Indholdsfortegnelse

 

I.

Politidirektørens Beretninger om Forholdene
i København i Tiden
fra den 1. Januar til den 28. Juni 1944.

 

Fra den 1. Januar 1944 Kl. 10 til den 2. Januar 1944 Kl. 10.

Kl. 15,10 meddelte St. 7, at Posten paa Trianglen Kl. 15,08 telefonisk havde indberettet, at 2 Dobbeltposter af Schalburgmænd havde taget Opstilling foran henholdsvis Triangel-Teatret og Café "Odin". Den ene Mand i hver Post var bevæbnet med Karabin. Posterne fulgte med stor Interesse Politibetjentenes Opringning til Stationen, hvorefter de forsvandt i Retning mod Frimurerlogen.

Kl. 16,10 havde en Mandsperson paa Axeltorv sagt "glædeligt Nytaar" til en tysk Soldat. Dette var blevet misforstaaet, idet Soldaten lod Personen anholde og indbringe til Station 1. Afdeling A. S. tog sig af Sagen.

Kl. 18,10 meddelte St. 2, at en tysk Underofficer i Restaurant "Mayfair", Østergade 15, havde truet en Tjener og nogle af Gæsterne med Pistol. Afdeling A. S. kom til Stede. Senere oplyste St. 2, at Underofficeren med knyttet Haand havde slaaet flere af Gæsterne oven i Hovedet. Desuden havde han med en Saks klippet Haarlokker af en mandlig Gæst. Feldgendarmeriet var kommet til Stede i Restaurationen og havde anholdt og afvæbnet Soldaten.

Kl. 19,25 indgik der til St. 1 Melding om, at 2 tyske Soldater paa Nørreport Station havde trukket Pistol og derved standset Togtrafikken. Politiet kom til Stede, og det viste sig, at Soldaterne, der skulde med S-Toget til Lyngby, havde presset sig ind i en overfyldt Vogn. En Kvinde, der skulde ud af Toget, havde, idet hun passerede forbi Soldaterne, spyttet den ene i Ansigtet, hvorefter hun forsvandt i Trængslen. Da Passagererne indtog en truende Holdning overfor Soldaterne, trak den ene af dem sin Pistol. Den tjenstgørende Jernbaneassistent anmodede Soldaterne om at gaa længere tilbage i Toget, hvor der var Plads, men dette nægtede de. Feldgendarmeriet blev tilkaldt og tog sig af Soldaterne, hvorefter Toget afgik med 20 Minutters Forsinkelse. Det oplystes, at Soldaterne ikke havde affyret Skud.

Kl. 20,00 havde en beruset Mandsperson truet og generet 2 tyske


8

Soldater i Holbergsgade. Han blev indbragt til St. 2. Afdeling A. S. overtog Sagen.

Der er i Nat indbragt 15 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943. Heraf blev 6 anholdt, og 9 meldte sig selv.

 

Fra den 2. Januar til den 3. Januar.

Kl. 10,00 blev der paa Nørrebrogade fundet nogle Løbesedler med Paaskrift: "Frihedskæmperen Martin Andersen skudt af Nazi. Begravelse i Dag Kl. 10 1/2 fra Bispebjerg Krematorium. Mød eller send Blomster." Det viste sig, at kun 6-8 Mennesker kom til Stede, og alt forløb roligt.

Kl. 18,30 blev St. 7 kaldt til Værtshusuorden i Ryesgade 112. Da man kom til Stede, var der et Par af Urostifterne, der løb deres Vej. Politimændene affyrede Skræmmeskud for at faa dem til at standse, men de paagældende vendte sig om og affyrede nogle Skud mod Politiet, hvorpaa de forsvandt i Mørket. Statsadvokatens Afdeling underrettet.

Kl. 19,55 meldte St. 1, at en ung Mand, der bar en Taske, paa Raadhuspladsen ved et Uheld kom til at strejfe Tasken op af en af 2 tyske Marinesoldater. Marinesoldaterne slog ham ned, og han blev ført til Hospitalet formentlig med Hjernerystelse. Gerningsmændene forsvandt.

Kl. 6,50 blev det anonymt til Søpolitiafdelingen meddelt, at Burmeister & Wain i Sydhavnen i Løbet af Formiddagen vilde blive sprængt i Luften. Der blev intet foretaget i den Anledning.

Der er i Nat indbragt 27 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943. Heraf blev 19 anholdt, og 8 meldte sig selv.

 

Fra den 3. Januar til den 4. Januar.

Kl. 10,48 meddelte Kriminalpolitiet i Hellerup, at der Kl. 10,30 er øvet Sabotage mod den rumænske Gesandts Automobil i Garagen, Højrup Allé 34.

Kl. 13,50 trængte 3 Mand gennem Hoveddøren og 2 Mand gennem Bagdøren til Skrædderfirmaet, Bevtoftegade Nr. 13, Kld. 2 Mand var yderligere posteret ved Udgangen. De tvang Personalet til at forlade Virksomheden, og der blev anbragt en Bombe, der straks efter eksploderede. Virksomheden, der arbejder 100% for Tyskerne, blev raseret.

Kl. 15,45 har 2 tyske Marinesoldater under deres Passage gennem Christiansgade affyret nogle Skud med Karabin. Ingen blev ramt. De fortsatte mod Frihavnen.

Kl. 16,55 Sabotagebrand i Jeppesens Savskæreri, Gladsaxevej 34 i Søborg. Firmaet arbejder for Tyskerne.


9

Kl. 18,35 Ildløs (Sabotagebrand ?) paa Tømmerpladsen, Lygten Nr.10.

Kl. 18,50 ringede en anonym Person til Fabrikken (Børstenbinderi) Hannovergade 8, og meddelte, at Fabrikken inden Kl. 21 vilde blive sprængt i Luften. Arbejderne, der skulde begynde Kl. 19, blev sendt hjem. Tyskerne ønskede Politiafspærring af Fabriksomraadet til Kl. 21,15.

Kl. 19,55 har 2 berusede tyske Marinesoldater paa Østergade ituslaaet Ruden til Paraplyforretningen i Nr. 53. Marinesoldaterne undløb.

Kl. 20,15 blev en Brandbombe kastet ind ad et Vindue til en Beboelseslejlighed paa Caroline Mathildesvej 21 i Lyngby. Bomben faldt i et Badekar og slukkedes.

Kl. 4,40 underrettede Søborg Politi St. 8 om, at 8-10 revolverbevæbnede Mænd var trængt ind i Savskæreriet Gladsaxevej 34 og havde anbragt Bomber. Hellerup og Lyngby Politi til Stedet.

I Løbet af Døgnet er der ved anonyme Personers Telefonopringning meddelt, at Bomber er anbragt følgende Steder: Københavns Hovedbanegaard, Københavns Skotøjsfabrik, Bryggerivej 9, og Fritidshjemmet, Vilh. Thomsens Allé 13.

Der er i Nat indbragt 18 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943. Heraf blev 6 anholdt, og 12 meldte sig selv.

 

Fra den 4. Januar til den 5. Januar.

Kl. 9,25: Telefonisk Meddelelse om, at Københavns Skotøjsfabrik, Bryggerivej, vilde blive sprængt i Luften ved Bomber Kl. 11. Intet foretaget og intet sket.

Kl. 12,05: Ligeledes telefonisk Meddelelse, at Hellerup Jernbanestation inden Kl. 13 vilde blive sprængt i Luften, idet der var anbragt 3 tidsindstillede Bomber. Hverken Jernbane eller Politi foretog noget.

Kl. 15,35 truede en Mand ved Navn Ankjær Petersen, som er ansat i det tyske Politi, og som befandt sig som Kunde i Cigarforretningen Gasværksvej 13, en anden Kunde med Pistol. Der opstod en Kamp, men en anden Kunde forhindrede yderligere Voldshandling.

Kl. 19,15 har en Reservebetjent og en Sabotagevagt i Statsbanernes Centralværksteder affyret 5 Skud i Anledning af mistænkelig Støj. Der fandtes ingen Personer.

Kl. 19,16 trak 4 tyske Soldater i en Sporvogn paa Trianglen deres pistoler og truede Passagererne. De løb derefter ud ad Øster Allé. De eftersøgtes forgæves. Der skete ingen Skade.

Kl. 22,18 bad Frederiksberg Politis Radiovogn om Assistance i Anledning af stærk Skydning ved Lollandsvej-Godthaabsvej. Det drejede sig formentlig om Ildkamp mellem Politi og nogle Indbrudstyve. 2 Radiovogne kørte til Assistance med "Udrykning". Det viste sig, at 2 Kriminal­


10

betjente skulde anholde nogle Indbrudstyve ved Lollandsvej. Politi og Tyve skød paa hinanden, men ingen kom til Skade. Tyvene blev anholdt.

Der er i Nat indbragt 9 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943. Heraf blev 4 anholdt, og 5 meldte sig selv.

 

Fra den 5. Januar til den 6. Januar.

Kl. 16,25 blev en Politibetjent i Café "Skansen", Hjørnet af Dybbølsgade og Oehlenschlægersgade overfaldet af en civil Person, som var blevet nægtet Servering paa Grund af Beruselse. Han blev indbragt til Stationen, hvor det viste sig, at han var S. S. Sturmmann. Feldgendarmeriet og A. S. underrettet.

Kl. 19,00: 4 store Eksplosioner og Ildebrand i Vedbækgade 4. Et Modelsnedkeri og et Skomagerværksted ødelagt. Formentlig Sabotage.

Fantasibomber paa Hovedbanegaarden og Østbanegaarden. Ligeledes Opringning til "Atlas", Baldersgade. Da det meddeltes, at en Spærrebom til Fabrikken var fjernet, blev Forholdene undersøgt, uden at der fandtes noget at bemærke.

Der har i Nat været indbragt 13 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943. Heraf blev 7 anholdt, og 6 meldte sig selv.

 

Fra den 6. Januar til den 7. Januar.

Kl. 12,25: Anonym Telefonopringning til Politistation 3 om, at der var lagt Bomber i Ejendommen, Amaliegade 37. Ejendommen undersøgt. Intet fundet.

Kl. 13,05 melder Station 7, at nogle tyske Soldater har slaaet en Sporvognsvognstyrer, fordi han efter de tyske Soldaters Mening havde sat Sporvognstoget for tidligt i Gang ved Stoppestedet ved Strandvejen-Jagtvejen. Det tyske FeIdgendarmeri tilkaldt, og navnene paa Soldaterne noteret.

Kl. 13,35 melder Station 8, at fire ukendte Mandspersoner har overfaldet Fru Henny Hansen, Lundtoftegade 103, 2. Sal. Statsadvokaten for særlige Anliggender behandler Sagen.

Kl. 16,15 melder Station 3, at Redaktør Helge Bangsted, Dagbladet "Fædrelandet", har begæret Politiledsagelse mellem Redaktionskontoret, Store Kongensgade 40, og sin midlertidige Bopæl, Store Kongensgade 21, daglig i Tiden mellem Kl. 17 og 20. Begæringen taget til Følge.

Kl. 17,10 melder Station 7, at Professor Hal Koch, Nordisk Kollegium, Strandboulevarden, Tlf. Tria 148, Kl. 17,05 har modtaget en anonym Telefonopringning om, at han helst skal forlade Nordisk Kollegium for Natten. Fast Politivagt etableret paa Stedet.


11

Kl. 21,43 melder Station 9, at Sabotagevagterne paa H. C. Ørstedsværket har afgivet 8 Karabinskud efter nogle Mandspersoner, som undløb.

Iøvrigt en Del Meldinger om Skydning paa Amager og Vesterbro, som det ikke har været muligt at faa verificerede.

Endvidere er der som Følge af den kraftige Skydning med Luftværnsartilleriet Natten til den 6. Januar 1943 indgaaet mange Meldinger om mindre Krigsskader.

Der er i Nat indbragt 16 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943. Heraf blev 11 anholdt, og 5 meldte sig selv.

 

Fra den 7. Januar til den 8. Januar.

Kl. 12,28 meddelte en ukendt Person ved Telefonopringning til Københavns Skotøjsfabrik, at der var anbragt Bomber i Virksomheden. Intet foretaget, og der skete intet.

Kl. 15,08 melder Station 2, at der skal være nogle Personer ved Hjørnet af Holbergsgade og Holmens Kanal. De anførte Personer "holder Folk op". Det viste sig at være tysk Politi, der foretog Husundersøgelse.

Kl. 15,54 Melding om "Fantasibomber" i Skandinavisk Motorfabrik, Lundtoftegade 106. Intet foretaget.

Kl. 18,10 Melding om Ildløs Bevtoftegade 8. Sabotage. Virksomheden arbejder for Værnemagten. Mindre Virksomhed, men forholdsvis stor Skade.

Kl. 19,33 meddelte Station 8 over Udrykningstjenesten, at en anonym Mandsperson havde ringet Sabotagevagten ved "Atlas" op og fortalt, at der var henlagt Bomber i Virksomheden. Den tyske Sprængkommando tilkaldt. Iøvrigt blev der ikke foretaget noget. Arbejderne nægtede imidlertid at optage Arbejdet. Senere paa Aftenen anmodedes om Passersedler til Arbejderne, hvilket blev nægtet.

Kl. 20,50 meddelte Station 7, at en Mandsperson ved Navn Kaj Louis Jørgensen, Livjægergade 28, 4., kort forinden var blevet antastet af 4 ukendte Mandspersoner paa Gaden. Jørgensen undløb, men blev herunder saaret af et Pistolskud i den ene Haand. Han blev i Ambulance kørt til Rigshospitalet. Jørgensen arbejder for Værnemagten i tidligere Restaurant Lodberg.

Kl. 23,53 meldte Sabotagevagterne fra "Atlas", at der var affyret nogle Skud efter formentlige Sabotører. Intet mistænkeligt konstateret.

Kl. 0,17 Assistance til Vendersgade 33, hvor nogle ukendte, civile Personer forsøgte at trænge ind hos Kaptajnløjtnant Clauson-Kaas. Det blev konstateret, at de omhandlede Personer tilhørte det tyske Kriminalpoliti, hvorefter dansk Politi trak sig tilbage.


12

Kl. 6,15 hørtes 3 kraftige Eksplosioner, som viste sig at hidrøre fra Burmeister & Wains Afdeling ved Wilders Plads. Ca. 14 Sabotører var kort forinden trængt ind i Virksomheden dels fra Søsiden og dels fra Porten mod Strandgadesiden, hvor der paa daværende Tidspunkt fandt Arbejdsafløsning Sted. De tilstedeværende 4 Bevogtningsmænd blev "holdt op", hvorefter de førtes til Beskyttelsesrum sammen med de tilstedeværende Arbejdere. Kort efter skete Eksplosionerne, der ødelagde den store Monteringshal. I Forbindelse med Eksplosionerne opstod Ildløs, der var ret omfattende, men blev slukket i Løbet af ca. en Time. Sabotørerne var, kort før Eksplosionerne skete, set køre bort i Motorvogne.

Ved Eksplosionerne skete tillige ret stor Skade paa Søpolitiets Lokaler, der er beliggende i umiddelbar Nærhed af Burmeister & Wain.

Kl. 8,40 anonym Opringning til Hansens Trikotagefabrik, Gartnerivej 5, om "Fantasibomber".

Kl. 9,08. Københavns Skotøjsfabrik melder paany om anonym Opringning til Virksomheden, hvor der igen skulde være udlagt Bomber.

Kl. 9,15 meldtes fra Politiets Vagter ved Burmeister & Wain, at der var fundet endnu en Bombe, der ikke var detoneret. Indre Afspærring foretaget.

Der er i Nat indbragt 14 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943. Heraf blev 10 anholdt, og 4 meldte sig selv.

 

Fra den 8. Januar til den 9. Januar.

Kl. ca. 10 foretog tysk Kriminalpoliti Razzia i Magasin du Nord, hvorunder der i et Kølehus blev fundet danske Uniformer, der derefter blev kørt bort.

Kl. ca. 10,10 Melding om "Fantasibomber" i Karamelfabrikken, Ny Toldbodgade 13. Intet foretaget.

Kl. ca. 11 blev der i Bur-Wains [i. e. Burmeister & Wains] Montagehal af den tyske Sprængkommando fundet 3 ueksploderede Bomber, hvorefter Spærringen blev hævet.

Kl. 12,15 Melding om "Fantasibomber" i Nordisk Korsetfabrik, Amaliegade 37. Intet foretaget.

Kl. 13,45 Melding om, at der var lagt Bomber paa 1. og 2. Sal hos Burmeister & Wain, Strandgade ved Christianskirken. Arbejderne forlod Virksomheden. Sprængkommandoen undersøgte Lokaliteterne, men fandt ingen Bomber.

Kl. 18,05 Melding om, at en Bombe kort forinden var eksploderet i en Bremsekupé i en Jernbanevogn i en Togstamme, der holdt ved Gentofte Station. 3 Vogne fuldstændig ødelagt. 2 Vogne med Ammunition i samme Togstamme blev ikke beskadiget. Der var tysk Vagtpost ved disse 2 Vogne.


13

Af Hensyn til Eksplosionsfaren blev Toggangen standset, og de omliggende Ejendomme, der havde taget en Del Skade, blev evakuerede. Ingen Personer kom til Skade. Toggangen genoptaget Kl. 20,25. Spærretiden i Gentofte og Lyngby Kommuner blev grundet paa Togstandsningen udskudt til Kl. 22,00.

Kl. 18,25 anholdt en beruset tysk Soldat uden Grund 2 danske Statsborgere paa Hellerup Jernbanestation. Feldgendarmeriet blev tilkaldt, og den tyske soldat blev kørt til Kastellet.

Kl. 20,15 hørtes kraftig Skydning fra Frimurerlogen ind mod Fælledparken og fra A. F. Kriegersvej. "Dagmarhus" blev underrettet.

Kl. 22,20 Melding fra Station 8 om, at mistænkelige Personer færdedes i Nærheden af Maskinfabrikken "Atlas", Baldersgade. Intet mistænkeligt konstateret.

Kl. 4,12 Melding om en kraftig Eksplosion hos Automobilfirmaet Heiber Service, Lyngbyvej 162. En stor Hal sprængt i Luften og mindre Ildløs, som hurtigt blev slukket. 2 Sabotagevagter tilskadekommet og bragt til Hospitalet, men kunde efter Behandling føres til deres Hjem. Mange Vinduesruder i Ejendomme i Nabolaget knust.

Der er formentlig udefra kastet en Bombe ind i Virksomheden, idet Sabotagevagterne efter det hidtil oplyste intet mistænkeligt har observeret før Eksplosionen, ved hvilken 14 tyske og 1 dansk Motorkøretøj blev ødelagt.

Der er i Nat indbragt 21 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943. Heraf blev 9 anholdt, og 12 meldte sig selv.

 

Fra den 9. Januar til den 10. Januar.

Kl. 10,45 anmeldte Distriktsleder Jørgensen, D. N. S. A. P., at Døren til Partiets Kontor, Kultorvet 13, var opbrudt, og at der i Kontorlokalerne var fundet en mistænkelig Pakke. Denne viste sig at indeholde 2 almindelige Tørelementer, og der var intet, der tydede paa Indbrud.

Kl. 17,45 indfandt en Mandsperson sig i Bagermester Piis Forretning, Sdr. Boulevard. 97, hvor han gik om bag Disken, truede Ekspeditricen med Pistol og forlangte: "Pengene". Da Ekspeditricen løb ud i Baglokalet og skreg op, forsvandt Røveren uden at medtage noget.

Kl. 18,45 Uorden i Restaurant "Fokina", Strandvejen 6, hvor der var opstaaet Skænderi mellem danske og tyske Gæster. En Tysker havde trukket Pistolen, og der blev skudt op i Luften. De civile Gæster blev udvist, og de uniformerede tilbageholdtes til Foranstaltning for Feltgendarmeriet.

Da der Kl. 19,30 ved Nørrebros Runddel var stor Trængsel ved Sporvejsstoppestederne, hvor Publikum stormede Sporvognene, saaledes at


14

nogle Ruder blev trykket ud, hørtes Skud fra Runddelen. Eftersøgning gav intet Resultat.

Kl. 20,00 er der affyret 6 Skud ved Trianglen. Eftersøgning forgæves.

Kl. 20,00 anmeldte en Mand, at han kort forinden i Opgangen til Østerbrogade 80 var blevet truet af 2 pistolbevæbnede Mænd, hvem han havde bebrejdet, at de forrettede deres Nødtørft paa Trappegangen. Eftersøgning forgæves.

Kl. 20,55 blev 2 Ølflasker kastet mod General Gørtz Villa, Svanemøllevej 68. Den ene gik gennem en stor Rude og faldt ind i Dagligstuen, hvor Generalen med Familie opholdt sig. Den anden ramte Vinduesrammen uden at gøre Skade. Flaskerne indeholdt en lugtfri Vædske. Gerningsmanden ukendt.

Kl. 23,08 hørtes Skydning ved Baadsmandsstrædes Kaserne. De nærmere Omstændigheder kendes ikke.

Kl. 0,15 blev der skudt paa Schalburg-Vagtposterne, der gaar foran Ejendommen A. F. Kriegersvej 3. Skydningen blev besvaret.

Kl. 0,58 blev der mod de samme skudt med Maskinpistol, ca. 20 Skud, formentlig fra Rosenvængets Hovedvej. Schalburgmand Ib Christensen saaredes i det ene Ben og bragtes til Krigslazarettet paa Nyelandsvej.

Kl. 7,00 meddeltes anonymt pr. Telefon, at Kiksfabrikken, Rialtovej 7, vilde blive sprængt i Luften. Intet foretaget.

Kl. 8,35 meddelte en anonym Mandsperson pr. Telefon til Nordisk Skotøjsfabrik, Bryggerivej 9, at der var udlagt Bomber i Fabrikken. Intet foretaget.

Den 20. Oktober 1943 Kl. ca. 23 blev Fru Mathilde Marie Meyer, født Knudsen, bortført fra sin Bopæl i Villaen Ehlersvej Nr. 16 og Dagen efter fundet myrdet i Rude Skov.

Hun var dræbt ved 7 Pistolskud og havde desuden forskellige Læsioner i Ansigtet, hvor bl. a. Næsen var knust. Disse Læsioner var tilføjet hende i levende Live.

Efter et stort Arbejde er det nu lykkedes Københavns Opdagelsespoliti at opklare denne Forbrydelse, og der er i Sagen foreløbig anholdt og fængslet 12 Personer - alle danske - hvoraf en er fængslet i Malmø, en i Helsingborg, og tre hensidder i den tyske Afdeling paa Vestre Fængsel, idet disse forinden var anholdt for anden illegal Virksomhed. For de resterende syv Personers Vedkommende behandles Sagen af Københavns Politi.

Det viser sig, at Mordplanerne er lagt af 2 unge Kvinder - den 27-aarige Lilly Margrethe Saxtorph og den 22-aarige Ebba Bøcher Frederiksen, Leder af en Vuggestue, som under Foregivende af, at Fru Meyer overfor Tyskerne havde angivet Personer, som hjalp Jøder med at flygte, havde formaaet de øvrige til sammen med dem at gaa i Komplot om at "likvidere" Fru Meyer.


15

Komplottet, hvoraf kun to var tidligere straffede, samledes - efter at først nogle af Medlemmerne havde haft en forberedende Sammenkomst - selve Mordaftenen den 20. Oktober hos en Hr. og Fru Schmidt, som ogsaa er arresterede under Sagen, og her blev Planerne drøftede i alle Enkeltheder, og Drabsmændene - ialt 4 - blev udpegede. De øvrige af Mændene skulde holde Villaen paa Ehlersvej under Observation, medens Bortførelsen fandt Sted.

Efter at Fru Meyer var tvunget til at klæde sig paa, blev hun ført ud til Vognen. I Haven tog en af Morderne fat i hende og drejede hendes Arme om paa Ryggen, hvorved hun blev tvunget i Knæ. Da hun begyndte at skrige, slog han hende med en Gummiknippel i Ansigtet, saa Næsebenet knustes, og Blodet strømmede fra hende. Derefter blev hun, som stadig var ved Bevidsthed, ført ud i Vognen og kørt ud til Rude Skov. Det var Meningen, at hun skulde skydes ved Logsøen [i. e. Løjsøen], men dette opgav man, da man ikke kunde finde Logsøen. Derefter blev hun ført ned ad Vejen til Børnehjemmet "Bethlehem", hvor en af Morderne affyrede sin Pistol i Ryggen paa hende, hvorefter de andre ogsaa affyrede deres Pistoler mod hende. Til sidst fik hun et Skud gennem Hovedet, for at man kunde være sikker paa, at hun virkelig var død.

Fru Meyer havde medført en Taske, i hvilken der fandtes ca. 120 Kr. Af disse fik hver af Morderne 12 Kr. 50 Øre "til Dækning af Omkostninger". Resten fik Chaufføren for Kørslen.

Fru Meyer, der var Arier, var gift med Handskefabrikant Michael Carl Moses Meyer, der var ortodoks Jøde. Han havde i mange Aar drevet sin Forretning i Kompagni med Lilly Saxtorphs Fader.

Da Meyer flygtede til Sverige den 8. Oktober 1943, lod han oprette et Dokument, der gav Saxtorph fuld Raadighed over Villaen Ehlersvej 16 samt Handskefabrikken og den Kapital, der stod i Fabrikken, mod at Saxtorph ydede Fru Meyer et Underhold paa 90 Kr. pr. Uge.

Fru Meyer følte sig i høj Grad forurettet over denne Overdragelse, og der opstod herved aaben Uenighed mellem Fru Meyer og Familien Saxtorph.

Der er under Sagen intet oplyst til Støtte for Paastanden om, at Fru Meyer var Angiver eller havde Forbindelse med Tyskerne.

Forslaget om at dræbe Fru Meyer stammer, saavidt det har kunnet oplyses, fra Lilly Saxtorph, som var ansat paa Handskefabrikken; men der foreligger intet som helst om, at Faderen var vidende om hendes Planer.

Banden virkede ikke i Tilknytning til noget politisk Parti, men de fleste af dem tilhørte derimod en selvstændigt virkende illegal Gruppe.

Alle de fængslede har tilstaaet med Undtagelse af den Taxavognmand, der sammen med Drabsmændene kørte Fru Meyer til Rude Skov.

Der har under Sagen været fremsat den Formodning, at et Beløb paa


16

Kr. 2700 skulde være forsvundet samtidig med Fru Meyers Bortførelse, men dette Beløb er senere kommet til Stede.

Der har i Nat været indbragt 9 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943. Heraf blev 4 anholdt, og 5 meldte sig selv.

 

Fra den 10. Januar til den 11. Januar.

Kl. 19,37 eksploderede en Bombe, der var anbragt i en Lyskasse ved Studenterforeningen. Husets Fyrrum ødelagdes, og der opstod større Vandskade, ligesom mange Ruder knustes i det omliggende Kvarter. Ingen Mennesker kom til Skade. Eksplosionen gav Anledning til et livligt Skyderi af de ved det nærliggende Dagmarhus posterede tyske Poster. Danske Politiposter ved Dagmarhus blev afvæbnet og anholdt af Tyskerne, hvorfor Posterne maatte inddrages midlertidigt.

Kl. 20,00 detonerede en Bombe i Restaurant "Parnas", Lille Kongensgade 16; mindre Skade i Restauranten, men mange Ruder knust i Kvarterets Ejendomme. Naboejendommen maatte evakueres, da der formodedes at være mere end 1 Bombe. Stedet besøges af Kunstnere, men ikke af Tyskere.

To Gange i Aftenens Løb er der skudt kraftigt med Maskinpistol af Schalburgfolkene ved Villaen paa A. F. Kriegersvej. I et Tilfælde blev der løsnet ca. 20 Skud med Maskinpistol mod Politiassistent Feldrup, der er tjenstgørende ved den nærliggende C.B.-Skole i Rosenvængets Hovedvej, da han i Uniform kom for at hente sin Cykel. Der er gennem Forbindelsesofficeren nedlagt Protest over for Myndighederne i Dagmarhus mod Skyderiet, som fandt Sted før Spærretidens Indtræden.

Kl. 20,30 har en Politibetjent i Istedgade skudt mod en Motorvogn, som ikke standsede paa hans Tegngivning. Projektilet gik gennem Vognens ene Bagskærm, men ellers skete intet. Vognen standsede, da Skuddet var afgivet; det viste sig at være tyske Politifolk.

I Døgnets Løb meldtes om "Fantasibomber" i Hansens Maskinfabrik, Elmegade 5, i en Maskinfabrik, Heimdalsgade 6, i Middagskøkkenet, Vesterbrogade 23. Intet foretaget, intet sket. Københavns Telefon Aktieselskab modtog Truselsbrev om Sabotage mod Trykningen af Telefonbogen, da denne trykkes paa tyske Maskiner. Intet foretaget, intet sket.

Der er i Nat til de københavnske Politistationer indbragt ialt 23 Personer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943. Heraf blev 20 anholdt, og 3 meldte sig selv.

 

Fra den 11. Januar til den 12. Januar.

Kl. 12,55 fandtes en Bombe med udbrændt Lunte i en Motorvogn hos Skandinavisk Motorkompagni, Lundtoftegade 106.


17

Kl. 19,50 sprængtes en Benzintank paa Hjørnet af Rahbeks Alle og Vesterbrogade i Luften. En Lastmotorvogn, som holdt ved Tanken, beskadiget. Ingen tilskadekomne.

Kl. 20,15 blev Benzintanken, Hjørnet af Enghavevej og Matthæusgade, sprængt i Luften; ingen tilskadekomne, mange Ruder knust i de tilstødende Ejendomme.

Kl. 23,50 melder Station 7: Skydning paa Blegdamsvej ved Frimurerlogen.

Kl. 3,45 melder Station 5, at 6 à 8 tyske Politisoldater, som passerede Vesterbrogade og Valdemarsgade har affyret 2 Skud. Feldgendarmeriet underrettet.

I Døgnets Løb falske Meldinger om Bomber ved Nordisk Skotøjsfabrik (2 Gange), Hotel Terminus, Læderfabrikken, Amagerbrogade 242, Nørreport Station, Papirforretningen, Købmagergade 26, Hotel Kongen af Danmark, ved Amalie Skrams Allé 9, Steffensen (Pølser) Kødbyen og Fabrikken "Titan".

Der er i Nattens Løb indbragt ialt 12 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943. Heraf blev 8 anholdt, og 4 meldte sig selv.

 

Fra den 12. Januar til den 13. Januar.

Kl. 12,45 meddeIte Station 6, at en tysk Marinevægter Kl. 12,03 er blevet indbragt til Stationen i Anledning af, at han havde begaaet en Færdselsforseelse og derefter truet med Pistol.

Kl. 15,53 blev Politiet alarmeret til Nansensgade 47, hvor en større Sabotagebrand var udbrudt i en Madrasfabrik. Der indtraf flere Eksplosioner, og hele Ejendommen stod i lys Lue. Ingen kom nævneværdigt til Skade.

Kl. 18,40 meddelte en anonym Person til Station 3, at der var blevet lagt en Bombe i Kaffebaren, St. Kongensgade 69. Under Hensyn til, at den paagældende Beværtning søges af tyske Soldater og under Hensyn til, at Lukketiden var nær forestaaende, beordredes Restaurationen ryddet. Der forefandtes dog ingen Bomber.

Kl. 19,48 sendtes Politiet til Godsbanegaarden, hvor Vagterne hævdede at have set 2 Personer staa oppe paa Taget af en Remise. Eftersøgning blev foretaget, men gav negativt Resultat.

Kl. 20,30 anmeldte en Taxachauffør til Station 6, at han kort forinden paa Aaboulevarden var blevet hyret af en ung Mand, der ønskede at blive kørt til Borups Allé. Da Vognen naaede til Rantzausgade ved Skyttegade fik Chaufføren imidlertid stukket "et eller andet" i Ryggen, som han mente var en Pistol. Af Frygt for at blive skudt standsede han øjeblikkelig Vognen og løb sin Vej til Politistationen. Passageren havde


18

under Kørselen intet sagt til Chaufføren. Forgæves Eftersøgning blev iværksat.

Kl. 20,35 konstaterede en Radiobil paa Strandvejen, at Tyverialarmanlægget i Forbindelse med Benzintanken ved "Eltham" var i Funktion. Efter at Nordre Birks Politi var blevet tilkaldt, foretoges en Undersøgelse, men med negativt Resultat. I det paagældende Benzinanlæg har Politiet et større Depot af Benzin.

Kl. 22,15 blev der sendt Politi til Nørrevold, hvorfra det var blevet meddelt, at tyske Marinesoldater gik rundt og sparkede paa Folks Døre. Da Politiet kom til Stede, fik det ikke mindst ved Hjælp af Vagtposterne ud for Garderkasernen, de paagældende Marinesoldater til at forføje sig hjem til Kasernen.

Kl. 22,40 meddeles fra Station 3, at en Bataille har fundet Sted ved Toldvagtstedet paa Søndre Frihavnsvej ved Indkørselen til Frihavnen. Et Par C.B.'er ønskede at standse en dansk Marinevægter, som i Følge med en Dame vilde passere Indgangen til Frihavnen, for at faa Oplysning om Damens Ærinde i Frihavnen. Marinevægteren vilde imidlertid ikke diskutere det Spørgsmaal med C.B.'erne, hvorfor han ganske fejede dem af. Da en C.B.-Undergruppefører derpaa vilde standse Vægteren, trak denne sin Pistol og affyrede et Skud først i Loftet, derpaa i Gulvet, hvorpaa han endelig affyrede et Skud mod Undergruppeføreren, der dog ikke blev ramt. Denne sprang imidlertid straks ind paa Vægteren, tog Kvælertag om Halsen paa ham, og slog ham i Gulvet, hvorefter Feldgendarmeriet og Politiet kom til Stede og tog Affære.

Der har i Nat til de københavnske Politistationer været indbragt ialt 11 Personer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943. Heraf blev 7 anholdt, og 4 meldte sig selv.

Fra den 13. Januar til den 14. Januar.

Fra Kl. 15,28 til 16,50 har det tyske Politi foretaget Husundersøgelse i Ejendommen Aabenraa 10. Der blev skudt livligt baade fra Ejendommen og af Tyskerne. 3 antagelig tilfældige Personer blev saaret og kørt til Hospitalet. En tysk Kriminalassistent blev dræbt og en tysk Politimand saaret. Der blev anholdt 5 Personer - formentlig Sabotører. Tysk Politi havde afspærret i Kvarteret, og dansk Politi var til Stede i tilbørlig Afstand.

Kl. 19,30 blev der i en Gang ved Siden af Café "Heidelberg", Studiestræde 31, fundet en mistænkelig Pakke. Pakken blev af en Tjener eller Værten i Café "Heidelberg" kastet ud paa Gaden. Politiet foretog fornøden Afspærring, og den tyske Sprængkommando fjernede Pakken, som viste sig at indeholde 5 kg Sprængstof (Aerolit), som efter Tyskernes Udsagn havde været nok til at jævne hele Kvarteret med Jorden, dersom Bomben var sprunget.


19

Kl. 19,48 var der i Fensmarksgade 36 paa Hovedtrappen antændt noget pulver, der havde udviklet en meget kraftig Røg.

Kl. 0,15 meldte Sabotagevagterne paa Philips Fabrikker, Strandlodsvej, at der stod 2 mistænkelige Personer uden for Porten. Personerne, der formentlig var i tysk Uniform, havde forsøgt at tiltvinge sig Adgang til Fabrikken. Da Politiet kom til Stede, var de paagældende gaaet.

Kl. 2,40: Politi med Hunde afsendt til H. C. Ørstedsværket, hvor Sabotagevagterne havde skudt paa mistænkelige Personer i Terrænet. Eftersøgningen gav intet Resultat.

Der har i Døgnets Løb været afgivet falske Meldinger om henlagte Bomber i Burmeister & Wain's Maskinfabrik, Strandgade 4, hvor Arbejderne var gaaet i Beskyttelsesrum i ca. 2 1/2 Time, i Café "Tosca", Frederiksberggade og i Godthaabsvejens Jernbanestation.

Der har i Nat til de københavnske Politistationer været indbragt ialt 22 Personer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943. Heraf blev 21 anholdt, og 1 meldte sig selv.

 

Fra den 14. Januar til den 15. Januar.

Kl. 12,00 er der i Sdr. Allé 9 fundet et 3/4 m dybt Hul i Haven. Kaptajn Birkhede konstaterede, at det drejede sig om en sprængt Vandaare - ikke Forsager.

Ca. Kl. 18,30 blev der af ukendt Gerningsmand lagt Knaldperler paa flere af Sporvejsskinnerne paa Raadhuspladsen.

Kl. 18,43 meldtes om kraftig Skydning ved Valby Maskinfabrik (F. L. Smidth). Sabotagevagten mente at have set Sabotører. Politiets Eftersøgning med Politihunde var resultatløs.

Kl. 18,52 er hørt Maskinpistolskydning formentlig fra Kvarteret omkring Riffelsyndikatet - Frihavnen. Ikke konstateret.

Kl. 19,00 eksploderede i Øresundsgade ved Sporvejsremisen en hjemmelavet Sejlgarnsbombe. Ingen Skade.

Kl. 19,13 meldtes, at der paa 1. Sal i Nørrevoldgade 106 var fundet en mistænkeligt udseende Pakke. Denne indeholdt Sildehoveder.

Kl. 20,00 skete en meget kraftig Eksplosion i Havnegade 51. En Bombe var anbragt udvendig paa Ejendommen udfor en Forretning (Mejeri- og Bagerimaskiner), der blev ødelagt. Iøvrigt kun ringe Skade paa Ejendommen, hvorimod en Mængde Ruder i omliggende Bygninger blev knust. Ingen tilskadekomne. Beboerne fra Havnegade 51 evakueredes.

Viktualiehandler Meyer, Næsbyholmsvej 14, har til tyske Myndigheder indgivet Klage over, at han og hans Forretning er blevet truet. Efter derom af tyske Myndigheder fremsat Begæring blev der af dansk Politi ført Tilsyn med Forretningen i Nat.


20

Kl. 21,35 og Kl. 21,55 meldtes, at der var hørt kraftig Skydning i Kvarteret ved Trianglen.

Kl. 23,13 sprængtes et Højspændingskabel, Amager Fælledvej 44, ud for Postvæsenets Garageanlæg. Sprænghullets Diameter var 2 - 2 1/2 m, og Dybden 1 1/2 - 2 m. En Mængde Ruder i Kvarteret blev knust.

Kl. ca. 01,00 blev en tysk Underofficer, Brinchmann, der i beruset Tilstand havde indfundet sig paa 5. Sal i Jernbanegade Nr. 5, hvor han troede, der var Hotel, af Politiet ført til den tyske Kommandantur, Axeltorv.

Der er i Døgnet indløbet anonyme Telefonmeldinger om Udlægning af Bomber følgende Steder: "Skandinavisk Motorkompagni", Lundtoftegade 106, Københavns Hovedbanegaard, Østerport Station, "Jacob Holm og Sønner", Reberbanegade, Restaurant "Guldsmeden", Vesterbrogade 71, "Standard Electric A/S", Raadmandsgade 71, og "Burmeister & Wain", Teglholmen.

Der er i Nat til de københavnske Politistationer indbragt ialt 4 Personer anholdt for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943.

 

Fra den 15. Januar til den 16. Januar.

Kl. 10,45 trængte 4 pistolbevæbnede Mænd ind i Flyvertroppernes Værksteder paa Kløvermarksvej og afvæbnede 2 danske Vagtmænd. Efter at have bemægtiget sig 4 Pistoler og Laasene til 2 Karabiner forsvandt de.

Kl. 15,55 eksploderede en Bombe i Fabriksbygningen Teglholmsgade 2, hvor følgende Virksomheder havde til Huse: Georg Voss' Maskinfabrik, Dansk Silkevæveri og Always Radio. 6 Personer blev saaret og kørt til Hospital. Der opstod straks en voldsom Ildløs, og Bygningen blev totalt ødelagt. Bomben er formentlig anbragt af en Person, som lovligt har haft Adgang til Bygningen. Der var kort før Eksplosionen af en anonym Mandsperson ringet til Sabotagevagten for Always Radio og sagt, at Teglholmsgade burde afspærres for Trafikanter, da Bygningen vilde blive sprængt i Luften.

Kl. 17,20 har 2 tyske Marinesoldater, hvoraf den ene var beruset, ituslaaet en Butiksrude i Aarhusgade 84, hvorefter de forsvandt.

Kl. 19,43 hørtes i hurtig Rækkefølge 7 kraftige Detonationer i Retning af Burmeister & Wain, Christianshavn. Det meldtes kort efter, at 8-10 Sabotører, der var bevæbnet med Maskinpistoler, fra Søsiden var trængt ind i Virksomheden og havde afvæbnet Sabotagevagterne, hvorefter de havde anbragt Bomber i Kedelhuset, Montagehallen og Magasinet. Der er anrettet stor Skade, der endnu ikke kan overses; mindre Ildløs, der hurtigt kom under Kontrol. Ingen Personer kom til Skade. Der blev senere fundet en ueksploderet Bombe i Montagehallen.


21

Kl. 19,45 blev der fundet en Bombe Isbaren, Amagerbrogade 154. Bomben blev kastet ud i Haven, uden at den eksploderede. Sprængkapslen var sprunget af. Ingen Skade.

Kl. 19,51 har 2 tyske Marinesoldater paa Hjørnet af Sølvgade og Adelgade overfaldet 2 danske Mandspersoner. Soldaterne var forsvundet, da Politiet kom til Stede.

Kl. 20,04 eksploderede en Bombe i Hagerups Boghandel, Fiolstræde 12-14. Stor Skade i Forretningen, ligesom en Del Ruder knustes i Nabo- og Genboejendommene. Ingen Ildløs. En Dame lettere saaret af Glassplinter.

Kl. 0,05 anmeldte tysk Statsborger, Censor Wagner Friederich Waschnitius, Gernersgade 65, at mistænkelige Personer var trængt ind i Gaarden og sat en Stige op til hans Lejlighed paa 1. Sal. Da Politiet kom til Stede, var Personerne forsvundet, men Stigen stod der.

Der har i Nat været indbragt 10 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943. Heraf blev 5 anholdt, og 5 meldte sig selv.

 

Fra den 16. Januar til den 17. Januar.

Kl. 21,52 meldtes Ildløs i Viborggade 74, hvor en Brandbombe var kastet ind i Marskandiser Alminds Forretning. Skaden var ikke stor, men en stor Rude i Butiksdøren blev sprængt. Branden blev hurtigt slukket. Indehaveren er Medlem af D. N. S. A. P.

Kl. 22,35 og Kl. 23,30 meldte Station 7, at der var hørt livlig Skydning fra Frimurerlogen paa Blegdamsvej.

Kl. 23,55 meldte Station 7, at der ikke har været skudt fra Frimurerlogen de sidste 10 Minutter. Første Politiinspektør telefonerede til den fælles Udrykningstjeneste, hvor Oberfeldwebel Schrøder forklarede, at denne Kommando intet havde at sige over Schalburgkorpset. Han vilde imidlertid telefonere dertil for at høre om Aarsagen til Skydningen. Oberfeldwebel Schrøder har nu pr. Telefon paatalt Skyderiet ved Frimurerlogen, og Schalburgkorpset har forklaret, at Gunden [i. e. Grunden] til, at de havde skudt, var den, at Frimurerlogen baade Kl. 22,35 og 23,30 var blevet beskudt fra Fælledparken.

Kl. 0,15 blev der afsendt Personale til Ryparken Nr. 30, 1. Sal hos Olsen, hvor der skulde staa nogle tysktalende Personer uden for Entredøren [i. e. Entrédøren]. Da Politiet kom til Stede, var Personerne forsvundet, og Fru Olsen forklarede, at en Mand paa Tysk havde spurgt hende, om hun kunde tale Tysk.

Kl. 6,03 melder Station 9, at der er sprunget en Bombe i Pindstoftes Maskinfabrik, Trekronergade 42. 5 Sabotører trængte ved Afløsnings-


22

tiden ind i Fabrikken og holdt Sabotagevagterne op med Maskinpistoler. Der skete betydelig Skade paa Bygningen, men ingen Personskade.

Kl. 7,25 meldte Station 8, at der var sket Sabotage paa Villaen, Tustrupvej 3, hvis Stueetage beboes af tysk Personale, der bevogter en Benzintank i Nærheden. Der blev kastet en Bombe, hvorved nogle Ruder sprængtes. Ellers ingen Skade.

Kl. 8,05 melder Udrykningstjenesten, at Johannessens og Lunds Maskinfabrik, Gl. Køgevej 180, er blevet totalt ødelagt af Spræng- og Brandbomber. 10-12 Sabotører trængte ind paa Fabrikken og holdt Sabotagevagterne op med Maskinpistoler, medens de lagde Bomberne.

Der har i Nat været indbragt 17 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943. Heraf blev 7 anholdt, og 10 meldte sig selv.

 

Fra den 17. Januar til den 18. Januar.

2 tyske Soldater har Kl. 19 forsøgt at tiltvinge sig Adgang til Station 3, der havde anholdt 2 "Piger", som de havde været i Selskab med. Kommandoen i Gernersgade til Stede og bortvist Soldaterne.

Kl. 19,48 Ildløs Viborggade 74 hos en Marskandiser, der for Tiden er Marinevægter. Formentlig paasat af politiske Grunde.

Der er Kl. 21,40, 22,30 og 23,50 hørt Skydning fra A. F. Kriegersvej og Rosenvængets Allé 32.

Søpolitiets Baad "K.P. 5" blev Kl. 23,55 beskudt fra tysk Damper, der ligger fortøjet ved Bøje 4. Der skete ingen Skade.

Fantasibomber i "Titan", Webers Hotel, Revisions- og Forvaltningsinstituttet, Th. B. Thrige m. m.

Falske Meddelelser om det københavnske Politi i den svenske Radio Kl. 22 vakte stor Uro med en Mængde Telefonopringninger.

Der har i Nat været indbragt 18 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943. Heraf blev 10 anholdt, og 8 meldte sig selv.

 

Fra den 18. Januar til den 19. Januar.

Fantasibomber i "Atlas", Baldersgade, Hellesens Elementfabrik, Aldersrogade, Hovedbanegaarden, "Nordwerk", Rovsingsgade, Nordisk Skotøjsfabrik, Bryggerivej 9, og Firmaet Helweg Mikkelsen, Aarhusgade 88.

Kl. 12,12 blev det fra Schilders Skrædderi, Nørregade 7, meddelt, at der umiddelbart forinden var trængt 6 pistolbevæbnede Mænd ind i Skrædderiet, hvor de tilegnede sig 4-5 nye og 4-5 brugte Uniformer. Der blev ligeledes taget nogle Benklæder.

Kl. 16,13 meddelte Udrykningstjenesten, at der var forøvet Sabotage


23

mod Maskinfabrikken, Finsensvej Nr. 47, hvor der var sket Sprængning med Bomber.

Kl. 17,36 meddelte Politikommissær Gredsted, at han er underrettet om, at de dansk tyske Udrykningskommandoer er bemyndiget til at foretage Anholdelse af Schalburgfolk.

Kl. 18,15 meddelte Station 8, at der var skudt af Sabotagevagterne ved Fabrikken "Atlas", Baldersgade, efter mistænkelige Personer, der straks fjernede sig.

Kl. 22,20 meldte Station 5, at en Fabrikant, der færdedes i lovligt Ærinde, var blevet beskudt af Sabotagevagter ved Amerikavej Nr. 4, uden at paagældende dog blev ramt.

Kl. 22,43 meldte Station 5, at en af Posterne ved Statsbanernes Kulsiloer Kl. ca. 20 mente at se en mistænkelig Person. Posten skød uden at ramme. Personen blev forgæves eftersøgt.

Kl. 21,32 og Kl. 2,27 meldte Station 9, at Sabotagevagterne ved H. C. Ørsteds Værket havde skudt efter mistænkelige Personer. Der blev i begge Tilfælde sendt Udrykningskommandoer til Værket. Eftersøgning forgæves.

Kl. 2,52 meddelte Udrykningstjenesten, at der fra Station 8 var modtaget Melding om, at der i Kiosken Emdrupvej 6 var sket en Sprængning ved en Sabotagebombe. Forretningens Lokale blev ødelagt; der var ikke tilskadekomne. Der foretoges forgæves Eftersøgning af Udrykningshold fra Stationen og en tilkaldt Radiovogn.

Kl. 6,32 blev der meddelt fra Kriminalpolitiet i Hellerup, at der var paasat Sabotagebrand i et Automobil tilhørende Dr. Poul Meulemann, der er ansat i det tyske Gesandtskab. Automobilet henstod i en Garage, Strandvej 211.

Der har i Nat været indbragt 9 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943. Heraf blev 1 anholdt, og 8 meldte sig selv.

 

Fra den 19. Januar til den 20. Januar.

Kl. ca. 17,45 og Kl. ca. 19,00 er der kastet Taaregasbomber henholdsvis i Restaurant "Mayfair", Østergade 13, og Restaurant "Heidelberg", Studiestræde 31. Taaregassen indeholdtes i begge Tilfælde i en Flaske og blev i Restaurant "Mayfair" kastet af en Schalburgmand.

Kl. 18,50 meddelte Fru Palberg, Frederiksborggade 48 B, telefonisk, at hun af en Mandsperson, der ringede paa hendes Entredør, var blevet truet med en Pistol. Hun havde faaet smækket Døren i uden, at der var sket noget. Nærmere kan ikke oplyses paa nuværende Tidspunkt.

Kl. ca. 5,50 blev Cigarhandler Suhr, der har Cigarforretning Nordre Frihavnsgade 52, og selv bor bag ved denne, vækket ved et Brag i Butikken. Da han kom derud, viste det sig, at Indgangsdøren var sprængt, og


24

han, der tilhører D. N. S. A. P., var af den Formening, at der var anbragt Bomber. Ved nærmere Eftersyn fandtes der imidlertid ingen Bomber, og det formodes, at der foreligger Forsøg paa Indbrud.

Kl. ca. 8,45 indfandt 6 pistolbevæbnede Mænd sig i Ejendommen Havdrupvej 117; det viste sig at være det tyske Sikkerhedspoliti, der skulde foretage Anholdelser. Det vides ikke, om nogen blev anholdt.

Der er i Døgnets Løb meldt om "Fantasibomber" i Hotel "Nyeng", Helgolandsgade 11, Kjolemagasinet, Jagtvej 173, der ejes af en Nazist, og hvor der før har været forsøgt Attentat, i et ved Midtermolen i Frihavnen beliggende tysk Ammunitionsskib, Aage Sørensens Maskinfabrik, Stubmøllevej 35, Radioforretningen, Rosenørns Allé 2, Tagacentralen, Søllerødgade 42, Lundtoftegade 106, Nørrebros Jernbanestation. og A. I. Jørgensen og Co.'s Maskinfabrik, Jagtvej 157. Der er i intet af Tilfældene foretaget noget fra Politiets Side, og der er intet sket.

Der er i Nat til de københavnske Politistationer indbragt ialt 17 Personer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943. Heraf blev 13 anholdt, og 4 meldte sig selv.

 

Fra den 20. Januar til den 21. Januar.

Kl. 11,35 kørte en tysk Røde Kors Vogn med 2-3 Sabotører op foran Fabrikken Adler i Scandiagade 15. De udlagde Bomber i Virksomheden. Ved Eksplosionen røg Taget af den store Fabrikshal. Ingen kom til Skade. En Del tyske Biler ødelagt.

Kl. 15,40 er Politibetjent Glendau, Station 2, der var civil, sammen med en civil Ledsager blevet holdt op af det tyske Politi og transporteret bort i Motorvogn fra det tyske Sikkerhedspoliti.

Personen, der i Gaar blev anholdt for at have kastet Taaregasbomber i Restauration "Mayfair", var Medlem af Schalburgkorpset.

Han blev paa Stedet tilbageholdt af 2 Frikorpsmænd, der ønskede ham anholdt, da de ellers let kunde faa Skylden for at have kastet de omtalte Bomber.

Kl. 22,22 blev der af een af Patrouilleposterne i 1. Kreds skudt efter en Motorvogn, der ikke standsede paa Tilraab. En Politipatrouillevogn, der umiddelbart efter kom til Stede, indhentede vedkommende. Det viste sig at være en Taxachauffør.

Kl. 22,38 sendtes en Ambulance til Studiestræde 27, hvor der paa 4. Etage var opstaaet Slagsmaal med tyske Soldater. Den dansk-tyske Udrykningstjeneste tog Affære.

Kl. 2,45 sprang en Bombe i Installationsforretningen Trianglen 4. Gulvet knustes, og en Masse Ruder i Nabolaget sprængtes.

Kl. 7,00 sprang en Bombe i Installationsforretningen Nørrebrogade Nr. 206. Mange Ruder i Kvarteret sprængtes.


25

Herudover har der i Døgnets Løb været truet med, at Bomber (Fantasibomber) var udlagt i følgende Virksomheder og Institutioner: Nordisk Skotøjsfabrik, Broderiforretningen, Vingaardsstræde 19, Fimaet Mølmark Christensen, Ny Toldbodgade 13, Sankt Jørgens Gymnasium, Filippavej, Teknisk Skole og Hovedbanegaarden. Der blev i intet Tilfælde foretaget noget fra Politiets Side, og intet er sket.

Der har i Nat været indbragt 10 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943. Heraf blev 8 anholdt, og 2 meldte sig selv.

 

Fra den 21. Januar til den 22. Januar.

Kl. 17,00 Optræk til Slagsmaal med 2 tyske Soldater ved Vesterport Station i Anledning af et Betalingsspørgsmaal. Udrykning ikke foretaget, da Soldaterne straks løb bort.

Kl. 20,00 Sabotagebombe i Slagterforretningen, Torvegade 62. Kun materiel Skade. En Del Ruder sprængt i Nabolaget.

Kl. 22,15. 2 C.B.-Brandmænd skal ved Studenterforeningen have overfaldet en dansk SS.Mand, som de havde været sammen med i Soldaterhjemmet i Hammerichsgade. C.B.erne forsvundet, og S.S.Manden kørt til Hospitalet.

Kl. 22,50 Udrykning til Skanderborggade 1, hvor der var kastet en Sten gennem en Butiksrude. Butikkens Indehaver er formentlig Medlem af D. N. S. A. P.

Kl. 1,15. Chauffør Foldal, Landsdommervej 6, tilkalder Politiet i Anledning af kraftig Bankning paa hans Dør. Det konstateredes, at det var tysk Politi, der var til Stede.

Kl. 2,25. Vagten ved Politikasernen har bemærket 2 mistænkelige Mandspersoner og afgivet Varselsskud. De paagældende forsvandt og er forgæves eftersøgt.

Der har i Aftenens og Nattens Løb adskillige Gange været skudt fra Øvelsespladsen i Ryvangen ud over Ryvangs Allé og Jernbanebroen ved Tuborgvej.

Broposterne ved Tuborgvej og Jernbanepatrouillerne har været udsat for Beskydning uden dog at blive ramt.

Kl. 8,15 meddeles, at der var Bomber i Brødrene Henzes Maskinfabrik, Bragesgade 8. Arbejderne var gaaet i Beskyttelsesrum og Sprængkommandoen tilkaldt. Efter nogen Tids forløb gik Arbejderne dog tilbage til Arbejdspladsen.

Der har i Nat været indbragt 27 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943. Heraf blev 22 anholdt, og 5 meldte sig selv.


26

Fra den 22. Januar til den 23. Januar.

Kl. 11,35 Meddelelse om Bomber hos Houlberg. Intet foretaget, intet sket.

Kl. 18,07 Meddelelse om Bomber i "F.L.K", Tagensvej 97. Intet foretaget, intet sket.

Kl. 19,00. Paa Kommunehospitalets Officiantgang (Mandsafdelingen), hvor den for Røveri og Sabotage sigtede Poul Erik Lütken, f. d. 12. Januar 1924 paa Frederiksberg, var indlagt, indfandt sig 8 à 10 Personer, hvoraf nogle var iført Læge Kitler og truede 2 Kriminalbetjente, der bevogtede Lütken, med Pistoler. Kriminalbetjentene blev afvæbnet, og paa en Baare førtes Lütken gennem Hospitalets Baghave til Bartholinsgade, hvor han formentlig er ført videre i en Motorvogn, muligvis i en fra Zoneredningskorpset stjaalet Sygevogn.

Kriminalbetjentene fik deres Pistoler tilbageleveret gennem en Sygeplejerske.

Kl. 19,45 melder Station 2: En Sporvognskonduktør overfaldet af 2 tyske Soldater, der kort efter blev indbragt til Station 2 af den dansk-tyske Politikommando.

Kl. 21,40 foretog tyske Politisoldater Undersøgelse i Ejendommen Nørre Farimagsgade Nr. 1. Aarsagen kendes ikke.

Kl. 0,40 Meddelelse om Bomber paa Hovedbanegaarden. Intet foretaget, intet sket.

Kl. 0,53 meldes der om Skydning af 6-8 tyske Soldater i Rosenvængets Allé. Den tysk-danske Fælleskommando tilstede. Ingen Skade konstateret.

Der har i Nat været indbragt 16 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943. Heraf blev 10 anholdt, og 6 meldte sig selv.

 

Fra den 23. Januar til den 24. Januar.

Kl. 15 meldte Station 6, at stud. med. Hans Jørgen Nielsen, Blegdamsvej 108, var blevet anholdt i Fredensgade sigtet for at have sagt "tysk Svinehund" til en tysk Politisoldat.

Kl. 17,21 meldte Station 6, at der var indløbet Meddelelse om, at en Mandsperson var blevet skudt i Ravnsborg Tværgade. En Undersøgelse viste, at Meddelelsen var falsk.

Kl. 18,20 sprang der en Bombe i Harald Hansens Slagterforretning, Islands Brygge 23. Bomben var anbragt i Lyskassen. Der skete kun mindre materiel Skade.

Kl. 18,32 meddeltes fra Station 2, at 3 Mandspersoner iklædt mørke Uniformer paa en ret anmassende Maade søgte at komme ind paa Stationen. Da Politivagten kun vilde lade en komme ind ad Gangen, gik de


27

videre ad Antonigade og standsede ikke trods Tilraab og Skræmmeskud. Paa Grund af Mørket var Politivagten ikke i Stand til nærmere at beskrive Mandspersonerne.

Kl. 18,50 meddelte Station 7, at en civilklædt Tysker gik rundt i Restaurationen "Gamma" paa Strandboulevarden og truede med en Pistol. Udrykningskommandoen fra Gernersgade blev tilkaldt og anholdt en Mandsperson, der viste sig at være en tysk Marinesoldat, der uberettiget havde iført sig civilt Tøj.

Kl. 19,37 meldtes der Ildløs i et Skur i Stubbeløbsgade. Skuret nedbrændte. Ildens Aarsag ukendt.

Kl. 20 meldte Station 8, at Portneren paa "Atlas" i Baldersgade havde hørt flere Skud formentlig afgivet med en Hundepistol eller lign. En Undersøgelse gav intet Resultat.

Kl. 20,12 blev der meldt Ildløs fra Brandalarmskabet paa Værnedamsvej. Falsk Alarm.

Kl. 20,28 meldtes fra Station 8, at der fra Politialarmskabet paa Brønshøj Torv var ringet anonymt til Stationen om, at Transformatorstationen nu vilde springe i Luften. Sabotagevagterne blev underrettet om Meddelelsen, men der skete intet. Der blev anholdt en Mandsperson, som sigtes for at have foretaget den falske Alarmering.

Kl. 20,30 blev Brandvæsenet alarmeret fra Brandalarmskabet, Ndr. Fasanvej 243. Falsk Alarm.

Kl. 3,05 meldtes der Ildløs Lygten Nr 10. Falsk Alarm.

Kl. 3,45 meldtes fra Station 7, at Portvagten havde hørt et Skud fra Rosenvængets Allé 32.

Kl. 7,50 meddelte Udrykningen, at Vagten ved B. & W. i Wildersgade var blevet "holdt op" af pistolbevæbnede Personer og frataget 3 Maskinpistoler.

Endvidere har der i Døgnets Løb været meldt om Fantasibomber følgende Steder: Auto-Børsen, Gl. Kongevej 4, Ejendommen Korsgade 9, Børnehaven, Ungarnsgade 32, Café Trommesalen, Gl. Kongevej 4, Villaen Harespringet 14.

Der har i Nat været indbragt 19 Personer til de københavnske Politistationer. Heraf blev 13 anholdt, og 6 meldte sig selv.

 

Fra den 24. Januar til den 25. Januar.

Kl. 11,20 melder Station 1, at tre tyske Soldater med Oppakning og Geværer har taget Plads i en Linie 4 Sporvogn. De nægtede at gaa ud paa For- eller Bagperronen. Dansk-tysk Udrykningskommando tilkaldt.

Kl. 14,30 melder Station 7, at Underofficer og 3 tyske Soldater med Oppakning og Gevær har taget Plads i en Linie 1 Sporvogn paa Trianglen mod Hellerup. Sporvognskonduktøren anmodede dem om at gaa ud paa


28

enten For- eller Bagperronen, da det er i Strid med Reglementet at sidde inde i en Sporvogn med Gevær. Dette nægtede de 3 tyske Soldater. Den dansk-tyske Udrykningskommando blev tilkaldt og medtog de 3 tyske Soldater. Da disse under Transporten til Kastellet erkendte at have optraadt ukorrekt, blev de løsladt af de tyske Feldgendarmer.

Kl. 18,44 melder Udrykningstjenesten, at Politipatrouillen paa Jernbanestrækningen Hellerup-Vanløse Kl. 17,44 har fundet en bombelignende Genstand paa Sporet umiddelbart ved Lyngbyvej. Den bombelignende Genstand blev smidt ned af Jernbaneskraaningen, uden at der skete noget. Togtrafiken fortsat.

Kl. 19,50 melder Udrykningstjenesten: Københavns Brandvæsen har sendt to Ambulancer til Sortedamsdosseringen [i. e. Sortedam Dossering] 49, hvor to tyske Soldater skulde være fundet enten saaret eller dræbt i Kælderen. Den dansk-tyske Udrykningskommando og Udrykningstjenesten fra Politigaarden rekvireret. Ved Ankomsten til Stedet gennemsøgte Kommandoerne Kælderen i Ejendommen, hvor der i et privat Tilflugtsrum blev fundet 2 tilrettelagte Sengesteder. Man formoder, at de tyske Soldater ifølge med 2 Kvinder har søgt at tage Ophold her, og at en ubekendt Person herefter har afgivet den ovennævnte iøvrigt falske Melding.

Kl. 21,05 melder Station 7 om kraftig Skydning med Karabin og Maskinpistol fra Schalburg-Kasernen, Blegdamsvej 23. Den dansk-tyske Udrykningskommando rekvireret. Schalburg-Korpsets Vagt paastaar sig beskudt fra Fælledparken.

Kl. 21,20 melder Station 7, at en tysk Marinepatrouille i Nordhavnen har bortvist C. B.-Patrouillen sammesteds og meddelt, at de nok selv skulde besørge Patrouilleringen. C. B.-Patrouillen blev herefter inddraget. Den dansk-tyske Udrykningskommando rekvireret. En foretagen Eftersøgning paa Stedet efter de to tyske Marinesoldater har hidtil været forgæves.

Kl. 21,43 melder Station 5, at en Politimand Kl. 19,15 i Haderslevgade har fundet en Pakke indeholdende 7 Papkartonner med hver en Sabotagebombe (Flaske med Sikkerhedssplit). Den tyske Sprængningskommando har afhentet Pakken.

I det forløbne Vagtdøgn er der indgaaet ialt 11 Meldinger om Fantasibomber paa følgende Steder: Gades Møbelmagasin, Rantzausgade 22, Revisions- og Forvaltningsinstituttet, V. Boulevard 4, Vinhandler Holst, Jernbanegade 3, Restaurant "Scandia", Vesterbrogade 2, Skotøjsfabrikken, I. E. Ohlsensgade 11, Skolen, Værnedamsvej 13. De 3 Ejendomme paa Blegdamsvej lige over for Schalburg-Kasernen, Skolen, Svenskelejren, Brønshøj, Ejendommene, Frederiksgade 1-3-5-7, Bagermester Christensen, Rigensgade 24, A/S Standard Electric, Raadmandsgade 71.

Der har i Nat været indbragt ialt 18 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943. Heraf blev 12 anholdt, og 6 meldte sig selv.


29

Fra den 25. Januar til den 26. Januar.

Kl. 9,00 meddelte Udrykningstjenesten, at Arbejdsmand Bøttger havde meddelt, at der i Nat er sket en Eksplosion i Danske Studenters Roklub, Strandvænget. Han havde indfundet sig i Roklubben for at arbejde og konstaterede da, at en Del Ruder var knust og en Del af Inventaret ødelagt.

Kl. 10,30 meddelte Station 7, at det nu var konstateret, at der i Nat er øvet Sabotage mod fornævnte Roklub. Statsadvokatens Afdeling tilkaldt. Ved Eksplosionen var Muren ud for Kontoret trykket nogle cm ud, og en Del Ruder i Stuen og paa 1. Sal var blæst ud, en Del Inventar var ødelagt, ca. 6 Kaproningsbaade var beskadiget og alle 5 Porte, der fra Baadehallen vender ud mod Sundet, var blæst ud.

Kl. 17,40 henvendte Direktør Max Petersen, Ny Kongensgade 14, sig telefonisk til Station 1 og meddelte, at han følte sig truet af 3 Personer, som færdedes paa Ejendommens Hovedtrappe. Stationen undersøgte Forholdet, men Personerne blev ikke truffet.

Kl. 20,05 meddelte Station 2, at Stationen efter Første Politiinspektørs Ordre sætter Vagt ved Damperen "Østersøen", D/S Østbornholm, der ligger ved Havnegade og i Morgen Kl. 7 afsejler til Bornholm. Søpolitiet er anmodet om at se efter Skibet fra Søsiden. Der ligger ikke andre af Selskabets Baade her i Byen. Der befrygtes Sabotage, fordi der er Tale om, at Tyskerne skal overtage Skibet. Stationen foretager Visitationen af Passagererne, inden de gaar ombord.

Kl. ca. 20 henvendte en Mand sig til Garagemesteren i "Autoparken Vesterport" og spurgte, om han kunde faa sin Vogn K. 11.179 (Lægevogn) parkeret, da det elektriske Anlæg var i Uorden. Garagemesteren gik med op paa Gaden, og sammen med 4 à 5 andre Personer skubbede de Vognen ind i Garagen. Her slog de Kreds om Garagemesteren og truede ham, de to med Maskinpistoler og de øvrige med almindelige Pistoler.

Medens Garagemesteren blev bevogtet i et Hjørne, startede to af Personerne Motorvogn K. 2128 og fyldte Benzin fra Tanken baade paa denne og K. 11.179.

Straks efter kørte K. 5342 tilhørende det tyske Politi og ført af en civil Tysker ind i Garagen. Ogsaa han blev "holdt op" og ført hen i en Krog, medens der blev fyldt Benzin paa.

En tysk Soldat, der kom ned i Garagen for at se til sin Vogn, blev "holdt op" og ført hen i Krogen til den civile Tysker.

Derefter kom en tysk Vogn M.D. 164 med en civil Chauffør ind i Garagen. Ogsaa Chaufføren paa denne Vogn blev "holdt op" og ført hen til de andre, og Vognen paafyldtes Benzin.

En anden Garagemester, som kom med en Vogn, han havde hentet ude i Byen, blev ligeledes "holdt op", men Vognen blev staaende.


30

Derefter klippede Gerningsmændene Telefonledningerne over og kørte bort med de tre Vogne fra Garagen samt deres egen Vogn.

Der var formentlig 6 Personer som Gerningsmænd alle i Alderen 25-35 Aar.

Kl. 21,35 meddelte Udrykningstjenesten, at der ved "Leitstelle" i Kampmannsgade havde været "hold op" overfor 2 Organisation Todt-Folk, der havde forsvaret sig med Skydevaaben. Fra "Leitstelle" havde man tilkaldt den dansk-tyske Patrouille i Gernersgade.

Kl. 1,22 meddelte Station 7, at der ca. 1 Time forinden havde været livlig Skydning af de tyske Marinesoldater fra A. F. Kriegersvej 32.

I Døgnets Løb forekom der i 3 Tilfælde Meddelelse om Fantasibomber. Desuden blind Alarm fra "Super Service", Blegdamsvej 60, og Østre Elektricitetsværk.

Der er i Nat indbragt 17 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943. Heraf blev 10 anholdt, og 7 meldte sig selv.

 

Fra den 26. Januar til den 27. Januar.

Kl. 15,00: Meldinger om "Fantasibomber" paa Hovedbanegaarden og Værktøjsfabrikken, Blaagaardsgade 26. Intet foretaget.

Kl. 17,05 indfandt 4 Mandspersoner sig paa "Titan", idet de skaffede sig Adgang til Virksomheden, samtidig med at en Kontordame forlod Virksomheden. Den ene fremviste en Pistol, og en af de andre Mandspersoner medførte en Pakke. Da Kontordamen oplyste dem om, at der var Masser af Mennesker i Garderoben, forlod de straks Virksomheden.

Kl. 19,30 blev der efter Justitsministeriets Ordre anbragt C.B.er som Vagt ved Niels Bohrs Institut paa Blegdamsvej, idet Politikredsen paa Grund af de mange Bevogtningssteder ikke har een eneste Politibetjent til Patrouille.

Kl. 19,55 Melding om Fantasibombe ved "Dagmarhus". Intet foretaget.

Kl. 20,15: En Dame, der har en Søn, der er Medlem af K.U., er af Medlemmer af Schalburgkorpset truet med Anholdelse, saafremt hun deltog i en Sølvbryllupsfest, og hun turde derefter ikke gaa til Festen.

Kl. 20,25 har Ritzau's Bureau meddelt, at Spærretiden for Storkøbenhavn fra den 27. ds. er udsat til Kl. 22,00.

Kl. 20,50 har tysk uniformeret Politi visiteret forbipasserende i Krydset Holmens Kanal-Bremerholm. Politisoldaterne var bevæbnet med Maskinpistoler.

Kl. 0,20 hørtes Skydning i Rantzausgade. Overfor Politiet oplyste et Medlem af Schalburgkorpset, at han var kommet til at affyre et Vaadeskud i sin Lejlighed, Rantzausgade 4, hvor han havde haft Besøg af nogle


31

andre Medlemmer af Schalburgkorpset. Disse var imidlertid gaaet, da Politiet kom til Stede.

Der er i Nat indbragt 7 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 28. Oktober 1943. Heraf blev 4 anholdt, og 3 meldte sig selv.

 

Fra den 27. Januar til den 28. Januar.

Kl. 16,00 meddeltes fra Godsbanegaarden, at et Parti Sprængstof var stjaalet fra en Jernbanevogn.

I Løbet af Formiddagen var der fra Baadh & Winthers Eftf., Skindergade 3, under Politibevogtning transporteret 300 kg Sprængstof og 1000 Sprængkapsler fra Orlogsværftet til Godsbanegaarden, og indladt i en Godsvogn paa Spor 91, bestemt for Isenkræmmer Langermann, Aaboulevard 61, Aarhus. Kort efter Indladningen mødte en Mand i Politiuniform og meddelte, at han skulde føre Tilsyn med Vognen, og han forblev paa Stedet til Kl. 15,30, da en Lastmotorvogn kørte frem. Chaufføren og en Medhjælper fik af "Politimanden" Ordre til at paabegynde Læsning af Sprængstoffet paa Lastvognen, hvilket skete. Pakhusformanden forlangte de for Udlevering nødvendige Papirer og gik i denne Forbindelse ind paa Pladskontoret, foran hvilket "Politimanden" ventede.

Da Pakhusformanden kom tilbage, var saavel "Politimanden" som Lastvognen med de 300 kg Sprængstof borte, men Sprængkapslerne var efterladt.

Chaufføren paa Lastvognen er senere afhørt og har forklaret, at han var lejet af en ukendt Mand, efter hvis Ordre han kørte til Hjørnet af Hindegade og Borgergade, hvor Sprængstoffet blev læsset over i en Privatvogn.

Kl. 17,42 meldtes om Brand i Restaurant "Esplanaden", hvor der mentes at ligge Bomber. Der var kastet 2 Brandbomber, men Skaden var ubetydelig.

Kl. 17,47 havde en tysk Soldat og en civil Dansker begge været Passagerer i en Sporvogn, der ankom til Enghave Plads, hvor de begge stod af. Tyskeren anraabte Danskeren øjensynligt for at faa denne til at standse, men Danskeren fortsatte sin Gang. Tyskeren skød nu et Skud i Luften. Danskeren fortsatte stadig. En C.B.-Mand forsøgte at berolige Tyskeren, der skønnedes at være ophidset, men Tyskeren affejede C.B.en og skød derefter Skud Nr. 2, der ramte Danskeren i Armen. Danskeren fortsatte imidlertid stadig sin Gang, hvorefter Tyskeren skød for tredie Gang. Denne Gang blev Danskeren ramt i Maven og faldt om, hvorefter han i Ambulancevogn blev ført til Hospitalet. Gerningsmanden blev anholdt af dansk-tysk Udrykningsgruppe. Den saarede var Tømrer-


32

svend Svend Aage Nielsen, Nathalie Zahles Vej 15, 1. Hans Tilstand er ret alvorlig. Nu afgaaet ved Døden.

Kl. 19,55 har Motordroske K 1401 i Frederiksberggade paakørt 3 Fodgængere, der var i Selskab med hinanden, nemlig 2 tyske Soldater og 1 civil Dansker. Den ene Tysker og Danskeren kom til Skade. Den uskadte Tysker hjalp den tilskadekomne op, hvorefter begge forsvandt. Danskeren blev hjulpet ind paa Fortovet, hvor han besvimede. En eller anden tilkaldte Ambulancevognen. Da denne ankom, var Danskeren imidlertid ogsaa forsvundet.

Kl. 20,40: Mindre (hjemmelavet?) Bombe eksploderet i Porten til Ejendommen Gustav Adolfsgade 2. Ingen Skade. 5 Personer anholdt, de 3 straks dimitterede. De to anholdte var Drenge paa 16 Aar, der havde eksperimenteret med at lave Sprængstoffer.

Kl. 21,45: Bombe kastet mod eller eksploderet ved Ruden i Viktualieforretningen, Classensgade 49. En bombelignende Genstand mentes at ligge i Vinduet. Sprængkommando tilkaldt. Det var ingen Bombe.

I Nattens Løb blev der med Politiet i Søndre Birk truffet Aftale om Formen for Københavns Assistanceydelse i Anledning af et forventet Overfald mod Statsfængslet i Vridsløselille. Fra tysk Side var fremsat Formodning om, at Fængslet kunde ventes angrebet af indtil 200 Mand. Der skete dog intet.

I Døgnets Løb meldtes om "Fantasibomber" hos Houlberg i Kødbyen, K.K.K.K., Tingvej 53, Steffensens Kiksfabrik, Rialtovej, Smedeværkstedet, Vesterbrogade 38, Café "Skindbuksen", Lille Kongensgade, og mod Ejendommen Hyskenstræde 12. Alle Meldinger ignoreredes, og der skete intet.

Der er i Nat indbragt 4 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 27. Januar 1944. Heraf blev 3 anholdt, og 1 meldte sig selv

 

Fra den 28. Januar til den 29. Januar.

Kl. 18,40 melder St. 7, at der er faldet 2 Skud fra Rosenvængets Allé 32.

Kl. 22,12 har en Vagt ved Politikasernen affyret Skræmmeskud mod mistænkelige Personer i Nabogaarden.

Kl. 22,20 blev en Rude ituslaaet ved Stenkast hos Marinevægter Carl Petersen, Sjælør Boulevard 21 B, som arbejder i Værløselejren.

Kl. 0,20 meddeler Radioen, at der er stjaalet en Falckvogn i Rødovre.

Kl. 0,40 melder Station 5, at Posten ved Vesterport er blevet truet med Pistol af 2 civile Tyskere, som blev afkrævet Passértilladelse.

Kl. 6,35 eksploderede en Bombe i Kraftstationen hos General Motors, Rovsingsgade. Transformatorstationen fuldstændigt ødelagt. 1 Mand dræbt under en Betonmur, en anden saaret formentlig ved Pistolskud.

Der er i Nat indbragt 11 Personer til de københavnske Politistationer


33

for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 27. Januar 1944. Heraf blev 8 anholdt, og 3 meldte sig selv.

 

Fra den 29. Januar til den 30. Januar.

Kl. 13,45 meldte Station 8: Der skydes ved "General Motor", Folk jages væk af Tyskerne. - Senere meldtes, at der er affyret 3 Skud, og at der skydes paa Folk, der staar stille ved Haverne for at se paa den sprængte Kraftstation. Ved at spærre en Sti langs Haverne forhindredes Trafik af nysgerrige.

Kl. 21,10 blev der fra en Patrouillevogn, der befandt sig ved Slotskirken, hørt Skydning, og Vognen blev standset af nogle tyske Soldater. Det viste sig, at en tysk Officer var blevet saaret. Efter Anmodning fra Tyskerne kørte Patrouillevognen den saarede til Baadsmandsstrædes Kaserne. - Senere meldtes, at det var en tysk Marineofficer, der var blevet skudt paa ved Højbro af en ukendt Person. Skuddet mentes at have ramt ham i Maven og at være gaaet ud gennem Ryggen.

Kl. 21,35 meldte St. 1, at en Feldgendarm kort forinden havde indfundet sig paa Stationen for at gøre Anmeldelse om, at han var blevet generet af en ung Dame, som han derfor førte med til Stationen.

I Døgnets Løb meldtes om "Fantasibomber" paa Østerbros Station og paa "Nordisk Kollegium". Udrykningschefen kørte til Kollegiet for at berolige Gemytterne. Ellers foretoges intet.

Af de i Indberetning af 28. Januar 1944 omtalte 300 kg Sprængstof (pakket i 12 Kasser), som blev stjaalet paa Godsbanegaarden, er de 8 Kasser nu tilstedebragt, og den Mand, i hvis Besiddelse de var, er anholdt.

Der er i Nat indbragt 12 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 27. Januar 1944. Heraf blev 8 anholdt, og 4 meldte sig selv.

Fra den 30. Januar til den 31. Januar.

Kl. 19,12 meldte St. 1, at Fællespolitiet var kaldt til Café "Bayern", Kompagnistræde 21, hvor en Frikorpsmand overfaldt Værten. Frikorpsmanden blev anholdt.

Kl. 19,50 underrettede Politikommissær Gredsted Dagmarhus om, at den midlertidige Politivagt ved "Nordwerk", Avedøre, vilde blive trukket tilbage Kl. 21,00, idet den ordinære Sabotagevagt nu var bragt i Orden.

Kl. 0,57 og Kl. 1,13 meldte C. K., at der havde fundet Bombeeksplosioner Sted i "Damernes Roklub"s Bygning, Hellerup Lystbaadehavn. Der skete betydelig materiel Skade paa Bygningen, og paa den i Nærheden liggende "Palladium". Ingen tilskadekomne.


34

Kl. 8,47 blev det meddelt Udrykningstjenesten, at 4 revolverbevæbnede Personer Kl. 8,35 havde indfundet sig i Tandhjulsfabrikken, Raadmandsgade 68, hvor de fratog Sabotagevagterne deres Pistoler. Iøvrigt foretog de sig intet.

I Døgnets Løb meldtes om "Fantasibomber" under Hovedbanegaarden, i Maskinfabrikken, Stubmøllevej 35, Vennemindevej 39, 2., Restaurant "Gamma", Fridtjof Nansens Plads 5, Ryesgade 3, "Atlas", Ndr. Fasanvej 235 samt "Standard Electric", Raadmandsgade 71. Der blev intet foretaget de nævnte Steder.

Der er i Nat indbragt 10 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 27. Januar 1944. Heraf blev 4 anholdt, og 6 meldte sig selv.

Fra den 31. Januar til den 1. Februar.

I Døgnets Løb har Brandvæsenet været falsk alarmeret til Enghavevej 24, Vigerslev Allé 78 og Lundtoftegade 48.

Fantasibombe i Teknologisk Institut. Intet foretaget.

Kl. 19,30 blev Politivagten i Gernersgade kaldt til Beværtningen, Blaagaardsgade 31, hvor en Brandmand, der er ansat ved den tyske Værnemagt, havde forsøgt at forhindre det danske Politi i at anholde en dansk Mand, der havde gjort sig skyldig i Værtshusuorden. Brandmanden førtes til Kastellet.

Kl. 19,45 var der anbragt en lille Røgbombe paa Trappegangen ved Indgangen til Firmaet "Mesterdress", Frederiksborggade 44. Firmaet arbejder formentlig for Tyskerne.

Kl. 20,00 blev Politivagten i Gernersgade kaldt til Maskinfabrikken "Globus" i Rødovre, hvor der skulde være set mistænkelige Personer. Det beroede paa en Fejltagelse.

Kl. 20,45 anmodede Ritmester Schlüter om, at 2 af de Politimænd, der har Vagt hos "General Motor", til i Morgen Formiddag maa sikre en offentlig Transformator, der ligger lige over for "General Motor". Transformatorstationen leverer midlertidig Strøm til "Nordwerk".

Kl. 21,20 blev der fra Vagten ved Centralværkstederne paa D. S. B. skudt Skræmmeskud efter en Mand, der gik og lyste med Lommelygte ved Lokomotivværkstederne. Det viste sig, at Manden havde været udenfor Arealet.

Kl. 21,20 blev Politivagten i Gernersgade kaldt til Adelgade 91,3., hvor der i Lejligheden var en hel Del tyske Soldater inviteret af Konen, men ønsket fjernet af Manden. Sagen ordnet i Mindelighed.

Kl. 21,30 blev Politivagten i Gernersgade kaldt til Trianglen, hvor der var blevet skudt. Til St. 7 blev indbragt 2 tyske Soldater og 3 danske Mænd, som paastod, at de var blevet overfaldet af de tyske Soldater. Paa


35

Stationen viste det sig, at det ikke var de paagældende tyske Soldater, der havde overfaldet Danskerne, men det skulde have været et Par S.S.-Mænd, der var undløbet i Mørket.

Kl. 23,10 blev Kaptajn Greve Kjeld Brockenhuus-Schack, Torkel Badensvej 2, paa Trappegangen til sin Bopæl beskudt af 2 Maskinpistolbevæbnede Personer. Han blev kørt til Gentofte Amtssygehus, hvor det viste sig, at han var livsfarligt saaret. Opdagerne behandler Sagen.

Kl. 23,40 meldte Station 4, at 2 tyske Officerer, der formentlig var noget paavirket af Spiritus, ved Rundkørslen paa Amagerbrogade havde standset Trafikanterne og visiteret dem. 2 Politibetjente, der var paa Post, blev af Officererne med Pistol tvunget til at være behjælpelig med at standse Folk. En Cyklist standsede ikke, og for at Tyskerne ikke skulde skyde ham, affyrede den ene Politibetjent et Varselsskud, som ramte en af hans egne Fingre. Politivagten i Gernersgade tilkaldt.

Kl. 23,50 meldte Station 8, at Politibetjent John Christian Falkenaa var blevet skudt paa Randbølvej ud for Nr. 8. Kørt til Bispebjerg Hospital. Død ved Ankomsten. Hans Bryst var gennemhullet af mange Kugler. Et Vidne har set en Personvogn køre efter Afdøde, og da den var ud for ham, blev der skudt med Maskinpistol fra Vognen. Opdagerne, der behandler Sagen, har fundet 32 Patronhylstre. Der har været skudt med 2 Vaaben. I den Anledning udsendte Første Politiinspektør følgende Fjernskrivermeddelelse: "Politibetjent 852 - Stamnr. 3511 - John Christian Falkenaa, Station 7, er i Aften Kl. ca. 23,45 paa Vej hjem fra Tjeneste paa Randbølvej blevet indhentet af en Personbil, hvorfra han blev beskudt med en Maskinpistol, saa han blev dræbt paa Stedet.

Stationerne skal øjeblikkelig indføre 4-Mandspatroui11er, hvoraf de 2 skal være bevæbnede med Karabin. Patrouillerne skal standse og undersøge alle Biler".

Kl. 0,45 blev der af Sabotagevagterne ved Elektricitetsværket, Nyborggade 13, afgivet nogle Skud efter mistænkelige Personer.

Kl. 6,20: Anonym Opringning til Sabotageyagterne ved "Atlas" om, at i Dag Kl. 12 er det Alvor.

Der er i Nat indbragt 14 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 27. Januar 1944. Heraf blev 10 anholdt, og 4 meldte sig selv.

 

Fra den 1. Februar til den 2. Februar.

Kl. 14 fandt en civil Mand en lille mistænkeligt udseende Blikbeholder paa Blegdamsvej ved Frimurerlogen. Beholderen blev undersøgt af Sprængkommandoen, som intet mystisk fandt.

Kl. 14,30 marcherede fra Blegdamsvej 23 (Frimurerlogen) et af ca. 20


36

Schalburgfolk bestaaende Musikkorps under fuld Musik ad Blegdamsvej ind paa Fælleden, hvor der holdtes Øvelse.

Kl. 19,30 blev nogle Sporvejsfunktionærer i Valby Langgade ved Sporvognsremisen forulempet af 3 unge Mennesker, som bl. a. væltede en Sporvejsfunktionær af Cyklen. Da der kom flere Sporvejsfolk til, tog de 3 Flugten. Lidt senere indfandt de sig i Remisen og truede med at ville skyde. Politiet indbragte de 3 unge Mennesker til Station 9, hvor de viste sig at være "Frikorpsmænd", som dog ikke medførte Vaaben. Personale fra Politivagten i Gernersgade tilkaldtes og løslod dem.

En anonym Mand meddelte Kl. 21 pr. Telefon, at en tysk Soldat skulde være fundet liggende dræbt ved Linie 5's Endestation i Husum. Alarmeringen viste sig at være falsk.

Politiets Poster ved Nørrebros Runddel er Kl. ca. 24 blevet beskudt af 2 tyske Soldater. Politiet besvarede Ilden, hvorefter Soldaterne forsvandt paa Cykel mod Byens Centrum.

Kl. 6,30 indfandt 2 Mænd sig i A/S "Rixen", Holmbladsgade 87, hvor de fratog Vagterne 2 Pistoler og derefter forsvandt.

Der er i Døgnets Løb indgaaet Meldinger om, at der skulde være udlagt Bomber følgende Steder: Remholdts Konditori, St. Kongensgade 37, Jensens Maskinkompagni, Hillerødgade 30, Bjørn & Christoffersens Fabrik, Uplandsgade 56, Ulrichs Maskinfabrik, Holmbladsgade 47, Beboelsesejendommen, Bellahøjvej 129, Telefoncentralen Yrsa, Snedronningensvej 34, Herlev, Maskinfabrikken, Elmegade 5, og H. Nielsen & Søns Maskinfabrik, Aldersrogade 37. Der blev intet foretaget fra Politiets Side.

Der er i Nat indbragt 5 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 27. Januar 1944. Heraf blev 3 indbragt, og 2 meldte sig selv.

 

Fra den 2. Februar til den 3. Februar.

Kl. 10,45 marcherede en Afdeling af Schalburgkorpset fra Hovedbanegaarden gennem Byen til Blegdamsvej Nr. 23 (Frimurerlogen). Afdelingen, der bestod af et Musikkorps og ca. 200 Mand i Uniform, gik senere paa Dagen i mindre Afdelinger til Østerport Station, hvorfra de afrejste med Toget; ingen Uordener af nogen Art.

Kl. 12,51 henvendte 3 Personer sig til en Sabotagevagt, der stod ved Porten ind til Valby Maskinfabrik, Gammel Køgevej 22 og fratog ham under Trusel med Pistoler hans Maskinpistol. De forlod derpaa Stedet til Fods, hvorefter Sabotagevagten slog Alarm. Politiets Eftersøgning efter de 3 Personer var forgæves.

Kl. 19,45 tilgik der Station 8 Melding om, at 2 mistænkelige Personer, hvoraf i det mindste den ene medførte Vaaben under Frakken, var


37

staaet af ved Godthaabsvejs Station og gaaet ad Stien bag om Vandværket ved Grøndalsvængets Allé. En Radiovogn og Personale fra Station 8 gennemsøgte Kvarteret, men uden Resultat. Paa Tilbagevejen til Station 8 traf Politiet en Gruppe unge Mennesker, hvoraf 2 gav sig til at løbe, da Vognlygterne blev rettet mod dem, og de undløb trods et Skræmmeskud og 2 Skud rettet mod dem.

Kl. 19,55 sprang der en Bombe i Slagtermester Harald Hansens Forretning, Islands Brygge 23. Der blev knust et Par Butiksruder og et mindre Antal Ruder oppe i Ejendommen. Iøvrigt kun ringe Skade. Kort efter Eksplosionen blev en stor Butiksrude i Forretningen knust ved Stenkast.

Kl. 21 meldte Søpolitiet, at der Kl. 20,41 paa Nordre Toldbod var faldet et Skud formentlig affyret fra Værnemagtens Barakker paa Toldboden. Skuddet gik lige hen over en af Burmeister & Wains Baade, der lagde til ved Kajen, og ind i Havnevæsenets Bygning ca. 2,15 m over Kajen.

Kl. 21,05 blev der rekvireret Politi fra Station 5 til Hotel "Nordland", Vesterbrogade 22, i Anledning af, at 2 civilklædte dansktalende Mandspersoner havde truet med Pistol, da man nægtede at servere for dem paa Grund af deres noget berusede Tilstand. Inden Politiet kom til Stede, var Personerne, der mentes at være Schalburgfolk, forsvundet, og en Eftersøgning i de omliggende Gader var uden Resultat.

Kl. 22,05 sprang der en Bombe i Slagterforretningen Torvegade 62. En Butiksrude blev knust. Iøvrigt ingen større Skade.

Kl. 0,40 meldte Station 9, at Reservebetjent 3367 Carl Peter Brynaa og Ekstraarbejder Hans Einer Eilif Christensen, Eskildsgade 14, Kl. ca. 22,30 er blevet dræbt af et Godstog mellem Vigerslev og Gl. Køgevej, hvor de havde Patrouilletjeneste. De blev først savnet Klokken godt 24, da de ikke vendte tilbage fra Patrouilleringen. Omtrent samtidig meddelte Togpersonalet, at der sikkert var sket en Ulykke, idet man havde bemærket et Bump og senere konstateret, at der var Blod paa Lokomotivet. De var begge helt lemlæstede, da man fandt dem. Ligene blev straks overført til Retsmedicinsk Institut.

Kl. ca. 22 henvendte en Kystbetjent sig i Politivagten paa Hovedbanegaarden og meddelte, at 2 civilklædte dansktalende Mandspersoner, som opgav at tilhøre det tyske Sikkerhedspoliti, men som nægtede at legitimere sig, havde anmodet ham om at være dem behjælpelig med at konstatere Generalia paa en af deres Medpassagerer. Da Kystbetjenten kom ud fra Politivagten, stod den ene af Mandspersonerne og truede Passageren med Pistol. Betjenten slog til Pistolen og kom derefter i Haandgemæng med de 2 Mandspersoner, der blev overmandet. En Marinevægter kom til Stede og udtalte, at det var Schalburgfolk. Feldgendarmeriet blev derefter tilkaldt og tog Affære.


38

Der har i Døgnets Løb været "Fantasibomber" følgende Steder: Firmaet Sonesson, Nørre Farimagsgade 13, Broen over Jernbanen ved Toftegaards Plads, H. Nielsens Maskinfabrik, Aldersrogade.

Der er i Nat indbragt 18 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politi direktørens Bekendtgørelse af 27. Januar 1944. Heraf blev 12 anholdt, og 6 meldte sig selv.

 

Fra den 3. Februar til den 4. Februar.

Kl. 17,30 blev 2 danske Politimænd paa A. F. Kriegersvej truet med Maskinpistol af en Schalburgmand. Forholdet paatalt overfor Lederen af Germanische Leitstelle, der straks gjorde Undskyldning og trak den paagældende Schalburgmand tilbage.

Kl. ca. 15,50 blev Marinevægter Herluf Nystrup-Mortensen dræbt ved Skydning i Porten til Højdevej 46, hvor han boede, og hvor han havde Distriktskontor for D. N. S. A. P.

Et Vidne har ved anførte Tidspunkt set ham staa i Porten i Samtale med 2 à 3 Personer. Pludselig lød der nogle Skud, og 2 yngre Personer forsvandt til Fods i Retning af Kastrupvej og en tredie paa Cykle mod Amagerbrogade.

Nystrup-Mortensen var ramt af flere Skud, affyret med 2 Maskinpistoler.

Kl. 18,05 har Albert Larsen, Gernersgade 39, været udsat for "hold up" og Røveriforsøg.

Kl. 18,15 har det tyske Sikkerhedspoliti i Strandgade udfor Nr. 23-25 grebet ind overfor Personer, der formentlig har forsøgt illegal Udrejse. Der blev herunder ramt mindst 4 Personer, hvoraf de 2 er døde. En af de døde er Reservepolitibetjent 3203, Stamnr. 10586 - Christiansen.

Kl. 1,50: Projektil gennem Rude til Soveværelse hos Politibetjent 1190 Buch, Maltagade 20, 2.

Kl. 6,15 har 2 Personer forsøgt at komme ind i Lejligheden til Politiassistent Sillemann, Hovedvagtsgade 4, 4. Da dette mislykkedes, ødelagde de Trappebelysningen.

Fantasibomber i Løbet af Døgnet hos Bolchefabrikken, Ny Toldbodgade 13, Observationsposten, Aarhusgade 88, og Bagermester Buch, Bellahøjvej 129.

Der er i Nat indbragt 17 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 27. Januar 1944. Heraf blev 10 anholdt, og 7 meldte sig selv.

 

Fra den 4. Februar til den 5. Februar.

Kl. 17,45 meddelte en Reservebetjent paa Station 2, der for Tiden er tjenstgørende paa Gernersgades Kaserne, at han fra en Skolekamme-


39

rat havde faaet at vide, at der i Dag eller i Morgen skulde foretages et Attentat mod nævnte Kaserne. Udrykningstjenesten og Afd. A. S. underrettet

Kl. 18,37 meddelte Udrykningstjenesten, at der var foretaget Udrykning til Rodekontoret, Bratskovvej 38, hvor ea. 4 unge Mænd var kommet ind i Lokalet under Ekspeditionen. En af dem raabte højt, at en tysk Soldat var skudt paa en Sidevej i Nærheden, og at alle tilstedeværende derfor skulde visiteres. De gennemsøgte derefter forskellige Kasser og gik med ca. 5000 Kr. En af de paagældende var iført tysk Infanteriuniform. Man er klar over, at det er et Falsum med den tyske Uniform.

Kl. 21,35 meddelte Station 2, at en C.B. havde ringet og underrettet om, at der paa Kongens Nytorv var Slagsmaal mellem Tyskere og Danskere. Politivagten i Gernersgade blev tilkaldt - Det blev senere meddelt fra Gernersgade, at det udelukkende var Tyskere, der havde deltaget i Slagsmaalet

Der blev i Løbet af Døgnet afgivet Melding om Fantasibomber følgende Steder: Ejendommen Englandsvej 2, Slagteriernes Central, Holmbladsgade 63-65, Fælledvej 14 og Amagerbrogade 124.

Kl. 7,45 meddelte Station 4, at der var fundet en Bombe i Kælderhalsen til Ejendommen Bremensgade 87. Bomben bestod af 1 Jernrør med Fængtraad i begge Ender. Bomben havde været antændt, men var slukket igen. En Politibetjent havde taget den og lagt den midt ud paa Kørebanen. Afspærring foretaget. Centralkommandoen underrettet

Kl. 9,43 meddelte Direktør Jørgen Jørgensen, Metropolteatret, Frederiksberggade 16, at to tyske Kriminalpolitimænd havde indfundet sig og forlangt, alle amerikanske og engelske Films udleveret. Der sker formentlig Henvendelse til samtlige Filmsselskaber paa samme Maade.

Der er i Nat indbragt 14 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 27. Januar 1944. Heraf blev 7 anholdt, og 7 meldte sig selv.

 

Fra den 5. Februar til den 6. Februar.

Kl. 18,00 blev Politivagten i Gernersgade af Station 1 rekvireret til Hjørnet af Frederiksberggade og Kattesundet, hvor 3 berusede tyske Soldater forulempede de forbipasserende Kvinder ved at gribe fat i dem. Ved Politiets Ankomst til Stedet var de tyske Soldater imidlertid forsvundet, og en foretagen Eftersøgning i Kvarteret var forgæves.

Kl. 19,50 blev Politivagten i Gernersgade af Station 8 rekvireret til Café "San Remo", Frederikssundsvej 14, hvor der befandt sig 4 berusede tyske Soldater.

Kl. 21,25 henvendte en ukendt Mandsperson sig til Produkthandler


40

Emil Preben Severinsen, Tinggaarden, Tingvej, og bad om en Samtale. Severinsen gik ud paa Trappen, hvor han en Tid opholdt sig sammen med den fremmede. En Svigerinde til ham var herunder ude paa Trappen og spurgte, om han ikke snart kom ind, og Severinsen svarede, at han kom straks. Lidt senere hørtes nogle Skud, og Severinsen blev fundet i Gaarden, dødelig saaret. Han var ramt af 4 Projektiler, hvoraf det ene har knust det højre øje og trængt gennem Hjernen. Den fremmede var forsvundet. Til en af Beboerne, der straks kom til, udtalte Severinsen: "Jeg kendte ham ikke". Severinsen er indlagt paa Sundby Hospital.

Kl. 22,30: En Rude i "Niels Bohrs Institut", Blegdamsvej, knust ved Stenkast.

Kl. ca. 8,00 blev Liget af Kemigraf Karl Edvard Johannes Kronby, f. Gladsaxe 9. Januar 1922, boende Glentevej 35 hos Nielsen, fundet henslængt under et Snehegn i Utterslev Mose i Nærheden af Hjørnet af Hvedevej og Brønshøj Kirkevej. Ved øjeblikkelig Forhøring i de nærmest liggende Villaer er det konstateret, at en Lastmotorvogn den 5. Februar om Aftenen Kl. ca. 22 har gjort Holdt udfor paagældende Sted, og nogle Personer er set kommet løbende fra det Sted i Mosen, hvor Liget er fundet. Drabet er derfor formentlig sket et andet Sted.

I Døgnets Løb er der meldt om Fantasibomber følgende Steder: C. W. Obel, Vestergade 2, Sundbyvester Kommuneskole, Restaurant "Hanegal", Vingaardsstræde 9 (truet 2 Gange), Jægersborg Kaserne.

Der er i Nat indbragt 15 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 27. Januar 1944. Heraf blev 8 anholdt, og 7 meldte sig selv.

 

Fra den 6. Februar til den 7. Februar.

Kl. 10,00: Sabotage hos A/S C. Reinhardt, Lyngbyvej 36, og Sprogøvej 2 og 4. Stor Skade og Brand.

Kl. 12,03 melder Politivagten i Gernersgade, at der i den sidste halve Time er foretaget 8 Opkald til C. 18000, uden at nogen iøvrigt har meldt sig i Telefonen.

Kl. 12,25: Skydning i Nærheden af Ejendommen Gudenaavej 39 A. Personmotorvogn K. 27638 holder udfor Ejendommen. Denne Personmotorvogn benyttes af det tyske Sikkerhedspoliti, og Kriminalkommissar Elpert har bekræftet, at det tyske Sikkerhedspoliti har eftersøgt Sabotører i paagældende Ejendom.

Kl. 12,26 er en bombelignende Genstand fundet i en Brændestabel i Gaarden til Ejendommen, Frederiksdalsvej. Tysk Sprængningskommando har konstateret, at det drejer sig om en 57 mm Mortergranat, der er omdannet til Cigartænder.

Kl. 17,03: Større Opløb paa Raadhuspladsen udfor B. T.-Centralen.


41

Nogle Medlemmer af Schalburgkorpset, der er iført danske Militæruniformer med tyske Gradstegn, er Aarsagen til Opløbet. Politivagten i Gernersgade og Københavns Politis Udrykningstjeneste rekvireret til Stedet. Medlemmerne af Schalburgkorpset, der absolut intet ulovligt havde foretaget sig, men hvis Uniformering virker som en Provokation overfor den danske Befolkning, blev af Politivagten ledsaget til Nørreport Station, og samtidig blev Opløbet splittet af Københavns Politis Udrykningtjeneste.

Kl. 0,28: Politiets Patrouillebaad K. P. 6 er Kl. 0,22 paa Vej til sin Post ved Lynetteløbet udfor Bunkerkuldepotet blevet beskudt af et tysk Fartøj. Ingen om Bord blev ramt og tilsyneladende ingen Skade paa Baaden.

Kl. 5,45: Bombe i Skotøjsforretningen Godthaabsvej 235, hvis Indehaver Holstein Magnussen formenes at være Medlem af D. N. S. A.P. Hele Butikken raseret.

Kl. 7,35 blev en bombelignende Genstand fundet i Nærheden af Ejendommen Bremensgade 87. Bomben viste sig at være en Cigarkasse med Tvist. I Kassen laa en Seddel, hvorpaa var skrevet: "Næste Gang bliver det værre."

I en Slagterforretning paa Hjørnet af Amagerbrogade og Holmbladsgade er der paa samme Tidspunkt fundet en bombelignende Genstand, der viste sig at være en Kasse med nogle Radiodele, hvorfra nogle Ledninger stak ud.

I Døgnets Løb er der meldt om Fantasibomber følgende Steder: Bagerforretningen, Nørrebrogade 222, National Scala, Biografteatret "Palladium".

Der er i Nat indbragt 10 Personer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 27. Januar 1944. Heraf blev 3 anholdt, og 7 meldte sig selv.

 

Fra den 7. Februar til den 8. Februar.

Kl. 20,00 har Vagtposterne ved Transformatorstationen i Lygten skudt efter 2 Personer, der forsøgte at kravle over Plankeværket. Personerne undløb. Eftersøgning resultatløs.

Kl. 21,10 har to Mandspersoner frarøvet en Invaliderentenyder en Tegnebog indeholdende 100 Kr., da Invaliderentenyderen gik ind i Opgangen til sin Bopæl, Vævergade 4. Omtrent samtidig har en 16-aarig Mandsperson været udsat for Røveriforsøg, medens han var inde i Telefonkiosken ved Hjørnet af Baggesensgade og Dosseringen. Medens han telefonerede, blev Døren revet op og noget stukket i Ryggen paa ham, medens en Stemme samtidig sagde, at han skulde udlevere sin Tegnebog. Da den 16-aarige forklarede, at han ingen Tegnebog havde, gik


42

Røveren, idet han dog forinden betydede den 16-aarige, at denne skulde blive staaende stille i 5 Minutter.

Kl. 23,10 eksploderede en Bombe i "Nordisk Film" paa Mosedalsvej i Valby. Kl. ca. 23,35 eksploderede endnu en Bombe. 2 Ateliers er fuldstændig ødelagt og Skaden iøvrigt betydelig. 2 af Politiets Vogne, som var kommet til efter første Eksplosion, blev noget molesteret, nogle Ruder og Lygteglas knustes. Der fandtes ingen døde eller saarede i Bygningen - og ej heller Politipersonalet kom noget til. - Kl. 1,50 meddeltes det fra Ulykkesstedet, at der var fundet endnu en tredie Bombe, som ikke var eksploderet. Tysk Sprængningskommando tilkaldt.

Kl. 6,45 melder Station 7, at 2 tyske Soldater har taget Opstilling ved Indgangen til Frihavnen i Nordre Frihavnsgade og forlanger Passertilladelser af Arbejdere og Funktionærer i "Det danske Kulkompagni". En Formand i Kulkompagniet har meddelt, at han selv vil ringe til Dagmarhus, da han mener, at det drejer sig om 2 nye Soldater, som har faaet fejlagtig Instruktion.

I Døgnets Løb meldtes om "Fantasibomber" paa følgende Steder: Hellesens Enke og Ludvigsens Elementfabrik i Aldersrogade, Nielsens Vaskeri, Nygaardsvej 16, Gades Møbelmagasin i Rantzausgade, Skattedirektoratet i Gyldenløvesgade, Hotel "Amager", Amagerbrogade 29, "Politikens" Hus og Fabrikken "Ambi", Ryesgade 60. Der skete intet nogen af Stederne.

Ved Station 6 anholdtes en Mandsperson, som var i Besiddelse af et vel efterlavet, men falsk Polititegn.

Der har i Nat været indbragt 4 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 27. Januar 1944. Heraf blev 1 anholdt, og 3 meldte sig selv.

 

Fra den 8. Februar til den 9. Februar.

Kl. 20,08. En Hr. Jørgensen, Ved Glyptoteket 6,4., anmodede telefonisk om Politiassistance, idet nogle Personer havde forsøgt at trænge ind i Lejligheden. Ved Politiets Ankomst var de paagældende Personer flygtet.

Kl. 21,28 blev en Brandvagt paa Flyvetroppernes Reparationsværksteders Grund - Kløvermarksvej - beskudt af een af Værkstedernes Sabotagevagter, da han fra et Besøg paa Værkstedernes Toilet vendte tilbage til Værkstedet og paa Opfordring af Sabotagevagten ikke opgav Kendeordet.

Han blev indlagt i Sundby Hospital med Skud i den højre Haand og Strejfskud ved højre Øre.

Der har i Døgnets Løb været meldt om Bomber (Fantasibomber) følgende Steder i Byen: Remsamlerfabrikken, Amagerbrogade 242, Maskin-


43

fabrikken, Blegdamsvej 28, World Cinema, "Ordenshuset", Griffenfeldtsgade 7, Heibers Service, Lyngbyvej 165, Telefoncentralen Yrsa og Maskinfabrikken, Aldersrogade 7.

Der har i Nat været indbragt 22 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 27. Januar 1944. Heraf blev 14 anholdt, og 8 meldte sig selv.

 

Fra den 9. Februar til den 10. Februar.

Kl. 16,19 meddelte Station 2, at Illums Magasin ønskede Politiets Assistance for at konstatere Identiteten paa 2 Herrer, som opgav at tilhøre det tyske Politi, og som agtede at foretage Undersøgelse i Forretningen. 2 Politimænd kom til Stede og konstaterede, at det var Gestapo, hvorefter det danske Politi trak sig tilbage.

Kl. 20,00 meddelte Kontorchef Eskelund, at Spærretiden i København ophører fra og med Torsdag Aften den 10. Februar.

Kl. 20,13 sendte Station 4 Vognen til Slagterforretningen, Torvegade 62, hvor nogle Personer uberettiget var trængt ind og havde ødelagt det elektriske Lys. En Mandsperson, der opholdt sig i Gaarden, blev taget med til Stationen. Han paastod at være gaaet derud af Nysgerrighed.

Kl. 22,35 meddelte Station 8, at 2 spirituspaavirkede, tyske Soldater kort forinden havde slaaet en Rude itu til Beværtningen Hjørnet af Provstevej og Frederikssundsvej. Politivagten i Gernersgade blev tilkaldt og tog sig af Soldaterne.

Kl. 23,20 meldes om Skydning i Kvarteret omkring Hellerup Jernbanestation, der ved en foretagen Undersøgelse viste sig at hidrøre fra Vagtposterne uden for Organisation Todt paa Callisensvej. Umiddelbart efter blev det meddelt fra Station 7, at der var blevet skudt paa Posterne paa Tuborgbroen i Retning fra Vest mod øst og paa forholdsvis kort Afstand. En foretagen Undersøgelse gav intet Resultat.

Kl. 23,45 blev det pr. Radio meddelt, at en Politibetjent fra Station 3 havde hørt 2 Pistolskud, da han Kl. ca. 23,15 kørte paa Cykle ad Dyssegaardsvej i Retning mod Lyngbyvej. Han mente, at Skuddene blev affyret paa en Afstand af ikke over 200 Meter. Efter at han havde søgt Dækning i ca. 5 Minutter, kørte han videre ad Lyngbyvej mod Byen og mødte en Patrouillevogn, som derefter kørte til det paagældende Sted og foretog Undersøgelse, men uden Resultat.

Kl. 23 meddelte Station 1, at Politivagten i Gernersgade var rekvireret til "Czardas", Jernbanegade 4, hvor nogle tyske Soldater vilde trænge ind. Der var Lys i Restauranten, fordi der var Haandværkere. De paagældende Soldater viste sig at være tyske Officerer fra Dagmarhus, som troede, at det var Sabotører, der var i Restaurationen. Paa den anden


44

Side mente Haandværkerne, at de Personer, der vilde ind var Sabotører, og derfor vilde de ikke lukke op.

Kl. ca. 7,50 er Overbetjent Frederiksen skudt i den forreste Vogn i Korsørtoget, som holdt ved Perronen. Overbetjenten og en Politibetjent skulde til Nyborg med 2 Transportanter, hvoraf den ene var Student Carlo Emil Sørensen, f. i Slagelse d. 27. November 1921, der ved Sønder Birk var idømt 1 Aar og 6 Maaneders Fængsel for sin Deltagelse i et Overfald ved Vridsløse Straffeanstalt. Da de var kommet ind i den reserverede Kupe, blev der af en Person stukket en Pistol ind gennem Døren. Da Overbetjent Frederiksen forsøgte at afvæbne Personen, blev han ramt af 2 Skud, hvoraf det ene i Underlivet. Der menes at have været 2 Personer, og det lykkedes dem at faa den ene af Transportanterne med sig. Den saarede Politimand blev straks i Ambulance kørt til Kommunehospitalet.

I Døgnets Løb er der meldt om Fantasibomber følgende Steder: Magasin du Nord, Kongens Nytorv, Ufa Film, Nytorv 3, "Augustinus & Hansen", Laplandsgade 4, Vognmand Berthelsen, Mosedalsvej 9, Enghavevej 182, "World Cinema", Paladsteatret og Café "Tuborg", Sverrigsgade.

Angaaende det i Beretningen af 7. d. M. omtalte Ligfund ved Søborg kan nu oplyses at den dræbte Kemigraf Karl Edvard Johannes Kronby formentlig er dræbt den 4. d. M. ved Vaadeskud. Den nævnte Dag omkring Middagstid opholdt Kronby sig hos en af sine Kammerater, Student Gunnar Andersson, i en Villa paa Selsøvej. Kronby undersøgte sin Pistol med det Resultat, at et Skud gik af, og Projektilet ramte Kronby i Panden. Han døde straks efter. Gunnar Anderssons Moder laa syg i Stueetagen, men havde ikke hørt Skuddet, og for at undgaa at indblande Moderen, bestemte han sig til at fjerne Liget. Sammen med et Par andre Kammerater førte han Kronbys Lig om Aftenen den 5. ds. paa en Lastvogn til Søborg Mose, hvor det blev læsset af ved et Snehegn.

Det i Beretningen af 8. Februar omtalte Røveri mod en Invaliderentenyder, Vævergade 4, er nu opklaret. Røverne er anholdt. Almindelig Forbrydelse.

Der har i Nat været indbragt 4 Personer til de københavnske Politistationer for Overtrædelse af Politidirektørens Bekendtgørelse af 27. Januar 1944. Heraf blev 2 anholdt, og 2 meldte sig selv.

 

Fra den 10. Februar til den 11. Februar.

Kriminalbetjent Raben-Petersen blev til Morgen afhentet af tysk Politi paa sin Bopæl, sigtet for at være i Besiddelse af illegale Skrifter.

Politikommissær Odmar henvendte sig straks paa "Dagmarhus", hvor fra Raben-Petersen med det samme blev løsladt og Sagen sluttet.

Kl. 10,05 blev Overbetjent Jagd, Søpolitiafdelingen, afhentet paa


45

Bopælen af det tyske Sikkerhedspoliti sigtet for illegal Hjælp til Udrejse.

Kl. ca. 11,10 blev der af det tyske Sikkerhedspoliti foretaget Anholdelse af 2 Mandspersoner i Ejendommen Lavendelstræde Nr. 13 A - Bagbygningen. Forhenværende Politibetjent Ment var med til at foretage Anholdelsen. Der blev affyret nogle Skud.

Kl. ca. 13 blev der af 2 revolverbevæbnede Mænd foretaget et "Hold op" i Sygekassen "Fremtiden"s Kontor, Enghavevej 231, hvor de bemægtigede sig Kassen.

Kl. 23,20 melder Politivagten i Gernersgade om ubetydelig Uorden i "Valencia", Vesterbrogade, hvor en tysk Soldat havde kastet et Glas Vin fra Balkonen ned i Salen. Soldaten var væk, da Politiet kom til Stede.

Kl. 23,23 melder Politivagten i Gernersgade, at nogle tyske Marinesoldater var gaaet i Land hos Burmeister & Wain, Christianshavn, hvor de havde paabegyndt Visitation af de stedlige Vagtposter. De paagældende Soldater var ikke i Besiddelse af "Ausweis" eller anden Bemyndigelse til deres Forehavende, hvorfor de omgaaende blev beordret i Kvarter.

Kl. ca. 23,30 blev der af nogle, Vagter fra "Schalburg Korpset", Frimurerlogen, Blegdamsvejen, skudt mod nogle mistænkelige Personer, der senere viste sig at være Medlemmer af "Schalburg Korpset". 2 af Medlemmerne blev i saaret Tilstand kørt til Feldlazarettet paa Nyelandsvej.

I Døgnets Løb er der meldt om Fantasibomber følgende Steder: Burmeister & Wain, Christianshavn og Refshaleøen, Scala Bio, Station 7 og Café Olympia, Axeltorv.

 

Fra den 11. Februar til den 12. Februar.

Kl. 16,30 følte to tyske Soldater sig paa Østergade forulempet af en Mand, der var kommet til at støde til dem med sin Stok. Politivagten i Gernersgade og Stadsadvokaten for særlige Anliggenders Afdeling tilkaldt.

Kl. 18,25 blev Bestyrerinden af Kaffeforretningen, Amagerbrogade 97, da hun forlod Forretningen for at gaa hjem, "holdt op" af en pistolbevæbnet Røver, der opfordrede hende til at aabne Døren igen. Bestyrerinden sagde imidlertid til Røveren, at hun ingen Nøgle havde til Forretningen, hvorefter Røveren forsvandt.

Kl. 19,25 meldes der om kraftig Skydning ved Københavns Belysningsvæsens Plads, Frederiksborgvej 81. Sabotagevagterne havde set en Mand forsøge at kravle over Plankeværket ind til Pladsen og havde derfor beskudt ham. Manden forsvandt.

Kl. 20,15 blev en Rude knust hos Fru Jensen, Bremensgade 87, Kælde-


46

ren. Fru Jensen har overfor Politiet oplyst, at hun er Sønderjyde af Fødsel og formentlig derfor antages at være tyskvenlig. Fru Jensen har aldrig været Medlem af noget politisk Parti. Hun kan ikke mistænke nogen.

Kl. 20,25 blev Indehaveren af Kiosken, Hollænderdybet 25, "holdt op" af to pistolbevæbnede Røvere, der tømte Pengekassen.

Kl. 21,08 har Sabotagevagterne ved Valby Gasværk beskudt nogle Personer, der søgte at trænge ind paa Gasværkets Grund. Personerne undløb.

Kl. 21,25 melder Vagten ved Politikasernen i Klerkegade om Skydning i Nærheden af Kasernen. Ved en straks foretaget Undersøgelse i Kvarteret blev det konstateret, at 3 danske Mandspersoner, der stod ved Pølsevognen paa Hjørnet af Store Kongensgade og Hindegade, havde henvendt sig til to tyske Marinesoldater og bedt om Cigaretter. Danskerne var ikke ædru. De tyske Marinesoldater afslog at give Cigaretter, hvorefter der opstod et mindre Slagsmaal, hvorunder de tyske Soldater tog deres Pistoler frem. Danskerne undløb, men den ene blev indfanget af de danske Politiposter i Store Kongensgade, og samtidig blev de to tyske Soldater anholdt af Politivagten i Gernersgade. En Undersøgelse af de tyske Marinesoldaters Pistoler har imidlertid vist, at der ikke har været skudt med disse Pistoler ved anførte Lejlighed. Der har imidlertid været skudt i Kvarteret.

Kl. 22,35 meldes der om Skydning i Kvarteret omkring Trianglen. Politivagten i Gernersgade tog til Kvarteret. Det blev konstateret, at der ikke er skudt af Vagtposterne ved Schalburgkasernen, Blegdamsvej 23, og heller ikke af Vagtposterne ved Germanische Leitstelle, A. F. Kriegersvej 3, eller det tyske Marinedienststelle,. Rosenvængets Allé 32. Vagtposterne de to sidstnævnte Steder samt de to danske Politiposter paa A. F. Kriegersvej oplyste derimod, at Skydningen formentlig hidrørte fra Sabotagevagterne ved A/S Dansk Industrisyndikat i Frihavnen. Dette blev herefter konstateret at være rigtigt. De formentlige Sabotører var undløbet.

Kl. 23,00 melder Station 7, at de to danske Politiposter paa A. F. Kriegersvej, der er posteret samme Sted efter tysk Ønske, er blevet truet med Maskinpistol af en i Haven til Germanische Leitstelle posteret Schalburgmand, der kom frem til Havegærdet mod A. F. Kriegersvej, hvor han, samtidig med at han lagde Maskinpistolen i Anslagsstilling og sigtede paa de to danske Politimænd, udtalte: "Gaa væk fra Fortovet, jeg har ikke Tillid til Dem. Der kan ikke være Tale om, at De maa gaa her." Politivagten i Gernersgade blev straks sendt til Stedet og konstaterede Navnet paa Schalburgmanden som Otto Engel. Befehlshaber der Sicherheitspolizei ved Oberregierungsrat Dr. Zechenter blev samtidig underrettet. Dr. Zechenter telefonerede senere paany til Politikom-


47

missærvagten og beklagede det passerede. Herefter blev de danske Politiposter paany sendt til A. F. Kriegersvej.

Kl. 23,15 skal ifølge forskellige anonyme Telefonopringninger til Station 1, en Schalburgmand have truet forskellige Civilpersoner paa Raadhuspladsen ved B. T.-Hjørnet og beordret dem til at forlade Gaden, da der var Spærretid.

Kl. 23,20 anmeldte en civil Dansker paa Station 1, at han kort forinden paa Hjørnet af Frederiksberggade og Mikkel Bryggersgade var blevet overfaldet af to tyske Officerer og en civil Person, der talte Tysk.

Kl. 23,55 meldte Posterne fra Raadhuspladsen, at en Marinevægter, der var stærkt paavirket af Spiritus, havde generet de forbipasserende civile Danskere. Da Posterne henvendte sig til ham og spurgte, hvorfor han gik og jog med Trafikanterne, svarede han, at han af "Dagmarhus" havde Ordre til at splitte alle Grupper paa over 5 Personer. Han blev herefter overgivet til to tyske Feldgendarmer, der patruljerede paa Raadhuspladsen. Det er formentlig denne Marinevægters Adfærd der har givet Anledning til Meldingerne Kl. 23,15 og 23,20.

Kl. 9,25 melder Udrykningstjenesten, at det til Morgen er konstateret, at der i Nat har været forsøgt Sabotage mod Jacob og Wilhelm Andersens Skotøjsfabrik, Vesterbrogade 107. Forskellige eksplosive Kemikalier er nedtaget fra nogle Hylder i Fabrikkens Lokaler paa 2. Sal og anbragt ved Siden af Fyret i Fyrkælderen.

 

Fra den 12. Februar til den 13. Februar.

Kl. 11,30 trængte en Schalburgmand, der var ledsaget af en Dame, paa Svineryggen sig gennem en Flok Elever fra Sct. Jørgens Gymnasium. Da Eleverne raabte efter ham, truede han ad dem med sin Bajonet, som Eleverne derefter fratog ham. En tysk Politimand kom til Stede og trak sin Pistol, og Politivagten, Gernersgade, blev tilkaldt, hvorefter Bajonetten atter blev udleveret til Ejermanden, og Eleverne trak sig tilbage til Skolen.

Kl. 13,15 satte 3 tyske soldater med Oppakning og Gevær sig ind i en Sporvogn ved. Holmens Kanal. Da de nægtede at forlade Vognen, blev de fjernet af Politivagten, Gernersgade.

Kl. 16,55 foretog tysk Politi Undersøgelse af alle Motorkøretøjer, der passerede Svanemøllebroen.

Kl. 19,45 meldtes om Skydning paa Trappegangen til Ejendommen, Jyllingevej 2. Der blev skudt gennem Entredøren til en Lejlighed i Stueetagen, hvis Indehavers Hustru, Fru Andersen, blev saaret i Haanden. Gerningsmanden forsvandt efter formentlig ogsaa at have affyret nogle Skud paa Gaden. To berusede tyske Marinesoldater, der havde været Gæster hos en Kvinde, maa antages at være Gerningsmændene. De havde


48

ogsaa skudt paa Gaden, og senere i Sporvognen havde den ene af dem haft Pistolen fremme.

Kl. 20,03 skete en Bombeeksplosion hos A/S Brdr. Houlberg, Skelbækgade. 4 à 6 Mand havde kort forinden opfordret en C.B., der havde Vagt ved Politiets Garageanlæg i samme Gade, til at søge Dækning, og kort efter, at disse Personer var forsvundet, skete Eksplosionen, hvorved en Mur væltede ud over Gaden, og flere Etageadskillelser styrtede sammen. En Mængde Ruder bl. a. i Politiets Garageanlæg knustes. 2 Personer, der arbejdede i Virksomheden, blev saarede. Den ene blev indlagt i Hospital.

Kl. 20,30 slog en tysk Soldat en Rude ind i en Sporvogn paa Raadhuspladsen. Da han nægtede at opgive Feldpostnummer, blev Politivagten, Gernersgade, tilkaldt.

Kl. 21,50 hørtes Skydning fra Kvarteret Aarhusgade-Strandboulevard. Det blev senere konstateret, at Skydningen hidrørte fra Sabotagevagterne ved A/S Dansk Industrisyndikat i Frihavnen, hvor man havde set nogle mistænkelige Mandspersoner luske rundt. Der blev affyret ca. 30 Skud, og Personerne forsvandt.

Kl. 2,25 meldte en Vægter, at der laa en Bombe ved van Hauens Forretning i Mikkelbryggersgade [i. e. Mikkel Bryggers Gade]. Personale fra Station 1 fandt en Pakke paa det opgivne Sted liggende op mod Muren. En Lunte var fastgjort til Pakken, og det kunde ses, at der havde været Ild i Lunten, der var af Papirsejlgarn. "Bomben" viste sig at være en tom Halvflaske indpakket i Papir.

Kl. 3,45 har Sabotagevagterne ved Heymanns Fabrikker, Strandboulevarden, skudt efter 2 Personer, der forsøgte at kravle over Plankeværket ind til Fabrikkens Omraade. Personerne undløb.

Der har i Døgnets Løb været meldt om "Fantasibomber" følgende Steder: Maskinkompagniet, Blegdamsvej 28, "Atlas", Baldersgade, Frimurerlogen, Blegdamsvej, "Saga"-Biografen, Vesterbrogade, Cigarforretningen, Teglgaardsstræde 11.

 

Fra den 13. Februar til den 14. Februar.

Kl. 10,45 meddelte Frederiksberg Politi, at en tysk Soldat i Falkonerallé ved Nyelandsvej var blevet saaret ved 3 pistolskud, men formentlig kun Strejfskud, da Soldaten selv kunde gaa til Ambulancen, der kørte ham til Feldlazarettet paa Nyelandsvej. Gerningsmanden - en civilklædt Mandsperson - undløb.

Kl. 11,00 blev der efter Anmodning af den Vagthavende Overpolitibetjent ved Transformatorstationen ved "General Motors" af 2 Grupper fra Udrykningstjenesten foretaget Undersøgelse af "General Motors" Lokaliteter, idet man havde Formodning om, at 2 Personer i Nattens


49

Løb havde skaffet sig Adgang til Lokalerne. Den foretagne Undersøgelse var negativ.

Kl. 20,15 og Kl. 22,05 blev der knust Ruder i henholdsvis Hatteforretningen, Holsteinsgade 27, og Isbaren, Amagerbrogade 154. Motivet menes at være politisk. Statsadvokatens Afdeling underrettet.

Kl. 21,44 meddelte Radioen, at en ung Mand ved Frihedsstøtten havde forsøgt at røve Pistolen fra en tysk Underofficer ved at skære Livremmen over. Forsøget mislykkedes, idet Gerningsmanden, der viste sig at være en Student, Niels Stenderup, f. d. 20. Maj 1924 i Klampenborg, boende Tordenskjoldsgade 17, blev anholdt af Underofficeren og derefter af Politivagten i Gernersgade transporteret til Vestre Fængsel.

Kl. 22,15 blev det meddelt fra Station 7, at der var noget Skyderi ved Transformatorstationen i Nyborggade. Kl. 0,55 indgik en lignende Meddelelse, og i begge Tilfælde blev der af Stationen foretaget en grundig Undersøgelse, men uden Resultat. Sabotagevagten, der alarmerede, skal være en Del nervøs. Der er dog rundet friske Fodspor i et Hjørne af Terrænet.

Kl. 0,05 meddelte Station 7, at der Kl. 23,30 var kraftig Skydning ved Frimurerlogen paa Blegdamsvej. Der hørtes ca. 40 Skud og øjensynligt fra et Maskingevær. Det har ikke været Stationen muligt at faa oplyst Aarsagen til Skydningen.

I Døgnets Løb har der kun været 2 Fantasibomber, nemlig Kl. 20,40 i Lyskassen ved Købmand Duers Forretning, Vester Voldgade 94, og Kl. 8,23 Standard Electric, Haraldsgade 6.

 

Fra den 14. Februar til den 15. Februar.

Kl. ca. 15,00 indfandt sig to Mandspersoner hos Professor, Dr. med. Erik Warburg, Frederik d. V.s Vej 3, hvor de efter at have ringet paa spurgte den Klinikdame, der lukkede op, om Overlægen var hjemme. Hun fandt deres Udseende og Optræden mistænkelig og svarede, at han ikke var hjemme. Den første af Personerne sagde herefter "Naa, det er han ikke," og i det samme trak han en Revolver op af Lommen og trængte Klinikdamen, der skreg, over i et Hjørne ved Entredøren. Medens dette stod paa, var Overlægen beskæftiget med Undersøgelse af en Patient i Undersøgelsesstuen. Han kom nu ud paa Trappen, og Personerne affyrede straks en Række Skud mod ham. Han trak sig tilbage til Undersøgelsesstuen, hvis Dør han laaste indvendig fra. Udefra blev den forsøgt aabnet, og der blev skudt nogle Skud gennem den. Ingen blev ramt, kort efter forlod Personerne Villaen og gik hurtigt ned til Blegdamsvejen, hvor de steg ind i Motorvogn A 1815 (falske Nummerplader) - Opel, sort, benzindrevet, der kørte mod Trianglen og ud ad Strandvejen.


50

Personerne beskrives:

I. 35 à 40 Aar, ca. 175 cm høj,
kraftig bygget,
iført graa Ulster, blød Hat.

II. 35 à 40 Aar, noget mindre,
iført blaa Ulster, blød Hat.

Kl. 16,00 meddeler Radioen, at Færdselsafdelingens Vogn ved 10 Meter Bassinet i Frihavnen var blevet beskudt med Riffelskud fra en Damper. Gernersgadevagten, som blev tilkaldt, har oplyst, at det var tyske Marinesoldater paa S/S Parkeston, som havde skudt 2 Skud i Vandet, fordi de mente, at der blev fotograferet fra Vognen.

Kl. 20,29 meddeles fra Ørstedsværket, at der er kastet en Pakke mod et Vindue til Transformatorstationen; det viste sig senere at være en i Papir indpakket Sten.

Kl. 21,35. Gernersgadevagten har været sendt til Café Bauer, Viborggade 46, hvor tyske Soldater havde taget Parti for en beruset C.B., hvem der var nægtet Servering. Tyskerne blev udvist, og C.B.en anholdt af dansk Politi.

Kl. 22,44. Sabotagevagten ved Valby Gasværk har skudt 10 à 12 Skud efter mistænkelige Personer.

Kl. 1,23 meddelte Station 1, at 2 unge Damer kort forinden i Frederiksberggade er blevet tiltalt af 3 civile, tysktalende Personer. Da de unge Damer ikke vilde følges med Personerne, blev disse grove og trak en Revolver, som de truede de unge Damer med. Disse undløb. Personerne eftersøgt, ikke fundet.

Kl. 1,37. Sabotagevagterne i Ryesgade 3 har skudt kraftigt, fordi de havde hørt mistænkelige Lyde. De ønskede Politiassistance. Afslaaet.

Kl. 6,35 har nogle Rengøringskoner under en Trappe fundet en mistænkelig Kasse, der viste sig at indeholde Tørelementer tilhørende K. T. A. S.

I Løbet af Natten knustes en Rude i Ismejeriet Grejsvej 29. Motivet formentlig politisk.

Fantasibomber i Heldorfs Papirindustri, i Kirkegaardsvej 24, Burmeister & Wain, Refshaleøen og Christianshavn (Arbejderne forladt Arbejdet), Palladium, Bagermester Elling, Revalsgade 16, "Gold Digger", Vestergade.

 

Fra den 15. Februar til den 16. Februar.

Kl. 10,28 har 8 pistolbevæbnede Personer forøvet et "hold up" i Maskinfabrikken "Vølund", Øresundsvej 47. De spurgte efter en Funktionær og trak pludselig Pistolerne frem og holdt Sabotagevagterne op og fratog dem 2 Pistoler.


51

Kl. 16,55 tog 10 tyske Politisoldater med Maskinpistoler Opstilling i Vigerslev Allé ud for Nr. 54, hvor de visiterede alle de kørende. Der samlede sig et Opløb paa ca. 200 Personer, som blev splittet af dansk Politi. Et Kvarter efter kørte Tyskerne igen.

Kl. 20,15 holdt et Par Personer Personalet op i Caféen paa Hjørnet af Ellebjergvej og P. Knudsensgade og truede Servitricen til at servere for sig. Det benyttede Vaaben var en Hundepistol, og de 2 Gerningsmænd blev anholdt.

Kl. 22,05 blev 2 Butiksruder knust hos Viktualiehandler Corneliussen, Amagerbrogade 124. Der har tidligere gentagne Gange været forøvet Attentater samme Sted.

En 40-aarig Kvinde anmeldte Kl. 4, at hun Kl. ca. 21 ved Nordhavnsværftet var blevet forulempet af en Marinesoldat, der vilde kysse hende. Hun mistede herunder sin Pung og nogle Værdigenstande.

4 Fantasibomber i Døgnets Løb, henholdsvis hos Burmeister & Wain paa Christianshavn og Refshaleøen (Arbejderne gik hjem), Foderstofforretningen, Dronningensgade 66, Firmaet "Plum", Sct. Annæ Plads 26, og Andelstrykkeriet i Rantzausgade. Der blev intet foretaget disse Steder fra Politiets Side, og der skete intet.

 

Fra den 16. Februar til den 17. Februar.

Kl. 16,30 er ved Østerbros Svømmehal set et lille mørkeblaat Opel-Automobil med Fornummerplade: K 1826 og Bagnummerplade: K 49. efterfulgt af to eller tre Tal. Vognen kørte ad Østerbrogade fra Byen og svingede til venstre ad Serridslevvej. I Vognen befandt sig 3 Personer, de to i mørkeblaa Uniformer med Skraahuer og den tredie i en sort Uniform, muligvis Politiuniform. Vognen forsvandt.

Kl. 19,54 blev det pr. Telefon meddelt Station 6, at nogle Personer var ved at bryde Døren op til Lejligheden Nørrebrogade 26, 1. Dansk Politi konstaterede, at tysk Sikkerhedspoliti var til Stede, hvorefter det danske Politi trak sig tilbage.

Kl. 22,05 blev der sendt en Ambulance til Benzinøen, Sundkrogsgade, hvor Forvalter Carl Jan Germanius Krüger, Tyskland 22. September 1882, boende paa Benzinøen, var faldet i Vandet og druknet.

Kl. 22,45 meddeltes, at Jytte Carla Petersen, København 7. Oktober 1926, boende Herninggade 18, 4. tv. hos Forældrene, havde saaret sig selv overfladisk i venstre Skulderparti med et Pistolskud under følgende Omstændigheder: Hun havde været paa Besøg hos en Familie i Nærheden, hvor ogsaa nogle tyske Soldater (Marinere?) var paa Besøg. Hun blev hentet hjem af sin Fader, men gik straks tilbage for at hente en Hund. I Lejlighedens Soveværelse tog hun en tysk Marinesoldats Tjenestepistol, gik ned ad Trappen og saarede sig selv med et Skud.


52

Kl. 22,50 affyrede Sabotagevagten i Belysningsvæsenets Transformatorstation i Lygten et Varselsskud mod 3 Personer, som forsøgte at trænge sig ind paa Stationens Omraade. Personerne forsvandt.

Kl. 23,50 meldtes fra Politiposterne paa A. F. Kriegersvej, at der var blevet skudt i Haven A. F. Kriegersvej 3. "Germanische Leitstlle" har forklaret, at de udstillede Vagtposter var blevet beskudt og derfor havde skudt igen.

En Mand, der Kl. ca. 24,00 var ude at lufte sin Hund i Grøndalsvængekvarteret, mødte Boghandlermedhjælper Philip Louis Mario Elbjørn, f. København 10. Juni 1925, boende Tagensvej 77, 4. tv., der bad om Hjælp. Elbjørn var blevet overfaldet af 2 Mænd og stukket med Kniv. Nærmere kunde han ikke forklare. Indlagt i Bispebjerg Hospital med Hjernerystelse. Overfladiske Snitsaar i Hovedet, paa Arme og Bryst.

Der er i Døgnets Løb meldt om "Fantasibomber" følgende Steder: "Burmeister & Wain", Refshaleøen, Elektromekanisk Værksted, Raadmandsgade 13, Skandinavisk Motorcompagni, Strandvej 27, G. Johansens Maskinfabrik, Elmegade 5, "Laurits Knudsen", Haraldsgade 53, Købmandsforretningen, Jagtvej 189, og Papirservietfabrikken, Strandgade 29.

 

Fra den 17. Februar til den 18. Februar.

Kl. 12,15 har der ved Axetorv været en Del Skyderi. Formentlig mellem en tysk civil Politimand og en Person, der skulde anholdes. Den tyske Politimand blev saaret og bragt ind i Soldaterhjemmet "Deutsches Eck", (tidligere "Lodberg"). Mandspersonen forsvandt med en Sporvogn tilsyneladende uden at være ramt. Der blev opsamlet 7 Patronhylstre.

Kl. 12,20 har 2 Personer, der udgav sig for tysk Politi, indfundet sig i "Nordisk Forlag", Kgs. Nytorv 8. Det fra Station 2 derefter tilsendte Personale konstaterede, at det var tysk Politi, hvorefter dansk Politi trak sig tilbage. Indehaveren af "Nordisk Forlag", Mogens Staffeldt, blev anholdt af Tyskerne sigtet for illegal Virksomhed. Medens Undersøgelsen fandt Sted, indfandt en Mandsperson sig i Forretningen og vilde aflevere nogle Breve tiL Indehaveren. Disse Breve skulde videresendes til England. Manden, der var bevæbnet, blev anholdt af Tyskerne.

Kl. 18,15 blev 2 Drenge paakørt af en Motorvogn udfor Østerbrogade 102. Drengene blev kørt til Rigshospitalet, hvor den ene er afgaaet ved Døden. Motorvognen har ikke kunnet identificeres. 2. Afdeling behandler Sagen. Signalement af Vognen rundkastet.

Kl. 22,08 indfandt der sig en Mandsperson paa Læge Ahlgreen Petersens Bopæl, Søndermarksvej 2, og ringede paa Døren. Lægen, der er


53

politisk interesseret, turde ikke lukke op, men ringede til Station 9, der sendte Personale til Stedet. Personen var da væk.

Kl. 23,44 henvendte en Taxachauffør sig til Station 2 og forklarede, at en tysk Officer, der skulde køres til Kalkbrænderikajen, havde nægtet at betale de 110 % udover Taxametrets Paalydende. Politivagten i Gernersgade blev tilkaldt og ordnede Forholdet.

Der har i Døgnets Løb været meldt om "Fantasibomber" følgende Steder: "Beauvais", Lyngbyvej 97, Banestrækningen ved Vigerslev, "Glud & Marstrand", Uplandsgade 20, "Hellesen & Ludvigsen", Aldersrogade 6, Statens Lærerhøjskole, Odensegade 14, hvor Professor Koch skulde tale, "Tuxham", Trekronergade 122, og i Reinhardts Motorcykelværksted, Lyngbyvej 36.

 

Fra den 18. Februar til den 19. Februar.

Kl. 14 blev en Tjener i Café "Grønningen", Toldbodvej, anholdt af 2 Mænd fra det tyske Sikkerhedspoliti.

Kl. 16,30 blev Politiet fra Station 7 tilkaldt til Strandboulevarden, hvor der var opstaaet en mindre Kontrovers mellem en tysk Marinesoldat og Vognstyreren paa en Linie 9-Sporvogn samt en civil Dansker, der mente, at en Hund, der var sprunget op paa Forperronen, var i Følge med Soldaten. Politivagten fra Gernersgade kom til Stede og ordnede Sagen.

Kl. ca. 20,25 blev der kastet en Mursten indpakket i Papir ind ad Vinduet hos P. b. 2005 Klausen, Englandsvej 78, 1. Der er i et illegalt Blad blevet advaret imod ham som værende "upaalidelig". Formentlig ganske uden Grund.

Kl. 0,20 blev der ringet til Station 7 fra Trafikmestervagten paa Trianglen, at 2 unge Mennesker havde søgt Tilflugt i Vagten, idet de af en civil Mandsperson var blevet truet med Pistol. Baade de 2 unge Mennesker og den civile Mandsperson blev hentet ind paa Stationen, hvor Mandspersonen, der havde truet med Pistol, legitimerede sig som Ingvard Christiansen, ansat i det tyske Sikkerhedspoliti. Han vilde ikke afgive Forklaring til Politiet, og Politivagten fra Gernersgade blev derfor tilkaldt og kørte de 2 unge Mennesker og nævnte Christiansen til "Dagmarhus", hvor de 2 unge Mennesker efter en kort Afhøring blev løsladt. Det blev oplyst, at Christiansen for nogle Dage siden havde truffet de 2 unge Mennesker paa en Kaffebar og spurgt dem, om de kunde skaffe Vaaben, hvilket de paastod at kunne og aftalte derefter, at de skulde træffes i Aftes paa Trianglen, hvor Afleveringen af Vaabnene skulde foregaa. Ingen af de unge Mennesker var i Besiddelse af Vaaben.

Der er i Døgnets Løb indgaaet Melding om "Fantasibombet" føl-


54

gende Steder: Direktoratet for Vareforsyning, Møntergaarden, Bogtrykkerifirmaet Mohl, St. Kongensgade 63 B, St., Laurits Knudsen, Haraldsgade 53, H. Nielsens Maskinfabrik, Aldersrogade, og "Beauvais" Fabrikker, Lyngbyvej.

 

Fra den 19. Februar til den 20. Februar.

Kl. 12,13 har Vagtposten udenfor Kasernen, Blegdamsvej 23, skudt efter en Cyklist, der kom med fornærmelige Tilraab.

Kl. 20,00 har 2 tyske Soldater knust Ruden til Radioforretningen, Ny Østergade 11, og bemægtiget sig en Modtager. Gernersgadevagten tilkaldt og anholdt Gerningsmændene.

Kl. 20,04 er 2 pistolbevæbnede Mænd trængt ind hos Mekaniker Tustrup, Asminderødgade 3. Hustruen var lige kommet hjem fra sin Cigarforretning med Kassebeholdningen. Da Fru Tustrup fik Lejlighed til at kalde paa Hjælp, forsvandt Røverne uden at have faaet noget Udbytte.

Kl. 20,40 har 2 tyske Marinesoldater i Porten til Restaurant "Poppedrengen", Østergade 11, antastet en Dansker og tvunget ham til at gaa med ned i Garderoben. Gernersgadevagten tilkaldtes og anholdt Marinerne. Aarsagen til det skete kendes ikke.

Kl. 21,25 har ca. 10 tyske Soldater forceret og ødelagt Bommene ved Indgangen til Frihavnen fra Aarhusgade. Bommene var nede for et Tog, og en af Soldaterne var ved at blive kørt over af Toget. Gernersgadevagten tilkaldtes og anholdt 3 af de tyske Soldater.

Kl. 22 er der skudt med Maskinpistol fra Kasernen, Blegdamsvej 23. Gernersgadevagten tilkaldt og har konstateret, at der blev skudt efter 2 Personer, der søgte at trænge ind fra Fælledparken.

Kl. 22,43 blev Gernersgadevagten paany kaldt til Radioforretningen, Ny Østergade 11, hvor en tysk Underofficer forstyrrede Teknisk Afdelings Arbejde. Han blev bortvist.

Kl. 23,15 blev Gernersgadevagten kaldt til Kgs. Nytorv, i Anledning af Slagsmaal mellem civile og 2 Frikorpsmænd. En Droskechauffør vilde ikke køre for Frikorpsmændene og kom i Haandgemæng, hvorunder Vognens Kalesche ødelagdes. Gerningsmændene blev anholdt.

Kl. 9,00 er Udrykningstjenesten kaldt til Dalslandsgade 7, hvor Vagterne hos Skrædderfirmaet A/S Jens Henriksen er blevet afvæbnet og bundet af 3 Sabotører, der medtog nogle tyske Uniformer.

Der er i Døgnets Løb meldt om Fantasibombe paa Johansens Maskinfabrik, Elmegade 5.

 

Fra den 20. Februar til den 21. Februar.

Kl. 18,32 Betalingsspørgsmaal i "Tosca", Frederiksberggade. En tysk Soldat anholdt af Gernersgadevagten.


55

Kl. 20,35 er der affyret et Par Skud i Ourøgade. Et Projektil gik gennem Vinduet i Lejligheden Ourøgade 42, 2.

Kl. 21,28 var der Slagsmaal ved Café "Bayern" i Kompagnistræde mellem tysk Marinesoldat, dansk S.S. Mand og en civil Dansker. Ordnet af Gernersgadevagten.

Kl. 22,07 meddelte Portneren i Richshuset, at 2 Mænd Kl. ca. 20 under Foregivende af at komme fra Luftværnet, som skulde holde Øvelse, blev indladt i Bygningen. De havde anbragt en Grammofon paa Taget og spillede "Tipperary" Marchen. Tysk Politi til Stede. Gernersgadevagten og Statsadvokatens Afdeling tilkaldt - ingen Uroligheder.

Kl. 22,40 Betalingsspørgsmaal med tysk Soldat i Café "Tosca", Frederiksberggade, en Rude slaaet itu. Gernersgadevagten tilkaldt.

Kl. 23,21 Skænderi i Sporvogn ved Nørreport mellem tyske Soldater og Passagererne. Gernersgadevagten tilkaldt og ordnet Tilfældet.

Kl. 23,54 er nogle tyske Soldater trængt op i en Sporvogn paa Tagensvej ved Rovsingsgade og har truet Personalet med Pistoler; da Gernersgadevagten kom til Stede, var Soldaterne forsvundet; de eftersøges.

Der er i Døgnets Løb meldt om Fantasibomber i Forkromningsafdelingen, Holmbladsgade 39.

 

Fra den 21. Februar til den 22. Februar.

Kl. 15,30 meddelte St. 9, at ca. 12 tyske Politisoldater visiterede Folk i Vigerslev Allé ved Broen. Visitationen ophørte Kl. 15,45. Ingen Episoder.

Kl. 22,14 meddelte St. 7, at Brovagten ved S-Banestationen paa Lyngbyvej Kl. 22,07 var blevet truet med Pistol af en beruset tysk Underofficer. Politivagten i Gernersgade blev tilkaldt og foretog forgæves Eftersøgning efter Underofficeren.

Der er i Døgnets Løb meldt om Fantasibomber følgende Steder: Metalvarefabrikken, Ryesgade Nr. 3, "Den franske Skole", Strandvejen Nr. 91, "Marmor Caféen", St. Kongensgade 70, "Teknologisk Institut", Det tyske Handelskammer, Nørrevold 88, Herrekonfektionsforretningen, Korsgade 16 A, Hovedbanegaarden 2 Gange og Laurits Knudsen, Haraldsgade 53.

KJ. 9,10 meddelte St. 5, at en Kvinde ved Navn Misella Sørensen, Colbjørnsensgade 5, 3., var fundet myrdet nævnte Sted; hun var stranguleret. Kriminalpolitiet arbejder med Sagen. (Almindelig Forbrydelse).

 

Fra den 22. Februar til den 23. Februar.

Kl. 11,35 har det tyske Sikkerhedspoliti paa C.B.-Skolen i Rosenvænget anholdt C.B. Nr. 32523 Henning Louis Jensen, Ahrenkildes Allé 19, St. Anholdelsesgrunden er uoplyst.

Kl. ca. 20,30 indfandt 2 Mandspersoner, der var ledsaget af 2 Damer,


56

sig i Opgangen Bergthorasgade 50, hvor de skaffede sig Adgang til en Lejlighed under Foregivende af at tilhøre det danske Politi. Den ene af Mandspersonerne var i Besiddelse af en skarpladt Pistol, og den anden havde skjult i sin Strømpe en hjemmelavet Gummiknippel. Alle 4 Personer blev anholdt og overgivet til Opdagelsespolitiet.

Kl. ca. 23,50 er der kastet en Bombe mod Vinduet i en Forretning, Østerbrogade 38.

Kl. ca. 2 havde en beruset tysk Marinesoldat i Østergade med Pistol truet en Taxachauffør og en Reservepolitibetjent. Politivagten i Gernersgade anholdt Marinesoldaten og indbragte ham til Kastellet.

I Døgnets Løb er der meldt om Fantasibomber følgende Steder: Laurits Knudsen, Haraldsgade 53, N. P. Petersen, Lille Strandstræde 14, Maskinfabrikken "Dania", Blegdamsvej 28, Reklamebureauet, Frederiksberggade 21, Firmaet Carl Jacobsen, Nr. Frihavnsgade 64, "Siemens", Blegdamsvej 18, Hovedbanegaarden, Metalvarefabrikken, Ryesgade 3.

 

Fra den 23. Februar til den 24. Februar.

Kl. 10,49 anholdt tysk Sikkerhedspoliti ved Sundby Baadehavn 3-4 civile Personer med Kufferter samt en Reservepolitibetjent fra Søpolitiet. Reservepolitibetjenten blev ved Anholdelsen generet groft af en bevæbnet Civilperson, som det tyske Sikkerhedspoliti dog nægter at have Forbindelse med. - Politimanden er senere løsladt.

Kl. 12,30 fandtes der i Gaarden til Ejendommen Willemoesgade 20 et mindre Projektil, som blev afhentet af Politiet.

Kl. 15,37 blev det meddelt, at Det kongelige Teater er blevet truet med Bomber, saafremt "Porgy og Bess" ikke tages af Plakaten.

Kl. 20,36 meldtes, at en revolverbevæbnet Mand er trængt ind paa Assistenthusets Kontor, Sorøgade 4, hvor Bestyreren og nogle Haandværkere var til Stede. Røveren tog Bestyrerens Penge og forsvandt, inden Politiet kom til Stede.

Kl. 21,21: 4 tyske Soldater har Kl. 21,15 knust en Rude i et S-Tog paa Jernbanestationen ved Svanemøllen. Gernersgadevagten tilkaldt og konstaterede Gerningsmændenes Identitet.

Kl. 21,58 har Gernersgadevagten til Station 1 indbragt en civil Dansker, der sigtes for i Café Ny Rosenborg at have udtalt sig fornærmende om den tyske Værnemagt. En tysk Befalingsmand tilkaldte Gernersgadevagten. Statsadvokatens Afdeling behandler sagen.

Kl. 22,06 meddeltes det, at nogle tyske Marinesoldater har slaaet Butiksruder itu i St. Kongensgade. Gernersgadevagten tilkaldt; men Gerningsmændene var forsvundet.

Kl. 23,11 meldtes, at en beruset Mand skyder med Pistol i Ryesgade 38.


57

Han hævder at have det tyske Sikkerhedspolitis Tilladelse til at bære Pistol; men er uden Legitimation derfor.

Kl. 1,00 meddeltes, at en civil Mand er indbragt til St. 5 for Gadeuorden paa Halmtorvet. Da han hævder at være SS-Mand, men er uden Legitimation herfor, er Gernersgadevagten tilkaldt. Det viser sig at være en S.S.-Frivillig, der til Morgen skal begynde Tjeneste. Han medtoges af Gernersgadevagten.

I Nattens Løb er der af den tyske Krigsmarines Baade foretaget Kontrol af ind- og udgaaende Fartøjer i Havnen.

Der er i Døgnets Løb meldt om Fantasibomber følgende Steder: K. T. A. S.s Fejlkontor, G. Johansens Maskinfabrik, Elmegade 5, Henriksens Metalvarefabrik, Thorasvej 24, Reklamebureauet, Frederiksbergade 21, Paladsteatret, Triangelteatret, Hovedbanegaarden, Mimersgade 5, Lundsgade 6, Isbaren, Frederiksberggade 30.

 

Fra den 24. Februar til den 25. Februar.

Kl. 21,20 blev Portvagten ud for Politistation 3 af 4 forbipasserende tyske Marinesoldater truet med Bajonet. Politivagten i Gernersgade tilkaldtes og tog sig af Marinesoldaterne.

Kl. 23,28: Tysk Politi foretog standsning og Visitering af Trafikanterne paa Lyngbyvej ved Jernbanebroen.

Kl. 23,58 hørtes af Sabotagevagterne - saavel ved Østre Gasværk som ved Reichards Chokoladefabrik paa Nygaardsvej - Skydning. Posterne besvarede Skydningen, som antagelig kom fra Nordhavnsværftet. Ved Politiets Tilstedekomst hørte Skydningen op.

Kl. 0,05 meddelte Vognmand Hans F. Rasmussen, Frederikssundsvej 197, 1. Sal, til St. 8, at han Kl. ca. 21 paa sin Bopæl af 2 revolverbevæbnede ham ubekendte Mandspersoner ved Trusler var blevet trængt ind i sin Lejlighed, hvor han blev opholdt til Kl. 23,45, medens Mandspersonerne - som de sagde - forsynede sig med Benzin fra een paa Ejendommen staaende Benzintank. 2. Afdeling har Sagen.

Kl. 0,25 hørtes Skydning fra Bodenhoffs Plads. Ved Politiets Undersøgelse fandtes intet mistænkeligt.

Kl. 6,15 er Sundet blevet spærret for Skibsfart i begge Retninger.

Der er i Døgnets Løb meldt om "Fantasibomber" paa Skotøjsfabrikken, Rentemestervej 59, og Maskinfabrikken, Elmegade 5.

 

Fra den 25. Februar til den 26. Februar.

Kl. 10,25 blev der meddelt Station 9, at 3 pistolbevæbnede Mænd Kl. 10,22 udfor Nordisk Elektricitets Selskab, Trekronergade 157, havde forøvet Røveri af 12.700 Kr. En af Firmaets Funktionærer havde i en "Lille-


58

bil" hentet Beløbet i en Bank til Udbetaling af Arbejdslønninger, og da Vognen holdt udenfor Virksomheden, trængte de 3 Personer sig ind paa Chaufføren og Passagererne. De truede med Revolver og tilegnede sig Beløbet, de fjernede Ledningerne fra Vognens Tænding og forsvandt paa Cykle.

Kl. 16,40 meddelte Station 1, at Posten i Nørregade havde meddelt til Stationen, at nogle med Maskinpistoler bevæbnede Personer var gaaet ind i Ejendommen, Nørregade 36. Stationen sendte Personale til Stedet, og det konstateredes, at det var Personale fra det tyske Sikkerhedspoliti, hvorefter det danske Politi trak sig tilbage.

Kl. 18,30 blev der fra en af Beboerne i Ejendommen P. Skramsgade Nr. 27 telefonisk meddelt til Station 2, at der udenfor Ejendommen holdt 3 Biler, og at der omkring Vognene gik en Del Personer bevæbnet med Maskinpistoler. Stationen foretog Undersøgelse og konstaterede, at det var Medlemmer af det tyske Sikkerhedspoliti.

Kl. 21,00 blev Station 2 af kgl. Kapelmester Hye-Knudsen telefonisk underrettet om, at hans Husassistent umiddelbart forinden, da hun var nede paa Gaden for at lufte Hunden, var blevet "holdt op" af 2 pistolbevæbnede Mænd, som forlangte hendes Penge. Da hun ingen havde paa sig, forsvandt Personerne uden at tilføje hende Overlast.

Kl. 2,03 blev Udrykningsafdelingen af Kommunelærer Hans Nielsen, Emdrup Vænge 179, underrettet om, at nogle Personer forsøgte at trænge ind i hans Lejlighed. Da Udrykningen kom til Stede, meddelte Hustruen, at hendes Mand var blevet anholdt og ført bort, og at det formentlig var det tyske Sikkerhedspoliti, der havde foretaget Anholdelsen, idet hun havde Besked paa at henvende sig i "Dagmarhus".

I Døgnets Løb blev der meldt om Fantasibomber følgende Steder: Danske Kvinders Samfundstjeneste, Matthæusgade 37, Birmavej 10 i Kælderen, Café "Parnas", Lille Kongensgade 16, og Café "Tosca", Frederiksberggade 24.

 

Fra den 26. Februar til den 27. Februar.

Politivagten i Gernersgade har haft følgende Udrykninger:

Kl. 19,10 til Metropol Teatret i Anledning af, at en tysk Marinesoldat havde lavet Uorden ved Billetsalgsstedet. Paagældende bragt til Kastellet.

Kl. 20,50 til Rudersdal Kro, hvor 7 S.S.-Folk havde yppet Klammeri med Gæsterne og overfaldet en af disse paa en saa haardhændet Maade, at paagældende maatte køres til Amtssygehuset med forvreden Skulder. Efter desuden at have affyret 4 Skud undløb de paagældende S.S.-Folk, men 2 af dem er kendt. Kriminalpolitiet i Lyngby arbejder med Sagen.

Kl. 21,59. til Toldboden, hvor en civil Tysker, der var meget beruset,


59

havde truet med at kaste sig i Vandet. Feldgendarmeriet behandler Sagen.

Kl. 23,13 til Café Bech, Østergade, hvor en tysk Soldat havde overfaldet Værten. Paagældende Soldat anholdt og ført til Kastellet.

Kl. 0,00 til den tyske Kantine "Deutsches Eck", hvor Mekaniker Niels Chr. Daniel Skalsberg, f. Hansen, født i Sludstrup den 15. Februar 1905, boende Eriksgade 10, 4. tv., havde forsøgt at afkøbe tyske Soldater Skydevaaben. Mod Protest fra dansk Politis Side blev han ført til Kastellet. Han fandtes ikke i Besiddelse af Skydevaaben.

Der har i Døgnets Løb været meldt om Fantasibomber følgende Steder: Laurits Knudsen, Haraldsgade 53, Kaffebaren, Enghavevej 223, Frederiksgade 5-.7 og 9, Det kgl. Teater, hvor der opførtes det amerikanske Stykke "Porgy og Bess". Til Sikring af Teatret indeni var udkommanderet et Antal Kriminalbetjente. Til Sikring af den udvendige Side var afgivet 1 Gruppe fra Udrykningstjenesten. Der skete intet, og Publikum blev holdt uvidende om Bombetruslen.

 

Fra den 27. Februar til den 28. Februar.

Kl. 9,30 blev nogle Ruder til Kaffebaren "Bonus", Kompagnistræde 26, ituslaaet med nogle Slaggestykker. 2. Afdeling behandler Sagen.

Kl. 11,00 standsede og visiterede det tyske Politi Motorvogne ved Damhussøen indtil Kl. ca. 11,30. Ingen Episoder.

Kl. 17,00 eksploderede en Flaske ved Indgangsdøren til Privatlejligheden hos Bagermester Otto Schmidt, Amagerbrogade 170, 1. Sal. Ingen Skade ud over en sveden Gulvmaatte.

Kl. 20,55 blev en ældre Dame ud for Ejendommen Øster Farimagsgade 75 af en ubekendt Mandsperson frarøvet sin Taske. 2. Afdeling behandler Sagen.

Kl. 23,15, blev Politivagten i Gernersgade tilkaldt til Café "Columbus", Aaboulevard, af Frederiksberg Politi. 2 tyske Soldater havde truet Gæsterne med Revolver.

Kl. 23,35 blev en civil Mandsperson - tidligere tilhørende Schalburgkorpset - indbragt paa Station 7, fordi han i en Linie 3 Sporvogn havde truet Passagerer med en Revolver. 2. Afdeling behandler Sagen.

Kl. 8,55 meddelte Station 3, at Byretsdommer Bardenfleth var blevet anholdt i Toget fra Helsingør til København (Kl. 7,28), fordi han under Gestapos Visitation havde nægtet at forevise Legitimation. Han blev ført til Dagmarhus. Afdeling A. S. underrettet.

 

Fra den 28. Februar til den 29. Februar.

Kl. 11,20 melder Station 7, at nogle civile Personer, der, navngav sig som Læger, havde indfundet sig paa Finsens Lysinstitut og anholdt en


60

Mand, der var inde med et Barn til Lysbehandling. Manden blev kørt bort i Personmotorvogn K. 2272. Barnet forblev paa Instituttet. Manden, der blev anholdt, viste sig siden at være identisk med Cigarhandler Aage Høeg, København, f. 8. August 1916, H. C. Lumbyesgade 30, St. Hustruen oplyser, at nogle Medlemmer af det tyske Sikkerhedspoliti havde indfundet sig i Forretningen, foretaget Ransagning og fundet ca. 10 forskellige illegale Skrifter. Forretningsmedhjælper Niels Hansen og Fru Julie Høeg, født Winkel, Lemvig, f. 1. Maj 1918, blev begge medtaget til Dagmarhus, hvorfra Fru Høeg senere blev løsladt. Barnet er afhentet paa Finsens Lysinstitut.

Kl. 14 melder Station 2, at ialt 5 Portvagter, der er posteret ved de forskellige Indgange til Landmandsbankens Hovedafdeling i Holmens Kanal, samtidig blev afvæbnet af ukendte Personer.

Kl. 22,30 melder Station 7, at der Kl. 21,20 blev kastet en Sten gennem et Vindue hos Fru Søro, Strandboulevarden 133, Mezz. tv. Døtrene er forlovet med tyske Soldater. En ikke navngivet Stabsoberfeldwebel, der netop var paa Besøg, afgav Skræmmeskud ned paa Gaden.

Kl. 22,35 melder Udrykningstjenesten, at Politivagten i Gernersgade er kaldt til Restaurant "Tosca", Frederiksberggade 24, i Anledning af Sammenstød mellem tyske Soldater og civile Danskere.

Kl. 22,40 melder Udrykningstjenesten, at der paa Fortovet ud for Restaurant "Tosca" er fundet en ufarlig Sejlgarnsbombe. Tyske Soldater har tilbageholdt nogle Danskere, som de mener har smidt Sejlgarnsbomben. Politivagten i Gernersgade anholdt den ene Dansker og førte ham til Station 3.

Kl. 24,00 melder Station 7, at 2 tyske Soldater gaar og skyder med deres Pistol paa Strandvejen ved Svanemøllebroen over Jernbanen. Politivagten i Gernersgade sendt til Stedet.

Kl. 0,25 melder Politiets Radiostation, at Tjener Hardi Foldberg Larsen, Svinninge, Asminderup Sogn, f. 3. August 1909, boende Husumgade 46, 2. tv., der kom gaaende ad Strandvejens vestlige Fortov mod Østerbrogade uden Anledning er dræbt ved Pistolskud fra en tysk Soldat. Han er kun ramt af eet Skud. Gerningsmanden er Obergefreiter Walther Hölz, Feldpostnr. O 3295 D. Politivagten i Gernersgade har anholdt Gerningsmanden. Statsadvokaten for særlige Anliggender er underrettet og vil drage Omsorg for, at afdødes Familie bliver underrettet.

 

Fra den 29. Februar til den 1. Marts.

Kl. ca. 20,00 blev der forøvet Hærværk hos Folketingsmand Victor Gram, Struensegade 26, 4. Sal, idet der fra Gaardsiden blev kastet en Smørekop gennem en af Ruderne til hans Lejlighed. Afvigte Nat var der


61

ligeledes efter Folketingsmandens Udsagn kastet en Genstand mod samme Rude, som da fik en Revne.

Kl. 21,40 meddelte Murermester Johannesen, Klingseyvej 22 C, at nogle mistænkelige Personer opholdt sig udenfor hans Bopæl, hvor de bankede paa Entredøren. Da Politiet kom til Stede, var Personerne forsvundet.

Kl. 23,20 blev der fundet en Stinkbombe paa 1. Sal paa Hovedbanegaarden, hvor den tyske Officersvagt har til Huse. Bomben, der var antændt, var ca. 10 cm lang og ca. 2 cm i Diameter. Den laa paa en Maatte, hvori der ogsaa var Ild. Bomben blev slukket uden at anrette anden Skade.

Kl. 2,20 blev en dansk civilklædt Person ved Navn Gorm Tylstrup tilligemed en civilklædt Tysker anholdt paa en Smugkro. Danskeren var i Besiddelse af en Pistol, Tyskeren nægtede at opgive Navn og Bopæl. Danskeren var Vagtmand i Schalburgkorpset, men havde ikke Tilladelse til at bære Pistol. Han blev kort efter løsladt.

 

Fra den 1. Marts til den 2. Marts.

Kl. ca. 15 blev et tilstøvet Projektil (forsaget 75 mm Granat?) fundet i Grønnegade 17 i et uaflaaset Rum paa Trappen. Afhentet af Sprængkommandoen.

Kl. 20,24 blev Politivagten i Gernersgade tilkaldt til Rydbergs Kælder i Østergade, hvor en tysk Marinesoldat havde truet de tilstedeværende med Pistol. Soldaten og 2 af hans Kammerater anholdt og ført til Kastellet.

Kl. ca. 23,50 kom en paa Bellmans Plads 28 boende Reservepolitibetjent hjem fra Tjeneste. I Cykelkælderen traf han 2 Mandspersoner, hvoraf den ene talte Tysk og medførte en Kuffert. Reservepolitibetjenten antastede de 2 Personer og blev herunder klar over, at den tysktalende talte noget om "Soldbuch". Begge Personer undløb imidlertid. Paa Gaden affyrede Reservebetjenten nogle Skud efter Personerne, men uden at ramme; Personerne flygtede i Retning mod Ingeniørkasernen, og da de der posterede tyske Vagtposter saa, at Forfølgeren var en dansk Politimand, deltog de i Forfølgelsen, der dog endte resultatløs, idet de 2 Personer undslap; men Kufferten, der viste sig at indeholde Damestrømper, maatte de efterlade.

3 Mandspersoner har lavet "hold up" over for 3 vagthavende C.B.-pligtige ved Slotsholmen og frarøvet dem deres Stave.

2 Gange i Aftenens Løb har Vagten paa Statsbanernes Remise afgivet Skræmmeskud mod Personer, der forsøgte at kravle over Plankeværket.

Politivagten i Gernersgade blev tilkaldt til Rantzausgade 4 i Anledning af Husspektakler. I Lejligheden blev truffet 2 Mandspersoner, der


62

begge viste sig at være Schalburgfolk; den ene var stærkt beruset; begge ført til Kasernen paa Blegdamsvej.

"Fantasibomber" meldtes i Døgnets Løb paa Laur. Knudsens Fabrik, Hellesens Enke & V. Ludvigsen og Hovedbanegaarden. Der blev fundet en "hjemmelavet" Sprængblyant ved Snedkerværkstedet, Dannebrogsgade 17, hvis Indehaver skal være Tysker eller tyskvenlig. Ingen Skade.

 

Fra den 2. Marts til den 3. Marts.

Efter forudgaaende anonym telefonisk Meddelelse til B. & W. paa Christianshavn sprængtes Kl. 10 en hjemmelavet Bombe, hvorved et Par Ruder gik itu. Ingen kom til Skade. Bomben var af en saadan Art, at den ikke kunde foraarsage videre Skade.

Kl. 15,55 kørte Politivagten i Gernersgade til Gothersgade 101, hvor en Repræsentant for Værnemagten begærede og fik udleveret nogle Trykkerimaskiner.

Kl. 19 indbragtes en dansk Kvinde fra Café "Tosca" til Station 1 sigtet for Fornærmelse af den tyske Fører.

Kl. 23,45 anmeldtes fra Ryesgade, at en tysk Soldat skulde have affyret 3 Skud. Eftersøgning forgæves.

Kl. 0,35 udsendtes 2 stærkt bevæbnede Grupper til Rosenvængets Allé, hvorfra der var meldt om kraftig Skydning. Senere meldtes, at Skydningen havde fundet Sted paa A. F. Kriegersvej. Grupperne meldte sig tilbage uden at have fundet noget usædvanligt.

 

Fra den 3. Marts til den 4. Marts.

Kl. 15,55 meddeler Statsadvokatens Afdeling, at det tyske Sikkerhedspoliti har anholdt P.b.2093 Guldberg Jensen fra Søpolitiet. Politibetjenten er i Sag med Overbetjent Jagd, Søpolitiet, der paa et tidligere Tidspunkt er blevet anholdt af det tyske Politi.

Kl. 18,00 indfandt et Par pistolbevæbnede Personer sig i Ejendomskontoret, Prinsessegade 51, hos Inspektøren, af hvem de forlangte Pengebeholdningen udleveret. Inspektøren lod sig imidlertid ikke true. Han rejste sig op og svingede med en Ildrager, hvilket bevirkede, at Røverne skyndsomt tog Flugten forfulgt af Inspektøren, der prøvede at indhente dem, men det lykkedes dog ikke.

Kl. 18,25 blev Station 1 af Feldgendarmeriet alarmeret til Beværtningen "Stafetten", Vestergade 24. Feldgendarmeriet ønskede, at det danske Politi skulde konstatere Bopæl paa en Person, der havde raabt "ud", da Gendarmerne havde indfundet sig i Beværtningen. Iøvrigt blev der ikke foretaget videre.

Kl. 20 meddeler Radiostationen, at 10 tyske Politimænd har skaffet sig


63

Adgang til Overbetjent Armfeldts Lejlighed, Lundeskovsvej 30, hvor de foretog en meget minutiøs Ransagning. Alt i Lejligheden saasom Bøger, Snavsetøj etc. blev endevendt og undersøgt. En af de tyske Politimænd meddelte over for Overbetjenten, at Ransagningen skyldtes, at der var tilgaaet det tyske Politi en anonym Meddelelse om, at han modarbejdede det tyske Rige.

Kl. 21,30 meddeler Radiostationen, at 7-8 Mand er trængt ind paa Navigationsskolen, hvor de ved et "hold up" over for Skolebetjenten tiltvang sig Udlevering af en Radiosender og -modtager.

Kl. 0,15 blev der af Sabotagevagterne ved Gothersgades Elektricitetsværk affyret nogle Skud, fordi man mente at have hørt en Puslen ved Siden af Værket. Politiet, som kom til Stede, konstaterede dog intet bemærkelsesværdigt.

Kl. 2,30 meddeler Station 5, at en C.B.-Brandmand angiveligt har truet forbipasserende med Pistol. Politiet, som rykkede ud, anholdt en C.B.-Brandmand i umiddelbar Nærhed af Stedet, men ved en senere foretagen Konfrontation viste det sig, at den anholdte C.B.-Brandmand ikke var Gerningsmanden.

I Døgnets Løb har der været meldt om "Fantasibomber" paa Laur. Knudsens Fabrik i Haraldsgade, Burmeister & Wains Værft i Strandgade og paa Refshaleøen samt i en Fabrik i Lille Strandstræde 14.

 

Fra den 4. Marts til den 5. Marts.

Kl. 18,50 meddelte Sabotagevagten paa Valby Maskinfabrik til Station 9, at man mente at have set en uvedkommende Person paa Kraftstationens Tag. En Hundefører med Hund og 2 Politimænd foretog Eftersøgning paa Stedet, men uden Resultat.

Kl. 20,37 blev Gernersgadevagten rekvireret til Biografteatret i Ryesgade, hvor 2 Schalburgfolk mentes at have truet nogle af Tilskuerne med Pistol. Det viste sig dog, at de blot havde stukket den ene Haand ind under Kappen, som om de tog efter Pistolen, men Vagten konstaterede, at de hverken var bevæbnede med Pistol eller Bajonet.

Kl. 20,52 blev Gernersgadevagten rekvireret til Isbaren, Store Kongensgade Nr. 63, hvor der var blevet affyret Skud med en Pistol. Det konstateredes, at det var tysk Kriminalpoliti, som havde foretaget Anholdelse af en Marinesoldat.

Kl. 21,19 meddelte St. 8, at der kort forinden var bleven kastet en bombelignende Genstand ind paa Trappegangen til Ejendommen Thyrasvej 8. Stationen havde været til Stede og konstateret, at det drejede sig om en uskadelig Attrap, der havde frembragt nogen Krudtlugt. Det menes, at der bor en krigsfrivillig i Stuen.

Kl. 22,25 meddelte Station 9, at Tyskerne foretog Visitation af Trafi-


64

kanter i Vigerslev Allé i Nærheden af Jernbanebroen, der fører over Vejen ved Retortvej.

Kl. 23,35 meddelte Station 7, at en Sabotagevagt fra Virksomheden, Ryesgade 19-21, Valdemar Jørgen Hansen, Ryesgade 90, 3., var blevet skudt ned lige uden for sin Bopæl. Han blev bragt til Rigshospitalet, hvor han umiddelbart efter afgik ved Døden. Opdagelsespolitiet kom hurtigt til Stede og førte nogle Vidner til Afhøring paa Station 7, og det oplystes, at den dræbte tidligere har været Marinevægter, og at der af 2 Personer, der undslap, var blevet affyret 3 Skud imod ham.

Kl. 0,03 blev Gernersgadevagten rekvireret til Cort Adelersgade, hvor der i en Klublejlighed i Nr. 10, 3. var opstaaet Slagsmaal mellem 2 Mandspersoner (danske), som besøgte 2 løsagtige Kvinder. Den ene af Mandspersonerne er tilknyttet den tyske Værnemagt. Den anden var saa medtaget efter Slagsmaalet, at han maatte bringes til Hospital. De andre 3 Personer blev ført til Station 2, hvor Statsadvokatens Afdeling behandlede Sagen.

I Døgnets Løb er der kun meldt om en Fantasibombe, nemlig i Hotel "Kong Frederik", Vester Voldgade 25-27.

 

Fra den 5. Marts til den 6. Marts.

Kl. 14,40 blev Politivagten i Gernersgade tilkaldt til Læderstræde i Anledning af, at der færdedes en beruset, civil S.S.-Mand. Den paagældende blev anholdt.

Kl. ca. 18,50 udbrød der Ildløs i Ejendommen, Kristiansgade Nr. 9, hvilken Ejendom den tyske Værnemagt benytter; der var anbragt en Brandbombe uden for en af Dørene, saaledes at der var gaaet Ild i Døren, der blev en Del forkullet; ved en anden Dør fandtes 3 Brandbomber, og et andet Sted ved Ejendommen laa 1 Brandbombe, men ingen af disse havde tilsyneladende været antændt. Sprængkommandoen kom til Stede og tog Brandbomberne med.

Kl. ca. 20,40 blev der skudt meget kraftigt fra Kasernen, Blegdamsvej. Politivagten i Gernersgade blev tilkaldt, og det konstateredes, at det var de ved Kasernen posterede Vagter, der havde skudt efter mistænkelige Personer. Posterne mente efter Skydningen at have hørt en Mand skrige og set ham falde omkuld, men Eftersøgning foretaget af Politipersonale med Projektører forblev resultatløs.

Kl. 21,45 eksploderede en Knaldperle, der paa Raadhuspladsen havde været henlagt i Sporvejssporet ud for Richshuset; der skete ingen Skade. "Fluko" udbad sig gennem Centralkommandoen Meddelelse om, hvor Eksplosionen var sket, ligesom Major Weber, Wehrmachts-Ortskommandantur, ved Henvendelse til Politikommissærvagten udbad sig Oplysning om,


65

hvad der var sket, med Tilføjelse om, at han allerede havde tilkaldt Gernersgadevagten.

Kl. ca. 23,15 blev en Bombe kastet gennem Vinduet til Marskandiserforretningen, Viborggade 74, tilhørende en Marinevægter Almind, hos hvem der tidligere har været forøvet Hærværk. Der var gaaet Ild i en Sæk med Klude, og ved Siden af denne laa 2 Stk. Glasampuller med noget Ledningstraad i. I Vindueskarmen fandtes Resten af Bomben. Der skete ingen Skade; Bomben blev undersøgt af Sprængkommandoen, og det viste sig at være en Termitbombe.

 

Fra den 6. Marts til den 7. Marts.

Kl. 21,25 skete der en Eksplosion paa Godsbanegaardens Terrain. Ved en nærmere Undersøgelse viste det sig, at Eksplosionen var sket i en tysk Jernbanevogn læsset med Motorer. Der skete Skade paa Jernbanevognen, men tilsyneladende ikke paa Motorerne.

Kl. 22,14 meldte Station 8, at det tyske Sikkerhedspoliti havde skudt en Mand, der nu laa i Raadmandsgade 46; han blev af det tyske Politi ført til Lazarettet paa Nyelandsvej. Hvem han er, vides ikke; han var blevet antruffet i Tagensvej 58 og var derfra løbet til Raadmandsgade 46.

Kl. 0,07 meddeles det fra Togkontoret paa Nørrebro Station, at Toggangen mod Vanløse var standset, fordi Føreren af et S-Tog kort forinden havde hørt et Par Eksplosioner, da Toget befandt sig i Nærheden af Godthaabsvej. Ved den af Politiet foranstaltede Undersøgelse fandtes intet mistænkeligt, og der var ikke sket nogen Skade.

Der er i Døgnets Løb meldt om Fantasibomber følgende Steder: Nørrebros Dampvaskeri, Hejrevej Nr. 5 - 2 Gange, Teknologisk Institut, S-Banen ved Godthaabsvej Station.

 

Fra den 7. Marts til den 8. Marts.

Kl. 19,00 meddelte Fru Kaptajn Wagn, Ved Klosteret 4, at der i Løbet af den sidste Time 3 Gange af en ubekendt Mand var blevet ringet paa hendes Entredør. Stationen sendte Personale til Stedet, men da var vedkommende forsvundet. Kaptajn Wagn er et fremtrædende Medlem af Foreningen "Det Frie Nord" og "Dansk Terrænsportforening".

Kl. 17,45 var der blevet ringet paa første Gang, og paa Fruens Forespørgsel om, hvem det var, blev der svaret, at det var dansk Luftværnsforening; men hun lukkede ikke op.

Kl. 18,30 blev der ringet igen, og paa Forespørgsel om, hvem det var, blev der ikke svaret. Endelig blev der ringet paany Kl. ca. 19,00. Kl. ca. 18,50 har en ung Mand, ca. 175 cm høj, iført sort imprægneret Frakke med Bælte, uden Hat, uden for Ejendommens Gadedør spurgt en Dame fra


66

Ejendommen, om Kaptajn Wagn boede der. Opdagelsespolitiet tilkaldt og behandler Sagen.

Kl. 2,25 hørtes Skud paa Raadhuspladsen fra en Taxadroske. Straks efter hørtes Skud fra Vester Voldgade i Retning mod Langebro. Det kunde ikke oplyses, hvorfra eller af hvem der var skudt.

 

Fra den 8. Marts til den 9. Marts.

Direktør Harald Simonsen, Kristianiagade 21, har modtaget Truselsbrev, hvori anføres, at hans Ejendom vil blive sprængt i Luften Torsdag den 9. ds.

Kl. 20,00: Politivagten i Gernersgade er kaldt til Amagerbrogade 73, hvor 2 Frikorpsmænd havde trukket Bajonet i Restaurationerne "Syven" og "Ny White Star". De to Frikorpsmænd blev anholdt af Vagten.

Der er i Døgnets Løb meldt om Fantasibomber følgende Steder: Firma C. F. Petersen, Gl. Køge Landevej 65, Københavns Kul & Koks Kompagni, Kiosken, Jagtvej 79.

 

Fra den 9. Marts til den 10. Marts.

Kl. 11,23: Fru Hedvig Delbo, født Kjær, Sankelmarksgade Nr. 30, 2. Sal, blev Kl. ca. 11,15 fundet dræbt i Lejligheden, gennemboret af flere Skud. Der har tidligere, medens hun boede Faksegade 3, været skudt paa hende, og under Navnet Fru Damm var hun derfor flyttet til sin nuværende Bopæl.

Umiddelbart før hun blev fundet død, er der i Ejendommen hørt en Række Skud, og to Mandspersoner er set forlade Ejendommen i Løb.

Den ene af Mændene skildres som 30-35 Aar, ret høj, antagelig omkring 175 cm. Han var barhovedet og havde mørkt, tilbagestrøget Haar. Han var iført en sort, temmelig slidt Regnfrakke, hvor det lyse Stof flere Steder slog igennem den sorte Belægning. Han havde mørkebrune Bukser og sorte Sko.

Den anden Mand var noget yngre, men baade højere og kraftigere. Ogsaa han var barhovedet og havde mørkt, tilbagestrøget Haar. Han var i hvid Kittel, som var meget snavset, siger Drengene, men sandsynligvis har det drejet sig om en lys Heptonette. Om Livet havde han et brunt Bælte.

Kl. 13,35: Falsk Telefonmeddelelse til Julius Hansens Trikotagefabrik, Gartnerivej: "Det er Politiinspektør Mellerup, jeg har modtaget Besked om, at der er lagt Bomber i Deres Virksomhed, vil De omgaaende gaa i Beskyttelsesrum, saa skal jeg sende Personale."


67

Kl. ca. 22 har 2 Mandspersoner affyret Pistol i Café "Prøvestenen", Lille Istedgade 7. De kørte bort i en Droske, som eftersøges.

Der er i Døgnets Løb meldt om Fantasibomber følgende Steder: Hellesens Enke, Aldersrogade 6, Struers chemiske Laboratorium, Skindergade 38.

 

Fra den 10. Marts til den 11. Marts.

Kl. 17,05: 6 ukendte Mandspersoner trængte ved Arbejdstidens Ophør ind paa Fabrikken "Titan", Tagensvej, hvor de overrumplede Sabotagevagterne og fratog dem 4 Karabiner og 3 Tromlerevolvere, som de samlede i en Sæk, hvorefter de kørte bort i Motordroske K. 1019. De med tog tillige 4 Staalhjelme, 12 Træstave og noget Lysmateriel. Føreren af Motordroske K. 1019 er afhørt, men kan kun meddele, at han har kørt Personerne til Godthaabsvej.

Kl. 19,20 indfandt en ukendt Mandsperson sig ved en Politimands Dør i Jenagade 1, St. tv., hvor han bad om et Stykke Mad. Dette blev nægtet, og i det samme trængte Mandspersonen ind i Entreen, hvor den paagældende pludselig og uventet stak en Pistol ind i Siden paa Politimanden; herunder kom Politimandens Hustru til Stede. Mandspersonen fortalte nu, at han hørte til "Frie Danske", og han skulde have Politimandens Tjenestepistol, som paagældende imidlertid ikke havde hos sig. Da Hustruen saa den faretruende Situation, som hendes Mand stod i, turde hun ikke undlade at udlevere Pistolen.

Kl. 20,55 blev Ekspeditricen i Kromanns Chokoladeforretning, Ndr. Frihavnsgade Nr. 84, holdt op af en ukendt Mandsperson, som krævede Forretningens Kasse udleveret. Da Ekspeditricen begyndte at skrige, forsvandt Mandspersonen.

Kl. 21,16 blev det meddelt Politistationen paa Fælledvej, at der var fundet en bombelignende Pakke paa Fortovet udfor Radioforretningen Blaagaardsgade 9. Der blev straks sendt Politi til Stedet, og da det ikke med Bestemthed kunde ses, om det var en Bombe eller ikke, blev Opdagelsespolitiet underrettet, og der foretoges Evakuering af de 2 nederste Etager i Ejendommen Blaagaardsgade 9.

Kl. 22,42 blev der af en ukendt Mandsperson ringet op i Telefonen til den over for Bomben beliggende engelske Kro i Blaagaardsgade 4 og meddelt, at saafremt der ikke var sket noget, vilde det ikke vare længe. Umiddelbart efter blev det konstateret, at Pakken indeholdt en Sten.

Kl. 22,20 indfandt en Mandsperson sig paa Fælledvejens Politistation og meddelte, at der kort forinden havde fundet et Revolveroverfald Sted i Porten til Ejendommen Nørrebrogade Nr. 48. Da Politiet faa Minutter efter indfandt sig paa Stedet, fandt man den 21-aarige Per Juul Martiny


68

liggende over sin Seng paa 1. Sal i samme Ejendom. Han forklarede, at han havde været nede ved en Brevkasse med et Brev, og da han paa Vejen herfra tilbage til sit Værelse passerede Ejendommens Port, var der 2 ukendte Mandspersoner, der stillede sig i Vejen for ham og spurgte, om det var Per Martiny; han svarede imidlertid ikke paa Forespørgslen og forsøgte at løbe op ad Trappen, men her blev han ramt i Ryggen af et Skud; han var dog ikke mere medtaget, end at han kunde fortsætte op ad Trappen, men inden han naaede at komme ind i Lejligheden, blev han paany ramt af et Skud. Paa Forespørgsel forklarede han, at han ikke var særlig politisk indstillet, men han var nationalt indstillet, og han var for Tiden sammen med mange andre Vagtmand i Studenterforeningen. Han kender iøvrigt ikke Motivet til Overfaldet.

Kl. 0,20 meldtes Skydning fra Kasernen paa Blegdamsvej; det var imidlertid ikke derfra, der blev skudt, og det blev ikke oplyst, hvorfra Skydningen var kommet.

Kl. 1,10 fandt en mindre Episode Sted i St. Kongensgade udfor Politistationen, hvor en noget beruset tysk Soldat truede 2 Politimænd, der havde Portvagt, med Pistol.

Vagten fra Gernersgade tilkaldt, og den anførte Soldat blev taget med af Feldgendarmeriet.

Kl. 6,41 meldtes om "Fantasibomber" hos Burmeister & Wain, Refshaleøen.

 

Fra den 11. Marts til den 12. Marts.

Kl. 19,30 visiterede 2 tyske Soldater Gæsterne i Restaurationen "Prins Jørgen", Slotsgade 26. Den ene Soldat havde mistet sin Bajonet. Politivagten, Gernersgade, medtog de 2 Soldater.

Kl. 21,25 meddelte Barbermester Schmidt, Aarhusgade 95, at hans 2 Butiksruder var knust ved Stenkast. Schmidt har mange Kunder blandt den tyske Værnemagt.

Kl. 23,40 meddeler Station 1, at Telefonledningen er skaaret over og Mikrotelefonen stjaalet i de offentlige Telefonautomater paa Axeltorv og paa Vesterbrogade ud for Nr. 6.

Brandvæsenet har flere Gange i Aftenens og Nattens Løb været tilkaldt til Tømrerfirmaet Nicolajsen & Nielsen, Sydhavnsgade 28, hvor der har været paasat Ild 3 Steder. Ilden blev slukket. Sabotagevagterne har skudt ca. 40 Skud efter nogle mistænkelige Personer.

Mellem Kl. 22,40 og 22,50 har en tysk Soldat paa Vesterbrogade affyret 2 à 3 Pistolskud i Luften - tilsyneladende uden Grund. Politivagten i Gernersgade overtog Sagen.

En Vægter meddelte, at 2 Personer Kl. 23,40 paa Frue Plads forsøgte at opdirke Port A til Universitetet. Personerne undløb.


69

Fra den 12. Marts til den 13. Marts.

Kl. 11,38: Melding om "Fantasibombe" Stefansgade 1 hos Tillegaard, der mente at genkende den Kvindes Stemme, der telefonisk meldte om Bomben. Afdeling A.S. underrettet.

Kl. 18,56: Melding fra Inspektør Borgen, Det kgl. Teater. En ukendt Mandsperson havde telefonisk meddelt, at der var udlagt Bomber i Teatret, og Grunden var, at der blev spillet "det forbandede Jødestykke Porgy & Bess".

Kl. 19,20 telefonerede samme Person igen til Teatret og meddelte, at Bomberne vilde springe Kl. 19,30. Der sendtes 1 Gruppe til Afpatrouillering af Gaderne udenom Teatret, iøvrigt blev intet foretaget, og der skete intet.

 

Fra den 13. Marts til den 14. Marts.

Kl. 19,12 fik Station 3 en Underhaandsmeddelelse om, at Kaffebaren, St. Kongensgade 69, i Aftenens Løb skulde sprænges i Luften af civile og uniformerede S.S.-Folk. Stedet holdt under Observation og Feldgendarmeriet underrettet. Intet skete.

Kl. 19,30 blev det meddelt, at Kl. ca. 18,15 indfandt en Mandsperson sig i "Sygekassen af 1872" Kontor, Østerbrogade 118, 1. Sal, hvor han røvede Pengekassens Indhold ca. 600 Kr. Han paalagde Kassereren ikke at foretage sig noget de første 5 Minutter, da han havde 3 Hjælpere staaende nedenfor, hvorefter han forsvandt.

Kl. ca. 20,10 blev forhenværende Politibetjent Ole Eistrup Kronby, Hovmestervej 28, 2., dræbt ved Revolverskud i sin Lejlighed anførte Sted. Efter det oplyste trængte 4-5 ukendte Personer ind i Lejlighedens Korridor, hvor de kom i Kamp med Kronby. Kampen foregik dels i Korridoren og dels i en Stue, og under Kampen affyrede en af Overfaldsmændene 3 à 4 Skud mod Kronby, der døde umiddelbart efter.

Kl. 20,50 anholdt Gernersgadevagten en beruset, tysk Feldwebel i Vesterport og bragte ham til Kastellet.

Kl. 1,40 blev to tyske Søfolk tilhørende Wehrmacht-Gefolge indbragt til Station 2, idet de var truffet i Kristiansgade trækkende med en Budcykel mrk. "Nationaltidende". De blev af Feldgendarmeriet bragt til Kastellet.

Der har i Døgnets Løb været meldt om Fantasibomber i Østrigsgades Skole, Beværtningen, Enghavevej 228, og Burmeister & Wain, Refshaleøen, samt Laur. Knudsen, Haraldsgade.

 

Fra den 14. Marts til den 15. Marts.

Kl. 13,28 meldtes det fra Station 4, at en Mandsperson var blevet skudt ned paa Gaden i Moldausgade; det viste sig at være en tysk Desertør, der var blevet paagrebet af tysk Kriminalpoliti.


70

Kl. 20,00: Episode med tysk Soldat, der lavede Uorden i Beværtning i Ny Adelgade; ordnet af Vagten i Gernersgade.

Medens Malermester Dufour, Aaboulevard 18, opholdt sig i Teatret, er der rettet flere telefoniske Henvendelser til hans Hjem, som Husassistenten har viderebragt til Malermesteren; desuden har en Mandsperson, der navngav sig Dalgaard, ringet paa og spurgt efter Malermesteren, men uden at blive indladt. Malermesteren, der arbejder for Tyskerne, følte sig truet ved disse Henvendelser og bad om Politiets Hjælp. Der blev udstillet Poster, men der skete intet.

Kl. ca. 22,00 har Jernbaneposterne hørt ret livlig Skydning fra Ingeniørkasernen; Posterne skønnede, at der holdtes Fest paa Kasernen.

Kl. 23,40 blev Alfred Frederik Hansen i Ambulancevogn bragt til Kommunehospitalet efter at være blevet overfaldet af en ubekendt Mandsperson paa Nørrevold; visiterende Læge udtalte, at Hansens Saar i Baghovedet skønnedes at stamme fra Slag med stumpt Instrument, formentlig Pistolkolbe. Gerningsmanden undslap.

Kl. 0,30 gjorde en Mandsperson, som i 2 Aar har tilhørt Waffen SS, Anmeldelse til Svendsgades Station om, at han følte sig truet; 2 Personer, der opholdt sig paa Gaden i Nærheden af hans Bopæl, havde sagt: "Der har vi ham". Der skete intet herudover.

En paa Politivagten i Gernersgade tjenstgørende dansk Overbetjent er i Nattens Løb 2 Gange blevet ringet op i Telefonen og truet paa Livet.

I Døgnets Løb meldtes om Fantasibomber følgende Steder: Bellahøjskolen, Grubert & Sønner, Frankrigsgade 40, Fabrikken Diaf, Vibevej 27, Pension "Lucca", Nørre Allé, Burmeister & Wain, Refshaleøen. Alle Meldinger negligeredes, og der skete da heller intet.

Vagten paa D.S.B.s Centralværksteder har affyret ca. 12 Skud mod 2 mistænkelige Personer, der formentlig vilde stjæle Brædder. Eftersøgning negativ.

 

Fra den 15. Marts til den 16. Marts.

Kl. 12,05: Der er, formentlig af en afvist Betler, affyret et Pistolskud paa Hovedtrappen paa 3. Sal i Ejendommen Jernbane Allé Nr. 90. Skuddet gik ind i Muren. Opdagelsespolitiet paa Station 8 behandler Sagen.

Kl. 20,23: Det meddeles fra Station 7, at der er anholdt 4 unge Mennesker, der er truffet paa Østre Elektricitetsværks Grund. Sabotagevagterne havde skudt uden at saare nogen. Opdagelsespolitiet behandler Sagen.

Kl. 2,30: Det meddeles fra Station 7, at ca. 20 Mandspersoner er trængt ind paa Østre Gasværk, hvor de har frataget Sabotagevagterne 8 Karabiner og en Del Ammunition. 11 Sabotagevagter og 12 C.B.-Betjente blev efterladt bundet i Vagtlokalet. Nogle af Mandspersonerne var kommet til


71

Stede i Motordroske Nr. K. 1066, med hvilken de, ogsaa fjernede sig fra Stedet. Droskechaufføren blev ligeledes efterladt bundet i Vagtlokalet.

Der er i Døgnets Løb meldt om Fantasibomber hos Laurits Knudsen, Haraldsgade 53, Grubert & Sønner, Frankrigsgade 40, Ingeniørfirmaet P. M. Pedersen, St. Strandstræde 14, Læderfabrikken, Korsgade 66 o/G., Burmeister & Wain, Refshaleøen.

Intet foretaget.

 

Fra den 16. Marts til den 17. Marts.

Kl. 12,00 meddeler Udrykningstjenesten, at der er Strejke ved Burmeister & Wain, fordi Arbejderne ikke faar Besked om Bomber, der trues med i Dagens Løb. Arbejderne er gaaet hjem.

Frøken Martin, Beatevej 5, 4., har Kl. ca. 19 pr. Telefon meddelt, at nogle Personer opholdt sig uden for hendes Entredør. Da hun er Tolk for Tyskerne, føler hun sig truet. Ved Politiets Ankomst fandtes intet mistænkeligt. Politiet fører i Nat lejlighedsvis Tilsyn.

Kl. 21,30 blev der affyret 3-4 Skud paa Bogtrykkervej ud for Nr. 25. Fernando Heinrich Christensen, Guldstjernevej 8, har været Kæreste med den afdøde Redaktør Gausts Enke, Bogtrykkervej 25. Han blev i Aften afvist, og da han paa Gaden nedenfor traf sin Hustru, Edith Christensen, affyrede han nogle Skud uden at træffe nogen. Kriminalpolitiet beroligede ham og fik ham til at aflevere sin Pistol til Hustruen, som fulgte ham hjem. Christensen arbejder for den tyske Værnemagt.

"Nordisk Fiat", Sturlasgade 14. meldte Kl. 22,25, at mistænkelige Personer var set i Nærheden af Firmaet. Politiet afsøgte Terrænet uden at finde nogen.

Kl. 22,40 opstod Ildløs i et Osteskib i Kanalen over for Børsen. Ret stor Skade.

Fru Woldby, Lundingsgade 11, 4., meddelte Kl. 1 pr. Telefon, at der to Gange er blevet ringet paa hendes Dør af mistænkelige Personer, der ankom i Motorvogn. Eftersøgning forgæves.

Paa Forretningsvinduer, Godthaabsvej Nr. 207-209 og 231, har ukendte Gerningsmænd Kl. ca. 1 malet 1 m høje Hagekors.

Posterne ved Centralværkstederne, D.S.B., har Kl. 1 affyret 13 Skud efter 2-3 mistænkelige Personer. Eftersøgning forgæves.

Kl. 2 har Posten ved Transformatorstationen i Nyborggade affyret 1 Skud, da han mente at have hørt noget pusle.

Sabotagevagten, Valby Maskinfabrik, Gl. Køgevej, har skudt 1 Skud Kl. 3,15, da han mente at have set noget mistænkeligt.

Kl. 9,00 meddeler Station 7, at 8 tyske Soldater med Maskinpistoler har taget Opstilling ved "Fokina" paa Strandvejen, hvor de visiterer samtlige ind- og udgaaende Motorvogne.


72

Der er i Døgnets Løb indgaaet Meldinger om "Fantasibomber" følgende Steder: Maskinfabrikken, Blegdamsvej 28-32, Burmeister & Wain, Christianshavn, Nordhavnsværket, "Ingeniørhuset", Vester Farimagsgade, Forsikringsselskabet "Absalon", Raadhuspladsen, og Burmeister & Wain, Refshaleøen.

 

Fra den 17. Marts til den 18. Marts.

Kl. 10,30 meddeler Station 7, at tyske Soldater har taget Opstilling paa Lyngbyvej og Emdrupvej, hvor de visiterer alle Motorkøretøjer.

Kl. 20,35 meddeler Station 5, at Personalet er sendt til Westend Nr. 3, hvor et Skud er blevet affyret gennem Vinduet til et Værelse, der beboes af en Oberfeldwebel. Det menes, at Skuddet har været affyret fra et Tagkammer beliggende umiddelbart paa den anden Side af Gaden. Undersøges af Opdagelsespolitiet.

Kl. 24,00 blev Politivagten i Gernersgade alarmeret til "Valencia", hvor en civil S.S.-Hauptmann havde truet 2 danske med Pistol. Hauptmannen, der var noget beruset, blev kørt til Dagmarhus, medens Danskerne kom til Afhøring paa Station 5.

Der har været meldt om Fantasibomber paa Radiofabrikken, Gl. Kongevej 3, Firmaet I. Cantor, Nr. Voldgade 82, Statsradiofonien, og formentlig B. & W., Refshaleøen.

 

Fra den 18. Marts til den 19. Marts.

Kl. 10,23: Arbejderne paa Burmeister & Wain mødte i Dag paa Arbejde, men forlod det straks, da de hørte om Telefonbomber.

Kl. 16,30 har Station 3 rekvireret Vagten i Gernersgade til Nyhavn, hvor Posterne staar med 2 berusede S.S.-Mænd.

Kl. 17,08 meddeler Station 5, at Stationens Civilpatrouille Kl. 12,15 ved Gl. Kongevej Nr. 1 D blev holdt op af 3 dansktalende Civilpersoner, som angav at høre til tysk Sikkerhedspoliti, og som truede med Pistol. Afkrævet Legitimation nøjedes de med at vise et rødt Kort, som det var umuligt at aflæse, hvorefter de gik.

Kl. 20,35 meddelte Station 1, at en Taxachauffør i Stormgade var blevet truet med Pistol af 2 formentlig berusede dansktalende Personer i Anledning af Uoverensstemmelse angaaende Betalingen. Da Chaufføren greb Startsvinget for at værge sig, flygtede de paagældende.

Kl. 2,20 meddelte Udrykningen, at der er sendt Personale til Ørstedsværket, hvor Sabotagevagterne havde skudt efter mistænkelige Personer.

Kl. 4,30 melder Centralværkstederne, at Posten paa Drejeskiven har affyret 11 Skud Kl. 2,20 efter 3-4 Mandspersoner, der kom løbende fra H. C. Ørstedsværket. Terrænet blev gennemsøgt med negativt Resultat.

Der har været meldt om Fantasibomber i Boltefabrikken, Bragesgade Nr. 8, og Paladsteatret.


73

Fra den 19. Marts til den 20. Marts.

Kl. 12,25: Melding om Sabotagebombe i Ejendommen Holsteinsgade 11, der støder op til Rosenvængets Allé 32, hvor den tyske Marine har Tjenestested. Ingen Eksplosion. Sabotagebomben brændte ud. Resterne indbragt til Station 7.

Kl. 17,00: Politivagten i Gernersgade rekvireret til Café "Bayern", Kompagnistræde 21. En tysk Underofficer i Slagsmaal med sin danske Kæreste. Underofficeren havde givet Kæresten et Par Lussinger. Underofficeren og hans Kæreste forlod sammen Beværtningen. Politivagten i Gernersgade har ikke foretaget yderligere i Sagen.

Kl. 20,15: 2 berusede tyske Soldater indbragt til Politikasernen i Klerkegade, hvorfra de blev afhentet af Politivagten i Gernersgade.

Kl. 20,20: Politivagten i Gernersgade rekvireret til "National Scala", hvor en "Swingpjatte", der var Gæst i Etablissementet, havde kastet et Askebæger efter 2 tyske Soldater. Statsadvokaten for særlige Anliggenders Afdeling behandler Sagen.

Kl. 20,20 anonym Telefonopringning til Postvæsenets Oplysning med Melding om, at der er Bomber i Post- og Telegrafvæsenets Hovedstation, der har Facade mod Løvstræde, Købmagergade og Valkendorfsgade. Der blev straks foretaget en grundig Eftersøgning i hele Komplekset ved Foranstaltning af Bevogtningslederen for Sabotagevagten sammesteds.

Kl. 20,36: Repræsentant Erik Waldsted, Frederikshavn 9. Juli 1916, I. E. Ohlsensgade [i. e. J. E. Ohlsensgade] 14, 3. th., anmeldte til 2 patrouillerende Politibetjente paa Købmagergade, at en civil, pistolbevæbnet Mandsperson havde truet ham til at forlade Boksrummet ved Indleveringen paa Kømagergades [i. e. Købmagergades] Postkontor, idet paagældende civile Mandsperson havde tilføjet, at Posthuset vilde ryge i Luften i Løbet af nogle Minutter.

Paagældende civile, pistolbevæbnede Mandsperson er identisk med Sabotagevagt ved Post- og Telegrafvæsenets Hovedstation, Postbud Carlo Edvin Willy Ejner Thomsen, København 24. Maj 1914, Stockholmsgade 55, Kld., der for saa vidt bekræfter Anmeldelsens Rigtighed, idet han dog benægter at have truet med sin Pistol, som han kun har "taget til". Anmelderen Waldsted havde forud 2 Gange nægtet at forlade Bygningen, uagtet han var blevet gjort bekendt med, at Bygningen muligvis vilde ryge i Luften.

Kl. 20,48 blev der kastet en Sten gennem en Forretningsrude i Ejendommen Aarhusgade 83. Forretningsindehaveren er ikke politisk interesseret.

Kl. 21,30 har Politivagten ved Statsbanernes Centralværksteder beskudt mistænkelige Personer, der forsvandt.

Kl. 22,00 er 3 Sabotagevagter hos A/S. Dana-Dis, Dragør, blevet afvæbnet og bundet af 8-10 Mænd. Sabotørerne medtog 3 gamle Tromlepistoler med tilhørende ganske faa Patroner.


74

Kl. 22,25 eksploderede en Knaldperle i Sporvognsskinnerne paa Vestre Boulevard ved Studiestræde.

Kl. 23,30: Politivagten i Gernersgade rekvireret til Kastrupvej 71, 3., hos Lauritsen, hvor en tysk Soldat angaves at have stukket en Mand ned. Meldingen viste sig at være urigtig, idet der kun var opstaaet Slagsmaal mellem nogle tyske Soldater og nogle Danskere. Bortset fra, at nogle Ruder er slaaet ud, er der ikke sket noget.

Kl. 6,40 og 6,50 anonyme Telefonmeldinger om "Fantasibomber" hos Burmeister & Wain, Skibsværftet, Refshaleøen.

 

Fra den 20. Marts til den 21. Marts.

Kl. 21,15: Melding fra Politivagten paa Statsbanernes Centralværksteder, at en af Posterne havde beskudt 2 mistænkelige Personer uden for Indhegningen. En Eftersøgning var resultatløs.

Kl. 22,00 hørtes nogle Skud i Nærheden af Centralværkstederne, men Stedet kunde ikke nøjagtig fastslaas, og Posterne nægtede alle at have skudt.

Kl. 23 meddelte Station 9, at der Kl. ca. 22,30 var forøvet et Røveri af 3 pistolbevæbnede Mænd i Isenkramfirmaet Carl F. Petersen, Gl. Køge Landevej 65. Vagten var blevet overmandet, Telefonforbindelserne afbrudt og 3 Lastmotorvogne ført bort, efter at Nummerpladerne var overmalet. Opdagerne behandler Sagen.

Kl. 1,15 blev stud. polyt. John Johansen indbragt til Station 7, fordi han havde truet en ung Mand med at skyde. Han var ved Indbringelsen ikke i Besiddelse af noget Vaaben, men var noget beruset.

Kl. 1,15 blev 2 C.B.er, der havde Tjeneste paa Knippelsbro, "holdt op" og frataget Lædertøj og Stave.

Kl. 1,30 eksploderede en Bombe i Kaffebaren Fælledvej 10. Ejendommen led betydelig Skade, og der knustes mange Ruder i de omliggende Ejendomme. En Dame i Nr. 9 fik et Chok.

Kl. 1,50 blev der alarmeret til Station 7 fra Østre Elektricitetsværk i Anledning af, at der var vekslet ca. 12 Skud mellem en formentlig Sabotør, som opholdt sig i en Have ved Olufsvej, og en af Vagtmændene. Der skete ingen Skade.

Der er i Døgnets Løb meldt om Fantasibomber følgende Steder: Raadhuset, Palladium Biografteatret, Danseskolen, Godthaabsvej 251, Burmeister & Wain, Refshaleøen (hvor Arbejderne forlod Virksomheden), samt Slagteriernes Central, Holmbladsgade 65.

 

Fra den 21. Marts til den 22. Marts.

Kl. 17,05 meddelte Station 2, at der Kl. 16,40 var sendt Personale til den konservative Folketingsmand, Landsretssagfører Hjerminds Kontor,


75

Nikolaj Plads 26, i Anledning af, at et Par mistænkelige Mandspersoner, der talte gebrokkent Dansk, havde spurgt efter Folketingsmanden, der blev nægtet hjemme. Opdagelsespolitiet, der blev underrettet, kom til Stede og anholdt en af de nævnte Personer, der var bevæbnet med Pistol. Opdagelsespolitiet behandler Sagen.

Kl. 22,10 meddelte Station 7, at der fandt Skydning Sted paa A. F. Kriegersvej. Schalburgfolk mente sig beskudt fra Gaarden til en nærliggende Ejendom og gjorde derfor Brug af deres Skydevaaben. Gernersgadevagten blev tilkaldt og foretog Undersøgelse i Sagen.

Kl. 22,20 meddelte Udrykningstjenesten, at der var sendt Personale til "Always Radio", Teglholmsgade, hvor Sabotagevagterne mente, at der var blevet skudt efter dem. Der blev ikke fundet mistænkelige Personer paa Stedet.

Kl. 3,15 meddelte Station 7, at der var afgivet et Skud mod en Schalburgvagtpost ved A. F. Kriegersvej. Eftersøgning forgæves.

Der har i det forløbne Døgn været meldt om "Fantasibomber" hos "Atlas", Bragesgade, i Slagteriernes Central, Holmbladsgade, og Burmeister & Wain, Refshaleøen.

 

Fra den 22. Marts til den 23. Marts.

Kl. ca. 20 har en civilklædt Mandsperson bevæbnet med Pistol paa Østerport Jernbanestation uddelt Brochurer med Overskriften "Gensynet med Berlin". Brochurerne, der ikke er forsynet med Oplysning om Trykkested, er formentlig fremstillet ved tysk Foranstaltning. Mandspersonen forsvandt, inden Jernbanepersonalet fik tilkaldt Politiet.

Kl. 21,30 kom paa Frederiksberggade nogle Schalburgfolk i Skænderi med nogle Personer, der havde fløjtet "Internationale". Parterne skiltes dog, uden at Politiet blev tilkaldt.

Kl. 22,15 har en tysk Militærperson, der opholdt sig i Restaurant Scandia, Vesterbrogade 2, taget sin Jakke af og nægtet igen at tage den paa. Politivagten i Gernersgade blev tilkaldt.

Kl. 22,30 har nogle tyske Soldater ved Svanemøllens S-Banestation trukket Pistol. Politivagten, Gernersgade, og Station 7 blev tilkaldt, men forinden de kom til Stede, var Tyskerne forsvundet.

Kl. 23,15 er en civilklædt, tysk Marinekaptajn i Hovedvagtsgade blevet stukket ned af en tysk Marinesoldat. En Dame, der skal have overværet det hele, kørte med Ambulancen til Hospitalet, og 2 andre Vidner til Overfaldet blev indbragt paa Station 2.

Kl. 0,05 har en Mandsperson gennem Brevsprækken til Aldersrentenyder P. Chr. Petersens Lejlighed, Helsingborggade, meddelt, at der var lagt Bomber i Fabrikken overfor. Der maa her være tænkt paa Wessel & Vetts Fabrik. Der skete imidlertid intet.


76

Kl. 3,40 har Sabotagevagten paa Østre Gasværk affyret et Skud efter en mistænkelig Person, som nærmede sig Østlaagen.

Kl. 4,30 har en Mandsperson ved Hjørnet af Kampmannsgade og Vester Søgade, hvor Organisation Todt har til Huse, skudt efter den der udstillede Vagtpost.

Kl. 5,15 har 2 "Politibetjente" og en "C.B." forlangt at komme ind paa Maskinfabrikken Madsen og Beidil, Ryesgade 3. De meddelte, at de kom fra Fælledvejens Politistation. Da de blev nægtet Adgang, bortfjernede de sig i en Motorvogn, der var parkeret i Nærheden. Der havde ikke været udsendt Folk fra Station 6, saa det har sikkert været Sabotører. En efterfølgende Undersøgelse ved Politiet fra Station 6 forblev uden Resultat.

Kl. 9,18 meddelte Udrykningstjenesten, at Arbejderne hos Burmeister & Wain nu er gaaet i Arbejde, efter at de paany har valgt de Tillidsmænd, som de afskedigede forleden Dag. Det menes nu, at det skal komme til at gaa uden Gnidninger.

Der er i Døgnets. Løb meldt om "Fantasibomber" følgende Steder: Hertz Maskinfabrik, Jagtvej 57, Restaurant "Fokina", Strandvejen, Burmeister & Wain, Refshaleøen, samt 5 Gange til Slagteriernes Central, Holmbladsgade.

 

Fra den 23. Marts til den 24. Marts.

Kl. 19,42 virkede Alarmsystemet paa Østre Elektricitetsværk. Intet fundet ved Eftersøgning.

Kl, 20,37: En Brandbombe (1/2 m langt Jernrør med Termit) fundet i Skarnkasse, Willemoesgade 20. Der bor i Ejendommen en Mand, som Rygterne har sat i Forbindelse med den tyske Værnemagt.

Kl. 21,05: Opringning til G. E. Andersens Fabrik for Patrontasker, Pilestræde 57, 2. Der blev sagt: "Se saa at komme ud". Politiet og Virksomhedens Personale foretog Eftersøgning uden at finde noget. Arbejdet fortsattes.

Kl. 22,12: Ny Alarmering til Østre Elektricitetsværk. En Stige fundet op ad Bygning ind i Værket, men ingen mistænkelige Personer truffet.

Kl. 22,56: En ung Mand truer Gæsterne med Pistol i "Absalons Bar", Frederiksberggade 38. Han blev hentet af Politiet, men viste sig paa Stationen at høre til den tyske Værnemagt.

Kl. 22,50 blev Redaktør Sigurd Thomsen, Social-Demokraten, passet op af 2 unge Mænd udfor Social-Demokratens Bygning. De havde givet sig i Samtale med ham, og udfor Nørre Farimagsgade Nr. 3 trak den ene en Pistol og skød Redaktøren et Skud i Underlivet. Redaktør Thomsen slæbte sig et Stykke Vej hen imod Gyldenløvesgade, men styrtede. Han er meget alvorligt saaret, har lidt et stort Blodtab og har faaet Blodtransfusion.


77

Der er i Døgnets Løb meldt om Fantasibomber følgende Steder: 5 Gange i Slagteriernes Central, Holmbladsgade 65, og Burmeister & Wain, Refshaleøen.

 

Fra den 24. Marts til den 25. Marts.

Kl. 10,36 meddelte den midlertidige Vagt hos Ole Bjørn Kraft, at tysk Sikkerhedspoliti søgte Indtrængen i Lejligheden. Ved udsendt Politi konstateredes Rigtigheden af, at det var tysk Sikkerhedspoliti. Ole Bjørn Kraft havde intet imod at lade sig afhøre af det tyske Politi, men det skulde ske i Overværelse af dansk Politi. Kl. 11,10 forlod det tyske Politi Lejligheden.

Kl. 17,15 blev Kontorist Poul Nord, Ved Stadsgraven 9, Stuen, i Lejligheden beskudt af to unge Mænd, der havde trængt sig ind. Et Skud ramte Poul Nord i Halsen. Han blev indlagt paa Sundby Hospital. Revolvermændene undløb.

Kl. 17,20 meddeltes fra Udrykningstjenesten, at Politivagten i Gernersgade var tilkaldt til Hovedbanegaarden, hvor den tyske Banegaardsvagt havde anholdt 2 danske Mandspersoner, der havde udtalt sig fornærmen de om den tyske Værnemagt.

Kl. 17,25 blev en civil Mandsperson indbragt til Station 6, idet han havde truet en ubekendt Mandsperson paa Livet. Den anholdte opgav at være tysk Marinevægter Poul Stoltze. Afdeling A. S. underrettet.

Kl. 20,10 blev den ene af de to C.B.-Poster ved Søfartsmonumentet paa Langelinie, af 3 revolverbevæbnede Mænd "holdt op" og frataget sin Stav. Den anden C.B. havde ingen Stav paa sig.

Kl. 20,40 meddelte Berlingske Tidende, at flere unge Mandspersoner luskede mistænkeligt omkring Redaktionens Ejendom i Pilestræde. Ved udsendt Politipersonale fra Station 2 lykkedes det at anholde 4 unge Mænd, hvoraf den ene var i Besiddelse af en Militærpistol 1910. Sagen blev overgivet til Opdagerne.

Kl. 21,00 meddelte Station 9, at en Postassistent ud for Folkebankens Lokaler, Aalholmsvej Nr. 1, Kl. ca. 19,15 af en revolver bevæbnet Mand var blevet frarøvet en Kassette med 7000 Kr., da Assistenten vilde anbringe den i Bankens Natbox. Røveren forsvandt paa Cykel.

Kl. 21,35 meddelte Station 1, at en tysk Marinesoldat i Brolæggerstræde havde affyret sin Pistol i Luften. Marinesoldaten kunde ikke paavises.

Kl. 2,00 meddelte Station 1, at Posterne i Social-Demokratens Bygning i Farimagsgade af Bladets Folk havde faaet Underretning om, at Redaktør Sigurd Thomsen døde i Nat Kl. 1,00.

Kl. 7,15 meddelte Burrneister & Wain, Refshaleøen, at der var tele-


78

foneret om, at der var lagt Bomber i Virksomheden. Arbejderne gik i Arbejde efter normal Afsøgningstid.

Der er i Døgnets Løb meldt om Fantasibomber i Slagteriernes Central, Holmbladsgade 65, og Maskinfabrikken, Jagtvej 157.

I Løbet af Morgenstunden er der forskellige Steder i den indre By opklistret Plakater fra "Frie Danske" med Billedrapportage fra det ødelagte Berlin og antitysk Propaganda. Plakaterne fjernedes.

 

Fra den 25. Marts til den 26. Marts.

Opdagelsespolitiet har Dags Morgen anholdt 2 Personer, som fra Telefonautomater telefonerer om Fantasibomber.

Kl. 10,35 maatte Udrykningstjenesten skride ind mod et mindre Opløb ved Hjørnet af Gyldenløvesgade og Nansensgade foraarsaget ved en illegal Plakat paa Opslagstavlerne ved Fr. d. 5. Stiftelse. Plakaten blev fjernet af Politiet.

Kl. 21,05 har Station 1 efter Anmodning af Feldgendarmeriet anholdt en Kvinde i "Tosca", fordi hun sigtes for at have paaført et Par tyske Soldater Kønssygdom.

Kl. 21,13 har Vagterne paa Østre Elektricitetsværk afgivet Skud mod nogle Personer, som fra Naboejendommens Gaard havde kastet nogle Murbrokker over Plankeværket til Værkets Gaardsplads. Politiet foretog Undersøgelse paa Stedet, men uden Resultat.

Kl. 21,34 havde en Gæst i Café "Prinsen", Vestergade 4, truet Tjeneren med Pistol. Gæsten undløb, inden Politiet kom til Stede.

Kl. 22,40 blev en beruset tysk Marinesoldat fundet paa Jernbanevolden udfor Café "Klædebo" i Kalkbrænderihavnsgade. Vagten i Gernersgade bragte Soldaten til Kastellet.

Kl. 0,13 opstod der paa Valby Station Skænderi mellem Slagter Niels Thuesen, Glostrup Hovedvej 65, og en ukendt Mandsperson, fordi sidstnævnte uden Grund beskyldte Togføreren paa et S-Tog for at køre daarligt. Under Skænderiet truede den ukendte med Pistol.

Kl. 2,50 blev der mod Statsbanernes Terræn ved Centralværkstederne affyret nogle Skud, som blev besvaret af Vagtposterne. En foretagen Undersøgelse gav intet Resultat.

I Døgnets Løb meldtes der om Fantasibomber følgende Steder: Slagteriernes Central, Holmbladsgade 65 (2 Gange), Maskinkompagniet, Blegdamsvej 28, og Skinkekogeriet "Hafnia", Ingerslevsgade 116.

 

Fra den 26. Marts til den 27. Marts.

Kl. ca. 17,58 trængte 6 revolverbevæbnede Mandspersoner ind i Filmsteateret "Palladium"s Operatørrum, hvor de holdt Operatørerne op,


79

hvorefter de bortfjernede sig med den tyske Film "Den store Skygge" samt "Ufa-Filmsrevyen", hvilke Films Teateret for Tiden opfører.

Kl. 1,15 meddeler Station 9, at Postassistenten, som d. 24. ds. anmeldte at være frarøvet en Kassette med 7.000,00 Kr., som han skulde aflevere i Folkebankens Natbox paa Aalholmsvej, nu har aflivet sig ved Gasindaanding.

Der er i Døgnets Løb meldt om "Fantasibomber" paa Hovedbanegaarden og hos "Burmeister & Wain".

 

Fra den 27. Marts til den 28. Marts.

Kl. 10,00 meddelte Station 1, at 2 Politibetjente af Frederiksberg Politi i Dag Kl. ca. 9,50, medens de laa og sov paa den enes Bopæl, Fiolstræde 28, St., Havehuset, er blevet holdt op af 8 pistolbevæbnede Mænd, der fratog dem deres Tjenestepistoler, 2 Huer, 2 Jakker og 2 Kapper, som de bortfjernede sig med. 2 af Personerne havde ringet paa Dørklokken, og da den ene Politimands Søster, der ogsaa bor der, lukkede op, tiltvang de sig Adgang til Lejligheden. Opdagerne behandler Sagen.

Kl. 16,30 meddelte Station 7, at en tysk Vogn er ankommet til Hjørnet af Strandvejen og Strandboulevarden. 6-7 tyske Soldater er begyndt at kontrollere tyske Soldater og tyske Vogne. 4 Minutter efter kørte Vognen atter bort.

Kl. 17,50 meddelte Station 1, at Vagten i Gernersgade var tilkaldt til Stationen, da der dertil er indbragt 2 civile, berusede Schalburgmænd.

Kl. 20,18 meddelte Station 7, at to pistolbevæbnede Mænd Kl. ca. 17,30 ved en Garage paa Judithsvej holdt 2 Chauffører op og tvang dem til at udlevere en Lastvogn, som derefter blev kørt bort af 2 andre Mænd, der straks efter kom til. Chaufførerne blev holdt tilbage af Pistolmændene til Kl. ca. 19, da disse forlod Stedet, idet de sagde, at Chaufførerne kunde hente deres Vogn paa Hjørnet af Hellerupvej og Henningsens Allé. Den ene Chauffør gik til det anviste Sted, hvor Vognen holdt uden Lys.

2. Afdeling, der er til Stede paa Hellerup Politistation, behandler Sagen.

Kl. 20,50 meddelte Station 7, at der er givet Alarm fra Østre Elektricitetsværk. Stationen har sendt Personale. Kort efter meddeles, at en Vagtmand har hørt noget blive kastet mod det elektriske Hegn, og at han har afgivet et Skræmmeskud. Stationen og Personalet fra en Radiovogn, har undersøgt Pladsen om Værket, men intet mistænkeligt fundet.

Kl. 21,02. Udrykningstjenesten meddeler, at Gernersgade-Vagten af Kasernen i Klerkegade er blevet tilkaldt til Dr. Tværgade, hvor en tysk Dame skal have truet med Pistol. Senere meddeler Station 3, at det formentlig drejer sig om en beruset Kvinde, der nu af 3 Feldgendarmer er


80

blevet indbragt til Stationen, idet hun har forsøgt at tage en Pistol fra en af Gendarmerne.

Kl. 22,45 meddeler Udrykningstjenesten, at Station 3 har anmodet om Assistance til Frihavnsporten ved Aarhusgade, hvor en hollandsk Skibskaptajn, der udgav sig for Tysker, har forsøgt at faa en Kvinde med ind paa det afspærrede Omraade. Gernersgadevagten er tilkaldt.

Kl. 23,00 meddelte Station 7, at der er kastet en Sten gennem Ruden til Fotograf Herbsts Forretning, Østerbrogade 106. Ejeren menes at være Nazist.

Kl. 6,25 meddelte Station 7, at Portvagten paa Rigshospitalet har anmeldt, at en civil, tysktalende Mand er truffet inde paa Hospitalets Grund uden at kunne gøre Rede for, hvad han havde der at gøre. Gernersgadevagten blev tilkaldt og afhentede ham. Det var en tysk Sømand fra Handelsmarinen, der havde besøgt en Pige inde paa Hospitalet.

Der har i Døgnets Løb været meldt om "Fantasibomber" hos Burmeister & Wain, men Arbejdet der blev ikke nedlagt.

 

Fra den 28. Marts til den 29. Marts.

Kl. 11,40 meddelte Station 7, at tysk Politi er trængt ind hos Kunstmaler Skovgaard, Rosenvængets Hovedvej 27, og har foretaget Husundersøgelse. Herunder kom en Privatmand til Stede for at købe et Maleri. Paagældende blev taget med til "Dagmarhus", hvorfra han straks efter blev løsladt.

Kl. 11,45: Opdagelsespolitiet har i Morges anholdt den Bande, der gennem længere Tid har foretaget Telefonopringninger til Burmeister & Wain, Refshaleøen, om Udlægning af Bomber.

Kl. 13,47 meddeler Udrykningstjenesten: "Fantasibomber" hos Burmeister & Wain, Christianshavn. Arbejderne er gaaet hjem for i Dag.

Kl. 14,46 meddelte Station 7, at Fru Scholten, Slagelsegade 9,1., anmodede om Assistance Kl. 13,55, da der var 2 Mænd uden for hendes Dør. De opgav at høre til tysk Politi. Rigtigheden heraf blev konstateret, hvorefter det danske Politi trak sig tilbage.

Kl. 18,15 meddeler Station 2, at 3 C.B.-Betjente kort forinden var blevet afvæbnet under deres Tjeneste paa Slotsholmen. Noget senere indløb Meddelelse om, at C.B.-erne var fulgt efter 2 Mandspersoner, som havde holdt dem op, og da de naaede til Vimmelskaftet, lykkedes det ved Hjælp af tilkaldt Politi fra Station 1 - at faa den ene af de paagældende Revolvermænd anholdt. Han førtes til Station 2, hvor Opdagelsespolitiet behandler Sagen.

Kl. 21,05 meddeler Station 6, at en Schalburgmand havde følt sig generet af 2 civile, danske Mandspersoner. Gernersgadevagten blev tilkaldt og bragte de paagældende Civilpersoner til Station 6.


81

Kl. 22,22 meddeler Søpolitiet, at der høres kraftig Maskingeværskydning i Retning mod Yderhavnen. Umiddelbart efter indløb Melding fra Dansk Industrisyndikat, at Vagterne der blev beskudt. En Udrykningsdeling blev straks dirigeret til Stedet, men en Afsøgning af Terrainet gav intet Resultat.

Kl. 22,38 meddelte Station 8, at en Mandsperson paa Ørnevej havde anmodet om Assistance, da han var blevet truet paa Livet gennem Telefonen. Anmeldelsen videregivet til Opdagelsespolitiet.

Kl. 4,10 meddelte Posterne paa Raadhuspladsen, at der hørtes Skydning i Retning mod Søerne. Det viste sig at være Vagtposterne ved "O.T.-Leitstelle" i Kampmannsgade, der havde affyret et Par Skud.

Kl. 8,20 meddelte Station 3, at der var sendt Personale til Sct. Pauls Kirkeplads Nr. 1, hvor nogle Personer søgte at skaffe sig Adgang til Kaptajn Pontoppidans Lejlighed. Det viste sig at være tysk Politi, der søgte efter Kaptajnens Hustru, Fru Else Knipschildt.

 

Fra den 29. Marts til den 30. Marts.

Redaktør Sigurd Thomsens Begravelse forløb i fuldkommen Ro og Orden.

"Social-Demokraten" har Kl. 0,20 anmeldt, at Bud Tage Ejler Aaris Nielsen, f. d. 23. August 1922 i København, er forsvundet paa Vej fra Berlingske Tidende, hvor han havde afleveret et Brev til Censuren, hvor han skulde afhente Fotografier.

I øvrigt intet af Betydning at bemærke.

 

Fra den 30. Marts til den 31. Marts.

Kl. 10,45: 2 uniformerede Politimænd henvendte sig Dags Morgen Kl. 8,10 paa Jagtvej til en Dame, der er ansat i en Institution, der i den senere Tid har haft en Del Leveringer til den tyske Værnemagt, og forespurgte om forskellige Forhold vedrørende denne Virksomhed, bl. a. om, hvem der er Direktør. De paagældende Politimænd hører ikke til i Kredsen. Under Samtalen henvendte en civil Mand sig til de 2 Politimænd og spurgte, om det var dem, der havde Posten i Gaden, hvorefter de fjernede sig sammen med den civile Mand. Man kan ikke afvise den Mulighed, at det drejer sig om Misbrug af Politiuniformer.

Kl. 14,12 var der i Prinsessegade et Sammenstød mellem en Del unge danske Nazister, hvoraf 4 var Schalburgfolk, og Skoleelever fra Christianshavns Gymnasium. 2 af Deltagerne kørt til Hospitalet.

Kl. 15,25 lavede 4-5 Frikorpsfolk, der p. t. er hjemme paa Orlov, en Del Uorden paa Raadhuspladsen, hvilket foraarsagede Opløb, som Politiet maatte splitte. Ved Politiets Ankomst var Frikorpsfolkene forsvundet.


82

Kl. 17,20 blev en Bombe fundet henlagt i Rendestenen udfor Ejendommen, Blaagaardsgade 38. Den var ikke antændt og blev uskadeliggjort.

Kl. 19,25 forsøgte tysk Sikkerhedspoliti at trænge ind hos Arkitekt Bredsdorff, Sortedamsdosseringen 89, 1. Da Indehaveren ikke lukkede op, trak Sikkerhedspolitiet sig dog tilbage, idet man udtalte, at man vilde komme igen Lørdag Eftermiddag.

Kl. 20,45 blev Gernersgadevagten tilkaldt til "Operacaféen", Kg. Nytorv, hvor en beruset tysk Soldat nægtede at betale for nydte Drikkevarer. Han blev transporteret til Kastellet.

Kl. 22,05 trængte 2-3 revolverbevæbnede Mandspersoner sig ind i Vagtleder Degenkolvs Lejlighed, Genuavej 9 B, Villaen, hvor Hustruen var alene hjemme. De undersøgte Lejligheden og gennemrodede Skuffer og Gemmer, hvorefter de forsvandt medtagende 3 Fotografier af Vagtlederen samt nogle tyske Propagandaskrifter, ligesom de overskar Telefonledningen. Han er Medlem af D. N. S. A. P. og Vagtleder paa Flyvepladsen.

Kl. 23,55 skete en Bombeeksplosion i Beværtningen "Egely", Elmegade 23, Kld., hvorved Beværtningen blev fuldstændig raseret. Mange Ruder knust i Nabolaget. Ingen Personer kommet til Skade. Indehaveren er efter det oplyste ikke politisk interesseret, men i Lejligheden umiddelbart over Beværtningen bor en Frikorpsmand, der netop er hjemme paa Orlov for Tiden.

Kl. 23,15 blev en C.B. Betjent, da han var paa Vej til sit Tjenestested paa Slotsholmen, paa Strøget udfor Valkendorfsgade "holdt op" af 3 revolverbevæbnede Personer, der frarøvede ham hans Gummistav, hvorefter de forsvandt.

Kl. ca. 2,30 og Kl. 2,40 eksploderede to Bomber i " Kino-Palæet", Gl. Kongevej, hvorved næsten Halvdelen af Bygningen blev ødelagt. Kørebanen paa Gl. Kongevej blev blokeret af nedstyrtede Murmasser, og Butiksruder og Vinduer i mange omliggende Ejendomme blev knust. Ingen Personer kom til Skade.

Der har i Døgnets Løb været meldt om Fantasibomber hos A/S "Vølund", Øresundsvej, og i "Stærekassen", Tordenskjoldsgade.

 

Fra den 31. Marts til den 1. April.

Kl. 14: Der er ved Overretssagfører Krenchels Entredør i Sct. Peders Stræde 27 fundet en Pakke paahæftet en gul Seddel med Paaskriften: "Springer om 1 Minut". Pakken indeholdt Avispapir.

Kl. 14,05: Paa Station 1's Omraade er en Person blevet "holdt op" af en pistolbevæbnet Mand og frarøvet 800 Kr. Røverens Medskyldige blev anholdt med de 800 Kr., og den pistolbevæbnede Mand er senere anholdt.


83

Kl. 20,35: Bombeeksplosion i S/S "Minna Cortz" af Hamburg (900 Tons), der ligger i Tørdok hos B. & W. paa Refshaleøen. Kun materiel Skade.

Kl. 0,05: Bombeeksplosion i "Hviids Vinstue" og "Grand Café", Kongens Nytorv 19. Ejendommens Vicevært blev haardt saaret. Betydelig materiel Skade.

Kl. 0,57: Bombeeksplosion i Platan Biografen, Vesterbrogade 152. Bomben var anbragt i Biografens Operatørrum, der ligger paa Frederiksbergs Grund. En Del Ruder knust paa Vesterbrogade.

Bud Tage Ejler Aaris Nielsen, Socialdemokraten, der d. 30. f. M. forsvandt, er anholdt af det tyske Politi.

 

Fra den 1. April til den 2. April.

225 Schalburg-Folk ankom Kl. ca. 12 til Hovedbanegaarden fra Ringsted. Under Marchen gennem Byen kom det til Spektakler i Bredgade og paa Østerbrogade. Paa Kgs. Nytorv anholdt Schalburg-Folk civile Personer, som de slæbte med sig gennem Bredgade. Civile Medløbere slog løs paa Folk paa Fortovet, bl. a. med Gummiknipler og Todenschlägere, og naar Politiet vilde tage Affære, truede Schalburgfolkene med Pistoler og Maskingeværer. 2 civile Personer er i Ambulance kørt til Kommunehospitalet.

Der blev ogsaa affyret Skud. En Politimand fik et Slag i Ansigtet. Trods Hjælp fra Gernersgadevagten lykkedes det ikke at identificere Gerningsmanden.

Udfor Kasernen paa Blegdamsvej blev en Politimand anholdt af Schalburgfolkene og først frigivet ved Mellemkomst af Gernersgadevagten.

Under Tilbagemarchen ved 19,30-Tiden kom det i Gyldenløvesgade paany til Episoder. Politiets Vogne fik under Trusel om Skydning fra Schalburgkorpset Ordre til at holde sig tilbage. Da Politiet henholdt sig til den givne Ordre om at ledsage Korpset, blev Chaufførerne paa Vognene truet med Maskinpistoler. Da der blev affyret et Par Skud mod Politiet, fik Politiet af Første Politiinspektør Ordre til at standse, men maatte ikke trække sig tilbage, og først da det blev Genstand for kraftig Beskydning, gav Første Politiinspektør Ordre til at trække sig tilbage.

Den vagthavende Politikommissær og Gernersgadevagten blev tilkaldt, og derefter forløb Marchen og Afrejsen roligt. Udrykningsvognen punkterede i Dahlerupsgade, muligt som Følge af Skud.

Trods den stærke Skydning er der ikke indløbet Meldinger om saarede, hverken blandt Politiet eller civile

Politivagten, Centralværkstederne, meddeler Kl. 17,00: Der er fundet Løbesedler i S-Togene med Advarsel om at holde sig hjemme Lørdag


84

Aften. Særlig skal man holde sig væk fra Centrum. Anledningen angives at være, "at Sprængningernes Omfang ikke paa Forhaand kan beregnes". Som Fodnote er i Spejlskrift anført, at ovenstaaende Advarsel er en "Aprilsnar".

Kl. 22,00: Under Besøg hos Familie paa Sandbygaardsvej 26, har en Reservebetjent demonstreret sin Pistol, hvorunder Skuddet gik af og ramte Bogholder Schultz, Torbenfeldtsvej 33, i Hovedet. Han var død ved Ankomsten til Kommunehospitalet.

Kl. 22,10 blev en tysk Bil tilhørende Organisation Todt bombesprængt i Ny Østergade udfor Nr. 8. Ingen tilskadekomne, nogle Ruder i Nærheden knust.

Kl. 23,37 har Gernersgadevagten været paa Raadhuspladsen, hvor tyske Soldater skulde genere Publikum. Intet bemærket.

Kl. 23,54 meddeler Station 3, at der er sendt Personale til Ll. Triangel, hvor der paa et af Sporvejenes Arbejdsskure var anbragt 2 tyske Plakater, som bl. a. omtalte Strejker i Berlin, og som indeholdt en Opfordring til tyske Soldater om at nedlægge Vaabnene. Tyske Soldater kom til Stede og fjernede Plakaterne.

Kl. 23,55 anmelder en Mand paa Station 1, at der er skudt efter ham af ukendte Personer i Vestergade.

Kl. 0,35 melder en tysk Officer, at der af ukendte Personer er skudt 3 Skud efter ham paa Hjørnet af St. Kongensgade og Dronningens Tværgade.

Kl. 0,50 har Feldgendarmeriet til Station 1 indbragt en S.S. Mand, som paa Vesterbrogade har truet en Politibetjent, da denne i civil Paaklædning prøvede at beskytte en anden Mand. Afdeling A. S. behandler Sagen.

Der er i Døgnets Løb meldt om "Fantasibomber" i Palladium, Café Stadil og Hovedbanegaarden.

 

Fra den 2. April til den 3. April.

Flere Gange og flere Steder fandtes i Døgnets Løb opklæbet Mærkater 4 x 6 cm med antitysk Tekst; de blev fjernet ved Politiets Foranstaltning.

Kl. 20,11: Politivagten i Gernersgade alarmeret til Kompagnistræde 29, hvor to Obergefreitere havde trængt sig ind til en Kvinde, som de begge tidligere havde besøgt; da det oplystes, at den ene ved at true med Pistol havde søgt at opnaa Samleje, blev begge Soldater anholdt af Politivagten i Gernersgade.

Kl. 20,20: Tre tyske Soldater indlader sig i indbyrdes Slagsmaal i S-Toget; den ene blev af Togpersonalet tvunget ud af Toget og midler-


85

tidigt tilbageholdt i Trafikassistentens Klosk paa Perronen; herfra blev han afhentet af Politivagten i Gernersgade.

Kl. 0,02: Politivagten i Gernersgade alarmeret til Kongens Nytorv ved Østergade, hvor Unterscharführer Palle Jørgensen havde forulempet tilfældige forbipasserende og truet med at skyde Politiet, da dette tog Affære; han blev anholdt af Politivagten; en Kvinde, der ledsagede ham, blev anholdt og indbragt til St. 2, da hun nægtede at opgive Navn og Bopæl.

Der foretoges resultatløse Udrykninger til H. C. Ørstedsværket og til Firmaet Chr. Rahr i Sydhavnsgade 15 og til Shellhuset, hvor Sabotagevagterne mente at have bemærket mistænkelige Personer ved Plankeværket.

Der meldtes Kl. 21,15 om Telefonbomber i Paladsteatret. Meldingen negligeredes, bortset fra, at Wehrmachtkommandantur blev underrettet for Soldaterhjemmets Skyld.

Kl. 21,36: Station 1 melder om Telefonbomber i "Socialdemokraten"s Ejendom i Nørre Farimagsgade.

 

Fra den 3. April til den 4. April.

Kl. 14,20 blev Politivagten i Gernersgade rekvireret til Nyhavn, hvor 2 Schalburgfolk i civil Paaklædning havde trukket blank. Vagten medtog de 2 Schalburgfolk.

Kl. 18,15 blev en Musiker i B. T. Centralens Restaurant hentet af 4-5 ukendte Personer og ført bort i en Droske. Ca. 3 Kvarter efter kom han tilbage, men nægtede at udtale sig. Opdagelsespolitiet blev tilkaldt og behandler Sagen.

Kl. 22,27 meddelte Politikommissæren i 5. Kreds, at der var indgaaet Anmeldelse om, at to tyske Soldater paa Gaden foran Café "Trommesalen" skulde have truet flere civile Personer med deres Pistoler. Soldaterne fjernede sig og blev forgæves eftersøgt i Kvarteret af Vagten fra Gernersgade.

 

Fra den 4. April til den 5. April.

Kl. 21,45 anmeldtes fra Rigshospitalet, at Hospitalet blev beskudt. Et Gevær-Projektil var paa Fr. den 5.s Vej trængt ind paa en Sygestue i Afdeling H. I Sygeplejerskeboligen, samme Sted, hørte nogle Sygeplejersker Projektiler prelle af mod Muren, og 1 Projektil trængte gennem et Vindue ind i et Thekøkken, hvor det gik gennem Hovedtøjet (Kappen) paa en Sygeplejerske, som opholdt sig der. Ingen blev saaret.

Vagtposterne ved Bagsiden af den nærliggende Kaserne, Blegdamsvej 23, der p. t. beboes af "Schalburg-Korpset", forklarede, at de var blevet


86

beskudt fra Fælledparken. De havde besvaret Skydningen med Gevær og Maskinpistol.

Kl. ca. 22,45 kastedes af en ukendt Gerningsmand en Bombe (mulig en Haandgranat) ud for en frit liggende Cigar-Klosk paa Ellebjergvej ved Trekronergade. Nogle Vinduer blev knust i Klosken, ellers kun ringe Skade. Indehaveren skal ikke være politisk interesseret.

Kl. ca. 23,30 kom der en C.B. til sin Bopæl, Thorsgade 31, hvor han paa Trappegangen blev holdt op af 2 Personer, som med Pistol truede ham til at aflevere sin Politistav.

Kl. 23,40 blev en Kvinde og senere 2 Kvinder og 1 Mand paa Østerbrogade forulempet af en tysk Soldat. Da de paagældende gik mod Politistation 7, fulgte Soldaten efter. Uden for Politistationen slog han en tilfældigt forbipasserende Mand ned. Personale fra Politivagten i Gernersgade konstaterede, at Soldaten er: "S.S.-Rottenführer" Nielsen.

Kl. ca. 24,00 har 2 "Schalburg-Folk" affyret 3 à 4 Skud i Kvarteret St. Kongensgade-Hindegade. Afhentet af Politivagten i Gernersgade.

Kl. ca. 24,00 har Politivagten i Gernersgade fjernet en beruset civil Tysker fra Restaurant "Ambassadeur", hvor "Saga-Studiet" med Tilladelse havde arrangeret Filmsoptagelse.

Kl. 0,05 krævede en beruset civil Mand at blive lukket ind paa Politistation 1 under Foregivende af, at han var efterlyst af Politiet. Da det viste sig at være en "S.S.-Mand", blev han afhentet af Politivagten i Gernersgade.

Lidt før Kl. 0,30 hørtes over store Dele af København ca. 5 meget kraftige Detonationer. Det var Robaadehusene i Lystbaadehavnen, der blev bombesprængt. 30-40 m2 af Baadehusenes Tag (selve Promenaden) blev bortsprængt. Alle Baadene er ødelagt. Meget stor Skade. Ingen saarede.

 

Fra den 5. April til den 6. April.

Kl. 10,45 blev en Politimand, der med Hund gjorde Tjeneste ved Malmøfærgen, anholdt af Gestapo og overført til Kaffekompagniets Bygning i Frihavnen, hvor han blev afhørt. Han blev løsladt igen Kl. 14,00.

Kl. 12,40 foretog det tyske Sikkerhedspoliti en Undersøgelse i Søpolitiets Lokaler paa Grønlandske Handels Plads. Det skete i Forbindelse med en Undersøgelse af illegal Udrejse og Sabotage. 2 Politimænd blev overført til Dagmarhus.

Kl. 21,50 har en Schalburgmand affyret et Pistolskud paa Østergade udfor Nr. 15. Der skete ingen Skade. Han blev anholdt af det tyske Feldgendarmeri.

Kl. 23,00 indfandt 3 til 5 Mand sig hos Sekretæren for "UFA" Film i Webersgade, der blev holdt op og frataget Nøglerne til Filmsselskabets


87

Kontor, Nytorv 3, hvor Mændene senere indfandt sig, holdt en Brandvagt op, og satte Ild til Filmslageret i Kælderen og paa 3. Sal. Der skete stor Skade paa Filmene, men kun ringe Skade paa Bygningen.

Kl. 23,38 blev Politivagten i Gernersgade rekvireret til National-Scala, hvor en Frikorpsmand, der var meget beruset, hævdede, at han var blevet slaaet ned paa Gaden. Han blev anholdt og ført til Kastellet.

Kl. 23,50 blev Politivagten i Gernersgade rekvireret til Raadhuspladsen, hvor en civil Dansker beskyldte et civilklædt Medlem af den tyske Værnemagt for Tyveri af nogle Flasker. Danskeren blev anholdt.

Kl. 1,17 blev 2 Natvægtere i Vimmelskaftet holdt op af en Mand, der fremviste tysk Ausweis. Manden forsvandt.

Kl. 3,00: Melding om en Telefonbombe i Cigarforretningen paa Hjørnet af Viborggade og Løgstørgade. Politi blev sendt til Stedet. Der skete intet, og der blev intet fundet.

Kl. 3,20 meddelte Vagtkommandøren paa Ørsteds Værket, at Posterne blev beskudt fra 3 Sider. Posterne havde besvaret Ilden. Det udsendte Politi fandt intet mistænkeligt.

 

Fra den 6. April til den 7. April.

Kl. 10,00: Ifølge Meddelelse fra Statsadvokaten for særlige Anliggender har de tyske Myndigheder i "Dagmarhus" i Dag Kl. 8 anholdt Pb. 1900 Normand Dahl, f. d. 24. Marts 1915 i Argentina, boende Nordre Fasanvej 6, 3.

Kl. 10,50: Tyske Politisoldater har i Tiden fra Kl. 10 til Kl. 10,50 standset den kørende Færdsel paa Gl. Køgevej og i Vigerslev Allé og foretaget Visitation.

Kl. 14,28: Inspektør Christoffersen, Ejendomsselskabet "Aaland", har i ca. en Time været "holdt op" i sin Lejlighed, Aalandsgade 37, St., af 4 pistol- og Maskinpistolbevæbnede Mænd. De aftvang ham 4 Sæt Nøgler til Lejligheder i Ejendommen, der er beboet af Schalburgfolk. Disse Lejligheder blev derefter gennemsøgt.

Kl. 15,58: Et Medlem af "Frikorps Danmark" bor i en Lejlighed, Østerdalsgade 7,2., truet Husmoderen, Fru Petersen med Pistol i Anledning af en Uoverensstemmelse mellem denne og Husassistenten, der er Svigerinde til det paagældende Medlem af "Frikorps Danmark". Politivagten i Gernersgade blev tilkaldt.

Kl. 16,01: Ifølge Oplysning fra Udrykningstjenesten er der blevet skudt paa tyske Soldater paa Hjørnet af Studiestræde og Larsbjørnsstræde. Politivagten i Gernersgade blev tilkaldt, og overfor denne forklarede Soldaterne, at de havde været Genstand for et Pistolrøveriforsøg af nogle ubekendte Personer. Da de havde nægtet at udlevere Vaabnene,


88

var der blevet skudt paa dem. Den ene var blevet saaret i venstre Fod og den anden i Hoften.

Kl. 21,22: To danske Vagtmænd (Wehrmachtsgefolge) har tilligemed 2 danske Kvinder yppet Klammeri i Café "Nytorv", Baggesensgade 24, Politivagten i Gernersgade tilkaldt.

Kl. 22,46: Ifølge Meddelelse fra Søpolitiet er Overbetjent Schreiber, Søpolitiet, Kl. 17 anholdt paa Bopælen af tyske Myndigheder og overført til Vestre Fængsel.

Kl. 23,35: Medlemmer af Schalburgkorpset har forsøgt at skaffe sig Adgang til Universitetets Institut for teoretisk Fysik paa Blegdamsvej ved med Maskinpistoler at gennemhulle en Dør omkring Laasen. Politivagten i Gernersgade blev tilkaldt. Overfor denne forklarede Schalburgfolkene, at der var blevet skudt mod Schalburgkasernen, og at de mente, Skuddene var kommet fra Instituttet.

Kl. 23,57: Ifølge Meddelelse fra Station 7 er to Politibetjente blevet generet af en Afdeling Schalburgfolk, medens de i tjenstligt Ærinde opholdt sig udenfor retsmedicinsk Institut.

 

Fra den 7. April til den 8. April.

Kl. 11,22: En Luftværnsgranat er eksploderet i Vævergade 4, 4., hvor ugift Invaliderentenyder Ernst Oskar Schmidt blev dræbt.

Kl. 12,15: En Luftværnsgranat er faldet i Thyregodsvej 14, 4., Lejligheden raseret, ingen tilskadekomne.

I Anledning af at der fra tysk Side var klaget over, at 3 danske Politimænd havde undladt at foretage det nødvendige for at assistere tyske Soldater, som var blevet forulempet, var der fra tysk Side truet med Indførelse af spærretid.

Ved en nærmere Undersøgelse fra dansk-tysk Side viste det sig, at Klagerne var grundløse, hvorfor de paagældende Foranstaltninger blev opgivne.

Kl.15,05: Gernersgadevagten sendt til Sølvtorvet, hvor en tysk Soldat paaviste 2 Personer, som skulde have skudt paa ham. De indbragtes til Statsadvokatens Afdeling.

Kl. 21,50: Til Station 6 er indbragt 3 Personer; den ene, en dansk Frivillig i den tyske Marine, var blevet truet af 2 civile danske, hvorfor han afskød Skræmmeskud.

Kl. 22,38: En ubekendt civil Mand har affyret 7 Skud i Sct. Pederstræde. 2 Vinduesruder knust.

Kl. 23,30: 2 Ruder knust i Restaurant Mayfair, Østergade 15, efter Sigende af Schalburgfolk.

Kl. 2,10: Vognmand Thyrring, Strandvej 277, har meddelt, at han har forfulgt en Lillebil med revolverbevæbnede Personer, som paa Geels


89

bakke havde truet ham med Pistol for at faa en Cigaret. Personale blev udsendt, men Vognen slap bort, medens der blev telefoneret.

Kl. 4,15: Brand paa Sølundsvej 8, Villaen, som Følge af anbragte Fosforbomber. D. N. S. A. P. har Kontor der. Huset er nedbrændt. I Haven er fundet 2 tyske Uniformer.

En Lillebilchauffør var ved anførte Tidspunkt hyret af en ukendt Person til Sølundsvej 8. Da han kom derud, kom 5 à 6 Personer bevæbnet med Pistol og Masker ud fra Villaen bærende paa Uniformer m. v. Personerne beordrede Chaufføren ud af Vognen, da de selv vilde køre den. Han adlød, og en af Personerne blev tilbage og bevogtede ham, medens de andre fjernede sig. Kort efter kom en af de andre tilbage og sagde, at Vognen var gaaet itu og holdt et nærmere betegnet Sted, og her hentede Chaufføren den.

Mellem den 5. Kl. 21 og den 6. Kl. 10 er forøvet Indbrud i "Dansk Ungdomssamvirkes Kontor", Skindergade 20, hvor der er stjaalet et Kartotek med 6000 Kort, 3 Skrivemaskiner m. v.

I Gaar er der paa en Mark ved Hedehusene fundet 5 Pakker med Skrivemaskiner m. v., formentlig identisk med de stjaalne.

 

Fra den 8. April til den 9. April.

Kl. 11,00 melder Station 8, at der paa Aalekistevej Nr. ? af ca. 4 Personerer foretaget "hold up" i en Cigarforretning.

Kl. 11,00, er Tivolis Direktion pr. Telefon blevet opfordret til at opgive et Møde, der Tirsdag den 11. April agtes afholdt i Koncertsalen, da Tivoli i modsat Fald ikke vilde komme til at lukke op i Aar.

Kl. 12,30. mødte Standortkommandant, Oberstleutnant Mauff hos den fungerende Politidirektør og fremsatte en Beklagelse af de Krav, man i Gaar havde stillet i Anledning af Politiets Optræden.

Han havde faaet forkerte Oplysninger, som havde givet Anledning til det passerede.

Kl. 12,35 er en ueksploderet Luftværnsgranat blevet fundet i en Have ved Grækenlandsvej 145. Da Granaten ikke kunde fjernes, blev den Kl. 19,40 bragt til Sprængning, hvorved nogle Ruder i omliggende Ejendomme knustes. I øvrigt ingen Skader.

Kl. 12,35 faldt en Luftværnsgranat ned i Kongens Have og eksploderede i Nedslaget. En Mand, cand. mag. Børgvald Thaysen Johansen, Upsalagade 3, St., dræbtes, og en Kvinde, Husmoder Else Olesen, Willemoesgade 53, St. th., ramtes i højre Ben. Indlagt i Kommunehospitalet.

Kl. 13,30 melder Robert Nielsen, Arbejdernes Fællesorganisation, at der er telefoneret til Formanden Chr. Petersen, at Mødet i Tivolis Koncertsal vilde blive bombet. Han tog ikke selv Meddelelsen højtideligt.


90

Kl. 15,15 blev Politivagten i Gernersgade tilkaldt til A. F. Drewsensvej 5, hvor "Schalburg-Folk" havde skudt ind i en Lejlighed.

Kl. 17,57 tilkaldtes Politivagten i Gernersgade til Isbaren, Frederiksberggade 20, hvor "S.S.-Mand" Erik Holmgreen, Feltpostnummer 48524, assisteret af Radiotekniker Jørgen Christian Simonsen, Strandvejen 322, vilde visitere en af Gæsterne, hvilket dog forhindredes ved Politiets Ankomst. Politivagten i Gernersgade medtog Holmgreen, medens Politiet fra St. 1 medtog Simonsen.

Kl. 19,15 tilkaldtes Politivagten i Gernersgade til Café Niclasson, Vandkunsten, hvor en beruset tysk Soldat kastede med Askebægre.

Kl. 22,15 traf en Vægter i Gaarden til Telefoncentralen "Vester", Dannebrogsgade 5-7, 2 Mænd, der truede ham med Geværer, som de angav at have stjaalet i "Den kgl. Skydebane". Vægteren blev tvunget til at lukke Personerne ud paa Gaden.

Kl. 22,25 lød paa Hjørnet af Nørrevold og Frederiksborggade et Knald, og ca. 200 Stk. Tryksager kastedes ud fra en Ejendom. 4 unge Mennesker forsøgte at standse en ukendt Mandsperson, som kom ned ad Trappen i den paagældende Ejendom, men Personen truede med Pistol og undslap. Der udkastedes 2 Slags Skrifter: 1) "Kammerat, det gælder dit Arbejde, din Fortjeneste, din Fremtid", og 2) et Opraab til "Arbejdere" fra "Dansk Arbejderforening". Skrifternes Indhold er anti-Sabotage-Propaganda.

Kl. 22,50 tilkaldtes Politivagten i Gernersgade til Bellmannskælderen, Nicolaj Plads [i. e. Nikolaj Plads] 2, hvorfra en beruset civil Tysker, der havde lavet Værtshusuorden, blev bortvist.

Kl. 23,15 har en 56-aarig Droskevognmand været udsat for et Røveriforsøg. 3 Mænd havde paa Sølvtorvet hyret Drosken til Mozartsvej 12 (eksisterer ikke). Paa Sdr. Boulevard udfor Nr. 106 beordrede de Drosken til at holde, truede Vognmanden med Pistol og sagde: "Kom saa med Skillingerne!" Vognmanden saa Lejlighed til at undløbe.

Kl. 23,40 blev Politivagten i Gernersgade rekvireret til Trianglen, hvor nogle Tyskere, der var Passagerer paa en Linie 1 Sporvogn, hverken vilde betale eller forlade Sporvognen.

Kl. 0,12 meldtes om Skydning i Rosenvængets Allé 32. Politivagten i Gernersgade fik oplyst af Vagten i Rosenvængets Allé 32, at der var hørt 2 Skud fra Rosenvængets Sideallé 8, hvor der var stort Selskab af Danskere og Tyskere, men ingen her kendte noget til de afgivne Skud.

Kl. 1,20 meldte en Vægter, at der i Kvarteret Købmagergade-Kronprinsensgade i adskillige Døraabninger stod nogle Personer 2 og 2 sammen. Ved Politiets Tilstedekomst var Personerne forsvundet.

Kl. 3,10 fandtes paa et Plankeværk i Møllegade Paamaling, der i Løbet af Natten blev fjernet.

Kl. 4,00 fandtes paa Nørrevold opklæbet nogle smaa Plakater med antitysk Indhold. Straks fjernet.


91

Kl. 9,16: 3 revolverbevæbnede Mænd har indfundet sig i Ejendommen, Nordre Fasanvej 234, 3., hvorfra de medtog en 17-aarig Dreng ved Navn Foged. De gik med Drengen til Mimersgade og kørte derfra i Droske. Kl. 9,35 kom Drengen atter hjem paa Bopælen. Han var taget med i Drosken til Hjørnet af Raadmandsgade og Tagensvej, hvor han blev sat af med Paalæg om intet at sige. Det er muligvis Tyskere, der har bortført ham, og det formenes at være en forkert Dreng, der er blevet medtaget. Opdagerne behandler Sagen.

Der er meldt om "Fantasibomber" i Metropolteatret.

Politiet har i Døgnets Løb modtaget 2 anonyme Telefonopringninger om, at der vilde ske noget meget alvorligt Natten mellem den 8. og 9. April, men der er intet sket.

 

Fra den 9. April til den 10. April.

Kl. 12,20 anmeldte Tømrer Axel Henriksen, Bogensegade 9, 1., at der afvigte Nat Kl. 2,15 og 3,00 blev ringet paa hans Telefon. Hustruen tog Telefonen, og en Mandsstemme meddelte: "Jeg er Sabotør! Hvis Henriksen ikke holder op med at arbejde for Tyskerne, bliver han skudt. Der er ingen Pardon!"

Anmelderen arbejder som Tømrer ved tyske Anlæg paa Fanø. Han har Paaskeorlov til den 11. April d. A.

Kl. 16,25 opstod der paa Amagertorv nogen Uorden foraarsaget ved, at 2 Frikorpsfolk havde taget et K.U.-Mærke fra 3 unge Mænd. Gernersgadevagten blev tilkaldt og anholdt de 2 Frikorpsfolk.

I Tiden fra Kl. 17,30 til ca. 22 har der omkring Raadhuspladsen været flere mindre Gnidninger mellem Frikorpsfolk og civile Borgere. Blandt andet havde en civil Schalburgmand med K.U.-Emblem uden Grund slaaet en Mand i Jorden. Den paagældende blev anholdt af Gernersgadevagten, som i det hele ordnede de fleste af disse Forhold.

Kl. 19,40 forsøgte to unge Mennesker at nedfire Flagene (2 Stk.) ud for Palace Hotellet paa halv Stang. De blev begge anholdt og afgivet til Afdeling A.S.

Kl. 20,15 blev 2 Politibetjente i Frederiksberggade ud for Nr. 36 af 6-7 Frikorpsfolk truet med Pistol, da de meget ophidsede søgte at fremtvinge en Anholdelse af en civil Person, der ved at nedstirre dem havde provokeret dem. En af Frikorpsfolkene affyrede sin Pistol over Hovedet paa Betjentene. Gernersgadevagten blev tilkaldt og anholdt 4 af Frikorpsfolkene. Den civile Mand var i Mellemtiden undløbet.

Kl. 21,35 blev to C.B.er overfaldet af 2 tyske Marinesoldater ud for det tyske Rejsebureau i Østergade. Marinesoldaterne undløb.

Kl. 21,50 opstod der Ildløs i Kolonialforretningen, Hammelstrupvej 3.


92

Ilden blev hurtigt slukket. Det viste sig ved nærmere Undersøgelse, at en Bombe var eksploderet inde i Butikken. Ruden til Gaden og en stor Rude til Gaarden blev sprængt.

 

Fra den 10. April til den 11. April.

Kl. 18,16 meddelte en Sygeplejerske fra Rigshospitalet til Station 7, at hun havde hørt Skud og set Røgen efter det fra en Dækningsgrav i Fælledparken ved Hjørnet af Blegdamsvej og Frederik d. V. Vej [Frederik d. V's Vej]. Personalet fra Station 7 og Gernersgadevagten foretog Undersøgelse, men fandt intet mistænkeligt.

Kl. 18,40 blev Gernersgadevagten sendt til Istedgade ved Hovedbanegaarden i Anledning af, at en ung Mand havde raabt "Landsforrædder" efter en Schalburgmand, som derpaa havde givet sig til at slaa løs paa den unge Mand. Han saa Lejlighed til at undløbe, og Opløbet splittedes hurtigt.

Kl. 20,20 blev 2 Schalburgmænd i Vimmelskaftet generet af en civil Dansker, med hvem de kom i Skænderi, saa der samledes et mindre Opløb. Dette var dog splittet, inden Gernersgadevagten kom til Stede.

Kl 22,35 blev der kastet en Haandgranat mod Kolonialforretningen, Ellebjergvej 30, hvorved Butiksruden og enkelte andre Ruder i Stueetagen knustes; i øvrigt ingen Skade.

Kl. 23,45 kom en ung Mand ved Navn Elkjær Madsen efter et Besøg i Café "Bali", Godthaabsvej, nede paa Gaden i Strid med 3 andre Cafégæster, af hvilke den ene trak en Pistol og affyrede et Skud op i Luften.

Kl. 23,45 opstod der Skænderi og Slagsmaal mellem 2 Schalburgmænd og nogle civile Danskere ved Rutebilstationen paa Englandsvej ved Amagerbrogade. En af Schalburgmændene affyrede Skræmmeskud.

Der var i Aftenens Løb 3 falske Brandalarmeringer: I Gothersgade, paa Amagerbrogade og i Overgaden oven Vandet.

 

Fra den 11. April til den 12. April.

Kl. 11,36 har der været Skydning paa en af Perronerne paa Hovedbanegaarden. Gestapofolk har formentlig skudt efter en Flygtning.

Kl. 15,36: Nogen Tumult paa Vesterbrogade ved Richshuset mellem tyske Soldater, Frikorpsfolk og Schalburgfolk.

Kl. 16,45: 3 højerestaaende Personer fra tysk Sikkerhedspoliti har indfundet sig hos Skibsreder Lauritzen, Hammerensgade 1. Den ene af disse, der var dansktalende, udtalte overfor det tilkaldte uniformerede Politi fra Station 3, at Politiuniformen ikke var nogen Garanti for, at de hørte til Politiet, hvorfor han krævede Legitimationskort forevist; selv da de danske Politimænd havde forevist deres Legitimationskort, nægtede


93

vedkommende at legitimere sig. En anden af de tilstedeværende, der var tysktalende, legitimerede sig ved et Metalskilt af gult Metal, han var Kriminalsekretær i det tyske Sikkerhedspoliti. Personen, som talte perfekt Dansk, og som var meget hoven og overlegen overfor Politiet, fik man derimod ikke konstateret Identitet paa. Da de ikke vilde legitimere sig, blev Gernersgadevagten tilkaldt.

Kl. 23,03: Brandbombe kastet ind ad Vinduet til en Lejlighed Backersvej 93, hvor der bor en Frikorpsmand.

Den 10. April Kl. 24,00 anmeldte Fru Else Marie Christensen, 47 Aar, Rysensteensgade 14, 4. tv., at hun umiddelbart forinden har været Genstand for Røveri paa Trappegangen til sin Bopæl og ved denne Lejlighed frarøvet en Tegnebog indeholdende 3100 Kr. Hun er Indehaver af Café "Lille Triangel", Østerbrogade. Da hun i Aften i Droske tog til sin Bopæl fra nævnte Café, fandt hun Gadedøren uaflaaset, hvad den ikke plejede at være, og Trappebelysningen var slukket. Da hun var i Færd med at laase sig ind ad sin Entredør, kom der to Mandspersoner ned ad Trappen fra 5. Sal og tiltalte hende med Ordene: "Goddag Fru Christensen", idet den ene samtidig rettede en Pistol mod hende og sagde: "Har De Penge". Hun svarede benægtende, hvorefter han trængte hende ind i Entreen, rev Tasken fra hende og tog Tegnebogen og forsvandt ned ad Trappen sammen med den anden Mandsperson.

Anmelderinden kender ikke de to Mandspersoner og beskriver dem saaledes:

1) ca. 25 Aar gI., ca. 185 cm høj, blegt, magert Ansigt, iført graameleret Vinteroverfrakke, blød, graa Filthat, der var trukket godt ned i Panden, brune Skindhandsker, talte kultiveret,

2) ca. 25 Aar gl., ca. 170 cm høj, iført lys Cotton Coat, blød Hat.

 

Fra den 12. April til den 13. April.

Kl. 13,13: 2 Personer er trængt ind i Fuldmægtig Lassens Lejlighed Valbygaardsvej 50, 2., under Foregivende af at skulle efterse Gasmaaleren. Lejligheden blev ransaget for Vaaben uden Resultat.

Kl. 15,30: Politibetjent 740 Sørensen - Stamnr. 6715 - er i civil Paaklædning sammen med 2 andre Mandspersoner blevet anholdt, formentlig af det tyske Sikkerhedspoliti, i "Hermans Kro", Vesterbrogade Nr. 49. De blev ført bort i Motorvogn K. 2699.

Kl. 18,42: Gernersgadevagten rekvireret til Sct. Annæ Plads ved Lille Strandstræde, hvor tyske Marinesoldater falbød Tobak.

Kl. 21,45: Der er sprunget en Bombe i en tysk Automobil, der holdt paa Parkeringspladsen foran Magasin du Nords Hovedindgang. Automobilen blev ødelagt. Der knustes en Rude i Handelsbankens Bygning.

Kl. 21,50: Der er fra Ejendommene Nørre Voldgade 17 og Vester-


94

brogade Nr. 2 udkastet "Bomber" indeholdende Propaganda mod Sabotagen.

Kl. 21,55: Politivagten i Gernersgade rekvireret til Ejendommen Ny Toldbodgade 41 i Anledning af, at Grosserer Oestermann havde nægtet at lukke op for 3 Personer, der forsøgte at trænge ind i hans Lejlighed under Foregivende af, at de tilhørte den tyske Værnemagt. Det viste sig, at det var 3 Medlemmer af det tyske Sikkerhedspoliti, der ønskede nogle Oplysninger af Hr Oestermann i hans Egenskab af Husvært for Ejendommen.

Kl. 21,56: Politivagten i Gernersgade er rekvireret til Wildersgade 60 i Anledning af, at 2 tyske Marinesoldater skulde have affyret deres Pistoler paa Gaden.

Kl. 22,30: Politivagten i Gernersgade rekvireret til Raadhuspladsen i Anledning af Gadeuorden ved Trafikmestervagten foraarsaget af tyske Soldater og danske Kvinder.

Kl. 22,37: Politivagten i Gernersgade rekvireret til Restauration "Mayfair", Østergade Nr. 15, i Anledning af Slagsmaal mellem tyske Soldater og Danskere.

Kl. 0,31: Brandvæsenet rekvireret til Jernbaneterrainet ved Østerport Station, hvor en Jernbanevogn brænder. Det viste sig at være en tysk Godsvogn med Maskindele. Ilden menes paasat.

 

Fra den 13. April til den 14. April.

Kl. 14,17 meddelte Station 7, at Sabotagevagt Møller, der boede som logerende hos Pakhusformand Schou, Nordborggade 8, St., er fundet dræbt i sit Værelse. Han laa paa Gulvet i Nattøj og havde faaet et Pistolskud gennem Hovedet. Der var ingen Skydevaaben i Værelset. Den dræbte er Svend Erik Prætorius Møller, f. d. 3. Oktober 1922 i Haderslev. Han var Sabotagevagt hos Nordwerk. Ved den foretagne Undersøgelse er det oplyst, at der om Natten Kl. ca. 2,30 var blevet ringet paa Døren til Lejligheden, hvorefter der hørtes højrøstet Tale, men intet Skud. Det maa antages, at Møller er gaaet til Vinduet og derefter ramt af et Projektil, affyret gennem det aabentstaaende Vindue. Motivet til Handlingen er ukendt. Opdagelsespolitiet behandler Sagen.

Kl. 20,40 meddelte Station 1, at nogle Schalburgfolk klæbede smaa Sedler paa Butiksruderne i Nygade. Stationen havde anholdt 2 af Opklæberne og tilkaldt Gernersgadevagten, men da de anholdte ikke tilhørte Schalburgkorpset, var civilklædte og kun 16-17 Aar gamle, afviste Feldgendarmerne Sagen. Derimod anholdt Gernersgadevagten 6 uniformerede Schalburgfolk, som under Politiets Anholdelse af de 2 Seddelopklæbere havde truet med at ville skyde Politimændene.

Kl. 21,58 blev Gernersgadevagten tilkaldt til Station 9 i Anledning af, at 2 tyske Soldater havde stukket en Kniv eller Bajonet gennem Gummiet


95

paa en Cykle tilhørende Sabotagevagten hos "Always Radio", Teglholmsgade 3.

Gernersgadevagten og Afdeling A.S. foretog sammen en Eftersøgning for om muligt at finde de 2 Soldater, men Eftersøgningen var negativ.

Kl. 22,05 blev Gernersgadevagten af Station 2 tilkaldt til Østergade 10-12, hvor nogle Schalburgfolk havde samlet sig og truede med at ville skyde mod et Vindue, som ikke skulde være tilstrækkelig mørklagt. Senere meddelte Station 2 paa Forespørgsel, at Gernersgadevagten havde anholdt 2 af de mest agressive Schalburgfolk.

Kl. 23,25 sendte Brandvæsenet et Slukningstog til Amagerbrogade 197. Fra Station 4 meddeltes lidt senere, at det var falsk Alarm, og at det var lykkedes at anholde 3 Personer, der havde foretaget Alarmeringen. Opdagerne behandler Sagen.

Kl. 23,40 meddelte Station 2, at der var blevet opklæbet antikommunistiske Plakater paa Østergade. Der deltog en halv Snes Mand, og Lederen havde over for Politiet legitimeret sig som Børge Nielsen, tilhørende det tyske Sikkerhedspoliti, men da Gernersgadevagten naaede frem, lykkedes det ikke at finde Børge Nielsen og hans Medhjælpere.

Kl. 0,15 meddelte Station 1, at nogle unge Mennesker, hvoraf en opgav at høre til det tyske Sikkerhedspoliti, havde klæbet Plakater paa Strøget. Det danske Politi fulgte efter Opklæberne til Dagmarhus. Her blev den Person, der havde opgivet at høre til det tyske Sikkerhedspoliti, anmodet om at forevise Legitimation, men dette blev nægtet.

 

Fra den 14. April til den 15. April.

Kl. 13,46 tilkaldtes Vagten i Gernersgade til "Tosca", Frederiksberggade 24, hvor nogle Schalburgfolk - efter at have truet en Politibetjent i Frederiksberggade med Pistol - var søgt ind. De var noget berusede og havde udgivet sig for hørende til det tyske Sikkerhedspoliti, hvilket var urigtigt. Deres Generalia blev konstateret.

Kl. 15,30 blev en Mandsperson i en Forretning i Brolæggerstræde Nr. 14 "holdt op" af en Person, der fratog ham 200 Kr.

Kl. 18,45 har tysk Sikkerhedspoliti ransaget hos Pastor Glahn, Søndermarksvej Nr. 9, og anholdt Sønnen Henrik.

Kl. 21,45 har tysk Sikkerhedspoliti ransaget i Lejligheden St. Kongensgade 119, Stuen, hos Kaptajn Würst.

Kl. 23,15 opstod der Slagsmaal mellem nogle tyske Soldater i "Holberghus", Ny Adelgade 8. Een af Soldaterne, der var beruset, blev anholdt og ført til Kastellet.

Kl. 23,40 hørtes der Pistolskud i Valkendorfsgade ved Ungarnsk Vinhus. Gernersgadevagten tilkaldtes. Det konstateredes, at der var opstaaet Slagsmaal mellem civile Danskere, hvoraf en Del var i tysk Tjeneste.


96

3 af de implicerede blev bragt til Station 1 og 4 andre blev medtaget til Vagten i Gernersgade.

I Tiden mellem Kl. 17,30 og 19,15 har tysk Politi foretaget Standsning og Visitering af de kørende ved Svanemøllebroen og paa Lyngbyvej ved Viadukten.

 

Fra den 15. April til den 16. April.

Kl. 10,20: Tysk Sikkerhedspoliti har paa Fabrikken "Ovomaltine", Frederikssundsvej 378, anholdt en Kvinde.

Kl. 10,40: En Deling Schalburgfolk (30 Mand - heraf 5 med Maskinpistoler) ankommet fra Ringsted til Østerport Station og marcheret til Kasernen paa Blegdamsvej. Alt forløbet i Ro.

Kl. 11,15: I Anledning af et Frakketyveri paa Enghavevejs Skole i Gaar er Gernersgadevagten i Dag tilkaldt, da en ung Mand var set med Frakken paa. Det viste sig at være en 16-17-aarig tysk Desertør, som førtes til Kastellet.

Kl. ca. 11,30 har en tysk Strejfpatrulje paa Vesterbrogade anholdt en civil Dansker; da der dannedes Opløb begyndte 3 tyske Soldater at regulere Trafikken, hvorfor Gernersgadevagten tilkaldtes. I øvrigt skete intet.

Kl. 17,00: Tysk Kriminalpoliti visiterer i Rosenvængets Allé i en Barberforretning, hvor illegale Skrifter har ligget i Vinduet. En Malersvend, der fornærmede det tyske Politi, blev anholdt.

Kl. 18,40: En beruset tysk S.S.-Soldat har pr. Brandalarm alarmeret til Vesterbrogade 141. Gernersgadevagten tilkaldt.

Kl. 20,50 blev Gernersgadevagten kaldt til "Tyrolerkroen", Jagtvej 64, i Anledning af Optrin mellem Schalburgfolk og nogle civile Danskere.

Kl. 21,25: Gernersgadevagten tilkaldt i Anledning af Uorden med en tysk Marinevægter i Beværtningen, Møllegade 4.

Kl. 22,30 blev Gernersgadevagten kaldt til "Ingeniørkafeen", Kronprinsessegade, hvor 2 civile tyske Sømænd havde været udæskende og var kommet i Slagsmaal ude paa Gaden. Modparterne var forsvundet, og Sømændene kørtes til Gernersgade.

Kl. 23,20 blev Gernersgadevagten kaldt til Nørrebrogade ved Heimdalsgade, hvor en tysk Soldat gik og skød op i Luften.

Kl. ca. 23,15 opstod der uden for Restaurant "Hollænderbyen", Anders Henriksensgade, Uenighed mellem Chauffør Orla Raymond Christiansen, 32 Aar gl., ansat ved det tyske Sikkerhedspoliti, boende Tølløsevej Nr. 33, og Frisørmester Stefan Vilhelm Petersen, 35 Aar gl., boende Milanovej Nr. 1.

Christiansen var i Besiddelse af Pistol og affyrede et Par Skud.

Saavel Christiansen som Petersen trak nu hen til Amagerbrogade-Amager Boulevard, hvor Christiansen igen affyrede nogle Skud.


97

Ordenspolitiet paa Stationen "Under Elmene" blev underrettet, og 5 Mand rykkede ud til Amagerbrogade-Amager Boulevard.

Christiansen affyrede Skud i Retning mod Politiet, der besvarede Skydningen i Retning mod Christiansen.

Under Episoden blev Frisørmester Petersen dræbt paa Stedet af et Skud i Maven, og Christiansen blev haardt saaret af et Skud i Maven og Skud i Benene.

Christiansen er indlagt paa Sundby Hospital.

En tilfældig forbipasserende Tjener Albert Frederik Hansen, 75 Aar gl., boende Leifsgade Nr. 1, blev lettere saaret ved Skud i Benene.

Ogsaa Hansen er indlagt paa Sundby Hospital.

Kl. 0,25 blev Gernersgadevagten kaldt til Istedgade-Colbjørnsensgade, hvor en O.T.-Mand skulde have truet med Pistol. Det viste sig dog, at han ikke var bevæbnet, men han var beruset og blev anholdt.

Kl. 1,08: Der er hørt Skydning ved Ørstedsværket. Intet sket.

Kl. 2,40 har ca. 8 unge Mennesker udgivet sig for tysk Politi og i Vimmelskaftet visiteret en forbipasserende. Der skete ellers intet.

Kl. 2,55: En Politipatrulje paa Raadhuspladsen har antastet 8 Mandspersoner. Da man gik sammen til "Dagmarhus", viste det sig at være 2 Medlemmer af den tyske Værnemagt samt nogle civile Danskere.

I Nattens Løb er der flere Steder opklæbet smaa Plakater med Opfordring til at blive borte fra tyske Films og lignende.

 

Fra den 16. April til den 17. April.

Kl. 17,25 blev 2 tyske Soldater i Stockholmsgade afvæbnet af 3 civile, pistolbevæbnede Mandspersoner, som derefter forsvandt ind i en Ejendom i Lundsgade. En større Styrke tysk Politi kom til Stede og foretog Ransagning i Karréen Stockholmsgade-Lundsgade og Upsalagade. Efter et Par Timers Forløb blev 3 Mandspersoner og en Kvinde med oprakte Hænder ført bort fra Lundsgade 5, og Afspærringen blev derpaa hævet.

Kl. 19,10 blev der paa Nørrebros Runddel anholdt 3 Mandspersoner for Beruselse og Gadeuorden. Da det viste sig, at de 2 af dem var ansat ved den tyske Værnemagt som Vagtmænd, blev de ved Gernersgadevagtens Mellemkomst afgivet til det tyske Politi.

Kl. 20,45 blev en ung Mand anholdt paa Østerbro efter at have kastet et Bundt Sedler med antitysk Indhold udfor Triangelteatret. Ogsaa udenfor andre Biografteatre er der i Aftenens Løb henkastet antitysk Propaganda.

Kl. 22,05 affyrede en Vagtmand ved Understationen, Fælledvej 12, to Skræmmeskud i Anledning af, at han havde set 2 Mandspersoner forsøge at overklippe Pigtraadshegnet omkring Understationen.

Kl. 23,55 væltede den noget spirituspaavirkede Formand Lund, Havne-


98

væsenet, med sin Cykel paa Vej hjem til Refshaleøen. Han blev samlet op af 3 berusede tyske Marinesoldater, som førte ham til Portnerboligen ved B. & W., hvorfra Gernersgadevagten blev tilkaldt, hvorefter de gik ind paa Lynetten medbringende Lunds Cykel. Denne blev dog senere skaffet til Veje ved Gernersgadevagtens Foranstaltning.

 

Fra den 17. April til den 18. April.

Kl. 11,45 har Kriminalpolitiet anholdt 2 pistolbevæbnede Mænd i Ejendommen Slotsgade 29.

Kl. 17,15 er der paa Nørrebros Godsbanestation begaaet Røveri med Hensyn til 16 Tromler Benzin. En Jernbanefunktionær og en anden civil Person, som overraskede Røverne, blev holdt op. De røvede Tromler Benzin blev kørt bort paa Lastmotorvogn K. 37.778, der har været stjaalet, men nu er kommet til Stede.

Kl. 17,50 har en tysk Soldat begaaet Selvmord paa Toilettet til Café Kupéen, Jernbanegade 5. Politivagten i Gernersgade tilkaldt.

Kl. 19,50: Falsk Melding til Station 5 om, at en Kvinde i Absalonsgade 46, 2., var skudt.

Kl. 21,00: Politivagten i Gernersgade kaldt til Apollo-Bar i Vestergade, hvor en dansk Statsborger, der gør Tjeneste under den tyske Værnemagt, har affyret 3 Skud med sin Pistol og i øvrigt truet de andre Gæster. Han blev afvæbnet og ført til Kastellet.

Kl. 21,30: Politivagten i Gernersgade kaldt til Sundkrogsgade, hvor 3 berusede tyske Marinesoldater har forøvet Hærværk. Den ene Marinesoldat blev anholdt; de 2 andre undslap.

Kl. 23,25 har ca. 14 civile og uniformerede Medlemmer af Frikorps Danmark paa Raadhuspladsen optraadt meget provokerende over for andre Trafikanter.

Kl. 0,54: Politivagten i Gernersgade kaldt til Frederiksborgvej 234, hvorfra en Mand har anmeldt, at en tysk Soldat opholdt sig i hans Lejlighed sammen med hans Kone. Den tyske Soldat truede med at skyde enhver, der forsøgte at komme ind i Lejligheden. Den tyske Soldat havde forladt Lejligheden, før Politivagten i Gernersgade kom til Stede.

Kl. 8,40 har en Person, der har navngivet sig som Uffe Birkedahl Hansen fra det tyske Sikkerhedspoliti, indfundet sig hos Familien Kjeldsen, Godsbanegade 31, 3., for at anholde Sønnen. Birkedahl Hansen truede saavel Faderen som Moderen med Pistol.

 

Fra den 18. April til den 19. April.

Kl 13,15 anholdt det tyske Sikkerhedspoliti to unge Mennesker i Anlægget ved Juliane Mariesvej. Tyskerne nægtede paa Forespørgsel at legitimere sig overfor en Gartner, der overværede Anholdelsen, og da han


99

var fulgt efter dem, havde de skudt efter ham. Hvem de anholdte er, vides ikke, og det vides ej heller, hvor de anholdte blev ført hen.

Kl. 17,17 trængte en tysk Soldat, der opholdt sig i Østerbros Svømmehal, sig ind i Damernes Omklædningsrum. Paagældende blev afhentet af Gernersgadevagten.

Kl. 20,47 forulempede Schalburgfolk i Frederiksberggade en Dansker, der tidligere har været tysk Soldat. To af Schalbulrgfolkene gik efter Danskeren ind i Café "Tosca". Da de var berusede, blev de af Gernersgadevagten bragt til Kastellet.

Kl. 21,05 opstod der i Café "Bayern", Kompagnistræde, indbyrdes Slagsmaal mellem tyske Soldater. Gernersgadevagten blev tilkaldt, men foretog sig intet, da Striden var bilagt, forinden Gernersgadevagten kom til Stede.

Kl. 21,15 opstod der Ildløs i en tysk Motorvogn ved Holmens Kanal, hvor den var parkeret. Det var en tom Benzindunk, der eksploderede; formentlig ikke Sabotage. Ringe Skade.

Kl. 21,40 eksploderede en Bombe paa Fortovet udfor Ejendommen Valby Langgade 10. Ingen Skade sket ved Eksplosionen.

Kl. 22,00 blev Sabotagevagterne hos "Phillip", Strandlodsvej 34, "holdt op" af 4 revolverbevæbnede Mænd, der fratog dem deres Pistoler, hvorefter de forsvandt.

Kl. 23,05 kom en Mandsperson paa Hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej i Klammeri med 4 ham ukendte Personer. Den ene trak en Pistol frem og skød efter ham, men uden at ramme, idet han kastede sig ned paa Fortovet, hvorefter de 4 Personer undløb.

Kl. 23,20 skete der flere Bombeeksplosioner i Skandinavisk Motor-Co., Lundtoftegade 106, og der udbrød Brand. Kl. ca. 0,45 var Ilden under Kontrol. Alle Virksomhedens Bygninger var da ødelagt, og bl. a. brændte alle tyske Motorvogne, der befandt sig i Bygningerne. Mange Ruder knust i de omliggende Ejendomme. Kun materiel Skade.

Kl. 23,40 nægtede to Vagtmænd fra "Sicherheitsdienst" at passere Raadhuspladsen, skønt Politiet opfordrede dem dertil. De blev af Gernersgadevagten ført til "Dagmarhus".

Kl. 24,00 vilde en Dansker (Wehrmachtsgefolge), som p. t. er hjemme paa Orlov, i Café "Boheme", Ny Østergade, unddrage sig Betalingen af indkrævede Drikkevarer ved at undløbe. Han, der var beruset, blev af Gernersgadevagten bragt til Kastellet.

Kl. 24,00 var tyske Soldater i indbyrdes Slagsmaal ved S-Banestationen Nordhavn. To af Soldaterne bragt til Kastellet og to til Gernersgadevagten.

Kl. 8,30: Der er observeret en drivende Hornmine i Strandkanten udfor Kløvermarksvej. Tysk Militær tilkaldt til at uskadeliggøre den.

Der har i Døgnets Løb været meldt om Fantasibomber hos Burmeister & Wain, Strandgade.


100

Fra den 19. April til den 20. April.

Kl. ca. 12,40 indfandt 2 signaliserede Mandspersoner sig hos Radioforhandler Svend Emil Gundel i hans Forretning, Vesterbrogade 126, hvor han var alene med en 9-aarig Dreng. Drengen opholdt sig i Bagværelset, og den ene af Personerne lukkede Døren hertil. Da Drengen 2-3 Minutter efter aabnede Døren, fandt han Gundel liggende for Enden af Disken dræbt af et Skud i Nakken. De to Personer saa han forsvinde ud af Butiksdøren.

Kl. ca. 17,50 har 2 civilklædte Personer, der var kørende i Droske, under Trusel om Anvendelse af Pistoler bortført Barber August Sponholtz, Holsteinsgade 28, og Skomage [i. e. Skomager] Bryde, Holsteinsgade 10. Det er oplyst, at det er Schalburgfolk, som har foretaget Anholdelsen, og at de anholdte i Morgen vil blive overført til Dagmarhus, hvor de skal afhøres som Vidner i en illegal Sag.

Først paa Aftenen anholdt Posterne i Nyhavn 2 berusede Danskere, der tilhører Organisation Todt. De anholdte blev afgivet til Politivagten i Gernersgade.

Kl. ca. 23,05 er der af 6-8 i Lastbil kørende Mandspersoner forøvet et "hold op" overfor Tankpasseren ved Benzintanken, Aaboulevard 74. Røverne medførte paa Bilen en Del tomme Tromler, som de under Trusel med Pistol tvang Tankpasseren til at fylde, hvorefter de kørte bort.

Kl. ca. 23,55 eksploderede en formentlig hjemmelavet Bombe i Ejendommen Klerkegade 1. Ingen Skade af nogen Art. Motiv uoplyst.

Kl. 0,30: En Vagtkommandør i Vesterport meddelte, at en af Vagtmændene kort forinden var blevet antastet paa Raadhuspladsen af 3 som Reservebetjente uniformerede Personer, der affordrede ham Legitimation; da han fremviste denne, gav en af de uniformerede ham en Lussing og sagde: "Naa, er du saadan en Forræder!". Da Vagtmanden lidt senere befandt sig ud for Meldahlsgade, kørte en sort Bil op paa Siden af ham, og der blev fra Bilen affyret nogle Skud imod ham. Ingen ramte. Statsadvokatens Afdeling underrettet.

Ved Midnatstid meldte Fru Grosserer Vedel, Randersgade 11, at hun formodede, at der var kastet Bomber ind i hendes Have, hvilket tidligere er sket. Eftersøgningen var resultatløs.

 

Fra den 20. April til den 21. April.

Kl. ca. 16,15 forøvedes et Overfald mod en Schalburgmand, Gottlieb, paa Forperronen til en Linie 13-Sporvogn, omtrent ved Endestationen i Vanløse. Gottlieb havde været med Sporvognen fra Aaboulevarden, og 2-3 Personer, hvoriblandt en Mand ved Navn Hans Chr. Andersen, stod ligeledes paa Forperronen. Kort før Endestationen vilde Gottlieb stige af


101

Sporvognen, og Andersen og muligt en af de andre Personer slog ham da i Hovedet med Skæftet af en Pistol. Der blev ogsaa affyret et Par Skud, det ene ramte Gottlieb i Armen. Gerningsmændene forsøgte at undløbe, men Andersen blev anholdt.

Gottlieb anses ikke for alvorlig saaret.

Kl. 17,05 indfaldt sig 2 ukendte Personer i Rosengaarden 11, hvor Chr. Marius Rudolf Christiansen, f. d. 10. December 1893 i Thystrup, kld. "Hestetyven", opholdt sig. De to ukendte affyrede flere Skud mod Christiansen og undløb derefter. Christiansen var død ved Ankomsten til Hospitalet. Han har været stærkt politisk interesseret uden at have Tilknytning til noget større Parti her i Landet.

Kl. 20,05 meldte Personalet i en af Radiovognene, at de foran paa Amager var blevet "holdt op" med Maskinpistoler af ca. 20 civile Mænd, der kom i en stor blaa Lastvogn, formentlig K. 10655. Den paagældende Lastmotorvogns Mandskab har kort forinden undersøgt et Rangertog paa Kalvebod Brygge, idet de holdt Togets Personale op. En iværksat Eftersøgning forblev resultatløs.

Kl. 21,40 meldte en Sekretær, boende Magnoliavej, fra Valby Jernbanestation, at han, da han kort i Forvejen var kommet hjem, havde bemærket en eller flere Personer, som tilsyneladende ventede paa ham uden for Ejendommen. Han gik derfor tilbage til Jernbanestationen, hvorfra han blev dirigeret til Station 9, som samtidig fik Ordre til at eskortere ham hjem og foretage en Eftersøgning i Kvarteret. Intet mistænkeligt ved Bopælen.

Kl. 23,33 blev Østre Gasværk telefonisk truet med Angreb i Nat. Gasværkets Bevogtning blev forstærket med 4 P.b.er. Der skete intet.

Kl. 23,56 og Kl. 0,40 blev Gernersgadevagten kaldt til Station 5, hvortil der var indbragt henholdsvis 2 civile, tysktalende Personer og 2 tyske Soldater, der i beruset Tilstand var indbragt fra Vesterbrogade, hvor de havde skudt med Pistol.

Der er i Døgnets Løb meldt om Fantasibomber følgende Steder: Gades Møbelmagasin, Rantzausgade 32, og Nørrebros Biografteater, Nørrebrogade 37.

 

Fra den 21. April til den 22. April.

Kl. ca. 15 indfandt 2 Mænd sig i Sportsmagasinet i Købmagergade 59, hvor de saa paa en Riffel til 300 Kr. En Time senere kom de igen og lagde Pengene paa Disken, men da Ejeren meddelte, at der skulde Tilladelse fra Politiet, tvang de ham med Pistoler til at udlevere Riflen, som de tog med sig. Pengene lod de ligge.

Kl. 21,10: Sammenstød paa Vesterbrogade mellem 3 civile Danskere og 2 Schalburgfolk, hvoraf den ene nikkede en Dansker en Skalle, og da


102

han værgede for sig, sparkede han ham i Skridtet. Politiet fik afkrævet Schalburgfolkene Navn og Feldpostnummer.

Kl. 22,50 forsøgte to à tre ukendte Personer at frarøve en 55-aarig, tysk Oberfeldwebel Adolf Herbertz hans Pistol, medens han opholdt sig paa Bagperronen til en Linie 4-Sporvogn ud for Kommunehospitalet. Der opstod et Haandgemæng, hvorunder en af de ukendte affyrede et Skud, der saarede Herbertz alvorligt. Han blev indlagt paa Kommunehospitalet. Konduktøren forsøgte at standse en af Gerningsmændene, men de undløb; dog mistede den ene af dem sin Pistol, som han tabte paa Gaden.

Kl. 23,33: Der har været nogen Uro uden for Station 1 i Anledning af Indbringelse af en Mand, som uddelte Plakater. Det blev paastaaet, at der fra Vognen, som bragte Personale til Stationen fra Kasernen i Klerkegade, var udkastet kommunistisk Propagandamateriale. Vognen blev undersøgt af Gernersgadevagten, men intet fundet.

Kl. 23,33: Nogen Uro paa Raadhuspladsen, hvor 2 S.S.-Mænd er i Klammeri med en Droskechauffør. Gernersgadevagten og Stationens Personale tilkaldt.

Kl. 23,40: Der er indløbet anonym Anmeldelse om, at Borgernes Hus i Rosenborggade vil blive sprængt i Luften i Nat. Stationen har sat Vagt ved Ejendommen.

Kl. 1,10: Der har været skudt mod Politivagten ved Centralværkstederne, som har skudt igen.

Kl. 1,30 blev en Droskechauffør overfaldet under Kørslen af en Passager, der med en Pistol slog ham i Baghovedet, formentlig i røverisk Hensigt. Det skete i Sundkrogsgade; Chaufføren forsvarede sig, og det lykkedes ham at faa fat i Pistolen, hvorimod Passageren undløb.

Kl. 5,15: En Sabotagevagt ved F. L. Smidths Maskinfabrik i Valby blev "holdt op" af 2 unge Mennesker, som forlangte hans Maskinpistol. Han smed sig paa Jorden og begyndte at skyde, hvorpaa de paagældende undløb.

Der er i Døgnets Løb meldt om Fantasibomber følgende Steder: Vanløse Biograf og Amager Bio.

 

Fra den 22. April til den 23. April.

Kl. 9,45 meddelte Hovedstationens 2. Afdeling pr. Fjernskriver, at der afvigte Nat forskellige Steder i Byen er opklæbet Plakater med Tekst om de dræbte: "Gundel og Rudolf Christiansen var tyske Stikkere". Plakaterne foranledigedes fjernede.

Kl. 11,45 meddelte Station 8, at en ældre Mand Kl. 10,55 havde indfundet sig i Antikvitetsforretningen, Lundtoftegade 118, og truet Indehaversken, en Dame paa 60-70 Aar, med en Pistol, hvorefter han tømte Pengekassen for 45 Kr. og tog alle de Lommeure, han kunde naa.


103

Gernersgadevagten blev Kl. 12,30 og Kl. 15,03 kaldt til henholdsvis Station 3 og Station 1, hvortil var indbragt henholdsvis 3 og 5 unge Mennesker, der var anholdt for Uddeling af Plakater. De unge Mennesker paastod, at de hørte til den tyske Værnemagt og nægtede at opgive deres Navne. Da Gernersgadevagten meddelte dem, at det var et dansk Anliggende, som Værnemagten ikke vilde have med at gøre, opgav de Navnene. 5 Personer, der var i tysk Tjeneste med tysk Ausweis, afhørtes ved Personale fra Dagmarhus.

Kl. 13,30 meddelte Station 1, at en Kriminalbetjent var blevet ringet op af en Person ved Navn Peter Petersen, der fortalte, at der paa Raadhuspladsen ved Konditoriet "København" stod en Mand med en Pistol. Da Kriminalbetjenten kom til Stedet, var Personen med Pistolen forsvundet.

Kl. 17,45 meddelte C.B.-Skolen, at Murersvend Tell. Franzen, der for Tiden er til C.B.-Uddannelse, i Dag Kl. 7,00 er anholdt af det tyske Sikkerhedspoliti.

Kl. 18,20 meddelte Rødovre Politi, at Carltorp Maskinfabrik, Roskildevej 371, er blevet sprængt i Luften. Det menes, at der har været 20 pistolbevæbnede Sabotører, som nu paa Cykler er paa Vej ad Rødovrevej og Jyllingevej. En svært bevæbnet Udrykningsdeling naaede Kl. 18,45 Maskinfabrikken, der var jævnet med Jorden, uden at træffe Sabotørerne.

Kl. 20,15 blev Gernersgadevagten kaldt til Station 6 i Anledning af, at der var indbragt en O.T.-Mand, der havde været i Slagsmaal med en Vicevært, som vilde vise ham ud fra en Ejendom, hvor han havde taget uberettiget Ophold sammen med en Kvinde. O.T.-Manden slog en af de tilkaldte Politimænd i Ansigtet. O.T.-Manden blev ført til Kastellet.

Kl. 20,30 blev Gernersgadevagten kaldt til Strøgkaféen, Gothersgade, i Anledning af Slagsmaal mellem en Tysker og en Dansker.

Kl. 23,42 indtraf der 5 Eksplosioner i H. O. Rasmussens Maskinfabrik, Stubmøllevej 35. Fabrikken blev fuldstændig jævnet med Jorden. Der kom ingen til Skade.

Kl. 0,50 er der indtruffet et Par Eksplosioner i Københavns Lampe- og Lysekronefabrik, Beatevej 28. Kraftig Ildløs, betydelig Skade.

Kl. 2,00 har Politivagten ved Station 3 anholdt 3 unge Mennesker, der medførte Klisterpotter og Plakater. Plakaterne var Propaganda for den frie Presse.

Kl. 2,50 blev Gernersgadevagten kaldt til Frederiksberg Politistation, hvortil var indbragt en beruset, tysk Marinesoldat, der havde indfundet sig i et privat Hjem og forlangt Øl.

Kl. 2,55 meddelte Station 1, at Posten ved Shell-Huset havde observeret 10 mistænkeligt udseende Personer, som luskede om i Nærheden. Kvarteret blev undersøgt af Politiet uden Resultat.

Kl. 3,20 meddelte Station 4, at en C.B. fra det tekniske Korps paa Backersvej var blevet standset af 2 Mænd, den ene med Pistol, som for-


104

langte hans Kappe. I Stedet for at udlevere Kappen gav han den ubevæbnede et Slag, saa han faldt om, og gav sig derpaa til at brydes med den anden, som havde stukket Pistolen i Lommen. Efter en kort Kamp stak den paagældende af.

Kl. 3,28 er der eksploderet 2 Bomber i et Trykkeri, Rosenørnsallé Nr. 42. Der er udbrudt Brand.

Der er i Døgnets Løb meldt om Fantasibomber følgende Steder: Lohmanns Boghandel, Valby Langgade 22, og Bella Bio.

 

Fra den 23. April til den 24. April.

Kl. 11,30 blev der paa Københavns Lampe- og Lysekronefabrik, Beatevej 28, fundet 2 Kufferter med Aerolit. Fjernet af den tyske Sprængkommando.

Der er i Eftermiddagens Løb opklæbet Plakater med antitysk Tekst i 1. og 7. Kreds. Plakaterne foranledigedes fjernet.

I Tiden fra Kl. 21,40 til ca. 22,15 har i følgende Biografteatre i Byen: Bella-Bio, Colosseum, Scala-Bio, Toftegaards-Bio, Triangel-Teatret, Enghave-Bio og Casino-Bio indfundet sig 3 til 5 revolver bevæbnede Mænd i Operatørrummet og holdt Operatørerne op, afbrudt Filmen og vist et Lysbillede - en Karikatur af Hitler - og spillet en antitysk Propagandaplade. Det lykkedes een af Operatørerne i Bella-Bio at bemægtige sig Grammofonpladen.

Kl. 22,00 blev Sabotagevagten paa "Titan" forstærket, fordi man ventede Sabotage i Nat. Der blev Kl. 22,45 set nogle mistænkelige Personer, der luskede omkring ved "Titan". Eftersøgningen var resultatløs.

Kl. 23,10 meddelte Station 1, at 4 tyske Underofficerer er saaret bragt til Kommunehospitalet. De 2 er svært saaret, og de 2 er lettere saaret. De var kommet gaaende ad Vestre Boulevard, og idet de var ud for en Lægebil, K. 8285, der holdt ud for Nr. 33, eksploderede 2 til 4 Bomber, der var anbragt i Bilen. Den ene af de tyske Underofficerer skal have amputeret det højre Ben.

Kl. 23,35 er der sprunget en Bombe, der var anbragt i Motorvogn C. 1982, der stod parkeret ved Hovedbanegaarden. En forbipasserende dansk Dame blev saaret.

Kl. 0,35 meddelte Politivagten ved D. S. B., at Posten havde set 2 til 3 Personer luske omkring ved en af Kulsiloerne. Han raabte dem an og gav Varselskud, men Personerne forsvandt.

Kl. 0,50 blev Gernersgadevagten kaldt til Kasernen i Klerkegade, hvor nogle Danskere var blevet generet af 2 hollandske Søfolk, der var forhyret med tysk Skib. Sagen bilagt.

Kl. 1,40 blev Gernersgadevagten kaldt til Rosenvængets Allé 32, hvor der var blevet skudt kraftigt med Maskinpistoler. Det er blevet oplyst,


105

at der fra Schalburgkorpset paa A. F. Kriegersvej er affyret ca. 15 Skud, fordi der skulde have været skudt paa dem, formentlig fra Rosenvængets Allé Nr. 32, hvor den tyske Marine har Kontor.

 

Fra den 24. April til den 25. April.

Kl. 11,00 meddelte Statsadvokat Hoff, at Grænsen mod Sverige er spærret, og tillige at de tyske Myndigheder har forbudt alle Biografforestillinger i følgende Kommuner: København, Frederiksberg, Gentofte, Rødovre og Hvidovre.

Kl. 15,25 fandtes i en Papirkurv i II. Kl.s Ventesal paa Hovedbanegaarden noget Fyrværkeri, der blev fjernet.

Kl. 16,10 meldtes om et "hold up" i Fabrikken, Hannovergade 8. Der er formentlig taget 3 Pistoler.

Kl. 16,15 ankom 2 tyske Vogne til Café "Rosengaarden", Rosengaarden Nr. 11, hvorfra alle Gæsterne, ialt 20, medtoges efter at være blevet visiteret. Vært og Tjener blev ikke anholdt.

Kl. 16,33: Tyskerne har besat "Palladium" og foretager Visitation af Gæster i Restaurant "Giraffen" og Publikum i Palladiums Forhal. Der foretoges 20-30 Anholdelser. Kl. 17 forlod Tyskerne Stedet.

Kl. 16,40 foretog Tyskerne Razzia i Kaffebaren, Saxogade 66, hvorfra de medtog en Del anholdte. Aktionen samlede en Mængde nysgerrige, i hvilken Anledning de tyske Politisoldater gjorde Brug af Skydevaaben, hvorved et Avishus paa Hjørnet af Saxogade og Istedgade blev ramt. Avismanden saaredes i Benet. Dansk Politi maatte holde Publikum paa Afstand.

Kl. 16,45 foretog 10-12 uniformerede Tyskere Razzia i Café à Porta, Kongens Nytorv, spærrede Dørene og visiterede 70-80 Gæster, hvoraf de anholdt ca. 25. Der er ikke skudt i Lokalet, men affyret et Skræmmeskud udenfor.

Kl. 16,50 foretog ca. 20 tyske Politisoldater Razzia i Café "Royal", Ved Stranden, hvorfra 14-16 Personer anholdtes. Da de anholdte førtes ud til Vognene, affyrede Tyskerne Skræmmeskud. Dansk Politi maatte holde nysgerrige paa Afstand, da Tyskerne truede med at skyde, hvis Publikum ikke fjernede sig inden 10 Minutter. Kl. 17,17 hævedes Afspærringen.

Kl. 17,22 meldtes om Opløb foran "Dagmarhus". Folk saa paa, at de anholdte blev ført derind. Opløbet blev straks spredt af dansk Politi.

Kl. 18,00 foretog Tyskerne paany Razzia i Café "Royal", Ved Stranden, hvor der nu anholdtes 4 Personer.

Kl. 19,15 anmeldte en døvstum Mand, at han i Café "Sølvpilen", Vimmelskaftet 30, var blevet frarøvet 10 Kr.


106

Kl. 20,40 foretog Tyskerne Razzia i Restaurant "Soho", Købmagergade 19, hvorfra de medtog nogle Gæster.

Kl. 21,27 meddeltes fra Det kgl. Teater, at der i Aftenens Løb var indgaaet flere anonyme Forespørgsler om, naar Forestillingen sluttede. Efter Begæring fra Teatret afgaves 2 Grupper til Afsøgning af Teatret efter Lukketid. Intet mistænkeligt konstateret.

Kl. 21,40 tilkaldtes Politivagten i Gernersgade til Restaurant "Mayfair", Østergade 15, hvor tyske Soldater paa Fortovet var blevet beskudt fra en forbikørende Droske.

Kl. 22,10 eksploderede en Bombe paa Dantes Plads ud for Nr. 33 i Lillebil K. 31.332. Den var hyret paa Amagertorv af 2 Mænd, som paa Dantes Plads bød Chaufføren at standse. Kort efter sprang Bomben. Passagererne undløb.

Kl. 23,28 meldtes, at en ukendt, civil Mand tidligere paa Aftenen indfandt sig i Café "Montmartre", St. Regnegade 19, hvor han afbrød Underholdningen og sagde: "Nu skal I alle synge "Internationale"!" Da Gæsterne ikke efterkom dette, affyrede han med Pistol 2 Skud, hvoraf det ene saarede Børge Hansen, f. 16. Juni 1908 i København, Gernersgade 62, 4. tv., i Maven. Mandspersonen undløb.

Kl. ca. 24,00 anholdtes i Bremerholm en meget beruset Mand, der truede Folk med Pistol. Paa Stationen viste det sig at være: Overtropfører i Schalburgkorpset Robert Buch Nielsen fra Ringsted. Han havde en skarp Patron i Pistolens Kammer.

Kl. ca. 24,00 fandtes i Vesterbros Passage opklæbet Sedler med nazistisk Propaganda.

Kl. 1,05 skete 2 meget kraftige Bombeeksplosioner i Ejendommen Vestre Boulevard 27, hvor Palladium har et Filmslager. Der opstod en kraftig Brand, og Huset blev helt ødelagt. 2 Beboere kom alvorligt til Skade, medens 1 Beboer saaredes lettere. 5 Brandmænd kom til Skade under Slukningsarbejdet. Mange Ruder knustes i det omliggende Kvarter.

Kl. 2,20 har Posterne ved D. S. B. Centralværksteder skudt efter mistænkelige Personer, der forsvandt.

Kl. 6,55 meldtes, at Sabotagevagterne i Skotøjsfabrikken "Rosted", Vesterbrogade 107 C, var blevet holdt op og frataget deres Pistoler.

 

Fra den 25. April til den 26. April.

Kl. 10,45 standser og undersøger tyske Soldater tyske Vogne paa Vesterbrogade ved Reventlowsgade.

Kl. 13,05 har en civilklædt Mand paa Raadhuspladsen forsøgt Revolverattentat mod en tysk Politisoldat, men dette blev forhindret af 2 civil-


107

klædte Tyskere, der bagfra kastede sig over den pistolbevæbnede Mand. Attentatmanden blev indbragt til Dagmarhus.

Kl. ca. 13,15 har en Person, der opgav at komme fra den tyske Værnemagt, indfundet sig i Ejendommen Vesterbrogade 75, der bestaar af Klublejligheder. Han foregav at skulle foretage Ransagning, men da een af Beboerne sagde, at han skulde skrubbe af, forlod han straks Ejendommen.

Kl. 17,25: Falsk Anmeldelse om Skydning i Restauration "Frascati".

Kl. ca. 18,00 har en Mand under Trusel om at skyde søgt at komme ind i en Systue, beliggende Vesterbrogade 34,3. Da Døren ikke blev lukket op, søgte han uden Resultat at sprænge den. Da Politiet kom til Stede, havde han bortfjernet sig. Systuen er beliggende i samme Opgang som "Savoy Hotel", hvor der umiddelbart efter Hændelsen ved Indgangen til Systuen blev meldt om Fantasibomber. Hotellet blev undersøgt af det til Systuen rekvirerede Politipersonale, men der blev intet fundet, og der skete intet.

I Tiden fra Kl. lidt før 24,00 til 1,00 er flere Personer blevet beskudt i Kvarteret omkring Østerbrogade. Saaledes er en Hollænder i Nordre Frihavnsgade blevet antastet og generet af en ubekendt Mandsperson. Da Hollænderen gav Manden et Slag i Ansigtet med Knytnæve, trak denne 2 Pistoler op af Lommen og affyrede en Serie Skud mod Hollænderen, der flygtede uden at blive ramt. Hollænderen traf kort efter 2 Reservepolitibetjente, og, medens han anmeldte Forholdet til disse, kom en Mandsperson til Stede, der standsede op ca. 5 m fra Politimændene og raabte "Ha, Ha, - Dänische Polizei", hvorpaa han gik et Par Skridt tilbage og affyrede 2 Skud. Ingen blev ramt af Skuddene, men før Reservepolitibetjentene kunde reagere, var Manden flygtet. Efter hvad een i Nærheden gaaende Dame oplyste, er det sikkert den paagældende Attentatmand, som hun har set stige ind i en lav mørkerød Vogn, der holdt paa Hjørnet af Nordre Frihavnsgade og A. L. Drewsensvej. Vognen kørte paa det Tidspunkt bort i Retning af Trianglen. En 3-4 Huse længere henne standsede den, og 2 Mand sprang ud og forsvandt ind i en Opgang paa højre Side af Nordre Frihavnsgade, hvorefter Vognen paany med stærk Fart kørte bort mod Trianglen.

Endvidere er en Repræsentant, medens han var ved at laase sig ind i den Ejendom i I. E. Ohlsensgade [J. E. Ohlsensgade], hvor han er boende, med Revolver blevet truet af en Mandsperson, ligesom han blev visiteret. Da der intet af Interesse blev fundet paa ham, bortfjernede den revolverbevæbnede Mand sig imidlertid uden at foretage videre.

Desuden er en Tjener, da han kom ud fra Ejendommen Østerbrogade 79, blevet generet af en Mandsperson, der kom med forskellige Udtalelser, ligesom han trak en Pistol op af Lommen og sigtede paa Tjeneren. Manden bortfjernede sig nogle Skridt fra Tjeneren og affyrede mod


108

denne et Skud, der gik igennem Overfrakken og mellem Benene paa ham. Mandspersonen flygtede derefter. Det drejer sig utvivlsomt om den samme Person.

Endelig er en Reservepolitibetjent, tjenstgørende ved Kystbevogtningen i Taarbæk, blevet beskudt i Fælledparken. Han var paa Cykle paa Vej gennem Parken langs Idrætsparkens Fodboldbane, da han hørte noget pusle ved en nogle faa Meter fra Østre Allé værende Dækningsgrav. Da han gik efter Lyden, blev han i Nærheden af Indgangen til Dækningsgraven beskudt. Han trak sin Pistol og besvarede Ilden, men kunde ikke se, hvem der havde affyret Skuddet imod ham. Reservepolitibetjenten blev nu paany beskudt fra et Sted omkring Indgangen til Dækningsgraven, hvilket Skud han paany besvarede, hvorefter alt blev stille. En Eftersøgning saavel af Ordenspolitiet som af Opdagelsespolitiet efter de ovennævnte Revolvermænd forblev resultatløs.

Kl. 0,25: Der er sprunget 3 Bomber paa "Atlas" paa Frederiksbergs Grund.

Kl. 1,30 er der paa Østerbrogade fundet henkastet Løbesedler fra Hjemmefronten.

Kl. ca. 2,10 er der af flere Mandspersoner blevet skudt paa en Vagtmand paa Valby Maskinfabrik. Vagtmanden besvarede Skydningen med ialt 11 Skud fra sin Maskinpistol, hvorefter de paagældende Mandspersoner flygtede, og en Eftersøgning efter dem forblev resultatløs.

Der er i Døgnets Løb meldt om Fantasibomber følgende Steder: Isbaren, Frederiksberggade 30, samt i "Savoy-Hotel", Vesterbrogade 34.

 

Fra den 26. April til den 27. April.

Kl. 11,30 eksploderede der en Papirsbombe udfor "Stella Nova", Vesterbrogade 64. Ingen Skade. Bestyrerindens Mand sidder for Tiden i Horserødlejren. .

Kl. 12,25 blev der af det tyske Politi foretaget Visitation i Café à Porta", Kongens Nytorv 17.

Kl. 13,30 indløb Meddelelse om, at en Del "K. U."er pr. Brev var blevet opfordret til at give Møde i Dag ved Dagmarhus for at demonstrere i Anledning af, at det tyske Politi havde anholdt en Del "K. U."er. Raadhuspladsen blev holdt under Observation af civilt Politi, men der skete intet.

Kl. 15,25 blev en dansk Mandsperson anholdt paa Hellerup Jernbanestation, hvor han havde generet 3 uniformerede, tyske Politimænd.

Kl. 18,00 meldte Station 5, at der i Istedgade er udkastet en Del Løbesedler med antitysk Indhold. Ved denne Lejlighed blev en ung Pige anholdt for Gadeuorden. Da hun hævdede at høre til den tyske Værnemagt, blev hun ved Gernersgadevagtens Mellemkomst afgivet til Dagmarhus.


109

Kl. 20,15 foretog tyske Politisoldater Razzia i følgende Restauranter: "Mayfair", Østergade 15, "Heidelberg", Studiestræde 31, "Windsor", Frederiksberggade 25, "Scala Bar", Jernbanegade, og "München", Nyropsgade. Efter det hidtil oplyste blev ca. 50 Personer, som ikke kunde legitimere sig, taget med til Dagmarhus. Mellem de Anholdte fra "Heidelberg" var en Reservepolitibetjent, som dog hurtigt blev løsladt ved Indgriben fra dansk Side.

Kl. 24,00 blev Sabotagevagtleder Svend Erik Møller, 46 Aar, Bremensgade 23, dræbt under Ildkamp i en Passage tæt ved Maskinfabrikken "Ambi", Ryesgade 60, da han sammen med en Vagtmand fra nævnte Fabrik vilde undersøge Passagen, hvor mistænkelige Personer var set. Revolvermændene kørte bort paa Cykler.

Kl. 3,50 trængte 15-20 Sabotører ind paa "Danske Oliemøller og Sæbefabrikker", Lyngbyvej 11, og jagede det paa Fabrikkerne værende Personale ud paa Gaden, hvorefter der lød 3 kraftige Detonationer. Der skete stor Skade paa Fabrikkernes Maskinhus, Kedelhus og Raffinaderi, lige som der sprængtes en Del Ruder i de omliggende Ejendomme. Ingen Mennesker kom til Skade.

Der er i Døgnets Løb forskellige Steder i Byen fundet Plakater saavel af antitysk som af antiallieret Indhold.

Kl. 7,00: En civilklædt Mand fratog Politiet en Plakat, der var ulovligt opklæbet. Manden blev anholdt, og Gernersgadevagten tilkaldtes, da han udtalte, at han var Schalburgmand. Kort efter kom 4 Maskinpistol og karabinbevæbnede, uniformerede Schalburgmænd til Stede paa Station 7 og krævede den civilklædte Schalburgmand løsladt, samtidig med at der fra Schalburgkasernen telefonisk blev forespurgt, naar han blev løsladt. Gernersgadevagten førte dem alle 5 til Kasernen i Gernersgade.

Kl. 8,00 Sabotagebrand i "Rudi-Trykkeriet", Klosterstræde 23, hvor Overretssagfører Krenchels og Schalburgkorpsets Pjecer bliver trykt.

Kl. 9,30: Der nedkastes Flyveblade fra Flyvemaskine. Ved Shellhuset skydes paa Folk, der samler Flyvebladene op. Gernersgadevagten tilkaldes.

Kl. 9,42: Medlemmer af Organisation Todt og tysk Sikkerhedspoliti truede Eleverne fra Akademisk Kursus i Nyropsgade med Pistoler i Anledning af, at de samlede Flyveblade op. Gernersgadevagten og Udrykningstjenesten tilkaldt.

Kl. 9,45: Ca. 25 tyske Politimænd foretager Razzia i Gutenberghus.

 

Fra den 27. April til den 28. April.

Kl. 10,26: Station 7 har anholdt en Mandsperson, der i Forgaars skal have forøvet "hold up".

Kl. 12,52: Tyske Politisoldater har taget Opstilling ved Ejendommen


110

Knabrostræde 24. De har paa Lastmotorvogn fjernet Papirer fra Ejendommen.

Kl. 18,45: 2 unge Mandspersoner har, under Foregivende af at de søgte en Læreplads, tiltvunget sig Adgang til Bogholder ved Burmeister & Wain, S. Aa. Hansens Bopæl, Pragtstjernevej 15. Da den ene trak en Pistol, greb Bogholderens Hustru om den og raabte om Hjælp, hvorpaa de 2 Personer flygtede.

Kl. 23,45: Motorvogn A. 18548, der tilhører Organisation Todt, er ved Midnatstid med en Fart af ca. 80 km i Timen kørt op paa Fortovet ved Glyptoteket, hvor den tørnede mod Jernrækværket. Den forreste Nummerplade og Stykker af i Kølerhjælmen blev derved revet af Vognen, der med uformindsket Hastighed fortsatte ud mod Langebro.

Kl. 1,05: Et Stenkast igennem Ruden hos Fru Krumbak, Herman Triersplads 1, St.

 

Fra den 28. April til den 29. April.

Kl. 11,25 meddelte Udrykningstjenesten, at der var sprunget en Bombe i Metalfabriken, Renternestervej 57-59, hvor 10-12 Sabotører kommanderede Kontorpersonalet ud, hvorefter der blev anbragt 4 Bomber, der kort efter eksploderede. Fabriken blev ødelagt, 3 Personer kom til Skade, deraf 2 haardt.

Kl. 12,25 meddelte Radiotjenesten, at en Dame paa Gentofte Jernbanestation var blevet skudt i Haanden. En Mand, der var sammen med hende, blev bundet og anbragt i Automobil A. 18552, der tilhører Organisation Todt.

Kl. 13,19 meddelte Station 5, at tysk Politi havde besat Trykkeriet "Dyva", Vesterbrogade 62 D, 2.

Kl. 13,46 meddelte Station 3, at tysk Politi ransagede i et Trykkeri, Kronprinsessegade 10.

Kl. 14,36 meddelte Udrykningstjenesten, at Vagten i Gernersgade var blevet tilkaldt i Anledning af Anholdelse af en Frikorpsmand og 2 Medlemmer af det tyske Sikkerhedspoliti, der havde lavet Værtshusuorden i en Beværtning, Adelgade 25.

Kl. 16,51 blev Graver Ejnar Andreasen, født i Ballerup den 6. Maj 1914, boende Tullinsgade 3, 3., skudt paa Vesterbrogade udfor National-Scala. Paagældende, der var ledsaget af sin Hustru og 2 Børn, blev ramt af et Skud, der sandsynligvis blev affyret af tyske Politifolk, der var i Færd med at foretage en Anholdelse udfor "Lido-Kaffebaren", Vesterbrogade 6, og i den Anledning skød efter en flygtende Person. Skuddet var øjeblikkelig dræbende.

Kl. 17,35 meddelte Station 7, at Vagten i Gernersgade var tilkaldt til


111

Strandvej Nr. 1, hvor nogle tyske Soldater med Gevær m. m. havde nægtet at forlade en Sporvogn.

Kl. 18,32 meddelte Udrykningstjenesten, at der var sendt Assistance fra Gernersgadevagten til Station 6, i Anledning af at en civilklædt Schalburgmand havde forulempet en Droskechauffør. Betalingsspørgsmaalet blev ordnet, og Vagten medtog Schalburgmanden.

Kl. 19,50 meddelte Udrykningstjenesten, at Gernersgadevagten var kaldt til Vesterbrogade ved Frihedsstøtten, hvor der havde været et mindre Sammenstød mellem en dansktalende Mand i tysk Tjeneste og 2 "D. S. U."er, der gik med deres Emblem i Knaphullet. Bag om Emblemet var anbragt en lille rød Klud, som paa Gernersgadevagtens Foranledning blev fjernet, hvorefter Sagen kunde betragtes som bilagt.

Kl. 21,53 indgik Meddelelse fra Kriminalpolitiet om, at der vilde ske Attentat paa Restauration "Mayfair", Østergade 15. Restaurationen blev straks lukket ved Politiets Foranstaltning. Der indtraf ikke nogen Eksplosion.

Kl. 22,14 blev der kastet en Bombe i Café "De tre Musketerer" paa Nicolaj Plads [i. e. Nikolaj Plads] af ukendte Gerningsmænd. Ingen kom til Skade, men nogen materiel Skade.

Kl. 23,17 blev Gernersgadevagten tilkaldt til Rosenvængets Allé 32, hvor der fandt Skydning Sted. Det blev senere meddelt, at tyske Marinesoldater over for Gernersgadevagten havde forklaret, at de blev beskudt fra Holsteinsgade og havde besvaret Ilden. Der er ikke konstateret Skade ved Skydningen.

Kl. 23,22 meddelte Udrykningstjenesten, at Reservepolitibetjent 3267, Caspersen, Station 2, er blevet dræbt ved et Skud paa Højbro Plads. Han, der kom trækkende med sin Cykle, blev paa Højbro Plads udfor Læderstræde bagfra beskudt af en ukendt Person, der forsvandt i Mørket.

Kl. 23,25 meddelte Station 8, at en Bombe var eksploderet paa Hjørnet af Tagensvej og Raadmandsgade, hvor den var anbragt paa Fortovet udfor en Urtekramforretning. Sabotage, Forretningen ødelagt.

Kl. 23,32 meddelte Udrykningstjenesten, at der som Følge af Sabotage var udbrudt Ildløs i "Universal"-Trykkeriet, Rigensgade 21, i Baghuset, der var ramt af flere Bombeeksplosioner. En Del ældre Personer, der opholdt sig i et Hvilehjem i Ejendommens Forhus, blev lettere saaret. Hvilehjemmet maatte rømmes.

Kl. 1,10 meddelte Station 8, at en ved Maskinfabriken "Hero", Nordre Fasanvej 218, anbragt Tyverialarm, havde været i Funktion. Fabrikens Vagtmandskab havde ved Undersøgelsen ikke fundet mistænkelige Personer, men havde konstateret, at Telefonledningerne var overklippede. Da der paa Fabriken befandt sig flere kostbare Maskiner, der stod færdig til Aflevering i Dag, blev der anordnet særlig Politibevogtning.

Kl. 1,30 meddelte Udrykningstjenesten, at der paa Hjørnet af Gothers-


112

gade og Kgs. Nytorv af en ukendt Person var affyret Skud mod en Politipatrouille. Personen undkom i Mørket. Der blev paa Stedet fundet et Projektilhylster.

Kl. 2,50 meddelte Frederiksberg Politi, at 2 P.b.er Kl. ca. 0,15 paa Duevej udfor Nr. 107 var blevet holdt op af pistolbevæbnede Personer, da de vilde paatale et Lastautomobils Parkering nævnte Sted med slukkede Lygter. Lastmotorvognen, der tilhører Falcks Redningskorps, blev senere antruffet paa Hjørnet af Tagensvej og Raadmandsgade, og Chaufføren forklarede, at han var blevet holdt op af revolverbevæbnede Mænd.

Der blev i Nattens Løb givet Meddelelse om Fantasibombe hos Johansens Maskinfabrik, Elmegade 5, men der skete intet.

 

Fra den 29. April til den 30. April.

Kl. 11,45 blev der posteret tyske Vagtposter ved Bogtrykkeriet, Toftegaards Allé 12, hvis Indehaver er anholdt den 27. ds.

Kl. ca. 16,30 trængte 3 pistolbevæbnede Personer, formentlig tilhørende det tyske Politi, ind i Lejligheden Købmagergade 28,3., hos stud. jur. Knud Rasmussen, som blev visiteret, ligesom hans Lejlighed blev undersøgt. Intet mistænkeligt fundet, og Personerne forlod kort efter Lejligheden.

Kl. 16,45 truede en Schalburgmand uden for Tivoli sin Hustru og en ung Mand med Pistol - grundet paa Jalousi. Gernersgadevagten tilkaldt og medtog Schalburgmanden.

Kl. 19,36 saa forbipasserende 3 Personer medbringende Kufferter forlade Landmandsbanken, Holmens Kanal, gennem et Vindue. De paagældende Personer har formentlig opholdt sig i Bankens Lokaler fra Lukketid. En senere Undersøgelse har vist, at Bankens Vaabendepot er opbrudt, og samtlige Vaaben er fjernet. (Formentlig 5 Pistoler).

Kl. 21,00 blev Gernersgadevagten tilkaldt til Raadhuspladsen, hvor en beruset tysk Marinesoldat gik og skød, hvilket bl. a. foraarsagede Opløb. Han blev anholdt af Gernersgadevagten.

Kl. ca. 22 forsøgte 2 Mandspersoner et "hold up" mod en Servitrice i Kaffebaren, Frederikssundsvej 164, idet de truede hende med en revolverlignende Genstand, formentlig en Hundepistol. Da hun sagde, at hun lige skulde tale med Indehaveren, forsvandt Personerne.

Kl. 0,27 blev Gernersgadevagten tilkaldt til Børsbroen og Strandgade, hvor der blev skudt af tyske Soldater. Formentlig intet Resultat.

Kl. 1,00: Langebro afspærret og undersøgt af Personale fra Udrykningstjenesten, efter at det var meddelt af Brobetjenten, at der formentlig var lagt Bomber paa Broen. Intet fundet. Afspærringen hævet Kl. 1,35.

Kl. 1,45 hørtes Skydning paa Jagtvej udfor Ejendommen Nr. 9. En Æske Patroner blev fundet paa Stedet, ellers intet mistænkeligt.


113

Kl. 3,20 blev der rundt i Byen fundet opklæbet Mærkater - ca. 20 x 10 cm - med følgende Tekst: "1. Maj, Sovjet Danmark er vort Maal".

Kl. ca. 9,50 standsede og undersøgte tysk Politi og Feldgendarmeri Motorkøretøjer paa Hjørnet af Lygten og Tagensvej.

Der er i Døgnets Løb meldt om Fantasibomber følgende Steder: Politikasernen, Klerkegade, og Langebro.

 

Fra den 30. April til den 1. Maj.

Hans Majestæt Kongen har i Tiden mellem Kl. 15,30 og 16,10 aflagt Besøg paa Amalienborg. 200-300 Mennesker hilste ham paa Slotspladsen med Hurraraab. I øvrigt har Tilstrømningen i Dagens Løb til Amalienborg Plads været ringe.

Kl. 20,30 har tyske Militærpersoner i beruset Tilstand indladt sig i indbyrdes Slagsmaal i Tivoli. Gernersgadevagten afhentede dem.

En tysk Soldat har Kl. ca. 22 i Café Frydendal, Vesterbrogade 182, bemægtiget sig en Flaske Vin, idet han truede med Pistol. Gernersgadevagten indbragte ham til Kastellet.

Der er Kl. 22,30 detoneret 16-17 Bomber i Ørstedsparken, hvorved en Del Ruder blev knust i Ejendommene paa Nørrevold. Der blev fundet 2 Forsagere, som blev fjernet af Sprængkommandoen.

Der er flere Steder i Storkøbenhavn fundet Plakater, der meddeler, at "Frie Danske" agter at salutere Kronprinsparrets nye Arving, fordi det danske Militær er forhindret deri, og man har sikkert dermed Forklaringen paa Episoden.

Sabotagevagt paa Nordwerk, Ryesgade, Hans Henning Larsen (K. [i. e. f.?] 21. December 1914) blev Kl. ca. 24 dræbt i Sølvgade udfor Nr. 103 af to Mandspersoner, der efter Drabet flygtede ud mod Fredensbro.

3 pistolbevæbnede Mandspersoner har Kl. 23,30 med en Haandgranat sprængt Døren til Bolsterfabrikken, Ny Toldbodgade 13, hvorefter de afvæbnede en Vagtmand og fjernede sig med Virksomhedens Vaabenbeholdning, 4 Stk. Pistoler.

Der er Kl. 1,25 fra Centralværkstedet skudt mod mistænkelige Personer paa den grønne Skraaning. Eftersøgning uden Resultat.

 

Fra den 1. Maj til den 2. Maj.

Kl. 11,40: En Bombe med kommunistiske Løbesedler (angaaende 1. Maj) eksploderer paa Raadhuspladsen.

Kl. 11,45: En hjemmelavet Bombe med Løbesedler eksploderer ved Bremerholm 28.

Kl. 15,45 telefonisk Trusel til Privatbanken, at "Bokschefen" vil blive fjernet. Det oplystes, at Banken ingen speciel Bokschef har.


114

Kl. 15,45 truede en Mand med Pistol i Kaffebaren, Blaagaardsgade 35. Han blev anholdt paa Gaden, hvor han gik og svingede med Vaabnet. Han tilhørte det tyske Sikkerhedspoliti, som var ude at foretage Anholdelse.

Kl. 16,00: En tysk Officer har under Behandlingen paa en Barberstue, Kattesundet 1, faaet sin Pistol stjaalet.

Kl. 16,10: Buntmager Jensen, Øster Farimagsgade 31, truet med Pistol. Røveren vilde have udleveret noget Pelsværk, men løb bort, da Buntmageren skreg om Hjælp.

Kl. ca. 17,00: Løbesedler nedkastet hos Illum.

Kl.17,45: Bombe med illegale Skrifter eksploderet paa Trappen, Valby Langgade 70.

Kl. ca. 17,30: Løbesedler fundet i Tagrenden, Torvegade 26.

Kl.18,42: 4 Mænd i Vestergade opklæbet Plakater angaaende Kampen mod Bolschevismen. Politi og Personale fra Wehrmachtskommandantur tilkaldt.

Kl. 19,15: En S.S.-Frivillig og en Chauffør i Slagsmaal paa Raadhuspladsen. S.S. Manden affyrede med sin Pistol et Skud i Luften, hvorefter Pistolen blev slaaet fra ham. Chaufføren slog Hovedet ved et Fald mod Stenbroen, men ellers ingen Skade. De paagældende afhørtes henholdsvis af Gernersgadevagten og Statsadvokatens Afdeling.

Kl. 20,18: Observationspost melder Geværskud i østlig Retning fra Øster Voldgade. Ingen senere Oplysning.

Kl. ca. 20,50: 4 unge Mænd har paa en Bar talt om, at der skulde skydes paa Politiet i Aften. De efterfulgtes til "Tosca", Frederiksberggade, hvor Kriminalpolitiet og Udrykningstjenesten foretog Eftersøgning. De 2 undslap, medens de 2 andre blev anholdt. De 2 anholdte havde ikke Vaaben paa sig. Den ene, en 16-aarig, som havde tysk Ausweis, blev overgivet til det tyske Feldgendarmeri, hvorfra han senere afleveredes hertil.

Kl. 21,00: Gernersgadevagten har paa Traverbanevej anholdt 3 berusede Schalburgfolk, der gik og skød.

Kl. 21,15: Gernersgadevagten kaldt til Musvaagevej, hvor 2 Gefreitere havde hørt engelsk Sang i Gaarden, hvor der fandtes nogle unge Mennesker, som den ene forfulgte truende med sin Pistol. De unge Mennesker undløb, og der blev ikke skudt.

Kl. 22,15: Gernersgadevagten har i Torvegade forgæves eftersøgt en beruset tysk Soldat, der formodedes ikke at kunne klare sig selv.

 

Fra den 2. Maj til den 3. Maj.

Kl. 10 meddelte Fru Betty Jensen, Wennerbergsgade 10, St., til Station 7, at en beruset tysk Soldat i Gaar Aftes Kl. ca. 23 var trængt ind


115

i hendes Lejlighed, hvor han havde lagt sig til at sove paa en Sofa. Han gik først Kl. ca. 8½ til Morgen og vendte tilbage kort efter med 2 Pilsnere. Hun fik ham til at gaa igen. Hun kender intet til ham. Vagten i Gernersgade har forgæves eftersøgt ham.

Kl. 18,30: Ob. 305 Jacobsen, Station 7, saaret ved Skud i højre Bryst under Forfølgelse i Station 7s Vogn ad Strandboulevarden ved Classensgade af en graa Motorvogn med antagelig falske Nummerplader. Det var en Mandsperson i C.B. Branduniform, der i den flygtende Vogn skød paa Politiet med Maskinpistol. Vognen forsvandt. Ob. Jacobsen indlagt paa Rigshospitalet. Ingen øjeblikkelig Livsfare.

Kl. 18,35: Kraftstationen paa Frihavnens Omraade ved Sdr. Frihavnsvej sprængt i Luften af Sabotører. Stor Skade paa Bygning og Maskiner. Sabotørerne, hvoraf den ene var iført tysk Officersuniform, kørte ind i Frihavnen i en graa Personmotorvogn og forlod Frihavnen i samme Vogn umiddelbart før Eksplosionerne.

Kl. 18,48: En graa Personmotorvogn uden Nummerplader - ganske sikkert identisk med den foran fra Strandboulevarden og Frihavnen omtalte - sprængt med Bomber, anbragt i Vognen af 4 Mandspersoner paa Bellahøjvej ved Dybendalsvej. En Politibetjent "holdt op" under Forbikørsel, indtil Gerningsmændene forsvandt fra Stedet.

Vognen identificeret som stjaalet paa Østerbro.

Kl. 22,25: To Schalburgfolk truer i Café "la Reine" nogle Gæster med Pistol. De blev fjernet fra Lokalet af Vagten i Gernersgade.

 

Fra den 3. Maj til den 4. Maj.

Kl 20,10: Tysk Politi har foretaget en Razzia i Café "Gilleleje", Nyhavn 10. Værten og ca. 30 Gæster blev anholdt.

Kl. 00,29 meddelte Station 7, at Stationen efter Anmodning af Vagten paa Østre Elektricitetsværk havde foretaget Eftersyn efter en uvedkommende Person, som var set i Nabogaarden. Alarmen havde virket, og Vagten havde affyret et Skud formentlig uden at ramme den paagældende Person. Den af Stationen foretagne Eftersøgning var negativ.

 

Fra den 4. Maj til den 5. Maj.

Kl. 10 melder Station 4, at Cigarhandler N. B. Hansen, Lyongade 9, St., kort forinden var blevet overfaldet i sin Cigarforretning samme Sted. 2 unge Mennesker havde indfundet sig i Forretningen, den ene trak pludselig en Pistol frem og truede den 80aarige Cigarhandler, der var alene i Forretningen, medens den anden trak en Politistav frem og slog Cigarhandleren i Hovedet. Cigarhandleren blev dog ikke mere medtaget, end han kunde raabe om Hjælp, hvorefter en 50aarig Søn kom til Stede.


116

Herunder tog Røverne Flugten til hver sin Side. I Mellemtiden kom en Reservebetjent fra Station 5 tilfældigvis forbi, og han optog Forfølgelsen af den ene Voldsmand, som han indhentede og straks efter afleverede til det tilkaldte Politi fra Station 4.

Voldsmanden opgav paa Stationen sit Navn at være Elof Emil Johansen, født i København den 28 Juni 1921, boende Carlsgade 8, St. Det konstateredes senere, at den paagældende for Tiden er indkaldt til C.B.-Brandtjeneste under Nr. 32299.

Senere paa Dagen lykkedes det at anholde den anden Voldsmand paa Bopælen. Han opgav sit Navn at være Ejner Dommer, født i Thybjerg den 15. Maj 1925, boende Sct. Annægade 35, 2. th. Han fandtes i Besiddelse af en Pistol - Model Walther - som han angav at have faaet udleveret af den tyske Værnemagt, idet han arbejder som Mekaniker paa Kastrup Flyveplads.

Kl. 13,35 melder Station 7, at der har været sendt Personale til Vejrøgade 6,4., hvor en Fru Bjarnhoff havde følt sig truet af 2 Personer, der angav at høre til det tyske Politi. De angav at ville tale med Fru Bjarnhoffs Søn, der ikke var til Stede.

Kl. 14,41: Udrykningstjenesten tilkaldt til Maskinfabrikken "Hero", Nordre Fasanvej 218, hvor 9 Sabotører havde indfundet sig og jaget ca. 20 Arbejdere ud af Fabriksbygningen, hvorefter der blev udlagt 2 Bomber, der straks efter eksploderede og anrettede betydelig Skade paa Bygningen og de omkringliggende Ejendomme, hvor der blandt andet blev knust en Mængde Ruder. Ingen Mennesker tilskadekommen.

Kl. 20,25 meldes fra Station 7, at 2 tyske Soldater kort forinden havde opholdt sig paa Lyngbyvej ved Haraldsgade, hvor de forsøgte at sælge Pistoler til forbipasserende Personer. En Reservebetjent, der havde observeret Soldaterne, hvoraf den ene var en Underofficer, mente at kunne genkende de paagældende. Gernersgadevagten kom til Stede og foretog Afsøgning af Kvarteret og den nærliggende Kaserne i Militærdepotet ved Lyngbyvej, men Afsøgningen gav intet Resultat.

Kl. 21,15 indgik til saavel Station 3 som Udrykningstjenesten Melding om, at der var hørt Skydning med Pistol paa Sct. Annæ Plads ved St. Strandstræde. Det viste sig at hidrøre fra en Episode, der var opstaaet mellem en civil S.D.-Mand og en civil Finne. Aarsagen var, at S.D.-Manden vilde sælge en Pistol. Da de begge opholdt sig ved Sct. Annæ Plads, trak S.D.-Manden pludselig sin Pistol frem og skød paa nært Hold et Skud gennem Maven paa Finnen, der derefter blev kørt til Kommunehospitalet i en tilkaldt Ambulance. Under Skydningen kom 2 Politibetjente til Stede fra Nyhavn, men dette har formentlig ikke været belejligt for S.D.-Manden, der bevæbnet med 2 Pistoler søgte at holde de 2 Politimænd paa Afstand, hvorefter han fik Lejlighed til at undløbe.

Opdagelsespolitiet, der i Mellemtiden var blevet tilkaldt til Kommune-


117

hospitalet, rekvirerede kort efter Assistance fra Udrykningstjenesten, idet den omhandlede S.D.-Mand nu havde indfundet sig der, hvor han viste sig meget truende overfor Opdagerne. Da Udrykningstjenesten kom til Stede, var den paagældende paa samme Maade truende overfor dette Personale, hvorfor man saa sig nødsaget til at afvæbne ham. Det viste sig herunder, at han var i Besiddelse af tysk Ausweis lydende paa Navnet Børge Nielsen.

Kort Tid efter kom Gernersgadevagten samt nogle tyske Sikkerhedspolitimænd fra Dagmarhus til Stede. De paagældende Politimænd gav højlydt sine Mishagsytringer tilkende overfor den anholdte S.D.-Mand Børge Nielsen, hvorefter denne toges med som anholdt til Dagmarhus.

Umiddelbart efter Anholdelsen af S.D.-Manden kom der 3 Schalburgfolk til Stede, idet Børge Nielsen paa Vejen til Kommunehospitalet havde tilkaldt Assistance. De paagældende Schalburgfolk blev paa en meget bestemt Maade afvist af det tyske Sikkerhedspoliti.

Den saarede Finne, hvis fulde Navn er Oscar Aron Westmann, født i Finland den 9. September 1914, var formentlig udenfor øjeblikkelig Livsfare.

Kl. 21,08 blev Gernersgadevagten tilkaldt til Tivoli, hvor et Medlem af Vaaben S.S. - Rudolf Fabel - var gaaet "amok" i "Eros Bar", idet han truede Værten, Gæsterne og det tilkaldte Politi med Pistol. En Mand havde afvæbnet den paagældende, inden Gernersgadevagten kom til Stede. S.S. Manden førtes til Kastellet.

Kl. 22,07: Gernersgadevagten tilkaldt til Harald Kiddesvej Kl. 19,50, hvor en S.S.Schütze Holger Henrik Hansen havde følt sig truet. Anledningen var, at han paa daværende Tidspunkt opholdt sig ved en Telefonautomat, hvor 2 Kriminalbetjente fra Frederiksberg havde søgt efter en 10 Øre i Lommen, og dette havde S.S. Manden optaget som en Trusel, idet han troede, at de paagældende Kriminalbetjente søgte efter Skydevaaben. Sagen ordnet paa Stedet.

Kl. 23,15: Gernersgadevagten tilkaldt til Station 2, hvor S.S.-Sturmmand Ingolf Philip Jensen var indbragt for Beruselse. Indsat i Kastellet.

Kl. 23,35 tilkaldtes Gernersgadevagten til Raadhuspladsen, hvor der havde været Slagsmaal mellem civile Danskere og nogle civile "Frikorpsmænd". Da Vagten kom til Stede, var de kæmpende Parter forsvundet.

Kl. 23,50 hørtes 1 kraftig Eksplosion i Sydhavnskvarteret, og det viste sig at være Aage Sørensens Maskinfabrik, Stubbeløbsgade 35, der paany var blevet saboteret. Stor Skade paa Bygninger. Ingen Mennesker tilskadekommen.

Kl. 0,55 melder Station 1, at der Kl. 0,35 havde fundet et Røveri Sted i Løngangsstræde udfor Missionshotellet. Skræddermester Larsen, Aalborg, der for Tiden bor paa nævnte Hotel, blev "holdt op" af 2 Per-


118

soner, der formentlig var i Besiddelse af Pistol, og frarøvet sin Tegnebog med 600 Kr. Røverne havde udtalt, at de var fra "Gestapo". Opdagerne underrettet.

Kl. 5,10 melder en Overpolitibetjent paa Station 1, at 2 Politibetjente, der var civile og som i deres Fritid havde opholdt sig i Sct. Pederstræde. Kl. 0,40 havde observeret nogle unge Mennesker, som var noget højrøstede. Pludselig saa de, at en af de unge Mennesker tog en Pistol frem og truede de andre til at fjerne sig.

Da Politibetjentene ikke havde Pistol med, gik de til deres nærliggende Logi for at blive bevæbnet, men da de kom tilbage, var de unge Mennesker forsvundet.

Der har i Døgnets Løb været Melding om "Fantasibomber" følgende Steder: Antiautomaten, Pilestræde 19, Café Absalon, Frederiksberggade 38.

 

Fra den 5. Maj til den 6. Maj.

Kl. 22,35 meddelte Udrykningstjenesten, at der Kl. ca. 22,15 var sprængt en Rude ved en mindre Sabotagebombe, der var anbragt uden for Cigarforretningen, Enghavevej 61. Forretningens Indehaver er kendt som Tilhænger af D. N. S. A. P. Der skete kun mindre Skade.

Kl. 5,15 meddelte St. 2, at der Kl. 4,25 var trængt Sabotører ind i Firma Bochs Herreekviperingsforretning, Østergade 26, hvor de efter at have overmandet Sabotagevagterne, røvede 3 Maskinpistoler og 3 alm. Pistoler.

 

Fra den 6. Maj til den 7. Maj.

Kl. 10,40: Sabotage mod Hærens Flyvertroppers Værksteder, Kløvermarksvej. Sammenstyrtning og Brand. Der har været udlagt 3 Sabotagebomber. Bygningerne totalt ødelagt.

Kl. 14,35: Sabotagevagten ved Telefonhuset, Nørregade og Larslejstræde, afvæbnet. Gerningsmændene undløb.

Kl. 19,50: Statsbanernes I. Distrikt meddelt pr. Telefon, at et Særtog, der medfører ca. 800 Personer og en Del Ammunition, skal afgaa fra Hillerød Kl. 21,00 over København. Geheime Staatspolizei har pr. Telefon meddelt Statsbanernes I. Distrikt, at man har anholdt en Mand, der har tilstaaet, at der er planlagt Sabotage mod dette Særtog. Samtlige Politimestre langs Ruten straks underrettet pr. Fjernskriver.

Kl. 20,30: Station 7 melder om stærk Skydning i Kvarteret omkring Rosenvængets Allé, A. F. Kriegersvej og ved Schalburgkasernen. Gernersgadevagten tilkaldt.

Kl. 23,34: Særtoget er ankommet til Glostrup Kl. 23,20. Den af Køben-


119

havns og Frederiksbergs Politi etablerede særlige Bevogtning derefter ophævet straks.

Kl. 23,40 melder Station 9 om Sammenstød mellem tyske Soldater og danske Civilpersoner paa Droskeholdepladsen paa Toftegaards Plads i Valby. Politivagten i Gernersgade tilkaldt. Efter en lang og omstændelig Undersøgelse er det fastslaaet, at det hele ingenting er.

Kl. 23,55 melder Station 7 om "lange Salver" fra Rosenvængets Allé 32.

Kl. 0,13: Sabotage mod A/S Hertzs Bogtrykkeri, Snorresgade 22. Sammenstyrtning og Brand. Bygningen totalt ødelagt. Ingen saarede eller dræbte. Ilden under Kontrol Kl. 0,30.

Kl. 0,46: Politivagten i Gernersgade melder, at Undersøgelsen ved Rosenvængets Allé 32 har givet til Resultat, at det er konstateret, at Marineposterne er beskudt fra et nærliggende Pensionat, hvorfor Marineposterne besvarede Ilden. Medens Undersøgelsen stod paa, blev der paany skudt i Kvarteret, men det var ikke muligt at stedfæste, af hvem og hvor der er skudt.

 

Fra den 7. Maj til den 8. Maj.

Kl. 20,30: Gernersgadevagten kaldt til Beværtningen, Møntergade 4, i Anledning af Slagsmaal mellem 3 tyske Soldater. Ingen Danskere impliceret.

Kl. 23,10: Gernersgadevagten kaldt til Strandvej i Anledning af angivet Slagsmaal mellem tyske Soldater og Danskere. De paagældende var forsvundet, da Gernersgadevagten kom til Stede.

Kl. 23,30 meldtes Skydning ved Ørstedsværket, Centralværkstederne og Vestre Fængsel.

Ved Ørstedsværket angav en Sabotagevagt, at en Mand havde forsøgt at klatre over Hegnet.

Ved Centralværkstederne undlod to Mænd (uden for Terrainet) at standse paa Politiposternes Tilraab, hvorfor der affyredes 2 Skud.

Eftersøgning med Hunde alle 3 Steder uden Resultat.

Kl. 3,35: Der angives fra en Bil at være skudt ind mod Ørstedsværket. Posterne skød efter Vognen, der kørte bort.

Kl. 6,16: Gernersgadevagten kaldt til Refshaleøen (Burmeister & Wain), hvor to tyske Soldater havde forlangt Plads ved Hovedindgangen.

 

Fra den 8. Maj til den 9. Maj.

Kl. 9,55 eksploderede en Bombe i Søværnets Prøveanstalt paa Holmen. Ved Eksplosionen blev en Mand dræbt og 5 saarede. Bomben var indleveret af Rigspolitiets tekniske Afdeling, idet Afdelingen ønskede Bom-


120

ben, som var hjemmelavet, nærmere undersøgt. Blandt de saarede, som alle blev kørt til Sundby Hospital, er 2 Kriminalbetjente, som havde bragt Bomben ud til Prøveanstalten.

Kl. 11,00 indfandt nogle Sabotører sig hos Burmeister & Wain, hvor de holdt Vagten op og anbragte en Bombe i Kompressorstationen, som derefter sprang i Luften.

Kl. 13,20: Det meddeles fra Universitetet, at Professor Carsten Høeg, Klassisk Filologi, Hassagers Collegium, er taget af det tyske Sikkerhedspoliti Kl. 7,30 den 7. Maj 1944.

Kl. 17,40: Falsk Anmeldelse om, at en Person skulde være blevet skudt i en Beværtning paa Hjørnet af Ægirsgade og Tagensvej.

Kl. 18,30 blev en Politimand, der patrouillerede paa Hjørnet af Gl. Kongevej og Vestre Farimagsgade, af en dansktalende Mandsperson, der legitimerede sig som Medlem af S. D., anmodet om at transportere 3 anholdte til Dagmarhus. Da Politimanden nægtede dette og tilkaldte Assistance fra Stationen, gik først de 3 anholdte deres Vej, hvorefter Mandspersonen, der i øvrigt havde haft Pistolen fremme uden dog at true med den, ogsaa forsvandt.

Kl. 22,05 lavede 3 Frikorpsmænd sammen med deres Damer en Del Uorden i et Hotel i Colbjørnsensgade. Gernersgadevagten bortviste Frikorpsmændene.

Kl. ca. 23,00 blev en Vagtpost paa Riffelsyndikatet i Frihavnen "holdt op" af 2 Personer, som efter det nu oplyste selv arbejder paa Fabrikken. De fratog Vagtposten en Maskinpistol, som de kastede over Indhegningen til en tredie Person, som opholdt sig uden for Indhegningen, hvorefter de alle 3 forsvandt. Sabotagevagterne eftersatte dem og affyrede herunder en Del Skud. Herved blev en Kvinde, der opholdt sig paa S-Banestationen Nordhavn, ramt i den ene Haand af en Kugle og lettere saaret. Da det formodedes, at en af de eftersatte Mandspersoner var løbet ind i Ejendommen Herninggade Nr. 2, blev tysk Politi tilkaldt, og Ejendommen blev afspærret og undersøgt. Tyskerne anholdt en Mand og transporterede ham bort. Kl. 2,25 var det tyske Politi færdig med Undersøgelserne og kørte bort uden at have foretaget flere Anholdelser.

Kl. 0,30 blev en beruset S.S.-Mand anholdt af Gernersgadevagten paa Langebro, hvor han havde vist de forbipasserende sin Pistol uden egentlig at true med den.

Kl. 6,45 indfandt 2 Personer sig paa Reichardts Chokoladefabrik, Nygaardsvej Nr. 47, hvor de tvang en Laborant, der arbejdede i Virksomheden, til at udlevere 2 af Sabotagevagternes Pistoler, hvorefter de forsvandt.

Det tyske Politi har uopfordret til Københavns Opdagelsespoliti afleveret Sagen og anholdte Niels Børge Jensen, der er sigtet for uagtsomt Manddrab paa Graver Andreasen fra Apostelkirken.


121

Fra den 9. Maj til den 10. Maj.

Døgnet forløb i Ro bortset fra en Episode med 3 tyske Soldater, der forulempede Folk i Tivoli, og bortset fra en Episode i Restaurant "Mayfair", hvor to uniformerede Schalburgfolk slog en Gæst til Jorden med deres Pistoler. Schalburgmændene undslap.

Fuldmægtig Zachariassen, "Det Danske Petroleums Aktieselskab", Sct. Annæ Plads, anholdt af tysk Sikkerhedspoliti.

 

Fra den 10. Maj til den 11. Maj.

Kl. 15,40: 2 pistolbevæbnede Mænd indfinder sig i Opdagelsespolitiets Lokaler i Stueetagen paa Politigaarden, hvor 2 Arrestanter er til Afhøring. De holder det afhørende Personale i Skak, medens de forsyner Arrestanterne med Vaaben. Alle 4 undviger derefter igennem et Vindue imod Hambroesgade. Arrestanternes Navne er: Ehrnhardt Ehrnberg Fraun, f. 23. December 1914 i København, og Freddy Evald Petersen, f. 29. August 1914 i Gentofte.

Kl. 19,56: Station 6 modtager en anonym Telefonmelding om, at Personalet kan forvente at blive "holdt op" efter Kl. 21.

Kl. 23,02: Politivagten i Gernersgade rekvireret til Ejendommen, Rosenvængets Allé 32, hvor der skydes kraftigt. Senere meldes, at Posterne ved Ejendommen har kastet 2 Haandgranater ind i den tilstødende Have, hvorfra de mente, de var blevet beskudt. Ingen Skade.

Kl. 0,20: Posterne paa Nørrebros Runddel faar Underretning om, at der er anbragt en Bombe ved et af Hellefyrene paa Runddelen. Afspærring foretages, men "Bomben" viser sig at være en tom Pilsnerflaske.

Der har været meldt om Fantasibombe paa Sukkerfabrikken i Langebrogade.

 

Fra den 11. Maj til den 12. Maj.

Kl. 20,15 fandt et "hold op" Sted paa Maskinfabrikken, Nørre Allé 3, som arbejder for Værnemagten. 3 pistolbevæbnede Mænd brød et Skab op og fjernede sig med en Pistol.

Kl. 21,45: Gernersgadevagten tilkaldt til Café "Poppedrengen" til Slagsmaal mellem tyske Soldater indbyrdes.

Kl. 22,40: St. 3 melder, at nogle Personer har banket paa hos Dyva & Jeppesens Bogtrykkeri, Sølvgade 10, hvor de angav at skulle hente nogle Radioprogrammer til "Fædrelandet". De blev afvist og forsvandt.

Kl. 23,00: Personale sendt til Telefoncentralen Nora, Baggesensgade, hvor der skulde være blevet skudt. Intet fundet.

Kl. 23,04 skete en Eksplosion i Stefansgade. En Bombe var lagt udfor Læderforretningen i Nr. 20, som indehaves af et Medlem af D. N. S. A. P. Butiksruden og Ruder i de omliggende Ejendomme knust.


122

Kl. 0,10: Gernersgadevagten har ved Hotel Cosmopolite anholdt en tysk Officer, som havde generet en Dame.

Kl. 0,15, sprang en formentlig hjemmelavet Bombe paa Trappegangen Overgade o. Vandet 16. Ingen større Skade.

Kl. 1,10: En Student er ved Indgangen til Fælledparken blevet frarøvet Ur og Tegnebog af en pistolbevæbnet Mand.

 

Fra den 12. Maj til den 13. Maj.

Kl. 15,50 styrtede en tysk Flyvemmaskine ned i Sortedamssøen ved Fredensbro. Under Nedstyrtningen væltede Maskinen nogle Træer ved Dosseringen. En tilfældig forbipasserende Mand, Grosserer Harris, 71 Aar gl., Sortedamsdosseringen 59 G, blev ramt af et omstyrtende Træ og var død ved Ankomsten til Hospitalet. Fru Carla Elmstedt, Studsgaardsgade 64, og en 10-aarig Pige blev ligeledes saaret ved Ulykken.

Kl. 16,25 blev Gernersgadevagten rekvireret til Rosenvængets Allé, hvor der blev skudt af nogle Marinevægtere.

Kl. 22,10 fik Station 8 telefonisk Meddelelse om, at nogle Personer var set passere ind gennem Indgangen til Laasefabrikken "Ruko" paa Ørnevej. Da Stationens Transportvogn ankom til Stedet, kom netop 4 unge Mennesker ud fra Fabrikken. De blev fuldstændig overrumplet og lod sig straks afvæbne af Politiet. De viste sig at være i Besiddelse af 6 Pistoler, af hvilke de 2 lige var blevet frataget Sabotagevagten inde i Fabrikken. De anholdte blev ført til Station 8. Det oplyses, at de 4 anholdte efter at være kommet ind paa Fabrikkens Omraade holdt den eneste tilstedeværende Sabotagevagt op, hvorefter de fratog ham hans Pistol, bandt ham og tvang ham til yderligere at udlevere en Pistol, der fandtes paa Fabrikken.

Kl. 22,50 meddelte Station 8, at der er blevet kastet Stinkbomber ind gennem Brevsprækken hos Vaskeriejer Andreasen, Teklavej 27, 1., og hos Malersvend Ejner Hansen, Stærevej 5. Motivet kendes ikke.

Kl. 23,25 meddeler Station 8, at der er blevet kastet et Par Bomber mod Ejendommen paa Hjørnet af Jyllingevej og Slotsherrensvej. Attentatet mod Ejendommen skyldes formentlig, at der i nævnte Ejendom bor 2 S.S.-Mænd. Disse kom dog ikke til Skade ved Eksplosionen. Derimod skete der en hel Del materiel Skade paa Ejendommen.

Kl. 23,30 meddeler Station 8, at Viceværten i Ejendommen, Frederikssundsvej 129, kort forinden i nævnte Ejendoms Opgang F har fundet en cylinderformet bombelignende Genstand. Der var tændt Ild i en Lunte, men det lykkedes Viceværten at faa slukket Ilden, hvorefter han tog Bomben med sig ind i sin Lejlighed, hvor han begyndte at skille den ad, men holdt dog op med dette Forehavende og underrettede i Stedet Politiet, der foranledigede Sprængeksperten tilkaldt. Der er ikke oplyst noget om noget politisk Motiv.


123

Kl. 1,00 meddelte Station 2, at der er sket en stor Bombeeksplosion i eller ved Illum paa Østergade. Der er sket betydelig materiel Skade, men ingen Mennesker led Overlast. Blandt andet er alle Ruder i samtlige Ejendomme paa en stor Strækning af Strøget og Pilestræde knust.

Kl. 3,20 meddelte Gernersgadevagten, at 3 unge Mennesker efter Anmeldelse af 2 Schalburgfolk var blevet anholdt og indbragt til Hellerup Politistation, fordi de efter Anmeldernes Udsagn paa Strandvejen havde sunget "My old Kentucky home". Efter at de anholdte var kørt til Hellerup Politistation, forlangte S.S. i Jernbanegade dem udleveret, men dette modsatte det danske Politi sig.

Kl. 8,10 fik Station 7 telefonisk Melding om, at Skydning fandt Sted i Willemoesgade. Da Stationens Transportvogn ankom til Stedet, oplystes det, at en Sabotagevagt, Roar Dalholm, der boede Willemoesgade 54, 1, kort forinden var blevet skudt af 3 pistolbevæbnede Personer inde i Gaarden til den nævnte Ejendom. Sabotagevagten blev i haardt saaret Tilstand ført til Hospitalet.

De 3 Gerningsmænd, der var paa Cykle, traf omtrent umiddelbart udenfor paa Gaden en Politibetjent, hvem de afvæbnede, hvorpaa de straks kørte. Station 7's Personale forsøgte at finde Gerningsmændene, men de undslap.

 

Fra den 15. Maj til den 16. Maj.

Kl. 16,13 skød Kriminalbetjent Uhrskov, Kolding, paa en Mand, som sigtes for Tyveri, og som var løbet fra ham paa Hovedbanegaarden for nogle Dage siden. Han blev truffet paa Gerbrandtsvej 12 og satte sig ved Anholdelsen saa voldsomt til Modværge, at Kriminalbetjenten maatte gribe til sin Pistol. Tyven blev ramt i det ene Ben.

Kl. 18,30 blev der af 4-5 Mandspersoner foretaget Forsøg paa Røveri af Købekort i Skattepalæet i Gyldenløvesgade. Personerne, der formentlig var bevæbnet, blev bange og forsvandt, da Raadhusbetjent Sødergren fortalte dem, at Købekortene blev bevogtede af 4 bevæbnede Betjente.

Der blev i Aften under et Møde i Blindesamfundets Lokaler, Bogensegade 8, uddelt kommunistisk Propaganda, trykt med Blindeskrift. Den Person, der uddelte Propagandaskrifterne kunde ikke signaliseres.

Kl. 3,45 opstod der en mindre Ildløs i en Garage, Jagtvej 109. Ilden blev hurtigt slukket, men ved Oprydningen fandtes der en Mængde mistænkelige Ting, bl. a. 2 tyske Militæruniformer, røgede Varer, Konserves m. m.

 

Fra den 16. Maj til den 17. Maj.

Kl. 16,14 meddelte Station 3, at Havnearbejderne i Frihavnen har nedlagt Arbejdet, fordi det tyske politi har anholdt Havnearbejdernes sam-


124

lede Bestyrelse samt beslaglagt Kassen og Kartoteket. Grunden skal være, at Havnearbejdernes Tillidsmand i Frihavnen i Lørdags blev afskediget, hvorefter han gik til det tyske Politi. Kl. 17,15 meddelte Søpolitiet, at Havnearbejderne i hele Havnen har nedlagt Arbejdet.

Kl. 16,17 blev en Ambulance sendt til "Citroën" i Sydhavnsgade, hvor Vagtlederen havde saaret en Vagtmand i Armen ved et Vaadeskud under Eftersyn af en Pistol.

Gernersgadevagten er i Døgnets Løb rekvireret til følgende Steder:

"Kl. 21,05 til Garderkasernen, hvor nogle der indkvarterede tyske Drenge havde kastet Sten ud paa Gaden til Gene for Trafikken. Drengene ignorerede det danske Politis Paatale.

Kl. 21,40 til Station 7, hvortil var indbragt en dansk S.S.-Mand og en civil dansk Mand, der havde gjort sig skyldig i Værtshusuorden. Gernersgadevagten anholdt S.S.-Manden, og Rapport bliver indgivet paa den anden Person.

Kl. 23,15 til Beværtningen, Strandvej 6 H, hvor S.S.-Rottenführer Robert Pedersen, der var beruset, havde truet Gæsterne med Pistol. Anholdt af Gernersgadevagten.

Kl. 22 blev der af en anonym Person telefoneret til Cirkus Schumann, at en Bombe, der var anbragt i Bygningen, vilde eksplodere i Løbet af en halv Time. Intet foretaget - intet sket.

Kl. 0,25: Sabotagevagten ved Transformatorstationen ved Østre Gasværk anmoder om Assistance, idet Vagten mente at have set 2 Personer krybe over Plankeværket. Terrænet afsøgt uden Resultat.

Kl. 9,15: Politivagten meddeler paa Anledning, at Arbejderne i Frihavnen atter har optaget Arbejdet paa normal Vis. 3 af Bestyrelsesmedlemmerne er løsladt, men Kassereren er stadig anholdt.

I den øvrige Havn har der overhovedet ikke været mærket Strejke.

 

Fra den 17. Maj til den 18. Maj.

Kl. 12,10 skaffede tysk Sikkerhedspoliti sig Adgang til Lejligheden, Højdedraget 11, 1. Sal th. hos Fru Thuesen. Hun har to Sønner, hvoraf den ene tidligere har været anholdt af tysk Politi. Det tyske Politi medtog fra Lejligheden 12 Smalfilms.

Kl. 22,05 blev Vagten i Gernersgade tilkaldt til "Trocadero", Jernbanegade 6. Medlemmer af Frikorpset og nogle Gæster i Klammeri.

Kl. 22,10 meddelte St. 7, at formentlig er Civilingeniør Knud Bech Vilgaard Sørensen, Vardegade 22, 1., Varmemester Kaj Herman Valdemar Petersen, Holstebrogade 9, St., og stud. med. Carl Erik Vilgaard Sørensen, Herninggade 9, 1., anholdt af de tyske Myndigheder.

Kl. 0,20 blev Vagten i Gernersgade tilkaldt til Aaboulevarden ved Blaagaardsgade i Anledning af Spektakler i en Linie 19 Sporvogn. En


125

S.S.-Mand og en civil Dansker impliceret. S.S.-Manden skød et Par Skud i Luften med sin Revolver. Han blev medtaget af Gernersgadevagten.

Kl. 6,35 blev i Sigurdsgade 9, St., Lejlighedens Indehaver - Carl Røder - anholdt af tysk Sikkerhedspoliti.

Kl. 9,45 indfandt tysk Sikkerhedspoliti sig hos Ingeniør Ludvigsen, Jydeholmen 29. Det konstateredes ved dansk Politi, at det var tysk Politi.

Der har været meddelt om Telefonbomber hos Firmaet Houlberg, Kødbyen, Kl. 7, 10,05, 13,05, 13,08, 13,15 og 13,22. Arbejderne har hidtil faaet et Gratiale, naar der har været meddelt om Telefonbomber, men denne Udbetaling ophørte i Gaar.

 

Fra den 18. Maj til den 19. Maj.

Kl. 15,27 blev Sabotagevagt Ernst Otto Møbius, f. i Tyskland d. 7. Juni 1915, dræbt ved Revolverskud paa Nørrebrogade ud for Fælledvej af tre muligt fire Cyklister, der forfulgte ham.

Under Skydningen kom Overbetjent A. Jørgensen, St. 1, der var paa Vej til Tjeneste, til Stede, og da han forsøgte at komme den overfaldne til Hjælp, blev han forsøgt afvæbnet, men da det ikke lykkedes, skød een af Gerningsmændene ham ned bagfra. Han blev ramt af et Projektil, der er gaaet gennem Maveregionen. Han blev straks opereret paa Rigshospitalet. Projektilet har berørt Leveren. Der kan intet sikkert siges om hans Tilstand.

Kl. 17,07 flygtede en civil Mandsperson fra tysk Sikkerhedspoliti ad Købmagergade. Vagten i Gernersgade blev tilkaldt.

Kl. 18,50 blev der fra Stedet omkring Carl Langesvej i Valby kastet med Sten mod Gedserekspressen. 1 Rude knustes - i øvrigt intet sket.

Kl. 20,18 blev Vagten i Gernersgade tilkaldt til Beværtningen "Postillionen" i Istedgade 38. Skænderi mellem en S.S.-Mand og en Kvinde.

Kl. 4,45 foretog tysk Politi Husundersøgelse hos en Dame, der bor Horserødvej 18. De eftersøgte en Mand, der skulde bo hos hende, men traf ham ikke.

Kl. 4,50 foretog tysk Politi Husundersøgelse Jagtvej 25, 2. Sal hos Hagelin. Der blev skudt ind gennem Entredøren. Hagelin sigtedes for at være i ulovlig Besiddelse af Skydevaaben.

Kl. 8,50 blev et Reservepostbud, der formentlig er Nationalsocialist, under Brevombæring skudt i Baggesensgade 19.

 

Fra den 19. Maj til den 20. Maj.

Kl. 10,25 blev en Baneformand, der ved Vigerslevbroen skulde udbetale Lønninger, af pistolbevæbnede Personer frarøvet 2000 Kr.

Kl. 12,12 anholdt Opdagerne i Lersøen den fra Politigaarden flygtede Fraun, der ved Anholdelsen blev skudt i Armen.


126

Kl. 12,56 meddeler Station 3, at en Reservebetjent Kl. 11,30 i Store Kongensgade efter Paavisning anholdt 2 Mand for "Sort-Børs-Handel". De rev sig løs fra ham og søgte Ly bag en tysk Soldat, der trak sin Pistol. En anden Politimand, der var kommet til, trak ligeledes sin Pistol og skød et Skræmmeskud, hvorpaa Soldaten og de anholdte løb. De to anholdte blev stoppet af 2 uniformerede tyske Politimænd, der bragte dem til Gernersgadevagten, hvorfra de blev afgivet til dansk Politi. Soldaten forsvandt.

Kl. 17,25 blev Gernersgadevagten kaldt til Vesterbrogade udfor Hotel "Nordland", hvor en S.S.-Mand havde anholdt en Mand, der var i Besiddelse af Vaaben.

Kl. 19,20, trængte 2 Personer, hvoraf den ene var bevæbnet med Pistol, ind i "Oliemøllernes Fagforening", Middelfartsgade 5, St., hvor de tvang de tilstedeværende til at udlevere 700 Kr.

Kl. 20,50. anmeldte en Telefonistinde paa Station 1, at hun i Raadhusstræde var blevet generet af en beruset tysk Marinesoldat, der løb efter hende med trukken Bajonet. Marinesoldaten blev forgæves eftersøgt.

Kl. 21,30: Efter Udenrigsministeriets Ordre overtog Politiet Bevogtningen af "Teknosan", Ryesgade 21.

Kl. 21,35 foretog tysk Politi paa Vesterbrogade udfor Nr. 2 B Anholdelse af 5, Personer, der blev indbragt til Dagmarhus. Aarsagen ukendt.

Kl. 23,18 udbrød der formentlig som Følge af Sabotage ved Larsens Plads, Pakhus 10, en større Brand. Der brændte et større Parti Tæpper m. v.

Kl. 23,30 trængte 3 bevæbnede Mænd ind paa "Larsens Metalværk", Carl Jacobsensvej 19 i Valby, hvor de frarøvede Sabotagevagten nogle Pistoler.

Kl. 23,30: To unge Mennesker havde lagt nogle Pakker fra sig paa en Bænk paa Kongens Nytorv ud for Hjørnet af Charlottenborg. Pakkerne syntes at indeholde Sprængstof, og Sprængkommandoen, der kom til Stede, konstaterede, at det var ladte tyske Luftværnsgranater, som Kommandoen medtog.

Der har været "Fantasibomber" hos Brdr. Houlberg Kl. 9,30. og Kl. 13,05.

 

Fra den 20. Maj til den 21. Maj.

I Beretningen for den 19. ds. omtaltes, at en S.S.-Mand havde anholdt en Mand, der var i Besiddelse af Vaaben. Ved nærmere Undersøgelse viste det sig, at S.S.-Manden var Sturmmann Hans Christoffersen, der havde erklæret, at Pistolen var hans. Han var i Forbindelse med en ung Mand, Mælkeassistent Viggo Rosengren Nielsen, født den 21. December

127

1927 i København, boende Saxogade 21, 4., der oplyste, at han havde faaet Pistolen af S.S.-Manden for at sælge den til den anholdte for en Pris af 200 Kr.

S.S.-Manden skulde derefter anholde paagældende, der skulde føres til Dagmarhus, hvor han skulde sigtes for illegal Vaabenbesiddelse. Den anholdte indrømmede.

Viggo Nielsen havde forklaret, at det var en Pistol, som han havde fundet, da han arbejdede paa Værløse Flyveplads. Sturmmannen Hans Christoffersen havde til Gernersgadevagten forklaret, at han tidligere havde anholdt 12 Personer paa samme Maade som i Dag for illegal Vaabenbesiddelse.

Kl. 11,25 blev Indehaveren af Skotøjsforretningen, Amagerbrogade 224, Svend Arne Larsen, født 21. Februar 1912 i København, dræbt ved Pistolskud i sin Forretning. Motiv ubekendt.

Kl. 11,37 indfandt 4 pistolbevæbnede Mænd sig i Bjelke & Rasmussens Systue, Classensgade 71, 2.; de jog Personalet ud, overhældte Lokalerne med Benzin og stak Ild i noget Celluloid, som de kastede fra sig. Gerningsmændene undløb; i nævnte Systue fremstilles Uniformer for Værnemagten. Skaden mindre omfattende.

Kl. 16,10: Politivagten i Gernersgade kaldt til Købmagergade 37, hvor en spirituspaavirket Mand - uniformsklædt, men med almindelig Overfrakke yderst - var gaaet ind i en Cigarforretning, efter at han havde truet en civil Dansker med Pistol og visiteret ham. Gerningsmanden undløb.

Kl. 17,15 blev Slagtermester Valdemar Søndergaard skudt ned i sin Forretning, Gothersgade 45, af ubekendt Mandsperson, der undløb. Slagtermesteren død ved Ankomst til Hospital. Motiv?

Kl. 20.45: Politivagten i Gernersgade af Krisepolitiet kaldt til Forhaabningsholms Allé 33 i Anledning af en Episode med tyske Marinesoldater, der var fundet i Besiddelse af saakaldte Krisevarer.

Kl. 23,25: Gernersgadevagten kaldt til Enghaveplads til en Episode med en beruset, tysk Soldat i en Sporvogn; ordnet paa Stedet.

Kl. 23,30: Gernersgadevagten tilkaldt til Slagsmaal mellem Tyskere og Danskere paa Hjørnet af Nybrogade og Frederiksholms Kanal, hvor der skulde have været brugt Skydevaaben. Ved Ankomsten var der Ro.

Kl. 0,25 sprængtes 2 eller flere Sabotagebomber, der var anbragt i Pelsvareforretningen, Sdr. Boulevard 67-69; større Skade paa Bygningen, herunder en Pille bortsprængt. Ruder knust i stort Tal, enkelte Personer lettere tilskadekommet.

Kl. 0,30, blev en Motorcykelpatrouille paa 2 Mand af Søpolitiet beskudt, medens den befandt sig ud for Nordhavnsværftet; Patrouillen ikke saaret. Sagen endnu ikke oplyst.

I Nattens Løb foretog Udrykningstjenesten Udrykning til Østre Gas-


128

værk, til "Titan" og til Statsbanernes Centralværksteder, men i de nævnte Tilfælde var det enten blind Alarm eller ogsaa endte Eftersøgningen resultatløs.

 

Fra den 21. Maj til den 22. Maj.

Kl. 14,50: Gernersgadevagten tilkaldt til Schalburgkasernen, Blegdamsvej, idet Schalburgfolk har anholdt 2 civile Personer og slæbt dem derind. Gernersgadevagten vilde imidlertid ikke rykke ud hertil, og gennem Afdeling A.S. meddelte Vagtkommandøren, at det var 2 Schalburgfolk, der var anholdt.

Kl. 21,05 blev Gernersgadevagten tilkaldt til Amagertorv, hvor 4 berusede, tyske Soldater generede Færdselen.

Kl. 21,30 blev Udrykningstjenesten og Station 7 tilkaldt til Hovgaardsgade 6, 2., hvor der kort forinden var hørt Skud. Da det danske Politi kom til Stede, var der posteret tysk Sikkerhedspoliti paa Trappen, hvortil der blev forment det danske Politi Adgang.

I Ejendommen bor Politibetjent Søderberg, og det konstateredes, at det var ham, der skulde anholdes, men han, der var hjemme, nægtede at lukke op.

Senere paa Natten blev det omliggende Kvarter afspærret en kort Tid, hvorefter Afspærringen igen blev ophævet.

Søderberg, der skulde have mødt til Tjeneste i Dag Kl. 8, er udeblevet.

Tysk Politi oplyste næste Dag, at han var blevet dræbt ved Skud, da han havde sat sig til Modværge.

Kl. 22,12 blev Gernersgadevagten tilkaldt til Café Royal, Ved Stranden, hvor en tysk Soldat (Obergefreiter) havde truet en Tjener med Pistol. Soldaten, der var noget beruset, blev medtaget og indsat i Kastellet.

Kl. 23,58 blev Gernersgadevagten tilkaldt til Station 5, hvor en tysk Militærperson kort forinden - medens han opholdt sig paa Vesterbrogade ved Frihedsstøtten - havde tildelt en C.B.-Betjent et Slag i Ansigtet. Militærpersonen, der tilhører Waffen S.S., blev taget med af Vagten.

Kl. 24,00: En civil, beruset Tysker, tilsluttet den tyske Værnemagt, anholdt uden for Politigaarden, hvor han gik rundt med en Pistol og mente, det var en Restauration. Gernersgadevagten afhentede den paagældende.

Kl. 0,55 blev Udrykningstjenesten tilkaldt til Amerikavej Nr. 4, hvor Sabotagevagterne havde følt sig truet, idet der var affyret et Skud i Nærheden af Vagtstedet. Det viste sig at være en S.S.-Mand, der havde affyret et Skud i den Tro, at der var en Sabotør i Nærheden af Bevogtningsstedet.

Kl. 9,15: En Mandsperson meddelte Station 7, at han i Aftes Kl. ca. 22,00


129

havde set 2 tyske Militærpersoner paa Forbindelsesstien mellem Classensgade og Bergensgade kaste en Cykle Over Plankeværket til Døvstummeinstituttet.

 

Fra den 22. Maj til den 23. Maj.

Kl. 11,55: Gernersgadevagten kaldt til Hotellet, Vesterbrogade 23, hvor et dansk Medlem af tysk Sikkerhedstjeneste havde truet med at begaa Selvmord, da han følte sig forfulgt, fordi han skulde have angivet en Sabotør.

Kl. 16,45: Ildpaasættelse forsøgt hos Weichert, Ourøgade 19. Sammenrullet Papir overhældt med en brandbar Vædske stukket ind ad Brevkassen. Familien, der paastaar sig politisk uinteresseret, slukkede selv Ilden.

Kl. 18,45 Sabotagebrand Ll. Strandstræde 14 o. G. i Radiofabrik. 1 eller 2 Bomber sprængt Hul i en Mur. Materiel Skade.

Under Branden blev der ringet anonymt, at der laa flere ueksploderede Bomber. Undersøgelse ved tysk Sprængningskommando. Ingen Bomber fundet.

Kl. 20,45 Ildløs paa den af tysk Værnemagt afspærrede Del af Langelinie, hvor der brændte nogle Mandskabsbarakker, formentlig ved Selvantændelse.

Kl. 23,28 meddelte Driftsingeniør Nielsen, "Politiken", at man har modtaget en anonym, telefonisk Advarsel mod at lade Bilerne køre i Nat, da der var Revolvermænd ude efter dem. Desuagtet kørte Vognene.

Kl. 23,30: En ung Dame i Ejendommen Sct. Annæ Plads 19 bemærkede en holdende Bil uden for Ejendommen. Hun maatte aabne Gadedøren for 2 Personer, hvoraf den ene var pistolbevæbnet, den anden bar Haandjern.

Station 3 foretog forgæves Eftersøgning og overgav Sagen til Opdagerne.

Kl. 0,35: Alarmering til Østre Gasværk, hvor Sabotagevagterne havde set en mistænkelig Mandsperson. Han blev beskudt, men undslap. Udrykningstjenesten foretog forgæves Eftersøgning.

Kl. 6,45: 6 revolverbevæbnede Mænd trængt ind i en Trikotagefabrik, Lindenovsgade 3, og lagde Bomber, som straks efter eksploderede. Stor materiel Skade. Gerningsmændene undløb.

Der har i Døgnets Løb været meldt om "Fantasibomber" i National Scala og hos Houlberg, Kødbyen (2 Gange).

 

Fra den 23. Maj til den 24. Maj.

Kl. 11,17 kørte en Motorvogn K 2601 bemandet med 4 Mand frem paa Raadhuspladsen og gjorde Holdt ved Kiosken nær ved Frederiksberg-


130

gade. En civilklædt Mandsperson sprang ud af Vognen og nedskød en Mand, der gik paa Fortovet i umiddelbar Nærhed af Vognen.

Gerningsmanden legitimerede sig som hørende til Sicherheitsdienst og tog den saarede med i Vognen til Dagmarhus.

Kl. 23,00 er en Sporvognskonduktør af en civil, beruset Person blevet truet med Pistol, medens Sporvognen holdt ved Østrigsgade.

Kl. 1,51 har Firmaet "Aulin", Frederiksborggade 34, været Genstand for Sabotage, idet en Bombe - anbragt enten i selve Forretningen eller i een til Forretningen tilstødende Gang - er eksploderet. Stor Skade - mange Vinduer knust ogsaa i de tilstødende Bygninger - ingen Brand og ingen kom til Skade.

Kl. 2,55 Sabotage mod Firmaet Julius Kopp, Amagertorv, 2 Bomber antagelig anbragt uden for Forretningen - sprængte. Stor Skade - mange Ruder knust ogsaa i de omliggende Ejendomme - ingen Brand og ingen kom til Skade.

Kl. 5,58 blev Firmaet "Adler Service"s Fabriksbygning, Sydhavnsgade 9, sprængt i Luften ved Spræng- og Brandbomber - anbragt i Fabrikken af ca. 20 Sabotører, der havde afvæbnet Fabrikkens Sabotagevagter.

Kl. 8,15 meddelte Station 9, at der i Løbet af Natten er forøvet Sabotage mod Urtekræmmer Haunsøe, Hammelstrupvej 3, idet Ruderne i hans Forretning og i hans Udhængsskabe sprængtes. Der har tidligere været øvet Sabotage mod Forretningen.

Kl. 9,05: Melding fra Valby Gasværk om, at der Kl. 8 var stjaalet 3 Tromler Benzol og een af Gasværkets Lastvogne af 3 bevæbnede Mænd.

Der har i Døgnets Løb været meldt om Fantasibomber følgende Steder: Glassalen i Tivoli, Rulleforretningen, Sverrigsgade 3, Kld., Ingeniør Thorbrøggers Maskinværksted, Nørregade 43, og Boulevard Teatret, Sdr. Boulevard.

 

Fra den 24. Maj til den 25. Maj.

Kl. 18,40 indfandt 2 Personer sig i Høsterkøbsgade [i. e. Høsterkøbgade] 16, 2., og fortalte over for en derboende ung Mand, at de hørte til Gestapo. Da man forlangte Legitimation, trak den ene af Personerne en Pistol halvt op af Lommen, men da den unge Mand derefter smækkede Entredøren i, løb de hurtigt ned ad Trappen. Personale fra Station 8 foretog Undersøgelse i Ejendommen, men med negativt Resultat.

Kl. 21,12 blev Gernersgadevagten rekvireret til "Dyvekes Kro", Øresundsvej 55, hvor man havde nægtet at servere for en beruset Frikorpsmand. Han blev anholdt af Gernersgadevagten.

Kl. 23,18 blev Gernersgadevagten tilkaldt til Restaurant "Granada", Hammerichsgade 4, hvor 4 S.S.-Folk ved Garderoben var kommet i Skænderi med nogle andre Gæster, og herunder havde en af S.S.-Folkene


131

affyret et Skud. En mandlig Gæst paastod, at Skuddet havde ramt ham i Nakken, og han blev derfor i Ambulance kørt til Kommunehospitalet.

Kl. 1,10 blev der øvet Sabotage mod Burmeister & Wains Maskinhal paa Christianshavn. 20 bevæbnede Sabotører havde tvunget Sabotagevagterne til at gaa i Beskyttelsesrum, og umiddelbart efter skete der 5 ret voldsomme Eksplosioner. Der opstod Brand i Hallen og i en gammel Skole, som ligger i Nærheden, men Kl. 3 1/4 havde Brandvæsenet Ilden under Kontrol. Ingen Mennesker kom noget til, men den materielle Skade er betydelig.

Kl. 8,17 meddelte Station 7: Det tyske Politi har Kl. 7,50 paa Nordisk Kollegium anholdt Student Olaf Elmer.

Der er meldt om "Fantasibomber" hos Houlberg i Kødbyen og 2 Gange hos "Messen", Købmagergade, og Gyldendal, Klareboderne.

 

Fra den 25. Maj til den 26. Maj.

Kl. 11,10 har det tyske Sikkerhedspoliti anholdt Repræsentant Hans Nordland, f. d. 6. Maj 1921 i Esbjerg, boende Østerbrogade 84, 3.

Kl. 21,33 blev Gernersgadevagten rekvireret til Kafé Casino, Nyhavn 7, hvor Tjenerne havde nægtet at servere for nogle Schalburgfolk, hvoraf i hvert Fald den ene var i Uniform. Serveringen var nægtet under Henvisning til den tyske Kommandants Forbud mod, at Medlemmer af den tyske Værnemagt besøger Nyhavns-Beværtningerne. Der opstod i den Anledning lidt Tumult, der blev bilagt ved Vagtens Tilstedekomst.

Kl. 22,00 modtog Station 3 Melding om, at der i Nat kunde ventes Sabotage mod Handelshuset Messen, Købmagergade. Intet sket i Nattens Løb.

Kl. 22,04 blev der telefonisk meddelt Station 1, at der var faldet Skud i Beværtningen "Den røde Pimpernel", Kattesundet. Gernersgadevagten og Personale fra Station 1 konstaterede ved deres Tilstedekomst, at en civil S.S.-Mand, der var noget beruset, havde taget sin Pistol frem, da man nægtede at servere for ham, men der var ikke faldet Skud. Han blev taget med af Gernersgadevagten.

Kl. 0,10 skete der en Eksplosion i et Glaslager, Overgaden n. Vandet 45-47, tilhørende Grosserer Røper Petersen. Ringe materiel Skade.

Der har i Døgnets Løb været meldt om "Fantasibomber" hos Gyldendals Bogforlag, Klareboderne.

 

Fra den 26. Maj til den 27. Maj.

Kl. 9,38: Undersøger Herman Lang, Søndervangs Allé 64, har været Genstand for et Rovmordsforsøg i Ejendommen Valhøjvej 3.

Kl. 20,50: 3 Personer, der udgav sig for Medlemmer af "Frihedsraa-


132

det", har indfundet sig hos Fabrikant Knud Hasse, Fuglefængervej 11, St., hvor de angav at skulle lede efter Vaaben. Fru Hassel, der lukkede op, raabte til sin Mand om at ringe til Politiet, hvorefter de 3 Personer forsvandt i Løb ned ad Trappen. Fabrikant Hassel har oplyst, at han tidligere har været Medlem af D. N. S. A. P.

Kl. 21,30: Tørvearbejder Jørgen Fincker, Frederiksværk, har meldt sig paa Station 8 og fortalt, at da han i Dag Kl. 17 paa Vej hjem fra Arbejde i Avderød Tørvemose sammen med 3 andre Tørvearbejdere passerede en lille Skov uden for Frederiksværk, blev de "holdt op" af nogle pistolbevæbnede Mænd, der var ved at læsse en Lastmotorvogn med Stangkrudt fra et derliggende Krudthus. Anmelderen blev som Gidsel tvunget til at køre med Lastbilen her til København, hvor han, der er fuldstændig fremmed i Byen, blev sat af.

Kl. 22,25: Politivagten i Gernersgade er kaldt til Café Bauer, Viborggade, hvor tyske Soldater dansede i Uniform.

Kl. 23,10 meldes, at Politivagten i Gernersgade er kaldt til Hjørnet af Nørrevoldgade og Gothersgade, hvor en civil, dansk Statsborger har fornærmet en tysk Officer ved at kalde denne for "So". Den civile danske Statsborger forsøgte at undvige, men blev indhentet og anholdt, efter at der var affyret nogle Skræmmeskud. Han blev indbragt til Politivagten i Gernersgade til nærmere Afhøring.

Kl. 23,40: Tysk Politi har foretaget Undersøgelse hos Læge Algreen Petersen, Søndermarks Allé 2.

Kl. 0,21 eksploderede en Sabotagebombe i Garageanlægget, Lyngby Hovedgade 96. 5 Lastmotorvogne, der tilhører Vognmand Petersen, delvis ødelagt. Ingen Personer tilskadekommet.

Kl. 0,50: Politivagten i Gernersgade er kaldt til Politikasernen i Klerkegade, idet en Schalburgmand med trukket Pistol gik frem og tilbage uden for Kasernen. Schalburgmanden forgæves eftersøgt.

Kl. 5,45: En Kvinde Kate Rosa Maja Thomsen, f. Frederiksberg 14. December 1928, der er anholdt af de tyske Vagtmænd paa Nordhavnsværftet, er afhentet af Station 7's Personale. Hun havde tilbragt Natten paa et Skib og var af en tysk Marinesoldat roet ind til det paagældende Omraade og sat af der. Afgivet til Sædelighedspolitiet.

Der har været meldt om "Fantasibombe" hos Super Service, Blegdamsvej 60.

 

Fra den 27. Maj til den 28. Maj.

Kl. 14,20 meddeler Statsadvokat Hoff, at der fra tysk Side er meddelt Tilladelse til, at Biografteatrene fra og med den 29. ds. paany kan begynde at spille.

Kl. 14,23 blev Gernersgadevagten tilkaldt til Tivoli, hvor en beruset


133

Dansker i Selskab med to Tyskere gik rundt med en svær Pistol i Baglommen.

Kl. 16,50 blev Gernersgadevagten tilkaldt til Hammerichsgade 4, Fotoforretningen, hvis Indehaver var blevet truet af en Slægtning, som var Schalburgmand.

Kl. 18,00 blev Gernersgadevagten tilkaldt til Station 1, hvortil der var indbragt en tysk Soldat og en Dansker. De var blevet uenige paa en Sporvogn. Danskeren, der var beruset, blev indsat i Detentionslokalet.

Kl. 19,45 saa Sabotagevagten paa Maskinfabriken "Præcision", Emdrupvej 28, 3 mistænkelige Mandspersoner gaa over Ejendommens Gaard hen mod Fabrikens Lokaler. De bar hver en Taske i Haanden. Gennem en Rude skød Sabotagevagten efter dem, og de forsvandt straks.

Kl. 23,30 blev en Ambulance rekvireret til Nytorv, hvor en Marinefeldwebel sad i en Port med et blødende Saar i den ene Læg. Han forklarede, at da han sammen med to Kammerater gik udenfor paa Gaden, mærkede han pludselig et Stik i den ene Læg. Hvem der har saaret ham, ved hverken han eller Kammeraterne. Han blev kørt til Feldlazarettet.

 

Fra den 28. Maj til den 29. Maj.

Kl. 17,00: Politivagten i Gernersgade kaldt til Station 1 for at afhente en Vægter, der i stærkt beruset Tilstand havde forsøgt at tiltvinge sig Adgang til Tivoli. Afgivet til Kastellet.

Kl. 17,40: Nogle Brædder lagt over Jernbanesporene ved "Carlsbergbroen" i Valby. Formentlig grove Drengestreger.

Kl. 19,20: Kort forinden har Børstenbinder Martinius Anker Marinus Mortensen paa Raadhuspladsen fornærmet to tyske Soldater, som han kaldte "Tyske Svin". Anholdt til Statsadvokaten for særlige Anliggenders Afdeling.

Kl. 23,15: Motordroske K. 953 stoppet paa Østergade af ukendte Personer. Chaufføren "holdt op" og sat af. Drosken fundet den 29. Maj 1944 Kl. 02,00 i Helsingør.

Kl. 23,45: Politivagten i Gernersgade kaldt til Roshagevej 30, St., i Anledning af Husspektakler. SS-Rottenführer Robert Petersen, Feldpostnr. 37.826 E truet Hustruen paa Livet dels ved Kvælning dels ved Skydning. Anholdt og indsat i Kastellet.

Kl. 24,00: Melding om "værnemagtsgraa" Personmotorvogn med Generator, der rasler, ikke mørkelagte Forlygter samt "Spotlight", hvoraf der gøres hyppigt Brug, der paa mistænkelig Maade kører omkring i Kvarteret omkring Adelgade og Dronningens Tværgade. Vognen efterlyst og senere truffet paa Gasværksvej. Føreren opgav, at Vognen hører til den tyske Værnemagt. Føreren var civil, Der medfulgte yderligere en Dame paa Førersædet og en "tysk uniformeret" Mand, der ligeledes var pistol-


134

bevæbnet. Udover Forevisning af en saakaldt Kørebog, nægtede de paagældende Personer at legitimere sig. Den eftersøgte Personmotorvogn fra Adelgade havde Indregistreringsnummer A.8984. Den paa Gasværksvej trufne Personmotorvogn havde Indregistreringsnummer A. 19.204. Ingen af de to Numre er paa lovlig Maade i Brug. Det tyske Sikkerhedspoliti og politivagten i Gernersgade underrettet.

Kl. 02,40: Politivagten i Gernersgade kaldt til Missionshotellet "Hebron", Helgolandsgade 4. Anholdt blev SS-Sturmmann Jørgen Kofoed Valtung, S.S.-Ersatzkommando Danmark, Jernbanegade 7, der havde truet Portieren paa Hotellet, Karl Jensen Laursen, med Pistol, fordi man ikke vilde tillade, at han delte Værelse med en Kvinde, der selv havde lejet Værelse paa Hotellet. Da Valtung ikke havde Tilladelse til at bære Vaaben, blev han afvæbnet og indsat i Kastellet.

 

Fra den 29. Maj til den 30. Maj.

Kl. 15,43: politivagten i Gernersgade rekvireres til Nørrebrogade og Griffenfeldtsgade, hvor en tysk politimand i en Sporvogn har anholdt en dansk Mand, der sigtes for Fornærmelse mod den tyske Værnemagt. Statsadvokatens Afdeling behandler Sagen.

Kl. 17,23: Søpolitiet meddeler, at en tysk Flyvemaskine er gaaet ned paa Vandet Syd for det opfyldte Terræn udfor Islands Brygge. Det er formentlig en Nødlanding, men der er tilsyneladende ikke kommet nogen til Skade.

Kl. 21,36: Politivagten i Gernersgade rekvireres til Hjørnet af Amagerbrogade og Amager Boulevard, hvor en tysk Soldater truffet ifærd med at skrælle en Cykle. Statsadvokatens Afdeling behandler Sagen.

Kl. 4,55: Station 7 meddeler: En Repræsentant Knud Albrechtsen er blevet overfaldet paa Gaden udfor Ejendommen Strandboulevarden 114. Han havde hyret en Taxa paa Toftegaards Plads til Strandboulevarden 114, hvor han blev overfaldet af 2 Personer, der formentlig var fulgt efter ham i en Bil fra Toftegaards Plads. Han blev ilde tilredt, Næseroden brækket og øjnene omtrent lukkede efter Slaget. Intet Røveriforsøg. Formentlig politisk Motiv.

 

Fra den 30. Maj til den 31. Maj.

Kl. 13,57 truede en beruset dansk Mandsperson, der var forsynet med tysk Ausweis, ved Skattepalæet de forbipasserende med Pistol. Han blev anholdt af Gernersgadevagten.

Kl. ca. 21,40 eksploderede en lille hjemmelavet Bombe paa Trappegangen til Ejendommen Horsensgade 18. Der skete kun meget ringe Skade. Formentlig Drengestreger.


135

Kl. 22,45 blev en S.S.-Mand i Lavendelstræde anholdt af en Gestapo Mand under Brug af Pistol. S.S.-Manden havde formentlig kort forinden truet forbipasserende med Pistol.

Kl. 1,30 bankede nogle Personer paa Døren hos Jørgen Grandal, Bramslykkevej Nr. 4, St. tv. Da han ikke straks lukkede op, belyste de fra Gaardsiden hans Soveværelsevinduer med Lommelygter. Eftersøgningen resultatløs. Han oplyser, at der gaar Rygter i Kvarteret om, at han er Nazist, hvilket ikke skal passe.

 

Fra den 31. Maj til den 1. Juni.

Kl. 11,10: Station 1: Dagmarhus havde modtaget en Pakke til Overretssagfører Krenchel, St. Pederstræde 27, og videresendt den til hans Kontor. Da det formodedes at være en Bombe, blev den bragt ned i Gaarden. Sprængkommandoen tilkaldt og Beboerne evakueret. Det viste sig at være en dansk Haandgranat.

Kl. 15,32: Station 5: har haft en Opringning om, at nogle Børn har fortalt, at der havde været Sabotører i Enghavevej 65 og Stenderupgade 2 og 4. Ejendommen undersøgt, intet fundet, formentlig Fantasi af Børnene.

Kl. 16,40: Station 2: Gernersgadevagten til Niels Juels Statue; Skændsmaal mellem en tysk Soldat og en Dansker.

Kl. 22,20: Station 6: Gernersgadevagten til Beværtningen "Belvedere", Sjællandsgade 2, de medtog 4 tyske Militærpersoner; ingen civile anholdt.

Kl. 23,06: Station 3: Gernersgadevagten til "Øresund", Nyhavn 3, hvor 2 civile Schalburgfolk var blevet generet af andre Gæster og lod, som de vilde trække Pistol; de havde ingen.

Kl. 0,25: Station 3: Ved Esplanaden, Toldbodvej 9, er affyret nogle Skud. 2 tyske Marinesoldater anholdt til Kastellet.

Kl. 1,00: Udrykningen: Personale til "Neutrofon", Møntmestervej 17, hvor en Bombe var anbragt paa Muren til Fabrikken; et mindre Hul i Muren og en Del Ruder sprængt.

Kl. 6,58: Udrykningen: 30 Sabotører forklædt som Lærlinge og Svende er trængt ind paa Valby Maskinfabrik, Gl. Køgelandevej 22, hvor de fratog Vagterne deres Vaaben og forsvandt. En Sabotagevagt saaret og en Sabotør menes saaret, da der var fundet Blodspor.

Kl. 7,15: Station 7: Personale sendt til Fru Ivan Thomsen, Classensgade 60, som meddelte, at der var nogle Tyskere, som forlangte at komme ind. Da dansk Politi kom til Stede, blev Tyskerne lukket ind; de foretog en kort Ransagning og gik uden at medtage noget.

Kl. 9,55: "Hold op" paa Valby Jernbanestation af 2 Personer, der bemægtigede sig Pengekassen.


136

Fra den 1. Juni til den 2. Juni.

Kl. 13,50 meldes, at tysk Sikkerhedspoliti har foretaget Ransagning paa Rigshospitalet efter Fru Dr. Fog, der ikke blev fundet.

Kl. 20,28 rekvireredes Politivagten i Gernersgade til Hjørnet af Frederiksberggade og Raadhuspladsen, hvor en beruset tysk Marinesoldat lavede Gadeuorden. Soldaten medtoges.

Kl. 20,52 kaldtes Politvagten i Gernersgade til "Frascati", Vesterbrogade 1, hvor en beruset tysk Mandsperson nægtede at forlade Restauranten, før der blev serveret for ham.

Kl. 21,55 foretog 1 civil og 2 uniformerede Schalburgfolk i Tivoli Visitation af 2 civile Personer. Alle blev af dansk Politi ført til Politivagten i Tivoli, hvor tyske Gendarmer tog Forklaring af de paagældende, som derefter løslodes.

Kl. 23,35 rekvireredes Politivagten i Gernersgade til Frederikssundsvej 92 D, 3., hvor en tysk Soldat gjorde Forsøg paa at trænge ind til en Kvinde, hvilket dennes Moder modsatte sig.

 

Fra den 2. Juni til den 3. Juni.

Kl. 10,45 meddelte Station 1, at en revolverbevæbnet Røver paa Trappegangen til Turesensgade 16, havde gjort Forsøg paa at røve Penge fra en ung Mand, der var ude for at udbetale Pengene. Den unge Mand løb ud paa Gaden, hvor Røveren skød efter ham uden at ramme. Derimod ramte han overfladisk en Mandsperson. En Politibetjent forsøgte at fange Røveren, men han forsvandt paa Cykle.

Kl. 12,05 har Udrykningen været tilkaldt til "Politiken", hvor det tyske Sikkerhedspoliti afhentede Regnskabschef Kaj Mogensen.

Kl. 16,50 blev Produkthandler Rask Emil Preben Christian Severinsen skudt og dræbt i sin Forretning, Asylgade 16. Der har tidligere været forøvet Attentat mod Produkthandleren, da han boede i Tinggaarden.

Kl. 16,50 meddelte Station 8, at 4 civile tyske Politimænd havde indfundet sig paa Kathrinedalsskolen og forlangte at se Kartoteket over Eleverne, da de søgte en bestemt 16-aarig Elev. Skoleinspektøren, Fru Margrethe Petersen protesterede og nægtede Tilladelse dertil, men det tyske Politi gennemgik alligevel Kartoteket og forlod kort efter Skolen uden at medtage noget.

Kl. 20,36: Københavns Opdagelsespoliti melder: I Dag Kl. 18,23 har der i Ejendommen Jagtvej 157 D i Ejendomsselskabets Indbetalingskontor fundet et Røveri Sted, og der blev stjaalet 5-600 Kr. 3 Mænd indfandt sig pludselig i Kontoret, og den ene af dem gik straks ud til Entredøren, hvor han blev staaende. De 2 andre trak deres Pistoler frem og sagde: "Saa frem med Pengene," og de gennemrodede derefter Inspektørens


137

Skrivebord, hvor de fra en Pengekasse stjal 5-600 Kr., som den ene hældte op i en Mappe, som han havde med. De paalagde Anmelderen ikke at foretage sig noget i 10 Minutter, da der var Vagt udenfor, hvorefter de forsvandt.

I Dag Kl. ca. 18,45 er Fuldmægtig Svend Lyngkjær, 50 Aar, Tomsgaardsvej 81, 1. th., i sin Lejlighed af 2 revolverbevæbnede Mænd frarøvet 2600-2700 Kr., som laa i en uaflaaset Skrivebordsskuffe. Anmelderen er Inspektør for Ejendomsselskabet "Møllerlodden", og han har i Dag til Aften modtaget Indbetaling af Husleje. Gerningsmændene ringede paa Døren, og da Anmelderen lukkede op, fik han 2 Revolvere stukket i Maven. "Vi vil have Deres Penge," havde den ene sagt, hvorefter Anmelderen havde givet dem pengene, som laa synlig i en aabentstaaende Skrivebordsskuffe. Det er formentlig de samme Gerningsmænd, der har forøvet begge Røverier, idet Anmelderne begge Steder fik Besked paa, at de ikke maatte telefonere til Politiet, før der var gaaet 10 Minutter, og ligeledes havde Gerningsmændene begge Steder sagt, at der var Vagt uden for.

Kl. 21,25 blev Gernersgadevagten kaldt til en Sporvogn ved Holmens Bro, hvor 3 berusede tyske Marinesoldater havde truet Passagererne med Pistoler. De to blev anholdt, den 3. undløb.

Kl. 22,40 meddelte Udrykningstjenesten, at Overretssagfører Krenchels Møde i Arbejderforeningen af 1860's Lokaler, Nørrevold 90, der begyndte Kl. 19,30, nu er slut. Der var mellem 150-200 Tilhørere, og alt forløb stille og roligt.

Kl. 0,25 meddelte Udrykningstjenesten, at der var blevet affyret et Par Skud ved Politiets Garage i Stoltenbergsgade. Det viste sig at være en Sabotagevagt fra "Vestre Værk", Bernstorffsgade, der havde affyret Skuddene, fordi han mente, at han havde hørt Skud.

Kl. 0,40 meddelte Station 1, at en Mand udfor "Favoritten" paa Vesterbrogade var blevet frastjaalet 8 Tikronesedler. 5-6 Personer blev anholdt. Politiet har affyret et Par Skræmmeskud, fordi nogle af de anholdte forsøgte at flygte.

Kl. 7,42 har flere Sabotører indfundet sig i Smith, Mygind & Hüttemeiers Maskinfabrik, der ligger mellem Nørrebrogade 66 og Guldbergsgade 27, og lagt mange Bomber. Station 6 sendte Transportvognen med Overbetjent Bervild til Stedet, men da de kom til Nørrebrogade 66, blev de holdt op med Maskinpistoler af 4 Sabotører. Sabotørerne kørte derefter omkring Hjørnet til Guldbergsgade, hvor de affyrede en Maskinpistolsalve mod Politiets Vogn. Det ene Forhjul punkterede, og Benzintanken blev gennemboret. Overbetjent Bervild og Politibetjentene skød derefter mod Sabotørerne, og det menes, at der er ramt et Par Stykker af dem.

Drosken, der kørte bort med de 4 Sabotører, er fundet i Nærheden, men kan formentlig ikke køre.


138

Der er sket stor Skade paa Fabrikken. Ca. 4 Bomber er eksploderet, og da man mener, at der ligger flere ueksploderede Bomber, har Brandvæsenet og Politiet trukket sig tilbage fra Fabrikken, og Politiet har foretaget Afspærring af Kvarteret.

Kl. 9,30: Sprængningskommandoen har nu demonteret de forskellige Bomber. Skaden blev skønsmæssigt opgjort til ca. 1/2 Million Kroner. Virksomheden har ikke haft Arbejde for de tyske Myndigheder.

 

Fra den 3. Juni til den 4. Juni.

Kl. 16,55: 4 danske Mandspersoner i Besiddelse af røde Ausweis har generet en Iskagemand i Turesensgade. De blev medtaget af Gernersgadevagten.

Kl. 18,50 har en civil, Mandsperson, der udgav sig for S.S.-Mand, truet 4 unge Mennesker med at skyde. Da Gernersgadevagten kom til Stede, var Manden forsvundet.

I Tiden mellem Kl. 14,00 og 16,45 er der i Bogtrykkeriet, Westend 28, foretaget "hold op", hvorved er stjaalet Maskiner og Maskindele til et Beløb af ca. 10.000 Kr. Effekterne blev bortfjernet i Lastmotorvogn.

Kl. 23,00: Gernersgadevagten rekvireret til Dansesalonen "Florida", Walkendorfsgade [i. e. Valkendorfsgade] 13, hvor en civil tysk Person var blevet overfaldet og frataget sin Pistol. Med Assistance fra dansk Politi foretog Gernersgadevagten Visitation af Folk udenfor Etablissementet, men uden at finde Pistolen.

Kl. 0,45: Gernersgadevagten tilkaldt til Stormgade, hvor en beruset tysk Soldat skød med Pistol.

Kl. 2,30: Sabotagevagterne paa "Titan", Tagensvej, havde skudt efter 2 Mandspersoner, der havde stukket Hovedet op over Plankeværket til Fabrikken.

Kl. 2,40: Skydning fra Organisation Todt, Upsalagade, hvor det menes, at der havde været nogle mistænkelige Personer.

Kl. 7,45: 2 Vagtmænd fra Papirfirmaet Barfod, Gyldenløvesgade 10, fraranet deres Pistoler af 3 unge Mennesker, der kom forbi Gitterporten og pludselig holdt Vagtmændene op.

 

Fra den 4. Juni til den 5. Juni.

Kl. 22,12 anholdt Politivagten i Gernersgade en ung Pige, som paa Gaden ved Helligaandskirken havde brugt Skældsord mod tyske Soldater.

Kl. 22,58: Gernersgadevagten til Café "Absalon", Frederiksberggade 38, hvor tre tyske Soldater var kommet i indbyrdes Slagsmaal; de var civilklædte. 2 af dem blev anholdt; den tredie var undløbet, før Politiet kom til Stede.


139

Kl. 0,05 er Sølvsmed Carstensen, Emdrupvej 169, 1., paa Hjørnet af Bispebjerg Parkallé og Kantorparken blevet holdt op af 3 til 4 unge Mennesker i 20-Aars Alderen, hvoraf den ene stak ham en Pistol for Brystet og visiterede ham, dog uden at fratage ham noget; da Folk nærmede sig, forsvandt Pistolmanden og hans Kammerater.

Kl. 3,30 har Sabotagevagten ved D. S. B. skudt efter den inspicerende Overbetjent, dog uden at ramme; Vagten kendte ikke Overbetjenten, og denne havde paa Grund af Blæsten ikke hørt, at Vagten raabte ham an. Tidligere samme Nat havde Vagterne skudt efter 2 mistænkelige Personer, der færdedes i Nærheden af Trælageret. De 2 Personer besvarede Skydningen og forsvandt derefter.

Kl. 6,20 opdagedes et Attentat mod Grosserer Danneman Nielsens Lejlighed i Valby Langgade 10, 1. En patronlignende Genstand var henlagt ved Yderdøren, som den havde tændt Ild i, men uden at anrette egentlig Skade, idet Ilden var gaaet ud af sig selv.

 

Fra den 5. Juni til den 6. Juni.

Kl. 21,50 holdt 5-6 unge Mennesker i 25 Aars Alderen Garderobedamen op i Østerport Station og stjal 10 Staalhjelme tilhørende Statens civile Luftværn.

Kl. 23,39: Gernersgadevagten til Bernstorffsgade udfor Tivoli, hvor 2 Medlemmer af Frikorps Danmark gik og skød. Vagten medtog dem.

Kl. 2,10 virkede Alarmen ved Transformatorstationen paa Kastrupvej ved Øresundsvej. Vagten skød efter 2 Personer, der prøvede at klatre over Afspærringen. Ingen blev ramt. Politihundevagten tilkaldtes og afsøgte de omliggende Haver, men uden Resultat.

Kl. 7,55 er Journalist Georg, "Politiken", Jens Munksgade 6,5., anholdt og ført til "Schalburgkasernen", Blegdamsvej 23; senere blev en Dame og et lille Barn afhentet samme Sted og ligeledes kørt til Kasernen.

 

Fra den 6. Juni til den 7. Juni.

Kl. 13,00 meddeles, at der fra Teglholmen er affyret 3 Skud mod nogle Fiskere, der fangede Aal. Et Skud slog ned ved Siden af en Baad.

Kl. 14,20 meldes, at der 2 Gange er meldt om "Fantasibomber" hos Burmeister & Wain, Refshaleøen.

Kl. 20,09 ringede en Mandsperson til Politiets Oplysning og meddelte, at en Benzinvogn Nr. K 35.486, som han havde stjaalet, henstod ved Frederiksgaards Allé 1. Han meddelte, at Vognen havde været benyttet til en Sabotagehandling mod Fabrikken "Globus" i Glostrup.

Kl. 22,50: Gernersgadevagten har været kaldt til, National Scalas Bar i Anledning af en Kontrovers mellem 2 Vagtmænd fra Aalborg Lufthavn


140

og en Obersturmmann fra S.S. Ersatzkommando i Jernbanegade. De paagældende blev ført til Kastellet.

Kl. 23,23 meldes om Rudeknusning i Vaskeriet Guldborg, Guldbergsgade 84, hvor tidligere lignende Attentater har fundet Sted.

Kl. 23,42 melder Station 2, at nogle civile Personer i Dybensgade har affyret nogle Pistolskud. Øjenvidner meddeler, at de paagældende løb bort over Knippelsbro og Torvegade.

Station 4 meddeler lidt senere, at 3 Personer - den ene Medlem af Frikorps Danmark, Panzergrenadier - var blevet anholdt i Torvegade i spirituspaavirket Tilstand, Gernersgadevagten tilkaldt.

Kl. 2,05 melder Station 3, at den tyske Værnemagt har haft Øvelse med Afspærring af spanske Ryttere i Omraadet omkring Phoenix, Bredgade 37.

Kl. 8,30 meldes, at en Beboer i Gernersgade i Aftes ved 22 Tiden havde set en Droske standse og sætte en Mandsperson af udenfor Ejendommen Nr. 67. Samtidig kom Motorvogn K 2509 og standsede op ved Drosken og 2 Personer, der steg ud, tvang med Pistol Manden fra Drosken ind i deres Motorvogn og kørte bort med ham.

 

Fra den 7. Juni til den 8. Juni.

Kl. ca. 20 er der forøvet et "hold up" i Knud Holms Markisefabrik, Blegdamsvej 50. 2 maskinpistolbevæbnede Personer tiltvang sig Adgang. og bemægtigede sig Virksomhedens Vaaben - 2 Pistoler med Ammunition.

Kl. 23: En tysk Soldat kaster med Knive og truer med at skyde i "Det gamle Vesterbro", Dannebrogsgade 38. Gernersgadevagten tilkaldt.

Kl. ca. 0,30 er en Organisation Todt-Mand pludselig blevet beskudt af 2 Mandspersoner, medens han sad paa en Bænk i Kampmannsgade sammen med en Kvinde. Tysk Politi til Stede. Den saarede ført til Lazaret.

Kl. 1,40 er en beruset Organisation Todt-Mand anholdt, da han i Gothersgade overfaldt en Taxachauffør.

Kl. 5,05: Telefonisk Trusel mod Beboerne, Strandboulevarden 69, 2. Der er tidligere forsøgt Bombeattentat. Sønnen er Vagtmand paa Baadsmandsstrædes Kaserne.

Opdagelsespolitiet har i Gaar anholdt 3 Personer for Røverierne paa Jagtvej og Tomsgaardsvej, nemlig: den 26-aarige Robert Rasmussen, den 26-aarige Valdemar Jensen og den 21-aarige Helge Hansen.

 

Fra den 8. Juni til den 9. Juni.

Kl. 11,00: Melding om Fantasibomber hos Burmeister & Wain, Christianshavn.


141

Kl. 23,05 meldte Udrykningstjenesten, at en Legationsschütze og en S.S. Mand havde affyret Skud paa Vesterbrogade ud for "Vefa". De paagældende, der var kommet i indbyrdes Slagsmaal, blev anholdt af Gernersgadevagten.

Kl. 23,52 meldte Udrykningstjenesten, at der havde indfundet sig 15-20 Sabotører paa Petersen & Wraa's Maskinfabrik i Heimdalsgade. Sabotørerne havde anbragt flere Bomber i Virksomheden. 2 eller 3 Bomber eksploderede og forvoldte en Del Skade. Ingen dræbte eller tilskadekomne. Der er senere fundet 17 ueksploderede Bomber i Fabrikken. Sprængningskommandoen tilkaldt.

 

Fra den 9. Juni til den 10. Juni.

Kl. ca. 12,15 er der i St. Regnegade sprunget en Bombe, der var lagt under en tysk Lastbil. 2 tyske Personer blev saaret. Adskillige Ruder blev sprængt i det omliggende Kvarter.

Kl. 18,20 blev Gernersgadevagten kaldt til Møntmestervej ud for Nr. 14, hvor en Reservepolitibetjent havde antastet en Mandsperson, der havde truet forskellige Mennesker med Pistol. Den paagældende angav at høre til det tyske Sikkerhedspoliti.

Kl. 21,20 blev Gernersgadevagten kaldt til Café "Frem", Vingaardsstræde 9, i Anledning af at 3 S.S. Mænd truede med Pistoler. Da Politiet fra Station 2 kom til Stede og havde tilkaldt Gernersgadevagten, søgte S.S. Mændene at undløbe, men Politimændene trak deres Pistoler og tvang med disse S.S. Mændene til at forblive, til Gernersgadevagten kom. De 3 S.S. Mænd hævdede senere, at de var blevet generet af en Dame, der endvidere havde slaaet den ene i Ansigtet, og da de saaledes følte sig truet, trak de deres Pistoler. De 2 af S.S. Mændene havde i Pistolens Kammer Dum-Dum-Kugler, om hvis Tilstedeværelse den ene forklarede, at han havde fundet den, medens den anden ikke kunde give nogen Forklaring paa, hvorfra han havde Kuglen.

Kl. 22,10 maatte 4 Politimænd, der patrouillerede i Frederiksberggade ud for i Kattesundet, søge Dækning, da der fra Larslejstræde mod Frederiksberggade blev affyret en Del Skud. Da Skydningen var ophørt, gik Politimændene op ad Kattesundet mod Larsbjørnstræde, og pludselig kom en Mand løbende forbi dem, men den paagældende blev standset af Folk, der gik paa Strøget. Det viste sig at være Gestapo, der havde skudt efter ham, og han blev derefter anholdt og indbragt til Dagmarhus. Det skal være en Desertør, der er Tale om.

Kl. 2,38 blev Gernersgadevagten kaldt til Kasernen, Blegdamsvej, idet Vagterne herfra havde skudt. Vagterne hævdede overfor Gernersgadevagten, at der fra den nærliggende Byggeplads var blevet skudt af 3 Per-


142

soner, der imidlertid undløb. Skydningen herfra foraarsagede, at der blev afgivet Skud ved A. F. Kriegersvej.

Kl. 2,38 blev Gernersgadevagten endvidere kaldt til Station 5, hvortil Sædelighedspolitiet havde indbragt en Mand, som de havde antruffet hos en Kvinde i utugtigt øjemed. Han paastod at høre til Gestapo, men havde ingen Papirer paa sig. Han hævdede, de var blevet stjaalet fra ham. Gernersgadevagten indbragte ham til Dagmarhus.

Kl. ca. 2,40 blev der knust Ruder i Restauranten, Aarhusgade 99. Restauratøren oplyste, at han ikke var direkte politisk interesseret, men at mange tyske Soldater besøgte hans Beværtning.

Kl. ca. 2,40 har 10-12 Sabotører holdt Sabotagevagten paa A/S "Vegamo", Nygaardsvej 49, op. Da Sabotørerne imidlertid hørte, at politiet allerede var tilkaldt, bortfjernede de sig. Senere hen paa Natten blev der af en af Vagtmændene paa "Vegamo" i Gaarden fundet nogle smaa Pakker, som menes at være efterladt af Sabotørerne. Sprængkommandoen blev tilkaldt.

Kl. 2,40 trængte et Antal Sabotører ind i A/S Wodskou's Fabrik, Valdemarsgade 16. Fabrikken fremstiller Dynamolygter og elektriske Lamper og hævder ikke at arbejde for tysk Regning. Sabotørerne anbragte flere Bomber, og ved Sprængningerne blev Bygningen fuldstændig ødelagt. Ingen Personer kom til Skade paa Fabrikken, men en Dame, der opholdt sig i Nærheden, fik et Chok.

Kl. 3,00 tilkaldte Vagten ved Transformatorstationen, Kastrupvej, politiassistance, da en af Vagtmændene mente at have hørt noget pusle ved Indhegningen. Vagtmanden affyrede Skud. Omgivelserne blev senere undersøgt af politiet, men uden Resultat.

 

Fra den 10. Juni til den 11. Juni.

Kl. ca. 8,30 har tysk Politi søgt Opdagelsesbetjent Elmøe (Krisepolitiet) paa Bopælen, Øster Farimagsgade 6, hvor man sprængte Døren. Opdagelsesbetjent Elmøe er formentlig forsvundet.

Kl. 14,13: 5-6 pistolbevæbnede Mænd har foretaget Forsøg paa Røveri af Vaaben fra Vagtmandskab paa Slotsholmen. En af Vagtmændene ramt i Ansigtet af et løst Skud og lettere saaret.

Kl. ca. 15,30 søgte nogle pistolbevæbnede Mænd at trænge ind i Lejligheden hos Overingeniør Hinné, Reventlowsgade 10. 2 Ruder var knust i Entredøren, og Mændene bortløbet, da politiet kom til Stede.

Kl. 16,10: Klammeri paa Blegdamsvej mellem civil Dansker og 2 civile Schalburgmænd. Gernersgadevagten og Statsadvokatens Afdeling tilkaldt.

Kl. 16,10: Pistolrøveri hos "Viking Rubber Co.", Kigkurren 6-8, hvor nogle pistolbevæbnede Mænd overrumplede Vagten og trængte ind. Der blev ikke prøvet Sabotage mod Virksomheden.


143

Kl. 22,50: Betalingsspørgsmaal i Café "Kupéen", Jernbanegade 5. Det drejer sig om 2 Wehrmachtsangehørige. Gernersgadevagten ordner Sagen.

Kl. 23,30: En tysk Soldat har paa Raadhuspladsen affyret et Skud. Han var borte, da Politiet kom til Stede.

Samtidig har en civil Mand fra "Dagmarhus" ved Stoppestedet paa Raadhuspladsen afkrævet en ventende ung Mand Ausweis og truet ham med Pistol. Gernersgadevagten tog sig af "Dagmarhusmanden", Statsadvokatens Afdeling afhørte den unge Mand og 3 Vidner.

Kl. 24,00: En civil Tysker har hos en løsagtig Kvinde i Larsbjørnsstræde faaet stjaalet 80 Kr.

Kl. 0,57: En tysk Soldat har fra Holdepladsen, Strandvejen 79, forsøgt at fjerne en Motorvogn. Han fik den ud paa Gaden, hvor Gernersgadevagten fandt ham siddende bevidstløs - stærkt beruset - i Vognen.

KL. 2,40: Facaden bortsprængt paa Langeliniepavillonen (Yachtpavillonen) formentlig ved Sabotage. Begge Taarnene, hele Midterfløjen og den ene Sidefløj totalt ødelagt, saaledes at Pavillonen kun er tjenlig til Nedrivning.

Der er i Løbet af Døgnet meldt om Telefonbombe i Restaurant "Tosca", Frederiksberggade 24.

 

Fra den 11. Juni til den 12. Juni.

Kl. 11,45 foretog tysk Politi ved Viadukten paa Lyngbyvej Visitation af alle Lastbiler.

Kl. 14,25 blev det meddelt, at Posten udenfor Kasernen paa Blegdamsvej havde affyret et Skud langs Blegdamsvej i Retning mod Trianglen. Da Gernersgadevagten kom til Stede, nægtede Posten at have skudt og erklærede i Stedet for, at han selv var blevet beskudt fra en forbikørende Sporvogn.

Kl. 19,20 meldtes, at 2 spirituspaavirkede civilklædte Personer havde indfundet sig i Beværtningen "Bellevue" i Studiestræde. Da Tjeneren nægtede Servering, tog den ene en Pistol frem og udtalte: "Kan du give igen paa denne her?" Herpaa affyrede han et Skud op i Loftet. Da Politiet kort efter kom til Stede, var begge forsvundet.

Kl. 20,50: Gernersgadevagten rekvireret til "Czardas", Jernbanegade 4, hvor en civil Tysker (Direktøren for Nordwerk) truede med Pistol. Den paagældende fik af Vagten Lov til at gaa.

Kl. 21,15 meldtes det, at en beruset tysk Marinesoldat, der var i Selskab med nogle andre Marinesoldater og danske Kvinder, der ligeledes alle var berusede paa Raadhuspladsen ud for Palads Hotel havde trukket sin Pistol og affyret et Skud i Luften. Nogle tyske Befalingsmænd,


144

der i det samme kom forbi i en Sporvogn, fik Marinesoldaten afvæbnet og ført væk.

Kl. 22,10 meldtes det, at 4 Civilpersoner, der angav at være fra det tyske Sikkerhedspoliti, og hvoraf den ene ogsaa legitimerede sig som saadan, tilsyneladende uden nogen Motivering havde sprængt og ødelagt en aflaaset Dør inde i Restaurant "Gold Digger", Vestergade 12. Da Beværteren forlangte Erstatning, henviste en af de paagældende til sin Pistol.

Kl. 5,30 meddeltes, at 2 Politibetjente, der havde Post ved Kirkegaardsstien ved Kastelsvej, var blevet beskudt fra en Villa, Kristianiagade 5, da de var i Færd med at bringe Afspærringsmaterialet paa Plads i et Skur paa Kirkegaarden. Gernersgadevagten tilkaldt, men en Undersøgelse i Villaen viste sig at blive resultatløs.

 

Fra den 12. Juni til den 13. Juni.

Kl. 18,55: Gernersgadevagten kaldt til Bremerholm, Lille Kongensgade, hvor en beruset tysk Soldat blev anholdt.

Kl. 19,35: Gernersgadevagten kaldt til Restaurant "Tosca", hvor 2 berusede S.S.-Mænd blev anholdt.

Kl. 19,50: Gernersgadevagten tilkaldt til en beruset tysk Soldat paa Kongens Nytorv.

Kl. 20,15: En Mand, der havde opnoteret Kendingsnummeret paa en tysk Motorvogn, der efter Sigende havde været ved at paakøre en Dreng, blev paa tysk Forlangende anholdt og bragt til Station 2.

Kl. 20,42: Gernersgadevagten tilkaldt til Holmbladsgade 106, hvor nogle tyske Soldater skulde gaa og skyde med Pistol.

Kl. 21,10: Gernersgadevagten tilkaldt til Raadhuspladsen til en beruset tysk S.S.-Mand.

Kl. 7,25: Styrmanden og Maskinmesteren paa Ø. K.s "Manschuria" ved Islands Brygge holdt op og frataget deres Pistoler.

Der er i Døgnet meldt om Fantasibombe til Restaurant "Esplanaden", intet sket, intet foretaget.

 

Fra den 13. Juni til den 14. Juni.

Kl. 19,11 blev Gernersgadevagten tilkaldt til "Tosca", Frederiksberggade 25, i Anledning af Uorden i Caféen.

Kl. 20,08 meddelte Husejer Birmann, Gormsgade 8, 1., til Station 8, at der kort forinden var blevet affyret et Pistolskud i Lejligheden ovenover, saaledes at Projektilet var gaaet gennem Loftet til Birmanns Lejlighed uden dog at gøre nogen Skade. Det menes at være en Krigsfrivillig, der har skudt.


145

Kl. 23,23 blev Gernersgadevagten tilkaldt til Hjørnet af Reventlowsgade og Istedgade, hvor nogle civile Personer havde truet forbipasserende med Pistol. 3 Personer anholdt af Gernersgadevagten.

Kl. 0,08 trængte 10-15 Sabotører ind i Petersen & Wraaes Maskinfabrik, Heimdalsgade 32, hvor de med Pistoler holdt Vagten op og derefter lagde Bomber forskellige Steder i Virksomheden. Der opstod en ubetydelig Brand, men Bombernes Sprængning havde forvoldt ret stor Skade. Ingen Mennesker kom til Skade. Virksomheden arbejder for den tyske Værnemagt.

Kl. 0,20 blev Gernersgadevagten tilkaldt til Hjørnet af Viktoriagade og Vesterbrogade, hvor to civile Vagtmænd var blevet slaaet ned. De blev ført til Feldlazarettet. Tysk Politi kom til Stede.

Der er i Døgnet meldt om Telefonbomber til Nelholdts Maskinfabrik paa Ørnevej.

 

Fra den 14. Juni til den 15. Juni.

Kl. 18,21 besatte tysk Ordenspoliti Huskarreen ABC-Gade-Rosendalsgade-Willemoesgade og Østerbrogade. Der blev foretaget Husundersøgelse og Visitation af Personer, der befandt sig indenfor det afspærrede Omraade. Resultatet kendes ikke. Ingen Uorden.

Kl. 19,50 forsøgte en civil Person at holde en tysk Soldat op. Da Soldaten nægtede at udlevere sit Vaaben, skød den civile Person paa Soldaten, der ramtes i højre Side af Brystet, og Kuglen gik ud gennem Ryggen. Soldaten blev i Ambulance kørt til Militærlazarettet paa Nylandsvej. Gernersgadevagten og Statsadvokatens Afdeling til Stede.

Kl. 20,50 skete der et Attentatforsøg mod en tysk Marinevægter ved Navn Tage Hansen, Valby Langgade 270, 1. th., da han aabnede Entredøren til sin Lejlighed. Der var 5 Mand om Attentatforsøget. Alle undløb.

Kl. 21,01 blev en patrouillerende dansk Politibetjent truet med Pistol af en dansktalende Person i tysk Sikkerhedstjeneste. Det skete paa Gaden ud for Fælledvej Nr. 2, hvor den danske Politimand maatte skride ind mod nogle unge Mennesker, der lavede Gadeuorden. Sikkerhedspolitimanden nægtede herunder at forlade Stedet, forinden den danske Politimand havde legitimeret sig. Gernersgadevagten, der blev tilkaldt, tog den tyske Sikkerhedspolitimand med.

Kl. 22,50 blev det konstateret, at der holdt en Personmotorvogn med falske Nummerplader udfor Granhøj Nr. 19. Vognen var forsynet med Nummerplade K 27-988, hvilket Nummer ses at være indregistreret som tilhørende en Lastmotorvogn. Da der var observeret 10-15 mistænkelige Personer ved Vognen, blev der sendt 1 Deling til Stedet sammen med 2 Radiopatrouillevogne med Personale. De mistænkelige Personer var


146

imidlertid forsvundet. Vognen blev derefter transporteret til Politigaarden.

Kl. 23,15 blev Gernersgadevagten tilkaldt til Café "Bayern", Kompagnistræde, hvor en Vagtmand fra "Shellhuset" var blevet udskældt for Forræder af 3 civile Personer, der var væk, da politiet kom til Stede.

Kl. 23,30 blev Gernersgadevagten tilkaldt til Station 1, hvor der var anholdt en Person, der navngav sig som Knud Egon Richard Andersen, Unterscharführer ved "Frikorps Danmark", Feldpostnummer 34531 c. Han havde overfaldet 2 danske civile Personer. Gernersgadevagten tog ham med.

Kl. 1,45 overfaldt en Frikorpsmand paa Vesterbrogade udfor Smørrebrødsforretningen "Favoriten" en civil dansk Mand, som af Frikorpsmanden fik tildelt en "Skalle". Gernersgadevagten tog Frikorpsmanden med. Den civile Person kørtes til Station 1.

Kl. 8,03 melder Station 3, at der kort forinden var observeret en Personmotorvogn i Nyhavn. Vognen førte falske Nummerplader, idet Motorkontoret oplyser, at nævnte Nummerplader er deponeret der.

I Motorvognen befandt sig 5 Mandspersoner og 1 Kvinde. Mandspersonerne legitimerede sig som hørende til tysk Sikkerhedspoliti.

Der har i Døgnets Løb været meldt om "Fantasibomber" følgende Steder: Fiskehandler Verhein, Nørrebrogade 72. Beværtningen "Østerborg", Blegdamsvej ved Trianglen. Intet foretaget. Intet sket.

En ukendt Mandsperson meddelte telefonisk til Udrykningstjenesten, at nogle Personer, som han ikke vilde opgive nærmere om, havde planlagt Sabotage mod Det kgl. Teater. Ved Stations 2's Foranstaltning blev der ført udvendigt Tilsyn med Teateret, ligesom der førtes lejlighedsvis Tilsyn fra Udrykningstjenestens Radiopatrouillevogne. Der skete intet.

 

Fra den 15. Juni til den 16. Juni.

Kl. 14,35 blev Havnearbejder Alf Christensen, Saxogade 101, af 2 ukendte Mandspersoner truet med Pistol paa Gammel Kongevej ved Vesterport Station. De to Personer bad om en Cigaret hver, hvilket de fik, hvorpaa de truede Alf Christensen, idet de sagde: "Saa kan De godt gaa." Personerne var forsvundet, forinden politiet kom til Stede.

Kl. 20,10 blev Gernersgadevagten kaldt til Østerbrogade, hvor Ekspedient Otto Strand Andersen, f. Randers 15. Februar 1920, Vesterbrogade 65, 4., paastaas at have spyttet paa Obergefreiter Willy Hübner, Feldpostnummer 14866 c. Danskeren blev indbragt til Station 3.

Kl. 21,25 blev der af 3 ukendte Mænd i civil Paaklædning i Frederiksberggade udkastet en Del Mærkater forsynet med et Billede, der forestiller et Lokomotiv, der foran er forsynet med Hammer og Segl. Paa


147

Sporet foran Lokomotivet sidder en lille Mand indenfor et lille Gitter og siger: "Jeg er saa neutral."

Kl. 21,43 blev Gernersgadevagten kaldt til Raadhuspladsen ved Vestergade i Anledning af, at S.S.-Obergefreiter Børge Larsen, S.S.-Panser Grenadier - Ersatzbattl. 11, Feldbach havde truet forskellige forbipasserende med sin Pistol. Kort forinden havde han gjort det samme i Frederiksberggade. Anholdt og indbragt til Kastellet.

Kl. 22,40 blev stud. med. Fritz Købbe, f. København 27. December 1911, Svanholmsvej 6 A, dræbt ved Pistolskud paa Hjørnet af Nørre Allé og Sct. Hans Torv ved Benzintanken. Paa Liget blev fundet Ausweis Nr. 92 - udstedt af en tysk Myndighed paa Dagmarhus, formentlig det tyske Sikkerhedspoliti. Afdødes Stillingsbetegnelse er anført som Kriminalangesteller; endvidere blev der paa Liget fundet Personalausweis og Waffenschein ogsaa lydende paa Navnet Købbe. Skydningen blev hørt af Ordenspolitiets Befalingsmænd paa Station 6, der har Kontor ud mod Sct. Hans Torv. 3 Overpolitibetjente løb straks ud paa Sct. Hans Torv og saa da afdøde Købbe ligge paa Fortovet paa Hjørnet af Nørre Allé og Sct. Hans Torv; de saa en ukendt Mandsperson beskyde afdøde Købbe, medens han laa ned paa Fortovet. Politimændene beskød straks Gerningsmanden med deres Pistoler, hvorefter den ukendte Gerningsmand kastede en Haandgranat eller lignende mod de danske Politimænd. Han flygtede straks paa Cykel ad Nørre Allé mod Tagensvej. Inden de danske Politimænd kunde naa at faa fat i en Cykel eller andet Befordringsmiddel for at optage Forfølgelsen, var den ukendte Gerningsmand forsvundet.

Kl. 23,45 er der i 9. Kreds i Valby konstateret Maskinpistolbevæbnede Patrouiller paa Cykel tilhørende herværende tyske Ordenspoliti. Hauptmann der Schutzpolizei Altendorff, Wachtbattl., Alsgades Skole, har pr. Telefon bekræftet, at det drejer sig om normal Patrouillering mod Forsøg paa Sabotagehandlinger, Vaabenrøverier med videre.

Kl. 0,45 er der paa Vesterbrogade udkastet en Del røde Løbesedler af Størrelse 12 x 18 cm, der reklamerer for Overretssagfører Krenchels Foredrag og Fremvisning af den forbudte Film "Kaos" i Dag Fredag den 16. Juni i Lokalerne, Rømersgade 22.

 

Fra den 16, Juni til den.17. Juni.

Kl. 10,15 meddeles, at der flere Steder i Byen er opklæbet Plakater forestillende en amerikansk og en engelsk Soldat med Tekst: "Frie Danske byder vore allierede Venner velkommen."

Kl. 16,31 blev en Sabotagevagt hos Firmaet Lysdal, Korsgade 16, der arbejder for den tyske Værnemagt, skudt i Armen, da nogle Personer forsøgte at fratage ham hans Pistol.


148

Kl. 19,13 skete en Bombeeksplosion i Radiofabrikken "Neutrofon", Møntmestervej 17. Efter at have sprængt Hul i Muren trængte 8-10 Personer ind i Fabrikslokalet, hvor de formentlig lagde Brandbomber, idet Fabrikken straks efter nogle Eksplosioner kom i Brand. Der havde forinden været Skudveksling med Fabrikkens 3 Sabotagevagter, hvoraf den ene blev ramt i Brystet. Fabrikken nedbrændte til Grunden, alle Maskiner ødelagt. En Mængde Ruder og Døre i Naboejendommene er ødelagt. Ca. 50 saarede af Glassplinter og lign., hvoraf ca. 20-25 blev hospitalsbehandlet. Der blev anordnet Opsamlingssted for Kvarterets skadelidte paa Frederikssundsvejens Skole, Frederikssundsvej 79.

Kl. 19,30. væltede en Personmotorvogn K 2809, tilhørende det tyske Sikkerhedspoliti, paa Aaboulevard udfor Ewaldsgade, idet Føreren mistede Herredømmet over Vognen. Ingen af Vognens Passagerer kom alvorligt til Skade, og Motorvognen kunde fortsætte Kørselen ved egen Kraft.

Kl. 21,34 blev Gernersgadevagten tilkaldt til Nytorv, hvor en Schalhurgmand truede med Pistol. Han var beruset og blev medtaget af Gernersgadevagten.

Kl. 22,00. sluttede det af Overretssagfører Krenchel Kl. 19,00. paabegyndte Anti-Sabotagemøde, der blev afholdt for Medlemmer af Fagforeninger i Festsalen, Rømersgade 22. Mødet forløb i Ro. Der skulde have været forevist den af Statens Filmscensur forbudte Film "Kaos", men den kunde ikke fremføres, idet der var fjernet nogle Sikringer til den elektriske Installation i Salen.

Kl. 0,05 blev en Mand indbragt til Station 8 sigtet for Gadeuorden. Han oplyste, at han var Tolk for Værnemagten. Gernersgadevagten tilkaldt.

Kl. 0,40. trængte 4 Mandspersoner ind paa Nordhavnsværftet, hvor de holdt en Sabotagevagt op, hvorefter de forsvandt medtagen de 4 Pistoler og 18 Patroner.

 

Fra den 17. Juni til den 18. Juni.

Kl. 14,50. har en Mandsperson kastet en Pakke, der senere viste sig at indeholde Glasstumper, mod Døren til Studenterforeningen; da Portneren bebrejdede den paagældende hans Adfærd, tog denne til Lommen Som efter en Pistol, hvorfor Portneren trak sig tilbage, og Mandspersonen forsvandt.

Kl. 17,10: Tre berusede unge Mænd (Danske, tilhørende Kaptajn Sommers Vagtkorps), truede i Tale paa Raadhuspladsen en Politibetjent med Pistol; Politimanden holdt dem tilbage, indtil Gernersgadevagten kunde tage sig af dem; de blev ført til Kastellet; det viste sig, at de ikke var i Besiddelse af Pistoler.


149

Kl. ca. 17,15 eksploderede en lille, aabenbart hjemmelavet Bombe under en Sporvogn, der befandt sig ved Hjørnet af Ny Østergade og Chr. d. 9's Gade; ingen Skade, ingen sigtede.

Kl. 20,25 rekvireredes Gernersgadevagten til Trianglen, hvor 5 tyske Sooldater havde generet nogle Passagerer i en Linie 1. Soldaterne blev ført til Kastellet.

Kl. 21,00 blev Gernersgadevagten kaldt til Café "Bayern", hvor tyske Soldater var kommet i Skænderi med nogle Danskere. Soldaterne blev ført til Kastellet.

Kl. 21,20 eksploderede en Bombe i Firmaet "Foto og Tekst"s Lokaler, Pilestræde 37, 2. Virksomheden er raseret; Loftet beskadiget; mange Ruder knust. Firmaet arbejder ikke for den tyske Værnemagt, men Indehaveren har for 3 Aar siden været Medlem af D. N. S. A. P.

Kl. 23,45 indbragtes til Station 7 10 Tobaksarbejdersker som under Hjemkørsel fra en Skovtur havde sunget en Sang paa Melodien "Internationale". Anmeldelse herom blev afgivet af 2 tyske Soldater. Statsadvokatens Afdeling behandler Sagen.

Kl. 0,15 blev Gernersgadevagten kaldt til Station 5, hvortil Laurits Carsten Jacobsen (tilhørende Kaptajn Sommers Vagtkorps) var blevet indbragt i beruset Tilstand; han førtes til Kastellet.

Kl. ca. 0,55 indfandt 2 Mandspersoner sig i Lægernes Hus, Domus medica, Amaliegade 5, tilsyneladende for at leje et Værelse. Pludselig trak den ene en Pistol frem, truede Portieren og sagde, at de skulde lægge en Bombe i Huset; de anbragte Bomben og tvang Portieren med ud paa Gaden; i Porten ventede 2 andre Personer, og paa Gaden udenfor gik 4 Personer Vagt; Portieren bemærkede, at der befandt sig Gæster paa 3. Sal, men hertil svarede Gerningsmændene, at de kom jo nok ud. Da de gik, sagde den ene, at Portieren skulde sige, at "det var en Hilsen fra stud. med. Købbe". Kort efter, at Personerne var kommet bort, eksploderede Bomben. Eksplosionen medførte Brand, der var meget heftig. Hele Huset er nedbrændt, og Taget paa Amaliegade 3 er ligeledes brændt. Ingen er omkommet eller tilskadekommet.

 

Fra den 18. Juni til den 19. Juni.

Kl. 23,30. tilkaldtes Gernersgadevagten til Gl. Torv, hvor 2 Frikorpsfolk skal have forulempet de forbipasserende. Forgæves eftersøgt.

Kl. 06,18 meldtes, at tyske Poster ved Teglholmsbroen i Sydhavnen nægtede Personalet fra "Hovedstadens Kulimport" Adgang, naar det ikke havde Adgangskort. Da de tyske Poster kort efter blev afløst, viste det sig, at der forelaa en Misforstaaelse fra tysk Side.

Kl. ca. 15 har et Par unge Mennesker paa Trappen i Ejendommen


150

Badstuestræde 6 lagt en lille Røgbombe, der imidlertid ingen Skade forvoldte. En Dame forfulgte de paagældende Mandspersoner, der imidlertid paa Raadhuspladsen forsvandt fra hende.

 

Fra den 19. Juni til den 20. Juni.

Kl. 21,20 bemærkede 2 Reservebetjente fra Station 7, der havde Post paa Blegdamsvej, at 3 Motorvogne (2 graa Personvogne og 1 Lastmotorvogn med Presenningtag) kørte op foran Schalburgkasernen. Fra Vognene, der holdt med Bagenden mod Kasernen, rettedes derefter kraftig Skydning mod Kasernen, og ligeledes formodede Reservebetjentene, at der fra Vognene blev kastet med Haandgranater. Derefter kom Schalburgfolk løbende ud og optog Kampen med Vognenes Personel. De 3 Vogne forsvandt efter Beskydningen ad Blegdamsvej i Retning mod Sct. Hans Torv.

Da Udrykningstjenestens Personel kom til Stede, fandt der ret livlig Skydning Sted i Nærheden af Kasernen. Særlig kraftig var Skydningen fra Kasernen med Retning ad Blegdamsvej mod Trianglen. Der blev skudt saavel Enkeltskydning som Skydning i Byger med automatiske Vaaben. Politiet foretog Rydning af Blegdamsvej i dens hele Udstrækning og kort efter tillige af Øster Allé og Tagensvejs sydligste Ende. I ca. 2 Timer fortsatte Skydningen, dog i varierende Tempo. Politipersonalet fik, saa vidt det var gørligt, ryddet Folk væk fra alle de truede Omraader, herunder ogsaa fra Porte, Døraabninger og lignende Steder. Personalet fik Ordrer til at afstaa fra Ildkamp med Medlemmer af Schalburgkorpset. I Stedet for at optage en eventuel saadan Kamp var Gernersgadevagten bleven rekvireret for sammen med det tyske Politi at foretage det videre fornødne.

Kl. 22,15 ankom 2 Vogne med tyske Politisoldater til Trianglen. Herfra gik de i spredt Fremrykning over Blegdamsvej-Øster Allé frem til Kasernen. Det tyske Politi oplyste, at der blev skudt til Stadighed mod Schalburgkasernen fra forskellige Vinduer paa Blegdamsvej, men saa vidt vides undlod det tyske Politi dog at foretage nogen egentlig Razzia i de Ejendomme, fra hvilke denne Skydning formodedes at hidrøre.

Kl. 0,30 afblæstes hele Aktionen fra tysk Side, og de danske Politiafspærringer kunde kort efter i alt væsentlig hæves. Det viste sig, at der under Skydningen var bleven dræbt 2 og haardt saaret 6 Trafikanter. Hertil kommer utvivlsomt et ikke ringe Antal lettere saaret; hvilket Tab, der eventuelt har været paa tysk Side, vides ikke.

Ingen af Politipersonalet blev ramt af Projektiler, ligesom det skal anføres, at der under hele Aktionen ikke blev affyret et eneste Skud af Personalet.

Skydningen havde desværre kaldt en hel Del nysgerrige frem, som


151

Politiet til Stadighed havde Besvær med at holde væk fra det truede Omraade.

Kl. ca. 22,30 begyndte Grupper af SS-Frivillige, bevæbnede med Maskinpistoler og Karabiner, at jage Folk væk. De optraadte meget provokerende overfor Publikum, og det konstateredes, at i det mindste enkelte af dem under Affyring af Pistol- eller Geværskud jog Folk ud af Porte eller Opgange, selv paa Strækningen ad Østerbrogade fra Trianglen mod Nord, hvilket Omraade ellers, efter hvad der var passeret, skulde ligge fuldstændigt udenfor det truede Distrikt.

Kl. 2,00 meddeltes, at der blev skudt kraftigt paa Enghavevej mellem Brandstationen og Godsbanegaardens Terrain. Kort efter meddeltes det, at der blev skudt paa Vagtposter ved Vestre Fængsel. Endelig hørtes Skydning fra Trekronergade. Personalet, som blev sendt til de omtalte Steder, kunde dog intet konstatere.

Kl. 2,05 meddeltes, at en hidtil uidentificeret Mand kort forinden var fundet dræbt af flere Skud gennem Hovedet og Ryggen udenfor Klubhuset paa Folevadsvej ved Søborg Mose.

Kl. 6,45 meldtes, at Studentergaarden paa Tagensvej var blevet besat af tysk Politi, der foretog Ransagninger. Der blev anholdt 11 Studenter. Politiet, som blev sendt til Stedet, sørgede for Afspærring af Tagensvej og de omliggende Gader.

Kl. 6,50 blev Politi fra Udrykningstjenesten sendt til Blegdamsvej ud for Schalburgkasernen, hvor en Del Mennesker var stimlet sammen. Schalburgfolkene havde udtalt, at sørgede det danske Politi ikke for hurtig Rydning, saa skulde de nok selv gøre det paa deres egen Maade.

 

Fra den 20. Juni til den 21. Juni.

Kl. 10,20 meldes, at Schalburgkorpset har posteret 2 Mand med Maskinpistoler og 10 Mand med Karabiner udenfor Kasernen paa Blegdamsvej. Vagtkommandøren har meddelt Politiet, at der vil blive skudt paa eventuelle Opløb.

Kl. 11,05 blev Politigaardens Central ringet op af en Mandsperson, som udtalte, at 3 Bomber vilde springe om 3 Minutter paa Hovedbanegaarden. Intet foretaget og intet sket.

Kl. 11,54 blev der af en forbikørende Cyklist raabt "Landsforræder" til Vagtposten ud for Schalburgkasernen paa Blegdamsvej. Vagtposten skød efter Cyklisten, der imidlertid forsvandt uden at blive ramt; i Stedet saaredes Vognstyreren og 2 Passagerer paa en forbikørende Linie 3 Sporvogn.

Da Politiposterne Kl. 0,40 vilde standse en civil Mand, der fra Trianglen nærmede sig Afspærringen paa Blegdamsvej foran Kasernen, løb


152

han indenfor Afspærringen og affyrede med Pistol 3 Skud mod Politiet, hvorefter han forsvandt - formentlig ind i Kasernen. Her nægtede man paa senere telefonisk Forespørgsel at kende noget til den civile Mand.

 

Fra den 21. Juni til den 22. Juni.

Kl. 11,10 meddelte Gernersgadevagten, at det derværende Feldgendarmeri efter Ordre fra deres overordnede ikke mere skal rykke ud til Kasernen paa Blegdamsvej i Tilfælde af Uroligheder. Derimod vil der fra Gernersgadevagten blive ringet til det tyske Politi paa Alsgades Skole, hvorfra Udrykning til Kasernen paa Blegdamsvej vil blive foretaget.

Kl. 15,42 blev Gernersgadevagten kaldt til Nørrebros Runddel, hvor en S.S.-Mand havde truet med Pistol.

Kl. 16,13 blev Gernersgadevagten kaldt til Hovedbanegaarden, hvor en Schalburgmand havde truet en C.B.-Mand med Pistol.

Kl. 17,50 blev der forøvet Sabotage paa Bohnstedt-Petersens Maskinfabrik, Sundkrogsgade, hvorved en stor Maskinhal blev fuldstændig ødelagt. Der indfandt sig ca. 10 Sabotører, som viste Arbejderne ud og lagde Bomber forskellige Steder. Der skal være lagt ca. 10 Bomber, men nogle af dem detonerede ikke. Det tyske Sikkerhedspoliti har fundet ca. 10 kg Aërolit. Der opstod ikke Ildløs, og ingen kom til Skade.

Kl. ca. 1,55 blev C.B.-Grundskolen i Rosenvængets Allé fuldstændig ødelagt ved et Bombeattentat. Man har hørt Ruder blive knust i Grundskolen, saa Bomberne er sikkert kastet ind igennem Vinduerne. Ingen kom til Skade.

Der har i Døgnets Løb været meldt om "Telefonbomber" i Vaskeriet "Gefion", Provstevej 5, og 2 Gange i "Buldog", Nørrebrogade 16.

 

Fra den 22. Juni til den 23. Juni.

Kl. 17,09 blev Gernersgadevagten rekvireret til Vesterbrogade udfor Tivoli i Anledning af, at en beruset Frikorpsmand havde truet Folk med Pistol.

Kl. 18 blev 5 C.B.-Brandmænd paa Charlottenborgbrandvagten holdt op af Sabotører og tvunget til at udlevere en Lastbil.

Kl. 18,35 blev der forøvet Sabotage mod Dansk Industri Syndikat i Frihavnen. Ca. 70 Sabotører ankom i 3 Lastvogne, overmandede Vagterne og viste Kontorpersonalet og Arbejderne ud, hvorefter de anbragte Bomber forskellige Steder i Virksomheden. Der lød ialt 5 kraftige Detonationer, hvorefter den store Maskinbygning kom i Brand. Ingen tilskadekomne, men stor materiel Skade. Sabotørerne forsvandt alle, medtagende en Del Vaaben og Ammunition. Det blev nødvendigt at lukke Nordhavnsstationen, da Folk søgte derind, hvorfra der var Udsigt til Skadestedet.


153

Der blev i Aftenens Løb af det tyske Politi anholdt flere Passagerer i S-Togene, fordi de havde givet deres Følelser Luft ved at klappe i Hænderne og raabe Hurra, naar Togene passerede forbi.

Kl. 21,26 blev Gernersgadevagten kaldt til Rosenvængets Sideallé, hvor en beruset Frikorpsmand stod og svingede med sin Pistol.

Kl. 22,10 blev Gernersgadevagten kaldt til Station 7 i Anledning af, at 10 danske S.S.-Soldater havde indfundet sig ved Stationen for at faa fat i en civil Mandsperson, der havde piftet efter dem ved Hjørnet af Odensegade og Østerbrogade. S.S.-Soldaternes Fører blev indladt paa Stationen, hvor han udpegede den skyldige, som viste sig at være en Reservepolitibetjent.

Kl. 22,45 blev Politiet kaldt til Hjørnet af Strandboulevarden og Lindenovsgade i Anledning af, at 2 unge Piger, som havde været i Selskab med tyske Soldater, blev forfulgt af en større Menneskemængde, der vilde give dem en Afstraffelse. Den ene af Pigerne forsvandt, men den anden blev fundet paa en Trappegang i Lindenovsgade og taget med til Politistationen.

Kl. 8,30 indfandt tysk Politi sig i Trykkeriet, Mikkel Bryggersgade [i. e. Mikkel Bryggers Gade] 2, for at afhente 3 Trykkerimaskiner. Indehaveren af Trykkeriet er anholdt af det tyske Politi.

Der har været meldt om "Telefonbomber" i Dampvaskeriet "Gefion", Provstevej 5, ligesom der har været truet med Modsabotage mod Det kgl. Teater.

 

Fra den 23. Juni til den 24. Juni.

Kl. 12,30 meddeltes, at Begravelsen paa Bispebjerg Kirkegaard af de 2 Schallburgfolk, del blev dræbt ved Attentatet paa Kasernen paa Blegdamsvej d. 19. ds., forløb roligt.

Kl. 12,57 meddeltes, at Gernersgadevagten var tilkaldt til Bispebjerg Kirkegaard, hvor 3 Schalburgfolk skal have været udfordrende paa en Sporvogn.

Kl. 13,32 meddeltes, at "Freddy", der i sin Tid undveg fra Politigaarden sammen med Fraun, er blevet anholdt paa Gammel Kongevej 87. Paagældende var ved Anholdelsen bevæbnet med en tidligere Politipistol.

Kl. 15,05 blev Gernersgadevagten kaldt til "Tosca", Frederiksberggade 24, hvor der var opstaaet Uroligheder i Anledning af, at den tidligere Direktør Kaltoft kort forinden var blevet fjernet ved Station 1's Foranstaltning.

Kl. 20,05 blev Brandvæsenet alarmeret til Nytorv 1. Der er Tale om falsk Alarm foraarsaget af en beruset Vagtmand fra "Kaptajn Sommers Korps". Gernersgadevagten kom til Stede og anholdt den berusede Vagtmand og en Person, der var i Følge med ham.


154

Kl. 23,30 blev Gernersgadevagten kaldt til "Livjægerkroen", Livjægergade 51, hvor en Schalburgmand truede med Pistol. Den paagældende, der nægtede at legitimere sig overfor Politiet, blev taget med af Vagten.

Kl. 23,35 meddeltes, at der Bag Glyptoteket var opsamlet en Del Raketstokke med vedhængende antityske Propagandasedler. Flere Raketter af denne Art skulde være blevet affyret. Der foretoges forgæves Eftersøgning af Gerningsmændene.

Kl. 0,32 blev Gernersgadevagten tilkaldt til Kongens Nytorv, hvor 3 tyske Befalingsmænd havde taget Plads paa en Bænk, hvor de drak af Flasker, medens de affyrede flere Pistolskud i Luften.

Kl. 1,25 meddeltes, at Sabotagevagterne ved Always Radio i Sydhavnen var blevet beskudt. Der foretoges forgæves Eftersøgning.

Kl. 1,58 meddeltes, at der fandt Skydning Sted ved Østre Gasværk. Det oplystes, at Vagterne ved Gasværket mente at have set nogle Personer, der forsøgte at trænge ind fra Lægeforeningens Boliger, hvorefter Vagterne havde skudt mod de paagældende, der forsvandt. Der foretoges forgæves Eftersøgning.

Kl. 2,00 meddeltes, at Borgernes Hus, Rosenborggade 1, var sprængt i Luften. Der skete meget betydelig Skade paa Bygningen. Ingen saarede eller dræbte.

Kl. 3,04 meddeltes, at der var sket 2 voldsomme Eksplosioner paa Studentergaarden, Tagensvej. Der skete betydelig Skade paa Bygningen, og 4 Personer blev saaret, saaledes at de maatte bringes til Hospital.

 

Fra den 24. Juni til den 25. Juni.

Kl. 11,23 blev Vagterne ved "Burmeister & Wain", Christianshavn, "holdt op" af Sabotører, hvorefter disse havde anbragt 3 Bomber, hvoraf dog kun den ene sprang og ødelagde en Drejebænk. Der opstod en mindre Ildløs.

Kl. 17,30 er der sket en Eksplosion i Maskinfabriken "F.K.L.", Tagensvej 99. Der er sket stor Skade. Ingen tilskadekomne.

Kl. 20,45 er 4 ukendte civile Mandspersoner trængt ind i Grosserer Stilling-Andersens Lejlighed, Pilestræde 44, hvor de truede Husassistenstenten [i. e. Husassistenten] med en Pistol, hvorefter de ransagede Lejligheden og muligvis fandt et Gevær med tilhørende Ammunition og en Totenschläger, som de tog med sig. Endvidere overskar de Telefonledningerne.

Kl. 1,45 er der i Tivoli forøvet Sabotage mod Koncertsalen, Glassalen, Taverna og Automathallerne, hvorved disse Bygninger kom i Brand.

Kl. 2,15 optraadte nogle Frikorpsfolk som Politi ved Frihedsstøtten og jagede Folk bort. Gernersgadevagten tilkaldtes.

Kl. 3,10 kørte en Lastvogn med en Del Mennesker op foran Roforeningen "Kvik". Det viste sig at være tysk Politi.


155

Kl. 5,00 blev Fabrikken "Ambi", Ryesgade 60, angrebet af Maskinpistolbevæbnede Sabotører, ligesom der hørtes kraftig Detonation, tilsyneladende fra "Ambi".

I den Anledning blev en Overpolitibetjent sammen med 16 Politibetjente i en Udrykningsvogn sendt til Stedet. Da Vognen svingede fra Øster Søgade mod Fredens Bro, blev den beskudt med Maskinpistol, vist nok fra Hjørnet af Rørholmsgade og Øster Søgade, men fortsatte ud over Broen, hvor den atter blev beskudt med Maskinpistoler af nogle Personer, der laa paa Græsskraaningerne langs Broen. Vognen blev ramt af flere Skud, og en Politibetjent blev saaret i Hagen.

Politipersonalet besvarede Ilden med Maskinpistoler og Karabiner fra Vognen, men det vides ikke, om nogen blev ramt. Vognen fortsatte ned ad Fredensgade, men maatte standse lidt før Ryesgade, da der her blev skudt kraftigt, dels af en tysk Patrulje, der var posteret paa Hjørnerne af Ryesgade og Fredensgade, dels fra Ryesgade, formentlig af Sabotører ved "Nordwerk"s Afdeling, Ryesgade Nr. 19-21.

Personalet løb i Dækning i Ejendommene i Fredensgade.

Da Skydningen ophørte, deltog Personalet i Rydning af Gaderne for nysgerrige og foretog Afspærring. Kl. 5,04 hørtes 2 Detonationer fra Ryesgade Nr. 19-21. En Udrykningsdeling blev straks sendt til Stedet.

Politibevogtningen i Fabriken var blevet "holdt op" af ca. 40-50 Sabotører og kraftigt beskudt med Pistoler og Maskinpistoler, men ingen af dem blev ramt.

Sabotørerne havde skaffet sig Adgang til Fabrikens Omraade ved at sprænge et Hul i Muren fra en Nabogaard.

 

Fra den 25. Juni til den 26. Juni.

Kl. 16,57 blev Gernersgadevagten kaldt til Frederiksberggade i Anledning af, at 2 berusede tyske Marinesoldater havde trukket deres Bajonetter.

Kl. 17,38 blev Gernersgadevagten kaldt til Café "Ildfluen", Vesterbrogade 31, hvor 2 Frikorpsfolk havde gjort sig skyldig i Værtshusuorden. De blev udvist af Beværtningen, efter at deres Identitet var faststslaaet.

Kl. 19,55 fandtes paa Muren i Ejendommen Gudenaavej 7 opklæbet en Plakat, i hvilken der blev fremsat Trusel om, at Ejendommen vilde blive sprængt i Luften, saafremt en nærmere angivet Dame ikke fraflyttede Ejendommen. Plakaten var underskrevet Schalburgkorpset S.S.

Kl. 22,44 modtog Station 1 Melding om, at der var lagt en Bombe i Restauration "Tosca", Frederiksberggade. "Bomben" blev fundet, men viste sig at være et gammelt Tørelement indpakket i Papir.

I Nattens Løb har stærke tyske Patrouiller foretaget Visitation af Folk


156

forskellige Steder paa Gaderne Nørrebrogade og Østerbrogade; ogsaa enkelte politibetjente i Uniform blev visiteret.

Der er i Døgnets Løb meldt om "Telefonbomber" i Nørrebros Remise, Botanisk Haves Drivhus og Hovedbanegaarden.

 

Fra den 26. Juni til den 27. Juni.

Efter at der den 25. ds. om Aftenen af de tyske Myndigheder med Virkning fra den følgende Dag for en Del af det storkøbenhavnske Byomraade blev dekreteret Spærretid i Tiden fra Kl. 20 til Kl. 5 samt Forbud mod Sammenstimlen og Forsamlinger af enhver Art, er der af de 4 storkøbenhavnske Jurisdiktionschefer udstedt en fælles politibekendtgørelse indeholdende de fornødne Bestemmelser i Anledning af foranstaaende tyske Anordninger.

Kl. 11,45 blev der af det tyske Sikkerhedspoliti foretaget Razzia i Ejedommen Krystalgade 3.

Kl. 15,10 er der foretaget et "hold op" i Møbeltransportfirmaet "Danmark", Valdemarsgade 17. Røverne bortfjernede sig med en Del Klæde, der af Firmaet bliver benyttet ved Transport af Møbler.

Kl. 17,30 blev Gernersgadevagten tilkaldt til Amager Strandvej ved Italiensvej, hvor tyske Soldater sammen med nogle Pigebørn udviste uanstændig Adfærd.

Kl. 20,10 er der af det tyske Sikkerhedspoliti foretaget Ransagning i Husene omkring Grundvigs Kirken.

I Tiden fra Kl. 20-24 har der paa Amager, Vesterbro, Nørrebro og Østerbro været samlet en Del Mennesker paa Gaden, ligesom Folk har taget Opstilling i Porte og Trappeopgange.

Paa Enghave Plads er der af Folk lavet Færdselsspærringer af de derværende Bænke, og paa Hjørnet af Istedgade-Dannebrogsgade og Istedgade-Saxogade har Folk bygget Færdselshindringer ved Hjælp af Skraldespande og andet. Paa Hjørnet af Saxogade er der opbrudt Brosten. Mange Steder i Byen er der af forsamlede Menneskemængder tilrettelagt Baal paa Kørebanen, ligesom Folk mange Steder har pebet i Fingrene og raabt Hurra. Paa Vesterbro og Nørrebro, hvor det var særlig galt, rykkede tysk Politi ud og skød efter Folk. Flere Steder er der skudt mod det tyske Politi fra Husene.

Paa Sct. Hans Torv er der fra en Personmotorvogn, der var forsynet med falske Nummerplader - K. 3951 - skudt efter en Brandinspektør. Der skete ingen Skade.

I Midgaardsgade er en Mand blevet dødeligt saaret af en Haandgranat.

Paa Hjørnet af Rosengade og Kronprinsessegade har en halv Snes


157

unge Mennesker taget Opstilling og skudt mod 3 danske Politimænd. Den ene af disse affyrede et Skræmmeskud, men til Trods herfor skød de unge Mennesker paany mod Politimændene. Den Politimand, der havde affyret Skræmmeskuddet, tømte derefter sit Magasin mod de paagældende, der undløb, tilsyneladende uden at være blevet saarede.

Flere Politimænd er paa Vesterbro - særlig i Kvarteret omkring Enghave Plads, blevet afkrævet deres Patroner og evt. Reservemagasiner af tysk Politi. I et Par Tilfælde er endvidere Politiets Udryknings- eller Patrouillevogne blevet standset af det tyske Politi og Visitation foretaget. Et enkelt Sted er en Stationsvogn blevet beskudt af tyske Soldater.

Der er til Hospitalerne indbragt ialt 55 Personer, hvoraf 6 er døde, 26 indlagt og 23 ambulant behandlede.

Politiet har anholdt ialt 44 Personer for Overtrædelse af Færdselsforbudet, hvorhos 5 Personer selv har meldt sig paa Politistationerne, da de ikke kunde naa hjem inden Spærretidens Indtræden.

Fra den 27. Juni Kl. 7 er der etableret 12 Timers Tjeneste for hele Politipersonalet.

 

Fra den 27. Juni til den 28. Juni.

Det andet Døgn med Spærretid forløb betydelig mere roligt end første Døgn. Der forefaldt dog Episoder af forskellig Art, der væsentligt koncentrerede sig om Vesterbro, særlig i Kvarteret omkring Saxogade-Istedgade.

Kl. 10,45 er der blevet skudt kraftigt paa Slotsholmen ved Christiansborg. Det viste sig at være tysk Politi, der havde skudt en Mandsperson, som søgte at unddrage sig Anholdelse.

Ved 12-Tiden blev for Resten af Dagen Arbejdet nedtagt paa Kastrup Flyveplads og paa en Del større Virksomheder blandt andet Burmeister & Wain, Laur. Knudsen, Nordhavnsværftet, Titan og Rugbrødsfabrikkerne.

Kl. 14,50 blev Fragtmand Kamp fra Stege "holdt op" af to pistolbevæbnede Mænd paa Hjørnet af Ingerslevsgade og Dybbølsgade og frataget Motorvogn (Lastbil) K. 37.599.

Kl. 19,35 var der samlet en Del Mennesker i Istedgade.

Da en tysk Soldat blev generet af Publikum blev Gernersgadevagten tilkaldt. Den blev mødt af Tilraab fra Publikum, og - uagtet Spærretiden ikke var indtraadt - affyrede de tyske Medlemmer af Vagten 2 Maskinpistolsalver mod publikum paa Hjørnet af Saxogade og Istedgade, hvorved en Mand blev dræbt og nogle Personer saaret.

Omkring ved Spærretidens Indtræden begyndte Folk forskellige Steder i Istedgade og Saxogade ved Hjælp af Brosten og Fortovsfliser at bygge Færdselshindringer tværs over Kørebanen, men det lykkedes en


158

Overbetjent som Leder af en Patrouille paa 8 Mand i saa godt som alle Tilfælde at faa Folk overtalt til at bære Materialet bort igen.

De indkomne Meldinger fra de øvrige politikredse viste i øvrigt, at der var betydelig færre Mennesker paa Gaderne efter Spærretiden end Aftenen forud, og at der ikke var Optræk til Uro.

Senere paa Aftenen blev der i forskellige Gader, særlig i Adelgade, Nansensgade og i en Del Gader paa Nørrebro tændt mindre Baal midt paa Kørebanen. Baalene var almindeligvis udbrændt ved Midnatstid.

Kl. 22,05 blev 2 Personer ramt af Skud af tysk Patrouille paa Hjørnet af Hedebygade og Tøndergade. Den ene af dem var død ved Ankomsten til Hospitalet.

Kl. 22,38 var der roligt i Istedgade, kun ganske faa Mennesker stod endnu paa Hjørner og i Dørnicher. Tyske Politisoldater bevæbnet med Karabiner afpatrouillerede Enghave Plads.

Af de indkomne Meldinger fremgaar det i øvrigt, at der var uniformerede og civile tyske Patrouiller i de forskellige Bydele, og at der i flere Tilfælde blev afgivet Skud, men vist nok væsentlig Skræmmeskud mod Personer i aabne Vinduer, og Personer som havde taget Opstilling i Portaabninger og Dørnicher. Ved Midnatstid var der roligt overalt i Byen - bortset fra, at der Kl. 2,15 paa Hjørnet af Griffenfeldtsgade-Rantzausgade blev fundet en farlig Færdselsspærring bestaaende af Riste til Lyskasser, Brædder med videre. Denne Spærring blev ved Station 6.s Foranstaltning straks fjernet.

Der er til Hospitalerne indbragt ialt 13 Personer hvoraf 3 dræbte og 10 saarede.

Politiet har anholdt ialt 53 Personer for Overtrædelse af Færdselsforbudet.

 

Fra den 28. Juni til den 29. Juni.

Det tredie Døgn med Spærretid blev for Nattens Vedkommende uroligt, og bortset fra 1. og 2. Kreds havde Uroen bredt sig til hele Byen. Det begyndte som sædvanligt paa Vesterbro, hvor der forsøgtes at skabe Færdselshindringer ved opbrækkede Brosten. Paa lignende Maade gik det i 4., 8. og 9. Kreds. Fra Kl. ca. 21 til langt ud paa Natten blev der i en stor Del af Byens Gader tændt en Mængde Baal, som næredes af forskelligt Affald fra Husene. De fleste af disse Baal slukkedes af sig selv, medens en Del blev slukket af det patrouillerende Politi. Brandvæsenet kunde kun overkomme at slukke de allerstørste. Bortset fra Nedbrænding af Tribunen paa Bellahøj skete der ingen større Skader paa Materiel, og der forefaldt ikke egentlig grove Spektakler fra Befolkningens Side. Af særlige Begivenheder skete følgende:


159

Kl. 13,30 opstod der ved "Arsenalet", Amager Boulevard 8, nogen Uro i Anledning, af, at man der nægtede Arbejderne Tilladelse til at forlade Arbejdspladsen, men efter et Kvarters Forløb fik Arbejderne Lov til at gaa, og der skete ikke noget alvorligt.

Kl. 16,45 blev en P. b., der var posteret ved Krydset V. Boulevard-Vesterbrogade, truet med Maskinpistoler fra 2 forbikørende Motorvogne. Anledningen var, at Politimanden forsøgte at standse Vognene, der kørte frem for rødt Lys. I Vognene befandt sig 4 tyskuniformerede Personer.

Kl. 19,40 bygges der Barrikader ved Hjørnet af Istedgade og Saxogade. De samme Demonstranter havde forsøgt at afspore en Sporvogn. politiet kom til Stede og forhindrede, at der opstod større Uorden.

Kl. 20,09 kastes der Sten mod 3 tyske Militærpersoner i Istedgade. Ingen tilskadekommet.

Kl. 20,30 har en som Nationalsocialist kendt Person - formentlig ganske uprovokeret - skudt med Pistol ud ad Vinduet.

Kl. 21,00 blev Gernersgadevagten tilkaldt til Ole Nielsensvej ved Ryparken, hvor 2 Politimænd var blevet truet af 2 tyske Marinesoldater. Aarsagen var, at de danske Politimænd havde forsøgt at anholde 2 Kvinder, som ulovligt færdedes ude i Spærretiden sammen med Soldaterne.

Kl. 22,38 har nogle tyske Soldater peget med deres Pistoler mod en Patrouillevogn, da denne passerede Frederiksborggade-Krydset ved Farimagsgade. De tyske Soldater var tilsyneladende meget uligevægtige. Gernersgadevagten tilkaldt.

Kl. 22,40 meldes, at en formentlig tysk Personmotorvogn havde skudt paa Befolkningen, da den passerede Istedgade-Abel Cathrinesgade.

Kl. 22,45 har ca. 10 Gestapofolk henvendt sig til 2 patrouillerende Politibetjente paa Hjørnet af Vesterbrogade og Colbjørnsensgade. De afkrævede P.b.erne deres Ammunition, hvilket blev dem nægtet. Gernersgadevagten blev tilkaldt.

Kl. 22,53 kører en Personmotorvogn K. 3710 med formentlig tysk Besætning rundt med Maskingevær paamonteret Taget.

Kl. 23,08 er tysk Militær gaaet i Stilling i Elmegade, idet der skydes paa dem fra Baggesensgade og formentlig Slotsgade.

Kl. 23,20 gaar en Del civile Personer i Colbjørnsensgade, hvor de skyder langs ad Gaden og ind ad Porte og Vinduer.

Kl. 23,30 meldes, at der i Løbet af den sidste ca. halve Time er skudt 3 Personer i Kvarteret Istedgade-Saxogade. Den ene er ramt i Maven og menes dødeligt saaret. Skydningen er udført af civile Personer, der kører rundt i smaa Personmotorvogne.

Kl. 23,40 er en P.b., der var posteret ved Hjørnet af Absalonsgade og Istedgade, blevet beskudt fra en Lejlighed i Absalonsgade, hvorved han blev saaret i det ene Ben.

Kl. 0,35 affyrede Vagterne i Centralværkstederne 6 Skud mod 2 mis-


160

tænkelige Personer, der færdedes paa det afspærrede Omraade. Personerne undløb.

Kl. 1,45 meldes, at der er kastet Sten mod Vinduerne til Radioforretningen, Frederiksborgvej 179. Formentlig politisk Hærværk.

Kl. 2,25 nedbrændte Tribunen paa Bellahøj Dyrskueplads totalt.

Der har i Døgnets Løb været meldt om "Telefonbomber" følgende Steder:

Fabrikken Norden, Valby.

Brødrene Dahl, Industribygningen.

Osram, Struensegade 15.

Levison jun., Købmagergade 50.

Bilholdepladsen, Dr. Tværgade 19.

Brødrene Jørgensens mekaniske Værksted, Nørrebrogade 52.

Ved samtlige københavnske Politistationer blev for Overtrædelse af Færdselsforbudet anholdt ialt 69 personer.

Til samtlige de storkøbenhavnske Hospitaler blev indbragt 24 saarede Personer. En Del af disse menes at være livsfarligt saarede.


[161]