Uncategorised

 

Selskabet for Københavns Historie

 

- foredrag, byvandringer, besøg i historiske bygninger, ledet af forskere, der virkelig ved noget om emnerne, artikler om København, som det var engang.

Med udgangspunkt i dagens København laves arrangementer, der sætter byen og det, der sker i den, i perspektiv. Desuden bliver medlemmerne informeret om den nyeste forskning i byens historie.

 

 

  • 1: Navn

Selskabets navn er "Selskabet for Københavns Historie".

  • 2: Formål

Selskabets formål er ved afholdelse af foredrag, ekskursioner til historiske eller kunstnerisk værdifulde steder, udgivelse af skrifter m.v. at vække og vedligeholde interessen for Københavns historie og topografi og bevarelsen af dens historiske arv.

  • 3: Generalforsamling

Selskabets højeste myndighed er generalforsamlingen. Den indkaldes med mindst 21 dages skriftligt varsel. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 31. marts med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab for det senest afsluttede kalenderår

4. Indkomne forslag

5. Valg af:

   a. Formand, jf. § 4.

   b. Fire bestyrelsesmedlemmer, jf. § 4.

   c. To bestyrelsessuppleanter.

   d. To revisorer.

   e. En revisorsuppleant.

6. Fastsættelse af budget for det indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent.

7. Eventuelt

Forslag, der tilsigter en generalforsamlingsbeslutning, må være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det fornødent, og skal indkaldes, når to bestyrelsesmedlemmer eller 50 medlemmer fremsætter skriftligt krav herom.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, idet der dog gælder særlige regler for forslag om lovændringer og opløsning af selskabet, jf. § 6 og § 7

  • 4: Bestyrelse

Selskabet ledes af en formand og en bestyrelse på otte medlemmer. Valgperioden er 2 år, således at formanden og den ene halvdel af bestyrelsen vælges på et års ordinære generalforsamling, den anden halvdel af bestyrelsen på det følgende års generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hver generalforsamling.

  • 5: Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen med virkning for det indeværende år.

  • 6: Formand og kasserer tegner Selskabet i forhold til pengeinstitutter m.v.

        7: Vedtægtsændringer

Forslag til ændringer i selskabets vedtægter skal fremgå af dagsordenen for en generalforsamling, hvorpå de agtes behandlet. Til vedtagelse af sådanne forslag kræves, at 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for det. Såfremt der på generalforsamlingen er flertal for forslaget, men der er færre end 2/3 af samtlige medlemmer til stede, skal det inden 4 måneder forelægges for en ekstraordinær generalforsamling, hvis beslutning herefter træffes med almindelig stemmeflerhed.

  • 8: Opløsning

Forslag til opløsning af selskabet skal behandles på to til dette formål indkaldte generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Til vedtagelse af forslaget kræves, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for det. I tilfælde af selskabets opløsning overgår dets arkiv til København Stadsarkiv. Den generalforsamling, der beslutter Selskabets opløsning, fastsætter selv, hvortil Selskabets midler skal henføres.

Kontakt

Selskabets bestyrelse kan kontaktes på denne adresse eller ved brug af nedenstående kontaktformular. Ønsker du at melde dig ind i selskabet, bedes du benytte indmeldingsformularen.

Bjørn Westerbeek Dahl

Løberen 3

2990 Nivå

 

 

 

Skrivevejledning

Vejledning til forfattere af artikler til Historiske meddelelser om København

Overordnede retningslinjer for levering af manuskripter 

Manuskriptet

Manuskripter kan sendes hele året til redaktionen. Se adressen i seneste årbog eller på www.kobenhavnshistorie.dk. Et manuskript bør ikke uden forudgående aftale overstige 25 sider à ca. 2.600 enheder.

Gældende retskrivning følges nøje. Principielt skrives alle ord fuldt ud. Undtagelser er dog: bl.a., osv. og f.eks., ligesom forkortelser introduceret i hovedteksten/standardforkortelser kan bruges i noterne. Specielle fagudtryk bør undgås, men er de nødvendige, forklares de i teksten første gang, de optræder.

Særlige ord kan skrives med stort efter aftale med redaktionen – eksempler er Enevælden og Reformationen. Ved talstørrelser over 1.000 sættes punktum som vist her, dog naturligvis ikke ved årstal. Udeladelser markeres med ... (tre punktummer).

Teksten

Teksten afleveres som Microsoft Word fil (version 97-2003) med 12 punkt skrift og med enkel linieafstand. Orddelinger og anvendelse af specielle koder og lignende må absolut ikke forekomme. Der skal således ikke foretages indrykning, men skrives ren tekst. Forsøg med andre ord ikke at efterligne det layout, årbogen anvender.

Citater, titler mm.

Citater skrives med almindelige typer (ikke kursiv) og anføres i ”citationstegn”. Titler på bøger og tidsskrifter, både i selve artiklen og i noteapparatet, skrives med kursiv og uden anvendelse af citationstegn. Enkelte ord, der ønskes fremhævet, kan skrives med kursiv. Anvend aldrig understregninger eller fed skrift.

Noter

Noter skrives som slutnoter med anvendelse af arabertal (1, 2, 3 …) efter punktummet. Noterne skal være overskuelige, og henvisninger til litteratur og arkivalier skal være så fyldestgørende og utvetydige, at læseren uden besvær kan finde disse. Noter skrives i 11 punkt skrift med enkel linieafstand.

”S.” eller ”side” benyttes ikke i noter. Henvises til en tavle eller en figur, benyttes bogens betegnelser, f. eks. tab., fig. eller lignende. Citater over flere sider angives ved første og sidste side, ikke med ff.

Følgende standarder bør følges i noterne 

1) Monografier

Sofus Elvius: Danske patriciske Slægter, 1891, 13-22.

2) Artikler

Henrik Horstbøll: Læsning til salighed, oplysning og velfærd. Om Pontoppidan, pietisme og lærebøger i Danmark og Norge i 17- og 1800-tallet, i Fortid og Nutid, 2003:2, 100-103. Bemærkning: Årgangsbetegnelser anføres som det fremgår af publikationen.

3) Henvisning til arkivalier

Henvisning til arkivalier medtager arkiv- og pakkenummer: Rigsarkivet. 570. Krigskollegiet. Pakke 18. Indkomne breve 1661, J. de la Haye, 23.4.1661.

Citeres samme kilde flere forskellige steder i teksten, gengives noten i fuldt omfang hver gang. Henvises til samme kilde i flere af hinanden følgende noter, foretages en opsamling.

Indledningsmanchet

Artikler indledes med en manchet på 4-8 linjer, hvor temaet, formålet og hovedresultaterne præsenteres. Manchetten skrives i kursiv.

Artikler og småstykker afsluttes med en kort præsentation (8-10 linjer) af forfatteren med navn, fødselsår, stilling og evt. ansættelsessted, relevante publikationer, post- eller kontaktadresse og email-adresse.

Illustrationer

Artiklerne bør forsynes med illustrationer, der kan uddybe og supplere teksten. Forfatteren skal aftale med redaktionen om refusion af udgifter til illustrationer, før disse bestilles hos leverandøren. I modsat fald forpligter dette ikke redaktionen til at udligne beløbet. Illustrationer afleveres elektronisk som billedfiler i jpg- eller tif-format i en opløselighed på 300 dpi eller derover. Indsæt ikke illustrationerne i manuskriptet, men angiv med en henvisning i teksten tydeligt hvor de skal anbringes. Dette gøres ved i teksten at skrive [Ill. 1], [Ill. 2] osv., hvor det skal ske.

Senest sammen med illustrationerne afleveres billedtekster i en wordfil. Teksterne bør referere til de numre, der er brugt tidligere [Ill. 1], [Ill. 2] osv., men selve billedteksterne bør ikke nummereres. Billedteksterne bør være fyldige.

Bearbejdning og korrektur

Alle artikler bliver læst og kommenteret af mindst to personer – eventuelt uden for redaktionens snævre kreds. Redaktionen forbeholder sig ret til at foreslå ændringer i manuskriptet. Når manuskriptet er endelig godkendt og sendt til trykkeriet, modtager forfatteren en førstekorrektur. Her har forfatteren mulighed for at ændre meningsforstyrrende fejl, men større ændringer af tekst eller noter kan ikke påregnes at blive fulgt af redaktionen. Desuden modtager forfatteren en andenkorrektur, hvor kun direkte fejl vil kunne rettes.

Honorar

Forfattere af artikler modtager ti frieksemplarer af den pågældende årgang. Forfattere af småstykker får fem frieksemplarer. Desuden modtager forfatterne et særtryk af deres artikel i form af en pdf-fil.


Udarbejdet af Ad-hoc-gruppen Barbara Zalewski, Birgitte Bøggild Johannsen, Nils Kr. Zeeberg og Bjørn Westerbeek Dahl 23. oktober 2010 med senere tilføjelser ved Bjørn Westerbeek Dahl og Anne-Lise Walsted 23.1.2012.

I daglig tale blot Selskabet.

Her kan du gå på opdagelse i forskelligt vedrørende Selskabet og dets bestyrelse.

Privatlivspolitik

Brug af www.kobenhavnshistorie.dk foregår helt anonymt. Der bliver ikke lagt cookies på din maskine og vi registrerer ikke data som kan identificere dig med mindre du selv oplyser dem i forbindelse med indmelding i selskabet.

Selskabet for Københavns Historie videregiver ikke personlige oplysninger du giver os i forbindelse med dit medlemsskab.

På kobenhavnshistorie.dk maskerer vi emailadresser på forskellig måde med henblik på at afværge spam. Skal du i forbindelse med samarbejde med Selskabet for Københavns Historie have din e-post adresse præsenteret på vores hjemmeside, bliver den således maskeret for at forebygge spam i din postkasse.

Kolofon

 

Første udgave af Kobenhavnshistorie.dk er udgivet den 23. august 2005.

Design - grafik, html, css, metatags m.m.: Glenn Williams

Projektledelse og tekster: Bi Skaarup og Selskabets bestyrelse

Webmaster: Jan Möllerström

 

Anden udgave af kobenhavnshistorie.dk er udgivet foråret 2018

Støttegruppe: Selskabets bestyrelse

Design og kodning: Jan Möllerström

Teknik: Joomla CMS

MEDLEMSTAL OG kontingent for 2023

Efter kontingentindbetalingerne i 2022 kunne bestyrelsen konstatere et vist fald i medlemstallet, der ved årsskriftet 2022/23 lå på ca. 460.

 Vi vil derfor appellere til alle vores medlemmer om at tænke på, om der i bekendtskabskredsen skulle være potentielt nye medlemmer og opfordre dem til at melde sig ind i Selskabet.

Årets kontingentbetaling vil blive udsendt primo marts med betalingsfrist 1. april. Vi vil opfordre alle til at indbetale kontingentet rettidigt, da det indebærer et urimeligt ekstraarbejde med udsendelse af erindringsbreve og rykkere.