Selskabet for Københavns Historie

Selskabet for Københavns Historie ledes af en formand samt en bestyrelse på otte medlemmer. Hertil kommer to revisorer samt suppleanter og evt. associerede medlemmer. Her finder du en kort præsentation af selskabets bestyrelse, som den er sammensat efter generalforsamlingen 14. februar 2017.

Bestyrelsen

Bjørn Westerbeek Dahl har siden 2006 været formand for Selskabet for Københavns Historie. Han er født 1952, har bifag i historie og er senere uddannet bibliotekar ved forskningsbibliotekerne. Har 1978-1986 været ansat på Det Kongelige Bibliotek, i Rigarkivet og Den Kongelige Kobberstiksamling på Statens Museum for Kunst. Fra 1986 til 2006 var han afdelingsbibliotekar på Københavns Rådhusbibliotek og udarbejdede blandt andet Litteratur om København. Arbejder nu "frilands". som historisk konsulent.

Bjørn Westerbeek Dahl har skrevet talrige artikler og flere bøger om mange historisk-topografiske emner. I særlig grad har han beskæftiget sig med 16- og 1700-tallets fæstningsbyggeri og de danske landkorts historie.

Anne-Lise Walsted er bestyrelsesmedlem. Hun er født 1946, er mag. art. i Europæisk Etnologi og har ind til sommeren 2006 været ansat som museumsinspektør på Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. Hun har en særlig interesse i nyere tids historie fra midten af 1800-tallet til dags dato.

Hanne Fabricius er bestyrelsesmedlem. Hun er født i 1958 og er cand. phil. i forhistorisk arkæologi. Hun skrev speciale om København indtil 1300, og hun har siden udgivet flere bøger om Københavns middelalder og renæssance. Hun arbejder freelance med Københavns historie under www.tyra.dk. Hannes interesse for København spænder fra det ældste København og til nyere tid.

Nils Kristian Zeeberg er bestyrelsesmedlem. Han er født 1946, uddannet i "hulkort, edb og it" og ansat som konsulent i KL (Kommunernes Landsforening). Medlem af bestyrelsen for Danmarks Tekniske Museum og for Selskabet til bevaring af industrimiljøer.

Peter Thorning Christensen er bestyrelsesmedlem. Han er født 1946, er orlogskaptain - søofficer og ansat ved Søværnets Specialskole. Han har i en årrække været udlånt til Skov- og Naturstyrelsen for at arbejde med "Det militære kulturlandskab", herunder især med befæstningsanlæg. Særlig interesse har Københavns Befæstning, som han har arbejdet med gennem næsten 30 år. Han er endvidere medlem af Kulturmiljørådet for Københavns Amt.

Alfred Nørregaard er bestyrelsesmedlem med særligt ansvar for kassererfunktionen. Han er født i 1946 i Odense. Efter en håndværkeruddannelse og et ophold i forsvaret, uddannet som Edb-assistent i 1981 i København og har siden arbejdet med programmering og databaseadministration.

Inger Wiene er bestyrelsesmedlem. Hun er født i 1955, uddannet bygningssnedker i 1979 og er mag. art i Europæisk Etnologi fra 1992. Siden 1993 ansat som museumsinspektør på Københavns Museum. Arbejdsområderne består især af bygnings- og kulturmiljødokumentation (besigtigelser og arkivalsk gennemgang) i forbindelse med planbesvarelser, samt studier i 1700-tallets menneskeliv gennem bl.a. domstolenes arkivmateriale.

Lasse Jonas Bendtsen er bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsessupleanter

Barbara Zalewski er bestyrelsessuppleant. Hun er cand.mag. i historie og etnologi og ph.d. i historie. I 1980’erne projektleder på Orlogsmuseet og ved opbygning af historisk udstilling og samling for Dansk Røde Kors, hvor hun stadig er historisk konsulent. Hun koncentrerer sig især om 16-1700-tallet, senest Hofholdningen 1648-1794 med støtte fra Carlsbergfondet. Hun beskæftiger sig desuden med bygningshistorie og liv og mennesker i bygningerne og har skrevet adskillige bøger og artikler om lokaliteter i København, fra fortid til nutid.

Birgitte Bøggild Johansen er bestyrelsessuppleant.

Revisorer

Bo Green er revisor.

Hans-Jørn Langebeck er revisor.

Jan Möllerström er revisorsuppleant.

Associerede medlemmer

Ingen