ved Ringe paa Nordfyn. En Jagermaskine styrtede ned ved 5-Tiden Søndag i Nærheden af Rødekro i Sønderjylland.

Næstved: Kaptajnløjtnant Hansen-Møller, der var en kendt Rytter og Indehaver af flere Championater inden for Ridesporten, er faldet i Grækenland. Han deltog i Krigen paa allieret Side som Flyverobservatør. Før Krigen var Kaptajnløjtnanten tjenstgørende ved Randers og sidst Næstved Rytterregimenter.

 

Tirsdag den 9. Januar 1945.

Som meddelt i Morgenbladene er Bestyreren af "Denka-Radio"s Filial paa Toftegaardsalle 8, Hr. Anker H. Knudsen, Haydnsvej 1, i Gaar ved 16-Tiden blevet dræbt i sin Forretning. To Mænd kom ind i Forretningen og affyrede de dræbende Skud, hvorefter de forsvandt.

I Morges Kl. 5,15 blev Forretningen ødelagt ved Bombeeksplosion. I den øvrige Del af Ejendommen, en 4-Etages Bygning, skete en Del Ravage, ligesom der i det omliggende Kvarter sprængtes 30-40 store Butiksruder og flere Hundrede almindelige Ruder. Brandvæsenet blev ikke tilkaldt, da der ikke opstod Ild og ingen Mennesker saaredes nævneværdigt. Heller ikke Vagtværnet kan give nogle fyldestgørende Oplysninger om Episoden ud over, hvilken Skade der er sket. Man maa derfor afvente en nærmere Afklaring, før yderligere Oplysninger kan bringes.

Bortført fra Retten i Nordre Birk. Lørdag Eftermiddag fandt en Bortførelse Sted fra Retslokalet i Nordre Birk. Om Episoden foreligger følgende Enkeltheder: Dommer Thal-Jantzen havde sat Retten med Fuldmægtig Sinding fra Statsadvokaturen som Anklager og Landsretssagfører N. C. A. Nielsen som beskikket Forsvarer. Mødet begyndte Kl. 14, og der var tilsagt nogle Vidner til Sagen, der behandledes for lukkede Døre. To unge Mennesker, Thorsen og Hermansen, var anklaget for Røveri af nogle CB-Kapper. En ung Mand stak Hovedet ind i Retssalen og blev af Arrestbetjenten gjort opmærksom paa, at Sagen behandledes


557

for lukkede Døre. Umiddelbart efter trængte imidlertid to unge Mennesker ind fra Gangen ude fra Arresten og to andre ad den almindelige Indgang til Retssalen. De var bevæbnet med Maskinpistoler. De tilstedeværende blev holdt op, og Fængselsbetjenten blev undersøgt for Vaaben. Arrestanterne blev skubbet ned mod Udgangen, og straks efter forsvandt alle ud i en ventende Bil. Det hele varede kun Sekunder. Retten havde Indtryk af, at det var "pæne unge Mennesker", og den, der sidst forlod Salen, sagde "Undskyld og Farvel".

Rettelse: I Fredags bragte vi Meddelelse om en tysk Husundersøgelse hos Bogtrykker Th. Prior, Enighedsvej 2. Det viser sig, at det var hos Bogtrykkerens Nabo, Kommunelærer Bøcker-Petersen, at Undersøgelsen fandt Sted. Kommunelæreren var ikke hjemme.

Arresteret. Natten til Søndag ringede det tyske Politi paa i en Lejlighed Maglekildevej 13 og spurgte efter den Logerende, Løjtnant Larsen, der gør Tjeneste som Vagtværnsmand. Han blev senere fundet af det tyske Politi og ført til Paavisning i Lejligheden. Paa Loftet fandt man hans Tjenestevaaben. Løjtnant Larsen blev ført bort.

Bil sprængt i Luften. I Morges blev en Bil med Lægeskilt sprængt i Luften paa Sjælør Boulevard.

Jernbanesabotage. Togkontoret meddeler, at der i Morges skete en Sprængning paa Strækningen Blaahøj-Drantum, men Trafikken ventes genoptaget i Løbet af Formiddagen. Togkontoret oplyser forøvrigt ogsaa, at Trafilkken over Storstrømsbroen har været indstillet i Nat, da en drivende Mine er observeret i Nærheden af Broen.

Hentet Rationeringskort. I Gaar Eftermiddags indfandt to yngre revolverbevæbnede Mænd sig paa Kredskontoret i Hørsholm og krævede de resterende Benzin- og Generatorbrænde-Kort udleveret, hvorefter de forsvandt.

Om Formiddagen kørte en Taxavogn op foran Farum Kommunekontor, og Passagererne, 5-6 maskinpistolbevæbnede Mænd, gik ind paa Kontoret. De skar Telefonledningerne over og tiltvang sig udleveret Folkeregistret med 2000 Navne, de endnu ikke afhentede Rationeringskort samt nogle LB-Uniformer.

Ført til Frøslev. Det er indberettet, at Dommerfuldmægtig Erik Bondo Svane, Søn af fhv. Viceskoledirektør Svane, Kredslæge L. Lauritzen, Haderslev, og Arbejdsmand Hans Lassen, Aabenraa, der alle har siddet i den tyske Afdeling af Arresten i Aabenraa, den 30. December er overført til Interneringslejren i Frøslev.

Vagtposter langs den jydske Længdebane. Der er nu sat Vagtposter langs hele den jydske Længdebane med 50 m Mellemrum.


558

Provinsen.

Horsens: Gestapo foretog i Lørdags en Snes Anholdelser i Byen, men nogle af de anholdte blev dog løsladt efter Afhøring og Ransagning i deres Hjem. Gestapo syntes i særlig Grad at interessere sig for Fængselsbetjentene. Medens Razziaen stod paa - det var i Morgen- og Formiddagstimerne - blev alle Udkørselsveje bevogtet. Der er opgivet følgende Navne paa anholdte: Stationsleder A. Petersen, Zoneredningskorpset, Fængselsbetjent Bruno Larsen, Adelgade, Grønthandlerske Fru Signe Christensen, Fugholm (senere frigivet), Ekspedient Henriksen, Vimmelskaftet (ansat hos Holmboe & Søn), Barber Thomsen og Hustru, Aaboulevarden (senere frigivet), Fængselsbetjent Oksbøl, Grønnegade, Fængselsbetjent Lars B. Møller, Fabriksvej 56 (opgives at have været borte, da Gestapo kom), Entreprenør Hans Nielsen, Nordlystvej, Fru Anker-Kjær, Aaboulevarden (senere frigivet), Sparekasseassistent Evald Henry Petersen, Adelgade, Kusk Verner Rasmussen, Aaboulevarden 94, Bagersvend Jørgen Petersen, Jessensgade 4, samt fhv. Politibetjent, nu Zoneassistent Hans Henrik Wægter Petersen.

Odense: Lørdag Aften blev der sat Ild paa en Lejlighed, som indtil Dagen i Forvejen havde været beboet af Disponent Adsersen og Hustru, Tøjrensningsanstalten "Perawin". Det var et af denne Forretnings Bude, J. P. Christensen, der i Fredags blev skudt af Gestapo, da han satte sig til Modværge ved Anholdelsen. Episoden omtaltes i Meddelelserne i Gaar.

Kolding: Sognepræst Vindel og Hustru, Starup Præstegaard, har faaet Meddelelse om, at deres Søn, den 24-aarige Toldmedhjælper Knud Henrik Vindel, er død den 6. December.

Fredericia: Natten til Lørdag kørte en Opelvogn op foran "Fredericia Avis" og affyrede en Maskinpistolsalve mod den store Glasrude i Bygningen. Der var ingen Mennesker paa Bladet, da Attentatet fandt Sted.

Nykøbing Sj.: Tyskerne har i Fredags arresteret Læge Schwartz-Nielsen, Snertinge, Biografdirektør Carl Veilsgaard, Nykøbing Sj., og Smedesvend Kurt Simonsen, ligeledes Nykøbing Sj. Man ved intet om Aarsagerne til Arrestationerne.

Roskilde: En Søn af Murerarbejdsmand Jens Nielsen, Borgerdiget 39, blev Søndag Aften ramt af et Skud, da han gik i Absalonsgade. Kuglen gik gennem begge Kinder, saa den unge Mand har ikke kunnet fortælle noget yderligere om Episoden.

Hillerød: Hos Isenkræmmere i Frederikssund forlangte nogle bevæbnede Mænd i Lørdags udleveret Ladningerne af Sprængstof. Det var ikke store Beholdninger, Isenkræmmerne laa inde med. Materialet samledes


559

sammen paa en Lastbil, som man havde taget hos Købmand Axel B. Lange. Revolvermændene kørte herefter ud af Byen.

Kalundborg: Meddelelsen i Søndags i udenlandsk Radio om, at der i Forbindelse med Skibskatastrofen ved Røsnæs skulde være sket meget store Ødelæggelser i Kalundborg, er ikke rigtig. Som det ogsaa fremgik af vore Meddelelser om Begivenheden, er der ikke sket nogen Skade i Kalundborg, hverken i Havnen eller i Byen.

 

Onsdag den 10. Januar 1945.

Kulsituationen. I Løbet af December har Krigsbegivenhedernes Udvikling medført en alvorlig Forværring af Kulsituationen. Københavns Belysningsvæsen har saa godt som intet af Betydning modtaget og slet ingen Gaskul fra Westfalen. Hovedparten af de øvreschlesiske Kul egner sig absolut ikke til Fremstilling af Gas.

Under de dansk-tyske Handelsforhandlinger, som foregaar for Tiden, har de tyske Myndigheder imidlertid lovet, at der skal indtræde en Bedring i Tilførslerne i Løbet af Januar, og der skal allerede være 50.000 Tons klar til Københavns Belysningsvæsen, men desværre er det øvreschlesiske Kul, som næppe egner sig til Gasfremstilling. Den normale Tilførsel har tidligere været ca. 150.000 Tons pr. Maaned, saa en Tilførsel paa 50.000 Tons forslaar ikke ret meget. Under Forhandlingerne har Tyskerne iøvrigt stillet i Udsigt at kunne levere Kul fra Westfalen til Februar.

I Forbindelse med de svigtende Kultilførsler kan det oplyses, at de københavnske Gasværker nu har udleveret de Koks, man har til Disposition for almindeligt Salg til forbrugere. Restbeholdningen og den daglige Produktion maa - paa Grund af de tilførte Gaskuls daarlige Kvalitet - forbeholdes selve Gasproduktionen til Underfyring af Ovnene. Herefter har man kun Smuld og Nøddekoks til Videresalg blandt private Forbrugere. Beholdningerne heraf vil blive forbeholdt Aldersrentenydere, De kommunale Udsalgssteder og smaa Brændselshandlere. Kvantiteterne af disse Varer er relativt smaa, og de maa siges ikke at være velegnede til Fyring i almindelige Kakkelovne, specielt ikke Smuldet.

Ovenstaaende Meddelelse maa af forskellige Grunde behandles med en ganske særlig Diskretion, og ingen af de givne Oplysninger maa omtales i Dagspressen, heller ikke Standsningen af Kokssalget.

Vice-Bygningsinspektør forsvundet. Siden i Onsdags har Vice-Bygningsinspektør under Gentofte Kommune, Arkitekt H. Mendahl, Ledreborgs Allé 16, været forsvundet. Hans Familie har forespurgt hos Tyskerne, om han skulde være anholdt, men har overalt faaet den Besked, at der ikke er anholdt nogen af det Navn.


560

I Onsdags blev Arkitekt R. J. Wehage, der ogsaa er tilknyttet Gentofte Kommune, anholdt i sit Hjem, Hans Jensens Vej 44. Anholdelsen foregik under ret dramatiske Forhold. Der blev ringet paa, og da Arkitekten lukkede op, fik han stukket en Maskinpistol i Maven og erklæredes for anholdt. Hans Hustru har nu faaet Besked om, at det tyske Politi har afsluttet Sagen mod ham, og at han vil blive ført til Tyskland.

Dødsfald. Civilingeniør Poul Seidenfaden er ifølge Underretning til Familien død den 23. December. Ingeniør Seidenfaden blev kun 29 Aar gammel.

Sabotage. I Aftes fandt en Eksplosion Sted i en lukket belgisk Godsvogn, som stod paa Godsbaneterrænet, lastet med Flyvemaskinedele til Tyskland. Vognen blev knust, og Indholdet spredtes over Pladsen. Eksplosionen fandt Sted ved 20-Tiden.

Ved 21,30-Tiden i Aftes opstod en mindre Sabotagebrand i Træskæreriet "Lygten" i Sigurdsgade. Der var hældt en brændbar Vædske ud over en Stabel Træ, men det lykkedes hurtigt Brandvæsenet at faa Ilden slukket. Det tyske Politi, som ogsaa kom til Stede, fandt en mystisk Pakke, som tilsyneladende indeholdt Sprængstof. Pakken blev fjernet af en Sprængningskommando.

Københavns Brandvæsen havde i det sidste Vagtdøgn 70 Ambulanceudrykninger. Iøvrigt kan tilføjes, at Natten har været usædvanlig stille. Der foreligger hverken Meddelelser om krigslignende Begivenheder eller om Røveri af nogen Art. Heller ikke Togkontoret har modtaget Meldinger om særlige Begivenheder.

Provinsen.

Roskilde: Den 25-aarige Arbejdsmand Egon Toftegaard Nielsen, der i Søndags blev indlagt paa Hospitalet efter at være blevet saaret, og som om Aftenen blev dræbt i Sygeværelset, havde, efter hvad der oplyses, tyske Interesser.

Skive: Der er foretaget en Række Razziaer, hvorunder bl. a. Lærer Nørlem-Andersen, Fuldmægtig Andreas Hansen, Kommunekontoret, Vognmand Malmstrøm og et Par unge Mennesker er anholdt. Den anholdte Lærer var fremtrædende Medlem af Terrænsportsforeningen.

 

Torsdag den 11. Januar 1945.

Slotsarkitekt Thorvald Jørgensen blev i Gaar løsladt og vendte i Aftes tilbage til sit Hjem. I Betragtning af sit svage Helbred har Slotsarkitekten det relativt godt.


561

Vicebygningsinspektørens Forsvinden. Om Vicebygningsinspektør H. Mendahls Forsvinden kan gives følgende supplerende Oplysninger: Da Arkitekt R. J. Wehage, der som nævnt ogsaa er ansat under Gentofte Kommune, ikke indfandt sig paa Kontoret om Morgenen Onsdag den 3. Januar, ringede Hr. Mendahl til hans Hjem. Fruen, med hvem han kom til at tale, gjorde et stærkt oprevet Indtryk og sagde, at hun ikke kunde udtale sig nærmere. Vicebygningsinspektøren tog saa ud til Arkitekt Wehages Bopæl, Hans Jensens Vej 44. Paa dette Tidspunkt opholdt det fremmede Politi sig endnu i Hjemmet. Fru Wehage har meddelt, at ogsaa Mendahl blev taget med.

En Henvendelse fra Fru Mendahl til Tyskerne har ikke skaffet Klarhed i Sagen, idet de tyske Myndigheder har meddelt Fruen, at man ikke har anholdt nogen af det Navn.

Arresteret. Lægekandidat Preben E. Hess-Thaysen, Kanslergade 5, er Onsdag Morgen blevet arresteret af det tyske Politi under Vagttjenesten paa Rudolph Berghs Hospital.

Endvidere er Tobaksfabrikant B. Nobel Onsdag Formiddag blevet hentet af det tyske Politi paa Fabrikken. Prinsessegade 62. Endelig er Repræsentant Trærup Andersen, Politiken, blevet arresteret Tirsdag Morgen.

Husundersøgelse. Det tyske Politi skaffede sig i Morges Adgang til Ingeniør Carl Wegeners Lejlighed, Ordrupvej 35 F, og foretog en grundig Husundersøgelse. Ingeniør Wegener og Familie har været bortrejst i nogen Tid og var saaledes ikke hjemme.

Razzia i Ejendomme paa Amagerfælledvej. Natten til Tirsdag foretog 14 Gestapo- og Sommerfolk en Razzia i Ejendommen, Amagerfælledvej 30, hvor de sprængte Døren til en Lejlighed i Stuen hos Familien Krengemose. Lejligheden blev gennemsøgt, hvorpaa man undersøgte en Række andre Lejligheder i Opgangen, saaledes fik man paa 4. Sal Adgang til Departementschef Diges Lejlighed. Ogsaa denne blev gennemsøgt. Det menes, at man har søgt efter en Person ved Navn Berthelsen. Razziaen blev fortsat igen Natten til i Gaar. Denne Gang drejede det sig om Ejendommene Nr. 27-35.

Sabotage mod Systue. I Tirsdags ved 17-Tiden blev der forøvet Sabotage mod en Systue i Griffenfeldtsgade 27. En Mand i Postbuduniform ringede paa og sagde, at han havde en Pakke til en af Syerskerne. Da Døren blev lukket op, trak han en Revolver frem og holdt de Tilstedeværende op, samtidig med at han gav Ordre til Mørklægning. En Del bevæbnede Mænd kom nu til, afmonterede Symaskinerne og tog nogle af de vigtigste Dele af Maskinerne med ned i en Bil. Da Sabotørerne var ved at gaa, fandt de et Lager af Stof til tyske Uniformer, som de be-


562

sluttede sig til at tage med. Et Par Mænd blev sendt ned paa Gaden for at holde en Lastbil op, medens de øvrige bar Stoffet ned i Trappegangen. Kort efter kørte de bort med Stoffet i en tilfældig Lastbil.

"Hold-up" paa Apotek. I Aftes ved 21,30-Tiden blev Ekspedienten paa Apoteket Gl. Kongevej 82 holdt op af to bevæbnede Mænd, som forlangte at faa udleveret Forbindsstoffer, men da der ikke fandtes noget paa Apoteket, gik de igen.

Isenkramlager ødelagt. I Nat Kl. 3,45 udbrød en voldsom Brand i Hans Schourups Isenkramlager, Rosenvængets Allé 20. 3. og 4. Etage samt Loftet blev fuldstændig raseret. Brandvæsenet fik først hen paa Morgenstunden Herredømme over Ilden, som menes at være paasat.

Razzia. Onsdag Morgen foretog det tyske Politi en Undersøgelse hos Viceskoledirektør Th. Nystad, Drosselvej 7. Efter nogen Undersøgelse forlod Politiet Lejligheden uden at medtage noget, ligesom der heller ikke fandt Arrestationer Sted.

Københavns Brandvæsen havde i sidste Vagtdøgn 77 almindelige Ambulanceudrykninger.

Rettelse. Provinsmeddelelsen om, at der skal være sat Vagtposter langs hele den jyske Længdebane med 50 m Mellemrum, er ikke rigtig. Statsbanernes 2. Distrikt i Aarhus meddeler, at der Tid efter anden paa forskellige Strækninger udsættes tyske Vagtposter med korte Mellemrum, som nogen Tid efter atter inddrages, men det har hidtil kun drejet sig om midlertidig Anbringelse paa korte Strækninger, og iøvrigt ikke alene paa den østjyske Længdebane.

Den senere Tids dræbte. Om de Drab, der har fundet Sted i Tiden fra den 13. December til 1. Januar, er der gennem Udenrigsministeriets Pressebureau tilvejebragt følgende supplerende Oplysninger: 1) Den ukendte Mand, som blev fundet skudt i Rigensgade den 16. December, er identificeret som fhv. Bogbinder Thorvald Aage Falck Nielsen, Fredericiagade 82, født d. 6. April 1901. 2) Den ukendte Mand, der blev skudt af Sommerfolk i en Garage paa Bernstorffsvej Dagen efter, er identificeret som Bud Carlo P. Christensen, Fuglegaardsvænget 62, født d. 20. September 1916. 3) Manden, der blev fundet dræbt i Absalonsgade den 20. December, er identificeret som Politibetjent Johan Pedersen, Folkvarsvej 29, født d. 25. December 1916. 4) Savskærer Henning Steen Aage Hansen, Hillerød, som blev opgivet pludselig død i Vanløse, var fundet skudt i Bogholder Allé ud for Nr. 70. 5) Som tidligere meddelt er en Mand fundet dræbt paa Vejlesøvej i Holte. Navnet, der blev opgivet i Henhold til et paa den Afdøde fundet Legitimationskort, var falskt. Den


563

dræbte er identificeret som Politibetjent Gunnar Alsvold, Prinsensgade 4 A, født d. 19. Juni 1920. 6) Den 22. December omtalte Dagspressen Fundet af et Lig paa Geels Bakke. De i Meddelelsen givne Oplysninger var ikke rigtige. Den dræbte var Befragter Leif Einar Bindesbøl Schiønnemann, Toftholms Allé 12, født d. 13. Maj. 1924. 7) Den 29. December omtalte Dagspressen Fundet af en død Mand i Jernbane Allé. Navnet blev opgivet som Kaj Holm. Den paagældende, var imidlertid Handelslærling Leif Holm, og han blev skudt af to Personer, som indfandt sig i den Forretning, hvor han var ansat. 8) Den 29. December nævnte Dagspressen, at Lærling Ove Nielsen var blevet fundet dræbt paa Gl. Køge Landevej. Den paagældende var Maskinlærling Poul Ole Nielsen, Hollænderdybet 36. Han blev skudt paa Gl. Køge Landevej, vistnok af to Mænd, som, kørte forbi i Bil. Den afdøde skal indtil kort forinden have været Medlem af DNSAP. 9) Den 28. December blev en da ukendt Mand fundet skudt paa Trianglen. Han er senere identificeret som Chauffør Edmund Emil Christoffersen, Ryesgade 114 A. 10) Den 19. December indbragtes til Retsmedicinsk Institut Liget af en ca. 35-aarig Mand, som var fundet skudt i Bryghusgade. Om ham foreligger ikke yderligere Oplysninger.

Provinsen.

Aarhus: Møbelfabrikant Asmussen, Hellevad, har faaet Meddelelse om, at hans Søn, Møbelsnedker Jens Peter Asmussen, er død i Tyskland den 27. December.

Aalborg: I det tyske Fængsel viedes i Gaar Eftermiddags Lærerinde Frk. Poulsen, Vejlgaard, til Johannes Poulsen, Vejlgaard, som for Tiden er Arrestant hos Tyskerne. Ogsaa Frk. Poulsen har en Overgang været fængslet. Som Forlovere fungerede Lederen af Røde Kors i Aalborg, Konsul Sigurd Müller og hans Sekretær.

Fredericia: Cand. mag. K. S. Rasmussen, Gefionsvej, er død i Tyskland den 2. December, 36 Aar gammel. Han var Søn af Overlærer Bent Rasmussen, Tranebjerg.

Kolding: Det tyske Politi har i Mandags arresteret Læge Einar Rossen og Bankassistent Chr. Hovborg, Nationalbankens Kolding-Filial.

Odense: En Elev paa Teknisk Skole, Frederik Nymann, Guldbergvej 31, er Tirsdag Aften blevet ramt i Laaret af, et Skud, da han passerede Paaskestræde.

Roskilde: Den 57-aarige Fiskerimedhjælper Johannes Nielsen Frandsen blev sent Tirsdag Aften saaret af et Revolverskud i venstre Ben. Han stod uden for sin Bopæl, Hersegade 21, da Attentatet fandt Sted.

- Onsdag Aften blev den 36-aarige Frede Palmkvist-Hansen dræbt ved Skud uden for sit Hjem, Helligkorsvej 17 E. Der hørtes en Serie


564

Skud, og Manden blev fundet død med 2-3 Skud gennem Hovedet. Han havde Arbejde ved Politigaarden i København.

Stege: I Tirsdags blev der foretaget Ransagning paa "Møns Dagblad". Der var en halv Snes bevæbnede tyske Politisoldater om Undersøgelsen, som ogsaa omfattede Redaktørens og Forretningsførerens Lejligheder. Man søgte efter en Pistol og illegale Skrifter, men ingen af Delene fandtes. Paa Hotel "Skandinavien" i Stege arresteredes samme Dag Kok Zieger Jørgensen, som var i Besiddelse af et illegalt Skrift.

 

Fredag den 12. Januar 1945.

Ført sydpaa. Der er tidlig i Morges ifølge Meddelelse fra sønderjydske Bladredaktioner til Udenrigsministeriet ført et større Antal danske Fanger sydpaa fra Frøslev.

Kontrolbesøg paa Telefoncentralerne. Københavns Telefonselskab og de øvrige Telefoncentraler har modtaget Meddelelse om, at der, for at forhindre Aflytning af den tyske Telefontrafik, ved Hjælp af tyske Fagfolk vil blive indført Kontrol med de danske Telefon- og Telegrafcentraler. Føreløbig [i. e. Foreløbig] vil enkelte tyske Teknikere aflægge uanmeldte Kontrolbesøg paa Centralerne, og der er fra tysk Side rettet Anmodning om, at Kontrolpersonalet faar Adgang til alle Anlæg. De tyske Kontrollører er i Besiddelse af Legitimation, der skal forevises, inden de faar Adgang til Centralerne.

Skibssabotage. I Nat blev Brandvæsenet alarmeret til Søndre Toldbod, hvor der var Ild i en Kreaturdamper "Ann Helen Clausen", Kolding. Der var anbragt enkelte Brandbomber, men kun sket Antændelse et Par Steder i Skibet, i Mandskabs-Lukafet og i Maskinrummet, hvor det brændte i noget olievædet Tvist. En af Brandbomberne havde Mandskabet selv kastet over Bord. Det lykkedes ret hurtigt at faa Ilden slukket, og Skaden var relativt ringe.

"Gæsteoptræden" i "Rialto". Onsdag Aften trængte ca. 40 maskerede Mænd, bevæbnede med Geværer, ind i "Rialto"-Teatret, hvor man lige havde begyndt 2. Forestilling af Hornbæk-Revyen. Mændene standsede Forestillingen og bad Skuespillerne forlade Scenen. De præsenterede sig nu som "Danske Frihedskæmpere", og der annonceredes en Film fra Bombardementerne paa London 1940, samtidig med, at Publikum blev bedt om ikke at fløjte med paa Melodierne eller komme med for kraftigt Bifald, da Opmærksomheden ellers kunde blive henledt paa Teatret udefra. Der vistes en realistisk Film fra Bombardementerne paa London i 1940, saa fulgte en Pladegengivelse af en Tale af den danske Konge. Denne Tale paahørte Teatergæsterne staaende. Til Slut holdt Anføreren en Tale


565

til Publikum, hvori der advaredes mod at snakke for meget, da dette kan bringe mange Mænds Liv i Fare. De maskerede Mænd forlod herefter Teatret, og lidt efter kunde den afbrudte Forestilling fortsættes.

Episoder. Ambulancen hentede i Aftes i Vimmelskaftet Tjener André, Aadalsvej 17. Han havde været i Konflikt med nogle tyske Soldater og var blevet saaret af Bajonetter. Saarene var dog ikke alvorligere, end at Hr. André efter at være forbundet paa Kommunehospitalet kunde tage hjem.

I Gaar først paa Eftermiddagen foretog det tyske Politi en Razzia i Assurandør Lunds Kontorer paa Amagertorv 9. En Inkassator blev arresteret, og senere paa Dagen var der Ransagning i hans Hjem paa Amager.

Ved 17-Tiden i Aftes blev der foretaget Visitationer omkring Knippelsbro, al Trafik blev standset, ogsaa Sporvognene.

Ved 16-Tiden i Gaar Eftermiddags hentede Ambulancen en ukendt Mand, som var blevet saaret i Brystet paa en Restaurant i Ejendommen Ryesgade 40. Manden, der havde skudt, var i Uniform med SD-Mærke paa Brystet. Han fortalte selv, at han havde skudt, og underrettede det tyske Politi om Begivenheden. Den saarede blev ført til Kommunehospitalet.

Vagtværnet fik i Onsdags en anonym Meddelelse om, at der stod en Lastbil til Afhentning paa en nærmere angivet Gade ude paa Amager. Det viste sig at være en af "Medicinalco"s Varevogne".

Sabotagen paa Maskinsnedkeriet. I Tilslutning til Morgenbladenes Meddelelse om Sabotagen paa Maskinsnedkerværkstedet, Skøjtevej i Kastrup, kan oplyses, at den paagældende Virksomhed fremstillede Ammunitionskasser.

Provinsen.

Aarhus: I Nat blev "Vennelyst Teater" sprængt i Luften. Bombemændene ankom i et Par Biler, og Gaden blev spærret paa begge Sider af Teatret med Pigtraadsspærringer. Det tilstedeværende Personale blev samlet sammen og spærret inde i et lille Værelse, mens Bomberne blev anbragt. Direktøren og hans Hustru var ikke hjemme, men opholdt sig i et Selskab paa den anden Side af Gaden, da Sprængningerne skete. Ved disse blev Teatersalen fuldstændig ødelagt, og kun selve Facadebygningen staar tilbage, ligesom Direktørens Lejlighed menes reddet. Skaden anslaas til ca. en halv. Million Kroner.

Løgstør: Natten til Torsdag er Folkeregistrets Kartoteksmateriale blevet fjernet fra Kommunekontoret.


566

Silkeborg: I Aftes blev en tysk Tandlæge i Uniform skudt ned. Det skete Kl. ca. 17.

Vejle: Ved 21-Tiden i Aftes skete en Sprængning i et af Hovedsporene paa Banegaarden. Der blev desuden fundet 5 ueksploderede Bomber. Efter at et Sporkryds var udskiftet kunde Trafikken genoptages. Trafikstandsningen havde da varet 1 1/2 Time.

Ribe: Ved Retten i Ribe er Gaardejer Valdemar Brogaard, Øster Vedsted, i Gaar dømt til at betale en Bøde paa 2.000 Kr. for ulovligt Salg af 3 Svin. Sønnen, som havde medvirket ved Handelen, fik en Bøde paa 500 Kr. En Husmand, som havde solgt en So, blev idømt en Bøde paa 300 Kr.

Sønderborg: I Gaar Eftermiddags blev 25 af de internerede Gendarmer løsladt fra Frøslev-Lejren. Røde Kors var de løsladte behjælpelige med Befordring, og flere af Omegnens Landmænd stillede Kaner til Raadighed.

Odense: I Gaar Eftermiddags blev den 20-aarige Per Kraiberg Petersen, som stammer fra Svendborg, dræbt ved Skud.

- I Aftes eksploderede en Bombe under en Kølevogn, som stod uden for Fyns Kølehus. Der var netop læsset 5-6 Tons Flæsk paa Vognen, da Eksplosionen fandt Sted.

Lørdag den 13. Januar 1945.

I Onsdags fandt det tyske Politi Vaaben i en Tepavillon paa Bernstorff Slots Domæne, ikke langt fra "Bernstorffhøj", hvor Prins Axel bor, men uden for Omraadet, som hører til "Bernstorffhøj". Den følgende Dag blev Slotsgartner F. A. Hansen, dennes 17-aarige Datter, 15-aarige Søn og en ung Pige fra en nærliggende Ejendom anholdt af det tyske Politi, men senere paa Dagen frigivet med Undtagelse af Slotsgartneren, som stadig er holdt tilbage.

I en Samtale med de tyske Myndigheder i Shellhuset har Prins Axel Torsdag Forrmiddag præciseret og ved Hjælp af Generalstabskort dokumenteret, at den omtalte Tepavillon ikke ligger paa "Bernstorffhøj"s Omraade. Da en Uklarhed paa dette Punkt saaledes er hævet, og da Hs. kgl. Højhed ikke har haft noget som helst Kendskab til Pavillonens Udnyttelse, maa Sagen være fuldt klarlagt for Prinsens Vedkommende.

Sabotage paa Østerport Godsbanegaard. I Aftes ved 22,30-Tiden blev 2 tomme Godsvogne sprængt i Luften paa Østerport Godsbanegaard. Det anses for sandsynligt, at Sabotagen har været rettet mod nogle Vogne, der stod belæsset paa et Spor i Nærheden. Ved Eksplosionen knustes en Del Ruder ved Nedgangstrapperne til Perronen, i Læskurene paa selve Perronen og i nogle Ejendomme i Østbanegade.


567

"Hold-up". Paa Vej til Handelsbanken blev to Mænd fra Maskinfabrikken "Eha", Frederiksholms Havnevej 14, i Gaar Eftermiddags holdt op af et Par unge Mænd paa Enghavevej. Røverne tvang de to Mænd med Pengene ind paa en Trappeopgang, hvor Røveriet foregik.

I Aftes blev Fabrikant Gustav E. Thidemann Canning, Hvidørevej 56, paa Vej hjem holdt op af to bevæbnede Mænd, som paastod, at de skulde undersøge ham for Vaaben. De tog hans Tegnebog og fulgte ham til Hjemmet, hvor de holdt Fruen og en Søn op, medens de gennemsøgte Huset. Tilsyneladende tog de ikke noget med sig, men afleverede tilmed den tømte Tegnebog.

Episode. Paa Hjørnet af Raadhuspladsen og Frederiksberggade blev en tysk Soldat Kl. ca. 17,40 i Aftes skudt ned af en Gestapomand. Soldaten ramtes i Maven og blev kørt til Nyelandsvej.

Razziaer. I Aftes var der Razzia i Restaurant "Tosca" i Frederiksberggade. Der blev anholdt nogle Personer, som førtes bort.

I Nat foretog det tyske Politi sammen med Sommerfolk en Razzia i Ejendommen Jægersborg Allé 48 A hos Frk. E. Madsen. Der blev ikke fundet noget, og det tyske Politi trak sig tilbage sammen med Sommerfolkene uden at foretage sig yderligere.

Jernbanesabotage. Kl. ca. 1,40 i Nat fandt en kraftig Sprængning Sted paa Jernbanelinien mellem Viborg og Bækkelund. Der skal udskiftes nogle Skinner, men Trafikken menes at kunne genptages ved. Middagstid i Dag.

Provinsen.

Silkeborg: De lokale Blade indeholdt i Gaar følgende Meddelelse fra SS und Polizeigebietführer Jütland-Nord: "Den 11. Januar 1945 blev en tysk Værnemagtslæge i Silkeborg skudt af Snigmordere. Til Genoprettelse af Ro og Orden og Sikkerhed anordner jeg følgende: 1. I Tiden fra Kl. 17,30-8,00 er det forbudt den danske Befolkning at færdes paa de offentlige Gader, Veje og Pladser. Ved Overtrædese af Forbudet gøres der Brug af Skydevaaben. 2. Undtaget er Læger, Jordemødre og det til Oprettelse af den offentlige Forsyning og Færdsel nødvendige Personale, naar det er i Besiddelse af en særlig Tilladelse (Ausweis), der omgaaende skal indhentes paa Ortskommandanturen. 3. I Tiden Kl. 17,30-8,00 maa Gadedørene ikke være aflaasede. Ved Overtrædelse af Forbudet udsætter de paagældende sig for svære Straffe."

- Det tyske Politi har hos Borgmesteren forlangt og faaet udleveret Adresserne paa samtlige Medlemmer af Byvagten. Hele Vagtværnet er derefter blevet arresteret, men fra tysk Side har man tilkendegivet, at


568

Arrestationerne ikke staar i Forbindelse med Drabet paa Værnemagtslægen. Der er alene Tale om en generel Undersøgelse af Silkeborg Vagtværns Forhold.

Aalborg: I forrige Uge er der arresteret 21 Personer, der tilhører de saakaldte "asociale Elementer".

Vejle: Pastor Haldor Hald, Vejle, er blevet løsladt efter at have siddet arresteret nogen Tid.

Kolding: Natten til Fredag blev der paa Godsbanegaarden stukket Ild i en Godsvogn, der indeholdt Faareskindspelse, Uniformer og Træskostøvler. Baade Vognen og Indholdet blev ødelagt.

Tønder: Det lokale Feldgendarmeri eftersøgte forleden Luftværnssouschef Løjtnant Erik Marquardsen baade paa Luftværnskontoret og i hans Hjem.

Frøslev: Der foreligger nu autoritativ Bekræftelse paa, at nye Deportationer af danske Statsborgere har fundet Sted Fredag Morgen fra Frøslev-Lejren til Tyskland. Der er ført 236 Personer af Sted, saa vidt vides er det hovedsagelig samlede Grupper af anholdte fra Jylland.

Odense: Beboerne i Ejendommen Adamsgade 42 fik Natten til Fredag af det tyske Politi Ordre til at forlade Ejendommen, da denne skulde sprænges i Luften. Man havde i Forvejen eftersøgt Ejeren. Ved Eksplosionen blev ikke blot Nr. 42 ødelagt, men ogsaa to Naboejendomme beskadigedes meget stærkt. Samme Nat anholdtes i Ejendommen, Hans Rasmussens Vej 21, Repræsentant Larsen og dennes Hustru, der er Damefrisørinde. De sigtedes begge for illegal Virksomhed. Desuden anholdtes en ung Mand i samme Ejendom. Kl. ca. 3 kom det tyske Politi tilbage og meddelte, at Hr. og Fru Larsens Lejlighed skulde tilintetgøres. Alle Beboere i Ejendommen blev evakuerede, men paa Forespørgsel fik de at vide, at deres Ejendele ikke var i Fare. Lidt før Kl. 4 lød eksplosionen, hvorved Repræsentant Larsens Lejlighed blev totalt ødelagt, 5 andre Lejligheder i Komplekset saa godt som ødelagt, et Ismejeri og en Bagerbutik beskadiget. - Tidligere paa Natten var der hørt talrige Skudvekslinger i den nordlige Del af Byen. Man formoder, der har været Kamp mellem det tyske Politi og illegale Personer.

Næstved: I den senere Tid er der ifølge Indberetninger til Udenrigsministeriet arresteret 18 Mennesker i Sydsjælland. Blandt de arresterede er Gaardejer Poul Tissot Nielsen, Faksinge, Medhjælper Axel Kvist Sørensen, Faksinge Sanatorium, samt Amtsvejmand Karl Petersen, Tubæk, Skibinge Sogn, som alle skal være sigtet for formodet Deltagelse i Vaabenindsmugling fra Sverige.


569

Mandag den 15. Januar 1945.

Fra Vestre Fængsel til Tyskland. Natten til Lørdag er der sendt en større Transport af Fanger fra København (Vestre Fængsel) til Tyskland. Gennem Nykøbing F. passerede 11 Lastbiler og 4 andre Biler, der, saa vidt man kunde skønne, indeholdt Bevogtningsmandskab. Vognene kørte straks om Bord i Færgen ved Gedser, og blev om Formiddagen ført over. De første Vogne observeredes ved 2,30-Tiden om Natten, og de sidste kørte gennem i Nykøbing F. Kl. 7,45. Man antager, at Deportationen har været af stort Omfang, da der mellem de 11 Vogne var flere store Busser. - Som meddelt i Lørdags blev der Fredag Morgen ført 236 Fanger fra Frøslev sydpaa, hovedsageligt samlede Grupper af anholdte fra Jylland. Saa vidt man kan skønne, følges ved Deportationer i Almindelighed det Princip at udpege Fangerne gruppevis uden Hensyn til, hvor stor eller lille Tilknytningen har været til det, de paagældende er blevet interneret for.

Luftalarmen Søndag Aften. Luftalarmen i Aftes skyldes, saa vidt man har kunnet konstatere, Mineudlægninger. Indflyvningen fandt Sted over Thisted-Løgstør og Tilbageflyvningen vistnok samme Vej. Der er ikke indberettet noget om Bombenedkastninger eller Beskydninger.

Vagtmester anholdt. I Nat indfandt det tyske Politi sig paa Vagtværnets Station, Hindegade 2, og anholdt Vagtmester Leif Knudsen. I Forvejen havde det tyske Politi været i Vagtmesterens Hjem og anholdt hans Frue. De blev begge ført bort.

Skudt. Ud for Lemvigh-Müller & Muncks Lagerplads i Vasbygade hentede Ambulancen Søndag Aften en ukendt Mand, der var skudt i Ryggen. Han levede endnu ved Indlæggelsen paa Kommunehospitalet.

Truet med at skyde Vagtmesteren. Natten til Søndag stødte en Patrulje af Vagtværnet ved Hjørnet af Prinsensgade og Adelgade paa en Mand, som gik og truede de forbipasserende med en Pistol. Patruljen rekvirerede Forstærkning fra den nærmeste Station, men Manden holdt hele Udrykningen op og truede med at skyde Vagtmesteren, hvis ikke Holdet forsvandt, inden han havde talt til 3. Byvagterne løb derfor tilbage til deres Vogn, startede den og kørte Manden ned. Han tog ikke selv nogen nævneværdig Skade, hvorimod en ledsagende Dame, som han greb fat i, fik nogle lette Kvæstelser. Efter Paakørslen var Manden forhandlingsvenlig, og legitimerede sig som Ernst Richard Andersen, Rolstedsvej 21, Medlem af Sommerkorpset.

Taget 600 Liter Benzin. Et Hold Sabotører trængte Fredag Eftermiddag ind paa Lemvigh-Müller & Muncks Lagerplads i Vasbygade og forlangte udleveret et Benzindepot, som skulde være skjult der. De havde


570

selv Lastbiler og tomme Tromler med. Blandt Personalet, udvalgtes en bestemt Mand, som blev tvunget til at pumpe Benzinen op af Tanken i Jorden. Efter halvanden Times Forløb havde han faaet 600 Liter over i Tromlerne, hvorefter Sabotørerne kørte bort. Det menes, at den Mand, der blev tvunget til at pumpe, var Medlem af DNSAP.

Ambulance holdt op. I Søndags blev en af Brandvæsenets Ambulancer holdt op paa Frederikssundsvej. Ambulancen blev fyldt med Kapper og lign., og Chaufføren blev beordret til at køre til Nørrebros Runddel, hvor han sattes af, medens de ledsagende bevæbnede Mænd kørte videre. Brandvæsenet har senere faaet Ambulancen tilbage.

Paagrebet Tyve. Fredag Aften anholdt Vagtværnet 3 unge Mennesker i Borgergade, da de kom slæbende med nogle Dyner. De havde Skræmmepistoler paa sig. I Hjemmet fandt man en Mængde Tyvekoster; hovedsagelig Overtøj og Pelse. De unge Mennesker blev ført til Vestre Fængsel, men de er efterlyst af Værnemagten, da de er rømmet fra Frikorps Danmark.

Beskudt. Lørdag Aften blev en Oberleutnant Herbst skudt i Skulderen paa Restaurant "Granada" i Hammerichsgade. Han blev ført til Nyelandsvej.

- Fredag Aften blev Vognmand H. V. Jensen, St. Kongensgade 74, livsfarlig saaret, da han kørte i sin Bil gennem Herfølge paa Vej hjem fra Falster, hvor han havde afsluttet en Bilhandel. Han blev kørt til Køge Sygehus. Det menes, at Bilen er blevet raabt an, men ikke er standset.

Skræmmeskud under Luftalarmen. Under Luftalarmen Lørdag Aften blev der affyret Skræmmeskud i Frederiksberggade og Vesterbros Passage for at faa Folk til at gaa i Beskyttelsesrummene.

Sabotage. Lørdag Middag opstod Brand i Ejendommen, Classensgade 71, tilhørende Nordisk Fjerfabrik. Lokalet, hvori Ilden opstod, var udelejet til Siemens, og der fandtes her Kemikalier og elektriske Artikler. Branden var paasat.

- Maskinfabrikken "Præcision" paa Emdrupvej blev paany Lørdag Morgen udsat for Sabotage, hvorved Resten af Virksomheden ødelagdes.

- Hos Firmaet Helweg Mikkelsen, hvor der Fredag Aften varen større Brand, fremstilledes bl. a. Maaleinstrumenter for tysk Regning.

Arresteret. Det tyske Politi anholdt i Onsdags en Søn af Fyrdirektør Paul Sinding.

Jernbanesabotage. Paa Aarhus Hovedbanegaard skete Lørdag Aften Eksplosioner i tre Jernbanevogne med Værnemagtsgods. - Paa Lun-


571

derskov Station forekom Lørdag Aften to Sprængninger i Sporskifter, og paa Viborg Station skete Natten til Søndag Sprængning i Drejeskiven. Det vil tage en halv Snes Dage at reparere Drejeskiven.

Provinsen.

Aalborg: I Skipper Clements Gade, hvor Sysselleder Laursen for kort Tid siden blev fundet dræbt, fandt man Lørdag Morgen Dyrlæge Axel Richardt Møller, Brønderslev, liggende dræbt i sin Bil, ramt af 7-8 Skud i Hovedet. Den afdøde Dyrlæge havde i flere Perioder været Borgmester i Brønderslev, valgt af de Konservative. Paa Landevejen ved Bouet i Nærheden af Nørre Sundby fandt man ligeledes om Morgenen Dyrlæge Møllers Assistent, Dyrlæge Vagn Ole Larsen, dræbt af flere Skud gennem Hovedet. Ved Middagstid om Lørdagen blev Automobilhandler A. C. Andersen Buchardt, Reberbanegade 16, dræbt paa Holbergs Plads i Aalborg. En Mand paa Cykel affyrede et Skud mod ham, og han dræbtes paa Stedet. Hr. Buchardt var en Overgang Ejer af et Kartoffeltørreri, som for en Ugestid siden var Genstand for Sabotage.

- A/S Adolph Holsts Fabriksbygninger i Korsgade blev Natten til Lørdag ødelagt ved Bombeeksplosioner. Alle Murene styrtede sammen, og samtidigt faldt de tunge Maskiner ned gennem Etagerne. Endvidere opstod der Ild i nogle meget store Papirlagre. Virksomheden, der beskæftigede 150 Mand og ikke arbejdede for fremmed Regning, menes ikke at komme i Gang igen før efter Krigen. Skaden anslaas løseligt til ca. 1 Mill. Kr.

- Forleden brændte et tysk Halmlager i Ø.K.-Cementfabrikken i Nørre Sundby [i. e. Nørresundby]. I Forbindelse hermed indvikledes Sabotagevagten i Skyderi, hvorunder en ung Mand blev ramt i Benet. Han førtes til Amtssygehuset, men blev senere fjernet ved et "hold-up". Den i Dagspressen omtalte Person, der blev fundet dræbt mellem Cementrørene paa Pladsen, er antagelig blevet skudt under samme Episode.

Aarhus: Købmand Søren Rasmussen Skaade, Fredericiagade 21, blev i Søndags dræbt af 2 Skud i Hovedet. Drabet fandt Sted paa Restaurant "Friheden" i Marselisborg Skov, og de dræbende Skud affyredes af to ukendte Mænd. Det menes, at Købmanden har haft tyske Forbindelser.

- Fredag Aften eksploderede en Bombe i Kælderen under "Jysk Handels- og Landbrugsbank". Den paagældende Del af Kælderen benyttes af Værnemagten.

Struer: Tidligt Søndag Morgen er Bang & Olufsens fabrikker blevet ødelagt. Hovedbygningen styrtede helt sammen, og Varelager og Maskiner ødelagdes fuldstændigt. Ved Eksplosionerne blev 25 Ejendomme j Nærheden stærkt beskadiget, ligesom Vand-, Lys- og Fjernvarmeforsyningen fra Fabrikken til de omliggende Huse blev afbrudt. Ingen Men-


572

nesker kom til Skade. Omkring 300 Arbejdere og Funktionærer var beskæftiget paa Fabrikken, der ikke menes at komme i Gang igen før efter Krigen. Skaden anslaas til 3-4 Mill. Kroner. Et Par Timer før Eksplosionerne blev Fabrikkens tre Nattevægtere holdt op af revolverbevæbnede Mænd. Nogle Minutter før Eksplosionerne blev de dog løsladt for at kunne advare Beboerne i Nabolaget. - Paa Fabrikkerne fremstilledes Radiomodtagere, Radiodele, Grammofonværker og Kinomaskiner.

Esbjerg: Det tyske Politi har anholdt Togfører Bjerregaard, Finsensgade 11, Togbetjent H. H. Petersen, ligeledes Finsensgade 11, Portør Hilbert Pedersen, Valdemarsgade 10, Togbetjent Bjerregaard og dennes Hustru, Skjoldsgade 79, samt Formanden for Esbjerg Bokse- og Brydeklub, Arbejdsmand Martin Hjuler. Desuden har Indremissionær H. Munck, Esbjerg, været i et langvarigt Forhør. Foranledningen menes at være den, at Missionær Munck ved lokale Møder skal have bedt for de Fangne og for dem, der af Omstændighederne er henvist til at leve under Jorden.

Odense: I Lørdags dukkede et Par allierede Flyvemaskiner ned over Odense Staalskibsværft og affyrede nogle Maskingeværsalver. Der blev dog ingen Mennesker saaret, og Skaden var ubetydelig.

- Torsdag Aften trængte nogle bevæbnede Mænd ind hos Vognmand, tidl. Karruselejer Einar Hansen, som siden Slutningen af September har været knyttet til Odense Politistation. Hr. Einar Hansen og Familien fik 5 Minutter til at forsvinde i, og derefter sprængtes Huset i Luften. Huset laa paa Demantsvej i Nærheden af Dalum Papirfabrik. En Timestid senere fik Chauffør Casparsen, Munkerisvej 5, en Frist paa 3 Minutter til at forsvinde fra sit Hus, som saa blev sprængt i Luften. Chaufføren har tidligere gjort Tjeneste som frivillig ved Østfronten.

Holbæk: Frk. Aase Nielsen, Allerup, blev Lørdag Aften dræbt ved Skud.

 

Tirsdag den 16. Januar 1945.

Fra tysk militær Side meddeles, at Spærretiden i Silkeborg er ophævet i Dag til Morgen Kl. 7. Der har i den Tid, Spærretiden har varet, ikke været Episoder af nogen Art i Byen. Vagtværnet, der arresteredes i Fredags, er atter løsladt.

Fundet Ammunition. Paa Byggepladsen til det nye Frederiksberg Raadhus er der fundet et Oplag af Ammunition.

Attentater. Der er i det sidste Døgn forekommet 4 Attentater eller Drab i København. - I Aftes blev en Syerske P. Hansen, Lundtoftegade 111, 4. Sal, skudt ned i sin Lejlighed. da en ukendt Mand ringede paa Døren;


573

da Syersken lukkede op, affyrede han en Salve mod hende. Hun ramtes i Hovedet og Underlivet. Ambulancen førte hende til Bispebjerg Hospital. - Sent i Aftes blev Brandvæsenets Ambulance kaldt til Hjørnet af Elbagade og Maltagade, hvor en ukendt Mand var skudt i Hovedet. Ambulancen kørte ham til Sundby Hospital, men de nærmere Enkeltheder kendes ikke. - Ved 21-Tiden i Aftes blev Portier Finn Mollerup, Colbjørnsensgade 16, skudt i Skulderen under et Ophold i "Den kvikke Kanin", Lavendelstræde 15. Han førtes til Kommunehospitalet, men blev senere efter egen Anmodning overflyttet til Lazarettet paa Nyelandsvej. - I Nat er en tysk Soldat ved Navn Hartmann blevet skudt i Hovedet og i stærkt medtaget Tilstand kørt til Kommunehospitalet, hvorfra han senere er overført til Lazarettet paa Nyelandsvej. Episoden fandt Sted i Ejendommen, Dr. Tværgade 54 paa 5. Sal.

Paa Hjørnet af Vesterbrogade og Viktoriagade blev Kusk V. Nielsen, Ny Carlsbergvej 88 A, sent i Aftes slaaet i Ansigtet med et Revolverskæfte, da han fremkom med nogle Ytringer i Anledning af noget Skyderi, som lige havde fundet Sted. Han blev ført til Kommunehospitalet og forbundet, men kunde straks tage til sit Hjem.

Anholdt. For nogle Dage siden er Brandmand Erik Valin, Frederiksberg Brandvæsen, blevet anholdt af det tyske Politi.

Razzia. Frederiksberg Vagtværn blev i Nat kaldt til Villaen paa Hjørnet af Ternevej og Mariendalsvej. Det viste sig, at det tyske Politi holdt Razzia her, hvorfor Vagtværnet trak sig tilbage.

- For nogle Dage siden fik Frederiksberg Vagtværn Melding om Indbrud hos Trafikassistent Frk. J. F. Krarup, Solvej 2, St. Vagtværnet konstaterede, at der antagelig var foretaget en Ransagning af det tyske Politi, idet Lejligheden var endevendt. Tilsyneladende var der ikke fjernet noget fra Lejligheden.

Sabotage. Lørdag Eftermiddag trængte et Hold Sabotører ind paa Skrædderiet, Classensgade 71, hvor der syes Uniformer. Der anbragtes Brandbomber, men ikke alle antændtes, og Branden blev derfor ikke særlig omfattende. Det paagældende Skræderi har tidligere været Genstand for Sabotage.

Provinsen.

Vejle: Natten til Mandag blev Nattevagten i Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeningers store Bygning paa Borgvold holdt op af 4 revolverbevæbnede Mænd, da han vilde lukke sig ind i Bygningen. De gav ham Ordre til at lukke op og trængte ind i Bygningen, hvor de anbragte 8 Sække med Sprængstof. De fire af Sækkene blev lagt i Elevatoren og Resten i Oliekælderen. Efter at Revolvermændene havde udført deres


574

Forehavende, lod de Nattevagten gaa. Denne ringede straks til Forretningsfører Fr. Svenningsen, F. D. B., der sammen med et Par Mand begav sig ind i Fællesforeningens Bygning. I Mellemtiden lød en Eksplosion, som hørtes over store Dele af Vejle. Det var en Bombe, som havde været anbragt ved Benzinstationen paa Dæmningen, og som øjensynligt skulde have antændt Sprængledningen, der førte over til F. D. B. Ved denne Eksplosion kom Vagtværnet til Stede. De Mænd, som efterhaanden var kommet til, gik ind i F. D. B.s Bygning og klippede Sækkene fra hinanden, hvorefter de bar dem ud i Gaarden. Ved Eksplosionen blev paa Benzinstationen nogle Ruder knust, men ellers skete ingen Skade.

Rødding: Mandag Aften blev der sat Ild paa nogle Lastbiler, som stod paa Mekaniker Schmidts Værksted. Der var antændt et Baal af Træuld, overhældt med Benzin.

Horsens: Lørdag Aften kom den 27-aarige Blikkenslager Henry E. Frederiksen, Fælledvej 66, paa Etablissementet "Nørrelyst" i Klammeri med tre Personer. Skænderiet fortsatte udenfor efter Lukketid og endte med, at Frederiksen blev stukket i Brystet med en Bajonet. Han døde inden Ankomsten til Hospitalet, og Drabsmanden forsvandt i Mørket. Sagen er overgivet til det tyske Feldgendarmeri.

Randers: I et Godstog, som var undervejs fra Randers til Grenaa, bl. a. med en halv Snes Vogne med Hør til Grenaa Hørskætteri, opstod der af en eller anden dunkel Aarsag Ild i en af Vognene. Togpersonalet fik Vognen koblet fra og kørt ind til Grenaa, hvor Ilden slukkedes.

Næstved: Torsdag Aften kom tre revolverbevæbnede Mænd ind paa en af Afdelingerne paa Oringe. De holdt den vagthavende Sygeplejerske op med Revolvere, og medens dette foregik, var en af Patienterne, Tjener Haagensen fra Bornholm, i fuld Gang med at forberede sin Flugt sammen med Revolvermændene. Sygeplejersken fik Ordre til ikke at røre paa sig, før 10 Minutter efter at Mændene og Haagensen var forsvundet. Haagensen var indlagt til Observation, fordi han i Rønne havde skudt en Kvinde.

 

Onsdag den 17. Januar 1945.

I Morges Kl. 6,35 blev Portvagten i "Dansk Aluminiums-Industri", Englandsvej 32, holdt op af Sabotører, som udlagde 3 Bomber i Fabrikshallen for Overfladebehandling af færdige Aluminiumsvarer. Bygningen, der er ca. 600 m2, blev delvis ødelagt, og desuden blev en Mur ind til De forenede Konservesfabriker stærkt beskadiget.

Flyvervarslingen. Flyvervarslingen ved Midnat skyldtes Indflyvning af allierede Maskiner, der gik ind over Læsø og Anholdt; hvorfra de


575

drejede sydpaa over Kattegat, hvor de kredsede nogen Tid, inden de atter forlod dansk Omraade med vestlig Kurs. Der er ikke indgaaet Meldinger om Bombenedkastning eller om Virksomhed fra Antiluftskyts.

Anlægsgartner dræbt. I Aftes ved 21,30-Tiden blev en Mand fundet døende paa Tuborgvej ud for Nr. 134. Da Ambulancen kom til Stede, rykkede nogle uniformerede Korpsfolk frem og sagde, at de havde den paagældendes Papirer. Den saarede blev opgivet at være Anlægsgartner Lindhardt, Emdrupvej 158. Han var ramt af 20-30 Kugler og døde kort efter i Ambulancen.

Arresteret. Læge Borghild Andersen, Vesterbrogade 89, er Tirsdag Morgen blevet hentet i sit Hjem af det tyske Politi.

Løsladt. Overlæge Ove Nielsen, som for ca. 3 Uger siden blev arresteret af det tyske Politi, og som siden har siddet paa Politigaarden, er blevet løsladt.

Hentet Tegninger hos "Siemens". I Gaar Formiddags rykkede en halv Snes Sabotører ind hos "Siemens", Blegdamsvej 124. De tog en Del Tegninger, Beskrivelser o.lign. vedrørende tyske Arbejder. Ud over at Personalet blev holdt op, skete der intet.

Ransagning paa Amagertorv. En Patrulje fra Vagtværnet opdagede i Nat ved 2-Tiden, at 5-6 Personer interesserede sig ret stærkt for Gitterdøren til Nr. 15. Da Vagtværnet henvendte sig til de paagældende, legitimerede en af dem sig som tilhørende Gestapo og gav Vagtværnsfolkene Ordre til at gaa videre, hvad de ogsaa gjorde, men lidt senere hørtes et Brag. Det var Gitterdøren, der blev sprængt. Senere paa Natten kom Vagtværnsfolkene tilbage for at undersøge, hvad der var sket. Saa vidt man kunde skønne, havde der været Razzia i Stuckenbergs Boghandel. Man mener, at de fremmede har lukket sig ind i Forretningen ved Hjælp af Nøgler, da man havde set, at de havde et stort Nøgleknippe med sig.

Episode paa Amager. Taxachauffør Tage Meyer, Wagnersvej 6, blev i Nat hyret til en Tur paa Amager. Da Vognen K 1515 var i en Sidegade til Holmbladsgade, blev Chaufføren holdt op, og Passagererne kørte selv videre. Taxachaufføren ringede til Vagtværnet, der rykkede ud til Kvarteret, hvor man ikke saa noget til K 1515, men derimod fandt en herreløs Taxavogn K 1334, men da Lederen af Vagtværnsholdet vilde undersøge Vognen, fik han af en Hipomand Besked om at køre tilbage, da der vilde blive "knaldet", hvis man fortsatte med at køre rundt i Kvarteret. Vagtværnet trak sig saa tilbage.

Død i Tyskland. Gennem Dansk Røde Kors er der givet Meddelelse om, at Blikkenslager Einer Lundvang, født 1916, er død i Neuengamme


576

den 6. December. Dødsaarsagen angives at være Hjertesvækkelse. En ung Kontorist i Kriminalpolitiet i Svendborg, Arne Kjeld Jørgensen, Søn af Arbejdsmand Ejnar Jørgensen, Dronningholmsvej 21, Svendborg, er død i Tyskland den 26. December. Han blev anholdt den 16. Juni og nogen Tid senere ført til Tyskland.

Razzia paa Vinstue. Et Hold Sommerfolk foretog i Gaar Eftermiddags Razzia paa Vinstuen "Bernikow" i Kristen Bernikowsgade. Der blev taget en halv snes Gæster med, og blandt disse Pressefotograf Kielstrup, Berlingske Tidende.

Telefonbombe. Der blev i Aftes ringet til Berlingske Tidende, at der vilde ske en Eksplosion. Arbejdet blev afbrudt Kl. ca. 22,30, men kunde genoptages en Time senere, da der ikke var sket noget.

Provinsen.

Aalborg: I den forløbne Uge er der ført 28 danske Fanger fra den tyske Arrest i Aalborg til Frøslev. Blandt de overførte er Barbermester Sørensen og Hustru, Algade, begge paa ca. 60 Aar. Deres Søn, Ole Sørensen, er eftersøgt som sigtet for Drabet paa Herreekviperingshandler Frits Borup. Forældrene menes at være taget i hans Sted.

- Sysselleder Ejnar Laursen blev i Onsdags begravet fra Als Kirke i Østjylland under Udfoldelse af stor Højtidelighed. Kirken var fyldt af Repræsentanter for DNSAP og den tyske Værnemagt, det tyske Politi o. s. v. Ved Baaren stod Schalburgfolk Æresvagt, og der blev saluteret over Graven. I en Uge efter Drabet stod Schalburgfolk Æresvagt paa det Sted i Skipper Clementsgade, hvor Laursen blev dræbt, og der var henlagt store Kranse paa Gaden.

Aarhus: Den 36-aarige Tømrer Leo Hoffmann vendte i Gaar hjem efter at have haft Arbejde i Udlandet nogen Tid. Hans Hustru havde ikke ventet ham hjem før til Marts og havde, da Manden kom tilbage, Besøg af en tysk Soldat. Da Ægtemanden traadte ind i Stuen, affyrede Soldaten to Skud mod ham, hvoraf det ene ramte i Lungen. Herefter forsvandt Soldaten.

Hustruen, der truede med at begaa Selvmord, da det gik op for hende, hvad der var sket, blev taget i Forvaring af Vagtværnet. Hun forklarede, at hun kun havde kendt den paagældende Soldat et Par Timer. Tømrer Hoffmann er siden død paa Hospitalet.

- Fredag Aften blev et transportabelt Anlæg, som tilhører Tyskerne, sprængt i Luften i Aarhus Nordhavn.

Grenaa: Mandag Aften trængte nogle bevæbnede Folk ind paa Gaardejer Petersens Gaard i Bredstrup, hvor der var opstaldet 10 Heste, til-


577

hørende udenbys Vognmænd. De bevæbnede Gæster ødelagde Seletøjet til de ti Heste, hvorefter de forsvandt.

Skive: Paa Herregaarden Spøttrup er der i en af Kældrene fundet Vaaben og Ammunition. Det tyske Politi har ligeledes i Ejendommen "Vulkan" i Skive fundet et Oplag af Vaaben og Ammunition.

Thisted: Det tyske Politi har foretaget en Række Anholdelser i Hurup i Anledning af Bombeeksplosionen Nytaarsnat. Blandt de deltagende i Razziaen var en dansk Statsborger ved Navn Møbius. Det hævdes, at der hos en af de arresterede er fundet Sprængstoffer, tilhørende Værnemagten.

Esbjerg: Dommerkontoret og Dommerens private Lejlighed i Havnegade er beslaglagt og skal rømmes i Løbet af en Maaned. Dommerkontoret flyttes til Politiets tomme Lokaler paa Raadhuset.

Frederikssund: En ukendt Dame, ca. 25 Aar, blev Mandag Aften skudt i Østergade af to unge Mennesker. Den ukendte Dame er ikke død, men hendes Tilstand meget farlig.

Næstved: Ingeniørkaptajn Vald. Keller, der er Motorsagkyndig i Vordingborg, er arresteret af det tyske Politi.

Holbæk: Efter Nedskydningen af den 17-aarige Aase Nielsen har det tyske Politi anholdt hendes tidligere Kæreste, Kontorist Willy Jeppesen og dennes nuværende Kæreste, Damefrisørinde Ruth Hansen.

Espergærde: En Postsæk, bl. a. med 3.200 Kr., er røvet paa Stationen.

 

Torsdag den 18. Januar 1945.

Ildkamp paa Amtssygehusets Grund. Gentofte Amtssygehus har fra i Aftes til i Morges Kl. 6 været besat af Sommerfolk, og paa Sygehusets Grund er der i Nattens Løb foregaaet Ildkamp mellem Folk tilhørende den illegale Bevægelse og Medlemmer af Sommerkorpset. Der menes at være dræbt 2 Sommerfolk og 1 Mand paa den modsatte Side. Nogen officiel Bekræftelse paa Antallet af dræbte foreligger dog ikke endnu, men Opgivelsen stammer fra ret sikker Kilde. Kampen skal bl. a. have fundet Sted i Tunnelen, som fører til Operationsstuen.

Enkelthederne i den Udvikling, som førte til Episoden, opgives fra flere samstemmende Kilder at være følgende: En Bil med Lægeskilt kom i Aftes kørende med stærk Fart ud ad Søborg Hovedgade. Da den naaede frem til Hjørnet af Vangedevej, blev den beskudt kraftigt af Hipo- eller Gestapomænd. Vognen blev ramt af flere Kugler, og 3 af dens Ringe punkterede. Passagererne, som menes at have været 3-4 Mænd, flygtede og forsvandt i Mørket. En af de flygtende var saaret.


578

Forfølgerne rekvirerede nu Falck til at slæbe Vognen ind paa Politigaarden. Netop som man var klar til at køre bort med den havarerede Bil, kom en meget altereret Kvinde løbende og fortalte, at en saaret Mand var bragt ind i en nærliggende Ejendom, hvorfra Ambulancen netop havde kørt ham til Amtssygehuset. Denne Oplysning foranledigede, at Hipo- og Gestapofolkene slog Alarm til Razzia paa Amtssygehuset. Siden indtraf en anden Begivenhed i samme Forbindelse. Der rekvireredes en Ambulance til Baunegaardsplads i Nærheden af Amtssygehuset. Da Ambulancen kom frem, blev Mandskabet holdt op og ført over i en Taxa, medens de bevæbnede Mænd kørte videre med Ambulancen. Denne forcerede Amtssygehuset, hvor en saaret Mand blev taget med, formodentlig den saarede fra Bilen, som herved bragtes i Sikkerhed. Da Gentofte Vagtværn ved 2-Tiden om Natten paa Foranledning af en Moder, hvis Søn gør LB-Tjeneste paa Sygehuset, og som var blevet ængstelig, fordi Sønnen ikke kom hjem, ringede til Sygehuset, blev der ikke svaret. Vagtværnet sendte saa en Vogn derop for at undersøge, hvad der eventuelt kunde være i Vejen. Ved Hovedporten blev Vagtværnet standset af 4 Sommerfolk med Maskinpistoler og straks tvunget til at køre tilbage. Om Begivenhederne inde paa Hospitalets Grund vides endnu til Formiddag ikke stort mere end det i Indledningen nævnte. Hospitalsdirektøren er syg, og Forvalteren er gaaet til Ro efter Nattens dramatiske Begivenheder. Besættelsen blev som nævnt først hævet ved 6-Tiden i Morges.

Pengene tilbage fra en Røver. I November var Rodekontoret ved Parkstykket udsat for et Røveri, hvorved nogle bevæbnede Mænd tiltvang sig udleveret den tilstedeværende Kassebeholdning. En af Deltagerne i Røveriet har aabenbart faaet Samvittighedsnag siden, for forleden Dag afleverede han sin Part af Udbyttet 2.138 Kr., til en Vagtmester i Vagtværnet.

Sabotage. I Morges Kl. 7,03 blev Frederiksberg Brandvæsen alarmeret fra et Alarmskab til Hjørnet af Ørstedsvej [i. e. H. C. Ørstedsvej] og Rosenørns Allé. Det viste sig, at en lille Værkstedsbygning, tilhørende Mouritz Andersens Radioforretning, var ødelagt ved Bombeeksplosion. Der fremstilledes Radiorør, og man mener, at Eksplosionen skyldes Sabotage.

Straks efter Brandvæsenets Ankomst mødte 2 tyske Udrykningsbiler, hvorefter Brandvæsenet trak sig tilbage, idet det var konstateret, at der ikke var udbrudt Brand. - Værkstedsbygningen laa inde i Gaarden.

Episoder. Ambulancen blev i Nat kaldt til Hotel "Astoria" i Anledning af, at en Mand skulde være skudt paa Gaden. Da Ambulancen kom, var den saarede eller dræbte imidlertid bragt bort i en anden Bil.

- Paa Hjørnet af Vestergade og Kattesundet blev Kleinsmed Stefan


579

Leünik, Ny Østergade 11, i Aftes saaret ved flere Skud i Laar og Lægge, da han standsede op for at overvære et Slagsmaal. Kleinsmeden er tyskfødt, men har dansk Indfødsret. Han førtes til Nyelandsvej, men overførtes senere til Kommunehospitalet.

- I Nattens Løb er der udfoldet en livlig Aktivitet fra det tyske Politi, og det er kommet til Episoder adskillige Steder i Byen, navnlig i den indre By, men Resultatet af disse Episoder og Razziaer er ikke registreret hos nogen dansk Myndighed. Hverken Brandvæsen eller Redningskorps har været tilkaldt, ligesom andre Hjælpekilder heller ikke har kunnet give Oplysninger.

Provinsen.

Aarhus: En 16-aarig Dreng blev forleden alvorlig saaret ved, at en hjemmelavet Bombe, han sad og eksperimenterede med, eksploderede mellem Hænderne paa ham. Den unge Mand fik bl. a. den ene Haand revet helt af.

Grenaa: En Lastbil, som tilhørte en Vognmand fra Aarhus, blev forleden sprængt i Luften i "Autocentralen" i Aagade. Ved Eksplosionen sprængtes en Del Ruder.

Vejle: Tirsdag Aften skete en Eksplosion i Briketfabrikken ved Vejle Nordbanegaard. Fabrikkens Lokaler benyttes for Tiden af Værnemagten som Oplagsrum. Skaden ved Eksplosionen var ikke særlig stor.

- Tirsdag Aften trængte nogle maskerede og bevæbnede Mænd ind paa Mekaniker Schlemmings Autoværksted og tiltvang sig udleveret en Personvogn, tilhørende Værnemagten. Vognen var indsat til Reparation, men endnu ikke færdigrepareret, da Revolvermændene forlangte den udleveret. Mekanikeren blev truet til at gøre Reparationen færdig.

Fredericia: De lokale Blade indeholdt i Gaar følgende Meddelelse fra den tyske Værnemagt: "Paa Grund af de stadig gentagne Sprængninger paa Banegaardsomraadet er Gangstien fra Banegaarden til Prangervej spærret for al Færdsel - uden Undtagelse - Dag og Nat."

Aabenraa: Den i Morgenbladene omtalte Standsning af Sønderjyllands Højspændingsværk Onsdag Formiddag skyldtes, at et tysk Fartøj ved den usædvanlig lave Vandstand kom til at standse Værkets Kølevandstilførsel.

 

Fredag den 19. Januar 1945.

En halv Snes revolverbevæbnede Mænd trængte lidt før Midnat ind paa Apolloteatret. Paa dette Tidspunkt var der kun to Bartendere og to af Teatrets Damer i Bygningen. De blev jaget ud paa Gaden med


580

Besked om at fjerne sig fra Stedet hurtigst muligt, da Bygningen skulde sprænges i Luften. To Byvagter blev paa deres Patrulje standset i Nærheden af Teatret af fire civilklædte Mænd med Maskinpistoler og fik Ordre til at gaa hver til sin Side og holde Folk borte, da Teatret vilde blive sprængt i Luften om et Øjeblik. De vægrede sig først ved at efterkomme Ordren, fordi de følte sig noget desorienteret ved hele Situationen, men da der blev sagt til dem, at de vilde blive skudt, hvis ikke de straks adlød, blev Ordren fulgt. To Minutter senere - et Par Minutter over Midnat - hørtes den første Eksplosion, og straks efter fulgte den anden, som var endnu kraftigere. I Løbet af forbavsende kort Tid stod hele Bygningen i Flammer, saa man maa formode, at der har været udlagt Brandbomber eller er anvendt brændbare Vædsker. Efter Eksplosionerne blev Folk holdt borte med Trusel om Skydning. Brandvæsenet var tre Kvarter senere fuldkommen Herre over Ilden, der en Overgang var meget farlig for Nabobygningerne. Tivolis Kontor blev en Del beskadiget baade af Ild og Vand, og en Del af Arkivet blev ødelagt. - Teatrets Bygning blev fuldstændig ødelagt, tilbage er kun Facaden og Ruindyngerne. Det er ikke muligt endnu med nogen Sikkerhed at opgøre Skadens Størrelse, men det skønnes, at den andrager ca. 700.000 Kr.

Razzia paa Sct. Lucas-Stiftelsen. Natten til i Gaar var der Razzia paa Sct. Lucas-Stiftelsen paa Bernstorffsvej. Formentlig stod denne Razzia i Forbindelse med den samtidige Episode paa Gentofte Amtssygehus. Ved 3-Tiden hørtes Skydning ude paa Bernstorffsvej, og kort efter trængte nogle Sommerfolk og tyske Soldater i grønne Uniformer ind i Hospitalet og forlangte udleveret en Mand, som tidligere paa Natten skulde være indlagt med Skudsaar. Det blev meddelt, at der ganske rigtigt var indlagt en Mand, men han var senere død af sine Saar. De fremmede forlangte da Liget udleveret, og dette skete. Samtidig tog de den visiterende Læge med, og han er saa vidt vides ikke siden frigivet. Sommerfolkene og Soldaterne blev staaende et Stykke Tid nede i Porten, fordi de - efter hvad de selv sagde - frygtede et Angreb, men da alt syntes at være roligt i Nabolaget, forsvandt de. Det er sandsynligt, at den afdøde var identisk med Manden, som befriedes fra Amtssygehuset tidligere paa Natten. Den Omstændighed, at Ambulancen, som benyttedes, senere fandtes uden for Sct. Lucas-Stiftelsen, kunde i hvert Fald tyde herpaa. Torsdag Formiddag var der atter Razzia paa Sct. Lucas-Stiftelsen, hvor denne Gang et halvt Hundrede Gestapo- og Sommerfolk spærrede Tilgangene til Hospitalet og foretog en meget grundig Eftersøgning.

Sabotagen paa Grundtvigsvej. Om den i Morgenbladene omtalte Sabotage paa Ingeniør Emmeches Fabrik paa Grundtvigsvej kan yderligere oplyses, at Ildkampen mellem Sabotørerne og den svært bevæbnede Sabotagevagt begyndte en halv Time før Eksplosionen. Fabrikken, som


581

tidligere har været Genstand for Sabotage, var meget omhyggeligt bevogtet. Kampen foregik over store Dele af Kvarteret, hen ad Grundtvigsvej, ud paa Bülowsvej og videre ad Danasvej til Ørstedsvej [i. e. H. C. Ørstedsvej]. Da Tyskernes Forstærkning ankom, afbrød Sabotørerne den elektriske Strøm til Gadebelysningen, saa de kraftige Lamper foran Fabrikken slukkedes. Kampen fortsatte efter Eksplosionen, og det menes, at ogsaa en 20 mm Kanon har været i Virksomhed. Selvom der utvivlsomt baade har været døde og saarede, blev ingen danske Ambulancer anvendt, og enhver dansk Myndighedsperson, som søgte frem til Stedet, blev afvist ved Spærringerne. Sabotørerne havde i Forvejen varskoet en Del af Beboerne og anmodet dem om at aabne Vinduerne, da der vilde komme et Brag. Denne Del af Advarslen foregik ved, at nogle Sabotører raabte fra Gaden ind til Villaerne og Ejendommene.

Skudt efter Vagtværnsfolk. I Nat fik Vagtværnets Hovedstation Melding om, at en Vagtværnspatrulje var blevet beskudt i Sundevedsgade, men da Udrykningsholdet kom til Stede, var Gerningsmændene forsvundet. Ved 4-Tiden gentog Episoden sig i Lille Istedgade. Vagtværnet rykkede da ud med 4 Vogne, og det lykkedes at anholde 3 bevæbnede Mænd i Kvarteret. De anholdte svarede til det opgivne Signalement og blev derfor taget med til Hovedstationen. Det viste sig, at de anholdte havde tyske Papirer paa sig, hvorfor de straks afleveredes til de tyske Myndigheder.

Mordet paa Direktør H. C. Hansen. Man staar fuldkommen uforstaaende over for Mordet paa Direktør H. C. Hansen, "Baltica". Han havde ingen politiske Interesser og levede yderst stilfærdigt, interesserede sig kun for sit Arbejde og sin Familie. Dir. H. C. Hansens Afdeling inden for "Baltica" var Brandforsikring og Tyveriforsikring.

Hentet Benzin paa F. D. B. Fire bevæbnede Mænd holdt Torsdag Middag Portneren op i Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeningers Bygning i Njalsgade. De hentede herefter ca. 400 Liter Benzin, som stod i Dunke, bl. a. nede i Syrekælderen. En Del af Benzinen tilhørte Statens civile Luftværn.

Sabotage. Tidligt Torsdag Morgen blev Vaskeriet "Guldborg", Guldbergsgade 84, fuldstændig ødelagt ved Sabotage. Vaskeriejeren, Hr. Mollerup, blev taget paa Sengen af nogle bevæbnede Mænd. I Vaskeriet, som havde en Del Uniformer til Rensning, blev noget af Tøjet overhældt med Saltsyre, før Bygningen blev bombet.

Razzia. I Aftes var der Razzia i Ejendommen, Rantzausgade 62-64, og der blev taget forskelligt med derfra

Død i Tyskland. Freskomaler og Dekoratør Tage Voersaa-Nielsen, der bor i New Orleans, hvor hans Hustru og to Børn opholder sig, men


582

som lige før Krigen var kommet hjem paa Besøg, er ifølge Meddelelse gennem Røde Kors til de Paarørende død i Neuengamme den 12. December af Dysenteri. Han blev arresteret i Odense den 9. Maj i Fjor.

Provinsen.

Odense: Natten til Torsdag hørtes kraftige Eksplosioner ude fra den store Arbejdsplads ved Lunde. Der menes at være anrettet en betydelig Sabotage paa Ingeniør-Materiel.

Frederikssund: Den i Onsdags omtalte unge Dame, som blev saaret ved flere Skud paa Gaden, er efter Operationen af Gestapo forlangt overført til Nyelandsvejs Lazaret, da hun tilhørte det tyske Politi.

Rungsted: Ved 17-Tiden i Onsdags blev en Mand, som er Tolk hos Gestapo, beskudt ud for Restaurant "Jomsborg" i Nærheden af Stationen. Tre ukendte Mænd fyrede løs paa ham ind mellem tilfældigt forbipasserende. Han menes at være ramt i Benet og Underlivet og førtes i en Ambulance til den tyske Afdeling paa Skodsborg. Ved samme Lejlighed saaredes Fru Ilse Nielsen, som tilfældigt opholdt sig i Nærheden. Hun gik og grusede uden for "Jomsborg", der tilhører hendes Moder. Fru Nielsen blev alvorligt saaret i Underlivet, og hendes Tilstand menes at være kritisk.

Holte: Sent Onsdag Eftermiddag foretog det tyske Politi Razzia paa et Trykkeri i Holte, som hævdes at trykke illegale Blade, bl. a. "Dansk Presse". Der blev foretaget Beslaglæggelse af Blade, og Bogtrykkeren samt en Lærling blev taget med.

Vejle: Maskinmester Erik Rask, Løsning, som for en halv Snes Dage siden blev saaret i højre Arm, er død paa Horsens Kommunehospital. Han saaredes i sin Tid paa den Maade, at en Kugle fra et Varselskud, som var rettet mod Jorden, sprang op og ramte ham i Armen. Maskinmesteren kom ud for Episoden ved at overhøre et Tilraab.

Horsens: Driftsleder A. Petersen fra Zoneredningskorpset og hans Søn, Politibetjent Petersen, som blev afhentet af Gestapo under den sidste Razzia i Horsens, er løsladt og vendt tilbage til deres Hjem.

- I Aftes skete der Sprængninger i begge Jernbanespor paa Strækningen Horsens-Hatting. Trafikken ventedes dog genoptaget sent om Aftenen eller Fredag Morgen.

 

Lørdag den 20. Januar 1945.

I Gaar Morges kørte en Lastbil op foran Skolen for Haandvaaben. De tyske Vagtposter blev holdt op, og Folkene paa Lastbilen læssede alle de Vaaben paa Vognen, denne kunde tage, men da der var flere tilbage,


583

standsedes en forbipasserende Lastvogn fra Burmeister & Wain. Da ogsaa denne Vogn var blevet læsset med en Del Vaaben, kørte begge Vogne bort. - Skolen ligger paa Amager.

Arresterede. Folketingsmand Jørgen Gram blev Fredag Middag anholdt i sit Hjem i Gabøl og ført til Aabenraa. Folketingsmanden blev dog løsladt hen paa Aftenen. Læge Svend Damkilde, Odense, er Natten til Fredag blevet anholdt af det tyske Politi. Aarsagen til Arrestationen kendes ikke. Paa Børsen arresterede det tyske Politi i Gaar Veksellerer Heckscher-Sørensen. Fra Aalborg meddeles, at der Natten til i Gaar blev foretaget en Del Anholdelser. En af de eftersøgte, der er Søn af Blomsterhandler Frederiksen, Bispensgade, forsøgte at flygte, men blev saaret og bragt til det tyske Feltlazaret.

Skudt i sin Lejlighed. Den i Morgenbladene omtalte C. Frederiksen, der Fredag Eftermiddag blev skudt i sin Lejlighed, Herluf Trollesgade 24, er identisk med Robert Frederiksen, der i sin Tid var Meddeler til Bladet "Kamptegnet". Ved sin Død var han i Besiddelse af Legitimationspapirer fra det tyske Politi.

Røveri. I Aftes trængte 6 revolverbevæbnede Mænd ind i Fabriksarbejdernes Forbunds Kontor, Bjelkes Allé 32, hvor de tog Beholdningen af kontante Penge og Kontingentmærker.

- I Aftes trængte endvidere 3 bevæbnede Mænd ind i Grosserer H. S. Lunaus Forretning, Tordenskjoldsgade 14, og tvang Grossereren til at udlevere sin Tegnebog, som indeholdt 4.400 Kr.

Saaret. I Aftes foretog Sommerfolk en Razzia paa Grækenlandsvej, hvor de beskød en Stuelejlighed i Nr. 20, hvorved den 15-aarige Børge Christoffersen, som bor Aalandsgade 37 St., blev ramt i højre Laar.

Razzia. I Villaen Parkovsvej 43, Gentofte, foretog det tyske Politi i Gaar en indgaaende Ransagning. Villaen, der tilhører Civilingeniør J. Chr. Islef, har i nogen Tid staaet ubeboet.

Afhentet til Hospitalsindlæggelse. Nogle civile, dansktalende Herrer fra det tyske Politi henvendte sig sent i Aftes paa Grosserer A. Madsens Bopæl, Aurehøjvej 1, og forlangte, at Husassistenten, Frk. Else Hansen, skulde følge med. Der blev sagt, at hun havde paaført 10 tyske Soldater venerisk Sygdom og skulde indlægges paa et Hospital.

Brandbombe gennem Brevkassen. Brandvæsenet blev i Aftes kaldt til J. Tvedes Skræderforretning, Aaboulevarden 11. Der var stukket en Brandbombe ind gennem Brevkassen, men Ilden kunde hurtigt slukkes.

Jernbanetabotage [i. e. Jernbanesabotage]. Sent i Aftes skete der Sprængning i begge Jernbanespor mellem Hatting og Løsning ved Horsens. I det ene Spor kunde


584

Trafiken genoptages i Morges (sydgaaende Retning), og det andet Spor menes at kunne bringes i Orden i Løbet af Formiddagen i Dag. Tidlig i Morges skete Sprængning i begge Spor mellem Horsens og Hatting. Der skal udveksles 4 Skinner.

Folkeregister fjernet. I Gaar Eftermiddags blev Folkeregistret i Taastrup fjernet og kørt bort i en Bil.

Hold up paa Palladium. En bevæbnet Røver tiltvang sig i Gaar Eftermiddags Adgang til Kasseekspeditionen paa "Palladium"s Atelier i Hellerup. Røveren, fik udleveret Kontantbeholdningen paa ca. 3.000 Kr.

Dødsfald i Tyskland. Læge Knud Nordentoft, Varde, er ifølge Meddelelse til Familien død i Tyskland. Læge Nordentoft, der blev 48 Aar, blev anholdt omtrent samtidig med Politimester Simoni, Varde, som ligeledes for nogen Tid siden er død i Tyskland, hvilket tidligere er meddelt - Mekaniker Evald Hansen, Lavgade 2, Haderslev, er død den 11. December i Tyskland.

Provinsen.

Aalborg: To bevæbnede Mænd tvang Tirsdag Aften Dommerfuldmægtig Helge Stoustrup til at udlevere Motorregistret samt et Par Protokoller.

Aarhus: Hovedfyret for Indsejlingen til Aarhus Havn blev i Aftes sprængt i Luften. Det laa i Nærheden af Skovvej.

Odense: Da den 20-aarige Bent Kaa Olsen i Gaar kom ud fra Ejendommen Bredstedgade 14, hvor han havde været oppe for at besøge sine Svigerforældre, blev han af tre-fire revolverbevæbnede Mænd trængt ind i Opgangen igen. De affyrede nogle Skud mod ham, og da Falcks Ambulance kom til Stede, var han afgaaet ved Døden. Den dræbte menes at have haft tyske Forbindelser.

Middelfart: Paa Middelfart Autocentral, der tilhører Direktør Steffen Petersen, blev der forleden Nat fjernet 22 store Autodæk, hovedsageligt fra tyske Biler, som var til Reparation paa Værkstedet

Nykøbing S.: Onsdag Aften blev Smedemester Svend Clausen ramt i Nakken af et Skud, da han misforstod et Tilraab fra en tysk Vagtpost om at standse. Smedemesteren blev kørt til Amtssygehuset og er nu udenfor Fare, skønt han havde lidt et stort Blodtab. Begivenheden har foranlediget følgende Henvendelse fra Byraadet til Byens Borgere, underskrevet af Borgmesteren: "Da der i den sidste Tid er forefaldet beklagelige Episoder, som har medført alvorlig Fare for Beboernes Liv, henstiller jeg paa Byraadets Vegne, at alle Byens Borgere, navnlig ogsaa Ungdommen, afholder sig fra enhver Provokation til Uroligheder. Situa-


585

tionen er saa alvorlig for vor By, at denne Henstilling absolut maa følges. Paa Foranledning af den tyske Kommandant skal jeg henstille, at alle, der maatte blive raabt an, straks standser, da der ellers vil blive skudt"

Rønne: Onsdag Aften forsvandt en Duplikator fra Kommunekontoret og to saa godt som nye Skrivemaskiner fra Fiskeeksportør Espersens Bygning i Sydhavnen.

Mandag den 22. Januar 1945.

I Morges ved 7,30-Tiden trængte 3 bevæbnede Mænd ind i et Værelse paa Bahns Hotel i Badstuestræde, hvor de affyrede en Serie Skud mod Fotograf Svend Poulsen, Strandgade 6, medens han laa i Sengen. Den saarede Fotograf førtes til Kommunehospitalet. Det menes ikke, han kan overleve Attentatet.

Ud for Restaurant Columbus paa Aaboulevarden blev en ukendt ung Mand i Aftes dræbt ved Skud. Den dræbte blev bragt til Frederiksberg Hospital, men nærmere Enkeltheder vedrørende Drabet kendes ikke.

Ved 19,30-Tiden i Aftes hentede Ambulancen en ukendt Mand og Kvinde, som begge var blevet haardt saaret af Skud. Episoden fandt Sted ud for de Classenske Boliger paa Godthaabsvej. Efter eget Ønske blev begge de saarede ført til Feltlazarettet paa Nyelandsvej.

Episode i Fodgængertunnellen. Sent Lørdag Aften anholdt Vagtværnet i Fodgængertunnellen en civilklædt Schalburgmand ved Navn Louis Hansen, der havde affyret en Del Skud i Tunnellen. Sammen med Kammeraten Viggo Poul Bjerking, der ligeledes havde opholdt sig i Tunnellen, blev han afleveret til den tyske Overfaldskommando. Ved samme Lejlighed fandt Vagtværnet i Tunnellen en meget forslaaet Mand ved Navn Egon Godtfred Møller, der førtes til Kommunehospitalet. Den Overfaldne har intet nærmere oplyst.

Skyderi paa Melchiors Plads. Ved 9-Tiden i Morges opstod et voldsomt Skyderi paa Melchiors Plads ved Nordre Frihavnsgade. En Del Mennesker blev kørt paa Hospitalet, men Episoden er endnu ikke oplyst.

Skudt i et Bogtrykkeri. I Morges blev Bogholder Viggo Børge Petersen, Gl. Kongevej 91, beskudt i et Bogtrykkeri, Teglgaardsstræde 13. Han ramtes i Bryst og Mave og blev saaledes meget haardt medtaget, men levede endnu ved Indlæggelsen.

Københavns Brandvæsen har i det sidste Døgn haft 56 almindelige Ambulanceudrykninger og slet ingen Brandudrykninger.

"Telefonbombe" mod Vagtværnet. I Nat ringede en Mand, som efter Stemmeføringen at dømme var beruset, til Gentofte Vagtværn paa Villa


586

"Adelaide" og fortalte, at Vagtværnsfolkene var nogle "Skruebrække-Mikler", men nu skulde de passe paa, for om et Øjeblik røg Villaen i Luften. Opringningen blev ikke taget særlig højtideligt, og der skete heller ikke noget.

Jernbanesabotage. Paa Strækningen mellem Silkeborg og Funder skete i Gaar nogle Sprængninger. Henved en halv Snes Skinner maa udveksles.

Razziaer. Lørdag Eftermiddag foretog det tyske Politi Razziaer i Ristorante Italiano og paa Nørrebrogade Nr. 8 og 10.

Fundet dræbt. Lørdag Aften blev en Mand fundet ved Sundby Remise. Han var saaret af et Skud igennem Hovedet og blev ført til Sundby Hospital.

Telefonbomber mod Restauranter. I Aftes havde Restauranterne National Scala og Olympia Telefonbomber. Olympia lukkede ved 21-Tiden og aabnede ikke senere.

Illegal Filmsforevisning. Lørdag Aften trængte 30-40 bevæbnede Mænd ind i Alléteatret i Jægersborg Allé, hvor de foreviste en Film. En af Mændene holdt en stærk nationalbetonet Tale i Forbindelse med Filmsforevisningen. Efter en Snes Minutters Forløb forsvandt Mændene igen, hvorefter Teatrets Program kunde gennemføres.

Arresterede. I Slutningen af forrige Uge menes der at være arresteret mere end en Snes Personer i Aalborg, blandt disse Pastor Henrik Christensen og Overpakmester Nybæk-Christensen. Fra Tønder indberettes, at Ekstraarbejder ved Statsbanerne Andreas Tæstensen, Tinglev, og Telegrafarbejder Jacob Lorentzen er arresteret og ført til Aabenraa. I Hillerød er arresteret Skatteinspektør Aksel Silberg og dennes Medarbejder i Folkeregisteret Jørgen Seifert. - Det tyske Politi eftersøgte i Onsdags Politifuldmægtig Mikkel Lund, Toftlund, og henvendte sig blandt andet paa Moderens Gaard "Lundsgaard" i Hammelev Sogn. Politifuldmægtigen var imidlertid borte. Gaarden blev gennemsøgt, da man hævdede, at der var skjult Vaaben. Eftersøgningen var uden Resultat. - Fra Haderslev meddeles, at Typograferne Christian Hjort, Herbert Steffen og Jep Jespersen Paulsen, som alle er ansat paa Dagbladet "Dannevirke", er arresterede. To andre Typografer fra Bladet eftersøgtes forgæves.

Fra Frøslev til Tyskland. Fra Haderslev meddeles, at Oberstløjtnant Elmgren, Kaptajn Muxoll samt Overlæge i Hæren Harry Hansen, alle hjemmehørende i Haderslev, er ført fra Frøslev til tysk Koncentrationslejr.

Død i Tyskland. Den 48-aarige Papirarbejder Christian Eriksen Byth, Silkeborg, er den 28. November død i Tyskland. Endvidere den 45-aarige


587

Murer Sofus Madsen, Øster Havnegade 8, Aalborg, (i Begyndelsen af December), den 51-aarige Overgendarm fra Grænsegendarmeriet (19. December) og endelig Overgendarmerne Christian Asmussen, Bov, C. C. Skov, Rønshoved, J. V. Christensen, Skelde, H. P. Gimm, Nørremølle, og Gendarm E. T. Kjærulf, Frøslev.

Provinsen.

Aalborg: Natten til Lørdag forekom der kraftig Skydning i Byen. Ved Østeraas blev en tysk Marinesoldat dræbt.

Aarhus: Det forleden omtalte Drab paa Leo Hoffmann viser sig nu at have en anden Forklaring. Hustruen har over for Vagtværnet tilstaaet, at hun sad sammen med en gammel Ven fra Vejby, da Manden uventet kom hjem. Vennen blev smidt ud, og Manden gav Hustruen nogle Lussinger. Hustruen tog herefter en Revolver og affyrede med den nogle Skud mod Manden. Hun tilstod, at Historien om, at hun var sammen med en tysk Soldat, som hun havde truffet et Par Timer i Forvejen, var urigtig.

- Fredag Aften fjernede en halv Snes bevæbnede Mænd flere Ruller af den tyske Film "Drømmesøen" fra "Bio" i Aabyhøj. Filmen skulde have haft Premiere den følgende Dag.

Svendborg: Nogle bevæbnede Mænd trængte Fredag Aften ind paa Stadsingeniørens Tegnestue paa Raadhuset. Kontoret blev gennemsøgt, men saa vidt vides tog Mændene ingenting med sig.

Thisted: Den for nogen Tid siden arresterede Apoteker Kierulff er ført til Frøslev.

København. Om Episoden paa Melchiors Plads kan nu - Kl. 11,30 - oplyses, at to dræbte Mænd er ført bort fra Kampstedet. Den ene menes at være en civil Sommermand. Han var forsynet med tyske Papirer. Den anden dræbte har man derimod ingen Oplysninger om. En forbipasserende, Fru Nielsen, Nordre Frihavnsgade 100 A Stuen, fik et Skudsaar i Laaret og maatte bringes til Rigshospitalet. Fruen kom tilfældigt ind i Skudlinien. Skudvekslingen fandt Sted mellem civile, og man ved ikke noget om Anledningen til Episoden.

Den paa første Side *) omtalte Bogholder Viggo Børge Petersen, der i Morges blev saaret i Teglgaardsstræde, opgives at have haft nazistiske Interesser.

 

Tirsdag den 23. Januar 1945.

De to dræbte ved den i Gaar omtalte Episode i Nordre Frihavnsgade ved Melchiors Plads var den konstituerede Chef for Schalburgkorpset,

*) Her Side 586.


588

Premierløjtnant T. I. P. O. Madsen og den ca. 37-aarige Købmand Kaj Kragh-Nielsen, som ogsaa indtog en ledende Stilling i Schalburgkorpset.

Damper opbragt ved Fejltagelse. Svensk Radio bragte Søndag Aften Meddelelse om, at en tysk Patruljebaad havde opbragt en dansk Damper kun nogle Hundrede Meter ud for Helsingborg. Det har senere vist sig, at den paagældende Damper var "Trondhjem", tilhørende D. F. D. S. Damperen var paa Vej til Göteborg og havde fulgt den sædvanlige Kurs. Patruljebaaden tog imidlertid "Trondhjem" med ind paa Helsingør Red, men i Gaar Morges fik Kaptajnen Lov til at sejle igen. Føreren paa den tyske Patruljebaad troede, Damperen illegalt vilde gaa ind til Helsingborg, og det var derfor, han opbragte den.

Sabotagen paa Hans Just's Magasiner. Medens Sabotagen i forrige Uge paa Hans Just's Magasiner i Aarhusgade var rettet mod 4. og 5. Sal, var det i Gaar 3. Sal, som blev ødelagt. Her har Firmaet "Elektro-Mekano" Værksteder, hvor der fremstilles Senderrør. Bygningens Hjørner var bevogtet af tyske Soldater, og Magasinernes eget Vagtpersonale opholdt sig i Kælderen. Nogle faa Minutter før Eksplosionerne skete, havde Vagterne været en Tur omkring i Bygningen, men uden at opdage noget usædvanligt. Man antager, Sabotørerne er kravlet over et Plankeværk til Viborggade og forsvundet ad samme Vej. Efter Eksplosionerne hørtes nogen Skydning, men ingen menes at være ramt.

Hentet Legitimationskort. Mandag Formiddag hentede en halv Snes bevæbnede Mænd ca. 200 Legitimationskort og en Del Stempelmateriale i Københavns Folkeregister.

Fiskekutter opbragt. I Onsdags blev Fiskekutteren 1127 "Tove" af København opbragt af det tyske Politi ude i Sundet. Der var 5 Flygtninge ombord.

Garagebrand. Et Garageanlæg i Slotsgade 3 brændte i Aftes. Foruden Garagen brændte ti opklodsede Biler.

Bølge af Jernbanesabotage. Der er i de sidste Dage gaaet en Bølge af Jernbanesabotage over Jylland, og der er som Følge heraf opstaaet en Del Trafikforstyrrelser. - Paa Vejle H-Station blokeredes begge Hovedspor Lørdag Eftermiddag paa Grund af Sprængninger. Paa Varde Station blev Vandforsyningen Lørdag Aften afbrudt paa Grund af en Sprængning i Vandtaarnet. Sent Lørdag Aften indtraf to Sprængninger i Dobbeltsporet paa Strækningen Hatting-Løsning. Trafikken kunde dog genoptages Søndag Morgen. Natten til Søndag forekom to Sprængninger paa Strækningen Silkeborg-Funder og Søndag Morgen fire Sprængninger under et Tog mellem Hampen og Ejstrupholm. Tenderen blev afsporet,


589

men ingen Mennesker kom til Skade. Endelig beretter Togkontoret om tre Sprængninger Søndag Formiddag paa Strækningen Silkeborg-Funder, hvor der paany Mandag Morgen skete en Sprængning. I Forbindelse med det sidste Attentat afsporedes to Personvogne og en Pakvogn. Vognene kom til at staa saaledes, at de tillige spærrede for Strækningen Silkeborg-Lysbro paa Kjellerupbanen, som her løber parallelt med Funderbanen. Paa Sprængningsstedet indtraf om Eftermiddagen endnu en Eksplosion, hvorved den 31-aarige cand. pharm. Svend T. Kreigergaard-Møller blev dræbt. Den dræbte, der var Søn af Apoteker Møller, Ørneapoteket, Silkeborg, havde sammen med andre nysgerrige stillet sig op for at se paa Rydningsarbejdet.

Brand i Damper. Brandvæsenet blev i Morges alarmeret til Damperen "Margrethe" ved Kvæsthusbroen. Der var udbrudt Ild i Kullasten. Det lykkedes dog ret hurtigt at bekæmpe Ilden. Skaden menes ikke at være særlig stor. Der foreligger formentlig ikke Sabotage.

Sabotagevagt overfaldet. Sabotagevagt i Værløselejren Ole Hansen, boende Onsgaards Tværvej 6, blev sent i Aftes overfaldet, da han var i Nærheden af sit Hjem. Han blev ret stærkt medtaget og maatte bringes til Amtssygehuset.

"Auto-Industri" ødelagt. Automobilforhandler N. Rasmussens Virksomhed "Auto-Industri", Vesterbrogade 91, blev Lørdag Aften ødelagt ved to voldsomme Bombeeksplosioner.

Forsøget mislykkedes. En halv Snes unge Mennesker gjorde Lørdag Aften et mislykket Forsøg paa at tage LB.-Uniformer fra Statens civile Luftværns Depot i Tømmerup paa Amager.

Provinsen.

Horsens: Søndag Aften eksploderede Bomber i følgende fire Virksomheder: Horsens Kølerfabrik, tilhørende Fabrikant A. F. Nielsen, Sønderbrogade 41, Aktieselskabet Borchardt Nielsens Fabrik for Automobildele, Løvenørnsgade, Motor- og Maskinfabriken Filip Jensens Eftf. i Berlinsgade og Møller og Jochumsens Maskinfabrik, Allégade. Der opstod betydelig Skade paa Maskiner og Bygninger.

Esbjerg: Byraadsmedlem, Arbejdsmand Christian Sørensen, der tilhører Uafhængigt Arbejderparti, er blevet arresteret af det tyske Politi.

Skive: Arbejdsmand Albert Fritz Nielsen, født den 1. Januar 1920 i Aarhus, er den 22. December død i Neuengamme. Han efterlader sig Hustru og to Børn.

Aalborg: Blandt den senere Tids anholdte er Postkontrolør Tholander og Frue, den 21-aarige Birgit Aase Nepper, Helgolandsgade, og en Gym-


590

nasieelev, der i sin Tid var Medlem af den saakaldte "Churchill-Klub". Den unge Mand forsøgte at flygte ved at springe ud af et Vindue paa 2. Sal, da det tyske Politi kom. Han brækkede begge Ben og blev indlagt paa tysk Hospital. Det menes, at Anholdelserne staar i Forbindelse med Sigtelse for illegal Bladvirksomhed.

Haderslev: Idrætsinspektør, Seminarielærer F. Braae-Hansen, som har siddet arresteret et halvt Aars Tid, er løsladt fra Frøslev-Lejren.

Assens: Haarby Fjerkræslagteri, en to-etages Bygning, er blevet ødelagt ved Bombeeksplosioner.

Birkerød: Lørdag Aften fjernede fem bevæbnede Mænd ca. 7.000 Kartotekskort fra Folkeregistret.

Hillerød: Det forleden fjernede Materiale fra Værløse Folkeregister er fundet i en Skov mellem Værløse og Ballerup, forkullet eller revet i Smaastykker.

Nykøbing S.: Murermester Robert Larsen og to unge Mennesker, Karsten Gundersen, Søn af Skomagermester Gundersen, og Poul Barfoed, Søn af Vejformand Barfoed, er blevet anholdt af det tyske Politi.

 

Onsdag den 24. Januar 1945.

Familie-Journalens Bygninger sprængt i Luften. Carl Allers Etablissement (Familie-Journalen) er i Aftes Kl. 23,35 sprængt i Luften. Hele Virksomheden er totalt ødelagt af Brand- og Sprængbomber. En Snes Mennesker i Naboejendommene blev lettere saaret af Glasskaar, Vagtmester Ernst Tommy Lillieqvist, Nørre Alle 11, 3. Sal, blev skudt og døde paa Stedet, desuden fik to Brødre Erik og Ernst Hansen Skudsaar, medens Byvagt Holger Lindby Petersen, Brøndkærs Vej 3, 2. Sal t. v., blev haardt saaret ved at faa et Radiatorstykke ned over sig. Glasskaden i Bydelen er den hidtil største. Der er knust Ruder paa Vigerslev Allé, Toftegaards Allé, Toftegaards Plads, Gl. Jernbanevej og Valby Langgade helt ned til Pileallé. Lufttrykket fra Eksplosionerne var saa voldsomt, at Tagene paa flere Ejendomme i Nærheden af Allers Etablissement blev revet op. Alt disponibelt Materiel fra de københavnske Brandstationer og Hovedbrandstationen blev sat ind paa at bekæmpe Ilden, men der var intet at gøre, den store Virksomhed blev totalt ødelagt. Skaden menes at være den hidtil største af sin Art her hjemme. I de moderne Bygninger fandtes i Øjeblikket uerstattelige Maskiner til Værdi af adskillige Millioner Kroner.

Efter de Oplysninger, det har været muligt at fremskaffe i Morges, har Hovedbegivenhederne udviklet sig paa følgende Maade: - En Maskinsætter hos Carl Aller fortæller, at 4-5 maskerede, civile Mænd i


591

Aftes trængte ind i Maskinsætteriet og tvang Arbejderne til at gaa over paa Trappen i Hovedbygningen. I de første 1 1/2 Time observerede man herfra, at der blev baaret en Mængde Kufferter ind i de forskellige Bygninger. Kl. ca. 23,30 beordredes Folkene til at forlade Virksomheden, da den vilde blive "blæst op" i Løbet af et Par Minutter. De løb alle ud ad Vejen, og 2-3 Minutter senere lød 3 Eksplosioner. Umiddelbart efter fandt man Byvagt Petersen liggende stønnende paa Jorden, ramt af en Jerndel. - Fra anden Side oplyses, at der har været en Snes Mænd i Virksomheden, alle bevæbnet med Maskinpistoler. Magasinet paa disse Pistoler sad ud til venstre, naar Pistolerne holdtes i Skudstilling. Paa mindre end eet Minut efter Detonationen kom Folk i sorte Uniformer til Stede. De gav alle i Nærheden Besked om at forsvinde, men da det øjensynligt ikke gik hurtigt nok, begyndte de at skyde. Det var under en saadan Episode, de to nævnte Brødre Erik og Ernst Hansen blev saarede - Erik Hansen i Næse og Arm, Ernst Hansen i den ene Arm. Selv har Ernst Hansen fortalt, at han sammen med Broderen havde staaet uden for Ejendommen Toftegaards Allé 45 og talt med nogle unge Mennesker, da der pludselig blev Uro i begge Ender af Gaden. De unge Mennesker løb derfor op ad Trappen til Afsatsen ved 3. Sal. Herfra saa de nogle Mænd i sorte Uniformer standse op paa den modsatte Side af Gaden og aabne Ild mod Ejendommen. Samtidig trængte nogle andre, ligeledes i sorte Uniformer, ind i Huset og begyndte at skyde op gennem Trappeskakten. De to saarede Brødre blev i en Taxa ført til Kommunehospitalet. Man mener ikke, der var flere saarede i Ejendommen.

Noget før Eksplosionen var Vagtværnet blevet ringet op af en Dame i Nabolaget, som meddelte, at hendes Mand, der var nede med Hunden, ikke var vendt tilbage, og at Naboen, som var blevet sendt ud for at søge efter ham, ligeledes var forsvundet. Vagtværnet sendte derfor 3 Mand af Sted fra Valby-Stationen, blandt disse Vagtmester Lillieqvist. I Nærheden af Familie-Journalen opdagede de, hvad der var paa Færde, hvorfor Vagtmesteren vilde skynde sig til en Telefon for at give Meddelelse om det, der var under Forberedelse. I det samme blev han beskudt, og et Øjeblik efter lød Eksplosionerne. Paa Hospitalet, hvortil den haardt saarede Vagtmester hurtigst muligt blev bragt, viste det sig, at Kuglen var gaaet ind i venstre Hofte, havde perforeret Tarmene og Blæren og var gaaet ud gennem højre Hofte. Byvagt Petersen menes at have faaet Brud paa Rygsøjlen. - Paa Kommunehospitalet behandledes iøvrigt følgende for Snitsaar: Viggo Knudsen, Lyshøjgaardsvej 21, 2. Sal, Inga Nørthen, Kjeldsgaardsvej 6, 3. Sal, Ruth Nørthen, Kjeldsgaardsvej 6, 3. Sal, Svend Arnesen, Kjeldsgaardsvej 6, Stuen, Hjalmar Petersen, Kjeldsgaardsvej 8, Stuen, Gurli Petersen, Kjeldsgaardsvej 8, Stuen, Esther Haxholm, Kjeldsgaardsvej 8, 1. Sal, Ole Haxholm, Kjeldsgaardsvej 8, 1. Sal, Axel Bjerg, Hulgaardsvej 104, 2. Sal.


592

Bombe paa Benzintanken. I Morges opdagede en forbipasserende, at der var hængt en Bombe paa Benzintanken ud for C. F. Richs Vej 103. Frederiksberg Brandvæsen sørgede for, at Kvarteret blev afspærret, og tilkaldte en Sprængkommando.

D.N.S.A.P.-Lokale raseret. Der opstod sent i Aftes Sabotagebrand i D.N.S.A.P.s Lokale paa 1. Sal i Ejendommen Smallegade 41. Lokalet blev fuldstændig raseret, men Brandvæsenet kunde slukke Ilden ved Hjælp af en Haandsprøjte.

Tolv Mand af Skibsbesætning arresteret. Lørdag Eftermiddag arresterede det tyske Politi tolv Mand af Besætningen paa Det Danske Kulkompagnis Damper "Skandia". Skibets Fører, Kaptajn C. C. Stengade, 1. Styrmand E. Malby Hansen og Maskinmester Florin er blandt de arresterede.

Dræbte. Tirsdag Aften hyrede to Mænd en Taxa paa Værnedamsvej og bestilte Tur til Rødovre. Da Vognen var i Jernbane Allé, hørte Chaufføren et Skud inde fra Passagersædet. Han standsede Vognen, men fik i det samme stukket en Revolver i Siden og blev tvunget til at køre videre. Paa Hjørnet af Doktorhaven og Annexgaardsvej fik Chaufføren Besked om at standse, og den ene af Mændene kastede den anden, som var livløs, ud af Vognen og tvang saa Chaufføren til at køre tilbage til Værnedamsvej. Her betalte han 60 Kr. for Kørslen og Rengøring af Vognen, hvorefter han forsvandt. - Liget af den dræbte blev senere fundet af Beboerne paa Annexgaardsvej. Alle Papirer var fjernet, saa den afdøde kunde ikke identificeres.

En Marinevægter Aksel Nielsen, Vedelavej 5, blev ved 17,30-Tiden i Aftes skudt og dræbt paa Hjørnet af Auroravej og Roskildevej. Den dræbte førtes til Nyelandsvejs Lazaret.

Hipo-Bil gennem Butiksrude. En af Hjælpepolitiets, de saakaldte Hipo-Folks Biler kørte i Nat gennem en Butiksrude og endte inde i Columbia-Imports Forretning, Frederikssundsvej 135. Ingen blev saarede, men Loftet og den ene Gavl truede med at styrte ned over Bilen.

Supplerende Oplysninger om dræbte. Om nogle af de sidste Drab indtil den 15. Januar foreligger nu supplerende Oplysninger. - Kommunelærer Søren Birktoft, som, blev hentet i sit Hjem af ukendte Personer og skudt ned uden for Hvidovre Præstegaard, er død efter en Operation den 29. December. Den ukendte Mand, som den 19. December blev fundet dræbt i Bryghusgade, er identificeret som Arkitekt John Orla Hansson, Norsvej 4. En ukendt Mand, som blev fundet skudt i Vasbygade, er identificeret som Frands Thorvald Hansen, Thorskov. Den paagældende blev iøvrigt genkendt hurtigt efter Drabet. Han var kendt


593

Nazist. Repræsentant Svenn Lykke Frederiksen, Vesterbrogade 94, som blev skudt ned ud for Lido Bar, da han vilde hjælpe en Kvinde, der blev pryglet af en Mand, er død af sine Saar den 14. Januar.

Provinsen.

Aarhus: Bibliotekar ved Aarhus Kommunebibliotek Erik Kristian Schötler Nielsen er den 19. December død i Neuengamme.

Slagelse: Natten til Tirsdag er der forøvet et Bombeattentat mod Maskinfabrikken "Slagelse", Slotsgade 29, som indehaves af Fabrikant C. A. Hansen. Kl. 23,20 eksploderede to Bomber i den to-etages Maskinhal. Virkningen var meget voldsom, og Ydermurene blev bogstavelig talt pustet bort, mens Taget faldt ned over alle Maskinerne. Fabrikken, der fremstiller Presser, Stansemaskiner o. l., beskæftigede 50 Arbejdere. Ogsaa en Del af Kontoret er ødelagt ved Eksplosionen, men der opstod ikke Brand, og ingen Mennesker kom til Skade.

Roskilde: Fabrikant Poul Møllers Maskinfabrik i Borup blev Natten til Tirsdag delvis ødelagt ved Bombeeksplosioner. Ved 24-Tiden trængte tre sværtbevæbnede Mænd ind i Fabrikken, hvor de holdt de to Sabotagevagter op og afvæbnede dem. Der blev anbragt tre Bomber, og ved Eksplosionerne forvoldtes alvorlig Skade paa den ældre Del af Fabrikkens Bygninger. Murene og Taget har taget Skade, ligesom Maskinerne er ødelagt, derimod er Maskinerne ikke ødelagt i den nyere Del af Fabrikken. Der sprængtes en Del Ruder bl. a. i Fabrikantens Privatbolig og i et Tog, der holdt paa Stationen. Der kom ingen Mennesker til Skade. Fabrikken beskæftigede 40 Arbejdere.

Ringsted: To unge Mænd traadte Tirsdag Eftermiddag ind i Banken for Ringsted og Omegns Filial i Gørslev. De tvang med Revolvere Personalet til at udlevere 20.000 Kr., hvorefter de forsvandt. I Efteraaret blev der samme Sted røvet 5-6.000 Kr., og man mener, at det er de samme Personer, der har været paa Spil denne Gang.

København: Tirsdag Eftermiddag blev Blomsterhandler, Fru G. Tingsted, Griffenfeldtsgade 54, anholdt af Gestapo. En Times Tid senere, det var ved 16-Tiden, blev 2 Mænd anholdt af Tyskerne i Blaagaardsgade ved Korsgade, medens en 3. flygtede i Bil.

 

Torsdag den 25. Januar 1945.

De planlagte og indtil Onsdag forhandlede Brændselsrestriktioner vil blive yderligere skærpede, idet Forudsætningerne for den oprindelige Plan har ændret sig. Forværringen i Situationen er opstaaet ved, at de


594

Beredskabslagre, man har, maa forventes at blive reduceret yderligere ved visse Leverancer.

Jernbanesabotage. Onsdag Eftermiddag skete en Eksplosion under et tysk Militærtog paa Strækningen Odense-Holmstrup. Ingen kom til Skade, og der skete heller ingen Afsporing af Vogne. Trafikken i det venstre Spor blev klar en Timestid senere, medens det højre Spor først kunde befærdes sent i Aftes.

- I Nat fandt en Sprængning Sted paa den fynske Hovedlinie mellem Kauslunde og Nørre Aaby. Trafikken kan først genoptages i Dag til Morgen. I Mellemtiden kan Trafikken over Fyn ikke gennemføres.

Sabotage. Onsdag Aften blev en Benzintank ved Sundby Remise sprængt i Luften. - Desuden blev anrettet Sabotage paa K. Larsens Maskinfabrik, Nørre Allé 3. Der opstod stor Skade ved Eksplosionen, ogsaa de omliggende Ejendomme led nogen Skade. En forbipasserende Dame fik et Chok og maatte køres til Hospitalet.

Stjaalet 100 Autodæk paa Toldboden. Ved Middagstid i Gaar tiltvang to Lastbiler med bevæbnede Mænd sig Adgang til Toldboden. De tvang Arbejderne til at læsse ca. 100 Autodæk op paa Bilerne, som derefter kørte bort.

Razziaer. Teknisk Skole paa Frederiksberg fik i Gaar Formiddags Besøg af Gestapo. Eleverne maatte i en Timestid staa med Hænderne i Vejret. Saa vidt vides blev der intet fundet og heller ingen Arrestationer foretaget.

- I Aftes trængte et Hold Sommerfolk ind paa Restaurant "Mayfair" og foretog Razzia blandt Restaurantens Gæster.

- Frederiksberg Vagtværn blev ved 2-Tiden i Nat kaldt til Dr. Priemesvej 2, hvor nogle Personer var i Færd med at sprænge Døren til Urtekræmmer C. B. Larsens Lejlighed. Da Vagtværnet kom til Stede, holdt der udenfor en Vogn, tilhørende det tyske Sikkerhedspoliti, og Vagtværnet fik Besked om at trække sig tilbage. De paagældende, som sprængte Døren, var 2 tyske Politisoldater og 3 Sommerfolk. De opgav at søge en Spillebule, men da de havde forvisset sig om, at den ikke fandtes i Lejligheden, trak de sig tilbage.

Skipper arresteret: Skipper Hinze, M/S Merkurpaket af Rønne, blev Mandag, kort efter at han med Skibet havde forladt Københavns Havn, standset af en tysk Patruljebaad og tvunget tilbage til Havnen. Her blev Skipperen anholdt og ført til Vestre Fængsel.

Provinsen.

Hjørring: Overlæge P. Kofoed, Hjørring Centralsygehus, blev Onsdag Formiddag arresteret af Gestapo, sigtet for illegal Virksomhed. Samtidig


595

blev Boghandler Erik Nielsen, Strandgade, anholdt. Overlægens Arrestation var ret dramatisk. Midt paa Formiddagen indfandt der sig paa Sygehuset en dansktalende Mand, der ønskede at tale med Overlægen i Anledning af et Sygdomstilfælde. Overlægen var optaget, hvorfor man bad Manden, der opgav Navn og Adresse, om at vente. Han sagde imidlertid, at han daarligt kunde taale Hospitalslugten, hvorfor han vilde komme igen senere. Straks efter kom han tilbage, denne Gang ledsaget af 5-6 maskinpistolbevæbnede Mænd, der trængte ind i Lægeværelset, hvor samtlige Læger blev holdt op og visiteret. Overlægen blev derefter arresteret.

Aarhus: En Transformatorstation paa Hjørnet af Langelandsgade og Ringgade blev Tirsdag Aften sprængt i Luften.

Odense: En Kølevogn med Flæsk, tilhørende A. Mortensen, Esbjerg, standsedes paa Middelfartvej. Der anbragtes en Bombe under Bilen, hvis Forparti ødelagdes ved Eksplosionen. Det skete Onsdag Middag.

Brønderslev: Tirsdag Aften skete en voldsom Eksplosion paa "Pedershaab Maskinfabrik". En ny kostbar Maskine, som anvendtes ved Fremstilling af Motorsneplove, blev fuldstændig ødelagt. Tidligere paa Aftenen havde der været forsøgt Sabotage, og der var ved denne Lejlighed skudt efter Virksomhedens Portner. Natholdet var af denne Grund ikke gaaet paa Arbejde. Der var saaledes ingen Arbejdere paa Fabrikken, da Eksplosionen skete. Virksomheden fremstillede roterende Sneplove.

 

Fredag den 26. Januar 1945.

Beslaglæggelse. Den tyske Værnemagt har beslaglagt Københavns Havnevæsens Administrationsbygning, Ndr. Toldbod 7. Det er Marinen, Enhed Skagerak, der overtager Bygningen. Havnevæsenet er flyttet til Ejendommen Lundsgade 9, der tidligere er benyttet af Organisation Todt, men som har staaet tom siden den 1. September.

"Hold up". Paa Københavns Kommunes Kørselsafdelings Hovedkontor, Jagtvej 227, er der i Formiddags foretaget et "hold up". Røvernes Udbytte var 3-4.000 Kr.

Episoder. I Aftes ved 21-Tiden forekom Skyderi paa Hjørnet af Struenseegade og Skyttegade, hvorunder en ukendt Kvinde fik et Skud gennem Hovedet. Den saarede blev bragt til Militærhospitalet. Desuden blev Snedkermester Petersen, Humlebækgade 29, ramt i Hovedet og Ben, og Lagerarbejder Pilpert, Willemoesgade 39, blev ligeledes ramt i Hovedet. Nogle unge Mennesker, der kom fra Gymnastik i Hans Tavsensgades Skole, og som var paa Vej over Skolegaarden, blev kommanderet "Hænderne op", men da dette formodentlig ikke er gaaet hurtigt nok,


596

blev der skudt, og to af de unge Mænd saaredes, medens andre undgik at blive ramt ved at kaste sig ned paa Jorden samtidig med, at der aabnedes Ild. De to saarede blev i Brandvæsenets Ambulance kørt til Lazarettet paa Nyelandsvej. Det har iøvrigt ikke været muligt at skaffe nogen Klarhed over, hvad der laa til Grund for Skyderiet i Kvarteret.

- I Aftes blev der to Steder i Byen skudt paa Vagtværnspatruljer. Paa Hjørnet af Nørrebrogade og Kapelvej blev en Udrykningsvogn beskudt, og Vagtværnsfolkene maatte søge Dækning ved Husmuren. Lidt senere opstod der livligt Skyderi i Kvarteret. Skudvekslingen foregik mellem civile, og Vagtværnet blev ikke klar over, hvad der laa til Grund for Episoden. Da der senere blev Ro, kørte Vagtværnsfolkene bort, uden at nogen af dem var blevet saaret. Det andet Tilfælde af Skydning paa Vagtværnets Folk skete ud for "Dronningegaarden" i Dronningens Tværgade. Her affyrede en civilklædt Mand et Par Skud mod to Byvagter paa det modsatte Fortov. Kuglerne gik ind i Muren lige ved Siden af Byvagterne, som straks søgte Dækning i en Kælderhals. Revolvermanden, der efter et Replikskifte med to andre Civilpersoner i Nærheden var fuldstændig klar over, at det var Byvagter, han skød efter, forsvandt sammen med de to paagældende Civilpersoner hurtigt i Retning af Gothersgade.

- Ud for Ejendommen Vesterbrogade 2 C blev to Mænd i Gaar Eftermiddags beskudt og sank blødende om paa Fortovet. Den ene, som havde faaet et alvorligt Skudsaar i Maven, førtes til Kommunehospitalet. Hans Identifikationspapirer lød paa Navnet Møllgaard-Andersen, Savoy-Hotellet. Den anden saarede blev i en tysk Ambulance ført til Nyelandsvej, og hans Identitet er ikke oplyst.

- Ved Middagstid i Gaar trængte en ukendt Mand ind i Røgerikælderen, Gl. Jernbanevej 16, Valby, og affyrede her nogle Revolverskud mod Husejer Gravengaard. Han blev ramt i Hovedet og i Ryggen. Ved Ankomsten til Hospitalet var Husejeren afgaaet ved Døden.

- I Gaar Eftermiddags, det var ved 15,30-Tiden, opstod Skudveksling mellem to Mænd ud for Ejendommen Enghavevej 108. De ramte ikke hinanden, men derimod fik den 10-aarige Dreng Bent Aagaard, Enghavevej 162, 1. Sal, et Strejfskud i venstre Side.

- Frederiksberg Brandvæsen blev i Aftes kaldt til Mariendalsvel [i. e. Mariendalsvej] 35, hvor et Medlem af det tyske Politi var blevet saaret ved Skud. Den paagældende kørtes til Lazarettet paa Nyelandsvej.

Anholdelser. Kontorist ved Stadens Hovedkasse Emil A. Hover er i Nat blevet anholdt i sit Hjem.

- Direktør Arne C. Poulsen, "Sesam-Laase-Service", Koldinggade 14, blev i Gaar Eftermiddags arresteret. Senere paa Dagen hentede det tyske


597

Politi en Personbil, som tilhørte Dir. Poulsens Familie. Vognen stod i Garageanlæget "Esso", Middelfartgade 15.

- Fra Hillerød indberettes, at Assistent Jørgen Kjeldsgaard-Pedersen og Assistent Robert Henry Pedersen, der begge var beskæftiget med Ligningsarbejde, er blevet arresteret. Herefter fulgte Arrestation af samtlige Embedsmænd i Ligningskommissionen og Folkeregistret. Af Hillerød Kommunes 24 Tjenestemænd er nu 5 anholdt og 2 sygemeldt. Af de fraværende er 4 Afdelingschefer. Folkeregistret er blevet lukket, og Ligningskommissionen mangler kvalificeret Arbejdskraft. Byraadet har i samme Anledning rettet Henvendelse til Indenrigsministeriet.

Telefonbomber mod "Bladkompagniet" og "Tuborg". Bladkompagniets Administrationsbygning, Østerbrogade 7 C, blev i Gaar Formiddags evakueret paa Foranledning af en Meddelelse om, at der var udlagt Bomber. Der blev tilkaldt en Sprængkommando, og Ejendommen afspærredes, og desuden spærrede tyske Soldater og Sommerfolk en stor Strækning af Østerbrogade. Undersøgelsen i Bladkompagniets Bygning gav imidlertid ikke noget Resultat.

- I Morges Kl. 5,30 blev der ringet til Tuborg, at der var lagt Bomber i Flaskehallen. De tilstedeværende Arbejdere gik i Beskyttelsesrum, men da der ikke skete noget, blev Arbejdet genoptaget Kl. 7,30.

Husundersøgelse. I Nat foretog Gestapo Husundersøgelse hos Civilingeniør Sv. Nordby Knudsen, Onsgaardsvej 27. Vagtværnet, som blev tilkaldt af Civilingeniøren, blev holdt tilbage. Der skete ingen Anholdelser, og der blev heller ikke fjernet noget fra Hjemmet.

Razzia. Natten til Torsdag har nogle Mænd, som erklærede, at de tilhørte det tyske Politi, gennemsøgt Carlsberg-Laboratoriet.

Fjernet Legitimationskort. I Gaar Formiddags trængte 4 revolverbevæbnede Mænd ind paa Frederiksberg Folkeregister, hvor der forøvrigt forleden blev røvet nogle Legitimationskort. Denne Gang blev Personalet i Ekspeditionskontoret holdt op, og de bevæbnede Mænd tog 130 Kort, Stempler, Farvepuder og et Apparat til at fastgøre Billeder med. Personalet mener at kunne fastslaa, at det ikke var de samme Revolvermænd som sidst.

Jernbanesabotage. Sent i Aftes skete 3 Sprængninger i Sporskifter paa Aarhus Rangerbanegaard. Trafikken paa Hovedbanegaarden og Rangerbanegaarden blev indstillet og er først kommet i Gang i Dag til Morgen. I Morges fandt en Sprængning Sted paa Linien mellem Marslev og Odense. Sprængningen skete i begge Spor samtidig med, at et Jernbanetog passerede Stedet. Der afsporedes en Vogn, men ingen Mennesker kom til Skade.


598

Provinsen.

Aalborg: Ved Midnatstid Natten til i Gaar blev der kastet 3 Bomber ind i nogle tyske Barakker ved Kjellerupsgades Skole. Der skete ikke nogen nævneværdig Skade, men i Nabolaget knustes en Del Ruder.

- Sent i Aftes udbrød Brand i DNSAP's Arbejdsfronts Kontor i Algade. Ekviperingshandler Borups Forretning, som ligger ved Siden af, blev ogsaa beskadiget en Del.

- Onsdag Aften opstod der Brand hos Tømrermester Mogensen, Kastedvej. Der blev fundet en halv Snes tilrettelagte Baal i Værkstedet. Brandvæsenet rykkede ud og foretog Slukning, men fik et Par Slanger gennemhullet af Skud.

Vejle: Politiassistent Peter Kristensen Bjuring er død i Tyskland den 6. Januar.

Hørsholm: Fru Ilse K. Nielsen, som for en Ugestid siden blev saaret af en vildfarende Kugle, da der blev forøvet Attentat mod den lokale Tolk for Gestapo, er død paa Sygehuset. Tolken er iøvrigt ogsaa død siden. Fru Ilse K. Nielsen var gift med Mekaniker Chr. Gammeltoft Nielsen, Rungsted, og blev kun 36 Aar gammel.

 

Lørdag den 27. Januar 1945.

Ved 22-Tiden i Aftes blevet stort Antal Tankanlæg beskadiget ved Sabotage, bl. a. Anlægene Lyngbyvej 36, Lyngbyvej 412, Randersgade 7, Strandvejen 42, Vester Farimagsgade, Hj. af Strandparkvej og Strandvej, Parkeringspladsen ved Duntzfeldts Allé, Lyngby Hovedgade 84, Slotholmsvej i Rødovre, Ndr. Fasanvej, Ahlmanns Allé, Hj. af Kalkbrænderivej og Skanderborggade og Anlæget over for Vandværket paa Gl. Kongevej. Her blev Sporvognstrafikken en Overgang afbrudt af Tyskerne, som bevogtede Tankstationen, efter at Eksplosionerne havde fundet Sted. I Forbindelse med Eksplosionerne blev der knust en Mængde Ruder i Ejendommene over for eller ved Siden af de respektive Tankanlæg.

Blodig Episode. Kl. 15,30 i Gaar udspilledes en blodig Episode ved Hjørnet af Nygade og Nytorv, hvorunder Strøget af Hipo-Folk blev afspærret fra Nytorv til Vimmelskaftet. Nogle Hipo-Folk i Bil forfulgte en anden Bil med 4 Personer. Den forfulgte Bil standsede pludselig op, Passagererne sprang ud og forsøgte to og to at flygte hver til sin Side. Hipo-Folkene skød efter dem og ramte den ene, Maskinarbejder Hadahl, Vigerslevvej 233. Den saarede sank sammen paa Gaden, hvorefter en Hipo-Mand gik hen og dræbte ham med flere Skud mod Tindingen. Den dræbte blev straks visiteret og senere kørt bort i en tilkaldt Ambulance. To af de flygtende Sabotører vendte sig og affyrede nogle Skud mod


599

Hipo-Folkene, af hvilke en eller to menes at være blevet dræbt. Den fjerde af de flygtende blev saaret og anholdt. Under Skudvekslingen saaredes tillige Frk. Else Christiansen, Sct. Annægade 30, og to tyske Marinesoldater, som var kommet til. Brandvæsenets Ambulance kunde først efter 20 Minutters Forløb køre den saarede af de flygtende til Nyelandsvej Lazaret, hvorfra han senere bragtes til Shellhuset. Da Hipo-Folkene var kørt bort, kom det tyske Politi og tvang to Gadefejere til at dække Blodpølene og fjerne nogle Blomsterbuketter fra det Sted, hvor Hipo-Folkene havde skudt den ene af de flygtende.

Urigtige Forlydender om Attentat. Der gik i Gaar Forlydender om, at Handelsminister Halfdan Hendriksen skulde være skudt. Der nævntes ligeledes andre kendte Navne. Disse Forlydender var lykkeligvis ikke rigtige.

Annonceforbud mod "Berlingske". En bestemt Annonce *) i Berlingske Morgenavis har foranlediget Annonceforbud mod Bladet til og med den 2. Februar. Kun Dødsannoncer og Overordentlige Bekendtgørelser maa bringes i Morgenudgaven.

Arresterede. Landsretssagfører N. C. A. Nielsen og dennes Fuldmægtig, cand. jur. Ole Henning Nielsen, blev i Onsdags anholdt ved en Razzia paa Landsretssagførerens Kontor, Raadhuspladsen 16.

- I Nat foretog det tyske Politi en Razzia i Ejendommen, Hyldegaardsvej 49, hvor Værktøjsmager Svend Aage Christiansen blev arresteret.

Dødsfald. Damen, som forleden blev saaret under Skudvekslingen i Struenseegade, Fru Gudrun Moltzen, er Fredag Morgen afgaaet ved Døden. - Reklamekonsulent Otto Malling er den 20. December død i Tyskland, 41 Aar gammel.

Saaret. En Mand ved Navn Balslev, hjemmehørende i Stege paa Møn, blev i Gaar Formiddags saaret af et Skud, da han gik ind gennem Gadedøren til Enghaveplads 21. Det vides ikke, hvorfra Skudet kom. Den saarede blev indlagt paa Kommunehospitalet.

Den dræbte Husejer. Det oplyses, at den Torsdag dræbte Husejer Gravengaard havde tyske Forbindelser.

Hærværk hos Nimb. Efter Lukketid Fredag Aften er der forøvet Hærværk i Selskabslokalerne hos Nimb (Wivex). Der var skaaret lange Flænger i de polstrede Møbler og bagefter sat Ild paa. Det lykkedes dog hurtigt Brandvæsenet at faa Ilden slukket.

Anholdelser og Razzia. Vagtværnet blev Natten til Fredag kaldt ud til Østrigsgade 16, hvor Døren var brudt op til en Lejlighed paa 2. Sal,

*) cfr. Side 602.


600

i hvilken der menes at have været Razzia. Nogle Dage i Forvejen var Beboerne, der først var flyttet ind for kort Tid siden, blevet arresteret af tysk Politi.

Trusel mod Cigarhandler. Indehaveren af Cigarforretningen "Trio", Islevhusvej 5, blev Torsdag Eftermiddag i sin Forretning truet med en Revolver. Vagtværnet blev tilkaldt og fangede kort efter Manden, der var gaaet hen til Husum Station. Han havde et Ausweis fra de tyske Myndigheder, lydende paa Navnet Cornelius Krassinicoff.

Atter hentet Benzin hos F. D. B. Torsdag Middag trængte 5 bevæbnede Mænd, som havde en Lastbil holdende udenfor, ned i Syrekælderen hos F. D. B. i Njalsgade, hvor de tog en Tromle med Benzin samt 650 Flasker Rensebenzin (Purozin). Rensebenzinen tilhørte Sanitetsvæsenet. Benzintromlen kunde Revolvermændene ikke faa med, da de forrige Gang hentede Benzin hos F. D. B. Ved denne Lejlighed stod en Jernbanevogn oprangeret foran Nedgangen til Syrekælderen.

Jernbanesabotage. Paa Nyborg Station skete Fredag Aften Sprængning foran et Sporskifte, og paa Strækningen Marslev-Odense i Nat to Sprængninger i begge Spor. Paa Kauslunde-Middelfart-Strækningen skete ligeledes i Nat en Sprængning i venstre Spor. Endvidere meddeler Togkontoret, at der i Gaar skete Eksplosion under et Tog mellem Nyborg og Hjalby [i. e. Hjulby]. En Truck afsporedes, men ingen kom til Skade. Endelig er der fundet en ueksploderet Bombe mellem Helenstrup og Tommerup.

Provinsen.

Aalborg: I Ugen 14.-21. Januar er der paa Aalborgegnen arresteret ca. 40 Mennesker. Blandt disse er ogsaa Skovrider Foldsach fra Dronninglund Storskov.

Aarhus: I Gaar Morges blev en Del Officerer, som gør Tjeneste i Luftværnet, anholdt. Det drejer sig om Kaptajn Rasmussen, Kaptajn Karl Forsen, Løjtnant Skodsborg Nielsen, Løjtnant Raahouge-Nielsen og endnu en Befalingsmand ved Navn Lorentzen. Endvidere er der anholdt et Antal Militærpersoner, der ikke var knyttet til Luftværnet.

Aabenraa: I Tyskland er den 48-aarige Overgendarm Henry P. Petersen død den 23. December, og ligeledes er den 50-aarige Grænsevagtmester Peter Christiansen, Rens, afgaaet ved Døden.

Svendborg: Natten til Fredag blev den vagthavende paa Løveapoteket af fire bevæbnede Mænd tvunget til at udlevere ca. 4.000 Hovedpinetabletter af de Arter, der skal Recept til, og endvidere 200 ccm Morfinopløsning samt nogle Morfinsprøjter. Andet blev der ikke rekvireret.


601

Odense: Det tyske Politi har anholdt Journalist R. P. Petersen, som, indtil han i Fjor fratraadte, havde været Medarbejder ved "Fyns Socialdemokrat" i 25 Aar.

Holbæk: Vallekilde-Hørve Kommunes Folkeregister blev fjernet i Torsdags. Siden har man fundet de forkullede Rester af Registret, som er blevet hrændt paa den udtørrede Lammefjord.

 

Mandag den 29. Januar 1945.

Jernbanesabotage. I den forløbne Week-end er der forekommet adskillige Tilfælde af Jernbanesabotage, selvom Snefaldet i Forvejen havde lammet Trafikken. Lørdag Formiddag opstod Eksplosioner under et Lokomotiv paa Strækningen Odense-Holmstrup. Lokomotivet fik et Hjul afsporet, men ellers skete ingen nævneværdig Skade. Lidt senere sprængtes et Stykke Skinne bort i Sporet ved Siden af. Lørdag Aften skete Sprængning mellem Odense og Marslev og mellem Fredericia og Middelfart (2 Sprængninger i Sporskifter). Paa selve Middelfart Station sprang to Krydsninger. Paa de fynske Privatbaner har der været langvarige Standsninger, ligeledes paa Grund af Sprængninger, saaledes paa Strækningerne Middelfart-Brænderup, Brænderup-Bogense og Odense-Svendborg.

- Søndag Middag indtraf Sprængninger i begge Hovedspor i den vestlige Ende af Middelfart Station. Trafikken kom først i Gang ved 8-Tiden i Morges. Søndag Aften blev Trafikken indstillet mellem Odense og Holmstrup paa Grund af nye Sprængninger i begge Spor. Senere paa Aftenen skete Sprængninger i begge Spor mellem Odense og Marslev. Trafikken i det højre Spor kunde dog genoptages i Nat. Paa Strækningen Kauslunde-Nørre Aaby indtraf ligeledes Søndag Aften Sprængninger i begge Spor.

Dræbt. I Søndags blev Fru Stella Jensen fundet dræbt i sin Lejlighed, Danmarksgade 2 A. Hun havde faaet flere Skud i Hovedet og havde tilsyneladende været død i nogen Tid. For nogle Dage siden omkom hendes Mand paa samme Maade. De menes at have haft Forbindelse med det tyske Politi.

Falske Alarmeringer. Søndag Aften var Københavns Brandvæsen ude for 2 falske Alarmeringer, den ene til Bladkompagniet, den anden til Saga Bio. I det sidste Tilfælde gik Meldingen ud paa, at Bygningen var styrtet sammen og mange Mennesker dræbt.

Sabotage. I Gaar ved 21-Tiden eksploderede 2 Bomber i M. P. Pedersens Radiofabrik i en lille Villa paa Hjørnet af Platanvej og Vesterbrogade. Eksplosionerne skete i Tagetagen, og der opstod Brand, men


602

denne kunde dog ret hurtigt slukkes. Medens Brandskaden saaledes ikke var særlig stor, skete der en Del Ødelæggelse ved Eksplosionen.

Telefonbomber mod "Mønten". Lørdag Aften blev Trafikken paa en Del af Amager Boulevard spærret. Foranledningen menes at have været Telefonbomber mod Den kgl. Mønt. Sommerfolk foretog Visitation af Sporvognspassagererne, men tilsyneladende uden at finde noget. Aktionen varede i ca. 3 Kvarter.

Fundet død. Søndag Formiddag blev Ambulancen kaldt til Viksøvej [i. e. Veksøvej] 126, hvor Svend Viegebrandt var fundet død.

Livsfarlig saaret. I Lørdags blev en yngre Mand, Kaj Jensen, Olfert Fischersgade [i. e. Olfert Fischers Gade] 53, skudt i Baghovedet paa Hjørnet af Gl. Kongevej og Meldahlsgade. I livsfarlig saaret Tilstand blev han bragt til Lazarettet paa Nyelandsvej. Det menes, at Kaj Jensen havde tyske Forbindelser.

Razzia paa Hovedbanegaarden. Søndag ved 18-Tiden foretog det tyske Politi en Razzia paa Hovedbanegaarden. Alle blev undersøgt for Vaaben, derimod forlangte det tyske Politi ikke forevist Legitimationskort.

Tysk Officer dræbt. Under en Episode paa Mariendalsvej Torsdag Aften er en tysk Officer blevet dræbt ud for Nr. 35. Han blev bragt til Lazarettet paa Nyelandsvej.

Atter fjernet Autodæk. I Torsdags har bevæbnede Mænd hentet Resten af "Continental"s Bildæklager i Vestindisk Pakhus ved Toldboden. Udbyttet var denne Gang 80-90 Dæk. Man mener iøvrigt ikke, det er de samme Revolvermænd som første Gang, derimod var Lastbilen vistnok den samme.

Bomberne blev uskadeliggjort. Søndag Aften maatte Trafikken paa Sporvejslinierne 11 og 19 lægges om, fordi der var udlagt Bomber i en Maskinfabrik paa Hjørnet af Glentevej og Fasanvej. Bomberne blev uskadeliggjort af en tysk Sprængkommando.

Annonceforbudet mod "Berlingske Tidende". Det menes at være en lille Fødselsdagsartikel om Redaktør Ebbe Munck, der har givet Anledning til Annonceforbudet mod Berlingske Tidende.

Provinsen.

Aarhus: Under Razziaen Fredag Morgen blev ca. 25 Mennesker arresteret. Blandt andre anholdtes ved Vestre Luftværn Ingeniør Kremer og Løjtnant Heiberg-Christensen, som dog senere blev løsladt begge, Assistent, Løjtnant Schou, Ny jysk Købstad-Kreditforening, og en Del yngre Mennesker, sigtet for kommunistisk Virksomhed: Raadhusbetjent Stecher Christensen, Poul Erik Knudsen, Gunner Poulsen, Frank Sørensen og


603

Gunner Jensen, alle boende i Samsøgade, samt Elektrikerlærling Houlberg Christensen, Søndre Ringgade.

- Købmand S. F. Frank, der for nogen Tid siden blev beskudt af to ukendte Mænd ud for sit Hjem paa Randersvej, blev Fredag Eftermiddag paany saaret af Skud. To unge Mænd i C.B.-Uniform kom ind i det Værelse, hvor Købmand Frank laa, en 7-Sengs Stue paa Kommunehospitalet, og medens den ene af de unge Mænd blev staaende i Døren, gik den anden hen til Franks Seng og affyrede et Par Skud mod ham, hvorefter de begge forsvandt. Købmanden blev denne Gang alvorligt saaret.

Odense: Den 27-aarige Svend Aage Petersen, Overstræde 5, blev Fredag Aften saaret af to Skud i Brystet og et i højre Arm. Saarene menes dog ikke at være livsfarlige. Hr. Petersen har været SS-Frivillig paa Østfronten.

- Natten til Lørdag opstod der atter Brand paa Maskinfabrikken "Vulcan". Kontoret blev fuldkommen raseret. Sidste Gang var det Fabrikkens Modellager, der blev ødelagt.

Roskilde: Det tyske Politi foretog Razzia i Byen i Lørdags. Paa "Roskilde Dagblad" søgtes Journalisterne Torben Wolff og Jørgen Arboe Rasmussen, men de var ikke til Stede. Jørgen Arboe Rasmussen blev ogsaa søgt i sit Hjem, hvor han ganske rigtig opholdt sig, men det lykkedes ham at undslippe over Hustagene.

Slagelse: Smedesvend Frithjof Lilliengren, der var i Arbejde hos Smedemester Andersen, Duerup, blev Fredag Aften skudt ned. Han ramtes i begge Arme, Ryggen og Hovedet. Der var tre Mand om Attentatet. Smedesvenden skulde om nogle Dage være rejst til København for at blive Marinevægter.

Rønne: For anden Gang er der forøvet Attentat mod Bogbinder Christian Diderichsen, der er Tolk for Gestapo. Denne Gang ledsagede han 3-4 tyske Politisoldater paa en Razzia i Damgade, da et Par ukendte Mænd aabnede Ild mod ham. Han skød igen, dog uden at ramme, hvormod han selv blev ramt. Paa Sygehuset, hvortil hans Ledsagere bragte ham, viste det sig, at han havde faaet et Skud i den ene Lunge.

- Lørdag Morgen foretog det tyske Politi en Razzia paa Bornholm og anholdt herunder nogle Politifolk. Blandt de anholdte er Politimester d'Auchamp, Kriminalpolitiets Medlemmer og flere Medlemmer af Ordens- og Kystpolitiet. Telefoncentralen i Rønne var besat, mens Razziaen stod paa.

 

Torsdag den 30. Januar 1945.

Lørdag Morgen er Forlagsboghandler Bjørn Erichsen blevet arresteret af det tyske Politi. Hr. Bjørn Erichsen sigtes for illegal Virksomhed.


604:

Razzia hos Luftværnets Ledere. I Lørdags henvendte nogle civilklædte Tyskere sig paa Luftværnets Kontor, Sct. Annæ Plads, og anmodede om en Samtale med Luftværnsinspektør Schrøder og Kontorchef B. Aarøe, men da ingen af disse var til Stede, forlangte Tyskerne, at Afdelingsleder Schultz skulde følge med til Shellhuset. Under Afhøringen her maatte han nøje redegøre for Luftværnets Forhold. Man lagde fra tysk Side ikke Skjul paa, at Aarsagen til, at man ønskede Forbindelse med Luftværnsinspektør Schrøder og Kontorchef Aarøe, var den, at man havde faaet Underretning om, at der skulde være Vaaben paa Luftværnsskolen paa Bernstorff Slot.

I Løbet af Dagen foretog det tyske Politi en Razzia paa Slottet, hvor Luftværnsinspektør Schrøder har Privatbolig. Ogsaa denne Lejlighed blev nøje gennemsøgt. Samtidig hermed blev der foretaget en Ransagning i Kontorchef Aarøes Villa i Skodsborg. Luftværnsinspektør Schrøder henvendte sig i Gaar i Shellhuset, hvor man meddelte ham, at der ikke var fundet noget som helst af mistænkelig Art ved de foretagne Undersøgelser, og at Skolen kunde fortsætte uændret. Iøvrigt er ogsaa Luftværnets Læge, Dr. Toftemark, der blev anholdt i Fredags uden for sit Hjem, blevet løsladt.

Arresterede. Det meddeles fra Odense, at Baron Erik Juel-BrockdorfI, Hindemae, er blevet arresteret af det tyske Politi. I Esbjerg er Kommunelærer Hansen, Falckredder Freddy Jespersen og Maskinsætter Evald Sørensen, "Socialdemokraten", arresteret af ukendt Aarsag. Endvidere kan oplyses, at Lokomotivfører Ole Gregersen, Roskilde, er blevet anholdt Lørdag Formiddag.

Jernbanesabotage. Paa de saboterede fynske Jernbanestrækninger kunde der i Gaar Formiddags atter aabnes for Trafikken, men i Aftes skete der paany Sprængninger mellem Middelfart og Lillebæltsbroen, og mellem Hjulby og Ullerslev skete Sprængning under et Tog. En Personvogn afsporedes med et Hjulsæt, og en Godsvogn væltede, hvorved begge Spor spærredes, men der kom ingen til Skade. Trafikken paa de to sidst saboterede Strækninger ventes genoptaget i Dag til Formiddag. Paa Strækningen Aalborg-Skalborg indtraf i Nat Sprængning under et tysk Militærtransporttog. Heller ikke her kom nogen til Skade, og Toget kunde fortsætte. Paa Randers Station skete i Nat en halv Snes Sprængninger i Sydenden af Stationen, hvor Sprængladningerne blev anbragt af ca. 25 bevæbnede Mænd, der holdt Personalet i Skak. Trafikken sydpaa er indstillet. Paa Strækningen Nr. Sundby-Aalborg indtraf i Nat en Sprængning i det højre Spor, men Skaden vil kunne udbedres i Løbet af Formiddagen.

Fjernet Staalhjelme. Lørdag Morgen blev 30 Staalhjelme fjernet fra


605

Magasin du Nords Ejendom i Vingaardsstræde. Portneren blev holdt op af en halv Snes Mand.

Razziaer. Københavns Vagtværn blev ved 4-Tiden i Nat kaldt til Bispeparken 3, hvor der mentes at være Indbrud i Kælderen. Da Vagtværnets Folk kom til Stede, blev de holdt op af det tyske Politi, som foretog en Undersøgelse i Kælderen.

Vagtværnet paa Frederiksberg var ved Midnatstid ude for et lignende Tilfælde. Der blev meddelt, at et Indbrud var under Udvikling i Ejendommen, Vodroffsvej 24. I Nærheden af Ejendommen blev de tilkaldte Byvagter standset af det tyske Politi og sendt hjem. Hvad der iøvrigt foregik i Ejendommen, fik de intet at vide om.

Stille Vagtdøgn. Brandvæsenet i de 3 Hovedstadskommuner har haft en usædvanlig stille Nat. Der har forøvrigt i hele Døgnet kun været nogle enkelte Smaabrande og almindelige Ambulanceudrykninger, saaledes ingen i Anledning af Skudepisoder eller lignende.

Provinsen.

Aalborg: Ambulancen blev Lørdag Morgen af det tyske Sikkerhedspoliti kaldt til Løkkegade 2, hvor man paa 3. Sal skulde hente 3 Mænd, som var saaret af Skud. Det viste sig, at den ene allerede var død, og at de to andre var meget stærkt medtaget. De blev alle ført til Kamilianerkliniken. Lidt senere fik Ambulancetjenesten Besked om at hente endnu en dræbt Mand i samme Ejendom. Det meddeles, at de tre først afhentede var tyske Medlemmer af Sikkerhedspolitiet, medens den sidste var af dansk Nationalitet, men iøvrigt kender man intet til de nærmere Omstændigheder.

Aarhus: Mandag Aften blev en tjenstgørende LB'er ved Navn Holck paa Hjemvejen afkrævet Legitimation. Da han ikke reagerede paa Opfordringen, men cyklede videre, blev der skudt efter ham, og han saaredes af et enkelt Skud.

Kjellerup: Planteskoleejer Jacob Duelund, Kjellerup Mark, blev Søndag Aften beskudt af en Indbrudstyv. Et Skud ramte Duelund i Brystet og beskadigede den ene Lungespids.

Herning: Vaskeriet "Neptun", Fynsgade, er blevet fuldstændig ødelagt ved en Brand Natten til Mandag. Vaskeriet var for et lille Aarstid siden ude for en større Brandskade. Denne Gang var Ødelæggelsen total, kun Murene staar tilbage.

Odense: Lørdag Aften blev der fra en Telefonbox i Ringe meddelt den lokale Stationsforstander, at man ikke skulde sende noget Tog afsted, da det løb Faren for at blive sprængt i Luften. Paa Foranledning af


606

Trafikkontoret i Odense indstillede de sydfynske Jernbaner herefter Trafikken, og en paafølgende Undersøgelse viste, at Banelegemet var sprængt ved Lammehave mellem Ringe og Pederstrup. Skaden blev udbedret i Løbet af Søndagen.

Svendborg: Natten til Søndag hørte Træarbejder Johs. Haulrich, Vester Skjerninge, at der blev kaldt paa ham ude fra Vejen. Da han aabnede Døren paa Klem for at undersøge, hvem der kaldte, affyredes et Skud mod ham. Skudet gik ind i Ryggen og ud gennem den ene Arm. Den saarede blev ført til Svendborg Sygehus.

- Vagtkorpset ved en Transformatorstation paa Faaborgvej blev Mandag Aften omringet af en halv Snes bevæbnede Mænd, som tog Korpsets Vaaben.

Rønne: De tyske Myndigheder har beslaglagt Toldboden i Nexø. Toldvæsenet skal rykke ud inden den 10. Februar. Desuden er Kommandantboligen i Rønne beslaglagt.

- De fleste af de anholdte Politifolk er blevet løsladt Lørdag Aften.

 

Onsdag den 31. Januar 1945.

I Aftes blev den 24-aarige Assistent Georg Jensen, Østerbrogade 34, skudt ned paa Ellemosevej ud for Nr. 72. Han var ramt i Lungen, og en Kugle var gaaet ind i venstre Side lige over Hjertet, medens en tredie Kugle havde ramt hans Kongemærke og var prellet af. Den dødeligt saarede Assistent blev indlagt paa Amtssygehuset i Gentofte. Det menes, at han samarbejdede med det tyske Politi.

Saaret under Røveriforsøg. Frisørmester Christian Vilhelm Wunder, Bianco Lunos Allé 2, blev i Aftes udsat for et Røveriforsøg ud for Smallegade 35. De nærmere Omstændigheder kendes iøvrigt ikke, men Frisørmesteren er blevet indlagt paa Frederiksberg Hospital med Skudsaar i det ene Laar.

Sabotage. Ved 18-Tiden i Aftes hørtes to Eksplosioner ude fra Svanemøllekvarteret. En Kulkran i Kalkbrænderihavnen, tilhørende Firmaet Tuxen & Hagemann, blev sprængt i Luften.

- Om Morgenen antændte et Hold Sabotører Brand i Konerding og Nielsens Symaskinelager, Raadhusstræde 3. De hældte i Forvejen Petroleum ud over Lokalet, og Ilden fik derved fra Begyndelsen temmelig stor Udbredelse. Sabotørerne, der ankom i Lastbil, traf undervejs to af Vagtværnets Folk ved en Telefonautomat paa Hjørnet af Frederiksborggade og Farimagsgade. For en Sikkerheds Skyld blev Byvagterne taget med og maatte overvære Brandstiftelsen, men fik dog Lov til bagefter at alarmere Brandvæsenet.


607

Endnu en Brandstiftelse. Gentofte Brandvæsen blev i Nat kaldt til Villaen Snertingevej 46, som tilhører den tyske Fabrikant Franz Køhler. Det brændte paa 1. Sal, hvor der stod opmagasineret en Del Møbler, og Tagkonstruktionen blev stærkt beskadiget, før det lykkedes at faa Ilden slukket.

Jernbanesabotage. Ved 23-Tiden i Aftes blev der foretaget 6 Sprængninger paa Strækningen Aalborg-Skalborg, og ved Midnatstid forekom Sprængning i et Sporskifte i den nordlige Ende af Aalborg Banegaard. Trafikken kunde dog genoptages en Timestid senere. Fra Randers Station meddeles, at Trafikken mod Syd blev genoptaget paa begge Spor i Gaar Eftermiddags. Trafikken mod Øst blev ligeledes genoptaget om Eftermiddagen, medens Trafikken mod Nord først ventes genoptaget i Dag.

Provinsen.

Aalborg: Natten til Fredag opstod Ild i DNSAP's Arbejdsfronts Kontor i Algade. Skaden var ret betydelig.

- I den lille Skov Leere blev i Gaar fundet Liget af en ung Mand, delvis indsvøbt i en Presenning. Benene var bundet sammen, og der havde været anbragt en Sprængladning ved Ansigtet. Den afdøde var ganske ukendelig.

- Sent Mandag Aften blev der forøvet Sabotage mod et mekanisk Værksted i den gamle Bryggeribygning paa Østergade i Nørre Sundby [i. e. Nørresundby]. En Del Værkstedsmaskiner og to Tipvognslokomotiver blev ødelagt. Beboerne var i Forvejen blevet advaret.

Hjørring: Til den arresterede Overlæge Kofoeds Frue har det tyske Politi oplyst, at Overlægen havde erkendt at have distribueret Eksemplarer af "Frit Danmark" og indsamlet et mindre Beløb til Bladet. De danske Myndigheder har over for den tyske Konsul i Aalborg gjort opmærksom paa, at det nu er anden Gang, Hjørring Centralsygehus paa Grund af Forholdene her i Landet staar uden nogen Overkirurg, og at Amtet i Betragtning af den Lægemangel, der er i Danmark, herved er bragt i en ganske overordentlig vanskelig Situation. En Henvendelse i tilsvarende Retning er tilstillet Indenrigsministeriet.

Sæby: Det er officielt indberettet, at Tyskerne den 24. Januar har arresteret følgende: Slagteridirektør Johannes Hans Nielsen Skensved, Fru Anna Margrethe Magdalene Skensved, Bankdirektør Jens Rasmus Felsen, Skipper Karl Rasmus Grenius Rasmussen, Skipper Jens Christian Jensen, Tandtekniker Niels Karl Mortensen Fabricius, Skibsbygmester Karl Jacob Ditlev Pedersen, Skibstømrer Hermann Pedersen, Toldassistent Knud Erik Nielsen, Arrestforvarer Martin Anton Mørck, Gartner Ratzje Rudolf Wilhelm Wittdorff og Skipper Ove Jæger Christensen. Om Aarsagerne


608

til Arrestationerne er intet oplyst, heller intet om, hvortil de paagældende er ført.

Aalborg: Den tidligere omtalte Episode i Løkkegade foreligger nu nærmere belyst. Tre Mand fra det tyske Sikkerhedspoliti trængte ind i en Lejlighed paa 3. Sal i Løkkegade 2, medens to Mand blev nede paa Gaden. Aktionen gik ud paa at anholde en ung Mand, hvis Navn man ikke kender. Da de tre Mænd kom ind i Soveværelset, fyrede den unge Mand løs paa dem med en Maskinpistol, han havde taget med i Sengen. De blev alle tre ramt, den ene døde paa Stedet, medens de to andre saaredes haardt. Den unge Mand flygtede op paa et Loftsværelse, hvor han laasede sig inde. De to Politifolk nede fra Gaden løb imidlertid efter ham og affyrede gennem den lukkede Dør en Salve Skud, hvoraf 5-6 ramte ham. Den unge Mand var død, da Døren til Værelset blev brudt op.

Randers: Det tyske Politi har i Mørke Sogn arresteret Kæmner Niels Gundersen og Kontorassistent Anders Nold Jensen.

- I Forbindelse med den store Jernbanesabotage paa Randers Station fandt en Ildkamp Sted i Nærheden af Baneterrænet mellem Sabotører og tyske Politisoldater, som kom til Stede paa Ski. Lokale Forlydender om, at flere Sabotører og tyske Soldater skulde være dræbt, er ikke rigtige. En tysk Overbanermester, som vilde fjerne Tændsatsen fra en Bombe, fik alle fem Fingre paa den ene Haand revet af.

Ribe: Den 33-aarige Civilingeniør Knud Jensen, der var ansat paa Ribe Jernstøberi, og som var Søn af Kontorchef Jensen i "Jern- og Metalindustriens Sammenslutning", er død i Neuengamme den 22. December.

Odense: En halv Snes bevæbnede Mænd trængte Natten til Tirsdag ind paa Allerup Jernstøberi og Maskinfabrik, hvor der bl. a. fremstilles Sporskifter til De Danske Statsbaner. Der blev udlagt 7 Bomber, som alle eksploderede. Skaden, som menes at beløbe sig til godt 200.000 Kr., var særlig stor i Kedelsmedien og Maskinhallen. Alle tilstedeværende i Ejendommen blev dirigeret ned i Beskyttelsesrummet.

Omtrent samtidig blev Maskinfabrikken "Phønix" i Østergade ødelagt ved Bombeeksplosioner. Forinden fik Portneren og et Par Mænd, som arbejdede i Virksomheden, Besked om at fjerne sig og ikke vende tilbage. Ogsaa denne Virksomhed fremstillede Sporskifter til Statsbanerne.

- I Gaar Formiddags blev der paa Grund af formodet Bombeudlægning ikke sendt Tog af Sted paa Privatbanerne fra Odense til Bogense, Middelfart og Kerteminde.

Svendborg: Mandag Aften skete der Eksplosion under to store Kedler i Kogeriet paa Svendborg Andelssvineslagteri. Kedlerne blev fuldstændig ødelagt, men ellers skete der ingen nævneværdig Skade, og Driften i Kogeriet vil kunne genoptages i Løbet af nogle Dage.


609

Rønne: Mandag Aften fjernede to bevæbnede og maskerede Mænd en Duplikator fra Aksel Nicolajsens Maskinskrivningsbureau, Østergade 12.

København: Den arresterede Bogforlægger Bjørn Erichsen var syg og skulde i Løbet af kort Tid have gennemgaaet en Operation for Galdesten. Hans Familie har henvendt sig paa Shellhuset, i Vestre Fængsel og paa Dagmarhus for at faa afleveret Tøj, men overalt har man erklæret ikke at kende noget til Arrestationen. Der behøver dog ikke at ligge noget foruroligende heri, idet de tyske Myndigheder undertiden ikke ønsker nogen Form for Kontakt mellem en Anholdt og dennes Paarørende, før der har fundet en indgaaende Afhøring Sted.

 

Torsdag den 1. Februar 1945.

I Morges blev en lille Maskinfabrik i Ejendommen, Borgergade 91, hvor der fremstilledes Værnemagtsgods, ødelagt ved Sabotage. Der hørtes en enkelt, usædvanlig kraftig Eksplosion, hvorved Murene i de tilstødende Baggaardshuse trykkedes ind, og alle Ruder knustes i den gamle Frimurerloge i Klerkegade, hvor der nu er tysk Kaserne. Brandvæsenet blev ikke tilkaldt, og Vagtværnets Folk fra den nærliggende Station blev vist tilbage af tyske Soldater, som faa Minutter senere spærrede Pladsen af.

En Del af Rationeringskortene tilbagesendt. I Lørdags hentede tre bevæbnede Mænd en Del Rationeringskort paa Statistisk Kontor i Hans Nansens Gaard. De tog 300 Sukkermærker, 572 Brødkort til Voksne, 728 til Børn, 162 Købekort til Mænd, 61 til Kvinder og 204 Forbrugerkort (Kød). I Tirsdags modtog Statistisk Kontor imidlertid en Pakke, som indeholdt 300 Sukkermærker, 270 Brødkort til Voksne, 600 til Børn og 125 Forbrugerkort. I en Følgeskrivelse opgav man, at der ikke var Brug for de paagældende Kort, som havde været med i den fjernede Beholdning. Naar man sendte de resterende Kort tilbage, var det for at undgaa, at de kom ud paa den sorte Børs.

Nyt Forbud mod "Berlingske". Berlingske Morgenavis er blevet ramt af et nyt Forbud, idet den tyske Censur indtil videre forbyder Anmeldelse i Bladet af Teatre og Film, ligesom Bladet heller ikke maa bringe Annoncer vedrørende Teatre og Film. Naar det almindelige Annonceforbud ophæves, maa Bladet altsaa udkomme uden Teater- og Biografannoncer. Det nye Forbud skyldes Anmeldelsen af den tyske Film "Mine Drømmes Kvinde". Den paagældende Anmeldelse var skrevet af Magister Kragh-Jacobsen, som iøvrigt heller ikke maa skrive i Bladet efter denne Anmeldelse.


610

Raadhusbetjent anholdt. Raadhusbetjent J. Harald Nygaard, der gør Tjeneste i Hans Nansens Gaard, er Onsdag Eftermiddag blevet afhentet af nogle civilklædte Herrer, som menes at have tilhørt det tyske Sikkerhedspoliti.

Nattens Skudepisoder. I en Baggaard til Nørrebrogade 200 blev i Morges fundet en død Mand, som havde faaet 2 Skud gennem Hovedet. Han havde været død nogle Timer, og man formoder, at han er blevet skudt paa Gaden og slæbt ind i Baggaarden. Den dræbte er ca. 20 Aar. Han havde ingen Papirer paa sig.

Brandvæsenets Ambulance blev ved Midnatstid kaldt til Baggesensgade 10, hvor en Mand ved Navn Nielsen Sørensen, Nørregade 7, Ringsted, var blevet skudt i Maven. Den saarede blev bragt til Rigshospitalet.

- Lidt senere blev en Tysker ved Navn Wildgruber, Hamborg, skudt i Maven paa Gl. Torv. Han blev i Ambulance ført til Kommunehospitalet og senere overført til Lazarettet paa Nyelandsvej.

Razziaer. Det tyske Politi ankom i Gaar Middags i to af Politiets store Udrykningsvogne til Firmaet C. Olesen paa Højbroplads. Der affyredes Skræmmeskud, og de tyske Politifolk trængte ind i Forretningslokalerne, hvor de først besatte Telefonbordet. De eftersøgte en Person ved Navn Liebgott, og to andre Mænd, men ingen af disse var til Stede.

- I Gaar Eftermiddags affyredes en Del Skud i Vestergade, og Folk maatte med Hænderne foldet over Nakken forsvinde ned mod Nytorv. Man mener, Tyskerne eftersøgte en bestemt Person.

Røvet 50.000 Kr. hos Brdr. Houlberg. I Gaar ved Middagstid trængte 7 bevæbnede Mænd ind paa Brdr. Houlbergs Kontor i Kødbyen og tvang Personalet ved Kassen til at udlevere hele den kontante Beholdning, der var paa godt 50.000 Kr. Pengene skulde have været anvendt til Lønudbetalinger. Man har intet Spor efter Røverne.

Den sprængte Kulkran. Som meddelt i Gaar er en Kulkran i Kalkbrænderihavnen sprængt. Det oplyses nu, at Kranen netop benyttedes til Indladning af Kul, der for Statsbanerne skulde transporteres til Jylland.

Jernbanesabotage. Vandtaarnet paa Vemb Station blev i Nat ødelagt ved Sprængning. - Det oplyses iøvrigt fra Pressekilde, at det 3 Timer forsinkede Eksprestog fra København i Tirsdags ved 23-Tiden maatte standse paa Svendstrup Station paa Grund af Sabotage forude. Af de ca. 400 Passagerer begav Flertallet sig til Fods mod Aalborg (15 km), medens ca. 85 overnattede i Toget.

- Vandkranen paa Ribe Station blev i Aftes sprængt i Luften.


611

Sabotagebrand i Skindergade. Ved 22-Tiden Onsdag udbrød Ild i et Sadelmagerværksted i Skindergade 31, hvor der fremstilles Patrontasker, Remme og lign. for tysk Regning. Der brændte et Læderlager og en Del færdige Varer.

Razziaen paa Hovedbrandstationerne. Ved 10-Tiden i Formiddags foretog Tyskerne Razziaer paa Hovedbrandstationerne i København, paa Frederiksberg og i Gentofte. Det var Radiomodtagere og -sendere, man var ude efter. I København blev der taget 8 Anlæg, som var deponeret for Storkøbenhavns Luftværnskommando i Brandstationens Box. Paa Frederiksberg tog man 1 Vogn med paamonteret Sender og Modtager, og i Gentofte 1 transportabelt Anlæg og 1 stationært. Motiveringen for disse Rekvisitioner var, at man frygter, Sabotørerne skulde tage Anlægene, som iøvrigt aIlerede for et halvt Aarstid siden paa tysk Foranledning blev sat ud af Drift. Tyskerne undersøgte Brandvæsenets Udrykningsvogne for at konstatere, hvorvidt der fandtes paamonterede Radioapparater, og medens Razziaen stod paa - ca. 1 1/2 Time - kunde der ikke foretages Udrykninger, i hvert Fald ikke fra Hovedstationen i København.

Ung Mand skudt i Gentofte. I Formiddags er en ung Mand, Arkitekt Axel Anker Høy, Elinorsvej [i. e. Ellinorsvej] 8, Søn af Pastor Høy, sammesteds, blevet dræbt. Den unge Mand opholdt sig i Baglokalet i Otto Pedersens Bagerforretning, Bernstorffsvej 158, da 3 Mand trængte ind til ham, og den ene affyrede Skud. Han blev ramt af 3 Skud i Hovedet og var død ved Ankomsten til Amtssygehuset.

Provinsen.

Aarhus: Natten til Onsdag eksploderede to Bomber i en Lager- og Værkstedsbygning, tilhørende Bülow & Co., Trøjborgvej. Bygningen, som er overtaget af Tyskerne, blev fuldstændig ødelagt, og desuden ødelagdes nogle Biler, der var indsat til Reparation. En Mængde Ruder knustes i Naboejendommene.

Aalborg: Den stærke Østenvind har i disse Dage ført i Hundredevis af Drivminer ind paa Kysten mellem Hals og Asaa. Minerne eksploderer mod Drivisen, og Detonationerne er saa kraftige, at Husene i Byerne langs Kysten ryster. Der er dog ikke anrettet nogen Skader endnu.

Alt Sendemateriale Landet over beslaglagt. Det er ikke alene i Hovedstaden, der i Formiddags har fundet Beslaglæggelse Sted af Radiomodtagere og -sendere, men Aktionen har været landsomfattende. Saavidt man kan skønne, er alt Sendemateriale, som Brandvæsenet og offentlige Myndigheder disponerede over, blevet beslaglagt i Formiddagstimerne.


612

Fredag den 2. Februar 1945.

Til Udenrigsministeriet er der fra officiel tysk Side stillet Krav om, at Danmark i den nærmeste Tid skal modtage ca. 10.000 Saarede fra Tyskland. Man undersøger nu Mulighederne for Anbringelse af disse Saarede. Det er sandsynligt, at der omkring i Landet maa afgives Skoler til denne Indkvartering, men endnu er dette store Spørgsmaal ikke afklaret.

Generalskifte i Danmark. Den Øverstkommanderende over de tyske Tropper i Danmark, General von Hanneken, faar overdraget nye Opgaver i Tyskland og afløses som Øverstkommanderende i Danmark af General Linnemann, som tidligere bl. a. har gjort Tjeneste i Balticum.

Skibsforliset. Rederiet C. K. Hansens Damper "Viborg", der som meddelt i Morgenbladene er forlist i Østersøen, var et af de 8 Skibe, som Tyskerne havde beordret til at udføre Pligtrejse. "Viborg" var paa Vej fra Stettin til Danzig, og man mener, Forliset skyldes Minesprængning.

Røveriet hos Houlberg. Røverne, som fjernede Kassebeholdningen hos Brdr. Houlberg i Kødbyen, var udstyret med et Maskingevær, Model 1911, 9 mm. Ved Røveriet fjernedes ca. 16.000 Kr. i Kontanter og ca. 43.000 Kr. i Checks. De paagældende Checks er imidlertid i Gaar blevet sendt tilbage til Firmaet.

Jernbanesabotage. Under et Tog fra København til Nykøbing F. skete der i Gaar Kl. ca. 22 en Sprængning, da Toget kørte Nord for Vordingborg. Lokomotivet blev paa Sporet, medens Vognene afsporedes og blokerede det modgaaende Spor. Trafikken kan næppe genoptages før ved Middagstid. Ved Afsporingen blev en tysk Soldat let saaret, og en Dame fik et Chok. Passagererne blev udvekslet paa Stedet og ankom senere til Nykøbing F.

- Paa Strækningen Randers-Bjerregrav skete i Nat 6 Sprængninger, deraf 5 i det sydgaaende Spor. Paa Strækningen Odder-Stevnstrup skete ved Midnatstid 9 Sprængninger, deraf 4 i det sydgaaende Spor, og endelig er der i Morges sket Sprængninger i begge Spor paa Strækningen Aalborg-Skalborg.

Provinsen.

Aarhus: I Morges Kl. 7,30 skete en ganske usædvanlig kraftig Eksplosion i et Pakhus i Aarhus Sydhavn ved Siden af F.D.B.s Frølager. Pakhuset, der for Tiden benyttedes til et særligt Formaal, blev totalt ødelagt. Ved Eksplosionen blev 3-4 Personer i Nærheden alvorligt kvæstet.

- Meddelelsen i Dagspressen om Plyndringen af de ilanddrevne Lig paa Djurslands Nordkyst har skabt megen unødig Harme, da Under-


613

søgelser viser, at der ikke er foretaget nogen Plyndring, og at Ligene ikke er skændet paa nogen Maade. En tysk Patrulje fandt Jollen med de to Lig, som en Fisker havde trukket op paa Stranden. Patruljen tog Papirer og Værdigenstande og afleverede dem til Sognefoged, Smedemester Jensen, Fjellerup, for at Genstandene ikke skulde blive stjaalet. Der var hverken skaaret eller revet i Ligenes Tøj, ligesom Støvlerne ikke var taget af de Døde.

Randers: Luftværnskontorets Kartotek over LB'erne inden for samtlige Tjenestegrene blev Onsdag Eftermiddag fjernet af 2 bevæbnede, maskerede Mænd.

Ribe: Umiddelbart efter at Vandkranen paa Ribe Station var blevet ødelagt ved Eksplosion, anholdt det tyske Politi Ledvogter Egon Kjær Thorbensen og dennes Hustru. Fru Thorbensen er senere løsladt, medens Manden stadig er arresteret.

Svendborg: Atter Onsdag Aften har Svendborg Andelssvineslagteri været ude for Bombeeksplosioner. De tre store Kedler i Fedtsmelteriet eksploderede samtidig med voldsom Kraft. Maskinanlæget til Kedlerne blev samtidig ødelagt, og Ødelæggelserne er i det hele taget væsentlig større end den foregaaende Nat. Ved Eksplosionerne slog en 25-30 m høj Flamme i Vejret, dog uden at der skete nogen Antændelse. I Nøglehullet til Smelteriets Hoveddør var sat en Lap Papir, hvorpaa der stod: "Bomber - Livsfare".

Odense: Paa de nordfynske Baner og paa Nordvestbanen var Trafikken i Gaar Torsdag indstillet paa Grund af Telefonopringningen om Bombeudlægninger. Linierne maatte først afpatruljeres og undersøges for Sprængstof, inden der kunde sendes Tog af Sted. Der blev iøvrigt ikke fundet noget paa Banestrækningerne.

Roskilde: Under en af de sidste Dages Stor-Razziaer er Bogbinder H. F. Rasmussen, Skomagergade, blevet anholdt. Paa Folkeregistret er der søgt efter Vaaben, men man fandt intet.

 

Lørdag den 3. Februar 1945.

En stor Mellembygning i "Horwitz & Kattentid"s tidligere Fabrikskompleks, Kigkurren 8 paa Amager, blev ved 7,30-Tiden totalt ødelagt ved Brand og Bombeeksplosion. I Bygningen fremstillede "Seibæks mekaniske Etablissement" Værnemagtsgods af et meget brandfarligt Stof. Beboerne i Nærheden saa, at der pludselig udbrød Brand i Bygningen, og et Øjeblik efter stod det hele i lys Lue, samtidig med, at der lød en kraftig Eksplosion. Brandvæsenet mødte straks med et stort Slukningsmateriel og ikke mindre end 12 Ambulancer, da man frygtede, at der


614

var mange Saarede i Bygningen. Dette var dog ikke Tilfældet, og kun en enkelt Ambulance blev benyttet. Det var til en chokramt Person fra Nabolaget. Der var en Overgang Fare for, at de øvrige Bygninger i Komplekset ogsaa skulde blive draget ind i Brandomraadet, men det lykkedes i Løbet af et Par Timer Brandvæsenet at blive fuldkommen Herre over Situationen. I Forbindelse med Sabotagen opstod ogsaa nogen Skade paa den nærliggende "Nordisk Fiat A/S".

Sabotage paa Maskinfabrik. Ved 7-Tiden i Morges hørtes over det meste af Byen 4 Eksplosioner. Det var Maskinfabrikken C. F. Riedel & Lindegaard, der blev ødelagt ved Sabotage. Fabrikkens Indehaver er Fabrikant Egon von der Leith, og Virksomheden havde til Huse Kingosgade 11.

Razzia og Ildkamp. Sent i Aftes foretog Hipo-Folk (Sommerfolk, der gør Tjeneste som Hjælpepoliti) Razzia hos Fabrikant Kolbe, Sønderdalen 58. Det var, saa vidt vides, Fabrikantens Søn, man søgte, men han var ikke hjemme. Forinden Razziaen opstod Ildkamp i Nærheden, og efter Razziaen atter Ildkamp - tilmed temmelig kraftig - nede paa Vangedevej, men nærmere Enkeltheder om Episoden savnes.

Sabotagevagt saaret. En Sabotagevagt ved Navn Schmidt, Gyritegade 11, blev i Aftes paa Vejen hjem beskudt i Nærheden af Vibenshus, men saaredes dog ikke mere, end at han kunde gaa hjem. Brandvæsenets Ambulance kørte ham senere til Rigshospitalet.

Skyderi i Vanløse. I Aftes opstod kraftig Skudveksling i en Ejendom ved Arnestedet i Vanløse. Brandvæsenet blev tilkaldt, og 3 Personer blev kørt til Nyelandsvejens Lazaret i haardt saaret Tilstand. Sommerfolk tog sig af endnu nogle saarede, vistnok 3. Efter hvad der oplyses, havde 4 unge Mennesker holdt 2 Sommerfolk indespærret i en tom Lejlighed i den paagældende Ejendom i 6 Dage. Paa en eller anden Maade var Hipo blevet underrettet, og da de vilde befri de 2 Sommerfolk, kom det til Skudveksling. Et af de unge Mennesker, der holdt Sommerfolkene indespærret, skal være blevet dræbt, og begge de indespærrede Sommerfolk alvorligt saaret.

Laant Vagtværnsuniformer. I Gaar Eftermiddags blev Lyngby Vagtværn kaldt til Chr. Winthersvej 3, hvor der skulde opholde sig nogle mistænkelige Personer. Da Vagtværnets Udrykningsvogn med 6 Mand kom til Stedet, blev de holdt op og beordret ned i Kælderen. Her fratog man Byvagterne deres Huer og Kapper og kørte saa bort i Vagtværnets Bil. Senere blev der ringet til Vagtværnet og opgivet, hvor Vognen var at finde. Foruden Vognen fik Vagtværnet ogsaa de "laante" Kapper og Huer tilbage.


615

Jernbanesabotage. Toggangen er endnu indstillet paa Strækningen Randers-Bjerregrav paa Grund af formodet Sabotage. - Paa Strækningen Lunderskov-Vamdrup skete i Aftes Kl. 22,05 Sprængning under et Tog. Maskinen afsporedes og væltede ned ad Skraaningen, desuden afsporedes Togfører-Bremsevognen, og 3 Godsvogne kørte op i hinanden, men ingen Mennesker kom til Skade. Endelig er der sket en Sprængning i Sporene paa Strækningen Løgstrup-Skals.

Overfald. Brandvæsenets Ambulance blev Fredag Aften kaldt til Kongens Nytorv, hvor en Kvinde var blevet overfaldet og kvæstet i Hovedet af nogle tyske Marinesoldater. Da Ambulancen ankom, var Kvinden blevet bragt ned paa Hotel Phønix i Bredgade, hvorfra Ambulancen kørte hende til Nyelandsvejs Lazaret. Den overfaldne havde ingen fast Bopæl, idet hun i den senere Tid havde boet paa forskellige Hoteller.

Pakhuseksplosionen i Aarhus. Den i Gaar omtalte kraftige Eksplosion i et Pakhus i Aarhus Sydhavn menes at være opstaaet ved, at en Kortslutning har udløst en Sprængladning. Der var netop forøvet Sabotage mod en Transformatorstation i Sydhavnen. Ved Eksplosionen dræbtes nogle Personer, og en halv Snes saaredes. Der menes dog ikke at være danske Statsborgere mellem de dræbte og saarede.

Dødsfald. Lederen af Vestre Luftværns-Kommandocentral i Aarhus, Kaptajn A. S. Rasmussen, er i Gaar død i den tyske Arrest. Det menes, Kaptajnen har taget Gift.

Mandag den 5. Februar 1945.

Cirkulære om Ansættelse i Vagtværnet. Det tyske Riges Befuldmægtigede i Danmark har ifølge et Cirkulære fra Justitsministeriet bestemt, at der ved fremtidige Ansættelser i Vagtværnet skal gives det tyske Sikkerhedspoliti Meddelelse om, hvem man ønsker at ansætte. Fremkommer der Indsigelse fra det tyske Sikkerhedspoliti, kan Ansættelsen ikke finde Sted. Foranlediget heraf har Justitsministeriet foreskrevet, at der skal afgives Oplysninger om de paagældendes fulde Navn, Fødselsaar og -dag samt Fødested. Disse Oplysninger tilstilles Justitsministeriet, der saa videresender dem til det tyske Sikkerhedspoliti. Der vil kun blive givet de nævnte Oplysnnger om de vordende Byvagters Personalia.

Fra tysk Side har man endvidere krævet, at Vaaben, som tages i Forvaring af Vagtværnene, straks skal afleveres til det tyske Politi. - Herom siger Justitsministeriet, at dette Krav bør opfyldes ved omgaaende Aflevering af eventuelle fundne Vaaben til det Arresthus, hvortil Vagtværnet overfører anholdte Personer. Arresthuset vil da drage Omsorg for det videre fornødne.


616

Livligt Skyderi i Nat. Der er i Nat forekommet kraftig Skydning over hele Byen, hovedsagelig i Kvarteret omkring Godsbanegaarden og i Sidegaderne til Vesterbrogade. Skydningen begyndte allerede ved 21-Tiden og stilnede først af midt paa Natten.

Dræbte. Lørdag Aften blev fhv. Kaptajn F. Colding, Bagsværdvej 71 A, skudt ned i sin Lejlighed og dræbt. Den afdøde Kaptajn blev bragt til Gentofte Amtssygehus. Han havde formentlig tyske Forbindelser.

- En yngre Mand ved Navn J. Hansen, Broholms Allé 13, blev Lørdag Aften skudt i Næstvedgade ud for Nr. 2. Kuglen ramte i Nakken, og den unge Mand dræbtes paa Stedet. I en Ambulance blev Liget bragt til Lazarettet paa Nyelandsvej.

- Brandvæsenets Ambulance blev i Aftes ved 22-Tiden kaldt til Grøndals Parkvej 56, hvor Maskinarbejder Vald. Christensen var blevet skudt i sin Lejlighed. Skudet var affyret gennem Vinduet udefra og havde ramt ham i Hjertet. Han døde paa Stedet.

Attentater. Fredag Aften blev Fotograf Fru Schrøder skudt ned i sin Forretning, Torvegade 53. Fruen, der var ramt i Ansigtet og højre Arm, blev i stærkt medtaget Tilstand bragt til Sundby Hospital.

- I Gaar ved 16-Tiden kom 7 bevæbnede Mænd ud til Løjtnant i Schalburg-Korpset Banner-Jensen, Lykkesholms Allé 7 A, og forsøgte Attentat mod ham, hvilket imidlertid mislykkedes. Under Skudveksling blev en af Attentatmændene dræbt, men forinden de øvrige trak sig tilbage, kastedes en Haandgranat ind i Lejligheden, og denne blev fuldstændig raseret, dog uden at Hr. Banner-Jensen selv kom til Skade. Den dræbte, som endnu ikke er identificeret, blev bragt til Frederiksberg Hospital.

Visitation paa Vagtværnsstation. Sent Lørdag Aften kom tre maskinpistolbevæbnede Mænd fra Hipo ind paa Vagtværnets Station paa Brønshøjvej. Til Vagten udenfor sagde Anføreren: "Grabberne op". Under Visiteringen af den paagældende Byvagt fortsatte han med at sige: "Det er godt gjort, vi skal visitere Vagtværnet, men vent, til Russerne kommer, saa bliver der ikke een Vagtmand tilbage." Denne Bemærkning blev senere gentaget under Afhøring paa Stationen, bl. a. over for Undergruppeføreren i Vagtværnet. Alle de tilstedeværende Byvagter blev undersøgt for Vaaben, men da der intet fandtes, trak Hipo-Folkene sig tilbage.

Sabotagen hos Riedel & Lindegaard. I Tilslutning til Meddelelsen i Lørdags om Bombeeksplosionerne hos C. F. Riedel & Lindegaard, Kingosgade 11, kan oplyses, at Virksomheden lavede Skinnemateriel og Sporskifter til D.S.B. De ansvarlige Deltagere i Firmaet er Fabrikanterne H. V. Schwartz og Ebbe Schwartz samt Civilingeniør Egon von der Lieth.


617

Sabotage mod Automobilværksted. I Morges Kl. 8,55 anbragte tre bevæbnede Mænd 3 Bomber i E. Th. Pedersens Automobilværksted, Kronprinsessegade 46. Personalet fik Besked om at fjerne sig, hvorefter Bomberne blev udlagt. Ved Eksplosionerne blev Værkstedet stærkt raseret.

Hjem fra Tyskland. Fredag Aften ankom 30 Grænsegendarmer fra Neuengamme til Frøslevlejren. Fra Neuengamme er yderligere ført 12 civile Fanger tilbage til Danmark.

Jernbanesabotage. I den forløbne Weekend er der rettet en Række Sabotageangreb mod det jydske Jernbanenet. Lørdag Aften skete 3 Sprængninger under et Særtog mellem Ellishøj og Støvring, hvorved Maskinen og de to efterfølgende Vogne afsporedes, dog uden at nogen Mennesker kom til Skade. Videre skete i Lørdags Sprængninger mellem Riisskov og Lystrup, mellem Ribe og Vidding og under et Transporttog mellem Vammen og Møldrup, hvorved to Vogne væltede og otte afsporedes, desuden blev Sporet revet op i ca. 110 m Længde, og enkelte Mennesker saaredes lettere. Om Aftenen forekom Sprængning under et Transporttog mellem Ribe og Vidding [i. e. Hviding]. Toget var sydgaaende. Ingen kom til Skade. - Natten til i Gaar indberettedes ligeledes Sprængningen under et Transporttog, der befandt sig mellem Brørup og Vejen. En Vogn afsporedes, men ingen kom til Skade. Endelig meldes om Sprængninger i Søndags mellem Holstebro og Bur, mellem Holstebro og Tvis, 13 Sprægninger paa Fredericia Station, hvorved 11 Sporskifter ødelagdes, Sprængning i et Sporskifte paa Ribe Station, 6 Sprængninger foran et tomt Transporttog mellem Herning og Nørre Kollund. Desuden er der indtruffet en lang Række mindre Eksplosioner paa Jernbanerne ved Viborg, Randers, Aarhus, Tønder, Varde og Fredericia.

Provinsen.

Aarhus: Lørdag Eftermiddag trængte en halv Snes bevæbnede Mænd ind paa Maskinfabrikken, Fredensgade 16. Personalet fik Ordre til at forsvinde, hvorefter der blev anbragt 4-5 Bomber, som nogle Minutter senere bragtes til Eksplosion. Ved Eksplosionerne og den paafølgende voldsomme Brand blev Virksomheden fuldstændig ødelagt.

Horsens: Onsdag Formiddag brændte et stort tysk Lager, som laa paa Havneterrænet. Lageret omfattede bl. a. store Bunker af Tæpper og Uniformsgenstande samt hen ved 2.000 Par Militærstøvler. Det blev altsammen ødelagt af Ilden.

- Vagtværnet anholdt Onsdag to Mænd, der arbejder i den tyske Afdeling paa Andelsslagteriet. De havde sammen med syv andre Horsensianere gennem længere Tid sendt Sortbørs-Kødvarer til den tyske Kantine i Skanderborg. Den næste Dag blev de to Fanger forlangt ud-


618

leveret, men Dommer Skovgaard afslog dette. Der er fra tysk Side ingen Reaktion herpaa.

- Landinspektør Clemmesen, der er Broder til Borgerrepræsentant, Overlæge Dr. med. Carl Clemmesen, er for nogen Tid siden blevet anholdt af Gestapo, sigtet for Deltagelse i Sabotage paa 4 Maskinfabrikker i Byen.

Korsør: Fredag Aften blev der meddelt Falcks Redningskorps, at der vilde ske en Eksplosion ved Halskov-Broen. Vagtværn et spærrede Gaderne, som fører til Broen, og lidt efter lød nogle Eksplosioner. Statsbanernes Kulkran og en anden Kulkran, tilhørende Slagelse Kulkompagni, blev ødelagt. Der var ogsaa udlagt Bomber i Kraner tilhørende Firmaet Th. Rasmussens Sønner og Dansk Andels-Kulforretning, men ingen af disse Bomber eksploderede.

Slagelse: Johs. Olsen & Søns Maskinsnedkeri i Slotsallé [i. e. Slotsalléen] har været udsat for Sabotage. Der skete Eksplosion i Maskinrummet og opstod samtidig en voldsom Brand. Hele Virksomheden med Undtagelse af en Sidebygning blev ødelagt.

Roskilde: Den tidligere Formand for De samvirkende Soldaterforeninger og Roskilde Garderforening, Grosserer Volmer Nielsen, blev i Lørdags anholdt af det tyske Politi.

Hillerød: Den 34-aarige Landbetjent Carl Pautsch, Lille Værløse, er den 16. Januar død i Tyskland. Dødsaarsagen opgives at være Lungehetændelse.

Næstved: Den 60-aarige Malermester H. P. Larsen, Ringstedgade 95, blev Lørdag Aften anraabt af en Patrulje fra Schalburg-Korpset. Da han ikke straks standsede, affyredes to Skud mod ham. Han ramtes i Laaret, hvorved Laarbenet knustes, og Hovedaaren blev skaaret over.

Rønne: Bogbinder L. Diderichsen, der har fungeret som Tolk for det tyske Politi i Rønne, blev den 27. Januar indlagt paa Sygehuset efter et Attentat. Han havde faaet et Skud i Lungen. Søndag Morgen trængte nogle ukendte Personer ind paa Sygehuset og beskød ham igen. Denne Gang saaredes han livsfarligt med tre Skud, hvoraf et gik gennem Munden.

 

Tirsdag den 6. Februar 1945.

Under et Møde i Vareforsyningsraadet forleden blev det oplyst, at Statsbanerne med de nuværende Lagre kun har Brændsel til 1 Maaneds Forbrug. Det blev henstillet at undersøge Mulighederne for en Ombygning af Statsbanernes Materiel, saa man ikke er afhængig af udenlandske Kul som eneste Brændstof.


619

Fundet dræbt i Søborg Mose. I Efteraaret forsvandt Inspektør Johansen, der arbejdede paa Hovedbanegaardens Restaurant, og siden har man ikke hørt noget fra ham. For nogle Dage siden blev hans Lig fundet i Søborg Mose, stærkt lemlæstet. Inspektør Johansen var en fremtrædende Nazist og Medlem af det daværende "Førerraad".

Razziaer. I Gaar Formiddags foretog Gestapo og Sommerfolk en Storrazzia i Karréen mellem Aaboulevarden, Julius Thomsens Gade, Kleinsgade og Herman Triers Plads. Karreen blev omringet, og Gestapofolkene trængte ind i Fru Buchtrups Pensionat paa 2. og 4. Sal. Selv var Fru Buchtrup ikke hjemme, men to Damer i Pensionen blev ført bort, og i Gaarden beskød Gestapo to unge Mænd, medens en Sommermand blev saaret under en Ildkamp paa 5. Sal. Alle de saarede blev kørt til Nyelandsvejs Lazaret. Ved samme Lejlighed arresteredes Urtekræmmer Møller, Aaboulevarden 5.

- I Nat kom Gestapo og Sommerfolk ud til Gentofte Vagtværns Hovedstation i Villa Adelaide. De forlangte udleveret Listen over Byvagterne og konfererede denne med en Liste, de selv medbragte. En af Byvagterne, Svend Christiansen, Søn af Kaptajn Christiansen, Olaf Poulsensvej [i. e. Olaf Poulsens Vej] 4, blev anholdt. Senere blev der foretaget Husundersøgelse paa hans Bopæl hos Faderen.

- Paa en lille Halmfabrik, Ordrupvej 42, er der ligeledes i Nat foretaget Razzia af Gestapo og Sommerfolk. Udrykningen var usædvanlig stor, men saa vidt vides blev der ikke fundet noget.

- Søndag omringede 20 Sommerfolk Villaen "Elverhøj" paa Hjørnet af Slotsherrensvej og Høgholtvej, hvor man eftersøgte danske Politimænd. Der var ingen Mennesker i Villaen.

- Lørdag Formiddag foretog tysk Politi en Razzia i en Urmagerbutik paa Hjørnet af Saxogade og Istedgade. Her anholdt man 11 danske Politimænd. To andre søgte at løbe bort, og det lykkedes den ene at undslippe, medens den anden blev dræbt.

- Mandag Kl. 15,30 foretog Gestapo og Sommerfolk en Sort-Børs-Razzia i Saxogade. En halv Snes Mennesker blev anholdt. I Lørdags havde der 3-4 Gange været kortvarige Razziaer samme Sted, dog uden Anholdelser.

Skudt ud for "Brønnum"s Restaurant. Mandag Aften blev en ung Mand, hvis Dæknavn var Erik Damgaard, Amagerbrogade 4, beskudt, da han kom ud fra Restaurant Brønnum paa Kg. Nytorv [i. e. Kongens Nytorv]. Han blev ramt af en Serie Skud og førtes senere i Ambulance til Nyelandsvejs Lazaret. De, der havde beskudt ham, menes at være Sommerfolk, som har været ude for at anholde ham. Fra Restauranten satte de paagældende sig i telefonisk Forbindelse med Politigaarden. - (Den dræbte var Journalist Arboe-Rasmussen).


620

Dræbt i sin Entré. Brandvæsenets Ambulance blev i Aftes kaldt til Stendal 10 i Kastrup, hvor en Mand ved Navn Hansen var blevet skudt i sin Entré. Han var ramt i Maven og Hovedet og var død paa Stedet.

Atter udsat for Attentat. Ingeniør V. Meyer, Rasmus Rasks Vej 10, som den 30. December var ude for et Attentat i sit Hjem, blev atter i Aftes beskudt. Paa Hjørnet af Frederiksberg Allé og Frydendalsvej blev han angrebet af 5 ukendte Personer. Han blev saaret og i en formentlig tysk Ambulance sendt af Sted til Nyelandsvej. Undervejs fik han imidlertid Ambulancen til at standse, steg ud og forsvandt.

Luftværnsinspektør Schrøder bortført. Mandag ved 15-Tiden blev Luftværnsinspektør Schrøder holdt op af et Par Revolvermænd, da han i sin Bil kørte ud af Porten ved Statens civile Luftværns Kontorer paa Sct. Annæ Plads. De tvang ham til at køre op ad Bredgade, hvor Bilen standsedes, og yderligere to Mænd steg ind. En LB'er søgte at standse Mændenes Forehavende, men blev holdt tilbage ved Revolvertrusler. Først Kl. 17,30 hørte man paany noget til Luftværnsinspektøren, han var da efter at have maattet fungere som Chauffør for Mændene i et Par Timer blevet sat af ude paa Vesterbrogade, hvorefter Mændene var forsvundet med Bilen.

Sabotage paa Godsbanegaarden. Et Par Minutter over Midnat hørtes to kraftige Eksplosioner fra Københavns Godsbanegaards Terræn, og i Morges blev Brandvæsenet kaldt ud til Godsbanegaarden for at slukke Ild i et Par Banevogne. Ved Sabotage og Brand er der ialt ødelagt 4 Godsvogne, lastet med demonterede Flyvemaskiner, som skulde sendes til Tyskland.

Løsladelser. Der er fra Frøslevlejren blevet løsladt 25 Grænsegendarmer.

- I Lørdags er Forlagsboghandler Bjørn Erichsen blevet løsladt fra tysk Arrest her i Byen.

Værnemagten forbød Adgang til Aarhus Hovedbanegaard. I Morges Kl. 4 forbød Værnemagten Adgang for alle civile Rejsende til Aarhus Hovedbanegaard, og Togkontoret meddeler, at Forbudet næppe kan ventes hævet i Dag. Forud var der gaaet adskillige Sabotagehandlinger. Saaledes sprængtes Kl. 20,05 fem Sporskifter paa Aarhus H, og lidt over Midnat endnu et Sporskifte. Der meldes iøvrigt om adskillige Sprængninger paa det jyske Jernbanenet inden for sidste Døgn. Paa Strækningen Herning-Gødstrup skete Kl. 0,50 tre Sprængninger. Paa Rampen ved Nørre Sundby Banegaard blev Kl. 2,10 fire Tipvognslokomotiver sprængt. Mellem Hanbjerg og Vinderup skal 14 Skinner udveksles efter Sprængninger, desuden skal det venstre Indgangsspor i Hanbjerg ud-


621

veksles. Paa Strækningen Grindsted-Blaahøj skete i Nat i Løbet af en Timestid flere Sprængninger, mellem Troldhede og Kibæk to Sprængninger Kl. 4,15 og paa Strækningen Vinderup-Grønbjerg fem Sprængninger ved 5-Tiden i Morges. Her skal udveksles 10 Skinner. Mellem Aalborg og Svendstrup samt mellem Randers og Bjerregrav er der kun Kørsel paa Enkeltspor. Endelig meddeler Togkontoret, at Reparationerne endnu ikke er tilendebragt paa Strækningen Holstebro-Bur, Holstebro-Struer, men man haaber at blive færdig i Løbet af Dagen. Strækningen Holstebro-Tvis og Tvis-Sønderport er nu farbar, medens Strækningen Holstebro-Aalestrup næppe bliver farbar i Dag.

Fundet 3-400 Patronhylstre. I Kvarteret omkring Københavns Godsbanegaard og paa Godsbanens Terræn er der i Gaar fundet 3-400 Patronhylstre, som formentlig maa stamme fra de Episoder, der her har fundet Sted Natten til Mandag. Man har iøvrigt stadig ikke nogen sikker Underretning om, hvad der i Virkeligheden er sket.

"Hold-up". I Aftes blev Mejeriejer Stæhr, Godthaabsvej 32, i sin Forretning holdt op af 4 bevæbnede Mænd, som tvang ham til at udlevere sine kontante Penge, ca. 350 Kr., og alle tilstedeværende Smørmærker.

LB'erne maatte aflevere Kapperne. Søndag Morgen kom en halv Snes bevæbnede Mænd ind paa Søborg Skole, hvor de tvang en LB-Brandkolonne, der netop holdt Øvelse, til at udlevere Kapperne. De tilstedeværende 45 LB'er maatte hver aflevere sin Kappe.

Provinsen.

Aalborg: Sabotører anbragte Mandag Eftermiddag Bomber under en Del Biler, der stod paa Mekaniker A. P. Petersens mekaniske Værksted i Bonnesensgade. Forinden blev det tilstedeværende Personale sendt ud. Der skete 4 Eksplosioner, og en Del af Bilerne blev ødelagt.

Kolding: Under en Razzia i Vamdrup er der foretaget en Del Anholdelser, bl. a. af Isenkræmmer Kaj Jensen, Vulkanisør P. A. Sørensen, Landmand Viggo Madsen og Landmand Thorvald Johansen. En Del Mennesker blev forgæves eftersøgt. Gestapo og Militæret samlede en Mængde Mennesker sammen til Afhøring paa Missionshotellet. En stor Del af de afhørte fik dog Lov til at gaa.

- Der blev i Aftes kastet en mindre Bombe mod "Jyske Tidende"s Trykkeri. Der skete dog ikke nogen større Skade udover, at en Garage blev molesteret og en Del Ruder i Bladhuset og Nabobygningerne knust.

- Søndag Aften skete en Bombeeksplosion om Bord paa Damperen "Helgoland" af Lybæk. Skaden var dog ikke særlig stor. "Helgoland" sejler Kreaturer til Tyskland.


622

Fredericia: Vagtværnet har beslaglagt 500 kg røget Flysk [i. e. Flæsk], som var ustemplet. Værnemagten henvendte sig senere og forlangte Flæsket udleveret, da det var bestemt for Værnemagtspersoner. Dette blev nægtet, og Stadsdyrlægen har siden kasseret Flæsket som uegnet til Menneskeføde. Flere danske Statsborgere har været arresteret i Forbindelse med Sagen, der ikke er fuldt opklaret.

- Søndag Aften blev den ca. 30-aarige Bogholder Børge Thorlacius, boende Nykøbing F., livsfarligt saaret ved et Attentat i Orla Lehmannsgade.

- Det kgl. Døvstummeinstituts Hovedbygning og Gymnasiets to Gymnastiksale er i disse Dage blevet overtaget af de tyske Myndigheder. Desuden overtages Størstedelen af Forsikringsselskabet "Dannevirke"s store Bygning ved Havnen den 10. Februar.

Rønne: Den ofte omtalte Bogbindermester Diderichsen er død i Gaar.

- Fem af de danske Politifolk, som arresteredes for nogle Dage siden, er atter frigivet.

Roskilde: Den 30-aarige, tyskorienterede Snedkersvend Nordahl Petersen, Weysegangen 9, er blevet skudt i en Cigarforretning paa Hjørnet af Hestetorvet og Algade. Han var død ved Ankomsten til Sygehuset.

Korsør: Firmaet Th. Rasmussens store Kran og Kørevogn er nu blevet ødelagt ved Eksplosion. Et tidligere Forsøg paa at ødelægge denne Kran mislykkedes.

Slagelse: Ved et "hold-up" er der stjaalet 4.500 kg Fedt fra Andelsslagteriet.

 

Onsdag den 7. Februar 1945.

Atter i Nat er en Række Benzintanke blevet sprængt. Det skete mellem Kl. 20 og 21, og blandt de ødelagte Benzintanke er Anlæg i Valby Langgade, Griffenfeldtsgade, Classensgade, Aarhusgade, Hillerødgade, Farumgade, Lundtoftegade, Tuborgvej 52 (Firmaet Grue), Herninggade og Jensløvsvej 6-8. Ved den sidste Eksplosion, som var særlig kraftig, knustes en Del Ruder i Omegnen, hvilket iøvrigt ogsaa var Tilfældet i Forbindelse med de øvrige Eksplosioner. Ud over de nævnte Tankeksplosioner forekom yderligere 3, nemlig paa Holger Danskes Vej, Forchhammersvej og Ingemannsvej.

Sabotørerne besatte Toget. Ved 22-Tiden i Aftes blev Stationsbestyreren paa Forlev Station holdt op af 5-6 revolverbevæbnede Mænd og tvunget til at forblive inde paa Kontoret. Samtidig blev et Godstog, der afgaar fra Korsør Kl. 22,10, standset ved Indkørselssignalet til Forlev Station. 5-6 Revolvermænd besatte Toget, bordede Lokomotivet og rangerede selv ved Fløjtesignaler Toget ind paa Forlev Station, hvor det


623

rangeredes paa Plads, saaledes at en bestemt Godsvogn kom til at staa ud for en Lastbil, der i Mellemtiden var rullet op. Denne Godsvogn, der var en Værnemagtsvogn, bevogtet af to tyske Soldater, blev aabnet, og Indholdet, som menes at have bestaaet af Vaaben og Ammunition, læsset over paa Lastbilen, som derefter kørte bort. Den ene af de to tyske Soldater blev saaret og ført i Ambulance til Slagelse.

Tiltagende Jernbanesabotage. Der er atter i det sidste Døgn forekommet talrige Tilfælde af Jernbanesabotage. Efter de indgaaede Rapporter at dømme forøges Omfanget af disse Sabotagehandlinger fra Dag til Dag. - Den i Gaar omtalte Spærring af Aarhus Hovedbanegaard, som blev foretaget af Værnemagten Kl. 4 om Morgenen, blev, forøvrigt mod Forventning, hævet inden Middag. Natten til i Dag er der registreret Sprængning under et tysk Orlovstog mellem Tim og Ulfsborg, hvorved en Personvogn beskadigedes, dog uden at noget Menneske kom til Skade. Paa Aarhus Hovedbanegaard forekom atter i Nat Sprængninger i to Sporskifter og i Godsafgangssporet. Desuden er der sket Sprængninger ved 7-Tiden i Morges, men Omfanget af disse er endnu ikke kendt. Fra Skjern Station meldes om Sprængning i Dobbeltkrydsningen, fra Vejle indberettes Sporskiftesprængning og en forbigaaende Trafikstandsning, fra Silkeborg-Funder 6 Sprængninger, fra Aalborg Havnebane Sprængning i begge Havnespor, fra Silkeborg Station Sprængning i 2 Sporskifter, fra Grindsted-Kroager Sprængning midt paa Linien, og endelig foreligger Meddelelser om Genoptagelse af Trafikken paa en Del af de tidligere sabotageramte Strækninger.

Fra det sjællandske Distrikt meddeles i Nat, at et Godstog, som afgik fra Vordingborg til København Kl. 23, maatte returnere, da Lokomotivføreren havde observeret et Ildglimt fra en Eksplosion paa Strækningen foran Toget. Trafikken blev derfor indstillet paa Strækningen Klarskov-Vordingborg, indtil der i Dag til Morgen kan foretages nærmere Undersøgelser. Fra Slagelse Station er ved Midnatstid hørt Eksplosion paa Strækningen mod Nord, hvorfor Trafikken indstilledes paa Strækningen Slagelse-Frederikslund. Ved Eftersynet i Morges blev intet fundet, saa Trafikken kunde genoptages. Ogsaa paa Strækningen Vordingborg-Klarskov er Trafikken atter kommet i Stand. Det skete Kl. godt 8 i Morges.

Razziaer. Atter i Aftes var der Razzia hos Vagtværnet i Villa Adelaide i Gentofte. Tre Gestapofolk af Officersrang opholdt sig paa Stedet fra Kl. 22,45 til 23,30, netop inden for det Tidsrum, da Vagtskiftet fandt Sted. Fremgangsmaaden var den samme som den foregaaende Nat, men ingen blev taget med.

- To Gange i Nat foretog Gestapo Razzia i Villaen Soløsevej 13, tilhørende Sekretær Truelsen i Landbrugsministeriet. Villaen er for Tiden ubeboet, og Ingen blev antruffet under Razziaerne.


624

- Gestapo og Sommerfolk stormede i Gaar en Lejlighed i Chr. d. IX's Gade 2. Det menes, at man paa et Forlag har eftersøgt illegale Blade.

Mislykket Attentatforsøg. I Aftes Kl. 18,30 blev der ringet paa hos Repræsentant Poul Viggo Justesen, L. E. Bruunsvej 8. Da Repræsentanten lukkede op, stod nogle unge Mennesker udenfor, og han smækkede straks Døren i uden at tale med dem. Et Øjeblik efter blev der affyret en Serie Skud gennem Døren, hvorefter de unge Mennesker forsvandt. Ingen blev saaret.

De sidst løsladte Gendarmer. Det oplyses, at af de 25 Gendarmer, der er løsladt fra Frøslev, var de 10 netop hjemkommen med den sidste Transport fra Tyskland, medens de øvrige i Forvejen opholdt sig i Lejren.

Ført til Frøslev. Kort før Jul blev Journalist Villy Andersen fra Ritzaus Bureau anholdt af det tyske Politi. For et Par Dage siden er han fra Vestre Fængsel ført til Frøslev.

Provinsen.

"Nordschleswigsche Zeitung" skriver Søndag under Titlen "Militært Opraab i Flensborg" følgende: Borgmester Dr. Kracht og Kredsleder Riecken retter paa Grund af talrige Flygtninges Ankomst fra Øst et Opraab til Flensborgs Befolkning. Det er for Flensborg en selvfølgelig Pligt at tage sig af de haardt ramte Folkefæller og i saa vid Udstrækning som muligt lindre deres Skæbne.

Haderslev: Statsseminariets Øvelsesskole, der i December blev beslaglagt af Tyskerne, men i Begyndelsen af Januar frigivet, er atter overtaget af Tyskerne. Da Katedralskolen og Hertug Hansskolen i Forvejen er beslaglagt, er kun Sct. Severinskolen fri. Ogsaa den tyske Skole har maattet rømme sin Bygning og har nu Lokaler i det tyske Bibliotek.

Fredericia: Natten til i Gaar eksploderede en kraftig Bombe i Danmarksgade. Eksplosionen gik i særlig Grad ud over Th. Knudsens Forretning og Ruderne i adskillige Butiker. Det paagældende Forretningskvarter er flere Gange tidligere blevet stærkt raseret ved Bombeeksplosioner.

Horsens: Kontorassistent Egil Jørgen Fussing, Krystalgade 1, er død i Neuengamme den 5. Januar. Han efterlader sig Hustru og to smaa Børn.

- Tirsdag Formiddag blev den ca. 24-aarige Villy Alfred Sørensen skudt ned i Opgangen til sit Hjem, Søndergade 22. Han er siden død paa Hospitalet.


625

Hjørring: Der hørtes Natten til Tirsdag to voldsomme Eksplosioner fra Havneterrænet i Hirtshals. Et dobbelt Sporskifte blev sprængt, og desuden sprængtes Jernbanevægten paa Heerfordts Kulplads.

Sæby: Mandskabet paa Paketbaaden "Sæby", der sejler i Rutefart paa København, er blevet anholdt.

 

Torsdag den 8. Februar 1945.

Der blev i Aftes givet Luftalarm over Midtjylland, en Del af Sønderjylland, hele Fyn, Sjælland og Lolland-Falster. Alarmen skyldtes meget store Overflyvninger i flere Bølger af Maskiner, der kom ind over Jyllands Vestkyst og forlod Landet i østlig og sydøstlig Retning. Senere vendte de tilbage paa en noget sydligere Kurs. Der meldes ikke om Bombenedslag, Antiluftskydning el. lign.

Store Transporter af Flygtninge. Der er ifølge "Flensborg Avis" kommet store Transporter af Flygtninge fra de truede Egne af Nordøsttyskland til Flensborg. Flygtningene faar ved Ankomsten anvist nogle Skoler, men skal siden fordeles i deres Kvarterer. Bladet meddeler, at man i Anledning af det store Antal Flygtninge har beslaglagt yderligere Beboelsesrum, saa Folk nu kun maa disponere over samme Antal Værelser som Antallet af Personer i Husstanden. Overtallige Værelser skal anmeldes.

Jernbanesabotagen. Ogsaa i Nat er der foregaaet en Del Sabotage paa de jyske og sjællandske Jernbaner. Ved 23-Tiden i Aftes fandt en kraftig Eksplosion Sted Vest for Slagelse Station, hvorved alle fire Spor blev revet op. I Aftes skete ligeledes Sprængning under et Værnemagtstog mellem Struer og Humlum. Toget førtes af to danske Lokomotiver, hvoraf det ene samt to Vogne blev afsporet. Fem aabne Vogne læsset med Biler væltede, men ingen Mennesker kom til Skade. Statsbanerne sendte i Morges en Kranvogn til Ulykkesstedet. Fra Strækningen Herning-Studsgaard meldes om Sprængninger, fra Ulfborg Station om Sprængning i Indgangssporskiftet Nord, og fra Vidding-Brøns talrige Sprængninger. Mellem Farris og Sommersted skete ved 1-Tiden i Nat Sprængning under et tysk Orlovstog. To Vogne blev afsporet, og fire væltede. Heller ikke her kom, ifølge Togkontorets Meddelelse, noget Menneske til Skade. Paa Ulykkesstedet arbejder baade et dansk og et tysk Hjælpetog. I Morgentimerne er Rejsende og Rejsegods blevet udvekslet. - Endelig er rapporteret Sprængning i et Sporskifte paa Ringkøbing Station og en Skinnesprængning mellem Herning og Sunds. - Fra Hjørring er indgaaet Meddelelse om, at der Onsdag Morgen er rettet en kraftig Sabotage mod Havnesporet Syd for Sæby Station. For-


626

bindelsen mellem Stationen og Havnen er herved blevet afbrudt, saaledes at Gods til videre Befordring ad Søvejen maa omlades paa Banegaardsterrænet.

Drabet paa Overbetjent V. Tolderlund. Som omtalt i Morgenbladene er Overbetjent V. Tolderlund Onsdag Eftermiddag blevet dræbt. 3 Cyklister affyrede en halv Snes Skud mod ham og forsvandt saa. Hr. Tolderlund havde Forbindelse med det tyske Politi.

Hentet Benzin paa "Carlsberg". 1.500 Liter Benzin, tilhørende Brandvæsenet, blev i Onsdags hentet paa "Carlsberg". Der var 20-30 Mand om Arbejdet, og man lod Benzinen pumpe op i medbragte Beholdere, som kørtes bort i en Luftværnsbil. En LB'er blev tvunget til at køre. Først ud for den tyske Vagt ved Alsgades Skole blev han afløst og sendt tilbage.

Sabotage mod Julius Tafdrup. Tirsdag Morgen trængte en Del bevæbnede Mænd ind i Julius Tafdrups Konfektionsfabrik paa Vesterbrogade, hvor de med Mukkerter ødelagde en Del Specialmaskiner.

Stille Nat. Brandvæsenet og Vagtværnene i København og Gentofte samt paa Frederiksberg har haft en usædvanlig stille Nat. Der er ikke forekommet Begivenheder af særlig Art, og Københavns Brandvæsen havde kun 59 almindelige Ambulanceudrykninger. - Over det meste af Byen hørtes ved 20,30-Tiden en kraftig Eksplosion, men Brandvæsenet blev ikke tilkaldt og har heller ikke kunnet faa konstateret, hvor Eksplosionen skete.

Provinsen.

Ribe: To Drenge fra Rejsby er blevet dræbt i Minefeltet uden for Diget. De var endnu i Live, da man fandt dem, men er siden døde paa Sygehuset i Ribe.

Esbjerg: Da det tyske Politi i Onsdags var ved at undersøge en Lastbil i Kongensgade, kom et "Tuborg"-Hestekøretøj gennem Tunnelen ved Kongensgade, og Kusken lagde ikke Mærke til et Tegn fra Politisoldaterne om at standse. Der faldt saa to Skud, og de to Mænd paa Vognen, den 45-aarige Hans Ehlers og den 17-aarige Gert Andersen, blev ramt. Det er senere meddelt, at de begge maatte have en Fod amputeret.

Aalborg: Paa Frederik Fuchs Entreprenørvirksomhed i Nørre Uttrup er en Cementblandemaskine sprængt i Luften. Desuden er Kontorbygningen brændt.

- En af Entreprenørfirmaet Carl Nielsen & Hougaard's Personbiler, som var indleveret til Reparation i Brønderslev, blev Natten til Onsdag slæbt ud paa Gaden og sprængt i Luften.


627

Nibe: Sent Tirsdag Aften er Nibe Muslingekogeri blevet stærkt beskadiget ved Bombeeksplosioner. Der var anbragt Bomber i Kogeriet, ved to Lokomobiler og ved Kogekedlerne, som alle blev ødelagt.

Sæby: Foruden den i Gaar omtalte Paketbaad har Tyskerne yderligere beslaglagt 3 store Kuttere, og et tysk Patruljeskib har slæbt dem bort fra Havnen. En Del Medlemmer af Besætningerne er arresteret.

Odense: Konservesfabrikant Bjarne Eckhoffs Villa, Buchwaldsgade 51, var Natten til Onsdag udsat for Bombeeksplosion. Skaden blev dog ikke særlig stor. Villaen er for Tiden ubeboet, da Fabrikanten flyttede bort, efter at hans Fabrik ved Siden af for nogen Tid siden blev sprængt i Luften.

- I Tirsdags foretog Tyskerne Razzia paa Geodætisk Instituts fynske Afdeling, Vestergade 2. Samtidig blev der foretaget Husundersøgelse i Institutets tidligere Lokaler paa Odense Slot. Saa vidt vides blev der anholdt 7-8 Mand, deriblandt nogle danske Officerer.

Roskilde: Roskilde Halmvarefabrik blev Natten til Onsdag ødelagt ved Eksplosion og Brand. Fabrikanten anslaar Skaden til ca. 200.000 Kr. Virksomheden, som iøvrigt tidligere har været udsat for Sabotage, kan ikke komme i Gang før et godt Stykke Tid efter Krigens Ophør.

Slagelse: Slagelse Andelssvineslagteri var Tirsdag Aften udsat for Telefonbomber. Der blev slaaet Alarm, og Beboerne i Omegnen blev evakueret, hvorefter Vagtværnet foretog en grundig Undersøgelse, men uden at finde Bomber.

Hjørring: Det tyske Politi har i Hirtshals foretaget 9 Anholdelser. Blandt de anholdte er Fiskehandler Erik Gaardboe, Fiskehandler Søren Løth, Fiskehandler Chr. Løth, Fisker Ole Olsen, Bogholder Kryhl, Isenkræmmer I. C. Christensen og Manufakturhandler Marion Toft.

Fredag den 9. Februar 1945.

For at skaffe Plads til et Antal tyske Flygtninge fra de østlige Egne har den tyske Værnemagt midlertidigt beslaglagt alle Skoler i Aabenraa By og Amt, tilligemed Børneasyler og Børnehaver i Aabenraa, Politikontoret, 2 Sommerrestauranter og Sognepræsternes Konfirmandsale. Der ventes nogle Tusinde Flygtninge til Aabenraa By og Amt i Løbet af Fredagen. Som Følge heraf er Skolegangen fuldstændig indstillet. I de øvrige sønderjyske Byer træffes der Forberedelser til privat Indkvartering af Flygtninge, hovedsagelig hos den tysksindede Befolkning. Det synes at være Tanken, at Flygtningene snarest skal anbringes i Lejre.


628

Razzia paa Gentofte Raadhus og Brandstation. Ved 10-Tiden i Gaar kørte 3 store Udrykningsbiler og 7 mindre Personvogne op foran Gentofte Raadhus og Brandstationen. Alle Døre blev besat, og der blev givet Ordre til, at ingen maatte forlade Kontorerne. Deltagerne i Razziaen - godt et halvt Hundrede tyske Politisoldater og Sommerfolk - gik meget grundigt til Værks, afsøgte samtlige Kontorer og Afdelinger, formentlig for eventuelt at finde illegalt Materiale, men der blev intet fundet af denne Art, og heller ikke foretaget Anholdelser. Praktisk talt alle tilstedeværende maatte opgive deres Navne og Adresser, som blev noteret op, men nogen Liste blev ikke medtaget. Derimod fik Borgmester Aage E. Jørgensen Besked om, at man ønskede en fuldstændig Fortegnelse over alle, som arbejdede paa Gentofte Raadhus. Aktionen varede i henved 3 Timer, og Telefonforbindelsen med Raadhuset og Brandstationen var herunder afbrudt, idet Omstillingsbordene de to Steder blev holdt besat hele Tiden.

Anholdelser. Redaktør Tage Taaning, der redigerer Berlingske Tidendes Ugeblad "Landet", blev Natten til i Gaar anholdt af det tyske Politi. Desuden anholdtes to Sønner af Landsretssagfører N. G. A. Nielsen, der selv for kort Tid siden blev anholdt paa sit Kontor. - For et Par Dage siden blev Landstingsmand, Forpagter Krarup, Eskildstrup, anholdt under en Visitation i Toget. Forpagter Krarup bar Vaaben og havde glemt at tage sin Vaabentilladelse med. - Fra Sønderborg meddeles, at der i Torsdags er foretaget følgende Anholdelser: Vagtmester Edmund Jessen, Kamgarnsspinderiet, Textilarbejderne Hans Jespersen, Frits Wehrs, Ernst og Willy Hartig, Kontorassistent Jens Bøvadt, Sundkvistgade, Krigsinvaliden Lorentzen, Oehlenschlægersgade, Formanden for Atletikklubben "Alsia", Otto Hansen, Rønhaveplads, Arbejdsmændene Peter Mynster, Kirkegade, Niels Poulsen, Houbogade, og Hans Jensen, Houbogade.

2 Villaer sprængt i Luften. Paa Foranledning af det tyske Politi blev to Villaer i Gaar sprængt i Luften. Den ene, Højlandsvangen 52, tilhørte Dameskræderinde Fru Berg, den anden, Kildebakkegaardsvej 226 i Søborg, tilhørte ifølge Kraks Vejviser Overassistent Leo Sanderhoff. Ved Sprængningen paa Højlandsvangen blev de omliggende Huse stærkt molesteret.

Luftalarmerne i Aftes. Atter i Aftes blev der blæst Luftalarm over store Dele af Landet. Man har konstateret, at en Del Maskiner har kreset over det sydlige Kattegat, Samsø og den nordlige Del af Øresund, medens andre Grupper har været virksomme i Farvandene Syd for Danmark. Atter andre Grupper fortsatte til Omraaderne omkring Bornholm, som mod Sædvane ogsaa havde Luftalarm, og endelig menes andre


629

Grupper at have været endnu længere mod Sydøst. Der er hørt enkelte Detonationer under Overflyvningen; man antager, at det drejer sig om Miner, der er eksploderet ved at ramme Vandoverfladen, og der er ikke Indberetninger om Skader af nogen Art. Svagere Antiluftskyts var i Virksomhed ved København. Det menes, at en Maskine skal være skudt ned Syd for Helsingborg.

Dræbt under Razziaer. I Gaar Eftermiddags kom en Gestapomand og en civilklædt Tysker ind i Café "Lynet" i Blaagaardsgade og gik hen mod en Mand ved Navn Kors, Egilsgade 32, som netop stod og spillede Billard. Da Kors opdagede Tyskerne, søgte han at flygte, men blev beskudt og saaret i Maven. Han kørtes til Nyelandsvejs Lazaret, men menes at være død ved Ankomsten hertil.

- Under en Razzia i Gothersgade ved 14-Tiden blev en ung Mand saaret i Benene. Da Brandvæsenets Ambulance kom, var han imidlertid borte. Fra anden Side er det meddelt, at Skræddermester Poul Henry Nielsen, Gothersgade 8, blev dræbt under Razziaen, medens hans Søn, der var saaret, blev belagt med Haandjern og ført bort. Formentlig er det den samme unge Mand, som Brandvæsenet blev tilkaldt for at køre paa Hospitalet.

Sabotage. I Morges ved 7-Tiden hørtes en kraftig Bombeeksplosion paa Vesterbro. Det blev siden konstateret, at Eksplosionen hidrørte fra Sabotage i Nichro-Forchromningsanstalten ved Hilmark & Winther, Vesterbrogade 60. Virksomheden, der for Tiden arbejder under Højtryk, blev til Dels ødelagt, og der knustes samtidig en Del Ruder i Naboejendommene.

- Brandvæsenet blev i Morges Kl. 7,30 kaldt til Godsbanegaarden, hvor der fra nogle Brandbomber var gaaet Ild i en Banevogn, belæsset med Møbler til Eksport. En Trediedel af Vognens Indhold blev ødelagt.

- Endnu en af Hr. Bohnstedt Petersens Virksomheder, nemlig Autoropas Værksted, Østerbrogade 6, er blevet ødelagt ved Sabotage. Sabotørerne trængte ind i Virksomheden ved 16-Tiden og gennede Arbejderne ud, hvorefter der blev anbragt Bomber. Ved den paafølgende Eksplosion og Brand blev Virksomheden fuldstændig ødelagt.

Episode i "National-Scala". I Gaar fratog nogle unge Mennesker en tysk Officer hans Tjenestepistol paa Toilettet i National-Scala. 5-6 tyske Marinesoldater, som havde opholdt sig i Restauranten, forfulgte de unge Mennesker ned ad Gaden og affyrede Skud efter dem, men det lykkedes dem vistnok at undslippe.

Razzia i Vimmelskaftet. Ved 14-Tiden i Gaar foretog tyske Politisoldater en større Razzia i Vimmelskaftet og det tilstødende Kvarter. Razziaen foregik baade i Ejendommene og paa Gaden. Senere paa Dagen


630

gik en tysk Soldat amok i Vimmelskaftet og begyndte at skyde omkring sig. Den tyske Overfaldskommando, der tager sig af lignende Sager, blev tilkaldt og tog Manden med sig.

Fjernet 11 Tønder Olie. En halv Snes Sabotører fjernede i Gaar 11 Tdr. Olie fra Frederiksberg Kommunes Plads ved Fabrikvej.

Dristige Sort-Børs-Herrer. Kaffebaren over for Vesterport Station er et af de Steder, hvor der foregaar en livlig Sort-Børs-Handel, og holdes derfor under Observation af Vagtværnet. I Gaar blev en Patrulje Vidne til, at 3 Sommerfolk ankom i Bil og foretog store Indkøb af Cigaretter og lign., medens Vagtværnet saa til. Da Sommerfolkene kørte bort, fik de et Hurra fra de Sorte-Børs-Herrer, som derefter skyndsomst trak ind paa Kaffebaren, hvor de haanlo ad Byvagterne, som ikke var i Stand til eller rettere var uden Beføjelse til at skride ind.

Fundet saaret. I en Gaard ved "Axelborg" blev en ung Mand, Leo Nielsen, i Gaar fundet saaret af Pistolskud. Brandvæsenets Ambulance kørte ham paa Hospitalet.

Jernbanesabotage. Der er atter i det sidste Døgn foretaget en Række Sabotagehandlinger mod det jyske Jernbanenet. Saaledes meldes om Sprængning i Indgangssporskiftet paa Randers Havnebane, Sprængning paa Strækningen Ulfborg-Tim, 5 Sprængninger paa Strømmen Station, 2 Sprængninger mellem Daugaard og Vejle, flere Sprængninger mellem Taulov og Eltang, 2 Sprængninger i hvert af Sporene mellem Stevnstrup og Randers og 2 Sprængninger i Broklappen ved Færgestedet paa Nykøbing M. Desuden meldes i Dag til Morgen, at der i Nat er forekommet flere Sprængninger mellem Skørping og Støvring, 2 Eksplosioner mellem Randers og Bjerregrav, Sprængninger mellem Horsens og Tvingstrup, 5 Sprængninger mellem Vejle og Børkop, en Sprængning mellem Brande og Tyregod, flere Sprængninger mellem Vidding [i. e. Hviding] og Rejsby, mellem Ringkøbing og Hee, paa Hammerum Station, mellem Ejstrupholm og Hampen, mellem Vojens og Over Jerstal, paa Privatbanerne mellem Sæby og Sulbæk under et Værnemagtstog, der var paa Vej til Padborg med 37 Godsvogne i Transit, samt endnu nogle mindre Sprængninger. - Storebælts-Overfarten var det meste af Dagen i Gaar indstillet paa Grund af Minefare. - Ved Slagelse skal der udveksles 6 Skinner. Man regner med, at Trafikken paa Hovedbanens ene Spor kan genoptages ved 12-Tiden i Dag.

Provinsen.

Aalborg: Natten til Onsdag er "Kvindeligt Arbejderforbund"s Kartotek med Navnene paa Medlemmerne fjernet.

- Onsdag Aften opstod Brand forskellige Steder i Margarinefabriken


631

"Axa"s Bygninger, der rummer forskellige tyske Lagre. Alle Brande var paasat.

Hjørring: De lokale Blade bragte i Gaar Meddelelse om, at nogle bevæbnede Mænd var trængt ind hos en Husmand og havde forlangt udleveret Spiritus. Da Konen havde sagt, at man ikke 1avde Spiritus i Huset, var hun blevet skudt i Brystet, og Manden, der var kommet til Stede, var blevet dræbt. Den saarede Kone blev siden paa Naboernes Foranledning bragt paa Sygehuset. Hun havde faaet Skud gennem Bryst og Mave, og hendes Tilstand er meget alvorlig.

Viborg: Fedtsmelteriet paa Andels Svineslagteriet er blevet ødelagt ved 4 Bombeeksplosioner. Selve Slagteriets Drift berøres ikke af Sprængningen.

Varde: Der er forøvet Sabotage mod Konservesafdelingen paa Varde Svineslagteri. Driften kan foregaa uhindret.

Vordingborg: To Frysemaskiner paa Masnedsund Andels Svineslagteri samt Kølerummet er ødelagt ved Bombeeksplosion. Skaden ca. 100.000 Kr. Ingen Standsning i Driften.

 

Lørdag den 10. Februar 1945.

I Morges Kl. 8,20 blev Arbejderne og Personalet i Hans Lystrups Autoværksteder, Pileallé [i. e. Pile Allé] 5, holdt op af Sabotører og fik Besked om at søge Sikkerhed. Der blev udlagt Bomber i Monteringshallen, men kun nogle enkelte eksploderede. Et Par af Maskinerne blev ødelagt, og desuden skete forskellig anden Ravage i Hallen, Glastaget knustes, og Skillevæggene i Kontorerne, som ligeledes var af Glas, stod heller ikke for det voldsomme Lufttryk. Faa Minutter efter Eksplosionerne var Tyskerne og Sommerfolk paa Stedet, og Sabotørerne flygtede, nogle over Plankeværket ind paa Frederiksberg Kirkegaard, andre stak gennem de smaa Haver ind i Søndermarken og Frederiksberg Have, medens endnu nogle Stykker slap bort paa en Motorcykle med Sidevogn. Sporvognstrafikken i Pileallé [i. e. Pile Allé] blev indstillet Kl. halv ni og genaabnet Kl. 9. Straks efter Tyskernes Ankomst var der nogen Ildkamp, og Frederiksberg Brandvæsen mødte med 2 Ambulancer, som imidlertid ikke straks maatte komme ind. Der blev heller ikke Brug for Ambulancerne, da der ingen var saaret under Ildkampen. I modsat Fald skulde Tyskerne have taget eventuelle saarede med i deres Udrykningsvogne, men det saa Brandvæsenets Folk i hvert Fald intet til, og der var heller ikke Blodspor paa de Steder, hvor Skudvekslingen havde fundet Sted. Saa vidt man kan skønne, slap alle Sabotører bort.


632

Fra Vestre Fængsel til Frøslev. Torsdag Formiddag blev henved 200 Mennesker sendt af Sted fra Vestre Fængsel til Frøslev. Blandt disse er Borgmester H. P. Sørensens Søn, Søren Sørensen, der er ansat i Socialdirektoratet under Københavns Kommune. Som tidligere omtalt blev Søren Sørensen for nogen Tid siden anholdt sammen med 4-5 andre unge Mennesker.

Dødsfald i Tyskland. Overbetjent Holger Edward Hansen, Københavns Politi, er den 25. Januar død i Neuengamme. Her er desuden død Baadebygger Poul Nielsen, Skelskør, og Grænsegendarm Arne Hansen, Rudbølle [i. e. Rudbøl].

Drab, Saarede, Razziaer og lign. Fredag Aften blev Ambulancen kaldt til Smørumvej, hvor en ung Mand, Aage Jensen, hvis Adresse er ukendt, var blevet alvorligt saaret af Skud i højre Arm og venstre Laar. Han blev kørt til Nyelandsvejens Lazaret, og Ambulancen fik Besked om at komme tilbage for at hente endnu en Saaret. Da Ambulancen atter kom, blev der sagt, at vedkommende var død og fjernet af Tyskerne. Man formoder, der har været Skudveksling mellem Sommerfolk og Sabotører. - Under noget Skyderi paa Axeltorv Torsdag Aften kom en ung Mand, Snedkersvend Robert Olsen, Guldbergsgade 34, ind i Skudlinien og blev saaret i Benene. Ambulancen blev af det tyske Politi beordret til at køre den unge Mand til Lazarettet paa Nyelandsvej. - Sent Fredag Aften blev Arbejdsmand Erik Toft, boende Ny Carlsbergvej [i. e. Ny Carlsberg Vej] 86, 1., skudt i Brystet og dræbt. Det skete ved Ejendommen Nr. 84. - I Aftes blev Ambulancen kaldt til Rhodosvej 15, hvor Fru Mikkelsen, boende Amagerbrogade 207, 3. Sal, var saaret ved Vaadeskud i højre Ben. Hun blev bragt til Sundby Hospital. - Det meddeles, at den unge Mand, som forleden blev skudt ved Restaurant Brønnum ved Kgs. Nytorv, var Journalist Arboe-Rasmusssen, Roskilde, Søn af Chefredaktør Arboe-Rasmussen, Ekstrabladet.

Jernbanesabotage. De fleste tidligere sabotageramte Jernbanestrækninger er nu atter farbare, men samtidig meldes om nye Sprængninger. Saaledes sprængtes Fredag Aften 3 Sporskifter paa Nørre Sundby [i. e. Nørresundby] Station, mellem Horsens og Tvingstrup forekom i Nat 5 Sprængninger, mellem Hørning og Stilling en Sprængning i det sydgaaende Spor, mellem Løsning og Hedensted 2 Sprængninger i det sydgaaende og 1 i det nordgaaende Spor, paa Fredericia Station Sprængning i et Sporskifte, mellem Jerstal og Hovslund i Morges Sprængning under et Værnemagtstog, men Togkontoret oplyser, at ingen kom til Skade, og at der ikke opstod materiel Skade. Mellem Bregstrup [i. e. Bajstrup] og Faarhus forekom ligeledes Sprængning under et Værnemagtstog, hvorved 6 Personer saaredes og indbragtes paa Aabenraa Sygehus, mellem Regen [?] og Røddrup [?] skete i Aftes Sprængninger i begge Spor, mellem Ribe og Vidding [i. e. Hviding] 7 Sprængninger ved Mid-


633

natstid, og i Morges atter Sprængninger, mellem Silkeborg og Svejbæk skete sent i Aftes 9 Sprængninger, mellem Silkeborg og Funder 1 Sprængning, Troldhede Station fik i Nat sprængt et Sporskifte, og mellem Herning-Sunds blev der i Morges fundet ueksploderede Bomber.

"Hold-up" i Skræddernes Fagforeningsbygning. Ved 18-Tiden i Gaar trængte 5-6 bevæbnede Mænd ind i Skræddernes Fagforeningsbygning, Vendersgade 29, hvor Personalet blev holdt op. Kasserer Hans Nielsen i "Fagforeningen af Herrekonfektion af 1883" fik Besked om at udlevere Pengene. Da Kassereren imidlertid gjorde Ophævelser og satte Alarmsystemet i Gang, blev Røverne utaalmodige og affyrede et Skræmmeskud lige hen over Hovedet paa ham. Røverne kom herved i Besiddelse af den kontante Beholdning, ca. 1200 Kr. Samtidig foregik Røveri i "Konfektionssyerskernes Fagforening" i samme Bygning, hvor Udbyttet blev ca. 300 Kr.

Lille Razzia paa Raadhuset. Ved 11-Tiden i Formiddags kom 3 civile Danskere, tilhørende det tyske Sikkerhedspoliti, ind paa Raadhusforvalterens Kontor for at afhente en ung Dame, Frk. Birgitte Andersen, der er ansat her. Den unge Dame er imidlertid sygemeldt for Tiden, saa der kom ikke noget ud af Razziaen. Foruden de 3 Personer, som kom ind paa Kontoret, var der endnu to med til at holde Vagt udenfor.

Provinsen.

Kolding: Kreaturdamperen "Clara Clausen" af Kolding og Stykgodsdamperen "Carl Clausen" af Svendborg, begge tilhørende Rederiet C. Clausen, Svendborg, blev Torsdag Aften ved 19-Tiden begge ramt af Bombeeksplosioner. "Clara Clausen" fik Siden revet op, og der opstod en saa stor Lækage, at Skibet sank i Løbet af tre Minutter. "Carl Clausen" blev ramt i Agterskibet ved Skruen, og det var kun ved Hjælp af de vandtætte Skodder [i. e. Skotter] og Pumperne, det lykkedes at holde Damperen flydende. Ingen Mennesker kom til Skade, og der var ingen Kreaturer ombord i "Clara Clausen".

Aalborg: To kraftige Eksplosioner ødelagde Torsdag Aften Kedelanlæget i en stor Nybygning paa Aalborg Skibsværft. Kedlerne var fornylig blevet anbragt i Nybygningen, men der var givet Ordre til, at de skulde fjernes igen og sendes til Nakskov. Nybygningen, et af Hansaskibene, der bygges for tysk Regning, var paa 5000 Tons og den største, der endnu er blevet bygget paa Aalborg Værft. Fredag Middag har det tyske Politi arresteret ca. 100 Værftsarbejdere, der alle var beskæftiget paa Nybygningen. I store Udrykningsvogne blev de, ført til Højskolehotellet.


634

Aarhus: Bogholder Chr. Dahl, Høegh Guldbergsgade 103, blev i Gaar Eftermiddags beskudt af to Mænd. En af Kuglerne ramte ham i Panden, og i dødeligt saaret Tilstand indlagdes han paa Kommunehospitalet.

- Natten til Torsdag er der flere Steder i Byen blevet opklæbet hvide, trykte Plakater med Fredspropaganda paa tysk Sprog.

- Natten til i Gaar indtraf to Bombeeksplosioner i G. Jacobsens Forretning "Dansk Skrivemaskine-Tilbehør", Aarhusgade 62. Inventaret blev fuldstændigt ødelagt og Bygningen stærkt beskadiget. Der opstod Brand, som det dog hurtigt lykkedes Brandvæsenet at faa slukket.

Odense: Natten til Fredag eksploderede 7 Bomber i Mekaniker M. O. Hansens Automobilværksted, som for Tiden er udlejet til en anden Mekaniker. Ved Eksplosionerne blev 7-8 Lastbiler, som var indleveret til Reparation, ødelagt.

- Natten til Fredag blev Vagterne paa "Dansk Akkumulator- og Elektromotorfabrik", Østrigsgade 10-18, holdt op af 3 bevæbnede Mænd og tvunget til at gaa med omkring i Virksomheden. Under denne Rundgang blev nogle elektriske Omformere og en Maskine ødelagt med Hamre, og i Maskinhallen anbragtes 2 Bomber, der senere ødelagde en stor Slibemaskine og en halvautomatisk Drejebænk. Ved Eksplosionen knustes tillige Værkstedsreolerne, og Bygningen blev en Del molesteret. Ingen Mennesker kom til Skade.

Bogense: Smedemester I. M. Nielsens Værksted og Garage er blevet bombet, og 4 Biler derved ødelagt.

Rønne: Da Bornholmerbaaden "Østersøen", tilhørende "Dampskibsselskabet af 1866", Onsdag Aften skulde afgaa fra København, kom tysk Politi og Sommerfolk, ledsaget af en Kvinde, ombord og foretog Razzia, hvorved 7-8 Personer anholdtes. Da Baaden kom til Bornholm, foretog det tyske Politi fra Rønne paany en Razzia, men ved denne Undersøgelse blev intet fundet.

- Natten til Torsdag blev 2 Biler bombesprængt. De tilhørte Entreprenør Lindstrøm, Rønne, og en københavnsk Entreprenør, som begge arbejdede for Værnemagten.

Hjørring: Da en Lastbil med danske Arbejdere Onsdag Aften passerede en tysk Vagtpatrulje mellem Tværved og Bindslev, blev Vognen beskudt, fordi Chaufføren ikke standsede efter at være raabt an. To af Arbejderne, den 25-aarige Martin Petersen og den 35-aarige Svend Aage Thomsen, begge fra Tuen, blev saaret, Petersen af Skud i begge Laar, Thomsen af et Skud gennem den ene Arm.


635

Mandag den 12. Februar 1945.

Til Sandholm- og Høvelte-Lejrene er ankommet ca. 1000 tyske Kvinder og Børn fra de besatte tyske Omraader. De kom til Birkerød i Godsvogne, belagt med Halm, og blev saa installeret i Militær-Lejrene.

Jernbanesabotagen. I den forløbne Weekend er Jernbanesabotagen fortsat med uformindsket Styrke, men paa adskillige af de sabotageramte Strækninger er Trafikken genoptaget eller ventes retableret i Løbet af ganske kort Tid. Til Togkontoret er indgaaet Meldinger om nye Sprængninger paa følgende Strækninger: Mølvang-Gadbjerg, Langaa Station, hvor 5 Sporskifter er ødelagt, Stilling-Skanderborg, Fredericia Station, hvor der foruden Sprængning i det nordgaaende Spor ogsaa forekom Eksplosioner i to Godsvogne med Fisk til Tyskland, Odense Station, hvor Sporskiftet til Skinnelageret blev sprængt, Give-Farre, Tvis-Holstebro, hvorfra der meldes om 15 Sprængninger, Hjerm-Holstebro 19 Sprængninger, Holstebro-Bur 3 Sprængninger, Skjern Station Sprængning i 7 Sporskifter, Esbjerg-Tjæreborg Sprængninger under et Værnemagtstog, hvorved 1 Vogn afsporedes, Esbjerg-Guldager Sprængning under et Godstog, hvorved ogsaa afsporedes 1 Vogn, uden at nogen kom til Skade, Sig-Thistrup flere Sprængninger, Brabrand Station 1 Sprængning i højre Spor, Brabrand-Aarhus Sprængning i begge Spor, Jelling-Sørup en enkelt Sprængning, Herning-Studsgaard Sprængning under et Arbejdstog, uden at nogen kom til Skade. Endelig meddeles fra Brande, at to britiske Jagermaskiner skal have beskudt et Brunkulstog, der holdt paa Stationen ved Gejlbjerg Brunkulsleje. Hverken Lokomotivet eller Personalet blev ramt.

Episode paa Nørrebro. Lørdag Aften foretog Hipo-Folk en Razzia i NIOGT's Bygning, Griffenfeldtsgade 7, hvor en sluttet Forsamling holdt Fastelavnsfest. Af en eller anden Grund blev der aabnet Ild, dels inde i Bygningen og dels udenfor, hvorved 3 Mennesker blev saaret og 1 dræbt. Den dræbte var Jord- og Betonarbejder Robert Eriksen, Vigerslev Allé 13. Han kom tilfældigt forbi sammen med sin Hustru og 3 Børn. En af de saarede var Medhjælper Arne Guldbrandsen. De saarede blev efter Ordre fra Hipo-Folkene kørt til Lazarettet paa Nyelandsvej, hvorfra den ene, som havde Skudsaar i Hovedet, førtes til Militærhospitalet, den anden til Rigshospitalet, medens den tredie blev paa Lazarettet. - Lørdag Aften eksploderede en Bombe i Kafé "Luna" paa Hjørnet af Jagtvej og Aldersrogade. Der har tidligere været Uroligheder i Kaféen, som besøges meget af tyske Soldater. En halv Snes Minutter opstod Skyderi ved Nørrebros Runddel, formentlig i Forbindelse med Eksplosionen i Kaféen. Folk i Sporvogne, som i det samme passerede Stedet, maatte lægge sig ned af Frygt for at blive ramt.


636

Skudt gennem Entrédøren. I Lørdags ved 12,30-Tiden ringede nogle unge Mennesker paa hos Familien Palsbjørn, Frederiksborggade 48, 4. Sal. Da der ikke blev lukket op, skød de igennem Entrédøren, hvorved Lejlighedens Indehaver, Hr. Palsbjørn, blev ramt i Armen. Derefter flygtede de fremmede. Hr. Palsbjørn rekvirerede Ambulancen, som kørte ham til Nyelandsvejs Lazaret.

Drabet paa Mekaniker Elof Knud Jensen. Som meddelt i Morgenbladene er den 40-aarige Mekaniker Elof Knud Jensen, Nattergalevej 6, blevet dræbt ved et Attentat i "Grøndals Kro", Sallingvej 13. Han var i Besiddelse af tyske Legitimationspapirer.

Sabotagen hos Hans Lystrup. Efter den officielle Meddelelse om Sabotagen hos Hans Lystrup, Pileallé 5, skulde flere Mennesker være saarede og bragt til Hospitalet. Paa Frederiksberg Hospital har man imidlertid ingen saarede modtaget, og Brandvæsenets 4 Ambulancer, som opholdt sig paa Stedet, medens Skyderiet foregik, har heller ingen saarede ført bort, ligesom Ambulancernandskabet heller ikke har set nogen blive saaret. Der var heller ingen tyske Ambulancer til Stede, saa eventuelle saarede maa være ført bort i Udrykningsvognene. Ogsaa den opstaaede Skade bedømmes forskelligt. I den officielle Meddelelse siges, at Virksomheden er blevet helt ødelagt, medens Brandingeniøren ikke skønner, at Maskinanlægget er blevet overvældende beskadiget. Derimod er som nævnt Monteringshallens Tagkonstruktion, Skillevægge og lign. ganske sønderslaaet ved Eksplosionerne. Ogsaa nogle af Vinduerne i den nærliggende Frederiksberg Kirke knust. Glasskaden her var dog ikke større, end at Gudstjenesterne kunde gennemføres i Gaar.

Dødsfald i Tyskland. I Neuengamme er den 23-aarige Elektriker Orla Georg Lauge Olsen, den 27-aarige Hans Børge Nielsen, den 32-aarige Tarmmester Isak Isaksen, Aalborg, og den 39-aarige Fisker Henry Jensen Hede, Skive, afgaaet ved Døden. Desuden er Overgendarm Gustav Jørgensen, Sæd ved Tønder, og Overgendarm Jens Markussen, Kollund, døde i Tyskland.

Provinsen.

Aalborg: De i Anledning af Sabotagen paa en Nybygning ved Aalborg Skibsværft anholdte Værftsarbejdere er atter sat paa fri Fod.

Aarhus: Lørdag Aften blevet Medlem af det tyske Politi, Arthur Kryger, Blaamejsevej 26, fundet dræbt ved Skud paa Toilettet i Forlystelsesetablissementet "Casino". Der menes at foreligge Selvmord.

- To unge Mænd, Knud Hedemann Nielsen, Annagade 45, og Aage Robert Mortensen, Montanagade 15, blev Lørdag Aften beskudt af to Mænd i sorte Regnfrakker og begge ramt i Benene.


637

- Fredag Aften blev der udlagt Bomber i Egekvists Maskinfabrik, Gamle Vejlby ved Aarhus. Ved de paafølgende Eksplosioner blev Virksomheden stærkt beskadiget. Forøvrigt var Fabrikken ogsaa udsat for Sabotage i Efteraaret.

- Jysk Væddeløbsbanes Stalde er beslaglagt af Værnemagten. De ca. 50 Heste, som var opstaldet her, er overført til Gaarde i Nærheden af Aarhus.

Randers: Den 65-aarige tidl. Realskolebestyrer P. E. Wassmann, der var Tolk hos Tyskerne, blev Fredag Aften dræbt ved Skud gennem Hovedet, da han kom gaaende i Søndergade.

Esbjerg: Fredag Aften blev Grosserer Hans Christian Markus Lund saaret ved Skud i Underlivet. Den saarede, der er hjemmehørende Sct. Knudsgade 4 i Odense, blev indlagt paa Kommunehospitalet.

Vejle: I Fredags. holdt 6 Mand Arbejderne og Vagtmandskabet op paa Ustrup Baadebyggeri i Bredballe. Der blev udlagt Bomber i et mindre Fartøj, som senere ødelagdes ved Eksplosion og Brand.

Haderslev: Tyske Officerer har foretaget Undersøgelser af Hotellerne ved Kjelstrup Strand med Henblik paa en eventuel Placering af Flygtninge. Der er dog ogsaa Tale om Placering af Soldater. Endvidere har Medlemmer af det tyske Mindretal i Omegnen faaet Anmodning om at stille Lokaler til Disposition for Flygtninge.

Nørre Sundby: Motorsejleren "Ulla", der er hjemmehørende i Nørre Sundby [i. e. Nørresundby], er blevet beslaglagt i Rønne Havn, hvor den havde indtaget en Last Lervarer til Mariager. Kaptajnen og Besætningen er arresteret.

 

Tirsdag den 13. Februar 1945.

Søndag Aften ankom en Transport, bestaaende af ca. 1500 Tyskere, til København. Halvdelen blev ført videre til Nordsjælland, medens den anden Halvdel sendtes med Tog til Jylland.

Overlæge bortført. Tre daarligt klædte Mænd indfandt sig i Gaar Kl. ca. 14,30 i Overlæge Jes Jessens Konsultation paa Kongens Nytorv, holdt Klinikdamen op og afventede, at Overlægen skulde komme ud og kalde den næste Patient ind. Da Overlægen et Øjeblik senere viste sig i Døren, blev han truet med Revolver og troede straks, det drejede sig om et Røveri, hvorfor han trak Tegnebogen op af Lommen og vilde give den til de fremmede, men blev straks gjort bekendt med, at der ikke var tale om Røveri. Overlægen blev, belagt med Haandjern, ført ned i en ventende Bil, som saa forsvandt op gennem St. Kongensgade mod den ensrettede Kørsel.


638

Læge Ulf Hansen dr