Arrangementer

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2023

Generalforsamlingen finder sted i Vartovs Store Sal, Farvergade 27 H, tirsdag 14. februar kl. 19 med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

2. Beretning.

3. Regnskab for det senest afsluttede kalenderår (2022).

4. Indkomne forslag.

5. Valg af:

   a. Formand. – b. Fire bestyrelsesmedlemmer. – c. To bestyrelsessuppleanter. – d. To revisorer. –  

   e. En revisorsuppleant.

6. Fastsættelse af budget for det indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent for 2023.

7. Eventuelt.

Forslag, der tilsigter en generalforsamlingsbeslutning, må være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen (se adressen nederst).

 

ARRANGEMENTER

Københavnsegnens Grønne Områder

Foredrag ved professor Henrik Vejre, tirsdag den 14. februar 2023 i Vartovs Store Sal, Farvergade 27 H, Foredraget ligger umiddelbart efter Generalforsamlingen, der begynder kl. 19. – Ingen tilmelding nødvendig. 

I en svær kamp mod byudviklingsinteresser er det gennem 170 år lykkedes at tilvejebringe og forvalte betydelige grønne områder i Storkøbenhavn. Fælles for de grønne områder er, at de først er blevet til efter omhyggelig planlægning og beslutninger med aktiv involvering af myndigheder. Fra fæstningsringens parker og de store byparker i de indlemmede distrikter, over de store landskabsfredninger på Nordegnen til de kunstige landskaber på Vestegnen har planlægning spillet en central rolle. I perioder har kommunerne spillet en bærende rolle i skabelsen af grønne områder, men gennem det tyvende århundrede begyndte staten at involvere sig mere i takt med, at København voksede til. Argumentet for grønne områder har altid været befolkningens sundhed – men gennem tiden har andre behov øget interessen for at bevare og skabe grønne områder; landbrugsproduktion, kulturhistorie, biodiversitet og klimasikring. De grønne områder er generelt velbeskyttede og ofte ganske velfungerende. Men affæren på Amager Fælled viser, at arbejdet med at sikre befolkningen adgang til grønne områder ikke er slut – og i al fald ikke uden konflikter.

 

Et lyd- og lyttehistoriske blik på det moderne Københavns tilblivelse, ca. 1850-1910

Foredrag ved museumsinspektør ved Københavns Museum Jakob Ingemann Parby, onsdag 8. marts, kl. 19, i Vartovs Store Sal, Farvergade 27 H. – Ingen tilmelding nødvendig.

Foredraget udspringer af det Velux-støttede forskningsprojekt Lyden af Hovedstaden og forfatterens arbejde med en monografi om 1800-tallets København i lydhistorisk perspektiv. Foredraget giver en introduktion til det lyd- og sansehistoriske forskningsfelt og udfolder derefter i lyd, billeder og tekst, hvordan industrialiseringen og byudviklingen ændrede byens lyduniverser og omdefinerede det københavnske byrum. Vi hører også om forandringer i oplevelsen af støj og strategier for dens inddæmning, om nye lyttepraksisser og en øget opmærksomhed på de sundhedsskadelige virkninger af lyd og larm. Larm og lydlige fænomener indgik desuden som en central komponent i portrætteringen af byen storstadsambitioner og fremstillinger af bylivet i såvel litteraturen, journalistikken og musikken fra perioden.

 

Kinafarerne - kulturmøder og netværk mellem Kina og Danmark-Norge i 1700-tallet

Foredrag ved museumsinspektør ved M/S Museet for Søfart, Benjamin Asmussen, tirsdag den 11. april, kl. 19 i Det Færøske Hus, Vesterbrogade 17 A. – Ingen tilmelding nødvendig.

I 1700-tallet begyndte i København en indbringende handel med Kina, drevet af danmarkshistoriens måske største og rigeste firma, det Danske Asiatiske Kompagni, der eksisterede fra 1732 til 1844.

Gigantiske summer blev tjent, personlige kontakter blev etableret samtidig med at handelen skabte velstand både i København, i Danmark, i Helstaten, i Østersøregionen og i Kina. 

 I dag er dette erhvervseventyr stort set glemt, men museumsinspektør Benjamin Asmussen fortæller i dette foredrag om Asiatisk Kompagni - det succesrige firma, der stod for handlen, om den lange rejse til Kina, der varede mindst halvandet år, og især om de mennesker, der stod bag det hele. Mødet på tværs af kontinenterne satte sig spor på begge sider, og i foredraget følger vi dem på tværs af tiden.

 

Kvinder på kanten

Foredrag ved etnolog Inger Wiene, tirsdag 16. maj, kl. 19 i Det Færøske Hus, Vesterbrogade 17 A. – Ingen tilmelding nødvendig.

Foredraget bygger på en gennemgang af retssager fra 17- og 1800-tallet, hvori kvinder indgår som part. Heri oprulles gennem vidneafhøringer hele utrolige skæbner, og man får derigennem et billede af kvinders vilkår og handlemuligheder, og det vises, hvorledes det var nødvendigt at bryde lovens grænser for at overleve. Her er bl.a. historier om kvinder, der er løsgængere, føder i dølgsmål, tigger, begår tyverier, forfalsker skudsmålsbøger, begår horeri og meget mere. Men det er også historien om, at når det først er gået galt, er det svært eller umuligt at komme tilbage til samfundet – ud af tugthuset og stigmatiseringen. De rammer, som den gældende moral og lovbestemmelser sætter for kvindernes liv, bliver tydelige og spejler samfundsstrukturen i sig selv.

ADVISERING: LOKALHISTORISK UDSTILLING I RÅDHUSHALLEN

Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver i København afholder en udstilling i Rådhushallen i dagene 20.-22. marts under titlen ” Brug dit lokalhistoriske arkiv - her finder du bydelens historie i billeder, lyd og tekst”. I 60 plancher præsenteres historier fra de 10 bydele. Åbningstiden er kl. 11-16.

KONTINGENTOPKRÆVNINGEN for 2023

Kontingentet for 2023 fastsættes på Generalforsamlingen den 14. februar. Umiddelbart derefter udsendes opkrævningen pr. mail eller postalt, hvis du ikke har oplyst din mailadresse. Vi håber naturligvis på, at alle vil gentegne medlemskabet, og siger velkommen til de mange nye, der har meldt sig i løbet af de sidste måneder af 2022.

 

 

Foredrag ved professor Peter Thule Kristensen og mag.art. Mette Lund Jørgensen, mandag den 25. april i Vartovs Store Sal, Farvergade 27 H, kl. 19. – Ingen tilmelding.

I foråret 2019 udkom bogen Klein på Arkitektens Forlag. Centralt heri står den historicistiske arkitekt Vilhelm Kleins tre manuskripter om arkitekturens historie og om samtidens danske arkitekter: Bindesbøll, Meldahl, Herholdt, Nyrop, Plesner, Hack Kampmann m.fl. Det handler foredraget også om, men desuden vil foredragsholderne beskrive Klein som arkitekt, forfatter, æstetiker og kunstindustriel foregangsmand, og via hans værker sætte historicismen ind i et nutidigt perspektiv. I København kendes Vilhelm Klein bl.a. for udvidelsen af Lægeforeningens Boliger, Sparekassen for København og Omegn, Industribygningen, Balders Hospital, Karens Minde samt Tegneskolen for Kvinder samt en del etageejendomme rundt om i byen.