Matrikel

 


 

Forfatter: Bjørn Westerbeek Dahl
Titel: Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008
Udgivet: Kbh., www.kobenhavnshistorie.dk, 2010
Del: Indledning og indholdsoversigt
Note:  

 

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008

Matrikeloversigt:

Christianshavns Kvarter
Frimands Kvarter
Klædebo Kvarter
Købmager Kvarter
Nørre Kvarter
Rosenborg Kvarter
Sankt Annæ Vester Kvarter
Sankt Annæ Øster Kvarter
Snarens Kvarter
Strand Kvarter
Vester Kvarter
Øster Kvarter
Østervold Kvarter


Kortfattet indledning

København har fra gammel tid været inddelt i kvarterer (undertiden også kaldet ejerlav), og hver grund i kvarteret har et entydigt matrikelnummer, der identificer grunden i forhold til andre i kvarteret.

Matrikelnumrene blev indført i 1689, men de blev ændret i 1756 og igen i 1806. Matrikelnumre må ikke forveksles med de gade- (undertiden kaldet husnumre), der blev først indført i 1859. Indtil da brugtes matrikelnummeret, som man i dag bruger gadenummeret.

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 er opstillet efter grundenes nuværende matrikelnumre og de ”afdøde” numre, der har været i brug siden 1806. Her ses de matrikelnumre og adresser, grunden har haft gennem tiden, dens ejere i fire udvalgte år og den nuværende bygnings opførelsesår (så vidt det har kunnet opspores i tilgængelige kilder).

Søgning
Søgning foregår ved at tilføje et søgefelt i browserens menulinie ved at klikke på "ctrl+f". Heri kan man søge på textstrenge overalt i det åbne vindue. Ved at søge på "alle matrikler" kan du søge overalt i det pågældende kvarter.
Har du et matrikelnummer, der er benyttet i tidsrummet 1689-1756 eller mellem 1756-1806, kan det anbefales at søge på henholdsvis "1689" eller "1756" efterfulgt af matrikelnummeret adskllt med et enkelt mellemrum. Så ledes du direkte til den pågældende beskrivelse.

 

Udvidet indledning

Matrikelnumrene fra 1806 er principielt de samme, der benyttes i vore dage, men der er som følge af byudviklingen naturligvis sket mange matrikulære ændringer siden da: Grunde er blevet sammenlagt eller delt eller er helt udgået (hvis arealet er udlagt til offentlig vej). Samtidigt er nye, tidligere ubebyggede og umatrikulerede arealer blevet inddraget i matriklen.

Matrikelnumrene blev oprindeligt indført for at lette administrationen af skatteopkrævningen, men fra midten af 1700-årene blev matrikelnumrene også brugt i skøde- og panteprotokoller og hvor man i administrationen i øvrigt havde brug for en entydig identifikation af en grund.
 Numrene blev også brugt som lokalisering af, hvor folk boede. Numrene optræder således i folketællinger, i Københavns Vejviser og folk imellem som vore dages gadenumre. Fra 1771 blev dette officielt.

I vore dage er matrikelnumrene faldet tilbage til en ren administrativ brug: I 1859 indførtes gade- (eller mindre korrekt: husnumre), som vi kender dem i dag, og de færreste vil annoncere eller offentliggøre matrikelnummeret som deres adresse.
 Foruden matrikelnummeret fik de enkelte grunde i 1859 et eller flere husnumre med udgangspunkt i antallet af opgange i den enkelte ejendom. Dette system er principielt uændret i vore dage, men mange husnumre er blevet ændret siden da, og endnu flere er udgået, fordi ejendommen er blevet revet ned eller sammenlagt med andre.
 I tilknytning til jævnførelsesregistrene for matrikelnumrene indeholder oversigterne her også samtlige husnumre, der har været benyttet i perioden fra 1859 til medio 2008.

Ved disse jævnførelsesregistre er det 1) formålet at identificere og lokalisere ethvert matrikelnummer, der er brugt i København inden for voldene, fra 1689 til medio 2008, samt 2) identificere og lokalisere ethvert husnummer, der er blevet anvendt siden 1859.

Der blev ikke udarbejdet kort i forbindelse med matrikuleringerne i 1689, i 1756 eller i 1806, men man kan aflæse den matrikulære situation på flere senere kortarbejder:

Kort over 1689-matriklen
1689-matriklen kan findes i de af H. U. Ramsing rekonstruerede matrikelkort i hans: Københavns Historie og Topografi i Middelalderen, bind 3, 1940, efter side 243 eller i hans: Københavnske Ejendomme 1-9, 1943-1996.
 Disse rekonstruktioner omfatter dog ikke Christianshavn eller Sankt Annæ Kvarter. En rekonstruktion over matriklen 1689 kan dog findes i: Historiske Huse på Christianshavn. 1993, s. 312-313. – Sankt Annæ Kvarter findes bedst rekonstrueret på en plan over matriklen 1689 udført af Stadskonduktøren i 1955 (på læsesalen i Københavns Stadsarkiv).

Kort over 1756-matriklen
I 1757 udfærdigede Christian Gedde sine kvarterkort over København, der omfatter hele byen inden for voldene, og hvorpå han har markeret alle matrikelnumrene. Kortene blev publiceret i 1940 i forbindelse med Stadskonduktørembedets 250-års jubilæum og er i 2009 blevet gengivet på Bergiafondens foranledning.

Kort over 1806-matriklen
Stadskonduktørembedet har i 1940’erne udarbejdet en rekonstruktion af den matrikulære tilstand i 1806. Den findes på læsesalen i Københavns Stadsarkiv. I Severin Sterms kort over de københavnske kvarterer fra 1840-41 og Thor Branths kort over byen fra 1853 kan man følge udviklingen.

Stadskonduktørens matrikelkort 1900-2001 kan ses i Københavns Stadsarkivs databaser.
 
Kort over 2008-tilstanden
En aktuel tilstand kan aflæses af Stadskonduktørembedets ”Kortbog 1:4000 København, Frederiksberg”, der er kommet i 4 udgaver siden 1989. Seneste udgave er fra 2006.

Flere af disse kortværker kan ses på internettet (foretag en googlesøgning).


Forklaring til de anvendte begreber i jævnførelsesregistret

Geografisk omfang
Med voldene som afgrænsning er de dele af Christianshavns Kvarter, der ligger på Refshaleøen og ved Margretheholm m.v. udeladt, hvorimod de ”indenbys” dele af Østervold Kvarter er taget med.
 Tømmerpladserne på Vesterbro, der efter 1755 hørte til Vester Kvarter, er taget med, så længe arealerne hørte til det indenbys kvarter.

Ordning af materialet
Jævnførelsesregistrene er fremlagt som textfiler opdelt i kvarterer og lagt i den nummerfølge for de enkelte matrikler, som er blevet anvendt efter 1806. 
 Oplysninger om forholdene før 1806, altså i de to ældre matrikler, skal søges i indførslen for 1806-nummeret. Se afsnittet søgning nedenfor.

Matrikelnummeret
Matrikelnummeret fremtræder som det er benyttet i perioden mellem 1806 og 2008
 Et korssymbol (†) markerer, at matriklen ikke existerer mere, og oplysninger om den aktuelle beliggenhed skal søges under et andet matrikelnummer.
 I nogle tilfælde har man i nyere tid forkortet et langt matrikelnummer, der er opstået som sammenlægning af to eller flere matrikler, således at der siden 1806 har været to identiske numre. I sådanne tilfælde vil det nye nummer være efterfulgt af en markering heraf ”(nyt nummer)” for at adskille disse to principielt forskellige numre.

Husets navn
Har huset et navn eller en markant offentlig funktion er dette angivet efter matrikelnummeret. Dette omfatter alene existerende bygninger. Da materialet til oplysning om navnet på en ejendom er meget forskelligartet, vil der være mange bygninger, hvis navn ikke er kommet med i oversigten. Dette bedes venligt indberettet på kontaktformularen på Selskabets hjemmeside. På forhånd tak.

Afsnittet ”Matrikel”
Som basis for jævnførelsesregistrene mellem matriklerne i 1689, 1756 og 1806 er anvendt de originale grundtaxtmatrikler i Rigsarkivet og Stadsarkivet. Heri findes for 1756 og 1806 en angivelse af det gamle nummer i forhold til det nye. 
 I mindre omfang har de existerende jævnførelseslister over de københavnske matrikelnumre kunnet benyttes: De bygger på Poul Bredo Grandjeans ganske fortjenstfulde, men desværre noget unøjagtige, lister i ”Kjøbenhavns Huse og Indvaanere efter Branden 1728” fra 1906, der uden revisioner blev overtaget af H. U. Ramsing i dennes ”Københavnske Ejendomme 1-9, 1943-1996. For P. B. Grandjeans lister gælder det imidlertid, at de ikke viser den matrikulære situation efter 1806.

Frem til ca. 1780 benyttede man de samme numre på de enkelte grunde, uanset om grunden var blevet delt eller lagt sammen med en anden grund. Først da optrådte en litrering af de enkelte dele af en oprindeligt hel grund. Blev grundene derimod lagt sammen, blev den samlede grund betegnet  med begge numre.
 I begge tilfælde fremtræder dateringen af disse forhold uklart i matriklen, og det er årsagen til, at der før 1806 ikke er foretaget nogen angivelse af, hvornår disse grunde er blevet hhv. lagt sammen eller delt.
 
Først efter 1806 blev delinger og sammenlægninger af grunde markeret konsekvent i matriklen: Delinger blev oftest angivet ved litreringer, knyttet til det oprindelige nummer, som f. ex. 79 A og 79 B.

Ved sammenlægninger bibeholdt man oftest de gamle numre, der blev kombineret med et ”&”-tegn.  Blev flere ældre matrikelnumre sammenlagt til en større grundenhed, kunne matrikelnummeret dog blive en lang sammenstilling af de ældre numre (f. ex. 22, 23, 24, 25 & 26), men det ses også, at grunden blot overtog et af de ældre numre – eller fik et helt nyt.  Valgte man at bruge et nyt nummer, tog man altid det laveste hele nummer i det pågældende kvarters nummerfølge, der ikke var - eller havde været - benyttet i matriklen.

På Chr. Geddes kvarterkort fra 1757 optræder i Frederiksstaden i Sankt Annæ Øster Kvarter samt på Tømmerpladserne uden for Vesterport i Vester Kvarter nogle numre, der til forvexling ligner matrikelnumre efter 1756-nummereringen, som Gedde ellers anfører.  På alle kvarterkort har han desuden med en fortløbende bogstav-litrering angivet grundarealer, der var blevet delt siden færdigredigeringen af matriklen. Disse litreringer svarer ikke til de litreringer, der senere blev benyttet i matriklen til at betegne de enkelte dele af en opdelt grund.  For at lette brugen af Geddes kvarterkort sammen med jævnførelsesregistrene er disse numre og litreringer anført i hver indførsel.

Afsnittet ”Ejere”
På basis af de originale matrikler er anført ejerne i 1689, 1756 og 1806, og disse navne er suppleret af en liste over ejere i 2008 efter oplysninger indsamlet fra marts til juni 2008 på www.ois.dk.
 Ejernavnene er gengivet direkte fra matriklerne, og de er ikke yderligere verificeret i forhold til andre kilder.

Afsnittet ”Matrikulære husnumre”
Fra begyndelsen og midten af 1700-tallet til 1859 blev matrikelnumret brugt i kombination med gadenavnet som en lokalisering af en grund. Også her er der fortaget en afskrift af de tre originale grundtaxtmatrikler, der alle indeholder en angivelse af gadenavnet.
 Bemærk i øvrigt, at gadenavnene som det fremgår af den trykte udgave af 1689-matriklen (i Kjøbenhavns Diplomatarium, bind 3, 1877, s. 661-757), kun er matriklens hovedoverskrifter og at udgaven ikke medtager den kolonne i matriklen, der specificerer grundens beliggenhed i forhold til gaden (eller gaderne).
 Matrikelnumrene blev tildelt grundene i en rækkefølge, der afspejler, at man ved udarbejdelsen gik gade op og gade ned. Hjørnegrunde ligger i sagens natur ud til to gader, men blev kun nummereret én gang og hører således primært til den ene af disse to gader. Dette er markeret med en stjerne (*).

Til bestemmelse af beliggenheden af nye matrikler, der opstod efter 1806, er benyttet Københavns Vejviser (senere Kraks Vejviser); J. T. Thomsen: Alphabetisk Register over alle de i Kiøbenhavn og paa Christianshavn værende Gader, Stræder, Torve og Pladser med deres Henhørende matriculerede Bygningers Nummer, 1831; Severin Sterms kort over byens kvarterer fra 1840-41; Thor Branths matrikelkort over byen fra 1853 samt oplysninger i Stadskonduktørens Matrikelregistre og Målebrevsprotokoller. 

Afsnittet ”Husnumre”
Oversigten anfører gadenummeret i 1859, ændringer siden da og for existerende grundarealer gadenummeret i 2008.
 
Gadenumrene blev introduceret i en konverteringstabel med titlen ”Fortegnelse over Kjøbenhavns Matricul-Nummere og Gade-Nummere. Efter Stadscondukteuren, Captain Kracks Meddelelse”, 1860, og optræder i de få år tidligere anlagte Matrikelregistre i Stadskonduktørembedet.

Matrikelregistrene indeholder som regel altid en angivelse af, om et gadenummer er blevet ændret, men desværre kun yderst sjældent, hvornår dette er sket.
 I de fleste tilfælde er ændringerne foretaget i forbindelse med delinger eller sammenlægninger af grunden, og specielt de år, hvori dette er sket, er blevet undersøgt nærmere i Vejviseren. I en del tilfælde har det ikke kunne angives, hvornår et gadenummer er blevet erstattet af en andet.
 Til en supplerende datering har Kraks Vejviser måttet konsulteres med den usikkerhed, der ligger i, at denne årlige udgivelse ikke angiver den præcise dato, hvornår en ændring er trådt i kraft. Ændringer i en årgang er dogmatisk dateret til at være sket i det foregående år.

Gadenummeret er kun en del af adressen, gadenavnet en anden: I de tilfælde, hvor en gade har skiftet navn, er dette anført – og i de fleste tilfælde med udgangspunkt i en præcis datering. Enkelte gadenavne, således sammenlægninger af flere gader med samme efterled med betegnelsen”Store” og ”Lille” har det ikke været muligt at datere nøjagtigt, og her er brugt Kraks Vejviser som dateringsgrundlag.

Afsnittet ”Opførelsesår”
For de matrikler, der er bebygget i 2008, er anført årstal og bygmester eller arkitekt på hovedhuset ud mod gaden.
 Hertil er udelukkende anvendt oplysninger fra den trykte litteratur, først og fremmest ”Historiske Huse i det gamle København” udgivet af Nationalmuseet i 1972, suppleret med oplysninger fra Københavns Kommunes Byggeattester (i Københavns Stadsarkiv) og fra registreringen af fredede og bevaringsværdige huse i Kulturarvstyrelsen (www.kuas.dk) m. fl. steder.

Kolofon

Indhold
Jævnførelsesregister over de københavnske matrikuleringer i 1689, 1756, 1808 er udarbejdet af Bjørn Westerbeek Dahl. Afsluttet i oktober 2009.

Programmering
Jan Möllerström

Webdesign og tekstilrettelæggelse
Ellen Knudsen

Financiering
Projektet er støttet af Bergiafonden

Offentliggørelse
Jævnførelsesregistret er tilgængelig fra 11. februar 2010 under e-bøger på adressen: http://kobenhavnshistorie.dk/bog/matrikel/index.html

Copyright
Bergiafonden

Efterskrift

Arbejdet med registrene har været omfattende og vanskeligt. En stor tak skal lyde til Stadskonduktørembedet i Københavns Kommune for stor hjælpsomhed og ikke mindst for muligheden af at bruge embedets righoldige arkiv i såvel fysisk som elektronisk form.

Arbejdet havde dog ikke kunnet gennemføres uden støtte fra Bergiafonden, der med stor tålmodighed og entusiasme har støttet projektet.

Et arbejde af denne karakter kan ikke gennemføres uden at indeholde fejl eller unøjagtigheder. For sådanne svarer jeg naturligvis helt og holdent selv, og jeg vil derfor bede alle om at kontakte mig med henblik på en udredning af forholdet (kontaktadressen på www.kobenhavnshistorie.dk).


Bjørn Westerbeek Dahl, oktober 2009


Tilbage til toppen

 


 

Forfatter: Bjørn Westerbeek Dahl
Titel: Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008
Udgivet: Kbh., www.kobenhavnshistorie.dk, 2010
Del: Vester Kvarter
Note:  

 

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008

Indledning

Christianshavns Kvarter
Frimands Kvarter
Klædebo Kvarter
Købmager Kvarter
Nørre Kvarter
Rosenborg Kvarter
Sankt Annæ Vester Kvarter
Sankt Annæ Øster Kvarter
Snarens Kvarter
Strand Kvarter
Vester Kvarter
Øster Kvarter
Østervold Kvarter


Vester Kvarter

Matr.nr. 1 - Domhuset

Matrikel
1689 100, 1689 101, 1689 102, 1689 103, 1689 104, 1689 105, 1689 106, 1689 114 og 1689 212
1756 120 (1689/100), 1756 121 (1689/101 og 16891/102), 1756 122 (1689/103), 1756 123 (1689/104), 1756 124 (1689/105, del af), 1756 125 (1689/105, del af), 1756 126 (1689/105, del af, 1756 127 (1689/105, del af), 1756 128 (1689/105, del af), 1756 131 (1689/106 og 1689/105, del af 105) og 1756 138 (1689/114 og 1689 212)
1806 1
2008 1

Ejere
1689 100: Erik Schlichtkrull, bager. – 101: Johan Schlichtkrull, skomager. – 102: Niels Christoffersen. – 103: Kurt Lyder, hattemager. – 104: Christoffer Jonsen, brændevinsbrænder. – 105: Afdøde Peder Hansen Resens 3 våninger og stadens 6 våninger, der beboes af byens betjente. – 106: Stadens arresthus. - 114: Kongen tilhørende. – 212: Johanna, enke efter tømmermand Oluf Arvedsen
1756 120: Andreas Børresen. – 121: Jacob Jensen, brændevinsbrænder. – 122: Peder Jensen Gunst, tømmersvend. – 123: Christen Christensen. – 124: Svend Nielsen. – 125: Ole Lassen, vedfoged. – 126: Hans Svendsen, rebslager. – 127: Knud Michelsen Hammer Jernt (!?). – 128: Maren, enke efter Christen Simonsen. – 131: Fog, justitsråd. – 138: Det kongelige Vajsenhus
1806 Kommissionen for Råd- og Domhuset
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Katteundet 100-105. – Kattesundet 106/Slutterigade 106* - Nytorv 114. – Store Sankt Clementstræde 212
1756 Kattesundet 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 og 128. – Slutterigade 131. – Nytorv 138/Stuttergade 138*, Frederiksberggade 138*
1806 Nytorv 1/Kattesundet 1*/Slutterigade 1*, Frederiksberggade 1*

Husnumre
1859 Frederiksberggade 7, Kattesundet 13/Nytorv 25
2008 Frederiksberggade 7, Kattesundet 13/Nytorv 23-27

Opførelsesår
Hovedbygningen: 1805-15 af C. F. Hansen for Københavns Kommune og Staten. – Tilbygning til arresthuset: 1880 af arkitekt Ludvig Fenger (Weilbach)

Matr.nr. 2

Matrikel
1689 115
1756 139
1806 2
2008 2

Ejere
1689 Manufakturgården
1756 Johannes Franciscus Gotleib Schønheider
1806 Kirkerup, major
2008 Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank

Matrikulære husnumre
1689 Nytorv 115
1756 Gammeltorv 139
1806 Nytorv 2

Husnumre
1859 Nytorv 27
2008 Frederiksberggade 1

Opførelsesår
1904 af arkitekt Victor Nyebølle (Weilbach)

Matr.nr. 3 †

Matrikel
1689 116
1756 140
1806 3
1826 Sammenlagt med 1806 4 A, til: 3 & 4 A

Ejere
1689 Hans Jørgensen
1756 Sevel, frue
1806 Jacob Røsted

Matrikulære husnumre
1689 Gammeltorv 116
1756 Gammeltorv 140/Frederiksberggade 140*
1806 Nytorv 3/Frederiksberggade 3*

Husnumre
1859 Frederiksberggade 1/Nytorv 29

Matr.nr. 3 & 4 A (fra 1953: 3)

Matrikel
1826 Sammensat af 1806 3 og 1806 4 (del af)
1953 Betegnet 3 (nyt nummer)
2008 3

Ejere
2008 Merete Sander-Hansen

Husnumre
1911 Frederiksberggade 1 A
2008 Frederiksberggade 1 A

Opførelsesår
1911 (Bygningsattest)

Matr.nr. 4 †

Matrikel
1689 117 og 1689 209 (del af) og 1689 210 (del af)
1756 199 (del af, senere betegnet 1756 199 A)
1806 4
1826 Delt i 4 A og 4 B

Ejere
1689 117: Else, enke efter Didrik Rasmussen, med 2 våninger. – 209: Anna, enke efter karmager Ole Jensen. – 210: Thomas Kiøge
1756 Frederik Christian Sevel, kammersekretær
1806 M. S. Kalitz, handlende

Matrikulære husnumre
1689 Gammeltorv 117/Store Sankt Clements Stræde 117*. – Store Sankt Clements Stræde 209 og 210
1756 Frederiksberggade 199
1806 Frederiksberggade 4

Matr.nr. 4 A †

Matrikel
1826 Parcel af 1806 4
1826 Sammenlagt med 1806 3, til: 3 & 4 A

Matr.nr. 4 B †

Matrikel
1826 Parcel af 1806 4
1826 Sammenlagt med 1806 5, til: 4 B & 5

Matr.nr. 4 B & 5 (fra 1953: 5)

Matrikel
1826 Sammenlagt af 4 B og 1806 5
1953 Betegnet 5 (nyt nummer)
2008 5

Ejere
2008 E/F Frederiksberggade 3 A-B

Matrikulære husnumre
1826 Frederiksberggade 4 B & 5

Husnumre
1859 Frederiksberggade 3
2008 Frederiksberggade 3

Opførelsesår
1898 for hofparaplyfabrikant M. Polack (Bygningsattest)

Matr.nr. 5

Matrikel
1689 117 (del af), 1689 209 (del af) og 1689 210 (del af)
1756 199 (del af, senere betegnet 1756 199 B)
1806 5
1826 Sammenlagt med 4 B, til: 4 B & 5

Ejere
1689 117: Else, enke efter Didrik Rasmussen, med 2 våninger. – 209: Anna, enke efter karmager Ole Jensen. – 210: Thomas Kiøge
1756 Frederik Chr. Sevel, kammersekretær
1806 Henrik Hansen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Nytorv 117/Store Sankt Clements Stræde 117*. – Store Sankt Clements Stræde 209 og 210
1756 Frederiksberggade 199
1806 Frederiksberggade 5

Matr.nr. 6

Matrikel
1689 211
1756 200
1806 6
2008 6

Ejere
1689 Andreas Arvedsen, slagter
1756 Christian Werner Knoph, farver
1806 Jacob Nikolaj Hass, farver
2008 E/F Ejendommen Frederiksberggade 5

Matrikulære husnumre
1689 Store Sankt Clememts Stræde 211
1756 Frederiksberggade 200
1806 Frederiksberggade 6

Husnumre
1859 Frederiksberggade 5
2008 Frederiksberggade 5

Opførelsesår
1918 af Anton Rosen (Weilbach)

Matr.nr. 7 †

Matrikel
1689 213
1756 201
1806 7
1917 Henlagt til 1806 9

Ejere
1689 Arved Svendsen, vognmand
1756 Niels Pedersen Faber, tømmersvend
1806 Hans Smidt, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Store Sankt Clements Stræde 213
1756 Frederiksberggade 201
1806 Frederiksberggade 7

Husnumre
1859 Frederiksberggade 9

Matr.nr. 8 †

Matrikel
1689 214
1756 202
1806 8
1917 Henlagt til 1806 9

Ejere
1689 Peder Jørgensen, brændevnsbrænder
1756 Anders Jensen, brændevinsbrænder
1806 Thronhiem

Matrikulære husnumre
1689 Store Sankt Clements Stræde 214
1756 Frederiksberggade 214
1806 Frederiksberggade 8

Husnumre
1859 Frederiksberggade 11

Matr.nr. 9

Matrikel
1689 97, 1689 98, 1689 215 og 1689 216
1756 117 (1689/97, 1689/215 og 1689/216) og 1756 118 (1689/98)
1806 9
1913 Hertil henlagt 1806 113
1917 Hertil henlagt 1806 7 og 1806 8
2008 9

Ejere
1689 97: Niels Michelsen, prokurator. – 98: Hans Pren, væver. - 215: Arvid Pedersen, bødker – 216: Mads Jensen Koch.
1756 117: Ole Madsen, staldkarl.- 118: Anders Pedersen Stevin, brændevinsbrænder
1806 Ole Simonsen
2008 E/F Frederiksberggade 11 M.fl

Matrikulære husnumre
1689 Kattesundet 97 og 98. – Store Sankt Clements Stræde 215. – Store Sankt Clements Stræde 216/Kattesundet 216*
1756 Kattesundet 117/Frederiksberggade 117*. – Kattesundet 118
1806 Frederiksberggade 9/Kattesundet 9*

Husnumre
1859 Frederiksberggade 13/Kattesundet 9
1913 Frederiksberggade 13/Kattesundet 9-11
1917 Frederiksberggade 9-13/Kattesundet 9-11
2008 Frederiksberggade 11/Kattesundet 11

Opførelsesår
1913-15 af arkitekt Carl Thonning for Aktieselskabet Revisionsbanken (Weilbach)

Matr.nr. 10

Matrikel
1689 190, 1689 191 og 1689 96 (del af)
1756 116 (1689/96 og 1689/190) og 1756 203 (1689/191)
1806 10
2008 10

Ejere
1689 96: Kirsten, enke efter Daniel Eichhorn. – 190: Anders Andersen, skrædder. – 191: Peder Hartvigsten, brændevinsbrænder
1756 116: Andreas Grønvold, kobbersmed. – 203: Niels Christensen, brændevinsbrænder
1806 Peder Michelsen Hiarup, brændevinsbrænder
2008 E/F Frederiksberggade 15 m fl.

Matrikulære husnumre
1689 Kattesundet 96. – Kattesundet 190/Hellig Kors Stræde 190*. – Hellig Kors Stræde 191
1756: Kattesundet 116/Frederiksberggade 116*. – Frederiksberggade 203
1806 Frederiksberggade 10/Kattesundet 10*

Husnumre
1859 Frederiksberggade 15/Kattesundet 6
2008 Frederiksberggade 15/Kattesundet 6

Opførelsesår
1795-96 for brændevinsbrænder Peder Michelsen Hiarup. Ombygget 1907 (Historiske huse)

Matr.nr. 11

Matrikel
1689 192
1756 204
1806 11
2008 11

Ejere
1689 Sidsel, enke efter Christen Mortensen
1756 Johan Christensen Trane
1806 Isak Bøcker
2008 Frederiksberggade 17 APS

Matrikulære husnumre
1689 Hellig Kors Stræde 192
1756 Frederiksberggade 204
1806 Frederiksberggade 11

Husnumre
1859 Frederiksberggade 17
2008 Frederiksberggade 17

Opførelsesår
1797 for brændevinsbrænder Peder Nielsen Sommersted. Ombygget 1911 (Historiske huse)

Matr.nr. 12

Matrikel
1689 193 og 1689 194
1756 205
1806 12
2008 12

Ejere
1689 193: Lars Madsen, bødker. – 194: Morten Hansen, vantmager
1756 Anders Madsen, farver
1806 Niels Schow, farver
2008 Selskabet Casa A/S

Matrikulære husnumre
1689 Hellig Kors Stræde 193 og 194
1756 Frederiksberggade 205
1806 Frederiksberggade 12

Husnumre
1859 Frederiksberggade 19
2008 Frederiksberggade 19

Opførelsesår
Før 1888. Kraftigt ombygget 1888 for skomagermester C. Christensen (Bygningsattest)

Matr.nr. 13

Matrikel
1689 172, 1689 173, 1689 174, 1689 195 og 1689 196
1756 175 (1689/173), 1756 176 (1689/174), 1756 206 (1689/195 og 1689/196) og 1756 207 (1689/172)
1806 13
2008 13

Ejere
1689 172: Mikkel Aurs. – 173: Villum Rasmussen, .- 174: Niels Christensen. – 195: Niels Mikkelsen, prokurator. – 196: Lars Rasmussen, slagter
1756 175-176: Lars Olsens enke. – 206: Anders Johansne, slagter. – 207: Thim Ratken Møller, hørkræmmer
1806 Lassen, jusitsråd
2008 A/S Reinholt W Jorck

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Bryggers Gade 172/Hellig Kors Stræde 172*. – Mikkel Bryggers Gade 174. – Hellig Kors Stræde 195 og 196
1756 Mikkel Bryggers Gade 175 og 176. – Frederiksberggade 206. – Frederiksberggade 207/Mikkel Bryggers Gade 207*
1806 Frederiksberggade 13/Mikkel Bryggers Gade 13*

Husnumre
1859 Frederiksberggade 21/Mikkel Bryggers Gade 1
2008 Frederiksberggade 21/Mikkel Bryggers Gade 1

Opførelsesår
1898 for grosserer R. W. Jorck (Bygningsattest)

Matr.nr. 14

Matrikel
1689 134 og 1689 135 (del af)
1756 208 (1689/134 og 1689/135, del af) og 1745 209 (1689/135, del af)
1923 Hertil henlagt 101 & 102
1806 14
2008 14

Ejere
1689 134: Adser Svendsen, murermester. – 135: Niels Pedersen, brygger
1756 208-209: Hans Hansen, laubager
1806 J. W. Bentin, bagermester
2008 Jesper Leonard Abel

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Bryggers Gang 134/Smekkenborg 134*. – Mikkel Bryggers Gade 135
1756 Frederiksberggade 208/Mikkel Bryggers Gade 208*. – Frederiksberggade 209
1806 Frederiksberggade 14/Mikkel Bryggers Gade 14*

Husnumre
1859 Frederiksberggade 23/Mikkel Bryggers Gade 2
2008 Frederiksberggade 23/Mikkel Bryggers Gade 2

Opførelsesår
Før 1891. Kraftigt ombygget 1891 for tømrermester O. Køhler og apoteker V. Madvig (Bygningsattest)

Matr.nr. 15

Matrikel
1689 135 (del af) og 1689 138 (del af)
1756 210 (1689/135, del af) og 1756 211 (1689/138)
1806 15
2008 15

Ejere
1689 135: Niels Pedersen, brygger. - 138: Hans Vandal, doktor
1756 210-211: Ulrik Frederik Edinger
1806 Jens Møller, hørkræmmer
2008 E/F Frederiksberggade 25

Matrikulære husnumre
1689 Lille Sankt Clemens Stræde 138. – Mikkel Bryggers Gade 135
1756 Frederiksberggade 210 og 211
1806 Frederiksberggade 15

Husnumre
1859 Frederiksberggade 25
2008 Frederiksberggade 25

Opførelsesår
Før 1858 (Bygningsattest)

Matr.nr. 16 †

Matrikel
1689 139 og 80 (del af)
1756 212
1806 16
1842 Sammenlagt med 62 B, til: 16 & 62 B

Ejere
1689 139: Ole Nielsen, slagter. – 80: Anna, enke efter Gert Thomsen, sukkerbager
1756 Abraham Jensen
1806 Hans Thommesen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Lille Sankt Clemens Stræde 139. – Lavendelstræde 80
1756 Frederiksberggade 212
1806 Frederiksberggade 16

Matr.nr. 16 & 62 B (fra 1953: 16)

Matrikel
1842 Sammensat af 1806 16 og 62 B
1953 Betegnet 16 (nyt nummer)
2008 16

Ejere
2008 Akts Restaurant Mokka

Matrikulære husnumre
1842 Frederiksberggade 16 & 62 B

Husnumre
1859 Frederiksberggade 27
2008 Frederiksberggade 27

Opførelsesår
1896 for fabrikant, cand. Pharm. Johannes Fisker (Bygningsattest) og 1983 (Kuas)

Matr.nr. 17 †

Matrikel
1689 147
1756 149
1806 17
1842 Sammenlagt med 62 A, til: 17 & 62 A

Ejere
1689 Gundel Funckel, kallunsmand
1756 Lars Pedersens enke
1806 H. C. Beckmann

Matrikulære husnumre
1689 Vestervold 147, Lille Sankt Clements Stræde 147*
1756 Frederiksberggade 149/Vestervold 149*
1806 Frederiksberggade 17/Vestervold 17*

Matr.nr. 17 & 62 A

Matrikel
1842 Sammenlagt af 17 og 62 A
1895 Sammenlagt med 1806 60 og 1806 61, til: 17, 60, 61 & 62 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1842 Frederiksberggade 17 & 62 A/Halmtorv 17 & 62 A

Husnumre
1859 Frederiksberggade 42/Halmtorv 47
1893 Frederiksberggade 42/Rådhuspladsen 47

Matr.nr. 17, 60, 61 & 62 A (fra 1953: 17)

Matrikel
1895 Sammenlagt af 1806 17, 1806 60, 1806 61 og 62 A
1953 Betegnet 17 (nyt nummer)
2008 17

Ejere
2008 E/F Frederiksberggade 29 m.fl

Husnumre
1895 Frederiksberggade 29/Rådhuspladsen 55
2008 Frederiksberggade 29/Rådhuspladsen 55

Opførelsesår
1896 for fabrikant F. Morville (Bygningsattest)

Matr.nr. 18 †

Matrikel
1689 243
1756 148
1806 18
1902 Indbefattet i 276

Ejere
1689 Doktor Holgers våning
1756 Sivert Wandel, hørkræmmer
1806 Hansen, madam, tobaksspinder

Matrikulære husnumre
1689 Voldgaden ved Vesterport 243
1756 Frederiksberggade 148
1806 Frederiksberggade 18/Vestervold 18*

Husnumre
1859 Frederiksberggade 42/Halmtorv 47

Matr.nr. 19 †

Matrikel
1689 238 (del af)
1756 213
1806 19
1902 Indbefattet i 276

Ejere
1689 Didrik Knudsen, vinhandler
1756 Christen Sørensen, brygger
1806 Kiønnemann, kaptajn, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 238/Lille Sankt Clements Stræde 238*/Vestervold 238*
1756 Frederiksberggade 213
1806 Frederiksberggade 19

Husnumre
1859 Frederiksberggade 40

Matr.nr. 20

Matrikel
1689 237
1756 214
1806 20
2008 20

Ejere
1689 Christen Bertelsen, brygger
1756 Anders Paulsen, hørkræmmer
1806 Peder Beck, tobaksspinder
2008 Københavns Investerings Ejd A/S

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 237/Lille Sankt Clements Stræde 237
1756 Frederiksberggade 214
1806 Frederiksberggade 20

Husnumre
1859 Frederiksberggade 38
2008 Frederiksberggade 38

Opførelsesår
2008 Ubebygget

Matr.nr. 21

Matrikel
1689 141 og 1689 139 (del af)
1756 215
1806 21
2008 21

Ejere
1689 139: Ole Nielsen, slagter. – 141: Svend Hansen Stabbe, skipper
1756 Jens Henriksen Bager, farver
1806 Bagger, madame, urtekræmmer
2008 Arne Vejrum

Matrikulære husnumre
1689 Lille Sankt Clemens Stræde 139 og 141
1756 Frederiksberggade 215
1806 Frederiksberggade 21

Husnumre
1859 Frederiksberggade 36
2008 Frederiksberggade 36

Opførelsesår
1910 (Bygningsattest)

Matr.nr. 22 †

Matrikel
1689 138 (del af)
1756 216
1806 22
2008 22

Ejere
1689 Hans Vandal, doktor
1756 Niels Bendsen, skoleholder
1806 C. Kryger, divisionskirurg
2008

Matrikulære husnumre
1689 Lille Sankt Clements Stræde 138
1756 Frederiksberggade 216
1806 Frederiksberggade 22

Husnumre
1859 Frederiksberggade 34
2008 Frederiksberggade 34

Opførelsesår
1900 (Matrikelregister)

Matr.nr. 23

Matrikel
1689 142 (del af), 1689 143 (del af) og 1689 232 (del af)
1756 217
1806 23
2008 23

Ejere
1689 142: Jens Pedersen. – 143: Niels Pedersen, arbejdskarl. – 232: Johan Nielsen, bryggersvend
1756 Sejer Abraham Kløcker
1806 Peder Pedersen, høker
2008 Ejendomsselskabet af 18.6.1992 APS

Matrikulære husnumre
1689 Lille Sankt Clemensstræde 142. – Lille Sankt Clements Stræde 143/Vognbadstuestræde 143*. – Vestergade 232, Lille Sankt Clements Stræde 232*
1756 Frederiksberggade 217
1806 Frederiksberggade 23

Husnumre
1859 Frederiksberggade 32
2008 Frederiksberggade 32

Opførelsesår
1912 af Kofoed (Bygningsattest)

Matr.nr. 24

Matrikel
1689 142 (del af), 1689 143 (del af) og 1689 232 (del af)
1756 218
1806 24
2008 24

Ejere
1689 142: Jens Pedersen. – 143: Niels Pedersen, arbejdskarl. – 232: Johan Nielsen, bryggersvend
1756 Tobias Didriksen, guldsmed
1806 Peder Hagen, guldsmed
2008 Obc Global Invest A/S

Matrikulære husnumre
1689 Lille Sankt Clemensstræde 142. – Lille Sankt Clements Stræde 143/Vognbadstuestræde 143*. – Vestergade 232, Lille Sankt Clements Stræde 232*
1756 Frederiksberggade 218
1806 Frederiksberggade 24

Husnumre
1859 Frederiksberggade 30
2008 Frederiksberggade 30

Opførelsesår
Før 1894. Kraftigt ombygget 1894 af fabrikant, cand. pharm. Johannes Fisker (Bygningsattest)

Matr.nr. 25

Matrikel
1689 137, 1689 136 (del af), 1689 142 (del af) og 1689 143 (del af)
1756 219
1806 25
2008 25

Ejere
1689 136: Niels Hansen, murermester. – 137: Else, enke efter Didrik Rasmussen. – 142: Jens Pedersen. – 143: Niels Pedersen, arbejdskarl
1756 Ingvard Brogaard, murermester
1806 Wihm
2008 Ernst Henriksen A/S

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Bryggers Gade 136/Lille Sankt Clements Stræde 136*. – Lille Sankt Clemensstræde 137, 142 og 143.
1756 Frederiksberggade 219
1806 Frederiksberggade 25

Husnumre
1859 Frederiksberggade 28
2008 Frederiksberggade 28

Opførelsesår
1897 af murermester J. P. Petersen (Bygningsattest)

Matr.nr. 26

Matrikel
1689 132 (del af) og 1689 133 (del af)
1756 220 (1689/132, del af, og 1689/133, del af) og 1756 221 (1689/197, del af, senere betegnet 1756 221 A)
1806 26
2008 26

Ejere
1689 132: Niels Hansen, murermester. – 133: Peder Madsen, hjulmand
1756 Hans Hansen Grimeton, urtekræmmer

Opførelsesår
1806 C. Christensen
2008 Helle Husted-Andersen

Matrikulære husnumre
1689 Vognbadstuestræde 132. – Mikkel Bryggers Gang 133
1756 Frederiksberggade 220 og (del af) 221
1806 Frederiksberggade 26

Husnumre
1859 Frederiksberggade 26
2008 Frederiksberggade 26

Opførelsesår
1911 (Bygningsattest)

Matr.nr. 27

Matrikel
1689 129 (del af), 1689 130, 1689 131 (del af), 1689 133 (del af) og 1689 197 (del af)
1756 222 (1689/129, del af, 1689/130, 1689/131, 1689/132) og 1756 221 (del af, senere betegnet 1756 221 B (1689/133, del af og 1689 197, del af)
1806 27
1914 Hertil henlagt 1806 50 og 1806 51
2008 27

Ejere
1689 129: Jens Sørensen. - 130: Inger, enke efter Peder Hansen Korsør. – 131: Jørgen Hansen, tømmersvend. – 132: Niels Hansen, murermester. – 133: Peder Madsen, hjulmand. – 197: Cornelius Svendsen
1756 221: Christian Glans enke. – 222: Jørgen Copman, garver
1806 Lind, brygger
2008 Københavns Investerings Ejd A/S

Matrikulære husnumre
1689 Vognbadstuestræde 129-132. – Mikkel Bryggers Gang 133. – Hellig Kors Stræde 197/Mikkel Bryggers Gade 197*
1756 Frederiksberggade 222 og (del af) 221
1806 Frederiksberggade 27

Husnumre
1859 Frederiksberggade 24
1914 Frederiksberggade 24, Vestergade 23-25
2008 Frederiksberggade 24, Vestergade 23-25

Opførelsesår
1913 af arkitekt Vilhelm Fischer (Weilbach)

Matr.nr. 28

Matrikel
1689 129 (del af), 1689 198 (del af), 1689 199 (del af) og 1689 200 (del af)
1756 144 (1689/129) og 1756 223 (1689/198, del af, 1689/199, del af og 1689/200, del af)
1806 28
2008 28

Ejere
1689 198: Cornelius Svendsen. – 199: Niels Hansen. – 200: Hans Callundborg, magister i Roskilde. – 129: Jens Sørensen
1756 144: Jesper Jacobsen. - 223: Mathias Washart, høker
1806 H. J. Lyngbye, urtekræmmer
2008 John Niels Ginsborg

Matrikulære husnumre
1689 Hellig Kors Stræde 198. – Hellig Kors Stræde 199/Kattesundet 199*. – Store Sankt Clemmens Stræde 200. – Vognbadstuestræde 129
1756 Kattesundet 144. – Frederiksberggade 223/Kattesundet 223*
1806 Frederiksberggade 28/Kattesundet 28*

Husnumre
1859 Frederiksberggade 22/Kattesundet 4
2008 Frederiksberggade 22/Kattesundet 4

Opførelsesår
Frederiksberggade 22: 1893 af firmaet Hansen & Callesen. Ombygget 1914 (Bygningsattest). – Kattesundet 4: 1798-99 for urtekræmmer Hans Jørgen Lyngby (Historiske huse)

Matr.nr. 29 †

Matrikel
1689 200 (del af)
1756 224
1806 29
1907 Indbefattet i 284

Ejere
1689 Hans Callundborg, magister i Roskilde
1756 Jens Jacobsen Just, urtekræmmer
1806 H. Winckler

Matrikulære husnumre
1689 Store Sankt Clemmens Stræde 200
1756 Frederiksberggade 224/Kattesundet 224*
1806 Frederiksberggade 29/Kattesundet 29*

Husnumre
1859 Frederiksbergade 20/Kattesundet 7

Matr.nr. 30 †

Matrikel
1689 200 (del af)
1756 225
1806 30
1907 Indbefattet i 284

Ejere
1689 Hand Callundborg, magistrer i Roskilde
1756 Lars Thommesen
1806 Frans Birch, billardholder

Matrikulære husnumre
1689 Store Sankt Clemmens Stræde 200
1756 Frederiksberggade 225
1806 Frederiksberggade 30

Husnumre
1859 Kattesundet 18

Matr.nr. 31 †

Matrikel
1689 201
1756 226
1806 31
1907 Indbefattet i 284

Ejere
1689 Johan Adolf Baxmand
1756 Andreas Sahl, porcellænshandler
1806 A. Berg, pottehandler

Matrikulære husnumre
1689 Store Sankt Clemmens Stræde 201
1756 Frederiksberggade 226
1806 Frederiksberggade 31

Husnumre
1859 Kattesundet 16

Matr.nr. 32

Matrikel
1689 202
1756 227
1806 32
2008 32

Ejere
1689 Hans Nielsen, bødker
1756 Didrik Franciscus Kretschmer
1806 Stouenberg
2008 Ole Allan Jacobsen

Matrikulære husnumre
1689 Store Sankt Clemmens Stræde 202
1756 Frederiksberggade 227
1806 Frederiksberggade 32

Husnumre
1859 Frederiksberggade 14
2008 Frederiksberggade 14

Opførelsesår
1903 for sagfører Henrik Jensen (Bygningsattest)

Matr.nr. 33

Matrikel
1689 203 og 1689 204
1756 228
1806 33
2008 33

Ejere
1689 203: Casper Boumand, blikkeslager. – 204: Bernt Hantslager, skorstensfejer
1756 Bertel Zehgeler
1806 J. Jacobsen, hørkræmmer
2008 E/F Frederiksberggade 12

Matrikulære husnumre
1689 Store Sankt Clemmens Stræde 203 og 204
1756 Frederiksberggade 228
1806 Frederiksberggade 33

Husnumre
1859 Frederiksberggade 12
2008 Frederiksberggade 12

Opførelsesår
1797-98 for enken Gundel Marie Munch (Historiske huse)

Matr.nr. 34

Matrikel
1689 205
1756 229
1806 34
2008 34

Ejere
1689 Hans Christensen, snedker
1756 Ebberus Ebbesen, hattemager
1806 Peder Kruse, hattemager
2008 Ejd A/S Rosenborg

Matrikulære husnumre
1689 Store Sankt Clements Stræde 205
1756 Frederiksberggade 229
1806 Frederiksberggade 34

Husnumre
1859 Frederiksberggade 10
2008 Frederiksberggade 10

Opførelsesår
1909 (Bygningsattest)

Matr.nr. 35

Matrikel
1689 207 og 1689 208
1756 230
1806 35
2008

Ejere
1689 207: Margrete Pedersdatter. – 208: Søren Pedersen, nagelsmed
1756 Claus Fortmand, tobaksspinder
1806 Peter Ernst, sadelmage
2008 K/S Frederiksberggade 6, København

Matrikulære husnumre
1689 Store Sankt Clements Stræde 207 og 208
1756 Frederiksberggade 230
1806 Frederiksberggade 35

Husnumre
1859 Frederiksberggade 6
2008 Frederiksberggade 6

Opførelsesår
1797 af tømrermester Casper Frederich Hollander for kleinsmed O. Jepsen (Historiske huse)

Matr.nr. 36 †

Matrikel
1689 118
1756 141
1806 36
1899 Indbefattet i 275

Ejere
1689 Peder Andersen Kielsøe
1756 Jens Wandels enke
1806 Johan Plenge, hørkræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Gammeltorv 118/Store Sankt Clements Stræde 118*
1756 Gammeltorv 141/Frederiksberggade 141*
1806 Frederiksberggade 36/Gammeltorv 36*

Husnumre
1859 Frederiksberggade 2/Gammeltorv 26

Matr.nr. 37 †

Matrikel
1689 119
1756 142
1806 37
1899 Indbefattet i 275

Ejere
1689 Peder Hiort, kancelliråd
1756 David Bærentz, hørkræmmer
1806 Tyge Smidt, tobaksspinder

Matrikulære husnumre
1689 Gammeltorv 119/Store Sankt Clements Stræde 119*
1756 Gammeltorv 142, Frederiksberggade 142*
1806 Gammeltorv 37, Frederiksberggade 37*

Husnumre
1859 Frederiksberggade 4, Gammeltorv 24

Matr.nr. 38

Matrikel
1689 120, 1689 121 og 1689 206
1756 143
1806 38
2008 38

Ejere
1689 120: Henrik Røbbe, urtekræmmer. – 121: Niels Nielsen, høker. – 206: Lars Andersen, koffardi
1756 Johan Peter Suhr, hørkræmmer
1806 Ole B. Suhr, grosserer
2008 J Suhrs og Hustru Stiftelse

Matrikulære husnumre
1689 Gammeltorv 120/Vognbadstuestræde 120*. – Vognbadstuestræde 121. – Store Sankt Clemmens Stræde 206
1756 Gammeltorv 143, Frederiksberggade 143*
1806 Gammeltorv 38, Frederiksberggade 38*

Husnumre
1859 Frederiksberggade 8, Gammeltorv 22
2008 Frederiksberggade 8, Gammeltorv 22

Opførelsesår
1796 for grosserer Oluf Suhr (Historiske huse)

Matr.nr. 39

Matrikel
1689 217 og 1689 218 (del af)
1756 231 (1689/217) og 1756 (del af, senere betegnet 1756 232 A, 1689/218, del af)
1806 39
2008 39

Ejere
1689 217: Niels Nielsen Slagelse. – 218: Dines Simonsen, købmand
1756 231: Jens Dreyer, urtekræmmer. – 232: Hans Henrik Herfordt, høker
1806 Henrik Holm, urtekræmmer
2008 E/F Gl.Torv 20 m.Fl.

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 217/Gammeltorv 217*/Vognbadstuestræde 217*. – Vestergade 218, Vognbadstuestræde 218*
1756 Vestergade 231 og 232
1806 Gammeltorv 39/Vestergade 39*

Husnumre
1859 Gammeltorv 20/Vestergade 1
2008 Gammeltorv 20/Vestergade 1

Opførelsesår
1796 for urtekræmmer Henrik Holm (Historiske huse)

Matr.nr. 40

Matrikel
1689 122 og 1689 219 og 218 (del af)
1756 233 (1689/122) og 1756 232 (del af, senere betegnet 1756 B, 1689/218, del af)
1806 40
2008 40

Ejere
1689 122: Peder Thommesen. – 218: Dines Simomsen, købmand. – 219: Mads Knudsen, bager
1756 232: Hans Henrik Herfordt, høker. - 233: Jochum Diderichsen Greve, bager
1806 Peder W. Gielstrup, hørkræmmer
2008 Noventa APS

Matrikulære husnumre
1689 Vognbadstuestræde 122. – Vestergade 218, Vognbadestuestræde 218*. – Vestergade 219, Vognbadstuestræde 219*
1756 Vestergade 232 og 233
1806 Vestergade 40

Husnumre
1859 Vestergade 3
2008 Vestergade 3

Opførelsesår
1795-96 for Peder Gielstrup (Historiske huse)

Matr.nr. 41

Matrikel
1689 123 og 1689 220
1756 234
1806 41
2008 41

Ejere
1689 123: Per Ogelbye. – 220: Johanne, enke efter Henrik Bøchman
1756 Hans Peter Krog, garver
1806 C. Augustinus, tobaksspinder
2008 Fonden Denmarks Int Study Program

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 220, Vognbadstuestræde 220*. – Vognbadstuestræde 123
1756 Vestergade 234
1806 Vestergade 41

Husnumre
1859 Vestergade 5
2008 Vestergade 5

Opførelsesår
1796-97 for tobaksfabrikant L. C. Augustinus (Historiske huse)

Matr.nr. 42

Matrikel
1689 124 og 1689 221
1756 235
1806 42
2008 42

Ejere
1689 124: Torkild Andersen, slagter. – 221: Lars Nielsen
1756 Christian Lindemand, vintapper
1806 Peder Frydenrich, vinhandler
2008 Fonden Denmarks Int Study Program

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 221, Vognbadstuestræde 221*. – Vognbadstuestræde 124
1756 Vestergade 235
1806 Vestergade 42

Husnumre
1859 Vestergade 7
2008 Vestergade 7

Opførelsesår
1797-98 for hofarkitekt A. Kirkerup. Ombygget 1907 (Historiske huse)

Matr.nr. 43 †

Matrikel
1689 125 (del af), 1689 126, 1689 222
1756 145 (1689/126 del af) og 1756 236 (1689/125, 1689/126 (del af) og 1689/222)
1806 43
1983 Henlagt til 284

Ejere
1689 125: Johan Foss, buntmager. – 126: Anders Olsen, brændevinsbrænder. - 222: Johan Runckel
1756 145: Bendt Nielsen Kierebye. – Jacob Ivers, tømmermester
1806 Hans N. Lange, hørkræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 222, Vognbadstuestræde 222*. – Vognbadstuestræde 125 og 126
1756 Kattesundet 145. – Vestergade 236/Kattesundet 236*
1806 Vestergade 43

Husnumre
1859 Kattesundet 5/Vestergade 9

Matr.nr. 44

Matrikel
1689 127, 1689 128 og 1689 223
1756 146 (1689/128)) og 1756 237 (1689/127 og 1689/223)
1806 44
1907 Herfra separeret 279
2008 44

Ejere
1689 127: Svend Nielsen, skibstømrermand. – 128: Albert Everdsen, skibstømrermand. – 223: Søren Olsen, købmand:
1756 146 og 237: Christen Jensen, murermester
1806 Peter Kastrup
2008 H.J. Nobel Handelsselskab

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 223, Vognbadstuestræde 223*. - Vognbadstuestræde 127 og 128
1756 Kattesundet 146. - Vestergade 237
1806 Vestergade 44

Husnumre
1859 Kattesundet 3, Vestergade 11
2008 Vestergade 11

Opførelsesår
1796-97 for købmand Michael Winckel (Historiske huse)

Matr.nr. 45

Matrikel
1689 224
1756 238
1806 45
2008 45

Ejere
1689 Carsten Pedersen, urtekræmmer
1756 Gert Hansen, rebslager
1806 Lars Amansen, høker
2008 Ejerforeningen Vestergade 13

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 224, Vognbadstuestræde 224*
1756 Vestergade 238/Kattesundet 238*
1806 Vestergade 45

Husnumre
1859 Kattesundet 1/Vestergade 13
2008 Kattesundet 1/Vestergade 13

Opførelsesår
1906-07 af arkitekt Carl Thonning for tobaksfabrikanterne Brdr. Braun (Weilbach)

Matr.nr. 46

Matrikel
1689 226 og 1689 225
1756 239
1806 46
2008 46

Ejere
1689 225: Mikkel Jostsen, høker. – 226: Jacob Pedersen, bødker
1756 Niels Christensen Tromp, tobaksspinder
1806 Johan Peder Møller, vinhandler
2008 Frieda Cathrina Christiansen

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 225, Vognbadstuestræde 225*. - Vestergade 226, Vognbadstuestræde 226*
1756 Vestergade 239/Kattesundet 239*
1806 Vestergade 46/Kattesundet 46*

Husnumre
1859 Kattesundet 2/Vestergade 15
2008 Kattesundet 2/Vestergade 15

Opførelsesår
1797-98 af murermestrene Philip Lange og Lauritz Thrane (Historiske huse)

Matr.nr. 47

Matrikel
1689 227
1756 240
1806 47
2008 47

Ejere
1689 Simon Drejer, bager
1756 Claus Petersen, Bager
1806 C. L. Janck, bager
2008 Oyster Estate A/S

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 227/Antikstræde 227*/Vognbadstuestræde 227*
1756 Vestergade 240
1806 Vestergade 47

Husnumre
1859 Vestergade 17
2008 Vestergade 17

Opførelsesår
1795-1800 for bager Carl Ludvig Jong (Historiske huse)

Matr.nr. 48

Matrikel
1689 228
1756 241
1806 48
2008 48

Ejere
1689 Christen Poulsen, grovsmed
1756 Frederik Orlop, urtekræmmer
1806 H. Bylund
2008 Bent Jacob Christian Andersen

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 228/Antikstræde 228*
1756 Vestergade 241
1806 Vestergade 48

Husnumre
1859 Vestergade 19
2008 Vestergade 19

Opførelsesår
1795-96 for urtekræmmer Hans Bylund (Historiske huse)

Matr.nr. 49

Matrikel
1689 229
1756 242
1806 49
2008 49

Ejere
1689 Christen Nielsen, klejnsmed
1756 Niels Jensen, rebslager
1806 Mariager, madame, rebslager
2008 Vestergade 21 APS

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 229
1756 Vestergade
1806 Vestergade 49

Husnumre
1859 Vestergade 21
2008 Vestergade 21

Opførelsesår
1795-96 for rebslager Christen Nielsen Mariager. Ombygget 1877 (Historiske huse)

Matr.nr. 50 †

Matrikel
1689 144, 1689 145 og 1689 230
1756 243
1806 50
1914 Henlagt til 27

Ejere
1689 144: Jens Thorsen, savskærer. – 145: Anders Jacobsen, skrædder. - 230: Tønne Christensen
1756 Henrik Lund, kommerceråd
1806 J. Staal, hørkræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Vognbadstuestræde 144. – Vognbadstuestræde 145/Antikstræde 145*. – Vestergade 230, Vognbadstuestræde 230
1756 Vestergade 243
1806 Vestergade 50

Husnumre
1859 Vestergade 23

Matr.nr. 51 †

Matrikel
1689 231, 1689 131 (del af) 131 og 1689 132 (del af)
1756 244
1806 51
1914 Henlagt til 1806 27
Ejere
1689 131: Jørgen Hansen, tømmersvend. – 132: Niels Hansen, murermester. - 231: Morten Hansen, kærremager
1756 Thor Erlandsen, garver
1806 Andr. Mentzler, garver

Matrikulære husnumre
1689 Vognbadstuestræde 131 og 132. – Vestergade 231, Vognbadstuestræde 231*
1756 Vestergade 244
1806 Vestergade 51

Husnumre
1859 Vestergade 25

Matr.nr. 52

Matrikel
1689 233 og 232 (del af)
1756 245 (1689/232) og 1756 246 (1689/233)
1806 52
2008 52

Ejere
1689 232: Johan Nielsen, brygger. - 233: Simon Borch, remsnider
1756 Niels Emmiksen
1806 H. Christensen
2008 Københavns Investerings Ejd A/S

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 232, Lille Sankt Clements Stræde 232*. – Vestergade 233
1756 Vestergade 245 og 246
1806 Vestergade 52

Husnumre
1859 Vestergade 27
2008 Vestergade 27

Opførelsesår
1797-99 for tømrermester Johannes Wilh. Steenberg og brændevinsbrænder Rasmus Müller. Ombygget 1875 (Historiske huse)

Matr.nr. 53 †

Matrikel
1689 234 og 1689 235
1756 247
1806 53
1922 Henlagt til 1806 54

Ejere
1689 234: Svend Hansen, nagelsmed. – 235: Augustinus Clausen, brygger
1756 Hans Olsen Hindsberg, garver
1806 Carel Nence, garver

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 234, Lille Sankt Clements Stræde 234*. – Vestergade 235, Lille Sankt Clements Stræde 235*
1756 Vestergade 247
1806 Vestergade 53

Husnumre
1859 Vestergade 29

Matr.nr. 54

Matrikel
1689 236 (del af)
1756 248
1806 54
1911 Hertil henlagt 1806 55
1922 Hertil henlagt 1806 53
1956 Herfra separeret 295
2008 54

Ejere
1689 Hans Olsen, brygger
1756 Hans Jørgen Hiort, høker
1806 Place, urtekræmmer
2008 Københavns Investerings Ejd A/S

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 236
1756 Vestergade 248
1806 Vestergade 54

Husnumre
1859 Vestergade 31
1911 Vestergade 31-33
1922 Vestergade 29-33
1956 Vestergade 29-31
2008 Vestergade 29-31

Opførelsesår
Vestergade 29: 1796-97 for garver Carl Ludvig Nense. – Vestergade 31: 1796-97 for hørkræmmer Ole Schou (Historiske huse)

Matr.nr. 55 †

Matrikel
1689 236 (del af) og 1689 237 (del af)
1756 249
1806 55
1911 Henlagt til 1806 54

Ejere
1689 237: Christen Bertelsen, brygger. – 236: Hans Olsen, brygger
1756 Jesper Ebbesen
1806 Johannes C. Beck, tobaksspinder

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 236. – Vestergade 237, Lille Sankt Clements Stræde 237*
1756 Vestergade 249
1806 Vestergade 55

Husnumre
1859 Vestergade 33

Matr.nr. 56 †

Matrikel
1689 238 (del af)
1756 250
1806 56
1918 Henlagt til 276

Ejere
1689 Didrik Knudsens bryggergård
1756 Jens Petersen
1806 Søren Thomsen

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 238, Vestervold 238*/Lille Sankt Clements Stræde 238*
1756 Vestergade 250
1806 Vestergade 56

Husnumre
1859 Vestergade 35

Matr.nr. 57 †

Matrikel
1689 239, 1689 240 og 1689 241 og 1689 242 (del af)
1756 251 (1689/239) og 1756 252 (1689/240, 1689/241 og 1689/242, del af)
1806 57
1868 Sammenlagt med 1806 58, til: 57 & 58

Ejere
1689 239: Peter Muus. – 240: Baltser Henrik, snedker. – 241: Karen, enke efter Anders. – 242: Simon Pedersen
1756 251: Niels Bøgvad, skomager. – 252: Jens Pedersen, øltapper
1806 Hans Ebbesen, hørkræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 239-241. – Vestergade 242/Voldgaden ved Vesterport 242*
1756 Vestergade 251 og 252
1806 Vestergade 57/Vestervold 57*

Husnumre
1859 Halmtorvet 41/Vestergade 39

Matr.nr. 57 & 58 †

Matrikel
1868 Sammenlagt af 1806 57 og 1806 58
1903 Indbefattet i 276

Ejere

Husnumre
1868 Halmtorvet 41-43/Vestergade 37-39
1893 Rådhuspladsen 41-43/Vestergade 37-39

Matr.nr. 58 †

Matrikel
1689 242 (del af)
1756 253
1806 58
1868 Forenet med 1806 57, til: 57 & 58

Ejere
1689 Simon Pedersen
1756 Peder Johansen Valentin, høker
1806 Jørgen Pedersen

Matrikulære husnumre
1689 Vestergade 242/Voldgaden ved Vesterport 242*
1756 Vestergade 253/Vestervold 253*
1806 Vestervold 58, Vestergade 58*

Husnumre
1859 Halmtorvet 43/Vestergade 37

Matr.nr. 59 †

Matrikel
1689 140, 1689 146, 1689 243 og 1689 238 (del af)
1756 147
1806 59
1902 Indbefattet i 276

Ejere
1689 140: Søren Pedersen. – 146: Hans Bøyesen, brændevinsbrænder. - 243: Holger, doktor. - 238: Didrik Knudsen, vinhandler
1756 Niels Pedersen, brændevinsbrænder
1806 Carl Borchenius, hørkræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Lille Sankt Clements Stræde 140. - Vestergade 238, Lille Sankt Clements Stræde 238*/Voldgaden ved Vesterport 238*. – Voldgaden ved Vesterport 243. – Voldgaden ved Vesterport 146/Lille Sankt Clements Stræde 146*
1756 Vestervold 147
1806 Vestervold 59

Husnumre
1859 Halmtorv 45
1893 Rådhuspladsen 45

Matr.nr. 60 †

Matrikel
1689 148
1756 150
1806 60
1895 Sammenlagt med 1806 17, 1806 61 og 62 A, til: 17, 60, 61 & 62 A

Ejere
1689 Niels Christensen, mellemligger
1756 Esben Pedresen, øltapper
1806 Frederik Pedersen, øltapper

Matrikulære husnumre
1689 Vestervold 148
1756 Vestervold 150
1806 Vestervold 60

Husnumre
1859 Halmtorv 51
1893 Rådhuspladsen 51

Matr.nr. 61 †

Matrikel
1689 149 (del af)
1756 151
1806 61
1895 Sammenlagt med 1806 17, 1806 60 og 62 A, til: 17, 60, 61 & 62 A

Ejere
1689 Peder Andersen, høker
1756 Johan Frederik Hobroe
1806 Niels Larsen, øltapper

Matrikulære husnumre
1689 Vestervold 149
1756 Vestervold 151
1806 Vestervold 61

Husnumre
1859 Halmtorv 53
1893 Rådhuspladsen 53

Matr.nr. 62 †

Matrikel
1689 149 (del af)
1756 152
1806 62
1842 Delt i 62 A og 62 B

Ejere
1689 Peder Andersen, høker
1756 Niels Hansen, brændevinsbrænder
1806 Niels Christensen

Matrikulære husnumre
1689 Vestervold 149
1756 Vestervold 152
1806 Vestervold 62

Matr.nr. 62 A †

Matrikel
1842 Parcel af 1806 62
1895 Sammenlagt med 1806 17, 1806 60 og 1806 61, til: 17, 60, 61 & 62 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1842 Halmtorvet 62 A

Husnumre
1859 Halmtorvet 55
1893 Rådhuspladsen 55

Matr.nr. 62 B †

Matrikel
1842 Parcel af 1806 62
1842 Sammenlagt med 1806 16, til: 16 & 62 B

Matr.nr. 63 †

Matrikel
1689 150
1756 153
1806 63
1907 Indbefattet i 280

Ejere
1689 De fattiges sjæleboder
1756 Peder Hansen Hane, brændevinsbrænder
1806 Jens Mørk, hørkræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Vestervold 150
1756 Vestervold 153
1806 Vestervold 63

Husnumre
1859 Halmtorv 57
1893 Rådhuspladsen 57

Matr.nr. 64 †

Matrikel
1689 80 (del af) og 1689 151
1756 154
1806 64
1907 Indbefattet i 280

Ejere
1689 80 og 151: Anna, enke efter Gert Thomsen, sukkerbager
1756 Christian Rohde, øltapper
1806 M. J. Hindrup

Matrikulære husnumre
1689 Lavendelstræde 80. – Vestervold 151
1756 Vestervold 154
1806 Vestervold 64

Husnumre
1859 Halmtorv 59
1893 Rådhuspladsen 59

Matr.nr. 65 †

Matrikel
1689 80 (del af) og 1689 151 (del af)
1756 155
1806 65
1907 Indbefattet i 280

Ejere
1689 80 og 151: Anna, enke efter Gert Thomsen, sukkerbager
1756 Øltapper Hans Nielsen enke
1806 P. N. Hiorth

Matrikulære husnumre
1689 Lavendelstræde 80. – Vestervold 151
1756 Vestervold 155
1806 Vestervold 65

Husnumre
1859 Halmtorv 61
1893 Rådhuspladsen 61

Matr.nr. 66 †

Matrikel
1689 152
1756 156
1806 66
1866 Sammenlagt med 1806 67, til: 66 & 67

Ejere
1689 Niels Nielsen, høker
1756 Rasmus Mogensen, øltapper
1806 J. Fugelsang, thehandler

Matrikulære husnumre
1689 Vestervold 152
1756 Vestervold 156
1806 Vestervold 66

Husnumre
1859 Halmtorvet 63

Matr.nr. 66 & 67 (fra 1953: 67)

Matrikel
1866 Sammenlagt af 1806 66 og 1806 67
1907 Henlagt til 280

Ejere

Matrikulære husnumre
1866 Halmtorvet 63
1893 Rådhuspladsen 63

Matr.nr. 67 †

Matrikel
1689 153
1756 157
1806 67
1866 Sammenlagt med 1806 66, til: 66 & 67

Ejere
1689 Hans Madsen, arbejdskarl
1756 Lars Nyby, skoflikker
1806 Andr. Poulsen.

Matrikulære husnumre
1689 Vestervold 153
1756 Vestervold 157
1806 Vestervold 67

Husnumre
1859 Halmtorv 63

Matr.nr. 68 †

Matrikel
1689 154
1756 158
1806 68
1907 Indbefattet i 280

Ejere
1689 Thomas Jensen Dobbelsteen
1756 Peder Svinning, brændevinsbrænder
1806 Meyer, madam

Matrikulære husnumre
1689 Vestervold 154
1756 Vestervold 158
1806 Vestervold 68

Husnumre
1859 Halmtorv 65
1893 Rådhuspladsen 65

Matr.nr. 69 †

Matrikel
1689 155, 1689 156 og 1689 80 (del af)
1756 94 (1689/80, del af) og 1756 159 (1689/155 og 1689/156)
1806 69
1929 Indbefattet i 292

Ejere
1689 155: Henrik Petersen, bødker. – 156: Niels Larsen, arbejdskarl. – 80: Anna, enke efter Gert Thomsen Schrøder, sukkerbager
1756 94: Jens Madsen Rafn, øltapper. - 159: NielsBalling, visiterer
1806 P. Pedersen, brændvinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Vestervold 155 og 156. – Lavendelstræde 80
1756 Lavendelstræde 94. – Vestervold 159
1806 Vestervold 69

Husnumre
1859 Halmtorv 67
1893 Rådhuspladsen 67

Matr.nr. 70 †

Matrikel
1689 157
1756 160
1806 70
1929 Indbefattet i 292

Ejere
1689 Bertel Andersen
1756 Niels Laursen, staldkarl
1806 Cornelius Christophersen, værtshusejer

Matrikulære husnumre
1689 Vestervold 157
1756 Vestervold 160
1806 Vestervold 70

Husnumre
1859 Halmtorv 69
1893 Rådhuspladsen 69

Matr.nr. 71 †

Matrikel
1689 79, 1689 158 og 1689 159
1756 161 (1689/79 og 1689/158) og 1756 162 (1689/159)
1806 71
1929 Indbefattet i 292

Ejere
1689 79: Ole Olsen, tømmermand på Holmen. – 158: Poul Sørensen, slagter. – 159: Maren, enke efter Niels Nielsen
1756 161: Jens Madsen Ravn, øltapper. – 162: Niels Holst
1806 Rasmus Riis & Carstensen, sæbefabrikør

Matrikulære husnumre
1689 Lavendelstræde 79. – Voldgaden ved Vesterport 158. – Voldgaden ved Vesterport 159/Lavendelstræde 159*
1756 Vestervold 161, Lavendelstræde 161*. – Vestervold 162/Lavendelstræde 161*
1806 Vestervold 71/Lavendelstræde 71*

Husnumre
1859 Halmtorvet 71/Lavendelstræde 18
1893 Lavendelstræde 18/Rådhuspladsen 71

Matr.nr. 72 †

Matrikel
1689 44 og 1689 78
1756 47 (1689/44) og 1756 93 (1689/78)
1806 72
1926 Indbefattet i 290

Ejere
1689 44: Troels Olsen, vognmand. – 78: Thomas Mortensen
1756 47: Hans Nielsen Hammer, høker. – 93: Gotlieb Wundermann
1806
1806 Rasmus Niels Riis, sæbefabrikør

Matrikulære husnumre
1689 Lavendelstræde 78/Vestervold 78*.- Søndervold 44
1756 Sønder Voldstræde 47. – Lavendelstræde 93
1806 Vestervold 72/Lavendelstræde 72*

Husnumre
1859 Halmtorvet 73/Lavendelstræde 21
1893 Lavendelstræde 21/Rådhuspladsen 73

Matr.nr. 73 †

Matrikel
1689 45 og 1689 46
1756 48 (1689/45) og 1756 49 (1689/46)
1806 73
1926 Indbefattet i 290

Ejere
1689 45: Jørgen Thomsen. – 46: Anders Bendsen, tømrersvend
1756 48: Tønnes Jensen. – 49: Marcus Christen Møller, brændevinsbrænder
1806 Jørgen Pinvig (?)s enke

Matrikulære husnumre
1689 Søndervold 45 og 46
1756 Sønder Voldstræde 48-49
1806 Vestervold 73

Husnumre
1859 Halmtorvet 75
1893 Rådhuspladsen 75

Matr.nr. 74 †

Matrikel
1689 47 og 1689 48 (del af)
1756 50 (1689/47) og 1756 51 (1689/48, del af)
1806 74
1908 Indbefattet i 283

Ejere
1689 47: Jørgen Jacobsen. – 48: Christen Jensen, skrædder
1756 50: Jacob Madsen Eilstrup. – 51: Ole Hansen, murersvend
1806 Søren Rindum, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Søndervold 47. – Søndervold 48/Farvergade 48*
1756 Sønder Voldstræde 50 og 51
1806 Vestervold 74

Husnumre
1859 Halmtorvet 77
1893 Rådhuspladsen 77

Matr.nr. 75 †

Matrikel
1689 48 (del af)
1756 52 og 1756 53
1806 75
1908 Indbefattet i 283

Ejere
1689 Christen Jensen, skrædder
1756 52: Niels Jensen Lund, øltapper. – 53: Hans Andersen, øltapper
1806 Jens Wessing, høker

Matrikulære husnumre
1689 Søndervold 48/Farvergade 48*
1756 Sønder Voldstræde 52. – Sønder Voldstræde 53/Farvergade 53*
1806 Vestergade 75

Husnumre
1859 Halmtorv 79/Farvergade 26
1893 Farvergade 26/Rådhuspladsen 79

Matr.nr. 76 †

Matrikel
1689 63
1756 68
1806 76
1836 Sammenlagt med 122 C, til: 76 & 122 C

Ejere
1689 Poul Hansen, murermester
1756 Nikolaj Børgesen Bruun, vandmester
1806 Didrik Schebel

Matrikulære husnumre
1689 Hestemøllestræde 63
1756 Hestemøllestræde 68
1806 Hestemøllestræde 76

Matr.nr. 76 & 122 C (fra 1953: 76)

Matrikel
1836 Sammenlagt af 1806 76 og 122 C
1953 Betegnet 76 (nyt nummer)
2008 76

Ejere
2008 E/F Hestemøllestræde 3

Matrikulære husnumre
1836 Hestemøllestræde 76 & 122 C

Husnumre
1859 Hestemøllestræde 3

Opførelsesår
1796 for kleinsmed Diderich Schabel. Ombygget 1832 (Historiske huse)

Matr.nr. 77

Matrikel
1689 65, 1689 66 og 1689 67
1756 70 (1689/65), 1756 71 (1689/66) og 1756 72 (1689/67)
1806 77
2008 77

Ejere
1689 65: Jørgen Jonsen, fisker. – 66: Peder Madsen, brændevinsbrænder. – 67: Peder Mortensen, skipper
1756 70: Henrik Jensen enke. – 71: Marcus Henriksen. – 72: Niels Iversen Hersted
1806 N. Clemmensen
2008 Slots- Og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Hestemøllestræde 65-67
1756 Hestemøllestræde 70-72
1806 Hestemøllestræde 77

Husnumre
1859 Hestemøllestræde 6
2008 Hestemøllestræde 6

Opførelsesår
1908 (Bygningsattest)

Matr.nr. 78

Matrikel
1689 68 og 1689 69 (del af)
1756 73 (1689/68), 1756 74 (1689/ 69, del af), 1756 75 (1689/ 69, del af), 1756 80 (1689/ 69, del af) og 1756 81 (1689/ 69, del af)
1806 78
2008 78

Ejere
1689 68: Stadens Avlsgård. – 69: Peder Thiesen
1756 73: Stadens Avlsgård. – 74: Christen Jensen, brændevinsbrænder. – 75: Peder Pedersen, brændevinsbrænder. – 80: Hans Olsens enke. – 81: Jens Andersen Torp
1806 Stadens Materialgård
2008 Slots- Og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Hestemøllestræde 68. – Hestemøllestræde 69/Lavendelstræde 69*
1756 Hestemøllestræde 73-75. – Lavendelstræde 80 og 81
1806 Hestemøllestræde 78, Lavendelstræde 78*

Husnumre
1859 Hestemøllestræde 4/Lavendelstræde 3
2008 Hestemøllestræde 4

Opførelsesår
1859 af Chr. Hansen for Københavns Kommune. Ombygget 1887 og 1904 og igen senere (Historiske huse)

Matr.nr. 79

Matrikel
1689 69 (del af)
1756 76, 1756 77, 1756 78, 1756 79
1806 79
2008 79

Ejere
1689 Peder Thiesen
1756 76-77: Isak Hermandsen Hvid, drejer. – 78: Mathias Pedersen, brændevinsbrænder. – 79: Peder Jacob Kyhl, brændevinsbrænder
1806 Rådmand Lange og Trane
2008 Slots- Og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Hestemøllestræde 69/Lavendelstræde 69*
1756 Hestemøllestræde 76. – Hestemøllestræde 77/Lavendelstræde 77*. – Lavendelstræde 78 og 79
1806 Hestemøllestræde 79/Lavendelstræde 79*

Husnumre
1859 Hestemøllestræde 2/Lavendelstræde 1
2008 Lavendelstræde 1

Opførelsesår
1806-07 af murermester Lauritz Thrane. Ombygget 1892-93 (Historiske huse)

Matr.nr. 80 †

Matrikel
1689 70
1756 82
1806 80
1900 Sammenlagt med 1806 81, til: 80 & 81

Ejere
1689 Peder Pedersen, garver
1756 Hans Olsens enke
1806 Jørgen Heilmann, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Lavendelstræde 70
1756 Lavendelstræde 82
1806 Lavendelstræde 80

Husnumre
1859 Lavendelstræde 5

Matr.nr. 80 & 81 (fra 1953: 80)

Matrikel
1900 Sammensat af 1806 80 og 1806 81
1953 Betegnet 80 (nyt nummer)
2008 80

Ejere
2008 Jan Robert Christoffersen

Husnumre
1900 Lavendelstræde 5-7
2008 Lavendelstræde 5-7

Opførelsesår
Lavendelstræde 5: 1796-97 for brændevinsbrænder Jørgen Andersen Heidtmann. Ombygget 1901. – Lavendelstræde 7: 1797 for Rasmus Jensen Bang. Ombygget 1901 (Historiske huse)

Matr.nr. 81 †

Matrikel
1689 71
1756 83
1806 81
1900 Sammenlagt med 1806 80, til: 80 & 81

Ejere
1689 Søren Olsen, koffardimand
1756 Jens Andersen Torp
1806 Rasmus Bangs enke

Matrikulære husnumre
1689 Lavendelstræde 71
1756 Lavendelstræde 83
1806 Lavendelstræde 81

Husnumre
1859 Lavendelstræde 7

Matr.nr. 82

Matrikel
1689 72
1756 84
1806 82
1970 Hertil henlagt 1806 83
2008 82

Ejere
1689 Rane Nielsen, brændevinsbrænder
1756 Peder Sørensen Guldborg, øltapper
1806 Stibalkoskys enke
2008 E/F Lavendelstræde 9-11

Matrikulære husnumre
1689 Lavendelstræde 72
1756 Lavendelstræde 84
1806 Lavendelstræde 82

Husnumre
1859 Lavendelstræde 9
1970 Lavendelstræde 9-13
2008 Lavendelstræde 9-13

Opførelsesår
1796 for Joh. Gottfred Stibalkoffsky (Historiske huse)

Matr.nr. 83 †

Matrikel
1689 73
1756 85
1806 83
1935 Hertil henlagt 1806 84
1970 Henlagt til 1806 82

Ejere
1689 Laurids Pedersen, brændevinsbrænder
1756 Aage Gundersen, brændevinsbrænder
1806 Niels Fieldted, tobaksspinder

Matrikulære husnumre
1689 Lavendelstræde 73
1756 Lavendelstræde 85
1806 Lavendelstræde 83

Husnumre
1859 Lavendelstræde 11
1935 Lavendelstræde 11-13

Matr.nr. 84 †

Matrikel
1689 74
1756 86
1806 84
1935 Henlagt til 1806 83

Ejere
1689 Niels Torbensen, skipper
1756 Lorentz Bendixen, portner
1806 Mads Pagh, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Lavendestræde 74
1756 Lavendelstræde 86
1806 Lavendelstræde 84

Husnumre
1859 Lavendelstræde 13

Matr.nr. 85

Matrikel
1689 75 (del af)
1756 87, 1756 88 og 1756 89
1806 85
1905 Hertil henlagt 1806 86
2008 85

Ejere
1689 Johan Runckels 6 våninger
1756 87: Lars Nielsen, tømmersvend. – 88: Jens Christensen Birck, garver. – 89: Jacob Nielsen Prehn
1806 Hans Lind
2008 E/F Lavendelstræde 15-17

Matrikulære husnumre
1689 Lavendelstræde 75
1756 Lavendelstræde 87-89
1806 Lavendelstræde 85

Husnumre
1859 Lavendelstræde 15
1905 Lavendelstræde 15-17
2008 Lavendelstræde 15-17

Opførelsesår
Lavendelstræde 15: 1798 for grovsmed Hans Lindt. Ombygget 1904-05. – Lavendelstræde 17: 1799 af murermestrene Carl Jennerich og Joh. Chr. Møller. Ombygget 1904-05 (Historiske huse)

Matr.nr. 86 †

Matrikel
1689 75 (del af)
1756 90
1806 86
1905 Henlagt til 1806 85

Ejere
1689 Johan Runckels 6 våninger
1756 Niels Jensen Høyer
1806 Jennerich

Matrikulære husnumre
1689 Lavendelstræde 75
1756 Lavendelstræde 90
1806 Lavendelstræde 86

Husnumre
1859 Lavendelstræde 17

Matr.nr. 87 †

Matrikel
1689 77 og 1689 76 (del af)
1756 91 (1689/76) og 1756 92 (1689/77)
1806 87
1926 Indbefattet i 290

Ejere
1689
1756 91: Henrik Frederik Tidex, frislagter. – 92: Søren Knudsen, materialkudsk
1806 Jørgen Helts arvinger

Matrikulære husnumre
1689 Lavendelstræde 76 og 77
1756 Lavendelstræde 91 og 92
1806 Lavendelstræde 87

Husnumre
1859 Lavendelstræde 19

Matr.nr. 88 †

Matrikel
1689 81 (del af)
1756 95 og 1756 96
1806 88
1929 Indbefattet i 292

Ejere
1689 Søren Møller, vognmand
1756 95: Henrik Schuemann, pottemager. – 96: Morten Sørensen, staldkarl
1806 Lorentz Christensen, kleinsmed

Matrikulære husnumre
1689 Lavendelstræde 81
1756 Lavendelstræde 95 og 96
1806 Lavendelstræde 88

Husnumre
1859 Lavendelstræde 16

Matr.nr. 89

Matrikel
1689 160, 1689 161 og 1689 81 (del af)
1756 97 (1689/81, del af), 1756 98 (1689/160) og 1756 163 (1689/161)
1806 89
2008 89

Ejere
1689 160: 2 fattige sjæleboder. – 161: Anders Andersen, brændevinsbrænder. - 81: Søren Møller, vognmand
1756 97: Christoffer Pedersen, skibstømmermand. – 98: Peder Pedersen, høker.- 163: Erik Brandt, murersvend
1806 Lange, rådmand
2008 City Apartment APS

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Bryggers Gade 160/Lavendelstræde 160*. – Mikkel Bryggers Gade 161. – Lavendelstræde 81
1756 Lavendelstræde 97. – Lavendelstræde 98//Mikkel Bryggers Gade 98*. – Mikkel Bryggers Gade 163
1806 Lavendelstræde 89/Mikkel Bryggers Gade 89*

Husnumre
1859 Lavendelstræde 14/Mikkel Bryggers Gade 18
2008 Lavendelstræde 14/Mikkel Bryggers Gade 18

Opførelsesår
1803 af bygmester Philip Lange (Historiske huse)

Matr.nr. 90

Matrikel
1689 82 (del af)
1756 99
1806 90
1989 Hertil henlagt 1806 107
2008 90

Ejere
1689 Christen Madsen, brændevinsbrænder
1756 99: Jens Madsen Spenstrup, høker
1806 Lars Schyberg, staldkarl, høker
2008 Hjort Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Lavendelstræde 82/Mikkel Bryggers Gade 82*
1756 Lavendelstræde 99/Mikkel Bryggers Gade 99*
1806 Lavendelstræde 90/Mikkel Bryggers Gade 90*

Husnumre
1859 Lavendelstræde 12/Mikkel Bryggers Gade 13
1989 Lavendelstræde 12/Mikkel Bryggers Gade 11
2008 Lavendelstræde 12/Mikkel Bryggers Gade 11

Opførelsesår
Lavendelstræde 12: 1796-97 for kongelig staldkarl Lars Johan Skyberg. Ombygget 1844. – Mikkel Bryggers Gade, uden nummer: 1796-97 (Historiske huse)

Matr.nr. 91

Matrikel
1689 83, 1689 84, 1689 185, 1689 186 samt 1689 82 (del af) og 1689 187 (del af)
1756 100 (1689/82, del af), 1756 101 (1689/83), 1756 102 (1689/84), 1756 194 (1689/187, del af), 1756 195 (1689/185, del af), 1756 196 (1689/186 og 1689/185, del af)
1806 91
2008 91

Ejere
1689 83: Mathis Mortensen, skipper. – 84: Anders Nielsen, bådsmand. – 82: Christen Madsen, brændevinsbrænder. – 185: Niels Mikkelsen, prokuratur. – 186: Niels Borgesen, skoflikker. – 187: Laurs Olsen, bryggersvend
1756 100: Jens Rasmussen Lund. – 101. Peder larsen, kongelig arbejdskarl. – 102: Peder Christophersen, murersvend. – 194: Johanes Nielsen, skoflikker. – 195: Morten Truelsen, arbejdskarl. – 196: Enken efter Jens Nielsen, murersvend. –197: Niel [!] Danielsen, lavetmagersvend
1806 Andr. Rasmussen, værtshusholder
2008 E/F Lavendelstræde 10

Matrikulære husnumre
1689 Lavendelstræde 82/Mikkel Bryggers Gade 82*. – Mikkel Bryggers Gade 83 og 84. – Henrik Fiurens Gang 185-187
1756 Lavendelstræde 100-102. – Henrik Fiurens Gang 194-197
1806 Lavendelstræde 91

Husnumre
1859 Lavendelstræde 10
2008 Lavendelstræde 10

Opførelsesår
1796-97 for brændevinsbrænder Jacob And. Sødring (Historiske huse)

Matr.nr. 92

Matrikel
1689 85
1756 103
1806 92
2008 92

Ejere
1689 Torbjørn, konstabel
1756 Hans Jørgensen, smed
1806 Niels Pedersen
2008 Vagn Prüsse Joensen

Matrikulære husnumre
1689 Lavendelstræde 85
1756 Lavendelstræde 103
1806 Lavendelstræde 92

Husnumre
1859 Lavendelstræde 8
2008 Lavendelstræde 8

Opførelsesår
1795-96 for forrider Niels Pedersen. Ombygget 1844 (Historiske huse)

Matr.nr. 93 †

Matrikel
1689 86, 1689 87, 1689 188, 1689 189 og 1689 187 (del af)
1756 104 (1689/86), 1756 105 (1689/87), 1756 192 (1689/189), 1756 193 (1689/188) og 1756 194 (1689/187, del af)
1806 93
1915 Henlagt til 94

Ejere
1689 86: Ole Jonsen. – 87: Lars Andersen, brændevinsbrænder. - 187: Laurs Olsen, Bryggersvend. – 188: Karen, enke efter Ole Kruse. – 189: Rasmus Diderik, jernkræmmer
1756 104: Lars Bendtsen, vægter. – 105: Skibstømmermand Peter Ibsens enke. – 192-193: Enken efter høker Niels Jensen Beck. – 194: Johannes Nielsen, skoflikker
1806 Søren Hougaard

Matrikulære husnumre
1689 Lavendelstræde 87 og 88. – Henrik Fiurens Gang 187-189
1756 Lavendelstræde 104 og 105. – Henrik Fiurens Gang 192-194
1806 Lavendelstræde 93

Husnumre
1859 Lavendelstræde 6

Matr.nr. 94

Matrikel
1689 88
1756 106 og 1756 191
1806 94
1915 Hertil henlagt 1806 93

Ejere
1689 Niels Pedersen
1756 106: Hans Ottesen Lund, tømmersvend. – 191: Niels Rasmussen, jernkræmmer
1806 Søren Hougaard
2008 E/F Lavendelstræde 4-6

Matrikulære husnumre
1689 Lavendelstræde 88
1756 Lavendelstræde 106. – Henrik Fiurens Gang 191
1806 Lavendelstræde 94

Husnumre
1859 Lavendelstræde 4
1915 Lavendelstræde 4-6
2008 Lavendelstræde 4-6

Opførelsesår
Lavendelstræde 4: 1799 for Søren Andersen Hougaard. Ombygget ca. 1910. – Lavendelstræde 6:
1799 1799 for Søren Andersen Hougaard (Historiske huse)

Matr.nr. 95

Matrikel
1689 89, 1689 90 og 1689 91
1756 107 (1689/89), 1756 108 (1689/90) og 1756 109 (1689/91)
1806 95
2008 95

Ejere
1689 89: Hans Nielsen, sejlingsmand. – 90: Guldbrand Svendsen. – 91: Margrete, enke efter Helmer Didriksen
1756 107: Hans Valentin, murersvend. – 108: Niels Jespersen, høker. – 109: Christen Børgesen, staldkarl
1806 Søren Hansen, høker
2008 E/F Kattesundet 18

Matrikulære husnumre
1689 Lavendelstræde 89. – Lavendelstræde 90/Kattesundet 90*. – Kattesundet 91
1756 Lavendelstræde 107. – Lavendelstræde 108/Kattesundet 108*. – Kattesundet 109
1806 Lavendelstræde 95/Kattesundet 95*

Husnumre
1859 Kattesundet 18/Lavendelstræde 2
2008 Kattesundet 18

Opførelsesår
1802 af murermester C. C. Martens (Historiske huse)

Matr.nr. 96 †

Matrikel
1689 162 og 1689 163
1756 164 (1689/162) og 1756 165 (1689/163)
1806 96
1907 Indbefattet i 280

Ejere
1689 162: Erik Clausen, høker. – 163: Peder Børgesen, koffardi
1756 164: Ole Larsen, tømmersvend. – 165: Jørgen Berger, visiterer
1806 Peder Thaarup

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Bryggers Gade 162 og 163
1756 Mikkel Bryggers Gade 164-165
1806 Mikkel Bryggers Gade 96

Husnumre
1859 Mikkel Bryggers Gade 16

Matr.nr. 97 †

Matrikel
1689 164
1756 166
1806 97
1907 Indbefattet i 280

Ejere
1689 Lars Hansen, skipper
1756 Peder Nielsen, kallundsmand
1806 Simon Hallager, høker

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Bryggers Gade 164
1756 Mikkel Bryggers Gade 166
1806 Mikkel Bryggers Gade 97

Husnumre
1859 Mikkel Bryggers Gade 14

Matr.nr. 98 †

Matrikel
1689 165
1756 167
1806 98
1907 Indbefattet i 280

Ejere
1689 Salomon Jensen, skoflikker
1756 Jens Andersen, bødkersvend
1806 Jens Ørslev, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Bryggers Gade 165
1756 Mikkel Bryggers Gade 167
1806 Mikkel Bryggers Gade 98

Husnumre
1859 Mikkel Bryggers Gade 12

Matr.nr. 99 †

Matrikel
1689 166
1756 168 og 1756 169
1806 99
1907 Indbefattet i 280

Ejere
1689 Peter Thomsen, løjtnant
1756 168: Enevold Larsen Krag, brændevinsbrænder. – 169: Lars Johansen, bødker
1806 Jens Ørslev, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Bryggers Gade 166
1756 Mikkel Bryggers Gade 168 og 169
1806 Mikkel Bryggers Gade 99

Husnumre
1859 Mikkel Bryggers Gade 10

Matr.nr. 100 †

Matrikel
1689 167 og 1689 168
1756 170 (1689/167) og 1756 171 (1689/168)
1806 100
1907 Indbefattet i 280

Ejere
1689 167: Niels Olsen, tømmermand. – 168: Torben Gudmandsen, bådsmand
1756 170: Jens Andersen, brændevinsbrænder. – Hans Wentzel, tobaksspinder
1806 Moerbeck, murermester

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Bryggers Gade 167 og 168
1756 Mikkel Bryggers Gade 170 og 171
1806 Mikkel Bryggers Gade 100

Husnumre
1859 Mikkel Bryggers Gade 8

Matr.nr. 101 †

Matrikel
1689 169 og 1689 170
1756 172 (1689/169) og 1756 173 (1689/170)
1806 101
1923 Sammenlagt med 102, til: 101 & 102

Ejere
1689 169: Peder Bendsen, koffardi bådsmand. – 170: Jens Larsen, øltapper
1756 172: Jens Jensen, brændevinsbrænder. – 173: Svend Andersen
1806 Christen Engersløv, brændvinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Bryggers Gade 169 og 170
1756 Mikkel Bryggers Gade 172 og 173
1806 Mikkel Bryggers Gade 101

Husnumre
1859 Mikkel Bryggers Gade 6

Matr.nr. 101 & 102 †

Matrikel
1893 Sammensat af 1806 101 og 1806 102
1923 Henlagt til 1806 14

Ejere

Husnumre
1893 MikkelBryggers Gade 4-6

Matr.nr. 102 †

Matrikel
1689 171
1756 174
1806 102
1893 Sammenlagt med 1806 101, til: 101 & 102

Ejere
1689 Jon Hansen, fisker
1756 Christen Christensen, brændevinsbrænder
1806 P. H. Faber

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Bryggers Gade 171/Smekkenborg 171*
1756 Mikkel Bryggers Gade 174
1806 Mikkel Bryggers Gade 102

Husnumre
1859 Mikkel Bryggers Gade 4

Matr.nr. 103

Matrikel
1689 175 (del af)
1756 177
1806 103
1999 Hertil henlagt 1806 104

Ejere
1689 Pølsegården, tilhørende de fattige
1756 Peder Hansen, slagter
1806 Herman Sprekelsen, slagter
2008 E/F Mikkel Bryggers Gade 3 - 5

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Bryggers Gade 175
1756 Mikkel Bryggers Gade 177
1806 Mikkel Bryggers Gade 103

Husnumre
1859 Mikkel Bryggers Gade 3
1999 Mikkel Bryggers Gade 3-5
2008 Mikkel Bryggers Gade 3-5

Opførelsesår
Mikkel Bryggers Gade 3: 1847 (Kuas). – Mikkel Bryggers Gade 5: 1803 for David Pipper (Historiske huse)

Matr.nr. 104 †

Matrikel
1689 176 og 1689 175 (del af)
1756 178 (1689/175, del af) og 1756 179 (1689/176)
1806 104
1999 Henlagt til 1806 103

Ejere
1689 176: Anders Jensen, skibskok. – 175: Pølsegården, tilhørende de fattige
1756 178: Hans Olsen Fest, skomager. – 179: Anna, afg. Christen Jensens
1806 Brix, sæbefabrikør

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Bryggers Gade 175 og 176
1756 Mikkel Bryggers Gade 178 og 179
1806 Mikkel Bryggers Gade 104

Husnumre
1859 Mikkel Bryggers Gade 5

Matr.nr. 105

Matrikel
1689 177 (del af)
1756 180
1806 105
2008 105

Ejere
1689 Jep Sørensen, høker
1756 Peder Sørensen, tømmersvend
1806 Christen Olsen
2008 Marianne Borum Hansen

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Bryggers Gade 177/Fiurens Gang 177*
1756 Mikkel Bryggers Gade 180/Didrik Fiurens Gang 180*
1806 Mikkel Bryggers Gade 105

Husnumre
1859 Mikkel Bryggers Gade 7
2008 Mikkel Bryggers Gade 7

Opførelsesår
1801 for tømrersvend Christen Hansen (Historiske huse)

Matr.nr. 106

Matrikel
1689 178, 1689 183 og 1689 184
1756 181 (1689/178 og 1689/183) og 1756 198 (1689/184)
1806 106
2008 106

Ejere
1689 178: Ole Svendsen, koffardi. – 183: Jacob Christensen, visiterer ved konsumptionen. – 184: Bente Borer
1756 181: Niels Pedersen. – 198: Anders Jørgensen, øltapper
1806 Christen Hansen
2008 Hjort Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Bryggers Gade 178. – Mikkel Bryggers Gade 183/Fiurens Gang 183*. – Fiurens Gang 184
1756: Mikkel Bryggers Gade 181/Didrik Fiurens Gang 181*. – 198: Didrik Fuirens Gang 198
1806 Mikkel Bryggers Gade 106

Husnumre
1859 Mikkel Bryggers Gade 9
2008 Mikkel Bryggers Gade 9

Opførelsesår
1801-02 for tømrersvend Christen Hansen (Historiske huse)

Matr.nr. 107 †

Matrikel
1689 179, 1689 180, 1689 181
1756 182 (1689/179) og 1756 183 (1689/180 og 1689/181)
1806 107
1989 Henlagt til 1806 90

Ejere
1689 179: Ole Jensen, koffardi. – 180: Kurt Bram, øltapper. – 181: Mathies Henriksen, voldmester
1756 182: Jens Busk, murersvend. – 183: Søren Pedersen
1806 Jacob Smidt, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Mikkel Bryggers Gade 179-181
1756 Mikkel Bryggers Gade 182 og 183
1806 Mikkel Bryggers Gade 107

Husnumre
1859 Mikkel Bryggers Gade 11

Matr.nr. 108

Matrikel
1689 92 (del af)
1756 110
1806 108
2008 108

Ejere
1689 Vor Frue Kirkes våninger
1756 Niels Johansen, skibstømmermand
1806 Peder Thaarup
2008 Karsten Frese

Matrikulære husnumre
1689 Kattesundet 92/Fiurens Gang 92*
1756 Kattesundet 110/Didrik Fiurens Gang 110*
1806 Kattesundet 108

Husnumre
1859 Kattesundet 16
2008 Kattesundet 16

Opførelsesår
1828 for J. J. Pippers (Historiske huse)

Matr.nr. 109

Matrikel
1689 182 og 1689 92 (del af)
1756 111 (1689/92, del af), 1756 184 (1689/187, del af), 1756 185 (1689/187, del af), 1756 186 (1689/187, del af), 1756 187 (1689/92, del af), 1756 188 (1689/187, del af), 1756 189 (1689/92, del af) og 1756 190 (1689/92, del af)
1806 109
2008 109

Ejere
1689 Vor Frue Kirkes våninger
1756 111: Skrædder Johan Peder Schrams enke. – 184: Jens Andersen, øltapper. – 185: Mikkel Jensen. – 186: Søren Sørensen, hjulmand. – 187: Christen Nielsen Hedegaard, arbejdskarl. – 188: Hans Alexandersen. – 189: Anders Nielsen Kielstrøm. – 190: H. Stiesen og Bertel Stiesen
1806 Rasmus J. Balle, brændevinsbrænder
2008 E/F Kattesundet 14 - 14 A-F

Matrikulære husnumre
1689 Kattesundet 92/Fiurens Gang 92*
1756 Kattesundet 111/Henrik Fiurens Gang 111. – Henrik Fiurens Gang 184-190
1806 Kattesundet 109

Husnumre
1859 Kattesundet 14
2008 Kattesundet 14

Opførelsesår
1799-1801 for Thomas Andersen Mollerup (Historiske huse)

Matr.nr. 110

Matrikel
1689 93 og 1689 94
1756 112 (1689/93) og 1756 113 (1689/94)
1806 110
2008 110

Ejere
1689 93: Afdøde Oluf, garnisonsskarprettermester. – 94: Mads Rasmussen, savskærer
1756 112: Lars Sørensen Lund, brændevinsbrænder. – 113. Gotfried Michelsen, slagter
1806 Thomas Møllerup, brygger
2008 Aase Elisabeth Sander-Hansen

Matrikulære husnumre
1689 Kattesundet 93 og 94
1756 Kattesundet 112 og 113
1806 Kattesundet 110

Husnumre
1859 Kattesundet 12
2008 Kattesundet 12

Opførelsesår
1797-99 for Thomas Andersen Mollerup (Historiske huse)

Matr.nr. 111

Matrikel
1689 95
1756 114
1806 111
2008 111

Ejere
1689 Peder Jensen, slagter
1756 Jens Sørensens enke
1806 Michael Haugaard, brændevinsbrænder
2008 K/S Boliginvest Danmark

Matrikulære husnumre
1689 Kattesundet 95
1756 Kattesundet 114
1806 Kattesundet 111

Husnumre
1859 Kattesundet 10
2008 Kattesundet 10

Opførelsesår
1795-1800 for brændevinsbrænder Michel Nielsen Hougaard. Ombygget 1818 (Historiske huse)

Matr.nr. 112

Matrikel
1689 96 (del af)
1756 115
1806 112
2008 112

Ejere
1689 Kirsten, enke efter Daniel Eichhorn
1756 Peder Simonsen, glarmester
1806 Fred. Grübner, snedkermester
2008 Sme APS

Matrikulære husnumre
1689 Kattesundet 96
1756 Kattesundet 115
1806 Kattesundet 112

Husnumre
1859 Kattesundet 8
2008 Kattesundet 8

Opførelsesår
1799-1800 for snedker Christian Fridrich Graubner (Historiske huse)

Matr.nr. 113 †

Matrikel
1689 99
1756 119
1806 113
1913 Henlagt til 1806 9

Ejere
1689 Oluf Jonsen, murermestersvend
1756 Rasmus Jespersen, bødker
1806 Gabriel Møller, pensionist

Matrikulære husnumre
1689 Kattesundet 99
1756 Kattesundet 119
1806 Kattesunde 113

Husnumre
1859 Kattesundet 11

Matr.nr. 114

Matrikel
1689 64, 1689 107, 1689 108, 1689 109 og 1689 110
1756 69 (1689/64), 1756 132 (1689/107), 1756 133 (1689/108 og 1689/109) og 1756 134 (1689/110)
1806 114
1836 Sammenlagt med 122 B, til: 114 & 122 B

Ejere
1689 64: Jens Sørensen, murermester. – 107: Peder Rasmussen, grovsmed. – 108: Inger, enke efter Peder Hansen Korsør. – 109: Else, enke efter tømrermand Hans Nielsen. – 110: Niels Olsen, brygger
1756 69: Jens Michelsen, brændevinsbrænder. – 132: Peder Pedersen, brændevinsbrænder. – 133: Sønne Pedersen Holm. – 134: Lars Pedersen, brændevinsbrænder
1806 Kommissionen for Råd- og Domhuset

Matrikulære husnumre
1689 Hestemøllestræde 64. – Sluttergade 107-110
1756 Hestemøllestræde 69. – Slutterigade 132. – Nytorv 133/Slutterigade 133*. – Nytorv 134
1806 Slutterigade 114/Hestemøllestræde 114*

Matr.nr. 114 & 122 B †

Matrikel
1836 Sammenlagt af 1806 114 og 122 B
1888 Indbefattet i 274

Ejere
2008 Staten

Matrikulære husnumre
1836 Nytorv 114 & 122 B/Hestemøllestræde 114 & 122 B*

Husnumre
1859 Hestemøllestræde 1/Nytorv 23

Matr.nr. 115 †

Matrikel
1689 111
1756 135
1806 115
1888 Indbefattet i 274

Ejere
1689 Henrik Holst, prokurator
1756 Lars Pedersen, brændevinsbrænder
1806 Andr. Toftegaard

Matrikulære husnumre
1689 Nytorv 111
1756 Nytorv 135
1806 Nytorv 115

Husnumre
1859 Nytorv 21

Matr.nr. 116

Matrikel
1689 112
1756 136
1806 116
2008 116

Ejere
1689 Alhed, enke efter Christian Viborg
1756 Martinus Schultz, købmand
1806 Hans Jessen, købmand
2008 Frank Brøndum

Matrikulære husnumre
1689 Nytorv 112
1756 Nytorv 136
1806 Nytorv 116

Husnumre
1859 Nytorv 19
2008 Nytorv 19

Matrikulære husnumre
1797 for købmand Hans Jessen (Historiske huse)

Matr.nr. 117

Matrikel
1689 113
1756 137
1806 117
2008 117

Ejere
1689 Christoffer Munk, prokurator
1756 Fischer, justitsråd
1806 Hans Christian Møller
2008 Nytorv 17 A/S

Matrikulære husnumre
1689 Nytorv 113
1756 Nytorv 137
1806 Nytorv 117

Husnumre
1859 Nytorv 17
2008 Nytorv 17

Opførelsesår
1795-96 for Købmand Hans Jessen (Historiske huse)

Matr.nr. 118

Matrikel
1689 1, 1689 2 og 1689 3
1756 1 (1689/1), 1756 2 (1689/2) og 1756 3 (1689/3)
1806 118

Ejere
1689 1: Niels Nielsen, grovsmed. – 2: Enken efter Peder Rasmussen, vrager. – 3: Anders Mikkelsen, kleinsmed
1756 1-3: Lars Frost, urtekræmmer
1806 Johan Henrik Kold, skræddermester
2008 E/F Nytorv 15/Rådhusstræde 2 A-C

Matrikulære husnumre
1689 Rådhusstræde 1/Nytorv 1*. – Rådhusstræde 2 og 3
1756 Rådhusstræde 1/Nytorv 1*. – Rådhusstræde 2-3
1806 Nytorv 118/Rådhusstræde 118*

Husnumre
1859 Nytorv 15/Rådhusstriæde 2
2008 Nytorv 15/Rådhusstræde 2

Opførelsesår
Nytorv 15: 1796-97 for skrædder Johan Henrich Kold. – Rådhusstræde 2: 1798 for skrædder Johan Henrik Kold (Historiske huse)

Matr.nr. 119

Matrikel
1689 4, 1689 5, 1689 6 og 1689 7
1756 4 (1689/4), 1756 5 (1689/5), 1756 6 (1689/6) og 1756 7 (1689/7)
1806 119
2008 119

Ejere
1689 4: Peder Jensen, tømmermand. – 5: Elisabeth, enke efter Rasmus Jensen, skrædder. – 6: Ole Andersen, brygger. – 7: Niels Monsen, rebslager
1756 4-7: Søren Fugl
1806 Chr. Høyer, brygger
2008 Nordic Gruppen Development A/S

Matrikulære husnumre
1689 Rådhusstræde 4-7
1756 Rådhusstræde 4-7
1806 Rådhusstræde 119

Husnumre
1859 Rådhusstræde 4
2008 Rådhusstræde 4

Opførelsesår
1796 for brygger Johan Arnth Møller. Ombyggtet 1937 (Historiske huse)

Matr.nr. 120

Matrikel
1689 10, 1689 11, 1689 12, 1689 13, 1689 14, 1689 15 og 1689 16
1756 10 (1689/10), 1756 11 (1689/11), 1756 12 (1689/12), 1756 13 (1689/13), 1756 14 (1689/14) og 1756 15 (1689/15 og 1689/16)
1806 120
1991 Hertil henlagt til 1806 121

Ejere
1689 10: Lorens Kreier. – 11: Ole Jensen, brygger. – 12: Bent Andersen, skipper. – 13: Ole Hellesen, fisker. – 14-15: Mikkel Arnt, konstabel. – 16: Simon Poulsens arvinger
1756 10-11: Rasmus Pau, renteskriver. – 12-13: Peter Baltzersen, mestersvend ved Holmen. – 14: Ditlev Reiniche, malersvend. – 15: Brændevinsbrænder Svend Eriksens enke. – 16: Stig Pedersen, skomager
1806 Magens, kammerrådinde
2008 Danmarks Lærerforening - Dlf

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 10-16
1756 Rådhusstræde 10-11/Farvergade 10-11*. – Farvergade 12-16
1806 Rådhusstræde 120/Farvergade 120*

Husnumre
1859 Farvergade 2/Rådhusstriæde 6
1884 Kompagnistræde 28-30/Rådhusstræde 6
1991 Kompagnistræde 28-32/Rådhusstræde 6
2008 Kompagnistræde 30-32/Rådhusstræde 6

Opførelsesår
Kompagnistræde 30/Rådhusstræde 6:1797 for tømrermester Andreas Hallander. – Kompagnistræde 32: 1799 for forpagter Frederik Brochenius. Ombygget 1846 (Historiske huse)

Matr.nr. 121 †

Matrikel
1689 17 og 1689 18
1756 16 (1689/17) og 1756 17 (1689/18)
1806 121
1991 Henlagt til 1806 120

Ejere
1689 17: Ole Jonsen, koffardiskipper. – 18: Margrethe, enke efter Ole Simonsen
1756 Stig Pedersen, skomager. – 17: Jochum Frid. Buus, brygger
1806 Frederik Brochenius

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 17 og 18
1756 Farvergade 16 og 17
1806 Farvergade 121

Husnumre
1859 Farvergade 4
1884 Kompagnistræde 32

Matr.nr. 122 †

Matrikel
1689 19
1756 18
1806 122
1836 Delt i 122 A, 122 B og 122 C

Ejere
1689 Peder Hansen Skønning
1756 Marcus Bolrod, brygger
1806 Erik Møller, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 19/Hestemøllestræde 19*
1756 Farvergade 18/Hestemøllestræde 18*
1806 Farvergade 122/Hestemøllestræde 122*

Husnumre
1859 Farvegade 19/Hestemøllestræde 19*

Matr.nr. 122 A †

Matrikel
1836 Parcel af 1806 122
1932 Frasepareret 294
1932 Overgået til offentlig gade (Kompagnistræde)

Ejere

Matrikulære husnumre
1836 Farvergade 122 A/Hestemøllestræde 122 A*
1859 Farvergade 6/Hestemøllestræde 5
1884 Hestemøllestræde 5/Kompagnistræde 34

Matr.nr. 122 B †

Matrikel
1836 Parcel af 1806 122
1836 Sammenlagt med 1806 114, til: 114 & 122 B

Matr.nr. 122 C †

Matrikel
1836 Parcel af 1806 122
1836 Sammenlagt med 1806 76, til: 76 & 122 C

Matr.nr. 123 †

Matrikel
1689 62 (del af)
1756 67 (del af, senere betegnet 1756 67 B)
1806 123
1907 Indbefattet i 282

Ejere
1689 Jens Nielsen, bager
1756 Erik Jørgensen, bager
1806 Johan Jahn, bagermester

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 62/Hestemøllestræde 62*
1756 Farvergade 67 B/Hestemøllestræde 67 B*
1806 Farvergade 123/Hestemøllestræde 123*

Husnumre
1859 Farvergade 8/Hestemøllestræde 8

Matr.nr. 124 †

Matrikel
1689 61 og 1689 62 (del af)
1756 66 (1689/61) og 1756 67 (del af, senere betegnet 67 A, 1689/62)
1806 124
1907 Indbefattet i 282

Ejere
1689 61: Mikkel Hansen, kleinsmed. – 62: Jens Nielsen, bager
1756 66: Jacob Villadsen, snedkersvend. – 67 A: Anders Pedersen, svineslagter
1806 Johan Jahn, bagermester

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 61. – Farvergade 62/Hestemøllestræde 62*
1756 Farvergade 66 og 67 A
1806 Farvergade 124

Husnumre
1859 Farvergade 10

Matr.nr. 125 †

Matrikel
1689 58, 1689 59 og 1689 60
1756 63 (1689/58), 1756 64 (1689/59) og 1756 65 (1689/60)
1806 125
1907 Indbefattet i 282

Ejere
1689 58: Laurs Olsen, maler. – 59: Christen Nielsen, nagelsmed. – 60: Peder Hansen, skrædder
1756 63: Else, afgangne Peder Pedersen. – 64: Christen Pedersen, staldkarl. – 65: Morgen Jensen Odderbechs enke
1806 Johan Jahn, bagermester

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 58-60
1756 Farvergade 63-65
1806 Farvergade 125

Husnumre
1859 Farvergade 12

Matr.nr. 126 †

Matrikel
1689 56 og 1689 57
1756 61 (1689/56) og 1756 62 (1689/57)
1806 126
1908 Indbefattet i 283

Ejere
1689 56: Mikkel Mandag, overskriver. – 57: Poul Schnitler, glassnider
1756 61: Adam Tønnesen, rebslagersvend. – 62: Peder Pedersen, hjulmand
1806 Bachhausen &Kiern

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 56 og 57
1756 Farvergade 61 og 62
1806 Farvergade 126

Husnumre
1859 Farvergade 14

Matr.nr. 127 †

Matrikel
1689 53, 1689 54 og 1689 55
1756 59 (1689/53 og 1659/54) og 1756 60 (1689/55)
1806 127
1908 Indbefattet i 283

Ejere
1689 53: Niels Andersen, pligskarl. – 54: Anders Pedersen, hjulmand. – 55: Hans Rasmussen, sejlingsmand
1756 59: Niels Hansen, kleinsmed. – 60: Christian Jensen Ritz
1806 Bachhausen

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 53-55
1756 Farvergade 59 og 60
1806 Farvergade 127

Husnumre
1859 Farvergade 16

Matr.nr. 128 †

Matrikel
1689 52
1756 58
1806 128
1908 Indbefattet i 283

Ejere
1689 Jacob Pedersen, snedker
1756 Jochum Juchum, kongelig arbejdskarl
1806 Ole Jensen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 52
1756 Farvergade 58
1806 Farvergade 128

Husnumre
1859 Farvergade 18

Matr.nr. 129 †

Matrikel
1689 51
1756 57
1806 129
1908 Indbefattet i 283

Ejere
1689 Mikkel Nielsen, brændevinsbrænder
1756 Christen Madsen Gram, brændevinsbrænder
1806 Joh. Søevang, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 51
1756 Farvergade 57
1806 Farvergade 129

Husnumre
1859 Farvergade 20

Matr.nr. 130 †

Matrikel
1689 50
1756 56
1806 130
1908 Indbefattet i 283

Ejere
1689 De Fattiges våninger
1756 Jørgen Johansen Møller
1806 Thomas Mollerup, møllermester

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 50
1756 Farvergade 56
1806 Farvergade 130

Husnumre
1859 Farvergade 22

Matr.nr. 131 †

Matrikel
1689 49 og 1689 48 (del af)
1756 54 (1689/48) og 1756 55 (1689/49)
1806 131
1908 Indbefattet i 283

Ejere
1689 48: Christen Jensen, skrædder. – 49: Jon Larsen, arbejdskarl
1756 54: Niels Poulsen, snedker. – 55: Svend Svendsen, kallundsmand
1806 Jens Wissing

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 49. – Søndervold 48/Farvergade 48*
1756 Farvergade 54-55
1806 Farvergade 131

Husnumre
1859 Farvergade 24

Matr.nr. 132 †

Matrikel
1689 43 (del af)
1756 45
1806 132
1887 Sammenlagt med 1806 133 og 1806 134, til: 132, 133 & 134

Ejere
1689 43: Vartov
1756 45: Vartovs Hospital. – 46: Vartov Hospitals Kirkegård
1806 Vartov Hospital

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 43/Søndervold 43*/Løngangsstræde 43*/Ud til Volden 43*
1756 Farvergade 45/Imod Volden 45*/Løngangsstræde 45*. – Farvegade 46/Imod Volden 46*/Sønder Voldstræde 46*/Torvet 46*
1806 Farvergade 132/Løngangsstræde 132*/Vestervold 132*

Husnumre
1859 Farvergade 27/Løngangsstræde 28/Vestervold 81
1875 Farvergade 27/Løngangsstræde 28/Vester Voldgade 81

Matr.nr. 132, 133 & 134 (fra 1953: 132)
Vartov

Matrikel
1887 Sammensat af 1806 132, 1806 133 og 1806 134
1953 Betegnet 132 (nyt nummer)
2008 132

Ejere
2008 Kirkeligt Samfund

Husnumre
1887 Farvergade 27/Vester Voldgade 81
2008 Farvergade 27

Opførelsesår
Mod 1724-44 af arkitekt Johan Cornelius Kieger. Ombygget 1856-60 (Historiske huse)

Matr.nr. 133 †

Matrikel
1689 42 (del af)
1756 44 (del af, senere betegnet 44 B)
1806 133
1887 Sammenlagt med 1806 132 og 1806 134

Ejere
1689 Rosenheim, justistråd
1756 Thomsen, justitsråd
1806 Vartov Hosptital, tilhørende

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 42, Løngangsstræde 42*
1756 Farvergade 44
1806 Farvergade 133

Matr.nr. 134 †

Matrikel
1689 42 (del af)
1756 44 (del af, senere betegnet 1756 44 A)
1887 Sammenlagt med 1806 132 og 1806 133

Ejere
1689 Rosenheim,justitsråd
1756 Thomsen, justistråd
1806 Vivet, advokat

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 42, Løngangsstræde 42*
1756 Farvergade 44
1806 Farvergade 134

Husnumre
1859 Farvergade 25

Matr.nr. 135 †

Matrikel
1689 41
1756 43
1806 135
1907 Indbefattet i 281

Ejere
1689 Hans Villadsen
1756 Rasmus Clemmensen, slagter
1806 Wilhelm Busch, snedkermester

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 41, Løngangsstræde 41*
1756 Farvergade 43, Løngangsstræde 43*
1806 Farvergade 135

Husnumre
1859 Farvergade 23

Matr.nr. 136 †

Matrikel
1689 40 (del af)
1756 42
1806 136
1907 Indbefattet i 281

Ejere
1689 Christen Simonsen, snedker
1756 Snedker Ertmand Henriksens enke
1806 Andr. Ove, røgmand

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 40, Løngangsstræde 40*
1756 Farvergade 42
1806 Farvergade 136

Husnumre
1859 Farvergade 21

Matr.nr. 137 †

Matrikel
1689 39
1756 41
1806 137
1907 Indbefattet i 281

Ejere
1689 Jørgen Hansen, skrædder
1756 Jesper Pedersen Steven, brændevinsbrænder
1806 Peter Langsøe, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 39
1756 Farvergade 41
1806 Farvergade 137

Husnumre
1859 Farvergade 19

Matr.nr. 138 †

Matrikel
1689 38
1756 40
1806 138
1907 Indbefattet i 281

Ejere
1689 Søren Jensen
1756 Christopher Pedersen, brændevinsbrænder
1806 Peter Busk

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 38
1756 Farvergade 40
1806 Farvergade 138

Husnumre
1859 Farvergade 17

Matr.nr. 139 †

Matrikel
1689 37
1756 39
1806 139
1905 Indbefattet i 277 og 278

Ejere
1689 Elisabeth, enke efter Bent Knudsen, vantmester
1756 Lars Pedersen, brændevinsbrænder
1806 Låne- og Livrente Selskabet

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 37
1756 Farvergade 39
1806 Farvergade 139

Husnumre
1859 Farvergade 15

Matr.nr. 140 †

Matrikel
1689 36
1756 38
1806 140
1905 Indbefattet i 277

Ejere
1689 Anders Jensen, maltgører
1756 Niels Jensen Vaad
1806 Chr. J. Jenum, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 36, Gåsegade 36*
1756 Farvergade 38, Gåsegade 38*
1806 Farvergade 140, Gåsegade 140*

Husnumre
1859 Farvergade 13/Gåsegade 4

Matr.nr. 141 †

Matrikel
1689 34 og 1689 35
1756 37
1806 141
1905 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 34: Peder Olsen, koffardibådsmand. – 35: Peder Jensen
1756 Thomas Andersen, øltapper
1806 Jens Madsens enke

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 34, Gåsegade 34*. – Gåsegade 35
1756 Gåsegade 37/Farvergade 37*
1806 Farvergade 141/Gåsegade 141*

Husnumre
1859 Farvergade 11/Gåsegade 2

Matr.nr. 142

Matrikel
1689 21
1756 20
1806 142
2008 142

Ejere
1689 Mathias Pedersen, islandsk købmand
1756 Nathan Levin, jøde
1806 Simon Poulsen
2008 Lærerstandens Brandforsikring G/S

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 21
1756 Farvergade 20
1806 Farvergade 142

Husnumre
1859 Farvergade 7
1884 Kompagnistræde 41
2008 Kompagnistræde 41

Opførelsesår
Ca. 1700, ombygget mellem 1748-78 (Historiske huse)

Matr.nr. 143 †

Matrikel
1689 24
1756 22
1806 143
1861 Sammenlagt med 1806 149, til: 149 & 143

Ejere
1689 Peder Jensen, skipper
1756 Niels Pedersen Holm, fiskebløder
1806 Andr. Bruun

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 24
1756 Farvergade 22
1806 Farvergade 143

Husnumre
1859 Farvergade 5

Matr.nr. 144

Matrikel
1689 25
1756 23
1806 144
2008 144

Ejere
1689 Anna, enke efter Nikolaj Rends
1756 Raff, etatsråd
1806 Ritter, kaptajn
2008 Ejd Selsk Kompagnistræde 37 APS

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 25
1756 Farvergade 23
1806 Farvergade 144

Husnumre
1859 Farvergade 3
1884 Kompagnistræde 37
2008 Kompagnistræde 37

Opførelsesår
1847 for grosserer Wulff Philip Heyman (Historiske huse)

Matr.nr. 145

Matrikel
1689 26
1756 24
1806 145
2008 145

Ejere
1689 Lorenz Kreier
1756 Walbohms overblevne grund
1806 Lorentz C. Linde, guldsmed
2008 E/F Rådhusstræde 8

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 26/Vandmøllestræde 26*
1756 Farvergade 24/Vandmøllestræde 24*
1806 Farvergade 145/Rådhusstræde 145*

Husnumre
1859 Farvergade 1/Raadhustræde 8
1884 Kompagnistræde 35/Rådhusstræde 8
<1864 Rådhusstræde 8
2008 Rådhusstræde 8

Opførelsesår
1783-84 af murermester Anders Nielsen Eegeroed. Ombygget 1846 (Historiske huse)

Matr.nr. 146

Matrikel
1689 27
1756 25
1806 146
2008 146

Ejere
1689 Karen, enke efter Christoffer Herring
1756 Knud Hansens overblevne grund
1806 Poul Mortensen, høker
2008 E/F Rådhusstræde 10 m.fl

Matrikulære husnumre
1689 Torvet ved forrige Vandkunst 27/Vandmøllestræde 27*
1756 Vandkunsten 25/Vandmøllestræde 25*
1806 Vandkunsten 146/Rådhusstræde 146*

Husnumre
1859 Rådhusstriæde 10/Vandkunsten 2
2008 Rådhusstræde 8 A-10

Opførelsesår
Mod Vandkunsten 1750 for spækhøker Knud Hansen Scheel. – Baghuset mod Rådhusstræde: 1835 for urtekræmmer F. T. Schou. – Sidehuset mod Rådhusstræde: 1851 for urtekræmmer K. J. Kragh (Historiske huse)

Matr.nr. 147

Matrikel
1689 28
1756 26
1806 147
2008 147

Ejere
1689 Børge Andersen
1756 Anthonii Georg Muxell, barber
1806 Hofman, madam, barber
2008 Lærerstandens Brandforsikring G/S

Matrikulære husnumre
1689 Torvet ved forrige Vandkunst 28
1756 Vandkunsten 26
1806 Vandkunsten 147

Husnumre
1859 Vandkunsten 4
2008 Vandkunsten 4

Opførelsesår
Før 1730, ombygget ca. 1790 (Historiske huse)

Matr.nr. 148

Matrikel
1689 29
1756 27
1806 148
2008 148

Ejere
1689 Lucas Utrecht, visiterer ved Toldboden
1756 Jens Pedersen, Vandkunsten
1806 Andr. Falck
2008 Sydjydsk Ejendomsaktieselskab

Matrikulære husnumre
1689 Torvet ved forrige Vandkunst 29
1756 Vandkunsten 27
1806 Vandkunsten 148

Husnumre
1859 Vandkunsten 6
2008 Vandkunsten 6

Opførelsesår
1881 for bagermester A. Fleuron, jr. (Bygningsattest)

Matr.nr. 149 †

Matrikel
1689 22, 1689 23 og 1689 30
1756 21
1806 149
1861 Sammenlagt med 1806 143, til: 149 & 143

Ejere
1689 22: Fændrik (?) Christen Andersen, drabant. – 23: Hans Tess, brændevinsbrænder. – 30: Laurs Bjørnsen, brygger
1756 Peder Lange, fiskebløder
1806 Lind, kaptajn, brygger
1861 Sammenlagt med 143, til: 149 & 143

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 22 og 23. – Torvet ved forrige Vandkunst 30
1756 Farvergade 21, Vandkunsten 21*
1806 Vandkunsten 149, Farvergade 149*

Matr.nr. 149 & 143 (fra 1953: 149)

Matrikel
1861 Sammelagt af 143 og 149
1953 Betegnet 149 (nyt nummer)
2008 149

Ejere
2008 Lærerstandens Brandforsikring G/S

Husnumre
1861 Farvergade 5, Vandkunsten 8
1884 Kompagnistræde 39, Vandkunsten 8
2008 Kompagnistræde 39, Vandkunsten 8

Opførelsesår
Kompagnistræde 39: Vestlige del 1803 for brygger Jens Lind. - Østlige del: 1859 for brygger P. C. Christensen. – Vandkunsten 8: Ca. 1750. Ombygget mellem 1803-07 (Historiske huse)

Matr.nr. 150 †

Matrikel
1689 20
1756 19
1806 150
1806 Delt i 150 A og 150 B

Ejere
1689 Ole Jensen
1756 Brygger Gunder Nielsens enke
1806 Carl Ording

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 20/Gåsegade 20*/Torvet ved forrige Vandkunst 20*
1756 Farvergade 19/Gåsegade 19*/Vandkunsten 19*
1806 Vandkunsten 150/Gåsegade 150*/Farvergade 150*

Matr.nr. 150 A

Matrikel
1806 Parcel af 1806 150
2008 150 A

Ejere
2008 Lærerstandens Brandforsikring G/S

Matrikulære husnumre
1806 Farvergade 150 A/Gåsegade 150*

Husnumre
1859 Farvergade 9/Gåsegade 1
1884 Gåsegade 1/Kompagnistræde 43
2008 Gåsegade 1/Kompagnistræde 43

Opførelsesår
Gåsegade 1: 1805-06 for Joh. Frid. Foltmar. Ombygget 1810, 1897 og 1964. – Kompagnistræde 43: 1805-06 for Joh. Frid. Foltmar. Ombygget 1897-98 (Historiske huse)

Matr.nr. 150 B

Matrikel
1806 Parcel af 1806 150
2008 150 B

Ejere
2008 Lærerstandens Brandforsikring G/S

Matrikulære husnumre
1806 Gåsegade 150 B/Vandkunsten 150 B*

Husnumre
1859 Gåsegade 3/Vandkunsten 10
2008 Vandkunsten 10

Opførelsesår
1802-03 for brygger Carl Henr. Ording. Ombygget i begyndelsen af 1900-tallet (Historiske huse)

Matr.nr. 151 †

Matrikel
1689 33
1756 36
1806 151
1905 Indbefattet i 277

Ejere
1689 Søren Andersen, kongens bygningsskriver
1756 Peder Jørgensen
1806 Schiøtt, assessor

Matrikulære husnumre
1689 Gåsegade 33
1756 Gåsegade 36
1806 Gåsegade 151

Husnumre
1859 Gåsegade 6

Matr.nr. 152 †

Matrikel
1689 32
1756 35
1806 152
1905 Indbefattet i 277 og 278

Ejere
1689 Jon Lauridsen, rebslager
1756 Anders Pedersen, lysestøber
1806 Jeppe Larsens enke

Matrikulære husnumre
1689 Gåsegade 32
1756 Gåsegade 35
1806 Gåsegade 152

Husnumre
1859 Gåsegade 8

Matr.nr. 153 †

Matrikel
1689 31 (del af)
1756 28
1806 153
1905 Indbefattet i 277 og 278

Ejere
1689 Maren, enke efter Gert Pipper
1756 Peder Jørgensen, staldkarl
1806 H. Harbo

Matrikulære husnumre
1689 Torvet ved forrige Vandkunst 31/Løngangsstræde 31*
1756 Løngangsstræde 28/Vandkunsten 28*
1806 Vandkunsten 153/Løngangsstræde 153*

Husnumre
1859 Løngangsstræde 12/Vandkunsten 12

Matr.nr. 154 †

Matrikel
1689 31 (del af)
1756 29
1806 154
1905 Indbefattet i 278

Ejere
1689 Maren, enke efter Gert Pipper
1756 Henrik Zølner, tapetmager
1806 H. Harboe

Matrikulære husnumre
1689 Torvet ved forrige Vandkunst 31/Løngangsstræde 31*
1756 Løngangsstræde 29
1806 Løngangsstræde 154

Husnumre
1859 Løngangsstræde 14

Matr.nr. 155 †

Matrikel
1689 31 (del af)
1756 30
1806 155
1905 Indbefattet i 278

Ejere
1689 Maren, enke efter Gert Pipper
1756 Paul Paulsen, smed ved Holmen
1806 J. Christensen

Matrikulære husnumre
1689 Torvet ved forrige Vandkunst 31/Løngangsstræde 31*
1756 Løngangsstræde 30
1806 Løngangsstræde 155

Husnumre
1859 Løngangsstræde 16

Matr.nr. 156

Matrikel
1689 31 (del af)
1756 31
1806 156
2008 156

Ejere
1689 Maren, enke efter Gert Pipper
1756 Peder Ludvig Munck
1806 Müncken, konferentsrådinde
2008 E/F Løngangstræde 18

Matrikulære husnumre
1689 Torvet ved forrige Vandkunst 31/Løngangsstræde 31*
1756 Løngangsstræde 31
1806 Løngangsstræde 156

Husnumre
1859 Løngangsstræde 18
2008 Løngangsstræde 18

Opførelsesår
1896 for malermester F. T. F. Bredenback (Bygningsattest)

Matr.nr. 157 †

Matrikel
1689 31 (del af)
1756 32
1806 157
1907 Indbefattet i 281

Ejere
1689 Maren, enke efter Gert Pipper
1756 Christen Nielsen, brændevinsbrænder
1806 Livvagtens Sygehus

Matrikulære husnumre
1689 Torvet ved forrige Vandkunst 31/Løngangsstræde 31*
1756 Løngangsstræde 32
1806 Løngangsstræde 157

Husnumre
1859 Løngangsstræde 20

Matr.nr. 158 †

Matrikel
1689 40 (del af)
1756 33
1806 158
1907 Indbefattet i 281

Ejere
1689 Christen Simonsen, snedker
1756 Casper Jæger, hjulmand
1806 Simon Lindqvist, vognmager

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 40, Løngangsstræde 40*
1756 Løngangsstræde 33
1806 Løngangsstræde 158

Husnumre
1859 Løngangsstræde 22

Matr.nr. 159 †

Matrikel
1689 41
1756 43 (del af, senere betegnet 1756 43 B)
1806 159
1930 Delt mellem 1806 160 og 132, 133 & 134

Ejere
1689 Hans Villadsen
1756 Rasmus Clemmensen, slagter
1806 Vartov Hospital

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 41, Løngangsstræde 41*
1756 Farvergade 43, Løngangsstræde 43*
1806 Løngangsstræde 159

Husnumre
1859 Løngangsstræde 24

Matr.nr. 160
Vartovs kirkesal

Matrikel
1689 42 (del af)
1756 34
1806 160
2008 160

Ejere
1689 Rosenheim, justitsråd
1756 Direktørerne for Fattigvæsenet
1806 Vartov Hospitals Kirke
2008 Vartov Valgmenighed

Matrikulære husnumre
1689 Farvergade 42, Løngangsstræde 42*
1756 Løngangsstræde 34
1806 Løngangsstræde 160

Husnumre
1859 Løngangsstræde 26/Vestervold 81
1875 Løngangsstræde 26/Vester Voldgade 81
2008 Farvergade 27 E/Løngangstræde 24

Opførelsesår
1753-55 (Historiske huse)

Matr.nr. 161 †

Matrikel
1689 255
1756 275
1806 161
1887 Henlagt til 162 & 163

Ejere
1689 Christen Nielsen, brændevinsbrænder
1756 Anders Hansen, høker
1806 Nicolay Clemensen

Matrikulære husnumre
1689 Løngangstræde 255/Ud til Volden 255*
1756 Løngangsstræde 275/Ud til Volden 275*
1806 Løngangsstræde 161/Vestervold 161*

Husnumre
1859 Løngangsstræde 41/Vestervold 83
1875 Løngangsstræde 41/Vester Voldgade 83

Matr.nr. 162 †

Matrikel
1689 254
1756 274
1806 162, uformelt sammenlagt med 1806 163, til: 162 & 163

Ejere
1689 Christoffer Vips, væver
1756 Jonas Sørensen, slagter
1806 Walther, snedker

Matrikulære husnumre
1689 Løngangstræde 254
1756 Løngangsstræde 274
1806 Løngangsstræde 162

Matr.nr. 162 & 163 (fra 1953: 162)

Matrikel
1806 Uformelt sammenlagt af 1806 162 og 1806 163
1953 Betegnet 162 (nyt nummer)
2008 162

Ejere
2008 Danmarks Lærerforening - Dlf

Matrikulære husnumre
1806 Løngangstræde 162 & 163

Husnumre
1859 Løngangstræde 39
1875 Løngangstræde 39/Vester Voldgade 83
2008 Løngangstræde 39/Vester Voldgade 83-85

Opførelsesår
1888 for orgelbygger Olsen (Bygningsattest)

Matr.nr. 163 †

Matrikel
1689 253 (del af)
1756 273
1806 163
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 162, til: 162 & 163

Ejere
1689 Lorens Zorn, bartskærermester
1756 Ole Sørensen, hjulmand
1806 Walther

Matrikulære husnumre
1689 Løngangstræde 253
1756 Løngangstræde 273
1806 Løngangsstræde 163

Matr.nr. 164

Matrikel
1689 253 (del af)
1756 272 (del af, senere betegnet 1756 272 A)
1806 164
2008 164

Ejere
1689 Lorens Zorn, bartskærermester
1756 Morten Zuschlag, herbergerer
1806 Frid. Koop
2008 Tamarix II APS

Matrikulære husnumre
1689 Løngangsstræde 253
1756 Løngangsstræde 272/Volden 272*
1806 Løngangsstræde 164

Husnumre
1859 Løngangsstræde 37
2008 Løngangstræde 37

Opførelsesår
1804-05 af tømrermester Fred.Koops. Ombygget 1856-59 (Historiske huse)

Matr.nr. 165 †

Matrikel
1689 252
1756 271
1806 165
1912 Indbefattet i 287

Ejere
1689 Anders Mortensen
1756 Peder Ebbesen, bødkersevnd
1806 Jacob Falkenberg

Matrikulære husnumre
1689 Løngangstræde 252
1756 Løngangstræde 271
1806 Løngangsstræde 165

Husnumre
1859 Løngangsstræde 35

Matr.nr. 166 †

Matrikel
1689 251 (del af)
1756 270
1806 166
1912 Indbefattet i 287

Ejere
1689 Lorens Zorn, bartskærermester
1756 Hans Hiort
1806 Fuglsang, kasserer

Matrikulære husnumre
1689 Løngangstræde 251
1756 Løngangstræde 270
1806 Løngangsstræde 166

Husnumre
1859 Løngangstræde 33

Matr.nr. 167 †

Matrikel
1689 251 (del af)
1756 269
1806 167
1912 Indbefattet i 287

Ejere
1689 Lorens Zorn, bartskærermester
1756 Claus Vigen, tøjhusskriver
1806 Claus Stokman

Matrikulære husnumre
1689 Løngangstræde 251
1756 Løngangstræde 269
1806 Løngangsstræde 167

Husnumre
1859 Løngangstræde 31

Matr.nr. 168 †

Matrikel
1689 251 (del af)
1756 268
1806 168
1912 Indbefattet i 287

Ejere
1689 Lorenz Zorn, bartskærermester
1756 Vilhelm Hansen Bert, hjulmand
1806 Tramborg, snedkermester

Matrikulære husnumre
1689 Løngangstræde 251
1756 Løngangstræde 268
1806 Løngangsstræde 168

Husnumre
1859 Løngangstræde 29

Matr.nr. 169 †

Matrikel
1689 250
1756 267
1806 169
1912 Sammenlagt med 287, til: 169 & 287

Ejere
1689 Claus Jørgensen, renteskriver
1756 Paul Frølund, kammerråd
1806 Cay Hammerich

Matrikulære husnumre
1689 Løngangstræde 250
1756 Løngangstræde 267
1806 Løngangsstræde 169

Husnumre
1859 Løngangstræde 27

Matr.nr. 169 & 287 (fra 1953: 169)

Matrikel
1912 Sammenlagt af 169 og 287
1953 Betegnet 169 (nyt nummer)
2008 169

Ejere
2008 Hotellus Denmark A/S

Husnumre
1912 Løngangstræde 27
2008 Løngangstræde 27

Opførelsesår
1908 (Bygningsattest)

Matr.nr. 170

Matrikel
1689 249
1756 266
1806 170
2008 170

Ejere
1689 Ole Borch, doktor
1756 Lars Larsen Lund, hyrekudsk
1806 Hans C. Lind, vognmand
2008 Lærernes Centralorganisation

Matrikulære husnumre
1689 Løngangstræde 249
1756 Løngangstræde 266
1806 Løngangsstræde 170

Husnumre
1859 Løngangstræde 25
2008 Løngangstræde 25

Opførelsesår
1943 (Bygningsattest)

Matr.nr. 171 †

Matrikel
1689 248
1756 265
1806 171
1955 Henlagt til 1806 187

Ejere
1689 Else, enke efter Didrik Rasmussen
1756 Christopher Foldtmar, hofskildrer
1806 Moses Seligum Trier, handlende

Matrikulære husnumre
1689 Løngangstræde 248
1756 Løngangstræde 265
1806 Løngangsstræde 171

Husnumre
1859 Løngangstræde 23

Matr.nr. 172

Matrikel
1689 247 (del af)
1756 264
1806 172
1904 Hertil henlagt 1806 173, 1806 174 og 1806 175
2008 172

Ejere
1689 Lützou, marskal
1756 Anders Jensen Thornings enke
1806 Graves pakhus
2008 E/F Løngangstræde 19 M Fl

Matrikulære husnumre
1689 Løngangstræde 247
1756 Løngangstræde 264
1806 Løngangsstræde 172

Husnumre
1859 Løngangstræde 21
1904 Løngangstræde 19-21
2008 Løngangstræde 19-21

Opførelsesår
1905 af arkitekterne V. og B. Ingemann

Matr.nr. 173 †

Matrikel
1689 247 (del af)
1756 263
1806 173
1904 Henlagt til 1806 172

Ejere
1689 Lützou, marskal
1756 Niels Ibsen, arbejdskarl
1806 Thomas Jørgensen, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Løngangstræde 247
1756 Løngangstræde 263
1806 Løngangsstræde 173

Husnumre
1859 Løngangstræde 19

Matr.nr. 174 †

Matrikel
1689 247 (del af)
1756 262
1806 174
1904 Henlagt til 1806 172

Ejere
1689 Lützou, marskal
1756 Anders Knudsen, brændevinsbrænder
1806 Peder Rasmussen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Løngangsstræde 247
1756 Løngangsstræde 262
1806 Løngangsstræde 174

Husnumre
1859 Løngangsstræde 17

Matr.nr. 175 †

Matrikel
1689 246 (del af)
1756 261
1806 175
1904 Henlagt til 1806 172

Ejere
1689 Adler, sekretær
1756 Ove Lynov, bogtrykker
1806 Nicolay Grave

Matrikulære husnumre
1689 Torvet ved Vandkunsten 246
1756 Vandkunsten 261
1806 Løngangsstræde 175

Husnumre
1859 Løngangsstræde 15

Matr.nr. 176

Matrikel
1689 246 (del af)
1756 260
1806 176
2008 176

Ejere
1689 Adler, sekretær
1756 Jep Hansen Alling, kongelig karl
1806 Alling, madame
2008 K/S Vandkunsten 13

Matrikulære husnumre
1689 Torvet ved Vandkunsten 246
1756 Vandkunsten 260
1806 Vandkunsten 176

Husnumre
1859 Vandkunsten 13
2008 Vandkunsten 13

Opførelsesår
1754 for kongelig kok Jeppe Hansen Alling. Ombygget 1847-48 (Historiske huse)

Matr.nr. 177

Matrikel
1689 246 (del af)
1756 259
1806 177
2008 177

Ejere
1689 Adler, sekretær
1756 Peder Schor, theskænker
1806 Myhre
2008 Michael Holst

Matrikulære husnumre
1689 Torvet ved Vandkunsten 246
1756 Vandkunsten 259
1806 Vandkunsten 177

Husnumre
1859 Vandkunsten 11
2008 Vandkunsten 11

Opførelsesår
Før 1737. Ombygget 1777 (Historiske huse)

Matr.nr. 178

Matrikel
1689 246 (del af)
1756 258
1806 178
1934 Hertil henlagt 1806 179 og 1806 180
2008 178

Ejere
1689 Adler, sekretær
1756 Jens Hansen, kleinsmed
1806
2008 Pitzner Ejendomme APS

Matrikulære husnumre
1689 Torvet ved Vandkunsten 246
1756 Vandkunsten 258
1806 Vandkunsten 178

Husnumre
1859 Vandkunsten 9
1935 Vandkunsten 5
2008 Vandkunsten 5

Opførelsesår
1935 af arkitekterne Vilhelm Hvalsøe og Arthur Wittmack (Weilbach)

Matr.nr. 179 †

Matrikel
1689 246 (del af)
1756 257
1806 179
1934 Henlagt til 1806 178

Ejere
1689 Adler, sekretær
1756 Rasmus Knudsen, rådstuetjener
1806 A. Schiønberg, urmager

Matrikulære husnumre
1689 Torvet ved Vandkunsten 246
1756 Vandkunsten 257
1806 Vandkunsten 179

Husnumre
1859 Vandkunsten 7

Matr.nr. 180 †

Matrikel
1689 246 (del af)
1756 256
1806 180
1934 Henlagt til 1806 178

Ejere
1689 Adler, sekretær
1756 Niels Sørensen, grovsmed
1806 Jacob Stiiberg, sadelmager

Matrikulære husnumre
1689 Torvet ved Vandkunsten 246
1756 Vandkunsten 256
1806 Vandkunsten 180

Husnumre
1859 Vandkunsten 5

Matr.nr. 181

Matrikel
1689 245
1756 255
1806 181
2008 181

Ejere
1689 Niels Bendsen, møller
1756 Andreas Graae
1806 Jacob Isaac, grosserer
2008 Danmarks Lærerforening - Dlf

Matrikulære husnumre
1689 Torvet ved Vandkunsten 245
1756 Vandkunsten 255
1806 Vandkunsten 181

Husnumre
1859 Vandkunsten 3
2008 Vandkunsten 3

Opførelsesår
1838 (Kuas)

Matr.nr. 182 †

Matrikel
1689 244
1756 254
1806 182
1807 Sammenlagt med 237 B, til: 182 & 237 B

Ejere
1689 Mester Lorens Bartskær
1756 Andreas Collin, vintapper
1806 J. E. Glassing, vinhandler

Matrikulære husnumre
1689 Torvet ved Vandkunsten 244/Kanalen til Frederiksholm 244*
1756 Vandkunsten 254/Kanalen 254*
1806 Vandkunsten 182/Frederiksholms Kanal 182*

Matr.nr. 182 & 237 B (fra 1953: 182)

Matrikel
1807 Sammensat af 1806 182 og 1806 237
1953 Betegnet 182 (nyt nummer)
2008 182

Ejere
2008 Fs Design APS

Matrikulære husnumre
1807 Vandkusten 182 & 237 B/Frederiksholms Kanal 182 & 237 B
Husnumre
1859 Frederiksholms Kanal 2/Vandkunsten 1
2008 Frederiksholms Kanal 2/Vandkunsten 1

Opførelsesår
1906 af arkitekt Aage Langeland-Mathiesen (Weilbach)

Matr.nr. 183 †

Matrikel
1689 262 (del af)
1756 285
1806 183
1854 Sammenlagt med 184 B og 1806 239, til: 183, 184 B & 239

Ejere
1689 Robert, oberstløjtant
1756 Niels Falckenberg
1806 Louzou, kammerherre

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 262/Kanalen til Frederiksholm 262*
1756 Stormgade 285
1806 Stormgade 183

Matr.nr. 183, 184 B & 239 (fra 1953 183)

Matrikel
1854 Sammensat af 1806 183, 184 B og 1806 239
1907 Hertil henlagt 184 A
1953 Betegnet 183 (nyt nummer)
2008 183

Ejere
2008 Slots- Og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1854 Frederiksholms Kanal 183, 184 B & 239/Stormgade 183, 184 B & 239*

Husnumre
1859 Frederiksholms Kanal 8/Stormgade 2
1907 Stormgade 2-4
2008 Stormgade 2-4

Opførelsesår
Stormgade 2: 1854-55 af arkitekt Christian Tybjerg for grosserer E. Z. Switzer. – Stormgade 4: Ca. 1910 (Historiske huse)

Matr.nr. 184 †

Matrikel
1689 262 (del af)
1756 284
1806 184
1854 Delt i 184 A og 184 B

Ejere
1689 Robert, oberstløjtnant
1756 Hans Buus, procurator
1806 Refeeldt, madam

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 262/Kanalen til Frederiksholm 262*
1756 Stormgade 284
1806 Stormgade 184

Matr.nr. 184 A †

Matrikel
1854 Parcel af 1806 184
1907 Henlagt til 183, 184 B & 239

Matrikulære husnumre
1854 Stormgade 184 A

Husnumre
1859 Stormgade 4

Matr.nr. 184 B †

Matrikel
1854 Parcel af 1806 184
1854 Sammenlagt med 1806 183 og 1806 239, til: 183, 184 B & 239

Matr.nr. 185

Matrikel
1689 262 (del af)
1756 283
1806 185
2008 185

Ejere
1689 Robert, oberstløjtnant
1756 Gottfried Bruun, justitsråd
1806 Jacobi, konferensråd
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 262/Kanalen til Frederiksholm 262*
1756 Stormgade 283
1806 Stormgade 185

Husnumre
1859 Stormgade 6
2008 Stormgade 6

Opførelsesår
1850-51 for portrætmaler J. V. Gertner (Historiske huse)

Matr.nr. 186

Matrikel
1689 262 (del af)
1756 282
1806 186
2008 186

Ejere
1689 Robert, oberstløjtnant
1756 Johan Ludvig Abestee
1806 Scavenius, justitsråd
2008 E/F Stormgade 8

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 262/Kanalen til Frederiksholm 262*
1756 Stormgade 282
1806 Stormgade 186

Husnumre
1859 Stormgade 8
2008 Stormgade 8

Opførelsesår
Før 1737, ombygget 1798 og 1845 (Historiske huse)

Matr.nr. 187
Holsteins Palæ

Matrikel
1689 261
1756 281
1806 187
1949 Hertil henlagt 1806 188
1955 Hertil henlagt 1806 171
1976 Frasepareret 296
2008 187

Ejere
1689 Lützou, marskal
1756 Holstein, geheimeråd, greve
1806 Holstein, greve
2008 Slots- Og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 261
1756 Stormgade 281
1806 Stormgade 187

Husnumre
1859 Stormgade 10
1949 Stormgade 10-12
1955 Løngangstræde 23/Stormgade 10-12
1976 Stormgade 10-12
2008 Stormgade 10-12

Opførelsesår
Stormgade 10: 1687, muligvis af generalbygmester Lambert van Haven. Ombygget 1711, 1740 og 1756. – Stormgade 12: Ca. 1680. Ombygget 1798 og 1830 (Historiske huse)

Matr.nr. 188 †

Matrikel
1689 260
1756 280
1806 188
1949 Henlagt til 1806 187

Ejere
1689 Dronningen
1756 Bluhme, hofprædikant
1806 Philip Lange, rådmand

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 260
1756 Stormgade 280
1806 Stormgade 188

Husnumre
1859 Stormgade 12

Opførelsesår
Ca. 1680, ombygget 1798 og 1830

Matr.nr. 189
Det Harboeske Enkefruekloster

Matrikel
1689 259
1756 279
1806 189
1930 Frasepareret 293
2008 189

Ejere
1689 Lambert van Haven, generalbygmester
1756 Enkefruklosteret
1806 Det Harboeske Enkefru Kloster
2008 Realea A/S Ejendomsselskab

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 259
1756 Stormgade 279
1806 Stormgade 189

Husnumre
1859 Stormgade 14
2008 Stormgade 14

Opførelsesår
Før 1741. Ombygget 1741, 1754-60 og 1772 (Historiske huse)

Matr.nr. 190

Matrikel
1689 258
1756 278
1806 190
2008 190

Ejere
1689 Christian Broch, kongens lakerer
1756 Carsten Tønder, lakerer
1806 Jørgen Weinholt
2008 Brøchner I/S

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 258
1756 Stormgade 278/Volden 278*
1806 Stormgade 190/Vestervold 190*

Husnumre
1859 Stormgade 16/Vestervold 91
1875 Stormgade 16/Vester Voldgade 91
2008 Stormgade 16/Vester Voldgade 91

Opførelsesår
1790-91 for hofkonditor Jens Raae. Ombygget 1811, 1847, 1887 og i 1900-tallet (Historiske huse)

Matr.nr. 191 †

Matrikel
1689 273 (del af)
1756 305
1806 191
1929 Indbefattet i 291

Ejere
1689 Jens Jensen, hjulmand
1756 Mathias Pedersen, brændevinsbrænder
1806 Dahl

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 273/Til Volden 273*
1756 Stormgade 305/Til Volden 305*
1806 Stormgade 191/Vestervold 191*

Husnumre
1859 Stormgade 33/Vestervold 93
1875 Stormgade 33/Vester Voldgade 93

Matr.nr. 192 †

Matrikel
1689 273 (del af)
1756 304
1806 192
1929 Indbefattet i 291

Ejere
1689 Jens Jensen, hjulmand
1756 Thomas Ulrik Richert, bager
1806 Brabandt, lysestøber

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 273/Til Volden 273*
1756 Stormgade 304
1806 Stormgade 192, Vestervold 192*

Husnumre
1859 Stormgade 31/Vestervold 95
1875 Stormgade 31/Vester Voldgade 95

Matr.nr. 193 †

Matrikel
1689 272 (del af)
1756 303
1806 193
1929 Indbefattet i 291

Ejere
1689 Jens Sørensen, vognmand
1756 Peder Andersen
1806 Morten J. Hassing, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 272
1756 Stormgade 303
1806 Stormgade 193

Husnumre
1859 Stormgade 29

Matr.nr. 194 †

Matrikel
1689 272 (del af)
1756 302
1806 194
1929 Indbefattet i 291

Ejere
1689 Jens Sørensen, vognmand
1756 Jens Lorentzen, snedker
1806 Johan Schwartz, snedker

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 272
1756 Stormgade 302
1806 Stormgade 194

Husnumre
1859 Stormgade 27

Matr.nr. 195 †

Matrikel
1689 272 (del af)
1756 301
1806 195
1929 Indbefattet i 291

Ejere
1689 Jens Sørensen, vognmand
1756 Jens Hansen, fuldmægtig ved Justitskontoret
1806 J. Wulff

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 272
1756 Stormgade 301
1806 Stormgade 195

Husnumre
1859 Stormgade 25

Matr.nr. 196 †

Matrikel
1689 272 (del af)
1756 300
1806 Inbefattet i 291
1929 Indbefattet i 297

Ejere
1689 Jens Sørensen, vognmand
1756 Afdøde hofprædikant Bangs enke
1806 Satterup, brødrehuset

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 272
1756 Stormgade 300
1806 Stormgade 196

Husnumre
1859 Stormgade 23

Matr.nr. 197 †

Matrikel
1689 271
1756 299
1806 Indbefattet i 291
1929 Indbefattet i 297

Ejere
1689 Hans Mortensen, regimentskvartermester
1756 Michael Chr. Ludvig Tønder, admiral
1806 Satterup, brødrehuset

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 271
1756 Stormgade 299
1806 Stormgade 197

Husnumre
1859 Stormgade 21

Matr.nr. 198 †

Matrikel
1689 269 (del af) og 1689 270 (del af)
1756 298 (del af, senere betegnet 1756 298 B)
1806 198
1904 Henlagt til 1806 211

Ejere
1689 269 og 270: Wigandt Mickelbecker
1756 Raben, geheimeråd
1806 J. Pinvig,

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 269 og 270
1756 Stormgade 298
1806 Stormgade 198

Husnumre
1859 Stormgade 19

Matr.nr. 199 †

Matrikel
1689 269 (del af) og 1689 270 (del af)
1756 298 (del af, senere betegnet 1756 298 A)
1806 199

Ejere
1689 269 og 270: Wigandt Mickelbecker
1756 Raben, geheimeråd
1806 von Smiten, generalkrigskommissær

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 269 og 270
1756 Stormgade 298
1806 Stormgade 199
Husnumre
1859 Stormgade 17

Matr.nr. 200 †

Matrikel
1689 268 (del af)
1756 297
1806 200
1929 Indbefattet i 291

Ejere
1689 Stolling, kaptajn, og Christian Wilcken, major
1756 Zeifert, madame
1806 von Wurden, kleinsmed

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 268
1756 Stormgade 297
1806 Stormgade 200

Husnumre
1859 Stormgade 15

Matr.nr. 201 †

Matrikel
1689 268 (del af)
1756 296
1806 201
1929 Indbefattet i 291

Ejere
1689 Stolling, kaptajn, og Christian Wilcken, major
1756 Martinus Henriksne Cronberg, brændevinsbrænder
1806 Lars Kaasbøll, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 268
1756 Stormgade 296
1806 Stormgade 201

Husnumre
1859 Stormgade 13

Matr.nr. 202 †

Matrikel
1689 268 (del af)
1756 295
1806 202
1929 Indbefattet i 291

Ejere
1689 Stolling, kaptajn, og Christian Wilcken, major
1756 Henrik Gothvald Violung
1806 Gotwaldt

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 268
1756 Stormgade 295
1806 Stormgade 202

Husnumre
1859 Stormgade 11

Matr.nr. 203 †

Matrikel
1689 268 (del af)
1756 294
1806 203
1929 Indbefattet i 291

Ejere
1689 Stolling, kaptajn, og Christian Wilcken, major
1756 Jacob Harras, perlestikker
1806 Korfitzen, klædekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 268
1756 Stormgade 294
1806 Stormgade 203

Husnumre
1859 Stormgade 9

Matr.nr. 204 †

Matrikel
1689 268 (del af)
1756 293
1806 204
1929 Indbefattet i 291

Ejere
1689 Stolling, kaptajn, og Christian Wilcken, major
1756 Hans Henrik Bentzen, prokollist
1806 Joseph Jacob, vexelerer

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 268
1756 Stormgade 293
1806 Stormgade 204

Husnumre
1859 Stormgade 7

Matr.nr. 205 †

Matrikel
1689 267
1756 292
1806 205
1929 Indbefattet i 291

Ejere
1689 Søren Nielsen
1756 Jacob Lobeck, bager
1806 Dalmer, bagermester

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 267
1756 Stormgade 292
1806 Stormgade 205

Husnumre
1859 Stormgade 5

Matr.nr. 206 †

Matrikel
1689 266
1756 291
1806 206
1929 Indbefattet i 291

Ejere
1689 Peter Egbert, grovsmed
1756 Christian Klarup, justitsråd
1806 Voltelen, kancelliråd

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 266
1756 Stormgade 291
1806 Stormgade 206

Husnumre
1859 Stormgade 3

Matr.nr. 207 †

Matrikel
1689 264 og 1689 265
1756 289 (1689/264) og 1756 290 (1689/265)
1806 207
1929 Indbefattet i 291

Ejere
1689 264: Johannes Jørgensen, skipper, og Isak Henriksen. – 265: Jørgen Hansen, renteskriver
1756 289-290: Svane, kammerråd
1806 Sommerfeldt

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 264/Kanalen ved Frederiksholm 264*. – Stormgade 265
1756 Stormgade 289/Kanalen 289*. – Stormgade 290
1806 Stormgade 207/Frederiksholms Kanal 207*

Husnumre
1859 Frederiksholms Kanal 10/Stormgade 1

Matr.nr. 208 †

Matrikel
1689 277
1756 315
1806 208
1886 Sammenlagt med 1806 240

Ejere
1689 Hans Sørensen, skipper
1756 Ove Elling
1806 Drachardt, renteskriver

Matrikulære husnumre
1689 Ny Vestergade 277
1756 Ny Vestergade 315
1806 Ny Vestergade 208

Husnumre
1859 Ny Vestergade 4

Matr.nr. 209 †

Matrikel
1689 278 (del af)
1756 314
1806 209
1908 Sammenlagt med 240 & 208, til: 240, 208 & 209

Ejere
1689 Peder Hansen, kandestøber
1756 Andreas Gebour, bøssemager
1806 Ahrens, frue

Matrikulære husnumre
1689 Ny Vestergade 278
1756 Ny Vestergade 314
1806 Ny Vestergade 209

Husnumre
1859 Ny Vestergade 6

Matr.nr. 210 †

Matrikel
1689 278 (del af)
1756 313
1806 210
1929 Indbefatet i 291

Ejere
1689 Peder Hansen, kandestøber
1756 Jacob Fabritius, kongelig sølvpop
1806 Becker, madame

Matrikulære husnumre
1689 Ny Vestergade 278
1756 Ny Vestergade 313
1806 Ny Vestergade 210

Husnumre
1859 Ny Vestergade 8

Matr.nr. 211 †

Matrikel
1689 279 (del af)
1756 312
1806 211
1904 Hertil henlagt 1806 198
1929 Indbefattet i 291

Ejere
1689 Ole Witt, kræmmer
1756 Hendes Kongelige Majestæt
1806 Den Kongelige Staldgård

Matrikulære husnumre
1689 Ny Vestergade 279/Ud til Volden 279*
1756 Ny Vestergade 312
1806 Ny Vestergade 211

Husnumre
1859 Ny Vestergade 1
1904 Ny Vestergade 1/Stormgade 19

Matr.nr. 212 †

Matrikel
1689 279 (del af)
1756 311 (del af, senere betegnet 1756 311 B)
1806 212
1888 Indbefattet i 273

Ejere
1689 Ole Witt
1756 Holstein, geheimeråd
1806 Paarup, bud

Matrikulære husnumre
1689 Ny Vestergade 279/Ud til Volden 297*
1756 Ny Vestergade 311
1806 Ny Vestergade 212

Husnumre
1859 Ny Vestergade 12

Matr.nr. 213

Matrikel
1689 280 (del af)
1756 318 (del af, senere betegnet 1756 318 C)
1806 213
1913 Hertil henlagt 1806 214
2008 213

Ejere
1689 Wigandt Mickelbecker
1756 Ulrik Frederik Edinger
1806 Rothe, justitsråd
2008 Dansk Arbejdsgiverforening

Matrikulære husnumre
1689 Ny Vestergade 280/Ny Kongensgade 280*/Ud til Volden 280*
1756 Ny Vestergade 318/Til Volden 318*
1806 Ny Vestergade 213/Vestervold 213*

Husnumre
1859 Ny Vestergade 17/Vestervold 107
1875 Ny Vestergade 17/Vester Voldgade 107
1913 Ny Vestergade 15-17/Vester Voldgade 107
2008 Ny Vestergade 15-17/Vester Voldgade 107

Opførelsesår
Ny Vestergade 15: 1792-93 for traktør Christen Chrestensen Bording. – Ny Vestergade 17/Vestervoldgade 107: 1791-92 for traktør Chresten Chrestensen Bording (Historiske huse)

Matr.nr. 214 †

Matrikel
1689 280 (del af)
1756 318 (del af, senere betegnet 1756 318 D)
1806 214
1913 Henlagt til 1806 213

Ejere
1689 Wigandt Mickelbecker
1756 Ulrik Frederik Edinger
1806 Lorentzen

Matrikulære husnumre
1689 Ny Vestergade 280
1756 Ny Vestergade 318/Til Volden 318*
1806 Ny Vestergade 214 Ny Kongensgade 280*/Ud til Volden 280*
1859 Ny Vestergade 15

Matr.nr. 215 †

Matrikel
1689 280 (del af)
1756 318 (del af, senere betegnet 1756 318 E)
1806 215
1975 Henlagt til 1806 227

Ejere
1689 Wigandt Mickelbecker
1756 Ulrik Frederik Edinger
1806 Eggers, etatsråd

Matrikulære husnumre
1689 Ny Vestergade 280/Ny Kongensgade 280*/Ud til Volden 280*
1756 Ny Vestergade 318/Til Volden 318*
1806 Ny Vestergade 215

Husnumre
1859 Ny Vestergade 13

Matr.nr. 216 †

Matrikel
1689 281 og 1689 282 (del af)
1756 319
1806 216
1853 Sammelagt med 242 E, til: 216 & 242 E

Ejere
1689 281-282: Thomas Oxe
1756 Ludvig von Plessen, geheimeråd
1806 Bygels baggård

Matrikulære husnumre
1689 Ny Vestergade 281. – Ny Vestergade 282, Ny Kongensgade 282*
1756 Ny Vestergade 319
1806 Ny Vestergade 216

Matr.nr. 216 & 242 E (fra 1953: til 216)

Matrikel
1853 Sammensat af 1806 216 og 242 E
1953 Betegnet 216 (nyt nummer)
2008 216

Ejere
2008 Nationalmuseet

Matrikulære husnumre
1853 Ny Vestergade 216 & 242 E

Husnumre
1859 Ny Vestergade 11
2008 Ny Vestergade 11

Opførelsesår
1821 for grosserer I. Lund. Ombygget 1858 (Historiske huse)

Matr.nr. 217

Matrikel
1689 282 (del af)
1756 320
1806 217
2008 217

Ejere
1689 Thomas Oxe
1756 Johan Jacob Lund
1806 Kyhl, rustmester
2008 Jørgen Bloch Behrendt

Matrikulære husnumre
1689 Ny Vestergade 282, Ny Kongensgade 282*
1756 Ny Vestergade 320
1806 Ny Vestergade 217

Husnumre
1859 Ny Vestergade 9
2008 Ny Vestergade 9

Opførelsesår
Før 1770. Ombygget 1771-73 (Historiske huse)

Matr.nr. 218 †

Matrikel
1689 283 (del af)
1756 321
1806 218
1851 Sammenlagt med 242 C, til: 218 & 242 C

Ejere
1689 Lars Eskildsen, toldforvalter
1756 Geheimeråd Ludvig von Plessens baggård
1806 Bygels pakhus

Matrikulære husnumre
1689 Ny Vestergade 283
1756 Ny Vestergade 321
1806 Ny Vestergade 218

Matr.nr. 218 & 242 C †

Matrikel
1851 Sammenlagt af 218 og 242 C
1875 Sammenlagt med 242 D, til: 218, 242 C & 242 D

Ejere

Matrikulære husnumre
1851 Ny Vestergade 218 & 242 C
1859 Ny Vestergade 7

Matr.nr. 218, 242 C & 242 D (fra 1953: 218)

Matrikel
1875 Sammenlagt af 1806 218, 242 C og 242 D
1953 Betegnet 218 (nyt nummer)
2008 218

Ejere
2008 Rolf Aage Konow

Husnumre
1875 Ny Vestergade 7
2008 Ny Vestergade 7

Opførelsesår
1876 af murermester J. G. Køhler (Bygningsattest)

Matr.nr. 219

Matrikel
1689 284 (del af)
1756 322
1806 219
2008 219

Ejere
1689 Johan Jæger, slotsfoged
1756 Mads Christensen Heegaard, kongelig kudsk
1806 Bysigel, staldskriver
2008 Helene Lorenzen A/S/ Inret

Matrikulære husnumre
1689 Ny Vestergade 284/Kanalen ved Frederiksholm 284*
1756 Ny Vestergade 322
1806 Ny Vestergade 219

Husnumre
1859 Ny Vestergade 5
2008 Ny Vestergade 5

Opførelsesår
Før 1788. Ombygget før 1850 (Historiske huse)

Matr.nr. 220

Matrikel
1689 284 (del af)
1756 323
1806 220
2008 220

Ejere
1689 Johan Jæger, slotsfoged
1756 Peder Nielsens enke
1806 Rasmus Andersen, værtshusholder
2008 Severin Søren Hammen Stausholm

Matrikulære husnumre
1689 Ny Vestergade 284/Kanalen ved Frederiksholm 284*
1756 Ny Vestergade 323
1806 Ny Vestergade 220

Husnumre
1859 Ny Vestergade 3
2008 Ny Vestergade 3

Opførelsesår
1848 for passkriver ved Københavns Toldkammer (Historiske huse)

Matr.nr. 221 †

Matrikel
1689 286 (del af)
1756 326 (del af, senere betegnet 1756 326 B)
1806 221
1889 Sammenlagt med 222, til: 221 & 222

Ejere
1689 Johan Jørgen
1756 Johan Frederik Friis, etatsråd
1806 Mariboe

Matrikulære husnumre
1689 Kanalen ved Frederiksholm 286/Ny Kongensgade 286*
1756 Ny Kongensgade 326/Kanalen 326*
1806 Ny Kongensgade 221

Husnumre
1859 Ny Kongensgade 6

Matr.nr. 221 & 222 (fra 1953: 221)

Matrikel
1889 Sammenlagt af 1806 221 og 1806 222
1902 Hertil henlagt 1806 223 og 1806 224
1953 Betegnet 221 (nyt nummer)
1985 Frasepareret 298
1008 211

Ejere
2008 Gunner Aron William Ruben

Husnumre
1889 Ny Kongensgade 6-8
1902 Ny Kongensgade 6-12
1985 Ny Kongensgade 6-8
2008 Ny Kongensgade 6-8

Opførelsesår
Ny Kongensgade 6: 1754 for etatsråd Friis (Historiske huse). – Ny Kongensgade 8: 1902-03 af Fr. L. Levy. Ombygget 1985-86 (Weilbach)

Matr.nr. 222 †

Matrikel
1689 287 (del af)
1756 327
1806 222
1889 Sammenlagt med 221, til 221 & 222

Ejere
1689 Hans Nielsen, assessor, og Lorenz Kreier
1756 von Plessen, geheimeråd
1806 Richter, klædekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 287
1756 Ny Kongensgade 327
1806 Ny Kongensgade 222

Husnumre
1859 Ny Kongensgade 8

Matr.nr. 223 †

Matrikel
1689 287 (del af)
1756 328
1806 223
1902 Henlagt til 221 & 222

Ejere
1689 Hans Nielsen, assessor, og Lorenz Kreier
1756 von Plessen, geheimeråd
1806 Høyer, madame, klædekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 287
1756 Ny Kongensgade 328
1806 Ny Kongensgade 223

Husnumre
1859 Ny Vestergade 10

Matr.nr. 224 †

Matrikel
1689 287 (del af)
1756 329
1806 224
1902 Henlagt til 221 & 222

Ejere
1689 Hans Nielsen, assessor, og Lorenz Kreier
1756 von Plessen, geheimeråd
1806 Knudsen, madame

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 287
1756 Ny Kongensgade 329
1806 Ny Kongensgade 224

Husnumre
1859 Ny Kongensgade 12

Matr.nr. 225

Matrikel
1689 287 (del af)
1756 330
1806 225
1933 Hertil henlagt 1806 226
2008 225

Ejere
1689 Hans Nielsen, assessor, og Lorenz Kreier
1756 von Plessen, geheimeråd
1806 N. P. Nissen
2008 Ejerforeningen Ny Kongensgade 14

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 287
1756 Ny Kongensgade 330
1806 Ny Kongensgade 225

Husnumre
1859 Ny Kongensgade 14
2008 Ny Kongensgade 14

Opførelsesår
1934 af arkitekt Poul Ambye (Bygningsattest)

Matr.nr. 226 †

Matrikel
1689 287 (del af)
1756 331
1806 226
1933 Henlagt til 1806 225

Ejere
1689 Hans Nielsen, assessor, og Lorenz Kreier
1756 von Plessen, geheimeråd
1806 Karen K. Broegaard, jomfru

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 287
1756 Ny Kongensgade 331
1806 Ny Kongensgade 226

Husnumre
1859 Ny Kongensgade 16

Matr.nr. 227

Matrikel
1689 288
1756 332
1806 227
1920 Hertil henlagt 1806 256
1960 Hertil henlagt 1806 255
1975 Hertil henlagt 1806 215
2008 227

Ejere
1689 Laurids Eskildsen, toldforvalter
1756 Chr. Esmark, justitsråd
1806 Rebholtz, malermester
2008 Dansk Arbejdsgiverforening

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 288/Ud til Volden 288*
1756 Ny Kongensgade 332/Ud til Volden 322*
1806 Ny Kongensgade 227/Vestervold 227*

Husnumre
1859 Ny Kongensgade 18/Vestervold 113
1875 Ny Kongensgade 18/Vester Voldgade 113
1920 Ny Kongensgade 16/Vester Voldgade 111-113
1960 Ny Kongensgade 16/Vester Voldgade 109-113
1975 Ny Kongensgade 16/Ny Vestergade 13/Vester Voldgade 109-113
2008 Ny Kongensgade 16/Ny Vestergade 13/Vester Voldgade 109-113

Opførelsesår
Ny Kongensgade 16/Vester Voldgade 109-113: 1911 for Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening (Bygningsattest). – Ny Vestergade 13: 1792-93 for traktør Christen Christensen Bording. Ombygget 1857-58 (Historiske huse)

Matr.nr. 228 †

Matrikel
1689 289
1756 333
1806 228
1835 Delt i 228 A og 228 B

Ejere
1689 Ditlev Møller, kongens smed
1756 Johan Frederikk Hænell
1806 Jens Karlebye

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 289/Volden 289*
1756 Ny Kongensgade 333
1806 Ny Kongensgade 228/Vestervold 228*

Matr.nr. 228 A

Matrikel
1835 Parcel af 1806 228
2008 228 A

Ejere
2008 Grundejernes Investeringsfond

Matrikulære husnumre
1835 Ny Kongensgade 228 A/Vestervold 228 A

Husnumre
1859 Ny Kongensgade 17/Vestervold 115
1875 Ny Kongensgade 17/Vester Voldgade 115
2008 Vester Voldgade 115

Opførelsesår
1902 af arkitekt Vilhelm Friederichsen (Weilbach)

Matr.nr. 228 B †

Matrikel
1835 Parcel af 1806 228
1835 Sammenlagt med 1806 229, til: 229 & 228 B

Matr.nr. 229 †

Matrikel
1689 290
1756 334
1806 229
1835 Sammenlagt med 228 B, til: 229 & 228 B

Ejere
1689 Niels Pedersen, postejbager
1756 Grovsmed Nicolai Møllers enke
1806 H A Stelley, møllebygger
2008 Grundejernes Investeringsfond

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 290
1756 Ny Kongensgade 334
1806 Ny Kongensgade 229

Matr.nr. 229 & 228 B †

Matrikel
1835 Sammensat af 1806 229 og 228 B
1844 Sammenlagt med 231 B, til: 229, 228 B & 231 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1835 Ny Kongensgade 229 & 228 B

Matr.nr. 229, 228 B & & 231 B (fra 1953: 229)

Matrikel
1844 Sammenlagt af 228 B, 229 og 231 B
1880 Frasepareret 272
1953 Betegnet 229 (nyt nummer)

Ejere

Matrikulære husnumre
1844 Ny Kongensgade 229, 228 B & 231 B/Vestervold 229, 228 B & 231 B*

Husnumre
1859 Ny Kongensgade 15/Vestervold 117
1875 Ny Kongensgade 15/Vester Voldgade 117
1880 Ny Kongensgade 15
2008 Ny Kongensgade 15

Opførelsesår
1881 af tømrermester P. Hansen (Bygningsattest)

Matr.nr. 230

Matrikel
1689 291
1756 335
1806 230
2008 230

Ejere
1689 Sidsel, enke efter Anders Livgarder
1756 Paul Klein
1806 Peder Olsen, thehandler
2008 Grundejernes Investeringsfond

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 291
1756 Ny Kongensgade 335
1806 Ny Kongensgade 230

Husnumre
1859 Ny Kongensgade 13
2008 Ny Kongensgade 13

Opførelsesår
1774. Ombygget mellem 1824 og 1848 (Historiske huse)

Matr.nr. 231 †

Matrikel
1689 292
1756 336
1806 231
1844 Delt i 231 A og 231 B

Ejere
1689 Christoffer, tømmermester
1756 Eggert Christoph Linstov, geheimeråd
1806 Schow, madame

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 292
1756 Møllebæksgade 336/Ny Kongensgade 336*
1806 Ny Kongensgade 231

Matr.nr. 231 A (senere betegnet: 231)

Matrikel
1844 Parcel af 1806 231
>1844 Betegnet 231 (nyt nummer)
2008 231

Ejere
2008 E/F Ny Kongensgade 11

Matrikulære husnumre
1844 Ny Kongensgade 231 A

Husnumre
1859 Ny Kongensgade 11
2008 Ny Kongensgade 11

Opførelsesår
Før 1737 (Historiske huse)

Matr.nr. 231 B †

Matrikel
1844 Parcel af 1806 231
1844 Sammenlagt med 229 & 228 B

Matr.nr. 232

Matrikel
1689 293
1756 337
1806 232
2008 232

Ejere
1689 Jacob Svendsen, grovsmed på Tøjhuset
1756 Jacot Bortling, stenhugger
1806 Lowtrup, kasserer
2008 E/F Ny Kongensgade 9 A - C

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 293
1756 Ny Kongensgade 337
1806 Ny Kongensgade 232

Husnumre
1859 Ny Kongensgade 9
2008 Ny Kongensgade 9

Opførelsesår
1804 for fuldmægtig ved den almindelige enkekasse Christian Nicolai Lautrup (Historiske huse)

Matr.nr. 233 †

Matrikel
1689 294 (del af)
1756 338
1806 233
1811 Sammenlagt med 234 B, til: 233 & 234 B

Ejere
1689 Christen Jensen
1756 Lars Smiths enke
1806 A Colstrup, grosserer

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 294
1756 Ny Kongensgade 338
1806 Ny Kongensgade 233

Husnumre
1859 Ny Kongensgade 7

Matr.nr. 233 & 234 B (fra 1953: 233)

Matrikel
1811 Sammensat af 233 og 234 B
1953 Betegnet 233 (nyt nummer)
2008 233

Ejere
2008 E/F Ny Kongensgade 7

Matrikulære husnumre
1811 Ny Kongensgade 233 & 234 B

Husnumre
1859 Ny Kongensgade 7
2008 Ny Kongensgade 7

Opførelsesår
1769 for stenhugger Johan Friderich Lohmann. Ombygget 1832 (Historiske huse)

Matr.nr. 234 †

Matrikel
1689 294 (del af)
1756 339
1806 234
1811 Delt i 234 A og 234 B

Ejere
1689 Christen Jensen
1756 Christen Nielsen, brændevinsbrænder
1806 Nikolaj Jørgensen

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 294
1756 Ny Kongensgade 234
1806 Ny Kongnesgade 234

Matr.nr. 234 A

Matrikel
1811 234 (del af)
2008 234 A

Ejere
2008 E/F Ny Kongensgade 5

Matrikulære husnumre
1811 Ny Kongensgade 234 A

Husnumre
1859 Ny Kongensgade 5
2008 Ny Kongensgade 5

Opførelsesår
Før 1732. Ombygget 1740’erne

Matr.nr. 234 B †

Matrikel
1811 Parcel af 1806 234
1811 Sammenlagt med 1806 233, til: 233 & 234 B

Matr.nr. 235

Matrikel
1689 294 (del af)
1756 340
1806 235
2008 235

Ejere
1689 Christen Jensen
1756 Jacob Barchman, justitsråd
1806 Bang, major
2008 Jacob Morten Carl Jacobsen

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 294
1756 Ny Kongensgade 340
1806 Ny Kongensgade 235

Husnumre
1859 Ny Kongensgade 3
2008 Ny Kongensgade 3

Opførelsesår
Mellem 1748-58 af etatsråd Jacob Barchmann. Ombygget 1872 (Historiske huse)

Matr.nr. 236
Barchmanns Palæ

Matrikel
1689 295 (del af)
1756 341 (del af, senere betegnet 1756 341 B)
1806 236
2008 236

Ejere
1689 Søren Jensen, fodermarskal
1756 Jacob Barchmann, justitsråd
1806 Jens F. Hage, grosserer
2008 Bendt Tido Hannibal Wedell

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 295
1756 Ny Kongensgade 341/Kanalen 341*
1806 Ny Kongensgade 236/Frederiksholms Kanal 236*

Husnumre
1859 Frederiksholms Kanal 22/Ny Kongensgade 1
2008 Ny Kongensgade 1

Opførelsesår
1740’erne, formentlig af Philip de Lange for etatsråd Jacob Barchmann (Historiske huse)

Matr.nr. 237 †

Matrikel
1689 263
1756 288
1806 237
1807 Delt i 237 A og 237 B

Ejere
1689 Munk, oberst
1756 von der Lühe, kammerherreinde
1806 Hielmstiern, geheimerådinde

Matrikulære husnumre
1689 Kanalen ved Frederiksholm 263
1756 Imod Kanalen 288
1806 Frederiksholms Kanal 237

Matr.nr. 237 A

Matrikel
1807 Parcel af 1806 237
2008 237 A

Ejere
2008 Pitzner Ejendomme APS

Matrikulære husnumre
1807 Frederiksholms Kanal 237 A

Husnumre
1859 Frederiksholms Kanal 4
2008 Frederiksholms Kanal 4

Opførelsesår
1886 af Valdemar Ingemann for Kunstforeningen (Weilbach)

Matr.nr. 237 B

Matrikel
1807 Parcel af 1806 237
1807 Sammenlagt med 1806 182, til: 182 & 237 B

Matr.nr. 238

Matrikel
1689 262 (del af)
1756 287
1806 238
2008 238

Ejere
1689 Robert, oberstløjtnant
1756 Munch, etatsråd
1806 David Amsel Meyer, grosserer
2008 Kommunernes Pensionsforsikring Akt

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 262/Kanalen ved Frederiksholm 262*
1756 Imod Kanalen 287
1806 Frederiksholms Kanal 238

Husnumre
1859 Frederiksholms Kanal 6
2008 Frederiksholms Kanal 6

Opførelsesår
1905 for firmaet Evers & Co. (Bygningsattest)

Matr.nr. 239 †

Matrikel
1689 262 (del af)
1756 286
1806 239
1854 Sammenlagt med 1806 183 og 184 B, til: 183, 184 B & 239

Ejere
1689 Robert, oberstløjtnant
1756 Edinger, justitsråd
1806 Loutzou, kammerherre

Matrikulære husnumre
1689 Stormgade 262/Kanalen ved Frederikshom 262*
1756 Kanalen 286/Stormgade 286*
1806 Frederiksholms Kanal 239/Stormgade 239*

Matr.nr. 240 †

Matrikel
1689 274, 1689 275 og 1689 276
1756 316 (1689/275 og 1689/276) og 1756 317 (1689/274)
1806 240
1886 Sammenlagt med 1806 208, til: 240 & 208

Ejere
1689 274: Isak Henriksen, glarmester. – 275: Henrik á Møncken, doktor. – 276. Wigandt Mickelbecker.
1756 316: Det kongelige Palæ. – 317: Hendes kongelige majestæt
1806 Det kongelige Palæ

Matrikulære husnumre
1689 Ud til Kanalen 274 og 275. – Ud til Kanalen 276/Ny Vestergade 276*
1756 Ud til Kanalen 316/Ny Vestergade 316*. – Ud til Kanalen 317
1806 Frederiksholms Kanal 240/Ny Vestergade 240*

Husnumre
1859 Frederiksholms Kanal 12/Ny Vestergade 2

Matr.nr. 240 & 208 †

Matrikel
1886 Sammenlagt af 1806 208 og 1806 240
1908 Sammenlagt med 1806 209, til: 240, 208 & 209

Ejere

Husnumre
1886 Frederikshoms Kanal 12/Ny Vestergade 2-4

Matr.nr. 240, 208 & 209 †

Matrikel
1908 Sammenlagt af 240 & 208 og 1806 209
1929 Indbefattet i 291

Ejere

Husnumre
1908 Frederiksholms Kanal 12, Ny Vestergade 2-4

Matr.nr. 241

Matrikel
1689 284 (del af)
1756 324
1806 241
2008 241

Ejere
1689 Johan Jæger
1756 Hans Kongelige Majestæt tilhørende
1806 Det kongelige Vaskehus
2008 Martin Arnold Heise

Matrikulære husnumre
1689 Kanalen ved Frederiksholm 284*/Ud til Kanalen 284
1756 Kanalen 324/Ny Vestergade 324*
1806 Frederiksholms Kanal 241/Ny Vestergade 241*

Husnumre
1859 Frederiksholms Kanal 14/Ny Vestergade 1
2008 Ny Vestergade 1

Opførelsesår
1870 (Bygningsattest)

Matr.nr. 242 †

Matrikel
1689 285
1756 325
1806 242
1851 Delt i 242 A, 242 B, 242 C og 242 D

Ejere
1689 Laurids Eskildsen, toldforvalter
1756 Ludvig von Plessen, geheimeråd
1806 Casper Bügel, kaptajn, grosserer

Matrikulære husnumre
1689 Kanalen ved Frederiksholm 285
1756 Kanalen 325
1806 Frederiksholms Kanal 242

Matr.nr. 242 A

Matrikel
1851 Parcel af 1806 242
2008 242 A

Ejere
2008 Ejendomsselskabet Frederiksholms Kanal 16 A/S

Matrikulære husnumre
1851 Frederiksholms Kanal 242 A

Husnumre
1859 Frederiksholms Kanal 16

Opførelsesår
1851-52 af arkitekt H. C. Stilling for grosserer A Cassabadan (Historiske huse)

Matr.nr. 242 B

Matrikel
1851 Parcel af 1806 242
2008 242 B

Ejere
2008 Helle Gøtzsche-Larsen

Matrikulære husnumre
1851 Frederiksholms Kanal 242 B

Husnumre
1859 Frederiksholms Kanal 18
2008 Frederiksholms Kanal 18

Opførelsesår
1851-52 af arkitekt H. C. Stilling for grosserer A Cassabadan (Historiske huse)

Matr.nr. 242 C †

Matrikel
1851 Parcel af 242
1851 Sammenlagt med 218

Matr.nr. 242 D †

Matrikel
1851 Parcel af 1806 242
1875 Sammenlagt med 218 & 242 C

Ejere

Matrikulære husnumre
1851 Frederiksholms Kanal 242 D

Husnumre
1859 Bag Frederiksholms Kanal 16-18

Matr.nr. 242 E †

Matrikel
1853 Parcel af 1806 242
1853 Sammmenlagt med 216, til: 216 & 242 E

Matr.nr. 243 †

Matrikel
1689 286
1756 326 (del af, senere betegnet 326 A)
1806 243
1848 Delt i 243 A og 243 B

Ejere
1689 Johan Jørgen
1756 Johan Frederik Friis, etatsråd
1806 Skibsted, justitsråd

Matrikulære husnumre
1689 Kanalen ved Frederiksholm 286/Ny Kongensgade 286*
1756 Kanalen 326/Ny Kongensgade 326*
1806 Frederiksholms Kanal 243/Ny Kongensgade 243*

Matr.nr. 243 A

Matrikel
1848 Parcel af 1806 243
1917 Hertil henlagt 243 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1848 Frederiksholms Kanal 243 A/Ny Kongensgade 243 A*

Husnumre
1859 Frederiksholms Kanal 20 /Ny Kongensgade 2
1917 Frederiksholms Kanal 20/Ny Kongensgade 4
2008 Frederiksholms Kanal 20/Ny Kongengade 4

Opførelsesår
Før 1750. Ombygget 1848 (Historiske huse)

Matr.nr. 243 B †

Matrikel
1848 Parcel af 1806 243
1917 Henlagt til 243 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1848 Ny Kongensgade 243 B

Husnumre
1859 Ny Kongensgade 4

Matr.nr. 244
Borups Højskole

Matrikel
1689 296 og 1689 295 (del af)
1756 341 (del af, senere betegnet 1756 341 A)
1806 244
2008 244

Ejere
1689 295: Søren Jensen, fodermarskal. – 296: Kongens materialplads
1756 Jacob Barchmann, justitsråd
1806 O. C. Olsen
2008 Borups Højskole

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 295/Kanalen ved Frederiksholm 295*. – Kanalen ved Frederiksholm 296/Ud til Volden 296*, Ny Kongensgade 296*
1756 Ny Kongensgade 341/Kanalen 341*
1806 Frederiksholms Kanal 244

Husnumre
1859 Frederiksholms Kanal 24
2008 Frederiksholms Kanal 24

Opførelsesår
1740’erne af murermester Philip de Lange for etatsråd Jacob Barchmann

Matr.nr. 245 †

Matrikel
1689 296
1756 342
1806 245
<1819 Delt i 245 A, 245 B, 245 C og 245 D

Ejere
1689 Kongelig materialplads
1756 Kongelige Bygnings Materialgård
1806 Den kongelige Bygnings Materialgård

Matrikulære husnumre
1689 Kanalen ved Frederiksholm 296/Ud til Volden 296*, Ny Kongensgade 296*
1756 Kanalen 342
1806 Frederiksholms Kanal 245

Matr.nr. 245 A †
Hestegardekasernen

Matrikel
<1819 Parcel af 1806 245
1923 Indbefattet i 289

Ejere

Matrikulære husnumre
<1819 Frederiksholms Kanal 245 A, Vestervold 245 A*

Husnumre
1859 Frederiksholms Kanal 26/Vestervold 119
1875 Frederiksholms Kanal 26/Vester Voldgade 119

Matr.nr. 245 B †
Civiletatens Materialgård

Matrikel
<1819 Parcel af 1806 245
1936 Henlagt til 289

Ejere

Matrikulære husnumre
<1819 Frederiksholms Kanal 245 B, Vestervold 245 B*

Husnumre
1859 Frederiksholms Kanal 28, Vestervold 125
1875 Frederiksholms Kanal 28, Vester Voldgade 125

Matr.nr. 245 C †
Det konglige Hømagasin

Matrikel
<1819 Parcel af 1806 245
1936 Henlagt til 289

Ejere

Matrikulære husnumre
<1819 Vestervold 245 C

Husnumre
1859 Vestervold 123
1875 Vester Voldgade 123

Matr.nr. 245 D †
Hømagasinet

Matrikel
<1819 Parcel af 1806 245
1923 Indbefattet i 289

Ejere

Matrikulære husnumre
<1819 Vestervold 245 C

Husnumre
1859 Vestervold 121
1875 Vester Voldgade 121

Matr.nr. 246
Garnisonens Materialgård

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 343
1806 246
2008 246

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Garnisonens Materialgård
1806 Garnisonens Materialgård
2008 Realea A/S Ejendomsselskab

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Kanalen 343
1806 Frederiksholms Kanal 246/Bryghusgade 246*/Vestervold 246*

Husnumre
1859 Bryghusgade 2/Frederiksholms Kanal 30/Vestervold 125
1875 Bryghusgade 2/Frederiksholms Kanal 30/Vester Voldgade 125
2008 Bryghusgade 2/Frederiksholms Kanal 30

Opførelsesår
Mod Bryghusgade: 1760’erne. – Frederiksholms Kanal 30: 1740. Ombygget 1940 (Historiske huse)

Matr.nr. 247

Matrikel
1689 256
1756 276
1806 247
1897 Hertil henlagt 1806 248
2008 247

Ejere
1689 Niels Pedersen, skoflikker
1756 Clemen Larsen, kongelig staldkarl
1806 Læger, jomfru
2008 Københavns Kommunes Kultur og Fritidsforvaltning

Matrikulære husnumre
1689 Ud til Volden 256
1756 Ud til Volden 276
1806 Vestervold 247

Husnumre
1859 Vestervold 85
1875 Vester Voldgade 85
1897 Vester Voldgade 87 (Kraks Vejviser 1898)
2008 Vester Voldgade 87

Opførelsesår
1898 af murermester Andreasen (Bygningsattest)

Matr.nr. 248 †

Matrikel
1689 257
1756 277
1806 248
1897 Henlagt til 1806 247

Ejere
1689 Pelle Larsen, stenfører
1756 Carsten Tønder, lakerer
1806 Andreas Bernstein

Matrikulære husnumre
1689 Ud til Volden 257
1756 Ud til Volden 277
1806 Vestervold 248

Husnumre
1859 VesterVoldgade 87

Matr.nr. 249

Matrikel
1689 253 (del af)
1756 272 (del af, senere betegnet 1756 272 B)
1806 249
2008 249

Ejere
1689 Lorens Zorn, bartskærermester
1756 Morten Zuschlag, herbergerer
1806 J. Dahl
2008 Brøchner I/S

Matrikulære husnumre
1689 Løngangstræde 253
1756 Løngangstræde 272, Ud til Volden 272*
1806 Vestervold 249

Husnumre
1859 Vestervold 89
2008 Vester Voldgade 89

Opførelsesår
1969 (Kuas)

Matr.nr. 250 †

Matrikel
1689 279 (del af)
1756 306
1806 250
1929 Indbefattet i 291

Ejere
1689 Ole Witt
1756 Rasmus Nebbe, brændevinsbrænder
1806 Eggert

Matrikulære husnumre
1689 Ny Vestergade 279/Ud til Volden 279*
1756 Ud til Volden 306
1806 Vestervold 250

Husnumre
1859 Vestervold 97
1875 Vester Voldgade 97

Matr.nr. 251 †

Matrikel
1689 279 (del af)
1756 307
1806 251
1919 Henlagt til 253 & 254

Ejere
1689 Ole Witt
1756 Anna Dorthe Seneca, madame
1806 Hielm, perlestikker

Matrikulære husnumre
1689 Ny Vestergade 279/Ud til Volden 297*
1756 Ud til Volden 307
1806 Vestervold 251

Husnumre
1859 Vestervold 99
1875 Vester Voldgade 99

Matr.nr. 252 †

Matrikel
1689 279 (del af)
1756 308
1806 252
1919 Henlagt til 253 & 254

Ejere
1689 Ole Witt
1756 Hans Jacob Them, væver
1806 Væver Hans Thims enke

Matrikulære husnumre
1689 Ny Vestergade 279/Ud til Volden 297*
1756 Ud til Volden 308
1806 Vestervold 252

Husnumre
1859 Vestervold 101
1875 Vester Voldgade 101

Matr.nr. 253 †

Matrikel
1689 279 (del af)
1756 309 og 1756 310
1806 253
1906 Sammenlagt med 1806 254, til: 253 & 254

Ejere
1689 Ole Witt
1756 309: Søren Pedersen, brændevinsbrænder. – 310: Johan Jørgne Rohlandt
1806 Bertel Pagh, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Ny Vestergade 279/Ud til Volden 297*
1756 Ud til Volden 309 og 310
1806 Vestervold 253

Husnumre
1859 Vestervold 103
1875 Vester Voldgade 103

Matr.nr. 253 & 254 †

Matrikel
1906 Sammensat af 1806 253 og 1806 254
1919 Hertil henlagt 251 og 252 og herfra separeret 288
1929 Indbefattet i 291

Ejere

Husnumre
1906 Ny Vestergade 14/Vester Voldgade 103-105
1919 Ny Vestergade 14/Vester Voldgade 103

Matr.nr. 254 †

Matrikel
1689 279 (del af)
1756 311 (del af, senere betegnet 1756 311 A)
1806 254
1906 Sammenlagt med 1806 253, til: 253 & 254

Ejere
1689 Ole Witt
1756 Holsten, geheimeråd og greve
1806 Johannes Seiling

Matrikulære husnumre
1689 Ny Vestergade 279/Ud til Volden 297*
1756 Ny Vestergade 311
1806 Vestervold 254/Ny Vestergade 254*

Husnumre
1859 Ny Vestergade 14/Vester Voldgade 105

Matr.nr. 255 †

Matrikel
1689 280 (del af)
1756 318 (del af, senere betegnet 1756 318 A)
1806 255
1960 Henlagt til 227

Ejere
1689 Wigandt Mickelbecker
1756 Ulrik Frederik Edinger
1806 Rosenberg, oberst

Matrikulære husnumre
1689 Ny Vestergade 280/Ud til Voldne 280*, Ny Kongensgade 280*
1756 Ny Vestergade 318/Til Volden 318
1806 Vestervold 255

Husnumre
1859 Vestervold 109
1875 Vester Voldgade 109

Matr.nr. 256 †

Matrikel
1689 280 (del af)
1756 318 (del af, senere betegnet 1756 318 A)
1806 256
1920 Henlagt til 1806 227

Ejere
1689 Wigandt Mickelbecker
1756 Ulrik Frederik Edinger
1806 Vorendran, justitsråd

Matrikulære husnumre
1689 Ny Vestergade 280
1756 Ny Vestergade 318/Til Volden 318*
1806 Vestervold 256

Husnumre
1859 Vestervold 111
1875 Vester Voldgade 111

Matr.nr. 257 (fra 1870: Vestervold Kvarter 25)
Den militære manege

Matrikel
>1806 Parcel af umatrikuleret areal (Vestervold)
1870 Sammenlagt med 258 og betegnet Vestervold Kvarter 25
1894 Udgået af matriklen

Ejere

Husnumre
1859 Vestervold 6

Matr.nr. 258 (fra 1870: Vestervold Kvarter 25)
Den militære manege

Matrikel
>1806 Parcel af umatrikuleret areal (Vestervold)
1870 Sammenlagt med 257 og betegnet Vestervold 25
1894 Udgået af matriklen

Ejere

Husnumre
1859 Vestervold 8

Matr.nr. 259 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 Ikke taxeret
1777 344
1806 259
1808 Delt i 259 A, 259 B og 259 C

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Ikke taxeret
1806 Det ny Bryghus

Matrikulære husnumre
1806 Vestervold 259/Bryghusgade 259*

Matr.nr. 259 A †

Matrikel
1808 Parcel af 259 A
1882 Sammenlagt med 259 B, til: 259 A & 259 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1808 Vestervold 259 A/Bryghusgade 259 A*

Matr.nr. 259 A & 259 B † (fra 1953: 259 A)

Matrikel
1881 Sammenlagt af 259 A og 259 B
1953 Betegnet 259 A (nyt nummer)
1976 Udlagt til vej og restarealet indbefattet i 297

Ejere

Husnumre
1859 Bryghusgade 1, Vestervold 129
1875 Bryghusgade 1, Vester Voldgade 129
1954 Christians Brygge 14, Frederiksholms Kanal 32

Matr.nr. 259 B †

Matrikel
1808 Parcel af 1806 259
1882 Sammenlagt med 259 A, til: 259 A & 259 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1808 Frederiksholms Kanal 259/Bryghusgade 259*

Husnumre
1859 Frederiksholms Kanal 32, Bryghusgade 1

Matr.nr. 259 C †

Matrikel
1808 Parcel af 1806 259
1981 Areal udlagt til offentlig vej og restarealet indbefattet i 297

Ejere

Matrikulære husnumre
1808 Bryghusgade 259 C/Vestervold 259 C*

Husnumre
1859 Bryghusgade 1/Vestervold 129
1875 Bryghusgade 1/Vester Voldgade 129

Matr.nr. 260 †
Blåtårn, Københavns Amts Arresthus

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 Ikke taxeret, senere betegnet 1756 346
1806 260
1981 Areal udlagt til vej og restareal indbefattet i 297

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Ikke taxeret
1806 Blåtårn og Arrestforvalterens hus

Matrikulære husnumre
1806 Vestervold 260

Husnumre
1859 Vestervold 131
1875 Vester Voldgade 131

Matr.nr. 261 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 345
1806 261
1981 Indbefattet i 297 og udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Ikke taxeret
1806 Johanns Seilings grynmølle

Matrikulære husnumre
1806 Vestervold 261

Husnumre
1859 Vestervold 133
1875 Vester Voldgade 133

Matr.nr. 262 (fra 1870: Vestervold Kvarter 28)
Søbadeanstalten ved Rysensteen

Matrikel
1805 Parcel af umatrikuleret areal (fæstningsterrænet), betegnet 349
1870 Betegnet Vestervold 28
1895 Udgået af matriklen og henlagt til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1805 Frederiksholms Kanal 349
1806 Frederiksholms Kanal 262

Husnumre
1859 Vestervold uden nummer

Matr.nr. 263
Tidligere Vesterports vagt

Matrikel
>1806 Parcel af umatrikuleret areal (Halmtorvet)
Ca. 1866 Udlagt til offentlig gade (Halmtorvet, nuv. Rådhusplads)

Ejere

Matrikulære husnumre
???? Halmtorvet 263

Husnumre
1859 Halmtorvet uden nummer

Matr.nr. 264 (fra 1870: Vestervold Kvarter 22)
Mølle og våningshus på Gyldenløves Bastion

Matrikel
>1806 Parcel af umatrikuleret areal (Vestervold)
1870 Betegnet Vestervold Kvarter 22
1886 Henlagt til umatrikuleret areal (Halmtorvet, nuv. Rådhusplads)

Ejere

Matrikulære husnumre
???? Halmtorvet 264

Husnumre
1859 Halmtorvet uden nummer

Matr.nr. 265
Vejerboden

Matrikel
>1806 Parcel af umatrikuleret areal
1888 Henlagt til offentlig gade (Halmtorvet, nuv. Rådhusplads)

Ejere

Matrikulære husnumre
???? Halmtorvet 265

Husnumre
1859 Halmtorvet uden nummer

Matr.nr. 266 †
Gymnastikhus

Matrikel
>1806 Parcel af umatrikuleret areal
<ca. 1858 Udgået af matriklen

Ejere

Matrikulære husnumre
Grunden er ikke lokaliseret

Matr.nr. 267 †
Observatorium på Gyldenløves Bastion

Matrikel
>1806 Parcel af umatrikuleret areal
<ca. 1858 Udgået af matriklen

Ejere

Matrikulære husnumre
>1806 Gyldenløves Bastion 267

Matr.nr. 268
Observatorium på Holcks Bastion

Matrikel
>1806 Parcel af umatrikuleret areal
<ca. 1858 Udgået af matriklen

Ejere

Matrikulære husnumre
>1806 Holcks Bastion 268

Matr.nr. 269 (fra 1870: Vestervold Kvarter 26)
Lighuset (Druknehuset)

Matrikel
>1806 Parcel af umatrikuleret areal
1870 Betegnet Vestervold Kvarter 26
1902 Henlagt til offentlig gade (nuv. Christians Brygge)

Ejere

Matrikulære husnumre
???? Vestervold 269

Husnumre
1859 Vestervold uden nummer
1870 Vester Voldgade uden nummer

Matr.nr. 270 (fra 1870: Vestervold Kvarter 27)
Materialgården ved Langebro

Matrikel
>1806 Parcel af umatrikuleret areal
1870 Betegnet Vestervold Kvarter 27
1903 Henlagt til offentlig gade (nuv. Christians Brygge)

Ejere

Matrikulære husnumre
???? Vestervold 270

Husnumre
1859 Vestervold 110
1875 Vester Voldgade 110

Matr.nr. 271 †

Matrikel
1873 Tidligere umatrikuleret gadeareal
1981 Indbefattet i 297 og udlagt til offentlig gade

Ejere

Husnumre
1873 Ubenævnt gadestrækning

Matr.nr. 272

Matrikel
1880 Parcel af 229, 228 B & 231
2008 272

Ejere
2008 A/B Vester Voldgade 117-117 A

Husnumre
1880 Vester Voldgade 117
2008 Vester Voldgade 117

Opførelsesår
1880 af tømrermester P. Hansen (Bygningsattest)

Matr.nr. 273 †

Matrikel
1888 Parcel af 1806 212 og 1806 211 (del af)
1908 Hertil henlagt 1806 212
1929 Indbefattet i 291

Ejere

Husnumre
1888 Ny Vestergade 12

Matr.nr. 274

Matrikel
1888 Parcel af 114 & 122 B og 1806 115
2008 274

Ejere
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Husnumre
1888 Nytorv 21
2008 Hestemøllestræde 1/Nytorv 21

Opførelsesår
1888-1889 af Ludvig Fenger (Weilbach)

Matr.nr. 275

Matrikel
1899 Sammensat af 1806 36 og 1806 37
2008 275

Ejere
2008 Dansk Sygeplejeråd

Husnumre
1899 Frederiksberggade 2/Gammeltorv 24
2008 Frederiksberggade 2/Gammeltorv 24

Opførelsesår
1901 (Matrikelregister)

Matr.nr. 276

Matrikel
1903 Sammensat af 1806 18 og 1806 19, 57 & 58 og 1806 59
2008 276

Ejere
2008 Fb 40 APS

Husnumre
1903 Frederiksberggade 40/Rådhuspladsen 45/Vestergade 37
2008 Frederiksberggade 40, Rådhuspladsen 45-47 og Vestergade 37

Opførelsesår
1903 af tømrermester Hans Nielsen (Bygningsattest)

Matr.nr. 277

Matrikel
1906 Sammensat af en 1806 139 (del af), 1806 140, 1806 151 og 152 (del af) og 1806 153 (del af)
1972 Hertil henlagt 278
2008 277

Ejere
2008 Danmarks Lærerforening - Dlf

Husnumre
1906 Gåsegade 2/Farvergade 15
1972 Gåsegade 2/Farvergade 15/Løngangsstræde 16/Vandkunsten 12
2008 Gåsegade 2/Farvergade 15/Løngangsstræde 16/Vandkunsten 12

Opførelsesår
1908 (Bygningsattest)

Matr.nr. 278 †

Matrikel
1906 Sammensat af en 1806 152 (del af), 1806 153 (del af), 1806 154, 1806 155 og 139 (del af)
1972 Henlagt til 277

Ejere

Husnumre
1906 Løngangstræde 16/Vandkunsten 12

Matr.nr. 279

Matrikel
1907 Parcel af 1806 44
1908 Indbefattet i 284

Ejere

Husnumre
1907 Kattesundet uden nummer

Matr.nr. 280
Palace Hotel

Matrikel
1907 Parcel af 1806 63, 1806 64, 1806 65, 1806 66, 1806 67 og 1806 68 og 1806 96, 1806 97, 1806 98, 1806 99 og 1806 100
2008 280

Ejere
2008 Fritz Henrik Schur

Husnumre
1907 Mikkel Bryggers Gade 8, Rådhuspladsen 57
2008 Mikkel Bryggers Gade 8, Rådhuspladsen 57

Opførelsesår
1907-10 af arkitekt Anton Rosen (Weilbach)

Matr.nr. 281

Matrikel
1907 Sammensat af 1806 135, 1806 136, 1806 137, 1806 138, 1806 157 og 1806 158
2008 281

Ejere
2008 Semen Ejendomsaktieselskab

Husnumre
1907 Farvergade 17, Løngangsstræde 20
2008 Farvergade 17, Løngangsstræde 20

Opførelsesår
1910 (Bygningsattest)

Matr.nr. 282

Matrikel
1907 Sammensat af 1806 123, 1806 124 og 1806 125
2007 Hertil henlagt 283
2008 282

Ejere
2008 Lærerstandens Brandforsikring G/S

Husnumre
1907 Farvergade 2-4
2008 Farvergade 2-4

Opførelsesår
1908 af arkitekt Rogert Møller (Weilbach)

Matr.nr. 283

Matrikel
1908 Sammensat af 1806 74 og 1806 75 og 1806 126, 1806 127, 1806 128, 1806 129, 1806 130 og 1806 131
1908 Frasepareret 285 og 286
2007 Henlagt til 282

Ejere
2008

Husnumre
1908 Farvergade 6-8
NB Flyttes
2008 Farvergade 6-8

Opførelsesår
1908 af arkitekt Rogert Møller (Weilbach)

Matr.nr. 284

Matrikel
1908 Sammensat af 1806 29, 1806 30, 1806 31 og 279
1983 Hertil henlagt 1806 43
2008 284

Ejere
2008 Mp Pension,Magistre & Psykologer

Husnumre
1908 Frederiksberggade 16/Kattesundet 3
1983 Frederiksberggade 16/Kattesundet 3, Vestergade 9
2008 Frederiksberggade 16/Kattesundet 3, Vestergade 9

Opførelsesår
1908 af Anton Rosen (Weilbach)

Matr.nr. 285 †

Matrikel
1908 Parcel af 283
1992 Henlagt til 286

Ejere

Husnumre
1908 Farvergade 10

Matr.nr. 286

Matrikel
1908 Parcel af 283
1992 Hertil henlagt 285
2008 286

Ejere
2008 Kultur Og Fritidsforvaltningen Køb

Husnumre
1908 Farvergade 12/Rådhuspladsen 77
1992 Farvergade 10-12/Rådhuspladsen 77
2008 Farvergade 10-12/Rådhuspladsen 77

Opførelsesår
1908 af arkitekt Rogert Møller (Weilbach)

Matr.nr. 287

Matrikel
1912 Sammensat af 165, 166, 167 og 168
1913 Sammenlagt med 169, til 169 & 287

Ejere

Husnumre
1912 Løngangsstræde (uden nummer)

Matr.nr. 288 †

Matrikel
1920 Parcel af 253 & 254
1929 Indbefattet i 291

Ejere

Husnumre
1920 Vester Voldgade 99-101

Matr.nr. 289
Hestegardekaserne, Materialgården og Postgirobygningen

Matrikel
1924 Sammensat af 245 A og 245 D og umatrikuleret areal
1936 Hertil henlagt 245 B og 245 C
2008 289

Ejere
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1924 Frederiksholms Kanal 26, Vester Voldgade 119-121
1936 Frederiksholms Kanal 26-28, Vester Voldgade 119-125
2008 Frederksholms Kanal 26-28, Vester Voldgade 119-123

Opførelsesår
Frederiksholms Kanal 26: 1792 af hofarkitekt A. J. Kirkerup. Ombygget 1798. – Frederiksholms Kanal 28: 1771 af hofbygmester G. D. Anthon. – Vester Voldgade 123: 1938 af arkitekt Thorvald Jørgensen for Post- og Telegrafvæsenet (Historiske huse)

Matr.nr. 290
Sankt Clemmentshus

Matrikel
1926 Sammensat af 1806 72, 1806 73 og 1806 87
2008 290

Ejere
2008 C.W. Obel Ejendomme A/S

Husnumre
1926 Lavendelstræde 19/Rådhuspladsen 75
2008 Lavendelstræde 19/Rådhuspladsen 75

Opførelsesår
1927 af arkitekterne Vilhelm Hvalsøe og Arthur Wittmack (Weilbach)

Matr.nr. 291
Nationalmuseet

Matrikel
1929 Sammensat af 1806 191, 1806 192, 1806 193, 1806 194, 1806 195, 1806 196, 1806 197, 1806 198, 1806 199, 1806 200, 1806 201, 1806 202, 1806 203, 1806 204, 1806 205, 1806 206, 1806 207, 1806 210, 1806 211, 1806 240, 1806 250, 208 & 209, 253 & 254, 273 & 288
2008 291

Ejere
2008 Nationalmuseet

Husnumre
1936 Frederiksholms Kanal 12/Ny Vestergade 10
2008 Frederiksholms Kanal 12/Ny Vestergade 10/Stormgade 3-5/Vester Voldgade 101

Opførelsesår
Frederiksholms Kanal 12: 1684, ombygget ca. 1730 og 1742-44 (Historiske huse)

Matr.nr. 292

Matrikel
1929 Sammensat af 1806 69, 1806 70, 1806 71 og 1806 88
2008 292

Ejere
2008 Fsb Bolig

Husnumre
1929 Lavendelstræde 16/Rådhuspladsen 59
2008 Lavendelstræde 16/Rådhuspladsen 59

Opførelsesår
1928 af arkitekterne Einar Ambt og G. Juul Brask for Kreditkassen for Husejere i København (Weilbach)

Matr.nr. 293

Matrikel
1930 Parcel af 1806 189
2008 293

Ejere
2008 Martin Siersteds og Hustru Johanne Siersteds Stiftelse

Husnumre
1930 Stormgade 14 A-D
2008 Stormgade 14 A-D

Opførelsesår
1933 af arkitekt T. Hvass (Bygningsattest)

Matr.nr. 294

Matrikel
1932 Parcel af 122 A
2008 294

Ejere
2008 Danmarks Lærerforening - Dlf

Husnumre
1932 Hestemøllestræde 5/Kompagnistræde 34
2008 Hestemøllestræde 5/Kompagnistræde 34

Opførelsesår
1932 for Jord- og Betonarbejdernes Fagforening

Matr.nr. 295

Matrikel
1956 Parcel af 1806 54
2008 295

Ejere
2008 Københavns Investerings Ejd A/S

Matrikulære husnumre
1956 Vestergade 33
2008 Vestergade 33

Opførelsesår
De 6 østlige fag: 1795-96 for hørkræmmer Ole Schou (Historiske huse)

Matr.nr. 296

Matrikel
1976 Parcel af 1806 187
2008 296

Ejere
2008 E/F Løngangstræde 23

Husnumre
1976 Løngangstræde 23
2008 Løngangstræde 23

Opførelsesår
1985 (Kuas)

Matr.nr. 297

Matrikel
1981 Parcel af 259 A, 259 C, 1806 260, 1806 261 og 271 samt nedlagte umatrikulerede gadearealer
2008 297

Ejere
2008 Realea A/S Ejendomsselskab

Husnumre
1981 Ses ikke i vejviseren
2008 Vester Voldgade 129-131

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 298

Matrikel
1985 Parcel af 221 (nyt nummer)
2008 298

Ejere
2008 Jeudan A/S

Husnumre
1985 Ny Kongensgade 10
2008 Ny Kongensgade 10

Opførelsesår
1903 af arkitekt Fr. Levy (Bygningsattest)

Matr.nr. 299

Matrikel
1994 Parcel af umatrikuleret havneareal
2008 299

Ejere
2008 Realea A/S Ejendomsselskab

Husnumre
1994 Christians Brygge 23
2008 Christians Brygge 23

Opførelsesår
Ubebygget

Matrikelnumre udgået i perioden 1689-1756

Matr.nr. 1689/297

Matrikel
1689 297
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Roluf Gertsen, bådsmand

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 297

Matr.nr. 1689/298

Matrikel
1689 298
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Christen Hansen, ruhugger på Holmen

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 298

Matr.nr. 1689/299

Matrikel
1689 299
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Niels Johansen Stohl, arbejdskarl

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 299

Matr.nr. 1689/300

Matrikel
1689 300
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Niels Torstensen, årstjener

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 300

Matr.nr. 1689/301

Matrikel
1689 301
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Bøg Pedersen

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 301

Matr.nr. 1689/302

Matrikel
1689 302
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Anders Eriksen, tømmermand på Holmen

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 302

Matr.nr. 1689/303

Matrikel
1689 303
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Holger Nielsen, tømmermand på Holmen

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 303

Matr.nr. 1689/304

Matrikel
1689 304
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Niels Svendsen, tømmermand

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 304

Matr.nr. 1689/305

Matrikel
1689 305
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Anders Madsen, tømmermand på Holmen

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 305

Matr.nr. 1689/306

Matrikel
1689 306
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Rasmus Seilstang, tømmermand på Holmen

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 306

Matr.nr. 1689/307

Matrikel
1689 307
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Hans Bendsen, kudsk på materialgården

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 307

Matr.nr. 1689/308

Matrikel
1689 308
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Peder Nielsen, tømmermand på Holmen

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 308

Matr.nr. 1689/309

Matrikel
1689 309
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Roland Anthonisen, lavetmager på Tøjhuset

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 309

Matr.nr. 1689/310
Et gammelt vagthus

Matrikel
1689 310
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Frederik Reisk og Niels Mortensen, konstabler

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 310

Matr.nr. 1689/311

Matrikel
1689 311
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Regimentskvartermester Hans Mortensens stald

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 311

Matr.nr. 1689/312

Matrikel
1689 312
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Magnus Bille, løjtnant

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 312

Matr.nr. 1689/313

Matrikel
1689 313
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Jens Nielsen, hjulmand på Tøjhuset

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 313

Matr.nr. 1689/314

Matrikel
1689 314
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Anders Kruse, nagelsmed på Tøjhuset

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 314

Matr.nr. 1689/315

Matrikel
1689 315
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Niels Madsen, hjulmand

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 315

Matr.nr. 1689/316

Matrikel
1689 316
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Jon Torstensen

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 316

Matr.nr. 1689/317

Matrikel
1689 317
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Peder Andersen, håndlanger

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 317

Matr.nr. 1689/318

Matrikel
1689 318
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Lorentz Jensen, sergent

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 318

Matr.nr. 1689/319

Matrikel
1689 319
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Ole Torkildsen, tømmermand på Holmen

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 319

Matr.nr. 1689/320

Matrikel
1689 320
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Lars Jensen, tømmermand på Holmen

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 320

Matr.nr. 1689/321

Matrikel
1689 321
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Ammond Olsen, korporal

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 321

Matr.nr. 1689/322

Matrikel
1689 322
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Torkild Pedersen, tømmermand på Holmen

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 322

Matr.nr. 1689/323

Matrikel
1689 323
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Ole Jensen, tømmermand på Materialgården

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 323

Matr.nr. 1689/324

Matrikel
1689 324
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Svend Andersen Wolf, arbejdskarl

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 324

Matr.nr. 1689/325

Matrikel
1689 325
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Valentin Kirchhof

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 325

Matr.nr. 1689/326

Matrikel
1689 326
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Enken efter afdøde konduktør Rasmus Christensen

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 326

Matr.nr. 1689/327

Matrikel
1689 327
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Bernt Lyder, korporal

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 327

Matr.nr. 1689/328

Matrikel
1689 328
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Henrik Rye, soldat

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 328

Matr.nr. 1689/329

Matrikel
1689 329
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Lars Pedersen, skoflikker, soldat

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 329

Matr.nr. 1689/330

Matrikel
1689 330
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Birgitte Bertels, pølsekone

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 330

Matr.nr. 1689/331

Matrikel
1689 331
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Jens Aagesen, soldat

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 331

Matr.nr. 1689/332

Matrikel
1689 332
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Mikkel Skrædder, soldat

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 332

Matr.nr. 1689/333

Matrikel
1689 333
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Jens Mortensen Vester

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 333

Matr.nr. 1689/334

Matrikel
1689 334
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Samuel Jensen, tømmermand på Holmen

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 334

Matr.nr. 1689/335

Matrikel
1689 335
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Villum Ridder, korporal over grenadererne

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 335

Matr.nr. 1689/336

Matrikel
1689 336
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Peder Timmerup, soldat

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 336

Matr.nr. 1689/337

Matrikel
1689 337
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Jens Gudlandsfarer

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 337

Matr.nr. 1689/338

Matrikel
1689 338
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Ole Nielsen, hjulmand på Tøjhuset

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 338

Matr.nr. 1689/339

Matrikel
1689 339
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Svend Olsen Rolufsen, hugger på Holmen

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 339

Matr.nr. 1689/340

Matrikel
1689 340
1715 Henlagt til fæstningen (Holcks Bastion)

Ejere
1689 Niels Rasmussen, kudsk på Materialgården

Matrikulære husnumre
1689 Runddelen 340

Matrikelnummer udgået i perioden 1756-1806

Matr.nr. 1756/46
Vartov Kirkegård

Matrikel
1689 43 (del af)
1756 46
<Udgået af matriklen

Ejere

Matrikulære husnumre
1756 Farvergade 46*/Imod Volden 46/Torvet 46/Sønder Voldstræde 46

Tømmerpladserne

Matr.nr. Tømmerplads 1 & 2

Matrikel
1757 På Chrisian Geddes kvarterkort betegnet Vester Kvarter 344-345
1761 Parcel af Udenbys Vester Kvarter
1870 Overgået til Vestervold Kvarter som nr. 30
1881 Udgået af matriklen

Ejere
Matrikulære husnumre

Matr.nr. Tømmerplads 3

Matrikel
1757 På Chrisian Geddes kvarterkort betegnet Vester Kvarter 346
1761 Parcel af Udenbys Vester Kvarter
1870 Overgået til Vestervold Kvarter som nr. 31
1883 Herfra separeret 129 af Vestervold Kvarter
1907 Delvis indbefattet i Vestervold Kvarter 323 og overgået til offentlig gade

Ejere
Matrikulære husnumre

Matr.nr. Tømmerplads 4

Matrikel
1757 På Chrisian Geddes kvarterkort betegnet Vester Kvarter 346
1761 Parcel af Udenbys Vester Kvarter
1870 Overgået til Vestervold Kvarter som nr. 32
1883 Henlagt til 117 af Vestervold Kvarter

Ejere
Matrikulære husnumre

Matr.nr. Tømmerplads 5 & 6

Matrikel
1757 På Chrisian Geddes kvarterkort betegnet Vester Kvarter 348-349
1761 Parcel af Udenbys Vester Kvarter
1870 Overgået til Vestervold Kvarter som nr. 33
1883 Henlagt til Vestervold Kvarter 131

Ejere
Matrikulære husnumre

Matr.nr. Tømmerplads 7

Matrikel
1757 På Chrisian Geddes kvarterkort betegnet Vester Kvarter 350
1761 Parcel af Udenbys Vester Kvarter
1870 Overgået til Vestervold Kvarter som nr. 34
1882 Henlagt til 131

Ejere
Matrikulære husnumre

Matr.nr. Tømmerplads 8

Matrikel
1757 På Chrisian Geddes kvarterkort betegnet Vester Kvarter 351
1761 Parcel af Udenbys Vester Kvarter
1870 Overgået til Vestervold Kvarter som nr. 35
1883 Delvis henlagt til 131 og delvis udlagt til offentlig gade

Ejere
Matrikulære husnumre

Matr.nr. Tømmerplads 9

Matrikel
1757 På Chrisian Geddes kvarterkort betegnet Vester Kvarter 352
1761 Parcel af Udenbys Vester Kvarter
1870 Overgået til Vestervold Kvarter Kvarter som nr. 36
1886 Henlagt til Vestervold Kvarter 170 og 171

Ejere
Matrikulære husnumre

Matr.nr. Tømmerplads 10

Matrikel
1757 På Chrisian Geddes kvarterkort betegnet Vester Kvarter 353
1761 Parcel af Udenbys Vester Kvarter
1870 Overgået til Vestervold Kvarter som nr. 37
1886 Henlagt til 170 og 171

Ejere
Matrikulære husnumre

Matr.nr. Tømmerplads 11 & 12

Matrikel
1757 På Chrisian Geddes kvarterkort betegnet Vester Kvarter 354 og 355
1761 Parcel af Udenbys Vester Kvarter
1870 Overgået til Vestervold Kvarter som nr. 38
1881 Udlagt til offentlig gade (Bernstorffsgade)

Ejere
Matrikulære husnumre

Matr.nr. Tømmerplads 13 & 14

Matrikel
1757 På Chrisian Geddes kvarterkort betegnet Vester Kvarter 356 og 357
1761 Parcel af Udenbys Vester Kvarter
1870 Overgået til Vestervold Kvarter som nr. 39
1880 Udlagt til offentlig gade (Reventlowsgade)

Ejere
Matrikulære husnumre

Matr.nr. Tømmerplads 15

Matrikel
1757 På Chrisian Geddes kvarterkort betegnet Vester Kvarter 358
1761 Parcel af Udenbys Vester Kvarter
1870 Overgået til Vestervold Kvarter som nr. 40
1881 Udgået af matriklen.

Ejere
Matrikulære husnumre

Matr.nr. Tømmerplads 16

Matrikel
1757 På Chrisian Geddes kvarterkort betegnet Vester Kvarter 359
1761 Parcel af Udenbys Vester Kvarter
1870 Overgået til Vestervold Kvarter som nr. 41
>1870 Udgået af matriklen

Ejere
Matrikulære husnumre


Tilbage til toppen

 


 

Forfatter: Bjørn Westerbeek Dahl
Titel: Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008
Udgivet: Kbh., www.kobenhavnshistorie.dk, 2010
Del: Strand Kvarter
Note:  

 

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008

Indledning

Christianshavns Kvarter
Frimands Kvarter
Klædebo Kvarter
Købmager Kvarter
Nørre Kvarter
Rosenborg Kvarter
Sankt Annæ Vester Kvarter
Sankt Annæ Øster Kvarter
Snarens Kvarter
Strand Kvarter
Vester Kvarter
Øster Kvarter
Østervold Kvarter


Strand Kvarter

Matr.nr. 1 †

Matrikel
1689 1
1756 1
1806 1
1858 Sammenlagt med 1806 54, til: 1 & 54
1969 Hertil henlagt 1806 2

Ejere
1689 Bartholomæus Jensen, borgmester
1756 Johan Mathias Rose, vintapper
1806 Carl Borup

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 1/Højbro Stræde 1*
1756 Ved Stranden 1/Højbro Stræde 1*
1806 Ved Stranden 1/Højbro Plads 1*

Husnumre
1859 Gammel Strand 22/Højbro Plads 12

Matr.nr. 1 & 54 (fra 1953: 1)

Matrikel
1858 Sammensat af 1806 1 og 1806 54
1932 Hertil henlagt 1806 53
1938 Hertil henlagt 1806 3
1953 Betegnet 1 (nyt nummer)
1969 Hertil henlagt 112
2008 1

Ejere
2008 Atp-Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1858 Ved Stranden 1 & 54/Højbro Plads 1

Husnumre
1859 Gammel Strand 22/Højbro Plads 12
1932 Gammel Strand 24/Højbro Plads 8-12
1938 Gammel Strand 24-26/Højbro Plads 8-12
1969 Gammel Strand 26-28/Højbro Plads 8-10
2008 Gammel Strand 26-28/Højbro Plads 8-10

Opførelsesår
Gammel Strand 26/Højbro Plads 10: 1904-06 af Fritz Koch og Gotfred Tvede for Kjøbenhavns oktroierede Brandassurance Compagnie (Weilbach). – Gammel Strand 28: 1937 af Albert Oppenheim for A/S C Olesen (Weilbach). - Højbro Plads 8: 1797 for klædehandler Nikolaj Abraham Kall (Historiske huse)

Matr.nr. 2 †

Matrikel
1689 2
1756 2
1806 2
1904 Henlagt til 1 & 54

Ejere
1689 Gottfried Fuchs
1756 Johan Schiønfeldts enke
1806 Wæver, madam

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 2
1756 Stranden 2
1806 Ved Stranden 2

Husnumre
1859 Gammel Strand 24

Matr.nr. 3 †

Matrikel
1689 3
1756 3
1806 3
1938 Henlagt til 1 & 54

Ejere
1689 Johan Reinholt, engelsk skomager
1756 Schou, vejermester
1806 Duus

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 3
1756 Stranden 3
1806 Ved Stranden 3

Husnumre
1859 Gammel Strand 26

Matr.nr. 4 †

Matrikel
1689 4
1756 4
1806 4
1935 Henlagt til 1806 51

Ejere
1689 Henrik Verner, vinhandler
1756 Christopher Baltzer, barber
1806 Niels Boelsmann, fiskehandler

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 4
1756 Stranden 4
1806 Ved Stranden 4

Husnumre
1859 Gammel Strand 28

Matr.nr. 5 †

Matrikel
1689 5
1756 5
1806 5
1935 Henlagt til 1806 51

Ejere
1689 Henrik Strube
1756 Jan Casper Møller, urtekræmmer
1806 Magnus Godske, sukkersælger

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 5
1756 Stranden 5
1806 Ved Stranden 5

Husnumre
1859 Gammel Strand 30

Matr.nr. 6 †

Matrikel
1689 6
1756 6
1806 6
1937 Henlagt til 1806 51

Ejere
1689 Christen Andersens enke
1756 Hans Nielsen Høybye, brændevinsbrænder
1806 Møller, madam, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 6
1756 Stranden 6
1806 Ved Stranden 6

Husnumre
1859 Gammel Strand 32

Matr.nr. 7

Matrikel
1689 7 og 1689 8
1757 7 (1689/7) og 1756 8 (1689/8)
1806 7
2008 7

Ejere
1689 7: Christen Morgensen, skipper. – 8: Claus Reimer, købmand
1756 Jacob Lyders, hattemager
1806 Steenberg
2008 Atp-Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 7/[Nissegangen 7*]. – Ved Stranden 8/[Nissegangen 8*]
1756 Stranden 7/Nissegangen 7* og Stranden 8/Nissegangen 8*
1806 Ved Stranden 7

Husnumre
1859 Gammel Strand 34
2008 Gammel Strand 34

Opførelsesår
1799/1800 af tømrermester Joh Wilh Steenberg (Historiske huse)

Matr.nr. 8

Matrikel
1689 9 (del af)
1756 9
1806 8
2008 8

Ejere
1689 Jacob Kitserous enke
1756 Johan Gotfreid Wagner
1806 Agerbeck
2008 Ejd Gammel Strand 36 I/S

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 9/Læderstræde 9*
1756 Stranden 9
1806 Ved Stranden 8

Husnumre
1859 Gammel Strand 36
2008 Gammel Strand 36

Opførelsesår
1800-01 for stadskaptajn Johs. Chr. Suhr (Historiske huse)

Matr.nr. 9

Matrikel
1689 10
1756 10 (del af)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 1756 10 (uden litrering)
1806 9
2008 9

Ejere
1689 Christian Franch, barbermester
1756 Meer, glashandler
1806 Christian Petersen, kobbersmed
2008 E/F Gammel Strand 38

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 10/Læderstræde 10*
1756 Stranden 10
1806 Ved Stranden 9

Husnumre
1859 Gammel Strand 38
2008 Gammel Strand 38

Opførelsesår
1798-99 for kobbersmed Christian Petersen (Historiske huse)

Matr.nr. 10 †

Matrikel
1689 11
1756 11
1806 10
1817 Sammenlagt med 22 B til: 11 & 22 B

Ejere
1689 Evert Funch, vintapper
1756 Aron Jacobsen, hofsignetstikker
1806 Jacobsen, hofsignetstikker

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 11/Husgangen til Læderstræde 11*
1756 Stranden 11
1806 Ved Stranden 10

Matr.nr. 10 & 22 B (fra 1953: 10)

Matrikel
1817 Sammenlagt af 1806 10 og 22 B
1953 Betegnet 10 (nyt nummer)
2008 10

Ejere
2008 Atlas Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1817 Ved Stranden 10 & 22 B
Husnumre
1859 Gammel Strand 40, Læderstræde 9
2008 Gammel Strand 40, Læderstræde 9

Opførelsesår
Gammel Strand 40: 1799-1800 for hofgravør David Ahron Jacobsen. – Læderstræde 9: 1830 for H. C. Schierning (Historiske huse)

Matr.nr. 11

Matrikel
1689 12
1756 12
1806 11
2008 11

Ejere
1689 Rudolf Boldevin, kongens bundtmager
1756 Thomas Morville
1806 S. M. Salomonsen, urtekræmmer
2008

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 12/Læderstræde 12*
1756 Stranden 12
1806 Ved Stranden 11

Husnumre
1859 Gammel Strand 42
2008 Gammel Strand 42

Opførelsesår
1799/1800 af tømrermester Christopher Crane for købmand Claus Saabye (Historiske huse)

Matr.nr. 12

Matrikel
1689 13 (del af) og 1689 14 (del af)
1756 13 (1689/13) og 1756 14 (del af, senere betegnet 1756 14 A, 1689/14)
1806 12
2008 12

Ejere
1689 13: Jochum Skomager, kongens skrædder. – 14: Franz von Hagen
1756 13: Amsel Jaob Meyer, jøde. – 14: Etatsråd Esmark, etatsrådinde
1806 Simon Jacob, handler
2008 Atlas Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 13/Læderstræde 13*. – Ved Stranden 14/Læderstræde 14*
1756 Stranden 13, Læderstræde 13*. – Stranden 14, Læderstræde 14*
1806 Ved Stranden 12

Husnumre
1859 Gammel Strand 44
2008 Gammel Strand 44

Opførelsesår
1797 af tømrermester Frederik Koop, ombygget 1855 og 1930 (Historiske huse)

Matr.nr. 13
Journalisternes Hus

Matrikel
1689 15 (del af)
1756 15 (del af, senere betegnet 1756 15 A)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 15 (uden litrering)
1806 13

Ejere
1689 Peter Motzfeldt, rådmand
1756 Hans Majestæt Kongens gård
1806 N. J. Grave
2008 Dansk Journalistforbund

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 15/Læderstræde 15*
1756 Stranden 15
1806 Ved Stranden 13

Husnumre
1859 Gammel Strand 46
2008 Gammel Strand 46

Opførelsesår
1797 af Andreas Hallander for Kathrine Marie Clausen, enke efter urmager Oluf Lyngager (Historiske huse)

Matr.nr. 14

Matrikel
1689 16 og 1689 17 (del af)
1756 16 (1689/16) og 1756 17 (del af, senere betegnet 1756 17 B, 1689/17, del af)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 16 og 17 C
1806 14
2008 14

Ejere
1756 16: Johan Peter Isenberg. – 17: Jens Hansen
1806 Joseph Isack Ree, grosserer
2008 Den Erhvervsdrivende Fond Kunstforeningen

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 16/Læderstræde 16^*. – Ved Stranden 17/Læderstræde 17*
1756 Stranden 16/Læderstræder 16*. – Stranden 17
1806 Ved Stranden 14

Husnumre
1859 Gammel Strand 48, Læderstræde 15
2008 Gammel Strand 48, Læderstræde 15

Opførelsesår
1750/51 af murermester Philip de Lange for grosserer Peter Isenberg. – Ombygget 1795 og i 1930’erne (Historiske huse)

Matr.nr. 15

Matrikel
1689 18 og 1689 17 (del af)
1756 18 (1689/18) og 1756 17 (del af, senere betegnet 1756 17 A, 1689/17, del af)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 17 (uden litrering) og 18
1806 15
2008 15

Ejere
1689 17: Anders Søbødker. – 18: Bente, enken Jens Pedersen
1756 17: Jens Hansen. – 18: Johan Christian Schellerup, kobbrsmed
1806 Gudmand Petersen, hofhattemager
2008 Michael Holst

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 17/Læderstræde 17*. – Ved Stranden 18
1756: Stranden 17, Læderstræde 17*. – Stranden 18
1806 Ved Stranden 15

Husnumre
1859 Gammel Strand 50
2008 Gammel Strand 50

Opførelsesår
1796-97 for hofhattemager Gudmand Petersen. Ombygget 1853 (Historiske huse)

Matr.nr. 16

Matrikel
1689 19 (del af)
1756 19 (del af, senere betgnet 19 A)
1806 16
2008 16

Ejere
1689 Jørgen Ehlers, etatsråd
1756 Peter Bech, postinspektør
1806 G. L. Buch, boghandler
2008 Atlas Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 19/Læderstræde 19*/Naboløs 19*
1756 Stranden 19/Læderstræde 19*/Naboløs 19*
1806 Ved Stranden 16/Naboløs 16*

Husnumre
1859 Gammel Strand 52/Naboløs 5
2008 Gammel Strand 52

Opførelsesår
1797-98 af murermester og stukkatør H. C. Ondrup (Historiske huse)

Matr.nr. 17

Matrikel
1689 19 (del af)
1756 19 (del af, senere betegnet 1756 19 B)
1806 17
2008 17

Ejere
1689 Jørgen Ehlers, etatsråd
1756 Peter Bech, postinspektør
1806 Hornbech
2008 Lennart Aure Ricard

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 19/Læderstræde 19*/Naboløs 19*
1756 Stranden 19/Læderstræde 19*/Naboløs 19*
1806 Naboløs 17

Husnumre
1859 Naboløs 3
2008 Naboløs 3

Opførelsesår
1798 af murermester og stukkatør H. C. Ondrup (Historiske huse)

Matr.nr. 18

Matrikel
1689 19 (del af)
1756 19 (del af, senere betegnet 1756 19 C)
1806 18
2008 18

Ejere
1689 Jørgen Ehlers, etatsråd
1756 Peter Bech, postinspektør
1806 Smith, madam, høker
2008 E/F Naboløs 1 m.fl

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 19/Læderstræde 19*/Naboløs 19*
1756 Stranden 19/Læderstræde 19*/Naboløs 19*
1806 Naboløs 18/Læderstræde 18*

Husnumre
1859 Læderstræde 19/Naboløs 1
2008 Læderstræde 19/Naboløs 1

Opførelsesår
1798-99 af murermester og stukkatør H. C. Ondrup (Historiske huse)

Matr.nr. 19

Matrikel
1689 20
1756 20
1806 19
2008 19

Ejere
1689 Jacob Albretsen, skomager
1756 Christian Weissel, brændevinsbrænder
1806 Hans Dons, brændevinsbrænder
2008 E/F Læderstræde 17

Matrikulære husnumre
1689 Læderstræde 20
1756 Læderstræde 20
1806 Læderstræder 19

Husnumre
1859 Læderstræde 17
2008 Læderstræde 17

Opførelsesår
1796 for bryggersvend Hans Andersen Dons (Historiske huse)

Matr.nr. 20

Matrikel
1689 15 (del af)
1756 15 (del af, senere betegnet 1756 15 B)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 15 B
1806 20
2008 20

Ejere
1689 Peter Motzfeldt, rådmand
1756 Christian Berg
1806 Rasmus Lange, skræddermester
2008 Erik Temler Gottschalch

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 15/Læderstræde 15*
1756 Læderstræde 15
1806 Læderstræde 20

Husnumre
1859 Læderstræde 13
2008 Læderstræde 13

Opførelsesår
1795-96 for skrædder Rasmus Lange (Historiske huse)

Matr.nr. 21 †

Matrikel
1689 13 (del af)
1756 13
1806 21
1813 Sammenlagt med 22 A, til: 21 & 22 A

Ejere
1689 Jochum Skomager, kongens skrædder
1756 Amsel Jacob Meyer, jøde
1806 N. J. Grave, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 13/Læderstræde 13*
1756 Ved Stranden 13/Læderstræde 13
1806 Læderstræde 21

Matr.nr. 21 & 22 A (fra 1953: 21)

Matrikel
1813 Sammenlagt af 1806 21 og 22 A
1953 Betegnet 21 (nyt nummer)
2008 21

Ejere
2008 E/F Læderstræde 11 A-B

Matrikulære husnumre
1813 Læderstræde 21 & 22

Husnumre
1859 Læderstræde 11
2008 Læderstræde 11

Opførelsesår
Læderstræde 11 A: 1875 for grosserer Louis Meyer. – Læderstræde 11 B 1806 for urtekræmmer Nicolai Jacob Grave. Ombygget 1813 (Historiske huse)

Matr.nr. 22 †

Matrikel
1689 21 og 1689 10 (del af) og 1689 11 (del af)
1756 10 (del af, senere betegnet 1756 10 B, 1689/10, del af) og 1756 11 (del af, 1689/11, del af) og 1756 21 (del af, 1689/21)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 10 A
1806 22
1813 Delt i 22 A og B

Ejere
1689 10: Christian Franck, barbermester. – 11: Aron Jacobsen, hofsignetstikker. – 21: Olliger Paulli
1756 10: Den Jødiske Nation. – 11: Aron Jacobsen. – 21: Den Jødiske Nations Synagoge
1806 Jødiske Nations grund

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 10/Læderstræde 10*. – Ved Stranden 11/Husgangen til Læderstræde 11*. – Læderstræde 21
1756 Læderstræde 10. - Ved Stranden 11. – Læderstræde 21
1806 Læderstræde 22

Matr.nr. 22 A †

Matrikel
1813 Parcel af 1806 22
1813 Sammenlagt med 1806 21, til: 21 & 22 A

Matr.nr. 22 B †

Matrikel
1813 Parcel af 1806 22
1817 Sammenlagt med 1806 10, til: 10 & 22 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1813 Læderstræde 22 B

Matr.nr. 23

Matrikel
1689 9 (del af)
1756 22
1806 23
2008 23

Ejere
1689 Jacob Kitzerus enke
1756 Johan Jørgen Lytkeman, remsnider
1806 Zarthmann
2008 E/F Læderstræde 7

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 9, Læderstræde 9*
1756 Læderstræde 22
1806 Læderstræde 23

Husnumre
1859 Læderstræde 7
2008 Læderstræde 7

Opførelsesår
1796-97 af murermester Jens Jansen for spækhøker Berthel Berthelsen (Historiske huse)

Matr.nr. 24

Matrikel
1689 22 (del af)
1756 23
1806 24
2008 24

Ejere
1689 Henrik Werner
1756 Afd. Henriksen, Justitsråd
1806 Salomon Isaach, handler
2008 K/S Althor

Matrikulære husnumre
1689 Læderstræde 22
1756 Læderstræde 23
1806 Læderstræde 24

Husnumre
1859 Læderstræde 5
2008 Læderstræde 5

Opførelsesår
1797.1800 af tømrermester Henrich Kaiser (Historiske huse)

Matr.nr. 25 †

Matrikel
1689 22 (del af)
1756 24
1806 25
1906 Henlagt til 1806 51

Ejere
1689 Henrik Werner
1756 Søren Madsen, hosekræmmer
1806 Jens S. Smith, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Læderstræde 22
1756 Læderstræde 24
1806 Læderstræde 25

Husnumre
1859 Læderstræde 3

Matr.nr. 26 †

Matrikel
1689 53
1756 54 (del af, senere betegnet 1756 54 B)
1806 26
1867 Sammenlagt med 42 B til: 26 & 42 B

Ejere
1689 Claus Iversen
1756 Nikolaus Langermann, guldsmed
1806 Peter H. Bonsøe, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 53, Læderstræde 53*
1756 Amagertorv 54, Læderstræde 54*
1806 Læderstræde 26

Matr.nr. 26 & 42 B (fra 1953: 26)

Matrikel
1867 Sammenlagt af 1806 26 og 42 B
1953 Betegnet 26 (nyt nummer)
2008 26

Ejere

Husnumre
1867 Læderstræde 16-18
2008 Læderstræde 16-18

Opførelsesår
Læderstræde 16: 1799-1800 af murermester C. C. Martens. – Læderstræde 18: 1797-1800 for chokoladefabrikør Joh Fr. Treschouw. Ombygget 1868 (Historiske huse)

Matr.nr. 27 †

Matrikel
1689 25 og 1689 51
1756 51 (del af, senere betegnet 1756 51 B)
1806 27
1932 Henlagt til 1806 40

Ejere
1689 25: Johan Christensen, skrædder. – 51: Bertel Biskops enke
1756 Arvingerne efter Peter Baath
1806 Andeas Wiulff, hyrekudsk

Matrikulære husnumre
1689 Læderstræde 25. – Amagertorv 51, Læderstræde 51*
1756 Amagertorv 51, Læderstræde 51*
1806 Læderstræde 27

Husnumre
1859 Læderstræde 22

Matr.nr. 28 †

Matrikel
1689 26
1756 30
1806 28
1932 Henlagt til 1806 40

Ejere
1689 Johan Nielsen, renteskriver
1756 Peder Sørensen, brændevinsbrænder
1806 Hans Nørregaard, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Læderstræde 26
1756 Læderstræde 31
1806 Læderstræde 28

Husnumre
1859 Læderstræde 24

Matr.nr. 29

Matrikel
1689 27
1756 31
1806 29
1989 Hertil henlagt 1806 30, 1806 37, 1806 38, 1806 39 og 1806 40
2008 29

Ejere
1689 Wodrup, auditør
1756 Enken efter Franz Engelhardt, vintapper
1806 Det Forenede Selskab
2008 K/S Amagertorv 21

Matrikulære husnumre
1689 Læderstræde 27
1756 Læderstræde 31
1806 Læderstræde 29

Husnumre
1859 Læderstræde 26
1989 Amagertorv 21-27, Læderstræde 22-30
2008 Amagertorv 21-27, Læderstræde 22-30

Opførelsesår
Amagertorv 21: 1796-98 af murermester Lauritz Thrane; Amagertorv 23: 1796-98 for kræmmer Otto Didrik Lorentzen. Ombygget 1905. – Læderstræde 30: 1797-98 af og for tømrermester J. H. Meyer

Matr.nr. 30 †

Matrikel
1689 48 (del af)
1756 48 (del af, senere betegnet 1756 48 B)
1806 30
1989 Henlagt til 1806 29

Ejere
1689 Evert Weidemann
1756 Alexander Ross, overkrigskommissær
1806 Axel Kehlet

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 48, Læderstræde 48*
1756 Amagertorv 48, Læderstræde 48*
1806 Læderstræde 30

Husnumre
1859 Læderstræde 30

Matr.nr. 31 †

Matrikel
1689 29
1756 33
1806 31
1921 Henlagt til 36 A

Ejere
1689 Bent Christensen, bager
1756 Gunder Andersen Lund
1806 A. G. Lund, vinhandler

Matrikulære husnumre
1689 Læderstræde 29
1756 Læderstræde 33
1806 Læderstræde 31

Husnumre
1859 Læderstræde 34

Matr.nr. 32 †

Matrikel
1689 30
1756 34
1806 32
1845 Delt i 32 A og 32 B

Ejere
1689 Lars Andersen, renteskriver
1756 Lars Sørensen Leegaard, brændevinsbrænder
1806 Peder Andersen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Læderstræde 30/Hyskenstræde 30*
1756 Læderstræde 34/Hyskenstræde 34*
1806 Lædrstræde 32

Matr.nr. 32 A

Matrikel
1845 Parcel af 1806 32
2008 32 A

Ejere
2008 E/F Læderstræde 36

Matrikulære husnumre
1845 Læderstræde 36 A/Hyskenstræde 36 A*

Husnumre
1859 Hyskenstræde 11/Læderstræde 36
2008 Læderstræde 36

Opførelsesår
1798-99 af og for tømrermester Christopher Crane (Historiske huse)

Matr.nr. 32 B

Matrikel
1845 Parcel af 1806 32
2008 32 B

Ejere
2008 E/F Hyskenstræde 9

Matrikulære husnumre
1845 Hyskenstræde 32 B

Husnumre
1859 Hyskenstræde 9

Opførelsesår
1834 for inspektør og overlærer ved Sankt Petri Kirkes skole Chr. Carstens. Facaden fra 1798-99 (Historiske huse)

Matr.nr. 33

Matrikel
1689 43 og 1689 44
1756 41 (1689/44)og 1756 42 (1689/43)
1806 33
2008 33

Ejere
1689 43: Bertel Stiuver. – 44: Søren Sørensen, kandestøber
1756 41: Christian Jensen Lund, kleinsmed. – 42: Claus Pedersens enke
1806 Ringboldt, madame
2008 Fairfax APS

Matrikulære husnumre
1689 Hyskenstræde 42 og 43
1756 Hyskenstræde 41 og 42
1806 Hyskenstræde 33

Husnumre
1859 Hyskenstræde 7
2008 Hyskenstræde 7

Opførelsesår
1800 for thehandler Søren Ringholdts enke Karen. Ombygget før 1850 (Historiske huse)

Matr.nr. 34

Matrikel
1689 45
1756 45
1806 34
2008 34

Ejere
1689 Gregorius Fleischer, assessor
1756 August Günther
1806 Manthey, professor
2008 E/F Amagertorv 33 m.fl.

Matrikulære husnumre
1689 Hyskenstræde 45/Amagertorv 45*
1756 Amagertorv 45
1806 Amagertorv 34, Hyskenstræde 34*

Husnumre
1859 Amagertorv 33/Hyskenstræde 1
2008 Amagertorv 33

Opførelsesår
1908 af Christian Brandstrup og Victor Nyebølle for Løveapoteket (Weilbach)

Matr.nr. 35 †

Matrikel
1689 40, 1689 41, 1689 42 og 1689 46
1756 43 (1689/41 og 1689/42), 1756 44 (1689/40) og 1756 46 (1689/46)
1806 35
1854 Delt i 35 A, 35 B og 35 C

Ejere
1689 40: Hans Hansen, possementmager. – 41: Enken efter Mouritz Jensen, melmand. – 42: Erik Krag, skomager. – 46: Christen Simonsen, assessor
1756 43: Samuel Keilhoven, skomager. – 44: Hans Frederik Vohlert. - 46: Christian Liebenberg, bundtmager
1806 J. D. Liebenberg, bundtmager

Matrikulære husnumre
1689 Hyskenstræde 40 og 41. – Amagertorv 46/Hyskenstræde 46*
1756 Hyskenstræde 43-44. – Amagertorv 46/Hyskenstræde 46*
1806 Amagertorv 35, Hyskenstræde 35*

Matr.nr. 35 A

Matrikel
1854 Parcel af 1806 35
2008 35 A

Ejere
2008 Frank Brøndum

Matrikulære husnumre
1854 Amagertorv 35 A

Husnumre
1859 Amagertorv 31
2008 Amagertorv 31

Opførelsesår
1808-10 for buntmager I. D. Liebenberg (Historiske huse)

Matr.nr. 35 B

Matrikel
1854 Parcel af 1806 35
1966 Hertil henlagt 35 C
2008 35 B

Ejere
2008 E/F Hyskenstræde 3-5

Matrikulære husnumre
1854 Hyskenstræde 35 B

Husnumre
1859 Hyskenstræde 3
1966 Hyskenstræde 3-5
2008 Hyskenstræde 3-5

Opførelsesår
Hyskenstræde 3: 1854-55 for købmand C Matzen. - Hyskenstræde 5: 1854-55 for købmand C. Matzen (Historiske huse)

Matr.nr. 35 C †

Matrikel
1854 Parcel af 1806 35
1966 Henlagt til 35 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Hyskenstræde 35 C

Husnumre
1859 Hyskenstræde 5

Matr.nr. 36 †

Matrikel
1689 28 og 1689 47
1756 32 (1689/28) og 1756 47 (1689/47)
1806 36
1806 Delt i 36 A og 36 B

Ejere
1689 28: Christen Jensen, skrædder. – 47: Christen Simonsen, assessor
1756 32: Jens Jensen, hyrekudsk. – 47: Madame Petersen
1806 Petersens Kloster

Matrikulære husnumre
1689 Læderstræde 28. – Amagertorv 47, Læderstræde 47*
1756 Læderstræde 32. – Amagertorv 47/Læderstræde 47*
1806 Amagertorv 36, Læderstræde 36*

Matr.nr. 36 A
Petersens Jomfrukloster

Matrikel
1806 Parcel af 1806 36
1921 Hertil henlagt 1806 31 og 36 B
2008 36 A

Ejere
2008 Boligselskabet Innovo A/S

Matrikulære husnumre
1806 Amagertorv 36 A

Husnumre
1859 Amagertorv 29
1921 Amagertorv 29, Læderstræde 32-34
2008 Amagertorv 29, Læderstræde 32-34

Opførelsesår
1798-99 af arkitekt J. B. Guione efter forlag af C. F. Harsdorff. Ombygget ca. 1880 og 1918 (Historiske huse)

Matr.nr. 36 B †

Matrikel
1806 Parcel af 1806 36
1921 Henlagt til 36 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1806 Læderstræde 36

Husnumre
1859 Læderstræde 32

Matr.nr. 37 †

Matrikel
1689 48 (del af)
1756 48 (del af, senere betegnet 1756 48 A)
1806 37
1989 Henlagt til 1806 29

Ejere
1689 Evert Weidemann
1756 Alexander Ross, overkrigskommissær
1806 Randlev, krigskommissær

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 48, Læderstræde 48*
1756 Amagertorv 48, Læderstræde 48*
1806 Amagertorv 37

Husnumre
1859 Amagertorv 27

Matr.nr. 38 †

Matrikel
1689 49
1756 49
1806 38
1810 Delt i 38 A og 38 B

Ejere
1689 Doktor Thomas Bartholins enke
1756 Ingvard Petri, kræmmer
1806 Johan Starinsky, skorstensfejer

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 49, Læderstræde 49*
1756 Amagertorv 49, Læderstræde 49*
1806 Amagertorv 38, Læderstræde 38*

Matr.nr. 38 A †

Matrikel
1810 Parcel af 1806 38
1890 Sammenlagt med 38 A, til 38 A & B

Ejere

Matrikulære husnumre
1810 Amagertorv 38 A
1859 Amagertorv 25

Matr.nr. 38 A & B †

Matrikel
1890 Sammenlagt af 38 A og 38 B
1989 Henlagt til 1806 29

Ejere

Husnumre
1890 Amagertorv 25, Læderstræde 28

Matr.nr. 38 B †

Matrikel
1810 Parcel af 1806 38
1890 Sammenlagt med 38 A, til: 38 A & B

Ejere

Husnumre
1810 Læderstræde 38 B
1859 Læderstræde 28

Matr.nr. 39 †

Matrikel
1689 50
1756 50
1806 39
1989 Henlagt til 1806 29

Ejere
1689 Hans Frich, kræmmer
1756 Didrik Barthold Beckmann,
1806 Otto D. Lorentzen

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 50
1756 Amagertorv 50
1806 Amagertorv 39

Husnumre
1859 Amagertorv 23

Matr.nr. 40 †

Matrikel
1689 25 (del af) og 1689 51 (del af)
1756 51 (del af, senere betegnet 1756 51 A)
1806 40
1932 Hertil henlagt 1806 27 og 1806 28
1989 Henlagt til 1806 29

Ejere
1689 25: Johan Christensen, skrædder. – 51: Bertel Biskops enke
1756 Peter Baaths arvinger
1806 Bent Kiersing

Matrikulære husnumre
1689 Læderstræde 25. – Amagertorv 51, Læderstræde 51*
1756 Amagertorv 51, Læderstræde 51*
1806 Amagertorv 40

Husnumre
1859 Amagertorv 21
1932 Amagertorv 21, Læderstræde 22-24

Matr.nr. 41

Matrikel
1689 24 og 1689 52
1756 29 (1689/24) og 1756 52 (1689/52)
1806 41

Ejere
1689 24: Morten Albretsen. – 52: Jacob Feltmann, kræmmer
1756 29: Niels Christensen, hyrekudsk. – 52: Hans Christian Ølgod, købmand
1806 Johann A. Raasch, grosserer
2008 Lilly Modeller A M B A

Matrikulære husnumre
1689 Læderstræde 24. – Amagertorv 52, Læderstræde 52*
1756 Læderstræde 29. – Amagertorv 52, Læderstræde 52
1806 Amagertorv 41, Læderstræde 41*

Husnumre
1859 Amagertorv 19, Læderstræde 20
2008 Amagertorv 19, Læderstræde 20

Opførelsesår
Amagertorv 19: 1799-1800, ombygget 1852, 1889 og i 1900-tallet. - Læderstræde 20: Uoplyst

Matr.nr. 42 †

Matrikel
1689 53 (del af)
1756 53
1806 42
1812 Delt i 42 A og 42 B

Ejere
1689 Claus Iversen
1756 Giertsen & Rosenberg, kræmmere
1806 Træskow

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 53, Læderstræde 53*
1756 Amagertorv 53, Læderstræde 53*
1806 Amagertorv 42, Læderstræde 42*

Matr.nr. 42 A

Matrikel
1812 Parcel af 1806 42
2008 42 A

Ejere
2008 Anpartsselskabet af 22 Marts 1973

Matrikulære husnumre
1812 Amagertorv 42 A

Husnumre
1859 Amagertorv 17
2008 Amagertorv 17

Opførelsesår
1796 for chokolade- og lakfabrikør Joh. Fr. Treschouw. Ombygget 1826, i 1874 og i 1904 (Historiske huse)

Matr.nr. 42 B †

Matrikel
1812 Parcel af 1806 42
1867 Samenlagt med 1806 26, til: 26 & 42 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1812 Læderstræde 42 B

Husnumre
1859 Læderstræde 18

Matr.nr. 43

Matrikel
1689 53 (del af)
1756 54 (del af, senere betegnet 1756 54 A)
1806 43
2008 43

Ejere
1689 Claus Iversen
1756 Nikolaus Langermann, guldsmed
1806 Andersen, madame, kaffehandler
2008 J. Nørgaard A/S

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 53, Læderstræde 53*
1756 Amagertorv 54, Læderstræde 54*
1806 Amagertorv 43, Læderstræde 43*

Husnumre
1859 Amagertorv 15
2008 Amagertorv 15

Opførelsesår
1799-1800 af murermester C. C. Martens. Ombygget 1871 og 1899 (Historiske huse)

Matr.nr. 44

Matrikel
1689 23 og 1689 54
1756 27 (1689/23) og 1756 55 (1689/54)
1806 44
2008 44

Ejere
1689 23: Kirsten Roskilds. - 54: Johan Møllekes enke
1756 27: Herman Lorenz Pipgras, isenkræmmer. - 55: Clausing & Momb, kræmmere
1806 Peter A. Lorentzen, major, silke- og klædekræmmer
2008 J Nørgaard A/S

Matrikulære husnumre
1689 Læderstræde 23. – Amagertorv 54, Læderstræde 54*
1756 Læderstræde 27. - Amagertorv 55, Læderstræde*
1806 Amagertorv 44, Læderstræde 44*

Husnumre
1859 Amagertorv 13, Læderstræde 14
2008 Amagertorv 13, Læderstræde 14

Opførelsesår
Amagertorv 13: Før 1884. 1884 kraftigt ombygget af murermester F. V. Frohne for kollektør Salomon (Bygningsattest). – Læderstræde 14: 1828 for frisør B. Cousse. Ombygget i 1870’erne (Historiske huse)

Matr.nr. 45

Matrikel
1689 55 og 1689 56
1756 56 (1689/55) og 1756 57 (1689/56)
1806 45
2008 45

Ejere
1689 55: Peter Dendas. – 56: Gert Pohlmann
1756 56: Engelbrecht Platfues & Simon Bischof . - 57: Joh. Vilhelm og Johannes Colsmann
1806 Peter Wasserfell, kræmmer
2008 APS Kbil 38 Nr. 1627

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 55/Læderstræde 55*. – Amagertorv 56/Læderstræde 56*
1756 Amagertorv 56-57, Læderstræde 56*-57*
1806 Amagertorv 45, Læderstræde 45*

Husnumre
1859 Amagertorv 11, Læderstræde 12
2008 Amagertorv 11, Læderstræde 12

Opførelsesår
Amagertorv 11: 1799-1802 for klædekræmmer Peter Wasserfall. Ombygget 1885-87 og 1903 (Historiske huse). – Læderstræde 12: Uoplyst

Matr.nr. 46

Matrikel
1689 57
1756 58
1806 46
2008 46

Ejere
1689 Johan Danch
1756 Joh. Vilhelm og Johannes Colsmann
1806 J. A. Beckmann, kræmmer
2008 Susanne Husted-Andersen Malby

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 57, Lædestræde 57*
1756 Amagertorv 58, Læderstræde 58*
1806 Amagertorv 46, Læderstræde 46*

Husnumre
1859 Amagertorv 9/Læderstræde 10
2008 Amagertorv 9/Læderstræde 10

Opførelsesår
Amagertorv 9: 1798-1800 for klædekræmmer J. A. Bechmann. – Læderstræde 10: 1798-1800 for klædekræmmer J. A. Bechmann. Ombygget 1902 (Historiske huse)

Matr.nr. 47

Matrikel
1689 58
1756 59
1806 47
2008 47

Ejere
1689 Jørgen Elersen, hatstafferer
1756 Jesper Bennich & Peter Møller, kræmmere
1806 Peter Thomsen
2008 Ny Droob APS

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 58, Læderstræde 59*
1756 Amagertorv 59, Læderstræde 59*
1806 Amagertorv 47, Læderstræde 47*

Husnumre
1859 Amagertorv 7, Læderstræde 8
2008 Amagertorv 7, Læderstræde 8

Opførelsesår
Amagertorv 7: 1797-98 for silke- og klædekræmmer Peter Thomsen. – Læderstræde 8: 1797-98 for silke- og klædekræmmer Peter Thomsen. Ombygget 1872 (Historiske huse)

Matr.nr. 48

Matrikel
1689 59
1756 26 og 1756 60
1806 48
2008 48

Ejere
1689 Jochum Krich, kræmmer
1756 26 og 60: Herman Lorenz Pipgras, isenkræmmer
1806 Martin Winther
2008 Advokat Susanne Husted Andersen

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 59, Læderstræde 59*
1756 Læderstræde 26 og Amagertorv 60, Læderstræde 60*
1806 Amagertorv 48, Læderstræde 48*

Husnumre
1859 Amagertorv 5, Læderstræde 6
2008 Amagertorv 5, Læderstræde 6

Opførelsesår
Amagertorv 5: 1796-97 for isenkræmmer Martin Winther. Ombygget 1879. – Læderstræde 6: 1796-97 for isenkræmmer Martin Winther. Ombygget 1807 (Historiske huse)

Matr.nr. 49

Matrikel
1689 60
1756 61
1806 49
2008 49

Ejere
1689 Ole Pedersen Vit
1756 Jørgen Conrad Kirsting, kræmmer
1806 Nikolaj Petersen, silke- og klædekræmmer
2008 J Nørgaard A/S

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 60, Læderstræde 60*
1756 Amagertorv 61, Læderstræde 61*
1806 Amagertorv 49, Læderstræde 49*

Husnumre
1859 Amagertorv 3, Læderstræde 4
2008 Amagertorv 3, Læderstræde 4

Opførelsesår
1796 for silke-, kattun- og lærredshandler Nicolaj Petersen. Ombygget 1854 (Historiske huse)

Matr.nr. 50

Matrikel
1689 61 og 1689 62
1756 62 (1689/61) og 1756 63 (1689/62)
1806 50
2008 50

Ejere
1689 61: Jochum Snutom, kræmmer. – 62: Gert Brask’ enke
1756 62: Joh. Mathias Bruun, kræmmer. – 63: Ludvig Vittrog, kræmmer
1806 Christian Stæhr, hørkræmmer
2008 E/F Amagertorv 1 m.fl.

Matrikulære husnumre
1689 Amagertorv 61, [Læderstræde 61*]. – Amagertorv 62/Højbrostræde 62*
1756 Amagertorv 62-63
1806 Amagertorv 50/Højbro Plads 50*/Læderstræde 50*

Husnumre
1859 Amagertorv 1/Læderstræde 2
2008 Amagertorv 1/Højbro Plads 2

Opførelsesår
1796-97 for hørkræmmer Christian Stæhr. Ombygget 1854 og 1927 (Historiske huse)

Matr.nr. 51

Matrikel
1689 63 og 1689 5 (del af)
1756 25 ((1689/5) og 1756 64 (1689/63)
1806 51
1906 Hertil henlagt 1806 25
1935 Hertil henlagt 1806 4 og 1806 5
1937 Hertil henlagt 1806 6
1968 Frasepareret 112
2008 51

Ejere
1689 5: Anders Svendsen, islandsk købmand. – 63: Marcus Glæde
1756 25: Peder Mathiesen Bruun. – 64: Just von Hemert, etatsråd
1806 J. F. Schultz, brygger
2008 Mp Pension,Magistre & Psykologer

Matrikulære husnumre
1689 Ved Stranden 5. - Højbrostræde 63/Læderstræde 63*
1756 Læderstræde 25. – Højbrostræde 64/Læderstræde 64*
1806 Højbro Plads 51/Læderstræde 51*

Husnumre
1859 Højbro Plads 4/Læderstræde 1
1935 Gammel Strand 28-30/Højbro Plads 4/Læderstræde 1
1937 Gammel Strand 28-32/Højbro Plads 4/Læderstræde 1
1968 Højbro Plads 4/Læderstræde 1
2008 Højbro Plads 4/Læderstræde 1

Opførelsesår
1796-97 for forlægger og bogtrykker Joh. Fr. Schultz. Senere ombygget, bl. a. i ca. 1850 og ca. 1900 (Historiske huse)

Matr.nr. 52

Matrikel
1689 64 og 1689 65
1756 65 (1689/64) og 1756 66 (1689/65)
1806 52
2008 52

Ejere
1689 64: Henrik Schrøder, sukkerbager. – 65: Bernt Tham, hofstafferer
1756 65: Frederik Daniel de Piloi, vintapper. – 66: Lars Lerche, kræmmer.
1806 Andreas L. Henriksen, kræmmer
2008 Primo Holding A/S

Matrikulære husnumre
1689 Højbrostræde 64 og 65
1756 Højbrostræde 65 og 66
1806 Højbro Plads 52

Husnumre
1859 Højbro Plads 6
2008 Højbro Plads 6

Opførelsesår
1804-06 af bygmeser N. Kurzhals for silke- og klædehandler Lorentz Andreas Hinrichsen (Historiske huse)

Matr.nr. 53 †

Matrikel
1689 66 (del af)
1756 67
1806 53
1932 Henlagt til 1 & 54

Ejere
1689 Lyder Styfkens enke
1756 Jochum Henrik Neuhaus, kræmmer
1806 Kall, madam

Matrikulære husnumre
1689 Højbrostræde 66
1756 Højbrostræde 67
1806 Højbro Plads 53

Husnumre
1859 Højbro Plads 8

Matr.nr. 54 †

Matrikel
1689 66 (del af)
1756 68
1806 54
1858 Sammenlagt med 1806 1, til: 1 & 54

Ejere
1689 Lyder Styfkens enke
1756 Jens Olsen, skomager
1806 Jens J. Jensen, kræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Højbrostræde 66
1756 Højbrostræde 68
1806 Højbro Plads 54

Husnumre
1859 Højbro Plads 10

Matr.nr. 55 †

Matrikel
1689 1 i Snarens Kvarter (del af)
1756 1 i Snares Kvarter (del af, senere betegnet 1756 1 A i Snarens Kvarter)
1806 55
1857 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Stadens vejerhus med vragerbroen og slagterboderne
1756 Stadens vejerhus med slagterboder og Pramlaugets hus
1806 Pramlaugets kontor

Matrikulære husnumre
1689 Uden betegning
1756 Ved Stranden 1
1806 Ved Stranden 55

Matr.nr. 56 †
Slagterboder

Matrikel
1689 1 i Snares Kvarter (del af)
1756 1 i Snarens Kvarter (del af, senere betegnet 1756 1 B i Snarens Kvarter)
1806 56
1857 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Stadens vejerhus med vragerbroen og slagterboderne
1756 Stadens vejerhus med slagterboder og Pramlaugets hus
1806 Slagterboderne

Matrikulære husnumre
1689 Uden gadebetegning
1756 Ved Stranden 1
1806 Ved Stranden 56

Matr.nr. 57 †
Vragerbroen

Matrikel
1689 1 i Snarens Kvarter (del af)
1756 1 i Snarens Kvarter (del af, senere betegnet 1756 1 C i Snarens Kvarter)
1806 57
1857 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Stadens vejerhus med vragerbroen og slagterboderne
1756 Stadens vejerhus med slagterboder og Pramlaugets hus
1806 Vragerbroen

Matrikulære husnumre
1689 Uden gadebetegning
1756 Ved Stranden 1
1806 Ved Stranden 57

Matr.nr. 58 †
Slagterboder

Matrikel
1689 1 i Snarens Kvarter (del af)
1756 1 i Snarens Kvarter (del af, senere betegnet 1756 1 B i Snarens Kvarter)
1806 58
1857 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Stadens vejerhus med vragerbroen og slagterboderne
1756 Stadens vejerhus med slagterboder og Pramlaugets hus
1806 Slagterboder

Matrikulære husnumre
1689 Uden gadebetegning
1756 Ved Stranden 1
1806 Ved Stranden 58

Matr.nr. 59 †
Vejerhuset

Matrikel
1689 1 i Snarens Kvarter (del af)
1756 1 i Snarens Kvarter (del af, senere betegnet 1756 1 D i Snarens Kvarter)
1806 59
1857 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Stadens vejerhus med vragerbroen og slagterboderne
1756 Stadens vejerhus med slagterboder og Pramlaugets hus
1806 Vejerhuset

Matrikulære husnumre
1689 Uden gadebetegning
1756 Ved Stranden 1
1806 Ved Stranden 59

Matr.nr. 60 †
Slagterboder

Matrikel
1689 1 i Snarens Kvarter (del af)
1756 1 i Snarens Kvarter (del af, senere betegnet 1756 1 B i Snarens Kvarter)
1806 60

Ejere
1689 Stadens vejerhus med vragerbroen og slagterboderne
1756 Stadens vejerhus med slagterboder og Pramlaugets hus
1806 Slagterboder

Matrikulære husnumre
1689 Uden gadebetegning
1756 Ved Stranden 1
1806 Ved Stranden 60

Matr.nr. 61
Børsen

Matrikel
1689 89 (del af)
1756 90
1806 61
2008 61

Ejere
1689 Kongens Børs
1756 Børsen
1806 Børsen

Matrikulære husnumre
1689 Børsen 89
1756 Nybørs 90/Kanalen 90*/Stranden 90*
1806 Ikke betegnet ved gadenavn

Husnumre
1859 Ikke betegnet med gadenavn og husnummer
1869 Børsgade 2-40/Slotsholmsgade 1-39
2008 Børsgade 2

Matr.nr. 62
Havnekontorbygning

Matrikel
1689 Ikke matrikuleret
1756 106
1806 62

Ejere
1689
1756
1806 Acciseboden
1879 Udgået af matriklen

Matrikulære husnumre
1689 Ikke matrikuleret
1756 Ikke matrikuleret
1806 For ved Børsen

Husnumre
1859 Børsgade uden nummer

Matr.nr. 63 †

Matrikel
1689 81
1756 82
1806 63
1901 Indbefattet i 109 og udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Claus Byssing
1756 Kaptajn Poul Jensen enke
1806 Niels Jensen

Matrikulære husnumre
1689 Stranden 81/Børsens Revier 81*
1756 Nybørs 82/Kanalen 82*
1806 For ved Børsen

Husnumre
1859 Børsgade 2/Imod Kanalen 1
1869 Børsgade 42/Slotsholmsgade 41
<1887 Børsgade 42/Chrisiansgade 42/Slotsholmsgade 41

Matr.nr. 64 †

Matrikel
1689 82
1756 83
1806 64
1901 Indbefattet i 109

Ejere
1689 Evert Weidemann
1756 Joh. Samuel du Wahl
1806 C. Knudsen

Matrikulære husnumre
1689 Standen 82/Børsens Revier 82*
1756 Nybørs 83, Kanalen 83*
1806 For ved Børsen

Husnumre
1859 Børsgade 4, Imod Kanalen 3
1869 Børsgade 44, Slotsholmsgade 43

Matr.nr. 65 †

Matrikel
1689 83
1756 84
1806 65
1901 Indbefattet i 109

Ejere
1689 Pipper, assessor
1756 Jacob Didriksen, seglmager
1806 Bang

Matrikulære husnumre
1689 Stranden 83/Børsens Revier 83*
1756 Nybørs 84, Kanalen 84*
1806 For ved Børsen 65

Husnumre
1859 Børsgade 6, Imod Kanalen 5
1869 Børsgade 46, Slotsholmsgade 45

Matr.nr. 66 †

Matrikel
1689 84
1756 85
1806 66
1901 Indbefattet i 109

Ejere
1689 Hans Isaksen, købmand
1756 Jens Klitgaard, rådmand
1806 Kielte

Matrikulære husnumre
1689 Stranden 84/Børsens Revier 84*
1756 Nybørs 85, Kanalen 85*
1806 For ved Børsen 66

Husnumre
1859 Børsgade 8, Slotsholmsgade 7
1869 Børsgade 48, Slotsholmsgade 47

Matr.nr. 67 †

Matrikel
1689 85
1756 86
1806 67
1901 Indbefattet i 109

Ejere
1689 Hans Beckmann, sejlmager
1756 Søren Jensen Elsegaard, købmand
1806 Selboe

Matrikulære husnumre
1689 Stranden 85/Børsens Revier 85*
1756 Nybørs 86, Kanalen 86*
1806 For ved Børsen 67

Husnumre
1859 Børsgade 10, Imod Kanalen 9
1869 Børsgade 50, Slotsholmsgade 49

Matr.nr. 68 †

Matrikel
1689 86
1756 87
1806 68
1901 Indbefattet i 109

Ejere
1689 Enken efter Johan Friis
1756 Niels Aagesen, regimentskvartermester
1806 Hvidt

Matrikulære husnumre
1689 Stranden 86/Børsens Revier 86*
1756 Nybørs 87, Kanalen 87*
1806 For ved Børsen

Husnumre
1859 Børsgade 12, Imod Kanalen 11
1869 Børsgade 52, Slotsholmsgade 51

Matr.nr. 69 †

Matrikel
1689 87
1756 88
1806 69
1901 Henlagt til 109 og udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Jens Sørensen købmand
1756 Det Islandske Kompagnis interessenter
1806 Bang

Matrikulære husnumre
1689 Stranden 87/Børsens Revier 87*
1756 Nybørs 88, Kanalen 88*
1806 For ved Børsen 69

Husnumre
1859 Børsgade 14, Imod Kanaen 13
1869 Børsgade 54, Slotsholmsgade 53

Matr.nr. 70 †

Matrikel
1689 88 (del af)
1756 89
1806 70
1901 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Mads Christensen, islandsk købmand
1756 Det Islandske Kompagnis Interessenter
1806 Schimmelmann, greve

Matrikulære husnumre
1689 Stranden 88/Børsens Revier 88*
1756 Nybørs 89/Kanalen 89*/Stranden 89*
1806 For ved Børsen 70

Husnumre
1859 Børsgade 16/Imod Kanalen 15
1869 Børsgade 56/Slotsholmsgade 55

Matr.nr. 71 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 Ikke taxeret
1806 71
1865 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Ikke taxeret
1806 Den kongelige Bank

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Ikke taxeret

Husnumre
1859 Bag Børsen 1

Matr.nr. 72 †
Slotsholms Vagt

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 Ikke taxeret
>1756 105
1806 72
1869 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Ikke taxeret
1806 Slotsholmsvagten

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Ikke taxeret
1806 Bag ved Børsen 72

Husnumre
1859 Bag Børsen 2

Matr.nr. 73 †

Matrikel
1689 90
1756 91
1806 73
1872 Herfra separeret 101
1882 Sammenlagt med 101, til: 73 & 101

Ejere
1689 Sukkerhuset
1756 Det Islandske Kompagnis Interessenter
1806 Ladige

Matrikulære husnumre
1689 Sukkerhuset 90
1756 Bag Børsen 91/Ved Vandet 91*
1806 Bag ved Børsen 73

Husnumre
1859 Bag Børsen 20
1869 Slotsholmsgade 20

Matr.nr. 73 & 101 †

Matrikel
1882 Sammensat af 1806 73 og 101
1935 Henlagt til 74 A

Ejere

Husnumre
1882 Slotsholmsgade 20

Matr.nr. 74 †

Matrikel
1689 91
1756 92
1806 74
1858 Delt i 74 A og 74 B

Ejere
1689 Halvor, kaptajn
1756 Nikolaj Eigtved, oberst (sic!)
1806 Beyer, kammerråd

Matrikulære husnumre
1689 Bag Børsen 91
1756 Bag Børsen 92/Til Vandet 92*
1806 Bag ved Børsen 74

Matr.nr. 74 A †

Matrikel
1858 Parcel af 1806 74
1904 Hertil henlagt 74 B
1935 Hertil henlagt 73 & 101
1966 Henlagt til 1806 78 samt udlagt til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1858 Bag ved Børsen 74 A

Husnumre
1859 Bag Børsen 18
1869 Slotsholmsgade 18
1935 Slotsholmsgade 18-22

Matr.nr. 74 B †

Matrikel
1858 Parcel af 1806 74
1904 Henlagt til 74 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1858 Bag Børsen 74 B

Husnumre
1859 Bag Børsen 18
1869 Bag Slotsholmsgade 18

Matr.nr. 75 †

Matrikel
1689 92
1756 93
1806 75
1848 Delt i 75 A og 75 B

Ejere
1689 Det Gamle Salt kompagni
1756 Lindemann, kommerceråd
1806 Hagen

Matrikulære husnumre
1689 Bag Børsen 92
1756 Bag Børsen 93/Til Vandet 93*
1806 Bag ved Børsen 75

Matr.nr. 75 A †

Matrikel
1848 Parcel af 1806 75
1869 Frasepareret 100
1877 Frasepareret 102
1892 Sammenlagt med (del af) 77 & 75 B, til: 102

Ejere

Matrikulære husnumre
1848 Bag ved Børsen 75 A

Husnumre
1859 Bag Børsen 16
1869 Slotsholmsgade 16

Matr.nr. 75 B †

Matrikel
1848 Parcel af 1806 75
1848 Forenet med 1806 77

Matr.nr. 76 †

Matrikel
1689 93
1756 94
1806 76
1866 Frasepareret 1806 92
1877 Henlagt til 1806 103 og 1806 104

Ejere
1689 Detlef Møller
1756 Johan Christian Weisvogt, høker
1806 Weisvoigt, fru

Matrikulære husnumre
1689 Bag Børsen 93
1756 Bag Børsen 94
1806 Bag Børsen 76

Husnumre
1859 Bag Børsen 14
1869 Slotsholmsgade 3

Matr.nr. 77 †

Matrikel
1689 94
1756 95
1806 77
1848 Sammenlagt med 75 B, til: 77 & 75 B

Ejere
1689 Feltherre Hans Schacks arvinger
1756 Frederik Wever, etatsråd
1806 Fabritius, konferensråd

Matrikulære husnumre
1689 Bag Børsen 94
1756 Bag Børsen 95
1806 Bag ved Børsen 77

Matr.nr. 77 & 75 B †

Matrikel
1848 Sammenlagt af 1806 77 og 75 B
1866 Frasepareret 96
1875 Hertil henlagt 94, 95 og 99
1877 Henlagt til 1806 76, 102 og 104

Ejere

Matrikulære husnumre
1848 Bag ved Børsen 77 & 75 B

Husnumre
1859 Bag Børsen 12
1869 Kristiansgade 9
1875 Kristiansgade 9-13

Matr.nr. 78 †

Matrikel
1689 95
1756 96
1806 78
1845 Sammenlagt med 79 B, 80, 81, 82 B & 82 C, til: 78, 79 B, 80, 81, 82 B & 82 C

Ejere
1689 Grevinde Moth
1756 Lerche, greve og general
1806 Lerche, geheimeråd

Matrikulære husnumre
1689 Bag Børsen 95
1756 Bag Børsen 96
1806 Bag ved Børsen 78

Matr.nr. 78, 79 B, 80, 81, 82 B & 82 C

Matrikel
1845 Sammensat af 1806 78, 79 B, 1806 80, 1806 81, 82 B og 82 C
1866 Frasepareret 93 og 94
1918 Herfra separeret 82 C, herefter betegnet 78, 79 B, 80, 81 & 82 B

Matrikulære husnumre
1845 Bag ved Børsen 78, 79 B, 80, 81, 82 B & 82 C

Husnumre
1859 Bag Børsen 2-6 og 10
1869 Slotsholmsgade 2-6 og 10

Matr.nr. 78, 79 B, 80, 81 & 82 B (fra 1929: 78)
Ministerialbygninger
Slotsholmsgade 4: Den Røde Bygning. – Slotsholmsgade 8: ”Den Stormske Gård”. – Slotsholmsgade 10: ”Lerches Palæ”. – Slotsholmsgade 12: Tjæreborg

Matrikel
1918 Parcel af 78, 79 B, 80, 81, 82 B & 82 C
1928 Hertil henlagt 79 A og 97
1929 Betegnet 78 (nyt nummer)
1963 Hertil henlagt 104, 108 og 110

Ejere

Matrikulære husnumre
1918 Ministerialbygninger (ikke anført med husnummer i Kraks Vejviser)
2008 Christians Brygge 6/Christiansborg Slotsplads 1/Rigsdagsgården 5/Slotsholmsgade 4-12

Opførelsesår
Slotsholmsgade 4: 1715-20 af generalbygmester Johan Conrad Ernst. – Slotsholmsgade 6: 1781 af C. F. Harsdorff. – Slotsholmsgade 8: 1696 for Knud Petersen Storm. Ombygget 1730 og 1741. – Slotsholmsgade 10: 1741-42 af J. A. Scherr for Christian den 6. Ombygget 1806 (alle Historiske huse). – Slotsholmsgade 12: 1961-68 af arkitekterne Eske Kristensen og Thomas Havning (Weilbach)

Matr.nr. 79 †

Matrikel
1689 96
1756 97
1806 79
1845 Delt i 79 A og 79 B

Ejere
1689 Ahlefeldt, greve
1756 Landetatens Generalkommissariat og General Postamtet
1806 Landetatens Generalkommissariat

Matrikulære husnumre
1689 Bag Børsen 96
1756 Bag Børsen 97
1806 Bag ved Børsen 79

Matr.nr. 79 A †

Matrikel
1845 Parcel af 1806 79
1928 Henlagt til 1806 78 (nyt nummer)

Ejere

Matrikulære husnumre
1845 Bag ved Børsen 79 A

Husnumre
1859 Bag Børsen 8
1869 Slotsholmsgade 8

Matr.nr. 79 B †

Matrikel
1845 Parcel af 1806 79
1928 Henlagt til 1806 78 (nyt nummer)

Ejere

Matrikulære husnumre
1845 Bag ved Børsen 79 B

Husnumre
1859 Bag Børsen uden nummer
1869 Bag Slotsholmsgade 8

Matr.nr. 80 †

Matrikel
1689 97
1756 98
1806 80
1928 Henlagt til 1806 78 (nyt nummer)

Ejere
1689 Dronning Charlotte Amalie, beboet af hr. Musculus
1756 Kongens staldgård
1806 Kongens Staldgård

Matrikulære husnumre
1689 Bag Børsen 97
1756 Bag Børsen 98
1806 Bag ved Børsen 80

Husnumre
1859 Bag Børsen 6
1869 Slotsholmsgade 6

Matr.nr. 81 †

Matrikel
1689 98, 1689 99, 1689 100 og 1689 101
1756 99
1806 81
1928 Henlagt til 1806 78 (nyt nummer)

Ejere
1689 98: Dronning Charlotte Amalie.- 99: Enken efter rigsmarskal Johan Christoph von Kørbitz. – 100: Boldhuset. – 101: Johan Christoph von Kørbitz’ gård, beboet af staldmester Harstal.
1756 Kongens Kancelli og Rentekammer
1806 Kancelli- og Rentekammeret

Matrikulære husnumre
1689 Bag Børsen 98, 99, 100 og 101
1756 Slotspladsen 99/Imod Børsen 99*
1806 Bag ved Børsen 81

Husnumre
1859 Bag Børsen 4
1869 Slotsholmsgade 4

Matr.nr. 82

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 100
1806 82
1845 Delt i 82 A, 82 B og 82 C

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Det Kongelige Bibliotek og Proviantgården
1806 Geheimearkivet og Proviantgården

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Slotspladsen 100/Imod Slottet 100*
1806 Imod Slottet 82

Matr.nr. 82 A

Matrikel
1845 Parcel af 1806 82
1909 Herfra separeret 106 og 107
1981 Henlagt til 1806 83

Ejere

Matrikulære husnumre
1859 Kristiansgade uden nummer, Tøjhusgade uden nummer (gadeareal langs Proviantgården)
1909 Ministerialbygninger (ikke anført med husnummer i Kraks Vejviser)

Matr.nr. 82 B

Matrikel
1845 Parcel af 1806 82
1845 Sammenlagt med 1806 78, 79 B, 1806 80, 1806 81 og 82 C, til: 78, 79 B, 80, 81, 82 B & 82 C

Matr.nr. 82 C †

Matrikel
1845 Parcel af 1806 82
1845 Sammenlagt med 1806 78, 79 B, 1806 80, 1806 81 og 82 B, til: 78, 79 B, 80, 81, 82 B & 82 C

Matr.nr. 83
Rigsarkivet m.v.

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 101
1806 83
1981 Hertil henlagt 82 A
2008 83

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Det kongelige Kunstkammer og Tøjhuset
1806 Det Kongelige Bibliotek, Kunstkammeret og Tøjhuset
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Slotspladsen 101
1806 Imod Slottet 83

Husnumre
1859 Tøjhusgade uden gadenummer
2008 Christians Brygge 8, Proviantpassagen 6, Rigsdagsgården 9-13/Tøjhusgade 1

Opførelsesår
Rigsarkivet: 1665-73 af bygmester Albert Mathiesen. Ombygget 1908-09

Matr.nr. 84
Staldmestergården, ”Havremagasinet” m.v.

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 102 (del af, senere betegnet 1756 102 A)
1806 84
1938 Hertil henlagt 85 og 87 og (del af) 111
2008 84

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 De kongelige staldofficianters våninger
1806 Konglige Staldofficianters bolig
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Imod Staldene 102/Imod Slottet 102*/Ved Vandet 102*
1806 Imod Slottet 84

Husnumre
1859 Frederiksholms Kanal 21/Tøjhusgade 11-17
1938 Tøjhusgade 11-17/Frederiksholms Kanal 21-27
2008 Tøjhusgade 5-11/Frederiksholms Kanal 21-27

Opførelsesår
Staldmestergården: 1703-05 af overbygningsinspektør Wilh. Fr. von Platen (Historiske huse). – „Havremagasinet“: 1830-erne (Historiske huse)

Matr.nr. 85 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 102 (del af, senere betegnet 1756 102 B)
1806 85
1938 Henlagt til 1806 84

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 De kongelige staldofficianters våninger
1806 Kongelige smedie

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Imod Staldene 102/Imod Slottet 102*/Ved Vandet 102*
1806 Frederiksholms Kanal 85

Husnumre
1859 Frederiksholms Kanal 23

Matr.nr. 86 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 103 (del af)
1806 86
1933 Indgået i 111

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Det Kongelige Bryghus
1806 Hoffets remiser og brændemagasin

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Frederiksholms Kanal 103/Kanalen 103*/Imod Vandet 103*
1806 Frederiksholms Kanal 86

Husnumre
1859 Frederiksholms Kanal 25

Matr.nr. 87 †
Færøske Pakhus

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 103 (del af)
1806 87
1938 Henlagt til 1806 84

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Det kongelige Bryghus
1806 Færøske Pakhus

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Frederiksholms Kanal 103/Kanalen 103*/Imod Vandet 103*
1806 Frederiksholms Kanal 87

Husnumre
1859 Uden angivelse af gadenavn og husnummer

Matr.nr. 88

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 103 (del af)
1806 88
1933 Indbefattet i 111

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Det kongelige Bryghus
1806 Det forhenværende bryghus

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Frederiksholms Kanal 103/Kanalen 103*/Imod Vandet 103*
1806 Frederiksholms Kanal 88

Husnumre
1859 Uden angivelse af gadenavn og husnummer

Matr.nr. 89
Christiansborg Slot

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 Ikke taxeret
1806 89
1844 Herfra separeret 91

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Ikke taxeret
1806

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Ikke taxeret
1806 Christiansborg Slot

Husnumre
1859 Uden angivelse af gadenavn og husnummer
2008 Bertel Thorvaldsens Plads 1-3/Christiansborg Ridebane, 1, 2...25/Prins Jørgens Gård 1, 2...13/Rigsdagsgården 1, 2-12/Tøjhusgade 2-6/Vindebrogade 3

Opførelsesår
1907-28 af artikelt Thorvald Jørgensen. – Ridebaneanlægget: 1733-45 af Niels Eigtved. – Slotskirken: 1803-28 af C. F. Hansen (Historiske huse)

Matr.nr. 90 †
Pramlaugets plads

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 Ikke taxeret
1806 Ikke taxeret
1823 Parcel af opfyldt terræn
1823 Delt i 90 A og 90 B

Matr.nr. 90 A †

Matrikel
1823 Parcel af 90
1867 Udlagt til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1823 Bag Børsen 90 A

Husnumre
1859 Bag Børsen 5

Matr.nr. 90 B †

Matrikel
1823 Parcel af 90
1867 Udlagt til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1823 Bag Børsen 90 B

Husnumre
1859 Bag Børsen 5

Matr.nr. 91
Thorvaldsens Museum

Matrikel
1844 Parcel af 1806 89
2008 91

Ejere

Matrikulære husnumre
1844 Uden angivelse af gadenavn

Husnumre
1859 Uden angivelse af gadenavn og husnummer
2008 Bertel Thorvaldsens Plads 2

Matr.nr. 92 †

Matrikel
1866 Parcel af 1806 76
1868 Udlagt til offentlig gade

Ejere

Husnumre
1866 Bag Børsen uden nummer

Matr.nr. 93 †

Matrikel
1866 Parcel af 1806 78
1869 Udlagt til offentlig gade

Ejere

Husnumre
1866 Bag Børsen uden nummer

Matr.nr. 94 †

Matrikel
1866 Parcel af 1806 78
1875 Henlagt til 77 & 75 B

Ejere

Husnumre
1866 Kristiansgade 13

Matr.nr. 95 †

Matrikel
1866 Parcel af umatrikuleret, opfyldt terræn
1875 Henlagt til 77 & 75 B

Ejere

Husnumre
1866 Bag Kristiansgade 13

Matr.nr. 96 †

Matrikel
1866 Parcel af 1806 76 og 77 & 75 B (del af)
1867 Herfra separeret 97
1878 Henlagt til 97

Ejere

Husnumre
1866 Kristiansgade 4

Matr.nr. 97 †

Matrikel
1867 Parcel af 97
1867 Frasepareret 96
1878 Hertil henlagt 96
1928 Henlagt til 78 (nyt nummer)

Ejere

Husnumre
1867 Børsgade uden nummer
1869 Slotsholmsgade 12/Kristiansgade 2

Matr.nr. 98 †

Matrikel
1868 Parcel af 77 & 75 B
1868 Udlagt til offentlig gade

Matr.nr. 99 †

Matrikel
1868 Parcel af opfyldt, umatrikuleret areal
1875 Henlagt til 77 & 75 B

Ejere

Husnumre
1868 Bag Kristiansgade 9

Matr.nr. 100 †
Gadeareal bag Børsen

Matrikel
1869 Parcel af 75 A
1869 Udlagt til offentlig gade (Slotsholmsgade)

Matr.nr. 101 †

Matrikel
1872 Parcel af 1806 73
1882 Sammenlagt med 1806 73

Ejere

Husnumre
1872 Slotsholmsgade uden nummer

Matr.nr. 102 †

Matrikel
1877 Parcel af 75 A og 77 & 75 B (del af)
1893 Sammenlagt med 103, til: 108

Ejere

Husnumre
1877 Slotsholmsgade 16

Matr.nr. 103 †

Matrikel
1877 Parcel af 1806 76
1893 Sammenlagt med 102, til: 108

Ejere

Husnumre
1877 Kristiansgade 1

Matr.nr. 104 †

Matrikel
1877 Parcel af 77 & 75 B
1966 Henlagt til 1806 78 (nyt nummer)

Ejere

Husnumre
1877 Kristiansgade 7-9
1936 Christiansgade 7-9

Matr.nr. 105
Vejerbod

Matrikel
>1806 105
???? Overgået til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
>1806 105

Husnumre
>1806 Ikke lokaliseret

Matr.nr. 106
Del af Proviantgården

Matrikel
1887 Parcel af 82 A
2007 Herfra separeret 114
2008 106

Ejere

Husnumre
1887 Proviantgården
1997 Proviantpassagen 5 B
2008 Proviantpassagen 5 B

Opførelsesår
1603. Senere ombygget flere gange (Trap 5)

Matr.nr. 107
Del af Proviantgården

Matrikel
1887 Parcel af 82 A
2008 107

Ejere

Husnumre
1859 Proviantgården
1997 Proviantpassagen 1
2008 Proviantpassagen 1

Opførelsesår
1603. Senere ombygget flere gange (Trap 5)

Matr.nr. 108 †

Matrikel
1893 Parcel af 82 A
1903 Frasepareret 110
1966 Henlagt til 78 (nyt nummer)

Ejere

Husnumre
1893 Slotsholmsgade 16
1903 Slotsholmsgade 16

Matr.nr. 109

Matrikel
1901 Sammensat af 1806 63, 1806 64, 1806 65, 1806 66, 1806 67, 1806 68 og 1806 69 samt gade (del af Slotsholmsgade)
2008 109

Ejere
2008 Atlas Ejendomme A/S

Husnumre
1901 Børsgade 4-8/Kristiansgade 1/Slotsholmsgade 3-5
2008 Børsgade 4 og 8/Slotsholmsgade 1-3

Matr.nr. 110 †

Matrikel
1903 Parcel af 108
1963 Henlagt til 1806 78 (nyt nummer)

Ejere

Husnumre
1903 Slotsholmsgade 16

Matr.nr. 111
Tøjhuset og Christian den 4.s Bryghus

Matrikel
1933 Parcel af 1806 83, 1806 86 og 1806 88
2008 111

Ejere
2008 Statens Forsvarshistoriske Museum

Husnumre
1933 Tøjhusgade 5
2008 Christians Brygge 12, Frederiksholms Kanal 27, Tøjhusgade 3

Opførelsesår
1598-1604 (Trap 5)

Matr.nr. 112

Matrikel
1968 Parcel af 1806 51
1969 Henlagt til 1806 1

Ejere

Husnumre
1968 Gammel Strand 28

Matr.nr. 113

Matrikel
1996 Parcel af umatrikuleret areal (gaden Christians Brygge)
2008 113

Ejere
2008 Det Kongelige Biliotek

Husnumre
2003 Christians Brygge 1-9/Søren Kierkegaards Plads 1

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 114

Matrikel
2007 Parcel af 106
2008 114

Ejere
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Husnumre
2003 Christians Brygge 8
2008 Christians Brygge 8

Opførelsesår
Uoplyst

Matrikelnumre udgået i perioden 1689-1756

Matr.nr. 1689/102 †

Matrikel
1689 102
1694 Henlagt til umatrikuleret haveareal

Ejere
1689 Wintherfeldt, overmarskal

Matrikulære husnumre
1689 Gadenavn ikke angivet

Matr.nr. 1689/103 †

Matrikel
1689 103
1714 Henlagt til umatrikuleret areal, hvorpå der opførtes en stald

Ejere
1689 Hugo Lützou

Matrikulære husnumre
1689 Slotspladsen 103

Matr.nr. 1689/104 †

Matrikel
1689 104
1690 Delt i to dele, [A] og [B]
1730 [A] henlagt til umatrikuleret areal
1731 [B] henlagt til umatrikuleret areal

Ejere
1689 Hans Olsen, køkkenskriver

Matrikulære husnumre
1689 Slotspladsen 104

Matr.nr. 1689/105 †

Matrikel
1689 105
1731 Henlagt til umatrikuleret areal

Ejere
1689 Christen Gertsen, bogfører

Matrikulære husnumre
1689 Slotspladsen 105

Matr.nr. 1689/106 †

Matrikel
1689 106
1731 Henlagt til umatrikuleret areal

Ejere
1689 Overkammertjener Weibergs enke

Matrikulære husnumre
1689 Slotspladsen 106/Revieren 106*

Matr.nr. 1689/107 †

Matrikel
1689 107
1731 Henlagt til umatrikuleret areal

Ejere
1689 Knuth, overkammerjunker

Matrikulære husnumre
1689 Revieren 107

Matr.nr. 1689/108 †

Matrikel
1689 108
I eller efter 1731 Henlagt til umatrikuleret areal

Ejere
1689 Kongen

Matrikulære husnumre
1689 Revieren 108

Matr.nr. 1689/109 †

Matrikel
1689 109
1731 Henlagt til umatrikuleret areal

Ejere
1689 Parsberg, justitsråd

Matrikulære husnumre
1689 Revieren 109

Matr.nr. 1689/110 †

Matrikel
1689 110
1731 Henlagt til umatrikuleret areal

Ejere
1689 Johan Høyer, rådmand

Matrikulære husnumre
1689 Revieren 110

Matr.nr. 1689/111 †

Matrikel
1689 111
1731 Henlagt til umatrikuleret areal

Ejere
1689 Andreas Søbødker

Matrikulære husnumre
1689 Revieren 111

Matr.nr. 1689/112 †

Matrikel
1689 112
1731 Henlagt til umatrikuleret areal

Ejere
1689 Moth, etatsråd

Matrikulære husnumre
1689 Revieren 112

Matr.nr. 1689/113 †

Matrikel
1689 113
1731 Henlagt til umatrikuleret areal

Ejere
1689 Wandal, doktor

Matrikulære husnumre
1689 Revieren 113

Matr.nr. 1689/114 †

Matrikel
1689 114
1731 Henlagt til umatrikuleret areal

Ejere
1689 Hans Balck, snedker

Matrikulære husnumre
1689 Revieren 114

Matr.nr. 1689/115 †

Matrikel
1689 115
1731 Henlagt til umatrikuleret areal

Ejere
1689 Hans Nansen, justitsråd

Matrikulære husnumre
1689 Revieren 115/Trompetergangen 115*

Matr.nr. 1689/116 †

Matrikel
1689 116
1731 Henlagt til umatrikuleret areal

Ejere
1689 Wilcken, oberst

Matrikulære husnumre
1689 Trompetergangen 116/Til Kalveboderne 116*

Matr.nr. 1689/117 †

Matrikel
1689 117
1731 Henlagt til umatrikuleret areal

Ejere
1689 Lemvig

Matrikulære husnumre
1689 Trompetergangen 117

Matr.nr. 1689/118 †

Matrikel
1689 118
1731 Henlagt til umatrikuleret areal

Ejere
1689 Jacob Jensen, rustmester

Matrikulære husnumre
1689 Trompetergangen 118

Matr.nr. 1689/119 †

Matrikel
1689 119
1731 Henlagt til umatrikuleret areal

Ejere
1689 Kongen

Matrikulære husnumre
1689 Trompetergangen 119

Matr.nr. 1689/120 †

Matrikel
1689 120
1731 Henlagt til umatrikuleret areal

Ejere
1689 Niels Andersen, tøjhusskriver

Matrikulære husnumre
1689 Trompetergangen 120

Matr.nr. 1689/121 †

Matrikel
1689 121
1731 Henlagt til umatrikuleret areal

Ejere
1689 Carl Frederik Andersen, tøjmester

Matrikulære husnumre
1689 Trompetergangen 121

Matrikelnumre udgået i perioden 1756-1806

Matr.nr. 1756/69 †

Matrikel
1689 67
1756 69
1795 Udlagt til Højbro Plads

Ejere
1689 Enken efter Thomas Oxe, kræmmer
1756 Jens Esmarch, kræmmer
Gader
1689 Højbrostræde 67/Ved Stranden 67*
1756 Højbrostræde 69/Stranden 69*

Matr.nr. 1756/70

Matrikel
1689 68
1756 70
1795 Udlagt til Højbro Plads

Ejere
1689 Lyder Ortmand, urtekræmmer
1756 Jens Esmarch, kræmmer

Gader
1689 Højbrostræde 68
1756 Højbrostræde 70

Matr.nr. 1756/71

Matrikel
1689 69
1756 71
1795 Udlagt til Højbro Plads

Ejere
1689 Wigandt Michelbecher
1756 Johannes Plum, vintapper

Gader
1689 Højbrostræde 69, Store Færgestræde 69*
1756 Højbrostræde 71/Store Færgestræde 71*

Matr.nr. 1756/72

Matrikel
1689 70
1756 72
1795 Udlagt til Højbro Plads

Ejere
1689 Magnus Prangers enke
1756 Johan Lorentz Pallast, kræmmer

Gader
1689 Højbrostræde 70, Store Færgestræde 70*
1756 Højbrostræde 72, Store Færgestræde 72*

Matr.nr. 1756/73

Matrikel
1689 71
1756 73
1795 Udlagt til Højbro Plads

Ejere
1689 Jørgen Jørgens gård, stadens gæstehus
1756 Johan Engelbrecht, kræmmer

Gader
1689 Højbrostræde 71, Store Færgestræde 71*
1756 Højbrostræde 73, Store Færgestræde 73

Matr.nr. 1756/74

Matrikel
1689 72
1756 74
1795 Udlagt til Højbro Plads

Ejere
1689 Jacob Beckers enke
1756 Joh. Gerhardt Ashof, kærmmer

Gader
1689 Højbrostræde 72, Store Færgestræde 72*
1756 Højbrostræde 74, Store Færgestræde 74*

Matr.nr. 1756/75

Matrikel
1689 73
1756 75
1795 Udlagt til Højbro Plads

Ejere
1689 Christoffer Herfort, apoteker
1756 Christoffer Mangor, apoteker

Gader
1689 Højbrostræde 73, Store Færgestræde 73*
1756 Højbrostræde 75/Store Færgestræde 75*

Matr.nr. 1756/76

Matrikel
1689 74 og 1689 75
1756 76
1795 Udlagt til Højbro Plads

Ejere
1689 74: Marcus Kurtz. – 75: Jens Villadsen
1756 Christian Liebe, kræmmer

Gader
1689 Højbrostræde 74/Amagertorv 74*. – Amagertorv 75
1756 Højbrostræde 76

Matr.nr. 1756/77

Matrikel
1689 76
1756 77
1795 Udlagt til Højbro Plads

Ejere
1689 Willm Blanchenheim, barber
1756 Gerhardt Vilhelm Heemann, kræmmer

Gader
1689 Amagertorv 76/Store Færgestræde 76*
1756 Store Færgestræde 77

Matr.nr. 1756/78

Matrikel
1689 77
1756 78
1795 Udlagt til Højbro Plads

Ejere
1689 Claus Clausen Høy
1756 Peter Brandt

Gader
1689 Store Færgestræde 77
1756 Store Færgestræde 78

Matr.nr. 1756/79

Matrikel
1689 78
1756 79
1795 Udlagt til Højbro Plads

Ejere
1689 Hans Heitemands enke
1756 Jean Louis Fontaine, franskbager

Gader
1689 Store Færgestræde 78
1756 Store Færgestræde 79

Matr.nr. 1756/80

Matrikel
1689 79
1756 80
1795 Udlagt til Højbro Plads

Ejere
1689 Anders Kellinghusen
1756 Svend Købke, sukkerbager

Gader
1689 Store Færgestræde 79
1756 Store Færgestræde 80

Matr.nr. 1756/81

Matrikel
1689 80
1756 81
1795 Udlagt til Højbro Plads

Ejere
1689 Lars Nielsen
1756 Knud Lynov, konsumtionsskriver

Gader
1689 Store Færgestræde 80/Ved Stranden 80*
1756 Store Færgestræde 81/Stranden 81*

Matrikelnumre overført til Snarens Kvarter i 1756

Matr.nr. 1689/38

Matrikel
1689 38 i Strand Kvarter
1756 165 i Snarens Kvarter

Ejere
1689 Becker, kaptajn.

Matrikulære husnumre
1689 Hyskenstræde 38

Matr.nr. 1689/39

Matrikel
1689 39 i Strand Kvarter
1756 166 i Snarens Kvarter

Ejere
1689 Peder Nielsen, knapmager

Matrikulære husnumre
1689 Hyskenstræde 39

Matrikelnumre overført til Snarens Kvarter i 1806

Matr.nr. 1756/35

Matrikel
1689 31 i Strand Kvarter
1756 35 i Strand Kvarter
1806 146 i Snarens Kvarter

Ejere
1689 Hans Henrik Pekel
1756 Oluf Lindum, parykmager

Matrikulære husnumre
1689 Hyskenstræde 31
1756 Hyskenstræde 35

Matr.nr. 1756/36

Matrikel
1689 32 i Strand Kvarter og 1689 33 i Strand Kvarter (del af)
1756 36 i Strand Kvarter
1806 145 i Snarens Kvarter

Ejere
1689 Dines Laar, glarmester. –Niels Boyesen, skomager
1756 Tilhører kongen og beboes af en hofprædikant

Matrikulære husnumre
1689 Hyskenstræde 32 og 33
1756 Hyskenstræde 36

Matr.nr. 1756/37

Matrikel
1689 34 i Strand Kvarter og 1689 33 i Strand Kvarter (del af)
1756 37 i Strand Kvarter
1806 144 i Snarens Kvarter

Ejere
1689 33: Niels Boyesen, skomager. – 34: Christian Skøning, kræmmer
1756 Peder Nyegaard, blytækker

Matrikulære husnumre
1689 Hyskenstræde 33 og 34
1756 Hyskenstræde 37

Matr.nr. 1756/38 og 1756/39

Matrikel
1689 35 i Strand Kvarter og 1689 36 i Strand Kvarter
1756 38 (1689/35) og 1756 39 (1689/36)
1806 143 i Snarens Kvarter

Ejere
1689 35: Peter Holsts enke. – 38: Becker, kaptajn
1756 38: Mogens Nielsen Larsen, kleinsmed. – 39: Peder Krag, knapmager

Matrikulære husnumre
1689 Hyskenstræde 35 og 36
1756 Hyskenstræde 38 og 39

Matr.nr. 1756/40

Matrikel
1689 37 i Strand Kvarter
1756 40 i Strand Kvarter
1806 142 i Snarens Kvarter

Ejere
1689 Jacob Ridder, skomager
1756 Thomas Crone, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Hyskenstræde 37
1756 Hyskenstræde 40


Tilbage til toppen

 


 

Forfatter: Bjørn Westerbeek Dahl
Titel: Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008
Udgivet: Kbh., www.kobenhavnshistorie.dk, 2010
Del: Snarens Kvarter
Note:  

 

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008

Indledning

Christianshavns Kvarter
Frimands Kvarter
Klædebo Kvarter
Købmager Kvarter
Nørre Kvarter
Rosenborg Kvarter
Sankt Annæ Vester Kvarter
Sankt Annæ Øster Kvarter
Snarens Kvarter
Strand Kvarter
Vester Kvarter
Øster Kvarter
Østervold Kvarter


Snarens Kvarter

Matr.nr. 1
Assistenshuset

Matrikel
1689 2 og 1689 3
1756 2
1806 1
2008 1

Ejere
1689 2: Kreditorerne til distillerer Didrik. – 3: Bernt Berntsens enke
1756 Adrian Kiøbke, regimenstskvartermester
1806 Søetatens Assistenshus
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Snaregade 2/Kanalen 2*. – Snaregade 3, Kanalen 3*
1756 Imod Kanalen 2/Snaregade 2*
1806 Naboløs 1

Husnumre
1859 Nybrogade 2/Snaregade 1
2008 Nybrogade 2/Snaregade 1

Opførelsesår
1729-30 af murermestrene Lars Eriksen og Søren Sørensen for borgmester William Bjerregaard. Ombygget 1765 af murermester Philip de Lange (Historiske huse)

Matr.nr. 2
Hans Blasen i Pæretræet

Matrikel
1689 4 (del af)
1756 3
1806 2
2008 2

Ejere
1689 Morits Mandixen
1756 Reinhardt Voge
1806 Assistenshuset tilhørende
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Snaregade 4, Kanalen 4*
1756 Imod Kanalen 3
1806 Imod Kanalen 2

Husnumre
1859 Nybrogade 4
2008 Nybrogade 4

Opførelsesår
1729-30 af murermestrene Andreas Sørensen og Lars Erichsen for arbejdskarl ved Vejerhuset Hans Blasen. Ombygget 1846 (Historiske huse)

Matr.nr. 3

Matrikel
1689 4 (del af)
1756 4
1806 3
2008 3

Ejere
1689 Morits Mandixen
1756 Hans Munch
1806 R. Schartie, kattuntrykker
2008 Slots- Og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Snaregade 4, Kanalen 4*
1756 Imod Kanalen 4, Snaregade 4*
1806 Imod Kanalen 3, Snaregade 3*

Husnumre
1859 Nybrogade 6, Snaregade 3
2008 Nybrogade 6

Opførelsesår
Nybrogade 6: 1762-84, sandsynligvis for slagter M.Smidt. Ombygget 1797 og 1828. – Mod Snaregade: 1733. Ombygget 1845 (Historiske huse)

Matr.nr. 4

Matrikel
1689 5
1756 5
1806 4
2008 4

Ejere
1689 Jens Christensen, rebslager
1756 Jørgen Paulsen, rebslager
1806 Cronbergs Enke
2008 E/F Nybrogade 8 m. fl.

Matrikulære husnumre
1689 Snaregade 5, Kanalen 5*
1756 Imod Kanalen 5, Snaregade 5*
1806 Imod Kanalen 4, Snaregade 4*

Husnumre
1859 Nybrogade 8, Snaregade 5
2008 Nybrogade 8, Snaregade 5

Opførelsesår
Nybrogade 8: 1768 for slagter Isaac Jonas Gabriel. Ombygget 1843. – Snaregade 5: 1730-32 for r
ebslager Jørgen Poulsen. Ombygget 1768 (Historiske huse)

Matr.nr. 5

Matrikel
1689 6
1756 6
1806 5
2008 5

Ejere
1689 Jørgen Simonsen, prokurator
1756 Jacob Gregorius Graae, handelsmand
1806 Hammerich & Olsen, grosserer
2008 A/S Reinholt W Jorck

Matrikulære husnumre
1689 Snaregade 6, Kanalen 6*
1756 Imod Kanalen 6, Snaregade 6*
1806 Imod Kanalen 5, Snaregade 5*

Husnumre
1859 Nybrogade 10, Snaregade 7
2008 Nybrogade 10, Snaregade 7

Opførelsesår
Nybrogade 10: Ca. 1740. Ombygget 1854. – Snaregade 7: 1853-54 af arkitekt Jacb Wilhelm Moyel (Historiske huse)

Matr.nr. 6

Matrikel
1689 7 og 1689 8
1756 7
1806 6
2008 6

Ejere
1689 7: Morten Nielsen, rådmand. – 8: Thomas Engelbrehts arvinger
1756 Frantz Rausch, købmand
1806 Georg L. Becker, grosserer
2008 Realkreditrådet

Matrikulære husnumre
1689 Snaregade 7, Kanalen 7*. – Snaregade 8/Kanalen 8*
1756 Imod Kanalen 7, Knabrostræde 7*/Snaregade 7*
1806 Imod Kanalen 6/Knabrostræde 6*/Snaregade 6*

Husnumre
1859 Knabrostræde 27/Nybrogade 12/Snaregade 9
2008 Knabrostræde 27/Nybrogade 12

Opførelsesår
Vestlige del: 1732 af murermester Philip de Lange for hofkonditor J. H. Ziegler; Østlige del: 1748 for Franz Rausch (Historiske huse)

Matr.nr. 7

Matrikel
1689 9, 1689 10 og 1689 77
1756 8
1806 7
2008 7

Ejere
1689 9: Jens Nielsen, skrædder. – 10: Laurids Jensen, stopper. – 77: Jens Hansen, islandsk købmand
1756 Jacob Lobeck, bager
1806 G. L. Becker
2008 E/F Knabrostræde 25

Matrikulære husnumre
1689 Snaregade 9 og 10. – Lille Knabrostræde 77
1756 Snaregade 8/Knabrostræde 8*
1806 Snaregade 7/Knabrostræde 7*

Husnumre
1859 Knabrostræde 25/Snaregade 16
2008 Knabrostræde 25

Opførelsesår
1838 for tømrersvend Johan Philip Petersen (Historiske huse)

Matr.nr. 8

Matrikel
1689 78 og 1689 11 (del af)
1756 9
1806 8
1901 Hertil henlagt 1806 9
1908 Hertil henlagt 1806 54
1912 Hertil henlagt 1806 53
2008 8

Ejere
1689 11: Peter Kloumann. – 78: Niels Jacobsen, islandsk købmand
1756 Henrik Fester, kaptajn
1806 A. Lund
2008 Atlas Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Snaregade 11. – Lille Knabrostræde 78
1756 Snaregade 9, Knabrostræde 9*
1806 Snaregade 8, Knabrostræde 8*

Husnumre
1859 Knabrostræde 23, Snaregade 14
1901 Knabrostræde 23, Snaregade 12-14
1908 Knabrostræde 23, Kompagnistræde 13, Snaregade 12-14
1912 Knabrostræde 23, Kompagnistræde 13-15, Snaregade 12-14
2008 Knabrostræde 23, Kompagnistræde 13-15, Snaregade 12-14

Opførelsesår
Knabrostræde 23: 1810-13 for brygger H. Nissen (Historiske huse). – Kompagnistræde 13-15: 1902 (Kuas). – Snaregade 12: 1796-97 for Moses Bendix I. Davidsen muligvis af bygmester M. Bälchow; Snaregade 14: 1795-98 for hørkræmmer Andreas Christen Lund, muligvis af bygmester M. Bälchow (Historiske huse)

Matr.nr. 9 †

Matrikel
1689 12
1756 10
1806 9
1901 Henlagt til 1806 8

Ejere
1689 Søren Rasmussen, sekretær
1756 Thomas Ziemmer, rådmand
1806 Moses Bendix & David

Matrikulære husnumre
1689 Snaregade 12
1756 Snaregade 10
1806 Snaregade 9

Husnumre
1859 Snaregade 12

Matr.nr. 10

Matrikel
1689 13 (del af)
1756 11
1806 10
2008 10

Ejere
1689 Jacob Sørensen, renteskriver
1756 Kancelliråd Jens Rahs enke
1806 Isaac Bergeschow
2008 E/F Snaregade 10 A & 10 B

Matrikulære husnumre
1689 Snaregade 13, Kompagnistræde 13*
1756 Snaregade 11
1806 Snaregade 10

Husnumre
1859 Snaregade 10
2008 Snaregade 10

Opførelsesår
1806 af murermester P. Eegeroed (Historiske huse)

Matr.nr. 11

Matrikel
1689 14
1756 12
1806 11
2008 11

Ejere
1689 Erik Børgesen, brygger
1756 Jens Stobhack, slagter
1806 Isaac Bergeschow
2008 E/F Snaregade 8

Matrikulære husnumre
1689 Snaregade 14
1756 Snaregade 12
1806 Snaregade 11

Husnumre
1859 Snaregade 8
2008 Snaregade 8

Opførelsesår
1806-07 af murermester P. Eegeroed (Historiske huse)

Matr.nr. 12

Matrikel
1689 15 (del af)
1756 13
1806 12
2008 12

Ejere
1689 Jacob Johansen
1756 Christen Pedersen, fiskehandler
1806 P. Eegeroed, kaptajn og murermester
2008 E/F Snaresgade 6

Matrikulære husnumre
1689 Snaregade 15, Kompagnistræde 15*
1756 Snaregade 13
1806 Snaregade 13

Husnumre
1859 Snaregade 6
2008 Snaregade 6

Opførelsesår
1798-99 af murermester P. Eegeroed (Historiske huse)

Matr.nr. 13 (tidligere 13 A & B)

Matrikel
1689 16 og 1689 18
1756 14
1806 13
1811 Delt i 2 dele, 13 A og 13 B, men formelt set opfattet som én ejendom
2008 13

Ejere
1689 16: Wendel, enke efter Hans Helverskov. – 18: Niels Jensen, købmand
1756 Peder Gode, fribrygger
1806 J. L Thrane
2008 E/F Snaregade 4 m.fl.

Matrikulære husnumre
1689 Snaregade 16. – Naboløs 18
1756 Snaregade 14/Naboløs 14*
1806 Snaregade 13

Husnumre
1859 Naboløs 4, Snaregade 4
2008 Naboløs 4, Snaregade 4

Opførelsesår
Naboløs 4: 1802 af arkitekt J. L. Thrane. - Snaregade 4: Mellem 1802-11 af arkitekt J. L. Thrane (Historiske huse)

Matr.nr. 14
Henriettte Melchiors Stiftelse

Matrikel
1689 17
1756 15
1806 14
2008 14

Ejere
1689 Gert Mejer den yngre
1756 Andreas Klarup, vintapper
1806 Leon Israel
2008 H. Melchiors Stiftelse

Matrikulære husnumre
1689 Snaregade 17
1756 Snaregade 15
1806 Snaregade 14/Naboløs 14*

Husnumre
1859 Naboløs 6/Snaregade 2
2008 Naboløs 6

Opførelsesår
1796-97 for købmand Leon Israel. Ombygget 1829 og 1849 (Historiske huse)

Matr.nr. 15
Ferske Fiske Compagni

Matrikel
1689 19, 1689 20 og 1689 24
1756 16
1806 15
2008 15

Ejere
1689 19: Jens Høg, øltapper. – 20: Anders Olsen. – 24: Peder Christensen, købmand
1756 Knud Carlsen, kongelig fiskemester
1806 Just Ludvigsen, kaptajn, grosserer
2008 Knabrostræde 30 APS

Matrikulære husnumre
1689 Kanalen 19-20. – Magstræde 24
1756 Imod Kanalen 16/Magstræde 16*
1806 Imod Kanalen 15/Knabrostræde 15*/Magstræde 15*

Husnumre
1859 Knabrostræde 30/Magstræde 1/Nybrogade 14
2008 Knabrostræde 30/Nybrogade 14

Opførelsesår
1733 for Det Ferske Fiskehandels Kompagni (Historiske huse)

Matr.nr. 16

Matrikel
1689 25
1756 21
1806 16
2008 16

Ejere
1689 Johan Ronum, stadsmægler
1756 Christian Jacob Preisler, snedker
1806 Jochum Tronier
2008 Erik Vestergaard-Jensen

Matrikulære husnumre
1689 Magstræde 25, Kanalen 25*
1756 Imod Kanalen 21/Magstræde 21*
1806 Imod Kanalen 16, Magstræde 16*

Husnumre
1859 Magstræde 3, Nybrogade 16
2008 Magstræde 3, Nybrogade 16

Opførelsesår
Magstræde 3: 1734-35. – Nybrogade 16: 1734-35 for slagter Israel Magnus Gabriel (Historiske huse)

Matr.nr. 17

Matrikel
1689 26
1756 17
1806 17
2008 17

Ejere
1689 Poul Hansen, islandsk købmand
1756 Christen Dam, lollandske agende
1806 Berg, kaptajn
2008 E/F Nybrogade 18 m fl

Matrikulære husnumre
1689 Magstræde 26, Kanalen 26*
1756 Imod Kanalen 17, Magstræde 17*
1806 Imod Kanalen 17, Magstræde 17*

Husnumre
1859 Magstræde 5, Nybrogade 18
2008 Magstræde 5, Nybrogade 18

Opførelsesår
Magstræde 5: Uoplyst. – Nybrogade 18: 1732 for livkusk Christen Christensen Dam. Ombygget 1854 (Historiske huse)

Matr.nr. 18

Matrikel
1689 21
1756 18
1806 18
2008 18

Ejere
1689 Skipper Hans Larsens arvinger
1756 Ole Hansen, prammand
1806 Simon Hechscher, handlende
2008 Marianne Kongsbak Andersen

Matrikulære husnumre
1689 Kanalen 21
1756 Imod Kanalen 18, Magstræde 18*
1806 Imod Kanalen 18

Husnumre
1859 Nybrogade 20
2008 Nybrogade 20

Opførelsesår
1731 af prammand Ole Hansen (Historiske huse)

Matr.nr. 19 †

Matrikel
1689 22 og 1689 28
1756 19
1806 19
1852 Delt i 19 A og 19 B

Ejere
1689 22: True Torkildsen, skipper. – 28: Hans Nielsen, assessor
1756 Afg. Adam Rabens enke og interessenterne i sæbesyderiet
1806 J. P. Beck, grosserer

Matrikulære husnumre
1689 Kanalen 22. – Magstræde 28/Kanalen 28*
1756 Imod Kanalen 19, Magstræde 19
1806 Imod Kanalen 19

Matr.nr. 19 A

Matrikel
1852 Parcel af 1806 19
1920 Hertil henlagt 19 B
2008 19 A

Ejere
2008 E/F Nybrogade 22 / Magstræde 9

Matrikulære husnumre
1852 Nybrogade 19 A

Husnumre
1859 Nybrogade 22
1920 Magstræde 9, Nybrogade 22
2008 Magstræde 9, Nybrogade 22

Opførelsesår
Magstræde 9: 1755. – Nybrogade 22: 1852-53 (Historiske huse)

Matr.nr. 19 B

Matrikel
1852 Parcel af 19
1920 Henlagt til 19 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1852 Magstræde 19 B

Husnumre
1859 Magstræde 9

Matr.nr. 20 †

Matrikel
1689 29 (del af)
1756 20
1806 20
1817 Sammenlagt med 1806 26, til: 20 & 26

Ejere
1689 Hans Muus, købmand
1756 Niels Christensen Spering, skipper
1806 Chr. Cramer

Matrikulære husnumre
1689 Magstræde 29/Kanalen 29*
1756 Imod Kanalen 20
1806 Imod Kanalen 20

Matr.nr. 20 & 26 (fra 1953: 20)

Matrikel
1817 Sammenlagt af 1806 20 og 1806 26 til: 20 & 26
1953 Betegnet 20 (nyt nummer)
2008 20

Ejere
2008 Teglholms Have APS

Matrikulære husnumre
1817 Imod Kanalen 20 & 26, Magstræde 20 & 26

Husnumre
1859 Magstræde 11, Nybrogade 24
2008 Magstræde 11, Nybrogade 24

Opførelsesår
Magstræde 11: Før 1797 (muligvis 1730’erne). Ombygget 1815-17. – Nybrogade 24: 1815-17 for grosserer Jørgen P. Bech. Ombygget 1853 (Historiske huse)

Matr.nr. 21

Matrikel
1689 23, 1689 31 og 1689 32
1756 25
1806 21
2008 21

Ejere
1689 23: Peder Madsen, skipper. - 31: Bent Gutersen. – 32: Hans Andersen, brændevinsbrænder
1756 Brygger Jørgen Møllers enke
1806 H. C. Lange, brygger
2008 Peter Andreas Amdrup

Matrikulære husnumre
1689 Kanalen 23. – Magstræde 31. – Magstræde 32, Kanalen 32*
1756 Imod Kanalen 25, Magstræde 25
1806 Imod Kanalen 21, Magstræde 21*

Husnumre
1859 Magstræde 13, Nybrogade 26
2008 Magstræde 13, Nybrogade 26

Opførelsesår
Magstræde 13: 1808-09 for brygger Andreas Krogh. Ombygget 1827. – Nybrogade 26: Før 1786, sandsynligvis 1745. Ombygget mellem 1786 og 1797 og i 1827 (Historiske huse)

Matr.nr. 22

Matrikel
1689 33 (del af)
1756 26
1806 22
2008 22

Ejere
1689 Antoin Rentz, farver
1756 Otte Ehlers
1806 H. Høvinghoff
2008 Overretssagfører Aage Rold Lundbye

Matrikulære husnumre
1689 Magstræde 33, Kanalen 33*
1756 Imod Kanalen 26, Magstræde 26*
1806 Imod Kanalen 22

Husnumre
1859 Magstræde 15, Nybrogade 28
2008 Magstræde 15, Nybrogade 28

Opførelsesår
Magstræde 15: 1731-32 af murermester S. Sørensen. Ombygget 1852. – Nybrogade 28: 1852 for blikkenslagermester Hans Mortensen (Historiske huse)

Matr.nr. 23 †

Matrikel
1689 34
1756 27
1806 23
1919 Henlagt til 24 B

Ejere
1689 Jens Mouridsen, rebslager
1756 Anna Catherina, sal. Lyders
1806 Johan Gæde, inspektør

Matrikulære husnumre
1689 Magstræde 34, Kanalen 34
1756 Imod Kanalen 27, Magstræde 27*
1806 Imod Kanalen 23, Magstræde 23*

Husnumre
1859 Magstræde 17/Nybrogade 30

Matr.nr. 24 †

Matrikel
1689 35
1756 28
1806 24
1856 Delt i 24 A og 24 B

Ejere
1689 Antonij Eler
1756 Jens Hansen Rud, urtekræmmer
1806 J. Jacobsen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Magstræde 35, Kanalen 35*
1756 Imod Kanalen 28, Magstræde 28*
1806 Imod Kanalen 24, Magstræde 24

Matr.nr. 24 A †

Matrikel
1856 Parcel af 24 A
1886 Indgået i 148

Ejere

Matrikulære husnumre
1856 Nybrogade 24 B

Husnumre
1859 Nybrogade 32

Matr.nr. 24 B

Matrikel
1856 Parcel af 24 B
1919 Hertil henlagt 1806 23
2008 24 B

Ejere
2008 Ejerforeningen Magstræde 17-19, Nybrogade 30

Matrikulære husnumre
1856 Nybrogade 24 B

Husnumre
1859 Magstræde 19
1919 Magstræde 17-19, Nybrogade 30
2008 Magstræde 17-19, Nybrogade 30

Opførelsesår
Magstræde 17-19: 1640’erne. Nr. 17: Ombygget før 1712. – Nybrogade 30: Mellem 1728-57. Ombygget mellem 1754-77 (Historiske huse)

Matr.nr. 25 †

Matrikel
1689 36
1756 29
1806 25
1886 Henlagt til 148

Ejere
1689 Laurids Sørensen, brændevinsbrænder
1756 Jens Hansen Ruud, urtekræmmer
1806 J. H. Press, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Magstræde 36/Kanalen 36*/Vandmøllestræde 36*
1756 Imod Kanalen 29/Magstræde 29*
1806 Imod Kanalen 25/Frederiksholms Kanal 25*/Magstræde 25*

Husnumre
1859 Frederiksholms Kanal 1-3/Magstræde 21/Nybrogade 34

Matr.nr. 26 †

Matrikel
1689 30 og 1689 29 (del af)
1756 23 (1689/29) og 1756 24 (1689/30)
1806 26
1817 Sammenlagt med 1806 20, til: 20 & 26

Ejere
1689 29: Hans Muus, købmand. – 30: Christoffer Gross, stadsbygmester
1756 23-24: Salomon Solomonsen, jøde
1806 Eegeroed, kaptajn, murermester

Matrikulære husnumre
1689 Magstræde 29, Kanalen 29*. – Magstræde 30, Kanalen 30*
1756 Magstræde 23 og 24
1806 Magstræde 26

Matr.nr. 27
Vinens Hus

Matrikel
1689 27
1756 22
1806 27
2008 27

Ejere
1689 Kaj Persen, islandsk købmand
1756 Clemen Bastian, skomager
1806 Schou, kongelig lakaj
2008 Ruth Sadderup Tilgaard

Matrikulære husnumre
1689 Magstræde 27
1756 Magstræde 22
1806 Magstræde 27

Husnumre
1859 Magstræde 7
2008 Magstræde 7

Opførelsesår
Mellem 1730-37. Ombygget 1803 (Historiske huse)

Matr.nr. 28

Matrikel
1689 45
1756 39
1806 28
2008 28

Ejere
1689 Herman von Lenkerken, købmand
1756 Arre Pedersen Fischer, konsumtionsskriver
1806 P. Poulsen, forvalter
2008 E/F Knabrostræde 28

Matrikulære husnumre
1689 Magstræde 45/Knabrostræde 45*
1756 Magstræde 39/Knabrostræde 39*
1806 Magstræde 28/Knabrostræde 28*

Husnumre
1859 Knabrostræde 28/Magstræde 2
2008 Knabrostræde 28

Opførelsesår
1730-31 for murermester Lars Erichsen. Ombygget 1829 (Historiske huse)

Matr.nr. 29

Matrikel
1689 44
1756 38
1806 29
2008 29

Ejere
1689 Bertel Friberg, skrædder
1756 Iver Bastian, bødker
1806 H. Clausen, øltapper
2008 E/F Magstræde 4

Matrikulære husnumre
1689 Magstræde 44
1756 Magstræde 38
1806 Magstræde 29

Husnumre
1859 Magstræde 4
2008 Magstræde 4

Opførelsesår
Ca 1730. Ombygget 1907 (Historiske huse)

Matr.nr. 30
Struenseegård

Matrikel
1689 43
1756 37
1806 30
2008 30

Ejere
1689 Henrik Andersen, brygger
1756 Johan Gierløf
1806 J. Gierløvs arvinger
2008 Atlas Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Magstræde 43
1756 Magstræde 37
1806 Magstræde 30

Husnumre
1859 Magstræde 6
2008 Magstræde 6

Opførelsesår
1733-34 af murermester Philip de Lange (Historiske huse)

Matr.nr. 31

Matrikel
1689 42
1756 36
1806 31
2008 31

Ejere
1689 Hans Nielsen, assessor
1756 Michel Nielsen
1806 A. P. Rønne
2008 E/F Det Blå Hus

Matrikulære husnumre
1689 Magstræde 42
1756 Magstræde 36
1806 Magstræde 31

Husnumre
1859 Magstræde 8
2008 Magstræde 8

Opførelsesår
Mellem 1730-50 (Historiske huse)

Matr.nr. 32 †

Matrikel
1689 41
1756 35
1806 32
1809 Delt i 32 A og 32 B

Ejere
1689 Niels Børgesen, brygger
1756 Jon Morsleth, brygger
1806 C. Hempel

Matrikulære husnumre
1689 Magstræde 41, Kompagnistræde 41*
1756 Magstræde 35, Kompagnistræde 35*
1806 Magstræde 32/Kompagnistræde 32*

Matr.nr. 32 A

Matrikel
1809 Parcel af 32
2008 32 A

Ejere
2008 Atlas Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1809 Magstræde 32 A

Husnumre
1859 Magstræde 10
2008 Magstræde 10

Opførelsesår
1898 for dampmøller F. O. Meyer (Historiske huse)

Matr.nr. 32 B

Matrikel
1809 Parcel af 1806 32
2008 32 B

Ejere
2008 Grethe Hoff

Matrikulære husnumre
1809 Kompagnistræde 32 B

Husnumre
1859 Kompagnistræde 25
2008 Kompagnistræde 25

Opførelsesår
1730’erne. Ombygget 1837 (Historiske huse)

Matr.nr. 33

Matrikel
1689 40
1756 34
1806 33
1962 Frasepareret 154
2008 33

Ejere
1689 Jochum Winniche, brygger
1756 Peder Børgesen, brygger
1806 Peter Rans
2008 Københavns Kommune

Matrikulære husnumre
1689 Magstræde 40/Kompagnistræde 40*
1756 Magstræde 34, Kompagnistræde 34*
1806 Magstræde 33

Husnumre
1859 Kompagnistræde 27, Magstræde 12
1962 Magstræde 12
2008 Magstræde 12

Opførelsesår
1730-31 for brygger Peder Børgesen. Ombygget 1810 (Historiske huse)

Matr.nr. 34 †

Matrikel
1689 39 (del af)
1756 33
1806 34
1904 Sammenlagt med 1806 40, til: 34 & 40

Ejere
1689 Peder Thommesen, brygger
1756 Anders Ottesen Skov, brygger
1806 Bohn, madame

Matrikulære husnumre
1689 Magstræde 39/Kompagnistræde 39*
1756 Magstræde 33, Kompagnistræde 33*
1806 Magstræde 34

Husnumre
1859 Magstræde 14

Matr.nr. 34 & 40 (fra 1953: 34)
Huset

Matrikel
1904 Sammensat af 1806 34 og 1806 40
1953 Betegnet 34 (nyt nummer)
2008 34

Ejere
2008 Københavns Kommune

Husnumre
1904 Magstræde 14, Rådhusstræde 13
2008 Magstræde 14, Rådhusstræde 13

Opførelsesår
Rådhusstræde 13: Mellem 1730-50. Ombygget 1802 og 1852-53 (Historiske huse). – Magstræde 14: 1904 for firmaet Styhr & Kjær (Bygningsattest)

Matr.nr. 35

Matrikel
1689 48 (del af)
1756 32
1806 35
2008 35

Ejere
1689 Lars Ibsen
1756 Frederik Blanck, skomager
1806 C. S. Grip
2008 E/F Magstræde 16

Matrikulære husnumre
1689 Vandmøllestræde 48, Magstræde 48*
1756 Magstræde 32
1806 Magstræde 35

Husnumre
1859 Magstræde 16
2008 Magstræde 16

Opførelsesår
Mellem 1730-35. Ombygget 1792 og ca. 1880 (Historiske huse)

Matr.nr. 36

Matrikel
1689 38
1756 31
1806 36
2008 36

Ejere
1689 Prammand Niels Nielsens enke
1756 Johan Christian Mechlenborg
1806 Chr. P. Gierding
2008 Annette Hoffmann

Matrikulære husnumre
1689 Magstræde 38
1756 Magstræde 31
1806 Magstræde 36

Husnumre
1859 Magstræde 18
2008 Magstræde 18

Opførelsesår
Ca. 1730 sandsynligvis for snedker Peter Enequist. Ombygget 1782, 1837 og 1946 (Historiske huse)

Matr.nr. 37

Matrikel
1689 37
1756 30
1806 37
2008 37

Ejere
1689 Peder Bentsen, skrædder
1756 Michel Andersen Bostad, tømmersvend
1806 C. Hultmann, maler
2008 Jan Stenz Braskhøj

Matrikulære husnumre
1689 Magstræde 37
1756 Magstræde 30
1806 Magstræde 37

Husnumre
1859 Magstræde 20
2008 Magstræde 20

Opførelsesår
Før 1728. Ombygget mellem 1730 og 1768 (Historiske huse)

Matr.nr. 38

Matrikel
1689 46
1756 40
1806 38
2008 38

Ejere
1689 Nikolaj Ballii, tidligere drabant
1756 Otte Jensen, øltapper
1806 J. Fischers enke
2008 E/F Rådhusstræde 17

Matrikulære husnumre
1689 Vandmøllestræde 46*/Magstræde 46
1745 Rådhusstræde 40/Magstræde 40*
1806 Magstræde 38/Rådhusstræde 38*

Husnumre
1859 Magstræde 22/Rådhusstræde 17
2008 Rådhusstræde 17

Opførelsesår
1697?. Ombygget før 1740 (Historiske huse)

Matr.nr. 39

Matrikel
1689 47
1756 41
1806 39
2008 39

Ejere
1689 Christen Christensen, skipper
1756 Niels Jochumsen Eegholm, hattemester
1806 Nathan Jacob
2008 Danmarks Lærerforenings Særlige Fond

Matrikulære husnumre
1689 Vandmøllestræde 47
1756 Rådhusstræde 41
1806 Rådhusstræde 39

Husnumre
1859 Rådhusstræde 15
2008 Rådhusstræde 15

Opførelsesår
1730-32 for hattemager Niels Jørgensen Egholm. Ombygget mellem 1880 og 1897 (Historiske huse)

Matr.nr. 40 †

Matrikel
1689 48 (del af)
1756 42
1806 40
1904 Sammenlagt med 1806 34 til: 34 & 40

Ejere
1689 Lars Ibsen
1756 Rostgård, etatsrådinde, fru
1806 General Lotto Direktionen

Matrikulære husnumre
1689 Vandmøllestræde 48, Magstræde 48
1756 Rådhusstræde 42
1806 Rådhusstræde 40

Husnumre
1859 Rådhusstræde 13

Matr.nr. 41

Matrikel
1689 49
1756 43
1806 41
2008 41

Ejere
1689 Morten Jensen, skrædder
1756 Andreas Bruuns enke
1806 K. Clemmendsen
2008 Crf 291 A/S

Matrikulære husnumre
1689 Vandmøllestræde 49
1756 Rådhusstræde 43
1806 Rådhusstræde 41

Husnumre
1859 Rådhusstræde 11
2008 Rådhusstræde 11

Opførelsesår
Mellem 1730-34 for prokurator Andreas Bruun (Historiske huse)

Matr.nr. 42

Matrikel
1689 50 (del af)
1756 44
1806 42
2008 42

Ejere
1689 Christen Christensen, skrædder
1756 Prokurator Frederik Rohdes enke
1806 Olivarius, urtekræmmer
2008 Designgrafik Holding A/S

Matrikulære husnumre
1689 Vandmøllestræde 50/Kompagnistræde 50*
1756 Rådhusstræde 44
1806 Rådhusstræde 42/Kompagnistræde 42*

Husnumre
1859 Kompagnistræde 33/Rådhusstræde 9
2008 Kompagnistræde 33/Rådhusstræde 9

Opførelsesår
Kompagnistræde 33: 1734 for glarmester Jacob Petersen: Ombygget mellem 1735 og 1752 og i 1844. – Rådhusstræde 9: Mellem 1734 og 1752. Ombygget 1844 (Historiske huse)

Matr.nr. 43

Matrikel
1689 71, 1689 144 og 1689 145
1756 127 (1689/144 og 1689/145) og 1756 128 (1689/71)
1806 43
2008 43

Ejere
1689 71: Christian Meyer, købmand. – 144: Frederik Knøtel, skrædder. – 145: Claus Scharmer, hattemager
1756 127: Niels Eegholm, hattemager. – 128: Hans Reimer, bager
1806 Heiman Kantor, grosserer
2008 E/F Rådhusstræde 7

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 71/Rådhusstræde 71*. – Rådhusstræde 144-145
1756 Rådhusstræde 127. – Rådhusstræde 128/Kompagnistræde 128*
1806 Rådhusstræde 43/Kompagnistræde 43*

Husnumre
1859 Kompagnistræde 26/Rådhusstræde 7
2008 Rådhusstræde 7

Opførelsesår
1797-98 for madam Marie Elisabeth, enke efter Dircks (Historiske huse)

Matr.nr. 44

Matrikel
1689 143
1756 126
1806 44
2008 44

Ejere
1689 Junge, kommissær
1756 Daniels Krøyer, hattemager
1806 S. Busch, skibskaptajn
2008 Rikkesege Trading APS

Matrikulære husnumre
1689 Rådhusstræde 143
1756 Rådhusstræde 126
1806 Rådhusstræde 44

Husnumre
1859 Rådhusstræde 5
2008 Rådhusstræde 5

Opførelsesår
1795-96 for maler Andreas Petersen. Ombygget 1830 og mellem 1871-75 (Historiske huse)

Matr.nr. 45

Matrikel
1689 142
1756 125
1806 45
2008 45

Ejere
1689 Anders Larsen
1756 Andreas Adam Kolmes
1806 N. Møller & Søn, hofbogtrykker
2008 Udlejer Svend Erik Larsen

Matrikulære husnumre
1689 Rådhusstræde 142
1756 Rådhusstræde 125
1806 Rådhusstræde 45

Husnumre
1859 Rådhusstræde 3
2008 Rådhusstræde 3

Opførelsesår
1796-97 for brygger Carl Adolph Frost (Historiske huse)

Matr.nr. 46

Matrikel
1689 126 og 1689 127
1756 108 (1689/126) og 1756 109 (1689/127)
1806 46
2008 46

Ejere
1689 126: Christoffer Bang. – 127: Søren Jensen, brygger
1756 108: Frederik Barfred, vintapper. – 109: Niels Lihme, kasserer ved brandkassen
1806 Behrend Joachim, stadsmægler
2008 Ejf Rådhusstr 1-Brolæggerstr 13

Matrikulære husnumre
1689 Brolæggerstræde 126/Rådhusstræde 126* og Brolæggerstræde 127
1756 Brolæggerstræde 108/Rådhusstræde 108*. – Brolæggerstræde 109
1806 Rådhusstræde 46/Brolæggerstræde 46*

Husnumre
1859 Brolæggerstræde 13/Rådhusstræde 1
2008 Brolæggerstræde 13/Rådhusstræde 1

Opførelsesår
Rådhusstræde 1: 1797 af tømrermester Andr. Hallander. – Brolæggerstræde 13: 1797-98 Ombygget 1851 (Historiske huse)

Matr.nr. 47

Matrikel
1689 50 (del af)
1756 45
1806 47
2008 47

Ejere
1689 Christen Christensen, skrædder
1756 Martn Pohlman, lysestøber
1806 Hans Lindegaard
2008 Poul Ingemann Møller APS

Matrikulære husnumre
1689 Vandmøllestræde 50/Kompagnistræde 50*
1756 Kompagnistræde 45
1806 Kompagnistræde 47

Husnumre
1859 Kompagnistræde 31
2008 Kompagnistræde 31

Opførelsesår
1734 for glarmester Jacob Petersen. Ombygget 1844 (Historiske huse)

Matr.nr. 48

Matrikel
1689 39 (del af)
1756 46
1806 48
2008 48

Ejere
1689 Peder Thommesen, brygger
1756 Anders Ottesen, brygger
1806 Bohn, madam
2008 Susanne Merete Randbøll Stage

Matrikulære husnumre
1689 Magstræde 39/Kompagnistræde 39*
1756 Kompagnistræde 46
1806 Kompagnistræde 48

Husnumre
1859 Kompagnistræde 29
2008 Kompagnistræde 29

Opførelsesår
1831 for malermeste P. S. Wørmer (Historiske huse)

Matr.nr. 49

Matrikel
1689 51
1756 47
1806 49
2008 49

Ejere
1689 Anders Søgaard, brændevinsbrænder
1756 Johan Gabe, glarmester
1806 Abraham Westerberg
2008 Peniila Anastasia Laviolette

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 51
1756 Kompagnistræde 47
1806 Kompagnistræde 49

Husnumre
1859 Kompagnistræde 23
2008 Kompagnistræde 23

Opførelsesår
1734 for grovsmed Thomas Sørensen. Ombygget mellem 1739-62 (Historiske huse)

Matr.nr. 50

Matrikel
1689 52, 1689 53, 1689 72 og 1689 73
1756 48
1806 50
2008 50

Ejere
1689 52: Christian Brant. – 53: Peder Christensen, kleinsmed. – 72: Søren Pedersen, rebslager. – 73: Svend Bendsens lejevåning med Christian Brandt
1756 Jens Jensen, slagter
1806 Fru Falck og Søn, grosserer
2008 Atlas Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 52. – Kompagnistræde 53/Lille Knabrostræde 53*. – Lille Knabrostræde 72-73
1756 Kompagnistræde 48/Knabrostræde 48*
1806 Kompagnistræde 50/Knabrostræde 50*

Husnumre
1859 Knabrostræde 20/Kompagnistræde 21
2008 Knabrostræde 20/Kompagnistræde 21

Opførelsesår
Ca. 1730 af murermester Lars Erichsen og tømrermester Olle Nicolaisen for brygger Otto Lerche. Ombygget i slutningen af 1800-tallet og i 1904 (Historiske huse)

Matr.nr. 51

Matrikel
1689 54 (del af)
1756 49 (del af, senere betegnet 1756 49 A)
1806 51
2008 51

Ejere
1689 Morten Munk, brygger
1756 Herman Gamst, brygger
1806 J. Christensen
2008 E/F Knabrostræde 19

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 54/Knabrostræde 54*
1756 Kompagnistræde 49/Knabrostræde 49*
1806 Kompagnistræde 51/Knabrostræde 51*

Husnumre
1859 Knabrostræde 19/Kompagnistræde 19
2008 Knabrostræde 19/Kompagnistræde 19

Opførelsesår
1797-98 af murermester J. M. Quist. Ombygget 1807 (Historiske huse)

Matr.nr. 52

Matrikel
1689 11 (del af)
1756 50 (del af, senere betegnet 1756 50 A)
1806 52
2008 52

Ejere
1689 Peter Kloumand
1756 Henrik Fester, kaptajn
1806 Fru Falk & Søn
2008 E/F Kompagnistræde 17

Matrikulære husnumre
1689 Snaregade 11, Kompagnistræde 11*
1756 Kompagnistræde 50
1806 Kompagnistræde 52

Husnumre
1859 Kompagnistræde 17
2008 Kompagnistræde 17

Opførelsesår
1798-99 af murermester M. Bälckow for skomager Martin Steenhusen (Historiske huse)

Matr.nr. 53 †

Matrikel
1689 11 (del af)
1756 50 (del af, senere betegnet 1756 50 B)
1806 53
1912 Henlagt til 8

Ejere
1689 Peter Kloumand
1756 Henrik Fester, kaptajn
1806 Frederik Bechman

Matrikulære husnumre
1689 Snaregade 11, Kompagnistræde 11*
1756 Kompagnistræde 50
1806 Kompagnistræde 53

Husnumre
1859 Kompagnistræde 15

Matr.nr. 54 †

Matrikel
1689 55
1756 51
1806 54
1907 Henlagt til 1806 8

Ejere
1689 Jocum Lov, slagter
1756 Knud Møller, snedker
1806 J. Jensen

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 55
1756 Kompagnistræde 51
1806 Kompagnistræde 54

Husnumre
1859 Kompagnistræde 13

Matr.nr. 55

Matrikel
1689 13 (del af)
1756 52
1806 55
2008 55

Ejere
1689 Jacob Sørensen, renteskriver
1756 Jens Pedersen Voldbye
1806 Jens H. West, postbud
2008 Peer Langhoff Mikkelsen

Matrikulære husnumre
1689 Snaregade 13, Kompagnistræde 13*
1756 Kompagnistræde 52
1806 Kompagnistræde 55

Husnumre
1859 Kompagnistræde 11
2008 Kompagnistræde 11

Opførelsesår
1797-98 for postbud Jens H. West. Ombygget 1847 (Historiske huse)

Matr.nr. 56

Matrikel
1689 56
1756 53
1806 56
2008 56

Ejere
1689 Henrik Schrøder
1756 Andreas Jacob Rudolph, guldsmed
1806 N. Lauritzen & Hvidt
2008 Woodlands I APS

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 56
1756 Kompagnistræde 53
1806 Kompagnistræde 56

Husnumre
1859 Kompagnistræde 9
2008 Kompagnistræde 9

Opførelsesår
1796-97 af gipser og Carl Claus Jennerich (Historiske huse)

Matr.nr. 57

Matrikel
1689 15 (del af)
1756 54
1806 57
2008 57

Ejere
1689 Jørgen Bøfke
1756 Mathias Brunau
1806 Andreas Søderberg, kleinsmed
2008 E/F Kompagnistræde

Matrikulære husnumre
1689 Snaregade 15, Kompagnistræde 15*
1756 Kompagnistræde 54
1806 Kompagnistræde 57

Husnumre
1859 Kompagnistræde 7
2008 Kompagnistræde 7

Opførelsesår
1797-98 for kleinsmed Andreas Søderberg (Historiske huse)

Matr.nr. 58

Matrikel
1689 57 (del af)
1756 55
1806 58
2008 58

Ejere
1689 Henrik Jensen, købmand
1756 Niels Pedersen, øltapper
1806 Jacob Rasmussen Møller, thehandler
2008 E/F Kompagnistræde 5

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 57
1756 Kompagnistræde 55
1806 Kompagnistræde 58

Husnumre
1859 Kompagnistræde 5
2008 Kompagnistræde 5

Opførelsesår
1797 for thehandler Jacob Rasmussen Møller (Historiske huse)

Matr.nr. 59

Matrikel
1689 57 (del af)
1756 56
1806 59
2008 59

Ejere
1689 Henrik Jensen, købmand
1756 Jørgen Hansen, hyrekudsk
1806 H. Petersen
2008 E/F Kompagnistræde 3, 1208 Kbh K

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 57
1756 Kompagnistræde 56
1806 Kompagnistræde 59

Husnumre
1859 Kompagnistræde 3
2008 Kompagnistræde 3

Opførelsesår
1796 for melmand Henrik Pedersen. Ombygget 1803 og 1835 (Historiske huse)

Matr.nr. 60

Matrikel
1689 58
1756 57
1806 60
2008 60

Ejere
1689 Carsten Carstensen, rebslager
1756 Christen Olsen, tømmersvend
1806 S. Mulevad
2008 480 E/F Naboløs 2

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 58/Naboløs 58*
1756 Kompagnistræde 57
1806 Kompagnistræde 60/Naboløs 60*

Husnumre
1859 Kompagnistræde 1/Naboløs 2
2008 Kompagnistræde 1/Naboløs 2

Opførelsesår
1797 af murermestrene Philip Lange og Lauritz Thrane (Historiske huse)

Matr.nr. 61

Matrikel
1689 59 (del af)
1756 58 (del af, senere betegnet 1756 58 A)
1806 61

Ejere
1689 Frederik Eisenberg, byfoged
1756 Julius David Schultze, snedker
1806 C. F. Christiansen, øltapper
2008 E/F Kompagnistræde 2

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 59/Hyskenstræde 59*
1756 Kompagnistræde 58/Hyskenstræde 58*
1806 Kompagnistræde 61/Hyskenstræde 61*

Husnumre
1859 Hyskenstræde 18/Kompagnistræde 2
2008 Kompagnistræde 2

Opførelsesår
1797 af murermester Lauritz Thrane (Historiske huse)

Matr.nr. 62

Matrikel
1689 179 (del af)
1756 163 (del af, senere betegnet 1756 163 B)
1806 62

Ejere
1689 Bente Urne
1756 Mathias Halskiær, brygger
1806 J. Septing, værtshusholder
2008 E/F Kompagnistræde 4

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 179, Kompagnistræde 179*
1756 Vimmelskaftet 163, Kompagnistræde 163*
1806 Kompagnistræde 62

Husnumre
1859 Kompagnistræde 4
2008 Kompagnistræde 4

Opførelsesår
1798 for købmand Johan Peter Rothaus (Historiske huse)

Matr.nr. 63

Matrikel
1689 60
1756 59
1806 63
2008 63

Ejere
1689 Peder Laursen, forhenværende brygger
1756 Niels Michelsen, hyrekudsk
1806 J. Kragh
2008 Jørn Bodholdt Olsen

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 60
1756 Kompagnistræde 59
1806 Kompagnistræde 63

Husnumre
1859 Kompagnistræde 6
2008 Kompagnistræde 6

Opførelsesår
1898 af murermester C. Rothe (Bygningsattest)

Matr.nr. 64

Matrikel
1689 61 (del af) og 62 (del af)
1756 60 (del af, senere betegnet 1756 60 A)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 60 (uden litrering)
1806 64
2008 64

Ejere
1689 61: Seckmann, sekretær. – 62: Jacob Baldtersen, øltapper
1756 Jacob Meyer
1806 H. Weile
2008 E/F Kompagnistræde 8

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 61/Badstuestræde 61*. – Kompagnistræde 62
1756 Kompagnistræde 60/Badstuestræde 60*
1806 Kompagnistræde 64/Badstuestræde 64

Husnumre
1859 Badstuestræde 19/Kompagnistræde 8
2008 Kompagnistræde 8

Opførelsesår
1799-1800 af tømrermester H. Weile og advokat Rasmus Lange (Historiske huse)

Matr.nr. 65

Matrikel
1689 63
1756 61
1806 65
2008 65

Ejere
1689 Richert Joris, bager
1756 Christian Drevitz, bager
1806 Peder Lou, bagermester
2008 Niels Arthur Andersen

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 63/Badstuestræde 63*
1756 Kompagnistræde 61/Badstuestræde 61*
1806 Kompagnistræde 65/Badstuestræde 65*

Husnumre
1859 Badstuestræde 22/Kompagnistræde 10
2006 Kompagnistræde 10

Opførelsesår
1795-96 for bagermester Peder Lou (Historiske huse)

Matr.nr. 66

Matrikel
1689 64 (del af)
1756 62
1806 66
2008 66

Ejere
1689 Det Danske Kompagni
1756 Henrik Gabriel Lagoo, sprogmester
1806 H. Weile
2008 Ingrid Maria Fritzsche

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 64
1756 Kompagnistræde 62
1806 Kompagnistræde 66

Husnumre
1859 Kompagnistræde 12
2008 Kompagnistræde 12

Opførelsesår
1797-98 for postbud Jens H. West. Ombygget 1847 (Historiske huse)

Matr.nr. 67

Matrikel
1689 64 (del af)
1756 63
1806 67
2008 67

Ejere
1689 Det Danske Kompagni
1756 Johan Jørgen Lassen, maler
1806 Gerstenberg, kaptajn
2008 E/F Kompagnistræde 14 A-D

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 64
1756 Kompagnistræde 63
1806 Kompagnistræde 67

Husnumre
1859 Kompagnistræde 14
2008 Kompagnistræde 14

Opførelsesår
1797-98 af murermester M. Bälckow (Historiske huse)

Matr.nr. 68

Matrikel
1689 64 (del af)
1756 64
1806 68
1992 Hertil henlagt 1806 69 og 1806 114
2008 68

Ejere
1689 Det Danske Kompagni
1756 Peder Elle, brændevinsbrænder
1806 F. Bertelsen
2008 Danmarks Lærerforening - Dlf

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 64
1756 Kompagnistræde 64
1806 Kompagnistræde 68

Husnumre
1859 Kompagnistræde 16
1992 Knabrostræde 15/Kompagnistræde 16-18
2008 Knabrostræde 15/Kompagnistræde 16-18

Opførelsesår
Knabrostræde 15: 1797-99 for stukkatør og bygmester H. C. Ondrup. Ombygget mellem 1800-04. - Kompagnistræde 16: 1798 for købmand Frid Bertelsen som pakhus. Ombygget 1855 (Historiske huse). – Kompagnistræde 18: 1770 (Kuas)

Matr.nr. 69 †

Matrikel
1689 66 (del af), 1689 68 (del af) og 1689 88 (del af)
1756 65 (del af, senere betegnet 1756 65 A)
1806 69
1992 Henlagt til 1806 68

Ejere
1689 66: Niels Andersen. – 68: Peder Olsen, brygger. - 88: Åge Portner
1756 Christian Smith, kancelliråd
1806 J. Boesen

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 66/Knabrostræde 66*. – Kompagnistræde 68. – Store Knabrostræde 88
1756 Kompagnistræde 65/Knabrostræde 65*
1806 Kompagnistræde 69/Knabrostræde 69*

Husnumre
1859 Knabrostræde 17, Kompanistræde 18

Matr.nr. 70

Matrikel
1689 67 og 1689 68 (del af)
1756 66 (1689/67) og 1756 67 (1689/68)
1806 70
2008 70

Ejere
1689 66: Niels Andersen, brygger. – 67: Hans Nielsen, assessor
1756 66-67: Christian Veyde, brygger
1806 Andr. Lalle
2008 Atlas Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 67/Knabrostræde 67* og Kompagnistræde 68
1756 Kompagnistræde 66/Knabrostræde 66*. – Kompagnistræde 67
1806 Knabrostræde/Kompagnistræde

Husnumre
1859 Knabrostræde 18/Kompagnistræde 20
2008 Kompagnistræde 20

Opførelsesår
Fløjen mod Knabrostræde: 1796 for brygger Andr. Lalle. Ombygget før 1829. – Fløjen mod Kompagnistræde: 1796 af brygger Andr Lalle (Historiske huse)

Matr.nr. 71

Matrikel
1689 69
1756 68
1806 71
2008 71

Ejere
1689 Christen Westesen
1756 Peder Schiøtt, brygger
1806 David Wulff, brygger
2008 Danmarks Lærerforening - Dlf

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 69
1756 Kompagnistræde 68
1806 Kompagnistræde 71

Husnumre
1859 Kompagnistræde 22
2008 Kompagnistræde 22

Opførelsesår
1797-98 for pakhusskriver og brygger David C. E. Wulff (Historiske huse)

Matr.nr. 72

Matrikel
1689 70
1756 69
1806 72
2008 72

Ejere
1689 Just Christensen, brygger
1756 Peder Truelsen, brændevinsbrænder
1806 Stine Beckman
2008 E/F Kompagnistræde 24

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 70
1756 Kompagnistræde 69
1806 Kompagnistræde 72

Husnumre
1859 Kompagnistræde 24
2008 Kompagnistræde 24

Opførelsesår
1797-98 for tømrersvend David Pipper. Ombygget 1849 (Historiske huse)

Matr.nr. 73
Brolæggerstræde 9/Knabrostræde 16: Gyldenfeldts Gård

Matrikel
1689 128
1756 110
1806 73
2003 Hertil henlagt 1806 74
2008 73

Ejere
1689 Rasmus Nielsens enke
1756 Jens Wedige, købmand
1806 Andreas Tronier, brygger
2008 Socialpædagogernes Landsforbund

Matrikulære husnumre
1689 Brolæggerstræde 128
1756 Brolæggerstræde 110
1806 Brolæggerstræde 73

Husnumre
1859 Brolæggerstræde 11
2003 Brolæggerstræde 9-11/Knabrostræde 16
2008 Brolæggerstræde 9-11/Knabrostræde 16

Opførelsesår
Brolæggerstræde 9/Knabrostræde 16: 1795-96 for generaladjudant Gyldenfeldt. – Brolæggerstræde 11: 1796-97 for brygger Andreas Tronier (Historiske huse)

Matr.nr. 74 †

Matrikel
1689 80, 1689 81, 1689 82, 1689 83, 1689 84, 1689 129, 1689 130
1756 111
1806 74
2003 Henlagt til 1806 73

Ejere
1689 80: Henrik Schrøder, glarmester. – 81: Jacob Nielsen, murermester. – 82: Anders Svendsen. – 83: Possementmager Cornelius’ enke. - 84: Anders Hansen, skipper. – 129: Bent Monsen, brygger. – 130: Didrik Schelling, guldsmed
1756 Johannes Christian Borup, brygger
1806 Gyldenfeldt, kommandør

Matrikulære husnumre
1689 Store Knabrostræde 80-84. – Brolæggerstræde 129. – Brolæggerstræde 130/Store Knabrostræde 130*
1756 Brolæggerstræde 111/Knabrostræde 111*
1806 Brolæggerstræde 74

Husnumre
1859 Brolæggerstræde 9/Knabrostræde 16

Matr.nr. 75

Matrikel
1689 131
1756 112
1806 75
2008 75

Ejere
1689 Niels Pedersen, eddikebrygger
1756 Nikolaj Christensen, urtekræmmer
1806 Ludvig Caus
2008 Ny Carlsbergfondet

Matrikulære husnumre
1689 Brolæggerstræde 131/[Knabrostræde 131*]
1756 Knabrostræde 112
1806 Brolæggerstræde 75/Knabrostræde 75*

Husnumre
1859 Brolæggerstræde 7, Knabrostræde 9
2008 Knabrostræde 9

Opførelsesår
1799-1800 af murermester J. E. Burmeister (Historiske huse)

Matr.nr. 76 †

Matrikel
1689 65 (del af), 1689 87 (del af) og 1689 132 (del af)
1756 113
1806 76
1885 Sammenlagt med 1806 115, til: 76 & 115

Ejere
1689 65 og 132: Peter Regelsen, islandsk købmand. – 87 Per Persen Holst, skipper
1756 Lorentz Jensen Smidt, brygger
1806 Madam Rindum

Matrikulære husnumre
1689 Brolæggerstræde 65. – Store Knabrostræde 87. – [Brolæggerstræde 132]/Knabrostræde 132*
1756 Brolæggerstræde 113, Knabrostræde 113*
1806 Brolæggerstræde 76, Knabrostræde 76*

Husnumre
1859 Brolæggerstræde 5, Knabrostræde 11

Matr.nr. 76 & 115 (fra 1953: 76)
Bryggergården

Matrikel
1885 Sammenlagt af 76 og 115
1953 Betegnet 76 (nyt nummer)
2008 76

Ejere
2008 Ny Carlsbergfondet

Matrikulære husnumre
1885 Brolæggerstræde 5, Knabrostræde 11-13
2008 Brolæggerstræde 5, Knabrostræde 13

Opførelsesår
Brolæggerstræde 5: 1796-97 for brygger Nikolaj Rindum. – Knabrostræde 13: Nordlige del 1799 . – Sydlige del: 1799 for Nikolaj Rindum (Historiske huse)

Matr.nr. 77

Matrikel
1689 65 (del af), 1689 87 (del af) og 1689 132 (del af), samt et stykke af Endeløsstræde
1756 114
1806 77
2008 77

Ejere
1689 65 og 132: Peder Regelsen, islandsk købmand. – 87: Per Persen Holst, skipper
1756 Jens Rasmuss Lund
1806 R. Sørensen
2008 E/F Brolæggerstræde 3

Matrikulære husnumre
1689 Brolæggerstræde 65. – Store Knabrostræde 87. - [Brolæggerstræde 132], Store Knabrostræde 132*
1756 Brolæggerstræde 114
1806 Brolæggerstræde 77

Husnumre
1859 Brolæggerstræde 3
2008 Brolæggerstræde 3

Opførelsesår
1796 af murermester Lauritz Thrane for brændenvinsbrænder Jeppe Hans Lijndgaard (Historiske huse)

Matr.nr. 78

Matrikel
1689 117 (del af)
1756 100
1806 78
2008 78

Ejere
1689 Skræddernes laugshus og kro
1756 Johan Ibsen, skrædder
1806 Søren Andersen Bierre, brændevinsbrænder
2008 E/F Brolæggerstræde 4

Matrikulære husnumre
1689 Brolæggerstræde 117/Endeløsstræde 117*
1756 Brolæggerstræde 100
1806 Brolæggerstræde 78

Husnumre
1859 Brolæggerstræde 4
2008 Brolæggerstræde 4

Opførelsesår
1796-97 af murermester Anton Christopher Wilcken (Historiske huse)

Matr.nr. 79

Matrikel
1689 134 og 1689 117 (del af)
1756 101 (1689/117, del af) og 1756 102 (1689/117, del af) og 1756 120 (1689/134)
1806 79
2008 79

Ejere
1689 134: Henrik Schultz. – 117: Skræddernes laugshus og kro
1756 101 Ulrik Larsen Bruun. – 102: Niels Rasmussen, brændevinsbrænder. – 120: Lars Bisgaard, guldsmedesvend
1806 Nathan Jacob
2008 Danmarks Lærerforening, DlF

Matrikulære husnumre
1689 Endeløsstræde 134. - Brolæggerstræde 117/Endeløsstræde 117*
1756: Brolæggerstræde 101. – Brolæggerstræde 102/Endeløsstræde 102*. - Knabrostræde 120/Endeløsstræde 120*
1806 Brolæggerstræde 79

Husnumre
1859 Brolæggerstræde 6
2008 Brolæggerstræde 6

Opførelsesår
1797-98 for brændevinsbrænder Jens Rasmus Lund (Historiske huse)

Matr.nr. 80

Matrikel
1689 118 og 1689 119
1756 103
1806 80
2008 80

Ejere
1689 118: Mogens Jensen, skrædder. – 119: Anders Sørensens enke
1756 Lovin Hopmand, skrædder
1806 J. Matthiesen
2008 Pbh 26.193 ApS

Matrikulære husnumre
1689 Brolæggerstræde 118 og 119
1756 Brolæggerstræde 103/Knabrostræde 103*
1806 Brolæggerstræde 80/Knabrostræde 80*

Husnumre
1859 Brolæggerstræde 8/Knabrostræde 7
2008 Brolæggerstræde 8

Opførelsesår
1796-97 af murermester C. C Martens for høker Jacob Mathiesen (Historiske huse)

Matr.nr. 81

Matrikel
1689 120 og 1689 121
1756 104
1806 81
2008 81

Ejere
1689 120: Christen Jespersen, havnefoged. – 121: Anders Poulsen, skrædder
1756 Christian Mathias Holm, prokurator
1806 H. Meyer
2008 Forbrugsforeningen af 1886

Matrikulære husnumre
1689 Brolæggerstræde 120 og 121
1756 Brolæggerstræde 104/Knabrostræde 104*
1806 Brolæggerstræde 81/Knabrostræde 81*

Husnumre
1859 Brolæggerstræde 10/Knabrostræde 14
2008 Knabrostræde 14

Opførelsesår
1799-1801 for murersvend Hans Eric Meyer (Historiske huse)

Matr.nr. 82

Matrikel
1689 122
1756 105
1806 82
2008 82

Ejere
1689 Peder Lerches enke
1756 Andreas Nitsche, skorstensfejer
1806 H. P. Nyeland, købmand
2008 Forbrugsforeningen af 1886

Matrikulære husnumre
1689 Brolæggerstræde 122
1756 Brolæggerstræde 105
1806 Brolæggerstræde 82

Husnumre
1859 Brolæggerstræde 12
2008 Brolæggerstræde 12

Opførelsesår
1796 for førstedanser ved Det Kongelige Teater Carl Dalén (Historiske huse)

Matr.nr. 83

Matrikel
1689 123 og 1689 124
1756 106
1806 83
2008 83

Ejere
1689 123: Christoffer Frandsen, brygger. – 124: Jens Kolding, skomager
1756 Jens Andersen Hostrup, brygger
1806 Fr. J. Dons, brygger
2008 Forbrugsforeningen af 1886

Matrikulære husnumre
1689 Brolæggerstræde 123 og 124
1756 Brolæggerstræde 106
1806 Brolæggerstræde 83

Husnumre
1859 Brolæggerstræde 14
2008 Brolæggerstræde 14

Opførelsesår
1796-98 for kopist i Rentekammeret Andr. T. Winde (Historiske huse)

Matr.nr. 84

Matrikel
1689 125 og 1689 146
1756 107 (1689/125) og 1756 129 (1689/146)
1806 84
1917 Hertil henlagt 1806 85
2008 84

Ejere
1689 125: Peder Hansen, kandestøber. – 146: Peder Jensen, urtekræmmer
1756 107: Christien Ibsen, melmand. – 129: Vilhelm Jacob Ryde, maler
1806 W. Wegener
1917 Henlagt 85
2008 E/F Nytorv 11

Matrikulære husnumre
1689 Brolæggerstræde 125. – Nytorv 146/Brolæggerstræde 146*
1756 Brolæggerstræde 107. – Nytorv 129/Brolæggerstræde 129*
1806 Brolæggerstræde 84/Nytorv 84*

Husnumre
1859 Brolæggerstræde 16/Nytorv 13
1917 Brolæggerstræde 16/Nytorv 11-13
2008 Brolæggerstræde 16/Nytorv 11

Opførelsesår
Mod Brolæggerstræde: 1797-98 af bygmester C. F. Hollander. – Mod Nytorv 11: 1798 af bygmester C. F. Hollander (Historiske huse)

Matr.nr. 85 †

Matrikel
1689 147
1756 130
1806 85
1917 Henlagt til 1806 84

Ejere
1689 Byfoged Peder Willumsens enke
1756 Jens Ibsen, hofkantor
1806 Carl Dahlen

Matrikulære husnumre
1689 Nytorv 147
1756 Nytorv 130
1806 Nytorv 85

Husnumre
1859 Nytorv 11

Matr.nr. 86

Matrikel
1689 148 og 1689 149 (del af)
1756 131
1806 86
2008 86

Ejere
1689 148: Jørgen Grim, hamburgerpost. – 149: Hans Mikkelsen, brygger
1756 Hans Henrik Schiøtt, barber
1806 Lauritzen, madam
2008 Anpartsselskabet af 28/6 1995

Matrikulære husnumre
1689 Nytorv 148 og 149
1756 Nytorv 131
1806 Nytorv 86

Husnumre
1859 Nytorv 9
2008 Nytorv 9

Opførelsesår
1796-97 for grosserer Jens Lauritzen (Historiske huse)

Matr.nr. 87
Jens Lauritzens Gård

Matrikel
1689 150 og 1689 149 (del af)
1756 132
1806 87
2008 87

Ejere
1689 149: Hans Mikkelsen, brygger. – 150: Søren Pedersen, brygger
1756 Oluf Beck, brygger
1806 Lauritzen, madam
2008 Nordea Ejendomsinvestering A/S

Matrikulære husnumre
1689 Nytorv 149 og 150
1756 Nytorv 132
1806 Nytorv 87

Husnumre
1859 Nytorv 7
2007 Nytorv 7

Opførelsesår
1795-96 muligvis af tømrermester A. Kirkerup for grosserer Jens Lauritzen (Historiske huse)

Matr.nr. 88 †

Matrikel
1689 151
1756 133
1806 88
1936 Hertil henlagt 1806 107 og 1806 108
1998 Henlagt til 1806 106

Ejere
1689 Hans Levesen
1756 Hieronimus Laub, etatsråd
1806 Fritsch, justitsråd, grosserer

Matrikulære husnumre
1689 Nytorv 151
1756 Nytorv 133, Knabrostræde 133*
1806 Nytorv 88 Knabrostræde 88*

Husnumre
1859 Knabrostræde 6, Nytorv 5
1936 Knabrostræde 6-8/Nytorv 5

Matr.nr. 89 †

Matrikel
1689 152 og 1689 153 (del af 153) og 1689 166 (del af)
1756 134 (1689/152 og 1689/166, del af) og 1756 137 (1689/153, del af)
1806 89
1918 Frasepareret 153
1994 Henlagt til 1806 106

Ejere
1689 152: Helmer Didriksen. – 153: Hans Larsen, gæstgiver. - 166: Niels Enevoldsen, stadshauptmand.
1756 134: Niels Rosendahl, brygger. – 137: Peder Rasmussen, snedker
1806 Chr. Østergaard, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Gammeltorv 152 og 153. - Vimmelskaftet 166
1756 Nytorv 134/Nygade 134*, Nygade 137
1806 Nytorv 89, Nygade 89*

Husnumre
1859 Nygade 3
1918 Nygade 3

Matr.nr. 90

Matrikel
1689 153 (del af)
1756 135
1806 90
1923 Hertil henlagt 153
2008 90

Ejere
1689 Hans Larsen, gæstgiver
1756 Thyge Christian, isenkræmmer
1806 Peter Beck, vinhandler
2008 Ejendomspartnerselsk af 1/7 2003

Matrikulære husnumre
1689 Gammeltorv 153
1756 Gammeltorv 153/Nygade 153*
1806 Nytorv 90/Nygade 90*

Husnumre
1859 Nygade 7/Nytorv 1
2008 Nygade 7

Opførelsesår
1801-02 for vinhandler Peter Bech. Ombygget mellem 1889 og 1898

Matr.nr. 91

Matrikel
1689 153 (del af)
1756 136
1806 91
2008 91

Ejere
1689 Hans Larsen, gæstgiver
1756 Isak Andrian, kobbersmed
1806 Peter Andersen, marskandiser
2008 Anpartsselskabet af 22 Marts 1973

Matrikulære husnumre
1689 Gammeltorv 153
1756 Nygade 136
1806 Nygade 91

Husnumre
1859 Nygade 5
2008 Nygade 5

Opførelsesår
1925 (Kuas, bekræftes ikke af Bygningsattest)

Matr.nr. 92 †

Matrikel
1689 136 (del af) samt 166 (del af)
1756 152 (1689/(del af) 136) og 1756 153 (1689/166, del af)
1806 92
1916 Henlagt til 1806 106

Ejere
1689 136: Peder Ogelbye. – 166: Niels Enevoldsen, stadshauptmand
1756 152: Claus Ritter. – 153: Nikolaj Linde
1806 Meyer Isak

Matrikulære husnumre
1689 Endeløsstræde 136. – Vimmelskaftet 166
1756 Nygade 152 og Nygade 153/Knabrostræde 153*
1806 Nygade 92/Knabrostræde 92*

Husnumre
1859 Knabrostræde 2/Nygade 1

Matr.nr. 93 †

Matrikel
1689 166 (del af)
1756 151
1806 93
1898 Indbefattet i 1806 149

Ejere
1689 Niels Enevoldsen, stadshauptmand
1756 Jacob Høringhof, kobbersmed
1806 Zadich Frenchel, amtskirurg

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 166
1756 Nygade 151/Vimmelskaftet 151*
1806 Nygade 93/Skoubogade 93*

Husnumre
1859 Nygade 2/Vimmelskaftet 50

Matr.nr. 94 †

Matrikel
1689 163 (del af)
1756 174 (del af)
1806 94
1869 Sammenlagt med 1806 95 til: 94 & 95

Ejere
1689 Magdalena, enke efter Peder Lassen
1756 Christian Schrøder, justitsråd
1806 Johan Frederik Niedlich, gørtler

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 163/Klædeboderne 163*
1756 Klædeboderne 147*/Nygade 147/Vimmelskaftet 147
1806 Nygade 94

Husnumre
1859 Nygade 4

Matr.nr. 94 & 95 †

Matrikel
1869 Sammensat af: 94 & 95
1898 Indbefattet i 151

Ejere

Matrikulære husnumre
1869 Nygade 4-6

Matr.nr. 95 †

Matrikel
1689 163 (del af)
1756 138
1806 95
1869 Sammenlagt med 1806 94 til: 94 & 95

Ejere
1689 Magdalena, enke efter Peter Lassen
1756 Rådmand Kolchers enke,
1806 H. Lund, klædekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 163/Klædeboderne 163*
1756 Nygade 138
1806 Nygade 95

Husnumre
1859 Nygade 6

Matr.nr. 96 †

Matrikel
1689 161
1756 139
1806 96
1899 Indgået i 151

Ejere
1689 Jørgen Liebendal, bager
1756 Peter Bendixen, vintapper
1806 Borrebye, madam, lysestøber
1898 Indbefattet i 151

Matrikulære husnumre
1689 Klædeboderne 161
1756 Nygade 139
1806 Nygade 96

Husnumre
1859 Nygade 8

Matr.nr. 97 †

Matrikel
1689 155
1756 140
1806 97
1898 Frasepareret 150, resten indbefattet i 151

Ejere
1689 Lars Nielsen Fog, brygger
1756 Fogh, justitsråd
1806 Golf. Bennich, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Gammeltorv 155
1756 Nygade 140/Gammeltorv 140*
1806 Nygade 97/Gammeltorv 97*

Husnumre
1859 Nygade 10/Gammeltorv 2

Matr.nr. 98

Matrikel
1689 156 og 1689 157
1756 141
1806 98
2008 98

Ejere
1689 156: Morten Mouridsen. – 157: Willum Worm, justitsråd
1756 Kønnemann, justutsråd
1806 Lange, major og rådmand
2008 Jyske Bank A/S

Matrikulære husnumre
1689 Gammeltorv 156 og 157
1756 Gammeltorv 141
1806 Gammeltorv 98

Husnumre
1859 Gammeltorv 4
2008 Gammeltorv 4

Opførelsesår
1898-99 af Fr. L. Levy for Kreditforeningen for København og Omegn (Weilbach)

Matr.nr. 99
Stellings Hus

Matrikel
1689 158
1756 142
1806 99
1937 Hertil henlagt 1806 100
2008 99

Ejere
1689 Jacob Eskenberg
1756 Bendix Petersen, vintapper
1806 Jess Petersen, brændevinsbrænder
2008 Niels Christian Gangsted-Rasmussen

Matrikulære husnumre
1689 Gammeltorv 158/[Klædeboderne 158*]
1756 Gammeltorv 142
1806 Gammeltorv 99/Klædeboderne 99*

Husnumre
1859 Gammeltorv 6/Klædeboderne 51
2008 Gammeltorv 6

Opførelsesår
1937 af Arne Jacobsen for Stelling (Weilbach)

Matr.nr. 100 †

Matrikel
1689 159
1756 143
1806 100
1937 Henlagt til 1806 99

Ejere
1689 Anders Christensen, handskemager
1756 Mads Johansen, brændevinsbrænder
1806 Peder N. Møller

Matrikulære husnumre
1689 Klædeboderne 159
1756 Klædeboderne 143
1806 Klædeboderne 100

Husnumre
1859 Klædeboderne 49

Matr.nr. 101 †

Matrikel
1689 160 og 1689 161
1756 144 (1689/160) og 1756 145 (1689/161)
1806 101
1900 Sammenlagt med 152 til: 101 & 152

Ejere
1689 160: Markus Terkildsen, købmand. – 161: Jørgen Liebendal, bager
1756 144: Ulrik Tidemanns enke. – 145: Christian Henriksen, kongelig hofbager
1806 Aagaard, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Klædeboderne 160 og 161
1756 Klædeboderne 144 og 145
1806 Klædeboderne 101

Husnumre
1859 Klædeboderne 47
1879 Skindergade 47

Matr.nr. 101 & 152 (fra 1953: 101)
Bestles Hus

Matrikel
1900 Sammenlagt af 1806 101 og 152
1953 Betegnet 101 (nyt nummer)
2008 101

Ejere
2008 Skindergade 45-47 A/S

Husnumre
1900 Skindergade 45-47
2000 Skindergade 45-47

Opførelsesår
1899-1900 af arkitekterne Alfred Thomsen og Laur. J. Larsen for vinhandler Georg Bestle (Weilbach)

Matr.nr. 102 †

Matrikel
1689 162
1756 146
1806 102
1898 Frasepareret 152, resten indbefattet i 151

Ejere
1689 Hans Mikkelsen, købmand
1756 Niels Wesling, ørkræmmer
1806 Rosted, kancellist

Matrikulære husnumre
1689 Klædeboderne 162
1756 Klædeboderne 146
1806 Klædeboderne 102

Husnumre
1859 Klædeboderne 45

Matr.nr. 103

Matrikel
1689 163 (del af)
1756 147 (del af, senere betegnet 1756 147 A)
1806 103
2008 103

Ejere
1689 Magdalene, enke efter Peder Lassen
1756 Chr. Schrøder, justitsråd
1806 Meyer & Nathansen, grosserer
2008 Marianne D Stagetorn Kolos

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 163/Klædeboderne 163*
1756 Klædeboderne 149/Nygade 149*/Vimmelskaftet 149*
1806 Klædeboderne 103/Skoubogade 103*

Husnumre
1859 Klædeboderne 43/Skoubogade 5
1879 Skindergade 43/Skoubogade 5
2008 Skindergade 43/Skoubogade 5

Opførelsesår
1797-98 af murermester A C. Wilcken. Ombygget 1886-87 (Historiske huse)

Matr.nr. 104 †

Matrikel
1689 164
1756 148
1806 104
1917 Henlagt til 151

Ejere
1689 Lorens Hansen
1756 Jørgen Winchler, skrædder
1806 J. Altschwager, skrædder

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 164
1756 Vimmelskaftet 148
1806 Skoubogade 104

Husnumre
1859 Skoubogade 3

Matr.nr. 105 †

Matrikel
1689 165 og 1689 166 (del af)
1756 149 (1689/165) og 1756 150 (1689/166, del af)
1806 105
1898 Indbefattet i 149

Ejere
1689 165: Herman Riis. – 166: Niels Enevoldsen, stadshauptmand
1756 149: Henrik Faver, skomager. – 150: Bernhardt Henrik Snell
1806 Carstensen, madame

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 165 og 166
1756 Vimmelskaftet 149 og 150
1806 Skoubogade 105

Husnumre
1859 Skoubogade 1

Matr.nr. 106
Nytorv 5: Frisch’s gård

Matrikel
1689 166 (del af)
1756 118
1806 106
1919 Hertil henlagt 1806 92
1994 Hertil henlagt 1806 89
1998 Hertil henlagt 1806 88
2008 106

Ejere
1689 Niels Enevoldsen, stadshauptmand
1756 Zacharias Meinertsen
1806 Timcke, skibskaptajn
2008 Ejendomsaktieselskabet Klippen

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 166
1756 Knabrostræde 118
1806 Knabrostræde 106

Husnumre
1859 Knabrostræde 4
1919 Nygade 1
1994 Knabrostræde 2-6/Nygade 1-3, Nytorv 5
2008 Knabrostræde 2-6/Nygade 1-3, Nytorv 5

Opførelsesår
Nygade 3: 1924 (Kuas) – Nytorv 5: 1799-1803 af Nikolaj Abildgaard for justitsråd H. M. Frisch. Ombygget i 1890’erne (Historiske huse)

Matr.nr. 107 †

Matrikel
1689 166 (del af)
1756 117
1806 107
1938 Henlagt til 1806 88

Ejere
1689 Niels Enevoldsen, stadshauptmand
1756 Herman Andersen
1806 A. Tommerup

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 166
1756 Knabrostræde 117
1806 Knabrostræde 107

Husnumre
1859 Knabrostræde 8

Matr.nr. 108 †

Matrikel
1689 166 (del af)
1756 116
1806 108
1936 Henlagt til 1806 88

Ejere
1689 Niels Enevoldsen, stadshauptmand
1756 Christian Aastrup, visiterer
1806 Kierboe, kopist

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 166
1756 Knabrostræde 116
1806 Knabrostræde 108

Husnumre
1859 Knabrostræde 10

Matr.nr. 109

Matrikel
1689 136 (del af) og 1689 166 (del af)
1756 115
1806 109
2008 109

Ejere
1689 136: Peder Ogelbye. – 166: Niels Enevoldsen, stadshauptmand
1756 Lars Jensen Find
1806 Martens, kaptajn
2008 Forbrugsforeningen af 1886

Matrikulære husnumre
1689 Endeløsstræde 136. – Vimmelskaftet 166
1756 Knabrostræde 115
1806 Knabrostræde 109

Husnumre
1859 Knabrostræde 12
2008 Knabrostræde 12

Opførelsesår
1799-1801 af murermester C. C. Martens. Ombygget 1962 (Historiske huse)

Matr.nr. 110

Matrikel
1689 74
1756 70
1806 110
2008 110

Ejere
1689 Jens Mouritsen
1756 Peder Jensen Ostenfeldt, konglig kok
1806 Conrad Eilert, lysestøber
2008 Brx 216 APS

Matrikulære husnumre
1689 Lille Knabrostræde 74
1756 Knabrostræde 70
1806 Knabrostræde 110

Husnumre
1859 Knabrostræde 22
2008 Knabrostræde 22

Opførelsesår
1735 for brygger Otto Lerche. Ombygget mellem 1766-75, 1871 og 1896 (Historiske huse)

Matr.nr. 111

Matrikel
1689 75
1756 71
1806 111
2008 111

Ejere
1689 Sivert Boye, smed
1756 Andreas Hansen, kleinsmed
1806 C. Løvgreen, kleinsmed
2008 Knabrostræde 24 APS

Matrikulære husnumre
1689 Lille Knabrostræde 75
1756 Knabrostræde 71
1806 Knabrostræde 111

Husnumre
1859 Knabrostræde 24
2008 Knabrostræde 24

Opførelsesår
1730 for Ellen Berg, enke efter kleinsmed Peter Berg. Ombygget mellem 1735 og 1768, i 1822 og 1847 (Historiske huse)

Matr.nr. 112

Matrikel
1689 76
1756 72
1806 112
2008 112

Ejere
1689 Hans Lewesen
1756 Johan Bygom, bager
1806 Johan Klifolt, laugsbager
2008 Soli Deo Gloria V/Foreningen Unge

Matrikulære husnumre
1689 Lille Knabrostræde 76
1756 Knabrostræde 72
1806 Knabrostræde 112

Husnumre
1859 Knabrostræde 26
2008 Knabrostræde 26

Opførelsesår
1783 for bager N. Bigom (Historiske huse)

Matr.nr. 113

Matrikel
1689 79 og 1689 54 (del af)
1756 49 (del af, senere betegnet 1756 49 B, 1689/54, del af) og 1756 73 (1689/79)
1806 113
2008 113

Ejere
1689 54: Morten Munch, brygger. – 79: Lars Eriksen, skrædder
1756 49: Herman Gamst, brygger. - 73: Enken efter Arent Johansen Krej
1806 Møller, regimentskvartermester
2008 E/F Snaregårdshusene (389)

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 54/Knabrostræde 54*. – Lille Knabrostræde 79
1756 Kompagnistræde 49/Knabrostræde 49*. – Kompagnistræde 73
1806 Knabrostræde 113

Husnumre
1859 Knabrostræde 21
2008 Knabrostræde 21

Opførelsesår
1797-98 af murermester Martin Quist (Historiske huse)

Matr.nr. 114 †

Matrikel
1689 66 (del af) og 1689 88 (del af)
1756 65 (del af, senere betegnet 1756 65 B)
1806 114
1992 Sammenlagt med 68

Ejere
1689 66: Niels Andersen, brygger. – 88: Åge Portner
1756 65: Christian Smith, kancelliråd
1806 J. Weinicke

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 66/Knabrostræde 66*. – Store Knabrostræde 88
1756 Kompagnistræde 65/Knabrostræde 65*
1806 Knabrostræde 114

Husnumre
1859 Knabrostræde 15

Matr.nr. 115 †

Matrikel
1689 85 og 1689 86
1756 74
1806 115
1885 Sammenlagt med 1806 76, til: 76 & 115

Ejere
1689 85: Henrik Madsen, skomager. – 86: Thomas Olsen, skipper
1756 Ole Hansen Lund, tømmersvend
1806 Madam Rindum

Matrikulære husnumre
1689 Store Knabrostræde 85-86
1756 Knabrostræde 74
1806 Knabrostræde 115

Husnumre
1859 Knabrostræde 13

Matr.nr. 116

Matrikel
1689 140 og 1689 141
1756 123 (1689/140) og 1756 124 (1689/141)
1806 116
2008 116

Ejere
1689 140: Bonde Tostensen, skrædder. – 141: Mester Hans Bording
1756 123: Truels Pedersen, brændevinsbrænder. – 124: Jens Brestrup, maler
1806 Hall, madame
2008 I/S Knabrostræde 5

Matrikulære husnumre
1689 Endeløsstræde 140 og 141
1756 Knabrostræde 123 og 124
1806 Knabrostræde 116

Husnumre
1859 Knabrostræde 5
2008 Knabrostræde 5

Opførelsesår
1798-99 for købmand Michael Pedersen Kierkegaard og købmand Mads Nielsen Røyen (Historiske huse)

Matr.nr. 117

Matrikel
1689 101 og 1689 102 (del af)
1756 85 (1689/101) og 1756 86 (1689/102, del af)
1806 117
2008 117

Ejere
1689 101: Jørgen Morgensen. – 102: Hans Pedersen, fodgarder
1756 85: Peder Nielsen Kiær, skrædder. – 86: Johan Hansen, skipper
1806 Peder Thaarup, øltapper
2008 Ejendomsselskabet Voldbrohus A/S

Matrikulære husnumre
1689 Badstuestræde 101 og 102
1756 Badstuestræde 85 og 86
1806 Badstudestræde 117

Husnumre
1859 Badstuestræde 4
2008 Badstuestræde 4

Opførelsesår
1797-98 for værtshusholder Peder Christensen Thaarup. Ombygget 1833 (Historiske huse)

Matr.nr. 118

Matrikel
1689 103 og 1689 102 (del af)
1756 87 (1689/103) og 1756 86 (del af, senere betegnet 1756 86 B, 1689/102, del af)
1806 118
2008 118

Ejere
1689 102: Hans Pedersen, fodgarder. – 103: Johan Torkildsen, skomager
1756 86: Johan Hansen, skipper. – 87: Johan Günther Stald, skrædder
1806 Anders Michelsen, værtshusholder
2008 Ejendomsselskabet Voldbrohus A/S

Matrikulære husnumre
1689 Badstuestræde 102 og 103
1756 Badstuestræde 86 og 87
1806 Badstudestræde 118

Husnumre
1859 Badstuestræde 6
2008 Badstuestræde 6

Opførelsesår
1797-98 for marskandiser Anders Michelsen. Omygget ca. 1900 (Historiske huse)

Matr.nr. 119

Matrikel
1689 104, 1689 105 og 1689 106
1756 88 (1689/104) og 1756 89 (1689/105 og 1689/106)
1806 119
2008 119

Ejere
1689 104: Niels Olsen. – 105: Daniel Daskovs enke. – 106: Skomager Mikkel Mikkelsens enke
1756 88: Kjeld Pedersen. – 89: Bendt Jensen, brændevinsbrænder
1806 H. Westergaard, brændevinsbrænder og rodemester
2008 Jette Johannesen

Matrikulære husnumre
1689 Badstuestræde 104 og 106
1756 Badstuestræde 88 og 89
1806 Badstuestræde 119

Husnumre
1859 Badstuestræde 8
2008 Badstuestræde 8

Opførelsesår
1797-98 for brændevinsbrænder Haagen Westergaard (Historiske huse)

Matr.nr. 120

Matrikel
1689 107, 1689 108 og 1689 109
1756 90 (1689/107 og 1689/108) og 1756 91 (1689/109)
1806 120
2008 120

Ejere
1689 107: Anders Kellinghusen. – 108: Poul Pedersen. – 109: Lennert Hochlej, skomager
1756 90: Christian Lippert, skrædder. – 91. Lars Pedersen, skrædder
1806 Otto Madsen
2008 E/F Badstuestræde 10 A

Matrikulære husnumre
1689 Badestuestræde 107 og 109
1756 Badstudestræde 90 og 91
1806 Badstudestræde 120

Husnumre
1859 Badstuestræde 10
2008 Badstuestræde 10

Opførelsesår
1798-99 af murermester J. E. Burmeister (Historiske huse)

Matr.nr. 121

Matrikel
1689 110
1756 92
1806 121
2008 121

Ejere
1689 Helge Olsen, skomager
1756 Henrik Jensen, fiskebløder
1806 Thomas Dagner
2008 E/F Badstuestræde 12

Matrikulære husnumre
1689 Badestuestræde 110
1756 Badstuestræde 92
1806 Badstudestræde 121

Husnumre
1859 Badstuestræde 12
2008 Badstuestræde 12

Opførelsesår
1799-1800 for murermester J. E. Burmeister (Historiske huse)

Matr.nr. 122

Matrikel
1689 115 og 1689 116
1756 93, 1756 94 og 1756 99
1806 122
2008 122

Ejere
1689 115: Johan Trimand, drejer. – 116: Christen Treiner, drejer
1756 93: Mathias Hansen. – 94. Lars Bøgvadt. - 99: Jacob Jensen Lindholm, stolemager
1806 Joh. Lohr., thehandler
2008 E/F Brolæggerstræde 2

Matrikulære husnumre
1689 Brolæggerstræde 115/Badstuestræde 115*. – Brolæggerstræde 116
1756 Badstuestræde 93. – Badstuestræde 94/Brolæggerstræde 94** - Brolæggerstræde 99
1806 Badstuestræde 122/Brolæggerstræde 122*

Husnumre
1859 Badstuestræde 14/Brolæggerstræde 2
2008 Brolæggerstræde 2

Opførelsesår
1797 for thehandler Knud Steenberg (Historiske huse)

Matr.nr. 123

Matrikel
1689 111 (del af), 1689 112 (del af) og 1689 133 (del af)
1756 95
1806 123
2008 123

Ejere
1689 111: Peder Ogelbye, brygger. – 112: Peder Hansen, bendrejer. – 133: Peder Jensen Riber
1756 Jens Andersen Møller, brygger
1806 Mads Eriksen
2008 E/F Brolæggerstræde 3

Matrikulære husnumre
1689 Badstuestræde 111-112. – Brolæggerstræde 133
1756 Badstuestræde 95/Brolæggerstræde 95*
1806 Badstuestræde 123/Brolæggerstræde 123*

Husnumre
1859 Badstuestræde 16, Brolæggerstræde 1
2008 Badstuestræde 16, Brolæggerstræde 1

Opførelsesår
1797 for bygmester Casper Fr. Hollander (Historiske huse)

Matr.nr. 124

Matrikel
1689 111 (dele af), 1689 112 (del af), 1689 133 (del af)
1756 96
1806 124
2008 124

Ejere
1689 111: Peder Ogelbye, brygger. – 112: Peder Hansen, bendrejer. – 133: Peder Jensen Riber
1756 96: Jens Andersen Møller, brygger. – 97: Christoffer Henrik Fischer
1806 Peter Møller, kaptajn og brygger
2008 E/F Badstuestræde 18 A

Matrikulære husnumre
1689 Badstuestræde 111/Brolæggerstræde 111*. – Badstuestræde 112/Brolæggerstræde 112*. – Brolæggerstræde 133
1756 Badstuestræde 96 og 97/Brolæggerstræde 96* og 97*
1806 Badstuestræde 124

Husnumre
1859 Badstuestræde 18
2008 Badstuestræde 18

Opførelsesår
1796-97 for brygger Peter Møller (Historiske huse)

Matr.nr. 125

Matrikel
1689 113 og 1689 114
1756 97 (1689/113) og 1756 98 (1689/114)
1806 125
2008 125

Ejere
1689 113: Peder Barsebæk. – 114: Ole Kyse, murermester
1756 97: Christoffer Henrik Fischer. – 98: Bothen, kancelliråd
1806 H. Schousgaard
2008 Danske Reklamebureauers Brancheforening

Matrikulære husnumre
1689 Badstuestræde 113-114
1756 Badstuestræde 97 og 98
1806 Badstudestræde 125

Husnumre
1859 Badstuestræde 20
2008 Badstuestræde 20

Opførelsesår
1796-97 for brændevinsbrænder Niels Pedersen Block (Historiske huse)

Matr.nr. 126

Matrikel
1689 61 (del af) og 1689 62 (del af)
1756 60 (del af, senere betegnet 1756 60 B)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet del af 60 A (fejlagtigt placeret ved 65)
1806 126

Ejere
1689 61: Seckmann, sekretær. – 62: Jacob Baldtersen, øltapper
1756 Krigshospitalskassen
1806 H. Weyle
2008 E/F Badstuestræde 17

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 61/Badstuestræde 61*. – Kompagnistræde 62
1756 Badstuestræde 60
1806 Badstudestræde 126

Husnumre
1859 Badstuestræde 17
2008 Badstuestræde 17

Opførelsesår
1829-32 af tømrermester J. C. Petersen (Historiske huse)

Matr.nr. 127

Matrikel
1689 61 (del af) og 1689 62
1756 60 A (del af, senere betegnet 1756 60 C)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet del af 60 A (fejlagtigt placeret ved 65)
1806 127

Ejere
1689 61: Seckmann, sekretær. – 62: Jacob Baldtersen, øltapper
1756 Krigshospitalskassen
1806 Johan Poulsen
2008 Dorte Lorentzen Belling

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 61/Badstuestræde 61*. – Kompagnistræde 62
1756
1806 Badstuestræde 127

Husnumre
1859 Badstuestræde 15
2008 Badstuestræde 15

Opførelsesår
1829-32 af murermester Johan Christoph Schotman og tømrermester Hans Weile (Historiske huse)

Matr.nr. 128

Matrikel
1689 89 og 1689 90
1756 75
1806 128

Ejere
1689 89: Jørgen Bartner, snedker. – 90: David Eghardt
1756 Christian Wohler, snedker
1806 G. P. Schneider, blytækker
2008 Stanico A/S

Matrikulære husnumre
1689 Badstuestræde 89 og 90
1756 Badstuestræde 75
1806 Badstudestræde 128

Husnumre
1859 Badstuestræde 13
2007 Badstuestræde 13

Opførelsesår
1796-99 for blytækker Georg Philip Schneider (Historiske huse)

Matr.nr. 129

Matrikel
1689 91 og 1689 92 (del af)
1756 76 (1689/91), 1756 77 (del af 1689/92) og 1756 78 (del af 1689/92)
1806 129
1903 Hertil henlagt 1806 130

Ejere
1689 91: Thomas Jensen Dobbelsteen. – 92: Hans Nielsen, assessor
1756 76: Niels Sejerslev, brygger. – 77: Casper Jørgen Lemvig, skoleholder. – 78: Mogens Jochumsen Bruun, drejer
1806 Stephensen, justitsråd
2008 E/F Badstuestræde 9-11

Matrikulære husnumre
1689 Badstuestræde 91 og 92
1756 Badstuestræde 76 og 78
1806 Badstudestræde 129

Husnumre
1859 Badstuestræde 11
1903 Badstuestræde 9-11
2008 Badstuestræde 9-11

Opførelsesår
Sydlige del 1796-97 for justitsråd P. Stephansen; Nordlige del 1904 (Historiske huse)

Matr.nr. 130 †

Matrikel
1689 93 og 1689 92 (del af)
1756 79
1806 130
1903 Henlagt til 1806 129

Ejere
1689 92: Hans Nielsen, assessor. – 93: Ole Monsen, øltapper
1756 Arent Johansen Krejs enke
1806 Stephansen, justitsråd

Matrikulære husnumre
1689 Badstuestræde 92 og 93
1756 Knabrostræde 79
1806 Badstudestræde 130

Husnumre
1859 Badestuestræde 9

Matr.nr. 131

Matrikel
1689 94 og 1689 95
1756 80 (1689/94) og 1756 81 (1689/95)
1806 131
2008 131

Ejere
1689 94: Iver Jørgensen, skomager. – 95. Anders Jonsens enke
1756 80: Mathias Svane, skomager. – 81: Niels Nielsen, skrædder
1806 J. Drewsen, skrædder
2008 Dansk Sygeplejeråd

Matrikulære husnumre
1689 Badstuestræde 94 og 95
1756 Badstuestræde 80 og 81
1806 Badstuestræde 131

Husnumre
1859 Badstuestræde 7
2008 Badstuestræde 7

Opførelsesår
1796-98 for skræddermester Andreas Brendstrup (Historiske huse)

Matr.nr. 132

Matrikel
1689 96 og 1689 97
1756 82
1806 132

Ejere
1689 96: Marcus Jørgensen. – 97: Hans Willumsen, skomager
1756 Daniels Clausen, skomager
1806 N. Erikstrup
2008 E/F Badstuestræde 5

Matrikulære husnumre
1689 Badstuestræde 96 og 97
1756 Badstuestræde 82
1806 Badstudestræde 132

Husnumre
1859 Badstuestræde 5
2008 Badstuestræde 5

Opførelsesår
1797-98 for marskandiser Anders Michelsen. Ombygget ca. 1900 (Historiske huse)

Matr.nr. 133 †

Matrikel
1689 98
1756 83
1806 133
1900 Henlagt til 1806 136

Ejere
1689 Hans Larsen
1756 Christian Muhle, skrædder
1806 Chr. Thorestrup, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Badstuestræde 98
1756 Badstuestræde 83
1806 Badstueestræde 133

Husnumre
1859 Badstuestræde 3

Matr.nr. 134 †

Matrikel
1689 135, 1689 137, 1689 138, 1689 139, 1689 168 og 1689 169 samt 1689 136 (del af)
1756 119 (1689/168, del af), 1756 121 (1689/137 og 1689/138), 1756 122 (1689/139), 1756 154 (1689/168, del af) og 1756 155 (1689/169)
1806 134
1825 Delt i 134 A og 134 B

Ejere
135: Skomagernes Laugshus. - 136: Peder Ogelby. – 137: Mathias Erlandsen, tidligere i livgarden. – 138: Laurs Larsen, tobaksspinder. – 139: Hans Brun. - 168: Johan Biermanns enke. – 169: Henrik Grønner
1756 119: Jørgen Conrad, kobbersmed. – 121: Lars Madsen, snedker. – 122: Jens Ibsens enke. – 154. Jørgen Conrad. – 155: Hans Christian Broch, høker
1806 C. Fr. Fiedler, sukkerraffinaderi

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 168. – Vimmelskaftet 169/Endeløsstræde 169*. – Endeløsstræde 134-139
1756: Knabrostræde 119, 121-122. – Vimmelskaftet 154/Knabrostræde 154*. – 155: Vimmelskaftet 155/Endeløsstræde 155*/Knabrostræde 155*
1806 Vimmelskaftet 134/Knabrostræde 134*

Matr.nr. 134 A

Matrikel
1825 Parcel af 1806 134
2008 134 A

Ejere
2008 A/S Reinholdt W. Jorck

Matrikulære husnumre
1825 Vimmekslaftet 134 A/Knabrostræde 134 A*

Husnumre
1859 Knabrostræde 1/Vimmelskaftet 49
2008 Knabrostræde 1/Vimmelskaftet 49

Opførelsesår
Ca. 1800. Ombygget 1867 og 1881 (Historiske huse)

Matr.nr. 134 B

Matrikel
1825 Parcel af 1806 134
2008 134 B

Ejere
2008 E/F Knabrostræde 3

Matrikulære husnumre
1825 Knabrostræde 134 B

Husnumre
1859 Knabrostræde 3
2008 Knabrostræde 3

Opførelsesår
1797 for sukkerraffinaderiet. Ombygget 1826, 1856 og 1870 (Historiske huse)

Matr.nr. 135

Matrikel
1689 99, 1689 100, 1689 170, 1689 171, 1689 172
1756 84 (1689/100), 1756 156 (1689/170), 1756 157 (dele af 1689/99, 1689/171 og 1689 /172) og 1756 158 (dele af1689/99, 1689/171 og 1689/172)
1806 135
2008 135

Ejere
1689 170: Hans Jørgen, garver. – 171: Hans Andersen, feldtbereder. – 172: Thue Wolf, feldtbereder. – 99: Erik Rasmussen. – 100: Clemmend Jensen
1756 84: Johan Christian Rüdiger, skomager. - 156: Claus Plum, købmand. – 157: Peder Mathiesen, urmager. – 158: Knud jacob Brüner, urtekræmmer
1806 Fritz Tutein, grosserer
2008 Reinholt W. Jorck

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 170/Endeløsstræde 170*. – Vimmelskaftet 171/Badstuestræde 171*. – Vimmelskaftet 172*/Badstuestræde 172*. – Badstuestræde 99 og 100
1756: Badstuestræde 84. - 156: Vimmelskaftet 156/Vimmelskaftet 156*. – Vimmelskaftet 157. – Vimmelskaftet 158/Badstuestræde 158
1806 Vimmelskaftet 135/Badstuestræde 135*

Husnumre
1859 Badstuestræde 2/Vimmelskaftet 47
2008 Badstuestræde 2/Vimmelskaftet 47

Opførelsesår
Vimmelskaftet 47: 1800-01 for Frid. Tutein. Ombygget 1849 og 1881-83. – Badstuestræde 2: 1881-83 grosserer Reinholdt W. Jorck (Historiske huse)

Matr.nr. 136

Matrikel
1689 173 og 1689 174
1756 159
1806 136
1900 Hertil henlagt 1806 133
2008 136

Ejere
1689 173: Johan Høymand, kongens skomager. – 174: Hanss Ihme, handskemager
1756 Johan Jørgensen, kræmmer
1806 Anker, superkargo
2008 A/S Reinholt W Jorck
Gade & numre
1689 Vimmelskaftet 173/Badstuestræde 173*. – Vimmelskaftet 174, Badstuestræde 174*
1756 Vimmelskaftet 159/Badstuestræde 159*
1806 Vimmelskaftet 136/Badstuestræde 136*

Husnumre
1859 Badstuestræde 1/Vimmelskaftet 45
1900 Badstuestræde 3/Vimmelskafet 45
2008 Badstuestræde 1/Vimmelskaftet 45

Opførelsesår
1901 (Kuas, bekræftes ikke af Bygningsattest)

Matr.nr. 137

Matrikel
1689 175, 1689 176 og 1689 177
1756 160 (1689/175) og 1756 161 (1689/176 og 1689/177)
1806 137
2008 137

Ejere
1689 175: Jørgen Remsnider. – 176: Brygger Anders Olsens enke. – 177: Nikolaj Svitsers enke
1756 160: Peder Michelsen Lund, isenkræmmer. – 161: Jacob Lÿnov, brygger
1806 Joh. Plenge
2008 Dansk Sygeplejeråd

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 175-177
1756 Vimmelskaftet 160-161
1806 Vimmelskaftet 137

Husnumre
1859 Vimmelskaftet 43
2008 Vimmelskaftet 43

Opførelsesår
1907 for grosserer J. Gissemann (Bygningsattest)

Matr.nr. 138 †

Matrikel
1689 178
1756 162
1806 138
1936 Henlagt til 1806 139

Ejere
1689 de Mohr
1756 Lemvig, kanceliråd og amtsforvalter
1806 Manthey, sekretær

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 178
1756 Vimmelskaftet 162
1806 Vimmelskaftet 138

Husnumre
1859 Vimmelskaftet 41

Matr.nr. 139

Matrikel
1689 180 og 1689 179 (del af)
1756 163 (del af, 1689/179, del af), 1756 164 (1689/180)
1806 139
1936 Hertil henlagt 1806 138

Ejere
1689 179: Bente Urne. – 180: Bertel Stüwer
1756 163 A: Mathias Halskiær, brygger. – 164: Johan Rich, isenkraæmmer
1806 Porth, kammerråd
2008 E/F Vimmelskaftet 39-41

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 179, Kompagnistræde 179*. – Vimmelskaftet 180, Kompagnistræde 180*
1756: Vimmelskaftet 163/Kompagnistræde 163*. – Vimmelskaftet 164
1806 Vimmelskaftet 139

Husnumre
1859 Vimmelskaftet 39
1936 Vimmelskaftet 39-41
2008 Vimmelskaftet 39-41

Opførelsesår
1797 for skrædder I. P. Johl (Historiske huse)

Matr.nr. 140

Matrikel
1689 181 og 1689 38 i Strand Kvarter
1756 165
1806 140
1923 Hertil henlagt 142
2008 140

Ejere
1689 181: Anders Jensen, bager.– Strand Kvarter 38: Becker, kaptajn.
1756 Casper David Straalendorph, bager
1806 Joh. Jæger, laugsbager
2008 Jørgen Bøje Vinther

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 181. – Strand Kvarter 38: Hyskenstræde 38
1756 Vimmelskaftet 165, Hyskenstræde 165*
1806 Vimmelskaftet 140, Hyskenstræde

Husnumre
1859 Hyskenstræde 4, Vimmelskaftet 37
1923 Hyskenstræde 4-6, Vimmelskaftet 37
2008 Hyskenstræde 6, Vimmelskaftet 37

Opførelsesår
1926 for Emil O. Benthien (Bygningsattest)

Matr.nr. 141

Matrikel
1689 182 og 1689 39 i Strand Kvarter
1756 166
1806 141

Ejere
1689 182: Villum Hesselberg. – Strand Kvarter 39: Peder Nielsen, knapmager
1756 Peter Nissen, kræmmer
1806 E. Jensen
2008 Ejendomspartnerselskabet af 1/7 2003

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 182/Hyskenstræde 182*. – Hyskenstræde 39
1756 Vimmelskaftet 166/Hyskenstræde 166*
1806 Vimmelskaftet 141/Hyskenstræde 141*

Husnumre
1859 Hyskenstræde 2/Vimmelskaftet 35
2008 Hyskenstræde 2-4/Vimmelskaftet 35

Opførelsesår
Før 1852. Ombygget 1852 (Bygningsattest)

Matr.nr. 142 †

Matrikel
1689 37 i Strand Kvarter
1756 40 i Strand Kvarter
1806 142
1923 Henlagt til 1806 140

Ejere
1689 Jacob Ridder, skomager
1756 Thomas Crone, skomager
1806 Fischer, madam, blytækker

Matrikulære husnumre
1689 Hyskenstræde 37
1756 Hyskenstræde 40
1806 Hyskenstræde 142

Husnumre
1859 Hyskenstræde 6

Matr.nr. 143

Matrikel
1689 35 i Strand Kvarter og 1689 36 i Strand Kvarter
1756 38 i Strand Kvarter (1689/Strand Kvarter 35) og 39 i Strand Kvarter (1689/Strand Kvarter 36)
1806 143

Ejere
1689 Strand Kvarter 35: Peter Holsts enke. – Strand Kvarter 38: Becker, kaptajn
1756 38: Mogens Nielsen Larsen, kleinsmed. – 39: Peder Krag, knapmager
1806 Christian Beck, smed
2008 Jørgen Bøje Vinther

Matrikulære husnumre
1689 Hyskenstræde 35 og 36
1806 Hyskenstræde 38 og 39

Husnumre
1859 Hyskenstræde 8
2008 Hyskenstræde 8

Opførelsesår
1798-1802 for kleinsmed Chr. Jørgensen Bech (Historiske huse)

Matr.nr. 144

Matrikel
1689 34 i Strand Kvarter og 33 i Strand Kvarter (del af)
1756 37 i Strand Kvarter
1806 144

Ejere
1689 Strand Kvarter 33: Niels Boyesen, skomager. – Strand Kvarter 34: Christian Skøning, kræmmer
1756 Peder Nyegaard, blytækker
1806 Fr. Bertelsen
2008 Hyskenstræde 10 A/S

Matrikulære husnumre
1689 Hyskenstræde 33 og 34
1756 Hyskenstræde 37
1806 Hyskenstræde 144

Husnumre
1859 Hyskenstræde 10
2008 Hyskenstræde 10

Opførelsesår
1800 for urtekræmmer Frid. Bertelsen. Ombygget 1839-40 (Historiske huse)

Matr.nr. 145

Matrikel
1689 32 i Strand Kvarter og 33 i Strand Kvarter (del af)
1756 36 i Strand Kvarter
1806 145

Ejere
1689 Strand Kvarter 32: Dines Laar, glarmester. – Strand Kvarter 33: Niels Boyesen, skomager
1756 Tilhører kongen og beboes af en hofprædikant
1806 Henrik Knudsen, kaptajn
2008 Preben Bjørn Funder

Matrikulære husnumre
1689 Hyskenstræde 32 og 33
1756 Hyskenstræde 36
1806 Hyskenstræde 145

Husnumre
1859 Hyskenstræde 12
2008 Hyskenstræde 12

Opførelsesår
1797-98 af tømrermester Peter Wangede (Historiske huse)

Matr.nr. 146

Matrikel
1689 31 i Strand Kvarter
1756 35 i Strand Kvarter
1806 146

Ejere
1689 Hans Henrik Pekel
1756 Oluf Lindum, parykmager
1806 Jens Ginderup
2008 Jens Ove Bisgård

Matrikulære husnumre
1689 Hyskenstræde 31
1756 Hyskenstræde 35
1806 Hyskenstræde 146

Husnumre
1859 Hyskenstræde 14
2008 Hyskenstræde 14

Opførelsesår
1798 af tømrermester Mathias Casse. Ombygget 1830 (Historiske huse)

Matr.nr. 147

Matrikel
1689 59 (del af)
1756 58 (del af)
1806 147
2008 147

Ejere
1689 Frederik Eisenberg, byfoged
1756 Julius David Schultze, snedker
1806 N. Jørgensen, fæstemand
2008 Jens Ove Bisgård

Matrikulære husnumre
1689 Kompagnistræde 59/Hyskenstræde 59*
1756 Kompagnistræde 58/Hyskenstræde 58*
1806 Hyskenstræde 147

Husnumre
1859 Hyskenstræde 16
2008 Hyskenstræde 16

Opførelsesår
1797 af murermester Lauritz Thrane. Ombygget 1886 (Historiske huse)

Matr.nr. 148

Matrikel
1886 Sammensat af 24 A og 1806 25
2008 148

Ejere
2008 Rosenkæret APS

Husnumre
1886 Frederiksholms Kanal 1, Nybrogade 32
2008 Frederiksholms Kanal 1, Nybrogade 32

Opførelsesår
1886 for justitsråd, kontorchef Th. Thygesen (Bygningsattest)

Matr.nr. 149 †

Matrikel
1898 Sammensat af dele af 1806 93 og 1806 105
1917 Henlagt til 151

Ejere

Husnumre
1898 Nygade 2/Skoubogade 1

Matr.nr. 150

Matrikel
1899 Parcel af 1806 97
2008 150

Ejere
2008 Marie-Louise Rosenstrøm Chang

Husnumre
1899 Gammeltorv 2/Nygade 6
2008 Gammeltorv 2/Nygade 6

Opførelsesår
1898 af Aage Langeland-Mathiesen (Weilbach)

Matr.nr. 151

Matrikel
1899 Parcel af 1806 94, 1806 95 og 1806 96, 1806 97, 1806 101 og 1806 102
1917 Hertil henlagt 1806 104 og 1806 149
2008 151

Ejere
2008 Hsv Ejendomme Aps

Husnumre
2008 Nygade 4

Opførelsesår
1899-1900 af Christian Mandrup-Poulsen og Martin Larsen for Detailhandlerbanken (Bygningsattest)

Matr.nr. 152 †

Matrikel
1899 Parcel af 1806 102
1900 Sammenlagt med 1806 101

Ejere

Husnumre
1899 Skindergade uden nummer

Matr.nr. 153

Matrikel
1918 Parcel af 1806 89
1923 Henlagt til 1806 90

Ejere

Husnumre
1918 Nytorv 3

Matr.nr. 154

Matrikel
1962 Parcel af 1806 33
2008 154

Ejere
2008 Ejendomsselskabet Matr. Nr. 154 Snarens Kvarter

Husnumre
1962 Kompagnistræde 27
2008 Kompagnistræde 27

Opførelsesår
1910 (Kuas, bekræftes ikke af Bygningsattest)

Matrikelnumre udgået i perioden 1689-1756

Matr.nr. 1689/154

Matrikel
1689 154
1691 Udlagt til gade (Nygade)

Ejere
1689 Laurids Ibsen, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Gammeltorv 154

Matr.nr. 1689/167

Matrikel
1689 167
1728 Udlagt til gade (Knabrostræde)

Ejere
1689 Poul Krakow, buntmager

Matrikulære husnumre
1689 Vimmelskaftet 167

Matr.nr. Matrikelnumre overført til Strand Kvarter i 1806

Matr.nr. 1756/1

Matrikel
1689 1 i Snarens Kvarter (del af)
1756 1 i Snarens Kvarter (del af, senere betegnet 1756 1 A)
1806 Overført til Strand Kvarter som 1806 55 (Vejerhuset), 1806 56 (Slagterboder), 1806 57 (Vragerboden), 1806 58 (Slagterboder), 1806 59 (Vejerhuset) og 1806 60 (Slagterboder)

Ejere
1689 Stadens vejerhus med vragerbroen og slagterboderne
1756 Stadens vejerhus med slagterboder og Pramlaugets hus

Matrikulære husnumre
1689 Uden betegning
1756 Ved Stranden 1


Tilbage til toppen

 


 

Forfatter: Bjørn Westerbeek Dahl
Titel: Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008
Udgivet: Kbh., www.kobenhavnshistorie.dk, 2010
Del: Sankt Annæ Vester Kvarter
Note:  

 

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008

Indledning

Christianshavns Kvarter
Frimands Kvarter
Klædebo Kvarter
Købmager Kvarter
Nørre Kvarter
Rosenborg Kvarter
Sankt Annæ Vester Kvarter
Sankt Annæ Øster Kvarter
Snarens Kvarter
Strand Kvarter
Vester Kvarter
Øster Kvarter
Østervold Kvarter


Sankt Annæ Vester Kvarter

Matr.nr. 1

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have (lod 1 og 2 A)
1806 1
2008 1

Ejere
1806 Lars Larsen, skibsbygger
2008 E/F Kronprinsessegade 2 V

Matrikulære husnumre
1806 Gothersgade 1/Kronprinsessegade 1*

Husnumre
1859 Gothersgade 58/Kronprinsessegade 2
2008 Gothersgade 58/Kronprinsessegade 2

Opførelsesår
1801 for skibsbygmester Lars Larsen. Ombygget 1892 (Historiske huse)

Matr.nr. 2

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have (lod 2 B)
1806 2
2008 2

Ejere
1806 Lars Larsen, skibsbygger
2008 E/F Gothersgade 56

Matrikulære husnumre
1806 Gothersgade 2

Husnumre
1859 Gothersgade 56
2008 Gothersgade 56

Opførelsesår
1802 for skibsbygmester Lars Larsen. Ombygget 1892 (Historiske huse)

Matr.nr. 3 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have (lod 2 C)
1806 3
1844 Sammenlagt med 384 B, til: 3 & 384 B

Ejere
1806 Lars Larsen, skibsbygger

Matrikulære husnumre
1806 Gothersgade 3

Matr.nr. 3 & 384 B (fra 1953: 3)

Matrikel
1844 Sammensat af 1806 3 og 384 B
1953 Betegnet 3 (nyt nummer)
2008 3

Ejere
2008 Jens Rasmus Andersen

Matrikulære husnumre
1844 Gothersgade 3 & 384 B

Husnumre
1859 Gothersgade 54
2008 Gothersgade 54

Opførelsesår
1740 (Kuas)

Matr.nr. 4 †

Matrikel
1689 84 (del af)
1756 24 og del af umatrikuleret areal (Kongens Have)
1806 4
1962 Indbefattet i 668

Ejere
1689 Claus Amundsen, kok
1756 Niels Knudsen, tømmersvend
1806 Niels Jensen, snedker

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 84
1756 Gothersgade 24
1806 Gothersgade 4

Husnumre
1859 Gothersgade 52

Matr.nr. 5 †

Matrikel
1689 84 (del af)
1756 23
1806 5
1962 Indbefattet i 668

Ejere
1689 Claus Amundsen, kok
1756 Frederik Blantzius, lysestøber
1806 Christopher Knudsen

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 84
1756 Gothersgade 23
1806 Gothersgade 5

Husnumre
1859 Gothersgade 50

Matr.nr. 6 †

Matrikel
1689 83 (del af)
1756 22
1806 6
1962 Indbefattet i 668

Ejere
1689 Peder Svane
1756 Jens Pedersen, vognmand
1806 Matthias Jørgensen vognmand

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 83
1756 Gothersgade 22
1806 Gothersgade 6

Husnumre
1859 Gothersgade 48

Matr.nr. 7 †

Matrikel
1689 83 (del af)
1756 21
1806 7
1962 Indbefattet i 668

Ejere
1689 Peder Svane
1756 Julius Guione, gibsmager
1806 H. Fritsche, glashandler

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 83
1756 Gothersgade 21
1806 Gothersgade 7

Husnumre
1859 Gothersgade 46

Matr.nr. 8 †

Matrikel
1689 82
1756 20 og 1756 315
1806 8
1962 Indbefattet i 668

Ejere
1689 Peder Nielsen
1756 20: Søren Pedersen, islandsk købmand. – 315: Hans Madsen, bådsmand
1806 C. F. Akkermann, gravør

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 82
1756 Gothersgade 20. – Adelgade 315
1806 Gothersgade 8/Adelgade 8*

Husnumre
1859 Adelgade 1/Gothersgade 44

Matr.nr. 9 †

Matrikel
1689 81
1756 19
1806 9
1991 Henlagt til 1806 10

Ejere
1689 Peder Svane
1756 Frederik Carl Milan, maler
1806 Niels Ørsted, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 81/Adelgade 81*
1756 Gothersgade 19/Adelgade 19*
1806 Gothersgade 9/Adelgade 9*

Husnumre
1859 Adelgade 2/Gothersgade 42

Matr.nr. 10

Matrikel
1689 80
1756 18
1806 10
1989 Hertil henlagt 1806 11
1991 Hertil henlagt 9
2008 10

Ejere
1689 Niels Erops, løjtnant
1756 Hans Christian Lautrups enke
1806 Breutigam, madam
2008 Jes Jørgen Kølpin

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 80
1756 Gothersgade 18
1806 Gothersgade 10

Husnumre
1859 Gothersgade 40
1989 Gothersgade 38-40
1991 Gothersgade 38-42
2008 Gothersgade 38-42

Opførelsesår
Gothersgade 38: 1838 (Kuas). – Gothersgade 40: Uoplyst. - Gothersgade 42: 1846 (Kuas)

Matr.nr. 11 †

Matrikel
1689 79
1756 17
1806 11
1989 Henlagt til 1806 10

Ejere
1689 Ole Børgesen, kornmåler
1756 Jens Sørensen, brændevinsbrænder
1806 Fridrich Meyer

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 79
1756 Gothersgade 17
1806 Gothersgade 11

Husnumre
1859 Gothersgade 38

Matr.nr. 12

Matrikel
1689 78
1756 16
1806 12
2008 12

Ejere
1689 Jacob, bøsseskytte
1756 Gotfreid Buurmester, snedker
1806 Gottfried Weise, skomager
2008 Jes Jørgen Kølpin

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 78
1756 Gothersgade 16
1806 Gothersgade 12

Husnumre
1859 Gothersgade 36
2008 Gothersgade 36

Opførelsesår
1849 (Kuas)

Matr.nr. 13

Matrikel
1689 77
1756 15
1806 13
2008 13

Ejere
1689 Gregorius Fleischer, assessor
1756 Jens Olsen, brændevinsbrænder
1806 P. N. Sommersted, brændevinsbrænder
2008 Inge Vibeke Knuth-Winterfeldt

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 77
1756 Gothersgade 15
1806 Gothersgade 13

Husnumre
1859 Gothersgade 34
2008 Gothersgade 34

Opførelsesår
1724 (Kuas)

Matr.nr. 14

Matrikel
1689 76
1756 14
1806 14
2008 14

Ejere
1689 Niels Jensen, arbejdskarl
1756 Bartolomæus Holm, øltapper
1806 Mathias Andersen
2008 Jes Jørgen Kølpin

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 76
1756 Gothersgade 14
1806 Gothersgade 14

Husnumre
1859 Gothersgade 32
2008 Gothersgade 32

Opførelsesår
1868 (Kuas)

Matr.nr. 15 †

Matrikel
1689 75 (del af)
1756 13
1806 15
1902 Henlagt til 626

Ejere
1689 Gregorius Fleischer, assessor
1756 Peter Moss, bankokasserere
1806 Wivet, justitsråd, advokat

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 75/Adelgade 75*
1756 Gothersgade 13/Adelgade 13*
1806 Gothersgade 15

Husnumre
1859 Gothersgade 30

Matr.nr. 16 †

Matrikel
1689 75 (del af)
1756 12
1806 16
1902 Henlagt til 626

Ejere
1689 Gregorius Fleischer, assessor
1756 Ole Andersen Kyse, slagter
1806 Johan N. Schier, orgelbygger

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 75/Adelgde 75*
1756 Gothersgade 12
1806 Gothersgade 16

Husnumre
1859 Gothersgade 28

Matr.nr. 17

Matrikel
1689 74
1756 11
1806 17
1996 Hertil henlagt 1806 18

Ejere
1689 Per Rasmussen, hjulmand
1756 Vilhelm Rosenmeyer, islandsk købmand
1806 Peter Torning, marskandiser
2008 Mikael Stig Rosenmejer

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 74
1756 Gothersgade 11
1806 Gothersgade 17

Husnumre
1859 Gothersgade 26
1996 Gothersgade 24-26
2008 Gothersgade 24-26

Opførelsesår
1999 (Kuas)

Matr.nr. 18 †

Matrikel
1689 73
1756 10
1806 18
1996 Henlagt til 1806 17

Ejere
1689 Hans Pedersen, skipper
1756 Hans Snisdorph
1806 Jens Jensen Boy, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 73
1756 Gothersgade 10
1806 Gothersgade 18

Husnumre
1859 Gothersgade 24

Matr.nr. 19 †

Matrikel
1689 72
1756 9
1806 19
1946 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Wulf Grøntler, rotgiesser
1756 Jørgen Frederiksen, ruhugger
1806 Christian Wilhelm Schvane, kurvemager

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 72
1756 Gothersgade 9
1806 Gothersgade 19

Husnumre
1859 Gothersgade 22

Matr.nr. 20 †

Matrikel
1689 237
1756 205
1806 20
1946 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Peder Willumsen
1756 Peder Møller, vintapper
1806 Claus Ebbesen, isenkræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 237/Borgergade 237*
1756 Borgergade 205/Gothersgade 205*
1806 Gothersgade 20/Borgergade 20*

Husnumre
1859 Borgergade 1/Gothersgade 20

Matr.nr. 21 †

Matrikel
1689 71
1756 8
1806 21
1943 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Thomas Olsen
1756 Niels Jensen Høsterkøb, brændevinsbrænder
1806 Johan A. Armand, urmager

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 71/Borgergade 71*
1756 Gothersgade 8/Borgergade 8*
1806 Gothersgade 21/Borgergade 21*

Husnumre
1859 Borgergade 2/Gothersgade 18

Matr.nr. 22 †

Matrikel
1689 69 og 1689 70
1756 7
1806 22
1943 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 69-70: Nikolaj Henriksen
1756 Niels Jensen Høsterkøb, brændevinsbrænder
1806 Knudsen, koffardikaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 69 og 70
1756 Gothersgade 7/Borgergade 7*
1806 Gothersgade 22

Husnumre
1859 Gothersgade 16

Matr.nr. 23 †

Matrikel
1689 68 (del af)
1756 6
1806 23
1850 Sammenlagt med 94 B, til: 23 & 94 B

Ejere
1689 Søren Larsen, brygger
1756 Enken efter brygger Søren Balling
1806 Leisner, kaptajn, kræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 68/Borgergade 68*
1756 Gothersgade 6
1806 Gothersgade 23

Matr.nr. 23 & 94 B †

Matrikel
1850 Sammensat af 1806 23 og 94 B
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1850 Gothersgde 23 & 94 B

Husnumre
1859 Gothersgade 14

Matr.nr. 24 †

Matrikel
1689 67
1756 5
1806 24
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Enken efter Christian Ludvig, staldskræder (?)
1756 Johan Jørgen Balche, tømmermester
1806 Tikiøb, boghandler

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 67
1756 Gothersgade 5
1806 Gothersgade 24

Husnumre
1859 Gothersgade 12

Matr.nr. 25

Matrikel
1689 66
1756 4
1806 25
2008 25

Ejere
1689 Jens Pedersen, grovsmed
1756 Schacht, kaptajn ved Grenaderkorpset
1806 Johan W. Ewers
2008 K/S Baron Boltens Gaard

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 66
1756 Gothersgade 4
1806 Gothersgade 25

Husnumre
1859 Gothersgade 10
2008 Gothersgade 10

Opførelsesår
1853 (Kuas)

Matr.nr. 26
Baron Boltens Gård

Matrikel
1689 65
1756 3
1806 26
2008 26

Ejere
1689 Jens Ravn, sejlingsmand
1756 Thomas Mathiesen, vognmand
1806 Hagen Hagen, vinhandler
2008 K/S Baron Boltens Gaard

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 65
1756 Gothersgade 3
1806 Gothersgade 26

Husnumre
1859 Gothersgade 8
2008 Gothersgade 8

Opførelsesår
1767-69 for vintapper, senere baron Henrik Bolten. Ombygget 1955 (Historiske huse)

Matr.nr. 27 †

Matrikel
1689 64 (del af)
1756 2
1802 27
1903 Indbefattet i 627

Ejere
1689 Hans Træds, grynmåler
1756 Chrstian Fædder, borgmester
1806 Rye, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 64/Ny Kongensgade 64*
1756 Gothersgade 2
1806 Gothersgade 27

Husnumre
1859 Gothersgade 6

Matr.nr. 28 †

Matrikel
1689 64 (del af)
1756 1
1806 28
1846 Uformelt sammenlagt med 1806 29 og 1806 30, til: 28, 29 & 30

Ejere
1689 Hans Træds, grynmåler
1756 Poul Nygaard, vintapper
1806 Ole Balgaard, hyrekudsk

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 64/Ny Kongensgade 64*
1756 Gothersgade 1
1806 Gothersgade 28

Matr.nr. 28, 29 & 30 †

Matrikel
1846 Uformelt sammensat 1806 28, 1806 29 og 1806 30
1903 Indbefattet i 627

Ejere

Matrikulære husnumre
1846 Gothersgade 28, 29 & 30/Store Kongensgade 28, 29 & 30

Husnumre
1859 Gothersgade 2/Store Kongensgade 1-3

Matr.nr. 29 †

Matrikel
1689 64 (del af)
1756 25
1806 29
1846 Uformelt sammenlagt med 1806 28 og 1806 30, til: 28, 29 & 30

Ejere
1689 Hans Træds, grynmåler
1756 Poul Nygaard, vintapper
1806 Hansen, vinhandler

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 64/Ny Kongensgade 64*
1756 Ny Kongensgade 25/Gothersgade 25*
1806 Gothersgade 29/Store Kongensgade 29*

Matr.nr. 30 †

Matrikel
1689 64 (del af) og 1689 145 (del af)
1756 26
1806 30
1846 Uformelt sammenlagt med 1806 28 og 1806 29, til: 28, 29 & 30

Ejere
1689 64: Hans Træds, grynmåler. – 145: Niels Simonsen, hofpræsident
1756 Poul Nygaard, vintapper
1806 Hansen, vinhandler

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 64/Ny Kongensgade 64*. - Ny Kongensgade 145
1756 Ny Kongensgade 26
1806 Store Kongensgade 30

Matr.nr. 31 †

Matrikel
1689 64 (del af) og 1689 145 (del af)
1756 27
1806 31
1903 Indbefattet i 627

Ejere
1689 64: Hans Træds, grynmåler. – 145: Niels Simonsen, hofpræsident
1756 Johan Daniel Preisler, brandmajor
1806 S. Neve, barber

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 64 og Ny Kongensgade 145
1756 Ny Kongensgade 27
1806 Store Kongensgade 31

Husnumre
1859 Store Kongensgade 5

Matr.nr. 32 †

Matrikel
1689 145 (del af)
1756 28
1806 32
1903 Indbefattet i 627

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 Mathias Christian Bagge
1806 P. C. Just, høker

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 145
1756 Ny Kongensgade 28
1806 Store Kongensgade 32

Husnumre
1859 Store Kongensgade 7

Matr.nr. 33 †

Matrikel
1689 145 (del af)
1756 29
1806 33
1903 Indbefattet i 627

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 Rasmus Krag
1806 Maximilian Wilhelm Ewan Moldenhauer, rodemester

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 145
1756 Ny Kongensgade 29
1806 Store Kongensgade 33

Husnumre
1859 Store Kongensgade 9

Matr.nr. 34 †

Matrikel
1689 145 (del af)
1756 30
1806 34
1903 Indbefattet i 627

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 De Reformertes Fattighus
1806 N. Lyderwall, guldsmed

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 145
1756 Ny Kongensgade 30
1806 Store Kongensgade 34

Husnumre
1859 Store Kongensgade 11

Matr.nr. 35

Matrikel
1689 145 (del af)
1756 31
1806 35
1991 Hertil henlagt 1806 36, 1806 37 og 1806 38
2008 35

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 Jørgen Christian Alme, skomager
1806 Nielsen
2008 K/S Baron Boltens Gaard

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 145
1756 Ny Kongensgade 31
1806 Store Kongensgade 35

Husnumre
1859 Store Kongensgade 13
1991 Store Kongensgade 5, 15-19
2008 Store Kongensgade 5, 15-19

Opførelsesår
Store Kongensgade 5: Før 1731. Ombygget mellem 1737-58 og 1855-62. – Store Kongensgade 15: 1751 for skomager Jørgen Christian Alme. Ombygget 1831 og 1862. – Store Kongensgade 17: 1752 fo Anders Hansen Grünethou. Ombygget 1819. – Store Kongensgade 19: 1760’erne for hjulmand Emanuel Klokoffchy. Ombygget 1840 og 1876 (Historiske huse)

Matr.nr. 36 †

Matrikel
1689 145 (del af)
1756 32
1806 36
1991 Henlagt til 1806 35

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 Jørgen Christian Alme, skomager
1806 F. Knebush, sadelmager

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 145
1756 Ny Kongensgade 32
1806 Store Kongensgade 36

Husnumre
1859 Store Kongensgade 15

Matr.nr. 37 †

Matrikel
1689 145 (del af)
1756 33
1806 37
1991 Henlagt til 1806 35

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 Thomas Mathiesen, vognmand
1806 Andr. Dreyer, kobbersmed

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 145
1756 Ny Kongensgade 33
1806 Store Kongensgade 37

Husnumre
1859 Store Kongensgade 17

Matr.nr. 38 †

Matrikel
1689 145 (del af)
1756 34
1806 38
1991 Henlagt til 1806 35

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 Jens Andersen, grovsmed
1806 J. D. Bense, sadelmager

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 145
1756 Ny Kongensgade 34
1806 Store Kongensgade 38

Husnumre
1859 Store Kongensgade 19

Matr.nr. 39

Matrikel
1689 145 (del af)
1756 35 (del af, senere betegnet 1756 35 A)
1806 39
2008 39

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 Petro Mingotti
1806 P. Linderod, maler
2008 Ejendomsselsk Sct. Thommas APS

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 145
1756 Ny Kongensgade 35
1806 Store Kongensgade 39

Husnumre
1859 Store Kongensgade 21
2008 Store Kongensgade 21

Opførelsesår
1930 af arkitekt Julius Bagger (Weilbach og Kuas)

Matr.nr. 40 †

Matrikel
1689 145 (del af)
1756 35 (del af, senere betegnet 1756 35 B)
1806 40
1837 Delt i 40 A og 40 B

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 Petro Mingotti
1806 Johan West, murermester

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 145
1756 Ny Kongensgade 35
1806 Store Kongensgade 40

Matr.nr. 40 A

Matrikel
1837 Parcel af 1806 40
2008 40 A

Ejere
2008 E/F Store Kongensgade 23-23 A

Matrikulære husnumre
1837 Store Kongensgade 40 A

Husnumre
1859 Store Kongensgade 23
2008 Store Kongensgade 23

Opførelsesår
1850-51 af murermester Chr. O. Aagaard (Historiske huse)

Matr.nr. 40 B

Matrikel
1837 Parcel af 1806 40
2008 40 B

Ejere
2008 Hbl APS

Matrikulære husnumre
1837 Store Kongensgade 40 B

Husnumre
1859 Store Kongensgade 25
2008 Store Kongensgade 25

Opførelsesår
1837 af murermester Chr. O. Aagaard (Historiske huse)

Matr.nr. 41 †

Matrikel
1689 145 (del af)
1756 35 C og 1756 36
1806 41
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 42, til: 41 & 42

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 35: Petro Mingotti. – 36: Herman Lengerken, klokker
1806 Ryberg, konferensråd, grosserer

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 145
1756 Ny Kongensgade 35-36
1806 Store Kongensgade 41

Matr.nr. 41 & 42

Matrikel
1806 Uformelt sammenlagt af 1806 41 og 1806 42
1851 Delt i 41 A 1, 41 A 2, 41 B & 42 A og 42 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1806 Store Kongensgade 41 & 42

Matr.nr. 41 A 1 †

Matrikel
1851 Parcel af 41 & 42
1989 Omdøbt til 681

Ejere

Matrikulære husnumre
1851 Store Kongensgade 41 A 1

Husnumre
1859 Store Kongensgade 27

Matr.nr. 41 A 2 †

Matrikel
1851 Parcel af 41 & 42
1989 Omdøbt til 682

Ejere

Matrikulære husnumre
1851 Store Kongensgade 41 A 2

Husnumre
1859 Store Kongensgade 29

Matr.nr. 41 B & 42 A+ (fra 1953: 41 B)

Matrikel
1851 Parcel af 41 & 42
1953 Betegnet 41 B (nyt nummer)
1958 Udlagt til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1851 Store Kongensgade 41 B & 42 A

Husnumre
1859 Store Kongensgade 31
1958 Store Kongensgade 31

Opførelsesår
1887

Matr.nr. 42 †

Matrikel
1689 145 (del af)
1756 37 og 1756 38
1806 42
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 41, til: 41 & 42

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756
1806 Ryberg, konferensråd, agent, grosserer

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 145
1756 Store Kongensgade 37 og 38
1806 Store Kongensgade 42

Matr.nr. 42 A

Matrikel
1851 Parcel af 41 & 42
1851 Sammenlagt med 41 B, til: 41 B & 42 A

Matr.nr. 42 B †

Matrikel
1851 Parcel af 41 & 42
1958 Udlagt til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1851 Store Kongensgade 42 B

Husnumre
1859 Store Kongensgade 33

Matr.nr. 43 †

Matrikel
1689 145 (del af)
1756 39
1806 43
1958 Indbefattet i 656 og 657

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 Gabriel Wederkamp, barber
1806 Hagedorn, madam

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 145
1756 Ny Kongensgade 39
1806 Store Kongensgade 43

Husnumre
1859 Store Kongensgade 35

Matr.nr. 44 †

Matrikel
1689 145 (del af)
1756 40 og 1756 41
1806 44
1812 Delt i 44 A og 44 B

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 40: Peder Nielsen Lynge, brændevinsbrænder. – 41: Anthonii Kahlou, nagelsmed
1806 J. H. Høyer, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 145
1756 Ny Kongensgade 40 og 41
1806 Store Kongensgade 44

Matr.nr. 44 A †

Matrikel
1812 Parcel af 1806 44
1958 Indbefattet i 656

Ejere

Matrikulære husnumre
1812 Store Kongensgade 44 A

Husnumre
1859 Store Kongensgade 37

Matr.nr. 44 B †

Matrikel
1812 Parcel af 1806 44
1958 Indbefattet i 656

Ejere

Matrikulære husnumre
1812 Store Kongensgade 44 B

Husnumre
1859 Store Kongensgade 39

Matr.nr. 45 †

Matrikel
1689 145 (del af)
1756 42
1806 45
1958 Indbefattet i 656

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 Jens Hansen Skabye, brændevinsbrænder
1806 P. H. Lund, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 145
1756 Ny Kongensgade 42
1806 Store Kongensgade 45

Husnumre
1859 Store Kongensgade 41

Matr.nr. 46 †

Matrikel
1689 145 (del af)
1756 43
1806 46
1958 Indbefattet i 656

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 Bagge Paulsen
1806 M. Smidt, thehandler

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 145
1756 Ny Kongensgade 43
1806 Store Kongensgade 46

Husnumre
1859 Store Kongensgade 43

Matr.nr. 47 †

Matrikel
1689 145 (del af) og 1689 311 (del af)
1756 44
1806 47
1958 Indbefattet i 656

Ejere
1689 145 og 311: Niels Simonsen, hofpræsident
1756 David Holt, urtekræmmer
1806 von Wullich

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 145. – Dronningensgade 311
1756 Ny Kongensgade 44
1806 Store Kongensgade 47

Husnumre
1859 Store Kongensgade 45

Matr.nr. 48 †

Matrikel
1689 146
1756 45 og 1756 46
1806 48
1958 Indbefattet i 656

Ejere
1689 Niels Rasmussen
1756 45: Niels Raade. – 46: Anders Thomsen, urtekræmmer
1806 Klingenberg, agent, vinhandler

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 146/Dronningensgade 146*
1756 Ny Kongensgade 45. – Ny Kongensgade 46/Dronningensgade 46*
1806 Store Kongensgade 48/Dronningens Tværgade 48*

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 13/Store Kongensgade 47

Matr.nr. 49 †

Matrikel
1689 147 og 1689 148
1756 47 (1689/147, del af), 1756 48 (1689/148) og 1756 351 (1689/147, del af)
1806 49
1811 Delt i 49 A og 49 B

Ejere
1689 147: Børge Larsen, tømmermand. – 148: Gudmand Andersen, tømmermand
1756 47: Anders Thomsen, urtekræmmer. – 48: Frederik Schmidt, vejermester ved Holmen. - 351: Niels Michelsen, brændevinsbrænder
1806 Thomsen, kaptajn, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 147/Dronningensgade 147*. – Ny Kongensgade 148
1756 Ny Kongensgade 47/Dronningensgade 47*. – Ny Kongensgade 48. – Dronningensgade 351
1806 Store Kongensgade 49/Dronningens Tværgade 49*

Matr.nr. 49 A †

Matrikel
1811 Parcel af 1806 49
1934 Henlagt til 1806 50

Ejere

Matrikulære husnumre
1811 Store Kongensgade 49 A/Dronningens Tværgade 49 A*

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 16/Store Kongensgade 49

Matr.nr. 49 B †

Matrikel
1811 Parcel af 1806 49
1934 Henlagt til 1806 50

Ejere

Matrikulære husnumre
1811 Store Kongensgade 49 B

Husnumre
1859 Store Kongensgade 51

Matr.nr. 50

Matrikel
1689 149 (del af)
1756 49
1806 50
1936 Hertil henlagt 49 A og 49 B
1955 Hertil henlagt 1806 352 og 1806 353
2008 50

Ejere
1689 Anders Thomesen, mester
1756 Ditlev Jensen, brændevinsbrænder
1806 P. Sørensen, værtshusholder
2008 Dnp Ejendomme P/S

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 149
1756 Ny Kongensgade 49
1806 Store Kongensgade 50

Husnumre
1859 Store Kongensgade 53
1936 Dronningens Tværgade 16/Store Kongensgade 49
2008 Dronningens Tværgade 16/Store Kongensgade 49

Opførelsesår
1935 (Kuas)

Matr.nr. 51

Matrikel
1689 149 (del af)
1756 50
1806 51
2008 51

Ejere
1689 Anders Thomesen, mester
1756 Kommandørkaptajn Judichærs enke, frue
1806 Scharfenberg, justitsråd
2008 New Era Publications Internat APS

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 149
1756 Ny Kongensgade 50
1806 Store Kongensgade 51

Husnumre
1859 Store Kongensgade 55
2008 Store Kongensgade 55

Opførelsesår
1794 for justitsråd Schaffenberg. Ombygget før 1900 (Historiske huse)

Matr.nr. 52

Matrikel
1689 150 (del af)
1756 51
1806 52
2008 52

Ejere
1689 Casper Ubelax, mester
1756 Trott, toldskriver
1806 Kyhn, madam
2008 457 E/F Store Kongensgade 57 A-B

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 150
1756 Ny Kongensgade 51
1806 Store Kongensgade 52

Husnumre
1859 Store Kongensgade 57
2008 Store Kongensgade 57

Opførelsesår
Før 1736 Ombygget 1836 og 1852-53 (Historiske huse)

Matr.nr. 53

Matrikel
1689 150 (del af)
1756 52 og 1756 53
1806 53
1938 Hertil henlagt 1806 129, 1806 130, 1806 131 og 126 & 127
1967 Frasepareret 670
2008 53

Ejere
1689 Casper Ubelax, mester
1756 52-53: Dominicus Arf, kommandør
1806 Zinn, grosserer
1938 Hertil henlagt 126 & 127, 128, 129 og 130
2008 Jeudan V A/S

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 150
1756 Ny Kongensgade 52 og 53
1806 Store Kongensgade 53

Husnumre
1859 Store Kongensgade 59
1938 Store Kongensgade 59, Borgergade 78-84
1967 Store Kongensgade 59
2008 Store Kongensgade 59

Opførelsesår
1782 for justitsråd Jacob Rabech. Ombygget efter 1906 (Historiske huse)

Matr.nr. 54

Matrikel
1689 151 (del af)
1756 54
1806 54
2008 54

Ejere
1689 Just Kørning, brygger
1756 Johan Smidt, silkefarver
1806 Jacob Sparre, brændehandler
2008 E/F St Kongensgade 61

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 151
1756 Ny Kongensgade 54
1806 Store Kongensgade 54

Husnumre
1859 Store Kongensgade 61
2008 Store Kongensgade 61

Opførelsesår
1896 (Matrikelregister)

Matr.nr. 55 †

Matrikel
1689 151 (del af)
1756 55
1806 55
1906 Sammenlagt med 1806 134 til: 55 & 134

Ejere
1689 Just Kørning, brygger
1756 Anders Nielsen, brygger
1806 Gert Gertsen

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 151
1756 Ny Kongensgade 55
1806 Store Kongensgade 55

Husnumre
1859 Store Kongensgade 63

Matr.nr. 55 & 134 (fra 1953: 55)

Matrikel
1906 Sammensat af 1806 55 og 1806 134
1953 Betegnet 55 (nyt nummer)
2005 Herfra separeret 713
2008 55

Ejere
2008 Store Kongensgade 63 APS

Husnumre
1906 Store Kongensgade 63
2008 Store Kongensgade 63, 63 A-F

Opførelsesår
1875 af arkitekt Vilhelm Klein (Weilbach)

Matr.nr. 56
Svalegården

Matrikel
1689 152
1756 56
1806 56
2008 56

Ejere
1689 Anders Soeling, stenhugger
1756 Kommandørkaptajn Holst enke, frue
1806 Johan Casse, købmand
2008 City Apartment APS

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 152
1756 Ny Kongensgade 56
1806 Store Kongensgade 56

Husnumre
1859 Store Kongensgade 65
2008 Store Kongensgade 65

Opførelsesår
Før 1751 (Historiske huse)

Matr.nr. 57 †

Matrikel
1689 153 (del af)
1756 57
1806 57
1836 Sammenlagt med 1806 58, til: 57 & 58

Ejere
1689 Peder Becher, skipper
1756 Frederik Hoppe, admiral
1806 Kierkerup, major

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 153
1756 Ny Kongensgade 57
1806 Store Kongensgade 57

Matr.nr. 57 & 58 (fra 1953: 57)

Matrikel
1836 Sammenlagt af 1806 57 og 1806 58
1953 Betegnet 57 (nyt nummer)
2008 57

Ejere
2008 E/F St Kongensgade 67 A-D

Matrikulære husnumre
1836 Store Kongensgade 57 & 58

Husnumre
1859 Store Kongensgade 67
2008 Store Kongensgade 67

Opførelsesår
1836-38 for mecanicus P. J. Kretz. Ombygget i 1900-tallet (Historiske huse)

Matr.nr. 58 †

Matrikel
1689 153 (del af)
1756 58
1806 58
1836 Sammenlagt med 1806 57, til: 57 & 58

Ejere
1689 Peder Becher, skipper
1756 Frederik Hoppe, admiral
1806 Nordberg, kommerceråd

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 153
1756 Ny Kongensgade 58
1806 Store Kongensgade 58

Matr.nr. 59

Matrikel
1689 154 (del af)
1756 59
1806 59
1907 Hertil henlagt 1806 60
2008 59

Ejere
1689 Erik Lerche, kaptajn
1756 Det Samtlige Skomagerlaug
1806 Peter Kretz, snedker
2008 C.W. Obel Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 154
1756 Ny Kongensgade 59
1806 Store Kongensgade 59

Husnumre
1859 Store Kongensgade 69
2008 Store Kongensgade 69

Opførelsesår
1909 (Matrikelregister)

Matr.nr. 60 †

Matrikel
1689 154 (del af)
1756 60
1806 60
1907 Henlagt til 1806 59

Ejere
1689 Erik Lerche, kaptajn
1756 Jacob Jensen Gunst
1806 Peter Kretz, snedker

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 154
1756 Ny Kongensgade 60
1806 Store Kongensgade 60

Husnumre
1859 Store Kongensgade 69

Matr.nr. 61

Matrikel
1689 154 (del af)
1756 61
1806 61
2008 61

Ejere
1689 Erik Lerche, kaptajn
1756 Søren Andersen, brændevinsbrænder
1806 Peter Andersen, brændevinsbrænder
2008 E/F Store Kongensgade 71 - 71 A

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 154
1756 Ny Kongensgade 61
1806 Store Kongensgade 61

Husnumre
1859 Store Kongensgade 71
2008 Store Kongensgade 71

Opførelsesår
1899 (Matrikelregister)

Matr.nr. 62

Matrikel
1689 155 (del af)
1756 62
1806 62
2008 62

Ejere
1689 Hans Ebbe, kaptajn
1756 Christen Jensen, brændevinsbrænder
1806 Søren Kragh
2008 Rrb APS

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 155
1756 Ny Kongensgade 62
1806 Store Kongensgade 62

Husnumre
1859 Store Kongensgade 73
2008 Store Kongensgade 73

Opførelsesår
1752 (Kuas)

Matr.nr. 63

Matrikel
1689 155 (del af)
1756 63
1806 63
2008 63

Ejere
1689 Hans Ebbe, kaptajn
1756 Niels Henriksen, brygger
1806 Peter Larsen
2008 A/S Ottosa

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 155
1756 Ny Kongensgade 63
1806 Store Kongensgade 63

Husnumre
1859 Store Kongensgade 75
2008 Store Kongensgade 75

Opførelsesår
1850 (Kuas)

Matr.nr. 64 †

Matrikel
1689 156 og 1689 157
1756 64 (1689/156) og 1756 65 (1689/157)
1806 64
1844 Delt i 64 A, 64 B, 64 C og 64 D

Ejere
1689 156: Hans Ebbe, kaptajn. – 157: Felttøjmesteren
1756 64: Joh. Cornelius Krieger, justitsråd. – 65: Scheel, etatsrådinde
1806 Urtekræmmerlaugets raffinaderi

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 156 og 157
1756 Borgergade/Ny Kongensgade 64, Borgergade 64*. – Ny Kongensgade 65
1806 Store Kongensgade 64

Matr.nr. 64 A

Matrikel
1844 Parcel af 1806 64
2008 64 A

Ejere
2008 Boligselskabet Innovo A/S

Matrikulære husnumre
1844 Store Kongensgade 64 A

Husnumre
1859 Store Kongensgade 77
2008 Store Kongensgade 77

Opførelsesår
1832 for sukkerraffinadør C. Hedemann (Historiske huse)

Matr.nr. 64 B

Matrikel
1844 Parcel af 1806 64
2008 64 B

Ejere
2008 E/F Store Kongensgade 79

Matrikulære husnumre
1844 Store Kongensgade 64 B

Husnumre
1859 Store Kongensgade 79
2008 Store Kongensgade 79

Opførelsesår
1832-33 for sukkerraffinadør C. Hedemann (Historiske huse)

Matr.nr. 64 C †

Matrikel
1844 Parcel af 1806 64
1844 Sammenlagt med 1806 140, til: 140 & 64 C

Matr.nr. 64 D †

Matrikel
1844 Parcel af 64
1844 Sammenlagt med 146, til: 146 & 64 D

Matr.nr. 65

Matrikel
1689 158
1756 66
1806 65
2008 65

Ejere
1689 Jochum Scharnhorst
1756 Philip Jacob Salathe, vinkyper
1806 Brøer, kaptajn
2008 Danica Butikscenter A/S

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 158
1756 Ny Kongensgade 66
1806 Store Kongensgade 65

Husnumre
1859 Store Kongensgade 81
2008 Store Kongensgade 81

Opførelsesår
1784-85 af murermester Melchior Henrik Petermann (Historiske huse)

Matr.nr. 66 †

Matrikel
1689 159 (del af)
1756 67 (del af, senere betegnet 1756 67 A)
1806 66
1858 Delt i 66 A, 66 B, 66 C og 66 D

Ejere
1689 Hoppe, viceadmiral
1756 Philip de Lange, murermester
1806 Christian Høller, snedker

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 159
1756 Ny Kongensgade 67/Hoppens Længe 67*
1806 Store Kongensgade 66/Hoppens Længe (Hindegade) 66*

Matr.nr. 66 A

Matrikel
1858 Parcel af 1806 66
1899 Hertil henlagt 66 B, 66 C og 66 D
1899 Herfra separeret 623
2008 66 A

Ejere
2008 Ejerforeningen St Kongensgade 83/H

Matrikulære husnumre
1858 Store Kongensgade 66 A/Hoppenslænge (Hindegade) 66 A*

Husnumre
1859 Hoppenslænge 1/Store Kongensgade 83
1869 Hindegade 1/Store Kongensgade 83
2008 Store Kongensgade 83

Opførelsesår
1901 af murermester N. O. Mynster og arkitekt L. P. Gudme (Matrikelregister)

Matr.nr. 66 B †

Matrikel
1858 Parcel af 1806 66
1899 Henlagt til 66 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1858 Hoppenslænge 66 B

Husnumre
1859 Hoppenslænge 3
1869 Hindegade 3

Matr.nr. 66 C †

Matrikel
1858 Parcel af 1806 66
1899 Henlagt til 66 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1858 Hoppenslænge 66 C

Husnumre
1859 Hoppenslænge 3
1869 Hindegade 5

Matr.nr. 66 D †

Matrikel
1858 Parcel af 1806 66
1899 Henlagt til 66 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1858 Hoppenslænge 66 D

Husnumre
1859 Hoppenslænge 7
1869 Hindegade 7

Matr.nr. 67 †

Matrikel
1689 160
1756 68
1806 67
1856 Sammenlagt med 1806 68, til: 67 & 68

Ejere
1689 Lorenz Kreyers indhegnede plads og have
1756 Christen Olsen, brændevinsbrænder
1806 Hougaard

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 160/Hindestræde 160*
1756 Ny Kongensgade 68/Hoppens Længe 68*
1806 Store Kongensgade 67/Hoppenslænge 67*

Matr.nr. 67 & 68 †

Matrikel
1856 Sammensat af 1806 67 og 1806 68
1873 Henlagt til 508

Ejere

Matrikulære husnumre
1856 Store Kongesgade 67 & 68/Hoppenslænge 67 & 68*/Kaninlænge 67 & 68*

Husnumre
1859 Hoppenslænge 2/Kaninlængen 1/Store Kongensgade 85
1869 Fredericiagade 37/Hindegade 2/Store Kongensgade 85

Matr.nr. 68 †

Matrikel
1689 161
1756 69
1806 68
1856 Sammenlagt med 1806 67, til: 67 & 68

Ejere
1689 Svend Svendsen, møller
1756 Lars Pedersen, brændevinsbrænder
1806 A. M. Møller

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 161
1756 Ny Kongensgade 69/Kaninlængen 69*
1806 Store Kongensgade 68/Kaninlængen 68*

Matr.nr. 69 †

Matrikel
1689 162 (del af)
1756 70, 1756 73, 1756 74 og 1756 81 (del af, senere betegnet 1756 81 A)
1806 69
1849 Delt i 69 A og 69 B

Ejere
1689 Mons. Zachariasen
1756 70, 73-74 og 81: Christopher Christophersen Knudsvig, øltapper. -
1806 S. Westergaard, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 162/Kaningade 162*
1756 Ny Kongensgade 70/Kaninlængen 70*. – Kaninlængen 73-74. – Bryggerlængen 81
1806 Store Kongensgade 69/Kaninlængen 69*/Bryggerlængen 69*

Matr.nr. 69 A

Matrikel
1849 Parcel af 1806 69
2008 69 A

Ejere
2008 Ejd.Selsk. Sandgården APS

Matrikulære husnumre
1849 Store Kongensgade 69 A/Kaninlængen 69 A

Husnumre
1859 Kaninlængen 2/Store Kongensgade 87
1869 Fredericiagade 34/Store Kongensgade 87
2008 Fredericiagade 34/Store Kongensgade 87

Opførelsesår
1849 (Kuas)

Matr.nr. 69 B

Matrikel
1849 Parcel af 1806 69
2008 69 B

Ejere
2008 E/F Fredericiagade 36

Matrikulære husnumre
1849 Kanonlængen 69 B

Husnumre
1859 Kaninlængen 4
1869 Kaninlængen 69 B
2008 Fredericiagade 36

Opførelsesår
1853 for brændevinsbrænder A. Brøndum (Historiske huse)

Matr.nr. 70

Matrikel
1689 162 (del af)
1756 71
1806 70
2008 70

Ejere
1689 Mons. Zachariasen
1756 Truels Jensen, arbejdskarl
1806 Peder Beckmann, høker
2008 Adam Henrik Lüders

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 162/Kaningade 162*
1756 Ny Kongensgade 71
1806 Store Kongensgade 70

Husnumre
1859 Store Kongensgade 89
2008 Store Kongensgade 89

Opførelsesår
1852 (Kuas)

Matr.nr. 71

Matrikel
1689 163
1756 72
1806 71
2008 71

Ejere
1689 Jochum Scharnhorst
1756 Jens Michelsen, bager
1806 Torkild Siversen, bager
2008 Jaghi Ejendoms Societet A/S

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 163/Bryggerlængen 163*
1756 Ny Kongensgade 72/Bryggerlængen 72*
1806 Store Kongensgade 71/Bryggerlængen 71*

Husnumre
1859 Bryggerlængen 1/Store Kongensgade 91
1897 Olfert Fischers Gade 1/Store Kongensgade 91
2008 Olfert Fischers Gade 1/Store Kongensgade 91

Opførelsesår
1901 (Matrikelregister)

Matr.nr. 72

Matrikel
1689 162 (del af)
1756 81 (del af, senere betegnet 1756 72 B)
1806 72
2008 72

Ejere
1689 Mons. Zachariasen
1756 Christopher Christophersen Knudsvig, brændevinsbrænder
1806 Anders Spendrup, brændevinsbrænder
2008 E/F Olft Fischsgd 3 V/L Christense

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 162/Kaningade 162*
1756 Bryggerlængen 81
1806 Bryggerlængen 72

Husnumre
1859 Bryggerlængen 3
1897 Olfert Fischers Gade 3
2008 Olfert Fischers Gade 3

Opførelsesår
1937 (Kuas)

Matr.nr. 73

Matrikel
1689 162 (del af)
1756 81 (del af, senere betegnet 1756 81 C)
1806 73
2008 73

Ejere
1689 Mons. Zachariasen
1756 Christopher Christophersen Knudsvig, brændevinsbrænder
1806 Søren Nyebølle
2008 Steen Grove Møller

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongens Gade 162/Kaningade 162*
1756 Bryggerlængen 81
1806 Bryggerlængen 73

Husnumre
1859 Bryggerlængen 5
1897 Olfert Fischers Gade 5
2008 Olfert Fischers Gade 5

Opførelsesår
Sandsynligvis før 1798 af Birthe Blom (Historiske huse)

Matr.nr. 74

Matrikel
1689 162 (del af)
1756 82
1806 74
1980 Hertil henlagt 75
2008 74

Ejere
1689 Mons. Zachariasen
1756 Vitus Amdisen, ruhugger
1806 Niels Nielsen, høker
2008 E/F Olfert Fischers Gade 7

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 162/Kaningade 162*
1756 Bryggerlængen 82
1806 Bryggerlængen 74

Husnumre
1859 Bryggerlængen 7
1897 Olfert Fischers Gade 7
2008 Olfert Fischers Gade 7

Opførelsesår
Det østlige forhus: Før 1740. Ombygget før 1766. – Det vestlige forhus: Før 1767. Ombygget før 1788 (Historiske huse)

Matr.nr. 75 †

Matrikel
1689 162 (del af)
1756 83
1806 75
1980 Henlagt til 1806 74

Ejere
1689 Mons. Zachariasen
1756 Stenbjørn Christensen, skibstømmermand
1806 Niels Nielsen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 162/Kaningade 162*
1756 Bryggerlængen 83
1806 Bryggerlængen 75

Husnumre
1859 Bryggerlængen 7
1897 Olfert Fischers Gade 7

Matr.nr. 76

Matrikel
1689 162 (del af)
1756 84
1806 76
2008 76

Ejere
1689 Mons. Zachariasen
1756 Mouritz Christopher Nielsen
1806 Hans Thestrup, værtshusholder
2008 Mathilde Walter Clark...2 ejere!Nbnb

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 162/Kaningade 162*
1756 Bryggerlængen 84
1806 Bryggerlængen 76

Husnumre
1859 Bryggerlængen 9
1897 Olfert Fischers Gade 9
2008 Olfert Fischers Gade 9

Opførelsesår
Ældre end 1733. Ombygget mellem 1768-77 (Historiske huse)

Matr.nr. 77

Matrikel
1689 162 (del af)
1756 85
1806 77
2008 77

Ejere
1689 Mons. Zachariasen
1756 Anders Isaksen, tømmermand ved Holmen
1806 Iversen, madam
2008 Steen Klein

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 162/Kaningade 162*
1756 Bryggerlængen 85
1806 Bryggerlængen 77

Husnumre
1859 Bryggerlængen 11
1897 Olfert Fischers Gade 11
2008 Olfert Fischers Gade 11

Opførelsesår
1859 (Kuas)

Matr.nr. 78

Matrikel
1689 162 (del af) og 1689 203 (del af)
1756 153 (del af, senere betegnet 1756 153 B)
1806 78
2008 78

Ejere
1689 162 og 203: Mons. Zachariasen
1756 Nikolaj Schelle, brændevinsbrænder
1806 Jacob Marcussen
2008 E/F Matr.nr. 78 Skt Annæ Vester

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 162/Kaningade 162*. – Borgergade 203
1756 Borgergade 153/Bryggerlængen 153*/Kaninlængen 153*
1806 Bryggerlængen 78

Husnumre
1859 Bryggerlængen 13
1897 Olfert Fischers Gade 13
2008 Olfert Fischers Gade 13

Opførelsesår
1787 for Jacob Marcussen. Ombygget 1796 (Historiske huse)

Matr.nr. 79

Matrikel
1689 162 (del af)
1756 80
1806 79
2008 79

Ejere
1689 Mons. Zachariasen
1756 Truels Gundersen, skibstømmermand
1806 Hans Hansen, marskandiser
2008 Ejd Sel Fredericiagade 44-50 APS

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 162/Kaningade 162*
1756 Kaninlængen 80
1806 Kaninlængen 79

Husnumre
1859 Kaninlængen 16
1869 Fredericiagade 48
2008 Fredericiagade 48

Opførelsesår
Før 1752. Ombygget mellem 1793 og 1803 og i 1854 (Historiske huse)

Matr.nr. 80

Matrikel
1689 162 (del af)
1756 79
1806 80
2008 80

Ejere
1689 Mons. Zachariasen
1756 Svend Gregersen, mestersvend
1806 Tue Pedersen
2008 Ejd Sel Fredericiagade 44-50 APS

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 162/Kaningade 162*
1756 Kaninlængen 79
1806 Kaninlængen 80

Husnumre
1859 Kaninlængen 14
1869 Fredericiagade 46
2008 Fredericiagade 46

Opførelsesår
Før 1757. Ombygget før 1772 og 1853 og 1898 (Historiske huse)

Matr.nr. 81

Matrikel
1689 162 (del af)
1756 78
1806 81
2008 81

Ejere
1689 Mons. Zachariasen
1756 Peder Aagesen, frislagter
1806 Niels Jørgensen, høker
2008 Ejendomsselskabet Fredericiagade 44-50

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 162/Kaningade 162*
1756 Kaninlængen78
1806 Kaninlængen 81

Husnumre
1859 Kaninlængen 12
1869 Fredericiagade 44
2008 Fredericiagade 44

Opførelsesår
Før 1734. Ombygget mellem 1734 og 1764 og mellem 1770 og 1803, samt i 1851 (Historiske huse)

Matr.nr. 82

Matrikel
1689 162 (del af)
1756 77
1806 82
2008 82

Ejere
1689 Mons. Zachariasen
1756 Knud Aasmundsen
1806 N. J. Berg, øltapper
2008 Karen Vinding

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 162/Kaningade 162*
1756 Kaninlængen 77
1806 Kaninlængen 82

Husnumre
1859 Kaninlængen 10
1869 Fredericiagade 42
2008 Fredericiagade 42

Opførelsesår
Før 1742. Ombygget omkring 1790 og mellem 1840 og 1847 (Historiske huse)

Matr.nr. 83

Matrikel
1689 162 (del af)
1756 76
1806 83
2008 83

Ejere
1689 Mons. Zachariasen
1756 Herman Haagensen, ved Takkeloftet
1806 Andr. Olsen Ture
2008 Mette Lyng Hansen

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 162/Kaningade 162*
1756 Kaninlængen 76
1806 Kaninlængen 83

Husnumre
1859 Kaninlængen 8
1869 Fredericiagade 40
2008 Fredericiagade 40

Opførelsesår
1825 for Th. Randrup (Historiske huse)

Matr.nr. 84

Matrikel
1689 162 (del af)
1756 75
1806 84
2008 84

Ejere
1689 Mons. Zachariasen
1756 Johan Robertsen, skibstømmermand
1806 Schiønnemann, madam
2008 Nicolaj Bork Christiansen

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 162/Kaningade 162*
1756 Kaninlængen 75
1806 Kaninlængen 84

Husnumre
1859 Kaninlængen 6
1869 Fredericiagade 38
2008 Fredericiagade 38

Opførelsesår
Før 1757: Ombygget 1773 (Historiske huse)

Matr.nr. 85

Matrikel
1689 159 (del af)
1756 67 (del af, senere betegnet 1756 67 C)
1806 85
2008 85

Ejere
1689 Hoppe, viceadmiral
1756 Philip de Lange, murermester
1806 Wintherfeldt, admiral
2008 Admiral J. B. Winterfeldts StiftelSE

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 159/Hindestræde 159*
1756 Ny Kongensgade 85/Hoppens Længe 85*
1806 Hoppens Længe (Hindegade) 85

Husnumre
1859 Hoppenslænge 9
1869 Hindegade 9
2008 Hindegade 9

Opførelsesår
1910 (Matrikelregister)

Matr.nr. 86 †

Matrikel
1689 159 (del af)
1756 67 (del af, senere betegnet 1756 67 B)
1806 86
1960 Indbefattet i 662

Ejere
1689 Hoppe, viceadmiral
1756 Philip de Lange, murermester
1806 Rottenborg, vognmand

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 159/Hindestræde 159*
1756 Ny Kongensgade 67/Hoppenslænge 67
1806 Hoppens Længe (Hindegade) 86

Husnumre
1859 Hoppenslænge 11
1869 Hindegade 11

Matr.nr. 87 †

Matrikel
1689 164
1756 86
1806 87
1943 Indbefattet i 644

Ejere
1689 Ole Olsen, skipper
1756 Fredeirk Meyer, kortfabrikør
1806 Rottenborg, major, krudtfabrikør

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 164
1756 Borgergade 86
1806 Borgergade 87

Husnumre
1859 Borgergade 4

Matr.nr. 88 †

Matrikel
1689 165 (del af)
1756 87
1806 88
1943 Indbefattet i 644

Ejere
1689 Poulsen, skipper
1756 Søren Jacobsen, brændevinsbrænder
1806 Jens Ølsted

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 165
1756 Borgergade 87
1806 Borgergade 88

Husnumre
1859 Borgergade 6

Matr.nr. 89 †

Matrikel
1689 165 (del af)
1756 88
1806 89
1943 Indbefattet i 644

Ejere
1689 Poulsen, skipper
1756 Lars Jensen, øltapper
1806 L. J. Mondrup, værtshusholder

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 165
1756 Borgergade 88
1806 Borgergade 89

Husnumre
1859 Borgergade 8

Matr.nr. 90 †

Matrikel
1689 166
1756 89
1806 90
1943 Indbefattet i 90

Ejere
1689 Svend Andersen
1756 Jens Christensen, islands bødker
1806 Niels Schiøtts arvinger

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 166
1756 Borgergade 89
1806 Borgergade 90

Husnumre
1859 Borgergade 10

Matr.nr. 91 †

Matrikel
1689 167
1756 90
1806 91
1943 Indbefattet i 644

Ejere
1689 Niels Olsen, tømmermand
1756 Søren Sørensen, skipper
1806 Niels Schiøtts arvinger

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 167
1756 Borgergade 90
1806 Borgergade 91

Husnumre
1859 Borgergade 10

Matr.nr. 92 †

Matrikel
1689 168
1756 91
1806 92
1808 Uformelt sammenlagt med 1806 93, til: 92 & 93

Ejere
1689 Bernt Rein, staldmester
1756 Rasmus Hansen, sejlmager
1806 Jens Juul

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 168
1756 Borgergade 91
1806 Borgergade 92

Matr.nr. 92 & 93 †

Matrikel
1808 Uformelt sammensat af 1806 92 og 1806 93
1953 Indbefattet i 644

Ejere

Matrikulære husnumre
1808 Borgergade 92 & 93

Husnumre
1859 Borgergade 12

Matr.nr. 93 †

Matrikel
1689 169
1756 92
1806 93
1943 Indbefattet i 644

Ejere
1689 Peder Knapsted, kaptajn
1756 Niels Olsen, hyrekudsk
1806 N. C. Randbye, melhandler

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 169
1756 Borgergade 92
1806 Borgergade 93

Matr.nr. 94 †

Matrikel
1689 68 (del af)
1756 93 og 1756 94
1806 94
1850 Delt i 94 A og 94 B

Ejere
1689 Søren Larsen, brygger
1756 93: Gustavus Smidt, brygger. – 94: Sankt Nikolaj Kirkes Assistens Kirkegård
1806 Jurstitsråd Lange & Talbot, garvere

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 68/Borgergade 68*
1756 Borgergade 93 og 94
1806 Borgergade 94

Matr.nr. 94 A †

Matrikel
1850 Parcel af 1806 94
1943 Indbefattet i 644

Ejere

Matrikulære husnumre
1850 Borgergade 94 A
1859 Borgergade 14

Matr.nr. 94 B †

Matrikel
1850 Parcel af 1806 94
1850 Sammenlagt med 1806 23

Matr.nr. 95 †

Matrikel
1689 68 (del af)
1756 95
1806 95
1943 Indbefattet i 644

Ejere
1689 Søren Larsen, brygger
1756 Søren Knudsen, brændevinsbrænder
1806 Justesen

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 68/Borgergade 68*
1756 Borgergade 95
1806 Borgergade 95

Husnumre
1859 Borgergade 16

Matr.nr. 96 †

Matrikel
1689 170
1756 96
1806 96
1943 Indbefattet i 644

Ejere
1689 Anders Olsen, sejlingsmand
1756 Peder Rasmussen, høker
1806 Niels Galschiøtt

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 170
1756 Borgergade 96
1806 Borgergade 96

Husnumre
1859 Borgergade 18

Matr.nr. 97 †

Matrikel
1689 171
1756 97
1806 97
1943 Indbefattet i 644

Ejere
1689 Henrik Jørgensen
1756 Henrik Engel, øltapper
1806 Joh. C. Engmann, snedker

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 171
1756 Borgergade 97
1806 Borgergade 97

Husnumre
1859 Borgergade 20

Matr.nr. 98 †

Matrikel
1689 172
1756 98
1806 98
1943 Indbefattet i 644

Ejere
1689 Jens Lauridsen, gardist i livgarden
1756 Hans Bendtsen, brændevinsbrænder
1806 Baldersen, madam

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 172
1756 Borgergade 98
1806 Borgergade 98

Husnumre
1859 Borgergade 22

Matr.nr. 99 †

Matrikel
1689 173
1756 99
1806 99
1943 Indbefattet i 644

Ejere
1689 Jens Olsen, øltapper
1756 Niels Jensen, brændevinsbrænder
1806 Niels Chr. Skou, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 173
1756 Borgergade 99
1806 Borgergade 99

Husnumre
1859 Borgergade 24

Matr.nr. 100 †

Matrikel
1689 174
1756 100
1806 100
1943 Indbefattet i 644

Ejere
1689 Jens Pedersen, øltapper
1756 Niels Olsen Vindekilde, kleinsmed
1806 Hasselriis, madam

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 174
1756 Borgergade 100
1806 Borgergade 100

Husnumre
1859 Borgergade 26

Matr.nr. 101 †

Matrikel
1689 175 og 1689 176 (del af)
1756 101 (1689/175) og 1756 102 (1689/176, del af)
1806 101
1823 Delt i 101 A og 101 B

Ejere
1689 175: Christen Christensen. – 176: Jørgen Gaasebrog
1756 101: Jens Jensen, brændevinsbrænder. – 102: Anna Elisabeth Jansen, jomfru
1806 Ole C. Hansen, garver

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 175 og 176
1756 Borgergade 101 og 102
1806 Borgergade 101

Matr.nr. 101 A †

Matrikel
1823 Parcel af 1806 101
1943 Indbefattet i 644

Ejere

Matrikulære husnumre
1823 Borgergde 101 A
1859 Borgergade 28

Matr.nr. 101 B & 102 †

Matrikel
1823 Sammensat af 101 B og 1806 102
1943 Indbefattet i 644

Ejere

Matrikulære husnumre
1823 Borgergade 101 B & 102

Husnumre
1859 Borgergade 30

Matr.nr. 102 †

Matrikel
1689 176 (del af)
1756 103
1806 102
1823 Sammenlagt med 101 B, til: 101 B & 102

Ejere
1689 Jørgen Gaasebrog
1756 David Estandou, feltskærer
1806 Christian Kiær, hosekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 176
1756 Borgergade 103
1806 Borgergade 102

Matr.nr. 103 †

Matrikel
1689 177 (del af)
1756 104
1806 103
1943 Indbefattet i 644

Ejere
1689 Anders Jensen, snedker
1756 Øltapper Hans Hansens enke
1806 Dahl, skipper

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 177
1756 Borgergade 104
1806 Borgergade 103

Husnumre
1859 Borgergade 32

Matr.nr. 104 †

Matrikel
1689 177 (del af)
1756 105
1806 104
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Anders Jensen, snedker
1756 Niels Olsen Brinch
1806 Hans Eriksen

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 177
1756 Borgergade 105
1806 Borgergade 104

Husnumre
1859 Borgergade 34

Matr.nr. 105 †

Matrikel
1689 177 (del af)
1756 106
1806 105
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Anders Jensen, snedker
1756 Emanuel Christoph Ehm, skomager
1806 Lars Lisberg, rokkedrejer

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 177
1756 Borgergade 106
1806 Borgergade 105

Husnumre
1859 Borgergade 36

Matr.nr. 106 †

Matrikel
1689 178 (del af)
1756 107
1806 106
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Adler, sekretær
1756 Frantz Andersen Valsøe, brændevinsbrænder
1806 D. Steglitz, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 178
1756 Borgergade 107
1806 Borgergade 106

Husnumre
1859 Borgergade 38

Matr.nr. 107 †

Matrikel
1689 178 (del af)
1756 108
1806 107
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Adeler, sekretær
1756 Johan Conrad Stelling
1806 Johan Carlsen

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 178
1756 Borgergade 108
1806 Borgergade 107

Husnumre
1859 Borgergade 40

Matr.nr. 108 †

Matrikel
1689 179
1756 109
1806 108
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Niels Hellesen, tømmermand
1756 Hans Peter Kohl
1806 Jochum Jensen, slagter

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 179
1756 Borgergade 109
1806 Borgergade 108

Husnumre
1859 Borgergade 42

Matr.nr. 109 †

Matrikel
1689 180
1756 110
1806 109
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Gudmand Arvsen
1756 Jørgen Larsen, tømmermand ved Holmen
1806 Archilles

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 180
1756 Borgergade 110
1806 Borgergade 109

Husnumre
1859 Borgergade 44

Matr.nr. 110 †

Matrikel
1689 181
1756 111
1806 110
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Niels Pedersen
1756 Rasmus Rasmussen, fiskebløder
1806 Lars Larsen

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 181
1756 Borgergade 111
1806 Borgergade 110

Husnumre
1859 Borgergade 46

Matr.nr. 111 †

Matrikel
1689 182
1756 112
1806 111
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Anders Nielsen
1756 Hans Mortensen, skomager
1806 J. L. Ottesen, thehandler

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 182
1756 Borgergade 112
1806 Borgergade 111

Husnumre
1859 Borgergade 48

Matr.nr. 112 †

Matrikel
1689 183
1756 113
1806 112
1943 Indbefattet i 647

Ejere
1689 Hans Jacobsen, brændevinsmand
1756 Niels Hansen, brændevinsbrænder
1806 C. Hvidsteen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 183
1756 Borgergade 113
1806 Borgergade 112

Husnumre
1859 Borgergade 50

Matr.nr. 113 †

Matrikel
1689 184
1756 114
1806 113
1943 Indbefattet i 647

Ejere
1689 Adler, sekretær
1756 Lars Nielsen Degn, slagter
1806 S. L. Smidt, slagter

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 184
1756 Borgergade 114
1806 Borgergade 113

Husnumre
1859 Borgergade 52

Matr.nr. 114 †

Matrikel
1689 185
1756 115
1806 114
1943 Indbefattet i 647

Ejere
1689 Anders Pedersen, smed
1756 Peder Nielsen, brændevinsbrænder
1806 L. P. Birchs enke

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 185
1756 Borgergade 115
1806 Borgergade 114

Husnumre
1859 Borgergade 54

Matr.nr. 115 †

Matrikel
1689 186 (del af)
1756 116
1806 115
1943 Indbefattet i 647

Ejere
1689 Adler, sekretær
1756 Simon Lund, brændevinsbrænder
1806 N. H. Asserup

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 186/Dronningensgade 186*
1756 Borgergade 116
1806 Borgergade 115

Husnumre
1859 Borgergade 56

Matr.nr. 116 †

Matrikel
1689 186 (del af)
1756 117
1806 116
1943 Indbefattet i 647

Ejere
1689 Adler, sekretær
1756 Frederik Engelsen, tobaksspinder
1806 J. Kreiner, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 186/Dronningensgade 186’
1756 Borgergade 117
1806 Borgergade 116

Husnumre
1859 Borgergade 58

Matr.nr. 117 †

Matrikel
1689 186 (del af)
1756 118
1806 117
1943 Indbefattet i 647

Ejere
1689 Adler, sekretær
1756 Hans Svane, vejermester
1806 Nikolaj Kuhl, snedker

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 186/Dronningensgade 186*
1756 Borgergade 118
1806 Borgergade 117

Husnumre
1859 Borgergade 60

Matr.nr. 118 †

Matrikel
1689 186 (del af)
1756 119 (del af, senere betegnet 1756 119 A)
1806 118
1943 Indbefattet i 647

Ejere
1689 Adler, sekretær
1756 Johan Didrik Lange, strømpevæver
1806 Poul Larsen, hosekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 186/Dronningensgade 186*
1756 Borgergade 119
1806 Borgergade 118

Husnumre
1859 Borgergade 62

Matr.nr. 119 †

Matrikel
1689 186 (del af)
1756 119 (del af, senere betegnet 1756 119 B)
1806 119
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Adler, sekretær
1756 Lars Christensen, brændevinsbrænder
1806 Jens Clausen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 186/Dronningensgade 186*
1756 Borgergade 119/Dronningensgade 119*
1806 Borgergade 119/Dronningens Tværgade 119*

Husnumre
1859 Borgergade 64/Dronningens Tværgade 31

Matr.nr. 120 †

Matrikel
1689 187 (del af)
1756 120
1806 120
1943 Delvis indbefattet i 649
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Peder Svane
1756 Frantz Jensen Grøngaard, murersvend
1806 W. Thomsen

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 187 i en gang/Dronningensgade 187*
1756 Borgergade 121/
1806 Borgergade 120/Dronningens Tværgade 120*

Husnumre
1859 Borgergae 66/Dronningens Tværgade 36

Matr.nr. 121 †

Matrikel
1689 187 (del af)
1756 121 (del af)
1757 På Christian Geddes kvarterkort btegnet 121 C
1806 121
1943 Indbefattet i 649

Ejere
1689 Peder Svane
1756 Peder Larsen, skibstømmermand
1806 Nikolaj Bremer, thehandler

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 187 i en gang/Dronningensgade 187*
1756 Borgergade 121
1806 Borgergade 121

Husnumre
1859 Borgergade 68

Matr.nr. 122 †

Matrikel
1689 188 (del af)
1756 122
1806 122
1943 Indbefattet i 649

Ejere
1689 Anders Thomesen, mester
1756 Cornelius Jensen, skipper
1806 A. Knudsen, lysestøber

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 188
1756 Borgergade 122
1806 Borgergade 122

Husnumre
1859 Borgergade 70

Matr.nr. 123 †

Matrikel
1689 188 (del af)
1756 123
1806 123
1943 Indbefattet i 649

Ejere
1689 Anders Thomesen, mester
1756 Jens Bendixen, fiskebløder
1806 Peder Larsen

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 188
1756 Borgergade 123
1806 Borgergade 123

Husnumre
1859 Borgergade 72

Matr.nr. 124 †

Matrikel
1689 188 (del af)
1756 124
1806 124
1943 Indbefattet i 649

Ejere
1689 Anders Thomsen, mester
1756 Mads Mortensen, brændevinsbrænder
1806 R. S. Seeby

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 188
1756 Borgergade 124
1806 Borgergade 124

Husnumre
1859 Borgergade 74

Matr.nr. 125 †

Matrikel
1689 188 (del af)
1756 125 og 1756 126
1806 125
1943 Indbefattet i 649

Ejere
1689 Anders Thomsen, mester
1756 125: Christen Christensen Visborg. – 126: Kaptajn Jens Thranes enke
1806 Peder Brandt, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 188
1756 Borgergade 125-126
1806 Borgergade 125

Husnumre
1859 Borgergade 76

Matr.nr. 126 †

Matrikel
1689 189 (del af)
1756 127
1806 126
1877 Sammenlagt med 1806 127 til: 126 & 127

Ejere
1689 Rasmus Hansen, tømmermand
1756 Niels Hansen, brændevinsbrænder
1806 R. V. Skoubye

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 189
1756 Borgergade 127
1806 Borgergade 126

Husnumre
1859 Borgergade 78

Matr.nr. 126 & 127 †

Matrikel
1877 Sammensat af 1806 126 og 1806 127
1938 Henlagt til 1806 53

Ejere

Matrikulære husnumre
1877 Borgergade 78

Matr.nr. 127 †

Matrikel
1689 189 (del af)
1756 128
1806 127
1877 Sammenlagt med 1806 126 til: 126 & 127

Ejere
1689 Rasmus Hansen, tømmermand
1756 Julius Ludvig Lyders
1806 C. G. Smidt

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 189
1756 Borgergade 128
1806 Borgergade 127

Husnumre
1859 Borgergade 78

Matr.nr. 128 †

Matrikel
1689 189 (del af)
1756 129
1806 128
1938 Henlagt til 1806 53

Ejere
1689 Rasmus Hansen, tømmermand
1756 Paul Christensen, høker
1806 A. Nielsen

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 189
1756 Borgergade 129
1806 Borgergade 128

Husnumre
1859 Borgergade 80

Matr.nr. 129 †

Matrikel
1689 190
1756 130
1806 129
1938 Henlagt til 1806 53

Ejere
1689 Niels Frandsen, øltapper
1756 David Johansen, høker
1806 Christen Nielsen, pottehandler

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 190
1756 Borgergade 130
1806 Borgergade 129

Husnumre
1859 Borgergade 82

Matr.nr. 130 †

Matrikel
1689 191
1756 131
1806 130
1938 Henlagt til 1806 53

Ejere
1689 Morten Rasmussen
1756 Johan Andersen, skibstømmermand
1806 Mads J. Solberg

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 191
1756 Borgergade 131
1806 Borgergade 130

Husnumre
1859 Borgergade 84

Matr.nr. 131 †

Matrikel
1689 192 (del af)
1756 132
1806 131
1967 Indbefattet i 670

Ejere
1689 Henrik Christian, skipper
1756 Hans Hansen, høker
1806 Jens Tørring, høker

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 192
1756 Borgergade 132
1806 Borgergade 131

Husnumre
1859 Borgergade 86
1964 Borgergade 24

Matr.nr. 132 †

Matrikel
1689 192 (del af)
1756 133
1806 132
1966 Indbefattet i 669

Ejere
1689 Henrik Christian, skipper
1756 Christen Olsen, koffardimatros
1806 Christ. Leverentz

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 192
1756 Borgergade 133
1806 Borgergade 132

Husnumre
1859 Borgergade 88
1964 Borgergade 26 A

Matr.nr. 133 †

Matrikel
1689 193
1756 134
1806 133
1966 Indbefattet i 669

Ejere
1689 Erik Arvsen
1756 Brændevinsbrænder Thomas Møllers enke
1806 Jørgen Thuesen

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 193
1756 Borgergade 134
1806 Borgergade 133

Husnumre
1859 Borgergade 90
1964 Borgergade 26 B

Matr.nr. 134 †

Matrikel
1689 194
1756 135
1806 134
1906 Sammenlagt med 1806 55 til: 55 & 134

Ejere
1689 Torben Andersen
1756 Brændevinsbrænder Morten Mortensens enke
1806 Casper Mortensen, nagelsmed

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 194
1756 Borgergade 135
1806 Borgergade 134

Husnumre
1859 Borgergade 92

Matr.nr. 135 †

Matrikel
1689 195 (del af)
1756 136
1806 135
1966 Indbefattet i 669

Ejere
1689 Rasmus Andersen, skipper
1756 Brændevinsbrænder Thomas Møllers enke
1806 Hans Rønnings arvinger

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 195
1756 Borgergade 136
1806 Borgergade 135

Husnumre
1859 Borgergade 94
1964 Borgergade 26 D

Matr.nr. 136 †

Matrikel
1689 195 (del af)
1756 137
1806 136
1966 Indbefattet i 669

Ejere
1689 Rasmus Andersen, skipper
1756 Jens Petersen, øltapper
1806 Jessen, madam

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 195
1756 Borgergade 137
1806 Borgergade 136

Husnumre
1859 Borgergade 96
1964 Borgergade 26 F

Matr.nr. 137 †

Matrikel
1689 196
1756 138
1806 137
1966 Indbefattet i 669

Ejere
1689 Just Kørning
1756 Anders Carlsen, skipper
1806 Kirkerup, major

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 196
1756 Borgergade 138
1806 Borgergade 137

Husnumre
1859 Borgergade 98
1964 Borgergade 26 F

Matr.nr. 138 †

Matrikel
1689 197 (del af)
1756 139
1806 138
1960 Indbefattet i 663

Ejere
1689 Peder Muus, løjtnant
1756 Ole Olsen Bergen, skibstømmermand
1806 Bertel Holm

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 197
1756 Borgergade 139
1806 Borgergade 138

Husnumre
1859 Borgergade 100

Matr.nr. 139 †

Matrikel
1689 197 (del af)
1756 140
1806 139
1960 Indbefattet i 663

Ejere
1689 Peder Muus, løjtnant
1756 Peder Hansen, skibstømmermand
1806 Poul Jensen

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 197
1756 Borgergade 140
1806 Borgergade 139

Husnumre
1859 Borgergade 102

Matr.nr. 140 †

Matrikel
1689 198
1756 141
1806 140
1844 Sammenlagt med 64 C, til: 140 & 64 C

Ejere
1689 Lars Andersen, maltgører
1756 Thomas Olsen, hyrekudsk
1806 Jacob Engelbrecht, vognmand

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 198
1756 Borgergade 141
1806 Borgergade 140

Matr.nr. 140 & 64 C †

Matrikel
1844 Sammenlagt af 64 C og 1806 140
1927 Henlagt til 1806 141

Ejere

Matrikulære husnumre
1844 Borgergade 140 & 64 C

Husnumre
1859 Borgergade 104

Matr.nr. 141 †

Matrikel
1689 199
1756 142
1806 141
1927 Hertil henlagt 140 & 64 C og 142 & 143
1960 Indbefattet i 663

Ejere
1689 Svend Svendsen
1756 Bertel Christensen, høker
1806 Jens Petersen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 199
1756 Borgergade 142
1806 Borgergade 141

Husnumre
1859 Borgergade 106
1927 Borgergade 104-110

Matr.nr. 142 †

Matrikel
1689 200 (del af)
1756 143
1806 142
1877 Sammenlagt med 1806 143 til: 142 & 143

Ejere
1689 Hans Ebsk, mester
1756 Reinholdt Reinholdtsen, skibstømmermand
1806 Jacob Møller, marketender

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 200
1756 Borgergade 143
1806 Borgergade 142

Husnumre
1859 Borgergade 108

Matr.nr. 142 & 143 †

Matrikel
1877 Sammensat af 1806 142 og 1806 143
1927 Henlagt til 1806 141

Ejere

Husnumre
1877 Borgergade 108-110

Matr.nr. 143 †

Matrikel
1689 200 (del af)
1756 144
1806 143
1877 Sammenlagt med 1806 142 til: 142 & 143

Ejere
1689 Hans Ebsk, mester
1756 Jens Michelsen, brændevinsbrænder
1806 Jeppe Jørgensen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 200
1756 Borgergade 144
1806 Borgergade 143

Husnumre
1859 Borgergade 110

Matr.nr. 144 †

Matrikel
1689 200 (del af)
1756 145
1806 144
1960 Indbefattet i 662

Ejere
1689 Hans Ebsk, mester
1756 Niels Christensen Lerche, brændevinsbrænder
1806 Peder Nielsen

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 200
1756 Borgergade 145
1806 Borgergade 144

Husnumre
1859 Borgergade 112

Matr.nr. 145 †

Matrikel
1689 200 (del af)
1756 146
1806 145
1960 Indbefattet i 662

Ejere
1689 Hans Ebsk, mester
1756 Lars German, høker
1806 Torkild Rønne

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 200
1756 Borgergade 146
1806 Borgergade 145

Husnumre
1859 Borgergade 114

Matr.nr. 146 †

Matrikel
1689 200 (del af)
1756 147
1806 146
1844 Sammenlagt med 64 D, til: 146 & 64 D

Ejere
1689 Hans Ebsk, mester
1756 Frank Larsen, ruhugger
1806 H. P. Estrup, kleinsmed

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 200
1756 Borgergade 147
1806 Borgergade 146

Matr.nr. 146 & 64 D †

Matrikel
1844 Sammenlagt af 1806 146 og 64 D
1960 Indbefattet i 662

Ejere

Matrikulære husnumre
1844 Borgergade 146 & 64 C

Husnumre
1859 Borgergade 116

Matr.nr. 147 †

Matrikel
1689 200 (del af)
1756 148
1806 147
1960 Indbefattet i 662

Ejere
1689 Hans Ebsk, mester
1756 Lars Jørgensen, brændevinsbrænder
1806 N. E. Holm, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 200
1756 Borgergade 148
1806 Borgergade 147

Husnumre
1859 Borgergade 118

Matr.nr. 148 †

Matrikel
1689 201 (del af)
1756 149 (del af, senere betegnet 1756 149 A)
1806 148
1960 Indbefattet i 662

Ejere
1689 Becher, kaptajn
1756 Søren Hansen Brønde, brændevinsbrænder
1806 P. Christensens enke

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 201
1756 Borgergade 149
1806 Borgergade 148

Husnumre
1859 Borgergade 120

Matr.nr. 149 †

Matrikel
1689 201 (del af)
1756 140 (del af, senere betegnet 1756 149 B)
1806 149
1960 Indbefattet i 662

Ejere
1689 Becher, kaptajn
1756 Søren Hansen Brønde, brændevinsbrænder
1806 P. K. Balling, høker

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 201
1756 Borgergade 149
1806 Borgergade 149

Husnumre
1859 Borgergade 122

Matr.nr. 150 †

Matrikel
1689 206
1756 150
1806 150
1960 Indbefattet i 662

Ejere
1689 Enken efter Søren, bager
1756 Christen Olsen, brændevinsbrænder
1806 Christensen

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 206
1756 Borgergade 150
1806 Borgergade 150

Husnumre
1859 Borgergade 124

Matr.nr. 151 †

Matrikel
1689 202 (del af)
1756 151
1806 151
1960 Indbefattet i 662

Ejere
1689 Hoppe, viceadmiral
1756 Paul Boemand, høker
1806 Larsens enke

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 202
1756 Borgergade 151
1806 Borgergade 151

Husnumre
1859 Borgergade 126

Matr.nr. 152 †

Matrikel
1689 202 (del af)
1756 152
1806 152
1960 Indbefattet i 662

Ejere
1689 Hoppe, viceadmiral
1756 Hans Adam Krohl, tobaksspinder
1806 Jens Christensen, øltapper

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 202
1756 Borgergade 152
1806 Borgergade 152/Hoppens Længe (Hindegade) 152*

Husnumre
1859 Borgergade 128/Hoppenslænge 13

Matr.nr. 153

Matrikel
1689 162 (del af) og 1689 203 (del af)
1756 153 (del af, senere betegent 153 A)
1806 153
2008 153

Ejere
1689 162 og 203: Mons. Zachariasen
1756 Nikolaj Schelle, brændevinsbrænder
1806 R. P. Rohde
2008 Ejd Sel Fredericiagade 44-50 APS

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 162/Kaningade 162*. – Borgergade 203
1756 Borgergade 153/Bryggerlængen 153*/Kaninlængen 153*
1806 Borgergade 153/Kaninlængen 153

Husnumre
1859 Borgergade 130/Kaninlængen 18
1869 Borgergade 130/Fredericiagade 50-52
2008 Fredericiagade 50

Opførelsesår
Før 1852 for tøjmagermester Nyebølle (Historiske huse)

Matr.nr. 154 †

Matrikel
1689 162 (del af) og 1689 203 (del af)
1756 154
1806 154
1898 Indbefattet i 622

Ejere
1689 162: Zachariassens gård. – 203: Zachariassens fem våninger
1756 Tømmersvend Peder Knudsens enke
1806 C. P. Callesen

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 162/Kaningade 162*. – Borgergade 203
1756 Borgergade 154
1806 Borgergade 154

Husnumre
1859 Borgergade 132

Matr.nr. 155 †

Matrikel
1689 162 (del af) og 1689 203 (del af)
1756 155
1806 155
1898 Indbefattet i 622

Ejere
1689 162: Zachariassens gård. – 203: Zachariassens fem våninger
1756 Søren Jæger, bager
1806 I. C. Martin

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 162/Kaningade 162*. – Borgergade 203
1756 Borgergade 155/Bryggerlængen 155*
1806 Borgergade 155/Bryggerlængen 155*

Husnumre
1859 Borgergade 134/Bryggerlængen 15
1897 Borgergade 134/Olfert Fischers Gade 15

Matr.nr. 156 †

Matrikel
1689 258 (del af)
1756 256 (del af, senere betegnet 1756 256 B)
1806 156
1959 Indbefattet i 659

Ejere
1689 Niels Svendsen, kræmmer
1756 Peder Pedersen, brændevinsbrænder
1806 Falsløv, madam

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 258/Hjortestræde 258*
1756 Hjortestræde 256
1806 Hjortelængen 156

Husnumre
1859 Hjortelængen 9
1869 Klerkegade 9

Matr.nr. 157 †

Matrikel
1689 258 (del af)
1756 256 (del af, senere betegnet 1756 256 C)
1806 157
1959 Indbefattet i 659

Ejere
1689 Niels Svendsen
1756 Peder Bendsen
1806 Jens Møller

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 258/Hjortestræde 258*
1756 Adelgade 256/Hjørtestrædet 256*
1806 Hjørtelængen 157

Husnumre
1859 Hjortelængen 7
1869 Klerkegade 7

Matr.nr. 158 †

Matrikel
1689 204 (del af)
1756 158
1806 158
1959 Indbefattet i 659 og udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Lorens Normand
1756 Peder Pedersen Møller, brændevinsbrænder
1806 Peder Engerslev, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 204/Hjortelængen 204*
1756 Hjortestræde 158
1806 Hjørtelængen 158

Husnumre
1859 Hjortelængen 5
1869 Klerkegade 5

Matr.nr. 159 †

Matrikel
1689 204 (del af)
1756 157
1806 159
1959 Indbefattet i 659

Ejere
1689 Lorens Normand
1756 Gunder Eskildsen, høker
1806 Mads Christensen

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 204/Hjortelængen 204*
1756 Borgergade 157
1806 Hjørtelængen 159

Husnumre
1859 Hjortegade 3
1869 Klerkegade 3

Matr.nr. 160

Matrikel
1689 204 (del af)
1756 156
1806 160
1854 Sammenlagt med 1806 161, til: 160 & 161

Ejere
1689 Lorens Normand
1756 Aage Hansen, ruhugger
1806 Aagesen, madam

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 204/Hjortelængen 204*
1756 Hjortestræde 156
1806 Hjørtelængen 160

Matr.nr. 160 & 161 † (fra 1953: 160)

Matrikel
1854 Sammenlagt af 1806 160 og 1806 161
1953 Betegnet 160 (nyt nummer)
1959 Indbefattet i 659

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Borgergade 160/Hjortelængen 161*

Husnumre
1859 Borgergade 87/Hjortelængen 1
1869 Borgergade 87/Klerkegade 1

Matr.nr. 161 †

Matrikel
1689 204 (del af)
1756 159
1806 161
1854 Sammenlagt med 1806 160, til: 160 & 161

Ejere
1689 Lorens Normand
1756 Christian Krabbe, bager
1806 G. A. Fohrmann, bager

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 204/Hjortelængen 204*
1756 Borgergade 159
1806 Borgergade 161

Matr.nr. 162 †

Matrikel
1689 204 (del af)
1756 160
1806 162
1891 Sammenlagt med 1806 163 til: 162 & 163

Ejere
1689 Lorens Normand
1756 Peder Ertmand, høker
1806 Lorentz Timpler, høker

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 204/Hjortelængen 204*
1756 Borgergade 160
1859 Borgergade 85

Matr.nr. 162 & 163+ (fra 1953: 162)

Matrikel
1891 Sammenlagt af 1806 163 til: 162 & 163
1953 Betegnet 162 (nyt nummer)
1959 Indbefattet i 659

Ejere

Husnumre
1891 Borgergade 83-85

Matr.nr. 163 †

Matrikel
1689 205
1756 161
1806 163
1891 Sammenlagt med 1806 162 til: 162 & 163

Ejere
1689 Peder Hansen, tømmermand
1756 Erik Thorsen, øltapper
1806 Lars Niels Bierring, høker

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 205
1756 Borgergade 161
1806 Borgergade 163

Husnumre
1859 Borgergade 83

Matr.nr. 164 †

Matrikel
1689 207
1756 162
1806 164
1959 Indbefattet i 659

Ejere
1689 Jens Rasmussen
1756 Niels Christensen Lerche, brændevinsbrænder
1806 M. C. Thorup, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 207
1756 Borgergade 162
1806 Borgergade 164

Husnumre
1859 Borgergade 81

Matr.nr. 165 †

Matrikel
1689 208
1756 163
1806 165
1889 Sammenlagt med 1806 166 til: 165 & 166

Ejere
1689 Lorens Rasmussen, snedker
1756 Gurch Jørgensens enke
1806 A. C. Jørgensen

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 208
1756 Borgergade 163
1806 Borgergade 165

Husnumre
1859 Borgergade 79

Matr.nr. 165 & 166 † (fra 1953: 165)

Matrikel
1889 Sammensat af 1806 165 og 1806 166
1953 Betegnet 165 (nyt nummer)
1959 Indbefattet i 659

Ejere

Husnumre
1889 Borgergade 77-79

Matr.nr. 166 †

Matrikel
1689 209
1756 164
1806 166
1889 Sammenlagt med 1806 165, til: 165 & 166

Ejere
1689 Enken efter Rasmus Nielsen
1756 Kjeld Nielsen, brændevinsbrænder
1806 A. C. Jørgensen

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 209
1756 Borgergade 164
1806 Borgergade 166

Husnumre
1859 Borgergade 77

Matr.nr. 167 †

Matrikel
1689 210 (del af)
1756 165
1806 167
1906 Hertil henlagt 1806 168
1959 Indbefattet i 659

Ejere
1689 Peder Jensen, slagter
1756 Gustavus Schmidt, brygger
1806 Wadskjær, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 210
1756 Borgergade 165
1806 Borgergade 167

Husnumre
1859 Borgergade 75

Matr.nr. 168 †

Matrikel
1689 210 (del af)
1756 166
1806 168
1906 Henlagt til 1806 167

Ejere
1689 Peder Jensen, slater
1756 Rasmus Vandel
1806 Morten Nielsen

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 210
1756 Borgergade 166
1806 Borgergade 168

Husnumre
1859 Borgergade 73

Matr.nr. 169 †

Matrikel
1689 212
1756 167
1806 169
1959 Indbefattet i 659

Ejere
1689 Christen Christensen, brændevinsbrænder
1756 Gustavus Scmidt, brygger
1806 Wadskiær, kaptajn brygger

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 212
1756 Borgergade 167
1806 Borgergade 169

Husnumre
1859 Borgergade 71

Matr.nr. 170 †

Matrikel
1689 211 (del af)
1756 168 (del af, senere betegnet 1756 168 A)
1806 170
1956 Indbefattet i 655

Ejere
1689 Valter Larsen
1756 Rasmus Vandel
1806 Wadskiær, kaptajn, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 211
1756 Borgergade 168
1806 Borgergade 170

Husnumre
1859 Borgergade 69

Matr.nr. 171 †

Matrikel
1689 211 (del af)
1756 168 (del af, senere betegnet 1756 168 B)
1806 171
1956 Indbefattet i 655

Ejere
1689 Valter Larsen
1756 Ramus Vandel
1806 Henrik Ekkert

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 211
1756 Borgergade 168
1806 Borgergade 171

Husnumre
1859 Borgergade 67

Matr.nr. 172 †

Matrikel
1689 213
1756 169
1806 172
1956 Indbefattet i 655

Ejere
1689 Claus Byssing
1756 Jens Jensen Krarup, brændevinsbrænder
1806 H. P. Horkiær, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 213
1756 Borgergade 169
1806 Borgergade 172

Husnumre
1859 Borgergade 65

Matr.nr. 173 †

Matrikel
1689 214
1756 170
1806 173
1956 Indbefattet i 655

Ejere
1689 Enken efter tømmermand Erik Nielsen
1756 Michel Mathiesen, melmand
1806 P. P. Stube, høker

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 214
1756 Borgergade 170
1806 Borgergade 173

Husnumre
1859 Borgergade 63

Matr.nr. 174 †

Matrikel
1689 215
1756 171
1806 174
1908 Sammenlagt med 1806 175 til: 174 & 175

Ejere
1689 Johan Schønnemann, væver
1756 Jochum Conrad, klædemager
1806 Johan Meyer, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 215
1756 Borgergade 171
1806 Borgergade 174

Husnumre
1859 Borgergade 61

Matr.nr. 174 & 175 † (fra 1953: 174)

Matrikel
1908 Sammensat af 1806 174 og 1806 175
1953 Betegnet 174 (nyt nummer)
1956 Indbefattet i 655

Ejere

Husnumre
1908 Borgergade 59-61/Prinsensgade 2

Matr.nr. 175 †

Matrikel
1689 216 og 1689 217
1756 172 (1689/216) og 1756 173 (1689/217)
1806 175
2008 175

Ejere
1689 216: Hr. Søren, feltpræst. – 217: Daniel Rinniche, væver
1756 Lorentz Gundersen
1806 Johan Meyer, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 216 og 217
1756 Borgergade 172 og 173
1806 Borgergade 175/Prinsensgade 175*

Husnumre
1859 Borgergade 59/Prinsensgade 2

Matr.nr. 176 †

Matrikel
1689 319 (del af)
1756 174
1806 176
1956 Overgået tl offentlig gade

Ejere
1689 Steen Tilufsen
1756 Niels Nielsen, tobaksspinder
1806 C. F. Wunder

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 319/Borgergade 319*
1756 Borgergade 174
1806 Borgergade 176/Prinsensgade 176*

Husnumre
1859 Borgergade 57/Prinsensgade 1

Matr.nr. 177 †

Matrikel
1689 319 (del af)
1756 175
1806 177
1956 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Steen Tilufsen
1756 Johan Michel Henriksen, snedker
1806 Peder Pedersen

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 319/Borgergade 319*
1756 Borgergade 175
1806 Borgergade 177

Husnumre
1859 Borgergade 55

Matr.nr. 178 †

Matrikel
1689 319 (del af)
1756 176
1806 178
1889 Sammenlagt med 1806 376 til: 178 & 376

Ejere
1689 Steen Tilufsen
1756 Hans Jespersen Block, brændevinsbrænder
1806 J. F. Schultz, doktor

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 319/Borgergade 319*
1756 Borgergade 176
1806 Borgergade 178

Husnumre
1859 Borgergade 53

Matr.nr. 178 & 376 † (fra 1953: 178)

Matrikel
1889 Sammensat af 1806 178 og 1806 376
1953 Betegnet 178 (nyt nummer)
1956 Indbefattet i 654

Ejere

Husnumre
1883 Borgergade 53/Prinsensgade 3

Matr.nr. 179 †

Matrikel
1689 218
1756 177
1806 179
1956 Indbefattet i 654

Ejere
1689 Peder Bendixen
1756 Søren Larsen, brændevinsbrænder
1806 J. Jacobsen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 218
1756 Borgergade 177
1806 Borgergade 179

Husnumre
1859 Borgergade 51

Matr.nr. 180 †

Matrikel
1689 219
1756 178
1806 180
1956 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Johan Wessel, bager
1756 Peder Christian Høy, bager
1806 J. F. Brasch, bager

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 219/Dronningensgade 219*
1756 Borgergade 178
1806 Borgergade 180/Dronningens Tværgade 180*

Husnumre
1859 Borgergade 49/Dronningens Tværgade 38

Matr.nr. 181 †

Matrikel
1689 220
1756 179 og 1756 180
1806 181
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Jens Knudsen, livgardist
1756 179: Enevold Hansen, urtekræmmer. – 180: Lars Larsen, øltapper
1806 Jens Nikolajsen & Rasmus Smith

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 220/Dronningensgade 220*
1756 Borgergade 179/Dronningensgade 179*. – Borgergade 180
1806 Borgergade 181/Dronningens Tværgade 181*

Husnumre
1859 Borgergade 47/Dronningens Tværgade 33

Matr.nr. 182 †

Matrikel
1689 221
1756 181
1806 182
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Jacob Blandow
1756 Iver Sørensen, brændevinsbrænder
1806 Joh. Bertelsen

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 221
1756 Borgergade 181
1806 Borgergade 182

Husnumre
1859 Borgergade 45

Matr.nr. 183 †

Matrikel
1689 222 (del af)
1756 182
1806 183
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Mathias Møller
1756 Ditlev Conradsen, brændevinsbrænder
1806 Møller, madam

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 222
1756 Borgergade 182
1806 Borgergade 183

Husnumre
1859 Borgergade 45

Matr.nr. 184 †

Matrikel
1689 222 (del af)
1756 183
1806 184
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Mathias Møller
1756 Christen Didriksen, sejlmager
1806 Bentley, madam

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 222
1756 Borgergade 183
1806 Borgergade 184

Husnumre
1859 Borgergade 43

Matr.nr. 185 †

Matrikel
1689 291 og 1689 223 (del af)
1756 184
1806 185
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 223: Johan Sterch. – 291: Bendix, kunstdrejermester
1756 Jens Christensen Vendelbo, høker
1806 Svend Nielsen, brødbager

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 223. – Helsingørsgade 291
1756 Borgergade 184
1806 Borgergade 185

Husnumre
1859 Borgergade 41

Matr.nr. 186 †

Matrikel
1689 223 (del af)
1756 185
1806 186
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Johan Sterch
1756 Hans Henrik, murersvend
1806 Wewer, agent

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 223
1756 Borgergade 185
1806 Borgergade 186

Husnumre
1859 Borgergade 39

Matr.nr. 187 †

Matrikel
1689 223 (del af)
1756 186
1806 187
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Johan Sterch
1756 Svale Ostesens enke
1806 Abraham Borup

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 223
1756 Borgergade 186
1806 Borgergade 187

Husnumre
1859 Borgergade 37

Matr.nr. 188 †

Matrikel
1689 224
1756 187
1806 188
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Hans Jacobsen
1756 Anders Nielsen Degn, slagter
1806 Thomas Toft, hattemager

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 224
1756 Borgergade 187
1806 Borgergade 188

Husnumre
1859 Borgergade 35

Matr.nr. 189 †

Matrikel
1689 225
1756 188
1806 189
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Niels Monsen, tømmermand
1756 Johan Sverner
1806 A. M. Handrup

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 225
1756 Borgergade 188
1806 Borgergade 189

Husnumre
1859 Borgergade 33

Matr.nr. 190 †

Matrikel
1689 226
1756 189
1806 190
1961 Indbefattet i 667

Ejere
1689 Hans Jacobsen
1756 Peder Baggesen
1806 P. F. Torp

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 226
1756 Borgergade 189
1806 Borgergade 190

Husnumre
1859 Borgergade 31

Matr.nr. 191 †

Matrikel
1689 227
1756 190 og 1756 191
1806 191
1961 Indbefattet i 667

Ejere
1689 190: Niels Frandsen, øltapper. – 191: Morten Rasmussen
1756 190-191: Stephen Svendsen, brændevinsbrænder
1806 N. C. Hostrup

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 227
1756 Borgergade 190 og 191
1806 Borgergade 191

Husnumre
1859 Borgergade 29

Matr.nr. 192 †

Matrikel
1689 228
1756 192
1806 192
1961 Indbefattet i 667

Ejere
1689 Enken efter Johan Tadse
1756 Thiel von Hoven, bager
1806 Hans Dyrhauge

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 228
1756 Borgergade 192
1806 Borgergade 192

Husnumre
1859 Borgergade 27

Matr.nr. 193 †

Matrikel
1689 229 (del af)
1756 193
1806 193
1943 Herfra separeret 645
1990 Henlagt til 626

Ejere
1689 Sessemand, møntmester
1756 Jandin Depeyrembert
1806 Brandemanns arvinger

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 229/Helsingørsgade 229*
1756 Borgergade 193
1806 Borgergade193

Husnumre
1859 Borgergade 25, jf. 645

Matr.nr. 194 †

Matrikel
1689 229 (del af)
1756 194 (del af, senere betegnet 1756 194 A)
1806 194
1990 Henlagt til 626

Ejere
1689 Sessemand, møntmester
1756 Hans Michael Pickhardt
1806 Blick

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 229/Helsingørsgade 229*
1756 Borgergade194/Helsingørsgade 194*
1806 Borgergade 194

Husnumre
1859 Borgergade 23

Matr.nr. 195 †

Matrikel
1689 229 (del af)
1756 194 (del af, senere betegnet 1756 195 A)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 194 (uden litrering)
1806 195
1946 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Sessemand, møntmester
1756 Hans Michael Pickhardt
1806 J. C. Schultz

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 229/Helsingørsgade 229*
1756 Borgergade 194/Helsingørsgade 194*
1806 Borgergade 195/Helsingørsgade 195*

Husnumre
1859 Borgergade 21/Helsingørsgade 2

Matr.nr. 196 †

Matrikel
1689 230
1756 195 (del af)
1757 På Chritian Geddes kvarterkort betegnet 195 E
1806 196
1946 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Enken efter Arnt Berntsen
1756 Niels Bendtsen Bech
1806 Jens Juul, høker

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 230/Helsingørsgade 230*
1756 Helsingørsgade 195/Helsingørsgade 195
1806 Borgergade 196/Helsingørsgade 196*

Husnumre
1859 Borgergade 19/Helsingørsgade 1

Matr.nr. 197 †

Matrikel
1689 231
1756 196
1806 197
1946 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Jørgen Tygesen, bådsmand
1756 Jacob Jacobsen Sprader, tømmermand
1806 Niels J. Gade, høker

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 231/
1756 Borgergade 196
1806 Borgergade 197

Husnumre
1859 Borgergade 17

Matr.nr. 198 †

Matrikel
1689 232 (del af)
1756 197
1806 198
1902 Henlagt til 626

Ejere
1689 Johan Pedersen, bådsmand
1756 Christen Jensen, øltapper
1806 Jens Colsbeck

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 232
1756 Borgergade 197
1806 Borgergade 198

Husnumre
1859 Borgergade 15

Matr.nr. 199 †

Matrikel
1689 232 (del af)
1756 198
1806 199
1946 Udlagt som offentlig gade

Ejere
1689 Johan Pedersen, bådsmand
1756 Rasmus Rasmussen, sejlingsmand
1806 Joseph Stubert
1946 Afgivet til offentlig gade

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 232
1756 Borgergade 198
1806 Borgergade 199

Husnumre
1859 Borgergade 13

Matr.nr. 200 †

Matrikel
1689 233 (del af)
1756 199
1806 200
1946 Udlagt som offentlig gade

Ejere
1689 Enken efter Niels Bendixen
1756 Peder Larsen, brændevinsbrænder
1806 Westphal, madam, kukkenbager

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 233
1756 Borgergade 199
1806 Borgergade 200

Husnumre
1859 Borgergade 11

Matr.nr. 201 †

Matrikel
1689 233 (del af)
1756 200
1806 201
1946 Udlagt som offentlig gade

Ejere
1689 Enken efter Niels Bendixen
1756 Søren Larsen, slagter
1806 R. Smidt, slagter

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 233
1756 Borgergade 200
1806 Borgergade 201

Husnumre
1859 Borgergade 9

Matr.nr. 202 †

Matrikel
1689 234
1756 201 og 1756 202
1806 202
1946 Udlagt som offentlig gade

Ejere
1689 Jens Jacobsen, Hr.
1756 201-202: Christian Jæger, brændevinsbrænder
1806 Johan Nehrmann, fabrikør

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 234
1756 Borgergade 201 og 202
1806 Borgergade 202

Husnumre
1859 Borgergade 7

Matr.nr. 203 †

Matrikel
1689 235
1756 203
1806 203
1946 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Thomas Jørgensen, skipper
1756 Lars Nielsens enke
1806 H. C. Stam, hattemager

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 235
1756 Borgergade 203
1806 Borgergade 203

Husnumre
1859 Borgergade 5

Matr.nr. 204 †

Matrikel
1689 236
1756 204
1806 204
1949 Henlagt til 626

Ejere
1689 Hans Andersen, skipper
1756 Snedker Henrik Inselmans enke
1806 D. C. Kønnemann, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 236
1756 Borgergade 204
1806 Borgergade 204

Husnumre
1859 Borgergade 3

Matr.nr. 205 †

Matrikel
1689 238 (del af)
1756 206
1806 205
1988 Henlagt til 626

Ejere
1689 Fleischer, apoteker
1756 Morten Jochumsen, høker
1806 S. J. Torp

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 238
1756 Adelgade 206
1806 Adelgade 205

Husnumre
1859 Adelgade 4

Matr.nr. 206

Matrikel
1689 238 (del af)
1756 207
1806 206
1977 Hertil henlagt 1806 207

Ejere
1689 Fleischer, apoteker
1756 Peder Andersen Møller, kleinsmed
1806 J. G. Mesmann, brødbager

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 238
1756 Adelgade 207
1806 Adelgade 206

Husnumre
1859 Adelgade 6
1977 Adelgade 6-8
2008 Adelgade 6-8

Opførelsesår
Adelgade 6: 1800 (Kuas)

Matr.nr. 207 †

Matrikel
1689 238 (del af)
1756 208
1806 207
1979 Henlagt til 1806 206

Ejere
1689 Fleischer, apoteker
1756 Søren Andersen, kvartermand
1806 Kirkerup, major

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 238
1756 Adelgade 208
1806 Adelgade 207

Husnumre
1859 Adelgade 8

Matr.nr. 208 †

Matrikel
1689 238 (del af)
1756 209
1806 208
1902 Henlag til 626

Ejere
1689 Fleischer, apoteker
1756 Peder Erksen Kolberg, skomager
1806 Lars Nyegaard, kattuntrykker

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 238
1756 Adelgade 209
1806 Adelgade 208

Husnumre
1859 Adelgade 10

Matr.nr. 209 †

Matrikel
1689 75 (del af)
1756 210
1806 209
1902 Henlagt til 626

Ejere
1689 Gregorius Fleischer, assessor
1756 Søren Sørensen, murermester
1806 Johan C. Dabel, bager

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 75/Adelgade 75*
1756 Adelgade 210
1806 Adelgade 209

Husnumre
1859 Adelgade 12

Matr.nr. 210 †

Matrikel
1689 75 (del af)
1756 211
1806 210
1851 Sammenlagt med 1806 321, til: 210 & 321

Ejere
1689 Gregorius Fleischer, assessor
1756 Søren Sørensen, murermester
1806 J. D. Meyer, sukkerraffinadør

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 75/Adelgade 75*
1756 Adelgade 211
1806 Adelgade 210

Matr.nr. 210 & 321 †

Matrikel
1851 Sammenlagt af 1806 210 og 1806 321
1902 Henlagt til 626

Ejere

Matrikulære husnumre
1851 Adelgade 210 & 321/Helsingørsgade 210 & 321

Husnumre
1859 Adelgade 14/Helsingørsgade 3

Matr.nr. 211 †

Matrikel
1689 75 (del af)
1756 212
1806 211
1902 Henlagt til 626

Ejere
1689 Gregorius Fleischer, assessor
1756 Henrik Gude, oberstløjtnant
1806 Ditmer, madam, smed

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 75/Adelgade 75*
1756 Adelgade 212
1806 Adelgade 211

Husnumre
1859 Adelgade 16

Matr.nr. 212 †

Matrikel
1689 239 (del af)
1756 213
1806 212
1934 Henlagt til 626

Ejere
1689 Jens Knudsen, gardist i livgarden
1756 Hans Olsen Mørck, snedker
1806 Mørk, madam, snedker

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 239/Helsingørsgade 239*
1756 Adelgade 213
1806 Adelgade 212

Husnumre
1859 Adelgade 18

Matr.nr. 213 †

Matrikel
1689 239 (del af)
1756 214
1806 213
1934 Henlagt til 626

Ejere
1689 Jens Knudsen, gardist i livgarden
1756 Skipper Cornelius Jansens enke
1806 Casse

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 239/Helsngørsgade 239*
1756 Adelgade 214
1806 Adelgade 213

Husnumre
1859 Adelgade 20

Matr.nr. 214 †

Matrikel
1689 239 (del af)
1756 215
1806 214
1934 Henlagt til 626

Ejere
1689 Jens Knudsen, gardist i livgarden
1756 Peter Simonsen, urtekræmmer
1806 A. Madsen, slagter

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 239/Helsingørsgade 239*
1756 Adelgade 215
1806 Adelgade 214

Husnumre
1859 Adelgade 22

Matr.nr. 215 †

Matrikel
1689 239 (del af)
1756 216
1806 215
1934 Henlag til 626

Ejere
1689 Jens Knudsen, gardist i livgarden
1756 Jens Pedersen, brændevinsbrænder
1806 F. Skellerup, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 239/Helsingørsgade 239*
1756 Adelgade 216
1806 Adelgade 215

Husnumre
1859 Adelgade 24

Matr.nr. 216 †

Matrikel
1689 239 (del af)
1756 217
1806 216
1934 Henlagt til 626

Ejere
1689 Jens Knudsen, gardist i livgarden
1756 Peder Larsen, arbejdsmand
1806 Jeppe Thuestrup

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 239/Helsingørsgade 239*
1756 Adelgade 217
1806 Adelgade 216

Husnumre
1859 Adelgade 26

Matr.nr. 217 †

Matrikel
1689 239 (del af)
1756 218
1806 217
1937 Henlagt til 626

Ejere
1689 Jens Knudsen, gardist i livgarden
1756 Søren Christensen, tømmersvend
1806 Gabriel Dresler

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 239/Helsingørsgade 239*
1756 Adelgade 218
1806 Adelgade 217

Husnumre
1859 Adelgade 28/Helsingørsgade 25

Matr.nr. 218 †

Matrikel
1689 239 (del af)
1756 219
1806 218
1937 Henlagt til 626

Ejere
1689 Jens Knudsen, gardist i livgarden
1756 Niels Bendsen, brændevinsbrænder
1806 C. E. Holm

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 239/Helsingørsgade 239*
1756 Adelgade 219/Helsingørsgade 219*
1806 Adelgade 218, Helsingørsgade 218*

Husnumre
1859 Adelgade 30/Helsingørsgade 27

Matr.nr. 219 †

Matrikel
1689 239 (del af)
1756 220
1806 219
1937 Henlagt til 626

Ejere
1689 Jensn Knudsen, gardist i livgarden
1756 Niels Pedersen Skiøt, øltapper
1806 L. Svane, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 239/Helsingørsgade 239*
1756 Adelgade 220/Helsingørsgade 220*
1806 Adelgade 219/Helsingørsgade 219*

Husnumre
1859 Adelgade 32/Helsingørsgade 29

Matr.nr. 220 †

Matrikel
1689 240 (del af)
1756 221
1806 220
1990 Henlagt til 626

Ejere
1689 Anders Knudsen
1756 Anna, sal. Niels Pedersens
1806 Rasmus Olsen

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 240/Helsingørsgade 240*
1756 Adelgade 221
1806 Adelgade 220/Helsingørsgade 220*

Husnumre
1859 Adelgade 34/Helsingørsgade 24

Matr.nr. 221 †

Matrikel
1689 240 (del af)
1756 222
1806 221
1961 Indbefattet i 667

Ejere
1689 Anders Knudsen
1756 Magnus Zimmerberg
1806 J. Barkmann, værtshusholder

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 240/Helsingørsgade 240*
1756 Adelgade 222
1806 Adelgade 221

Husnumre
1859 Adelgade 36

Matr.nr. 222 †

Matrikel
1689 241 (del af)
1756 223
1806 222
1961 Indbefattet i 667

Ejere
1689 Ole Hansen, skipper
1756 Hans Jensen Thorup, arbejdskarl
1806 Bay, madam

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 241
1756 Adelgade 223
1806 Adelgade 222

Husnumre
1859 Adelgade 38

Matr.nr. 223 †

Matrikel
1689 241 (del af)
1756 224
1806 223
1961 Indbefattet i 667

Ejere
1689 Ole Hansen, skipper
1756 Bernhardt Rasmussen Moldrup
1806 Alstrup, madam

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 241
1756 Adelgade 224
1806 Adelgade 223

Husnumre
1859 Adelgade 40

Matr.nr. 224 †

Matrikel
1689 242
1756 225
1806 224
1961 Indbefattet i 667

Ejere
1689 Torsten Pedersen
1756 Jørgen Larsen Alsøe, puddermager
1806 Adolph Flache, theskænker

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 242
1756 Adelgade 235
1806 Adelgade 224

Husnumre
1859 Adelgade 42

Matr.nr. 225 †

Matrikel
1689 243
1756 226
1806 225
1943 Indbefattet i 650

Ejere
1689 Johan Møller
1756 Peder Henriksen, skibstømmermand
1806 Schobius, madam, jernhandler

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 243
1756 Adelgade 226
1806 Adelgade 225

Husnumre
1859 Adelgade 44

Matr.nr. 226 †

Matrikel
1689 244
1756 227
1806 226
1943 Indbefattet i 650

Ejere
1689 Peder Hansen, ruhugger
1756 Mads Torstensen, høker
1806 N. C. Aarhuus, høker

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 244
1756 Adelgade 227
1806 Adelgade 226

Husnumre
1859 Adelgade 46

Matr.nr. 227 †

Matrikel
1689 245
1756 228
1806 227
1943 Indbefattet i 650

Ejere
1689 Jens, buntmager
1756 Ole Valløe, skipper
1806 Peder Henningsen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 245
1756 Adelgade 228
1806 Adelgade 227

Husnumre
1859 Adelgade 48

Matr.nr. 228 †

Matrikel
1689 246 og 1689 247
1756 229 (1689/246) og 1756 230 (1689/247)
1806 228
1943 Indbefattet i 650

Ejere
1689 246: Peder Vred, kleinsmed. – 247: Mads Nielsen
1756 229: Christopher Baltzer Heichelmans enke. – 230: Peder Enevoldsen, brændevinsbrænder
1806 Heichelmann, madam

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 246 og 247
1756 Aelgade 229 og 230
1806 Adelgade 228

Husnumre
1859 Adelgade 50

Matr.nr. 229 †

Matrikel
1689 248 (del af)
1756 231 og 1756 232
1806 229
1943 Indbefattet i 650

Ejere
1689 Rasmus Aagesen, hjulmand
1756 231: Truels Jørgensen. – 232: Christen Enevoldsen Munck, tømmersvend
1806 C. L. Stawe, billedhugger

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 248
1756 Adelgade 231-232
1806 Adelgade 229

Husnumre
1859 Adelgade 52

Matr.nr. 230 †

Matrikel
1689 248 (del af)
1756 233
1806 230
1943 Indbefattet i 650

Ejere
1689 Rasmus Aagesen, hjulmand
1756 Ole Olsen, brændevinsbrænder
1806 Knud Borup, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 248
1756 Adelgade 233
1806 Adelgade 230

Husnumre
1859 Adelgade 54

Matr.nr. 231 †

Matrikel
1689 249
1756 234
1806 231
1943 Indbefattet i 650

Ejere
1689 Peder Sørense, maler
1756 Jens Cronland
1806 Carl Gartner, brødbager

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 249
1756 Adelgade 234
1806 Adelgade 231

Husnumre
1859 Adelgade 56

Matr.nr. 232 †

Matrikel
1689 250
1756 235
1806 232
1945 Henlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Lars Andersen
1756 Herman Frederik Plamar
1806 J. C. Smidt, høker

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 250/Prinsensgade 250*
1756 Adelgade 235
1806 Adelgade 232/Dronningens Tværgade 232*

Husnumre
1859 Adelgade 58/Dronningens Tværgade 47

Matr.nr. 233 †

Matrikel
1689 301 (del af)
1756 236
1806 233
1956 Indbefattet i 654

Ejere
1689 Peder Lerche, assessor
1756 Johannes Fugman, brændevinsbrænder
1806 H. L. Jacobsen, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 301/Adelgade 301*
1756 Dronningensgade 236
1806 Adelgade 233

Husnumre
1859 Adelgade 60/Dronningens Tværgade 50

Matr.nr. 234 †

Matrikel
1689 301 (del af)
1756 237
1806 234
1956 Indbefattet i 654

Ejere
1689 Peder Lerche, assessor
1756 Jørgen Bærendtsen, væver
1806 C. L. Torp, thehandler

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 301/Adelgade 301*
1756 Adelgade 237
1806 Adelgade 234

Husnumre
1859 Adelgade 62

Matr.nr. 235 †

Matrikel
1689 301 (del af)
1756 238 og 1756 239
1806 235
1956 Indbefattet i 654

Ejere
1689 Peder Lerche, assessor
1756 238-239: Henrik Christopher Ahlefeldt
1806 J. W. Zahn, tømmermester

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 301/Adelgade 301*
1756 Adelgade 238 og 239
1806 Adelgade 235

Husnumre
1859 Adelgade 64

Matr.nr. 236 †

Matrikel
1689 301 (del af)
1756 240
1806 236
1956 Indbefattet i 654

Ejere
1689 Peder Lerche, assessor
1756 Jochum Pedersen Møller, brændevinsbrænder
1806 Johan Mortensen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 301/Adelgade 301*
1756 Adelgade 240
1806 Adelgade 236

Husnumre
1859 Adelgade 66

Matr.nr. 237 †

Matrikel
1689 251 (del af)
1756 242
1806 237
1956 Indbefattet i 655

Ejere
1689 Hans Eilersen, forvalter
1756 Jon Hansen, høker
1806 Christopher Holm, øltapper

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 251/Prinsensgade 251*
1756 Adelgade 242
1806 Adelgade 237

Husnumre
1859 Adelgade 72

Matr.nr. 238 †

Matrikel
1689 251 (del af)
1756 243
1806 238
1956 Indbefattet i 655

Ejere
1689 Hans Eilersen, forvalter
1756 Stenhugger Jerimias Huhns enke
1806 Lars Christensen

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 251/Prinsensgade 251*
1756 Adelgade 243
1806 Adelgade 238

Husnumre
1859 Adelgade 74

Matr.nr. 239 †

Matrikel
1689 251 (del af)
1756 244
1806 239
1956 Indbefattet i 655

Ejere
1689 Hans Eilersen, forvalter
1756 Lars Christensen
1806 P. F. Møller

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 251/Prinsensgade 251*
1756 Adelgade 244
1806 Adelgade 239

Husnumre
1859 Adelgade 76

Matr.nr. 240 †

Matrikel
1689 252 (del af)
1756 245
1806 240
1956 Indbefattet i 655

Ejere
1689 Skomagernes garverhave
1756 Paul Esbjørnsen, brændevinsbrænder
1806 Mads Jørgensen

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 252
1756 Adelgade 245
1806 Adelgade 240

Husnumre
1859 Adelgade 78

Matr.nr. 241 †

Matrikel
1689 253 (del af)
1756 246
1806 241
1956 Indbefattet i 655

Ejere
1689 Sivert, maler
1756 Anna Sybilla Stürup, frue
1806 Matthias Petersen

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 253
1756 Adelgade 246
1806 Adelgade 240

Husnumre
1859 Adelgade 80

Matr.nr. 242 †

Matrikel
1689 253 (del af)
1756 247
1806 242
1956 Indbefattet i 659

Ejere
1689 Sivert, maler
1756 Hans Vilhelm Skreve, brændevinsbrænder
1806 J. G. Achilles

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 253
1756 Adelgade 247
1806 Adelgade 242

Husnumre
1859 Adelgade 82

Matr.nr. 243 †

Matrikel
1689 253 (del af)
1756 248 (del af, senere betegnet 1756 248 A)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 248 G
1806 243
1959 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Sivert, maler
1756 Niels Borup
1806 Hans Hansen, urtekræmmer

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 253
1756 Adelgade 248
1806 Adelgade 243

Husnumre
1859 Adelgade 84

Matr.nr. 244 †

Matrikel
1689 253 (del af)
1756 248 (del af, senere betegnet 1756 248 B)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 248 H
1806 244
1959 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Sivert, maler
1756 Niels Borup
1806 Chr. Østergaard, thehandler

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 253
1756 Adelgade 248
1806 Adelgade 244

Husnumre
1859 Adelgade 86

Matr.nr. 245 †

Matrikel
1689 254 (del af)
1756 249
1806 245
1959 Indbefattet i 659

Ejere
1689 Michael, mester
1756 Johannes Knudsen Valvig
1806 Hartmann, madam

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 254
1756 Adelgade 249
1806 Adelgade 245

Husnumre
1859 Adelgade 88

Matr.nr. 246 †

Matrikel
1689 254 (del af)
1756 250
1806 246
1959 Indbefattet i 659

Ejere
1689 Michael, mester
1756 Christian Falch, urtekræmmer
1806 Niels Henningsen, slagter

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 254
1756 Adelgade 250
1806 Adelgade 246

Husnumre
1859 Adelgade 90

Matr.nr. 247 †

Matrikel
1689 255 (del af)
1756 251
1806 247
1959 Indbefattet i 659

Ejere
1689 Lyder Leverens
1756 Bendt Andersen, øltapper
1806 J. S. Ramsøe, høker

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 255
1756 Adelgade 251
1806 Adelgade 247

Husnumre
1859 Adelgade 92

Matr.nr. 248 †

Matrikel
1689 256
1756 252
1806 248
1959 Indbefattet i 659

Ejere
1689 Inger, enke efter Steen
1756 Øltapper Jens Pedersens enke
1806 P. Kongerslev

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 256
1756 Adelgade 252
1806 Adelgade 248

Husnumre
1859 Adelgade 94

Matr.nr. 249 †

Matrikel
1689 255 (del af)
1756 253
1806 249
1959 Indbefattet i 659

Ejere
1689 Lyder Leverens
1756 Jens Mortensen, pottemager
1806 H. Jørgensen, spisemester

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 255
1756 Adelgade 253
1806 Adelgade 249

Husnumre
1859 Adelgade 96

Matr.nr. 250 †

Matrikel
1689 257
1756 254
1806 250
1959 Indbefattet i 659

Ejere
1689 Hans Mathiasen Lydt
1756 Peder Larsen Birch, brændevinsbrænder
1806 Daniel Wedeke

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 257
1756 Adelgade 254
1806 Adelgade 250

Husnumre
1859 Adelgade 98

Matr.nr. 251 †

Matrikel
1689 258 (del af)
1756 255
1806 251
1959 Indbefattet i 659

Ejere
1689 Niels Svendsen
1756 Carl Carlsen, tømmermand ved Holmen
1806 P. H. Thestrup

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 258
1756 Adelgade 255
1806 Adelgade 251

Husnumre
1859 Adelgade 100

Matr.nr. 252 †

Matrikel
1689 258 (del af)
1756 256 (del af, senere betegnet 1756 256 A)
1806 252
1959 Indbefattet i 659

Ejere
1689 Niels Svendsen
1756 Peder Bendtsen, brændevinsbrænder
1806 Carstensen, madam, possementsmager

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 258/Hjortestræde 258*
1756 Adelgade 256/Hjortestræde 256*
1806 Adelgade 252/Hjortelængen 252*

Husnumre
1859 Adelgade 102/Hjortelængen 11
1869 Adelgade 102/Klerkegade 11

Matr.nr. 253 †

Matrikel
1689 259 (del af)
1756 257
1806 253
1959 Indbefattet i 660

Ejere
1689 Franz Hagendorf
1756 Rasmus Sørensen, høker
1806 Asmus Bakke, tobaksspinder

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 259/Klerkegade 259*
1756 Adelgade 257/Skolemesterlængen 257*
1806 Adelgade 253/Klerkegade 253*

Husnumre
1859 Adelgade 111/Klerkegade 1
1869 Adelgade 111/Klerkegade 13

Matr.nr. 254 †

Matrikel
1689 259 (del af)
1756 258
1806 254
1959 Indbefattet i 660

Ejere
1689 Franz Hagendorf
1756 Mogens Mortensen, høker
1806 Ove Nielsen, brødbager

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 259/Klerkegade 259*
1756 Adelgade 258
1806 Adelgade 254

Husnumre
1859 Adelgade 109

Matr.nr. 255 †

Matrikel
1689 259 (del af)
1756 259
1806 255
1959 Indbefattet i 660

Ejere
1689 Franz Hagendorf
1756 Niels Jørgensen
1806 Christen Rasmussen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 259/Klerkegade 259*
1756 Adelgade 259
1806 Adelgade 255

Husnumre
1859 Adelgade 107

Matr.nr. 256 †

Matrikel
1689 260
1756 260
1806 256
1959 Indbefattet i 660

Ejere
1689 Peder Hansen, tømmermand
1756 Høker Peder Ebbesens enke
1806 R. M. Kold

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 260
1756 Adelgade 260
1806 Adelgade 256

Husnumre
1859 Adelgade 105

Matr.nr. 257 †

Matrikel
1689 261
1756 261
1806 257
1959 Indbefattet i 660

Ejere
1689 Enken efter tømmermand Jens Hansen
1756 Jens Christensen, arbejdskarl
1806 Anders Nielsen

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 261
1756 Adelgade 261
1806 Adelgade 257

Husnumre
1859 Adelgade 103

Matr.nr. 258 †

Matrikel
1689 262
1756 262
1806 258
1845 Sammenlagt med 1806 259, til: 258 & 259

Ejere
1689 Albert Johansen, tømmermand
1756 Anders Benonii, skibstømmermand
1806 Niels Simonsen

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 262
1756 Adelgade 262
1806 Adelgade 258

 

Matr.nr. 258 & 259 † (fra 1953: 258)

Matrikel
1845 Sammenlagt af 1806 258 og 1806 259
1910 Hertil henlagt 1806 260
1953 Betegnet 258 (nyt nummer)
1959 Indbefattet i 660

Ejere

Matrikulære husnumre
1845 Adelgade 258 & 259

Husnumre
1859 Adelgade 101
1910 Adelgade 99-101

 

Matr.nr. 259 †

Matrikel
1689 263
1756 263
1806 259
1845 Sammenlagt med 1806 258, til: 258 & 259

Ejere
1689 Nikolaj Reffel
1756 Christen Mikkelsen KJærsgaard
1806 C. Thomsen

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 263
1756 Adelgade 263
1806 Adelgade 259

 

Matr.nr. 260 †

Matrikel
1689 264
1756 264
1806 260
1910 Henlagt til 258 & 259

Ejere
1689 Henrik Larsen
1756 Peter Petersen Amsterdam, skibmand
1806 Ole West

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 264
1756 Adelgade 264
1806 Adelgade 260

Husnumre
1859 Adelgade 99

 

Matr.nr. 261 †

Matrikel
1689 265 (del af)
1756 265 (del af, senere betegnet 1756 265 A)
1806 261
1899 Sammenlagt med 1806 262 og 1806 412, til: 261, 262 & 412

Ejere
1689 Jocum Scheels hus
1756 Lars Pedersen, brændevinsbrænder
1806 Kinsgård, madam

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 265/Klerkegade 265*/Sølvgade 265*
1756 Adelgade 265/Sølvgade 265*
1806 Adelgade 261

Husnumre
1859 Adelgade 97

 

Matr.nr. 261, 262 & 412 †

Matrikel
1899 Sammensat af 1806 261, 1806 262 og 1806 412
1899 Delt og indbefattet i 624 og 625, samt udlagt til offentlig gade

Matr.nr. 262 †

Matrikel
1689 265 (del af)
1756 266
1806 262
1899 Sammenlagt med 1806 261 og 1806 412, til: 261, 262 & 412

Ejere
1689 Anders Olsen, brændevinsbrænder
1756 Thomas Ulrik Richard
1806 Wick, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 265/Klerkegade 265*/Sølvgade 265*
1756 Adelgade 266/Sølvgade 266*
1806 Adelgade 262/Sølvgade 262*

Husnumre
1859 Adelgade 95/Sølvagade 2

Matr.nr. 263 †

Matrikel
1689 266
1756 267
1806 263
1954 Indbefattet i 652

Ejere
1689 Anders Olsen, brændevinsbrænder
1756 Brændevinsbrænder Lars Larsens enke
1806 A. J. Bruun, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 266/Sølvgade 266*
1756 Adelgade 267/Sølvgade 267*
1806 Adelgade 263/Sølvgade 263*

Husnumre
1859 Adelgade 93/Sølvgade 1

Matr.nr. 264 †

Matrikel
1689 267
1756 268
1806 264
1954 Indbefattet i 652

Ejere
1689 Enke efter færgemand Søren Christensen
1756 Lars Thuresen
1806 H. Christensen

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 267
1756 Adelgade 268
1806 Adelgade 264

Husnumre
1859 Adelgade 91

Matr.nr. 265 †

Matrikel
1689 268
1756 269
1806 265
1954 Indbefattet i 652

Ejere
1689 Kjeld Olsen
1756 Nikolaj Neuman, øltapper
1806 C. Rank, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 268
1756 Adelgade 269
1806 Adelgade 265

Husnumre
1859 Adelgade 89

Matr.nr. 266 †

Matrikel
1689 269 (del af)
1756 270
1806 266
1846 Sammenlagt med 1806 267, til: 266 & 267

Ejere
1689 Enken efter Lars Iversen
1756 Henrik Holst, drejer
1806 L. Schrøder, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 269
1756 Adelgade 270
1806 Adelgade 266

Matr.nr. 266 & 267 † (fra 1953: 266)

Matrikel
1846 Sammensat af 1806 266 og 1806 267
1953 266 (nyt nummer)
1954 Indbefattet i 652

Ejere

Matrikulære husnumre
1846 Adelgade 266 & 267

Husnumre
1859 Adelgade 87

Matr.nr. 267 †

Matrikel
1689 269 (del af)
1756 271
1806 267
1846 Sammenlagt med 1806 266, til: 266 & 267

Ejere
1689 Enken efter Lars Iversen
1756 Anders Nielsen Skrøder
1806 L. Schrøder, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 269
1756 Adelgade 271
1806 Adelgade 267

Matr.nr. 268 †

Matrikel
1689 269 (del af)
1756 272
1806 268
1954 Indbefattet i 652

Ejere
1689 Enken efter Lars Iversen
1756 Jens Christensen Ørrild, tømmersvend
1806 J. Hautzner, tobaksspinder

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 269
1756 Adelgade 272
1806 Adelgade 268

Husnumre
1859 Adelgade 85

Matr.nr. 269 †

Matrikel
1689 270 (del af)
1756 273
1806 269
1954 Indbefattet i 652

Ejere
1689 Anders Bendsen, tømmermand
1756 Lars Nielsen, brændevinsbrænder
1806 Jacob Hansen, profession

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 270/Dronningensgade 270*
1756 Adelgade 273
1806 Adelgade 269

Husnumre
1859 Adelgade 83

Matr.nr. 270 †

Matrikel
1689 270 (del af)
1756 274
1806 270
1954 Indbefattet i 652

Ejere
1689 Anders Bendsen, tømmermand
1756 Niels Jensen, brændevinsbrænder
1806 P. L. Søeberg, høker

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 270/Dronningensgade 270*
1756 Adelgade 274
1806 Adelgade 270

Husnumre
1859 Adelgade 81

Matr.nr. 271 †

Matrikel
1689 270 (del af)
1756 275
1806 271
1954 Indbefattet i 652 og 653

Ejere
1689 Anders Bendsen, tømmermand
1756 Jacob Schiønning, murermester
1806 C. Aasted

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 270/Dronningensgade 270*
1756 Adelgade 275
1806 Adelgade 271

Husnumre
1859 Adelgade 79

Matr.nr. 272 †

Matrikel
1689 270 (del af)
1756 276
1806 272
1954 Indbefattet i 653

Ejere
1689 Anders Bendsen, tømmermand
1756 Hans kongelige majestæts garvergård
1806 Agent Henriques arvinger

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 270/Dronningensgade 270*
1756 Adelgade 276
1806 Adelgade 272

Husnumre
1859 Adelgade 77

Matr.nr. 273 †

Matrikel
1689 270 (del af)
1756 277
1806 273
1954 Indbefattet i 653

Ejere
1689 Anders Bendsen, tømmermand
1756 David Ring
1806 Peder Gungsted

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 270/Dronningensgade 270*
1756 Adelgade 277
1806 Adelgade 273

Husnumre
1859 Adelgade 75

Matr.nr. 274 †

Matrikel
1689 270 (del af)
1756 278
1806 274
1954 Indbefattet i 653

Ejere
1689 Anders Bendsen, tømmermand
1756 Morten Knudsen, brændevinsbrænder
1806 Niels Christensen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 270/Dronningensgade 270*
1756 Adelgade 278
1806 Adelgade 274

Husnumre
1859 Adelgade 73

Matr.nr. 275 †

Matrikel
1689 270 (del af)
1756 279
1806 275
1954 Indbefattet i 653

Ejere
1689 Anders Bendsen, tømmermand
1756 Peder Rasmussen
1806 Jørgen Jørgensen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 270/Dronningensgade 270*
1756 Adelgade 279
1806 Adelgade 275

Husnumre
1859 Adelgade 71

Matr.nr. 276 †

Matrikel
1689 270 (del af)
1756 280
1806 276
1954 Indbefattet i 653

Ejere
1689 Anders Bendsen, tømmermand
1756 Jens Nielsen, arbejdskarl
1806 Lars Hansen

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 270/Dronningensgade 270*
1756 Adelgade 280
1806 Adelgade 276

Husnumre
1859 Adelgade 69

Matr.nr. 277 †

Matrikel
1689 270 (del af)
1756 281
1806 277
1954 Indbefattet i 653

Ejere
1689 Anders Bendsen, tømmermand
1756 Anthon Eisen, brændevinsbrænder
1806 Peder Colding, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 270/Dronningensgade 270*
1756 Adelgade 281
1806 Adelgade 277

Husnumre
1859 Adelgade 67

Matr.nr. 278 †

Matrikel
1689 270 (del af)
1756 282
1806 278
1954 Indbefattet i 653

Ejere
1689 Anders Bendsen, tømmermand
1756 Morten Nielsen, høker
1806 Rasmus Wensel, tobaksspinder

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 270/Dronningensgade 270*
1756 Adelgade 282
1806 Adelgade 278

Husnumre
1859 Adelgade 65

Matr.nr. 279 †

Matrikel
1689 270 (del af)
1756 283
1806 279
1954 Indbefattet i 653

Ejere
1689 Anders Bendsen, tømmermand
1756 Michel Andersen, karmager
1806 A. H. Møller, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 270/Dronningensgade 270*
1756 Adelgade 283
1806 Adelgade 279

Husnumre
1859 Adelgade 65

Matr.nr. 280 †

Matrikel
1689 271
1756 285
1806 280
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Hans Andersen, tømmermand
1756 Peder Jacobsen, tømmrsvend
1806 Chr. Thorup, hattemager

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 271/Dronningensgade 271*
1756 Adelgade 285/Dronningensgade 285*
1806 Adelgade 280/Dronningens Tværgade 280*

Husnumre
1859 Adelgade 61/Dronningens Tværgade 49

Matr.nr. 281 †

Matrikel
1689 272
1756 286
1806 281
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Sivert Berentsen
1756 Rasmus Isaksen, høker
1806 Klein, madam

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 272
1756 Adelgade 286
1806 Adelgade 281

Husnumre
1859 Adelgade 59

Matr.nr. 282 †

Matrikel
1689 273
1756 287
1806 282
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Hans Torn, drabant
1756 Olaus Ulgreen, stivelsesfabrikør
1806 J. P. Lund, høker

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 273
1756 Adelgade 287
1806 Adelgade 282

Husnumre
1859 Adelgade 57

Matr.nr. 283 †

Matrikel
1689 274 (del af)
1756 288
1806 283
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Hans Mortensen, brøgger
1756 Jens Jensen Ørum, brændevinsbrænder
1806 P. Mathiesen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 274
1756 Adelgade 288
1806 Adelgade 283

Husnumre
1859 Adelgade 55

Matr.nr. 284 †

Matrikel
1689 274 (del af)
1756 289
1806 284
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Hans Mortensen, brygger
1756 Christen Jacobsen, kornmåler
1806 F. L. Nørregaard

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 274
1756 Adelgade 289
1806 Adelgade 284

Husnumre
1859 Adelgade 53

Matr.nr. 285 †

Matrikel
1689 274 (del af)
1756 290
1806 285
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Hans Mortensen, brygger
1756 Erik Andersen Brandrup
1806 Claus Erichsen, theskænker

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 274
1756 Adelgade 290
1806 Adelgade 285

Husnumre
1859 Adelgade 51

Matr.nr. 286 †

Matrikel
1689 274 (del af)
1756 291
1806 286
1916 Hertil henlagt 1806 287
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Hans Mortensen, brygger
1756 Christen Henriksen, øltapper
1806 Johan Lødel, slagter

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 274
1756 Adelgade 291
1806 Adelgade 286

Husnumre
1859 Adelgade 49
1916 Adelgade 47-49

Matr.nr. 287 †

Matrikel
1689 275
1756 292
1806 287
1916 Henlagt til 1806 286

Ejere
1689 Jacob Rasmussen, snedker
1756 Peder Pedersen, høker
1806 Ole Thor

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 275
1756 Adelgade 292
1806 Adelgade 287

Husnumre
1859 Adelgade 47

Matr.nr. 288 †

Matrikel
1689 276
1756 293
1806 288
1945 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Mathias Daniel, kok
1756 Henning Vilhelm Schübler
1806 Peter Jacob Wahlqvist, skrædder

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 276
1756 Adelgade 293
1806 Adelgade 288

Husnumre
1859 Adelgade 45

Matr.nr. 289 †

Matrikel
1689 277
1756 294
1806 289
1971 Henlagt til 665

Ejere
1689 Worm Mouridsen
1756 Peder Borch, skomager
1806 H. C. Schiøtt

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 277
1756 Adelgade 294
1806 Adelgade 289

Husnumre
1859 Adelgade 43

Matr.nr. 290 †

Matrikel
1689 278
1756 295
1806 290
1905 Henlagt til 395 & 335 C

Ejere
1689 Hans Pedersen, murermester
1756 Alexander Caspersen, nagelsmed
1806 Johan Littard

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 278
1756 Adelgade 295
1806 Adelgade 290

Husnumre
1859 Adelgade 41

Matr.nr. 291 †

Matrikel
1689 279
1756 296
1806 291
1971 Henlagt til 665

Ejere
1689 Morten Møller
1756 Nikolaj Johansen
1806 Didrik Timm, snedker

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 279
1756 Adelgade 296
1806 Adelgade 291

Husnumre
1859 Adelgade 39

Matr.nr. 292 †

Matrikel
1689 280
1756 297
1806 292
1966 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Anders Børgesen
1756 Søren Larsen, øltapper
1806 Smidt, madam

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 280
1756 Adelgade 297
1806 Adelgade 292

Husnumre
1859 Adelgade 37

Matr.nr. 293 †

Matrikel
1689 281 (del af)
1756 298 (del af, senere betegnet 1756 298 C)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 298 L
1806 293
1966 Udlagt til offentlig gade

Ejere
1689 Enken efter mester Casper Møller
1756 Peder Jensen, vognmand
1806 D. Klein, thehandler

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 281
1756 Adelgade 298
1806 Adelgade 293

Husnumre
1859 Adelgade 35

Matr.nr. 294 †

Matrikel
1689 281 (del af)
1756 298 (del af, seneren betegnet 1756 298 B)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 298 K
1806 294
1966 Indbefattet i 665

Ejere
1689 Enken efter Casper Møller
1756 Peder Jensen, vognmand
1806 Lauritz Svane

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 281
1756 Adelgade 298
1806 Adelgade 294

Husnumre
1859 Adelgade 33

Matr.nr. 295 †

Matrikel
1689 281 (del af)
1756 298 (del af, senere betegnet 1756 298 A)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 298 I
1806 295
1966 Indbefattet i 665

Ejere
1689 Enken cfter Casper Møller
1756 Peder Jensen, vognmand
1806 Delff, kaptajn, murermester

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 281
1756 Adelgade 298
1806 Adelgade 295

Husnumre
1859 Adelgade 31

Matr.nr. 296 †

Matrikel
1689 282 (del af)
1756 299
1806 296
1959 Indbefattet i 661

Ejere
1689 Claus Ammundsen, kok
1756 Peter Ising, øltapper
1806 Michelsen, madam, høker
2008

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 282
1756 Adelgade 299
1806 Adelgade 296

Husnumre
1859 Adelgade 29

Matr.nr. 297 †

Matrikel
1689 282 (del af) og 1689 283 (del af)
1756 300 (1689/283, del af) og 1756 301 (1689/282 og 1689/283, del af)
1806 297
1855 Delt i 297 A og 297 B

Ejere
1689 282: Claus Ammndsen, kok. – 283: Niels Andersen, vognmand
1756 300: Ole Hofmand Bonning, snedkersvend. – 301: Conrad Neuman, marketender
1806 Tømmersvendenes herberg

Matrikulære husnumre
1689 Aelgade 282-283
1756 Adelgade 300 og 301
1806 Adelgade 297

Matr.nr. 297 A †

Matrikel
1855 Parcel af 1806 297
1930 Hertil tillagt 297 B
1961 Indbefattet i 666

Ejere

Matrikulære husnumre
1855 Adelgade 297 A

Husnumre
1859 Adelgade 27

Matr.nr. 297 B †

Matrikel
1855 Parcel af 1806 297
1930 Henlagt til 297 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1855 Adelgade 297 B

Husnumre
1859 Bag Adelgade 25

Matr.nr. 298 †

Matrikel
1689 283 (del af)
1756 302
1806 298
1961 Indbefattet i 666

Ejere
1689 Niels Andersen, vognmand
1756 Anders Larsen Vinther, murersvend
1806 Hartz, madam,

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 283
1756 Adelgade 302
1806 Adelgade 298

Husnumre
1859 Adelgade 25

Matr.nr. 299 †

Matrikel
1689 284
1756 303
1806 299
1961 Indbefattet i 666

Ejere
1689 Svend Reiersen, tømmermand
1756 Margrethe, sal. Joh. Christoph Schrøders
1806 Simon Bramsen, fabrikør

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 284
1756 Adelgade 303
1806 Adelgade 299

Husnumre
1859 Adelgade 23

Matr.nr. 300 †

Matrikel
1689 285
1756 304
1806 300
1961 Indbefattet i 666

Ejere
1689 Anders Hansen, gardist i Livgarden
1756 Niels Nielsen Kaas, brændevinsbrænder
1806 Søren Smidt, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 285
1756 Adelgade 304
1806 Adelgade 300

Husnumre
1859 Adelgade 21

Matr.nr. 301 †

Matrikel
1689 286
1756 305
1806 301
1961 Indbefattet i 666

Ejere
1689 Christen Mouridsen
1756 Mads Andersen Lund
1806 Fidelius Strub

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 286
1756 Adelgade 305
1806 Adelgade 301

Husnumre
1859 Adelgade 19

Matr.nr. 302 †

Matrikel
1689 287 (del af)
1756 306
1806 302
1961 Indbefattet i 666

Ejere
1689 Peder Svane
1756 Theodorus Adeler, stolemager
1806 Adam Gross, kaptajn, murermester

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 287
1756 Adelgade 306

Husnumre
1859 Adelgade 17

Matr.nr. 303 †

Matrikel
1689 287 (del af)
1756 307
1806 303
1961 Indbefattet i 666

Ejere
1689 Peder Svane
1756 Søren Henriksen, murermester
1806 Adam Gross, kaptajn, murermester

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 287
1756 Adelgade 307
1806 Adelgade 303

Husnumre
1859 Adelgade 15

Matr.nr. 304 †

Matrikel
1689 287 (del af)
1756 308
1806 304
2008 Indbefattet i 666

Ejere
1689 Peder Svane
1756 Tømmermester Hans Madsens enke
1806 L. C. Høy, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 287
1756 Adelgade 308
1806 Adelgade 304

Husnumre
1859 Adelgade 13

Matr.nr. 305 †

Matrikel
1689 288 (del af)
1756 309
1806 305
1961 Indbefattet i 666

Ejere
1689 Peder Svane
1756 Jens Vest
1806 Johan Dabel

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 288
1756 Adelgade 309
1806 Adelgade 305

Husnumre
1859 Adelgade 11

Matr.nr. 306 †

Matrikel
1689 288 (del af)
1756 310
1806 306
1961 Indbefattet i 666

Ejere
1689 Peder Svane
1756 Peder Rasmussen, brændevinsbrænder
1806 Kirkerup, major

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 288
1756 Adelgade 310
1806 Adelgade 306

Husnumre
1859 Adelgade 9

Matr.nr. 307 †

Matrikel
1689 288 (del af)
1756 311
1806 307
1872 Sammenlagt med 1806 308, til: 307 & 308

Ejere
1689 Peder Svane
1756 Stephen Andersen, arkelimester
1806 Johan Schnabel, snedker

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 288
1756 Adelgade 311
1806 Adelgade 307

Husnumre
1859 Adelgade 7

Matr.nr. 307 & 308 † (fra 1953: 307)

Matrikel
1872 Sammensat af 1806 307 og 1806 308
1953 Betegnet 307 (nyt nummer)
1961 Indbefattet i 666

Ejere

Husnumre
1872 Adelgade 7

Matr.nr. 308 †

Matrikel
1689 288 (del af)
1756 312
1806 308
1872 Sammenlagt med 307, til: 307 & 308

Ejere
1689 Peter Svane
1756 Søren Sørensen, murermester
1806 Seerup, madam

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 288
1756 Adelgade 312
1806 Adelgade 308

Husnumre
1859 Adelgade 7

Matr.nr. 309 †

Matrikel
1689 288 (del af)
1756 313
1806 309
1962 Indbefattet i 668

Ejere
1689 Peter Svane
1756 Jeppe Sørensen Egeskov, brændevinsbrænder
1806 N. N. Sommersted, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 288
1756 Adelgade 313
1806 Adelgade 309

Husnumre
1859 Adelgade 5

Matr.nr. 310 †

Matrikel
1689 288 (del af)
1756 314
1806 310
1962 Indbefattet i 662

Ejere
1689 Peder Svane
1756 Daniel Heimerich
1806 Petersen, hattemager

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 288
1756 Adelgade 314
1806 Adelgade 310

Husnumre
1859 Adelgade 3

Matr.nr. 311 †

Matrikel
1689 239 (del af) og 1689 (del af 299)
1756 325
1806 311
1934 Henlagt til 626

Ejere
1689 239: Jens Knudsen, gardist i livgarden. – 299: Sessemann, møntmester
1756 Anders Jensen, vognmand
1806 Andr. Hermandsen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 239: Adelgade. – 299: Helsingørsgade
1756 Helsingørsgade
1806 Helsingørsgade 311

Husnumre
1859 Helsingørsgade 23

Matr.nr. 312 †

Matrikel
1689 239 (del af) og 1689 299 (del af)
1756 326
1806 312
1934 Henlagt til 626

Ejere
1689 239: Jens Knudsen, gardist i livgarden. – 299: Sessemann, møntmester
1756 Vognmand Ole Paulsens enke
1806 Albret Wick

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 239/Helsingørsgade 239*. – Helsingørsgade 299
1756 Helsingørsgade 326
1806 Helsingørsgade 312

Husnumre
1859 Helsingørsgade 21

Matr.nr. 313 †

Matrikel
1689 239 (del af) og 1689 299 (del af)
1756 327
1806 313
1910 Hertil henlagt 1806 314 og 1806 315
1990 Henlagt til 626

Ejere
1689 239: Jens Knudsen, gardist i livgarden. – 299: Sessemann, møntmester
1756 Christen Stephensen, brændevinsbrænder
1806 Jørgen Møller, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 239/Helsingørsgade 239*. – Helsingørsgade 299
1756 Helsingørsgade 327
1806 Helsingørsgade 313

Husnumre
1859 Helsingørsgade 19
1910 Helsingørsgade 17-19

Matr.nr. 314 †

Matrikel
1689 239 (del af)
1756 328
1806 314
1910 Indbefattet i 1806 313

Ejere
1689 Jens Knudsen, gardist i livgarden
1756 Anders Rasmussen, bødker
1806 Mehlen

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 239/Helsingørsgade 239*
1756 Helsingørsgade 328
1806 Helsingørsgade 314

Husnumre
1859 Helsingørsgade 17

Matr.nr. 315 †

Matrikel
1689 300 (del af)
1756 329
1806 315
1910 Indbefattet i 1806 313

Ejere
1689 Gotfrid Jochum, snedker
1756 Henrik Jensen, øltapper
1806 C. N. Schoubye

Matrikulære husnumre
1689 Helsingørsgade 300
1756 Helsingørsgade 329
1806 Helsingørsgade 315

Husnumre
1859 Helsingørsgade 15

Matr.nr. 316 †

Matrikel
1689 300 (del af)
1756 330
1806 316
1930 Indbefattet i 638

Ejere
1689 Gotfrid Jochum, snedker
1756 Ole Terkildsen
1806 B. Demke

Matrikulære husnumre
1689 Helsingørsgade 300
1756 Helsingørsgade 330
1806 Helsingørsgade 316

Husnumre
1859 Helsingørsgade 13

Matr.nr. 317 †

Matrikel
1689 300 (del af)
1756 331
1806 317
1930 Indbefattet i 638

Ejere
1689 Gotfrid Jochum, snedker
1756 Vilhelm Michelsen, murersvend
1806 Rasmus Jeppesen høker

Matrikulære husnumre
1689 Helsingørsgade 300
1756 Helsingørsgade 331
1806 Helsingørsgade 317

Husnumre
1859 Helsingørsgade 11

Matr.nr. 318 †

Matrikel
1689 300 (del af)
1756 332
1806 318
1930 Indbefattet i 638

Ejere
1689 Gotfrid Jochum, snedker
1756 Elias Abrahamsen, lysestøber
1806 O. N. Willengeroed

Matrikulære husnumre
1689 Helsingørsgade 300
1756 Helsingørsgade 332
1806 Helsingørsgade 318

Husnumre
1859 Helsingørsgade 9

Matr.nr. 319 †

Matrikel
1689 300 (del af)
1756 333
1806 319
1910 Henlagt til 626

Ejere
1689 Gotfrid Jochum, snedker
1756 Niels Sørensen, høker
1806 Wangede, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Helsingørsgade 300
1756 Helsingørsgade 333
1806 Helsingørsgade 319

Husnumre
1859 Helsingørsgade 7

Matr.nr. 320 †

Matrikel
1689 300 (del af)
1756 334
1806 320
1902 Henlagt til 626

Ejere
1689 Gotfrid Jochu, snedker
1756 Erik Olsen, skibstømmermand
1806 N. P. Jungmann, parukier

Matrikulære husnumre
1689 Helsingørsgade 300
1756 Helsingørsgade 334
1806 Helsingørsgade 320

Husnumre
1859 Helsingørsgade 5

Matr.nr. 321 †

Matrikel
1689 230
1756 195 (del af)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 195 F
1806 321
1851 Sammenlagt med 1806 210, til: 210 & 321

Ejere
1689 Enken efter Arnt Berntsen
1756 Just Christensen enke
1806 Peter Lund

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 230/Helsingørsgade 230*
1756 Helsingørsgade 195
1806 Helsingørsgade 321

Matr.nr. 322 †

Matrikel
1689 229 (del af)
1756 194 (del af, senere betegnet 1756 194 B)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 194 D
1806 322
1961 Henlagt til 626

Ejere
1689 Sessemann, møntmester
1756 Joseph Zuber
1806 Poul Broberg, smed

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 229/Helsingørsgade 229*
1756 Borgergade 194/Helsingørsgade 194*
1806 Helsingørsgade 322

Husnumre
1859 Helsingørsgade 4

Matr.nr. 323 †

Matrikel
1689 292
1756 324
1806 323
1961 Henlagt til 626

Ejere
1689 Jens Jensen, brændevinsbrænder
1756 Johan Reinhardt, snedkersvend
1806 Frieberg

Matrikulære husnumre
1689 Helsingørsgade 292
1756 Helsingørsgade 324
1806 Helsingørsgade 323

Husnumre
1859 Helsingørsgade 6

Matr.nr. 324 †

Matrikel
1689 293
1756 323
1806 324
1961 Henlagt til 626

Ejere
1689 Niels Nielsen, smed
1756 Hans Pedersen, malersvend
1806 Petersen, madam

Matrikulære husnumre
1689 Helsingørsgade 293
1756 Helsingørsgade 323
1806 Helsingørsgade 324

Husnumre
1859 Helsingørsgade 8

Matr.nr. 325 †

Matrikel
1689 294
1756 322
1806 325
1961 Henlagt til 626

Ejere
1689 Hans Hansen, tømmermand
1756 Peder Daniel Siverts, murersvend
1806 Nikolaj Kieldberg, snedker

Matrikulære husnumre
1689 Helsingørsgade 294
1756 Helsingørsgade 322
1806 Helsingørsgade 325

Husnumre
1859 Helsingørsgade 10

Matr.nr. 326 †

Matrikel
1689 295
1756 321
1806 326
1961 Henlagt til 626

Ejere
1689 Jacob Seral, møntsvend
1756 Ole Eriksen Boller, bådsmand
1806 Nikolaj Kieldberg, snedker

Matrikulære husnumre
1689 Helsingørsgade 295
1756 Helsingørsgade 321
1806 Helsingørsgade 326

Husnumre
1859 Helsingørsgade 12

Matr.nr. 327 †

Matrikel
1689 296
1756 320
1806 327
1961 Henlagt til 626

Ejere
1689 Johan Simonsen, tømmermand
1756 Peder Svendsen, høker
1806 Rasmus Andersen

Matrikulære husnumre
1689 Helsingørsgade 296
1756 Helsingørsgade 320
1806 Helsingørsgade 327

Husnumre
1859 Helsingørsgade 14

Matr.nr. 328 †

Matrikel
1689 297
1756 319
1806 328
1961 Henlagt til 626

Ejere
1689 Sophia, enke efter Niels Andersen
1756 Niels Jespersen Lange, hattemager
1806 And. Andersen, vognmand

Matrikulære husnumre
1689 Helsingørsgade 297
1756 Helsingørsgade 319
1806 Helsingørsgade 328

Husnumre
1859 Helsingørsgade 16

Matr.nr. 329 †

Matrikel
1689 298
1756 318
1806 329
1961 Henlagt til 626

Ejere
1689 Christian Didriksen, tømmersvend
1756 Anders Vagnose, hægelmager (!?)
1806 And. Berg

Matrikulære husnumre
1689 Helsingørsgade 298
1756 Helsingørsgade 318
1806 Helsingørsgade 329

Husnumre
1859 Helsingørsgade 18

Matr.nr. 330 †

Matrikel
1689 291
1756 317
1806 330
1858 Delt i 330 A og 330 B

Ejere
1689 Bendix, kunstdrejermester
1756 Frantz Joseph Zuber, tømmermester
1806 Frid. Kinck, prokurator

Matrikulære husnumre
1689 Helsingørsgade 291
1756 Helsingørsgade 317
1806 Helsingørsgade 330

Matr.nr. 330 A (oftest betegnet 330)

Matrikel
1858 Parcel af 1806 330, oftest betegnet 330
1874 Sammenlagt med 331 A, til: 330 & 331 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1858 Helsingørsgade 330 A

Husnumre
1859 Helsingørsgade 20

Matr.nr. 330 B

Matrikel
1858 Parcel af 1806 330
1858 Sammenlagt med 1806 331, til: 331 & 330 B

Matr.nr. 330 & 331 A †

Matrikel
1874 Sammensat af 1806 330 og 331 A
1885 Hertil henlagt 1806 341, 1806 342 og 331 B, til: 330 & 331 A, 331 B, 341 & 342
Ejere

Husnumre
1874 Helsingørsgade 20-22

Matr.nr. 330 & 331 A, 331 B, 341 & 342 †

Matrikel
1885 Sammensat af 1806 341, 1806 342, 330 & 331 A og 331 B
1943 Indgået i 650

Ejere

Husnumre
1885 Helsingørsgade 22

Matr.nr. 331 †

Matrikel
1689 290
1756 316
1806 331
1858 Hertil henlagt 330 B
1859 Delt i 331 A og 331 B

Ejere
1689 Bendix, kunstdrejermester
1756 Jens Juel Vind, baron
1806 D. L. Meyer, sukkerraffinadør

Matrikulære husnumre
1689 Helsingørsgade 290/Borgergade 290*
1756 Helsingørsgade 316
1806 Helsingørsgade 331

Matr.nr. 331 A †

Matrikel
1859 Parcel af 1806 331
1874 Sammenlagt med 1806 330

Ejere

Husnumre
1859 Helsingørsgade 22

Matr.nr. 331 B †

Matrikel
1859 Parcel af 1806 331
1885 Forenet med 1806 330, 331 A og 341 & 342, til: 330 & 331 A, 331 B, 341 & 342

Ejere

Husnumre
1859 Bag Helsingørsgade 22

Matr.nr. 332

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have (lod 6 C og 7 C)
1806 332
2008 332

Ejere
1806 Bloms enke og sønner
2008 E/F Dronningens Tværgade 61

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Ikke taxeret
1806 Dronningens Tværgade 332

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 61
2008 Dronningens Tværgade 61

Opførelsesår
1804-05 for Birthe Blom og sønner (Historiske huse)

Matr.nr. 333

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have ((lod 6 B og 7 B)
1806 333
2008 333

Ejere
1806 S. Løwmann
2008 E/F Dr Tværgade 59

Matrikulære husnumre
1806 Dronningens Tværgade 333

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 59
2008 Dronningens Tværgade 59

Opførelsesår
1803-04 for Birthe Blom og sønner (Historiske huse)

Matr.nr. 334

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have (lod 6 A og 7 A)
1806 334
2008 334

Ejere
1806 P. Købke
2008 Ejerforeningen Dr.Tværgade 57

Matrikulære husnumre
1806 Dronningens Tværgade 334

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 57
2008 Dronningens Tværgade 57

Opførelsesår
1802-03 af murermesterenke Birthe Blom og sønner (Historiske huse)

Matr.nr. 335 †

Matrikel
1689 278 og 1689 318
1756 367
1806 335
1812 Delt i 335 A, 335 B og 335 C

Ejere
1689 278: Hans Pedersen, murermester. – 318: Hans Mortensen, brygger
1756 Johan Christopher Kraft
1806 Hammer, herbergerer

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 278. – Dronningensgade 318
1756 Dronningensgade 367
1806 Dronningens Tværgade 335

Matr.nr. 335 A †

Matrikel
1812 Parcel af 1806 335
1943 Indbefattet i 648

Ejere

Matrikulære husnumre
1812 Dronningens Tværgade 335 A

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 55

Matr.nr. 335 B †

Matrikel
1812 Parcel af 1806 335
1812 Sammenlagt med 1806 396

Matr.nr. 335 C †

Matrikel
1812 Parcel af 1806 335
1812 Sammenlagt med 1806 395

Matr.nr. 336 †

Matrikel
1689 317
1756 366
1806 336
1943 Indbefattet i 648

Ejere
1689 Rasmus Rasmussen, brygger
1756 Helle Nielsen Lind, stolemager
1806 Christopher Krumphardt, tøjmager

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 317
1756 Dronningensgade 366
1806 Dronningens Tværgade 336

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 53

Matr.nr. 337 †

Matrikel
1689 271
1756 365
1806 337
1943 Indbefattet i 608

Ejere
1689 Hans Andersen, tømmermand
1756 Øltapper Peder Olsens enke
1806 Archilles

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 271
1756 Dronningesgade 365
1806 Dronningens Tværgade 337

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 51

Matr.nr. 338 †

Matrikel
1689 316
1756 364
1806 338
1943 Indbefattet i 650

Ejere
1689 Simon Simonsen, tømmermand
1756 Stephen Thuesen, tømmersvend
1806 Peder Olsen, købmand, thehandler

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 316
1756 Dronningensgade 364
1806 Dronningens Tværgade 338

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 45

Matr.nr. 339 †

Matrikel
1689 315
1756 363
1806 339
1943 Indbefattet i 650

Ejere
1689 Anders Jonsen, tømmermand
1756 Ole Hellesen, matros
1806 Peters, madam

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 315
1756 Dronningensgade 363
1806 Dronningens Tværgade 339

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 43

Matr.nr. 340 †

Matrikel
1689 314
1756 362
1806 340
1943 Indbefattet i 650

Ejere
1689 Ole Nielsen, tømmermand
1756 Jens Jensen Hald, brændevinsbrænder
1806 Henrik Stud

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 314
1756 Dronningensgade 362
1806 Dronningens Tværgade 340

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 41

Matr.nr. 341 †

Matrikel
1689 313
1756 361
1806 341
1885 Sammenlagt med 330 & 331 A, 331 B og 1806 342, til: 330 & 331 A, 331 B, 341 & 342

Ejere
1689 De fattiges hus
1756 Abigael Catharines Boder
1806 Abel Cathrines Hospital

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 313
1756 Dronningensgade 361
1806 Dronningens Tværgade 341

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 39

Matr.nr. 342 †

Matrikel
1689 312 (del af)
1756 360
1806 342
1885 Sammenlagt med 1806 330, 331 A, 331 B og 1806 341, til: 330 & 331 A, 331 B, 341 & 342

Ejere
1689 Gotfrid Jansen, snedker
1756 Michel Jensen Lindgreen, brændevinsbrænder
1806 Wahl, madam

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 312
1756 Dronningensgade 360
1806 Dronningens Tværgade 342

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 37

Matr.nr. 343 †

Matrikel
1689 312 (del af)
1756 359
1806 343
1943 Indbefattet i 650

Ejere
1689 Gotfrid Jansen, snedker
1756 Jens Andersen Snesere, snedkersvend
1806 Morten Storch, hattemager

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 312
1756 Dronningensgade 359
1806 Dronningens Tværgade 343

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 35

Matr.nr. 344 †

Matrikel
1689 186 (del af)
1756 119 (del af)
1806 344
1907 Hertil henlagt 1806 345
1943 Indbefattet i 647

Ejere
1689 Adler, sekretær
1756 Adam Hintze, kongelig kirurg
1806 Arentsen, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 186/Dronningensgade 186*
1756 Dronningensgade 120
1806 Dronningens Tværgade 344

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 29

Matr.nr. 345 †

Matrikel
1689 311 (del af)
1756 358
1806 345
1907 Henlagt til 1806 344

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 Clemen Mogensen
1806 Clemmensen

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 311
1756 Dronningensgade 358
1806 Dronningens Tværgade 345

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 27

Matr.nr. 346 †

Matrikel
1689 311 (del af)
1756 357
1806 346
1943 Indbefattet i 647

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 Bendt Johansen, brændevinsbrænder
1806 C. A. Bech

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 311
1756 Dronningensgade 357
1806 Dronningens Tværgade 346

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 25

Matr.nr. 347 †

Matrikel
1689 311 (del af)
1756 356
1806 347
1943 Indbefattet i 647

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 Jacob Christensen, stenhugger
1806 J. G. Peckel, glarmester

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 311
1756 Dronningensgade 356
1806 Dronningens Tværgade 347

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 23

Matr.nr. 348 †

Matrikel
1689 311 (del af)
1756 355
1806 348
1943 Indbefattet i 647

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 Carl Lillie, høker
1806 Niels Fischer

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 311
1756 Dronningensgade 355
1806 Dronningens Tværgade 348

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 21

Matr.nr. 349 †

Matrikel
1689 311 (del af)
1756 354
1806 349
1958 Indbefattet i 656 og 657

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 Anders Thuresen, kongelig skibsbygger
1806 Wangede, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 311
1756 Dronningensgade 354
1806 Dronningens Tværgade 349

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 19

Matr.nr. 350 †

Matrikel
1689 311 (del af)
1756 353
1806 350
1958 Indbefattet i 656

Ejere
1689 Niels Simonsen, hofpræsident
1756 Niels Ellingsen, skibstømmermand
1806 H. Nielsen

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 311
1756 Dronningensgade 353
1806 Dronningens Tværgade 350

Husnumre
1859 Dronningnes Tværgade 17

Matr.nr. 351 †

Matrikel
1689 146
1756 352
1806 351
1958 Indbefattet i 656

Ejere
1689 Niels Rasmussen
1756 Christopher Jørgensen
1806 C. P. Meelbye, værtshusholder

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kongensgade 146/Dronningensgade 146*
1756 Dronningensgade 352
1806 Dronningens Tværgade 351

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 15

Matr.nr. 352 †

Matrikel
1689 307 (del af)
1756 350
1806 352
1950 Henlagt til 1806 50

Ejere
1689 Hiort, kancelliråd
1756 Jens Petersen Holst, brændevinsbrænder
1806 Chr. Larsen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 307
1756 Dronningensgade 350
1806 Dronningens Tværgade 352

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 18

Matr.nr. 353 †

Matrikel
1689 307 (del af)
1756 349
1806 353
1955 Henlagt til 1806 50

Ejere
1689 Hiort, kancelliråd
1756 Peder Nielsen Lund, brændevinsbrænder
1806 H. Nielsen

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 307
1756 Dronningensgade 349
1806 Dronningens Tværgade 353

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 20

Matr.nr. 354 †

Matrikel
1689 306 (del af)
1756 348
1806 354
1894 Sammenlagt med 1806 355, til: 354 & 355

Ejere
1689 Peder Lerche, brygger
1756 Søren Jørgensen, arbejdskarl
1806 G. Aslaksen

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 306
1756 Dronningensgade 348
1806 Dronningens Tværgade 354

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 22

Matr.nr. 354 & 355 (fra 1953: 354)

Matrikel
1894 Sammensat af 1806 354 og 1806 355
1953 Betegnet 354 (nyt nummer)
2008 354

Ejere
2008 M B Packaging A/S

Husnumre
1894 Dronningens Tværgade 22-24
2008 Dronningens Tværgade 22-24

Matr.nr. 355 †

Matrikel
1689 306 (del af)
1756 347
1806 355
1894 Samenlagt med 1806 354 til: 354 & 355

Ejere
1689 Peder Lerche, brygger
1756 Iver Madsen, bødker
1806 C. C. Birch

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 306
1756 Dronningensgade 347
1806 Dronningens Tværgade 355

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 24

Matr.nr. 356

Matrikel
1689 305
1756 346
1806 356
2008 356

Ejere
1689 Daniel Storch, sergent
1756 Lars Larsen Bergen
1806 Wilhelm Ewerts, snedker
2008 Ab Administration A/S

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 305
1756 Dronningensgade 346
1806 Dronningens Tværgade 356

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 26
2008 Dronningens Tværgade 26

Opførelsesår
Før 1734. Ombygget før 1783 og i 1857. Senere ombygget (Historiske huse)

Matr.nr. 357

Matrikel
1689 304
1756 345
1806 357
1935 Hertil henlagt 1806 358
2008 357

Ejere
1689 Ambjørn Hellesen
1756 Fredeirk Fritsche
1806 Seyer Bonde Arentsen
2008 Gunnar Kjems

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 304
1756 Dronningensgade 345
1806 Dronningens Tværgade 357

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 28
1935 Dronningens Tværgade 28-30
2008 Dronningens Tværgade 28

Opførelsesår
1932 af arkitekt Axel Maar (Weilbach)

Matr.nr. 358 †

Matrikel
1689 303
1756 344
1806 358
1935 Henlagt til 1806 357

Ejere
1689 Enken efter Johan Rotgiesser
1756 Søren Sørensen Lystrup
1806 Jacobsen, madam

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 303
1756 Dronningensgade 344
1806 Dronningens Tværgade 358

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 30

Matr.nr. 359 †

Matrikel
1689 187 (del af)
1756 342 og 1756 343
1806 359
1943 Indbefattet i 649

Ejere
1689 Peder Svane
1756 342: Jochum Schack. – 343: Anders Halvorsen, matros
1806 Aagaard, madam

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 187 i en gang/Dronningensgade 187*
1756 Dronningensgade 342 og 343
1806 Dronningens Tværgade 359

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 32

Matr.nr. 360 †

Matrikel
1689 187 (del af)
1756 341
1806 360
1943 Indbefattet i 649

Ejere
1689 Peder Svane
1756 Henrik Paulsens enke
1806 Pedersen

Matrikulære husnumre
1689 Borgergade 187 i en gang/Dronningensgade 187*
1756 Dronningensgade 341
1806 Dronningens Tværgade 360

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 34

Matr.nr. 361 †

Matrikel
1689 302
1756 340
1806 361
1956 Indbefattet i 654

Ejere
1689 Enken efter Per Andersen
1756 Conrad Løve, brygger, assessor
1806 G. Brodorf

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 302
1756 Dronningensgade 340
1806 Dronningens Tværgade 361

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 40

Matr.nr. 362 †

Matrikel
1689 301 (del af)
1756 339
1806 362
1956 Indbefattet i 654

Ejere
1689 Peder Lerche, assessor
1756 Hans Henrik Wulf, nålemager
1806 Nørager

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 301/Adelgade 301*
1756 Dronningensgade 339
1806 Dronningens Tværgade 362

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 42

Matr.nr. 363 †

Matrikel
1689 301 (del af)
1756 337 og 1756 338
1806 363
1956 Indbefattet i 654

Ejere
1689 Peder Lerche, assessor
1756 337: Niels Larsen, brændevinsbrænder. – 338: Peder Andersen Brünschos
1806 J. N. Spenderup, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 301/Adelgade 301*
1756 Dronningensgade 337 og 338
1806 Dronningens Tværgade 363

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 44

Matr.nr. 364 †

Matrikel
1689 301 (del af)
1756 336
1806 364
1956 Indbefattet i 654

Ejere
1689 Peder Lerche, assessor
1756 Niels Knudsen Eskildstrup, tømmersvend
1806 Valentin Albretsen, brændesælger

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 301/Adelgade 301*
1756 Dronningensgade 336
1806 Dronningens Tværgade 364

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 46

Matr.nr. 365 †

Matrikel
1689 301 (del af)
1756 335
1806 365
1956 Indbefattet i 654

Ejere
1689 Peder Lerche, assessor
1756 Ole Svendsen Hising, murersvend
1806 Henrik Slud

Matrikulære husnumre
1689 Dronningensgade 301/Adelgade 301*
1756 Dronningensgade 335
1806 Dronningens Tværgade 365

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 48

Matr.nr. 366 †

Matrikel
1689 270 (del af)
1756 284
1806 366
1822 Delt i 366 A og 366 B

Ejere
1689 Anders Bendsen, tømmermand
1756 Grovsmed Gert Drachmands enke
1806 Branner
1822 Delt i 366 A og 366 B

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 270/Dronningensgade 270*
1756 Adelgade 283/Dronningensgade 283*
1806 Dronningens Tværgade 366/Adelgade 366*

Matr.nr. 366 A †

Matrikel
1822 Parcel af 1806 366
1954 Indbefattet i 653

Ejere

Matrikulære husnumre
1822 Dronningens Tværgade 366 A/Adelgade 366 A*

Husnumre
1859 Adelgade 63/Dronningens Tværgade 52

Matr.nr. 366 B †

Matrikel
1822 Parcel af 1806 366
1954 Indbefattet i 653

Ejere

Matrikulære husnumre
1822 Dronningens Tværgade 366 B

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 54

Matr.nr. 367 †

Matrikel
1689 323 (del af)
1756 374 (del af, senere betegnet 1756 374 B)
1806 367
1956 Indbefattet i 654

Ejere
1689 Claus Byssing
1756 Anna Sybilla Stürup, frue
1806 Rasmus Pedersen, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 323/Adelgade 323*
1756 Prinsensgade 374/Adelgade 374*
1806 Prinsensgade 367/Adelgade 367*

Husnumre
1859 Adelgade 68/Prinsensgade 21

Matr.nr. 368 †

Matrikel
1689 323 (del af)
1756 374 (del af, senere betegnet 1756 374 A)
1806 368
1956 Indbefattet i 654

Ejere
1689 Claus Byssing
1756 Anna Sybilla Stürup, frue
1806 Pedersen

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 323/Adelgade 323*
1756 Prinsensgade 374/Adelgade 374*
1806 Prinsensgade 368

Husnumre
1859 Prinsensgade 19

Matr.nr. 369 †

Matrikel
1689 322 (del af)
1756 373
1806 369
1956 Indbefattet i 654

Ejere
1689 Oluf Olufsen
1756 Casper Vøbs, væver
1806 P. L. Holm, thehandler

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 322
1756 Prinsensgade 373
1806 Prinsensgade 369

Husnumre
1859 Prinsensgade 17

Matr.nr. 370 †

Matrikel
1689 322 (del af)
1756 372
1806 370
1956 Indbefattet i 654

Ejere
1689 Oluf Olufsen
1756 Jacob Abrahamsen, matros
1806 Peder Ludvigsen

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 322
1756 Prinsensgade 372
1806 Prinsensgade 370

Husnumre
1859 Prinsensgade 15

Matr.nr. 371 †

Matrikel
1689 321
1756 371
1806 371
1956 Indbefattet i 654

Ejere
1689 Mathias Olufsen
1756 Jacob Abrahamsen, matros
1806 Peder Ludvigsen

Matrikulære husnumre
1689 Prinsengade 321
1756 Prinsensgade 371
1806 Prinsensgade 371

Husnumre
1859 Prinsensgade 13

Matr.nr. 372 †

Matrikel
1689 320
1756 370
1806 372
1956 Indbefattet i 654

Ejere
1689 Peder Jonassen, soldat
1756 Rasmus Hansen, skibstømmermand
1806 O. A. Kølle, høker

Matrikulære husnumre
1689 Prinsengade 320
1756 Prinsensgade 370
1806 Prinsensgade 372

Husnumre
1859 Prinsensgade 11

Matr.nr. 373 †

Matrikel
1689 319 (del af)
1756 369
1806 373
1956 Indbefattet i 654

Ejere
1689 Steen Tilufsen
1756 Anders Nielsen Holmsted
1806 Bech, madam

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 319/Borgergade 319*
1756 Prinsensgade 369
1806 Prinsensgade 373

Husnumre
1859 Prinsensgade 9

Matr.nr. 374 †

Matrikel
1689 319 (del af)
1756 368 (del af, senere betegnet 1756 368 B)
1806 374
1956 Indbefattet i 654

Ejere
1689 Steen Tilufsen
1756 Hans Jespersen Block
1806 Særmann & Nielsen

Matrikulære husnumre
1689 Prinsengade 319/Borgergade 319*
1756 Prinsensgade 368
1806 Prinsensgade 374

Husnumre
1859 Prinsensgade 7

Matr.nr. 375 †

Matrikel
1689 319 (del af)
1756 368 (del af, senere betegnet 1756 368 A)
1806 375
1956 Indbefattet i 654

Ejere
1689 Steen Tilufsen
1756 Hans Jespersen Block
1806 Gert Ottesen

Matrikulære husnumre
1689 Prinsengade 319/Borgergade 319*
1756 Prinsensgade 368
1806 Prinsensgade 375

Husnumre
1859 Prinsensgade 5

Matr.nr. 376 †

Matrikel
1689 319 (del af)
1756 368 (del af, senere betegnet 1756 368 C)
1806 376
1889 Sammenlagt med 178

Ejere
1689 Steen Tilufsen
1756 Hans Jespersen Block
1806 C. Hauschildt, rodemester

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 319/Borgergade 319*
1756 Prinsensgade 368
1806 Prinsensgade 376

Husnumre
1859 Prinsensgade 3

Matr.nr. 377 †

Matrikel
1689 326 (del af)
1756 382
1806 377
1816 Sammenlagt med 1806 378, til: 377 & 378

Ejere
1689 Claus Byssing
1756 Paul Larsen Leegaard, brændevinsbrænder
1806 Peder Sundbye, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Prinsengade 326
1756 Prinsensgade 382
1806 Prinsensgade 377

Matr.nr. 377 & 378 † (fra 1953: 377)

Matrikel
1816 Sammenlagt af 1806 377 og 1806 378
1953 Betegnet 377 (nyt nummer)
1956 Indbefattet i 655

Ejere

Matrikulære husnumre
1816 Prinsensgade 377 & 378

Husnumre
1859 Prinsensgade 4

Matr.nr. 378 †

Matrikel
1689 326 (del af)
1756 380 og 1756 381
1806 378
1816 Sammenlagt med 1806 377, til: 377 & 378

Ejere
1689 Claus Byssing
1756 Jens Cronland, edikebrygger
1806 Niels Jensen Gade

Matrikulære husnumre
1689 Prinsegade 326
1756 Prinsensgade 380 og 381
1806 Prinsensgade 378

Matr.nr. 379 †

Matrikel
1689 326 (del af)
1756 379
1806 379
1956 Indbefattet i 655

Ejere
1689 Claus Byssing
1756 Johan Gram, garver
1806 G. Borchhorst, garver

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 326
1756 Prinsensgade 379
1806 Prinsensgade 379

Husnumre
1859 Prinsensgade 6

Matr.nr. 380 †

Matrikel
1689 325 (del af)
1756 378
1806 380
1956 Indbefattet i 655

Ejere
1689 Søren Andersen
1756 Jens Cronland, edikebrygger
1806 F. Pedersen, thehandler

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 325
1756 Prinsensgade 378
1806 Prinsensgade 380

Husnumre
1859 Prinsensgade 8

Matr.nr. 381 †

Matrikel
1689 325 (del af)
1756 377
1806 381
1956 Indbefattet i 655

Ejere
1689 Søren Andersen
1756 Clemen Halvorsen
1806 And. Larsen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Prinsensgade 325
1756 Prinsensgade 377
1806 Prinsensgade 381

Husnumre
1859 Prinsensgade 10

Matr.nr. 382 †

Matrikel
1689 324
1756 376
1806 382
1956 Indbefattet i 655

Ejere
1689 Oluf Olufsen
1756 Anders Hansen, brændevinsbrænder
1806 S. P. Ravn

Matrikulære husnumre
1689 Prinsengade 324
1756 Prinsensgade 376
1806 Prinsensgade 382

Husnumre
1859 Prinsensgade 12

Matr.nr. 383 †

Matrikel
1689 251 (del af)
1756 241 og 1756 375
1806 383
1956 Indbefattet i 655

Ejere
1689 Hans Eilersen, forvalter
1756 241 og 375: Christian Jasmund, brændevinsbrænder
1806 Chr. Aasted

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 251/Prinsensgade 251*
1756 Adelgade 241. – Prinsensgade 375
1806 Prinsensgade 383/Adelgade 383*

Husnumre
1859 Adelgade 70/Prinsensgade 14

Matr.nr. 384 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have (lod 3)
1806 384
1844 Delt i 384 A og 384 B

Ejere
1806 Chr. Aasted

Matrikulære husnumre
1806 Kronprinsessegade 384

Matr.nr. 384 A

Matrikel
1844 Parcel af 1806 384
2008 384 A

Ejere
2008 Mthp A/S

Matrikulære husnumre
1844 Kronprinsessegade 384 A

Husnumre
1859 Kronprinsessegade 4
2008 Kronprinsessegade 4

Opførelsesår
1913 af arkitekt Gotfred Tvede (Weilbach)

Matr.nr. 384 B †

Matrikel
1844 Parcel af 1806 384
1844 Sammenlagt med 1806 3, til: 3 & 384 B

Matr.nr. 385

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have (lod 4 A)
1806 385
2008 385

Ejere
1806 Qvist, kaptajn, murermester
2008 E/F Kronprinsessegade 6

Matrikulære husnumre
1806 Kronprinsessegade 385

Husnumre
1859 Kronprinsessegade 6
2008 Kronprinsessegade 6

Opførelsesår
1803-04 af murermester J. M. Quist. Ombygget 1906 (Historiske huse)

Matr.nr. 386

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have (lod 4 B, 5 og 16 B)
1806 386
2008 386

Ejere
1806 Henriques, garver
2008 Forenin af Statsaut Revisorer

Matrikulære husnumre
1806 Kronprinsessegade 386

Husnumre
1859 Kronprinsessegade 8
2008 Kronprinsessegade 8

Opførelsesår
1803-04 for Jeremias og Jacob Henriques. Ombygget 1906 (Historiske huse)

Matr.nr. 387

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have (lod 16 A)
1806 387
1942 Hertil henlagt 1806 388
2008 387

Ejere
1806 Qvist, kaptajn, murermester
2008 E/F Kronprinsessegade 10-12

Matrikulære husnumre
1806 Kronprinsessegade 387

Husnumre
1859 Kronprinsessegade 10
2008 Kronprinsessegade 10

Opførelsesår
Det østlige forhus: 1803-04 af murermester J. M. Quist. – Det vestlige forhus: 1805-06 af murermester J. M. Quist (Historiske huse)

Matr.nr. 388 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have (lod 18)
1806 388
1942 Henlagt til 1806 387

Ejere
1806 Qvist, kaptajn, murermester

Matrikulære husnumre
1806 Kronprinsessegade 388

Husnumre
1859 Kronprinsessegade 12

Matr.nr. 389

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have ((lod 19 A)
1806 389
2008 389

Ejere
1806 Qvist, kaptajn, murermester
2008 E/F Kronprinsessegade 14 A B

Matrikulære husnumre
1806 Kronprinsessegade 389

Husnumre
1859 Kronprinsessegade 14
2008 Kronprinsessegade 14

Opførelsesår
1806-06 af murermester J. M. Quist (Historiske huse)

Matr.nr. 390

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have (lod 19 B)
1806 390
2008 390

Ejere
1806 Qvist, kaptajn,, murermester
2008 Ejerforeningen Kronprinsessegade 16

Matrikulære husnumre
1806 Kronprinsessegade 390

Husnumre
1859 Kronprinsessegade 16
2008 Kronprinsessegade 16

Opførelsesår
1807 af murermester J. M. Quist. Ombygget mellem 1902-08 (Historiske huse)

Matr.nr. 391

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have (lod 1 og 2 A)
1806 391
2008 391

Ejere
1806 Qvist, kaptajn, murermester
2008 Ejd. Kronprinsessegade 18

Matrikulære husnumre
1806 Kronprinsessegade 391

Husnumre
1859 Kronprinsessegade 18
2008 Kronprinsessegade 18

Opførelsesår
1807-13 af murermester J. M. Quist (Historiske huse)

Matr.nr. 392

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have (lod 20 A)
1806 392
2008 392

Ejere
1689 82: Peder Nielsen
1756 Søren Pedersen, islandsk købmand
1806 Qvist, kaptajn, murermester
2008 E/F Kronprinsessegade 20

Matrikulære husnumre
1689 Gothersgade 82
1756 Gothersgade 20
1806 Kronprinsessegade 392

Husnumre
1859 Kronprinsessegade 20
2008 Kronprinsessegade 20

Opførelsesår
1805-06 af murermester A. Hallander og arkitekt Rawert. Ombygget ca. 1850 (Historiske huse)

Matr.nr. 393 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have (lod 20 A)
1806 393
1807 Delt i 393 A og 393 B

Ejere
1806 Hallander, kaptajn

Matrikulære husnumre
1806 Kronprinsessegade 393

Matr.nr. 393

Matrikel
1878 Sammensat af 393 A og 393 B
2008 393

Ejere
2008 Poul Johan Mogens Tvermoes

Husnumre
1878 Kronprinsessegade 22-24
2008 Kronprinsessegade 22-24

Opførelsesår
1807-08 af murermester A. C. Wilcken (Historiske huse)

Matr.nr. 393 A †

Matrikel
1807 Parcel af 1806 393
1878 Sammenlagt med 393 B, til: 393

Ejere

Matrikulære husnumre
1807 Kronprinsessegade 393 A

Husnumre
1859 Kronprinsessegade 22

Matr.nr. 393 B †

Matrikel
1807 Parcel af 1806 393
1878 Sammenlagt med 393 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1807 Kronprinsessegade 393 B

Husnumre
1859 Kronprinsessegade 24

Matr.nr. 394

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have (lod 21 A)
1806 394
2008 394

Ejere
1806 Rawert, professor
2008 Dorte Salskov-Iversen

Matrikulære husnumre
1806 Kronprinsessegade 394

Husnumre
1859 Kronprinsessegade 26
2008 Kronprinsessegade 26

Opførelsesår
1805-06 af arkitekt J. H. Rawert. Ombygget mellem 1884-93 (Historiske huse)

Matr.nr. 395 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have (lod 21 B)
1806 395
1812 Sammensat med 335 C, til: 395 & 335 C

Ejere
1806 Rawert, professor

Matrikulære husnumre
1806 Kronprinsessegade 395

Matr.nr. 395 & 335 C (fra 1952: 395)

Matrikel
1812 Sammensat af 335 C og 1806 395
1905 Hertil henlagt 1806 290
1952 Betegnet 395 (nyt nummer)
2008 395

Ejere
2008 Det Danske Advokatsamfund

Matrikulære husnumre
1812 Kronprinsessegade 395 & 335 C

Husnumre
1859 Kronprinsessegade 28
1905 Kronprinsesegade 28, Adelgade 41
2008 Kronprinsessegade 28

Opførelsesår
1805-06 af arkikt J. H. Rawert. Ombygget 1899 (Historiske huse)

Matr.nr. 396 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have (lod 22)
1806 396

Ejere
1806 Krieger, kommandør

Matrikulære husnumre
1806 Kronprinsessegade 396

Matr.nr. 396 & 335 B (fra 1952: 396)

Matrikel
1812 Sammensat af 335 B og 396
1943 Frasepareret 643
1952 Betegnet 396 (nyt nummer)
2000 Hertil henlagt 1806 397
2008 396

Ejere
2008 C. L. Davids Fond og Samling

Matrikulære husnumre
1812 Kronprinsessegade 396 & 335 B

Husnumre
1859 Kronprinsessegade 30
2008 Kronprinsessegade 30-32
2008 Kronprinsessegade 30-32

Opførelsesår
Kronprinsessegade 30: 1806-07 af arkitkt J. H. Rawert for kommandørkaptajn J. C. Krieger (Historiske huse). – Kronprinsessegade 32: 1804-05 af murermester J. D. Backhausen. Ombygget omkring 1870 (Historiske huse)

Matr.nr. 397 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have ((lod 17)
1806 397
2000 Henlagt til 1806 396

Ejere
1806 Bachhausen, murermester

Matrikulære husnumre
1806 Kronprinsessegade 397

Husnumre
1859 Kronprinsessegade 32

Matr.nr. 398

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have (lod 8 A)
1806 398
2008 398

Ejere
1806 Carl May, traktør
2008 E/F Kronprinsessegade 34

Matrikulære husnumre
1806 Kronprinsessegade 398

Husnumre
1859 Kronprinsessegade 34
2008 Kronprinsessegade 34

Opførelsesår
1805-06 for Carl May (Historiske huse)

Matr.nr. 399

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have (lod 8 B)
1806 399
2008 399

Ejere
1806 Bloms enke og sønner
2008 Sempa I/S

Matrikulære husnumre
1806 Kronprinsessegade 399

Husnumre
1859 Kronprinsessegade 36
2008 Kronprinsessegade 36

Opførelsesår
1824-25 af murermester T. A. Blom. Ombygget i 1900-tallets begyndelse (Historiske huse)

Matr.nr. 400

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have (dele af lod 6 og 7)
1806 400
2008 400

Ejere
1806 Bloms enke og sønner
2008 E/F Kronprinsessegade 38

Matrikulære husnumre
1806 Kronprinsessegade 400

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 63/Kronprinsessegade 38
2008 Kronprinsessegade 38

Opførelsesår
1805-06 for madam Blom og sønner. Ombygget i begyndelsen af 1900-tallet (Historiske huse)

Matr.nr. 401 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Haven (lodderne 9, 10 og 11)
1806 401
1806 Herfra separeret 401 A
1808 Herfra separeret 401 B
1810 Herfra separeret 401 C, hvorefter nummer 401 er udgået

Ejere
1806 Bloms enke og sønner

Matrikulære husnumre
1806 Kronprinsessegade 401/Droningens Tværgade 401*

Matr.nr. 401 A

Matrikel
1806 Parcel af 1806 401
2008 401 A

Ejere
2008 E/F Dronningens Tværgade 56

Matrikulære husnumre
1806 Dronningens Tværgade 401 A

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 56
2008 Dronningens Tværgade 56

Opførelsesår
1806-07 af madam Blom og sønner. Ombygget 1902 (Historiske huse)

Matr.nr. 401 B

Matrikel
1808 Parcel af 1806 401
2008 401 B

Ejere
2008 E/F Dronningens Tværgade 58

Matrikulære husnumre
1808 Dronningens Tværgade 401 B

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 58
2008 Dronningens Tværgade 58

Opførelsesår
1807-08 for madam Blom og sønner. Ombygget 1863 (Historiske huse)

Matr.nr. 401 C

Matrikel
1810 Parcel af 1806 401
1815 Herfra separeret 401 D
2008 401 C

Ejere
2008 E/F Kronprinsessegade 40

Matrikulære husnumre
1810 Kronprinsessegade 401 C/Dronningens Tværgade 401 C

Husnumre
1859 Dronningens Tværgade 60/Kronprinsessegade 40
2008 Kronprinsessegade 40

Opførelsesår
1811 af murermester Thomas A. Blom. Ombygget i begyndelsen af 1900-tallet (Historiske huse)

Matr.nr. 401 D

Matrikel
1815 Parcel af 401 C
2008 401 D

Ejere
2008 Jes Folke

Matrikulære husnumre
1815 Kronprinsessegade 401 D

Husnumre
1859 Kronprinsessegade 42
2008 Kronprinsessegade 42

Opførelsesår
1815-16 af murermester Thomas A. Blom (Historiske huse)

Matr.nr. 402

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Haven (lod 12)
1806 402
2008 402

Ejere
1806 Sabroe
2008 Komponisten Jacob Gades Legat

Matrikulære husnumre
1806 Kronprinsessegade 402

Husnumre
1859 Kronprinsessegade 44
2008 Kronprinsessegade 44

Opførelsesår
1804-05 af tømrermester Peder Christian Sabroe og hans enke Catrina Margrethe Sabroe. Ombygget 1847 (Historiske huse)

Matr.nr. 403

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Haven (lod 23 B)
1806 403
2008 403

Ejere
1806 Professor Rawert og major Hallander
2008 E/F Kronprinsessegade 46

Matrikulære husnumre
1806 Kronprinsessegade 403

Husnumre
1859 Kronprinsessgade 46
2008 Kronprinsessegade 44 C og 46 F

Opførelsesår
1957 (Kuas)

Matr.nr. 404
Artillerikasernen

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Haven (lod 23 A)
1806 404
1971 Hertil henlagt 1806 405
2008 404

Ejere
1806 Professor Rawert og major Hallander
2008 E/F Kronprinsessegade 46

Matrikulære husnumre
1806 Kronprinsessegade 404

Husnumre
1859 Kronprinsessegade 46
2008 Kronprinsessegade 46, 46 A-E

Opførelsesår
Kronprinsessegade 46 A og E: 1805-06 af murermester Andreas Hallander og arkitekt J. H. Rawert for Staten. – Kronprinsessegade 46 B-D: 1803 af murermester Philip Lange for Sjællandske Infanteriregiment (Historiske huse)

Matr.nr. 405 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have (lod 15)
1806 405
1971 Henlagt til 1806 404

Ejere
1806 Marinekasernen

Matrikulære husnumre
1806 Kronprinsessegade 405

Husnumre
1859 Kronprinsessegade 46

Matr.nr. 406 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have (lod 14 B)
1806 406
1959 Indbefattet i 658

Ejere
1806 Dahl, murermester

Matrikulære husnumre
1806 Kronprinsessegade 406

Husnumre
1859 Kronprinsessegade 48

Matr.nr. 407 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Haven (lod 14)
1806 407
1959 Indbefattet i 658

Ejere
1806 Dahl, murermester

Matrikulære husnumre
1806 Kronprinsessegade 407

Husnumre
1859 Kronprinsessegade 50

Matr.nr. 408 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Haven (lod 13 B)
1806 408
1959 Indbefattet i 658

Ejere
1806 Dahl, murermester

Matrikulære husnumre
1806 Kronprinsessegade 408/Sølvgade 408*

Husnumre
1859 Kronprinsessegade 52/Sølvgade 9-11
1956 Kronprinsessegade 52/Sølvgade 21-23 (Matrikelregister og Kraks Vejviser 1957)

Matr.nr. 409 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret (Kongens Have)
1756 Ikke taxeret (Kongens Have)
1800 Frasepareret Kongens Have (lod 13 A)
1806 409
1959 Indbefattet i 658

Ejere
1806 Petermann

Matrikulære husnumre
1806 Sølvgade 409

Husnumre
1859 Sølvgade 7
1954 Sølvgade 19

Matr.nr. 410 †

Matrikel
1689 270 (del af)
1756 452
1806 410
1954 Indbefattet i 652

Ejere
1689 Anders Bendsen, tømmermand
1756 Niels Pedersen, møller
1806 A. C. Heins

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 270/Dronningensgade 270*
1756 Sølvgade 452
1806 Sølvgade 410

Husnumre
1859 Sølvgade 5

Matr.nr. 411 †

Matrikel
1689 266
1756 453 og 1756 454
1806 411
1954 Indbefattet i 652

Ejere
1689 Anders Olsen, brændevinsmand
1756 453: Paul Andreas Reis, høker. – 454: Jon Knudsen, tidligere rådmand
1806 Henrik Slud

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 266/Sølvgade 266*
1756 Sølvgade 453 og 454
1806 Sølvgade 411

Husnumre
1859 Sølvgade 3

Matr.nr. 412 †

Matrikel
1689 265
1756 265 (del af, senere betegnet 1756 265 B)
1806 412
1899 Sammenlagt med 1806 261 og 1806 262, til: 261, 262 & 412

Ejere
1689 Joachim Scheel
1756 Lars Pedersen, brændevinsbrænder
1806 J. Bøytner

Matrikulære husnumre
1689 Adelgade 265/Klerkegade 265*/Sølvgade 265*
1756 Adelgade 265/Sølvgade 265*
1806 Sølvgade 412

Husnumre
1859 Sølvgade 4

Matr.nr. 413 †

Matrikel
1689 328
1756 385
1806 413
1832 Delt i 413 A og 413 B

Ejere
1689 Møller, kvartermester
1756 Johan Didrik Madsmann
1806 Lars Larsen

Matrikulære husnumre
1689 Klerkegade 328/Sølvgade 328*
1756 Klerkegade 385/Sølvgade 385*
1806 Sølvgade 413, Klerkegade 413*

Matr.nr. 413 A †

Matrikel
1832 Parcel af 1806 413
1932 Indbefattet i 639

Ejere

Matrikulære husnumre
1832 Sølvgade 413 A

Husnumre
1859 Sølvgade 8

Matr.nr. 413 B †

Matrikel
1832 Parcel af 1806 413
1932 Udlagt til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1832 Sølvgade 413 B, Klerkegade 413 B*

Husnumre
1859 Klerkegade 5 B/Sølvgade 10
1869 Klerkegade 19/Sølvgade 10

Matr.nr. 414 †

Matrikel
1689 330 (del af)
1756 408 og 1756 409
1806 414
1807 Delt i 414 A og 414 B

Ejere
1689 Statius, mester
1756 408: Hans Petersen Høyer. - 409: Peter Johan Koster, vognmand
1806 Kirkerup, major

Matrikulære husnumre
1689 Klerkegade 330/Sølvgade 330*
1756 Sølvgade 408 og 409
1806 Sølvgade 414

Matr.nr. 414 A †

Matrikel
1807 Parcel af 1806 414
1839 Sammenlagt med 416 B 2, til: 414 A & 416 B 2

Ejere

Matrikulære husnumre
1807 Sølvgade 414 A

Matr.nr. 414 A & 416 B 2 (fra 1953: 414 A)

Matrikel
1839 Sammensat af 414 A og 416 B 2
1953 Betegnet 414 A (nyt nummer)
2008 414 A

Ejere
2008 Københavns Kommunes Kultur og Fritidsforvaltning

Matrikulære husnumre
1839 Sølvgade 12

Husnumre
1859 Sølvgade 12
2008 Kronprinsessegade 29

Opførelsesår
1934 (Matrikelregister)

Matr.nr. 414 B

Matrikel
1810 Parcel af 1806 414
2008 414 B

Ejere
2008 Tueholm A/S

Matrikulære husnumre
1810 Sølvgade 414 B

Husnumre
1859 Sølvgade 14
2008 Sølvgade 12-14

Opførelsesår
1767-71 for løjtnant Fr. Chr. Silberschildt (Historiske huse)

Matr.nr. 414 C

Matrikel
1821 Parcel af 414 B
1821 Sammenlagt med 416 B, til: 414 C & 416 B

Matr.nr. 414 C
Sølvgades Skole

Matrikel
1837 Parcel af 414 C & 416 B
2008 414 C

Ejere
2008 Københavns Kommunes Kultur og Fritidsforvaltning

Matrikulære husnumre
1838 Sølvgade 414 C

Husnumre
1859 Sølvgade 16
2008 Sølvgade 16

Opførelsesår
1846-47 af arkitekt P. C. Hagemann for Københavns Kommune (Historiske huse)

Matr.nr. 414 C & 416 B †

Matrikel
1821 Sammensat af 414 C og 416 B
1837 Delt i 414 C og 416 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1821 Sølvgade 414 C & 416 B, Klerkegade 414 C & 416 B

Matr.nr. 415

Matrikel
1689 330 (del af)
1756 410
1806 415
2008 415

Ejere
1689 Statius, mester
1756 Hans Rosendahl, klædefabrikør
1806 Kirkerup, major
2008 S E Invest A/S

Matrikulære husnumre
1689 Klerkegade 330/Sølvgade 330*
1756 Sølvgade 410
1806 Sølvgade 415

Husnumre
1859 Sølvgade 18
2008 Sølvgade 18

Opførelsesår
Før 1737. Ombygget 1827 (Historiske huse)

Matr.nr. 416 †

Matrikel
1689 331, 1689 332 og 1689 330 (del af)
1756 387
1806 416
1811 Delt i 416 A og 416 B

Ejere
1689 330: Statius, mester. – 331: Gunder Vosbein. – 332: Rasmus Rasmussen, kancelliforvalter
1756 Gerhardt Andreas Gøbel, farver
1806 Kirkerup, major

Matrikulære husnumre
1689 Klerkegade 330/Sølvgade 330*. – Klerkegade 331/Sølvgade 331*. – Klerkegade 332/Sølvgade 332*
1756 Klerkegade 387/Sølvgade 387*
1806 Sølvgade 416/Klerkegade 416*

Matr.nr. 416 A †

Matrikel
1811 Parcel af 1806 416
1826 Herfra separeret 416 C og 416 D
1847 Delt i 416 A 1 og 416 A 2

Ejere

Matrikulære husnumre
1811 Klerkegade 416 A

Matr.nr. 416 A 1 †

Matrikel
1847 Parcel af 416 A
1988 Indbefattet i 678

Ejere

Matrikulære husnumre
1847 Klerkegade 416 A 1

Husnumre
1859 Klerkegade 13
1869 Klerkegade 29

Matr.nr. 416 A 2 †

Matrikel
1847 Parcel af 416 A
1989 Betegnet 683

Ejere

Matrikulære husnumre
1847 Klerkegade 416 A 2

Husnumre
1859 Bag Klerkegade 29

Matr.nr. 416 B †

Matrikel
1811 Parcel af 1806 416
1821 Sammenlagt med 414 C, til: 414 C & 416 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1811 Klerkegade 416 B

Matr.nr. 416 B †

Matrikel
1837 Parcel af 414 C & 416 B
1839 Delt i 416 B 1 og 416 B 2

Ejere

Matrikulære husnumre
1837 Klerkegade 414 C & 416 B

Matr.nr. 416 B 1 †

Matrikel
1839 Parcel af 416 B
1988 Indbefattet i 678

Ejere

Matrikulære husnumre
1839 Klerkegade 416 B 1

Husnumre
1859 Klerkegade 11
1869 Klerkegade 25
1978 Klerkegade 25 A-D

Matr.nr. 416 B 2 †

Matrikel
1839 Parcel af 416 B
1839 Sammenlagt med 414 A, til: 414 A 1 & 416 B 2

Matr.nr. 416 C

Matrikel
1826 Parcel af 416 A
2008 416 C

Ejere
2008 E/F Sølvgade 20

Matrikulære husnumre
1816 Sølvgade 416 A

Husnumre
1859 Sølvgade 20
2008 Sølvgade 20

Opførelsesår
1826-27 af murermester Thomas A. Blom (Historiske huse)

Matr.nr. 416 D

Matrikel
1826 Parcel af 416 A
2008 416 D

Ejere
2008 E/F Sølvgade 22

Matrikulære husnumre
1826 Sølvgade 416 D

Husnumre
1859 Sølvgade 22
2008 Sølvgade 22

Opførelsesår
1830-31 af murermester Thomas A. Blom (Historiske huse)

Matr.nr. 417

Matrikel
1689 338
1756 404
1806 417
1925 Hertil henlagt 470 B og 1806 471

Ejere
1689 Peder Jensen, slagter
1756 Henrik Ditlev Goldt, auditør
1806 Kirkerup, major
2008 E/F Sølvgade 24/Rigensgade 2

Matrikulære husnumre
1689 Rigensgade 338/Sølvgade 338*
1756 Rigensgade 404
1806 Sølvgade 417/Rigensgade 417*

Husnumre
1859 Rigensgade 2/Sølvgade 24
1925 Rigensgade 2-6/Sølvgade 24
2008 Rigensgade 2-6/Sølvgade 24

Opførelsesår
1926 af arkitekt Emanuel Monberg (Matrikelregister)

Matr.nr. 418 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 450 (del af, senere betegnet 1756 450 A)
1757 På Christians Geddes kvarterkort del af 450 P
1806 418
1814 Delt i 418 A og 418 B

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Eilert Møller
1806 R. A. Sødring, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Rigensgade 450/Sølvgade 450*
1806 Sølvgade 418/Rigensgade 418*

Matr.nr. 418 A †

Matrikel
1814 Parcel af 1806 418
1859 Sammenlagt med 1806 472, til: 418 A & 472

Ejere

Matrikulære husnumre
1814 Sølvgade 418 A/Rigensgade 418 A*

Matr.nr. 418 A & 472 (fra 1953: 418 A)

Matrikel
1859 Sammensat af 418 A og 472
1953 Betegnet 418 A (nyt nummer)
2008 418 A

Ejere
2008 Ejendommen Sølvgade 26

Husnumre
1859 Rigensgade 1/Sølvgade 26
2008 Sølvgade 26

Opførelsesår
1857 (Kuas)

Matr.nr. 418 B

Matrikel
1814 Parcel af 1806 418
2008 418 B

Ejere
2008 A/B Sølvgade 28

Matrikulære husnumre
1814 Sølvagade 418 B

Husnumre
1859 Sølvgade 28
2008 Sølvgade 28

Opførelsesår
1814 for tømmermester Johan Klein (Historiske huse)

Matr.nr. 419

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 450 (del af 450, senere betegnet 1756 450 F)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 1756 450 O (del af)
1806 419
2008 419

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Løvenkrone, oberst
1806 Lumholtz, krigsråd
2008 Poul Kjærgaard Balle-Petersen

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Rigensgade 450/Sølvgade 450*
1806 Sølvgade 419

Husnumre
1859 Sølvgade 30
2008 Sølvgade 30

Opførelsesår
1852-53 for sadelmagermester H. P. Larsen (Historiske huse)

Matr.nr. 420 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 450 (del af, senere betegnet 1756 450 G)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 450 O (del af)
1806 420
1815 Sammenlagt med 476 B, til: 420 & 476 B

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Løvenkrone, oberst
1806 Jacob Holmblad, farver

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Rigensgade 450/Sølvgade 450*
1806 Sølvgade 420

Matr.nr. 420 & 476 B †

Matrikel
1815 Sammensat af 1806 420 og 476 B
1828 Delt i 420 A & 476 B 1 og 420 B & 476 B 2

Ejere

Matrikulære husnumre
1815 Sølvgade 420 & 476 B

Matr.nr. 420 A & 476 B 1 †

Matrikel
1828 Parcel af 420 & 476 B
1833 Herfra separeret 420 D & 476 B 4
1847 Sammenlagt med 476 B 3, til: 420 A & 476 B 1 & 3

Ejere

Matrikulære husnumre
1828 Sølvgade 420 A & 476 B 1

Matr.nr. 420 A & 476 B 1 & 3+ (1953: 420 A)

Matrikel
1847 Sammensat af 420 A & 476 B 1 og 476 B 3
1953 Betegnet 420 A (nyt nummer)
2008 420 A

Ejere
2008 Andelsboligforeningen Sølvgade 34

Matrikulære husnumre
1847 Sølvgade 420 A & 476 B 1 & 3

Husnumre
1859 Sølvgade 34
2008 Sølvgade 34

Opførelsesår
1834 for fabrikant I. C. Petersen

Matr.nr. 420 B & 476 B 2 (fra 1953: 420 B)
Jacob Holmblads Gård

Matrikel
1828 Parcel af 420 & 476 B
1835 Herfra separeret 420 C & 476 B 3
1953 Betegnet 420 B (nyt nummer)
2008 420 B

Ejere
2008 Anne Mette Rasch

Matrikulære husnumre
1828 Sølvgade 420 B & 476 B 2

Husnumre
1859 Sølvgade 38
2008 Sølvgade 38

Opførelsesår
1776 for farver Jacob Holmblad (Historiske huse)

Matr.nr. 420 C

Matrikel
1847 Parcel af 420 C & 476 B 3
2008 420 C

Ejere
2008 Ab Sølvgade 36

Matrikulære husnumre
1847 Sølvgade 420 C

Husnumre
1859 Sølvgade 36
2008 Sølvgade 36

Opførelsesår
1836-37 af tømmermester Weber. Ombygget 1907 (Historiske huse)

Matr.nr. 420 C & 476 B 3 †

Matrikel
1833 Parcel af 420 B & 476 B 3
1847 476 B 3 sammenlagt med 420 A & 476 B 1, og resten betegnet 420 C

Ejere

Matrikulære husnumre
1833 Sølvgade 420 C & 476 B 3

Matr.nr. 420 D & 476 B 4 (fra 1953: 420 D)

Matrikel
1833 Parcel af 420 A & 476 B
1953 Betegnet 420 D (nyt nummer)
2008 420 D

Ejere
2008 Danica Butikscenter A/S

Matrikulære husnumre
1833 Sølvgade 420 D & 476 B 4

Husnumre
1859 Sølvgade 32
2008 Sølvgade 32 A og 32 B

Opførelsesår
Sølvgade 32 A: 1888. – Sølvgade 32 B: 1838 (Kuas)

Matr.nr. 420 E

Matrikel
1846 Parcel af 420 D & 476 B 4
2008 420 E

Ejere
2008 Danica Butikscenter A/S

Matrikulære husnumre
1846 Sølvgade 420 E

Husnumre
1859 Bag Sølvgade 32
2008 Sølvgade 32 C

Opførelsesår
1908 (Kuas)

Matr.nr. 421 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 451
1806 421
1832 Delt i 421 A, 421 B og 421 C

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Sankt Annæ Kirkegård
1806 Den Kongelige Kaserne

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Sølvgade 451/Imod Volden 451*
1806 Sølvgade 421/Østervold 421*

Matr.nr. 421 A †

Matrikel
1832 Parcel af 1806 421
1885 Sammenlagt med 476 A, til: 421 A & 476 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1832 421 A

Husnumre
1859 Sølvgade 40/Østervold 2-4
1875 Sølvgade 40/Øster Voldgade 2-4

Matr.nr. 421 A & 476 A †

Matrikel
1885 Sammensat af 421 A og 476 A
1885 Sammenlagt med 1806 487, til: 421 A, 476 A & 487

Matr.nr. 421 A, 476 A & 487+ (fra 1953: 421 A)

Matrikel
1885 Sammensat af 421 A & 476 A og 1806 487
1953 Betegnet 421 A
1963 Delt mellem 1806 477 og 636

Ejere

Matrikulære husnumre
1885 Rigensgade 9-11/Sølvgade 40

Matr.nr. 421 B †

Matrikel
1832 Parcel af 1806 421
1969 Henlagt til 636

Ejere

Matrikulære husnumre
1832 Sølvgade 421 B/Østervold 421 B

Husnumre
1859 Sølvgade 40/Østervold 2-4
1875 Sølvgade 40/Øster Voldgade 2-4

Matr.nr. 421 C †

Matrikel
1832 Parcel af 1806 421
1969 Henlagt til 636

Ejere

Matrikulære husnumre
1832 Sølvgade 421 C/Østervold 421 C*

Husnumre
1859 Sølvgade 40/Østervold 2-6
1875 Sølvgade 40/Øster Voldgade 2-6

Matr.nr. 422 †

Matrikel
1689 327
1756 383
1806 422
1959 Indbefattet i 660

Ejere
1689 Margrethe, enken efter Gert Brask
1756 Otto Didrik Gorne, parykmager
1806 P. P. Fersløv, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Klerkegade 327
1756 Klerkegade 383
1806 Klerkegade 422

Husnumre
1859 Klerkegade 3
1869 Klerkegade 15

Matr.nr. 423 †

Matrikel
1689 365
1756 384
1806 423
1810 Delt i 423 A og 423 B

Ejere
1689 Niels Lemberg
1756 Jens Vest, kræmmer
1806 D. L. Meyer, eddikebrygger

Matrikulære husnumre
1689 Kobbergade 365/Haregade mod Kastellet 365*
1756 Klerkegade 384, Sølvgade 384*
1806 Klerkegade 423/Sølvgade 423*

Matr.nr. 423 A

Matrikel
1810 Parcel af 1806 423
2008 423 A

Ejere
2008 E/F Klerkegade 17 A-B

Matrikulære husnumre
1810 Klerkegade 423 A

Husnumre
1859 Klerkegade 5
1869 Klerkegade 17
2008 Klerkegade 17

Opførelsesår
1810 (Kuas)

Matr.nr. 423 B

Matrikel
1810 Parcel af 1806 423
2008 423 B

Ejere
2008 A/B Sølvgade 6a Og 6b

Matrikulære husnumre
1810 Sølvgade 423 B

Husnumre
1859 Sølvgade 6
2008 Sølvgade 6

Opførelsesår
1880 (Matrikelregister)

Matr.nr. 424 †

Matrikel
1689 329
1756 386
1806 424
1851 Delt i 424 A og 424 B

Ejere
1689 Enevold Hansen, væver
1756 Jacob Lindberg, væver
1806 L. A. Resen

Matrikulære husnumre
1689 Klerkegade 329
1756 Klerkegade 386
1806 Klerkegade 424

Matr.nr. 424 A

Matrikel
1851 Parcel af 1806 424
2008 424 A

Ejere
2008 Kultur Og Fritidsforvaltningen Køb

Matrikulære husnumre
1851 Klerkegade 424 A

Husnumre
1859 Klerkegade 9
1869 Klerkegade 23
2008 Klerkegade 23

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 424 B †

Matrikel
1851 Parcel af 1806 424
1930 Udlagt til offentlig gade

Ejere

Matrikulære husnumre
1851 Klerkegae 424 B

Husnumre
1859 Klerkegade 7
1869 Klerkegade 21

Matr.nr. 425

Matrikel
1689 330 (del af)
1756 388
1806 425
2008 425

Ejere
1689 Statius, mester
1756 Johan David Grav, dugmager
1806 Johan Feger, værtshusholder
2008 Jordemødrenes Ejendomsaktieselskab

Matrikulære husnumre
1689 Klerkegade 330/Sølvgade 330*
1756 Klerkegade 388
1806 Klerkegade 425

Husnumre
1859 Klerkegade 15
1869 Klerkegade 31
2008 Klerkegade 31

Opførelsesår
1751 af murermester Hans Johansen Uttendal. Ombygget mellem 1770 og 1792 (Historiske huse)

Matr.nr. 426 †

Matrikel
1689 333 (del af)
1756 389
1806 426
1908 Hertil henlagt 568
1974 Indbefattet i 674

Ejere
1689 Peder Svane
1756 Enok Jensen, sejlingsmand
1806 Wallendorf Bernte

Matrikulære husnumre
1689 Klerkegade 333/Sølvgade 333*
1756 Klerkegade 389
1806 Klerkegade 426

Husnumre
1859 Klerkegade 2/Ny Kronprinsessegade 1
1869 Klerkegade 16/Ny Kronprinsessegade 1
1930 Kronprinsessegade 33

Matr.nr. 427 †

Matrikel
1689 333 (del af)
1756 390
1806 427
1976 Indbefattet i 674

Ejere
1689 Peder Svane
1756 Marcus Arentsens enke
1806 Henrik Schou

Matrikulære husnumre
1689 Klerkegade 333/Sølvgade 333*
1756 Klerkegade 390
1806 Klerkegade 427

Husnumre
1859 Klerkegade 4
1869 Klerkegade 18

Matr.nr. 428 †

Matrikel
1689 333 (del af)
1756 391
1806 428
1976 Indbefattet i 674

Ejere
1689 Peder Svane
1756 Ertmand Conrad, dugmagersvend
1806 C. Pedersen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Klerkegade 333/Sølvgade 333*
1756 Klerkegade 391
1806 Klerkegade 428

Husnumre
1859 Klerkegade 6
1869 Klerkegade 20

Matr.nr. 429 †

Matrikel
1689 333 (del af)
1756 392
1806 429
1976 Indbefattet i 674

Ejere
1689 Peder Svane
1756 Johan Adam Merchel, tømmermand
1806 Lars Johansen

Matrikulære husnumre
1689 Klerkegade 333/Sølvgade 333*
1756 Klerkegade 392
1806 Klerkegade 429

Husnumre
1859 Klerkegade 8
1869 Klerkegade 22

Matr.nr. 430 †

Matrikel
1689 333 (del af)
1756 393
1806 430
1976 Indbefattet i 674

Ejere
1689 Peder Svane
1756 Bendt Hansen, skipper
1806 L. A. Rosen

Matrikulære husnumre
1689 Klerkegade 333/Sølvgade 333*
1756 Klerkegade 393
1806 Klerkegade 430

Husnumre
1859 Klerkegade 10
1869 Klerkegade 24

Matr.nr. 431 †

Matrikel
1689 333 (del af)
1756 394
1806 431
1976 Indbefattet i 674

Ejere
1689 Peder Svane
1756 Niels Hansen, skibstømmermand
1806 N. Bondesen

Matrikulære husnumre
1689 Klerkegade 333/Sølvgade 333*
1756 Klerkegade 394
1806 Klerkegade 431

Husnumre
1859 Klerkegade 12
1869 Klerkegade 26

Matr.nr. 432 †

Matrikel
1689 333 (del af)
1756 395
1806 432
1976 Indbefattet i 674

Ejere
1689 Peder Svane
1756 Marcus Pahl
1806 Gerhardt Hartmann

Matrikulære husnumre
1689 Klerkegade 333/Sølvgade 333*
1756 Klerkegade 395
1806 Klerkegade 432

Husnumre
1859 Klerkegade 14
1869 Klerkegade 28

Matr.nr. 433 †

Matrikel
1689 333 (del af)
1756 397
1806 433
1882 Forenet med 439 til: 618

Ejere
1689 Peder Svane
1756 Jens Nikolajsen Raae, matros
1806 F. M. Bohse

Matrikulære husnumre
1689 Klerkegade 333/Sølvgade 333*
1756 Klerkegade 396
1806 Klerkegade 433

Husnumre
1859 Klerkegade 18
1869 Klerkegade 32

Matr.nr. 434 †

Matrikel
1689 334 og 1689 335
1756 398 (1689/334) og 1756 399 (1689/335)
1806 434
1823 Delt i 434 A og 434 B

Ejere
1689 334: Enken efter trompeteren Claus. – 335: Bent Clausen
1756 398: Søren Christensen, møllersvend. – 399: Peder Nielsen Quistgaard, brændevinsbrænder
1806 Henrik Hovitz, thehandler

Matrikulære husnumre
1689 Klerkegade 334 og 335
1756 Klerkegade 398
1806 Klerkegade 434

Matr.nr. 434 A †

Matrikel
1823 Parcel af 1806 434
1976 Indbefattet i 674

Ejere

Matrikulære husnumre
1823 Klerkegade 434 A

Husnumre
1859 Klerkegade 20
1869 Klerkegade 34

Matr.nr. 434 B †

Matrikel
1823 Parcel af 1806 434
1976 Indbefattet i 674

Ejere

Matrikulære husnumre
1823 Klerkegade 434 B

Husnumre
1859 Klerkegade 22
1869 Klerkegade 36

Matr.nr. 435 †

Matrikel
1689 336
1756 400 og 1756 412
1806 435
1976 Indbefattet i 674

Ejere
1689 Børge Nielsen
1756 400 og 412: Jacob Ramløse
1806 P. H. Schioldborg, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Klerkegade 336
1756 Klerkegade 400. – Rosengade 412
1806 Klerkegade 435, Rosengade 435*

Husnumre
1859 Klerkegade 24/Rosengade 9
1869 Klerkegade 38/Rosengade 13

Matr.nr. 436 †

Matrikel
1689 337 (del af)
1756 401
1806 436
1858 Sammenlagt med 1806 437, 1806 468 og 1806 469, til: 436, 437, 468 & 469

Ejere
1689 Jocum Bøchmand
1756 Søren Jensen, overskærer
1806 Beck, madam

Matrikulære husnumre
1689 Klerkegade 337/Sølvgade 337*
1756 Klerkegade 401
1806 Klerkegade 436

Matr.nr. 436, 437, 468 & 469 †

Matrikel
1858 Sammensat af 1806 436, 1806 437, 1806 468 og 1806 469
1882 Delt i 615 og 616

Ejere

Matrikulære husnumre
1858 Klerkegade 436, 437, 468 & 469/Rosengade 436, 437, 468 & 469

Husnumre
1859 Klerkegade 26-28, Rosengade 11
1869 Klerkegade 40/Rigensgade 10-12/Rosengade 15-17

Matr.nr. 437 †

Matrikel
1689 342
1756 411
1806 437
1858 Sammenlagt med 1806 436, 1806 468 og 1806 469, til: 436, 437, 468 & 469

Ejere
1689 Svend Odewald
1756 Søren Ottesen, kleinsmed
1806 N. Bondesen, kleinsmed

Matrikulære husnumre
1689 Rigensgade 342/Rosengade 342*
1756 Rosengade 411/Rigensgade 411*
1806 Rosengade 437/Rigensgade 437*

Matr.nr. 438 †

Matrikel
1689 343
1756 413
1806 438
1976 Indbefattet i 674

Ejere
1689 Per Pedersen, drejer
1756 Lars Hellesen, høker
1806 F. Madsen, høker

Matrikulære husnumre
1689 Rosengade 343
1756 Rosengade 413
1806 Rosengade 438

Husnumre
1859 Rosengade 7
1869 Rosengade 11

Matr.nr. 439 †

Matrikel
1689 333 (del af)
1756 396 og 1756 414
1806 439
1882 Herfra separeret 617 og resten henlagt til 618

Ejere
1689 Peder Svane
1756 396: Jens Nicolaisen Raae, matros. - 414: Peder Rasmussen Møller, brændevinsbrænder
1806 Jens Pedersen Westerbye, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Klerkegade 333/Sølvgade 333*
1756 Klerkegade 396. – Rosengade 414
1806 Rosengade 439, Klerkegade 439*

Husnumre
1859 Klerkegade 16/Rosengade 5
1869 Klerkegade 30/Rosengade 9

Matr.nr. 440 †

Matrikel
1689 333 (del af)
1756 415, 1756 416 og 1756 417
1806 440
1976 Indbefattet i 674

Ejere
1689 Peder Svane
1756 416: Gerhardt Hartmann, øltapper. – 416: Jørgen Jensen, skibsmand på Holmen
1806 Søren Nyebølle. – 417: Maria, enke efter Henrik Nissen

Matrikulære husnumre
1689 Klerkegade 333/Sølvgade 333*
1756 Rosengade 415-417
1806 Rosengade 440

Husnumre
1859 Rosengade 3
1869 Rosengade 5-7

Matr.nr. 441 †

Matrikel
1689 333 (del af)
1756 418
1806 441
1870 Forenet med 1806 442 og 532 til: 441, 442 & 532

Ejere
1689 Peder Svane
1756 Ole Olsen, bådsmand på Holmen
1806 R. S. Balle, thehandler

Matrikulære husnumre
1689 Klerkegade 333/Sølvgade 333*
1756 Rosengade 418
1806 Rosengade 441

Husnumre
1859 Rosengade 1

Matr.nr. 441, 442 & 532+ (fra 1953: 441)

Matrikel
1870 Sammensat af 1806 441, 1806 442 og 532
1953 Betegnet 441 (nyt nummer)
1976 Indbefattet i 674

Ejere

Husnumre
1870 Ny Kronprinsessegade 3/Rosengade 1-3
1930 Kronprinsessegade 35/Rosengade 3

Matr.nr. 442 †

Matrikel
1689 333 (del af)
1756 419
1806 442
1870 Sammenlagt med 1806 441 og 532, til: 441, 442 & 532

Ejere
1689 Peder Svane
1756 Henrik Johansen Laxstrøm
1806 R. S. Balle, thehandler

Matrikulære husnumre
1689 Klerkegade 333/Sølvgade 333*
1756 Rosengade 419
1806 Rosengade 442

Husnumre
1859 Rosengade 1

Matr.nr. 443 †

Matrikel
1689 344 (del af)
1756 420 (del af, senere betegnet 1756 420 G)
1806 443
1976 Henlagt til 1806 444 og 542

Ejere
1689 Anders, hofskræddermester
1756 Andreas Jensen, brændevinsbrænder
1806 Jessen & Bøyesen

Matrikulære husnumre
1689 Rigensgade 344/Nellikegade 344*/Rosengade 344*
1756 Rosengade 420/Kokkegade 420*/Rigensgade 420*
1806 Rosengade 443, Kokkegade 443*

Husnumre
1859 Kokkegade 1, Rosengade 2
1869 Fredericiagade 7, Rosengade 4

Matr.nr. 444
Del af Rosengården 2

Matrikel
1689 344 (del af)
1756 420 (del af, senere betegnet 1756 420 F)
1806 444
1976 Hertil henlagt 1806 445, 1806 445 og 1806 448
2008 444

Ejere
1689 Anders, hofskræddermester
1756 Andreas Jensen, brændevinsbrænder
1806 Jessen & Bøyesen
2008 Fsb Bolig

Matrikulære husnumre
1689 Rigensgade 344/Nellikegade 344*/Rosengade 344*
1756 Rosengade 420/Kokkegade 420*/Rigensgade 420*
1806 Rosengade 444, Kokkegde 444*

Husnumre
1859 Kokkegade 3, Rosengade 4
1869 Fredericiagade 73, Rosengade 6
1976 Fredericiagade 73-79, Rosengade 4-12
2008 Fredericiagade 73-79, Rosengade 6-12

Opførelsesår
1780 (Kuas)

Matr.nr. 445 †

Matrikel
1689 344 (del af)
1756 420 (del af, senere betegnet 1756 420 E)
1806 445
1976 Henlagt til 1806 444

Ejere
1689 Anders, hofskræddermester
1756 Andreas Jensen, brændevinsbrænder
1806 Jessen & Bøyesen

Matrikulære husnumre
1689 Rigensgade 344/Nellikegade 344*/Rosengade 344*
1756 Rosengade 420/Kokkegade 420*/Rigensgade 420*
1806 Rosengade 445, Kokkegade 445*

Husnumre
1859 Kokkegade 5, Rosengade 6
1869 Fredericiagade 75, Rosengade 8

Matr.nr. 446 †

Matrikel
1689 344 (del af)
1756 420 (del af, senere betegnet 1756 420 D)
1806 446
1976 Henlagt til 444

Ejere
1689 Anders, hofskræddermester
1756 Andreas Jensen, brændevinsbrænder
1806 Møller, madam, thehandler

Matrikulære husnumre
1689 Rigensgade 344/Nellikegade 344*/Rosengade 344*
1756 Rosengade 420/Kokkegade 420*/Rigensgade 420*
1806 Rosengade 446/Kokkegade 446*

Husnumre
1859 Kokkegade 7, Rosengade 8
1869 Fredericiagade 77, Rosengade 10

Matr.nr. 447 †

Matrikel
1689 344 (del af)
1756 420 (del af, senere betegnet 1756 420 C)
1806 447
1976 Henlagt til 1806 444 og 1806 466

Ejere
1689 Anders, hofskræddermester
1756 Andreas Jensen, brændevinsbrænder
1806 Mads Olsen

Matrikulære husnumre
1689 Rigensgade 344/Nellikegade 344*/Rosengade 344*
1756 Rosengade 420/Kokkegade 420*/Rigensgade 420*
1806 Rosengade 447

Husnumre
1859 Rosengade 10
1869 Rosengade 12

Matr.nr. 448 †

Matrikel
1689 344 (del af)
1756 420 (del af, senere betegnet 1756 420 C)
1806 448
1976 Henlagt til 1806 444

Ejere
1689 Anders, hofskræddermester
1756 Andreas Jensen, brændevinsbrænder
1806 J. S. Smith

Matrikulære husnumre
1689 Rigensgade 344/Nellikegade 344*/Rosengade 344*
1756 Rosengade 420/Kokkegade 420*/Rigensgade 420*
1806 Kokkegade 448

Husnumre
1859 Kokkegade 9
1869 Fredericiagade 79

Matr.nr. 449

Matrikel
1689 349 (del af)
1756 426
1806 449
2008 449

Ejere
1689 Johan Garten, bager
1756 Henrik Rosau, bager
1806 A. W. Hag
2008 Det Københavnske og Nørrebros Asylselskab

Matrikulære husnumre
1689 Nelikegade 349/Balsamgade 349*
1756 Kokkegade 426/Balsamgade 426*
1806 Kokkegade 449/Balsamgade 449*

Husnumre
1859 Balsamgade 1, Kokkegade 2
1869 Fredericiagade 84, Balsamgade 1
2008 Fredericiagade 84

Opførelsesår
1791 for bager Gottfried de Wilde. Ombygget 1801-02 (Historiske huse)

Matr.nr. 450

Matrikel
1689 349 (del af)
1756 425
1806 450
2001 Hertil henlagt 1806 451
2008 450

Ejere
1689 Johan Garten, bager
1756 Henrik Rosau, bager
1806 Frederik Schals
2008 A/B Rigenshus

Matrikulære husnumre
1689 Nelikegade 349/Balsamgade 349*
1756 Kokkegade 425
1806 Kokkegade 450

Husnumre
1859 Kokkegade 4
1869 Fredericiagade 86
2008 Fredericiagade 86-88

Opførelsesår
1735. Ombygget 1764-1804 (Historiske huse)

Matr.nr. 451 †

Matrikel
1689 348 (del af)
1756 424
1806 451
2001 Henlagt til 1806 450

Ejere
1689 Arvingerne efter rådmand Bendix Meisen
1756 Anders Pedersen, brændevinsbrænder
1806 S. Andersen

Matrikulære husnumre
1689 Nelikegade 348/Balsamgade 348*
1756 Kokkegade 424
1806 Kokkegade 451

Husnumre
1859 Kokkegade 6
1869 Fredericiagade 88

Matr.nr. 452

Matrikel
1689 347
1756 423
1806 452
2008 452

Ejere
1689 Anders Sørensen Bunde
1756 Jacob Christensen, brændevinsbrænder
1806 Niels Hansen
2008 A/B Rigenshus

Matrikulære husnumre
1689 Nellikegade 347
1756 Kokkegade 423
1806 Kokkegade 452

Husnumre
1859 Kokkegade 8
1869 Fredericiagade 90
2008 Fredericiagade 90

Opførelsesår
1746 for Jacob Christensens enke Kirstine Tausen. Ombygget 1840-47 (Historiske huse)

Matr.nr. 453

Matrikel
1689 346
1756 422
1806 453
2008 453

Ejere
1689 Jens Jensen, politibetjent
1756 Svend Andersen, brændevinsbrænder
1806 Hans J. Bock
2008 A/B Rigenshus

Matrikulære husnumre
1689 Nellikgade 346
1756 Kokkegade 422
1806 Kokkegade 453

Husnumre
1859 Kokkegade 10
1869 Fredericiagade 92
2008 Fredericiagade 92

Opførelsesår
Før 1753. Ombygget 1778-80 (Historiske huse)

Matr.nr. 454

Matrikel
1689 350 (del af)
1756 428
1806 454
2002 Hertil henlagt 1806 464
2008 454

Ejere
1689 Niels Andersen, tøjhusskriver
1756 Svend Andersen
1806 Lars Christensen
2008 A/S Rigenshus

Matrikulære husnumre
1689 Balsamgade 350
1756 Balsamgade 428
1806 Balsamgade 454

Husnumre
1859 Balsamgade 7
1897 Olfert Fischers Gade 55-59/Rigensgade 20
2002
2008 Olfert Fischersgade 55-61

Opførelsesår
Olfert Fischersgade 55: Før 1766. Ombygget mellem 1770 og 1794. – Olfert Fischersgade 57: 1794 for skibstømrer Lars Christensen (Kuas). – Olfert Fischersgade 61: Uoplyst

Matr.nr. 455 †

Matrikel
1689 348 (del af)
1756 429
1806 455
1808 Sammenlagt med 1806 456, til: 456 & 457

Ejere
1689 Arvingerne efter rådmand Bendix Meisen
1756 Ole Rasmussen, matros
1806 Jean Francois Lanour

Matrikulære husnumre
1689 Nellikegade 348/Balsamgade 348*
1756 Balsamgade 429
1806 Balsamgade 455

Matr.nr. 455 & 456

Matrikel
1808 Sammensat af 1806 455 og 1806 456
1874 Sammenlagt med 1806 457, til: 455, 456 & 457

Ejere

Matrikulære husnumre
1808 Balsamgade 455 & 456

Husnumre
1859 Balsamgade 5

Matr.nr. 455, 456 & 457 (fra 1953: 455)

Matrikel
1874 Sammensat af 455 & 456 og 1806 457
1953 Betegnet 455 (nyt nummer)
2008 455

Ejere
2008 A/B Helges Minde

Husnumre
1874 Balsamgade 3-5
1897 Olfert Fischers Gade 53
2008 Olfert Fischers Gade 53

Opførelsesår
1875 (Matrikelregister)

Matr.nr. 456 †

Matrikel
1689 348 (del af)
1756 430
1806 456
1808 Sammenlagt med 1806 455, til: 455 & 456

Ejere
1689 Arvingerne efter rådmand Bendix Meisen
1756 Poul Jensen Rose
1806 J. G. Thim

Matrikulære husnumre
1689 Nellikegade 348/Balsamgade 348*
1756 Balsamgade 430
1806 Balsamgade 456

Matr.nr. 457 †

Matrikel
1689 351
1756 431
1806 457
1874 Sammenlagt med 455 & 456, til: 455, 456 & 457

Ejere
1689 Lars Henningsen, glarmester
1756 Sivert Larsen, høker
1806 Qvist, kaptajn

Matrikulære husnumre
1689 Balsamgade 351
1756 Balsamgade 431
1806 Balsamgade 457

Husnumre
1859 Balsamgade 3

Matr.nr. 458

Matrikel
1689 367
1756 455
1806 458
2008 458

Ejere
1689 Peder Carstensen, bager
1756 Johan Christian Vastrup, bager
1806 Joh. F. Klockkov, bager
2008 Københavns Kommune

Matrikulære husnumre
1689 Balsamgade 367
1756 Adelgade 455/Balsamgade 455*
1806 Balsamgade 458/Adelgade 458*

Husnumre
1859 Adelgade 113/Balsamgade 2
1897 Adelgade 125
1926 /Gammelvagt 5/Olfert Fischers Gade 38-40
2008 Olfert Fischersgade 40

Opførelsesår
1991 (Kuas)

Matr.nr. 459

Matrikel
1689 368
1756 456
1806 459
2008 459

Ejere
1689 Anders Nielsens enke
1756 Christian Thommesen, brændevinsbrænder
1806 Jacob Carstensen, brændevinsbrænder
2008 Københavns Kommune

Matrikulære husnumre
1689 Salviestræde 368
1756 Adelgade 456/Salviegade 456
1806 Salviegade 459/Adelgade 459*

Husnumre
1859 Adelgade 115/Salviegade 1
1869 Adelgade 127/Salviegade 33
1891 Adelgade 127/Sankt Pauls Gade 41
1926 Gammelvagt 7/Sankt Pauls Gade 41
2008 Gammelvagt 7

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 460

Matrikel
1689 371
1756 459
1806 460
1880 Herfra separeret 569
2008 460

Ejere
1689 Mester Jørgen natmands hus
1756 Christian Friderich Ostwald, skarpretter
1806 Peder Carstensen
2008 Ab Rigensgade 28

Matrikulære husnumre
1689 Sølvgade 371/Krusemyntegade 371*
1756 Rigensgade 459/Krusemøntegade 459*
1806 Rigensgade 460/Krysemyntegade 460*/Salviegade 460*

Husnumre
1859 Krusemyntegade 1/Rigensgade 28/Salviegade 42
1891 Krusemyntegade 25/Rigensgade 28/Sankt Pauls Gade 72
2008 Rigensgade 28/Sankt Pauls Gade 72

Opførelsesår
1881 (Matrikelregister)

Matr.nr. 461 †

Matrikel
1689 352 (del af)
1756 434
1806 461
1977 Indbefattet i 675

Ejere
1689 Henrik Folmer, urtegårdsmand
1756 Christen Christensen, brændevinsbrænder
1806 Joh. Møller

Matrikulære husnumre
1689 Balsamgade 352/Regnegade 352*/Sølvgade 352*
1756 Rigensgade 434/Salviegade 434
1806 Rigensgade 461/Salviegade 461*

Husnumre
1859 Rigensgade 26/Salviegade 49
1891 Rigensgade 26/Sankt Pauls Gade 57

Matr.nr. 462 †

Matrikel
1689 352 (del af)
1756 433
1806 462
1977 Indbefattet i 675

Ejere
1689 Henrik Folmer, urtegårdsmand
1756 Giørtz Rolf, bager
1806 Henrik Philipsen

Matrikulære husnumre
1689 Balsamgade 352/Regnegade 352*/Sølvgade 352*
1756 Rigensgade 433/Salviegade 433*
1806 Rigensgade 462

Husnumre
1859 Rigensgade 24

Matr.nr. 463 †

Matrikel
1689 352 (del af)
1756 432
1806 463
1852 Delt i 463 A, 463 B og 463 C

Ejere
1689 Henrik Folmer, urtegårdsmand
1756 Frederik August Rost, fabrikør
1806 J. Cappel, fabrikør

Matrikulære husnumre
1689 Balsamgade 352/Regnegade 352*/Sølvgade 352*
1756 Balsamgade 432/Salviegade 432*
1806 Rigensgade 463/Balsamgade 463*

Matr.nr. 463 A †

Matrikel
1852 Parcel af 1806 463
1855 Delt i 463 A 1 og 463 A 2

Ejere

Matrikulære husnumre
1852 Rigensgade 463 A/Balsamgade 463 A

Matr.nr. 463 A 1 †

Matrikel
1855 Parcel af 463 A
1977 Indbefattet i 675

Ejere

Matrikulære husnumre
1855 Rigensgade 463 A 1/Balsamgade 463 A 1

Husnumre
1859 Balsamgade 8/Rigensgade 22
1869 Balsamgade 18/Rigensgade 22
1893 Olfert Fischers Gade 58/Rigensgade 22

Matr.nr. 463 A 2 †

Matrikel
1855 Parcel af 463 A
1977 Indbefattet i 675

Ejere

Matrikulære husnumre
1855 Balsamgade 463 A 2

Husnumre
1859 Balsamgade 6
1869 Balsamgade 16
1893 Olfert Fischers Gade 56

Matr.nr. 463 B †

Matrikel
1852 Parcel af 1806 463
1977 Indbefattet i 675

Ejere

Matrikulære husnumre
1852 Balsamgade 4

Husnumre
1859 Balsamgade 4
1869 Balsamgade 14
1893 Olfert Fischers Gade 54

Matr.nr. 463 C †

Matrikel
1852 Parcel af 463
1977 Indbefattet i 675

Ejere

Matrikulære husnumre
1852 Salviegade 463 C

Husnumre
1859 Salviegade 3
1869 Salviegade 47
1891 Sankt Pauls Gade 55

Matr.nr. 464 †

Matrikel
1689 350 (del af)
1756 427
1806 464
2002 Henlagt til 1806 454

Ejere
1689 Niels Andersen, tøjhusskriver
1756 Peder Nielsen Krog, brændevinsbrænder
1806 S. Mollerup

Matrikulære husnumre
1689 Balsamgade 350
1756 Balsamgade 427/Rigensgade 427*
1806 Rigensgade 464/Balsamgade 464*

Husnumre
1859 Balsamgade 9/Rigensgade 20
1897 Olfert Fischers Gade 61/Rigensgade 20

Matr.nr. 465

Matrikel
1689 345
1756 421
1806 465
2008 465

Ejere
1689 Lars Isaksen
1756 Christen Andersen, brændevinsbræder
1806 J. J. Hjarup
2008

Matrikulære husnumre
1689 Nellikegade 345
1756 Rigensgade 421
1806 Rigensgade 465/Kokkegade 465*

Husnumre
1859 Kokkegade 12/Rigensgade 18
1869 Fredericiagade 94/Rigensgade 18
2008 Fredericiagade 94

Opførelsesår
Mod Fredericiagade: 1775 (Kuas). – Mod Rigensgade 1867-68 for brændevinsbrænder C. Lindberg (Historiske huse)

Matr.nr. 466
Del af Rosengården 2

Matrikel
1689 344 (del af)
1756 420 (del af, senere betegent 420 B)
1806 466
1976 Hertil henlagt 467
2008 466

Ejere
1689 Anders, hofskræddermester
1756 Andreas Jensen, brændevinsbrænder
1806 Niels F. Roest, høker
2008 Fsb Bolig

Matrikulære husnumre
1689 Rigensgade 344/Nellikegade 344*/Rosengade 344*
1756 Rosengade 420/Kokkegade 420*/Rigensgade 420*
1806 Rigensgade 466/Kokkegade 466*

Husnumre
1859 Kokkegade 11/Rigensgade 16
1869 Fredericiagade 81/Rigensgade 16
1978 Fredericiagade 81/Rosengade 14
1980 Rosengade 14-16
2008 Rosengade 14-16

Opførelsesår
1980 (Kuas)

Matr.nr. 467 †

Matrikel
1689 344 (del af)
1756 420 (del af, senere betegnet 1756 420 A)
1806 467
1976 Henlagt til 466

Ejere
1689 Anders, hofskræddermester
1756 Andreas Jensen, brændevinsbrænder
1806 Ole L. Schou

Matrikulære husnumre
1689 Rigensgade 344/Nellikegade 344*/Rosengade 344*
1756 Rosengade 420/Kokkegade 420*/Rigensgade 420*
1806 Rigensgade 467/Rosengade 467*

Husnumre
1859 Rigensgade 14/Rosengade 12
1869 Rigensgade 14/Rosengade 14

Matr.nr. 468 †

Matrikel
1689 337 (del af)
1756 403
1806 468
1858 Sammenlagt med 1806 436, 1806 437 og 1806 469, til: 436, 437, 468 & 469

Ejere
1689 Jokum Borchmann
1756 Ingvard Broegaard
1806 Jens Bertelsen

Matrikulære husnumre
1689 Klerkegade 337/Sølvgade 337*
1756 Rigensgade 403
1806 Rigensgade 468/Klerkegade 468*

Matr.nr. 469 †

Matrikel
1689 337 (del af)
1756 402
1806 469
1858 Sammenlagt med 1806 436, 1806 437 og 1806 468, til: 436, 437, 468 & 469

Ejere
1689 Jokum Borchmann
1756 Torkild Gundersen, forhenværende livkarl
1806 Jens Bertelsen

Matrikulære husnumre
1689 Klerkegade 337/Sølvgade 337*
1756 Klerkegade 402/Rigensgde 402*
1806 Rigensgade 469

Matr.nr. 470 †

Matrikel
1689 340
1756 406
1806 470
1842 Delt i 470 A og 470 B

Ejere
1689 Per Persen, maler
1756 Jens Paulsen Møller
1806 Andr. Larsen Haym, brændevinsbrænder

Matrikulære husnumre
1689 Rigensgade 340/Klerkegade 340*
1756 Rigensgade 406/Klerkegade 406*
1806 Rigensgade 470/Klerkegade 470*

Matr.nr. 470 A

Matrikel
1842 Parcel af 1806 470
2008 470 A

Ejere
2008 Kultur Og Fritidsforvaltningen Køb

Matrikulære husnumre
1842 Rigensgade 470 A/Klerkegade 470 A*

Husnumre
1859 Klerkegade 17/Rigensgade 8
1869 Klerkegade 33/Rigensgade 8
2008 Klerkegade 33

Opførelsesår
1988 (Kuas)

Matr.nr. 470 B †

Matrikel
1842 Parcel af 1806 470
1925 Henlagt til 1806 417

Ejere

Matrikulære husnumre
1842 Rigensgade 470 B

Husnumre
1859 Rigensgade 6

Matr.nr. 471 †

Matrikel
1689 339
1756 405
1806 471
1925 Henlagt til 1806 417

Ejere
1689 Jørgen Gaasebrog
1756 Afg. Octavius Holman
1806 N. Ederup

Matrikulære husnumre
1689 Rigensgade 339
1756 Rigensgade 405
1806 Rigensgade 471

Husnumre
1859 Rigensgade 4

Matr.nr. 472 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 450 (del af, senere betegnet 1756 450 B)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 1756 450 O (del af)
1806 472
1859 Sammenlagt med 418 A, til: 418 A & 472

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Lovenkrone, oberst
1806 Peder Larsen

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Rigensgade 450/Sølvgade 450*
1806 Rigensgade 472

Matr.nr. 473

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 450 (del af, senere betegnet 1756 C)
1757 På Christians Geddes kvarterkort betegnet 1756 450 N
1806 473
2008 473

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Jens Jensen Langeland
1806 Mads Pedersen
2008 Annette Juel

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Rigensgade 450/Sølvgade 450*
1806 Rigensgade 473

Husnumre
1859 Rigensgade 3
2008 Rigensgade 3

Opførelsesår
Før 1754. Ombygget før 1767 og i midten af 1800-tallet (Historiske huse)

Matr.nr. 474 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 450 (del af, senere betegnet 1756 450 D)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegent 1756 450 M (del af)
1806 474
1872 Forenet med 1806 475 til: 474 & 475

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Samuel Hoffman
1806 R. A. Sødring

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Rigensgade 450/Sølvgade 450*
1806 Rigensgade 474

Husnumre
1859 Rigensgade 5

Matr.nr. 474 & 475 (fra 1953: 474)

Matrikel
1872 Sammenlagt med 1806 475 til: 474 & 475
1953 Betegnet 474 (nyt nummer)
2008 474

Ejere
2008 City Apartment APS

Husnumre
1872 Rigensgade 5-7
2008 Rigensgade 5

Opførelsesår
1885 (Matrikelregister)

Matr.nr. 475 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 450 (del af, senere 450 D)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 1756 450 M (del af)
1806 475
1872 Forenet med 1806 474 til: 474 & 475

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Samuel Hoffman
1806 P. Ertmann

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Rigensgade 450/Sølvgade 450*
1806 Rigensgade 475

Husnumre
1859 Rigensgade 7

Matr.nr. 476 †

Matrikel
1689 353 og 1689 357
1756 449
1806 476
1815 Delt i 476 A og 476 B

Ejere
1689 353: Manufakturhuset. – 357: Lille Manufakturhus
1756 Guldhuset
1806 Guldhusets fabrikker

Matrikulære husnumre
1689 Mod Østerport 353. – Volden mod Østerport 357
1756 Rigensgade 449
1806 Rigensgade 476

Matr.nr. 476 A †

Matrikel
1815 Parcel af 1806 476
1885 Sammenlagt med 421 A

Ejere

Matrikulære husnumre
1815 Rigensgade 476 A/Stokhusgade 476 A*

Husnumre
1859 Rigensgade 9/Stokhusgade 1
1869 Rigensgade 9-13/Stokhusgade 1

Matr.nr. 476 B †

Matrikel
1815 Parcel af 1806 476
1815 Sammenlagt med 420 A, B & C

Matr.nr. 477
Nr 9: Garnisons Sygehus

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 447 og 1756 448
1806 477
2004 Herfra separeret 712
2008 477

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 447: En øde plads. - 448: Fæstningens plantage
1806 Militære Varedepot
2008 Forsvarets Bygningstjeneste

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Stokhusgade 447/Rigensgade 447*. – Rigensgade 448
1806 Rigensgade 477/Stokhusgade 477*

Husnumre
1859 Rigensgade 11
2004 Rigensgade 9
2008 Rigensgade 9

Opførelsesår
Rigensgade 7: 1759-60 for Den Kongelige Uldmanufaktur. – Rigensgade 9: 1776 (Historiske huse)

Matr.nr. 478 †

Matrikel
1689 366
1756 435
1806 478
1825 Sammenlagt med 485 B, til: 478 & 485 B

Ejere
1689 Materialgården
1756 Materialgården
1806 Nyboders materialgård

Matrikulære husnumre
1689 Mod Guldhuset 366
1756 Rigensgade 435/Stenkulgade 435*/Stokhusgade 435*
1806 Rigensgade 478/Stokhusgade 478*, Stenkulgade 478*

Matr.nr. 478 & 485 B † (1953: 478)

Matrikel
1825 Sammenlagt af 478 og 485 B
1953 Betegnet 478 (nyt nummer)
1970 Indbefattet i 671

Ejere

Matrikulære husnumre
1825 Rigensgade 478 & 485 B, Østervold 478 & 485 B*

Husnumre
1859 Rigensgade 13, Østervold 16

Matr.nr. 479

Matrikel
1689 362 (del af)
1756 436
1806 479
1936 Hertil henlagt 1806 483
2008 479

Ejere
1689 Henrik Svanewedel, brygger
1756 Hans Holst de Place, rådmand
1806 H. de Place
2008 Restauratørstiftelsen

Matrikulære husnumre
1689 Volden mod Østerport 362/Rigensgade 362*
1756 Rigensgade 436
1806 Rigensgade 479

Husnumre
1859 Rigensgade 15
1869 Rigensgade 25
1936 Rigensgade 25-27
2008 Rigensgade 25-27/Øster Voldgade 28-30

Opførelsesår
1938 (Matrikelregister)

Matr.nr. 480

Matrikel
1689 363 (del af)
1756 437
1806 480
2008 480

Ejere
1689 Casper, doktor
1756 Paul Sørensen, brændevinsbrænder
1806 Iver F. Steenholdt, brændevinsbrænder
2008 Jens Sand Høyer

Matrikulære husnumre
1689 Volden mod Østerport 363/Rigensgade 363*
1756 Rigensgade 437/Grønlandsgade 437*
1806 Rigensgade 480

Husnumre
1859 Grønlandsgade 1/Rigensgade 17
1869 Grønlandsgade 1/Rigensgade 27
1875 Rigensgade 27/Øster Voldgade 28
1951 Øster Voldgade 36
2008 Øster Voldgade 36

Opførelsesår
Sidste halv(del af) 1700-tallet. Ombygget 1872 (Historiske huse)

Matr.nr. 481

Matrikel
1689 363 (del af)
1756 438
1806 481
2008 481

Ejere
1689 Casper, doktor
1756 Jørgen Jørgensen, møller
1806 Rauning, madam, møller
2008 A/B Øster Voldgade 34

Matrikulære husnumre
1689 Volden mod Østerport 363/Rigensgade 363*
1756 Imod Grønland 438
1806 Rigensgade 481
1859 Grønlandsgade 3
1875 Øster Voldgade 26
1951 Øster Voldgade 34
2008 Øster Voldgade 34

Opførelsesår
1886 for firmaet Kjær og Petersen (Historiske huse)

Matr.nr. 482

Matrikel
1689 363 (del af)
1756 439
1806 482
2008 482

Ejere
1689 Casper, doktor
1756 Christen Pedersen, møllersvend
1806 Rauning, madam, møller
2008 Ejd Østervoldg 32 I/S V/M Cordes

Matrikulære husnumre
1689 Volden mod Østerport 363/Rigensgade 363*
1756 Imod Grønland 439/Stenkulgade 439*
1806 Rigensgade 482/Stenkulgade 482*

Husnumre
1859 Grønlandsgade 5
1875 Øster Voldgade 24
1951 Øster Voldgade 32
2008 Øster Voldgade 32

Opførelsesår
1800 (Kuas)

Matr.nr. 483 †

Matrikel
1689 362 (del af)
1756 441
1806 483
1938 Henlagt til 1806 479

Ejere
1689 Henrik Svanewedel, brygger
1756 Madame Holmands våninger
1806 Gemzøe, madam

Matrikulære husnumre
1689 Volden mod Østerport 362/Rigensgade 362*
1756 Stenkulgade 441
1806 Stenkulgade 483

Husnumre
1859 Østervold 18-22
1875 Øster Voldgade 18-22

Matr.nr. 484 †

Matrikel
1689 354
1756 442
1806 484
1970 Indbefattet i 671

Ejere
1689 Jep Gudmandsen, fyrbøder
1756 Rasmus Hansen, møller
1806 Baltser Fenner

Matrikulære husnumre
1689 Balsamgade 354/Reinegade 354*/Sølvgade 354*
1756 Stenkulgade 442
1806 Stenkulgade 484

Husnumre
1859 Østervold 14
1875 Øster Voldgade 14

Matr.nr. 485 †

Matrikel
1689 355
1756 444
1806 485
1825 Delt i 485 A og 485 B

Ejere
1689 Henrik Thommesen
1756 Daniel Lucht, møller
1806 P. G. Pedersen, tømmermester

Matrikulære husnumre
1689 Voldne mod Østerport 355
1756 Stenkulgade 444
1806 Stenkulgade 485

Matr.nr. 485 A †

Matrikel
1825 Parcel af 1806 485
1970 Indbefattet i 671

Ejere

Matrikulære husnumre
1825 Østervold 486 A

Husnumre
1859 Østervold 12
1875 Øster Voldgade 12

Matr.nr. 485 B †

Matrikel
1825 Parcel af 1806 485
1825 Sammenlagt med 1806 478, til: 478 & 485 B

Matr.nr. 486 †

Matrikel
1689 358
1756 445
1806 486
1853 Delt i 486 A og 486 B

Ejere
1689 Stokhuset
1756 Johan Bartram Larsen
1806 M. H. Feyerskov

Matrikulære husnumre
1689 Volden mod Østerport mod Guldhuset 358
1756 Stenkulgade 445*/Stokhusgade 445*
1806 Stenkulgade 486/Stokhusgade 486*

Matr.nr. 486 A †

Matrikel
1853 Parcel 1806 486
1921 Henlagt til 486 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1853 Østervold 486 A

Husnumre
1859 Østervold 10
1875 Øster Voldgade 10

Matr.nr. 486 B

Matrikel
1853 Parcel af 1806 486
1921 Hertil henlagt 486 A og 567
1964 Herfra separeret 664
2008 486 B

Ejere
2008 A/B Matr 486 B Sankt Annæ Vester K

Matrikulære husnumre
1853 Østervold 486 B/Stokhusgade 486 B

Husnumre
1859 Østervold 8
1875 Stokhusgade 8/Øster Voldgade 8
1921 Øster Voldgade 14
1964 Øster Voldgade 14
2008 Øster Voldgade 14

Opførelse
1852-53 for tobaksfabrikant Wilhelm Schram (Historiske huse)

Matr.nr. 487 †

Matrikel
1689 358 (del af) og 1689 359 (del af)
1756 446
1806 487
1885 Sammenlagt med 421 A & 476 A

Ejere
1689 358: Stokhuset. – 359: Svend Møller
1756 Stokhuset
1806 Stokhuset

Matrikulære husnumre
1689 Volden mod Østerport 358/Mod Stokhuset 358*. – Volden mod Østerport 359/Mod Guldhuset 359*
1756 Stokhusgade 446/Imod Volden 446*
1806 Stokhusgade 487/Østervold 487*

Husnumre
1859 Stokhusgade 5/Øster Vold 6
1875 Stokhusgade 5/Øster Voldgade 6

Matr.nr. 488
Det Kongelige vaskehus

Matrikel
>1806 Parcel af Kongens Have
2008 488

Ejere

Matrikulære husnumre
>1806 Nørrevold 488

Husnumre
1859 Nørrevold 124
1875 Øster Voldgade uden nummer
2008 Øster Voldgade uden nummer

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 489
Gartnerboligen for Rosenborg Have

Matrikel
>1806 Parcel af Kongens Have
2008 489

Ejere
2008

Matrikulære husnumre
>1806 Nørrevold 489

Husnumre
1859 Nørrevold 122
1875 Øster Voldgade uden nummer
2008 Øster Voldgade 4 B

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 490 †
Direktørboligen for Rosenborg Slot

Matrikel
>1806 Parcel af Kongens Have
1924 Henlagt til 491

Ejere

Matrikulære husnumre
>1806 Nørrevold 492

Husnumre
1859 Nørrevold 120
1875 Øster Voldgade uden nummer

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 491
Rosenborg Slot

Matrikel
>1806 Parcel af Kongens Have
1904 Hertil henlagt 490
2008 491

Ejere
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
>1806 Nørrevold 491

Husnumre
1859 Nørrevold 118
1875 Øster Voldgade uden nummer
2008 Øster Voldgade 4 A

Opførelsesår
1606-07. Udvidet 1608-1617 og 1633-34

Matr.nr. 492

Matrikel
1804 Frasepareret Kongens Have og betegnet 460 C
1806 492
2006 492

Ejere
2008 Forsvarets Bygningstjeneste

Matrikulære husnumre
1804 Nørrevold 460 C
1806 Nørrevold 492

Husnumre
1859 Nørrevold 116
1875 Øster Voldgade uden nummer
2008 Øster Voldgade 2 F

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 493
Livgardens Kaserne

Matrikel
<1830 Parcel af Kongens Have
2008 493

Ejere
2008 Forsvarets Bygningstjeneste

Matrikulære husnumre
<1830 Nørrevold 493

Husnumre
1859 Nørrevold 114/Gothersgade 68
1875 Øster Voldgade uden nummer
2008 Øster Voldgade 2 A-E/Gothersgade 100

Opførelsesår
1785-86 af ingeniørofficer Ernst Peymann. Ombygget 1845-47 (Weilbach)

Matr.nr. 494
Tidligere: Eksercerhuset, 2008: Del af Kongens Have

Matrikel
>1806 Parcel af Kongens Have
2008 494

Ejere
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
>1806 Gothersgade 494

Husnumre
1859 Gothersgade 66
2008 Gothersgade uden nummer

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 495 †
Tidligere: Brandvæsenets Depothus, 2008: Del af Kongens Have

Matrikel
1807 Parcel af Kongens Have
2008 495

Ejere

Matrikulære husnumre
1807 Gothersgade 495

Husnumre
1859 Gothersgade 62

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 496 (undertiden betegnet 496 A)
Kongens Have

Matrikel
<1853 Parcel af umatrikuleret areal
1853 Herfra separeret 496 B, og herefter undertiden selv betegnet 496 A
2008 496

Ejere
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
<1853 Gothersgade 496

Husnumre
1859 Gothersgade 60
2008 Gothersgade 68, 78-80, Kronprinsessegade 1-25

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 496 A, se 496

Matr.nr. 496 B

Matrikel
1853 Parcel af 496
2008 496 B

Ejere
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1853 Gothersgade 496 B

Husnumre
1859 Gothersgade 64
2008 Gothersgade 64

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 497 † (fra 1870: Nørrevold Kvarter 28)
Astronomisk observatorium

Matrikel
1859 Parcel af umatrikuleret areal (Rosenborg Bastion)
1870 Betegnet Nørrevold Kvarter 28
1877 Henlagt til Nørrevold Kvarter 162 (Botanisk Have)

Ejere

Husnumre
1859 Nørrevold uden husnummer
1875 Øster Voldgade 3

Matr.nr. 498 †
Mølle i Quitzous Bastion

Matrikel
1689 341
1756 407
Ca. 1859 498
1861 Udgået af matriklen og henlagt til fæstningsterrænet (umatrikuleret)

Ejere
1689 Peder Pedersen, møller
1756 Jens Poulsens møller
1806 Ikke anført i matriklen

Matrikulære husnumre
1689 På volden 341
1756 På volden 407

Husnumre
1859 Østervold uden nummer

Matr.nr. 499 † (fra 1870: Østervold Kvarter 69)
Lile Svanemølle i Peucklers Bastion

Matrikel
1756 443
Ca. 1860 499
1870 Betegnet Østervold Kvarter 69
1895 Udgået af matriklen og henlagt til Østre Anlæg (umatrikuleret)

Ejere
1756 Rasmus Hansen, møller
1806 Ikke i matriklen

Matrikulære husnumre
1756 På Volden 443

Husnumre
Ca. 1860 Østervold uden nummer
1875 Øster Voldgade uden nummer

Matr.nr. 500 † (fra 1870: Østervold Kvarter 68)
Dronningens Mølle i Rosenkrantz Bastion

Matrikel
1865 Parcel af umatrikuleret areal (Østervold)
1895 Udgået af matriklen og henlagt til Østre Anlæg (umatrikuleret)

Ejere

Husnumre
1865 Østervold uden nummer
1875 Øster Voldgade uden nummer

Matr.nr. 501 A †
Ca. 1859 omtalt som ”Ikke mere existerende mølle i nærheden af Østerport” (Matrikelregister)

Matrikel
Ca. 1865 Parcel af fæstningsterrænet (var da blot en registrering i Matriklen)

Ejere

Matrikulære husnumre
Ca. 1859: Østervold 501 A

Matr.nr. 501 B
Ca. 1859 omtalt som ”Ikke mere existerende mølle i nærheden af Østerport” (Matrikelregister)

Matrikel
Ca. 1865 Parcel af fæstningsterrænet (var da blot en registrering i Matriklen)

Ejere

Matrikulære husnumre
Ca. 1859: Østervold 501 B

Matr.nr. 502 †

Matrikel
1848 Parcel af Nyboder (dele af Meriansgade og Tulipangade)
1885 Frasepareret 620 og 621
1976 Indbefattet i 676

Ejere

Matrikulære husnumre
1848 Rigensgade 502/Meriansgade 502*/Timiansgade 502*

Husnumre
1859 Meriansgade 12/Rigensgade 32/Timiansgade 1
1893 Gernersgade 62/Rigensgade 32

Matr.nr. 503
Lorentzens Stiftelse

Matrikel
1852 Parcel af Nyboder (del af Meriansgade) og nedlagt areal af Rigensgade
2008 503

Ejere
2008 H P Lorentzens Stiftelse

Matrikulære husnumre
1852 Krusemyntegade 503/Meriansgade 503*/Rigensgade 503*

Husnumre
1859 Krusemyntegade 26/Meriangade 25/Rigensgade 30
1897 Gernersgade 71/Krusemyntegade 2/Rigensgade 30/
2008 Krusemyntegade 2/Gernersgade 69-71/Rigensgade 30

Opførelsesår
Gernersgade 69: 1933 af arkitekt Ib Lunding for H. P. Lorentzens Stiftelse (Weilbach). – Gernersgade 71/Rigensgade 30: 1853. – Krusemyntegade 2: 1889 (Kuas)

Matr.nr. 504 A †

Matrikel
1853 Parcel af Nyboder (dele af Bryggerlængen og Pindsvinegade)
1854 Herfra separeret 504 A 1, 504 A 2, 504 A 3, 504 A 4, 504 A 5 og 504 A 6

Ejere

Matrikulære husnumre
1853 Borgergade 504 A/Bryggerlængen 504 A

Matr.nr. 504 A 1 †

Matrikel
1854 Parcel af 504 A
1989 Omdøbt til 684

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Borgergade 504 A 1/Bryggerlængen 504 A 1

Husnumre
1859 Borgergade 136/Bryggerlængen 12
1893 Borgergade 136

Matr.nr. 504 A 2 †

Matrikel
1854 Parcel af 504 A
1989 Omdøbt til 685

Ejere

Husnumre
1854 Bryggerlængen 504 A 2

Husnumre
1859 Bryggerlængen 10
1897 Olfert Fischers Gade 10

Matr.nr. 504 A 3 †

Matrikel
1854 Parcel af 504 A
1989 Omdøbt til 686

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Bryggerlængen 504 A 3

Husnumre
1859 Bryggerlængen 8
1897 Olfert Fischer Gade 8

Matr.nr. 504 A 4 †

Matrikel
1854 Parcel af 504 A
1989 Omdøbt til 687

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Borgergade 504 A 4/Lorentzensgade 504 A 4*

Husnumre
1859 Borgergade 138/Lorentzensgade 11
1891 Borgergade 138/Sankt Pauls Gade 11

Matr.nr. 504 A 5 †

Matrikel
1854 Parcel af 504 A
1989 Omdøbt til 688

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Lorentzensgade 504 A 5

Husnumre
1859 Lorentzensgade 9
1891 Sankt Pauls Gade 9

Matr.nr. 504 A 6 †

Matrikel
1854 Parcel af 504 A
1989 Omdøbt til 689

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Lorentzensgade 504 A 6

Husnumre
1859 Lorentzensgade 7
1891 Sankt Pauls Gade 7

Matr.nr. 504 B †

Matrikel
1853 Parcel af Nyboder (dele af Bryggerlængen og Pindsvinegade)
1854 Delt i 504 B 1 og 504 B 2

Ejere

Matrikulære husnumre
1853 Bryggerlængen 504 B, Pindsvinegade 504 B*

Matr.nr. 504 B 1 †

Matrikel
1854 Parcel af 504 B
1989 Omdøbt til 690

Ejere
2008 Andelsboligforeningen Olfert Fischers Gade 6

Matrikulære husnumre
1854 Bryggerlængen 504 B 1

Husnumre
1859 Bryggerlængen 6
1897 Olfert Fischers Gade 6

Matr.nr. 504 B 2 †

Matrikel
1854 Parcel af 504 B
1989 Omdøbt 691

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Lorentzensgade 504 B 2

Husnumre
1859 Lorentzensgade 5
1891 Sankt Pauls Gade 5

Matr.nr. 504 C †

Matrikel
1854 Parcel af Nyboder (dele af Bryggerlængen og Pindsvinegade)
1854 Delt i 504 C 1, 504 C 2, 504 C 3 og 504 C 4

Matr.nr. 504 C 1 †

Matrikel
1854 Parcel af 504 C
1989 Omdøbt til 692

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Bryggerlængen 504 C 1

Husnumre
1859 Bryggerlængen 4
1897 Olfert Fischersgade 4

Matr.nr. 504 C 2 †

Matrikel
1854 Parcel af 504 C
1989 Omdøbt til 693

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Bryggerlængen 504 C 2/Store Kongensgade 504 C 2*

Husnumre
1859 Bryggerlængen 2/Store Kongensgade 93
1897 Store Kongensgade 93

Matr.nr. 504 C 3 †

Matrikel
1854 Parcel af 504 C
1989 Omdøbt til 694

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Lorentzensgade 504 C 3/Store Kongensgade 504 C 3

Husnumre
1859 Lorentzensgade 1/Store Kongensgade 95
1891 Sankt Pauls Gade 1/Store Kongensgade 95

Matr.nr. 504 C 4 †

Matrikel
1854 Parcel af 504 C
1989 Omdøbt til 695

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Lorentzensgade 504 C

Husnumre
1859 Lorentzensgade 3
1891 Sankt Pauls Gade 5

Matr.nr. 504 D †

Matrikel
1854 Parcel af Nyboder (dele af Kattegade, Nygade og Pindsvinegade)
1854 Herfra separeret 504 D 1, 504 D 2, 504 D 4, 504 D 5 og 504 D 6
1855 Herfra separeret 504 D 3

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Borgergade 504 D/Pindsvinegade 504 D/Nygade 504 D

Matr.nr. 504 D 1 †

Matrikel
1854 Parcel af 504 D
1989 Omdøbt til 696

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Nygade 504 D 1

Husnumre
1859 Gernersgade 11

Matr.nr. 504 D 2 †

Matrikel
1854 Parcel af 504 D
1989 Omdøbt til 697

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Borgergade 504 D 2/Nygade 504 D 2

Husnumre
1859 Borgergade 144/Gernersgade 13

Matr.nr. 504 D 3 †

Matrikel
1855 Parcel af 504 D
1989 Omdøbt til 698

Ejere
2008 Ejendomsselskabet Nordstjernen A/S

Matrikulære husnumre
1855 Borgergade 504 D 3

Husnumre
1859 Borgergade 142
2008 Borgergade 142

Matr.nr. 504 D 4 †

Matrikel
1854 Parcel af 504 D
1989 Omdøbt til 699

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Borgergade 504 D 4/Lorentzensgade 504 D 4*

Husnumre
1859 Borgergade 140/Lorentzensgade 16
1891 Borgergade 140/Sankt Paul Gade 16

Matr.nr. 504 D 5 †

Matrikel
1854 Parcel af 504 D
1989 Omdøbt til 700

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Lorentzensgade 504 D 5

Husnumre
1859 Lorentzensgade 14
1891 Sankt Pauls Gade 14

Matr.nr. 504 D 6, E 5, F 5 & G 6 †

Matrikel
1857 Sammensat af 504 D 6, 504 E 5, 504 F 6 og 504 G 6
1989 Omdøbt til 701

Ejere

Matrikulære husnumre
1857 Store Kongensgade 504 D 6, E 5, F 5 & G 6

Husnumre
1859 Store Kongensgade 101

Matr.nr. 504 E †

Matrikel
1854 Parcel af Nyboder (dele af Kattegade og Pindsvinegade)
1854 Herfra separeret 504 E 1, 504 E 2 og 504 E 3
1855 Herfra separeret 504 E 4

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Pindsvinegade 504 E

Matr.nr. 504 E 1 †

Matrikel
1854 Parcel af 504 E
1989 Omdøbt til 702

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Lorentzensgade 504 E 1

Husnumre
1859 Lorentzensgade 12
1891 Sankt Pauls Gade 12

Matr.nr. 504 E 2 †

Matrikel
1854 Parcel af 504 E
1989 Omdøbt til 703
2008 703

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Lorentzensgade 504 E 2

Husnumre
1859 Lorentzensgade 10
1891 Sankt Pauls Gade 10

Matr.nr. 504 E 3 †

Matrikel
1854 Parcel af 504 E
1989 Omdøbt til 704

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Lorentzensgade 504 E 3

Husnumre
1859 Lorentzensgade 8
1891 Sankt Paulsgade 8

Matr.nr. 504 E 4, F 2 & G 5 †

Matrikel
1855 Sammenlagt af 504 E, 504 F og 504 G
1989 Omdøbt til 705
2008 705

Ejere
2008 A/B Sankt Pauls Gade 6

Matrikulære husnumre
1855 Lorentzensgade 504 E 4, F 2 & G 5

Husnumre
1859 Lorentzensgade 6
1891 Sankt Pauls Gade 6

Matr.nr. 504 F †

Matrikel
1854 Parcel af Nyboder (Dele af Kattegade, Nygade og Pindsvinegade)
1855 Herfra separeret 504 F 1, 504 F 2, 504 F 3, 504 F 4, 504 F 55 og 504 F 6

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Nygade 504 F/Pindsvinegade 504 F*/Store Kongensgade 504 F*

Matr.nr. 504 F 1 & G 1 †

Matrikel
1855 Parcel af 504 F og 504 G
1989 Omdøbt til 706

Ejere

Matrikulære husnumre
1855 Nygade 504 F 1 & G 1

Husnumre
1859 Gernersgade 3

Matr.nr. 504 F 2 †
Forenet med 504 E 4 og G 5

Matr.nr. 504 F 3 A †

Matrikel
1857 Parcel af 504 F 3, F 4 og F 5
1989 Omdøbt til 707

Ejere

Matrikulære husnumre
1857 Lorentzensgade 504 F 3, F 4 & F 5

Husnumre
1859 Lorentzensgade 4
1891 Sankt Pauls Gade 4

Matr.nr. 504 F 3 B †

Matrikel
1857 Parcel af 504 F 3, F 4 og F 5
1989 Betegnet 708
2008 708

Ejere

Matrikulære husnumre
1857 Lorentzensgade 504 F 3 B/Store Kongensgade 504 F 3 B*

Husnumre
1859 Lorentzensgade 2/Store Kongensgade 97
1891 Sankt Pauls Gade 2/Store Kongensgade 97

Matr.nr. 504 F 4 †

Matrikel
1857 Parcel af 504 F
1989 Omdøbt til 709

Ejere

Matrikulære husnumre
1857 Store Kongensgade 504 F 4

Husnumre
1859 Store Kongensgade 99
2008 Store Kongensgade 99

Matr.nr. 504 F 5 †

Matrikel
1855 Separeret fra 504 F
1857 Forentet med 504 D 6, E 5 & G 6

Ejere

Matrikulære husnumre
1855 Store Kongensgade 504 F 5

Matr.nr. 504 F 6 †

Matrikel
1855 Parcel af 504 F
1989 Omdøbt til 710

Ejere

Matrikulære husnumre
1855 Nygade 504 F 6/Store Kongensgade 504 F 6*

Husnumre
1859 Gernersgade 1/Store Kongensgade 103

Opførelsesår
1856

Matr.nr. 504 G †

Matrikel
1854 Parcel af Nyboder (dele af Kattegade og Nygade)
1854 Herfra separeret 504 G 1, 504 G 2, 504 G 3, 504 G 4 og 504 G 5

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Nygade 504 G

Matr.nr. 504 G 1 †

Matrikel
1854 Separeret fra 504
1855 Sammenlagt med 504 F 1, til: 504 F 1 & G 1

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Nygade 504 G 1

Matr.nr. 504 G 2 †

Matrikel
1854 Parcel af 504 G
1976 Indbefattet i 673

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Nygade 504 G 2

Husnumre
1859 Gernersgade 5

Matr.nr. 504 G 3 †

Matrikel
1854 Parcel af 504 G
1976 Indbefattet i 673

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Nygade 504 G 3

Husnumre
1859 Gernersgade 7

Matr.nr. 504 G 4 †

Matrikel
1854 Parcel af 504 G
1976 Indbefattet i 673

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Nygade 504 G 4

Husnumre
1859 Gernersgade 9

Matr.nr. 504 G 5 †

Matrikel
1855 Parcel af 504 G
1855 Sammenlagt med 504 E 4 og 504 F 2, til: 504 E 4, 504 F 2 & 504 G 5

Matr.nr. 505

Matrikel
1862 Parcel af 478 & 485 B
1862 Herfra separeret 510
2008 505

Ejere
2008 Metodistkirkens Sociale Arbejde, Centralmissionen

Husnumre
1862 Rigensgade 13
1869 Rigensgade 21
2008 Rigensgade 21

Opførelsesår
1878 (Kuas)

Matr.nr. 506

Matrikel
1862 Parcel af 478 & 485 B
2008 506

Ejere
2008 E/F Stokhusgade 4

Husnumre
1862 Stokhusgade 4
2008 Stokhusgade 4

Opførelsesår
1862 (Kuas)

Matr.nr. 507

Matrikel
1862 Parcel af 478 & 485 B
1875 Herfra separeret 567
2000 Herfra separeret 711
2008 507

Ejere
2008 E/F Stokhusgade 6

Husnumre
1862 Stokhusgade 6
2008 Stokhusgade 6

Opførelsesår
1872-73, sandsynligvis for enkefru Cornelia Møller (Historiske huse)

Matr.nr. 508

Matrikel
1862 Parcel af Nyboder (dele af Hoppenslænge/Kaninlængen)
1903 Herfra separeret 628
2008 508

Ejere
2008 A/B Hindegade/Fredericiagade

Husnumre
1862 Borgergade 128 B/Hoppenslænge 6/Kaninlængen 5
1869 Borgergade 128 B/Fredericiagade 43/Hindegade 6
1903 Borgergade 130/Fredericiagade 41-43
2008 Borgergade 132/Fredericiagade 41-43

Opførelsesår
1905 (Matrikelregister)

Matr.nr. 509

Matrikel
1862 Parcel af Nyboder (dele af Hoppenslænge/Kaninlængen)
1873 Hertil henlagt 67 & 68
2008 509

Ejere
2008 A/B St. Kongensgade 85

Husnumre
1874 Fredericiagade 37/Hindegade 2/Store Kongensgade 85
2008 Hindegade 2/Store Kongensgade 85

Opførelsesår
1874 (Matrikelregister)

Matr.nr. 510

Matrikel
1862 Parcel af 505
2008 510

Ejere
2008 Jerusalems Kirkens Menighed

Husnumre
1862 Rigensgade 13/Stokhusgade 2
1869 Rigensgade 19/Stokhusgade 2
1951 Stokhusgade 2
2008 Stokhusgade 2

Opførelsesår
1864-65 af arkitekt F. V. Jensen. Ombygget 1914-15 (Trap 5)

Matr.nr. 511

Matrikel
1862 Parcel af 478 & 485 B
2008 511

Ejere
2008 Mac Invest APS

Husnumre
1862 Rigensgade 13 B
1869 Rigensgade 23
2008 Rigensgade 23

Opførelsesår
1890 (Kuas)

Matr.nr. 512

Matrikel
1863 Parcel af 508
2008 512

Ejere
2008 Kultur Og Fritidsforvaltningen Køb

Husnumre
1863 Hindegade 4, Kaninlængen 3
1869 Fredericiagade 39, Hindegade 4
2008 Fredericiagade 39, Hindegade 4

Opførelsesår
1863-64 af arkitekt J. A. Stillmann for Københavns Kommune (Weilbach)

Matr.nr. 513

Matrikel
1863 Parcel af 478 & 485 B
2008 513

Ejere
2008 A/B Øster Voldgade 26

Husnumre
1863 Østervold 16 B
1875 Øster Voldgade 16 B
1943 Øster Voldgade 26
2008 Øster Voldgade 26

Opførelsesår
1865 (Matrikelregister)

Matr.nr. 514 (fra 1870: Øster Vold Kvarter 70)
Voldmesterboligen i Quitzous Bastion

Matrikel
Ca. 1865 Parcel af fæstningsterrænet
<1886 Henlagt til fæstningsterrænet (Østre Anlæg)

Ejere

Husnumre
1859 Østervold uden nummer

Matr.nr. 515
Dronning Charlotte Amalies Asyl

Matrikel
1865 Parcel af Nyboder (del af Tulipangade)
2008 515

Ejere
2008 Københavns Kommunes Kultur og Fritidsforvaltning

Matrikulære husnumre
1865 Rigensgade 34
2008 Rigensgade 36

Opførelsesår
1865-66 af arkitekt H. S. Sibbern (Weilbach)

Matr.nr. 516 †

Matrikel
1865 Parcel af Nyboder (del af Tulipangade)
1978 Indbefattet i 676 og 677

Ejere

Matrikulære husnumre
1865 Tulipangade 13/Rigensgade 34
1869 Tulipangade 3-11/Meriansgade 4-10
1893 Tulipangade 3-11/Gernersgade 50-56
1897 Gernersgade 50-56/Suensonsgade 55-63

Matr.nr. 517 †

Matrikel
1865 Parcel af Nyboder (del af Tulipangade)
1867 Herfra separeret 519
1868 Herfra separeret 521
1978 Indbefattet i 677 og 517

Ejere

Husnumre
1865 Meriansgade/Tulipangade/Udlagt gade (senere Ny Kronprinsessegade
1869 Ny Kronprinsessegade 25
1930 Kronprinsessegade 59

Matr.nr. 518

Matrikel
1866 Parcel af Nyboder
1930 Hertil henlagt 523
1973 Herfra separeret 672
2008 518

Ejere
2008 Universitets- og Bygningsstyrelsen

Husnumre
1866 Hjortelængen 2
1869 Fredericiagade 53/Klerkegade 2
2008 Klerkegade 2

Opførelsesår
1868 af arkitekterne Vilhelm Tvede og J. H. Nebelong for Frimurerordenen. Ombygget 1972-74 (Weilbach)

Matr.nr. 519 †

Matrikel
1867 Parcel af 517
1978 Indbefattet i 676 og 677

Ejere

Husnumre
1869 Meriansgade 2/Ny Kronprinsessegade 23
1893 Gernersgade 48/Ny Kronprinsessegade 23
1930 Gernersgade 48/Kronprinsessegade 57

Matr.nr. 520

Matrikel
1867 Parcel af Nyboder (del af Rosengade)
2008 520

Ejere
2008 Selskabet Kjæden

Husnumre
1869 Klerkegade 10
2008 Klerkegade 10

Opførelsesår
1869 af arkitekt Vilhelm Tvede (Weilbach)

Matr.nr. 521 †

Matrikel
1868 Parcel af 517
1978 Indbefattet i 677

Ejere

Husnumre
1869 Ny Kronprinsessegade 27/Tulipangade 1
1897 Ny Kronprinsessegade 27/Suensonsgade 53
1930 Kronprinsessegade 61/Suensonsgade 53

Matr.nr. 522

Matrikel
1868 Parcel af Nyboder (dele af Bjørnegade og Løvegade)
1868 Herfra separeret 526 og 527
2008 522

Ejere
2008 A/B Borgergade 91

Husnumre
1868 Borgergade 91
2008 Borgergade 91

Opførelsesår
1869 (Matrikelregister)

Matr.nr. 523 †

Matrikel
1868 Parcel af Nyboder (dele af Bjørnegade og Løvegade)
1868 Herfra separeret 530 og 531
1930 Henlagt til 518

Ejere

Husnumre
1868 Bjørnegade uden nummer
1869 Fredericiagade 53

Matr.nr. 524

Matrikel
1868 Parcel af Nyboder (dele af Bjørnegade og Løvegade)
2008 524

Ejere
2008 A/B Fredericiagade 49 A+B

Husnumre
1868 Bjørnegade uden nummer
1869 Fredericiagade 49
2008 Fredericiagade 49

Opførelsesår
1887 (Kuas)

Matr.nr. 525

Matrikel
1868 Parcel af Nyboder (del af Rosengade)
2008 525

Ejere
2008 E/F Adelgade 113/Klerkegade 6-8

Husnumre
1868 Adelgade 113/Klerkegade 8
2008 Adelgade 113/Klerkegade 6-8

Opførelsesår
1882 (Matrikelregister)

Matr.nr. 526

Matrikel
1868 Parcel af 522
2008 526

Ejere
2008 Mads Crone Togsverd

Husnumre
1868 Bjørnegade uden nummer
1869 Fredericiagade 45
2008 Borgergade 93

Opførelsesår
1898 (Kuas)

Matr.nr. 527

Matrikel
1868 Parcel af 522
2008 527

Ejere
2008 Andelsboligforeningen Fredericiagade 47

Husnumre
1868 Bjørnegade uden nummer
1869 Fredericiagade 47
2008 Fredericiagade 47

Opførelsesår
1867 (Kuas)

Matr.nr. 528

Matrikel
1868 Parcel af Nyboder (dele af Bjørnegade og Løvegade)
2008 528

Ejere
2008 Fsb Bolig

Husnumre
1868 Bjørnegade uden nummer
1869 Fredericiagade 51
2008 Fredericiagade 51

Opførelsesår
1992 (Kuas)

Matr.nr. 529

Matrikel
1868 Parcel af Nyboder (dele af Bjørnegade og Rosengade)
2008 529

Ejere
2008 Nordisk Ejendomsselskab af 1972

Husnumre
1869 Adelgade 117/Fredericiagade 57
2008 Adelgade 117/Fredericiagade 57

Opførelsesår
1900 (Kuas)

Matr.nr. 530

Matrikel
1868 Parcel af 523
2008 530

Ejere
2008 Peter Jensen

Husnumre
1868 Adelgade 108/Bjørnegade uden nummer
1869 Adelgade 108/Fredericiagade 55
2008 Adelgade 108

Opførelsesår
1869 (Matrikelregister)

Matr.nr. 531

Matrikel
1868 Parcel af 523
2008 531

Ejere
2008 Peter Jensen

Husnumre
1868 Adelgade 106
2008 Adelgade 106

Opførelsesår
1869 (Matrikelregister)

Matr.nr. 532 †

Matrikel
1868 Parcel af Nyboder
1870 Sammenlagt med 1806 441 og 1806 442, til: 441, 442 & 532

Ejere

Husnumre
1869 Ny Kronprinsessegade 3

Matr.nr. 533

Matrikel
1868 Parcel af Nyboder (del af Rosengade)
2008 533

Ejere
2008 Ejendomsselskabet Sandgården Aps

Husnumre
1868 Adelgade 115
2008 Adelgade 115

Opførelsesår
1870 (Matrikelregister)

Matr.nr. 534

Matrikel
1869 Parcel af Nyboder (del af Nellikegade og Rosengade)
1989 Hertil henlagt 538, 539, 540 og 541
2008 534

Ejere
2008 FSB Bolig

Husnumre
1869 Fredericiagade 59
1989 Kronprinsessegade 58-60
2008 Kronprinsessegade 58-60

Opførelsesår
1986 (Kuas)

Matr.nr. 535 †

Matrikel
1869 Parcel af Nyboder (dele af Krusemyntegade, Meriansgade og Salviegade)
1870 Herfra separeret 549
1880 Herfra separeret 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583 og 584
1882 Herfra separeret 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609 og 610
1926 Udlagt som offentlig gade

Ejere

Husnumre
1869 Meriansgade 9-21/Salviegade uden nummer

Matr.nr. 536

Matrikel
1869 Parcel af Nyboder (del af Rosengade)
2008 536

Ejere
2008 Kjeld Thørup

Husnumre
1869 Klerkegade 12
2008 Klerkegade 12

Opførelsesår
1870 (Matrikelregister)

Matr.nr. 537

Matrikel
1869 Parcel af Nyboder (del af Rosengade)
2008 537

Ejere
2008 Fondet af 1844

Husnumre
1869 Klerkegade 14, Ny Kronprinsessegade 2
1930 Klerkegade 14/Kronprinsessegade 56
2008 Kronprinsessegade 56

Opførelsesår
1870 (Matrikelregister)

Matr.nr. 538 †

Matrikel
1869 Parcel af Nyboder (del af Nellikegade og Rosengade)
1989 Henlagt til 534

Ejere

Husnumre
1869 Fredericiagade 61

Matr.nr. 539 †

Matrikel
1869 Parcel af Nyboder (del af Nellikegade)
1989 Henlagt til 534

Ejere

Husnumre
1869 Fredericiagade 63

Matr.nr. 540 †

Matrikel
1869 Parcel af Nyboder (del af Nellikegade og Rosengade)
1989 Henlagt til 534

Ejere

Husnumre
1869 Fredericiagade 65/Ny Kronprinsessegade 6
1930 Kronprinsesegade 60

Matr.nr. 541 †

Matrikel
1869 Parcel af Nyboder (del af Rosengade)
1989 Henlagt til 534

Ejere

Husnumre
1869 Ny Kronprinsessegade 4
1930 Kronprinsessegade 58

Matr.nr. 542

Matrikel
1870 Parcel af Nyboder (del af Rosengade)
1976 Hertil henlagt 1806 443 (del af) og 543 og 544
2008 542

Ejere
2008 Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker

Husnumre
1875 Ny Kronprinsessegade 5/Rosengade 2
1930 Kronprinsessgade 37/Rosengade 2
1976 Fredericiagade 69/Kronprinsessegade 37-39/Rosengade 2
2008 Fredericiagade 71/Kronprinssegade 37-39/Rosengade 2

Opførelsesår
1979-80 (Kuas) af arkitekt Erik Møller for Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker

Matr.nr. 543 †

Matrikel
1870 Parcel af Nyboder (del af Nellikegade og Rosengade)
1976 Henlag til 542

Ejere

Husnumre
1870 Fredericiagade 67/Ny Kronprinsessgade 7
1930 Kronprinsessegade 39

Matr.nr. 544 †

Matrikel
1870 Parcel af Nyboder (del af) Nellikegade)
1976 Henlagt til 542

Ejere

Husnumre
1870 Fredericiagade 69

Matr.nr. 545 †

Matrikel
1870 Parcel af Nyboder (dele af Balsamgade og Salviegade)
1874 Hertil henlagt 546 til 545 & 546

Ejere

Husnumre
1870 Balsamgade 6/Ny Kronprinsessgade 14-16

Matr.nr. 545 & 546 (fra 1953: 545)

Matrikel
1874 Sammensat af 545 og 546
1953 Betegnet 545
2008 545

Ejere
2008 A/B Kronprinsessegade 66-68

Husnumre
1874 Balsamgade 6/Ny Kronprinsessegade 18/Salviegade 35
1897 Ny Kronprinsessegade 18/Olfert Fischers Gade 42
1930 Kronprinsessegade 66-68
2008 Kronprinsessegade 66-68/Olfert Fischers Gade 42

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 546 †

Matrikel
1870 Parcel af Nyboder
1874 Sammenlagt med 545, til: 545 & 546

Ejere

Husnumre
1870 Ny Kronprinsessegade 16/Salviegade 35

Matr.nr. 547 †

Matrikel
1870 Parcel af Nyboder (del af Balsamgade)
1977 Indbefattet i 675

Ejere

Husnumre
1870 Balsamgade 8/Ny Kronprinsessegade 13
1893 Olfert Fischers Gade 44/Ny Kronprinsessegade 13
1930 Kronprinsessegade 45/Olfert Fischers Gade 44

Matr.nr. 548 †

Matrikel
1870 Parcel af Nyboder (del af Salviegade)
1977 Indbefattet i 675

Ejere

Husnumre
1870 Ny Kronprinsessegade 15/Salviegade 37
1891 Sankt Paulsgade 45

Matr.nr. 549 †

Matrikel
1870 Parcel af 535
1931 Henlagt til 503

Ejere

Husnumre
1870 Meriansgade 23
1897 Gernersgade 69

Matr.nr. 550 †

Matrikel
1870 Parcel af Nyboder (del af Balsamgade)
1977 Indbefattet i 675

Ejere

Husnumre
1879 Balsamgade 10
1897 Olfert Fischers Gade 46-48

Matr.nr. 551 †

Matrikel
1870 Parcel af Nyboder (del af Salviegade)
1977 Indbefattet i 675

Ejere

Husnumre
1870 Salviegade 39-41
1891 Sankt Pauls Gade 47-49

Matr.nr. 552 †

Matrikel
1870 Parcel af Nyboder (dele af Krusemyntegade, Meriansgade og Salviegade)
1882 Herfra separeret 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 603 og 614
1926 Udlagt som offentlig gade

Ejere

Husnumre
1870 Krusemyntegade uden nummer

Matr.nr. 553 †

Matrikel
1870 Parcel af Nyboder (del af Balsamgade)
1977 Indbefattet i 675

Ejere

Husnumre
1870 Balsamgade 12
1897 Olfert Fischers Gade 50-52

Matr.nr. 554 †

Matrikel
1870 Parcel af Nyboder (del af Salviegade)
1977 Indbefattet i 675

Ejere

Husnumre
1870 Salviegade 43-45
1891 Sankt Paulsgade 51-53

Matr.nr. 555

Matrikel
1871 Parcel af Nyboder
1992 Hertil henlagt 556, 557 og 563
2008 555

Ejere
2008 1302 Sankt Pauls Gade

Husnumre
1871 Ny Kronprinsessegade 18
1891 Sankt Pauls Gade 48
1992 Kronprinsessegade 70
2008 Kronprinsessegade 70

Opførelsesår
1991 (Kuas)

Matr.nr. 556 †

Matrikel
1871 Parcel af Nyboder
1992 Sammenlagt med 555

Ejere

Husnumre
1871 Ny Kronprinsessgade 30
1930 Kronprinsessegade 72

Matr.nr. 557 †

Matrikel
1872 Parcel af Nyboder (del af Enhjørningsgade og Rævegade)
1992 Henlagt til 555

Ejere

Husnumre
1872 Salviegade 16
1891 Sankt Paulsgade 46

Matr.nr. 558

Matrikel
1872 Parcel af Nyboder (del af Enhjørningsgade og Rævegade)
2008 558

Ejere
2008 Akb-København

Husnumre
1872 /Salviegade 14
1891 Sankt Paulsgade 44
2008 Sankt Paulsgade 44

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 559

Matrikel
1872 Parcel af Nyboder (del af Enhjørningsgade og Rævegade)
2008 559

Ejere
2008 E/F Sankt Pauls Gade 3 B&T Adm.

Husnumre
1872 Salviegade 12/Sankt Pauls Kirkeplads 116
2008 Sankt Pauls Plads 3/Sankt Paulsgade 42

Opførelsesår
1873 (Matrikelregister)

Matr.nr. 560

Matrikel
1873 Parcel af Nyboder (del af Rævegade)
2008 560

Ejere
2008 Per Røtkjær

Husnumre
1873 Sankt Pauls Kirkeplads 128-130
1936 Sankt Pauls Plads 5-7
2008 Sankt Pauls Plads 5-7

Opførelsesår
1874 (Matrikelregister)

Matr.nr. 561

Matrikel
1873 Parcel af Nyboder (dele af Kamelgade og Rævegade)
2008 561

Ejere
2008 A/B Skt Pauls Plads 9

Matrikulære husnumre
1873 Kamelgade 23/Sankt Pauls Kirkeplads 122
1893 Gernersgade 35/Sankt Pauls Kirkeplads 122
1936 Gernersgade 35/Sankt Pauls Plads 9
2008 Gernersgade 35/Sankt Pauls Plads 9

Opførelsesår
1874 (Matrikelregister)

Matr.nr. 562

Matrikel
1873 Parcel af Nyboder (dele af Kamelgade og Rævegade)
2008 562

Ejere
2008 A/B Matr 562 Sct Annæ V Kvarter

Matrikulære husnumre
1873 Kamelgade 25
1893 Gernersgade 25
2008 Gernersgade 39

Opførelsesår
1874 (Matrikelregister)

Matr.nr. 563 †

Matrikel
1873 Parcel af Nyboder (dele af Kamelgade og Rævegade)
1992 Henlagt til 555

Ejere

Matrikulære husnumre
1873 Kamelgade 27
1897 Gernersgade 41

Matr.nr. 564

Matrikel
1873 Parcel af Nyboder
2008 564

Ejere
2008 A/B Kronprinsessegade 76 M.Fl.

Husnumre
1873 Kamelgade 29/Ny Kronprinsessegade 24
1893 Gernersgade 45/Ny Kronprinsessegade 24
1930 Gernersgade 45/Kronprinsessegade 76
2008 Gernersgade 45/Kronprinsessegade 76

Opførelsesår
1874 (Matrikelregister)

Matr.nr. 565

Matrikel
1873 Parcel af Nyboder
2008 565

Ejere
2008 E/F Kronprinsessegade 74

Matrikulære husnumre
1873 Ny Kronprinsessegade 22
1930 Kronprinsessegade 74
2008 Kronprinsessegade 74

Opførelsesår
1988 (Kuas)

Matr.nr. 566
Sankt Pauls Kirke

Matrikel
1899 Parcel af Nyboder (dele af de tidligere Nybodergader, Kamelgade - fra 1897: Olfert Fischers Gade -, Rævegade og Enhjørningsgade - fra 1891: Sankt Paulsgade)
2008 566

Ejere
2008 Sct Pauls Kirke

Husnumre
1899 Uden gadenummer
2008 Gernersgade 33

Opførelsesår
1872-77 af arkitekt J. E. Gnutzmann (Trap 5)

Matr.nr. 567 †

Matrikel
1875 Parcel af 507
1921 Henlagt til 486 B

Ejere

Husnumre
1875 Stokhusgade uden nummer

Matr.nr. 568 †

Matrikel
1875 568
1908 Henlagt til 1806 426

Ejere

Husnumre
1875 Ny Kronprinsessegade 1

Matr.nr. 569

Matrikel
1880 Parcel af 1806 460
2008 569

Ejere
2008 E/F Skt. Pauls Gade 70

Husnumre
1880 Salviegade 48
1891 Sankt Pauls Gade 70
2008 Sankt Pauls Gade 70

Opførelsesår
1881 (Matrikelregister)

Matr.nr. 570

Matrikel
1880 Parcel af 535
2008 570

Ejere
2008 Henning Gram Møller

Husnumre
1880 Meriansgade 9
1897 Gernersgade 55
2008 Gernersgade 55

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 571

Matrikel
1880 Parcel af 535
2008 571

Ejere
2008 Hanne Alice Engberg

Husnumre
1880 Meriansgade 11
1897 Gernersgade 57
2008 Gernersgade 57

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 572

Matrikel
1880 Parcel af 535
2008 572

Ejere
2008 Anna Krabbe Kristensen

Husnumre
1880 Meriansgade 13
1897 Gernersgade 59
2008 Gernersgade 59

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 573

Matrikel
1880 Parcel af 535
1949 Hertil henlagt 574
2008 573

Ejere
2008 Vibeke Rostrup Bøyesen

Husnumre
1880 Meriansgade 15
1897 Gernersgade 61-63
2008 Gernersgade 63

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 574 †

Matrikel
1880 Parcel af 535
1949 Henlagt til 573

Ejere

Husnumre
1880 Meriansgade 17
1897 Gernersgade 63

Matr.nr. 575

Matrikel
1880 Parcel af 535
2008 575

Ejere
2008 Barbara Susan Adler

Husnumre
1880 Meriansgade 19
1897 Gernersgade 65
2008 Gernersgade 65

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 576

Matrikel
1880 Parcel af 535
2008 576

Ejere
2008 Arne Thormod Petersen

Husnumre
1880 Meriansgade 21
1897 Gernersgade 67
2008 Gernersgade 67

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 577

Matrikel
1880 Parcel af 535
2008 577

Ejere
2008 Jørgen Stig Nørgård

Husnumre
1880 Krusemyntegade A
1887 Krusemyngegade 24 (Kraks Vejviser 1888)
2008 Krusemyntegade 24

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 578

Matrikel
1880 Parcel af 535
2008 578

Ejere
2008 Peter Huda Fogtdal

Husnumre
1880 Krusemyntegade B
1887 Krusemyngegade 22 (Kraks Vejviser 1888)
2008 Krusemyntegade 22

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 579

Matrikel
1880 Parcel af 535
2008 579

Ejere
2008 Anna Magdalene Koch

Husnumre
1882 Krusemyntegade C
1887 Krusemyntegade 20 (Kraks Vejviser 1888)
2008 Krusemyntegade 20

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 580

Matrikel
1880 Parcel af 535
2008 580

Ejere
2008 Suzanne Regitze Botfeldt

Husnumre
1880 Krusemyntegade D
1887 Krusemyngegade 18 (Kraks Vejviser 1888)
2008 Krusemyntegade 18

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 581

Matrikel
1880 Parcel af 535
2008 581

Ejere
2008 Peter Faurschou

Husnumre
1880 Krusemyntegade E
1887 Krusemyngegade 16 (Kraks Vejviser 1888)
2008 Krusemyntegade 16

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 582

Matrikel
1880 Parcel af 535
2008 582

Ejere
2008 Thordis Frølund

Husnumre
1880 Krusemyntegade F
1887 Krusemyngegade 14 (Kraks Vejviser 1888)
2008 Krusemyntegade 14

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 583

Matrikel
1880 Parcel af 535
2008 583

Ejere
2008 Marianne Hartvig

Husnumre
1880 Krusemyntegade A
1887 Krusemyngegade 12 (Kraks Vejviser 1888)
2008 Krusemyntegade 12

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 584

Matrikel
1880 Parcel af 535
2008 584

Ejere
2008 Tove Storm Nielsen

Husnumre
1880 Krusemyntegade H
1887 Krusemyntegade 10 (Kraks Vejviser 1888)
2008 Krusemyntegade 10

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 585

Matrikel
1882 Parcel af 552
2008 585

Ejere
2008 Ole Olsen

Husnumre
1882 Krusemyntegade I
1887 Krusemyntegade 8 (Kraks Vejviser 1888)
2008 Krusemyntegade 8

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 586

Matrikel
1882 Parcel af 552
2008 586

Ejere
2008 Birgitte Riis Henriques

Husnumre
1882 Krusemyntegade K
1887 Krusemyngegade 6 (Kraks Vejviser 1888)
2008 Krusemyntegade 6

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 587

Matrikel
1882 Parcel af 552
2008 587

Ejere
2008 Lone Claudi Tangø

Husnumre
1882 Krusemyntegade L
1887 Krusemyngegade 4 (Kraks Vejviser 1888)
2008 Krusemyntegade 4

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 588

Matrikel
1882 Parcel af 552
2008 588

Ejere
2008 Joakim Hoffmeyer

Husnumre
1882 Krysemyntegade M, senere 2
1887 Krusemyngegade 2 (Kraks Vejviser 1888)
2008 Kronprinsessegade 53/Krusemyntegade 2

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 589

Matrikel
1882 Parcel af 552
2008 589

Ejere
2008 Kirsten Tranekjær

Husnumre
1882 Meriansgade 1
1893 Gernersgade 47
2008 Gernersgade 47/Kronprinsessgade 55

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 590

Matrikel
1882 Parcel af 552
2008 590

Ejere
2008 Thomas Koch

Husnumre
1882 Meriansgade 3
1893 Gernersgade 49
2008 Gernersgade 49

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 591

Matrikel
1882 Parcel af 552
2008 591

Ejere
2008 Per Poulsen-Hansen

Husnumre
1882 Meriansgade 5
1893 Gernersgade 51
2008 Gernersgade 51

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 592

Matrikel
1882 Parcel af 552
2008 592

Ejere
2008 Kim Exler Krogh

Husnumre
1882 Meriansgade 7
1893 Gernersgade 53
2008 Gernersgade 53

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 593

Matrikel
1882 Parcel af 552
2008 593

Ejere
2008 Nicolai Platzer

Husnumre
1882 Krusemyntegade 1
1930 Kronprinsessegade 51
2008 Kronprinsessegade 51/Krusemyntegade 1

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 594

Matrikel
1882 Parcel af 552
2008 594

Ejere
2008 Svend Holm

Husnumre
1882 Krusemyntegade 3
2008 Krusemyntegade 3

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 595

Matrikel
1882 Parcel af 552
2008 595

Ejere
2008 Pia Merete Korshin

Husnumre
1882 Krusemyntegade 5
2008 Krusemyntegade 5

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 596

Matrikel
1882 Parcel af 552
2008 1882

Ejere
2008 Grethe Silding

Husnumre
1882 Krusemyntegade 7
2008 Krusemyntegade 7

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 597

Matrikel
1882 Parcel af dele af 535 og 552
2008 597

Ejere
2008 Søren Gregor Boesen

Husnumre
1882 Krusemyntegade 9
2008 Krusemyntegade 9

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 598

Matrikel
1882 Parcel af 535
2008 598

Ejere
2008 Mogens Finn Mogensen

Husnumre
1882 Krusemyntegade 11
2008 Krusemyntegade 11

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 599

Matrikel
1882 Parcel af 535
2008 599

Ejere
2008 Elisabeth Margot von R Fridericia

Husnumre
1882 Krusemyntegade 13
2008 Krusemyntegade 13

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 600

Matrikel
1882 Parcel af 535
2008 600

Ejere
2008 Maria K Lindskov Hansen

Husnumre
1882 Krusemyntegade 15
2008 Krusemyntegade 15

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 601

Matrikel
1882 Parcel af 535
2008 601

Ejere
2008 Henrik Worning

Husnumre
1882 Krusemyntegade 17
2008 Krusemyntegade 17

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 602

Matrikel
1882 Parcel af 535
2008 602

Ejere
2008 Karen Keilgaard

Husnumre
1882 Krusemyntegade 19
2008 Krusemyntegade 19

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 603

Matrikel
1882 Parcel af 535
2008 603

Ejere
2008 Elsebeth Akselbo Kroer

Husnumre
1882 Krusemyntegade 21
2008 Krusemyntegade 21

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 604

Matrikel
1882 Parcel af 525
2008 604

Ejere
2008 Flemming Pahus Jensen

Husnumre
1882 Krusemyntegade 23
2008 Krusemyntegade 23

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 605

Matrikel
1882 Parcel af 535
2008 605

Ejere
2008 Nadia Kløvedal Reich

Husnumre
1882 Salviegade K
1887 Salviegade 38 (Kraks Vejviser 1888)
1891 Sankt Pauls Gade 68
2008 Sankt Pauls Gade 68

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 606

Matrikel
1882 Parcel af 535
2008 606

Ejere
2008 Karen Staugaard Hink

Husnumre
1882 Salviegade I
1887 Salviegade 34 (Kraks Vejviser 1888)
1891 Sankt Pauls Gade 66
2008 Sankt Pauls Gade 66

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 607

Matrikel
1882 Parcel af 535
2008 607

Ejere
2008 Jan McNair

Husnumre
1882 Salviegade H
1887 Salviegade 34 (Kraks Vejviser 1888)
1891 Sankt Pauls Gade 64
2008 Sankt Pauls Gade 64

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 608

Matrikel
1882 Parcel af 535
2008 608

Ejere
2008 Andres Villaro y Lassen

Husnumre
1882 Salviegade G
1887 Salviegade 32 (Kraks Vejviser 1888)
1891 Sankt Pauls Gade 62
2008 Sankt Pauls Gade 62

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 609

Matrikel
1882 Parcel af 535
2008 609

Ejere
2008 Birte Nielsen

Husnumre
1882 Salviegade F
1887 Salviegade 30 (Kraks Vejviser 1888)
1891 Sankt Pauls Gade 60
2008 Sankt Pauls Gade 60

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 610

Matrikel
1882 Parcel af 535
2008 610

Ejere
2008 Karsten Holst Bork Kristoffersen

Husnumre
1882 Salviegade E
1887 Salviegade 28 (Kraks Vejviser 1888)
1891 Sankt Pauls Gade 58
2008 Sankt Pauls Gade 58

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 611

Matrikel
1882 Parcel af 535 og 552
2008 611

Ejere
2008 Jette Guldbæk Madsen

Husnumre
1882 Salviegade D
1887 Salviegade 26 (Kraks Vejviser 1888)
1891 Sankt Pauls Gade 56
2008 Sankt Pauls Gade 56

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 612

Matrikel
1882 Parcel af 552
2008 612

Ejere
2008 Lasse Kirchhoff

Husnumre
1882 Salviegade C
1887 Salviegade 24 (Kraks Vejviser 1888)
1859 Sankt Pauls Gade 54
2008 Sankt Pauls Gade 54

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 613

Matrikel
1882 Parcel af 552
2008 613

Ejere
2008 Carl George Pedersen

Husnumre
1882 Salviegade B
1887 Salviegade 22 (Kraks Vejviser 1888)
1891 Sankt Pauls Gade 52
2008 Sankt Pauls Gade 52

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 614

Matrikel
1882 Parcel af 552
2008 614

Ejere
2008 Thomas Rudolf Armand Finke

Husnumre
1882 Salviegade A
1887 Salviegade 20 (Kraks Vejviser 1888)
1891 Sankt Pauls Gade 50
2008 Kronprinsessgade 49/Sankt Pauls Gade 50

Opførelsesår
1870-72 af arkitekt Frederik Bøttger for Arbejdernes Byggeforening

Matr.nr. 615 †

Matrikel
1882 Parcel af Nyboder
1976 Indbefattet i 674

Ejere

Husnumre
1882 Rosengade 15

Matr.nr. 616 †

Matrikel
1882 Parcel af Nyboder
1976 Indbefattet i 674

Ejere

Husnumre
1882 Rigensgade 10-12/Klerkegade 40/Rosengade 17

Matr.nr. 617 †

Matrikel
1882 Parcel af 1806 439
1976 Indbefattet i 674

Ejere

Husnumre
1882 Rosengade 9

Matr.nr. 618 †

Matrikel
1882 Sammensat af 1806 433 og 1806 439 (del af)
1976 Indbefattet i 674

Ejere

Husnumre
1882 Klerkegade 30-32

Matr.nr. 619 †

Matrikel
1884 619
1976 Indbefattet i 674

Ejere

Husnumre
1884 Rosengade 13

Matr.nr. 620 †

Matrikel
1885 Parcel af 502
1978 Indbefattet i 676

Ejere

Husnumre
1885 Rigensgade 34

Matr.nr. 621 †

Matrikel
1885 Parcel af 502
1978 Indbefattet i 676 og 677

Ejere

Husnumre
1885 Meriansgade 12-14
1893 Gernersgade 58-60

Matr.nr. 622

Matrikel
1898 Parcel af 1806 154 og 1806 155 samt 1806 153 (del af)
2008 622

Ejere
2008 E/F Borgergade 134

Husnumre
1898 Borgergade 134/Fredericiagade 52
2008 Borgergade 134/Fredericagade 52

Opførelsesår
1899 (Matrikelregister)

Matr.nr. 623

Matrikel
1899 Parcel af 66 A
2008 623

Ejere
2008 Ejerforeningen St Kongensgade 83/Hindegade 3-5

Husnumre
1899 Hindegade 3-5
2008 Hindegade 3-5

Opførelsesår
1901 (Matrikelregister)

Matr.nr. 624

Matrikel
1900 Parcel af 261, 262 & 412
2008 624

Ejere
2008 A/B Sølvgade 2-4 /Adelgade 55

Husnumre
1900 Adelgade 97/Sølvgade 2
1960 Adelgade 55/Sølvgade 2
2008 Adelgade 55/Sølvgade 2

Opførelsesår
1901 (Matrikelregister)

Matr.nr. 625

Matrikel
1900 Parcel af 261, 262 & 412
2008 625

Ejere
2008 A/B Sølvgade 2-4 /Adelgade 55

Husnumre
1900 Sølvgade 4
2008 Sølvgade 4

Opførelsesår
1901 (Matrikelregister)

Matr.nr. 626
Gothersgades Elektricitetsværk/Turbinehallerne

Matrikel
1902 Sammensat af 1806 15, 1806 16, 1806 198, 1806 208, 1806 209, 1806 211, 1806 320 og 210 & 321
1910 Hertil henlagt 1806 319
1933 Hertil henlagt 638
1934 Hertil henlagt 1806 212, 1806 213, 1806 214, 1806 215, 1806 216, 1806 311 og 1806 312
1937 Hertil henlagt 1806 217, 1806 218 og 1806 219
1961 Hertil henlagt 1806 322, 1806 323, 1806 324, 1806 325, 1806 326, 1806 327, 1806 328 og 1806 329
1989 Herfra separeret 679
1990 Hertil henlagt 1806 193, 1806 220 og 645
2008 626

Ejere
2008 Københavns Kommune

Husnumre
1902 Adelgade 10-26, Gothersgade 28-30
1933 Adelgade 10-26, Gothersgade 28-30, Helsingørsgade 21-23 (Kraks Vejviser 1934)
1989 Adelgade 10, Borgergade 3-5
2008 Adelgade 10, Borgergade 3-5

Opførelsesår
Adelgade 10: 1890-92 og 1901 af Ludvig Fenger for Københavns Belysningsvæsen. Siden ombygget (2008 under nedrivning)

Matr.nr. 627

Matrikel
1904 Sammensat af 1806 27, 1806 28, 1806 29, 1806 30, 1806 31, 1806 32, 1806 33 og 1806 34
2008 627

Ejere

Husnumre
2008 Gothersgade 2/Store Kongensgade 1-3

Opførelsesår
1904 (Kuas) af bygmester Alf Evers

Matr.nr. 628

Matrikel
1904 Parcel af 508
2008 628

Ejere
2008 A/B Hindegade/ Fredericiagade

Husnumre
1904 Borgergade 130/Hindegade 6-8
2008 Borgergade 130/Hindegade 6-8

Opførelsesår
1905 (Matrikelregister)

Matr.nr. 629 †

Matrikel
1904 Parcel af Nyboder (del af Fredericiagade, tidligere Nellikegade)
1905 Herfra separeret 630, 631, 632, 633, 634 og 635
1906 Udlagt til offentlig gade (nuværende Gammelvagt)

Ejere

Husnumre
1904 Fredriciagade/Gl. Adelgade/Olfert Fischers Gade (uden husnumre)

Matr.nr. 630

Matrikel
1905 Parcel af 629
2008 630

Ejere
2008 A/B Of 51

Husnumre
1905 Fredericiagade 82/Ny Kronprinsessegade 11
2008 Fredericiagade 82/Ny Kronprinsessegade 11

Opførelsesår
1905 (Kuas)

Matr.nr. 631

Matrikel
1905 Parcel af 629
2008 631

Ejere
2008 A/B Of 51

Husnumre
1905 Ny Kronprinsessegade 13/Olfert Fischersgade 51

Opførelsesår
1905 (Kuas)

Matr.nr. 632

Matrikel
1905 Parcel af 629
2008 632

Ejere

Husnumre
1905 Fredericiagade 80/Ny Kronprinsessegade 8
1930 Fredericiagade 80/Kronprinsessegade 62
2008 Fredericiagade 80/Kronprinsessegade 62

Opførelsesår
1906 (Matrikelregister) af arkitekt C. W. Christiansen

Matr.nr. 633

Matrikel
1905 Parcel af 629
2008 632

Ejere

Husnumre
1905 Ny Kronprinsessegade 10/Olfert Fischers Gade 49
1930 Kronprinsessegade 64/Olfert Fischers Gade 49
2008 Kronprinsessegade 64/Olfert Fischers Gade 49

Opførelsesår
1906 (Matrikelregister) af arkitekt C. W. Christiansen

Matr.nr. 634

Matrikel
1905 Parcel af 629
2008 632

Ejere

Husnumre
1906 Fredericiagade 78/Adelgade 119
1926 Fredericiagade 78/Gammelvagt 1
2008 Fredericiagade 78/Gammelvagt 1

Opførelsesår
1906 (Matrikelregister) af arkitekt C. W. Christiansen

Matr.nr. 635

Matrikel
1905 Parcel af 629
2008 632

Ejere

Matrikulære husnumre
1906 Olfert Fischers Gade 45-47
2008 Olfert Fishcers Gade 45-47

Opførelsesår
1906 (Matrikelregister) af arkitekt C. W. Christiansen

Matr.nr. 636

Matrikel
1924 Parcel af 1806 477
1969 Hertil henlagt 421 B, 421 C og 637
2008 636

Ejere
2008 Universitets- og Bygningsstyrelsen

Husnumre
1924 Rigensgade 13/Stokhusgade 1
2008 Rigensgade 13/Stokhusgade 1-5/Øster Voldgade 8-10

Opførelsesår
1929-54 af arkitekt Oluf Gjerløv-Knudsen for Den Polytekniske Læreanstalt (Weilbach)

Matr.nr. 637 †

Matrikel
1926 Parcel af 421 A, 476 A & 487
1969 Henlagt til 636

Ejere

Husnumre
1926 Øster Voldgade 6 G-6 H

Matr.nr. 638

Matrikel
1930 Sammensat af 1806 316, 1806 317 og 1806 318
1933 Henlagt til 626

Ejere

Husnumre
1930 Helsingørsgade 9-13

Matr.nr. 639

Matrikel
1932 Parcel af 413 A og 413 B
2008 639

Ejere
2008 Jeudan V A/S

Husnumre
1932 Klerkegade 19/Kronprinsessegade 54/Sølvgade 10
2008 Klerkegade 19/Kronprinsessegade 54/Sølvgade 10

Opførelsesår
Klerkegade 19: 1898 (Kuas). – Kronprinsessegade 54/Sølvgade 10: 1932 (Matrikelregister)

Matr.nr. 640
Sølvgades Kaserne

Matrikel
1932 Parcel af 421 A, 476 A & 487 og 421 B
2008 640

Ejere
2008 DSB

Husnumre
1932 Sølvgade 40
1992, Georg Brandes Plads 2

Opførelsesår
1765-71 af N. Jardin og C. C. Pflueg. Ombygget 1853-55 og 1926-28 (Historiske huse)

Matr.nr. 641

Matrikel
1935 Parcel af tidligere offentlig gade
2008 641

Ejere
2008 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

Husnumre
1935 Kronprinsessegade 63

Opførelsesår
Ubebygget

Matr.nr. 642 †

Matrikel
1943 Parcel af 1806 51
1943 Indbefattet i 649

Matr.nr. 643 †

Matrikel
1943 Parcel af 396 & 335 B
1943 Indbefattet i 648

Matr.nr. 644
Værksteds- og Industrihuset

Matrikel
1943 Parcel af 1806 21, 1806 22, 1806 24, 1806 87, 1806 88, 1806 89, 1806 90, 1806 91, 1806 92, 1806 93, 1806 95, 1806 96, 1806 97, 1806 98, 1806 99, 1806 100, 1806 103, 1806 104, 1806 105, 23 & 94 B, 94 A, 101 A og 101 B & 102
2008 644

Ejere
2008 Kavi Invest A/S C/O Adv Michael La

Husnumre
1943 Borgergade 2-14/Gothersgade 12-14
2008 Borgergade 2-6, 10-14/Gothersgade 12-14/Landgreven 7

Opførelsesår
1943-44 af arkitekt Thorvald Dreyer (Weilbach)

Matr.nr. 645 †

Matrikel
1943 Parcel af 1806 193
1990 Henlagt til 626

Ejere

Husnumre
1943 Borgergade 25, jf. 193

Matr.nr. 646 †

Matrikel
1943 Parcel af 1806 193
1961 Indbefattet i 667

Ejere

Husnumre
1943 Bag Borgergade

Matr.nr. 647

Matrikel
1943 Parcel af 1806 112, 1806 113, 1806 114, 1806 115, 1806 116, 1806 117, 1806 118, 1806 119, 1806 344, 1806 346, 1806 347 og 1806 348
2008 647

Ejere
2008 E/F Borgergade 16 - 18 m.fl.

Husnumre
1943 Borgergade 16-18/Dronningens Tværgade 21
2008 Borgergade 16-18/Dronningens Tværgade 21

Opførelsesår
1943 (Kuas) af arkitekt Ole Falkentorp (Weilbach)

Matr.nr. 648
Christiansgården

Matrikel
1943 Parcel af 1806 280, 1806 281, 1806 282, 1806 283, 1806 284, 1806 285, 1806 286, 1806 288, 1806 289, 1806 336, 1806 337, 335 A og 643
2008 648

Ejere
2008 Lægernes Pensionskasse

Husnumre
1943 Dronningens Tværgade 37-45
2008 Dronningens Tværgade 37-45

Opførelsesår
1942-1943 af arkitekterne Kay Fisker og Eske Kristensen

Matr.nr. 649

Matrikel
1943 Sammenlagt af 1806 120, 1806 121, 1806 122, 1806 123, 1806 124, 1806 125, 1806 359, 1806 360 og 642
2008 649

Ejere
2008 Ejendomsaktieselskabet Tværhuset

Husnumre
1943 Borgergade 20/Dronningens Tværgade 30
2008 Borgergade 20/Dronningens Tværgade 30

Opførelsesår
1947 af arkitekt Oscar Gundlach-Pedersen (Weilbach)

Matr.nr. 650
Dronningegården

Matrikel
1943 Parcel af 1806 181, 1806 182, 1806 183, 1806 184, 1806 185, 1806 187, 1806 188, 1806 189, 1806 190, 1806 224, 1806 225, 1806 226, 1806 227, 1806 228, 1806 229, 1806 230, 1806 231, 1806 232, 1806 338, 1806 339, 1806 340, 1806 343, 330 & 331 A, 331 B, 341 & 342 og 646
2008 650

Ejere
2008 Ejendoms A/S Dronningegården

Husnumre
1943 Borgergade 15/Dronningens Tværgade 23-35
2008 Borgergade 15/Dronningens Tværgade 23-35

Opførelsesår
1942-1943 af arkitekterne Kay Fisker og Eske Kristensen

Matr.nr. 651 †

Matrikel
1944 Parcel af dele af 1806 289, 1806 291 og 395 & 335 C
1944 Udlagt til gade (Adelgade)

Matr.nr. 652
Kronprinsessegården

Matrikel
1954 Parcel af 1806 263, 1806 264, 1806 265, 1806 266, 1806 268, 1806 269, 1806 270, 1806 271, 1806 410 og 1806 411
2008 652

Ejere
2008 E/F Kronprinsessegaarden 1

Husnumre
1954 Adelgade 45-53/Sølvgade 13-17
2008 Adelgade 45-53/Sølvgade 13-17

Opførelsesår
1957-61 af Gunnar Milthers (Weilbach)

Matr.nr. 653
Kongegården

Matrikel
1954 Parcel af 1806 271, 1806 272, 1806 273, 1806 274, 1806 275, 1806 276, 1806 277, 1806 278, 1806 279, 366 A og 366 B
2008 653

Ejere
2008 Lægernes Pensionskasse

Husnumre
1954 Dronningens Tværgade 52-54
2008 Dronningens Tværgade 46-54

Opførelsesår
1956 (Kuas) af arkitekterne Kay Fisker, Eske Kristensen og C. F. Møller

Matr.nr. 654
Prinsessegården

Matrikel
1956 Parcel af 1806 178, 1806 179, 1806 233, 1806 234, 1806 235, 1806 236, 1806 361, 1806 362, 1806 363, 1806 364, 1806 365, 1806 367, 1806 368, 1806 369, 1806 370, 1806 371, 1806 372, 1806 373, 1806 374 og 1806 375 samt nedlagt offentligt gadeareal
2008 654

Ejere
2008 E/F Prinsessegården

Husnumre
1956 Borgergade 17/Dronningens Tværgade 32-44
2008 Borgergade 17/Dronningens Tværgade 32-44

Opførelsesår
1957 (Kuas) af arkitekterne Kay Fisker og Eske Kristensen

Matr.nr. 655
Sølvgadehus

Matrikel
1956 Parcel af 1806 170, 1806 171, 1806 172, 1806 173, 1806 174, 1806 237, 1806 238, 1806 239, 1806 240, 1806 241, 1806 242, 1806 377, 1806 379, 1806 380, 1806 381, 1806 382 og 1806 383 samt nedlagt offentligt gadeareal
2008 655

Ejere
2008 A/B Sølvgadehus Garageudlejning

Husnumre
1956 Adelgade 48/Borgergade 19-25/Sølvgade
2008 Adelgade 48/Borgergade 19-25/Sølvgade 3-11

Opførelsesår
1960 (Kuas)

Matr.nr. 656

Matrikel
1958 Parcel af 1806 43, 1806 45, 1806 46, 1806 47, 1806 48, 1806 349, 1806 350, 1806 351, 44 A og 44 B
2008 656

Ejere
2008

Husnumre
1958 Dronningens Tværgade 19/Store Kongensgade 45-47
2008 Dronningens Tværgade 19/Store Kongensgade 45-47

Opførelsesår
1959 (Kuas) af arkitekt Ole Falkentorp (Weilbach)

Matr.nr. 657

Matrikel
1958 Parcel af 1806 43 og 1806 349
2008 657

Ejere
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Husnumre
1958 Landgreven 2-6
2008 Landgreven 2-6

Opførelsesår
1960 (Kuas) af arkitekt Ole Falkentorp (Weilbach)

Matr.nr. 658

Matrikel
1959 Parcel af 1806 406, 1806 407, 1806 408 og 1806 409
2008 658

Ejere
2008 E/F Kronprinsessegaarden 2

Husnumre
1959 Kronprinsessegade 50/Sølvgade 19-23
2008 Kronprinsessegade 50/Sølvgade 19-23

Opførelsesår
Det vestlige forhus: 1807 af murermester Jens Dahl. – Det østlige forhus: 1806 af murermester Jens Dahl. Ombygget efter 1853 (Historiske huse)

Matr.nr. 659
Borgergården

Matrikel
1959 Parcel af 1806 156, 1806 157, 1806 158, 1806 159, 1806 160, 1806 162, 1806 164, 1806 165, 1806 167, 1806 169, 1806 242, 1806 245, 1806 246, 1806 247, 1806 248, 1806 249, 1806 250, 1806 251 og 1806 252
2008 659

Ejere
2008 Byggeselskabet Borgergården

Husnumre
1959 Adelgade 50-64/Borgergade 27
2008 Adelgade 50-64/Borgergade 27

Opførelsesår
1960 af arkitekt Eske Kristensen

Matr.nr. 660

Matrikel
1959 Parcel af 1806 253, 1806 254, 1806 255, 1806 256, 1806 257, 1806 258 og 1806 422
2008 660

Ejere
2008 Byggeselskabet Borgergården

Husnumre
1959 Adelgade 57-63/Klerkegade 5-7
2008 Adelgade 57-63/Klerkegade 5-7

Opførelsesår
1961 (Kuas)

Matr.nr. 661

Matrikel
1959 Parcel af 1806 294, 1806 295, 1806 296 og 297 A
2008 661

Ejere
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Husnumre
1959 Adelgade 11-13
2008 Adelgade 11-13

Opførelsesår
1963 (Kuas)

Matr.nr. 662

Matrikel
1960 Sammenlagt af 1806 86, 1806 141, 1806 144, 1806 145, 1806 146, 1806 147, 1806 148, 1806 149, 1806 150, 1806 151 og 1806 152
2008 662

Ejere
2008 Mp Ejendomsinvest I A/S

Husnumre
1960 Borgergade 30-42/Hindegade 11
2008 Borgergade 30-42/Hindegade 11

Opførelsesår
1964 (Kuas)

Matr.nr. 663

Matrikel
1960 Sammensat af 1806 138, 1806 139 og 1806 141
2008 663

Ejere
2008 K/S Albatros II

Husnumre
1964 Borgergade 28
2008 Borgergade 28

Opførelsesår
1964 (Kuas)

Matr.nr. 664

Matrikel
1964 Parcel af 486 B
2008 664

Ejere
2008 Islands Alting

Husnumre
1964 Stokhusgade 8/Øster Voldgade 12
2008 Stokhusgade 8/Øster Voldgade 12

Opførelsesår
1849-ca. 1855 for tobaksfabrikant Wilhelm Schram (Historiske huse)

Matr.nr. 665

Matrikel
1966 Parcel af 1806 292, 1806 293, 1806 294, 1806 295 og 1806 395 (del af)
2008 665

Ejere
2008 Mp Pension,Magistre & Psykologer

Husnumre
1966 Adelgade 15-19
2008 Adelgade 15-19

Opførelsesår
1966 (Kuas)

Matr.nr. 666

Matrikel
1961 Parcel af 1806 6, 1806 298, 1806 299, 1806 300, 1806 301, 1806 302, 1806 303, 1806 304, 1806 305, 1806 306, 1806 307, 1806 309, 1806 310 og 297 A
2008 666

Ejere
2008 K/S Adelgade 5-7

Husnumre
1961 Adelgade 5-7
2008 Adelgade 5-7

Opførelsesår
1967 (Kuas)

Matr.nr. 667
Borgergade 16: Taxacohuset

Matrikel
1961 Parcel af 1806 190, 1806 191, 1806 192, 1806 193, 1806 220, 1806 221, 1806 222, 1806 223, 1806 224, 1806 330, 645 og 646
2008 667

Ejere
2008 Ejendomssel.Borgergade P A/S

Husnumre
1961 Adelgade 16, Borgergade 13
2008 Adelgade 16, Borgergade 13

Opførelsesår
Adelgade 16: 1970 af arkitekt Naur Klint. – Borgergade 13: 1962 af arkitekt Naur Klint (Weilbach)

Matr.nr. 668
Adelgården

Matrikel
1962 Parcel af 1806 4, 1806 5, 1806 6, 1806 7, 1806 8, 1806 309, 1806 310 og 666
2008 668

Ejere
2008 E/F Adelgården II

Husnumre
1972 Adelgade 1-3/Gothersgade 52
2008 Adelgade 1-3/Gothersgade 52

Opførelsesår
1972 (Kuas) af arkitekt Henning Ortmann

Matr.nr. 669

Matrikel
1966 Sammensat af 1806 55, 1806 131, 1806 132, 1806 133, 1806 135, 1806 136 og 1806 137
2008 669

Ejere
2008 E/F Borgergade 26

Husnumre
1966 Borgergade 26
2008 Borgergade 26

Opførelsesår
1971 af arkitekt Henning Meyer for Fællesbanken for Danmarks Sparekasser (Weilbach)

Matr.nr. 670

Matrikel
1967 Sammenlagt af 1806 131 og 1806 53 (del af)
2008 670

Ejere
2008 K/S Borgergade 24 København

Husnumre
1967 Borgergade 24
2008 Borgergade 24

Opførelsesår
1971 af arkitekt Henning Meyer for Fællesbanken for Danmarks Sparekasser (Weilbach)

Matr.nr. 671

Matrikel
1970 Parcel af 1806 478, 1806 484, 485 A og 507
2008 671

Ejere
2008 Den Selvej Inst Kollegiet Østervol

Husnumre
1970 Øster Voldgade 20
2008 Øster Voldgade 20

Opførelsesår
1971 (Kuas)

Matr.nr. 672

Matrikel
1973 Parcel af 518
2008 672

Ejere
2008 A/B Fredericiagade 53

Husnumre
1973 Fredericiagade 53
2008 Fredericiagade 53

Opførelsesår
1868 (Kuas)

Matr.nr. 673

Matrikel
1976 Sammensat af 504 G 2, 504 G 3 og 504 G 4
2008 673

Ejere
2008 E/F Gernersgade 5-7-9

Husnumre
1976 Gernersgade 5-9
2008 Gernersgade 5-9

Opførelsesår
Gernersgade 5: 1856 for grosserer H. P. Lorentzen. – Gernersgade 7: 1855-56 for grosserer H. P. Lorentzen. – Gernersgade 9: 1854-55 for grosserer H. P. Lorentzen (Historiske huse)

Matr.nr. 674
Rosengården 1

Matrikel
1976 Parcel af 1806 426, 1806 427, 1806 428, 1806 429, 1806 430, 1806 431, 1806 432, 1806 435, 1806 440, 1806 441, 434 A, 434 B, 615, 616, 617, 618 og 619
2008 674

Ejere
2008 Rosenborgcentret

Husnumre
1976 Rosengade 1-3
2008 Rosengade 1-3

Opførelsesår
1980 (Kuas) af arkitekt Erik Møller for Ensomme Gamles Værn (EGV)

Matr.nr. 675

Matrikel
1977 Parcel af 1806 461, 1806 462, 463 A1, 463 A 2, 463 B, 463 C, 547, 548, 549 550, 551, 552, 553 og 554
2008 675

Ejere
2008 1301 Olferts Fischers Gade

Husnumre
1977 Olfert Fischers Gade 44-46
2008 Olfert Fischers Gade 44-46

Opførelsesår
1978-79 (Kuas) for Arbejdernes Korporative Byggeforening

Matr.nr. 676
Kaysergården

Matrikel
1978 Parcel af 502 og 620 og dele af 515, 516, 519 og 621 samt nedlagt offentligt gadeareal
2008 676

Ejere
2008 Boligselskabet Ksb

Husnumre
1978 Kronprinsessegade 57/Timiansgade 1-33
2008 Kronprinsessegade 57/Timiansgade 1-33

Opførelsesår
1979 (Kuas) af arkitekterne Ib og Jørgen Rasmussen for Københavns Socialfilantropiske Boligselskab

Matr.nr. 677
Nybodergården

Matrikel
1978 Parcel af 517 og 521 samt dele af 516, 519 og 621
2008 677

Ejere
2008 Boligselskabet Ksb

Husnumre
1978 Kronprinsessegade 59-61/Suensonsgade 55-61
2008 Kronprinsessegade 59-61/Suensonsgade 55-61

Opførelsesår
1979 (Kuas) af arkitekterne Ib og Jørgen Rasmussen

Matr.nr. 678
Trøstens Bolig

Matrikel
1988 Parcel af 416 A 1 og 416 B 1
2008 678

Ejere
2008 A/B Klerkegade 25 A-F

Husnumre
1988 Klerkegade 25 A-F
2008 Klerkegade 25 A-F

Opførelsesår
De 13 østlige fag: 1838 for stiftelsen ”Trøstens Bolig”. – De 6 vestlige fag: 1846-47 for stiftelsen ”Trøstens Bolig” (Historiske huse)

Matr.nr. 679

Matrikel
1989 Parcel af 1806 626
2008 679

Ejere
2008 A/B Gothersgade 28-30

Husnumre
1989 Gothersgade 28-30
2008 Gothersgade 28-30

Opførelsesår
1900 (Kuas)

Matr.nr. 680
Søetatens Pigeskole, Bygningskulturens Hus

Matrikel
1992 Parcel af Nyboder
2008 680

Ejere
2008 Realea A/S Ejendomsselskab

Husnumre
1992 Borgergade 111
2008 Borgergade 111

Opførelsesår
1856-57 af arkitekt Bernhard Seidelin. Ombygget 1869 og i 1900-tallet (Weilbach)

Matr.nr. 681

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 41 A 1
2008 681

Ejere
2008 Jeudan V A/S

Husnumre
1989 Landgreven 3/Store Kongensgade 27
2008 Landgreven 3/Store Kongensgade 27

Opførelsesår
1851 (Kuas)

Matr.nr. 682 †

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 41 A 2
1991 Udlagt til offentlig vej

Ejere

Husnumre
1989 Landgreven-Store Kongensgade uden nummer

Matr.nr. 683

Matrikel
1989 Tidligere betegnet 416 A 2
2008 683

Ejere
2008 Fsb Bolig

Husnumre
1989 Klerkegade 25 F-G
2008 Klerkegade 25 F

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. 684

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 A 1
2008 684

Ejere
2008 Andelsboligforeningen Borgergade 136

Husnumre
1989 Borgergade 136
2008 Borgergade 136

Opførelsesår
1880 (Kuas)

Matr.nr. 685

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 A 2
2008 685

Ejere
2008 Preben John Bossen

Husnumre
1989 Olfert Fischers Gade 10
2008 Olfert Fischers Gade 10

Opførelsesår
1853-54 for grosserer H. P. Lorentzen (Historiske huse)

Matr.nr. 686

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 A 3
2008 686

Ejere
2008 Lars Fetterlein & Claus L. Jensen I/S

Husnumre
1989 Olfert Fischers Gade 8
2008 Olfert Fischers Gade 8

Opførelsesår
1853-54 for grosserer H. P. Lorentzen (Historiske huse)

Matr.nr. 687

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 A 4
2008 687

Ejere
2008 A/B Borgergade 138

Husnumre
1989 Borgergade 138/Sankt Pauls Gade 11
2008 Borgergade 138/Sankt Pauls Gade 11

Opførelsesår
1891 (Kuas)

Matr.nr. 688

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 A 5
2008 688

Ejere
2008 A/B Sankt Pauls Gade 9

Husnumre
1989 Sankt Pauls Gade 9
2008 Sankt Pauls Gade 9

Opførelsesår
1890 (Kuas)

Matr.nr. 689

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 A 6
2008 689

Ejere
2008 A/B Sankt Pauls Gade 7

Husnumre
1989 Sankt Pauls Gade 7
2008 Sankt Pauls Gade 7

Opførelsesår
1853 for grosserer H. P. Lorentzen (Historiske huse)

Matr.nr. 690

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 B 1
2008 690

Ejere

Husnumre
1989 Olfert Fischers Gade 6
2008 Olfert Fischers Gade 6

Opførelsesår
1853-54 for tobaksfabrikant Bergmann (Historiske huse)

Matr.nr. 691

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 B 2
2008 691

Ejere
2008 A/B Skt. Pauls Gade 5

Husnumre
1891 Sankt Pauls Gade 5
2008 Sankt Pauls Gade 5

Opførelsesår
1853-54 for tobaksfabrikant Bergmann (Historiske huse)

Matr.nr. 692

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 C 1
2008 692

Ejere
2008 E/F Olfert Fischers Gade 4

Husnumre
1989 Olfert Fischersgade 4
2008 Olfert Fischersgade 4

Opførelsesår
1853-54 for bygningsentrenør A. H. Petersen (Historiske huse)

Matr.nr. 693

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 C 2
2008 693

Ejere
2008 E/F Store Kongensgade 93

Husnumre
1989 Store Kongensgade 93
2008 Store Kongensgade 93

Opførelsesår
1853-54 for bygningsentreprenør A. H. Petersen (Historiske huse)

Matr.nr. 694

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 C
2008 694

Ejere
2008 William Vonsild

Husnumre
1989 Store Kongensgade 95
2008 Store Kongensgade 95

Opførelsesår
1876 (Matrikelregister)

Matr.nr. 695

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 C 4
2008 696

Ejere
2008 A/B Skt. Pauls Gade 5

Husnumre
1989 Sankt Pauls Gade 5
2008 Sankt Pauls Gade 5

Opførelsesår
1887 (Kuas)

Matr.nr. 696

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 D 1
2008 696

Ejere
2008 E/F Gernersgade 11

Husnumre
1989 Gernersgade 11
2008 Gernersgade 11

Opførelsesår
1854 for grosserer H. P. Lorentzen (Historiske huse)

Matr.nr. 697

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 D 2
2008 697

Ejere
2008 E/F Borgergade 144

Husnumre
1989 Borgergade 144
2008 Borgergade 144

Opførelsesår
1854 efter tegninger af arkitekt P. C. Hagemann for H. P. Lorentzen (Historiske huse)

Matr.nr. 698

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 D 3
2008 698

Ejere
2008 Ejendomsselskabet Nordstjernen A/S

Husnumre
1989 Borgergade 142
2008 Borgergade 142

Opførelsesår
1856 af H. C. Petersen (Historiske huse)

Matr.nr. 699

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 D 4
2008 699

Ejere
2008 A/B Borgergade 140

Husnumre
1989 Borgergade 140
2008 Borgergade 140

Opførelsesår
1854 efter arkitekt P. C. Hagemanns tegninger for H. P. Lorentzen (Historiske huse)

Matr.nr. 700

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 D 5
2008 700

Ejere
2008 A/B Sankt Pauls Gade 14

Matrikulære husnumre
1854 Lorentzensgade 504 D 5

Husnumre
1859 Lorentzensgade 14
1891 Sankt Pauls Gade 14

Matr.nr. 701

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 D 6, E 5, F 5 & G 6
2008 701

Ejere
2008 A/B Store Kongensgade 101

Husnumre
1989 Store Kongensgade 101
2008 Store Kongensgade 101

Opførelsesår
1856-57 af bygningsentreprenør A. H. Petersen (Historiske huse)

Matr.nr. 702

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 E 1
2008 702

Ejere
2008 E/F Skt. Pauls Gade 12

Husnumre
1989 Sankt Pauls Gade 12
2008 Sankt Pauls Gade 12

Opførelsesår
1854-57 efter tegninger af P. C. Hagemann (Historiske huse)

Matr.nr. 703

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 E 2
2008 703

Ejere
2008 E/F Sankt Paulsgade 10

Husnumre
1989 Sankt Pauls Gade 10
2008 Sankt Pauls Gade 10

Opførelsesår
1854-57 efter tegninger af P. C. Hagemann (Historiske huse)

Matr.nr. 704

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 E 3
2004 704

Ejere
2008 E/F Skt. Pauls Gade 8

Husnumre
1891 Sankt Paulsgade 8
2008 Sankt Paulsgade 8

Opførelsesår
1854-57 efter tegninger af P. C. Hagemann (Historiske huse)

Matr.nr. 705

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 E 4, F 2 & G 5
2008 705

Ejere
2008 A/B Sankt Pauls Gade 6

Husnumre
1989 Sankt Pauls Gade 6
2008 Sankt Pauls Gade 6

Opførelsesår
1855 for grosserer H. P. Lorentzen (Historiske huse)

Matr.nr. 706

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 F 1 & G 1
2008 706

Ejere
2008 E/F Gernersgade 3

Husnumre
1989 Gernersgade 3
2008 Gernersgade 3

Opførelsesår
1856 for bygningsentreprenør A. H. Petersen (Historiske huse)

Matr.nr. 707

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 F 3 A
2008 707

Ejere
2008 E/F Skt. Pauls Gade 4

Husnumre
1989 Sankt Pauls Gade 4
2008 Sankt Pauls Gade 4

Opførelsesår
1857 for bygningsentreprenør A. H. Petersen (Historiske huse)

Matr.nr. 708

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 F 3 B
2008 708

Ejere
2008 Rrb APS

Husnumre
1989 Store Kongensgade 97
2008 Store Kongensgade 97

Opførelsesår
1856-57 for bygningsentreprenør A. H. Petersen (Historiske huse)

Matr.nr. 709

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 F 4
2008 709

Ejere
2008 A/B St. Kongensgade 99

Husnumre
1989 Store Kongensgade 99
2008 Store Kongensgade 99

Opførelsesår
1857 for bygningsentreprenør A. Hjort Petersen (Historiske huse)

Matr.nr. 710

Matrikel
1989 Ny betegnelse for 504 F 6
2008 710

Ejere
2008 A/B St. Kongensgade/Gernersgade

Husnumre
1989 Gernersgade 1/Store Kongensgade 103
2008 Gernersgade 1/Store Kongensgade 103

Opførelsesår
1856 for kaptajnløjtnant P. Chr. Albeck (Historiske huse)

Matr.nr. 711

Matrikel
2000 Parcel af 507
2007 Henlagt til 507

Ejere

Husnumre
2000 Stokhusgade 4 B

Matr.nr. 712

Matrikel
2004 Parcel af 1806 477
2008 712

Ejere
2008 Rigensgade 11 A/S

Husnumre
2004 Rigensgade 11
2008 Rigensgade 11

Opførelsesår
1799-1800 af hofarkitekt A. J. Kirkerup for Militæretaten (Historiske huse)

Matr.nr. 713

Matrikel
2005 Parcel af 1806 55
2008 713

Ejere
2008 E/F Store Kongensgade 63 A

Husnumre
2005 Borgergade 26 A, Store Kongensgade 63 A
2008 Borgergade 26 A, Store Kongensgade 63 A

Opførelsesår
Uoplyst

Matr.nr. Matrikelnumre udgået i 1689-1756

Matr.nr. 1689/356

Matrikel
1689 356
<1756 Udgået af matriklen

Ejere
1689 Svend Møller, møller

Matrikulære husnumre
1689 Volden ved Østerport 356

Matr.nr. 1689/360

Matrikel
1689 360
<1756 Udgået af matriklen

Ejere
1689 Kongens mølle

Matrikulære husnumre
1689 Volden ved Østerport 360

Matr.nr. 1689/361

Matrikel
1689 361
<1756 Udgået af matriklen

Ejere
1689 Kongens Mølles hus

Matrikulære husnumre
1689 Volden ved Østerport 361

Matr.nr. 1689/364

Matrikel
1689 364
<1756 Udgået af matriklen

Ejere
1689 Nikolaj Josefsen

Matrikulære husnumre
1689 Til de nye boder 364

Matr.nr. 1689/370

Matrikel
1689 370
<1756 Udgået af matriklen

Ejere
1689 Kongens postvognsplads

Matrikulære husnumre
Volden mod Østerport 370

Matr.nr. Matrikler udgået i perioden 1756-1806

Matr.nr. 1756/457

Matrikel
1689 365 og 1689 369
1756 457
<1800 Henlagt til umatrikuleret areal (Nyboder)

Ejere
1689 365: Niels Lamberg. – 369: Rigsmarsken tidligere plads
1756 Grønland

Matrikulære husnumre
1689 Kobbergade 365/Haregade mod Kastellet 365*. – Rigsmarskens Plads, kaldet Grønland 369
1756 Grønland 457

Matr.nr. 1756/458
Grønlands Mølle

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 458
<1806 Udgået af matriklen

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Jørgen Jørgensen

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Ved Østerport 458

Nyboder

BALSAMGADE - den vestlige side

Matrikel
<1905 del af Nyboder (Søetatens Hospital)
1905 Henlagt til 629

Husnumre
<1897 Balsamgade 11
1897 Olfert Fischers Gade uden nummer

BALSAMGADE - den østlige side

Matrikel
<1870 del af Nyboder
1870 Henlagt til 545, 547, 550 og 553

Husnumre
<1870 Balsamgade 1, 2...-10

BJØRNEGADE - den vestlige side

Matrikel
< 1868 del af Nyboder
1868 Henlagt til 522, 523, 524, 528 og (del af) 529

Husnumre
<1868 Bjørnegade 1-13 (fra (Gammel-)Adelgade til Borgergade)

BJØRNEGADE - den østlige side

Matrikel
Del af Nyboder

Husnumre
Bjørnegade 14-26 (fra Borgergade til (Gammel-)Adelgade)
1900 Fredericiagade 54-74

Opførelsesår
1700-tallet

BRYGGERLÆNGEN - den østlige side

Matrikel
< 1853 Parcel af Nyboder
1853 Henlagt til 504 A, 504 B og 504 C

Husnumre
Bryggerlængen 1-12 (Fra Borgergade til Store Kongensgade)

DELFINGADE - den vestlige side

Matrikel
Del af Nyboder

Husnumre
Delfingade 1, 2...-30
1930 Delfingade 2, 3...-20, 24, 25...-29
2008 2, 3...-20, 24, 25...-29

Opførelsesår
Slutningen af 1700-tallet

DELFINGADE - den østlige side

Matrikel
Del af Nyboder

Husnumre
Delfingade 31, 32...56
1930 32, 33...36, 40, 41...-56
2008 32, 33...-36, 40, 41...-56

Opførelsesår
Slutningen af 1700-tallet

ELEFANTGADE - den vestlige side

Matrikel
Del af Nyboder

Husnumre
<1891 Elefantgade 1, 2...25
1891 Suensonsgade 9-51

Opførelsesår
Midten af 1700-tallet

ELEFANTGADE - den østlige side

Matrikel
Del af Nyboder

Husnumre
<1891 Elefantgade 26, 27...49
1891 Suensonsgade 2-46
2008 Suensonsgade 2-46

Opførelsesår
Midten af 1700-tallet

ELSDYRSGADE - den vestlige side

Matrikel
Del af Nyboder

Husnumre
Elsdyrsgade 1, 2...-25
2008 1, 2. ...23

Opførelsesår
Midten af 1700-tallet

ELSYRSGADE - den østlige side

Matrikel
Del af Nyboder

Husnumre
Elsdyrsgade 26, 27...49
2008 Elsdysgade 1, 2...-23

Opførelsesår
Slutningen af 1700-tallet

ENHJØRNINGSGADE - den vestlige side

Matrikel
Del af Nyboder

Husnumre
<1891 Enhjørningsgade 20-37 (fra Borgergade til Adelgade)
1891 Sankt Pauls Gade 13-31

ENHJØRNINGSGADE - den østlige side

Matrikel
Del af Nyboder
1872 Herfra separeret 558, 559 og umatrikuleret areal (senere 566)

Husnumre
<1872 Enhjørningsgade 1-19 (fra Adelgade til Borgergade)
1891 Sankt Pauls Gade 18-40

Opførelsesår
Ca. 1640

FREDERICIAGADE
(Fra 1869 betegnelsen for Nybodergaderne Kaningade, vestre side af Bjørnegade og Nellikegade. Fra 1900 desuden østre side af Bjørnegade)

GERNERSGADE
(Fra 1859 betegnelse for Nygade og fra 1893 desuden Kamelgade og Meriansgade)

HAREGADE - den vestlige del

Matrikel
Del af Nyboder

Husnumre
Haregade 25, 26...-46 (fra (Gammel-)Adelgade mod Borgergade)
2008 Haregade 24, 25...-35

Opførelsesår
1891

HAREGADE - den østlige side

Matrikel
Del af Nyboder

Husnumre
Haregade 1, 2...-24
2008 1, 2...-22

Opførelsesår
Midten af 1700-tallet

HJERTENSFRYDSGADE - den vestlige side

Matrikel
Del af Nyboder

Husnumre
Hjertensfrydsgade 1, 2...8 (fra (Gammel-)Adelgade til Rigensgade)

Opførelsesår
Midten af 1700-tallet

HJERTENSFRYDSGADE - den østlige side

Matrikel
Del af Nyboder

Husnumre
Hjertensfrydsgade 9, 10...-17 (fra Rigensgade til (Gammel-)Adelgade)

Opførelsesår
Slutningen af 1700-tallet

HJORTELÆNGEN - den østlige side

Matrikel
< 1866 Del af Nyboder
1866 Henlagt til 518

Husnumre
<1866 Hjortenslænge 1-11 (fra Adelgade til Borgergade)

HOPPENSLÆNGE - den østlige side

Matrikel
< 1862 Del af Nyboder
1862 Henlagt til 508 og 509

Husnumre
<1862 Hoppenslænge 1-9 (fra Borgergade mod Store Kongensgade)

KAMELGADE - den vestlige side

Matrikel
<1873 Del af Nyboder
1873 Herfra separeret 561, 562, 563, 564 og umatrikuleret areal (senere 566)

Husnumre
<1873 Kamelgade 24, 25...-45 (fra Borgergade til Adelgade)
1873 Kamelgade 24, 25...-31
1893 Gernersgade 15-31

Opførelsesår
1888 for Søetaten

KAMELGADE - den østlige side

Matrikel
Del af Nyboder

Husnumre
<1893 Kamelgade 1, 2...-23 (fra (Gammel-)Adelgade til Borgergade)
1893 Gernersgade 24-44
2008 Gernersgade 24-44

Opførelsesår
1890

KANINGADE - den vestlige side

Matrikel
< 1862 Del af Nyboder
1862 Henlagt til 508 og 509

Husnumre
<1862 Kaninlængen 1-11 (fra Store Kongensgade til Borgergade)

KATTEGADE - den vestlige side

Matrikel
< 1854 Del af Nyboder
1854 Henlagt til 504 D, 504 E, 504 F og 504 G

Husnumre
<1854 Kattegade 13-24 (fra Store Kongensgade mod Borgergade)

KATTEGADE - den østlige side

Matrikel
< 1854 Del af Nyboder
1854 Henlagt til 504 D, 504 E, 504 F og 504 G

Husnumre
<1854 Kattegade 1-12 (fra Borgergade mod Store Kongensgade)

KLERKEGADE - den østlige side

Matrikel
<1867-69 Del af Nyboder
1867 Herfra separeret 520
1868 Herfra separeret 525
1869 Herfra separeret 536 og 537

Husnumre
<1867 Klerkegade 1, 2...-13 (fra 446)

KROKODILLEGADE - den vestlige side

Matrikel
Del af Nyboder

Husnumre
Krokodillegade 1, 2,..-22
1930 2, 3...-15, 21-22
2008 2, 3...-15, 21-22

Opførelsesår
Slutningen af 1700-tallet

KRUSEMYNTEGADE - den vestlige side

Matrikel
< 1852-69 Del af Nyboder
1852 Herfra separeret 503
1869 Herfra separeret 535
1870 Herfra separeret 552
1871 Herfra separeret 556
1873 Herfra separeret 565

Husnumre
< 1852 Krusemyntegade 1, 2...-13 (fra (Gammel-)Adelgade til 460)

KRUSEMYNTEGADE - den østlige side

Matrikel
<1869-73 Del af Nyboder
1869 Herfra separeret 535
1870 Herfra separeret 552
1873 Herfra separeret 564 og 565

Husnumre
<1869 Krusemyntegade 14, 15...26 (fra 443 til (Gammel-)Adelgade)

LEOPARDGADE - den vestlige side

Matrikel
2008 Del af Nyboder

Husnumre
<1897 Leopardlængen 1, 2...-4 (fra Store Kongensgade til Borgergade)
1897 Suensonsgade 1, 2...-4
2008 Suensonsgade 1, 2...-4

Opførelsesår
Slutningen af 1700-tallet

LØVEGADE - den vestlige side

Matrikel
< 1866 Del af Nyboder
1866 Henlagt til 518

Husnumre
<1866 Løvegade 14-26 (fra Borgergade til Adelgade)

LØVEGADE - den østlige side

Matrikel
< 1868 Del af Nyboder
1868 Henlagt til 522, 523, 524 og 528

Husnumre
<1868 Løvegade 1-13 (fra Adelgade til Borgergade)

MERIANSGADE - den vestlige side

Matrikel
< 1852-70 Del af Nyboder
1852 Herfra separeret 503
1869 Herfra separeret 535
1870 Herfra separeret 552

Husnumre
<1852 Meriansgade 1, 2...13 (fra Adelgade til Rigensgade)

MERIANSGADE - den østlige side

Matrikel
< 1848-67 Del af Nyboder
1848 Herfra separeret 502
1865 Herfra separeret 516
1867 Herfra separeret 519

Husnumre
< 1848 Meriansgade 17, 18...-26 (fra Adelgade til Rigensgade)

NELLIKEGADE - den vestlige side

Matrikel
< 1869-70 Del af Nyboder
1869 Herfra separeret 534, 538, 539 og 540
1870 Herfra separeret 543 og 544

Husnumre
<1869 Nellikegade 1-13 (fra Adelgade til 443)

NELLIKEGADE - den østlige side

Matrikel
<1904 Del af Nyboder (Søetatens Hospital)
1904 Henlagt til 629

Husnumre
<1869 Balsamgade 11/Nellikegade uden nummer
1869 Balsamgade 11/Fredericiagade uden nummer
1897 Olfert Fischersgade uden nummer/Fredericiagade uden nummer

NYGADE - den vestlige side

Matrikel
<1854 Del af Nyboder
1854 Henlagt til 504 D, 504 E, 504 F og 504 G

Husnumre
<1854 Nygade 1-12 (fra Store Kongensgade mod Borgergade)

NYGADE - den østlige side

Matrikel
2008 Del af Nyboder

Husnumre
Nygade 13-21 (fra Borgergade mod Store Kongensgade)
1897 Olfert Fischersgade 2-18
2008 Olfert Fischersgade 2-18

Opførelsesår
Midten af 1700-tallet

OLFERT FISCHERS GADE
Fra 1897 betegnelsen for Nybodergaderne Bryggerenslænge, Ulvegade og Balsamgade

PINDSVINEGADE - den østlige side

Matrikel
< 1854 Del af Nyboder
1854 Henlagt til 504 D, 504 E, 504 F og 504 G

Husnumre
<1854 Pindsvinegade 1-12 (fra Borgergade mod Store Kongensgade)

PINDSVINEGADE - den vestlige side

Matrikel
< 1853 Del af Nyboder
1853 Henlagt til 504 A, 504 B og 504 C

Husnumre
<1853 Pindsvinegade 14-24 (fra Borgergade mod Store Kongensgade)

ROSENGADE - den vestlige side

Matrikel
<1867-70 Del af Rosengade
1867 Herfra separeret 520
1868 Herfra separeret 533
1869 Herfra separeret 536 og 537

Husnumre
<1867 Rosengade 1-13 (fra Adelgade til 441 & 442)

PINDSVINEGADE - den østlige side

Matrikel
<1868-70 Del af Nyboder
1868 Herfra separeret 529
1869 Herfra separeret 534, 538, 540 og 541
1870 Herfra separeret 542, 543 og 553

Husnumre
<1868 Rosengade 14-26 (fra 444 til Adelgade)

RÆVEGADE - den vestlige side

Matrikel
<1873 Del af Nyboder
1873 Herfra separeret 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565 og umatrikuleret areal (senere 566)

Husnumre
<1873 Rævegade 22, 23...-41
2008 12, 13...20

Opførelsesår
1893 for Søetaten

RÆVEGADE - den østlige side

Matrikel
<1873 Del af Nyboder
1873 Herfra separeret 558, 559, 560, 561, 562, 563 og umatrikuleret areal (senere 566)

Husnumre
Rævegade 1, 2...-21
2008 1, 2...-9

Opførelsesår
1889 for Søetaten

SALVIEGADE - den vestlige side

Matrikel
< 1870 Del af Nyboder
1870 Herfra separeret 545, 548, 551 og 554

Husnumre
< 1870 Salviegade 1, 2...-11 (fra 459 mod nord til 461)

SALVIEGADE - den østlige side

Matrikel
< 1869-72 Del af Nyboder
1869 Herfra separeret 535
1870 Herfra separeret 552
1871 Herfra separeret 555
1872 Herfra separeret 557

Husnumre
<1869 Salviegade 12, 13...-24 (fra 460 i nord til (Gammel-)Adelgade)

SANKT PAULS GADE
Fra 1891 betegnelse for Nybodergaderne Enhjørningsgade og Salviegade

STORE KONGENSGADE

Matrikel
Del af Nyboder

Husnumre
<1874 Ny Østergade 1, 2...-16
1874 Store Kongensgade 121-151

Opførelsesår
Slutningen af 1700-tallet

SVANEGADE - den østlige side

Matrikel
Del af Nyboder

Husnumre
Svanegade 12, 13...25
2008 12, 13...25

Opførelsesår
Slutningen af 1700-tallet

SVANEGADE - den vestlige side

Matrikel
Del af Nyboder

Husnumre
Svanegade 1, 2...11
2008 1, 2...11

Opførelsesår
Slutningen af 1700-tallet

TIGERGADE - den vestlige side

Matrikel
Del af Nyboder

Husnumre
Tigersgade 9, 10...-14 (fra Borgergade mod Store Kongensgade)
2008 Tigersgade 9, 10...14

Opførelsesår
Midten af 1700-tallet

TIGERGADE - den østlige side

Matrikel
Del af Nyboder

Husnumre
Tigergade 1, 2...8 (fra Store Kongensgade til Borgergade)
2008 Tigersgade 1, 2...-8

Opførelsesår
Midten af 1700-tallet

TIMIANSGADE - den vestlige side

Matrikel
< 1848 Del af Nyboder
1848 Herfra separeret 502
1865 Herfra separeret 516 og 517

Husnumre
<1848 Timiansgade 13, 14...24 (fra Adelgade til Rigensgade)

TIMIANSGADE - den østlige side

Matrikel
< 1865 Del af Nyboder
1865 Herfra separeret 515, 516 og 517

Husnumre
<1865 1, 2...-12 (fra Rigensgade til Adelgade)

TULIPANGADE - den vestlige side

Matrikel
<1865-68 Del af Nyboder
1865 Herfra separeret 515 og 516
1868 Herfra separeret 521

Husnumre
<1865 Tulipangade 1, 2...11 (fra (Gammel-)Adelgade til Rigensgade)

TULIPANGADE - den østlige side

Matrikel
Del af Nyboder

Husnumre
< 1897 Tulipangade 12, 13...-19 (Fra Rigensgade til (Gammel-)Adelgade)
1897 Suensonsgade 52-66
2008 Suensonsgade 52-66

Opførelsesår
Slutningen af 1700-tallet

ULVEGADE - den vestlige side

Matrikel
Del af Nyboder

Husnumre
<1868 Ulvegade 18, 19...-32 (fra Borgergade til (Gammel)-Adelgade)
1868 Ulvegade 18, 19...-27 og 30-31
1897 Olfert Fischersgade 19-43

Opførelsesår
Midten af 1700-tallet

ULVEGADE - den østlige side

Matrikel
Del af Nyboder

Husnumre
Ulvegade 1-17
1897 Olfert Fischers Gade 14-32

Opførelsesår
1887

VILDANDEGADE - den østlige side

Matrikel
Del af Nyboder

Husnumre
Vildandegade 1, 2...7 (fra Øster Voldgade til Krokodillegade)
2008 Vildandegade 1, 2...7

Opførelsesår
Slutningen af 1700-tallet

VILDANDEGADE - den vestlige side

Matrikel
Del af Nyboder

Husnumre
Vildandegade 8, 9...12 (fra Krokodillegade til Øster Voldgade)
2008 Vildandegade 8, 9...12

Opførelsesår
Slutningen af 1700-tallet


Tilbage til toppen

 


 

Forfatter: Bjørn Westerbeek Dahl
Titel: Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008
Udgivet: Kbh., www.kobenhavnshistorie.dk, 2010
Del: Sankt Annæ Øster Kvarter
Note:  

 

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008

Indledning

Christianshavns Kvarter
Frimands Kvarter
Klædebo Kvarter
Købmager Kvarter
Nørre Kvarter
Rosenborg Kvarter
Sankt Annæ Vester Kvarter
Sankt Annæ Øster Kvarter
Snarens Kvarter
Strand Kvarter
Vester Kvarter
Øster Kvarter
Østervold Kvarter


Sankt Annæ Øster Kvarter

Matr.nr. 1

Matrikel
1689 1 og 1689 42
1756 1 (1689/1) og 1756 122 (1689/42)
1806 1
2008 1

Ejere
1689 1: Hans Monnike, kleinsmed. – 42: Peder Andersen, kancellibud
1756 1: Peder Jørgensen Ambus, kleinsmed. - 122: Helle, Rasmus Stegers enke
1806 Niels Hansens enke, vinhandlerinde
2008 Hucla APS

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 1/Store Strandstræde 1. – Store Strandstræde 42
1756 Ny Kanal 1. – Store Strandstræde 122
1806 Nyhavn 1/Store Strandstræde 1*

Husnumre
1859 Nyhavn 1/Store Strandstræde 2
2008 Nyhavn 1/Store Strandstræde 2

Opførelsesår
Nyhavn 1: 1753 for kleinsmed Peder Jørgensen Ambus. – Store Strandstræde 2: Før 1731. – Forhusene sammenbygget 1817 (Historiske huse)

Matr.nr. 2

Matrikel
1689 2
1756 2
1806 2
2008 2

Ejere
1689 Peder Hansen, købmand
1756 Gothhelf Florian Drachmand
1806 Jacob Asmussen, handelsmand
2008 M/S Øresund A/S V/ Peter Tholstrup

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 2
1756 Ny Kanal 2
1806 Nyhavn 2

Husnumre
1859 Nyhavn 3
2008 Nyhavn 3

Opførelsesår
Før 1731. Ombygget 1776 og 1852 (Historiske huse)

Matr.nr. 3

Matrikel
1689 3
1756 3
1806 3
2008 3

Ejere
1689 Peder Olsen, hofsmed
1756 Vilhelm Zahns enke
1806 Hans J. Ernst, købmand
2008 M/S Øresund A/S V/ Peter Tholstrup

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 3
1756 Ny Kanal 3
1806 Nyhavn 3

Husnumre
1859 Nyhavn 5
2008 Nyhavn 5

Opførelsesår
Før 1736. Ombygget mellem 1757 og 1791 og i 1843 (Historiske huse)

Matr.nr. 4

Matrikel
1689 4
1756 4
1806 4
2008 4

Ejere
1689 Christen Christensen, havnefoged
1756 Mathias Hvistendahl, supercargo
1806 Jens Christian Lund, købmand
2008 Jysk Erhvervsejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 4
1756 Ny Kanal 4
1806 Nyhavn 4

Husnumre
1859 Nyhavn 7
2008 Nyhavn 7

Opførelsesår
Sandsynligvis mellem 1674 og 1694. Ombygget 1846 (Historiske huse)

Matr.nr. 5

Matrikel
1689 5
1756 5
1806 5
2008 5

Ejere
1689 Anders Thomeesen, øltapper
1756 Jens Larsen, islandsk købmand
1806 Frederik Chrisitan Rømer
2008 Christel Windfeld-Lund

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 5
1756 Ny Kanal 5
1806 Nyhavn 5

Husnumre
1859 Nyhavn 9
2008 Nyhavn 9

Opførelsesår
Sandsynligvis 1681 for havnemester Christen Christensen (Historiske huse)

Matr.nr. 6

Matrikel
1689 6
1756 6
1806 6
2008 6

Ejere
1689 Pder Andersen Hegelund
1756 Jacob Severin, købmand
1806 Frederik Christian Rømer
2008 Ejendomsselskabet Nyhavn 11 APS

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 6
1756 Ny Kanal 6
1806 Nyhavn 6

Husnumre
1859 Nyhavn 11
2008 Nyhavn 11

Opførelsesår
1833-36 for urtekræmmer Harboe (Historiske huse)

Matr.nr. 7

Matrikel
1689 7
1756 7
1806 7
2008 7

Ejere
1689 Evert Holst, købmand
1756 Jacob Iversen Skelde
1806 Ole Holm
2008 Hans Baagøe

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 7
1756 Ny Kanal 7
1806 Nyhavn 7

Husnumre
1859 Nyhavn 13
2008 Nyhavn 13

Opførelsesår
Sandsynligvis mellem 1678 og 1681. Ombygget 1842 (Historiske huse)

Matr.nr. 8

Matrikel
1689 8 (del af)
1756 8
1806 8
2008 8

Ejere
1689 Peder Jonsen, skipper
1756 Jacob Bendtsen, skipper
1806 Jørgen H. Kalløe
2008 Villemoes Holding APS

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 8
1756 Ny Kanal 8
1806 Nyhavn 8

Husnumre
1859 Nyhavn 15
2008 Nyhavn 15

Opførelsesår
Mellem 1673 og 1694. Ombygget før 1772, i 1793 og i 1850 (Historiske huse)

Matr.nr. 9

Matrikel
1689 9 (del af)
1756 9
1806 9
2008 9

Ejere
1689 Hans Friedrich, stenhugger
1756 Claus Buch, handler med kinavarer
1806 Peder Wedersøe, grosserer
2008 Ejerforeningen Nyhavn 17

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 9/Ny Kanal 9
1756 Ny Kanal 9/Lille Strandstræde 9*
1806 Nyhavn 9/Lille Strandstræde 9*

Husnumre
1859 Lille Strandstræde 1/Nyhavn 17
2008 Lille Strandstræde 1/Nyhavn 17

Opførelsesår
Nyhavn 17: Sandsynligvis mellem 1674 og 1698. Ombygget mellem 1752 og 1768. – Lille Strandstræde 1: 1786 for købmand Chr. Schiøth (Historiske huse)

Matr.nr. 10

Matrikel
1689 9 (del af)
1756 10
1806 10
2008 10

Ejere
1689 Hans Friedrich, stenhugger
1756 Rasmus Brander, skipper
1806 Peder Hallesen
2008 Ankeret APS

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 9, Lille Strandstræde 9*
1756 Ny Kanal 10
1806 Nyhavn 10/Lille Strandstræde 10*

Husnumre
1859 Lille Strandstræde 2/Nyhavn 19
2008 Lille Strandstræde 2/Nyhavn 19

Opførelsesår
Før 1713. Ombygget mellem 1766 og 1787 (Historiske huse)

Matr.nr. 11

Matrikel
1689 9 (del af)
1756 11 og 1756 105
1806 11
2008 11

Ejere
1689 Hans Friedrichs, stenhugger
1756 Jens Walbom, urtekræmmer. – 105: Hans Andersen, brændevinsbrænder
1806 J. Henr. Salomon
2008 M/S Øresund A/S V/ Peter Tholstrup

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 9, Lille Strandstræde 9
1756 Ny Kanal 11. – Lille Strandstræde 105
1806 Nyhavn 11, Lille Strandstræde 11*

Husnumre
1859 Lille Strandstræde 4, Nyhavn 21
2008 Lille Strandstræde 4, Nyhavn 21

Opførelsesår
Nyhavn 21: Sandsynligvis før 1687. Ombygget mellem 1789 og 1793 og mellem 1871 og 1900. – Lille Strandstræde 4: 1789 for urtekræmmer Henrik Walbom. Ombygget 1793 (Historiske huse)

Matr.nr. 12

Matrikel
1689 9 (del af)
1756 12
1806 12
2008 12

Ejere
1689 Hans Friedrich, stenhugger
1756 Niels Jensen, øltapper
1806 Rudolph Olsen
2008 E/F Nyhavn 23

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 9, Lille Strandstræde 9
1756 Ny Kanal 12
1806 Nyhavn 12

Husnumre
1859 Nyhavn 23
2008 Nyhavn 23

Opførelsesår
1803 for skipper Realf Olsen Scharbech (Historiske huse)

Matr.nr. 13

Matrikel
1689 9 (del af)
1756 13
1806 13
2008 13

Ejere
1689 Hans Friedrich, stenhugger
1756 Niels Jacobsen Møller, skipper
1806 N. J. Elberg
2008 Bent Borch-Christensen

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 9, Lille Strandstræde 9*
1756 Ny Kanal 13
1806 Nyhavn 13

Husnumre
1859 Nyhavn 25
2008 Nyhavn 25

Opførelsesår
Mellem 1723 og 1734. Ombygget mellem 1755 og 1797 (Historiske huse)

Matr.nr. 14

Matrikel
1689 9 (del af)
1756 14
1806 14
2008 14

Ejere
1689 Hans Friedrich, stenhugger
1756 Andreas Bodenhof
1806 N. A. Aggersborg
2008 E/F Nyhavn 27

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 9, Lille Strandstræde 9*
1756 Ny Kanal 14
1806 Nyhavn 14

Husnumre
1859 Nyhavn 27
2008 Nyhavn 27

Opførelsesår
Før 1738. Ombygget mellem 1784 og 1789 samt i 1842 (Historiske huse)

Matr.nr. 15

Matrikel
1689 10
1756 15
1806 15
2008 15

Ejere
1689 Peder Jensen, skipper
1756 Lars Svane
1806 J. Eriksens enke
2008 Krystyna Anna Irena Cegielski

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 10
1756 Ny Kanal 15
1806 Nyhavn 15

Husnumre
1859 Nyhavn 29
2008 Nyhavn 29

Opførelsesår
Mellem 1723 og 1733. Ombygget 1866 og ca. 1900 (Historiske huse)

Matr.nr. 16 †

Matrikel
1689 11
1756 16
1806 16
1879 Sammenlagt med 66 B og 68 B, til: 16, 66 B & 68 B

Ejere
1689 Mikkel Jensen, skipper
1756 Peder Løg, skipper
1806 Edvard Gram

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 11
1756 Ny Kanal 16
1806 Nyhavn 16

Matr.nr. 16, 66 B & 68 B (fra 1953: 16)

Matrikel
1879 Sammensat af 1806 16 og 66 B & 68 B
1953 Betegnet 16 (nyt nummer)
2008 16

Ejere
2008 E/F Grosserer Grams Gaard

Husnumre
1879 Nyhavn 31
2008 Nyhavn 31

Opførelsesår
Mellem 1691 og 1714 for skipper Thomas Andersen. Ombygget 1799 (Historiske huse)

Matr.nr. 17

Matrikel
1689 12
1756 17
1806 17
2008 17

Ejere
1689 Jørgen Olsen, skipper
1756 Rasmus Hansen, skibsmåler
1806 Rasmus Kock
2008 Ejendomsselskabet Kirsten Bang APS

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 12
1756 Ny Kanal 17
1806 Nyhavn 17

Husnumre
1859 Nyhavn 33
2008 Nyhavn 33

Opførelsesår
Sandsynligvis mellem 1684 og 1696 for skipper Jørgen Olsen. Ombygget før 1731, i 1767 og ca. 1850 (Historiske huse)

Matr.nr. 18

Matrikel
1689 13
1756 18
1806 18
2008 18

Ejere
1689 Enken efter Niels Christensen Roskilde
1756 Peder Nielsen, skibsmåler
1806 Holbeck, kaptajn
2008 Ejendommen Nyhavn 35

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 13
1756 Ny Kanal 18
1806 Nyhavn 18

Husnumre
1859 Nyhavn 35
2008 Nyhavn 35

Opførelsesår
Omkring 1700. Ombygget 1784 og 1835 (Historiske huse)

Matr.nr. 19

Matrikel
1689 14
1756 19
1806 19
2008 19

Ejere
1689 Peder Jensen, skipper
1756 Haagen Larsen, brændevinsbrænder
1806 Rasmus Hansen
2008 Bodil Kirstine M Michaelsen

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 14
1756 Ny Kanal 19
1806 Nyhavn 19

Husnumre
1859 Nyhavn 37
2008 Nyhavn 37

Opførelsesår
Mellem 1691 og 1712. Ombygget 1743, 1757 og 1791 (Historiske huse)

Matr.nr. 20

Matrikel
1689 15
1756 20
1806 20
2008 20

Ejere
1689 Claus Evertsen
1756 Peder Nielsen, seglmager
1806 Rasmus S. Wulff
2008 Jens Møller-Jensen

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 15
1756 Ny Kanal 20
1806 Nyhavn 20

Husnumre
1859 Nyhavn 39
2008 Nyhavn 39

Opførelsesår
Mellem 1698 og 1732. Ombygget ca. 1780 og i 1850 (Historiske huse)

Matr.nr. 21

Matrikel
1689 28 (del af)
1756 21
1806 21
2008 21

Ejere
1689 Villum Lydersen, garver
1756 Nikolaj Hansen Juul
1806 H. G. Rømer & T. Stolpe
2008 Niels-Jørgen Frandsen

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 28/Lille Strandstræde 28*
1756 Ny Kanal 21
1806 Nyhavn 21

Husnumre
1859 Nyhavn 41
2008 Nyhavn 41

Opførelsesår
Sandsynligvis opført 1698-99. Ombygget mellem 1731 og 1753 (Historiske huse)

Matr.nr. 22

Matrikel
1689 28 (del af)
1756 22
1806 22
2008 22

Ejere
1689 Villum Lydersen, garver
1756 Paul Christensen, brygger
1806 Torkelin, justitiarius
2008 Nyhavn 43 A/S

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 28/Lille Strandstræde 28*
1756 Ny Kanal 22
1806 Nyhavn 22

Husnumre
1859 Nyhavn 43
2008 Nyhavn 43

Opførelsesår
Før 1788 for brygger Poul Christensen Hvidsteen (Historiske huse)

Matr.nr. 23

Matrikel
1689 28 (del af)
1756 23
1806 23
2008 23

Ejere
1689 Villum Lydersen, garver
1756 Nikolaj Johansen Juller, rebslager
1806 Peder Holm
2008 Nyhavn 43 A/S

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 28/Lille Strandstræde 28*
1756 Ny Kanal 23
1806 Nyhavn 23

Husnumre
1859 Nyhavn 45
2008 Nyhavn 45

Opførelsesår
1740 for rebslagermester Nikolaj Johansen Juller. Ombygget 1794 og 1850-51 (Historiske huse)

Matr.nr. 24

Matrikel
1689 28 (del af)
1756 24
1806 24
2008 24

Ejere
1689 Villum Lydersen, garver
1756 Ole Pedersen Sangaard, sejlmager
1806 Hans P. Sandgaard
2008 Niels-Jørgen Frandsen

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 28/Lille Strandstræde 28*
1756 Ny Kanal 24
1806 Nyhavn 24/Toldbodgade 24*

Husnumre
1859 Nyhavn 47/Toldbodgade 1
2008 Nyhavn 47

Opførelsesår
Sandsynligvis 1737-38 for skipper Ole Pedersen. Ombygget 1845 (Historiske huse)

Matr.nr. 25

Matrikel
1689 27 (del af) og 1689 28 (del af)
1756 25 (1689/28, del af) og 1756 79 (1689/27, del af)
1806 25
2008 25

Ejere
1689 27: Marcus Rotsteen. – 28: Villum Lydersen, garver
1756 25 og 79: Jens Larsen, skipper
1806 Rasmus Kierketerp
2008 E/F Toldbodg 2/Nyh 49 V/Stakemann

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 27/Den ny gade 27*. – Lille Strandstræde 28/Ny Kanal 28*
1756 Ny Kanal 25/Toldbodgade 25*. - Toldbodgade 79
1806 Nyhavn 25/Toldbodgade 25*

Husnumre
1859 Nyhavn 49/Toldbodgade 2
2008 Nyhavn 49/Toldbodgade 2

Opførelsesår
1746 for skipper Jens Larsen. Ombygget 1842 og 1886 (Historiske huse)

Matr.nr. 26

Matrikel
1689 16
1756 26
1806 26
2008 26

Ejere
1689 Peder Christensen, bødker
1756 Stig Pedersen, skipper
1806 Peter Marcussen
2008 E/F Nyhavn 51

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 16
1756 Ny Kanal 26
1806 Nyhavn 26

Husnumre
1859 Nyhavn 51
2008 Nyhavn 51

Opførelsesår
1766 for øltapper Henrik Engel (Historiske huse)

Matr.nr. 27

Matrikel
1689 17
1756 27
1806 27
2008 27

Ejere
1689 Peder Ebbesen
1756 Hans Jacob Tofte, skipper
1806 Nikolaj Nissen
2008 E/F Nyhavn 53

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 17
1756 Ny Kanal 27
1806 Nyhavn 27

Husnumre
1859 Nyhavn 53
2008 Nyhavn 53

Opførelsesår
1754-55 for skipper Hans Jacob Tofte. Ombygget 1874-75 (Historiske huse)

Matr.nr. 28

Matrikel
1689 18
1756 28
1806 28
2008 28

Ejere
1689 Borcherner Sørensen
1756 Hans Jacob Tofte, skipper
1806 Jacob Bierregaard
2008 Neohorm A/S

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 18
1756 Ny Kanal 28
1806 Nyhavn 28

Husnumre
1859 Nyhavn 55
2008 Nyhavn 55

Opførelsesår
Før 1731. Ombygget 1906 (Historiske huse)

Matr.nr. 29

Matrikel
1689 19
1756 29
1806 29
2008 29

Ejere
1689 Rasmus Aagesen, hjulmand
1756 Christen Olsen, skipper
1806 Abraham Lund
2008 E/F Nyhavn 57

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 19
1756 Ny Kanal 29
1806 Nyhavn 29

Husnumre
1859 Nyhavn 57
2008 Nyhavn 57

Opførelsesår
Mellem 1684 og 1692. Ombygget 1838-39 og 1888-89 (Historiske huse)

Matr.nr. 30
Nyhavn 59: Guldmagerens Hus

Matrikel
1689 20 (del af)
1756 30
1806 30
1989 Hertil henlagt 1806 31
2008 30

Ejere
1689 Henrik Ehlers, assessor
1756 Ole Eriksen, skipper
1806 Jacob Henriksen
2008 APS Kbus 17 Nr. 3421

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 20/Gaden til Kvæsthuset 20*
1756 Ny Kanal 30
1806 Nyhavn 30

Husnumre
1859 Nyhavn 59
1989 Nyhavn 59-61
2008 Nyhavn 59-61

Opførelsesår
Nyhavn 59: Ca. 1690 for alkymst og kobbersmed Henrik Ehm. Ombygget mellem 1743 og 1746 og mellem 1884 og 1889. – Nyhavn 61: Sandsynligvis før 1700. Ombygget mellem 1715 og 1748, i 1779, mellem 1801 og 1816 og i 1858 (Historiske huse)

Matr.nr. 31 †

Matrikel
1689 20 (del af)
1756 31
1806 31
1989 Henlagt til 1806 30

Ejere
1689 Henrik Ehlers, assessor
1756 Ole Olsen, skipper
1806 Peter H. Bistrup

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 20/Gaden til Kvæsthuset 20*
1756 Ny Kanal 31
1806 Nyhavn 31

Husnumre
1859 Nyhavn 61

Matr.nr. 32

Matrikel
1689 20 (del af)
1756 32
1806 32
2008 32

Ejere
1689 Henrik Ehlers, assessor
1756 Jens Larsen, tømmerhandler
1806 Lars Larsen
2008 E/F Nyhavn 63 A - 63 D

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 20/Gaden til Kvæsthuset 20*
1756 Ny Kanal 32
1806 Nyhavn 32

Husnumre
1859 Nyhavn 63
2008 Nyhavn 63

Opførelsesår
1756 for tømmerhandler Jens Larsen. Ombygget før 1801 og i 1942 (Historiske huse)

Matr.nr. 33

Matrikel
1689 20 (del af)
1756 33
1806 33
2008 33

Ejere
1689 Henrik Ehlers, assessor
1756 Joh. Nikolaj Godenius’ enke, madame
1806 Peter C. Brenøe
2008 M/S Øresund A/S V/ Peter Tholstrup

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 20/Gaden til Kvæsthuset 20*
1756 Ny Kanal 33
1806 Nyhavn 33

Husnumre
1859 Nyhavn 65
2008 Nyhavn 65

Opførelsesår
1739 for hørkræmmer Bertil Jegind (Historiske huse)

Matr.nr. 34

Matrikel
1689 20 (del af)
1756 34
1806 34
2008 34

Ejere
1689 Henrik Ehlers, assessor
1756 Carl Wilder, stadsmægler
1806 Joh. Buntzen
2008 Boet efter Ruth Hansen

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 20/Gaden til Kvæsthuset 20*
1756 Ny Kanal 34
1806 Nyhavn 34

Husnumre
1859 Nyhavn 67
2008 Nyhavn 67

Opførelsesår
1737 for hørkræmmer Jens Sørensen Bøsholt. Ombygget 1846 (Historiske huse)

Matr.nr. 35

Matrikel
1689 20 (del af)
1756 35 og 1756 37
1806 35
2008 35

Ejere
1689 Henrik Ehlers, assessor
1756 35: Jan von Olsten. – 37: Gunder Kundsen, skibstømmermand
1806 Andreas Nielsen
2008 Ejendomsaktieselskabet Klippen

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 20/Gaden til Kvæsthuset 20*
1756 Ny Kanal 35. – Kvæsthusgade 37
1806 Nyhavn 35/Kvæsthusgade 35

Husnumre
1859 Kvæsthusgade 1/Nyhavn 69
2008 Kvæsthusgade 1/Nyhavn 69

Opførelsesår
1884-86 (Kuas) for J. P. von Osten (Historiske huse)

Matr.nr. 36 †

Matrikel
1689 20 (del af)
1756 36 (del af, senere betegnet 1756 36 A)
1806 36
1880 Sammenlagt med 1806 37 til: 36 & 37

Ejere
1689 Henrik Ehlers, assessor
1756 Jan von Osen
1806 Suhr & Søn

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 20/Gaden til Kvæsthuset 20*/Stranden 20*
1756 Ny Kanal 36/Kvæsthusgade 36*/Til Vandet 36*
1806 Nyhavn 36/Kvæsthusgade 36*

Husnumre
1859 Kvæsthusgade 2/Nyhavn 71

Matr.nr. 36 & 37 (fra 1953: 36)

Matrikel
1880 Sammenlagt af 1806 36 og 1806 37
1953 Betegnet 36 (nyt nummer)
2008 36

Ejere
2008 APS Nyhavn 71

Husnumre
1880 Kvæsthusgade 2-4
2008 Nyhavn 71

Opførelsesår
1805 for grossererne O. B. Suhr og Ludvigsten (Historiske huse)

Matr.nr. 37 †

Matrikel
1689 20 (del af)
1756 36 (del af, senere betegnet 1756 36 B)
1806 37
1880 Sammenlagt med 1806 36, til: 36 & 37

Ejere
1689 Henrik Ehlers, assessor
1756 Jan von Osten
1806 Just Ludvigsen
1880 Forenet med 36 til: 36 & 37

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 20/Gaden til Kvæsthuset 20*/Stranden 20*
1756 Ny Kanal 36/Kvæsthusgade 36*/Til Vandet 36*
1806 Kvæsthusgade 37

Husnumre
1859 Kvæsthusgade 4

Matr.nr. 38

Matrikel
1689 21 (del af)
1756 38
1806 38
2008 38

Ejere
1689 Nikolaj Veisling
1756 Ole Blach, justitsråd
1806 Zinn & Sønner
2008 City Development A/S

Matrikulære husnumre
1689 Gaden til Kvæsthuset 21/Stranden 21*
1756 Kvæsthusgade 38/Til Vandet 38*
1806 Kvæsthusgade 38

Husnumre
1859 Kvæsthusgade 6
2008 Kvæsthusgade 4-6

Opførelsesår
Kvæsthusgade 4: 1780 (Kuas). – Kvæsthusgade 6: 1893 (Matrikelregister)

Matr.nr. 39

Matrikel
1689 21 (del af)
1756 39
1806 39
2008 39

Ejere
1689 Nikolaj Veisling
1756 Blach, justitsrådinde
1806 Zinn & Sønner
2008 Ejendomsaktieselskabet Klippen

Matrikulære husnumre
1689 Gaden til Kvæsthuset 21/Stranden 21*
1756 Kvæsthusgade 39
1806 Kvæsthusgade 39

Husnumre
1859 Kvæsthusgade 3
2008 Kvæsthusgade 3

Opførelsesår
Sandsynligvis 1751 for justitsråd Oluf Black. Ombygget 1812 og 1908 (Historiske huse)

Matr.nr. 40 †

Matrikel
1689 22 (del af)
1756 40
1806 40
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 41, til: 40 & 41

Ejere
1689 Peder Lange, skipper
1756 Courtonne, kommerceråd
1806 Hans Friis

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 22/Gaden til Kvæsthuset 22*
1756 Kvæsthusgade 40/Til Vandet 40*
1806 Kvæsthusgade 40

Husnumre
1859 Kvæsthusgade 8

Matr.nr. 40 (nyt nummer)
Skuespilhuset

Matrikel
1873 Parcel af 40 & 41
2008 40

Ejere
2008 Kulturministeriet

Husnumre
1873 Kvæsthusgade 8
2008 Kvæsthusgade 10/Sankt Annæ Plads 36

Opførelsesår
2008 af Boje Lundgaard og Lene Tranberg

Matr.nr. 40 & 41 †

Matrikel
1806 Uformelt sammensat af 1806 40 og 1806 41
1873 Delt i 40 (nyt nummer) og 41 (nyt nummer)

Ejere

Matrikulære husnumre
1806 Kvæsthusgade 40 & 41

Husnumre
1859 Kvæsthusgade 5

Matr.nr. 41 †

Matrikel
1689 22 (del af)
1756 41
1806 41
1806 Uformelt sammenlagt med 1806 40, til: 40 & 41

Ejere
1689 Peder Lange, skipper
1756 Courtenne, kommerceråd
1806 Hans Friis

Matrikulære husnumre
1689 Gaden til Kvæsthuset 22/Stranden 22*
1756 Kvæsthusgade 41/Til Vandet 41*
1806 Kvæsthusgade 41

Matr.nr. 41

Matrikel
1873 Parcel af 40 & 41
2008 41

Ejere
2008 Dansk Sygeplejeråd

Husnumre
1873 Kvæsthusgade 5
2008 Kvæsthusgade 5

Opførelsesår
1736 for kongelig vinkyper Ph. Jacob Zalathe. Ombygget 1845 (Historiske huse)

Matr.nr. 42 †

Matrikel
1689 23 (del af), 1689 24 (del af) og 1689 25 (del af)
1756 42 (1689/23, del af, og 1689/24, del af) og 1756 73 (1689/25, del af)
1806 42
1807 Delt i 42 A og 42 B

Ejere
1689 23: Afdøde Gottfried Hoffmann, generalkvartermester. – 24: Jens Rotsteen, admiral. – 25: Ellen, enken efter Johan Dorn, garver
1756 42: Søetatens Kvæsthus. – 73: Stiftamtmand Bagers enke
1806 Danske Manufaktur Handel

Matrikulære husnumre
1689 Gaden til Kvæsthuset 23/Stranden 23*. – Lille Strandstræde 24/Sankt Annæ Gade 24*/Stranden 24*/Den ny gade mod Toldboden*. – Lille Strandstræde 25/Den ny gade mod Toldboden 25*
1756 Kvæsthusgade 42/Sankt Annæ Gade 42*/Toldbodgade 42*. – Toldbodgade 73
1806 Kvæsthusgade 42

Matr.nr. 42 A †

Matrikel
1807 Parcel af 1806 42
1850 Sammenlagt med 42 B og 1806 43, til: 42 A & B & 43

Ejere

Matrikulære husnumre
1807 Kvæsthusgade 42*/Sankt Annæ Plads 42 A*

Matr.nr. 42 A †

Matrikel
1871 Parcel af 42 A & B
1872 Frasepareret 328
1873 Frasepareret 329, 330 og 331
1890 Hertil henlagt 328
1894 Sammenlagt med 42 B, 42 C 1 og 42 C 2, til: 42 A, B & C

Ejere

Husnumre
1871 Kvæsthusgade 9/Sankt Annæ Plads 32

Matr.nr. 42 A & B †

Matrikel
1853 Parcel af 42 & B & 43
1871 Delt i 42 A og 42 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1853 Kvæsthusgade 42 A & B/Sankt Annæ Plads 42 A & B

Husnumre
1859 Kvæsthusgade 7/Sankt Annæ Plads 26

Matr.nr. 42 A & B & 43 †

Matrikel
1850 Sammensat af 42 A, 42 B og 1806 43
1853 Herfra separeret 43, og betegnet 42 A & B

Ejere

Matrikulære husnumre
1850 Kvæsthusgade 42 A & B & 43

Matr.nr. 42 A, B & C (fra 1953: 42 A)

Matrikel
1894 Sammensat af 42 B, 42 C1 og 42 C2, til: 42 A, B & C
1953 Betegnet 42 A (nyt nummer)
1975 Herfra separeret 404
2008 42 A

Ejere
2008 Dansk Sygeplejeråd

Husnumre
1894 Kvæsthusgade 7-9/Sankt Annæ Plads 24-30/Toldbodgade 18-20
2008 Kvæsthusgade 7-11/Sankt Annæ Gade 30

Opførelsesår
1682-85. Ombygget 1871-72 (Trap)

Matr.nr. 42 B †

Matrikel
1807 Parcel af 1806 42
1850 Sammenlagt med 42 A og 1806 43, til: 42 A & B & 43

Ejere

Matrikulære husnumre
1807 Sankt Annæ Plads 42 B

Matr.nr. 42 B †

Matrikel
1871 Parcel af 42 A & B
1894 Sammenlagt med 42 A, 42 C1 og 42 C2, til: 42 A, B & C

Ejere

Husnumre
1871 Sankt Annæ Plads 26

Matr.nr. 42 C †

Matrikel
1807 Parcel af 42
1830 Delt i 42 C 1 og 42 C 2

Ejere

Matrikulære husnumre
1807 Sankt Annæ Plads 42 C/Toldbodgade 42 C*

Matr.nr. 42 C 1 †

Matrikel
1830 Parcel af 42 C
1894 Sammenlagt med 42 A, 42 B og 42 C2, til: 42 A, B & C

Ejere

Matrikulære husnumre
1830 Sankt Annæ Plads 42 C 1/Toldbodgade 42 C 1*

Husnumre
1859 Sankt Annæ Plads 24/Toldbodgade 20

Matr.nr. 42 C 2 †

Matrikel
1830 Parcel af 42 C
1853 Hertil henlagt til 42 C 3
1894 Sammenlagt med 42 A, 42 B og 42 C 1, til: 42 A, B & C

Ejere

Matrikulære husnumre
1830 Toldbodgade 42 C 2

Husnumre
1859 Toldbodgade 18

Matr.nr. 42 C 3 †

Matrikel
1851 Parcel af 42 C 2
1853 Henlagt til 42 C 2

Ejere

Matrikulære husnumre
1851 Toldbodgade 42 C 3

Matr.nr. 42 D

Matrikel
1807 Parcel af 1806 42
1874 Hertil henlagt 329

Ejere
2008 A/B Toldfri

Matrikulære husnumre
1807 Toldbodgade 42 D

Husnumre
1859 Toldbodgade 16
2008 Toldbodgade 16

Opførelsesår
1853-54 for forhenværende apoteker Lauritz Schmidt, murermester H. C. Pedersen og sadelmagermester H. P. Larsen (Historiske huse)

Matr.nr. 42 E

Matrikel
1807 Parcel af 1806 42
2008 42 E

Ejere
2008 A/B Toldbodgade 14-14b

Matrikulære husnumre
1807 Toldbodgade 42 E

Husnumre
1859 Toldbodgade 14
2008 Toldbodgade 14

Opførelsesår
1854-56 af murermester H. C. Petersen for sadelmagermester H. P. Larsen (Historiske huse)

Matr.nr. 42 F †

Matrikel
1807 Parcel af 1806 42
1874 Sammenlagt med 331, til: 42 F & 331

Ejere

Matrikulære husnumre
1807 Toldbodgade 42 F

Husnumre
1859 Toldbodgade 12

Matr.nr. 42 F & 331 (1953: 42 F)

Matrikel
1874 Sammensat af 42 F og 331
1953 Betegnet 42 F (nyt nummer)
2008 42 F

Ejere
2008 Ejendomsselskabet af 18.6.1992 APS

Husnumre
1874 Toldbodgade 12
2008 Toldbodgade 12

Opførelsesår
1807 for grosserer From (Historiske huse)

Matr.nr. 43 †

Matrikel
1689 23 (del af) og 1689 24
1756 43
1806 43
1861 Delt i 43 A og 43 B

Ejere
1689 Borcher Sørensen, snedker
1756 Fortovspladsen for Søetatens Kvæsthus
1806 Danske Manufaktur Handel

Matrikulære husnumre
1689 Gaden til Kvæsthuset 23. – Lille Strandstræde 24/Den ny gade til Toldboden 24*/Sankt Annæ Gade 24*/Stranden 24*
1756 Kvæsthusgade 43/Sankt Annæ Gade 43*/Til Vandet 43*
1806 Kvæsthusgade 43

Husnumre
1859 Kvæsthusgade 8

Matr.nr. 43 A †

Matrikel
1861 Parcel af 1806 43
1952 Overgået til offentlig gade

Ejere

Husnumre
1861 Kvæsthusgade 12

Matr.nr. 43 B †

Matrikel
1861 Parcel af 1806 43
1952 Overgået til offentlig gade

Ejere

Husnumre
1861 Kvæsthusgade 10

Matr.nr. 44

Matrikel
1689 26 (del af)
1756 74 og 1756 75
1806 44
2008 44

Ejere
1689 Jens Broch
1756 74: Erik Pedersen, brændevinsbrænder. – 75: Thehandler Hans Lindenhofs enke
1806 Hellesen, kasserer
2008 E/F Toldbodgade 10 A-C

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 26/Den ny gade mod Toldboden 26*
1756 Toldbodgade 74 og 75
1806 Toldbodgade 44

Husnumre
1859 Toldbodgade 10
2008 Toldbodgade 10

Opførelsesår
1835 af murermester Lytthans (Historiske huse)

Matr.nr. 45

Matrikel
1689 27 (del af)
1756 76
1806 45
2008 45

Ejere
1689 Marcus Rotsteen
1756 Christen Lund, ankersmed
1806 Larsen, skibsbygmester
2008 E/F Toldbodgade 8 (1441)

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 27/Den ny gade 27*
1756 Toldbodgade 76
1806 Toldbodgade 45

Husnumre
1859 Toldbodgade 8
2008 Toldbodgade 8

Opførelsesår
1815 (Kuas)

Matr.nr. 46

Matrikel
1689 27 (del af)
1756 77
1806 46
2008 46

Ejere
1689 Marcus Rodsteen, admiral
1756 Peder Rasmussen Stiern
1806 Adam Billenstein
2008 A/B Toldbodgade 6

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 27/Den ny gade 27*
1756 Toldbodgade 77
1806 Toldbodgade 46

Husnumre
1859 Toldbodgade 6
2008 Toldbodgade 6

Opførelsesår
1877 (Matrikelregister)

Matr.nr. 47

Matrikel
1689 27 (del af)
1756 78
1806 47
2008 47

Ejere
1689 Marcus Rodsteen, admiral
1756 Jørgen Olsen, øltapper
1806 Hans N. Brandt
2008 Christian Edwards

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 27/Den ny gade 27*
1756 Toldbodgade 78
1806 Toldbodgade 47

Husnumre
1859 Toldbodgade 4
2008 Toldbodgade 4

Opførelsesår
Før 1769. Ombygget 1802 (Historiske huse)

Matr.nr. 48

Matrikel
1689 28 (del af)
1756 80
1806 48
2008 48

Ejere
1689 Villum Lydersen, garver
1756 Christian Jørgensen, hørkræmmer
1806 Ole Holms enke
2008 Kc Invest V/Karsten Christensen

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 28/Lille Strandstræde 28*
1756 Toldbodgade 80
1806 Nyhavn
1806 Toldbodgade 48

Husnumre
1859 Toldbodgade 3
2008 Toldbodgade 3

Opførelsesår
Sandsynligvis mellem 1707 og 1713. Ombygget 1907 (Historiske huse)

Matr.nr. 49

Matrikel
1689 27 (del af)
1756 81
1806 49
2008 49

Ejere
1689 Marcus Rodsten, admiral
1756 Niels Olsen Hiette, kaptajn
1806 Frederik Wexel, forvalter ved glasmagasinet
2008 E/F Toldbodgade 5

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 27/Den ny gade 27*
1756 Toldbodgade 81
1806 Toldbodgade 49

Husnumre
1859 Toldbodgade 5
2008 Toldbodgade 5

Opførelsesår
Mellem 1716 og 1735 for købmand Peder Aarøe. Ombygget 1793 (Historiske huse)

Matr.nr. 50 †

Matrikel
1689 27 (del af)
1756 82
1806 50
1846 Sammenlagt med 1806 51, til: 50 & 51

Ejere
1689 Marcus Rodsten, admiral
1756 Hans Weigerslev, skipper
1806 Henrik Wegersløv

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 27/Den ny gade 27*
1756 Toldbodgade 82
1806 Toldbodgade

Matr.nr. 50 & 51 (fra 1953: 50)

Matrikel
1846 Sammensat af 1806 50 og 1806 51
2008 50

Ejere
2008 E/F Toldbodgade 7

Matrikulære husnumre
1846 Kvæsthusgade 50 & 51

Husnumre
1859 Kvæsthusgade 7
2008 Kvæsthusgade 7

Opførelsesår
1846 af murermester M. Sørensen (Historiske huse)

Matr.nr. 51 †

Matrikel
1689 27 (del af)
1756 83
1806 51
1846 Sammenlagt med 1806 50, til: 50 & 51

Ejere
1689 Marcus Rodsten, admiral
1756 Peder Pedersen Ebeltoft
1806 Christian F. Dubin

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 27/Den ny gade 27*
1756 Toldbodgade 83
1806 Toldbodgade 51

Matr.nr. 52

Matrikel
1689 27 (del af)
1756 84
1806 52
2008 52

Ejere
1689 Marcus Rodsten, admiral
1756 Hans Larsen
1806 Henning H. Rønne
2008 Karen Hessellund Jacobi

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 27/Den ny gade 27*
1756 Toldbodgade 84
1806 Toldbodgade 52

Husnumre
1859 Toldbodgade 9
2008 Toldbdgaade 9

Opførelsesår
Før 1732 (Historiske huse)

Matr.nr. 53

Matrikel
1689 27 (del af)
1756 85
1806 53
2008 53

Ejere
1689 Marcus Rodsten, admiral
1756 Erik Pedersen, brændevinsbrænder
1806 Christian Frederik Dubin
2008 A/B Villiam Petersens Minde

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 27/Den ny gade 27*
1756 Toldbodgade 85
1806 Toldbodgade 53

Husnumre
1859 Toldbodgade 11
2008 Toldbodgade 11
2008 Toldbodgade 11

Opførelsesår
1786 for brændevinsbrænder Christian Frederik Dubin (Historiske huse)

Matr.nr. 54

Matrikel
1689 26 (del af)
1756 86
1806 54
2008 54

Ejere
1689 Jens Broch
1756 Johan Adolph Schmürdi, brændevinsbrænder
1806 Niels H. Møllers enke
2008 Lac Toldbodgade APS

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 26/Den ny gade mod Toldboden 26*
1756 Toldbodgade 86
1806 Toldbodgade 54

Husnumre
1859 Toldbodgade 13
2008 Toldbodgade 13

Opførelsesår
1964 (Kuas)

Matr.nr. 55

Matrikel
1689 25 (del af)
1756 87
1806 55
2008 55

Ejere
1689 Ellen, enke efter garver Johan Dorn
1756 Johan Jægind, tømmerhandler
1806 Jørgen Beck
2008 A/B Toldbodgade 15

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 25/Den ny gade 25*
1756 Toldbodgade 87

Husnumre
1859 Toldbodgade 15
2008 Toldbodgade 15

Opførelsesår
Før 1734. Ombygget 1875 (Historiske huse)

Matr.nr. 56

Matrikel
1689 25 (del af)
1756 88
1806 56
2008 56

Ejere
1689 Ellen, enke efter garver Johan Dorn
1756 Michel Bierager
1806 Joachim Kierrumgaard
2008 I/S Toldbodgade 17

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 25/Den ny gade 25*
1756 Toldbodgade 88

Husnumre
1859 Toldbodgade 17
2008 Toldbodgade 17

Opførelsesår
1767 (Historiske huse)

Matr.nr. 57 †

Matrikel
1689 24 (del af)
1756 89
1806 57
1853 Delt i 57 A, 57 B, 57 C, 57 D og 57 E

Ejere
1689 Jens Rodsten, admiral
1756 De kongelige maltmøller
1806 Den kongelige Maltmølle

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 24/Den ny gade 24*
1756 Toldbodgade 89/Sankt Annæ Gade 89*
1806 Toldbodgade 57

Matr.nr. 57 A

Matrikel
1853 Parcel af 1806 53
2008 57 A

Ejere
2008 K/S Skt. Annæ Plads 14, 18-20, Køb

Matrikulære husnumre
1853 Sankt Annæ Plads 57 A

Husnumre
1859 Sankt Annæ Plads 18
2008 Sankt Annæ Plads 18

Opførelsesår
1856 af arkitekt H. Chr. Tybjerg for bygningsentreprenør A. H. Petersen (Historiske huse)

Matr.nr. 57 B

Matrikel
1853 Parcel af 1806 57
2008 57 B

Ejere
2008 Mette Pio

Matrikulære husnumre
1853 Toldbodgade 57 B/Sankt Annæ Plads 57 B*

Husnumre
1859 Sankt Annæ Plads 22/Toldbodgade 23
2008 Sankt Annæ Plads 22/Toldbodgade 23

Opførelsesår
1854 for handskemagermester S. P. Rotmann (Historiske huse)

Matr.nr. 57 C

Matrikel
1853 Parcel af 1806 57
2008 57 C

Ejere
2008 K/S Skt. Annæ Plads 14, 18-20, Køb

Matrikulære husnumre
1853 Sankt Annæ Plads 57 C

Husnumre
1859 Sankt Annæ Plads 20
2008 Sankt Annæ Plads 20

Opførelsesår
1857 for sadelmagermester C. A. F. Christensen (Historiske huse)

Matr.nr. 57 D

Matrikel
1853 Parcel af 1806 57
1859 Herfra separeret 57 E
2008 57 D

Ejere
2008 E/F Toldbodgade 19-21 V/Adv A Olse

Matrikulære husnumre
1853 Toldbodgade 57 D

Husnumre
1859 Toldbodgade 21
2008 Toldbodgade 21

Opførelsesår
1864 (Matrikelregister)

Matr.nr. 57 E

Matrikel
1859 Parcel af 57 D
2008 57 E

Ejere
2008 E/F Toldbodgade 19-21 V/Adv A Olse

Husnumre
1859 Toldbodgade 19
2008 Toldbodgade 19

Opførelsesår
1865 (Kuas)

Matr.nr. 58

Matrikel
1689 24 (del af)
1756 90
1806 58
2008 58

Ejere
1689 Jens Rodsten, admiral
1756 Anders Sørensen, brændevinsbrænder
1806 F. C. Johansen
2008 Maskinmestrenes Forening

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 24/Sankt Annæ Gade 24*/Stranden 24*Den ny gade mod Toldboden 24*
1756 Sankt Annæ Gade 90
1806 Sankt Annæ Gade 58

Husnumre
1859 Sankt Annæ Plads 16
2008 Sankt Annæ Plads 16

Opførelsesår
1899 (Matrikelregister)

Matr.nr. 59 †

Matrikel
1689 24 (del af)
1756 91
1806 59
1851 Delt i 59 A og 59 B

Ejere
1689 Jens Rodsten, admiral
1756 Hans Jørgen Soelberg, justitsråd
1806 A. J. Bay

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 24/Sankt Annæ Gade 24*/Stranden 24*Den ny gade mod Toldboden 24*
1756 Sankt Annæ Gade 91
1806 Sankt Annæ Gade 59

Matr.nr. 59 A

Matrikel
1851 Parcel af 1806 59
2008 59 A

Ejere
2008 Henrik Ørbekker

Matrikulære husnumre
1851 Sankt Annæ Plads 59 A

Husnumre
1859 Sankt Annæ Plads 12
2008 Sankt Annæ Plads 12

Opførelsesår
1837 for styrmand P. Hunderadt (Historiske huse)

Matr.nr. 59 B

Matrikel
1851 Parcel af 1806 59
2008 59 B

Ejere
2008 K/S Skt. Annæ Plads 14, 18-20, Køb

Matrikulære husnumre
1851 Sankt Annæ Plads 59 B

Husnumre
1859 Sankt Annæ Plads 14
2008 Sankt Annæ Plads 14

Opførelsesår
1851 for madam Svendsen. Ombygget 1907 (Historiske huse)

Matr.nr. 60 †

Matrikel
1689 24 (del af)
1756 92 og 1756 93
1806 60
1847 Sammenlagt med 63 B, til: 60 & 63 B

Ejere
1689 Jens Rodsten, admiral
1756 92-93: Hans Jørgen Solberg, justitsråd
1806 Danske Manufaktur Handel

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 24/Sankt Annæ Gade 24*/Stranden 24*Den ny gade mod Toldboden 24*
1756 Sankt Annæ Gade 92 og 93
1806 Sankt Annæ Gade 60

Matr.nr. 60 & 63 B (fra 1953: 60)

Matrikel
1847 Sammensat af 1806 60 og 63 B
1953 Betegnet 60 (nyt nummer)
2008 60

Ejere
2008 A/S Reinholt W Jorck

Matrikulære husnumre
1847 Sankt Annæ Plads 60 & 63 B

Husnumre
1859 Sankt Annæ Plads 10
2008 Sankt Annæ Plads 10

Opførelsesår
1785 af tømmermester Andreas Hallander. Ombygget 1875 (Historiske huse)

Matr.nr. 61

Matrikel
1689 24 (del af)
1756 94
1806 61
2008 61

Ejere
1689 Jens Rodsten, admiral
1756 Hans Jørgen Soeberg, justitsråd
1806 Iver Nybroe
2008 E/F Skt. Annæ Plads 8

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 24/Sankt Annæ Gade 24*/Stranden 24*Den ny gade mod Toldboden 24*
1756 Sankt Annæ Gade 94
1806 Sankt Annæ Gade 61

Husnumre
1859 Sankt Annæ Plads 8
2008 Sankt Annæ Plads 8

Opførelsesår
1818-19 for madam Nybroe. Ombygget 1841 (Historiske huse)

Matr.nr. 62

Matrikel
1689 24 (del af)
1756 95 (del af, senere betegnet 1756 95 A)
1806 62
2008 62

Ejere
1689 Jens Rodsten, admiral
1756 Hans Jørgen Soelberg, justitsråd
1806 H. J. Herløw
2008 Karberghus A/S

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 24/Sankt Annæ Gade 24*/Stranden 24*Den ny gade mod Toldboden 24*
1756 Sankt Annæ Gade 95/Lille Strandstræde 95*
1806 Lille Strandstræde 62/Sankt Annæ Gade 62*

Husnumre
1859 Lille Strandstræde 26/Sankt Annæ Plads 6
2008 Lille Strandstræde 26/Sankt Annæ Plads 6

Opførelsesår
Før 1763 for garver Niels Könsberg. Ombygget mellem 1782 og 1784 (Historiske huse)

Matr.nr. 63 †

Matrikel
1689 24 (del af)
1756 95 (del af, senere betegnet 1756 95 B)
1806 63
1847 Delt i 63 A og 63 B

Ejere
1689 Jens Rodsten, admiral
1756 Hans Jørgen Soelberg, justitsråd
1806 Bloms enke

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 24/Sankt Annæ Gade 24*/Stranden 24*Den ny gade mod Toldboden 24*
1756 Sankt Annæ Gade 95/Lille Strandstræde 95
1806 Lille Strandstræde 63

Matr.nr. 63 A

Matrikel
1847 Parcel af 1806 63
2008 63 A

Ejere
2008 Lilian Malling

Matrikulære husnumre
1847 Lille Strandstræde 63 A

Husnumre
1859 Lille Strandstræde 24
2008 Lille Strandstræde 24

Opførelsesår
1820 for sadelmager Bendt Jansen (Historiske huse)

Matr.nr. 63 B †

Matrikel
1847 Parcel af 1806 63
1847 Sammenlagt med 1806 60, til: 60 & 63 B

Matr.nr. 64

Matrikel
1689 24 (del af)
1756 96
1806 64
2008 64

Ejere
1689 Jens Rodsten, admiral/Sankt Annæ Gade 24*/Stranden 24*Den ny gade mod Toldboden 24*
1756 Hans Jørgen Soelberg
1806 Rasmus Marker
2008 E/F Lille Strandstræde 22

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 24
1756 Lille Strandstræde 96

Husnumre
1859 Lille Strandstræde 22
2008 Lille Strandstræde 22

Opførelsesår
1900 (Matrikelregister)

Matr.nr. 65

Matrikel
1689 25 (del af)
1756 97
1806 65
2008 65

Ejere
1689 Ellen, enke efter garver Johan Dorn
1756 Olfert Fischer, schoutbynacht
1806 P. L. Lytken
2008 E/F Lille Strandstræde 20

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 25/Den ny gade mod Toldboden 25*
1756 Lille Strandstræde 97
1806 Lille Strandstræde 65

Husnumre
1859 Lille Strandstræde 20
2008 Lille Strandstræde 20

Opførelsesår
1797 for grosserer C. C. Lütken. Ombygget 1854-56 (Historiske huse)

Matr.nr. 66 †

Matrikel
1689 26 (del af)
1756 98
1806 66
1852 Delt i 66 A og 66 B

Ejere
1689 Jens Broch
1756 Iver Christian Qvist, brygger
1806 A. Valentin, regimentskvartermester, brygger

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 26/Den ny gade mod Toldboden 26*
1756 Lille Strandstræde 98
1806 Lille Strandstræde 66

Matr.nr. 66 A

Matrikel
1852 Parcel af 1806 66
2008 66 A

Ejere
2008 A/B Lllle Strandstræde 18

Matrikulære husnumre
1852 Lille Strandstræde 66 A

Husnumre
1859 Lille Strandstræde 18
2008 Lille Strandstræde 18

Opførelsesår
1833-34 for grosserer W. P. Heymann og Sophie Abrahamson (Historiske huse)

Matr.nr. 66 B

Matrikel
1852 Parcel af 1806 66
1852 Sammenlagt med 68 B, til: 66 B & 68 B

Matr.nr. 66 B & 68 B †

Matrikel
1852 Sammensat af 66 B og 68 B
1879 Sammenlagt med 1806 16, til: 16, 66 B & 68 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1852 Nyhavn 66 B & 68 B

Husnumre
1859 Nyhavn 31

Matr.nr. 67

Matrikel
1689 26 (del af)
1756 99
1806 67
2008 67

Ejere
1689 Jens Broch
1756 Jacob Boetzius, agende post
1806 Andreas Espensen Brandt, skibskaptajn
2008 Lene Thorn

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 26/Den ny gade mod Toldboden 26*
1756 Lille Strandstræde 99
1806 Lille Strandstræde 67

Husnumre
1859 Lille Strandstræde 16
2008 Lille Strandstræde 16

Opførelsesår
Før 1731. Ombygget mellem 1785 og 1794 (Historiske huse)

Matr.nr. 68 †

Matrikel
1689 27 (del af)
1756 100
1806 68
1832 Delt i 68 A og 68 B

Ejere
1689 Marcus Rodsten, admiral
1756 Hans Henrik Rømmeling, schoutbynacht
1806 Noor, overkrigskommissær

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 27Den ny gade 27*
1756 Lille Strandstræde 100
1806 Lille Strandstræde 68

Matr.nr. 68 A

Matrikel
1832 Parcel af 1806 68
2008 68 A

Ejere
2008 E/F Lille Strandstræde 14 A-C

Matrikulære husnumre
1832 Lille Strandstræde 68 A

Husnumre
1859 Lille Strandstræde 14
2008 Lille Strandstræde 14

Opførelsesår
Før 1732. Ombygget 1773-76 (Historiske huse)

Matr.nr. 68 B †

Matrikel
1832 Parcel af 1806 68
1852 Sammenlagt med 66 B, til: 66 B & 68 B

Ejere

Matrikulære husnumre
1832 Lille Strandstræde 68 B

Matr.nr. 69

Matrikel
1689 27 (del af)
1756 101
1806 69
2008 69

Ejere
1689 Marcus Rodsten, admiral
1756 Johan Casper Silberloh, brandkasserer
1806 Ole Lind
2008 E/F Lille Strandstræde 12

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 27/Den ny gade 27*
1756 Lille Strandstræde 101
1806 Lille Strandstræde 69

Husnumre
1859 Lille Strandstræde 12
2008 Lille Strandstræde 12

Opførelsesår
Før 1732. Ombygget 1857 (Historiske huse)

Matr.nr. 70

Matrikel
1689 27 (del af)
1756 102
1806 70
2008 70
Ejere
1689 Marcus Rodsten, admiral
1756 Didrik de Thurah
1806 Ole Lange, justitsråd
2008 Klaus Mark Arnung

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 27/Den ny gade 27*
1756 Lille Strandstræde 102
1806 Lille Strandstræde 70

Husnumre
1859 Lille Strandstræde 10
2008 Lille Strandstræde 10

Opførelsesår
1888 af murermester Jens Peter Chr. Hassing (Historiske huse)

Matr.nr. 71

Matrikel
1689 28 (del af)
1756 103
1806 71
2008 71

Ejere
1689 Villum Lydersen, garver
1756 Den Herre Zebaoths Kirkes præsteresidens
1806 Johannes C. Katterup, brændevinsbrænder
2008 E/F Lille Strandstræde 8

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 28/Lille Strandstræde 28*
1756 Lille Strandstræde 103
1806 Lille Strandstræde 71

Husnumre
1859 Lille Strandstræde 8
2008 Lille Strandstræde 8

Opførelsesår
Sandsynligvis før 1757. Ombygget 1786 (Historiske huse)

Matr.nr. 72

Matrikel
1689 29
1756 104
1806 72
2008 72

Ejere
1689 Niels Simonsen, præsident
1756 Thye og Søren Seerup, kaptajner
1806 Jens Almind, lysestøber
2008 Jette Johannesen

Matrikulære husnumre
1689 Ny Kanal 29/Lille Strandstræde 29*
1756 Lille Strandstræde 104
1806 Lille Strandstræde 72

Husnumre
1859 Lille Strandstræde 6
2008 Lille Strandstræde 6

Opførelsesår
1769 muligvis af arkitekt N. Jardin for legationsråd Honoré Antoine Mossois de Verrayon (Historiske huse)

Matr.nr. 73

Matrikel
1689 30
1756 106
1806 73
2008 73

Ejere
1689 Peder Christensen, øltapper
1756 Niels Christensen, bryggersvend
1806 Lars Christensen Olling, høker
2008 Wilhelm Mule Malling

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 30
1756 Lille Strandstræde 106
1806 Lille Strandstræde 73

Husnumre
1859 Lille Strandstræde 3
2008 Lille Strandstræde 3

Opførelsesår
1785 for brændevinsbrænder Iver Andersen Buck. Ombygget 1832 (Historiske huse)

Matr.nr. 74

Matrikel
1689 31
1756 107
1806 74
2008 74

Ejere
1689 Hans Bendixen, skipper
1756 Jens Christensen Alstrup, skibstømmermand
1806 Johan Daniel Schmilau, værtshusholder
2008 Tuykun Caylakli

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 31
1756 Lille Strandstræde 107
1806 Lille Strandstræde 74

Husnumre
1859 Lille Strandstræde 5
2008 Lille Strandstræde 5

Opførelsesår
1831-32 for landsoverretsprokurator Abrahamson (Historiske huse)

Matr.nr. 75

Matrikel
1689 32 (del af)
1756 108 (del af, senere betegnet 1756 108 B)
1806 75
2008 75

Ejere
1689 Niels Mogensen
1756 Magnus Rasmussen
1806 Frederik Carlsen, skibskaptajn
2008 Johannes Henrik Michael Foersom

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 32
1756 Lille Strandstræde 108
1806 Lille Strandstræde 75

Husnumre
1859 Lille Strandstræde 7
2008 Lille Strandstræde 7

Opførelsesår
Før 1732. Ombygget før 1786 (Historiske huse)

Matr.nr. 76

Matrikel
1689 32 (del af)
1756 108 (del af, senere betegnet 1756 108 A)
1806 76
2008 76

Ejere
1689 Niels Mogensen
1756 Magnus Rasmussen
1806 Frederik Carlsen, skibskaptajn
2008 Sven-Erik Savsmark

Matrikulære husnumre
1689 Lille Strandstræde 32
1756 Lille Strandstræde 108
1806 Lille Strandstræde 76

Husnumre
1859 Lille Strandstræde 9
2008 Lille Strandstræde 9

Opførelsesår
1754 for Magnus Rasmussen. Ombygget 1830 (Historiske huse)

Matr.nr. 77

Matrikel
1689 52
1756 109 og 1756 110
1806 77
2008 77

Ejere
1689 Enken efter Peder Erlandsen
1756 109: Niels Carlsen. – 110: Ole Rasmussen, skipper
1806 Lars Pedersen, brændevinsbrænder
2008 636 - A/B Lille Strandstræde 13-15

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 52/Lille Strandstræde 52 mod Enkeronningens Have
1756 Sankt Annæ Gade 109 og 110
1806 Lille Strandstræde 77

Husnumre
1859 Lille Strandstræde 13
1956 Lille Strandstræde 13-15
2008 Lille Strandstræde 13-15

Opførelsesår
Lille Strandstræde 13: 1852 for brændevinsbrænder Wolff Ludwig Emil Reeh. – Lille Strandstræde 15: 1758 for brændevinsbrænder Niels Carlsen. Ombygget 1852 (Historiske huse)

Matr.nr. 78

Matrikel
1689 51
1756 111
1806 78
2008 78

Ejere
1689 Enken efter Christen Pedersen
1756 Thomas Balle, islandsk købmand
1806 H. Hansen & Chr. Gregersen
2008 Henrik Schrøder

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 51
1756 Sankt Annæ Gade 111/Lille Strandstræde 111*
1806 Store Strandstræde 78

Husnumre
1859 Store Strandstræde 20
2008 Store Strandstræde 20

Opførelsesår
1788-89 for købmændene Hans Kye og Wilhelm Helt (Historiske huse)

Matr.nr. 79

Matrikel
1689 50
1756 112
1806 79
2008 79

Ejere
1689 Enken efter brændevinsbrænder Jens Madsen
1756 Den Herre Zebaoths Kirkes præsteresidens
1806 M. Qvist, brandkaptajn
2008 Slots- Og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 50
1756 Store Strandstræde 112/Lille Strandstræde 112*
1806 Store Strandstræde 79

Husnumre
1859 Lille Strandstræde 11/Store Strandstræde 18
2008 Store Strandstræde 18

Opførelsesår
1792-93 af murermester Joh. Martin Quist (Historiske huse)

Matr.nr. 80

Matrikel
1689 49 (del af)
1756 113
1806 80
2008 80

Ejere
1689 Conrad Werdien
1756 Snedker Jacob Kønnemanns enke
1806 Jens Krogh Schou
2008 Ejendomsselskabet Nyhavn 11 APS

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 49
1756 Store Strandstræde 113
1806 Store Strandstræde 80

Husnumre
1859 Store Strandstræde 16
2008 Store Strandstræde 16

Opførelsesår
Før 1761. Ombygget 1792 og 1802 (Historiske huse)

Matr.nr. 81

Matrikel
1689 49 (del af)
1756 114 og 1756 115
1806 81
2008 81

Ejere
1689 Conrad Werdien
1756 114-115: Anders Michelsen, brændevinsbrænder
1806 M. A. Bondes enke, brændervinsbrænder
2008 Ejendomsselskabet Nyhavn 11 APS

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 49
1756 Store Strandstræde 114 og 115
1806 Store Strandstræde 81

Husnumre
1859 Store Strandstræde 14
2008 Store Strandstræde 14

Opførelsesår
1839-40 for polerer Johan Thomas Petersen (Historiske huse)

Matr.nr. 82

Matrikel
1689 48
1756 116
1806 82
1880 Sammenlagt med 83 & 84, til: 82, 83 & 84

Ejere
1689 Johan Møller
1756 Johannes Bertelsen
1806 Enevold Hammer, værtshusholder

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 48
1756 Store Strandstræde 116
1806 Store Strandstræde 82

Husnumre
1859 Store Strandstræde 12

Matr.nr. 82, 83 & 84 (fra 1953: 82)

Matrikel
1880 Sammensat af 1882 og 83 & 84
2008 82

Ejere
2008 Ejerlejlighedsforeningen Store Strandstræde 10-12

Husnumre
1880 Stroe Strandstræde 10-12
2008 Store Strandstræde 10-12

Opførelsesår
Store Strandstræde 10: Opført før 1780. Ombygget 1802 og 1854-55. – Store Strandstræde 12: Den østlige del: Før 1746; Den vestlige del 1853-54 Chr. Olsen. Sammenbygget 1880 (Historiske huse)

Matr.nr. 83 †

Matrikel
1689 47
1756 117
1806 83
1854 Uformelt sammenlagt med 1806 84 til: 83 & 84

Ejere
1689 Niels Larsen, handelsmand
1756 Jacob Svendsen, rebslager
1806 Hans H. Kiær

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 47
1756 Store Strandstræde 117
1806 Store Strandstræde 83

Matr.nr. 83 & 84 †

Matrikel
1854 Uformelt sammensat af 1806 83 og 1806 84
1880 Sammenlagt med 1806 82, til: 82, 83 & 84

Ejere

Matrikulære husnumre
1854 Store Strandstræde 83 & 84

Husnumre
1859 Store Strandstræde 10

Matr.nr. 84 †

Matrikel
1689 46
1756 118
1806 84
1854 Uformelt sammenlagt med 1806 83, til: 83 & 84

Ejere
1689 Per Andersen, bager
1756 Jochum Henrik Rossau, bager
1806 Just Andr. Weck, bagermester

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 46
1756 Store Strandstræde 118
1806 Store Strandstræde 84

Matr.nr. 85

Matrikel
1689 45
1756 119
1806 85
2008 85

Ejere
1689 Tolle Ebbesen, tømmermand
1756 Jens Bruun, visiterer
1806 Peder Rasmussen, høker
2008 Ejendomsselskabet Nyhavn 11 APS

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 45
1756 Store Strandstræde 119
1806 Store Strandstræde 85

Husnumre
1859 Store Strandstræde 8
2008 Store Strandstræde 8

Opførelsesår
1778 for skipper Hans Møller Pedersen Broadt. Ombygget 1870 (Historiske huse)

Matr.nr. 86

Matrikel
1689 44
1756 120
1806 86
2008 86

Ejere
1689 Peder Hansen, købmand
1756 Gothelf Florian Drachman, grovsmed
1806 Peder C. Bentzen, urtekræmmer
2008 M/S Øresund A/S V/ Peter Tholstrup

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 44
1756 Store Strandstræde 120
1806 Store Strandstræde 86

Husnumre
1859 Store Strandstræde 6
2008 Store Strandstræde 6

Opførelsesår
Sandsynligvis før 1731. Ombygget 1783, 1816, ca 1860 og i 1900-tallet (Historiske huse)

Matr.nr. 87

Matrikel
1689 43
1756 121
1806 87
2008 87

Ejere
1689 Borcher Sørensen, snedker
1756 Michael Jensen
1806 H. R. From
2008 Hucla APS

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 43
1756 Store Strandstræde 121
1806 Store Strandstræde 87

Husnumre
1859 Store Strandstræde 4
2008 Store Strandstræde 4

Opførelsesår
1853 for isenkræmmer F. T. Dalberg (Historiske huse)

Matr.nr. 88

Matrikel
1689 41
1756 123
1806 88
2008 88

Ejere
1689 Mathies Thuesen, konstabel
1756 Ole Nielsen, brændevinsbrænder
1806 Karen Madsdatter
2008 Henrik Anton Svendsen

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 41
1756 Store Strandstræde 123
1806 Store Strandstræde 88

Husnumre
1859 Store Strandstræde 5
2008 Store Strandstræde 5

Opførelsesår
1739 for brændevinsbrænder Ole Nielsen Strømmen. Ombygget 1885-86 (Historiske huse)

Matr.nr. 89

Matrikel
1689 40
1756 124
1806 89
2008 89

Ejere
1689 Henrik Stiemand, lædertouger
1756 Johan Georg Krygger, maler
1806 Peder Ammondsen, skipper
2008 Sme APS

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 40
1756 Store Strandstræde 124
1806 Store Strandstræde 89

Husnumre
1859 Store Strandstræde 7
2008 Store Strandstræde 7

Opførelsesår
1781 for drejer Søren Nielsen Nygaard (Historiske huse)

Matr.nr. 90 †

Matrikel
1689 39 (del af)
1756 125
1806 90
1916 Henlagt til 1806 160

Ejere
1689 Johan Møller, smed
1756 Johannes Gregoriussen, drejer
1806 Niels Nørager, hyrekudsk

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 39
1756 Store Strandstræde 125
1806 Store Strandstræde 90

Husnumre
1859 Store Strandstræde 9

Matr.nr. 91 †

Matrikel
1689 39 (del af)
1756 126
1806 91
1916 Henlagt til 1806 160

Ejere
1689 Johan Møller, smed
1756 Christen Hellesen, skipper
1806 Niels Nørager, hyrekudsk

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 39
1756 Store Strandstræde 126
1806 Store Strandstræde 91

Husnumre
1859 Store Strandstræde 11

Matr.nr. 92 †

Matrikel
1689 38 (del af)
1756 127
1806 92
1916 Henlagt til 1806 160

Ejere
1689 Lyder Vitken
1756 Peder Larsen, øltapper
1806 Hans Nielsen Bryde, skipper

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 38
1756 Store Strandstræde 127
1806 Store Strandstræde 92

Husnumre
1859 Store Strandstræde 13

Matr.nr. 93

Matrikel
1689 38 (del af)
1756 128
1806 93
1934 Hertil henlagt 94 & 95
2008 93

Ejere
1689 Lyder vitken
1756 Jon Andersen, skipper
1806 Nathan Levin Meyer, bankier
2008 E/F Store Strandstræde 11

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 38
1756 Store Strandstræde 128
1806 Store Strandstræde 93

Husnumre
1859 Store Strandstræde 15
1934 Store Strandstræde 15-17
2008 Store Strandstræde 11

Opførelsesår
1935 (Matrikelregister)

Matr.nr. 94 †

Matrikel
1689 38 (del af)
1756 129
1806 94
1934 Sammenlagt med 1806 95, til: 94 & 95

Ejere
1689 Lyder Vitken
1756 Michel Nielsen, øltapper
1806 Frederik Preisler, amtskirurg

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 38
1756 Store Strandstræde 129
1806 Store Strandstræde 94

Husnumre
1859 Store Strandstræde 17

Matr.nr. 94 & 95 †

Matrikel
1869 Sammensat af 1806 94 og 1806 95
1934 Sammenlagt med 1806 93

Ejere

Matrikulære husnumre
1859 Store Strandstræde 17-19

Matr.nr. 95 †

Matrikel
1689 38 (del af)
1756 130
1806 95
1869 Sammenlagt med 1806 94, til: 94 & 95

Ejere
1689 Lyder Vitken
1756 Jochum Schultz, sergent ved Holmen
1806 Hans Beck

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 38
1756 Store Strandstræde 130
1806 Store Strandstræde 95

Husnumre
1859 Store Strandstræde 19

Matr.nr. 96 †

Matrikel
1689 38 (del af)
1756 131 og 1756 132
1806 96
1907 Indbefattet i 379

Ejere
1689 Lyder Vitken
1756 131: Christian Siegler, murersvend. – 132: Magnus Jacobsen
1806 Jørg H. Lindberg, skipper

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 38
1756 Store Strandstræde 131 og 132
1806 Store Strandstræde 96

Husnumre
1859 Store Strandstræde 21

Matr.nr. 97 †

Matrikel
1689 38 (del af)
1756 133 og 1756 134
1806 97
1907 Indbefattet i 379

Ejere
1689 Lyder Vitken
1756 133. Abraham Liebe, bogbinder. – 134: Erland Jensen
1806 Peter P. Børre

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 38
1756 133-134: Store Strandstræde
1806 Store Strandstræde 97

Husnumre
1859 Store Strandstræde 23

Matr.nr. 98 †

Matrikel
1689 38 (del af)
1756 135
1806 98
1907 Indbefattet i 379

Ejere
1689 Lyder Vitken
1756 Peder Sørensen Dahl
1806 Peter Clausen Storck, hattemager

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 38
1756 Store Strandstræde 135
1806 Store Strandstræde 98

Husnumre
1859 Store Strandstræde 25

Matr.nr. 99 †

Matrikel
1689 38 (del af)
1756 136
1806 99
1907 Indbefattet i 379

Ejere
1689 Lyder Vitken
1756 Christen Andersen, skipper
1806 Frands Hartmann Nielsen, skipper

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 38
1756 Store Strandstræde 136
1806 Store Strandstræde 99

Husnumre
1859 Store Strandstræde 27

Matr.nr. 100 †

Matrikel
1689 38 (del af)
1756 137
1806 100
1907 Indbefattet i 379

Ejere
1689 Lyder Vitken
1756 Lorentz Olsen, murermester
1806 Peder Didriksen, skomager

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 38
1756 Store Strandstræde 137
1806 Store Strandstræde 100

Husnumre
1859 Store Strandstræde 29

Matr.nr. 101 †

Matrikel
1689 38 (del af)
1756 138
1806 101
1907 Indbefattet i 379

Ejere
1689 Lyder Vitken
1756 Anders Jørgensen, tømmersvend
1806 Johannes Schæbel, kleinsmed

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 38
1756 Store Strandstræde 138
1806 Store Strandstræde 101

Husnumre
1859 Store Strandstræde 31

Matr.nr. 102 †

Matrikel
1689 38 (del af)
1756 139
1806 102
1907 Indbefattet i 379

Ejere
1689 Lyder Vitken
1756 Jørgen Kieldsen, skibstømmermand
1806 Peter J. Beck, bødker

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 38
1756 Store Strandstræde 139
1806 Store Strandstræde 102

Husnumre
1859 Store Strandstræde 33

Matr.nr. 103 †

Matrikel
1689 37 (del af)
1756 140
1806 103
1907 Indbefattet i 379

Ejere
1689 Lerche, justitsråd
1756 Christen Pedersen, favnesætter
1806 Daniel Fich, blikkenslager

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 37
1756 Store Strandstræde 140
1806 Store Strandstræde 103

Husnumre
1859 Store Strandstræde 35

Matr.nr. 104 †

Matrikel
1689 37 (del af)
1756 141
1806 104
1907 Indbefattet i 379

Ejere
1689 Lerche, justitsråd
1756 Christen Pedersen, favnesætter
1806 Jeppe Anker, værtshusholder

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 37
1756 Store Strandstræde 141
1806 Store Strandstræde 104

Husnumre
1859 Store Strandstræde 37

Matr.nr. 105 †

Matrikel
1689 37 (del af)
1756 142
1806 105
1907 Indbefattet 379

Ejere
1689 Lerche, justitsråd
1756 Jens Laasbye, købmand
1806 Anton Lydeke, kontrollør

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 37
1756 Store Strandstræde 142
1806 Store Strandstræde 105

Husnumre
1859 Store Strandstræde 39

Matr.nr. 106 †

Matrikel
1689 37 (del af)
1756 143 og 1756 144
1806 106
1907 Indbefattet i 1806 108 og 379

Ejere
1689 Lerche, justitsråd
1756 143-144: Paul Bendtsen, skipper
1806 Søren Pedersen Kiær, strømpehandler

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 37
1756 Store Strandstræde 143 og 144
1806 Store Strandstræde 106

Husnumre
1859 Store Strandstræde 41

Matr.nr. 107 †

Matrikel
1689 37 (del af)
1756 145
1806 107
1907 Indbefattet 1806 108 og 379

Ejere
1689 Lerche, justitsråd
1756 Søren Olsen Lange, kongelig sluproer
1806 Peder J. Meinertz

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 37
1756 Store Strandstræde 145
1806 Store Strandstræde 107

Husnumre
1859 Store Strandstræde 43

Matr.nr. 108

Matrikel
1689 37 (del af) og 1689 89 (del af)
1756 146
1806 108
<1842 Hertil henlagt 313
1907 Hertil henlagt 1806 106 og 1806 107

Ejere
1689 Lerche, justitsråd
1756 Garnisons Kirke
1806 Garnisons Kirke
2008 Garnisonkirkens Menighedsråd

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 37. – Norgesgade 89
1756 Store Strandstræde 146
1806 Store Strandstræde 108

Husnumre
1859 Sankt Annæ Plads 4
2008 Sankt Annæ Plads 4

Opførelsesår
1706

Matr.nr. 109

Matrikel
1689 36 (del af)
1756 71 (del af, senere betegnet 1756 71 TT 2)
1757 På Christian Geddes kort betegnet 303 (del af)
1806 109
2008 109

Ejere
1689 Dronningen
1756 Lintrup, justitsråd
1806 J. von Bernstorff
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 36
1756 Norgesgade 71/Sankt Annæ Gade 71*
1806 Sankt Annæ Plads 109

Husnumre
1859 Sankt Annæ Plads 5
2008 Sankt Annæ Plads 5

Opførelsesår
1796 af arkitekt J. H. Rawert (Historiske huse)

Matr.nr. 110

Matrikel
1689 36 (del af)
1756 71 UU
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegent 304
1806 110
2008 110

Ejere
1689 Dronningen
1756 Erasmus Frederik Platz
1806 Jens Wulden
2008 Københavns Murerlaug

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 36
1756 Sankt Annæ Gade 71
1806 Sankt Annæ Plads 110

Husnumre
1859 Sankt Annæ Plads 7
2008 Sankt Annæ Plads 7

Opførelsesår
1750-53 af Nikolaj Eigtved. Senere ombygget (Historiske huse)

Matr.nr. 111

Matrikel
1689 36 (del af)
1756 71 VV
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 305
1806 111
2008 111

Ejere
1689 Dronningen
1756 Peder Rasmussen Møller
1806 Lars Wilder
2008 E/F Skt. Annæ Plads 9

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 36
1756 Sankt Annæ Gade 71
1806 Sankt Annæ Plads 111

Husnumre
1859 Sankt Annæ Plads 9
2008 Sankt Annæ Plads 9

Opførelsesår
1750 af Nikolaj Eigtved for tømmermester Peder Rasmussen Møller. Ombygget 1830 og ca. 1860 (Historiske huse)

Matr.nr. 112

Matrikel
1689 36 (del af)
1756 71 (del af, senere betegnet 1756 71 R 2)
1756 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 306 (del af)
1806 112
2008 112

Ejere
1689 Dronningen 36
1756
1806 Rawert, professor
2008 Ejendomsselskabet Sankt Annæ Østre Kvarter A/S

Matrikulære husnumre
1689 Store Strandstræde 36
1756 Sankt Annæ Gade 71/Amaliegade 71*
1806 Sankt Annæ Plads 112

Husnumre
1859 Sankt Annæ Plads 11
2008 Sankt Annæ Plads 11

Opførelsesår
1801 af arkitekt J. H. Rawert. Ombygget i 1870’erne (Historiske huse)

Matr.nr. 113

Matrikel
1689 33 (del af) og umatrikuleret gadeareal
1756 71 R (del af, senere betegnet 1756 71 R 1)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 306 (del af)
1806 113
2008 113

Ejere
1689 Dronningen
1756 von der Osten, geheimeråd
1806 Romeis, kejserlig generalkonsul
2008 Jeudan A/S

Matrikulære husnumre
1689 Sankt Annegade 33
1756 Sankt Annæ Gade 71/Amaliegade 71*
1806 Sankt Annæ Plads 113/Amaliegade 113*

Husnumre
1859 Amaliegade 1/Sankt Annæ Gade 13
2008 Sankt Annæ Plads 13

Opførelsesår
1751 for geheimeråd von der Osten (Historiske huse)

Matr.nr. 114

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 71 Q
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 307
1806 114
2008 114

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Christian Conrad Danneskiold-Laurvig, viceadmiral, greve
1806 Hans Kirketorp, grosserer
2008 Sveriges Ambassade

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Sankt Annæ Gade 71/Amaliegade 71*/Toldbodgade 71*
1806 Amaliegade 114/Sankt Annæ Plads 114*

Husnumre
1859 Amaliegade 2/Sankt Annæ Plads 15
2008 Sankt Annæ Plads 15

Opførelsesår
Sankt Annæ Plads 15: 1750-52 for tømrerhandler Johan Jegind efter tegninger af Nikolaj Eigtved. Ombygget 1852-54. – Sankt Annæ Plads 15 A-B: 1853-55 for grosserer Ph. Randrup (Historiske huse)

Matr.nr. 115 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 71 P
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 323
1806 115
1836 Delt i 115 A og 115 B

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Johan Just Bradt
1806 St. Croix’ Sukkerraffinaderi

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Amaliegade 71, Toldbodgade 71*
1806 Amaliegade 115

Matr.nr. 115 A

Matrikel
1836 Parcel af 1806 115
1836 Herfra separeret 115 C
2008 115 A

Ejere
2008 E/F Amaliegade 4

Matrikulære husnumre
1836 Amaliegade 4

Husnumre
1859 Amaliegade 4
2008 Amaliegade 4

Opførelsesår
1828-29 for grosserer Rønnekamp. Ombygget 1870-71 (Historiske huse)

Matr.nr. 115 B

Matrikel
1836 Parcel af 1806 115
2008 115 B

Ejere
2008 Kirsten Helvig Jensen

Matrikulære husnumre
1836 Sankt Annæ Plads 17

Husnumre
1859 Sankt Annæ Plads 17
2008 Sankt Annæ Plads 17
Opførelsesår
1868-69 af arkitekt Johan Schrøder (Weilbach)

Matr.nr. 115 C

Matrikel
1836 Parcel af 115 A
2008 115 C

Ejere
2008 E/F Skt. Annæ Plads 19

Matrikulære husnumre
1836 Sankt Annæ Plads 115 C/Toldbodgade 115 C

Husnumre
1859 Sankt Annæ Plads 19/Ny Toldbodgade 1-3
1954 Sankt Annæ Plads 19/Toldbodgade 25-27
2008 Sankt Annæ Plads 19/Toldbodgade 25-27

Opførelsesår
1890 (Matrikelregister)

Matr.nr. 116

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 71 O
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 322
1806 116
2008 116

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Peter Casse
1806 Mathias Herforth, bogholder
2008 Susanne Toxværd Elver Rosengaard

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Amaliegade 71, Toldbodgade 71*
1806 Amaliegade 116, Ny Toldbodgade 116*

Husnumre
1859 Amaliegade 6, Ny Toldbodgade 5
1887 Amaliegade 6
2008 Amaliegade 6

Opførelsesår
1888 (Matrikelregister)

Matr.nr. 117 (efter 1845 også betegnet 117 A)

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 71 N
1757 På Christian Geddes kort betegnet 1756 321 (del af)
1806 117
1845 Herfra separert 117 B, og herefter selv undertiden betegnet 1806 117 A)
1926 Herfra separeret 388
2008 117

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Peder Gøe
1806 Raben Levetzou, geheimekonferensråd
2008 Toldbodgade 31 A/S

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Amaliegade 71, Toldbodgade 71*
1806 Amaliegade 117, Ny Toldbodgade 117*

Husnumre
1859 Amaliegade 8, Ny Toldbodgade 7
1926 Ny Toldbodgade 7
1954 Toldbodgade 31
2008 Toldbodgade 31

Opførelsesår
1880 (Kuas)

Matr.nr. 117 A, se 117

Matr.nr. 117 B †

Matrikel
1845 Parcel af 1806 117
1845 Sammenlagt med 1806 118 og 1806 119, til: 118, 119 & 117 B

Matr.nr. 118 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 71 (del af, senere betegnet 1756 71 N 1)
1757 På Christian Geddes kort betegnet 321 (del af)
1806 118
1845 Sammenlagt med 117 B og 1806 119, til: 118, 119 & 117 B

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Peder Gøe
1806 Peder Gøe Jacobsen

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Amaliegade 71, Toldbodgade 71*
1806 Amaliegade 118, Ny Toldbodgade 118*

Matr.nr. 118, 119 & 117 B (fra 1953: 118)
Assurandørernes Hus

Matrikel
1845 Sammensat af 1806 118, 1806 119 og 117 B
1953 Betegnet 118 (nyt nummer)
1955 Frasepareret 389
2008 118

Ejere
2008 Aktieselskabet Forsikringens Hus

Matrikulære husnumre
1845 Amaliegade 118, 119 & 117 B, Ny Toldbodgade 118, 119 & 117 B*

Husnumre
1859 Amaliegade 10, Ny Toldbodgade 9
1955 Amaliegade 10
2008 Amaliegade 10

Opførelsesår
1960 af arkitekterne Ejner Graae og Henning Helger (Weilbach)

Matr.nr. 119 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 71 M
1757 På Christian Geddes kort betegnet 320
1806 119
1845 Sammenlagt med 117 B og 1806 118, til: 118, 119 & 117 B

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Rehder, kammerjunker
1806 Hans R. Saabye, konsul

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Amaliegade 71, Toldbodgade*
1806 Amaliegade 119, Ny Toldbodgade 119*

Matr.nr. 120

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 71 L
1757 På Christian Geddes kort betegnet 319
1806 120
1899 Frasepareret 369
2008 120

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Wedel, kammerherre, baron
1806 Reventlow, geheimeråd, greve
2008 Amaliegade 12 APS

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Amaliegade 71, Toldbodgade 71*
1806 Amaliegade 120, Ny Toldbodgade 120*

Husnumre
1859 Amaliegade 12/Ny Toldbodgade 11
1899 Amaliegade 12
2008 Amaliegade 12

Opførelsesår
1753-55 af arkitekt Nikolaj Eigtved for tømmerhandler Lindenhoff. Ombygget 1899 (Historiske huse)

Matr.nr. 121

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 71 K 2
1757 På Christian Geddes kort betegnet 318
1806 121
1919 Herfra separeret 382
1960 Hertil henlagt 382
1990 Herfra separeret 408
2008 121

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Isenburg, oberst, grev
1806 Hans Staal Hagen, grosserer
2008 Jeudan A/S

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Amaliegade 71, Toldbodgade 71*
1806 Amaliegade 121, Ny Toldbodgade 121*

Husnumre
1859 Amaliegade 14/Ny Toldbodgade 13
1919 Amaliegade 14
1960 Amaliegade 14/Toldbodgade 37
1990 Amaliegade 14
2008 Amaliegade 14

Opførelsesår
1754-56 af Nikolaj Eigtved for justitsrådinde Krieger. Ombygget 1845 (Historiske huse)

Matr.nr. 122

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 71 K 1
1757 På Christian Geddes kort betegnet 317
1806 122
1892 Frasepareret 362
2008 122

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Johan Andrea Pfitzner
1806 Drewsen, regimentskvartermester, grosserer
2008 Asx 4078 APS

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Amaliegade 71, Toldbodgade 71*
1806 Amaliegade 122, Ny Toldbodgade 122*

Husnumre
1859 Amaliegade 16, Ny Toldbodgade 15
1892 Amaliegade 16
2008 Amaliegade 16

Opførelsesår
1756-57 af arkitekt Laurids de Thurah for Johan Andreas Pfützner. Ombygget mellem 1757-99, 1867 og 1895 (Historiske huse)

Matr.nr. 123
Det Gule Palæ

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 71 I
1757 På Christian Geddes kort betegnet 316
1806 123
2008 123

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Johan Jegind
1806 Busny, grosserer, konsul
2008 Slots- Og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Amaliegade 71, Toldbodgade 71*
1806 Amaliegade 123, Ny Toldbodgade 123*

Husnumre
1859 Amaliegade 18, Ny Toldbodgade 17
1954 Amaliegade 18, Toldbodgade 43
2008 Amaliegade 18, Toldbodgade 43

Opførelsesår
1764-65 af arkitekt Nicolas-Henri Jardin for Henrik Bargum (Historiske huse)

Matr.nr. 124
Schacks Palæ
Christian den 9.s Palæ

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 71 H
1757 På Christian Geddes kort betegnet 297
1806 124
2008 124

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Schack, grevinde
1806 Kronprins Frederiks Palæ
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Torvet 71/Amaliegade 71*/Frederiksgade 71*/Toldbodgade 71*
1806 Amaliegade 124/Frederiksgade 124*

Husnumre
1859 Uden angivelse af gadenavn og husnummer
2008 Amaliegade 2 og 18 C-18 D/Amalienborg Slotsplads 2-4/Toldbodgade 45

Opførelsesår
1751-58 af Niels Eigtved for konferensråd Sverin Leopoldus Løvenskiold og efter denne Anna Sophie Schack (Trap)

Matr.nr. 125
Brockdorffs Palæ
Frederik den 8.s Palæ
Frederik den 9.s Palæ

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 71 G
1757 På Christian Geddes kort betegnet 324
1806 125
2008 125

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Brockdorff, grev
1806 Søkadetakademiet
2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Torvet 71/Amaliegade 71*/Frederiksgade 71*/Toldbodgade 71*
1806 Amaliegade 125/Frederiksgade 125*

Husnumre
1859 Uden angivelse af gadenavn og husnummer
2008 Amaliegade 20/Amalienborg Slotsplads 6-8/Toldbodgade 47

Opførelsesår
1751-57 af Niels Eigtved for geheimeråd Joachim von Brockdorff (Trap)

Matr.nr. 126

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 71 (del af, senere betegnet 1756 71 F 2)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 336 (del af)
1806 126
1899 Frasepareret 370
2008 126

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Niels Aagesen
1806 Haxthausen, grevinde
2008 René Ulrik Müller

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Amaliegade 71, Toldbodgade 71*
1806 Amaliegade 126, Toldbodgade 126*

Husnumre
1859 Amaliegade 22/Ny Toldbodgade 23
1899 Amaliegade 22
2008 Amaliegade 22

Opførelsesår
1750-51 af arkitekt Nikolaj Eigtved for tømmerhandler Niels Aagesen. Ombygget 1845-46 (Historiske huse)

Matr.nr. 127 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 71 F
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 336 (del af)
1806 127
1917 Henlagt til 370

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Niels Aagesen
1806 Duntzfeldt, agent

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Amaliegade 127, Toldbodgade 127*
1806 Amaliegade 127, Toldbodgade 127*

Husnumre
1859 Amaliegade 24

Matr.nr. 128 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 71 B, 71 C, 71 D & 71 E
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 337 (71 E), 338 (71 D), 339 (71 C) og 340 (del af, 71 B)
1806 128
1852 Delt i 128 A og 128 B

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 337: Niels Aagesen. – 338: Hans Bruun, kancelliråd. – 339: Niels Aagesen. – 340: Jan von Osten, kaptajn
1806 Almindelig Hospital

Gader & navne
1689 Ikke taxeret
1757 Amaliegade 71/Toldbodgade 71*
1806 Amaliegade 128

Matr.nr. 128 † (nyt nummer)

Matrikel
1895 Sammensat af 128 A og 128 B
1895 Herfra separeret 363
1895 Henlagt til 294 & 295

Matr.nr. 128 A †

Matrikel
1852 Parcel af 1806 128
1895 Sammenlagt med 128 B, til: 128 (nyt nummer)

Ejere

Matrikulære husnumre
1852 Amaliegade 128 A

Husnumre
1859 Amaliegade 26

Matr.nr. 128 B †

Matrikel
1852 Parcel af 1806 128
1895 Sammenlagt med 128 A til: 128 (nyt nummer)

Ejere

Matrikulære husnumre
1852 Amaliegade 128 B

Husnumre
1859 Amaliegade 28

Matr.nr. 129 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 71 (del af, senere betegnet 1756 71 B 2)
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 340 (del af)
1806 129
1843 Delt i 129 A og 129 B

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Jan von Osten
1806 Classens Fideikommis

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Amaliegade 71/Toldbodgade 71*
1806 Amaliegade 129

Matr.nr. 129 (nyt nummer)

Matrikel
1888 Sammensat af 129 A og 129 B
1973 Frasepareret 399
2008 129

Ejere
2008 Det Classenske Fideicommis

Husnumre
1888 Amaliegade 30-32
1896 Amaliegade 38 (Kraks Vejviser 1897)
1973 Amaliegade 40
2008 Amaliegade 40, Toldbodgade 89

Opførelsesår
1756-60 efter tegninger af Nikolaj Eigtved for købmand, kaptajn Jan von Osten (Historiske huse)

Matr.nr. 129 A †

Matrikel
1843 Parcel af 1806 129
1888 Sammenlagt med 129 B, til: 129 (nyt nummer)

Ejere

Matrikulære husnumre
1843 Amaliegade 129 A

Husnumre
1859 Amaliegade 30

Matr.nr. 129 B †

Matrikel
1843 Parcel af 1806 129
1869 Herfra separeret 324
1888 Sammenlagt med 129 A, til: 129 (nyt nummer)

Ejere

Matrikulære husnumre
1843 Amaliegade 129 B

Husnumre
1859 Amaliegade 32

Matr.nr. 130

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 71 (del af, senere betegnet 1756 71 B 1)
1757 Christian Geddes kvarterkort betegnet 340 (del af)
1806 130
2008 130

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Jan von Osten
1806 de la Calmette, kammerherreinde
2008 Det Classenske Fideicommis

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Amaliegade 71, Toldbodgade 71*
1806 Amaliegade 130, Toldbodgade 130*

Husnumre
1859 Amaliegade 34
1896 Amaliegade 42 (Kraks Vejviser 1897)
2008 Amaliegade 42/Toldbodgade 95

Opførelsesår
1756-60 efter tegninger af Nikolaj Eigtved for købmand, kaptajn Jan von Osten (Historiske huse)

Matr.nr. 131

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 71 A
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 341
1806 131
1865 Henlagt til 315

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Agent Bjørns enke
1806 Vestindisk Handel

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Amaliegade 71 A, Toldbodgade 71 A*
1806 Amaliegade 131

Husnumre
1859 Amaliegade 36

Matr.nr. 132 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 69 (del af)
1806 132
1834 Delt i 132 A og 132 B

Ejere
1756 Den Botaniske Have
1806 Toldkammerets plads

Matrikulære husnumre
1756 Toldbodvejen 69/Alléen 69*
1806 Amaliegade 132

Matr.nr. 132 A †

Matrikel
1834 Parcel af 1806 132
1960 Henlagt til 361

Ejere

Matrikulære husnumre
1834 Amaliegade 132

Husnumre
1859 Amaliegade 38
1896 Amaliegade 46 (Kraks Vejviser 1897)

Matr.nr. 132 B †

Matrikel
1834 Parcel af 132
1834 Sammenlagt med 307, til 307 & 132 B

Matr.nr. 133 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 69 (del af)
1806 133
1890 Indbefattet i 370

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Den Botaniske Have
1806 Toldkammerets plads

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Toldbodvejen 69/Alléen 69
1806 Amaliegade 133/Toldbodvej 133*

Husnumre
1859 Amaliegade 42, Toldbodvej 38

Matr.nr. 134

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 69 (del af, senere betegnet 1756 69 K)
1806 134
2008 134

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Den Botaniske Have
1806 Kirkerup, major
2008 Dampskibsselskabet Norden A/S

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Toldbodvejen 69/Alléen 69*
1806 Amaliegade 134/Toldbodvej 134*

Husnumre
1859 Amaliegade 43/Toldbodvej 36
1885 Amaliegade 43/Toldbodvej 48 (Kraks Vejviser 1886)
1926 Amaliegade 49/Toldbodvej 48 (Kraks Vejviser 1927)
1953 Amaliegade 49/Esplanaden 48
2008 Amaliegade 49/Esplanaden 48

Opførelsesår
1788 af tømmermester Andreas Hallander (Historiske huse)

Matr.nr. 135

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 69 (del af, senere betegnet 1756 69 J)
1806 135
2008 135

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Den Botaniske Have
1806 Henning Rasmussen
2008 Chr Augustinus Fabriker A/S

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Toldbodvejen 69/Alléen 69*
1806 Amaliegade 135

Husnumre
1859 Amaliegade 41
1926 Amaliegade 47 (Kraks Vejviser 1927)
2008 Amaliegade 47

Opførelsesår
1790 af tømmermester Andreas Hallander (Historiske huse)

Matr.nr. 136

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 69 (del af 69, senere betegnet 1756 69 G, 1756 69 H og 1756 69 L)
1806 136
2008 136

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Den Botaniske Have
1806 Bohemann, sekretær
2008 Ejdsselskabet Frederiksstad APS

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Toldbodvejen 69, Alléen 69*
1806 Amaliegade 136, Toldbodvej 136*

Husnumre
1859 Amaliegade 39, Toldbodvej 34
1926 Amaliegade 45, Toldbodvej 34 (Kraks Vejviser 1927)
1926 Amaliegade 45, Toldbodvej 34
1953 Amaliegade 45, Esplanaden 46
2008 Amaliegade 45, Esplanaden 46

Opførelsesår
1790-91 af tømmermester Andreas Hallander. Ombygget 1857 (Historiske huse)

Matr.nr. 137

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 69 (del af, senere betegnet 1756 69 F)
1806 137
2008 137

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Den Botaniske Have
1806 Wintherfeldt, admiral
2008 Atp-Ejendomme A/S

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Toldbodvejen 69/Alléen 69*
1806 Amaliegade 137

Husnumre
1859 Amaliegade 37
1926 Amaliegade 43 (Kraks Vejviser 1927)
2008 Amaliegade 43

Opførelsesår
Ca. 1790 af murermester J. M. Qvist, fuldført 1792-93 af tømmermester Andreas Hallander. Ombygget 1871 (Historiske huse)

Matr.nr. 138 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 69 (del af, senere betegnet 1756 69 D og 1756 69 E)
1806 138
1978 Henlagt til 139

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Den Botaniske Have
1806 Frederik Beckmann, murermester

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Toldbodvejen 69/Alléen 69*
1806 Amaliegade 138

Husnumre
1859 Amaliegade 35
1926 Amaliegade 41 (Kraks Vejviser 1927)

Opførelsesår
Den sydlige del: 1782-83 af hofbygmester C. F. Harsdorff. – Den nordlige del: 1788 af murermester Beckmann (Historiske huse)

Matr.nr. 139 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 69 (del af, senere betegnet 1756 69 C)
1806 139
1879 Sammenlagt med 1806 140, til: 139 & 140

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Den Botaniske Have
1806 Frederik Beckmann, murermester

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Toldbodvejen 69/Alléen 69*
1806 Amaliegade 139

Husnumre
1859 Amaliegade 33

Matr.nr. 139 & 140 (fra 1953: 139)

Matrikel
1879 Sammensat af 1806 139 og 1806 140
1953 Betegnet 139 (nyt nummer)
1978 Hertil henlagt 138
2008 139

Ejere
2008 E/F Amaliegade 39-41

Husnumre
1879 Amaliegade 33
1926 Amaliegade 39 (Kraks Vejviser 1927)
1978 Amaliegade 39-41
2008 Amaliegade 39-41

Opførelsesår
1946-49 af arkitekt Bo Cock-Clausen for A/S Det Kjøbenhavnske Reassurance-Compagnie (Historiske huse)

Matr.nr. 140 †

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 69 (del af, senere betegnet 1756 69 B)
1806 140
1879 Sammenlagt med 1806 139, til: 139 & 140

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Den Botaniske Have
1806 Søren Seyerøe, værtshusholder

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Toldbodvejen 69/Alléen 69*
1806 Amaliegade 140

Husnumre
1859 Amaliegade 33

Matr.nr. 141

Matrikel
1689 Ikke taxeret
1756 69 (del af, senere betegnet 1756 69 A)
1806 141
2008 141

Ejere
1689 Ikke taxeret
1756 Den Botaniske Have
1806 Johannes Sørensen, høker
2008 Jeudan A/S

Matrikulære husnumre
1689 Ikke taxeret
1756 Toldbodvejen 69/Alléen 69*
1806 Amaliegade 141

Husnumre
1859 Amaliegade 31
1926 Amaliegade 37 (Kraks Vejviser 1927)
2008 Amaliegade 37

Opførelsesår
1782 for hofbygmester C. F. Harsdorff (Historiske huse)

Matr.nr. 142 †

Matrikel
1689 110 (del af) og umatrikuleret areal
1756 71 GG
1757 På Christian Geddes kvarterkort betegnet 329
1806 142
1858 Delt i 142 A, 142 B, 142 C, 142 D, 142 E og 142 F

Ejere
1689 110: Dronningens have
1756 Det Kongelige Hospital
1806 Frederiks Hospital

Matrikulære husnumre
1689 Norgesgade 110
1756 Norgesgade 71/Amaliegade 71*
1806 Amaliegade 142/Norgesgade 142*

Matr.nr. 142 A

Matrikel
1858 Parcel af 1806 142
2008 142 A

Ejere
2008 Finanssektorens Pensionskasse

Matrikulære husnumre
1858 Amaliegade 142 A

Husnumre
1859 Amaliegade 27
2008 Amaliegade 27

Opførelsesår
1755-57 af arkitekt Laurids de Thurah (Historiske huse)

Matr.nr. 142 B

Matrikel
1858 Parcel af 1806 142
2008 142 B

Ejere
2008 Københavns Malerlaug

Matrikulære husnumre
1858 Amaliegade 142 B

Husnumre
1859 Amaliegade 27
2008 Amaliegade 31

Opførelsesår
1755-57 af hofbygmester Laurids de Thurah (Historiske huse)

Matr.nr. 142 C

Matrikel
1858 Parcel af 1806 142
2008 142 C

Ejere
2008 Slots- Og Ejendomsstyrelsen

Matrikulære husnumre
1858 Norgesgade 142 C

Husnumre
1859 Norgesgade 66
1877 Bredgade 66
1931 Bredgade 70-72 (Kraks Vejviser 1932)
2008 Bredgade 70-72

Opførelsesår
1755-57 af hofbygmester Laurids de Thurah (Historiske huse)

Matr.nr. 142 D

Matrikel
1858 Parcel af 1806 142
2008 142 D

Ejere
2008 Det Danske Kunstindustrimuseum

Matrikulære husnumre
1858 Norgesgade 142 D

Husnumre
1859 Norgesgade 66
1877 Bredgade 66
2008 Bredgad